Projekto

lyginamasis variantas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 17 straipsnio PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 17 straipsnio 5 dalį.

5. Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, atlikdamas supaprastintus pirkimus, reikalingus Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytai išimtinei teisei įgyvendinti, vadovaujasi šio įstatymo I skyriaus, išskyrus 8 straipsnio 1 dalį, reikalavimais. Tokie supaprastinti pirkimai atliekami pagal Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patvirtintas specialias pirkimo procedūrų taisykles.

 

2        straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.      Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktorius iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas