LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

aplinkos apsaugos

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA

DĖL GAUTŲ NAUJŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMO NR. I-1607 8, 16, 17, 18, 19 IR 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO nr. xivp-2771(2)

 

2023-06-28 Nr. 107-P-23

Vilnius

 

1. Komiteto dalyvavo: Komiteto nariai: Komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė, pirmininko pavaduotojas Aidas Gedvilas, Kasparas Adomaitis, Andrius Vyšniauskas (pavaduojantis Agnę Bilotaitę), Ligita Girskienė, Petras Gražulis, Linas Jonauskas, Tomas Tomilinas, Justinas Urbanavičius, Romualdas Vaitkus;

Komiteto biuras: vedėja Birutė Pūtienė, patarėjai: Jolita Jakučionytė, Aistrida Latvėnė, Audrius Želvys, padėjėja Vida Katinaitė.

Kviestieji asmenys: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija: ministras Simonas Gentvilas, viceministrė Monika Juodvalkė.

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto sprendimas

Argumentai,

pagrindžiantys sprendimą

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas
2023-06-26

2(16)

1(3)

 

 

Projekto 2 straipsnio 1 dalimi keičiamo Žemės reformos įstatymo (toliau - keičiamas įstatymas) 16 straipsnio 3 dalyje siūloma nustatyti, kad „Šio įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nurodytą žemės reformos žemėtvarkos projekto sprendinių koregavimą gali atlikti ir Žemės įstatymo 41 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodyti asmenys, turintys teisę rengti žemės reformos projektus.“ Atkreiptinas dėmesys, kad Žemės įstatymo 41 straipsnio 3 dalies 2 punkte yra įvardinti asmenys, rengiantys kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus, žemės konsolidacijos projektus, karinės infrastruktūros projektus. Atsižvelgiant į tai, nėra aiškus projekto nuostatos „nurodyti asmenys, turintys teisę rengti žemės reformos projektus“ turinys, nes tokie asmenys minėtoje Žemės įstatymo nuostatoje nėra įvardinti. Be to, šiose projekto nuostatose nėra aiškus jose nurodyto tokio žemėtvarkos planavimo dokumento, kaip „žemės reformos projektas“ turinys. Atsižvelgiant į tai ir siekiant teisinio aiškumo, minėtos projekto nuostatos tikslintinos: arba šiose nuostatose atsisakant žodžių „turintys teisę rengti žemės reformos projektus“, arba vietoj minėtų žodžių įrašant žodžius „rengiantys kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus, žemės konsolidacijos projektus, karinės infrastruktūros projektus“.

Pritarti iš dalies

Pagal Žemės reformos įstatymo 16 str. 3 d. žemės reformos žemėtvarkos projektus turi teisę rengti  asmenys turintys jiems nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos pažymėjimus žemės reformos žemėtvarkos projektams rengti. Atsižvelgdami į tai, patikslinsime keičiamo įstatymo 16 str. 3 d. ir vietoje žodžių „Žemės reformos projekto rengėjo teises“ bus įrašyti žodžiai „kvalifikacijos pažymėjimus žemės reformos žemėtvarkos projektams rengti“, t. y.

3. Žemės reformos žemėtvarkos projektus gali rengti Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių (toliau – valstybė narė) piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, ar jų padaliniai. Valstybių narių piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo teisėmis, gali rengti žemės reformos žemėtvarkos projektus turėdami jiems nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos pažymėjimus žemės reformos žemėtvarkos projektams rengti (toliau – kvalifikacijos pažymėjimas) arba kitos valstybės narės išduotą kvalifikacijos pažymėjimą ar kitą dokumentą, kuriuo suteikiama teisė rengti žemės reformos žemėtvarkos projektus. Valstybėse narėse įsteigti juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, ar jų padaliniai gali rengti žemės reformos žemėtvarkos projektus, kai jų specialistas, dirbantis pagal darbo ar civilinę sutartį ir rengiantis žemės reformos žemėtvarkos projektus, turi jam nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos pažymėjimą arba kitos valstybės narės išduotą kvalifikacijos pažymėjimą ar kitą dokumentą, kuriuo suteikiama teisė rengti žemės reformos žemėtvarkos projektus. Tuo atveju, jeigu valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo turi kitos valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą kvalifikacijos pažymėjimą arba kitą dokumentą, įrodantį, kad jis turi teisę rengti žemės reformos žemėtvarkos projektus, reikalavimas tokį pažymėjimą gauti iš naujo netaikomas. Šio įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nurodytą žemės reformos žemėtvarkos projekto sprendinių koregavimą, gali atlikti ir Žemės įstatymo 41 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodyti asmenys, turintys kvalifikacijos pažymėjimus žemės reformos žemėtvarkos projektams rengti.

 

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas
2023-06-26

2

2

 

 

Svarstytina, ar projekto 2 straipsnio 2 dalimi keičiamo įstatymo 16 straipsnio 5 dalies antrojo sakinio „Iki 2015 m. birželio 30 d. kvalifikacijos pažymėjimas gali būti išduotas ir aukštesnįjį išsilavinimą turinčiam asmeniui, jeigu jis atitinka kitus šioje dalyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus“ nereikėtų atsisakyti, kaip praradusio aktualumą.

Pritarti

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas
2023-06-26

4(18)

2

(11)

 

 

Projekto 4 straipsnio 2 dalimi keičiamo įstatymo 18 straipsnio 11 dalies nuostatų turinys neatitinka šio straipsnio pavadinimo, nes pagal straipsnio pavadinimą šiame straipsnyje yra reglamentuojama skundų dėl žemės reformos vykdytojų sprendimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka, o šio straipsnio 11 dalyje siūloma nustatyti skundų dėl valstybinės žemės patikėtinių veiklos, susijusios su valstybinės žemės patikėjimo teisės įgyvendinimu, tvarką, t. y. pagal šias projekto nuostatas būtų nagrinėjami ir skundai dėl visų valstybinės žemės patikėtinių veiklos, nebūtinai susijusios su žemės reformos vykdymu. Atsižvelgiant į tai, projekto nuostatos tikslintinos.

Pritarti

Patikslintas keičiamo įstatymo 18 str. pavadinimas:

„18 straipsnis. Skundų dėl žemės reformos vykdytojų sprendimų ir (ar) dėl valstybinės žemės patikėtinių veiklos, susijusios su valstybinės žemės patikėjimo teisės įgyvendinimu, pateikimo ir nagrinėjimo tvarka“.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas
2023-06-26

5(19)

3

(31)

 

 

Iš projekto 5 straipsnio 3 dalimi keičiamo įstatymo 19 straipsnio 31 dalies nuostatų nėra aišku, kokie žemės sklypai (valstybinės žemės sklypai ir (ar) privačios žemės sklypai) turimi omenyje, kokiu pagrindu savivaldybių administracijos kreiptųsi dėl žemės sklypų perdavimo savivaldybėms patikėjimo teise, taip pat neaišku, ar tokiems prašymams pateikti būtų reikalingas atitinkamos savivaldybės institucijos sprendimas. Siekiant pašalinti šiuos neaiškumus, projekto nuostatos tikslintinos. Be to, šiose projekto nuostatose žodis „nekilnojamųjų“ keistinas žodžiu „nekilnojamosioms“.

Pritarti

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

5.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas
2023-06-26

6(20)

(1)

 

 

Projekto 6 straipsniu keičiamo įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje yra vartojama formuluotė „Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas administracijos padalinio vadovas“. Atkreiptinas dėmesys, kad keičiamo įstatymo nuostatose, kurios projektu nėra keičiamos, vietoj termino „administracijos padalinys“ vartojamas terminas „teritorinis padalinys“ (keičiamo įstatymo 9 straipsnio 3 ir 4 dalys, 15 straipsnio 8 dalis, 16 straipsnio 1 dalis, 18 straipsnio 2, 3, 6, 9 dalys, 19 straipsnio 4 dalis). Siekiant suvienodinti įstatyme vartojamas sąvokas ir atsižvelgiant į su teikiamu projektu susijusių įstatymų projektų nuostatų formuluotes, projektu reikėtų atitinkamai tikslinti skliaustuose nurodytas keičiamo įstatymo nuostatas.

Pritarti

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

6.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas
2023-06-26

6(20)

(2)

 

 

Projekto 6 straipsniu keičiamo įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nėra aiškus formuluotės „Vyriausybės įgaliotos institucijos tvirtinamoje metodikoje“ turinys, nes iš jų nėra aišku, ar turima omenyje projekto 5 straipsnio 1 dalimi keičiamo įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje bei projekto 6 straipsniu keičiamo įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje minima žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo metodika, kurią tvirtina aplinkos ministras; ar turima omenyje kita metodika. Jeigu turima omenyje metodika, minima nurodytose projekto nuostatose, tai projekto 6 straipsniu keičiamo įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Vyriausybės įgaliotos institucijos tvirtinamoje metodikoje“ įrašytini žodžiai „aplinkos ministro tvirtinamoje žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo metodikoje“. Jeigu turima omenyje kita metodika, tai formuluotėje „Vyriausybės įgaliotos institucijos tvirtinamoje metodikoje“ po žodžio „institucijos“ įrašytinas žodis „vadovo“. Be to, jeigu projekto nuostatos būtų tikslinamos pirmuoju atveju, tai svarstytinas projekto 7 straipsnio 2 dalies tikslingumas (ar nereikėtų šios dalies atsisakyti, atitinkamai tikslinant projekto 7 straipsnio pavadinimą ir 1 dalį).

Pritarti

Kadangi keičiamo įstatymo 20 str. 2 d. nurodyta Vyriausybės įgaliotos institucijos tvirtinama metodika yra aplinkos ministro tvirtinama žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo metodika, atitinkamai bus patikslinta keičiamo įstatymo 20 str. 2 d., t. y. vietoj žodžių „Vyriausybės įgaliotos institucijos tvirtinamoje metodikoje“ bus įrašomi žodžiai „aplinkos ministro tvirtinamoje žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo metodikoje“.

Taip pat pritariame siūlymui atsisakyti, projekto 7 str. 2 d. ir atitinkamai patikslinant projekto 7 str. 1 d.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

7.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas
2023-06-26

6(20)

(2)

(2)

 

Siekiant aiškumo, projekto 6 straipsniu keičiamo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte reikėtų nurodyti, kad servitutai nebuvo nustatyti žemės reformos žemėtvarkos projekte.

Pritarti

Keičiamo įstatymo 20 str. 2 d. 2 p. patikslintas:

2) kai formuojant žemės sklypą Žemės įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 8 punkte nurodytais atvejais servitutai nebuvo nustatyti žemės reformos žemėtvarkos projekte. Nustatant servitutus šiame punkte nurodytais atvejais, žemės sklypo, kuriame nustatomas servitutas, savininko ar valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto sprendinių ir jų įgyvendinimo neprivalomas.“

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta

 

 

 

Komiteto pirmininkė                                                               (Parašas)                                                                      Aistė Gedvilienė

 

 

 

 

 

 

 

Biuro vedėja Birutė Pūtienė