PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO NR. I-552 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 121 IR 51STRAIPSNIU ĮSATYMO PROJEKTO XIVP-1303(2) 

 

 

2022-06-27

Vilnius

 

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

1.

2

3

 

Argumentai:

Lietuvos šeimos gydytojų profesinė sąjunga, Lietuvos šeimos gydytojų kolegija, Lietuvos bendrosios praktikos/šeimos gydytojų asociacija, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugija, Jaunųjų gydytojų asociacija, LSMU Šeimos medicinos klinika, VUL Šeimos medicinos centras) nori išreikšti didelį susirūpinimą dėl planuojamos sveikatos priežiūros reformos, kuria siekiama struktūriškai sujungti šeimos medicinos centrus ir antrines sveikatos priežiūras paslaugas (įskaitant stacionarines) teikiančias įstaigas (rajonų ligonines). Seimo sveikatos komitete dalyvavę ekspertai pastebi: „ Abejones kelia iš esmės keičiama šeimos gydytojų ir visos pirminės sveikatos priežiūros plėtros kryptis. Daugelį metų šią paslaugą buvo siekiama decentralizuoti ir priartinti prie paciento. Reformoje numatoma sukurti sveikatos centrus ir integruoti jų sudėtyje pirminę ir antrinę sveikatos priežiūrą. Nors reikia pripažinti, kad pacientui toks modelis yra patogesnis, tačiau ligonių kasų duomenimis jis yra ženkliai brangesnis. Tikėtina, kad pirminės sveikatos priežiūros prioritetas persislinks į antrinio lygio specialistų paslaugas ir apsunkins jų prieinamumą. Ne taip seniai, PSO asamblėjoje vykusioje Taline, svarstant atskirų sveikatos priežiūros grandžių bendradarbiavimo klausimus, buvo pabrėžta, kad geresnis bendradarbiavimas nereiškia šių grandžių sujungimo. Atsiras ir tam tikros prielaidos „maitinti“ ligoniais „nuosavą“ sveikatos centro terapijos skyrių, šeimos gydytojų uždirbtus pinigus galimai panaudoti kitoms šio centro reikmėms“

LSMU pateikdamas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvadas teigia, kad „ Akivaizdu, kad pirmines ir specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų sujungimas labai susilpnins pirminę sveikatos priežiūrą. Atkreipiame dėmesį, kad struktūriškai sujungus pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą (finansuojamą iš PSDF iš esmės per „kapitacijos“ mokestį), specializuotas paslaugas teikiančias įstaigas ir / ar ligoninę (finansuojama iš PSDF apmokant už paslaugų skaičių), bei visuomenės sveikatos biurą (biudžetinis finansavimas) didesnis paslaugų prieinamumas nebus užtikrintas. Moksliniai duomenys rodo, kad tokio sujungimo tikslingumas neduoda norimo rezultato[1]. Apibendrinant darytinos išvados, jog: 1. Pirminės asmens sveikatos priežiūros stiprinimas neturėtų būti vykdomas sujungiant skirtingą veiklą vykdančias įstaigas...“

 

Pasiūlymas:

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 121 straipsniu

 Įstatymo 121 straipsnį išdėstyti taip:

„121 straipsnis. Stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimas

1. Stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurios pagal Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nurodytą minimalų privalomai teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigose nėra teikiamos (toliau – atitinkamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos), teikimas savivaldybės gyventojams užtikrinamas vykdant regioninę funkcinę sveikatos priežiūrą. 

2. Teritorijas, kuriose vykdoma regioninė funkcinė sveikatos priežiūra (toliau – teritorija), ir joms priskiriamas LNSS stacionarines aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros įstaigas (toliau – teritorijai priskirtos įstaigos) pagal atitinkamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų rūšis nustato sveikatos apsaugos ministras, atsižvelgdamas į teritorijose esančių atitinkamoms teritorijoms priskirtų įstaigų teikiamas atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atstumus  ir pacientams tinkamą laiką gauti atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, gyventojų skaičių savivaldybėse, turimą infrastruktūrą, įrangą, medicinos personalą. Atstumų ir pacientams tinkamo laiko gauti atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, gyventojų skaičiaus savivaldybėse, turimos infrastruktūros, įrangos ir medicinos personalo kriterijų reikšmes nustato sveikatos apsaugos ministras.

3. Teritorijai priskirtos įstaigos šioje dalyje nustatyta tvarka privalo gali  bendradarbiauti su kitomis šiai teritorijai priskirtomis įstaigomis toje teritorijoje užtikrinant atitinkamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Atitinkamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą teritorijose įgyvendina tai teritorijai priskirtos įstaigos, vadovaudamosi sveikatos apsaugos ministro nustatyta atitinkamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo teritorijose tvarka. Teritorijai priskirtų įstaigų savininko (dalininkų) teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos privalo užtikrinti atitinkamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

4. Šio straipsnio nuostatos neriboja Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatytų pacientų teisių.“       

 

Teikia Seimo nariai:

Orinta Leiputė

Vidmantas Kanopa

Eugenijus Sabutis

Kęstutis Vilkauskas

Liudas Jonaitis

Julius Sabatauskas

Rasa Budbergytė

Algirdas Sysas

Mindaugas Puidokas (pasirašė 2022-06-28)