LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VII (RUDENS) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 368

STENOGRAMA

 

2019 m. gruodžio 17 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS,
Seimo Pirmininko pavaduotojai
G. KIRKILAS ir A. NEKROŠIUS

 

 


 

PIRMININKAS (G. KIRKILAS, LSDDF*). Ko­le­gos, pra­de­da­me va­ka­ri­nį Sei­mo po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 59 Sei­mo na­riai.

 

16.46 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2020 me­tų, 2021 me­tų ir 2022 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir savival­dy­bių biu­dže­tų kon­so­li­duo­tos vi­su­mos pla­nuo­ja­mų ro­dik­lių“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4015(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ko­le­gos, va­ka­ri­nio po­sė­džio dar­bo­tvarkės 2-10.1 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIIIP-3787. (Bal­sai sa­lė­je) At­si­pra­šau, at­si­pra­šau. Dar­bo­tvarkės 2-1 klau­si­mas. At­si­pra­šau, ko­le­gos, ne čia at­si­ver­čiau.

2-1 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2020 me­tų, 2021 me­tų ir 2022 me­tų vals­ty­bės biudže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų kon­so­li­duo­tos vi­su­mos pla­nuo­ja­mų ro­dik­lių“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4015. Rei­kė­tų Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko V. Ąžuo­lo. (Bal­sai sa­lė­je) Jau šven­čia! Kas ga­lė­tų iš Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to? Čia yra ke­lios pa­tai­sos. (Bal­sai sa­lė­je) V. Ačie­nė ga­lė­tų? Pra­šom, Vi­da, kvie­čia­me. Pa­tai­sos dėl 1 straips­nio. (Bal­sai sa­lė­je) Taip, 1 straips­nis. Aš ga­liu per­skai­ty­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šom.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Čia kal­ba­ma apie V. Ąžuo­lo pa­siū­ly­mą dėl 1 straips­nio.

PIRMININKAS. Taip, 1 straips­nis. Pri­ėmus biu­dže­tą, ko­re­guo­ja­mi skai­čiai. 1 straips­nis. Nuo 2020 me­tų – 13 mln. 630 tūkst. 600 eu­rų, ant­ras, 2021 me­tų – 14 mln. 246 tūkst. 100 ir 2022 me­tų – 14 mln. 610 tūkst. 200.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Čia yra 1 straips­nio ko­rek­ci­ja?

PIRMININKAS. Taip, čia V. Ąžuo­lo pa­siū­ly­mai. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me. Ačiū. 2 straips­nis.

V. AČIENĖ (LVŽSF). 2 straips­nis. Pa­tvir­tin­ti šiuos 2021 me­tų…

PIRMININKAS. At­si­pra­šau, dar dėl 1 straips­nio rei­kia. Dėl 1 straips­nio yra no­rin­čių kal­bė­ti? Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me. Ge­rai, bal­suo­ja­me dėl 1 straips­nio. Kas pri­ta­ria 1 straips­niui, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Čia pa­ko­re­guo­ti skai­čiai, ko­le­gos, pa­gal pri­im­tą biu­dže­tą. Tik tiek. Iš es­mės for­ma­lu­mo įtvir­ti­ni­mas.

Ko­le­gos, bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai: už – 57, prieš – 7, su­si­lai­kė 19. Pri­tar­ta.

2 straips­nis. Pa­siū­ly­mai pa­ko­re­guo­ti. 2020 me­tai – 14 mln. 848 tūkst. 100 eu­rų.

V. AČIENĖ (LVŽSF). 2021 me­tai – 14 mln. 958 tūkst. 500 eu­rų ir 2022 me­tai – 15 mln. 70 tūkst. 400.

PIRMININKAS. Ačiū. Ga­li­me pri­tar­ti šiems pa­siū­ly­mams? Ga­li­me. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ir vi­sam 2 straips­niui ga­li­me? (Bal­sai sa­lė­je)

Dėl vi­so. Ar yra no­rin­čių kal­bė­ti? K. Gla­vec­kas. Nė­ra. A. Sy­sas. Pra­šom. Prieš no­rė­tų kal­bė­ti. A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Jei­gu žiū­rė­tu­me gry­nai prag­ma­tiš­kai į šiuos skai­čius, vis­kas su tais skai­čiais ge­rai. Ap­skri­tai tik še­šios ei­lu­tės. Vie­na ei­lu­tė – 2021-ų, ki­ta – 2021-ų, 2022-ų. Bet jei­gu pri­si­min­tu­me, kiek daug bu­vo šne­ka­ma apie di­de­les am­bi­ci­jas, vis dėl­to da­bar­ti­nė dau­gu­ma bai­gia ke­tve­rių me­tų ka­den­ci­ją. Ar po to­kių skai­čių yra di­des­nis per­skirs­ty­mas per biu­dže­tą? Ar mes ga­li­me ti­kė­tis, kad Lie­tu­va iš pas­ku­ti­nių vie­tų pa­gal so­cia­li­nius ir eko­no­mi­nius ro­dik­lius Eu­ro­po­je pa­kils aukš­čiau? Tik­rai jo­kių am­bi­ci­jų nė­ra. Čia nu­li­nės am­bi­ci­jos. Ei­na skai­čiai, su­ba­lan­suo­ja­me pa­ja­mas, iš­lai­das ir tuo džiau­gia­mės. To, ma­no gal­va, yra per ma­žai.

Daug bu­vo šne­kė­ta apie at­skir­tį. Ar toks biu­dže­tas su­ma­žins at­skir­tį žiū­rint į at­ei­tį? Var­gu bau. Rim­tų mo­kes­ti­nių pa­kei­ti­mų nė­ra, rim­tų di­des­nių įplau­kų į biu­dže­tą nė­ra. Tai­gi pa­sro­viui, kaip Ne­ry­je nu­se­ku­sio­je, plau­kia­me į at­ei­tį ir jo­kios per­spek­ty­vos gra­žios. To­dėl aš bal­suo­siu prieš.

PIRMININKAS. T. To­mi­li­nas – už.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Man iš tie­sų la­bai keis­ta gir­dė­ti ko­le­gos pa­sa­ky­mus, kad nė­ra…

PIRMININKAS. Per mik­ro­fo­ną.

T. TOMILINAS (LVŽSF). …nie­ko rim­to, kad nė­ra jo­kių rim­tų pa­si­kei­ti­mų mo­kes­ti­nių pa­ja­mų pras­me. O kaip ki­taip di­dė­ja per­skirs­ty­mas, kaip ki­taip ple­čia­ma mo­kes­ti­nė ba­zė, jei­gu ne pri­imant spren­di­mus? Pa­vyz­džiui, mes šian­dien pri­ėmė­me spren­di­mą dėl pa­pil­do­mo pel­no mo­kes­čio ban­kams. Taip, jis gal­būt ne­ide­a­lus, gal­būt pa­ja­mos ga­lė­jo bū­ti ir 30 mln., bet 22 mln. yra įspū­din­ga su­ma ir jos be­veik vi­sos pa­kan­ka spar­čiau di­din­ti ba­zi­nę pen­si­ją. Tai yra la­bai rim­tas mo­kes­ti­nis pa­si­kei­ti­mas, ku­ris šian­dien bu­vo pa­da­ry­tas, jei­gu aš ne­klys­tu, taip pat ir jū­sų bal­sais. Ne­ži­nau, ar mes ga­li­me šok­ti aukš­čiau bam­bos ir pa­di­din­ti, pa­dvi­gu­bin­ti biu­dže­to per­skirs­ty­mą per vie­nus ar tre­jus me­tus, bet aki­vaiz­du, kad ir di­din­da­mi iš­lai­das, ir plės­da­mi mo­kes­ti­nę ba­zę, ir keis­da­mi ta­ri­fus, aš tik pri­min­siu, ta­ba­ko ak­ci­zai, tar­šos mo­kes­tis, ku­rį mes, ačiū Die­vui, šian­dien jau ra­miai ga­li­me va­din­ti tar­šos mo­kes­čiu, nes vis dėl­to la­bai pa­na­šių pa­vyz­džių Eu­ro­po­je yra… Ne­ži­nau, ko­dėl jūs tai va­di­na­te ne­rim­tais pa­si­kei­ti­mais, nes pa­si­kei­ti­mai yra rim­ti. Ir svar­biau­sia, kad pa­pras­ti žmo­nės, iš­sky­rus gal­būt si­tu­a­ci­ją dėl ta­ba­ko rū­ky­mo ar­ba au­to­mo­bi­lio pa­kei­ti­mo, iš es­mės ne­pa­jus jo­kio mo­kes­ti­nės naš­tos di­dė­ji­mo, pa­jus per NPD dar ir ma­žes­nę mo­kes­ti­nę naš­tą, o vi­sos nau­dos at­eis per ki­tus spren­di­mus.

PIRMININKAS. Lai­kas! Ačiū.

J. Sa­ba­taus­kas – prieš. Pra­šom, ko­le­ga.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, klau­siau­si, ką kal­bė­jo ger­bia­mas ko­le­ga ma­no iš ki­tos pu­sės, ir nu­ste­bau. Vis dėl­to, tai ką, nė­ra am­bi­ci­jų, vie­toj 30 % BVP per­skirs­ty­ti 35? Jei­gu su­skai­čiuo­si­me, kiek tai su­si­da­ro, tai ar­ti 3 mlrd. Tai ko­dėl pa­di­di­ni­mas 2020 me­tams, pa­vyz­džiui, tik 1 mlrd. pa­pil­do­mai, pa­ly­gin­ti su tais me­tais, kur da­bar tvir­ti­na­me? Įver­ti­nus tas pe­ri­pe­ti­jas, apie ku­rias kal­bė­jo­me šian­dien, dėl tų siū­ly­mų dėl biu­dže­to pa­skirs­ty­mo, ir įver­ti­nus pa­ža­dus vie­ša­jam sek­to­riui, ku­rie vis dėl­to ne­bu­vo įgy­ven­din­ti, kaip iš­ėjo šian­dien ug­nia­ge­siai nu­si­vy­lę, nes ga­vo tik treč­da­lį to, kas yra bū­ti­nai bū­ti­niau­sia, ir vi­si ki­ti, kai mes pri­ima­me biu­dže­tą, kai ap­lin­kui pro­tes­tuo­ja žmo­nės tiek švie­ti­mo, tiek me­di­ci­nos sek­to­rių, tiek sta­tu­ti­niai, ši tre­jų me­tų per­spek­ty­va, ku­ri nu­ma­ty­ta šia­me nu­ta­ri­me, at­ro­do ga­na liūd­nai, at­ro­do ga­na pa­sy­viai ir ma­ty­ti, kad joks pro­ver­žis ne­nu­si­ma­to.

PIRMININKAS. Ačiū. R. Bud­ber­gy­tė – prieš.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Tik­rai tie skai­čiai ne­įkve­pia ti­kė­ti, kad mes pa­si­ti­ki­me sa­vo žmo­nė­mis. Mes kal­ba­me apie tai, kad, pa­tvir­tin­da­mi šį biu­dže­tą, pa­da­li­no­me po tru­pi­nė­lį vi­siems žmo­nėms, ar tai bū­tų pen­si­nin­kai, ar tai bū­tų vai­kai. Su­prie­ši­no­me tuo įvai­rias in­te­re­sų gru­pes ir sa­ko­me – pa­si­ten­kin­ki­te, nes biu­dže­to skai­čiai yra to­kie, kad lei­džia mums ko­vo­ti su so­cia­li­ne at­skir­ti­mi. Aš la­bai no­rė­čiau iš­girs­ti, ka­da mes iš tie­sų tu­rė­si­me am­bi­ci­ją tu­rė­ti skai­čius, ku­rie pa­sa­kys – mes tu­ri­me biu­dže­tą, ku­ris yra orien­tuo­tas į pa­ja­mų ne­ly­gy­bės ma­ži­ni­mą, tai yra biu­dže­tas, ku­ris yra orien­tuo­tas į moks­lą, tai yra iš tie­sų biu­dže­tas, orien­tuo­tas į mū­sų vai­kų at­ei­tį. Da­bar šie skai­čiai yra tik men­ka pa­guo­da mū­sų žmo­nėms. To­dėl aš tik­rai ne­ga­liu bal­suo­ti už šį nu­ta­ri­mą, pa­tvir­ti­nan­tį šiuos skai­čius.

PIRMININKAS. Ačiū. K. Ma­siu­lis – prieš. Pra­šau, ko­le­ga.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, kaip re­ta ne­am­bi­cin­gas biu­dže­tas ir ro­dik­liai. Iš tik­ro vals­ty­bės eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja yra pui­ki, pa­ja­mos au­ga ir tik­rai bū­tų ga­li­ma už­si­brėž­ti įvyk­dy­ti vie­no­je ar ki­to­je sri­ty­je stra­te­gi­nį po­ky­tį. La­bai to pa­gei­dau­čiau ir pa­lai­ky­čiau to­kią am­bi­ci­ją. Ta­čiau, kaip ir ki­ti ko­le­gos pa­ste­bė­jo, yra pa­si­elg­ta la­bai pa­pras­tai: įvai­rioms sri­tims pa­da­lin­ta po tru­pu­tį, kad vi­sur bū­tų po tru­pu­tį gau­siau. Kas la­biausiai šo­ki­ruo­ja ir nu­vi­lia, tai, kad daug kur nu­ma­ty­ta, kaip tu­rė­tų bū­ti biu­dže­tuo­ja­mos tos sri­tys ir ta­da, ka­da vals­tie­čių ko­a­li­ci­jos jau ne­be­bus, bus vi­sai ki­tos ko­a­li­ci­jos. Tai reiš­kia, kad yra ban­do­ma įsi­pa­rei­go­ti už ki­tas vy­riau­sy­bes, ku­rio­se vals­tie­čiai gal bus, gal ne­bus, grei­čiau­siai ne­bus.

Tai štai, vi­siems pa­tru­pi­nant, iš­švais­tant ši­taip pi­ni­gus ir pri­si­i­mant įsi­pa­rei­go­ji­mus į at­ei­tį, yra pa­da­ro­ma meš­kos pa­slau­ga vals­ty­bei, nes fak­tiš­kai ki­tos vy­riau­sy­bės, jei­gu jos nuo­sek­liai vyk­dy­tų ši­tą po­li­ti­ką, ne­be­ga­lė­tų jo­kių po­ky­čių vyk­dy­ti. Aš ma­tau čia net­gi ža­lin­gą to­kių ro­dik­lių vi­su­mą.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me, nes nė­ra ben­dro su­ta­ri­mo, dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4015… dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl kon­so­li­duo­tų­jų biu­dže­to ro­dik­lių. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, prieš ar­ba su­si­lai­ko. Ko­le­gos, bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 100 Sei­mo na­rių: už – 67, prieš – 18, su­si­lai­kė 15. Sei­mo nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.00 val.

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to 2020 me­tų ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4038(4) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-2 klau­si­mas – Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to 2020 me­tų ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4038. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė kvie­čia­ma į tri­bū­ną. Pra­šau. 1 straips­nis, pir­mi­nin­ke. M. Na­vic­kie­nė ir ki­ti ko­le­gos siū­lo dėl 1 straips­nio pa­tai­sas. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pra­šau, pir­mi­nin­ke.

Ko­le­gė M. Na­vic­kie­nė. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, mū­sų pa­siū­ly­mas bu­vo įgy­ven­din­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to va­lią ir pen­si­jas kel­ti jau nuo sau­sio 1 die­nos tiek, kiek bu­vo pir­mi­nia­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to siū­ly­me. Mū­sų pa­siū­ly­mas ko­mi­te­te bu­vo svars­ty­tas, bet jam ne­bu­vo pri­tar­ta dėl ne­tei­sin­gai nu­ro­dy­to šal­ti­nio, bet mū­sų siū­ly­mą at­kar­to­ja ger­bia­mų­jų R. Ša­la­še­vi­čiū­tės ir R. Baš­kie­nės pa­siū­ly­mas.

PIRMININKAS. Pra­šau. Jūs at­si­i­ma­te?

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ne­rei­kia bal­suo­ti.

PIRMININKAS. Ne, ne­at­si­i­ma­te. Ta­da mi­nu­tė­lę, Ri­man­te.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). At­si­i­mu. Mes at­si­i­ma­me.

PIRMININKAS. Ai, at­si­i­ma­te? Tai vis­kas ge­rai. Ta­da Sei­mo na­rių R. Baš­kie­nės, R. Ša­la­še­vi­čiū­tės pa­tai­sa. Kas pa­teiks? Ri­man­te, jūs ar?..

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Gal R. Baš­kie­nė.

PIRMININKAS. R. Baš­kie­nė. Dėl 1 straips­nio. Pra­šom, ko­le­ge.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties rei­kė­jo pa­pil­dy­ti ir pa­tiks­lin­ti skai­čius, kad jie ati­tik­tų Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do 2020 me­tų pa­ja­mų ir iš­lai­dų su­ba­lan­sa­vi­mą, įver­ti­nant tai, kad mes tu­rė­jo­me pa­di­din­ti dėl pri­si­im­tų sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų dėl pen­si­jų pa­di­di­ni­mo 1,83 ko­e­fi­cien­tu, pro­cen­tu. Čia yra ne tik pa­čiai idė­jai, ku­riai jau mes pri­ta­rė­me ki­tu įsta­ty­mo pro­jek­tu, pri­ta­ri­mas, bet ir tu­ri ati­tik­ti fi­nan­si­nes iš­lai­das ir pa­ja­mas. To­dėl pra­šau pri­tar­ti tie­siog tech­ni­niam su­re­da­ga­vi­mui.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, rei­ka­lin­gi…

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už bu­vo 9, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1. Pra­šom pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Iš pra­džių, ar tu­ri­me 29 bal­sus? Ga­li­me? Ben­dru su­ta­ri­mu? Ge­rai. Ga­li­me pri­tar­ti pa­tai­sai ben­dru su­ta­ri­mu? Taip. Ir dėl 1 straips­nio…

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Dar yra pa­keis­ti pro­jek­to prie­dą ir gry­nai su­de­ri­nant su…

PIRMININKAS. Mes kar­tu, mes jau jį pa­tvir­ti­no­me.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Taip, čia ir­gi bu­vo pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Ši­tas prie­das, taip? Len­te­lė? Taip, mes kar­tu su pa­tai­sa pa­tvir­ti­no­me.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Taip, čia bu­vo kar­tu 9 bal­sais už pri­tar­ta, nes čia yra tech­ni­nis da­ly­kas – bu­vo pa­tai­sy­ti skai­čiai.

PIRMININKAS. Taip pat vien­bal­siai pri­tar­ta.

Ko­le­gos, 1 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti 1 straips­niui? Pri­tar­ta. 2 straips­nis, ko­le­gos. Yra taip pat R. Baš­kie­nės, R. Ša­la­še­vi­čiū­tės vi­sas prie­das. Gal R. Baš­kie­nė pa­ko­men­tuos?

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, čia iš­ties yra su­si­ję da­ly­kai ir prie­de mes tu­rė­jo­me pa­ko­re­guo­ti skai­čius.

PIRMININKAS. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me. Ačiū. Vi­sam 2 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū.

Dėl 3 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me 3 straips­niui pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 4 straips­nio taip pat nė­ra. Ga­li­me 4 straips­niui pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 5 straips­nio yra R. Ša­la­še­vi­čiū­tės siū­ly­mas.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Taip, čia yra pa­siū­ly­mas, ku­rį šian­dien ko­mi­te­tas svars­tė, bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Iš tik­rų­jų rei­kė­jo tech­niš­kai pa­tai­sy­ti skai­čius, bu­vo ne­tiks­lu­mų, bet tai tik dėl 26 tūkst. eu­rų. Tą mes pa­da­rė­me. Ko­mi­te­tas pa­tai­sy­mams pri­ta­rė, kaip mi­nė­jau, ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

6 straips­nis. At­si­pra­šau. 5 straips­nį ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 6 straips­nis. Taip pat Sei­mo na­rė M. Na­vic­kie­nė…

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Čia at­si­ė­mė.

PIRMININKAS. At­si­i­ma­te šį, taip? 6 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti to­kiu at­ve­ju? Ne. (Bal­sai sa­lė­je) Dar yra. At­si­pra­šau, dar vie­na pa­tai­sa. R. Baš­kie­nė. Pra­šau.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, kai mes su­jun­gė­me ba­zi­nės pen­si­jos in­dek­sa­vi­mo ko­e­fi­cien­tus, pa­di­din­da­mi juos, tai ati­tin­ka­mai di­dė­ja ba­zi­nė pen­si­ja, kuo ga­li­me iš­ties pa­si­džiaug­ti. Vie­to­j bu­vu­sių 177,9 da­bar ba­zi­nė pen­si­ja jau bus 180,95, ir tai yra vi­siems se­nat­vės pen­si­ją gau­nan­tiems as­me­nims. Pra­šau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Ir ko­mi­te­to nuo­mo­nė. Taip pat vi­si vien­bal­siai… ai, 1 su­si­lai­kė.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Taip, ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 9, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKAS. Ga­li­me vi­sam pa­siū­ly­mui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Ačiū. Ir vi­sam 6 straips­niui? Ga­li­me. Ačiū.

Dėl 7 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Dėl 7 straips­nio nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Dėl 8 straips­nio yra, bet jį jau rei­kia at­si­im­ti, kaip su­pran­tu pa­gal vis­ką. At­si­ė­mė.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Čia at­si­ė­mė Mo­ni­ka.

PIRMININKAS. Taip, aš tai ir kal­bu. Vėl ko­le­gė R. Baš­kie­nė. 8 straips­nio pa­tai­sa. Pra­šau.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Dėl 8 straips­nio mes pra­šo­me, kad įsi­ga­lio­tų 2020 m. sau­sio 1 d., pra­šy­da­mi iš­brauk­ti anks­čiau nu­ma­ty­tą… bu­vo pla­nuo­ta nuo 2020 m. lie­pos 1 d. Ras­ta lė­šų, 15,9 mln., to­dėl mes sėk­min­gai šią ži­nią pra­ne­ša­me, kad jis pra­si­dė­tų, įsi­ga­lio­tų nuo sau­sio 1 die­nos. Pen­si­jų di­di­ni­mas.

PIRMININKAS. Ačiū.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 9, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKAS. Ačiū. Ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 8 straips­niui? Ačiū, pri­tar­ta. (Bal­sai sa­lė­je) Ne, jau pri­ta­rė­me šiam pa­siū­ly­mui. Ar pri­ta­ria­me pa­siū­ly­mui? Pri­ta­ria­me. Ir vi­sam 8 straips­niui pri­ta­ria­me? Pri­ta­ria­me. Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je)

Dėl vi­so. G. Skais­tė – už. Pra­šau. Nė­ra. K. Gla­vec­kas – už. Nė­ra. A. Sy­sas – už. Pra­šau, Al­gir­dai.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Tik­rai „Sod­ros“ biu­dže­tas rei­ka­lin­gas ir aš jam pri­ta­riu, bet per daug me­tų, kiek man te­ko pri­im­ti Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­tą, nie­ka­dos ne­bu­vo to­kio kom­pli­kuo­to pri­ėmi­mo. Kai ku­rie skai­čiai keis­ti de­šimt kar­tų, aš ma­nau, dėl to blaš­ky­mo­si, ku­rį val­dan­tie­ji įlei­do į to­kių rim­tų do­ku­men­tų pri­ėmi­mą.

La­bai svei­ki­nu, kad at­si­trauk­ta nuo no­ro stip­rin­ti gy­vu­lių ūkį ir su­ma­žin­ti įmo­kas sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiesiems. Aš su­pran­tu, kad iš­ky­la vėl­gi pro­ble­ma, nes į šį biu­dže­tą įkal­ku­liuo­tos ma­žes­nės pa­ja­mos. Aš ne­ži­nau, kaip čia dėl skai­čių, nes jie re­a­liai, ko ge­ro, ga­li ne­ati­tik­ti, nes, kiek aš su­pran­tu, šian­dien iš dar­bo­tvarkės bu­vo iš­brauk­tas pro­jek­tas Nr. XIIIP-4039, tai yra mi­nus 15 mln. biu­dže­tui nuos­to­lin­gas įsta­ty­mas. Gal­būt net ir dau­giau nei 15 mln. Kaip tie skai­čiai da­bar ba­lan­suos biu­dže­te, ne­aiš­ku iki ga­lo.

Bet ku­riuo at­ve­ju svei­ki­nu svei­ką pro­tą, ku­ris su­vei­kė Sei­mo dau­gu­mo­je, gal­būt dėl tos kri­ti­kos, ku­ri pa­si­gir­do vi­suo­me­nė­je, kad kai ku­rie no­ri gy­ven­ti ki­tų są­skai­ta. Tai­gi siū­lau pri­tar­ti to­kiam įsta­ty­mo pro­jek­tui, ku­ris yra pri­tar­tas… pa­teik­tas.

PIRMININKAS. Ačiū. P. Urb­šys – prieš.

P. URBŠYS (MSNG). Čia la­biau ne prieš, bet pa­si­da­lin­ti abe­jo­nė­mis.

PIRMININKAS. Per mik­ro­fo­ną, bū­ki­te ge­ras.

P. URBŠYS (MSNG). Čia la­biau ne prieš, bet pa­si­da­lin­ti abe­jo­nė­mis, nes vals­ty­bė­je yra 11 % gy­ven­to­jų, ku­rie gy­ve­no absoliučiame skur­de, 23 %, tai yra kas penk­tas, pa­ti­ria skur­do ri­zi­ką. Kaip jūs pa­aiš­kin­si­te tą fak­tą, kad 2018 me­tais 117,5 mln. eu­rų bu­vo ne­pa­nau­do­ta pa­gal so­cia­li­nę pa­skir­tį, bu­vo pa­nau­do­ta à la pa­gal so­cia­li­nę pa­skir­tį, ku­ri bu­vo la­biau su­si­ju­si su ad­mi­nist­ra­ci­niu ge­ro­vės kū­ri­mu ar ad­mi­nist­ra­ci­nių re­sur­sų kau­pi­mu. Iš jų net 12 mln. li­ko ne­pa­skirs­ty­ti. Man at­ro­do, iš tik­rų­jų mes apie tai tu­ri­me gal­vo­ti, kad mes ski­ria­me lė­šas so­cia­li­nei at­skir­čiai ma­žin­ti, bet iš tik­rų­jų ma­to­me, kaip ne­ra­cio­na­liai tos lė­šos yra pa­nau­do­ja­mos, ir, ne­ga­na to, jos ne­pa­sie­kia tie­sio­giai to žmo­gaus, ku­riam tos lė­šos skir­tos. Skan­da­lin­ga tai, ką nu­sta­tė Vals­ty­bės kon­tro­lė, kad 82 % so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jų pa­pil­do­mos pa­šal­pos įsi­dar­bin­ti ne­ga­vo. O ko­dėl ne­ga­vo? To­dėl, kad pa­pras­čiau­siai jų ne­in­for­ma­vo. Man at­ro­do, tik­rai So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja tu­rė­tų skir­ti didesnį dė­me­sį bū­tent toms ski­ria­moms lė­šoms so­cia­li­nei at­skir­čiai ma­žin­ti ir, kas svar­biau­sia, im­tis ly­de­rys­tės, ypač ten, kur sa­vi­val­dy­bės tar­si at­sa­kin­gos už tų lė­šų pa­skirs­ty­mą.

PIRMININKAS. Ačiū. R. J. Da­gys – už. Pra­šom.

R. J. DAGYS (MSNG). No­rė­čiau pa­tai­sy­ti ger­bia­mą­jį ko­le­gą, da­bar kal­ba­me, čia ne apie tą biu­dže­tą, čia mes kal­ba­me apie So­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­tą, to­dėl rei­kė­tų kal­bė­ti bū­tent apie jį. Kas yra ge­rai ir kas yra ne vi­sai ge­rai ši­ta­me biu­dže­te? Aiš­ku, da­bar, kai pri­ėmė­me Pre­zi­den­to pa­tai­sas, tai pa­tai­sė­me vie­ną ydą, kad pen­si­jos anks­čiau pa­gal tą in­dek­sa­vi­mo for­mu­lę vis tiek san­ty­ki­nai, ly­gi­nant su vi­du­ti­niu už­dar­biu, tu­rė­jo nu­ver­tė­ji­mo ten­den­ci­ją, ir ga­na ryš­kią. Da­bar prak­tiš­kai per­spek­ty­va iš­si­ly­gi­na ir to nu­ver­tė­ji­mo ne­tu­rė­tų bū­ti, bet dar nė­ra to ki­li­mo, ku­ris tu­rė­tų pri­ar­tin­ti prie eu­ro­pi­nio lyg­mens. Čia jau yra at­ei­ties dar­bas. Bet ku­riuo at­ve­ju tai yra pliu­sas.

Šiuo at­ve­ju lie­ka ne­su­ba­lan­suo­tos pa­ja­mos ir iš­lai­dos, ypač ne­su­re­gu­lia­vo­me in­di­vi­du­a­lios, ma­žos ūki­nės veik­los, in­di­vi­du­a­lios veik­los ir ki­tų. Kol kas ši­tos pa­ja­mos ne­su­ba­lan­suo­tos ir fak­tiš­kai fi­nan­suo­ja­mos iš ki­tų mo­kes­čių mo­kė­to­jų. Tai nė­ra ge­rai, nes „Sod­ros“ biu­džetas tu­ri veik­ti pa­gal prin­ci­pą, ba­lan­so prin­ci­pą, ar­ba tai tu­rė­tų bū­ti pa­deng­ta iš vals­ty­bės biu­dže­to, to ir­gi nė­ra pa­da­ry­ta. Bet iš prin­ci­po ju­da­me tei­sin­ga lin­kme, tik­tai, ką A. Sy­sas tei­sin­gai pa­žy­mė­jo, mes da­bar ki­taip nu­bal­sa­vo­me, tai skai­čiai, ma­no gal­va, tu­rė­jo ir­gi bū­ti pa­ko­re­guo­ti. Ne­ži­nau, kaip iš tos ke­bek­nės iš­eis mū­sų mi­nist­ras, iš tų vi­sų mū­sų šian­dien ne­nu­bal­suo­tų da­ly­kų, bet iš prin­ci­po rei­kė­tų pri­tar­ti, nes iš tik­rų­jų „Sod­ros“ klau­si­mai ei­na tei­gia­ma lin­kme.

PIRMININKAS. Ačiū. R. Baš­kie­nė – už.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­la­bai gal bū­čiau ir kal­bė­ju­si, bet tik­rai no­riu pa­sa­ky­ti, kad ko­le­gos, ku­rie gal­vo­ja dėl sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čiųjų, tai yra į dar ki­tus me­tus atei­nan­čios pa­ja­mos. To­dėl ne­rei­kė­tų dėl to bai­min­tis. O pa­si­džiaug­ti mes iš­ties ga­li­me tuo, kad ieš­ko­ma kom­pro­mi­sų, gal­vo­ja­ma apie dar­bo gru­pes, gal­vo­ja­ma apie tiks­lą, kaip ga­li­ma pa­da­ry­ti, kad vi­si bū­tų įver­tin­ti ir pa­ma­ty­ti, ir sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tys, ir tie, ku­rie šiuo at­ve­ju so­cia­li­nio drau­di­mo biu­dže­to pa­grin­du gaus di­des­nes iš­mo­kas, di­des­nes pen­si­jas. Ma­ty­da­mi augan­tį re­zer­vą, ku­ris jau ir šiais me­tais su­da­rė tam tik­rą da­lį, o, kaip ma­to­te, 2020 me­tams yra nu­ma­ty­ta 344 mln. eu­rų pa­pil­do­mai re­zer­vo, tai jau ben­dra su­ma su­da­rys apie 0,5 mlrd., mes ga­li­me sa­ky­ti, kad štai žmo­nės ga­li ra­miau gy­ven­ti, ži­no­da­mi, kad „Sod­ra“ nemi­nu­si­nė, kad kaž­ka­da bu­vu­si 3,7 mlrd. sko­la yra lik­vi­duo­ta, kad mes ga­li­me oriai gal­vo­ti apie pen­si­jas. Di­dė­ji­mas yra. Kar­tu su Pre­zi­den­tu – štai 8,11 plius 1,3 ba­zi­nė da­lis, o nuo ki­tų me­tų dar ir kin­ta­mo­ji. Va­di­na­si, ei­na­me tei­sin­gu ke­liu ir aš siū­lau pri­tar­ti ir bal­suo­ti už šį biu­dže­tą.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, nė­ra ben­dro su­ta­ri­mo. Bal­suo­ja­me dėl 2020 me­tų „Sod­ros“ ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4038. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Ko­le­gos, bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 107 Sei­mo na­riai: už – 97, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 10. Pri­tar­ta. (Gon­gas)

 

17.15 val.

Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 2 ir 6 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-4219(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4219(2). Kvie­čiu A. Ši­rins­kie­nę. Pa­straips­niui. 1 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ko­le­gos, ar ga­li­me pri­tar­ti 1 straips­niui? Pri­tar­ta.

2 straips­nis. Yra Sei­mo na­rės A. Ši­rins­kie­nės pa­siū­ly­mas. Pra­šom, ko­le­ge.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ko­le­gos, pri­ėmi­mo sta­di­jo­je rei­kia su­de­rin­ti blan­ke­ti­nes nuo­ro­das. Ši­tas pa­siū­ly­mas ir yra su­si­jęs su tuo, nes ki­tas ko­mi­te­tas svars­ty­da­mas tie­siog su­ma­ži­no punk­tų skai­čių ir ati­tin­ka­mai tu­ri­me keis­ti Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­me nu­me­ra­ci­ją. Ko­mi­te­tas siū­lo pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Čia re­dak­ci­nė iš es­mės, taip? Taip. Ko­le­gos, ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ga­li­me. 2 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 3 strai­ps­nio pa­tai­sų nė­ra. 3 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Mo­ty­vai. M. Pui­do­kas – už. Pra­šom.

M. PUIDOKAS (MSNG). Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų pa­žan­gi vals­ty­bė pri­va­lo rū­pin­tis vi­sais žmo­nė­mis, įskai­tant ir so­cia­li­nė­je at­skir­ty­je esan­čią vi­suo­me­nės da­lį. Aki­vaiz­du, kad su­im­tie­ji, baus­mę at­lie­kan­tys as­me­nys, de­ja, bet pri­skir­ti­ni prie so­cia­li­nės at­skir­ties. Šiais įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais sie­kia­ma su­im­tuo­sius ir nu­teis­tuo­sius as­me­nis in­teg­ruo­ti į na­cio­na­li­nę svei­ka­tos sis­te­mą. Ma­nau, kad šis įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas tik­rai yra svar­bus žings­nis so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mo link ir dar vie­nas svar­bus žings­nis, sie­kiant efek­ty­viau už­tik­rin­ti žmo­gaus tei­ses.

No­riu at­kreip­ti vi­sų jū­sų dė­me­sį, kad jau daug me­tų Eu­ro­pos ko­mi­te­tas prieš kan­ki­ni­mą ir ki­to­kį žiau­rų, ne­žmo­niš­ką ar že­mi­nan­tį el­ge­sį ir bau­di­mą rei­ka­lau­ja iš Lie­tu­vos vals­ty­bės at­lik­ti šiuos pa­kei­ti­mus. No­riu pa­svei­kin­ti šio pro­jek­to ini­cia­to­rius pa­ga­liau šį rei­ka­la­vi­mą iš­gir­dus ir kvie­čiu jus vi­sus, ku­rie ger­bia­te žmo­gaus tei­ses, pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Ačiū. R. Mar­ti­nė­lis – prieš.

R. MARTINĖLIS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau tik pa­mi­nė­ti, kad iš Tei­sin­gumo mi­nis­te­ri­jos val­dy­mo sri­ties svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos fi­nan­sa­vi­mas per­ke­lia­mas į PSDF. Vis dėl­to vals­ty­bė, de­le­ga­vu­si funk­ci­jas, tu­rė­tų skir­ti ir fi­nan­sa­vi­mą. O ši­to bent jau ši­ta­me biu­dže­te nė­ra ir vals­ty­bės de­le­guo­tos funk­ci­jos yra ne­fi­nan­suo­ja­mos. Vals­ty­bės de­le­guo­toms funk­ci­joms jau trūks­ta 80 mln. PSDF biu­dže­te ir dar pri­si­dė­tų 7 mln. da­bar. Tai iš prin­ci­po gal ir ge­ra ten­den­ci­ja, bet vis dėl­to rei­kė­tų pri­si­riš­ti ir prie fi­nan­sa­vi­mo, kad ne­bū­tų naš­ta Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­tui, ku­ris ir da­bar yra ne­pa­kan­ka­mas, kad ga­lė­tų ten­kin­ti ir me­di­kų, ir pa­cien­tų tei­sė­tus in­te­re­sus. Aš siū­ly­čiau, sa­ky­ki­me, gal­būt tuo as­pek­tu, kad nė­ra ski­ria­mas fi­nan­sa­vi­mas kaip vals­ty­bės de­le­guo­tai funk­ci­jai, tai tik­rai, ma­ny­čiau, kad ir su­si­lai­ky­ti bū­tų ga­li­ma.

PIRMININKAS. A. Ma­tu­las – prieš.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties tu­ri­me pa­ra­dok­sa­lią si­tu­a­ci­ją, ka­da vals­ty­bė ap­si­i­ma draus­ti pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu nu­teis­tuo­sius, bet pi­ni­gų tam vi­siš­kai ne­ski­ria. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas 2013 me­tais aiš­kiai bu­vo pa­sa­kęs, kad kiek­vie­nas žmo­gus tu­ri mo­kė­ti įmo­kas į Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­dą ir tos įmo­kos tu­ri pri­klau­sy­ti nuo gy­ven­to­jų pa­ja­mų. Vals­ty­bė, draus­da­ma vals­ty­bės drau­džia­mus as­me­nis ir mo­kė­da­ma 2,5 kar­to ma­žes­nę įmo­ką ne­gu vi­du­ti­niš­kai dir­ban­tis as­muo, jau pa­žei­džia, ma­no ma­ny­mu, Kon­sti­tu­ci­ją. Bet šiuo at­ve­ju tu­ri­me la­bai įdo­mią si­tu­a­ci­ją.

Šian­dien, kaip mi­nė­jo ko­le­ga R. Mar­ti­nė­lis, ka­li­nių me­di­ci­ni­nė prie­žiū­ra kai­nuo­ja apie 7 mln. Už drau­džia­mus as­me­nis PSDF ga­lė­tų gau­ti 2,6 mln., bet tų pi­ni­gų, kaip mi­nė­jau, vals­ty­bė ne­ski­ria nei per asig­na­vi­mus, nei per vals­ty­bės drau­džia­mus as­me­nis. Ir tu­ri­me to­kią si­tua­ci­ją, kad, be abe­jo­nės, apie 7 mln. eu­rų bus nu­skriaus­ti me­di­kai ir pa­cien­tai dėl to, kad mes pri­si­i­ma­me tam tik­rus įsi­pa­rei­go­ji­mus, bet pi­ni­gų vi­sai nė­ra. Aš ma­nau, kad šis spren­di­mas, jei­gu jūs už jį bal­suo­si­te, be abe­jo­nės, ver­tas bū­ti nag­ri­nė­ja­mas Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo, to­dėl mes ren­gia­me teks­tą ir ban­dy­si­me kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, ar ga­li bū­ti taip, kad PSDF biu­dže­tui pa­ve­da­ma draus­ti as­me­nis, fi­nan­suo­ti jų svei­ka­tos prie­žiū­rą, o pi­ni­gų tam nie­kas ne­ski­ria. Tarp kit­ko, jo­kių…

PIRMININKAS. Lai­kas, ko­le­ga.

A. MATULAS (TS-LKDF). …pa­kei­ti­mų pa­keis­ti sis­te­mos fi­nan­sa­vi­mą, jo­kių įpa­rei­go­ji­mų Eu­ro­pos Są­jun­ga nė­ra pa­sa­kiu­si ir pa­ve­du­si.

PIRMININKAS. K. Ma­siu­lis – prieš.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Šiaip tai čia toks la­bai įdo­mus siū­ly­mas. Šiuo ke­liu ei­nant ga­li­ma la­bai daug ką iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do fi­nan­suo­ti, čia tik kad ne­pri­trūk­tų fan­ta­zi­jos. Bet Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do pri­gim­tis yra to­kia, kad jis yra drau­di­mo fon­das, va­di­na­si, su­ren­ka pi­ni­gus iš žmo­nių, ku­rie drau­džia­si, o kai su­ser­ga – gau­na gy­dy­mą. Tai tik­rai bū­tų ne­kaip, jei­gu iš tų žmo­nių bū­tų pa­im­ta da­lis su­mos ir iš­leis­ta vi­sai ne­draus­tiems as­me­nims gy­dy­ti. Tai čia ga­li­ma daug ką taip fi­nan­suo­ti. To­dėl tik­rai ne­įma­no­ma pri­tar­ti šiam siū­ly­mui. La­bai kvie­čiu vi­sus, net ir R. Šar­knic­ką, ku­ris nie­ko ne­su­pran­ta, ką čia vei­kia, bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl Svei­ka­tos drau­di­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4219. Pri­ėmi­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Kas pa­si­sa­ko už, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę – bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 113 Sei­mo na­rių: už – 85, prieš – 4, su­si­lai­kė 24. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.22 val.

Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­so 174 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4049(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ly­di­ma­sis pro­jek­tas, 2-3.2 klau­si­mas – Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­so 174 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4049(2). Pri­ėmi­mas. Kvie­čiu ko­le­gę A. Ši­rins­kie­nę. R. Šar­knic­kas kaž­ko no­rė­jo. Pra­šom.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Tai tik pa­dė­ko­siu, no­rė­čiau at­ei­ti į jū­sų pa­skai­tas. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Pra­šom, Ag­ne.

1 straips­nis. Yra Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mes ne­pri­ta­rė­me pa­sta­bai, nes ana­lo­giš­ka pa­sta­ba jau bu­vo įver­tin­ta ir ati­tin­ka­mai ar­gu­men­tuo­ta. Šiuo at­ve­ju ma­no­me, kad tik­rai to­kio mo­de­lio pa­si­rink­ti ne­rei­kė­tų.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ar ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 1 straips­niui? Ga­li­me. Ačiū.

2 straips­nis. Taip pat Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ly­giai taip pat ana­lo­giš­ka pa­sta­ba bu­vo ir per svars­ty­mą, ir ko­mi­te­tas jai taip pat ne­pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti ne­pri­ta­ri­mui? Ir 2 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti.

Dėl vi­so. Bal­suo­ja­me, ko­le­gos, pri­ėmi­mas. Kas pa­lai­ko Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­so 174 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4049(2), bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Ko­le­gos, bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 109 Sei­mo na­riai: už – 89, prieš – 1, su­si­lai­kė 19. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.24 val.

Su­ėmi­mo vyk­dy­mo įsta­ty­mo Nr. I-1175 45 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4050(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar tu­ri­me vie­ną ly­di­mą­jį, 2-3.3 klau­si­mas – Su­ėmi­mo vyk­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Taip pat kvie­čiu A. Ši­rins­kie­nę. Ger­bia­ma Ag­ne!

Įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4050. 1 straips­nis. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ne­pri­tar­ta. Kaip ir anks­tes­nio pro­jek­to at­ve­ju, ar­gu­men­tai yra tie pa­tys – sub­jek­tai yra ga­na aiš­kūs. Bū­tent dėl to anks­čiau ko­mi­te­tas taip pat tai pa­sta­bai nepri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu 1 straips­niui pri­tar­ti? Ga­li­me. 2 straips­nis. Taip pat Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos. Pra­šau.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tei­sės de­par­ta­men­to pir­ma­jai pa­sta­bai dėl 2 straips­nio 2 da­lies mes pri­ta­rė­me ir pa­pil­dė­me. Tai bu­vo tech­ni­nio po­bū­džio pa­siū­ly­mas.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu 2 straips­niui su pa­tai­so­mis pri­tar­ti? Ga­li­me. Vie­nai pa­tai­sai pri­tar­ta, ki­tai – ne.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ki­tai yra ne­pri­tar­ta. Ana­lo­giš­ki ar­gu­men­tai – dėl sub­jek­tų, ku­rie yra įvar­din­ti ki­tur.

PIRMININKAS. Ačiū. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti.

Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl Su­ėmi­mo vyk­dy­mo įsta­ty­mo 45 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4050. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 107 Sei­mo na­riai: už – 88, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 19. Įsta­ty­mui (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4050) pri­tar­ta. (Gon­gas)

 

17.26 val.

Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo Nr. I-552 77 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4051(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-3.4 klau­si­mas – Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo 77 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4051. Du straips­niai. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti.

Bal­suo­ja­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4051. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo 77 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: už – 84, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 21. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4051) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.27 val.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 45 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4052(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ir 2-3.5 klau­si­mas – Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo 45 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4052. Vėl kvie­čiu A. Ši­rins­kie­nę. Ko­le­ge, pra­šom. Yra pa­siū­ly­mų dėl 1 straips­nio – A. Ma­tu­lo, R. Mar­ti­nė­lio, A. Strel­čiū­no, I. De­gu­tie­nės ir J. Lie­sio. Kas pa­teiks? A. Ma­tu­las? Pra­šom. A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, da­bar įsta­ty­mas nu­ma­to, kad sa­vi­val­dy­bių pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trai pri­va­lo su­da­ry­ti su­tar­tis su nu­teis­tų­jų li­go­ni­ne ar­ba izo­lia­to­riais. Jūs da­bar, su­pran­ta­te, kaip ga­li­ma įsta­ty­mu įpa­rei­go­ti me­di­kus, dir­ban­čius pir­mi­nė­je svei­ka­tos prie­žiū­ro­je, ei­ti į ka­lė­ji­mus ir teik­ti pa­slau­gas? Tai yra pa­rei­gų in­struk­ci­ja, yra tam tik­ras sa­va­no­riš­ku­mo prin­ci­pas. Aš dar su­pran­tu dėl lai­ki­no su­lai­ky­mo izo­lia­to­rių, kur iš­ties, jei­gu stei­gė­jas pri­tar­tų, gal­būt ga­li­ma su­ras­ti gy­dy­to­ją, ku­ris ten su­tik­tų ei­ti ir tik­rin­ti svei­ka­tą, bet kaip ga­li­ma įsta­ty­me už­da­rai įstai­gai pa­ves­ti, kad tu­ri su­da­ry­ti įstai­ga ir pas­kui ką nors tu­ri įpa­rei­go­ti? Tai yra už­da­ra įstai­ga, tu­ri bū­ti ras­tas gy­dy­to­jas, su­tin­kan­tis sa­va­no­riš­kai ei­ti į tą įstai­gą ir teik­ti pa­slau­gas. Mes siū­lo­me, kad ne­bū­tų įsta­ty­me nuo­sta­tos, kad pri­va­lo su­da­ry­ti su­tar­tis, bet, pri­ta­rus stei­gė­jui, ga­li bū­ti su­da­ry­ta su­tar­tis. Stei­gė­jai su­pran­ta šią si­tu­a­ci­ją, iš­ana­li­zuos si­tu­a­ci­ją vie­to­je ir ta­da pri­ims. Gal­būt iš anks­to su­de­rins su kai ku­riais me­di­kais, su­tin­kan­čiais teik­ti tas pa­slau­gas, ir ta­da, stei­gė­jui pri­ta­rus, bū­tų ga­li­ma su­da­ry­ti tą su­tar­tį. Mū­sų yra toks siū­ly­mas.

PIRMININKAS. Ačiū. Da­bar, ko­le­gos, ar tu­ri­me 29 Sei­mo na­rius? Ku­rie re­miate, bal­suo­kite už, kad svars­ty­tu­me.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Ag­ne, dar ne­rei­kia. Pa­lau­ki­te! Ne­aiš­ku, ar tu­ri­me 29 Sei­mo na­rius. Kas no­ri pa­rem­ti, bal­suo­ja už. (Bal­sai sa­lė­je) Sei­mo na­rio A. Ma­tu­lo ir ki­tų pa­tai­są. (Bal­sai sa­lė­je) Kad svars­ty­tu­me, taip.

Ly­giai 29. Pra­šau, ko­mi­te­to nuo­mo­nė. A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas Sei­mo na­rio A. Ma­tu­lo ir jo ko­le­gų pa­siū­ly­mui ne­pri­ta­rė at­kreip­da­mas dė­me­sį, kad vie­na­me iš ly­di­mų­jų tei­sės ak­tų – Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­so 174 straips­nio 3 da­ly­je yra siū­lo­ma reg­la­men­tuo­ti, kad spren­di­mą dėl kon­kre­čios pir­mi­nio ly­gio am­bu­la­to­ri­nes as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas tei­kian­čios sa­vi­val­dy­bės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos pri­ima sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Vie­na ver­tus, tai yra per­tek­li­nis re­gu­lia­vi­mas, an­tra ver­tus, jis sa­vo tu­ri­niu ski­ria­si, dėl ko grei­čiau­siai bū­tų pro­ble­mų tai­kant ir prak­ti­ko­je, nes Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­se yra, pri­ima ta­ry­ba, o čia, pri­ta­rus stei­gė­jui, ga­li su­da­ry­ti. Yra siū­lo­mos skir­tin­gos nor­mos.

PIRMININKAS. Ačiū. Dėl mo­ty­vų nė­ra. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl A. Ma­tu­lo ir ki­tų Sei­mo na­rių pa­tai­sų, ku­rioms ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Kas pri­ta­ria Sei­mo na­riams, tas bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys: už – 36, prieš – 19, su­si­lai­kė 46. Ne­pri­tar­ta. Ko­le­gos, gal ga­li­me 1 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu?.. Ačiū. Ir dėl 2 straips­nio nė­ra pa­tai­sų. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me.

Dėl mo­ty­vų dėl vi­so. R. Šar­knic­kas – už. Pra­šau, Ro­ber­tai. Ne­no­ri, at­si­sa­ko. A. Ma­tu­las – prieš. (Bal­sai sa­lė­je) At­si­sa­kė. A. Ma­tu­las – prieš. Pra­šau.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, aš vėl­gi ne­kar­to­siu tų pa­čių ar­gu­men­tų, bet, sa­kau, si­tu­a­ci­ja yra pa­ra­dok­sa­li, ka­da yra pa­ve­da­ma iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do fi­nan­suo­ti pa­slau­gas as­me­nims, už ku­riuos nie­kas ne­mo­ka. Va­di­na­si, Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­das pra­ras apie 7 mln., va­di­na­si, pa­cien­tams ga­li­my­bė įsi­gy­ti nau­jus vais­tus, gy­dy­to­jų at­ly­gi­ni­mas, pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mas – taip ne­ga­li bū­ti. Vis tiek mes tu­ri­me at­si­žvelg­ti pa­ga­liau į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mus, kad kiek­vie­nas žmo­gus, ku­ris drau­džia­mas pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu, tu­ri mo­kė­ti įmo­kas ar­ba už jį kaž­kas tu­ri mo­kė­ti įmo­kas. Aki­vaiz­du, kad mes pa­žei­džia­me Kon­sti­tu­ci­ją, bet tie­siog iš­lau­žo­te ran­kas ir pri­ima­te va­li­nį spren­di­mą, įpa­rei­go­ja­te me­di­kus steig­ti pa­slau­gas ten, kur gal­būt jie ne­no­ri ir ne­ga­lės steig­ti. Vis dėl­to pa­slau­gų tei­ki­mas įka­li­ni­mo įstai­go­se tu­ri sa­vo spe­ci­fi­ką, tu­ri sa­vo ri­zi­ką. Aš tik­rai ra­gi­nu ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo 45 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4052. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, (pri­ėmi­mas), kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Pri­ėmi­mas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 103 Sei­mo na­riai: už – 71, prieš – 3, su­si­lai­kė 29. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.34 val.

2020 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4043(3) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-4 klau­si­mas – 2020 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4043. Kvie­čiu mi­nist­rą. Pra­šom.

A. VERYGA (LVŽSF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, frak­ci­jos var­du no­riu pa­pra­šy­ti pu­sės va­lan­dos per­trau­kos dėl ši­to klau­si­mo.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me. Frak­ci­jos var­du pra­šo­ma va­lan­dos per­trau­kos dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4043. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai: už – 67, prieš – 27, su­si­lai­kė 10. Per­trau­ka iki 18 val. 35 min.

Pra­šom, A. Ma­tu­las. Re­pli­ka.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, keis­tas ko­le­gos A. Ve­ry­gos pra­šy­mas. Mes ne­si­ruo­šė­me, ne­sto­vė­jo­me prie mik­ro­fo­nų ir ne­si­ruo­šė­me pra­šy­ti per­trau­kos nei iki ki­to po­sė­džio, nei pu­sės va­lan­dos. Tai kam rei­kia tre­čią vals­ty­bės biu­dže­tą svars­ty­ti nak­tį? Aš su­pran­tu, gal­būt jau­čia­te, kad tas siū­ly­mas, ku­rį mes, ne­ma­žai Sei­mo na­rių, pa­tei­kė­me, yra iš es­mės tei­sin­gas, ir, ma­tyt, lau­kia­te, kad kuo dau­giau par­la­men­ta­rų iš­ei­tų iš sa­lės, kad ga­lė­tu­mė­te len­gviau pri­im­ti. Tai yra tik­rai ne­lo­giš­kas, ne­są­ži­nin­gas pa­siū­ly­mas nak­tį svars­ty­ti pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo biu­dže­tą.

 

17.37 val.

Pa­cien­tų tei­sių ir ža­los svei­ka­tai at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo Nr. I-1562 2, 7, 8, 13, 20 straips­nių ir V sky­riaus pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-2377 1, 4 ir 6 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4202(2) (pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Pa­cien­tų tei­sių ir ža­los svei­ka­tai at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4202. Pra­šom, J. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, bu­vo pra­šy­mas dėl pu­sės va­lan­dos per­trau­kos. Jūs pa­skel­bė­te, kad va­lan­dos.

PIRMININKAS. At­si­pra­šau. Per­trau­ka pu­sės va­lan­dos – iki 18 val. 5 min.

Kvie­čiu K. Bart­ke­vi­čių. Pra­šom. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui.

Dėl 1 straips­nio pa­tai­sų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Dėl 2 straips­nio pa­tai­sų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Dėl 3 straips­nio pa­tai­sų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? At­si­pra­šau, yra Sei­mo na­rio A. Ve­ry­gos. Mi­nist­re, pra­šom pri­sta­ty­ti pa­tai­są.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos, pa­tai­sos, pa­siū­ly­mo tiks­las yra pa­pras­tas – sie­kia­ma ap­sau­go­ti pa­cien­tų tur­ti­nius in­te­re­sus, už­tik­rin­ti tei­si­nį aiš­ku­mą, ap­skai­čiuo­jant at­ly­gin­ti­ną ža­los pa­cien­tui dy­dį, iš­ven­giant dvi­gu­bos kom­pen­sa­ci­jos ir dvi­gu­bo ap­mo­kė­ji­mo. Pa­siū­ly­me yra de­ta­li­zuo­ja­ma, ko­kia bū­tų ta dvi­gu­ba kom­pen­sa­ci­ja ir ko mes no­ri­me iš­veng­ti. Pra­šy­čiau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ar tu­ri­me 29 Sei­mo na­rius, ku­rie re­mia? Tu­ri­me. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai, bal­suo­ja­me. Kas re­mia ši­tą pa­tai­są, bal­suo­ja už, kad bū­tų svars­to­ma. Ko­mi­te­tas po to pa­sa­kys sa­vo nuo­mo­nę. Už, kad bū­tų svars­to­ma. Čia ne bal­sa­vi­mas, čia tik žiū­ri­ma, ar yra 29 Sei­mo na­riai, ku­rie re­mia pa­tai­są, kad bū­tų svars­to­ma.

Yra 69. Pra­šom, ko­mi­te­to nuo­mo­nė. K. Bart­ke­vi­čius.

K. BARTKEVIČIUS (LGF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Pri­tar­ti?

K. BARTKEVIČIUS (LGF). Taip.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ar ga­li­me pri­tar­ti pa­tai­sai ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

3 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Ačiū.

Dėl vi­so R. Šar­knic­kas – už. At­si­sa­ko­te? Ačiū.

Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4202. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai: už – 92, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 10. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4202) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.40 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl vals­ty­bės ga­ran­ti­jos su­tei­ki­mo Šiau­rės in­ves­ti­ci­jų ban­kui“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4218(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-6 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl vals­ty­bės ga­ran­ti­jos su­tei­ki­mo Šiau­rės in­ves­ti­ci­jų ban­kui“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4218. Svars­ty­mas.

Kvie­čiu V. Ąžuo­lą į tri­bū­ną. Pra­šom, ko­le­ga. Ai, ne. Jūs pa­pil­do­mas. Kvie­čiu R. Sin­ke­vi­čių, Eko­no­mi­kos… Jūs pa­grin­di­nis, pa­si­ro­do. At­si­pra­šau V. Ąžuo­lo. Pra­šau, Ri­mai. Lai­ky­si­mės nuo­sek­liai.

Sei­mo nu­ta­ri­mas „Dėl vals­ty­bės ga­ran­ti­jos su­tei­ki­mo Šiau­rės in­ves­ti­ci­jų ban­kui“. Jūs tu­ri­te? Me­džia­gą ga­li­te duo­ti? Pra­šom.

R. SINKEVIČIUS (LSDDF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­to nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, teik­tą Vy­riau­sy­bės, ir ben­dru su­ta­ri­mu nu­ta­rė pri­tar­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ačiū. Ne­triukš­mau­ja­me.

R. SINKEVIČIUS (LSDDF). Pa­aiš­kin­siu ko­le­gai ko­mi­te­to na­riui. Pir­muo­ju bal­sa­vi­mu mes spren­dė­me, ar iš es­mės pri­tar­ti, ar at­mes­ti pro­jek­tą. Ta­da bal­sai bu­vo pa­si­skirs­tę 7:2. Po to, kai ap­ta­rė­me pa­siū­ly­mus, ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė­me.

PIRMININKAS. Ačiū. Kvie­čiu V. Ąžuo­lą į tri­bū­ną. Pra­šom. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas svars­tė. Už – 6, prieš – 3, su­si­lai­kė 1. Bu­vo daug dis­ku­si­jų. Pa­grin­di­nė dis­ku­si­ja dėl to, ar rei­kia da­bar iš­pirk­ti lai­vą, dėl ku­rio spren­di­mą tu­rė­si­me pri­im­ti tik 2022 me­tais? Tu­rės pri­im­ti ki­ta Vy­riau­sy­bė.

PIRMININKAS. Ačiū ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui. Kvie­čiu į dis­ku­si­ją E. Gent­vi­lą. Frak­ci­jos var­du. Pra­šom, ko­le­ga.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai su­dė­tin­gas pro­jek­tas, jį rei­kia sa­vo­tiš­kai pa­aiš­kin­ti. „Klai­pė­dos naf­ta“ pra­šo vals­ty­bės ga­ran­ti­jos dviem pa­sko­loms. Vie­na pa­sko­la ima­ma 135 mln. eu­rų tam, kad iš­dės­ty­tų nuo­mos mo­kes­tį ne iki 2025 m. sau­sio 1 d., kaip nu­ma­tyta su­tar­ty­je su Nor­ve­gi­jos kom­pa­ni­ja „Hö­egh“, bet iki 2044 me­tų. Tai­gi kiek­vie­nais me­tais reiks mo­kė­ti tru­pu­tį ma­žiau, nes iš­dės­to­me 5 me­tų pla­nuo­ja­mą sau­gu­mo de­da­mą­ją į 25 me­tus. Kiek čia eko­no­miš­kai pa­grįs­ta, ne­ži­nau, tik no­riu pa­sa­ky­ti, kad li­kus 5 me­tams iki su­tar­ties pa­bai­gos pra­tęs­ti ją dar 20 me­tų?..

Ki­ta pa­sko­los da­lis – 160 mln. eu­rų, yra už­si­re­zer­vuo­ja­ma iš Šiau­rės in­ves­ti­ci­jų ban­ko tam, kad tu­rė­tu­me pi­ni­gų 2024 m. pa­bai­go­je, ta­da, kai nu­tar­si­me iš­si­pirk­ti lai­vą, šį ar­ba ki­tą. Vėl­gi ko­dėl prieš 5 me­tus mes tą da­ro­me? Sa­ko­ma: dėl to, kad šian­dien rin­ko­se yra ge­ros pa­sko­lų są­ly­gos, ge­ros pa­sko­lų pa­lū­ka­nos. Čia rei­kė­tų spe­cia­lios ana­li­zės.

Ta­čiau pa­teik­siu sa­vo ke­le­tą ki­tų pa­ste­bė­ji­mų. Sei­me šis pro­jek­tas pra­dė­tas svars­ty­ti lap­kri­čio 28 die­ną. Tai­gi re­a­liai mes svars­to­me, ar su­teik­ti vals­ty­bės ga­ran­ti­ją di­džiau­siai šios ka­den­ci­jos lai­ko­tar­piu ir pra­ėju­sios ka­den­ci­jos lai­ko­tar­piu pa­sko­lai su vals­ty­bės ga­ran­ti­ja, ir mums, Sei­mui, pa­lie­ka­ma 3 sa­vai­tės lai­ko, nors pa­ti pa­sko­la bus rei­ka­lin­ga po 5 me­tų. Bet mums sa­ko­ma: bal­suo­ki­te iki šven­tų Ka­lė­dų.

Ma­ža to, šių me­tų lap­kri­čio pa­bai­go­je ir gruo­džio pra­džio­je „Ig­ni­tis“, vals­ty­bi­nė mo­no­po­li­nė įmo­nė, in­for­ma­vo vi­sus du­jų var­to­to­jus, kad nuo sau­sio 1 die­nos du­jos Lie­tu­vo­je pigs, nes ta sau­gu­mo de­da­mo­sios re­struk­tū­ri­za­ci­ja iš­si­mė­to ne per 5 me­tus, bet per 25 me­tus. Taip, pigs, ta­čiau są­ži­nin­ga bū­tų pa­sa­ky­ti ki­tą da­ly­ką: o nuo 2025 m. sau­sio 1 d. du­jos brangs la­biau, ne­gu jos brang­tų, jei­gu ne­bū­tų ima­ma ši pa­sko­la. Re­struk­tū­ri­za­vus pa­sko­los lė­šo­mis du­jų sau­gu­mo… SGD ter­mi­na­lo sau­gu­mo de­da­mą­ją, da­lis kaš­tų at­si­ran­da po 2025 me­tų iki 2044 me­tų pa­bai­gos, ir tos pa­sko­los grą­ži­ni­mas bran­gins du­jas nuo 2025 me­tų.

Dar vie­nas da­ly­kas, Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­ba pa­ra­šo sa­vo nu­ta­ri­mu, juo vi­suo­me­nei, aiš­ku, ne­pra­ne­ša, kad du­jos pigs nuo sau­sio 1 die­nos tuo at­ve­ju, jei­gu Sei­mas pri­tars ši­tos pa­sko­los ėmi­mui. O jei­gu ne­pri­tars, ger­bia­mi du­jų var­to­to­jai, kal­tas liks Sei­mas, nes štai jau pa­skelb­ta vi­siems gy­ven­to­jams, vi­siems var­to­to­jams, kad du­jos pigs, tik be­gė­džiai Sei­me, draus­da­mi im­ti ši­tą pa­sko­lą ar­ba ne­su­teik­da­mi vals­ty­bės ga­ran­ti­jos ši­tai pa­sko­lai, liks kal­ti, jei­gu du­jos ne­pigs. Aš ne­ma­nau, kad Sei­mas ga­li bū­ti ši­taip šan­ta­žuo­ja­mas. Ir kas šan­tažuo­ja? Ne pri­va­ti ben­dro­vė, o vals­ty­bi­nė ben­dro­vė ar­ba vals­ty­bi­nė ins­ti­tu­ci­ja. Dar kar­tą pa­brė­žiu, ypač apie ant­rą­ją pa­sko­los da­lį – 160 mln., ji bus rei­ka­lin­ga anks­čiau­siai 2022 me­tų gruo­dį. Šian­dien mums sa­ko­ma, duo­ki­te vals­ty­bės ga­ran­ti­ją ši­tai pa­sko­los da­liai, o kol kas nė­ra iš­ana­li­zuo­ta, kaip kei­sis du­jų po­rei­kis Lie­tu­vo­je ar­ba re­gio­ne. Sa­ko­ma, jis šiek tiek ma­žės, ta­čiau, ži­no­te, pa­sta­ty­si­me GIPL jung­tį su Len­ki­ja ir mes va­ry­si­me SGD du­jas į Len­ki­ją. O len­kai pla­nuo­ja, kad iš sa­vo Svi­nou­is­cio SGD ter­mi­na­lo pum­puos du­jas į Lie­tu­vą. Ne­pa­sver­ta ri­zi­ka, ku­ri ne­duo­da ga­lu­ti­nio at­sa­ky­mo. Vis­kas aiš­ku be ana­li­zių ir tai tik­rai ke­lia ne­ri­mą.

Dar vie­nas da­ly­kas – ne­už­tik­rin­tas ir to­liau ne­už­tik­ri­na­mas mū­sų SGD ter­mi­na­lo re­gio­niš­ku­mas. Nei Lat­vi­ja, nei Es­ti­ja ne­pla­nuo­ja pri­si­dė­ti, jie šian­dien gau­na ne­di­de­les SGD du­jų siun­tas iš Lie­tu­vos ir la­bai ma­lo­niai jas per­ka, nes vi­są sau­gu­mo de­da­mą­ją su­mo­ka du­jų var­to­to­jai Lie­tu­vo­je, nei lat­viai, nei es­tai už tai ne­tu­ri mo­kė­ti. Mes juos sa­vo­tiš­kai do­tuo­ja­me, jie pa­ten­kin­ti ši­ta si­tu­a­ci­ja ir ne­no­ri tap­ti mū­sų ter­mi­na­lo ak­ci­nin­kais, da­li­nin­kais ar pa­na­šiai. Lie­tu­va ir to­liau iš­lie­ka so­cia­li­zuo­tų kaš­tų or­bi­to­je, kai SGD sau­gu­mo de­da­mą­ją pa­den­gia vi­si du­jų var­to­to­jai, ir to­kiu bū­du so­cia­li­niais kaš­tais, var­to­to­jų kaš­tais yra pa­den­gia­ma sau­gu­mo de­da­mo­ji. No­riu pa­brėž­ti, kad ne­vy­ko jo­kios re­a­lios de­ry­bos su ki­to­mis tarp­tau­ti­nė­mis fi­nan­si­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, to­kio­mis kaip EIB ar­ba IBRD, nes ši­tos ins­ti­tu­ci­jos at­si­sa­ko fi­nan­suo­ti ir in­ves­tuo­ti, sko­lin­ti pi­ni­gus pro­jek­tams, su­si­ju­siems su iš­kas­ti­niu ku­ru. Man ta­me kon­teks­te pa­ti­ko G. Land­sber­gio straips­nis „Į ką tu vy­nio­ji ši­tą sū­rį?“, ku­ria­me pa­ra­šy­ta, kaip Vo­kie­ti­ja per „Nord Stre­am“ vamz­dį pri­si­ri­šo prie iš­kas­ti­nio ku­ro. Ci­tuo­ju: „Nord Stre­am“ su­ri­šo Vo­kie­ti­ją su Ru­si­ja am­ži­nais du­ji­niais sai­tais, bet ką jis ben­dro tu­ri su car­bon neut­ral, su CO2 emi­si­jos iš­ven­gi­mu?“ O mes pri­si­ri­ša­me iki 2044 me­tų. Man sun­ku su­pras­ti, ko­dėl mes taip sku­biai pri­si­ri­ša­me.

Ir pas­ku­ti­nis da­ly­kas. „Klai­pė­dos naf­tos“ kon­sul­tan­tai nu­sta­tė, kad ant­ros pa­sko­los da­lies rei­kia sko­lin­tis 140 mln. eu­rų. Ne­pai­sant to, „Klai­pė­dos naf­ta“ pa­pra­šė, kad Šiau­rės in­ves­ti­ci­jų ban­kas su­teik­tų 160 mln. eu­rų, ir mes svars­to­me šian­dien 160 mln. eu­rų. Ko­kiu pa­grin­du? Tai jūs su­pran­ta­te, ko­kius sig­na­lus mes duo­da­me ter­mi­na­lo-lai­vo par­da­vė­jui, ku­ris ži­no – vals­ty­bė ga­ran­ta­vo 160 mln. eu­rų pa­sko­lą „Klai­pė­dos naf­tai“. Tas pats, kaip aš po­nui V. Pranc­kie­čiui pa­sa­ky­čiau, pirk­siu jū­sų bu­tą po pen­ke­rių me­tų už kaž­ko­kią su­mą ir tą su­mą jau šian­dien pa­si­sko­li­nu iš ban­ko. Kaip mes de­rė­si­mės? Aiš­ku, jūs ži­no­si­te, kad aš jau tu­riu to­kios su­mos pa­sko­lą. Tai štai kaip ne­at­sar­giai el­gia­si „Klai­pė­dos naf­ta“ ir ką mes tu­ri­me da­ry­ti šio­je si­tu­a­ci­jo­je.

PIRMININKAS. Ačiū. Kvie­čiu A. Skar­džių. Pra­šom. Ko­le­ga A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos, kal­bė­siu sa­vo var­du ko­le­gos J. Ber­na­to­nio pa­gei­da­vi­mu. Šian­dien „Klai­pė­dos naf­ta“ pa­tei­kė Sei­mui pro­jek­tą, ku­rį mes svars­to­me, pro­jek­tas va­di­na­si – in­ves­ti­ci­nis pro­jek­tas, kaip su­ma­žin­ti kaš­tus, kaš­tus, ku­riuos mes kiek­vie­nas mo­ka­me, tai yra sau­gu­mo de­da­mo­ji, mo­ka­me mums pri­va­lo­mą mo­kes­tį. Kai ku­rie ko­le­gos ir vi­suo­me­nės na­riai ne vi­si ži­no, koks tai mo­kes­tis, to­dėl aš vis dėl­to no­rė­čiau įvar­din­ti, kas mo­ka, ko­dėl mes jį mo­ka­me ir už ką mes jį mo­ka­me. Tai yra var­to­ji­mo mo­kes­tis, ku­rį mo­ka elek­tros var­to­to­jai, du­jų var­to­to­jai, ši­lu­mos var­to­to­jai ir pra­mo­nė. Be­je, pra­mo­nės vie­nin­te­lė įmo­nė, ku­ri Lie­tu­vo­je nau­do­ja dau­giau­sia du­jų, tai yra „Ache­ma“, su­nau­do­jan­ti apie 60 % iš tų 22 te­ra­vat­va­lan­džių, ar­ba 22 mln. me­ga­vat­va­lan­džių. Pu­sė du­jų yra im­por­tuo­ja­ma į Lie­tu­vą vamz­džiu.

Ka­riau­ja­me su „Gaz­pro­mu“, bet pa­si­ro­do, kad ka­ras yra ne­tik­ras. Per­nai, šie­met ir vi­sais me­tais, ka­da pra­dė­jo veik­ti ter­mi­na­las, dau­giau ne­gu pu­sę du­jų tiek mū­sų pa­skir­ta­sis tie­kė­jas „Lie­tu­vos du­jų tie­ki­mas“, tiek „Ache­ma“ per­ka per vamz­dį iš mū­sų di­džiau­sio prie­šo „Gaz­pro­mo“. Ko­dėl jis taip el­gia­si? To­dėl, kad mū­sų tas ver­slo pro­jek­tas, ku­rį da­bar mes no­ri­me iš­temp­ti dar 25 me­tams, kiek­vie­nai me­ga­vat­va­lan­dei iš 22 mln. kai­nuo­ja po 4 eu­rus už vie­ną me­ga­vat­va­lan­dę, kai du­jų rin­kos kai­na yra tarp 15–18 eu­rų už me­ga­vat­va­lan­dę. Tai iš­ties žen­kli su­ma. To­dėl mes esa­me ne­kon­ku­ren­cin­gi, to­dėl pri­va­lo­me pirk­ti iš vamz­džio.

Pro­jek­tas bu­vo pra­dė­tas įgy­ven­din­ti kaip ko­mer­ci­nis, bet stai­ga, dar 2012 me­tų bir­že­lio mė­ne­sį, jis ta­po so­cia­li­zuo­tu, tai yra kaš­tus den­gia­me mes vi­si. Tas no­ras mus pa­kin­ky­ti da­bar, ne­su­lau­kus, kol pa­si­baigs su­tar­tis su „Sta­toi­lu“, kol pa­si­baigs su­tar­tis su „Höegh LNG“ dėl lai­vo nuo­mos, tai yra 2024 me­tai, iš kar­to no­ri­ma su­kal­ti kuo­liu­kus ir pri­vers­ti mus to­liau tar­nau­ti ir pe­nė­ti tą mū­sų iš­sva­jo­tą­ją „Ne­pri­klau­so­my­bę“.

Ko­dėl taip el­gia­ma­si? To­dėl, kad la­bai pa­to­gu. Su­sta­ty­ti sa­vi žmo­nės į „Lit­ga­są“, ku­ris ne­se­niai pa­kei­tė kai­liu­ką – ta­po „Ig­ni­tis“. Taip pat į SGD ter­mi­na­lo va­do­vus, kaip ži­no­te, pa­te­ko fak­tiš­kai be kon­kur­so ar­ba fik­ty­vaus kon­kur­so bū­du Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas A. Mo­lis, ku­ris pa­ta­ri­nė­jo ener­ge­ti­kos klau­si­mais, grei­čiau­siai ir dėl pa­ties ter­mi­na­lo.

Tai štai, mū­sų kaš­tai yra nei di­de­li, nei ma­ži – 98 mln. per me­tus. (Bal­sai sa­lė­je) To­kius kaš­tus mes da­bar siū­lo­me, ka­dan­gi ne­pa­jė­gia mo­kė­ti du­jų var­to­to­jai, pro­jek­to es­mė – mo­kė­ji­mą li­ku­siems pen­ke­riems me­tams nu­kel­ti į at­ei­tį. Tai yra pa­pras­čiau­sias triu­kas, yra in­ves­ti­ci­nis pro­jek­tas, kaip ma­žin­ti. Sko­li­na­mės 135 mln., po 27 mln. den­gia­me iš tų 98 mln., iš pa­sko­lin­tų pi­ni­gų. Tai yra var­to­ji­mo kre­di­tas, ku­rį pra­val­go­me. Mo­kės mū­sų vai­kai, bet ne čia pa­grin­di­nė es­mė.

Pa­grin­di­nė es­mė, kad mes lik­tu­me SGD ter­mi­na­lo sau­gu­mo de­da­mo­sios mo­kė­to­jai iki 2044 me­tų. Iš to lob­tų dvi įmo­nės, tai yra du­jas tie­kian­ti, ter­mi­na­lą nuo­mo­jan­ti, tai yra „Klai­pė­dos naf­ta“, kur su­si­ke­lia vi­sus net ka­pi­ta­lo grą­žos kaš­tus, pel­no kaš­tus į ši­tą su­mą. Tai pa­lau­ki­te! Ka­da baig­sis tas tau­tos prie­var­ta­vi­mas, jei­gu pro­jek­tas ko­mer­ci­nis? Dirb­ki­te ko­mer­ci­niais pa­grin­dais ir tik­rai mes vi­si pa­dė­si­me ka­riau­ti su vi­sais kon­ku­ren­tais.

Ta­čiau lat­viams, es­tams par­duo­da­me du­jas kur kas pi­giau, ne­gu mes jas pa­tys įsi­gy­ja­me. Va­di­na­si, mes do­tuo­ja­me juos. Ka­dan­gi jie ne­mo­ka jo­kių in­fra­struk­tū­ri­nių kaš­tų, jie taip pat ne­mo­ka jo­kių pri­dė­ti­nių mo­kes­čių, jie gau­na šva­rią kai­ną ir dėl to vi­sus kaš­tus den­gia­me mes. Pa­pras­čiau­siai mus no­ri pa­kin­ky­ti. Ir jo­kio čia 300 mln… Šian­die­ną ga­li­me nu­pirk­ti net du to­kius lai­vus, ku­riuos prie Ad­ri­jos jū­ros ne­se­niai ruo­šė­si ki­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės sta­ty­ti, ne vie­ną, o net du už tuos 300. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­ga J. Ber­na­to­nis. Pra­šau.

J. BERNATONIS (LSDDF). Mie­li ko­le­gos, kai kal­bė­jo ma­no bi­čiu­lis Ar­tū­ras, ga­lė­jo su­si­da­ry­ti įspū­dis, kad aš pa­gei­da­vau, kad jis pa­si­sa­ky­tų. Aš pa­gei­da­vau, kad jis pa­sa­ky­tų, kad tai yra jo as­me­ni­nė nuo­mo­nė, nes mū­sų frak­ci­jos po­zi­ci­ja yra ki­to­kia.

PIRMININKAS. Kvie­čiu į tri­bū­ną V. Po­de­rį. Pra­šau. (Šurmulys salėje)

V. PODERYS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos!

PIRMININKAS. Ne­triukš­mau­ja­me!

V. PODERYS (LVŽSF). Aš, kaip ir ko­le­ga…

PIRMININKAS. Ne frak­ci­jos var­du prieš tai kal­bė­jo. Pra­šom.

V. PODERYS (LVŽSF). Aš, kaip ir ko­le­ga…

PIRMININKAS. V. Po­de­rys – frak­ci­jos var­du. Pra­šom.

V. PODERYS (LVŽSF). Aš, kaip ir ko­le­ga S. Gent­vi­las, bu­vau iš­va­dų tei­kė­jas Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te. Be abe­jo, pri­si­jun­giu prie jo iš­va­dos ir pa­sa­ky­mo, kad bu­vo la­bai sku­biai tei­kia­ma, ne­pa­tei­kiant vi­sų rei­kia­mų do­ku­men­tų įsi­gi­lin­ti, ir pats po­sė­dis bu­vo su­šauk­tas kaip ne­ei­li­nis, ne­pai­sant to, kad mes ne­da­rė­me su­pla­nuo­tų klau­sy­mų. Dėl to tu­rė­čiau prie­kaiš­tą dėl vi­so pro­ce­so ir dėl sku­bos, ir dėl in­for­ma­ci­jos ne­iš­sa­mu­mo, šiuo at­ve­ju tai bu­vo la­bai bū­ti­na. Čia yra pro­ce­dū­ri­niai klau­si­mai.

Iš es­mės 300 mln. eu­rų. Ko­kie ga­lė­tų bū­ti pa­grin­di­niai nuo­gąs­ta­vi­mai? Ke­li da­ly­kai. Da­bar­ti­nė su­tar­tis dėl ter­mi­na­lo mums lei­džia pri­im­ti spren­di­mą dėl to, ko­kiu ke­liu ei­si­me 2022 me­tų pa­bai­go­je. Iš­nag­ri­nė­jus da­bar­ti­nį nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, SGD įsta­ty­mą ir ki­tus tei­sės ak­tus bei įmo­nės ver­slo pro­jek­tą, ma­ty­ti, kad mes jau da­bar at­si­sto­ja­me ant bė­gių ir ke­liau­ja­me, ir vie­šai pa­skel­bia­me, kad ei­si­me, pirk­si­me, pa­sa­ko­me su­mą ir iš ver­slo pla­no ga­li­ma su­pras­ti, kad pirk­si­me šį ter­mi­na­lą. Man at­ro­do, šiuo at­ve­ju mes ne­su­val­do­me ri­zi­kos. Ko­dėl mes tu­ri­me skelb­ti? Ma­no po­zi­ci­ja šiuo at­ve­ju – su­sto­ti ir pa­gal­vo­ti, ir sa­vo po­zi­ci­jos ne­skelb­ti įsta­ty­mų for­ma, mes ne­pri­va­lo­me sa­ky­ti, kad pirk­si­me.

Ko­dėl? Mes ga­li­me ir nuo­mo­tis, ir li­zin­guo­ti. Ko­dėl da­bar už­si­da­ro­me kontr­aktais ar­ba pro­ce­sais? Mes tai ga­li­me 2022 me­tų pa­bai­go­je pa­da­ry­ti. Tuo la­biau kad pra­ran­da­me de­ry­bų po­zi­ci­ją ir su re­gio­ni­niais part­ne­riais, ku­rie nau­do­ja­si ir nau­do­sis, be abe­jo, ter­mi­na­lu, nes, kaip ži­no­me, jei­gu mes pa­sa­ko­me, kad mes jį dar iš­lai­ky­si­me ir sub­si­di­juo­si­me iki 2044 me­tų, kas ra­šo­ma do­ku­men­tuo­se, ki­taip sa­kant, iš re­gio­ni­nių part­ne­rių nie­ka­da ne­su­lauk­si­me pri­si­dė­ji­mo prie iš­lai­ky­mo.

Šiuo at­ve­ju mes vėl ati­duo­da­me de­ry­bų po­zi­ci­jas. Taip pat de­ry­bų po­zi­ci­jas ati­duo­da­me (…) pri­va­tus ver­slas. Po me­tų, po dve­jų apie 70 % du­jų var­tos vi­sai ne ener­ge­ti­kai, var­tos pri­va­ti pra­mo­nė ir re­gio­ni­niai part­ne­riai. Ko­dėl mes iš jų ne­rei­ka­lau­ja­me pri­si­dė­ti prie iš­lai­ky­mo ar­ba prie ga­ran­ti­jų? Šiuo at­ve­ju vis­ką įra­šy­da­mi į įsta­ty­mą ir pa­ro­dy­da­mi sa­vo po­zi­ci­ją mes taip pat už­si­ra­ki­na­me kontr­aktu, ku­ris mū­sų prie ge­ro ne­pri­ves.

Tuo la­biau jei­gu ži­no­me ar dėl ne­pro­fe­sio­na­lu­mo, ar dėl sku­bos ly­giai taip pat prieš ket­ve­rius ar prieš pen­ke­rius me­tus už­si­ra­ki­no­me du­jų pir­ki­mo kontr­aktu ir iki 2025 me­tų per­mo­kė­si­me apie po­rą šim­tų mi­li­jo­nų eu­rų. Šiuo at­ve­ju ma­no ra­gi­ni­mas ko­le­goms mo­ky­tis iš sa­vo klai­dų, iš sa­vo is­to­ri­jos. Šiuo at­ve­ju ma­no pa­siū­ly­mas bū­tų, jei­gu yra įma­no­ma, su­sto­ti šio­je vie­to­je, pa­si­žiū­rė­ti ir pa­keis­ti tei­sės ak­tus taip, kad tu­rė­tu­me lanks­čią po­zi­ci­ją ir kad Vy­riau­sybė tu­rė­tų vi­sas ga­lias 2022 me­tų pa­bai­go­je spręs­ti taip, kaip tuo me­tu at­ro­dys, nes rin­ka kei­čia­si la­bai dra­ma­tiš­kai ir aud­rin­gai. O įsta­ty­me, be abe­jo, tu­ri bū­ti ge­le­ži­nė ar­ba gra­ni­te iš­kal­ta nuo­sta­ta, kad ša­lis po 2024 me­tų bet ku­riuo at­ve­ju pri­va­lo tu­rė­ti ga­li­my­bę ap­si­rū­pin­ti SG du­jo­mis. Ko­kiu bū­du? Mes tu­ri­me pa­si­lik­ti sau at­vi­rą de­ry­bų po­zi­ci­ją. Dė­kui.

PIRMININKAS. Ačiū. Kvie­čiu D. Krei­vį į tri­bū­ną. Pra­šom, ko­le­ga. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

D. KREIVYS (TS-LKDF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, šian­dien mes svars­to­me be ga­lo svar­bų klau­si­mą. Pri­ėmę šį tei­sės ak­tą, ku­rį tei­kia Vy­riau­sy­bė, tei­kia Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja, mes lei­si­me Vy­riau­sy­bei su­teik­ti ga­ran­ti­ją iš­pirk­ti mū­sų ener­ge­ti­nės ne­pri­klau­so­my­bės sim­bo­lį ir ga­ran­tą lai­vą „In­de­pen­den­ce“, ku­ris kar­tu yra mū­sų SGD ter­mi­na­lo šir­dis.

Taip pat šiuo tei­sės ak­tu mes ga­ran­tuo­si­me il­ga­lai­kę pa­sko­lą, ku­ri leis il­guo­ju pe­ri­odu iš­dės­ty­ti var­to­to­jams ter­mi­na­lo mo­kes­čius ir pa­da­rys vi­są mū­sų du­jų ūkį kon­ku­ren­cin­ges­nį, ge­ban­tį kon­ku­ruo­ti re­gio­ni­niu mas­tu tiek su „Gaz­prom“, tiek su ki­tų ša­lių du­jų tie­kė­jais. Ter­mi­na­las yra vie­na iš es­mi­nių mū­sų ener­ge­ti­nės ne­pri­klau­so­my­bės ko­lo­nų. Šio pro­jek­to tęs­ti­nu­mą ir gy­vy­bin­gu­mą už­tik­ri­na jau tre­čio­ji Vy­riau­sy­bė. Tai ge­riau­sias pa­vyz­dys per mū­sų vi­są 30 me­tų ne­pri­klau­so­my­bės is­to­ri­ją, kaip iš­lai­ky­ti po­li­ti­kos tęs­ti­nu­mą. Tik dėl ter­mi­na­lo su­kur­tos kon­ku­ren­ci­jos šian­dien mū­sų pi­lie­čiai mo­ka už du­jas be­veik 30 % ma­žes­nę kai­ną. No­riu pa­brėž­ti, kad Suo­mi­ja, ne­tu­rin­ti to­kio ter­mi­na­lo, už du­jas mo­ka 57 % bran­giau ne­gu mes. Ter­mi­na­las pa­nai­ki­no „Gaz­promo“ mo­no­po­lį ir nuo­sek­liai stu­mia šios įmo­nės du­jas iš mū­sų ša­lies rin­kos. Vys­tant at­si­nau­ji­nan­čią ener­ge­ti­ką, kaip yra nu­ma­ty­ta mū­sų pri­im­to­je Ener­ge­ti­kos stra­te­gi­jo­je iki 2050 me­tų, du­jos taip pat taps vie­na iš svar­biau­sių ga­li­my­bių, kaip už­tik­rin­ti sta­bi­lų elek­tros sis­te­mos vei­ki­mą, tai yra jos re­zer­va­vi­mą ir ba­lan­sa­vi­mą. SGD var­to­ji­mas jau ir da­bar vis pla­čiau yra tai­ko­mas tiek lai­vy­bo­je, tiek trans­por­te.

Tai­gi, šis Vy­riau­sy­bės spren­di­mas už­tik­rins il­ga­lai­kį vi­so su­skys­tin­tų­jų du­jų ter­mi­na­lo pro­jek­to tva­ru­mą. Juo taip pat mū­sų elek­tros ener­gi­jos ga­min­to­jai, ku­rių veik­la bū­ti­na ener­gi­jos sau­gu­mui už­tik­rin­ti, pra­mo­nės įmo­nės tu­rės ga­li­my­bę teik­ti sa­vo pre­kes ir pa­slau­gas rin­koms pa­trauk­les­nė­mis ir tva­rio­mis kai­no­mis. Pa­ga­liau, šis spren­di­mas leis plės­ti du­jų eks­por­tą. Pa­sko­los są­ly­gos yra la­bai pa­trauk­lios – ypač že­mos pa­lū­ka­nos, že­mes­nės ne­gu 1 %. Taip pat ne­rei­kia nuo­sa­vų lė­šų, nes vi­są pro­jek­tą bus ga­li­ma fi­nan­suo­ti sko­lin­to­mis lė­šo­mis, tai yra šim­tu pro­cen­tų.

Taip pat mes ne­sa­me ga­ran­tuo­ti, kad šį klau­si­mą už­gai­šę spręs­ti il­ges­nį ar trum­pes­nį lai­ką gau­si­me tas pa­čias sko­li­ni­mo­si są­ly­gas, ypač tu­rint ome­ny, ko­kia yra pa­sau­li­nė eko­no­mi­kos si­tu­a­ci­ja. Tai­gi, ar­gu­men­tas, kad rei­kia pa­lauk­ti, pa­si­sko­lin­ti vė­liau, ne­at­lai­ko jo­kios kri­ti­kos.

Taip pat no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad iki 2022 me­tų gruo­džio mė­ne­sio ne­da­vus (iki 2022 me­tų, ne iki 2025 me­tų, kaip bu­vo mi­ni­ma kai ku­rių ma­no ko­le­gų) at­sa­ky­mo kom­pa­ni­jai „Hö­egh“ dėl lai­vo iš­pir­ki­mo lai­vas pa­pras­čiau­siai iš­plauks iš mū­sų uos­to. Tai reiš­kia, kad jis iš­plauks kar­tu su vi­so­mis že­mo­mis kai­no­mis, ku­rias šian­dien gau­na mū­sų var­to­to­jai.

Tai­gi, ger­bia­mie­ji, siū­lau ir kvie­čiu bal­suo­ti už. Ne­ri­zi­kuo­ki­me mū­sų pi­lie­čių ge­ro­ve. Vy­riau­sy­bė, ypač krei­piuo­si į vals­tie­čius, jū­sų Vy­riau­sy­bė tei­kia šį pro­jek­tą, mes, opo­zi­ci­ja, jį pa­lai­ko­me. Tik­rai tęs­ti­nu­mas yra vi­sų tri­jų Vy­riau­sy­bių. Tai­gi ne­griau­ki­me to, ką kar­tu nuo­sek­liai sta­to­me jau de­šimt­me­tį. La­bai ačiū.

P. GRAŽULIS (MSNG). Re­pli­ka!

PIRMININKAS. Pet­rai!

P. GRAŽULIS (MSNG). Taip, nė­ra bal­sa­vi­mo, bet, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, kon­ser­va­to­riai su­gal­vo­jo ši­tą am­ži­ną afe­rą, A. Ku­bi­lius pa­si­ra­šė su­tar­tį, įtrau­kė A. But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bę ir da­bar no­ri įtrauk­ti vals­tie­čius. Ar rei­kia lo­gi­kos? Ar rei­kia lo­gi­kos? (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, jei­gu no­ri­te da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je, už­si­ra­šy­ki­te. (Bal­sai sa­lė­je) Ko­le­gos, lai­kas dis­ku­tuo­ti bai­gė­si. Ei­na­me prie nu­ta­ri­mo pa­siū­ly­mų. Kvie­čiu Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to, kaip pa­grin­di­nio, pir­mi­nin­ką. Dėl 1 straips­nio yra Sei­mo na­rių A. Skar­džiaus, V. Rin­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mai. A. Skar­džius pri­sta­to pa­siū­ly­mus dėl 1 straips­nio.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Dėl pa­sko­los iš­pirk­ti lai­vui. Mes iš pa­sko­los ma­to­me, bū­tent su­tar­ty­je, ku­rią pa­si­ra­šė R. Ma­siu­lis, ku­rią Sei­mas tu­ri sa­vo spe­cia­lio­je raš­ti­nė­je, aiš­kiai yra iš­dė­lio­ta su­ma, op­cio­no kai­na, tai yra pir­mu­mo tei­sė, pa­si­bai­gus nuo­mos su­tar­čiai, už ko­kią su­mą mes ga­li­me iš­si­pirk­ti. E. Gent­vi­las pri­sta­tė tą su­mą, kad tai yra 140 mln. eu­rų. Sko­li­na­ma­si 160! Vi­du­ry die­nos ban­do­ma mus ap­gau­ti tam, kad mes iki 2045 me­tų mo­kė­tu­me duok­lę šiam monst­rui. Ko­dėl? Ko­dėl „Klai­pė­dos naf­ta“ sko­li­na­si dau­giau, ne­gu rei­kės?!

Ir dar dau­giau. Svars­ty­mo me­tu Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te „Klai­pė­dos naf­tos“ va­do­vas pa­sa­kė, kad jis skelbs kon­kur­są, nors su­tar­tis nu­ma­to auk­cio­no tei­sę.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga! Apie jū­sų pa­siū­ly­mą…

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ko­dėl jam rei­kia 2021 me­tais skelb­ti kon­kur­są? Aš pri­sta­tau tą pa­siū­ly­mą dėl 160 mln. eu­rų pa­sko­los, kad tai per di­de­lė, rei­kia tik 140, ne­rei­ka­lin­gas joks kon­kur­sas, tuo la­biau skelb­ti 2021 me­tais, mums da­bar at­skleis­ti sa­vo kor­tas, kiek mes pa­si­ren­gę mo­kė­ti. Tai grei­čiau­siai ta 20 mln. su­ma bus pa­si­da­lin­ta tarp pir­kė­jo ir, sa­ky­ki­me, par­da­vė­jo. Aš sa­kau, tai ap­ga­vys­tė, tai yra pi­ni­gų plo­vi­mo me­cha­niz­mas, at­sklei­džiant de­ry­bi­nes po­zi­ci­jas.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­mi­te­tas.

R. SINKEVIČIUS (LSDDF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė pa­teik­tam pa­siū­ly­mui, nes pri­ta­rė Vy­riau­sy­bės pa­teik­tam va­rian­tui.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, ar ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ačiū. Ki­tas. Mo­ty­vai dar yra, at­si­pra­šau. P. Gra­žu­lis – už. Pra­šom.

P. GRAŽULIS (MSNG). Aš re­miu pa­siū­ly­mą ir aš ma­nau, kad ga­lų ga­le su­sto­ki­me jau mes mo­kė­ti įvai­riau­sioms kom­pa­ni­joms ir ban­kams. Dar 25 me­tai! Pa­skai­čiuo­ki­te, kad 1 % me­ti­nių pa­lū­ka­nų, dar vie­ną kar­tą už lai­vą su­mo­kė­si­te per 25 me­tus. Už­ten­ka! Man at­ro­do, kad vals­ty­bė yra pa­jė­gi tą lai­vą per me­tus ar ke­lis li­zin­go bū­du, jei­gu jis rei­ka­lin­gas, iš­si­pirk­ti. Kas čia da­bar vyks­ta, ko­kios nuo­mos iki 2044 me­tų dar 25 me­tams, ab­sur­das, afe­ra, tau­tos nu­ren­gi­nė­ji­mas ir ap­gau­di­nė­ji­mas! Kiek ga­li­ma ap­gau­di­nė­ti tau­tą? Po­no R. Ma­siu­lio, tai yra kon­ser­va­to­rių mi­nist­ro, ši vi­sa afe­ra su­gal­vo­ta ir užtai kon­ser­va­to­riai gu­la už ją to­liau. O da­bar­ti­nis ener­ge­ti­kos mi­nist­ras yra jo sta­ty­ti­nis. Ir D. Gry­baus­kai­tės, ir kon­ser­va­to­rių sta­ty­ti­nis. Pu­sę to­kių mi­nist­rų tu­ri vals­tie­čiai ir tu­rė­jo, kur vi­są Vy­riau­sy­bę ir val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą tem­pė į dug­ną, o kal­ti­no val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą. Ne­pa­si­duo­ki­te ši­tai kon­ser­va­to­rių afe­rai ir bal­suo­ki­te už ši­tą pa­tai­są.

PIRMININKAS. J. Raz­ma – prieš. Pra­šom.

J. RAZMA (TS-LKDF). Gal bū­tų ga­li­ma ir taip bal­suo­ti, kaip siū­lo au­to­riai, jei iš tik­rų­jų bū­tų ga­li­my­bė tą pa­sko­lą im­ti per du kar­tus. Bet Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­dy­je da­ly­va­vęs ener­ge­ti­kos mi­nist­ras la­bai aiš­kiai pa­sa­kė, jei­gu ne­ga­ran­tuo­ja­ma ant­ro­ji pa­sko­los da­lis, tai ir apie pir­mą­ją nė­ra ko sva­jo­ti. Ta­da vi­si tie pla­nai iš­dės­ty­ti per il­ges­nį lai­ko­tar­pį sau­gu­mo de­da­mą­ją ir to­kiu bū­du su­ma­žin­ti du­jų kai­nas ir­gi at­kren­ta ar­ba nu­ke­liami to­les­niam lai­ko­tar­piui. Dėl to, kad tos dvi ga­ran­ti­jos yra ne­at­ski­ria­mai su­si­ju­sios, ir ten­ka bal­suo­ti prieš tą pa­siū­ly­mą.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl Sei­mo na­rių A. Skar­džiaus, V. Rin­ke­vi­čiaus pa­tai­sos. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Dėl A. Skar­džiaus ir V. Rin­ke­vi­čiaus pa­tai­sos, ku­riai ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

Bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys: už – 20, prieš – 37, su­si­lai­kė 44. Ne­pri­tar­ta.

Sei­mo na­rių S. Gent­vi­lo, L. Bal­sio, V. Ving­rie­nės pa­tai­sa. Kas pri­sta­tys? S. Gent­vi­las. Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tei­kia­me pa­siū­ly­mą kar­tu su L. Bal­siu, V. Vin­g­rie­ne dėl pir­mos pa­sko­los da­lies, ku­ri ap­ima su­ba­lan­sa­vi­mą sau­gu­mo de­da­mo­sios tarp 2020 ir 2025 me­tų. Prie­žas­tis yra pa­pras­ta. Tik­ro­ji ne­pri­klau­so­my­bė yra at­si­nau­ji­nan­ti ener­ge­ti­ka. Ir pa­sau­lis kal­ba, ir Eu­ro­pa kal­ba apie tai, kad iš­kas­ti­nis ku­ras, o su­skys­tin­tos gam­ti­nės du­jos yra iš­kas­ti­nis ku­ras, ne­tu­ri bū­ti sub­si­di­juo­ja­mas. Ir šiuo at­ve­ju 5 me­tus mes mo­kė­si­me ge­ro­kai ma­žes­nį ta­ri­fą, per­kel­da­mi du­jų su­var­to­ji­mą mū­sų at­ei­ties kar­toms, ma­no vai­kams, ki­taip ta­riant. Kai jie taps mo­kes­čių mo­kė­to­jais, jie tu­rės mo­kė­ti už ši­tos vals­ty­bės pri­si­im­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus, mū­sų su­nau­do­tas du­jas, ir tai nė­ra tei­sin­ga.

G. Tun­berg, vi­sas pa­sau­lis, Tarp­tau­ti­nis va­liu­tos fon­das kal­ba apie tai, kad kiek­vie­ną mi­nu­tę 10 mln. do­le­rių yra sub­si­di­juo­ja­mas iš­kas­ti­nis ku­ras. Mū­sų pa­siū­ly­mas yra ne­im­ti pa­sko­los. Su­skys­tin­tų du­jų kai­na tu­ri at­spin­dė­ti na­tū­ra­lią kai­ną, nes ji kon­ku­ruo­ja su at­si­nau­ji­nan­čiais iš­tek­liais, to­kiais kaip vė­jo ener­ge­ti­ka, sau­lės ener­ge­ti­ka, bio­du­jos ir ki­ti bio­ku­ro ele­men­tai, ku­rie yra nau­do­ja­mi Lie­tu­vo­je ener­gi­jai gau­ti. Tai ne­tu­ri tap­ti kon­ku­ren­cin­ges­ne… ener­ge­ti­kos pir­mu šal­ti­niu, ly­gi­nant su ki­tais čia iš­gau­na­mais ku­ro šal­ti­niais. Juo la­biau kad mes Lie­tu­vo­je ne­tu­ri­me net du­jų ak­ci­zo, prie­šin­gai ne­gu mū­sų kai­my­nai lat­viai ar es­tai, ku­rie du­jų ak­ci­zą tu­ri tris, ke­tu­ris kar­tus di­des­nį.

Ši­tas nu­si­kal­ti­mas – pa­sko­los ėmi­mas ir su­nau­do­ji­mas šian­dien ne­tu­ri bū­ti už­krau­tas at­ei­ties kar­toms iki 2044 me­tų, nes tai nė­ra tei­sin­ga. Tą mes tu­ri­me de­kla­ruo­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai…

PIRMININKAS. Lai­kas!

S. GENTVILAS (LSF). …gruo­džio 20 die­ną de­kla­ruo­ja­ma­me Na­cio­na­li­nia­me ener­ge­ti­kos ir kli­ma­to kai­tos pla­ne.

PIRMININKAS. Lai­kas.

S. GENTVILAS (LSF). Tai ne­tu­ri bū­ti Lie­tu­vos at­ei­tis.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

R. SINKEVIČIUS (LSDDF). Ko­mi­te­tas ap­svars­tė S. Gent­vi­lo, L. Bal­sio ir V. Ving­rie­nės pa­siū­ly­mą. Jam ne­pri­ta­rė, ka­dan­gi pri­ta­rė Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­tam spren­di­mui.

PIRMININKAS. Ačiū. Yra no­rin­čių kal­bė­ti už pa­tai­są. A. Skar­džius – už.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Pa­pras­čiau­sias triu­kas yra tai, kad pa­ima­me pa­sko­lą ir ma­no­me, kad tai bus pro­jek­tas, eko­no­miš­kai pa­grįs­tas. Ta­čiau koks yra eko­no­mi­nis pa­grin­di­mas, Sei­me nie­kas ne­ma­tė, nie­kam jis ne­bu­vo pri­sta­ty­tas. Jei­gu ga­li­ma pa­va­din­ti eko­no­mi­niu pa­grin­di­mu tuos do­ku­men­tus, ku­rie pa­teik­ti, ten nė­ra net kaš­tų ir nau­dos ana­li­zės, ga­li­mų ri­zi­kų ana­li­zės. 25 me­tus truk­sian­čio in­ves­ti­ci­niu va­di­na­mo pro­jek­to es­mė yra vals­ty­bės ga­ran­ti­jos, vals­ty­bės pa­gal­bos ir sau­gu­mo de­da­mo­ji. O kad bū­tų nors žo­dis pa­sa­ky­tas apie SGD ter­mi­na­lo pa­ja­mas – nė­ra. Tai reiš­kia, kad so­cia­liai pro­jek­tas ko­mer­ci­nis, o kaš­tus ap­mo­ka­me mes. Ta­da ga­li­me žais­ti įvai­riau­sius ka­rus.

Tai yra tie­siog ne­są­ži­nin­ga prieš mū­sų vai­kus. Mo­kės ne tik mū­sų vai­kai, bet mo­kės dar ir tie, ku­rie šian­dien nė­ra net gi­mę, iki 2045 me­tų. Tai už men­ka­ver­tį daik­tą, ly­gi­nant su 1 mlrd. 300 mln. eu­rų, ku­riuos nuo 2015 me­tų iki 2045 me­tų su­mo­kė­si­me. Lai­vo, nau­jo lai­vo, to­kio pat – FSRU 170 tūkst. kub. met­rų su iš­du­ji­ni­mo įran­ga – kai­na vi­so la­bo yra 220 mln.

Tai yra pro­jek­tas, kaip iš­plau­ti mi­li­jar­dą. Kur ke­liau­ja pi­ni­gai? Šian­dien svars­tė­me biu­dže­tą. Į Ber­mu­dus, į Kip­rą, še­ria įvai­riau­sius pen­si­nius fon­dus, 20 % ak­ci­nin­kų ap­skri­tai nė­ra at­skleis­ta, kas to­kie yra, net ty­ri­mo me­tu ne­pa­vy­ko nu­sta­ty­ti.

PIRMININKAS. Lai­kas, ko­le­ga.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Tai štai to­kie, ger­bia­mi ko­le­gos, yra mū­sų pa­sko­los ir ne­pri­klau­so­my­bės kaš­tai – mi­li­jar­das iš­plau­na­mas.

PIRMININKAS. Ačiū. M. Ma­jaus­kas – prieš.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Po­no A. Skar­džiaus pa­si­sa­ky­mo, ma­tyt, ko­men­tuo­ti ir ne­ver­ta, kaip ir po­no P. Gra­žu­lio, bet li­be­ra­lų, ma­tyt, ver­ta. Čia tas mo­men­tas, kai ga­li­ma pa­aiš­kin­ti, kuo ski­ria­si, ir la­bai aiš­kiai ma­ty­ti, kuo ski­ria­si li­be­ra­lai ir kon­ser­va­to­riai.

Li­be­ra­lams ir pa­gal li­be­ra­lų ide­o­lo­gi­ją yra vis­kas ko­mer­ci­nis pro­jek­tas. Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bė mums nė­ra ko­mer­ci­nis pro­jek­tas, ly­giai kaip ir SGD ter­mi­na­las tuo pa­čiu pa­va­dini­mu nė­ra ko­mer­ci­nis pro­jek­tas. Aš tik pri­min­siu, kad 25 % ša­lies ku­ro ir ener­gi­jos są­nau­dų su­da­ro gam­ti­nės du­jos. Jei­gu mes nie­ko ne­da­ry­si­me, 2025 me­tais tas lai­vas tie­siog iš­plauks ir mes tu­rė­si­me vi­sas gam­ti­nes du­jas pirk­ti iš „Gaz­pro­mo“ to­kia kai­na, ko­kios jis iš mū­sų pa­rei­ka­laus.

Uto­pi­nis li­be­ra­lų įsi­vaiz­da­vi­mas, kad stai­ga bus pri­ga­min­ta at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos ir čia mes vi­si la­bai gra­žiai gy­ven­si­me, yra tie­siog ža­lia sva­jo­nė, ku­ri, man at­ro­do, da­bar yra ne­įgy­ven­di­na­ma. Ga­li­me sva­jo­ti, bet šian­dien mes tu­ri­me rū­pin­tis Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­be, sau­gu­mu ir var­to­to­jais. Šis spren­di­mas bu­vo pri­im­tas A. Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bės, bu­vo tęs­tas A. But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bės. S. Skver­ne­lis taip pat tę­sia. Aš la­bai ti­kiuo­si, kad val­dan­tie­ji čia, Sei­me, ją pa­lai­kys ir pra­tęs taip, kad ir dar at­ei­nan­čios vy­riau­sy­bės ga­lė­tų džiaug­tis Lie­tu­vos ener­ge­ti­ne ne­pri­klau­so­my­be. Kvie­čiu bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl Sei­mo na­rių S. Gent­vi­lo, L. Bal­sio, V. Vin­g­rie­nės pa­tai­sos. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: už – 23, prieš – 33, su­si­lai­kė 49. Ne­pri­tar­ta.

Ko­le­gos, dėl 2 straips­nio pa­tai­sų nė­ra. Dėl 3 straips­nio – E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū. Trum­pa re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. My­ko­lai ir ki­ti, mes ne­sa­ko­me ne­iš­pirk­ti lai­vo, šio ar ki­to. Šio­je ko­le­gų pa­tai­so­je, pa­siū­ly­me taip pat kal­ba­ma ne apie iš­pir­ki­mą, o apie pir­mą­ją pa­sko­los da­lį – re­struk­tū­ri­za­vi­mą. Aš pa­si­sa­kau, kaip pa­sa­ky­ta Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos stra­te­gi­jo­je – už­si­tik­rin­ti iki 2045 me­tų SG du­jas. Klau­si­mas dėl pa­sko­los ėmi­mo ter­mi­nų ir są­ly­gų. Ar ga­li­ma tiek su­pras­ti, ar ne­pa­jė­gus, tams­ta? Gal pa­var­gęs?

PIRMININKAS. Ge­rai. Ačiū. Ko­le­gos, kaip sa­kiau, dėl 2 straips­nio pa­tai­sų nė­ra. Dėl 3 straips­nio yra S. Gent­vi­lo, L. Bal­sio, V. Ving­rie­nės. S. Gent­vi­las pri­sta­tys? Pra­šau.

S. GENTVILAS (LSF). Čia iš es­mės ir­gi tie pa­tys siū­ly­mai, ku­rie pra­­tę­siami ki­tuo­se strai­p­s­niuo­se dėl pa­sko­los, ku­ri yra skir­ta su­ba­lan­suo­ti sau­gu­mo de­da­mą­ją 2020–2025 me­tų lai­ko­tar­piu. Ka­dan­gi 3 straips­ny­je ji ir­gi at­si­spin­di, mes esa­me pa­tei­kę vi­sus straips­nius. Aš tik nau­­do­da­masis pro­ga no­riu pa­ska­tin­ti – ne­bū­ki­me įta­rūs. Ger­bia­mas…

PIRMININKAS. Tai jūs ne­rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti? Taip?

S. GENTVILAS (LSF). Aš pra­šau bal­suo­ti.

PIRMININKAS. Ai, pra­šo­te bal­suo­ti. Ge­rai.

S. GENTVILAS (LSF). Pra­šau bal­suo­ti, kad ne­bū­tų pri­im­ti pa­pil­do­mi įsi­pa­rei­go­ji­mai vaikams…

PIRMININKAS. Ge­rai.

S. GENTVILAS (LSF). …ap­mo­kė­ti už mū­sų at­ei­nan­čių pen­ke­rių me­tų su­var­to­ji­mą.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

R. SINKEVIČIUS (LSDDF). Ko­mi­te­tas pa­siū­ly­mui ne­pri­ta­rė pri­tar­da­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės spren­di­mui.

PIRMININKAS. K. Ma­siu­lis – prieš.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš prieš siū­ly­mą. Man čia la­bai gra­žiai nu­skam­bė­jo A. Skar­džiaus pa­sa­ky­mas, kad jis nė­ra pa­si­ren­gęs mai­tin­ti mū­sų iš­sva­jo­to­sios ne­pri­klau­so­my­bės. Aš ma­nau, ne­pri­klau­so­my­bė yra to ver­ta, kad mes ją mai­tin­tu­me. Taip pat ir ener­ge­ti­nė ne­pri­klau­so­my­bė.

Aš svei­ki­nu Vy­riau­sy­bę, ku­ri iš tik­ro pra­tę­sė tos ne­pri­klau­so­my­bės mai­ti­ni­mą. Bū­tent lai­vo „Ne­pri­klau­so­my­bė“ at­plau­ki­mas da­vė tai, kad du­jų kai­nos Lie­tu­vo­je su­ma­žė­jo ir dra­ma­tiš­kai nu­kri­to. Mes tu­rė­jo­me tą si­tu­a­ci­ją anks­čiau, kai vamz­dis, ku­ris ir­gi sim­bo­liš­kai va­di­no­si „Drau­gys­tė“… tuo vamz­džiu į Lie­tu­vą tu­rė­jo te­kė­ti ne gam­ti­nės du­jos, bet naf­ta, bet jis ėmė ir su­rū­di­jo, ir nu­sto­jo te­kė­ti. Vis dėl­to ener­ge­ti­nė ne­pri­klau­so­my­bė yra to ver­ta, kad mes ją gerb­tu­me ir bū­tu­me pa­si­ren­gę fi­nan­suo­ti. Aš reiš­kiu pa­gar­bą val­dan­čių­jų ko­le­goms, ku­rie tai nuo­sek­liai da­ro. Tik­rai už tai dė­ko­ju.

PIRMININKAS. A. Skar­džius – už.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš­ties la­bai pa­pras­tas klau­si­mas: ko­dėl Vy­riau­sy­bė ne­spau­džia nor­ve­gų, o at­ei­na į Sei­mą kau­ly­ti pi­ni­gų? Juk aiš­kiai ener­ge­ti­kos mi­nist­ras Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te pa­sa­kė: mums ne­be­rei­ka­lin­gas pri­va­lo­mas pirk­ti kie­kis iš „Sta­toi­lo“. Ne­be­rei­ka­lin­gas. Skir­tu­mas, ku­rį mes nu­per­ka­me ir par­duo­da­me už rin­kos kai­ną, kiek­vie­nais me­tais kai­nuo­ja 30 mln. De­šimt me­tų – 300 mln.

Ko­dėl mes taip el­gia­mės? Ko­dėl ne­si­de­ra­me su nor­ve­gais? Ko­dėl esa­me įkin­ky­ti į il­ga­lai­kes, ne­at­šau­kia­mas su­tar­tis? Štai yra pa­grin­di­nė vi­sos šios pi­ni­gų plo­vi­mo sche­mos es­mė.

Su­tar­tis, po ku­ria su­rai­tė pa­ra­šą po­nas R. Ma­siu­lis už­im­da­mas dve­jas pa­rei­gas 2010–2014 me­tais, tai „Klai­pė­dos naf­tos“ va­do­vo, kai pa­si­ra­šė su­tar­tį su Ber­mu­duo­se re­gist­ruo­ta „Hö­egh LNG Ltd“, ir kar­tu jis bu­vo ir „Lit­ga­so“ va­do­vas. Kaip ži­no­te, „Lit­ga­so“ du­jų ap­ra­šas jau po rin­ki­mų 2012 me­tų spa­lio mė­ne­sį bu­vo pri­im­tas A. Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bės, jį sėk­min­gai įgy­ven­di­no R. Ma­siu­lis, po to per­da­vė D. Tuč­kui. Kas yra D. Tuč­kus, vi­si pui­kiai ži­no­me. Jis ir da­li­na tuos 30 mln. iki šiol vi­siems Lie­tu­vos du­jų var­to­to­jams, tai yra re­gu­liuo­ja­miems, kad jie ap­mo­kė­tų 30 mln. De­šimt me­tų – 300 mln. Lai­vo kai­na – 700 mln. šian­dien. Taip, skai­čiuo­ja Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja, su vi­sais kaš­tais bus 2025 me­tais. Štai to­kia do­va­nė­lė. Jei­gu no­ri­me plau­ti pi­ni­gus… Ką tik ver­kė­me dėl cen­tų, gais­ri­nin­kams ne­da­vė­me pi­ni­gų…

PIRMININKAS. Lai­kas, ko­le­ga!

A. SKARDŽIUS (LSDDF). …ne­da­vė­me ki­toms so­cia­li­nėms reik­mėms, o čia leng­va ran­ka ati­duo­da­me Ber­mu­dų pen­si­jų fon­dams.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl S. Gent­vi­lo ir ki­tų pa­tai­sų dėl 3 straips­nio. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Pri­me­nu, kad ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, pa­grin­di­nis Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas.

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: už – 24, prieš – 31, su­si­lai­kė 51. Ne­pri­tar­ta.

Ko­le­gos, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? Ga­li­me. Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­ga­li­me. A. But­ke­vi­čius – už. Pra­šau.

A. BUTKEVIČIUS (LGF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tik­rai bu­vo šiek tiek keis­to­ka klau­sy­tis kai ku­rių kal­bų, aš tik­rai jų ne­ver­tin­siu, bet ke­le­tą as­pek­tų no­rė­čiau pa­sa­ky­ti. Tik­riau­siai pa­mir­šo­me, ka­da lie­jo­si tam tik­ra kri­ti­ka, kad per­ka­me du­jas tik iš „Gaz­pro­mo“, kad vie­nas mo­no­po­lis­tas į Lie­tu­vą tie­kia du­jas ir kai­na bu­vo 500 do­le­rių už 1 tūkst. kub. met­rų. Ver­ta bū­tų vi­sa tai pri­min­ti.

O da­bar kon­kre­čiai dėl pa­sko­los. Mie­lie­ji, ar lai­vą iš­pirk­tu­me 2024 me­tais, ar ry­toj, vis tiek mums rei­kė­tų pa­sko­lą pa­im­ti, kad iš­pirk­tu­me. Va­di­na­si, pa­im­ta pa­sko­la tu­ri bū­ti grą­ži­na­ma ir ji­nai bū­tų įskai­čiuo­ja­ma į są­nau­das ar­ba į va­di­na­mą­ją ener­ge­ti­nio sau­gu­mo de­da­mą­ją. O ener­ge­ti­nio sau­gu­mo de­da­mo­ji pri­klau­sy­tų nuo to, ko­kia kai­na mes gau­tu­me pa­sko­lą. Pa­sko­los kai­na yra pa­ti ra­cio­na­liau­sia. Kiek­vie­nas eko­no­mis­tas ži­no ir fi­nan­si­nin­kas ži­no, kuo il­ges­niam ter­mi­nui yra gau­na­ma pa­sko­la, ant­ras fak­to­rius, su kuo ma­žes­nė­mis pa­lū­ka­no­mis, tai yra va­di­na­ma pa­sko­los kai­na. Ar ji­nai yra di­de­lė, ar ma­ža? Aš ga­liu pa­sa­ky­ti, kad apie tai dis­ku­tuo­ja­ma nuo 2016 me­tų. Ši­tas Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­tas va­rian­tas yra pats ide­a­liau­sias, dėl to jau yra iš es­mės be­veik su­si­tar­ta. Ko­dėl 140 ar 160 mln.? To­dėl, kad nė­ra ga­lu­ti­nio pa­si­ra­šy­to kontr­akto, kol mes ne­da­vė­me pri­ta­ri­mo. Jei­gu mes dar il­giau pa­triū­bin­si­me iš ši­tos tri­bū­nos, kad tai yra grės­mės, kad tai yra naš­ta at­ei­čiai, tai gal rei­kės ir 180 mln., nes kiek­vie­no po­li­ti­ko kal­ba vei­kia ir pa­sko­los kai­nos, kaip pa­sa­ky­ti, dy­dį.

Ki­tas da­ly­kas. Ko­dėl sau­gu­mo de­da­mo­ji yra vie­no­kia ar ki­to­kia? Tai yra mo­de­lia­vi­mas. Jei­gu tu gau­si…

PIRMININKAS. Lai­kas, ger­bia­mas ko­le­ga! At­si­pra­šau.

A. BUTKEVIČIUS (LGF). Ačiū. Gai­la, kad ne­ga­lė­jau už­si­ra­šy­ti, ka­da bu­vo dis­ku­si­ja.

PIRMININKAS. Ačiū. S. Gent­vi­las – prieš.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos ir ger­bia­mas Al­gir­dai But­ke­vi­čiau, par­la­men­tas yra nuo žo­džio „par­ler“ ir dis­ku­si­jos, ir ar­gu­men­tai čia tu­ri bū­ti. Vie­nas iš ar­gu­men­tų yra vals­ty­bi­nės įmo­nės „Lie­tu­vos ener­gi­ja“, ku­ri jau sa­vo stra­te­gi­jo­je ne­be­tu­ri SGD, nes „Lie­tu­vos ener­gi­ja“, da­bar­ti­nis „Ig­ni­tis“, in­ves­tuo­ja net į van­de­ni­lio ino­va­ci­jas, ku­rios ga­lbūt ga­li pa­keis­ti net trą­šų ver­slo kai ku­riuos as­pek­tus, kas pa­da­rys SG du­jas vi­siš­kai ne­rei­ka­lin­gas at­ei­ty­je. Tai čia yra tik spė­lio­ji­mai, bet mes tiks­liai ži­no­me, kad jau ki­tais me­tais dvi ko­ge­ne­ra­ci­nės jė­gai­nės star­tuo­ja Lie­tu­vo­je, ir jei­gu mes du­jas dirb­ti­nai at­pi­gin­si­me pir­mą­ja pa­sko­la, tai grės, kad kai ku­ris bio­ku­ras, kai ku­rios at­lie­kos ga­li bū­ti nu­kon­ku­ruo­tos du­jų, ku­rios yra ab­so­liu­tus im­por­tas. Ir mū­sų ne­pri­klau­so­my­bė ga­li virs­ti pri­klau­so­my­be, nes mes sa­vo iš­kas­ti­nio ku­ro su­var­to­ji­mą ati­de­da­me sa­vo vai­kams.

Ant­ra­sis klau­si­mas yra iš­pir­ki­mo klau­si­mas. Aš ne­si­vel­siu į dis­ku­si­ją, nes dis­ku­si­jai vi­siš­kai ne­su­pla­nuo­ta lai­ko. Ma­tau, net po­sė­džio pir­mi­nin­kas sku­bi­na vi­sus spren­di­mus. Bet trys sa­vai­tės par­la­men­tui ap­si­spręs­ti dėl to­kios su­tar­ties – tai, ger­bia­mie­ji, ei­nant dėl būs­to pa­sko­los dau­giau do­ku­men­tų duo­da­ma, ne­gu čia par­la­men­ta­rai yra ga­vę. Aš la­bai kvies­čiau pra­­blai­vy­ti akis ir iš tik­rų­jų duo­ti lai­ko par­la­men­tui ap­si­spręs­ti, nes kai ku­rie eu­ro­pi­niai ban­kai jau yra pa­sa­kę, kad to­kios pa­sko­los iš­kas­ti­nio ku­ro ter­mi­na­lams ir var­to­ji­mui ne­fi­nan­suos. Tai tas pats eu­ro­pi­nis ban­kas, Eu­ro­pos in­ves­ti­ci­jų ban­kas, ir IBRD.

Yra daug ne­at­sa­ky­tų klau­si­mų, ku­rie pri­va­lo bū­ti at­sa­ky­ti. Sku­būs ko­mi­te­tai, to­kie kaip penk­ta­die­ni­nis Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, su­kvies­tas iš va­ka­ro…

PIRMININKAS. Lai­kas.

S. GENTVILAS (LSF). …ne­duo­da gar­bės ši­tam pro­jek­tui. Kvie­čiu su­si­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me po svars­ty­mo dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4218. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Ko­le­gos, bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: už – 77, prieš – 5, su­si­lai­kė 24. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

18.26 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Dai­vos Rau­do­nie­nės at­lei­di­mo iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo kanc­le­rio pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4343 (pa­tei­ki­mas)

 

Ko­le­gos, ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIIIP-4343. Kvie­čiu Sei­mo Pir­mi­nin­ką V. Pranc­kie­tį. Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Dai­vos Rau­do­nie­nės at­lei­di­mo iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo kanc­le­rio pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4343. Pa­tei­ki­mas. Pra­šom, Pir­mi­nin­ke.

V. PRANCKIETIS. La­bas va­ka­ras, kan­tru­sis Sei­me. Tei­kiu. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas, va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to 31 straips­nio 2 da­li­mi ir at­si­žvelg­da­mas į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pir­mi­nin­ko siū­ly­mą, nu­ta­rė: pir­ma, at­leis­ti D. Rau­do­nienę iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo kanc­le­rio pa­rei­gų pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai. Nu­ta­ri­mas įsi­ga­lio­tų gruo­džio 23 die­ną, ka­dan­gi ka­den­ci­ja yra pra­si­dė­ju­si prieš pen­ke­rius me­tus taip pat gruo­džio 23 die­ną.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas ko­le­gų. A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, mū­sų frak­ci­ja siū­lė ger­bia­mą kanc­le­rę D. Rau­do­nie­nę į kanc­le­rės po­zi­ci­ją nau­jai ka­den­ci­jai. Ko­dėl ne­bū­tų ga­li­ma pa­svars­ty­ti to­kio va­rian­to? Jūs, kaip Sei­mo Pir­mi­nin­kas, tu­ri­te tei­sę teik­ti to­kį pa­siū­ly­mą.

V. PRANCKIETIS. Bū­tų ga­li­ma pa­si­ra­šy­ti ir to­kį siū­ly­mą, bet rei­kia dau­giau frak­ci­jų su­ta­ri­mo, vie­nos frak­ci­jos ne­už­ten­ka, nes vis dėl­to slap­tu bal­sa­vi­mu tu­rė­si­me pa­skir­ti nau­ją kan­c­le­rę ar kanc­le­rį, o at­lei­di­mo pro­ce­dū­ra yra pri­va­lo­ma, ki­taip elg­tis mes ne­ga­li­me.

PIRMININKAS. V. Ba­ko ne­ma­tau. Klau­sia A. Ne­kro­šius. At­si­sa­ko. E. Zin­ge­ris.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Ne­pai­sant ro­ta­ci­jos, kanc­le­rė yra nu­vei­ku­si la­bai aiš­kių, ryš­kių, tei­gia­mų dar­bų. Ir aš čia no­rė­čiau kal­bė­ti ne kaip opo­zi­ci­jos at­sto­vas, o kaip šio Sei­mo sen­bu­vis. Ar ši­tas pa­kei­ti­mas reiš­kia, kad kanc­le­rė ne­kan­di­da­tuos, ar kaip? Ar čia ga­lu­ti­nis at­si­svei­ki­ni­mas su ja, ar jai yra ga­li­my­bė to­liau bū­ti? Pra­šom pa­sa­ky­ti.

V. PRANCKIETIS. Šian­dien tei­kia­mo nu­ta­ri­mo da­ly­kas, tu­ri­nys yra pro­ce­dū­ros už­bai­gi­mas pa­bai­gus ka­den­ci­ją. Bet ko­kiu at­ve­ju, jei­gu ji bū­tų ir tei­kia­ma ki­tai ka­den­ci­jai, pro­ce­dū­ra tu­rė­tų pra­si­dė­ti nuo pa­tei­ki­mo dėl įdar­bi­ni­mo.

PIRMININKAS. Ačiū. M. Ma­jaus­ko ne­ma­tau. A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, no­rė­jau pa­si­tiks­lin­ti. Ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­dė ir bū­si­mų kan­di­da­tų pa­var­dės. Kiek tai yra pa­ti­ki­ma in­for­ma­ci­ja?

V. PRANCKIETIS. Ne­nu­gir­dau. Ar pa­ti­ki­ma in­for­ma­ci­ja, ku­ri pa­teik­ta vie­šo­jo­je erd­vė­je? Raš­tu to­kio tei­ki­mo ne­ga­vau, tik tu­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad, at­ro­do, Sta­tu­to 31 straips­nis sa­ko, kad Sei­mo na­riai kanc­le­riu skir­ti ne­ga­li bū­ti.

PIRMININKAS. I. De­gu­tie­nė.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, aš gal pa­si­kar­to­siu. Aš pui­kiai su­pran­tu, kad jūs pri­va­lo­te da­bar teik­ti at­leis­ti pa­gal pro­ce­dū­rą, ta­čiau vis tiek jūs tu­ri­te tu­rė­ti ir sa­vo, kaip Sei­mo Pir­mi­nin­ko, nuo­mo­nę. Jūs ga­li­te pa­si­tar­ti. Bet ko­kia jū­sų nuo­mo­nė apie da­bar­ti­nę kanc­le­rę ger­bia­mą D. Rau­do­nie­nę? Ar jūs ne­ma­no­te, kad tai bū­tų tik­rai tin­ka­ma kan­di­da­tū­ra to­liau tęs­ti jai sa­vo pa­rei­gas? Bet čia jū­sų as­me­ni­ne nuo­mo­ne.

V. PRANCKIETIS. Ma­nau, kad ji yra tin­ka­ma ir pa­rei­gas vyk­dė pa­ten­ki­na­mai. Jei­gu bū­tų to­kia ini­cia­ty­va tęs­ti, ma­nau, ji ga­lė­tų bū­ti pre­ten­den­tė.

PIRMININKAS. Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Už nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Prieš – A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Aš su­pran­tu, kad yra tam tik­rų pro­to­ko­li­nių da­ly­kų. Man, kaip Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jui, te­ko dirb­ti su ger­bia­ma kanc­le­re ir aš tik­rai ma­nau, kad ji tik­rai ga­lė­tų tęs­ti tą dar­bą. To­dėl aš ir bal­suo­siu prieš šį siū­ly­mą.

PIRMININKAS. Ge­rai, ko­le­gos. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo dėl įsta­ty­mo pro­jek­to, Sei­mo nu­ta­ri­mo šiuo at­ve­ju, pro­jek­to Nr. XIIIP-4343 dėl at­lei­di­mo iš kanc­le­rio pa­rei­gų. Nors tai for­ma­lu­mas, bal­suo­ti rei­kia. Pra­šom. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas, ko­le­gos.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 59, prieš – 7, su­si­lai­kė 21. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Siū­lo­ma svars­ty­ti ket­vir­ta­die­nį, tai yra gruo­džio 19 die­ną.

To­liau Sei­mo po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas A. Ne­kro­šius.

 

18.32 val.

2020 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4043(3) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

PIRMININKAS (A. NEKROŠIUS, LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­ėjo pus­va­lan­dis po per­trau­kos, to­dėl kvie­čiu to­liau svars­ty­ti 2020 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4043(3). Kvie­čiu A. Ku­bi­lie­nę į tri­bū­ną. Yra pa­siū­ly­mų. Ei­na­me pa­straips­niui.

Dėl 1 straips­nio yra Sei­mo na­rių A. Ma­tu­lo, I. De­gu­tie­nės, M. Ma­jaus­ko, I. Ši­mo­ny­tės, I. Ha­a­se, V. Čmi­ly­tės-Niel­sen, J. Sa­ba­taus­ko, A. Ar­mo­nai­tės, R. Že­mai­tai­čio ir J. Lie­sio pa­siū­ly­mas. Kas pri­sta­tys? A. Ma­tu­las. Pra­šom.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties drįs­tu teig­ti, kad tvir­ti­nant vals­ty­bės biu­dže­tą, tvir­ti­nant pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo biu­dže­tą la­biau­siai nu­ken­tė­jo ir la­biau­siai, drįs­tu taip teig­ti, ap­vog­ti yra me­di­kai ir pa­cien­tai dėl to, kad biu­dže­tas di­dė­ja 240 su vir­šu­m mi­li­jo­nų, 200 mln. iš es­mės yra pa­de­da­ma į re­zer­vą.

PSDF biu­dže­tas, grį­žęs iš Vy­riau­sy­bės, iš es­mės yra dar pa­blo­gin­tas to­dėl, kad su­prie­šin­ti pa­cien­tai su me­di­kais, nes iš­lai­dos vais­tams su­ma­žin­tos ir ati­duo­tos pa­slau­goms ap­mo­kė­ti. 36 mln. iš re­zer­vo yra pa­im­ta vais­tams, nes vir­šy­ta prieš mė­ne­sį. Va­kar iš PSDF re­zer­vo pa­im­ta dar 19 mln., va­di­na­si, iš vi­so 55 mln. iš­lai­dos vais­tams vir­šy­tos, o ki­tų me­tų biu­dže­te nu­ma­to­ma iš es­mės pa­gal šių me­tų pla­ną.

Mes siū­lo­me 100 mln. pa­im­ti iš re­zer­vo, da­lį – 54 mln. skir­ti pa­slau­goms ap­mo­kė­ti, da­lį skir­ti vais­tams, nes vis dėl­to ki­tais me­tais ne­ga­li taip bū­ti, kad 36 ar­ba, kaip da­bar, 55 mln. ma­žės iš­lai­dos vais­tams, va­di­na­si, tu­rė­si­me su­ma­žin­ti kom­pen­sa­vi­mo ly­gį ir vais­tų kie­kį. Taip pat iš tų 100 mln. siū­lo­me skir­ti 5 mln. pro­gra­moms ir 5 mln. re­a­bi­li­ta­ci­jai.

Ko­le­gos, tai yra bū­ti­na prie­mo­nė. Aš ti­kiuo­si, kad vi­si pri­tar­si­me, nes ne­ga­li­ma taip elg­tis, kad PSDF biu­dže­to są­skai­ta tu­ri­me su­ba­lan­suo­ti vals­ty­bės fis­ka­li­nį de­fi­ci­tą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė ne­pri­tar­ti, nes ga­lio­jan­tis reg­la­men­ta­vi­mas nu­ma­to ga­li­my­bę PSDF biu­dže­to re­zer­vo ri­zi­kos val­dy­mo da­lies lė­šas nau­do­ti ei­na­mai­siais me­tais iš­lai­doms kom­pen­suo­ti at­si­žvel­giant į re­a­lų iš­lai­dų po­rei­kį.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me su­tar­ti, kad yra 29, pa­lai­kan­tys šį siū­ly­mą? Ga­li­me. Ačiū, pri­tar­ta.

Ir pa­tai­sų svars­ty­mas. Nuo­mo­nė už – M. Ma­jaus­kas. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš pri­min­siu, kad ir val­dan­čio­ji dau­gu­ma yra re­gist­ra­vu­si ana­lo­giš­ką siū­ly­mą per pir­mą­jį svars­ty­mą, bet da­bar stai­ga ap­si­gal­vo­jo. Vis dėl­to čia bū­tų re­a­lus spren­di­mas, ku­ris spręs­tų svei­ka­tos sek­to­riaus di­de­lę da­lį pro­ble­mų, tai yra ne­pa­kan­ka­mą fi­nan­sa­vi­mą, ir taip pat už­tik­rin­tų, kad bū­tų įgy­ven­di­na­mi duo­ti pa­ža­dai. Šian­dien mes tu­ri­me si­tu­a­ci­ją, kai iš tie­sų Svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­tas su­ren­ka dau­giau pi­ni­gų, ne­gu iš­lei­džia. Tai ar­ba mes tu­ri­me sa­ky­ti, kad mo­kes­čiai yra per di­de­li ir ma­žin­ki­me mo­kes­čius, ar­ba mes tu­ri­me už­tik­rin­ti, kad tie žmo­nės, ku­rie nau­do­ja­si svei­ka­tos sis­te­mos pa­slau­go­mis, man at­ro­do, kad ab­so­liu­čiai vi­si dau­giau ar ma­žiau nau­do­ja­si, mo­kė­da­mi už svei­ka­tos pa­slau­gas no­ri ir tu­ri ži­no­ti, kad tie pi­ni­gai nu­ke­liaus ne į ko­kius nors re­zer­vus, o nu­ke­liaus kon­kre­čiai me­di­kams, tiems, ku­rie su­tei­kia tas pa­slau­gas. Šis spren­di­mas kon­kre­čiai ir už­tik­rin­tų, kad me­di­kai gau­tų tai, kas jiems pri­klau­so, gau­tų tai, už ką mes, kaip pa­cien­tai, vi­si su­si­mo­kė­jo­me. Tai­gi tai yra mū­sų vi­sų in­te­re­sas ir tai yra vie­nin­te­lis są­ži­nin­gas ir at­sa­kin­gas spren­di­mas. To­dėl kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai vi­si iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mo dėl 1 straips­nio.

Bal­sa­vo 99 Sei­mo na­riai: už – 40, prieš – 10, su­si­lai­kė 49. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti 1 straips­niui? Ačiū, pri­tar­ta. (Bal­sai sa­lė­je)

Mo­ty­vai dėl vi­so. Ar yra kas nors už­si­ra­šę? Nuo­mo­nė už – R. Šar­knic­kas. Nė­ra. A. Ve­ry­ga. Pra­šom. Nuo­mo­nė už. Dėl vi­so.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Na, iš tie­sų ne pir­mą kar­tą gir­di­me tuos apo­ka­lip­si­nius pa­sa­ky­mus, kad ir pa­cien­tai bus nu­skriaus­ti, ir me­di­kai bus nu­skriaus­ti, ir vi­si bus nu­skriaus­ti. Keis­ta gir­dė­ti to­kius pa­sa­ky­mus, kai Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to tiek įplau­kos, tiek iš­lai­dos au­ga. Di­dė­ja iš­lai­dos pa­slau­goms, di­dė­ja iš­lai­dos vais­tams. Aš kvies­čiau vis dėl­to ne­klai­din­ti pa­cien­tų ir neš­ne­kė­ti apie ko­kius nors kom­pen­sa­vi­mo ly­gio ma­ži­ni­mus ar pa­na­šius da­ly­kus, nes iš tik­rų­jų nie­kas ne­si­ruo­šia to da­ry­ti, pa­cien­tai tik­rai ne­bus pa­lik­ti be vais­tų. Jei­gu iš­kils fak­ti­nis po­rei­kis tuos net ir nau­jus vais­tus įtrauk­ti ar juos pa­deng­ti, vi­sa­da yra ga­li­my­bė tą pa­tį re­zer­vą pa­nau­do­ti, bet tą rei­kia da­ry­ti ta­da, ka­da bus re­a­lus po­rei­kis. Nie­kas ne­at­si­sa­ko ke­ti­ni­mo di­din­ti me­di­kams at­ly­gi­ni­mus, yra įtrauk­ta ir nau­jų pa­slau­gų. Vis dėl­to kvies­čiau ne­pa­si­duo­ti tai sklei­džia­mai pa­ni­kai ir iš tie­sų bal­suo­ti už Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­tą.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – R. Mar­ti­nė­lis. Pra­šom.

R. MARTINĖLIS (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. PSDF biu­dže­tas šių me­tų bus 2,3 mlrd., di­dė­ja 240 mln., kai tuo pa­čiu yra siū­lo­ma 200 mln. kel­ti į re­zer­vą, o po­rei­kis re­zer­vui yra tik apie 70 mln., kai dar iš 2019 me­tų lie­ka be­veik 400. PSDF re­zer­vas bus ar­ti 600 mln., o tai su­da­ro dau­giau kaip 26 % vi­so PSDF. Tai­gi į PSDF biu­dže­tą lė­šos ren­ka­mos tiks­li­nio mo­kes­čio bū­du, mo­ka­ma už svei­ka­tos ap­sau­gą, to­dėl ir tu­ri bū­ti nau­do­ja­mos svei­ka­tos ap­sau­gai fi­nan­suo­ti, o ne ša­lies fis­ka­li­nei draus­mei iš­lai­ky­ti. Ne­tu­rė­tų me­di­kai ir pa­cien­tai mo­kė­ti už fis­ka­li­nės draus­mės iš­lai­ky­mą. Be to, nė­ra vi­siš­kai ten­ki­na­mi ir tei­sė­ti pa­cien­tų ir me­di­kų lū­kes­čiai ir in­te­re­sai, kai trūks­ta lė­šų už su­teik­tas pa­slau­gas ap­mo­kė­ti, at­ly­gi­ni­mams ir vals­ty­bės de­le­guo­toms funk­ci­joms yra ski­ria­ma tik­tai treč­da­lis lė­šų, kiek yra vals­ty­bės de­le­guo­tų funk­ci­jų, 80 mln. trū­ku­mas, kai me­di­kų at­ly­gi­ni­mams trūks­ta 40 mln.

Be to, kom­pen­suo­ja­miems me­di­ka­men­tams jau šių me­tų an­trą pus­me­tį 50 mln. pa­im­ta iš PSDF re­zer­vo, kas ki­tais me­tais ga­li bū­ti ir vi­sas 100. Tai­gi ma­ne ste­bi­na to­kia Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­ja, kai vi­są PSDF svars­ty­mo lai­ko­tar­pį Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te bu­vo ypač in­ten­sy­viai ko­vo­ja­ma, kad lė­šos bū­tų per­ke­lia­mos į re­zer­vą. Tai iš prin­ci­po ar to­kią mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bę ir to­kią po­zi­ci­ją, ir mi­nis­te­ri­ją ga­li­ma lai­ky­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos? Juk ko­vo­ja­ma, kad ma­žė­tų PSDF ir ne­bū­tų tin­ka­mai ten­ki­na­mi tei­sė­ti pa­cien­tų ir me­di­kų in­tere­sai.

Be to, įsi­pa­rei­go­ji­mams rei­ka­lin­gas lė­šas iš kar­to rei­kė­tų su­dė­ti į ati­tin­ka­mas PSDF iš­lai­dų ei­lu­tes, kas bū­tų ga­ran­tuo­tai aiš­ku vi­siems, kad tai bus ir at­ly­gi­ni­mams, ir pa­cien­tams, ir už kom­pen­suo­ja­mus me­di­ka­men­tus, ir vi­soms ki­toms reik­mėms kaip re­a­bi­li­ta­ci­ja, pro­gra­mos ir vi­sa ki­ta. Vis dėl­to aš siū­ly­čiau ne­pa­lai­ky­ti to­kio PSDF biu­dže­to.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – G. Skais­tė. At­si­pra­šau, at­si­ra­do už – T. To­mi­li­nas. Pra­šau.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­lau bal­suo­ti už. Ma­ne tik­rai ža­vi mi­nist­ro A. Ve­ry­gos ge­bė­ji­mas vis dėl­to su­si­tar­ti su svar­biau­sio­mis in­te­re­sų gru­pė­mis ir so­cia­li­niais part­ne­riais šio­je sri­ty­je. Iš es­mės kas­met per šią ka­den­ci­ją mes gir­dė­jo­me ir strei­ko pa­vo­jų, ir įvai­riau­sius ne­pa­si­ten­ki­ni­mus, ta­čiau spren­di­mai vi­sa­da bu­vo su­ran­da­mi. Ma­no ži­nio­mis, me­di­ko vi­du­ti­nė al­ga iki šių me­tų pa­di­dė­jo apie 400 eu­rų į ran­kas ir ki­tais me­tais nu­ma­to­mas aiš­kus au­gi­mas. Slau­gy­to­jų al­gos au­ga apie 30 %. Tai tik­rai yra reikš­min­gi pa­sie­ki­mai, to­dėl mes ne­tu­ri­me to­kio pa­si­prie­ši­ni­mo ir to­kių pro­tes­tų šio­je sri­ty­je, nes kom­pro­mi­sai ran­da­mi ir įsi­pa­rei­go­ji­mų yra lai­ko­ma­si.

Aš, taip pat pa­si­sa­ky­da­mas dėl vals­ty­bės biu­dže­to, tie­siog ne­tu­rė­jau ga­li­my­bės, bet no­riu tik­rai la­bai pa­dė­ko­ti mū­sų Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui V. Ąžuo­lui už di­džiu­les pa­stan­gas dėl vals­ty­bės biu­dže­to. Jos bu­vo vai­sin­gos. Pa­pil­do­mi spren­di­mai, pa­da­ry­ti ir Vy­riau­sy­bė­je, ir Sei­me, tik­rai pa­dės dau­ge­liui gy­ven­to­jų gru­pių ma­ty­ti ge­res­nį gy­ve­ni­mą jau ki­tais me­tais.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – G. Skais­tė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). La­bai ža­vu klau­sy­tis, kaip T. To­mi­li­ną ža­vi A. Ve­ry­ga ir V. Ąžuo­las, bet ma­ne as­me­niš­kai daug la­biau ža­vi tvar­kin­gas biu­dže­tų pla­na­vi­mas ir pa­ža­dų lai­ky­ma­sis, o jie taip pat bu­vo duo­ti. Sa­ky­mas, kad įsi­pa­rei­go­ji­mų yra lai­ko­ma­si, yra ne­tie­sa, nes kai mes kal­bė­jo­me Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te ir bu­vo pa­klaus­ta Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, kiek rei­kė­tų pi­ni­gų, kad bū­tų įvyk­dy­tas pa­ža­das me­di­kams ir slau­gy­to­jams at­ly­gi­ni­mus pa­di­din­ti pa­gal Vy­riau­sy­bės stra­te­gi­jo­je nu­ma­ty­tą dy­dį nuo lie­pos 1 die­nos, tai bu­vo pa­sa­ky­ta, kad tam rei­kia 79 mln. eu­rų. Pa­pil­do­mai bu­vo su­ras­ta 40 mln. eu­rų. Aki­vaiz­du, kad ar­ba at­ly­gi­ni­mai augs per­pus ma­žiau, ar­ba jie augs per­pus vė­liau, ne­gu bu­vo pa­ža­dė­ta.

Ki­tas da­ly­kas, ku­ris tur­būt ke­lia ne­ri­mą ir jau ne kar­tą bu­vo apie tai kal­bė­ta, tai yra re­zer­vo for­ma­vi­mas, ku­ris aki­vaiz­džiai yra per­tek­li­nis. Kaip mi­nė­jau, PSDF re­zer­vo for­ma­vi­mas ir taip tu­ri an­ti­cik­li­nį me­cha­niz­mą ir ji­sai kri­zės at­ve­ju… pa­ja­mos kri­zės at­ve­ju kren­ta ne taip spar­čiai, kaip ki­tuo­se biu­dže­tuo­se, to­dėl ir to­kio di­de­lio re­zer­vo nu­ma­ty­ti nė­ra jo­kios pras­mės. Da­bar nu­ma­to­ma, kad me­tų ga­le ten bus 570 mln. eu­rų. Tai yra mil­ži­niš­ki pi­ni­gai. Pa­pil­do­mai įde­da­ma 200 mln., kai po­rei­kis, nu­ma­ty­tas li­go­nių ka­sų, yra 70 mln.

Aki­vaiz­du, kad re­zer­vo po­rei­kis for­muo­ja­mas vi­siš­kai dirb­ti­nis. Re­a­lus po­rei­kis yra vi­sai ne re­zer­vą for­muo­ti, o ba­lan­suo­ti vals­ty­bės biu­dže­tą, kad bū­tų ga­li­ma iš­leis­ti vi­sai ki­tur.

Ma­no nuo­mo­ne, taip pa­pras­čiau­siai su­prie­ši­na­te pa­cien­tus su me­di­kais ir ku­ria­te prieš­prie­šą ten, kur jos vi­sai ne­rei­kia.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – J. Džiu­ge­lis. Pra­šau.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų dau­giau nei dve­jus me­tus man ten­ka va­ži­nė­ti po Lie­tu­vą, ypač po re­gio­nus, ir ben­drau­ti su me­di­kais taip pat. Aš iš tie­sų kvies­čiau jus bal­suo­ti už ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, PSDF biu­dže­tą, ypač val­dan­čiuo­sius, ir taip pa­ro­dy­ti me­di­kų ben­druo­me­nei, kad per šį lai­ko­tar­pį jūs ne­ge­bė­jo­te svei­ka­tos ap­sau­gos sri­ty­je ne tik at­lik­ti re­for­mų, ku­rių tiek pa­cien­tai, tiek me­di­kai lau­kia iš jū­sų, taip pat pa­ro­dy­ti, kad vals­ty­bės biu­dže­tą jūs ge­ba­te nau­do­ti kaip po­li­ti­nį in­stru­men­tą. Bal­suo­ki­te už tai ir pa­ro­dy­ki­te tik­ruo­sius sa­vo kės­lus ki­tais me­tais rin­ki­muo­se.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties tu­rė­jo­me ir tu­ri­me uni­ka­lią ga­li­my­bę, kad pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo biu­dže­tui ga­lė­tu­me pri­tar­ti (ga­lė­jo­me, gal­būt taip rei­kia sa­ky­ti, pri­tar­ti) kaip ir „Sod­ros“ biu­dže­tui. Tik rei­kė­jo pri­tar­ti pa­tai­sai, ku­rią pra­džio­je įre­gist­ra­vo pa­ti dau­gu­ma. Ko­mi­te­te vi­si iš es­mės ko­mi­te­to na­riai bu­vo ryž­tin­gi, drą­sūs, kol ne­at­ėjo A. Ve­ry­ga. Kaž­ko­kia bai­mė yra ko­mi­te­to me­di­kų, kai jį pa­ma­to, iš kar­to plau­kai, kai kam li­kę, kai kam ne­li­kę, pa­si­šiau­šia ir jie iš kar­to pa­kei­čia sa­vo nuo­mo­nę. Man la­bai gai­la.

Da­bar žiū­rė­ki­te, kas da­ro­si. Yra 2013 me­tų Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mas, kad bū­ti­no­ji pa­gal­ba tu­ri bū­ti ap­mo­ka­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to. Tai ne­vyk­do­ma. Asig­na­vi­mai tu­ri bū­ti ap­mo­ka­mi. Įmo­ka už vals­ty­bės drau­džia­mus jū­sų ka­den­ci­jos pra­džio­je bu­vo 2,5 kar­to ma­žes­nė, ne­gu mo­ka as­me­nys sa­va­ran­kiš­kai, taip ir li­ko. Nie­ko ne­pa­da­rė­te. Ir da­bar į už­da­rą biu­dže­tą žmo­nės su­ne­ša sa­vo pi­ni­gė­lius tam, kad gau­tų lai­ku pa­slau­gas, kad su­stab­dy­tų me­di­kų emi­g­ra­ci­ją, nes re­a­liai fi­nan­siš­kai yra ga­li­my­bė žen­kliai pa­kel­ti at­ly­gi­ni­mus, įtrauk­ti nau­jus vais­tus ir pa­na­šiai, ir pa­na­šiai.

Mes ati­duo­da­me 200 mln. eu­rų į vals­ty­bės re­zer­vą dėl to, kad mi­nist­ras tiek minkš­tas, kad jį ko­čio­ja kaip no­ri ir tei­sin­gu­mo mi­nist­ras, ku­ris su­ge­bė­jo per­mes­ti ka­li­nių drau­di­mą be pi­ni­gų, ir fi­nan­sų mi­nist­ras, ku­ris svei­ka­tos drau­di­mo są­skai­ta su­ba­lan­suo­ja vals­ty­bės biu­dže­tą. Da­bar mi­nist­ras sa­ko: jei­gu iš­kils po­rei­kis, tai mes vais­tams pa­im­si­me. Tai jau da­bar po­rei­kis yra mi­nus 55 mln., nes šiais me­tais vir­šy­ta. Tech­niš­kai net ne­ga­li­me bal­suo­ti už tą biu­dže­tą dėl to, kad po pir­mo­jo svars­ty­mo bu­vo mi­nu­suo­ti iš re­zer­vo 36 mln., ku­rie pa­im­ti vais­tams, o kur va­kar 19 mln. jau pa­nau­do­jo vais­tams, šiais me­tais vir­šy­tos iš­lai­dos, tai tas net ne­mi­nu­suo­ta, net­gi skai­čiai ne­ati­tin­ka ši­ta­me biu­dže­te. Ko­le­gos, už ką mes bal­suo­ja­me?

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Die­ve, tu ma­no Die­ve! Iš kur to­kia iš­min­tis kon­ser­va­to­rių? Pri­si­min­ki­te, jūs 3 mlrd. nuos­to­lį pa­li­ko­te ši­ta­me biu­dže­te. Sko­lin­gas bu­vo ši­tas biu­dže­tas. Per ši­tą ka­den­ci­ją ši­to biu­dže­to re­zer­vas yra jau 0,5 mlrd. eu­rų. Ko jūs čia da­bar šau­kia­te? Jau man gal­vą skau­da nuo jū­sų riks­mo! Po­nai kon­ser­va­to­riai, bai­ki­te jūs čia!

O A. Ma­tu­lui sa­kau: bū­si mi­nist­ras ki­tą ka­den­ci­ją, ga­lė­si vi­są biu­dže­tą iš­tra­tin­ti, vėl 3 mlrd. sko­los pa­lik­ti „Sod­ros“ biu­dže­te. Džiau­kis, kad tau pa­lie­ka ši­to­kį re­zer­vą vals­tie­čiai. (Bal­sai sa­lė­je) Dė­kok ir bal­suok už!

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – I. Ši­mo­ny­tė. Pra­šau.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Žvel­giant į vi­sus ši­tuos biu­dže­tus, ku­riuos svars­tė­me, kaž­kaip ne­ap­lei­džia jaus­mas žo­džio, ku­rį sun­ku taik­liai iš­vers­ti į lie­tu­vių kal­bą, tas žo­dis yra fa­ke. Fa­ke per­tek­lius, ap­si­me­tant, kad ne­bus tų iš­lai­dų, ku­rios tik­rai bus. Jau kal­bė­ta apie mi­nu­są da­bar­ti­nė­je vais­tų ei­lu­tė­je. Fa­ke tur­to mo­kes­tis, ne­pa­na­šus į tur­to mo­kes­tį Va­ka­ruo­se. Fa­ke pro­gre­si­niai mo­kes­čiai, kai tur­čius yra tas, kas dau­giau už­dir­ba al­gos. Fa­ke so­li­da­ru­mas, kai skir­tu­mai tarp skir­tin­gų gru­pių ne tik ne­ma­ži­na­mi, bet dar ir pri­vi­le­gi­jos pa­lie­ka­mos. Fa­ke ža­lie­ji, ne­pa­nai­ki­nę nė vie­nos mo­kes­ti­nės sub­si­di­jos iš­kas­ti­niam ku­rui ir da­bar tau­pan­tys, tie­sa, ir­gi fa­ke Kli­ma­to kai­tos pro­gra­mos lė­šas.

Su­pran­ta­ma, kad rei­kia pra­si­ma­ny­ti lė­šų trum­pai dis­tan­ci­jai. Gal ti­ki­tės at­ei­ty­je kaip nors pra­dė­ti iš nau­jo, kaip nors tei­sin­giau, nes da­bar rei­kia tie­siog iš­lik­ti. Da­bar rei­kia ką nors pais­ty­ti apie tai, kas bu­vo prieš de­šimt me­tų, tar­si jūs dirb­tu­mė­te ne eko­no­mi­kos au­gi­mo, o eko­no­mi­kos ko­lap­so lai­kais, kai jums kaž­kas pa­de­gė na­mus ir pa­bė­go.

O iš da­bar pa­si­sa­kan­čių gir­di­me, kad pi­ni­gų yra tiek, kad tų pi­ni­gų tie­siog nė­ra kur dė­ti. Čia tur­būt la­biau­siai pa­de­da įti­kė­ji­mas, kad jei­gu gana ilgai teig­si, vis tiek nu­ga­lė­si. Fa­ke it till you ma­ke it, kaip sa­ko­ma.

Vis­gi ki­tas ap­link­ko­a­li­ci­nis, taip sa­ky­čiau, tru­ba­dū­ras, ku­ris kli­ja­vo snar­glius po pa­lan­ge, ir­gi ma­nė, kad nie­kas ši­to ne­ma­to. Bet ne vel­tui pa­sa­ky­ta, kad ga­li­ma vi­sus klai­din­ti da­lį lai­ko, da­lį klai­din­ti vi­są lai­ką, bet ne­ga­li­ma vi­sų klai­din­ti vi­są lai­ką.

Ir čia yra tik­rai pro­ga pa­da­ry­ti ką nors ne­me­luo­jant sau, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai, me­di­kams ir pa­cien­tams. To­dėl siū­lau ne­pa­lai­ky­ti šio biu­dže­to.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­sa­ky­ti mo­ty­vai. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so pro­jek­to.

Už­si­re­gist­ra­vo 63 Sei­mo na­riai, bal­sa­vo 63: už – 61, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Bal­sa­vi­mas ati­de­da­mas ki­tam kar­tui.

 

18.52 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Na­cio­na­li­nės šei­mos ta­ry­bos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIP-786(4) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

To­liau dar­bo­tvarkėje – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Na­cio­na­li­nės šei­mos ta­ry­bos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIP-786(4). Pra­ne­šė­jas – R. J. Da­gys. Tu­ri­me pa­siū­ly­mų. Dėl 1 strai­ps­nio. Taip, nuo­sta­tos yra…

R. J. DAGYS (MSNG). Dėl 1 straips­nio Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­boms mes pri­ta­rė­me: pir­mai pri­ta­rė­me ir ant­rai pri­ta­rė­me, tre­čiai pri­ta­rė­me. Be­veik, pa­si­žiū­riu, vi­soms Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­boms yra pri­tar­ta iki 1.8 – pri­tar­ta iš da­lies.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, gal ir mes ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu vi­siems Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mams, ku­riems ko­mi­te­tai pri­ta­rė, pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Taip, žiū­ri­me ta­da iš ei­lės. 10 pus­la­py­je yra R. Ta­ma­šu­nie­nės siū­ly­mas. Ga­li­me su­tar­ti, Sei­mo na­riai, kad yra 29 pa­lai­kan­tys? Ačiū, pri­tar­ta.

R. Ta­ma­šu­nie­nė siū­lo… Ar pri­sta­tys? Rita Ta­ma­šu­nie­ne, pra­šom pri­sta­ty­ti sa­vo siū­ly­mą dėl pro­jek­to. (Bal­sai sa­lė­je) Gal ger­bia­mas pir­mi­nin­kas ga­lė­tų?

R. J. DAGYS (MSNG). Iš es­mės mes su­re­da­ga­vo­me da­bar taip, kaip R. Ta­ma­šu­nie­nė no­rė­jo, nes ji bu­vo už­re­gist­ra­vu­si dėl anks­tes­nio pro­jek­to, o šia­me pro­jek­te da­bar fak­tiš­kai yra ta pa­ti nuo­sta­ta, ku­rią yra pa­siū­liu­si ger­bia­ma R. Ta­ma­šu­nie­nė.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti iš da­lies. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

To­liau yra Sei­mo na­rio A. Sy­so siū­ly­mas. Bet čia ko­mi­te­tas siū­lo jam…

R. J. DAGYS (MSNG). Ko­mi­te­tas šiam pa­siū­ly­mui ne­pri­ta­rė, bet gal Al­gir­das pri­sta­tys sa­vo… Aš ne­ma­tau jo sa­lė­je. Jo pa­siū­ly­mo min­tis yra ta, kad jis siū­lo į šei­mų or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios tu­rė­tų ga­li­my­bę dirb­ti šio­je ta­ry­bo­je, ran­gą įtrauk­ti ir bu­vu­sius Sei­mo na­rių klu­bo at­sto­vus. Ko­mi­te­tas ma­no, kad čia ne vi­sai ta or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri yra skė­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja, at­sto­vau­jan­ti šei­mos in­te­re­sams, to­dėl ne­pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ki­taip ta­riant, rei­kė­tų teik­ti įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą.

R. J. DAGYS (MSNG). Taip, rei­kė­tų keis­ti iš es­mės pa­grin­di­nį įsta­ty­mą.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti. Ar ga­li­me pri­tar­ti tai ko­mi­te­to nuo­mo­nei ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

To­liau yra ki­tas Sei­mo na­rės R. Ta­ma­šu­nie­nės siū­ly­mas. Ar pri­sta­tys au­to­rė? Ne. Tai gal ko­mi­te­to nuo­mo­nė? Pra­šom.

R. J. DAGYS (MSNG). Ko­mi­te­to nuo­mo­nę iš es­mės aš jau mi­nė­jau. Kai ger­bia­ma R. Ta­ma­šu­nie­nė siū­lė, jos pa­sta­bos rė­mė­si dar anks­tes­ne ver­si­ja, mū­sų tas pri­ta­ri­mas iš da­lies be­veik ati­tin­ka jos nuo­sta­tas. Mes ma­no­me, kad ko­mi­te­tas tu­rė­tų pats at­si­rink­ti, gau­ti Sa­vi­val­dybių aso­cia­ci­jos re­ko­men­da­ci­jas dėl na­rių, ku­rie de­le­guo­ja­mi, nes mes tik­rai ne­nag­ri­nė­si­me ko­mi­te­te vi­sų sa­vi­val­dy­bių siū­lo­mų kan­di­da­tų. Mes tie­siog įklimp­tu­me į tą to­kią ke­bek­nę. Pra­si­dė­tų sim­pa­ti­jos ne pa­gal da­ly­ki­nes sa­vy­bes, ku­rių mes ne­la­bai ži­no­tu­me, o pa­gal tai, kas ko­kiam re­gio­nui at­sto­vau­ja. Siū­lo­me pa­lik­ti ši­tą re­dak­ci­ją – Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos re­ko­men­duo­tų sa­vi­val­dy­bių šei­mų ta­ry­bų pir­mi­nin­kų at­sto­vų… mes iš­si­rink­tu­me, kas jiems at­sto­vau­ja.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

To­liau yra Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mai. Gal ga­li­me juos ir­gi kar­tu vi­sus įvar­din­ti?

R. J. DAGYS (MSNG). Jiems iš es­mės mes pri­ta­ria­me.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, žiū­rė­kite, yra ne­ma­žai Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mų, o ko­mi­te­to nuo­mo­nė pri­tar­ti ir kai kur pri­tar­ti iš da­lies. Ga­li­me jiems vi­siems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta ko­mi­te­to nuo­mo­nei.

R. J. DAGYS (MSNG). Iš­sky­rus, kad 21 straips­niui ne­pri­ta­ria­me…

PIRMININKAS. Taip, taip. To­liau da­bar žiū­riu, iš es­mės vi­siems Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mams pri­ta­ria­me, jie yra dėl ben­drų­jų nuo­sta­tų.

R. J. DAGYS (MSNG). Vie­nai Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bai mes ne­pri­ta­ria­me. Ka­dan­gi Tei­sės de­par­ta­men­tas… Mes pa­kei­tė­me įsta­ty­me ir jau nu­ma­tė­me lė­šas ta­ry­bai funk­cio­nuo­ti, tai ta­da Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba dėl asig­na­vi­mų kaip ir iš­spren­džia­ma, to­dėl tai pa­sta­bai ne­pri­ta­ria­me.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei ir su­re­da­guo­ti, kaip ko­mi­te­tas yra nu­spren­dęs? Dė­kui.

Da­bar dėl vi­so 1 straips­nio ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 2 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to du siū­ly­mai. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra abiem pritar­ti.

R. J. DAGYS (MSNG). Pri­tar­ta abiem.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti vi­siems Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mams, kaip ko­mi­te­tas siū­lo? Ačiū, pri­tar­ta. At­si­pra­šau, trys siū­ly­mai. Pri­tar­ta. Ir vi­sam 2 straips­niui ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Da­bar dėl vi­so. Pa­žiū­ri­me, ar yra už­si­ra­šiusių dėl mo­ty­vų. Mo­ty­vai už – P. Urb­šys. Nė­ra. V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė. Pra­šom.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ga­liu at­si­sa­ky­ti žo­džio ki­tų nau­dai. Vi­si ži­no, kad aš pri­ta­riau ir ši­tam įsta­ty­mui, pri­ta­riu ir nuo­sta­toms.

PIRMININKAS. R. J. Da­gys – mo­ty­vai už.

R. J. DAGYS (MSNG). Taip. Trum­pin­siu kal­bą.

PIRMININKAS. Dė­kui. R. Baš­kie­nė.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Iš­ties la­bai džiau­giuo­si, kad mes šį Sei­mo nu­ta­ri­mą pri­im­si­me ir kad nė­ra ko­le­gių, ku­rios la­bai iš­gy­ve­na dėl to, kad šiek tiek dau­giau dė­me­sio bus skir­ta šei­mos po­li­ti­kai. Ga­liau­siai mes ne­iš­brau­kė­me iš dar­bo­tvarkės šio klau­si­mo ir ga­li­me sėk­min­gai pri­im­ti, tad trum­pinu sa­vo kal­bė­ji­mą ir ska­ti­nu bal­suo­ti.

PIRMININKAS. Dė­kui. Mo­ty­vai prieš – A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (MSNG). R. Baš­kie­nė ap­si­džiau­gė, kad nė­ra sa­lė­je jos ko­le­gių, tai štai – svei­ki, esu. Ko­dėl ne­pri­ta­riu? Ne to­dėl, kad šei­ma ne­rū­pi, ar ne? Kaip tik, ma­tyt, šei­mos ne­rei­kia spraus­ti į rė­mus, į biu­ro­kratiją, kas ir da­ro­ma šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu. Aš tie­siog siū­lau ne­po­li­ti­zuo­ti ir ne­rė­min­ti šei­mos, dėl to ne­pa­lai­ky­siu.

PIRMININKAS. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio nu­ta­ri­mo pro­jek­to.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai: už – 72, prieš – 2, su­si­lai­kė 5. Nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIP-786) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

19.00 val.

Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-709 2, 8 ir 59 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4228(2), Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4229(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-709 2, 8 ir 59 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4228(2). Pra­ne­šė­jas A. Vin­kus pri­sta­tys Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą. Kar­tu ir dėl ly­di­mo­jo, jei­gu ga­li­te, pri­sta­ty­ki­te. Svars­ty­mas.

A. VINKUS (LSDDF). Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu pa­skir­tas Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas 2019 m. gruo­džio 13 d. po­sė­dy­je Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo ir Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tams pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu dis­ku­tuo­ti P. Urb­šį. Nė­ra.

A. Ve­ry­ga. Pra­šom į tri­bū­ną.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų ši­tas įsta­ty­mas yra be ga­lo svar­bus. Jis yra svar­bus tiek mū­sų pa­cien­tams, tiek biu­dže­tui, bet jis yra la­bai svar­bus ir far­ma­ci­jos kom­pa­ni­joms.

Kiek jis yra svar­bus, bu­vo pa­de­monst­ruo­ta per Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dį, kai bu­vo ban­do­ma griau­ti kvo­ru­mą, da­bar yra ban­do­ma skųs­tis Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jai ir ban­dy­ti da­ry­ti vis­ką, kas įma­no­ma, kad tik ši­ta nuo­sta­ta ne­bū­tų pri­im­ta. Ži­no­te, kas yra juo­kin­giau­sia, kad ši­tą nuo­sta­tą truk­do pri­im­ti tie, ku­rie krei­pė­si į teis­mą ir teis­mas pa­sa­kė, kad ši­tą nuo­sta­tą rei­kia per­kel­ti į įsta­ty­mą. Da­bar tie pa­tys žmo­nės, ku­rie su­su­ko vi­są pro­ce­są, kad teis­mas mums duo­tų to­kį įpa­rei­go­ji­mą, truk­do teis­mo įpa­rei­go­ji­mą pri­im­ti.

Kas yra da­ly­kiš­kai svar­bu? Kaip ir mi­nė­jau, ši­tuo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mu bū­tų įgy­ven­di­na­mas teis­mo spren­di­mas, ku­ris nu­ro­dė, kad to­kia vais­tų sky­ri­mo tvar­ka tu­ri bū­ti nu­sta­to­ma ne mi­nist­ro įsa­ky­mu, bet įsta­ty­mu. Ši­tais įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais vais­tų sky­ri­mo tvar­ka yra ne­kei­čia­ma, ji yra tik įtvir­ti­na­ma įsta­ty­mo nuo­sta­to­se.

Kas la­biau­siai ne­no­ri ši­tų pa­kei­ti­mų? Tai yra kai ku­rios far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jos. Aš il­gą lai­ką gal­vo­jau, ko­dėl vis dėl­to tų pa­čių ge­ne­ri­nių vais­tų ga­min­to­jai ne­no­ri to­kios tvar­kos. At­ro­dy­tų, vis­kas čia yra ge­rai, jie tu­rė­tų bū­ti pa­ten­kin­ti, nes čia kaip ir ska­ti­na­ma ge­ne­ri­nių vais­tų rin­ka, bet pas­kui aš su­pra­tau, kur čia šuo yra pa­kas­tas. Pa­na­šu, kad ši­tos kom­pa­ni­jos yra pa­si­da­li­nu­sios rin­ką ir jos vi­sai ne­no­ri kon­ku­ruo­ti dėl jo­kių pir­mo pa­sky­ri­mo vais­tų, nes šian­dien yra vis­kas pa­si­da­lin­ta, pel­nai yra aiš­kūs ir tas kon­ku­ra­vi­mas ir spau­di­mas nu­leis­ti kai­ną ir bū­ti pir­mu kom­pen­suo­ja­mu vais­tu vers­tų di­dži­ą­ją da­lį tų kom­pa­ni­jų da­lies pel­no at­si­sa­ky­ti.

Kas yra dar la­bai svar­bu, tai už truk­dy­mą kon­ku­ruo­ti, aš tą mi­nė­jau ir pri­sta­ty­da­mas ši­tas įsta­ty­mo nuo­sta­tas, už truk­dy­mą kon­ku­ruo­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos įvai­rios kon­ku­ren­ci­jos ins­ti­tu­ci­jos, far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jos yra nu­bau­du­sios virš mi­li­jar­do eu­rų do­le­rių bau­dų, pa­sky­rę tiek bau­dų už truk­dy­mą kon­ku­ruo­ti rin­ko­se. Kom­pa­ni­jos, tą ži­no­da­mos, pa­čios į tuos pro­ce­sus ir ne­si­ve­lia, jos įve­lia Sei­mo na­rius.

Aš vis dėl­to kvies­čiau, ko­le­gos, ne­pa­si­duo­ti ši­tai de­ma­go­gi­jai. Jo­kie čia me­di­kų ap­si­spren­di­mai ir vais­tų sky­ri­mai nė­ra su­var­žo­mi, nie­kas jiems ne­truk­dė, ne­truk­do ir ne­truk­dys pa­rink­ti pa­cien­tui rei­ka­lin­gą gy­dy­mą. Me­di­kai jau dau­gy­bę me­tų ne­ra­šo jo­kių fir­mi­nių pa­va­di­ni­mų, ra­šo veik­li­ą­sias me­džia­gas, ši­ta tvar­ka yra ne­kei­čia­ma. Jei­gu mes ši­tų spren­di­mų ne­pri­im­si­me, far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jos ga­lės kel­ti kai­nas, va­di­na­si, mes tu­rė­si­me dau­giau pi­ni­gų iš­leis­ti ten, kur kon­ku­ren­ci­ja yra ne­už­tik­rin­ta, o tai reiš­kia, kad tai truk­dys įtrauk­ti kom­pen­suo­ti nau­jus vais­tus ir mes ta­da iš­lei­si­me pi­ni­gus ten, kur jų vi­sai ne­rei­kė­tų iš­leis­ti. Tik­rai kvie­čiu pa­lai­ky­ti šias įsta­ty­mo nuo­sta­tas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Į tri­bū­ną kvie­čiu A. Ma­tu­lą.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, kal­bė­siu frak­ci­jos var­du. Man yra la­bai gai­la, kad mes… Aš jau dir­bu su, at­ro­do, de­vy­nio­lik­tu mi­nist­ru ir to­kio įta­raus žmo­gaus, ku­ris… Jei­gu yra ne taip, kaip jis no­ri, va­di­na­si, kaž­kas kaž­kam at­sto­vau­ja, kaž­kas kaž­ką pro­te­guo­ja ir pa­na­šiai. Aš tik­rai ra­gi­nu at­si­sa­ky­ti to­kių įta­ri­mų. Aš su­pran­tu, kad jūs gal pa­gal sa­vo pro­fe­si­ją, nors ma­žai ten ir dir­bo­te, bet ga­li­te gal­būt taip gal­vo­ti, bet pa­ti­kė­ki­te – mes esa­me tie žmo­nės, su ku­riais ga­li­ma su­si­tar­ti, su ku­riais ga­li­ma ir rei­kia ieš­ko­ti kom­pro­mi­sų.

Aki­vaiz­du, kad tai, ką jūs da­bar pa­sa­kė­te, kad įsta­ty­mas yra be ga­lo svar­bus, taip, be ga­lo svar­bus dėl to, kad jau, at­ro­do, dve­ji me­tai ne­le­ga­liai ga­lio­ja tvar­ka, kai žmo­gui ir gy­dy­to­jui ri­bo­ja­ma tei­sė pa­rink­ti ir pa­si­rink­ti tin­ka­mą gy­dy­mą, nes teis­mas pri­pa­ži­no, kad jūs vir­ši­jo­te sa­vo įga­lio­ji­mus. Mes ko­mi­te­te ne kar­tą mi­nė­jo­me, kad dau­gy­bę kar­tų teis­mai yra pa­si­sa­kę dėl ki­tų sri­čių, kad mi­nist­rai ne­ga­li nu­sta­ty­ti to­kių tvar­kų, ku­rių ne­nu­sta­to įsta­ty­mas. Jūs ne­re­a­ga­vo­te. Se­niai ga­lė­jo­me su­si­tar­ti.

Kaip da­bar pa­aiš­kin­ti žmo­nėms, ku­rie nu­ken­tė­jo dėl to, kad bu­vo jiems pa­keis­tas gy­dy­mas, dėl to, kad at­si­dū­rė re­a­ni­ma­ci­jo­je, at­si­dū­rė li­go­ni­nė­se? Ma­to­me tą si­tu­a­ci­ją, nes la­bai pa­dau­gė­jo kom­pli­ka­ci­jų žmo­nėms, ku­rie ser­ga epi­lep­si­ja, Par­kin­so­nu. Jūs pa­kei­tė­te tvar­ką, ir da­bar dėl kai ku­rių li­gų ga­lio­ja ki­ta tvar­ka. Kaip su­pras­ti?

Da­bar jūs tei­gia­te, kad teis­mas pa­ve­dė jums per­kel­ti tą pa­tį į įsta­ty­mą. Tai yra me­las. Teis­mas pa­sa­kė, kad jūs vir­ši­jo­te sa­vo įga­lio­ji­mus. Aiš­kiai sa­vo nu­ta­ri­me pa­sa­kė, kad yra ri­bo­ja­ma pa­cien­to ir gy­dy­to­jo tei­sė pa­si­rink­ti ir pa­rink­ti gy­dy­mą, bet dėl to, kad nu­sta­tė, jog jūs vir­ši­jo­te sa­vo įga­lio­ji­mus, tos da­lies dėl pir­mo vais­to pa­sky­ri­mo ir ri­bo­ji­mo ne­svars­tė, bet aiš­kiai teks­te pa­sa­kė. Pa­skai­ty­ki­te 25–27 pus­la­pius. Da­bar, užuot ieš­ko­jęs kom­pro­mi­so, nes tas siū­ly­mas leis­ti pa­cien­tui pri­si­mo­kė­ti vais­tų skir­tu­mą, jei­gu pa­skir­tas vais­tas tu­ri ki­tą te­ra­pi­nį po­vei­kį, apie ką kal­bė­jo ir pa­si­sa­kė teis­me ir raš­tu pro­fe­so­riai, moks­li­nin­kai, ab­so­liu­čiai vi­sos or­ga­ni­za­ci­jos, į ku­rias krei­pė­si, On­ko­lo­gi­jos ins­ti­tu­tas, San­ta­riš­kių kli­ni­kos, pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jos, at­ski­rų kli­ni­kų va­do­vai, iš­sky­rus tik Kau­no kli­ni­kas (kaž­ko­dėl jiems vis­kas bu­vo ge­rai), štai da­bar jūs tvir­ti­na­te, kad jūs nie­ko ne­su­var­žo­te.

Taip, far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jos jau da­bar mus til­do. Čia prieš mė­ne­sį su­ti­ko ma­ne ir vos ne­pra­dė­jo ko­lio­ti. Sa­ko: klau­sy­ki­te, mes ir­gi gal­vo­jo­me, kad čia mums bus ries­ta, bet jūs bai­ki­te ant A. Ve­ry­gos rė­kau­ti, nes mes taip nie­ka­da ne­gy­ve­no­me. Mi­nis­te­ri­jos duo­me­nimis, 54 mln. pa­cien­tai su­mo­kė­jo už vais­tus (čia mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­mo duo­me­nys), ku­rie bu­vo są­ra­še, bet jų da­bar ne­be­li­ko, 54 mln. dėl to, kad žmo­nės la­bai daž­nai var­to­ja tą pa­tį vais­tą, ku­ris yra su­ba­lan­suo­tas, su­de­rin­tas ir pa­na­šiai. Dar 55 mln. yra per­mo­kė­ta iš PSDF biu­dže­to. Kaip sa­kiau, va­kar pa­im­ta dar 19 mln. Iš vi­so rin­ka iš­au­go 105 mln. Koks skir­tu­mas toms kom­pa­ni­joms, bet vi­soms joms ab­so­liu­čiai pa­au­go, o la­biau­siai pa­au­go vie­nai kom­pa­ni­jai, dėl ku­rios VTEKʼas prieš ku­rį lai­ką bu­vo re­ko­men­da­vęs vie­nai iš mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bės ko­le­gei pa­keis­ti ku­ra­vi­mo sri­tį. Kaip tą rei­kė­tų ver­tin­ti, aš ne­ži­nau.

Ger­bia­mi ko­le­gos, da­bar dėl to ban­dy­mo suž­lug­dy­ti po­sė­dį. Taip, šeš­ta­die­nį bu­vo… penk­ta­die­nį bu­vo po­sė­dis, aš as­me­niš­kai in­for­ma­vau pas­ku­ti­nę se­kun­dę dėl to, kad bu­vau pas gy­dy­to­ją dėl ak­men­li­gės, ga­liu tą įro­dy­ti. Bet, ko­le­gos, taip for­suo­ti įsta­ty­mų pro­jek­tų ne­ga­li­ma! Sta­tu­to 147 straips­nis aiš­kiai sa­ko, ko­kias sta­di­jas įsta­ty­mų svars­ty­mas tu­ri per­ei­ti ko­mi­te­te. Tu­ri bū­ti pa­si­ren­gi­mo sta­di­ja. Aš šian­dien iš­klau­siau, pa­si­žiū­rė­jau tą skun­dą, ku­rį kaž­kas pa­ra­šė, ry­toj pra­dė­si­me nag­ri­nė­ti Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jo­je, pa­si­ro­do, tre­čia­die­nį bu­vo pa­sa­ky­ta tik­tai tiek, kad, ko­le­gos, yra dar įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­riam rei­kia pa­rink­ti du iš­va­dų ren­gė­jus. Tai pa­sky­rė ma­ne ir ko­le­gą A. Vin­kų, ma­no ko­le­gą, am­ži­ną drau­gą, su ku­riuo mes iš tik­rų­jų daug ben­dra­dar­bia­vo­me ir vi­sa­da su­si­tar­da­vo­me dėl įvai­rių da­ly­kų ir kai jis bu­vo mi­nist­ru, ir kai jis bu­vo San­ta­riš­kių kli­ni­kų di­rek­to­riu­mi. O Sta­tu­tas nu­ma­to, kad tu­ri bū­ti pa­skir­ti eks­per­tai, į ko­kias or­ga­ni­za­ci­jas mes krei­pė­mės, ka­da tu­ri bū­ti gau­ti at­sa­ky­mai. Nie­ko to ne­bu­vo, jo­kio raš­to ne­bu­vo. Ko­le­gos, jei­gu mes bal­suo­si­me už tą įsta­ty­mą ir pri­im­si­me, vėl, aki­vaiz­du, skų­si­me mes ir teis­mui, Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui, ir pra­šy­si­me Pre­zi­den­to, nes bu­vu­si Pre­zi­den­tė ne kar­tą ve­ta­vo įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­rie pri­im­ti pa­žei­dus Sta­tu­tą. Ar mes ne­ga­li­me im­ti ir su­si­tar­ti? Tuo la­biau kad mi­nist­ras daug kar­tų kar­to­ja, jei­gu žmo­gui lei­džia­me pa­si­rink­ti gy­dy­mą ar gy­dy­to­jui pa­rink­ti gy­dy­mą, PSDF iš­lai­dos ne­au­ga, o ki­tų bū­dų kom­pa­ni­joms nu­muš­ti vais­tų kai­ną yra dau­gy­bė, bet jos ar­ba jų ne­su­pran­ta, ar­ba jų ne­no­ri nau­do­ti. Ko­le­gos, yra re­gist­ruo­tos (ačiū vi­siems, ku­rie pa­si­ra­šė­te, dau­gy­bė no­rin­čių bu­vo, bet jau ne­tu­rė­jo­me lai­ko, no­rė­jo­me re­gist­ruo­ti) pa­tai­sos, dėl ku­rių bus siū­lo­ma bal­suo­ti pri­ėmi­mo sta­di­jo­je. Tai yra mū­sų gar­bės rei­ka­las prieš gy­dy­to­jus ir pa­cien­tus. To­dėl la­bai, ko­le­gos, pra­šau ir šian­dien ne­pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui, tuo la­biau pri­ėmi­mo sta­di­jo­je pri­tar­ti pa­tai­soms, nes fi­nan­siš­kai ne­nu­ken­tės, o mes ne­su­var­žy­si­me pa­cien­tų.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, lai­kas jau!

A. MATULAS (TS-LKDF). Ir dar kar­tą sa­kau, ko­le­ga Ve­ry­ga, sės­ki­me, šne­kė­ki­me, kal­bė­ki­me. Po­li­ti­ka yra de­ry­bų me­nas. Jūs nie­ka­da ne­bu­vo­te pa­kvie­tę nei… Prem­je­ras bu­vo pa­kvie­tęs opo­zi­ci­jos at­sto­vus kal­bė­ti…

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, lai­kas!

A. MATULAS (TS-LKDF). …ir tar­tis dėl svei­ka­tos da­ly­kų. Čia si­tu­a­ci­ja yra sun­kiai su­vokia­ma.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dar bu­vo už­si­ra­šęs K. Ma­siu­lis. Kvie­čiu į tri­bū­ną. Kol at­ei­na, re­pli­ka ar dėl ve­di­mo tvar­kos? A. Ku­bi­lie­nė. Pra­šau. Trum­pai.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš tik no­riu sa­vo nuo­sta­bą pa­sa­ky­ti, kad Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas ar­ba tik­rai yra ne­įsi­gi­li­nęs į šį pro­jek­tą, ar­ba jis kal­ba aki­vaiz­džiai ne­tie­są. Iš tik­rų­jų…

K. MASIULIS (TS-LKDF). Tai gal te­gul už­si­ra­šo dis­ku­tuo­ti ir…

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Čia ne dis­ku­si­ja! Aš no­riu pa­neig­ti me­lą!

PIRMININKAS. Tai grei­čiau.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). No­riu pa­sa­ky­ti, kad pro­jek­tas bu­vo re­gist­ruo­tas lap­kri­čio 26 die­ną, bu­vo pa­skir­ti iš­va­dų ren­gė­jai, ne­ga­na to, bu­vo ir per­trau­ka, vi­si, kas no­rė­jo, pa­tei­kė, taip pat ir kai ku­rie vais­tų ga­min­to­jai pa­tei­kė sa­vo pa­siū­ly­mus. Ne­kal­bė­ki­te ne­tie­sos.

PIRMININKAS. Ge­rai. Pra­šau, Kęs­tu­ti Ma­siu­li.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­su joks čia spe­cia­lis­tas, tie­siog la­bai įdė­miai klau­sau. Klau­sau A. Ve­ry­gos ir gir­džiu, kad čia są­moks­las, vais­tų pra­mo­nė už mū­sų nu­ga­rų rez­ga są­moks­lus, mus pa­pir­ki­nė­ja, mes tuoj pat jiems pa­si­ren­gę tar­nau­ti ir pa­na­šiai. Ji­sai, žmo­gus, taip gi­liai įžvel­gia. Gi­liai žvel­gia, tik ne­ma­to, ką jo sek­re­to­rė iš­da­ri­nė­ja. Tu­ri gi­lų įžval­gos ta­len­tą, bet su sek­re­to­re… kiek­vie­ną die­ną pra­ei­na ir ne­ma­to, kaip ji­nai pa­veiks­luo­ja­si. Pa­klau­sau ko­le­gos A. Ma­tu­lo, pa­si­ro­do, kad nie­ka­da tie vais­ti­nin­kai taip ge­rai ne­gy­ve­no, kaip da­bar. Va­di­na­si, tos mi­nist­ro įžval­gos yra pro šo­ną, ne tik su sek­re­to­re.

PIRMININKAS. Ge­rai, dis­ku­si­ja bai­gė­si. Dėl vi­so dėl mo­ty­vų ar yra už­si­ra­šiu­sių­jų, tuoj pa­žiū­rė­si­me. Nuo­mo­nė už – A. Ve­ry­ga. Pra­šau.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Su­pran­tu, kad kai bai­gia­si ar­gu­men­tai, nu­si­šne­kė­ji­mai apie sek­re­to­res ir pa­na­šius da­ly­kus. Tai jei­gu ne­tu­ri­te ką pa­sa­ky­ti, gal ge­riau ne­iki­te į tri­bū­ną.

O ko­le­gai, ku­ris prieš tai kal­bė­jo, no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad jūs esa­te ab­so­liu­tus me­la­gis tiek dėl vi­sų re­a­ni­ma­ci­jų, tiek dėl vi­sų pa­ša­li­nių re­ak­ci­jų, ku­rių skai­čius yra su­ma­žė­jęs 20 %. Ir tai kal­ba žmo­gus, ku­ris tu­rė­tų ver­tin­ti ki­tų par­la­men­ta­rų me­lą ir pa­na­šius da­ly­kus. Jū­sų pa­sa­ky­mai apie ab­so­liu­čiai vi­sas or­ga­ni­za­ci­jas, apie ab­so­liu­čiai vi­sus pro­fe­so­rius… Jūs ži­no­te, koks skai­čius jų yra, vi­sas su­si­kvie­tė­te, vi­sų pa­klau­sė­te? Kiek aš ži­nau, tai jūs pa­si­kvie­čia­te tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vus, ku­rie pa­gal jū­sų są­ra­šus da­ly­va­vo rin­ki­muo­se. Ta­da jums iš­ei­na ab­so­liu­čiai vi­sos ir ab­so­liu­čiai vi­si pro­fe­so­riai. O gal, ko­le­ga, ka­dan­gi esa­te drą­sus, tai pa­sa­ky­ki­te, ku­rių kom­pa­ni­jų at­sto­vai ar tei­si­nin­kai jums ruo­šia ieš­ki­nius teis­mams, nes nei jūs, nei jū­sų ko­le­gė aki­vaiz­džiai ne­tu­ri­te to­kios kom­pe­ten­ci­jos far­ma­ci­jos tei­sės sri­ty­je ir, ma­tyt, drą­siai rei­kė­tų pa­sa­ky­ti, kas už to sto­vi. Kaip jūs sa­ko­te, kaž­kas pa­si­skun­dė Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jai dėl Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­džio. Tai tas kaž­kas sė­dė­jo po­sė­dy­je ir ban­dė aiš­kin­ti apie Kon­sti­tu­ci­ją, ka­da jau bai­gė­si vi­si ar­gu­men­tai. Bet tas kaž­kas yra far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jų tei­si­nin­kai, ku­rie ruo­šia vi­sus šiuos ieš­ki­nius, ku­rie ruo­šia skun­dus ir taip to­liau. Ko­le­gos, ne­pa­si­duo­ki­te aki­vaiz­džiam far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jų lo­biz­mui ir bal­suo­ki­te už ši­tas pa­tai­sas.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tik­rai, iš­klau­sius mi­nist­ro, man la­bai keis­ta to­kia re­to­ri­ka, agi­tuo­jant už, kai vi­si yra kal­ti­na­mi. Ma­to­te, teis­mo spren­di­mas yra… iš tik­rų­jų teis­mo spren­di­me ne­pa­sa­ky­ta, kad rei­kia, kad tas įsa­ky­mas, ku­ris yra jau dau­giau nei pu­sę me­tų ir ku­ris, aki­vaiz­džiai ma­to­si, yra pa­si­rin­ki­mą ma­ži­nan­tis ir pa­cien­tams, ir me­di­kams, ly­giai toks pat bū­tų per­kel­tas į įsta­ty­mą.

Da­bar, šne­kant apie che­mi­nį pa­va­di­ni­mą, tai che­mi­nė me­džia­ga – ta pa­ti, bet ga­min­to­jas, sakykime, ir ge­ne­ri­kų 20 % ri­bo­se gali keis­ti kon­cen­tra­ci­ją, ir dar pri­dė­ti­nės me­džia­gos, ku­rios yra, ir­gi kei­čia me­di­ka­men­tų įsi­sa­vi­ni­mą ir kon­cen­tra­ci­ją krau­jy­je. Be to, pa­ti mi­nis­te­ri­ja po to pa­da­rė iš­im­tis ir dia­be­tu ser­gan­tiems, epi­lep­si­ja. Tai pa­tys pri­pa­žįs­ta, kad tas me­di­ka­men­tas nė­ra tas pats, ku­ris tu­ri tą pa­čią che­mi­nę su­dė­tį, bet skir­tin­go ga­min­to­jo. Tai jie pa­tys sau prieš­ta­rau­ja sa­ky­da­mi, kad tai yra tas pats.

Ir dėl pa­si­rin­ki­mo ri­bo­ji­mo yra aki­vaiz­du. Anks­čiau bu­vo den­gia­ma ba­zi­nė kai­na, li­go­niai pri­mo­kė­da­vo. Tai fak­tiš­kai ta ba­zi­nė kai­na bu­vo den­gia­ma ir­gi che­mi­nio pa­va­di­ni­mo, che­mi­nės me­džia­gos. Ga­li­ma nu­sta­ty­ti ma­žiau­sią ba­zi­nę kai­ną, pa­cien­tai pri­mo­kė­tų, ne­bū­tų jo­kios kon­ku­ren­ci­jos ir truk­dy­mo kon­ku­ruo­ti. Aš sa­ky­čiau, kad ši­tie vi­si ar­gu­men­tai, ku­riuos iš­sa­kiau, ro­do, kad kaip tik rei­kia ne­pa­lai­ky­ti ši­to įsta­ty­mo.

PIRMININKAS. Vi­si mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti po svars­ty­mo dėl abie­jų pro­jek­tų.

Bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai: už – 55, pieš – 4, su­si­lai­kė 20. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

19.19 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Pra­no Ja­nuš­kai­čio pe­ti­ci­jos“ (pro­jek­tas Nr. PNP-85) pri­ėmi­mas

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, kvie­čiu į tri­bū­ną P. Čim­ba­rą, ku­ris mums pri­sta­tys du re­zer­vi­nius klau­si­mus, ka­dan­gi jis tu­ri sku­biai iš­vyk­ti. Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Pra­no Ja­nuš­kai­čio pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas Nr. PNP-85. Pra­šom.

P. ČIMBARAS (LSDDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ko­mi­si­ja šių me­tų gruo­džio 11 die­ną po­sė­dy­je iš es­mės iš­nag­ri­nė­jo P. Ja­nuš­kai­čio pe­ti­ci­ją ir pri­ėmė spren­di­mą at­mes­ti jo­je pa­teik­tą pa­siū­ly­mą pa­keis­ti So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mą, su­ma­ži­nant se­nat­vės pen­si­jos am­žių vy­rams iki 60 me­tų, mo­te­rims iki 55 me­tų, taip pat nu­sta­ty­ti, kad bū­ti­na­sis sta­žas se­nat­vės pen­si­jai yra 25 me­tai.

Ko­mi­si­ja šį spren­di­mą pri­ėmė, at­si­žvel­gu­si į So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tą nuo­mo­nę ir ma­ny­da­ma, kad se­nat­vės pen­si­jos am­žiaus il­gi­ni­mas ir bū­ti­no­jo sta­žo di­di­ni­mas yra ne­iš­ven­gia­mos prie­mo­nės, ku­rio­mis, at­si­žvel­giant į il­ga­lai­kes de­mo­gra­finių po­ky­čių prog­no­zes, sie­kia­ma il­guo­ju lai­ko­tar­piu su­ma­žin­ti de­mo­gra­finės si­tu­a­ci­jos įta­ką fi­nan­si­niam vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo sis­te­mos tva­ru­mui.

At­si­žvel­gus į vi­sa tai, pra­šau pri­tar­ti ko­mi­si­jos iš­va­dai ir pri­im­ti Sei­mo pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą at­mes­ti pe­ti­ci­jo­je pa­teik­tą pa­siū­ly­mą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – K. Ma­siu­lis. Pra­šom.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti mo­ty­vuo­da­mas bal­suo­ti prieš. O ko­dėl mes at­si­sa­ko­me pa­grin­di­nės dar­bo­tvarkės, ku­rio­je yra daug svar­bes­nių klau­si­mų, ir puo­la­me čia taip kūl­vers­čiais P. Čim­ba­rui pa­tai­kau­ti? Jis ką, na­mo no­ri la­biau ne­gu mes? Te­gul pa­sė­di iki po­sė­džio pa­bai­gos.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, kal­bė­ki­te iš es­mės apie siū­ly­mą. Dau­giau pa­si­sa­kan­čių nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jai ir at­mes­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

19.21 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Er­nes­to Ja­sai­čio pe­ti­ci­jos“ (pro­jek­tas Nr. PNP-86) pri­ėmi­mas

 

To­liau ki­tas klau­si­mas – Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Er­nes­to Ja­sai­čio pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas Nr. PNP-86. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

P. ČIMBARAS (LSDDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja šių me­tų gruo­džio 11 die­nos po­sė­dy­je iš es­mės iš­nag­ri­nė­jo E. Ja­sai­čio pe­ti­ci­ją, pri­ėmė spren­di­mą at­mes­ti jo­je pa­teik­tą pa­siū­ly­mą pa­keis­ti Dar­bo ko­dek­so įsta­ty­mo 138 straips­nio 3 da­lį ir nu­sta­ty­ti, kad dar­buo­to­jams, au­gi­nan­tiems du ir dau­giau vai­kų, bū­tų su­tei­kia­mos ati­tin­ka­mai vie­na ar dvi po­il­sio die­nos, iki jau­niau­siam vai­kui su­kaks ne 12, bet 14 me­tų.

Ko­mi­si­ja šį spren­di­mą pri­ėmė, at­si­žvel­gu­si į So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tą nuo­mo­nę ir dėl šių mo­ty­vų. Nau­ja­ja­me Dar­bo ko­dek­se bu­vo įtvir­tin­ta, kad darb­da­vys pri­va­lo im­tis prie­mo­nių pa­dė­ti dar­buo­to­jui vyk­dy­ti jo šei­mi­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus. Ko­dek­se jau yra nu­sta­ty­ta tik­rai ne­ma­žai leng­va­tų šei­moms, au­gi­nan­čioms vai­kus.

At­si­žvel­gus į vi­sa tai, pra­šau pri­tar­ti ko­mi­si­jos iš­va­dai ir pri­im­ti Sei­mo pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą at­mes­ti pe­ti­ci­jo­je pa­teik­tą pa­siū­ly­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – K. Ma­siu­lis. Pra­šom.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ir vis dėl­to Sei­mas yra ga­nė­ti­nai rim­ta ins­ti­tu­ci­ja. Ne­tu­rė­tų bū­ti taip sub­jek­ty­viai el­gia­ma­si. Aš da­bar žiū­rė­siu ir vi­sų pra­šau pa­žiū­rė­ti, kaip P. Čim­ba­ras iš­sė­dės iki po­sė­džio pa­bai­gos.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ga­li­me, ger­bia­mi ko­le­gos, pri­tar­ti Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos siū­ly­mui at­mes­ti? Siū­lo­te bal­suo­ti. Ge­rai, bal­suo­ja­me dėl pe­ti­ci­jos. Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja siū­lo at­mes­ti. Tie, kas bal­suo­ja­te už, pri­ta­ria­te Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos nuo­mo­nei, bus at­mes­ta. Kas bal­suo­ja­te už, pri­ta­ria­te Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jai – at­mes­ti.

Bal­sa­vo 76 Sei­mo na­riai: už – 65, prieš – 4, su­si­lai­kė 7. Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jai pri­tar­ta.

 

19.23 val.

Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-1491 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3787(2), Pir­ki­mų, at­lie­ka­mų van­dent­var­kos, ener­ge­ti­kos, trans­por­to ar paš­to pa­slau­gų sri­ties per­kan­čių­jų sub­jek­tų, įsta­ty­mo Nr. XIII-328 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3788(2), Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 9 ir 91 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3789(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-1491 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3787(2) kar­tu su ly­di­mai­siais.

J. Ja­ru­tis – per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šom. Dėl ve­di­mo tvar­kos.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Frak­ci­jos var­du pra­šau dėl pa­skelb­to klau­si­mo ir ly­di­mų­jų pu­sės va­lan­dos per­trau­kos.

PIRMININKAS. Pu­sės va­lan­dos per­trau­kos dėl klau­si­mo ir kar­tu dėl ly­di­mų­jų. Ga­li­ma ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Siū­lo­te bal­suo­ti. Bal­suo­ja­me dėl šio siū­ly­mo. Kas pri­ta­ria­te pu­sės va­lan­dos per­trau­kai, bal­suo­ja­te už.

Bal­sa­vo 76 Sei­mo na­riai: už – 56, prieš – 14, su­si­lai­kė 6. Per­trau­kai pri­tar­ta.

Dėl ve­di­mo tvar­kos – A. Bi­lo­tai­tė. Pra­šau per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū, kad pa­ste­bė­jo­te. Kaž­kaip mes čia mo­ja­vo­me, mo­ja­vo­me, tik­rai ne­pa­ste­bė­jo­te. Mū­sų pra­šy­mas taip pat bu­vo dėl per­trau­kos, bet tik­rai ne pu­sės va­lan­dos, nes klau­si­mai yra la­bai svar­būs, kaip ži­no­te, pa­pil­do­mi ko­mi­te­tai yra iš­brauk­ti, rei­kia įsi­gi­lin­ti, to­dėl man la­bai pik­ta, kad jūs pir­miau­sia tik­rai ne­pa­ste­bi­te ir kaž­ko­kius žai­di­mus žai­džia­te. La­bai liūd­na.

PIRMININKAS. Čia žai­džia žai­di­mus gal ki­ti. Ge­rai, dar re­pli­ka. Dėl ve­di­mo tvar­kos?

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Taip, dėl ve­di­mo tvar­kos.

PIRMININKAS. Pra­šom. M. Na­vic­kie­nė.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, aš no­riu jū­sų pa­klaus­ti, kaip jums at­ro­do, ką reiš­kia žo­dis „re­zer­vi­nis“? Kaip jūs gal­vo­ja­te, ko­kia yra reikš­mė ši­to žo­džio? Man at­ro­do, kad „re­zer­vi­nis“ reiš­kia klau­si­mą, ku­riam lie­ka lai­ko po to, kai yra ap­svars­ty­ti ki­ti klau­si­mai. Čia pir­mas da­ly­kas. Man bū­tų įdo­mu, ką jūs gal­vo­ja­te dėl ši­to. Mes net ne­ap­svars­tė­me Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo ly­di­mo­jo pro­jek­to, ku­ris bu­vo pa­grin­di­nė­je dar­bo­tvarkėje, ir jūs per­ėjo­te kaž­ko­dėl prie re­zer­vi­nio klau­si­mo. Man įdo­mu, kaip jūs su­pran­ta­te ir iš­šif­ruo­ja­te žo­dį „re­zer­vi­nis“. Pir­mas da­ly­kas.

Ant­ras da­ly­kas, dėl įra­šo no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad A. Bi­lo­tai­tė prie šo­ni­nio mik­ro­fo­no sto­vė­jo pir­ma ne­gu po­nas J. Ja­ru­tis.

PIRMININKAS. Ką pa­ma­čiau pir­mą, tą ir pa­skel­biau. Nu­trau­kiu dis­ku­si­jas ir skel­biu ki­tą klau­si­mą. (Bal­sai sa­lė­je)

 

19.25 val.

Mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą įsta­ty­mo Nr. VIII-1183 7 prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4243(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas yra Mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą įsta­ty­mo Nr. VIII-1183 7 prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4243(2). Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną dėl ve­di­mo tvar­kos – P. Ne­vu­lis. Pra­šau.

P. NEVULIS (LVŽSF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, dėl šio klau­si­mo frak­ci­jos var­du pra­šau pu­sės va­lan­dos per­trau­kos.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, pri­tar­ta. Pu­sės va­lan­dos per­trau­ka dėl šio klau­si­mo. (Bal­sai sa­lė­je) Siū­lo­te bal­suo­ti? Ge­rai, bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad pu­sės va­lan­dos per­trau­ka bū­tų dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4243(2)?

Bal­sa­vo 76 Sei­mo na­riai: už – 56, prieš – 11, su­si­lai­kė 9. Per­trau­kai pri­tar­ta.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – A. Ma­tu­las. Pra­šau.

A. MATULAS (TS-LKDF). Gal aš ne re­pli­ką, o dėl ve­di­mo tvar­kos. Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, kom­piu­te­riai ro­do, kad už Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo ly­di­mą­jį Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mą nė­ra bal­suo­ta, nė­ra pa­tam­sin­tas. Tai gal jūs ga­li­te bent pa­aiš­kin­ti, ar mes už jį bal­sa­vo­me, ar ne­bal­sa­vo­me? Mes su­pran­ta­me, kad už jį ne­bal­sa­vo­me, nes kom­piu­te­ris ro­do, kad už jį ne­bal­suo­ta.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, dar kar­tą jus agi­tuo­ju sek­ti bal­sa­vi­mus, nes jūs ne pir­mą kar­tą pa­si­me­ta­te ir ne­ži­no­te, už ką bal­suo­ti. Bu­vo bal­suo­ja­ma dėl abie­jų pro­jek­tų. Nu­trau­kiu dis­ku­si­jas. (Bal­sai sa­lė­je) Jei­gu ne dėl ve­di­mo tvar­kos, nu­trauk­siu. Pra­šau.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Bū­ki­te ma­lo­nus, ne­gąs­din­ki­te ma­nęs, ir aš frak­ci­jos var­du pra­šau pu­sės va­lan­dos per­trau­kos dėl A. Ne­kro­šiaus pir­mi­nin­ka­vi­mo, nes aki­vaiz­du, kad jis nei at­sa­ko į klau­si­mus, nei ma­to, dėl ko bal­suo­ja­ma…

PIRMININKAS. Ne dėl ve­di­mo tvar­kos. A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šau. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ka­dan­gi ky­la žmo­nėms… ir ne­at­si­me­na, už ką bal­sa­vo­me, na, mes ga­li­me pa­kar­to­ti bal­sa­vi­mą dėl ly­di­mo­jo. Aš ne­ma­tau pro­ble­mos, dėl ko ne­ga­lė­tu­me to pa­da­ry­ti.

PIRMININKAS. La­bai pra­šo­te? Ge­rai, ga­li­me bal­suo­ti dėl Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo ly­di­mo­jo, tai yra pro­jek­tas, tuoj įvar­din­siu nu­me­rį, Nr. XIIIP-4229(2). Kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 77 Sei­mo na­riai: už – 58, prieš – 6, su­si­lai­kė 13. Pri­tar­ta po svars­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4229(2).

 

19.29 val.

Pen­si­jų kau­pi­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1691 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1360 2 ir 3 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4244(2) (svars­ty­mas)

 

Skel­biu ki­tą klau­si­mą – Pen­si­jų kau­pi­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1691 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1360 2 ir 3 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4244(2). Svars­ty­mas. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dą pri­sta­to… (Bal­sai sa­lė­je) Dėl ve­di­mo tvar­kos. Pra­šau. M. Na­vic­kie­nė.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, frak­ci­jos var­du no­rė­čiau pa­pra­šy­ti per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio dėl šio klau­si­mo. Mums rei­kia dau­giau lai­ko įsi­gi­lin­ti į jo tu­ri­nį.

Taip pat no­rė­čiau pa­sa­ky­ti pa­sta­bą ir klau­si­mą dėl to, kaip bu­vo bal­suo­ja­ma dėl pas­ku­ti­nio įsta­ty­mo pro­jek­to. Ir aš, ir ger­bia­mas A. Ma­tu­las pra­šė dėl jo bal­suo­ti, o jūs su­ti­ko­te teik­ti bal­suo­ti tik po to, kai to pa­pra­šė A. Ši­rins­kie­nė.

PIRMININKAS. Kai pa­pra­šė dau­giau Sei­mo na­rių, na­tū­ra­lu, kad jei­gu trys, ke­tu­ri, pen­ki Sei­mo na­riai pra­šo, rei­kia pa­kar­to­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

Dėl ve­di­mo tvar­kos – R. Baš­kie­nė. Pra­šau.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, aš la­bai nuo­šir­džiai no­rė­čiau pa­pra­šy­ti ir M. Na­vic­kie­nės, ir Tė­vy­nės są­jun­gos frak­ci­jos ne­pra­šy­ti per­trau­kos dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to, nes iš tik­rų­jų čia yra da­tos su­de­ri­ni­mas. Jei­gu nuo sau­sio 1 die­nos mums ne­pa­vyk­tų pri­im­ti, čia yra anui­te­tai… Tik­rai la­bai pra­šo­me, ko­le­gos. Mi­nist­ras pra­šė as­me­niš­kai. Jei­gu mes šian­dien jo ne­svars­to­me, va­di­na­si, mes penk­ta­die­nį jo ne­ga­li­me pri­im­ti. Aš pra­šau jū­sų to­kio la­bai as­me­niš­ko, da­ly­kiš­ko su­pra­ti­mo, nes prie­šin­gu at­ve­ju mes tu­rė­si­me reng­ti po­sė­dį gruo­džio 23 die­ną.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos…

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Bū­ki­te ge­ri, la­bai pra­šau, gal ga­li­te frak­ci­jos var­du at­si­im­ti ši­tą pra­šy­mą?

PIRMININKAS. M. Ma­jaus­kas. Pra­šau.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Ger­bia­ma ko­le­ge, aš tik pa­kar­to­siu – mū­sų frak­ci­jos bu­vo du pra­šy­mai. Vie­nas bu­vo pus­va­lan­džio per­trau­kos dėl A. Ne­kro­šiaus pir­mi­nin­ka­vi­mo, nes aki­vaiz­du, kad jis pik­tnau­džiau­ja sa­vo pa­dė­ti­mi ir kurs­to ne­san­tai­ką čia, Sei­me. Vien dėl to mes siū­lo­me to­kius siū­ly­mus, ko­kius siū­lo­me. Ma­no siū­ly­mas yra jums pa­si­kal­bė­ti su tuo, kas pir­mi­nin­kau­ja, ir įver­tin­ti si­tu­a­ci­ją, ar iš tik­rų­jų šis žmo­gus yra tin­ka­mas to­kiais jaut­riais mo­men­tais pir­mi­nin­kau­ti. Jūs, ger­bia­ma po­nia Ri­ma Baš­kie­ne, daug la­biau tik­tu­mė­te ir su­ge­bė­tu­mė­te su­val­dy­ti si­tu­a­ci­ją. Tai­gi pa­kar­to­ju pra­šy­mą per­trau­kos dėl ger­bia­mo A. Ne­kro­šiaus pir­mi­nin­ka­vi­mo ir taip pat per­trau­kos dėl šio klau­si­mo iki ki­to po­sė­džio. Ačiū.

PIRMININKAS. M. Na­vic­kie­nė. Pra­šau.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Aš to­kiu at­ve­ju tu­riu pa­siū­ly­mą grįž­ti prie vi­daus san­do­rių klau­si­mo, kad pir­mi­nin­kas ko­rek­tiš­kai pir­miau­sia iš­klau­sy­tų ir teik­tų bal­suo­ti dėl A. Bi­lo­tai­tės siū­ly­mo. Ly­giai taip pat.

PIRMININKAS. R. Ša­la­še­vi­čiū­tė. Pra­šau.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Aš pri­tar­da­ma R. Baš­kie­nei no­riu pa­sa­ky­ti, kad Pen­si­jų kau­pi­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas yra la­bai svar­bus. Po­sė­dy­je mū­sų ko­mi­te­te da­ly­va­vo ir Tė­vy­nės są­jun­gos at­sto­vės ir bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu, o ger­bia­ma pra­ne­šė­ja Pau­lė tu­rė­jo pri­sta­ty­ti mū­sų ko­mi­te­to iš­va­dą. Aš ma­nau, kad iš tie­sų, jei­gu pas mus bu­vo ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta, tai nė­ra pro­ble­mos ir gal tik­rai ne­rei­kė­tų per­trau­kos da­ry­ti.

PIRMININKAS. Pra­šau. R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, kar­tais mū­sų žai­di­mai per­žen­gia tam tik­rą svei­ką lo­gi­ką ir ap­skri­tai mū­sų pa­rei­gos jaus­mą. Jei­gu mes ne­pri­ima­me ši­to įsta­ty­mo dėl anui­te­tų, tai nuo sau­sio mė­ne­sio anui­te­tai tu­rė­tų per­ei­ti mo­kė­ti „Sod­rai“, o tai ne­įma­no­ma pa­da­ry­ti, tie­siog pa­pras­čiau­siai jie ne­veiks. Ką mes ta­da pa­sa­ky­si­me žmo­nėms, ku­rie gau­na pen­si­jas? Tie­siog to­le­ruo­ja­mi tam tik­ri žai­di­mai, mes čia vi­so­kių pri­žai­džia­me, bet yra klau­si­mai, su ku­riais siū­ly­čiau tik­rai neš­po­sy­ti. Yra tų klau­si­mų, ku­riuos ga­li­ma nu­kel­ti, bet tik­rai ne ši­tą klau­si­mą.

PIRMININKAS. Pra­šau. Dar S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi kon­ser­va­to­riai, ger­bia­ma Ri­ma Baš­kie­ne, aš iš tik­rų­jų siū­lau ne­da­ry­ti per­trau­kos. Ko mi­nist­ras pa­pra­šė, ka­dan­gi pa­ti mi­nis­te­ri­ja nesu­si­tvar­ko, tai pra­tęs­ti pri­va­čių anui­te­tų ga­lio­ji­mą. Aš ma­nau, kad tai yra tei­sin­gas žings­nis, nes „Sod­ra“ nė­ra pa­si­ruo­šu­si, ir ne­už­kirs­ki­me tam ke­lio.

PIRMININKAS. Dar kar­te­lį krei­piuo­si į M. Na­vic­kie­nę. Ko­kia jū­sų po­zi­ci­ja? (Bal­sai sa­lė­je)

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Aš tie­siog no­rė­čiau pa­pra­šy­ti jū­sų at­kreip­ti dė­me­sį į sa­vo pa­ties pir­mi­nin­ka­vi­mą ir te­gul jums dėl to­kio pir­mi­nin­ka­vi­mo bū­na gė­da. Aš at­si­i­mu sa­vo pra­šy­mą… (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kad vi­siems bū­tų ra­miau, tai­ka ir ra­my­bė pa­sau­ly­je, tai pir­mi­nin­ka­vi­mą per­duo­du Sei­mo Pir­mi­nin­kui V. Pranc­kie­čiui.

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Klau­si­mas 2-12 yra pa­skelb­tas – Pen­si­jų kau­pi­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo 2 ir 3 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4244. Svars­ty­mas. Į tri­bū­ną kvie­čiu Sei­mo na­rę P. Kuz­mic­kie­nę. Svars­ty­mas.

P. KUZMICKIENĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas gruo­džio 11 die­ną svars­tė šį klau­si­mą ir pri­ta­rė ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Mo­ty­vai. Dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Ta­da bal­suo­ja­me, kad bū­tų pri­tar­ta įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai. Vien­bal­siai 79 pri­ta­rė pro­jek­tui Nr. XIIIP-4244 po svars­ty­mo.

 

19.36 val.

Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1904 prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3514(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-13 klau­si­mas – Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3514. Svars­ty­mas. SRDK pra­ne­šė­ja R. Ša­la­še­vi­čiū­tė jau ei­na į tri­bū­ną. Pra­šau.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­tas ap­svars­tė pa­teik­tą pro­jek­tą, jį pa­to­bu­li­no iš es­mės, pa­tei­kė sa­vo pa­siū­ly­mus ir iš­va­dą. To­bu­li­ni­mo es­mė ta, kad at­si­žvelg­ta į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą ir sie­kiant, kad įsta­ty­mo pro­jek­to nuo­sta­tos bū­tų ver­ti­na­mos sis­te­miš­kai vi­sa­me vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų, taip pat įstai­gų va­do­vų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo per­žiū­rė­ji­mo kon­teks­te, įver­ti­nus Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo 2019 m. ge­gu­žės 29 d. nu­ta­ri­mą nu­ta­rė, ne­pri­ta­rė vi­siems pa­teik­tiems siū­ly­mams dėl ly­gių ga­li­my­bių, dėl vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riaus at­ly­gi­ni­mo nu­sta­ty­mo ir ki­tiems prie­duo­se pa­teik­tiems ko­e­fi­cien­tams. Tai­gi ko­mi­te­tas pri­ta­rė tik­tai sa­vi­val­dy­bių me­rų ir me­rų pa­va­duo­to­jų pa­gal sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­nan­čių pi­lie­čių skai­čių gra­da­ci­jai ir ati­tin­ka­mai nu­ma­tė ko­e­fi­cien­tus at­ly­gi­ni­mų, ne­di­di­nant esa­mų at­ly­gi­ni­mų, ta­čiau per­žiū­rint, pri­klau­so­mai nuo gy­ven­to­jų skai­čiaus, ko­e­fi­cien­tus. Ir už to­kį mū­sų spren­di­mą bal­sa­vo: 8 – už, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1 ko­mi­te­to na­rys.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. G. Bu­ro­kie­nę pra­šy­siu pa­skelb­ti VVSK iš­va­dą.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas lap­kri­čio 5 die­ną svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pri­ta­rė jam ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Kal­bė­ti už­si­ra­šęs Sei­mo na­rys A. Sy­sas. Ne­ma­tau sa­lė­je. Ki­tas už­si­ra­šęs – K. Ma­siu­lis. Pra­šau į tri­bū­ną.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, vė­lus me­tas, bet įsta­ty­mas rim­tas. Pa­aiš­kin­siu es­mę, kaip aš ją su­pran­tu.

Prieš ku­rį lai­ką bū­tent aš ir or­ga­ni­za­vau krei­pi­mą­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą klaus­da­mas, ar me­rų at­ly­gi­ni­mai ati­tin­ka Kon­sti­tu­ci­ją, nes me­rų at­ly­gi­ni­mai tuo me­tu bu­vo nu­sta­to­mi pa­gal vie­ną kri­te­ri­jų: ar mies­tas, tiks­liau, sa­vi­val­dy­bė, tu­ri 100 tūkst. gy­ven­to­jų, ar ne­tu­ri. Vie­nin­te­lis kri­te­ri­jus, 100 tūkst. ri­ba yra vie­nin­te­lis spren­di­mas. Ir du at­ly­gi­ni­mai: iki 100 tūkst. ir virš 100 tūkst. Vis­kas. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas iš­aiš­ki­no… Aš ma­niau, kad toks at­ly­gi­ni­mų nu­sta­ty­mas yra ne­tei­sin­gas, to­kius da­ly­kus dės­čiau stu­den­tams, tie­są sa­kant. Se­niai, bet mes ne­pri­au­go­me iki tų da­ly­kų, ko­kius dės­čiau.

Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas taip ir pa­sa­kė, kad an­ti­kons­ti­tu­ci­nis da­ly­kas nu­sta­ty­ti me­rų at­ly­gini­mus pa­gal vie­ną kri­te­ri­jų. Vie­nas ir iš­lie­ka – gy­ven­to­jų skai­čius. Vis­kas, vie­nas ir iš­lie­ka. Da­bar jūs, val­dan­tie­ji, siū­lo­te pri­im­ti an­ti­kons­ti­tu­ci­nį įsta­ty­mą. Aš esu pa­tei­kęs sa­vo siū­ly­mus įves­ti bent an­trą kri­te­ri­jų. Tie­są sa­kant, aš gal­vo­jau, kad rei­kė­tų svars­ty­ti. Jūs su­gal­vo­ki­te ki­to­kį, ma­no kri­te­ri­jus la­bai aiš­kus – pa­ja­mų vi­dur­kis to­je sa­vi­val­dy­bė­je. Kad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ir po­li­ti­kai pra­dė­tų rū­pin­tis pa­ja­mo­mis, ku­rias gau­na sa­vi­val­dy­bė­je gy­ve­nan­tys žmo­nės, nuo jų la­bai daug kas pri­klau­so. At­ei­na in­ves­ti­ci­jos, ne­at­ei­na. Ko­kios at­ei­na? Yra daug še­šė­lio ar ma­žai še­šė­lio. Iš­trau­kia­me iš še­šė­lio, ne­iš­trau­kia­me iš še­šė­lio. Ten su­si­gy­ve­nę su daug kuo. Su­in­te­re­suo­tu­mas dar­buo­to­jo sa­vo at­ly­gi­ni­mu, ku­ris pri­klau­so nuo dar­bo re­zul­ta­tų, yra Al­fa ir Ome­ga bet ko­kia­me ver­sle. O vie­ša­ja­me sek­to­riu­je kaip? Čia ne­rei­ka­lin­ga taip? No­ri­te – įves­ki­te ki­to­kį, bet įves­ki­te. Ne­ga­li lik­ti taip, kaip da­bar yra siū­lo­ma. Jei­gu Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­sa­kė, kad tu­ri bū­ti dau­giau kri­te­ri­jų, ne­ga­li lik­ti vie­nas vie­nin­te­lis kri­te­ri­jus – gy­ven­to­jų skai­čius.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę R. Ša­la­še­vi­čiū­tę į tri­bū­ną, svars­ty­si­me pa­siū­ly­mus. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas siū­lo nau­ją 1 straips­nį. Pra­šom, ko­mi­te­to nuo­mo­nė. Pri­sta­to G. Bu­ro­kie­nė.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas dėl pir­mo pa­siū­ly­mo siū­lo tie­siog pra­plės­ti straips­nio pa­va­di­ni­mą.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­tas pa­siū­ly­mui ne­pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ant­ra­sis Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas, taip pat lap­kri­čio 5 die­nos, kur yra nau­jas 1 straips­nis, 5 straips­nio pa­kei­ti­mas. G. Bu­ro­kie­nę pra­šo­me pa­ko­men­tuo­ti.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ka­dan­gi ko­mi­te­tas ne­pri­ėmė, mes at­si­i­ma­me.

PIRMININKAS. Jūs at­si­i­ma­te. Dė­ko­ju. Ki­tas yra Sei­mo na­rės G. Bu­ro­kie­nės lap­kri­čio 13 die­nos pa­siū­ly­mas. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Taip, ma­no pa­siū­ly­mas yra, jį aš at­si­ė­miau.

PIRMININKAS. Ki­tas pa­siū­ly­mas yra Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to, taip pat lap­kri­čio 5 die­nos, penk­to pus­la­pio vir­šu­je.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Kaip aš su­pran­tu, čia dėl vi­sų at­ly­gi­ni­mų.

PIRMININKAS. Taip, len­te­lės. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Mes siū­lo­me vi­siems per­žiū­rė­ti. Ko­mi­te­tas siū­lė vi­siems nuo­sek­liai per­žiū­rė­ti al­gas ir pa­kel­ti ko­e­fi­cien­tus.

PIRMININKAS. Jūs su­tin­ka­te su ko­mi­te­to pri­ta­ri­mu iš da­lies?

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Taip.

PIRMININKAS. Ačiū. To­liau Sei­mo na­rės R. Ša­la­še­vi­čiū­tės ir R. Baš­kie­nės siū­ly­mas.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Tas spren­di­mas, ku­ris bu­vo pri­im­tas, kai mes pa­si­gi­li­no­me, rei­kia pri­pa­žin­ti, bu­vo tam tik­ra klai­da. Nu­sta­čius ko­e­fi­cien­tus, ka­dan­gi, kaip mi­nė­jau, kri­te­ri­jai bu­vo gy­ven­to­jų skai­čius, pa­si­ro­dė, kad pen­kių sa­vi­val­dy­bių me­rų at­ly­gi­ni­mai su­ma­žė­tų, nes dvie­jų ka­te­go­ri­jų sa­vi­val­dy­bių me­rams jie tru­pu­tį pa­di­dė­tų. To­dėl mū­sų pa­siū­ly­me su Sei­mo na­re R. Baš­kie­ne yra per­žiū­rė­ti ko­e­fi­cien­tai la­bai ne­žen­kliai. Su­ma­žė­ji­mo jo­kio ne­li­ko. Ko­mi­te­te ben­dru su­ta­ri­mu bu­vo pri­tar­ta mū­sų pa­teik­tam pa­siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Ar yra 10 Sei­mo na­rių, kad bū­tų svars­to­ma? Ma­nau, kad yra. Ri­ma Baš­kie­ne, no­rė­tu­mė­te dar ko­men­tuo­ti? Pra­šom.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, prieš tai bu­vęs pa­siū­ly­mas iš tik­rų­jų tu­rė­jo tik es­mę ir pa­grin­di­nį tiks­lą, kad bū­tų vyk­do­mas Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mas dėl me­rų. Ki­ti at­ly­gi­ni­mai, ki­tų pa­rei­gū­nų, ir anks­tes­niu įsta­ty­mu nė­ra di­di­na­mi. Mū­sų tei­kia­mas pa­siū­ly­mas, ką pa­sa­kė ir ger­bia­ma ko­le­gė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė, yra ne­di­din­ti at­ly­gi­ni­mų, tie­siog įgy­ven­din­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo rei­ka­la­vi­mą. Bet ka­dan­gi per 500 tūkst. gy­ven­to­jų, o me­rų at­ly­gi­ni­mai bu­vo 19, tai 19,1 – siū­lo­mas toks pa­di­dė­ji­mas. Pra­šau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti šiam pa­siū­ly­mui, ku­riam ko­mi­te­tas taip pat pri­ta­rė. Ar K. Ma­siu­lis no­ri kal­bė­ti dėl pa­siū­ly­mo? (Bal­sas sa­lė­je) Dėl pa­siū­ly­mo. Ge­rai, pra­šom. Nuo­mo­nė prieš – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ko­le­gos, ne­ži­nau, ar taip ga­li­ma elg­tis. Ieš­ko­ma bū­dų, kaip (aš ne­ži­nau, ko­kį čia žo­dį su­ras­ti, na, ge­rai, pa­var­to­siu to­kį ne­gra­žų žo­dį) iš­dur­ti Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą. Ka­dan­gi Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­sa­kė, kad ne­ga­li bū­ti vie­nas kri­te­ri­jus, tai gal­vo­ja­te, kad jei­gu ke­le­tą laip­te­lių pa­da­ry­si­te, tai čia du kri­te­ri­jai? Vis tiek yra pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių. O dėl to, kad čia nie­kas iš es­mės ne­si­keis­tų, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­sa­kė – tu­ri keis­tis, keis­tis iš es­mės. Tai dėl to, kad nie­kas ne­si­keis­tų, da­bar ir ste­na­me, kaip pa­da­ry­ti, kad nie­kas ne­si­keis­tų ar­ba be­veik ne­si­keis­tų? O tu­ri keis­tis es­mė. Ko­dėl mes taip el­gia­mės? Aš tik­rai or­ga­ni­zuo­siu, dar kar­tą kreip­siuo­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, ir pa­ma­ty­si­te, kad jūs bū­si­te čia sa­vo tais spren­di­mais pa­žei­dę Kon­sti­tu­ci­ją. Esa­te da­vę ki­to­kią prie­sai­ką.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už pa­siū­ly­mą – E. Pu­pi­nis.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­tas…

PIRMININKAS. At­si­pra­šau, dar E. Pu­pi­nis no­ri kal­bė­ti.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, čia gin­čas gal­būt ir ge­ras bū­tų kon­fe­ren­ci­jo­je. Ta­čiau kai ku­riuos kri­te­ri­jus su­gal­vo­ti šiuo me­tu, pa­vyz­džiui, dėl ver­slo sėk­mės… iš tik­rų­jų sa­vi­val­dy­bės nė­ra vie­no­je po­zi­ci­jo­je, tar­ki­me, su­dė­tin­ga bū­tų pa­gal­vo­ti apie ko­kią nors di­de­lę ver­slo plėt­rą tu­ris­ti­nė­se vie­to­se ir pa­na­šiai. Ma­ny­čiau, kad vis dėl­to tu­rė­tu­me pri­im­ti šį įsta­ty­mą. Gal­būt suor­ga­ni­zuo­ti kon­fe­ren­ci­ją ir žiū­rė­ti, kal­bė­ti apie ki­tus ga­li­mus kri­te­ri­jus, gal­būt te­ri­to­ri­jos plo­tus, nors vėl­gi ta­da, tar­ki­me, te­ri­to­ri­jos plo­tas nie­ko ne­reiš­kia. Pa­vyz­džiui, nu­sta­ty­ti ko­kius nors kri­te­ri­jus, ku­rių pas­kui ne­bus ga­li­ma įgy­ven­din­ti, su­dė­tin­ga. Tar­ki­me, nė­ra jau to­kios pa­klau­sios tur­būt ir me­rų po­zi­ci­jos. Ieš­ko­me vi­sa­da ge­rų žmo­nių, ku­rie ei­tų į tas po­zi­ci­jas. De­ja, kai ku­rie žmo­nės ne­ina į po­li­ti­ką to­dėl, kad tai yra var­go va­ka­rie­nė kai ka­da. Ma­no­me, kad su­da­rė tam tik­ras są­ly­gas, kaip ir mo­kyk­lų di­rek­to­riams. Jei­gu už­de­da­me kar­te­lę, tai au­to­ma­tiš­kai jų ne­ran­da­me. Tas pats ir čia. Kiek­vie­nai par­ti­jai tur­būt nė­ra leng­va ras­ti ir pri­trauk­ti žmo­nių, va­dy­bi­nin­kų, ku­rie at­ei­tų į tas po­zi­ci­jas. Ne vi­sa­da taip leng­va ras­ti po­pu­lia­rių ir pa­ti­ki­mų žmo­nių.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­mi­te­to nuo­mo­nę jūs jau sa­kė­te.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Taip, ko­mi­te­tas at­me­tė ko­le­gos K. Ma­siu­lio pa­siū­ly­mą.

PIRMININKAS. Ne K. Ma­siu­lio pa­siū­ly­mą, at­si­pra­šau, svars­to­me. Da­bar svars­to­me jū­sų ir R. Baš­kie­nės pa­siū­ly­mą, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė 7 bal­sais, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1. Ir da­bar mes dėl to pa­siū­ly­mo tu­ri­me bal­suo­ti.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Čia to­liau K. Ma­siu­lio, tai…

PIRMININKAS. To­liau bus K. Ma­siu­lio, o da­bar kal­ba­me apie jū­sų pa­siū­ly­mą.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ge­rai. Bal­suo­ja­me ta­da.

PIRMININKAS. Ben­dro su­ta­ri­mo, at­ro­do, nė­ra, tai tu­ri­me bal­suo­ti dėl šio pa­siū­ly­mo, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

Bal­sa­vo 69 Sei­mo na­riai: už – 59, prieš – 1, su­si­lai­kė 9. Pa­siū­ly­mui yra pri­tar­ta, to­dėl ki­ti Sei­mo na­rių K. Ma­siu­lio, G. Bu­ro­kie­nės pa­siū­ly­mai pa­si­da­ro ne­be­ak­tu­a­lūs, nes jie bu­vo al­ter­na­ty­vūs, ir ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas taip pat, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to.

Dėl vi­so. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys K. Ma­siu­lis. (Bal­sai sa­lė­je)

K. MASIULIS (TS-LKDF). Kiek no­rė­siu, tiek ple­pė­siu, ger­bia­mas Pa­lan­gos don­žu­a­ne…

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šom apie rei­ka­lą.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Kiek no­rė­siu, tiek ple­pė­siu. O kiek tu ga­li pas mer­gas vaikš­čio­ti? (Bal­sai, juo­kas sa­lė­je) Tai aš no­rė­čiau po­nui P. Gra­žu­liui pa­sa­ky­ti, kad yra svar­bių da­ly­kų, ku­riuos mes ga­lė­tu­me vals­ty­bė­je im­ti ir pa­da­ry­ti. Me­ro at­ly­gi­ni­mas, jei­gu mes orien­tuo­si­mės į va­dy­bi­nius prin­ci­pus, o to­kių prin­ci­pų vie­ša­ja­me sek­to­riu­je įdie­gi­mas yra nau­din­gas… Štai val­dy­bas, tar­ki­me, vie­šo­jo sek­to­riaus įmo­nių val­dy­bas, mes jau or­ga­ni­zuo­ja­me pa­gal tuos prin­ci­pus ir sėk­min­gai pa­si­tei­si­no. Ly­giai taip pat rei­kė­tų or­ga­ni­zuo­ti ir at­ly­gį. Aš pa­siū­liau pu­sę at­ly­gi­ni­mo nuo re­zul­ta­to. Ge­rai, dis­ku­tuo­ki­me, te­gul bū­na 20 %, 10 %, bet nuo dar­bo re­zul­ta­tų. Ne, ne­įdo­mu! Tai da­bar pa­gal pri­ima­mą įsta­ty­mą, jūs ži­no­te, ku­rio me­ro at­ly­gi­ni­mas bus di­džiau­sias Lie­tu­vo­je? Nė vie­nas ne­ži­no­te. Birš­to­no! Birš­to­no! Ten sun­kiau­sia, ten ge­riau­si re­zul­ta­tai. Aš abe­jo­ju.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys J. Varž­ga­lys.

J. VARŽGALYS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Aš tik­rai no­riu pri­tar­ti E. Pu­pi­nio min­tims. Gal ger­bia­mas K. Ma­siu­lis nė­ra dir­bęs sa­vi­val­dy­bė­je ir nė­ra su­si­pa­ži­nęs su vi­sa sa­vi­val­da, kas tai yra sa­vi­val­da, ko­kie ten me­rai dir­ba, ko­kie ten di­rek­to­riai dir­ba, kaž­koks še­šė­lis vai­de­na­si, dar kaž­ko­kie san­ty­kiai, pro­por­ci­jos kaž­ko­kios. Tai pa­klaus­ki­te sa­vo ko­le­gos E. Pu­pi­nio, jis dir­bo me­ru ir vis­ką ži­no. Bal­suo­ki­te už.

PIRMININKAS. Bal­suo­ki­me po svars­ty­mo dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-3514.

Bal­sa­vo 70 Sei­mo na­rių: už – 61, prieš – 1, su­si­lai­kė 8 Sei­mo na­riai.

Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai aiš­kia bal­sų dau­gu­ma po svars­ty­mo šiam pro­jek­tui pri­tar­ta. Ne­be­dis­ku­tuo­ki­me, tau­py­ki­me lai­ką. (Bal­sai sa­lė­je) Tu­ri­me lai­ko. K. Ma­siu­lis. Pra­šom.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau po­nui J. Varž­ga­liui pa­sa­ky­ti, kad dvi ka­den­ci­jas dir­bau Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė­je ir net­gi bu­vau vi­ce­me­ru. (Bal­sai sa­lė­je, P. Gražulis: „…vie­ną sa­ki­nį…“)

PIRMININKAS. P. Gra­žu­lis vie­ną sa­ki­nį, ne­mi­nė­da­mas pa­var­džių.

P. GRAŽULIS (MSNG). Taip, ne­mi­nė­siu var­dų, o tik pa­sa­ky­siu – po­nai kon­ser­va­to­riai pa­kei­tė sa­vo po­li­ti­nę orien­ta­ci­ją ir vaikš­čio­ja pas ber­nus, o ne pas mer­gas. (Bal­sai, juo­kas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ei­ki­me tie­sos ke­liais ir grįž­ki­me prie dar­bo­tvarkės. Pra­ėjo pu­sė va­lan­dos dėl tri­jų pro­jek­tų.

 

19.54 val.

Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-1491 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3787(2), Pir­ki­mų, at­lie­ka­mų van­dent­var­kos, ener­ge­ti­kos, trans­por­to ar paš­to pa­slau­gų sri­ties per­kan­čių­jų sub­jek­tų, įsta­ty­mo Nr. XIII-328 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3788(2), Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 9 ir 91 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3789(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Tai yra dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mas – Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3787(2). Svars­ty­mas. To­liau ly­di­mie­ji – Pir­ki­mų, at­lie­ka­mų van­dent­var­kos, ener­ge­ti­kos, trans­por­to ar paš­to pa­slau­gų sri­ties per­kan­čių­jų sub­jek­tų, įsta­ty­mo 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3788 ir Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo 9 ir 91 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3789. Svars­ty­mas. Kvie­čiu ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę G. Bu­ro­kie­nę pa­teik­ti iš­va­das.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Vi­sus tris įsta­ty­mų pro­jek­tus ko­mi­te­tas ap­svars­tė ir yra pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dis­ku­tuo­ti kvie­čiu Sei­mo na­rį E. Gent­vi­lą. Nė­ra. E. Pu­pi­nis. Pra­šau į tribū­ną.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Svei­ki, ger­bia­mi ko­le­gos. Tiks­liau, la­bas va­ka­ras. Iš tik­rų­jų tur­būt pa­si­il­go­me to­kių il­gų po­sė­džių. Vėl rei­kė­tų kri­zės, kad vėl ga­lė­tu­me pa­sė­dė­ti iki ry­to.

Man tur­būt la­biau­siai įdo­mus toks rei­ka­las šio klau­si­mo – kurs­to­mas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas tarp at­ski­rų po­li­ti­kų ir po­li­ti­nių struk­tū­rų, to­kių kaip Sei­mas, tau­ta ne­pa­si­ti­ki. Jau, žiū­riu, sa­vi­val­dy­bė­mis ir mes ne­pa­si­ti­ki­me, nors kai ka­da ke­lia­me par­ti­jos ly­de­rius ir po to, po kiek lai­ko, pa­sa­ko­me, kad tai yra kaž­kas ne­ge­ro, ne­šva­ru.

Iš tik­rų­jų šis įsta­ty­mas tur­būt šiek tiek truk­do gy­ven­ti sa­vi­val­dai, nes yra daug neapi­brėž­tu­mų. Pa­vyz­džiui, iš tik­rų­jų vie­nas iš jų, ką reiš­kia, kai ga­li­ma pa­da­ry­ti san­do­rį iš­im­ti­niais at­ve­jais? Sun­ku įro­dy­ti, ar tas at­ve­jis yra iš­im­ti­nis, ar ne­iš­im­ti­nis. Pa­vyz­džiui, mai­ti­ni­mo sfe­ra ar­ba šil­dy­mo sfe­ra. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad 1998 me­tais bu­vo ne­ge­ras žmo­gus, ku­ris į šią šil­dy­mo sfe­rą ne­įsi­lei­do pri­va­taus ver­slo. De­ja, po kiek lai­ko pa­ma­tė­me, kad iš tik­rų­jų tas pa­slau­gas ne vi­sa­da se­ka­si teik­ti pri­va­čiam ver­slui, ir da­bar po 15 me­tų ban­do at­si­kra­ty­ti sa­vi­val­dy­bės pa­gal­bos pri­va­taus ver­slo. Ta re­pu­ta­ci­ja, ku­ri li­ko, su­kė­lė ne­pa­si­ti­kė­ji­mą kai ku­riais ver­slo sub­jek­tais ir tai da­bar at­si­lie­pia.

Ar­ba, pa­vyz­džiui, ki­ta sfe­ra. Vėl­gi bu­vau ne­ge­ras, jau bū­da­mas Ute­nos ra­jo­no ta­ry­bos na­riu, kai krei­pė­si žmo­nės ir sa­kė, kad iš tik­rų­jų bū­ki­te žmo­nės, ne­įsi­leis­ki­te į sa­vi­val­dy­bės struk­tū­rą pri­va­taus mai­tin­to­jo. Vil­niu­je dau­giau yra, Lie­tu­vo­je yra dvi įmo­nės, ku­rios tar­pu­sa­vy­je su­si­ju­sios, vi­si jas ži­no, vi­si ži­no, kuo mai­ti­na li­go­ni­nė­se, ban­do ko­vo­ti dėl ko­ky­bės, bet, de­ja, tos ko­ky­bės ne­pa­sie­kia.

Vi­sai ne­se­niai taip pat ga­vau to­kį laiš­ką, pa­gal­bos šauks­mą iš di­de­lio mies­to. Pa­ci­tuo­siu, kad jums bū­tų aiš­kiau: „La­bas. Pa­gel­bėk, pa­ieš­kok, kas ga­lė­tų pa­tik­rin­ti mai­ti­ni­mą mo­kyk­lo­je. (Ne­sa­ky­siu ad­re­so, nes aš jau per­da­viau ši­tą in­for­ma­ci­ją kam pri­klau­so. Ma­nau, su­si­tvar­kys.) 10 val. 35 min. – pir­ma il­go­ji per­trau­ka. Ab­so­liu­čiai vis­kas ei­na į at­lie­kų kon­tei­ne­rius. An­tra il­go­ji – vėl tas pats. Už­si­tam­piau su tais ki­bi­rais. Di­rek­to­rius (var­das, pa­var­dė) ir trys pa­va­duo­to­jai mai­ti­na­mi ne­mo­ka­mai. UAB dos­ni, o vai­kams jau penk­ta­die­nį iš­ke­pė pa­plo­tė­lių pir­ma­die­niui.“

Tiek ži­nių. Mes la­bai pa­si­ti­ki­me ir pa­lei­džia­me į rin­ką kai ku­rias pa­slau­gas, o po to pa­ban­dyk pa­gal ši­tą įsta­ty­mą įro­dy­ti. Kai per­ka vie­šo­jo pir­ki­mo bū­du, ne­įma­no­ma. Įma­no­ma! Vis­ką įma­no­ma nu­pirk­ti.

Ga­liu pa­sa­ky­ti pa­vyz­dį (aiš­ku, tai yra ne iš vie­šo­jo sek­to­riaus), kas da­bar at­si­ti­ko su re­nova­ci­ja. At­ei­na įmo­nės, lai­mi kon­kur­sus, da­ro kaž­ką, iš­ima lan­gus, ban­kru­tuo­ja, žmo­nės šū­kau­ja, sa­vi­val­dy­bė skel­bia an­trą kon­kur­są. An­trą kon­kur­są lai­mi įmo­nė, ku­ri vėl ban­kru­tuo­ja. Įsi­vaiz­duo­ki­te, kas bū­tų, jei­gu ta įmo­nė bū­tų lai­mė­ju­si mies­to tvar­ky­mo ar­ba šiukš­lių ve­ži­mo pa­slau­gą. O yra to­kių. Jei­gu to­kio­mis lau­ki­nė­mis są­ly­go­mis, kad tik lai­mė­tų – kaip bus, pa­žiū­rė­si­me po to, iš tik­rų­jų ką da­ry­ti sa­vi­val­dy­bei? Su­ri­kiuo­ti vi­są sa­vi­val­dy­bę ir ki­bi­rais ban­dy­ti neš­ti šiukš­les ar­ba šluo­ti gat­ves?

Iš tik­rų­jų yra ke­lios pa­slau­gos, kai nor­ma­liai sa­vi­val­dy­bės žiū­ri, ty­ri­nė­ja rin­ką, ar ga­li rin­ko­je kon­ku­ruo­ti, ar ne­ga­li, ir per­ka pa­slau­gas. Ar mes čia iš Sei­mo ga­li­me pa­sa­ky­ti, kad bū­ti­nai jūs kvai­liai, jūs ne­mo­ka­te, pa­leis­ki­te vis­ką į rin­ką ir rin­ka jums iš­spręs? Na, ne­iš­spręs.

Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­vyz­džiui, yra iš­siųs­ti laiš­kai. Su­pran­tu, ver­slui trūks­ta veik­los, jiems rei­kia ko­kių nors ob­jek­tų, už­sa­ky­mų. Da­bar ra­šo: oi, kas at­si­ti­ko, 2018 me­tais vi­daus san­do­riai – 11 mln., 2011–2017 me­tais – 0,9. Aš džiau­giuo­si, ga­lų ga­le sa­vi­val­dy­bės at­si­ė­mė ši­lu­mos ūkius, pra­dė­jo nor­ma­liai ūki­nin­kau­ti. Iš tik­rų­jų ta sri­tis pa­di­dė­jo. Ar tai nu­si­kal­ti­mas?

Da­bar, pa­vyz­džiui, ki­ta sri­tis – žmo­nių pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­ga. Tur­būt ne vie­nas iš­ban­dė­te, aš ir­gi iš­ban­džiau. Gal­vo­jau, vis­kas su­si­tvar­kys. Ati­duodi vi­są mies­to rin­ką, pas­kui at­ei­na pas ta­ve ir sa­ko, ži­nai, šis marš­ru­tas man tin­ka, ki­ti ne­tin­ka. Duo­di į teis­mą. Teis­mas vyks­ta dve­jus me­tus, by­li­nė­ja­mės. Jis va­žiuo­ja tik cen­tri­niu marš­ru­tu, ki­ti marš­ru­tai… Rei­kia vėl at­kur­ti ūkį, vėl pa­vež­ti tuos žmo­nes. Ar tai iš­ei­tis? Ne iš­ei­tis. Iš tik­rų­jų ver­slas vi­sa­da dir­ba dėl pel­no, ir sa­vi­val­dy­bės ga­li vi­siš­kai nu­spręs­ti, jos pri­si­i­ma at­sa­ko­my­bę ir at­sa­ko gy­ven­to­jams, kaip ir mes. Iš tik­rų­jų pri­ta­riu tam įsta­ty­mui.

PIRMININKAS. Ačiū. Kal­bė­ti tu­rė­tų Sei­mo na­rys J. Raz­ma. Nė­ra sa­lė­je. Kvie­čiu J. Ja­ru­tį į tri­bū­ną.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­daug čia li­ko iš tik­rų­jų mū­sų.

Pa­si­ra­šau po vi­sais ko­le­gos Ed­mun­do tei­gi­niais, nes mes esa­me nu­ė­ję tuos ke­lius ir pui­kiai su­pran­ta­me, kas yra. Iš pra­džių no­riu pa­sa­ky­ti, kad tai nė­ra prie­vo­lė, tai yra tik ga­li­my­bė pa­si­rink­ti vie­šo­sios pa­slau­gos tei­kė­ją, ir sa­vi­val­dy­bės po­li­ti­kai, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­ti nu­spren­džia. Aš ne­ma­nau, kad yra sa­vi­val­dy­bių me­rų ar sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių, ku­rie spe­cia­liai di­din­tų pa­slau­gų kai­nas pi­lie­čiams, kad to­liau ne­lai­mė­tų at­ei­nan­čių rin­ki­mų.

Šią mū­sų ini­cia­ty­vą pa­lai­ko Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė, Sei­mo na­riai, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, dau­gu­ma Sei­mo frak­ci­jų na­rių, jums ži­no­ma Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja ir sa­vi­val­dy­bių val­do­mos įmo­nės. Na­tū­ra­lu, kad šios ini­cia­ty­vos ne­pa­lai­ko pri­va­taus ver­slo aso­cia­ci­jos, kri­ti­kuo­jan­čios esa­mas ar me­na­mas ri­zi­kas, na­tū­ra­lu, Kon­ku­ren­ci­jos tar­y­ba, Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba, Vals­ty­bės kon­tro­lė ar Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba. Taip pat no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad vis tiek po­li­ti­ką for­muo­ja par­la­men­tas. Taip, šios ma­no iš­var­din­tos ins­ti­tu­ci­jos tu­ri pa­reikš­ti mū­sų nuo­mo­nę, bet jau mū­sų tei­sė įver­tin­ti tas ga­li­mas ri­zi­kas ir pri­im­ti vie­no­kius ar ki­to­kius spren­di­mus.

Taip pat no­riu pa­sa­ky­ti, kad ne­la­bai daug yra Eu­ro­po­je ša­lių, ku­rio­se bū­tų už­draus­ti vi­daus san­do­riai. Yra vie­no­kių ar ki­to­kių tam tik­rų ap­ri­bo­ji­mų. Vi­sur jų yra, sau­gik­liai įdė­ti. Jei­gu mes pri­im­tu­me šios re­dak­ci­jos įsta­ty­mą, vis tiek lik­tu­me la­biau­siai reg­la­men­tuo­jan­tys ir labiau­siai tu­rin­tys tam tik­rų už­kar­dų šiam įsta­ty­mui ga­lio­ti. Ne­si­no­rė­tų ei­ti Eu­ro­pos klai­dų ke­liu. Prieš tur­būt 30–40 me­tų Eu­ro­pa nu­ė­jo tuo ke­liu, per­duo­da­ma vie­šą­sias pa­slau­gas pri­va­čiam sek­to­riui. Da­bar ma­ty­ti vi­sai ki­tos ten­den­ci­jos, ypač to­kio­se eko­no­mi­ko­se, ge­ro­vės vals­ty­bė­se kaip Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Nor­ve­gi­ja, Da­ni­ja, Šve­di­ja, Suo­mi­ja. Šio­se na­tū­ra­lio­se mo­no­po­li­jo­se grįž­ta­ma prie vie­šo­jo sek­to­riaus ši­lu­mos, van­dens, at­lie­kų tvar­ky­mo, paš­to pa­slau­gų tei­ki­mo. Pa­vyz­džiui, Pran­cū­zi­jo­je van­dens tie­ki­mas grą­žin­tas vie­ša­jam sek­to­riui 106 at­ve­jais, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je – 61, Is­pa­ni­jo­je – 27. Ener­ge­ti­kos tie­ki­mo grą­ži­ni­mo vie­ša­jam sek­to­riui ten­den­ci­ja la­biau­siai pa­ste­bi­ma Vo­kie­ti­jo­je, tai yra net 284 at­ve­jai.

Vi­si šie pa­vyz­džiai… Ne­kal­bė­siu, ką ko­le­ga po­nas Ed­mun­das sa­kė, kaip yra sun­ku nu­ma­ty­ti vie­šą­sias at­lie­kų tvar­ky­mo ar ap­lin­kos tvar­ky­mo pa­slau­gas. Vi­sų gy­ve­ni­mo at­ve­jų ne­su­ra­šy­si į su­tar­tį. Yra ke­le­tas pa­vyz­džių Anykš­čiuo­se. Vėt­ra iš­lau­žė me­džius, įmo­nė, ku­ri tvar­ko ap­lin­ką, yra kaž­kur Kau­ne, ir pu­sę pa­ros ar vi­są pa­rą žmo­nės be elek­tros ir ne­ga­li iš­va­žiuo­ti. Vie­ti­nė įmo­nė iš kar­to su­re­a­guo­tų, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius duo­tų nu­ro­dy­mus ir bū­tų per ke­le­tą va­lan­dų su­tvar­ko­ma.

Taip pat no­rė­čiau pa­teik­ti ke­le­tą pa­vyz­džių, ko­kią įta­ką kai­nų for­ma­vi­mui tu­ri pri­va­tus ir vie­ša­sis sek­to­rius. Pa­vyz­džiui, ši­lu­mos kai­nos ke­lio­se įmo­nė­se, ku­rias val­do sa­vi­val­dy­bė ar­ba ke­le­tas sa­vi­val­dy­bių ir pri­va­tus… Pa­vyz­džiui, yra Ute­nos ši­lu­mos tin­klai. 2019 m. lap­kri­čio 19 d. kai­na už ki­lo­vat­va­lan­dę – 3,85 eu­ro cen­to.

Ak­ci­nės ben­dro­vės „Pa­ne­vė­žio ener­gi­ja“, ku­rią su­da­ro 6 sa­vi­val­dy­bės kaip stei­gė­jai, tos pa­slau­gos kai­na 5,09 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę, Ig­na­li­nos ši­lu­mos tin­klai, kur vi­są val­do sa­vi­val­dy­bė – 6,55 cen­to. No­riu pa­sa­ky­ti, kad vi­sos ma­no iš­var­din­tos įmo­nės dau­giau­sia nau­do­ja bio­ku­rą. O yra toks „Li­tes­ko“ fi­lia­las „Bir­žų ši­lu­ma“ – 8,91. Tai yra du su pu­se kar­to dau­giau ne­gu ši­lu­mos tin­klai. Ši­tie pa­vyz­džiai ro­do, kad ne vi­sa­da pri­va­tus vei­kia nau­din­gai vie­tos ben­druo­me­nei. Ži­no­ma, yra ge­rų pa­vyz­džių kai­my­ni­nė­je Len­ki­jo­je, aš pa­brėž­čiau, vie­šosios ir pri­va­čios part­ne­rys­tės bū­du pa­sta­ty­ti ke­liai, au­to­stra­dos tik­rai vei­kia. Gal­būt kai ku­rio­se sri­ty­se ir mes ga­li­me ei­ti. Bet tas sri­tis, ku­rio­se yra…

PIRMININKAS. Lai­kas.

J. JARUTIS (LVŽSF). …na­tū­ra­lios mo­no­po­li­jos, ma­nau, tu­ri tu­rė­ti ga­li­my­bę ta­ry­ba nu­spręs­ti tvar­ky­ti pa­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Kvie­čiu… D. Krei­vio nė­ra. A. Bi­lo­tai­tė. Pra­šom į tri­bū­ną.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai vė­ly­vas me­tas. Ži­no­te, kal­bant ši­ta te­ma pir­miau­sia la­bai pik­ta, kad to­kie svar­būs da­ly­kai yra taip sku­bi­na­mi ir kad ta to­kia įpras­ti­nė mū­sų par­la­men­te tvar­ka, kai ap­svars­to ko­mi­te­tai, šiuo at­ve­ju Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, Au­di­to ko­mi­te­tas, ku­ris tu­ri di­džiu­lį įdir­bį, yra tie­siog iš­brau­kia­mas, nes jo ne­rei­kia. Aš ma­nau, kad, taip, bu­vo ga­li­ma ieš­ko­ti kom­pro­mi­sų, pa­ana­li­zuo­ti si­tu­a­ci­ją žy­miai įdė­miau, bet bu­vo pa­si­rink­tas ki­tas ke­lias.

O kal­bant apie vi­daus san­do­rius, tai jūs ge­rai ži­no­te, kad dar 2017 me­tais mes už­drau­dė­me vi­daus san­do­rius vals­ty­bės val­do­moms įmo­nėms. Ži­no­te ko­dėl? La­bai ge­rai ži­no­te tuos skan­da­lus, ku­rie bu­vo „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liuo­se“, bet pa­li­ko­me iš­im­tį sa­vi­val­dy­bėms, nors tiek Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba, tiek Vals­ty­bės kon­tro­lė, Kon­ku­ren­ci­jos tar­y­ba, Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba aiš­kiai pa­sa­kė, kad tai nė­ra ge­rai, tai yra taip pat pro­ble­mos. Bet mes kaž­kaip ne­re­a­guo­ja­me. Tos ins­ti­tu­ci­jos, jos, ką, ne­su­pran­ta, jos ne­kom­pe­ten­tin­gos? Ko­dėl mes ne­gir­di­me jų nuo­mo­nės? Gir­dė­jau, kad da­bar­ti­nis reg­la­men­ta­vi­mas la­bai ap­sun­ki­na sa­vi­val­dy­bėms su­da­ry­ti vi­daus san­to­rius. La­bai keis­ta. Da­bar yra to­kia tvar­ka, kad sa­vi­val­dy­bės to­kį san­do­rį ga­li su­da­ry­ti. Aiš­ku, prieš tai jos tu­ri at­lik­ti kon­ku­ren­cin­gą pro­ce­dū­rą, pa­si­tik­rin­ti, ar rin­ko­je nė­ra pri­va­čių sub­jek­tų, ga­lin­čių teik­ti to­kias vie­šą­sias pa­slau­gas. Taip pat tu­ri iš­si­aiš­kin­ti, ar ati­tin­ka ne­per­trau­kia­mu­mo pa­slau­gos, ge­ros ko­ky­bės ir pri­ei­na­mu­mo prin­ci­pus. Kas čia to­kio ypa­tin­go? At­ro­do, nie­ko ypa­tin­go, bet pa­ana­li­za­vę si­tu­a­ci­ją Au­di­to ko­mi­te­te mes pa­ma­tė­me, kad da­bar san­do­riai su­da­ro­mi 5 ar 15 me­tų. Įsi­vaiz­duo­ja­te, 15 me­tų. Taip pat pa­žiū­rė­jo­me į do­ku­men­tus ir ma­to­me, kad kai ku­rios net ne­si­var­gi­na įvar­din­ti, kas yra per­ka­ma. Ką kal­bė­ti apie kaž­ko­kį skaid­ru­mą? O ką sa­ko skai­čiai? Jau bu­vo pa­mi­nė­ta, kad nuo 2011 iki 2017 me­tų vi­daus san­do­rių bu­vo su­da­ry­ta už 431 mln. eu­rų. O vien per 2018 me­tus – už 446 mln. eu­rų. Kaip bu­vo taip pat šian­dien mi­nė­ta, san­do­rių ver­tės vi­dur­kis 2011–2017 me­tais bū­da­vo 0,9 mln., o da­bar – 11 mln.

Ži­no­te, tas bul­do­ze­ris, ku­ris da­bar ei­na, yra pa­grin­di­nė pro­ble­ma. Mes Au­di­to ko­mi­te­te bu­vo­me už­klau­sę ins­ti­tu­ci­jų, kad jos pa­teik­tų siū­ly­mus, kaip bū­tų ga­li­ma pa­to­bu­lin­ti, kad ta sis­te­ma bū­tų skaid­res­nė. Vals­tie­čiai, jūs ei­da­mi į Sei­mo rin­ki­mus kal­bė­jo­te apie skaid­ru­mą, apie skaid­ru­mo vė­lia­vą. Ko­dėl da­bar jos at­si­sa­ko­te? Aš su­pran­tu, yra Sei­mo rin­ki­mai, ge­rai, aš su­pran­tu, sa­vi­val­da da­ro spau­di­mą. Ne­no­riu kal­tin­ti šiuo at­ve­ju sa­vi­val­dos, kad ji yra vi­sa ko­rum­puo­ta, yra vi­so­kių pa­vyz­džių, yra ūkiš­kai be­si­tvar­kan­čių me­rų, yra ir ne­skaid­rių at­ve­jų. Bet kad da­bar­ti­nis reg­la­men­ta­vi­mas nė­ra skaid­rus, tai yra fak­tas. Tai ko­dėl mes ne­ga­li­me su­sės­ti nor­ma­liai, iš­girs­ti pa­siū­ly­mus ir pa­to­bu­lin­ti ši­tą sis­te­mą? Juo­lab kad ty­ri­mai, ką sa­ko eks­per­tai, kai per­ka­ma iš vie­no tie­kė­jo, per­mo­ka­ma nuo 20 iki 40 %. Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos at­lik­ti ty­ri­mai ro­dė, kad už kai ku­rias pa­slau­gas yra per­mo­ka­ma net 100 %. Ir kas su­mo­ka? Su­mo­ka pa­slau­gos ga­vė­jas, tai mū­sų žmo­nės su­mo­ka.

Ko­le­gos, aš tik­rai ne­no­riu nie­ko kal­tin­ti ir pik­tin­tis sa­ky­da­ma, kad sa­vi­val­da yra ko­rum­puo­ta, no­riu pa­brėž­ti, bet no­rė­tų­si kon­struk­ty­vios dis­ku­si­jos par­la­men­te. No­rė­tų­si to skaid­ru­mo, kad jis bū­tų ne tik de­kla­ra­ty­vus.

Tik­rai ne­pa­lai­ky­siu ši­to pro­jek­to. Jei­gu jis bus pri­im­tas, kreip­si­mės į pre­zi­den­tū­rą pra­šy­da­mi ve­tuo­ti ši­tą pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju kal­bė­to­jams. Yra Sei­mo na­rio J. Raz­mos pa­siū­ly­mas dėl pir­mo pro­jek­to 1 straips­nio. Jo nė­ra.

Kęs­tu­ti Ma­siu­li, no­ri­te pri­sta­ty­ti?

K. MASIULIS (TS-LKDF). Pir­mi­nin­ke, aš no­riu pa­klaus­ti. Aš ir­gi esu už­si­ra­šęs kal­bė­ti dis­ku­si­jo­se, kon­kre­čiai prie įsta­ty­mų pro­jek­tų. Jūs lei­si­te dis­ku­tuo­ti ar ne?

PIRMININKAS. Są­ra­še jū­sų čia ne­bu­vo. Ge­rai, kvie­čiu į tri­bū­ną. Pra­šom kal­bė­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ko­le­gos, vė­lus me­tas, bet mū­sų toks dar­bas yra. Į įsta­ty­mus rei­kia gi­lin­tis ir dis­ku­tuo­ti iš es­mės. La­bai svar­bus yra įsta­ty­mas ir la­bai svar­bi dis­ku­si­ja.

Aš su­pran­tu ko­le­gę A. Bi­lo­tai­tę ar ko­le­gą D. Krei­vį, ku­rie yra prieš. Ir su­pran­tu pa­ska­tas, dėl ko jie yra prieš, jos tik­rai ne ko­kios smerk­ti­nos ar blo­gos. Bet ly­giai taip pat la­bai ge­rai su­pran­tu E. Pu­pi­nį, nes pats ir­gi bu­vau sa­vi­val­dy­bė­je, dir­bau sa­vi­val­dy­bė­je, nors kai kas ga­li man prie­kaiš­tau­ti, kad to­kios pa­tir­ties ne­tu­riu. Ne tik dir­bau, bet ir kny­gas ver­čiau iš vo­kie­čių kal­bos į lie­tu­vių kal­bą sa­vo stu­den­tams apie tai, kas yra nau­jo­ji vie­šo­ji va­dy­ba (New Pub­lic Ma­na­ge­ment).

Tai štai, nė­ra jo­kios gė­dos, kad sa­vi­val­dy­bė ar ko­kia ki­ta vie­šoji ins­ti­tu­ci­ja už­si­i­ma ver­slu. Tai, kas yra ver­slas, tei­kia vie­šą­sias pa­slau­gas. Tuo bū­du, ką čia Ed­mun­das gra­žiai pa­sa­kė ar ki­tas ko­le­ga gra­žiai pa­sa­kė, ga­li­ma net kryž­miš­kai sub­si­di­juo­ti, tar­ki­me, ne­pel­nin­gą marš­ru­tą, ku­rio vis dėl­to rei­kia, kad va­žiuo­tų bent kar­tais au­to­bu­sė­lis ir žmo­nes pa­vė­žė­tų iki li­go­ni­nės ar ki­tais rei­ka­lais. Jį iš da­lies pa­den­gia pel­nin­ges­nis marš­ru­tas. Ver­slas tą nu­ma­rins, ir pa­na­šiai. Taip yra. Juo la­biau kaip, tie­są sa­kant, vi­są vals­ty­bę tam­pė „ru­bi­ko­ni­nės“ įmo­nės, „Lites­ko“ ir pa­na­šiai, pa­ė­mu­sios už jaut­rios vie­tos. Čia ir­gi gra­žiai bu­vo pa­teik­tas pa­vyz­dys, kad sa­vi­val­dy­bė ūki­nin­kau­da­ma tu­rė­tų lyg ir ne­mo­kė­ti ir teik­ti bran­ges­nes pa­slau­gas. Taip neiš­ei­na.

Va­di­na­si, ga­li­ma tą da­ry­ti, bet klau­si­mas kaip? Tik­rai ta­da yra svar­būs kai ku­rie in­stru­men­tai, ku­riuos mes ne iki ga­lo iš­dis­ku­ta­vę ir įve­da­me. Tu­ri bū­ti val­dy­bos, tos val­dy­bos tu­ri bū­ti la­bai ne­pri­klau­so­mos. Tu­ri bū­ti tam tik­ras kon­kur­siš­ku­mas įves­tas, kad vie­na­me ar ki­ta­me eta­pe pa­si­tik­rin­tu­me, ar mū­sų kai­nos, ku­rias mes čia tu­ri­me, vis dar rin­ko­je iš­lai­ko­mos, ar ne­iš­lai­ko­mos. Yra ke­le­tas da­ly­kų, ko mes ne­pa­da­ro­me. Tai čia tik­rai rei­kė­tų dar to­bu­lin­ti.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, tai yra sis­te­mos klai­da, ją pa­ža­dė­jo po Nau­jųjų me­tų pa­tai­sy­ti, nes ka­da už­si­ra­šė­te prie ki­tų pro­jek­tų, mes jų čia ne­ma­tė­me. Dar tu­ri tei­sę kal­bė­ti A. Ma­tu­las ir po to A. Vin­kus.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties ir­gi no­riu šiek tiek pa­kal­bė­ti apie tuos vi­daus san­do­rius, nes te­ko dirb­ti ne vie­ną ka­den­ci­ją sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je, te­ko dirb­ti mies­to ta­ry­bos pir­mi­nin­ku. Ir da­bar, ka­dan­gi at­sto­vau­ju dviem ra­jo­nams, ma­tau di­džiu­lius skir­tu­mus ir ga­li­my­bes tarp di­džių­jų mies­tų ir ma­žų mies­tų.

Pa­mi­nė­siu ke­lis pa­vyz­džius. Pa­vyz­džiui, dėl snie­go va­ly­mo, ke­lių prie­žiū­ros pa­slau­gų. Vie­na­me ra­jo­ne, gal ne­mi­nė­siu ra­jo­no pa­va­di­ni­mo, yra sam­do­mos pa­slau­gos, iš es­mės yra vie­na įmo­nė, ku­ri tu­ri du grei­de­rius, ir sa­vi­val­dy­bė lai­mė­jo kon­kur­są vi­so­se se­niū­ni­jo­se va­ly­ti snie­gą nuo ke­lių, grei­de­riuo­ti. Kas iš­ei­na? Kai už­snin­ga, kai ku­rios se­niū­ni­jos lau­kia sa­vai­tę, kol tie du grei­de­riai su­ge­bės vi­sus ke­lius nu­va­ly­ti. Tuo tar­pu ki­to­je sa­vi­val­dy­bė­je se­niū­ni­jo­se yra… kas an­tra sa­vi­val­dy­bė iš es­mės tu­ri sa­vo grei­de­rius ir su­si­tvar­ko fak­tiš­kai per vie­ną die­ną, pri­žiū­ri ke­lius, ir si­tu­a­ci­ja yra kur kas ge­res­nė.

Dėl van­dens įmo­nių. Čia jau pa­mi­nė­siu, kad Pa­sva­lio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pri­klau­so van­dens įmo­nė, ir van­duo yra pi­giau­sias Lie­tu­vo­je. Pe­rė­mė­me vi­sas van­den­va­los sis­te­mas iš bu­vu­sių ko­lū­kių, se­niū­ni­jos da­bar pri­klau­so vie­nai įmo­nei, ir vi­so­se virš 40 se­niū­ni­jų yra įsteig­tos van­dens ge­le­žies nai­ki­ni­mo sis­te­mos, van­dens va­ly­mo sis­te­mos, o tai žmo­gaus svei­ka­tai yra la­bai svar­bu, ir van­duo yra pats pi­giau­sias Lie­tu­vo­je. Kai­my­ni­nia­me ra­jo­ne si­tu­a­ci­ja vi­siš­kai ki­to­kia.

Pa­vyz­džiui, dėl li­go­nių mai­ti­ni­mo. Mes Pa­sva­ly­je esa­me iš­sau­go­ję tai, kad li­go­nius mai­ti­na vie­tos li­go­ni­nės dar­buo­to­jai, ki­tas ra­jo­nas gre­ti­mai yra iš­nuo­mo­jęs tas pa­slau­gas, ir da­bar ne­ga­li at­si­kra­ty­ti, kaip ko­le­ga E. Pu­pi­nis mi­nė­jo, žmo­nės iš to pa­ties įkai­nio dar tu­ri tu­rė­ti pel­ną. De­ja, apy­var­ta yra la­bai ma­ža, tų li­go­nių skai­čius yra ga­na ma­žas, tai tik­rai ne­rei­kė­tų vis­ko spręs­ti pa­gal di­džių­jų mies­tų ga­li­my­bes.

Au­to­bu­sų par­kai. Vėl­gi ne­mi­nė­siu pa­va­di­ni­mų, vie­na sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė kon­kur­są, lai­mė­jo pri­va­ti­nin­kai, ir tik­rai ma­žes­nė kai­na. Po dve­jų me­tų sa­vi­val­dy­bės įmo­nės ne­li­ko, au­to­bu­sai iš­par­duo­ti, dar­buo­to­jai iš­si­laks­tė, po dve­jų me­tų kaip už­ko­sė­jo kai­ną, ma­ža ne­pa­si­ro­dė. Ar rei­kia?

Tas pats kny­gy­nas. Pa­sva­ly­je pa­skel­bė­me, kad at­si­sa­ko­me sa­vi­val­dy­bės kny­gy­no, net­gi to­kia smul­kme­na, nie­kas ne­su­ti­ko vers­tis tuo ver­slu, o kny­gų, įvai­rių mo­ky­mo prie­mo­nių ir pa­na­šiai – nie­ko ne­at­si­ra­do. Žmo­nės pra­dė­jo pa­ni­kuo­ti, skųs­tis. Aš pats as­me­niš­kai krei­piau­si į vie­ną ži­no­mą pre­kių žen­klą Lie­tu­vo­je, skam­bi­nau ir pra­šiau: gal ga­li­te Pa­sva­ly­je ati­da­ry­ti įmo­nę, mes ten ban­dy­si­me tai­ky­ti jums leng­va­tas, kad tik to­kia įstai­ga kaip kny­gy­nas at­si­ras­tų. Ži­no­te, jie už tą sa­vo pre­kių žen­klą kai pa­pra­šė to­kios kai­nos, kad mes vos… pats kny­gy­nas už tiek iš­si­lai­ko. Vien už pre­kių žen­klą tiek pa­pra­šė, o dau­giau jū­sų dar­buo­to­jai ir vi­sa ki­ta, mes duo­da­me pre­kių žen­klą ir gal­būt kny­gų pri­sta­ty­si­me. Tai aš to­kių pa­vyz­džių ga­lė­čiau mi­nė­ti la­bai daug.

Aš ma­nau, kad čia dau­giau pro­ble­ma ne iš vi­so at­si­sa­ky­ti vi­daus san­do­rių, bet rei­kia efek­ty­viau kon­tro­liuo­ti. Ir dėl tos pačios Pa­sva­ly­je vei­kian­čios van­dens įmo­nės aš ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ne kar­tą esu pa­ty­ręs spau­di­mą, ne kar­tą pas ma­ne yra at­ėję pri­va­tūs ver­sli­nin­kai, gal jūs ga­li­te įta­ką pa­da­ry­ti ir pri­va­ti­zuo­ti tą ver­slą, ir pa­na­šiai, ir pa­na­šiai. Ko­le­gos, mes tu­ri­me vi­si at­si­spir­ti, tu­ri­me kon­tro­liuo­ti. O ten, kur yra ga­li­my­bių pa­skelb­ti kon­kur­są ar ap­klau­są, kur ga­li ver­slas tas pa­slau­gas at­lik­ti efek­ty­viai, grei­tai, kur yra kon­ku­ren­ci­ja, taip, tu­ri­me ei­ti tuo ke­liu, bet ap­skri­tai at­si­sa­ky­ti vi­daus san­do­rių tik­rai ne­ga­li­ma.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu kreip­tis į jus ir siū­lau pra­tęs­ti po­sė­dį dar 1 val. 15 min. Tu­rė­tu­me su­spė­ti pa­baig­ti dar­bo­tvarkę. (Bal­sai sa­lė­je) Dar­bo­tvarkę mes esa­me pa­si­tvir­ti­nę. Jei­gu ne­no­ri­te pri­tar­ti, ta­da aš siū­lau, kad pats pri­ta­riu tam, ir tu­riu tei­sę kaip Pir­mi­nin­kas tai pa­da­ry­ti.

To­liau kvie­čiu kal­bė­ti A. Vin­kų. At­si­sa­ko­te. Ačiū jums už lai­ko tau­py­mą. Ta­da kvie­čiu ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę, yra pa­siū­ly­mų, juos tu­ri­me ap­svars­ty­ti. (Bal­sai sa­lė­je) J. Raz­mos pa­siūly­mas.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). J. Raz­mos pa­siū­ly­mas. Pa­si­kei­tė straips­niai, jis ne dėl to pa­tei­kė, mes pri­ta­rė­me iš da­lies. Bu­vo ko­mi­te­te, pri­ta­rė ko­mi­te­to nuo­mo­nei.

PIRMININKAS. Ir to­kiam pri­ta­ri­mui iš da­lies, su ko­mi­te­tu su­de­rin­tam teks­tui tur­būt ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti.

Dėl vi­so. Mo­ty­vai dėl vi­so. E. Pu­pi­nis – mo­ty­vai už.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, nė­ra tur­būt kal­ban­čių prieš, tai aš siū­lau bal­suo­ti už. Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je) Yra? Ta­da…

PIRMININKAS. Yra kal­ban­čių…

E. PUPINIS (TS-LKDF). …ger­bia­mi ko­le­gos, čia bu­vo pa­sa­ky­ta ke­le­tas fak­tų dėl skaid­ru­mo. Ga­li­me žais­ti tuo skaid­ru­mu, bet kai ka­da skaid­ru­mas iš­ei­na už pro­tin­gu­mo ri­bų, kai pa­slau­gos tam­pa la­bai skaid­rios, bet la­bai bran­gios. Ma­nau, kad kai ka­da rei­kia pa­si­klau­sy­ti pro­to bal­so, ar ri­zi­kuo­ti, ar ne­ri­zi­kuo­ti ati­duo­dant kai ku­rias pa­slau­gas. De­ja, kai ka­da bu­vo tik­rai pa­da­ry­ta ne­ma­žai klai­dų tur­būt.

Ki­tas dar at­ve­jis. Tur­būt rei­kia vis dėl­to kai kam ap­ri­bo­ti ape­ti­tą. Jei­gu pa­sau­ly­je dir­ban­čios įmo­nės tai­ko pel­no mar­žą iki 3 %, tai mū­siš­kiai kai ka­da no­ri ir 15 %. Iš tik­rų­jų su to­kio­mis są­ly­go­mis ne­ga­li­ma su­tik­ti. Čia bu­vo pa­sa­ky­ta, kad kai ku­rios įmo­nės pa­si­ra­šo kontr­aktus dėl vi­daus san­do­rių 15 me­tų. Tai taip pat ir­gi jo­kia nau­jie­na. Tos įmo­nės in­ves­tuo­ja. Ir sa­vi­val­dy­bės ska­ti­na, kad vis dėl­to įmo­nės bū­tų at­nau­jin­tos, kad im­tų pa­sko­las, kad vis dėl­to in­ves­tuo­tų tiek ir ši­lu­mos ūkis, tiek ir ko­mu­na­li­nis ūkis. To­dėl sa­vi­val­dy­bei, ku­ri lai­duo­ja už pa­sko­las, už sa­vo įmo­nę, taip pat ri­zi­kuo­ti kaip ir ne­iš­ei­na. Čia dėl kai­nos. Ži­no­te, fak­tiš­kai tur­būt ir kai­na ski­ria­si nuo ko­ky­bės. Jei­gu no­ri ko­kios nors ko­ky­bės, tu­ri mo­kė­ti. Mes tur­būt ir dra­bu­žių ne­ne­šio­ja­me pa­čių pi­giau­sių, nors gal­būt kai­na kai ka­da ski­ria­si pen­kiais kar­tais. Tai vėl­gi tur­būt pro­tin­gu­mo kri­te­ri­jai šiuo at­ve­ju yra la­bai svar­būs.

Dar no­riu pa­sa­ky­ti. Ko ge­ro, tu­rė­tu­me at­kreip­ti dė­me­sį į ki­tus da­ly­kus, nes kai ku­rios įmo­nės, sta­tan­čios na­mus, da­bar kai ku­riuos žmo­nes pa­da­ro ver­gais. Kar­tu su bu­tu įtei­kia sutar­tį dėl vi­sų pa­slau­gų, ku­rios ga­li bū­ti vie­šosios, juos pri­ri­ša vi­sam gy­ve­ni­mui, ir pas­kui pa­sižiū­ri…

PIRMININKAS. Lai­kas!

E. PUPINIS (TS-LKDF). …30 eu­rų kai­na, kai rin­ko­je vi­sai ki­ta kai­na. Tie žmo­nės, ne­žinau…

PIRMININKAS. Lai­kas!

E. PUPINIS (TS-LKDF). …dau­ge­lį me­tų gy­ven­da­mi bu­tuo­se ver­gaus ir mo­kės di­de­les kai­nas.

PIRMININKAS. Ir nuo­mo­nė prieš – Sei­mo na­rys S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, yra ki­ta nuo­mo­nė. Ma­no nuo­mo­nė, man at­ro­do, yra ne vie­nin­te­lė, ku­ri yra prieš ši­tą. Lie­tu­va jau 30 me­tų ban­do mo­ky­tis vie­ša­ja­me sek­to­riu­je part­ne­riau­ti su pri­va­čiu ver­slu. Taip, bū­na at­ve­jų, kai tie­siog ver­slas iš­du­ria. Iš­du­ria sa­vi­val­dy­bes, iš­du­ria vals­ty­bę, bet tai tu­ri bū­ti pa­mo­ka, ku­rią tu­ri­me iš­mok­ti, ir tai ne­tu­ri bū­ti at­sa­kas ir prie­žas­tis, kad tu­rė­tu­me nu­trauk­ti part­ne­rys­tę su ver­slu. Yra šian­die­nia­me įsta­ty­me pa­lik­tos są­ly­gos, ka­da ga­li­ma įsteig­ti ir vyk­dy­ti vi­daus san­do­rius. Tai yra, kai ne­įma­no­ma teik­ti ne­per­trau­kia­mos pa­slau­gos – čia snie­go va­ly­mas ar dar kas nors, jei­gu ne­įma­no­ma ge­ros ko­ky­bės už­tik­rin­ti ar­ba pa­slau­gos pri­ei­na­mu­mo. Daž­niau­siai sa­vi­val­dy­bės net ne­pa­ban­do pa­si­tik­rin­ti dėl šių pa­slau­gų ir ei­na leng­viau­siu bū­du, tai yra iš­plečia iš­im­čių ra­tą. Yra toks ge­ras pa­sa­ky­mas, ku­rį aš, kaip li­be­ra­las, la­bai mėgs­tu sa­ky­ti – mo­no­po­li­ja yra biu­ro­krato drau­gas, de­mok­ra­to prie­šas. Kaip iš tri­bū­nos sa­kė Ag­nė, kai 15 me­tų ga­li­ma už­tik­rin­ti san­do­rį sa­vai įmo­nei, tai kar­tais yra ir ne­pa­tik­ri­na­ma, ar ta pa­slau­ga yra ge­ra, pi­gi ir ar ji­nai tei­kia­ma ge­riau­siu bū­du. Kar­tais ji net ap­lim­pa sa­vais žmo­nė­mis, ku­rie yra įdar­bi­na­mi. Did­mies­čiuo­se ma­žiau, re­gio­nuo­se dau­giau, tai kar­tais yra ir ne­iš­ven­gia­ma. Man at­ro­do, kad ne­rei­kė­tų ei­ti į ra­di­ka­lu­mus ir įtei­sin­ti to­kios vals­ty­bi­nės san­tvar­kos, kai ne­ga­li pa­tik­rin­ti ir sau­gik­lių įdieg­ti, nes šian­die­niai sau­gik­liai yra ge­ri ir juos bu­vo ga­li­ma įgy­ven­din­ti. Su­tin­ku, kad re­gio­nuo­se yra sun­kiau nu­si­pirk­ti kai ku­rias pa­slau­gas, bet tai nė­ra pre­teks­tas mo­no­po­li­zuo­ti rin­ką vien vie­šuo­ju sek­to­riu­mi. At­ėjęs V. Pu­ti­nas Ru­si­jo­je…

PIRMININKAS. Lai­kas!

S. GENTVILAS (LSF). …vals­ty­bi­nį sek­to­rių pa­da­rė di­des­nį ne­gu pri­va­tų sek­to­rių. Šian­dien Ru­si­jo­je vals­ty­bi­nis sek­to­rius yra žy­miai di­des­nis ne­gu po „pe­rest­roi­kos“. Ar mes no­ri­me to?

PIRMININKAS. Lai­kas!

S. GENTVILAS (LSF). Ne! Ypač, kai V. Sin­ke­vi­čius pra­dė­jo ka­den­ci­jos pra­džią… (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Taip, 11 se­kun­dę iš­jun­gia­me, kaip ir bu­vo­me pa­ža­dė­ję ry­te.

Bal­suo­ja­me dėl šio pro­jek­to po svars­ty­mo. Dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-3787.

Bal­sa­vo 66 Sei­mo na­riai: už – 59, prieš – 4, su­si­lai­kė 3 Sei­mo na­riai. Po svars­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-3787 pri­tar­ta.

Ant­ra­sis pro­jek­tas – Nr. XIIIP-3788. Dėl jo pa­siū­ly­mų nė­ra. Ma­nau, kad ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo. Pri­ta­ria­me. (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me? Ge­rai, bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 66 Sei­mo na­riai: už – 59, prieš – 3, su­si­lai­kė 4. Po svars­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-3788 pri­tar­ta.

Tre­čia­sis pro­jek­tas ap­tar­tas, bet yra dėl jo pa­siū­ly­mų. Kvie­čiu G. Bu­ro­kie­nę į tri­bū­ną. Svars­ty­si­me pa­siū­ly­mus. Yra du Sei­mo na­rio S. Gent­vi­lo pa­siū­ly­mai dėl 1 straips­nio. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju. Bū­siu la­ko­niš­kas – siū­lau grą­žin­ti įsta­ty­mą į pra­di­nę sta­di­ją, tai yra kad sa­vi­val­dy­bės tu­rė­tų prie­vo­lę pa­si­tik­rin­ti kiek­vie­ną kar­tą steig­da­mos nau­jus sa­vo ju­ri­di­nius as­me­nis, ar tik­rai ne­įma­no­ma gau­ti tą pa­čią ko­ky­bę už tą pa­čią kai­ną pri­va­čia­me sek­to­riu­je.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė jū­sų pa­siū­ly­mui, kaip ir sa­ko­te, nes grą­ži­na­te į pir­mykš­tį bū­vį, kas ne­ati­tin­ka įsta­ty­mo tiks­lų. Daž­niau­siai pa­tei­kia­mi ar­gu­men­tai dau­giau­sia sie­ja­mi su ta­ria­mai ga­lin­čio­mis kil­ti pro­ble­mo­mis dėl są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos pa­žei­di­mo, vie­šo­jo sek­to­riaus sub­jek­tų do­mi­nuo­jan­čios pa­dė­ties įtvir­ti­ni­mo, ko­rup­ci­jos, skaid­ru­mo sto­kos ir pa­na­šiai. Tam pa­grįs­ti yra re­mia­ma­si tik nei­gia­ma anks­tes­ne vi­daus san­do­rių su­da­ryta prak­ti­ka, kai tin­ka­mai ne­re­gu­liuo­jant ir ne­kon­tro­liuo­jant vi­daus san­do­rių ins­ti­tu­to su­si­klos­tė įvai­rios ne­pri­im­ti­nos si­tu­a­ci­jos. Ir ke­li nei­gia­mi pa­vyz­džiai daž­nai klai­din­gai in­ter­pre­tuo­ja­mi, sie­kiant su­da­ry­ti nei­gia­mą įspū­dį apie vie­tos sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jų kom­pe­ten­ci­jas, sie­kius bei tiks­lus.

PIRMININKAS. Dėl pa­siū­ly­mo, My­ko­lai Ma­jaus­kai, no­ri­te nuo­mo­nę reikš­ti?

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Taip.

PIRMININKAS. Pra­šau.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. Aš siū­lau ko­le­goms la­bai ne­lau­žy­ti ie­čių, pa­si­žiū­rė­ti į bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus, ku­rie ro­do, kad yra žmo­nių, ku­rie tu­ri pa­tir­ties sa­vi­val­dy­bė­je, ir žmo­nių, ku­rie dar tu­rės pa­tir­ties sa­vi­val­dy­bė­je. (Bal­sai sa­lė­je) Siū­lau la­bai ie­čių ne­lau­žy­ti. Ne­pri­tar­ti šiam siū­ly­mui ir pri­tar­ti ben­dram vi­sam pro­jek­tui.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Tu ma­tai kaip!..

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Sei­mo na­rio S. Gent­vi­lo pa­siū­ly­mas – grą­žin­ti įsta­ty­mą į pra­di­nę pa­dė­tį. Tie, ku­rie pri­ta­ria S. Gent­vi­lui, bal­suo­ja už, ki­ti – ki­taip.

Bal­sa­vo 69 Sei­mo na­riai: už – 10, prieš – 35, su­si­lai­kė 24. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas – taip pat Sei­mo na­rio S. Gent­vi­lo. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

S. GENTVILAS (LSF). Kaip par­la­men­ta­ras, tu­rė­jęs pen­ke­rių me­tų prak­ti­ką Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė­je, dir­bęs Va­ka­rų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jo­je di­rek­to­riu­mi, siū­lau, kad kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė pe­ri­odiš­kai, kas ket­ve­rius me­tus tu­rė­tų vis tiek įsi­ver­tin­ti, ar pa­slau­ga, ku­rią per­ka vi­daus san­do­rio bū­du, yra už ge­rą kai­ną ir ko­ky­bę, o gal­būt at­si­ra­do ir pri­va­čia­me sek­to­riu­je pa­siū­la to­kios pa­slau­gos, ku­rią iš tik­rų­jų ga­lė­tų nu­pirk­ti. Kvie­čiu pri­tar­ti, tuo la­biau kad jū­sų bu­vęs ūkio mi­nist­ras V. Sin­ke­vi­čius, dar ta­da, kol ne­bu­vo pa­skir­tas, bū­tent to­kias nuo­sta­tas tei­kė 2016 me­tų pa­bai­go­je.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė pa­siū­ly­mui, ka­dan­gi pri­ta­rė Vy­riau­sy­bės ir Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos siū­ly­mams.

PIRMININKAS. Dėl pa­siū­ly­mo nuo­mo­nė už – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi vis tiek bus įsta­ty­mas, ku­ris su­var­žy­mų kie­kį la­bai stip­riai su­ma­žins, aš ir­gi taip ma­niau ir pa­lai­ky­čiau to­kią lin­kmę, to­kią kai­tą, bet su vie­na są­ly­ga – tu­ri bū­ti nuo­lat pa­si­tik­ri­na­ma. Tai ge­ras siū­ly­mas, rei­kia tam pri­tar­ti, kad tik­rai pe­ri­odiš­kai rei­kė­tų pa­si­tik­rin­ti.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pro­tin­gu­mo kri­te­ri­jai tu­ri bū­ti. Jei­gu ma­to rei­ka­lą, ga­li ir pa­si­tik­rin­ti. Mes pa­pras­tai pa­si­tik­ri­na­me daž­nai ir pa­gal pa­na­šių kai­my­ni­nių ūkių kai­nas, ir pa­na­šiai. Vis dėl­to sa­vi­val­dy­bės tar­pu­sa­vy­je kon­ku­ruo­ja pa­slau­gų sek­to­riu­je ir, tar­ki­me, jei­gu tik su­ži­no, kad kur nors kai­na ge­ro­kai ma­žes­nė, ta­da ro­do pirš­tu – žiū­rė­ki­te, kas at­si­ti­ko, ką nors da­ry­ki­te, ko­dėl vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je kai­nos vie­no­kios, ki­to­je – ki­to­kios.

Aiš­ku, bū­tų ga­li­ma ir kon­kur­sus su­žais­ti. Tur­būt ne­la­bai įsi­vaiz­duo­ja­me, kaip ši­lu­mos ūky­je ar­ba van­dens ūky­je kon­kur­sus vyk­dy­ti. Gal­būt ko­mu­na­li­nia­me ūky­je ga­lė­tu­me įsi­vaiz­duo­ti. Ta­čiau vėl­gi, ga­liu pa­sa­ky­ti, sa­vi­val­dy­bės, ku­rios tu­ri sa­vo ūkius, lai­duo­ja už tam tik­ras pa­sko­las at­nau­ji­nant tech­ni­ką ir pa­na­šiai. Šiuo at­ve­ju yra tam tik­ri kri­te­ri­jai, ku­rie ir su­var­žo pa­si­tik­ri­ni­mą lai­kas nuo lai­ko. Ma­nau, sa­vi­val­dy­bės ne­no­ri mo­kė­ti di­de­lės kai­nos, ka­dan­gi dau­giau­siai dėl pa­slau­gų kai­nų pri­ei­na­mu­mo ir bal­suo­ja už tuos vi­sus po­li­ti­kus. Šiuo at­ve­ju, ma­nau, bū­ki­me ra­mūs, nes iš tik­rų­jų žmo­nės nė­ra kvai­li – at­si­ren­ka ir ko­ky­bę, ir kit­ką. Jei­gu pa­ma­to, kad kur nors ne­tvar­ka su mai­ti­ni­mu, tai pir­mie­ji at­bė­ga ir pa­sa­ko: žiū­rė­ki­te, kas čia da­ro­si.

Iš tik­rų­jų siū­lau dau­giau pa­si­ti­kė­ti sa­vi­val­dy­be, ten yra žmo­nės, ku­rie pro­tau­ja, yra po­zi­ci­jos, yra opo­zi­ci­jos, ku­rios ne­su­si­ta­ru­sios, ten tik­rai iš vi­daus vyks­ta ga­na ge­ra kon­tro­lė. Jei­gu kas se­niai bu­vo­te, siū­lau da­ly­vau­ti ta­ry­bų rin­ki­muo­se, ga­lė­si­te da­ly­vau­ti iš vi­daus.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 70 Sei­mo na­rių: už – 10, prieš – 17, su­si­lai­kė 43 Sei­mo na­riai. Pa­siū­ly­mui ne­pritar­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). At­si­sa­kau žo­džio.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? No­ri­te bal­suo­ti? Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 69 Sei­mo na­riai: už – 63, prieš – 3, su­si­lai­kė 3 Sei­mo na­riai. Pro­jek­tui Nr. XIIIP-3789 pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

20.34 val.

Mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą įsta­ty­mo Nr. VIII-1183 7 prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4243(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Grįž­ta­me prie dar­bo­tvarkės 2-11 klau­si­mo, taip pat bai­gė­si per­trau­kos lai­kas. Mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą įsta­ty­mo 7 prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4243. Pra­ne­šė­jas – A. Skar­džius, Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Svars­ty­mas. Ko­mi­te­to iš­va­da.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas ap­svars­tė ko­mi­te­tui pa­teik­tą siū­ly­mą dėl Mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą įsta­ty­mo Nr. VIII-1183 pro­jek­to ir pa­sta­boms… pa­tai­soms pri­ta­rė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 5, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Kvie­čiu dis­ku­tuo­ti S. Gent­vi­lą.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi Pir­mi­nin­kas ryž­tin­gai pra­tę­sė po­sė­džio lai­ką dar va­lan­dą, tai, ro­dos, tu­ri­me lai­ko, ar ne? Bet tilp­siu į mi­nu­tę.

Man at­ro­do, šis įsta­ty­mas yra šiek tiek ža­lin­gas ir ne šiek tiek ža­lin­gas Lie­tu­vai, nes są­var­ty­nai liks pi­giau­sia al­ter­na­ty­va. Ger­bia­ma Vir­gi­ni­ja daž­nai šne­ka apie žie­di­nę eko­no­mi­ką, kol kas, man at­ro­do, šio­je ka­den­ci­jo­je rim­tų pa­stan­gų dėl žie­di­nės eko­no­mi­kos ne­at­si­ras. Tie­siog ne­ap­si­mo­kės per­dirb­ti per­dir­ba­mų pro­duk­tų, nes pi­giau­sia bus nu­vež­ti į są­var­ty­ną.

Nuo sau­sio 1 die­nos tu­rė­jo įsi­ga­lio­ti 27,2 eu­ro są­var­ty­nų tar­šos mo­kes­tis už kiek­vie­ną at­lie­kų to­ną, ku­ri yra at­ve­ža­ma į są­var­ty­ną. Ta­čiau šiuo įsta­ty­mu siū­lo­ma pa­lik­ti 5 eu­rų mo­kes­tį, kas yra pen­kiais kar­tais… iš es­mės dau­giau nei pen­kiais kar­tais ma­ži­na­mas mo­kes­tis. (Bal­sai sa­lė­je) Tu­rė­si­te lai­ko iš­sa­ky­ti nuo­mo­nę. Ir tai bus vie­nas ma­žiau­sių Eu­ro­po­je są­var­ty­nų tar­šos mo­kes­čių. Pa­vyz­džiui, to­je pa­čio­je Es­ti­jo­je jau yra 20–30, Suo­mi­jo­je, Šve­di­jo­je yra per 100 eu­rų mo­kes­tis, ir są­var­ty­nuo­se ten pa­lie­ka­ma vos 1–2 % at­lie­kų, nes vi­sa ki­ta yra ar­ba su­de­gi­na­ma, ar­ba per­dir­ba­ma.

Aš pra­šau taip pat at­kreip­ti dė­me­sį į Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­das, kad Vy­riau­sy­bės pa­teik­ta­me biu­dže­te yra nu­ma­ty­tos pa­ja­mos iš tar­šos mo­kes­čio ir dėl šio įsta­ty­mo pra­šo­ma Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Ko­mi­te­te jos at­si­sa­ky­ta, kas reiš­kia, kad biu­dže­tas ne­gau­tų pa­ja­mų. O kar­tu tai reikš­tų ir di­de­lę de­mo­ty­va­ci­ją per­dir­bė­jams, tvar­ky­to­jams ir rim­tą sig­na­lą rin­kai, kad to­liau Lie­tu­va ne­tvar­ko at­lie­kų, o tie­siog jas pa­de­da į vie­tą, tai yra į są­var­ty­nus.

Pri­me­nu val­dan­tie­siems, kad dar 2018 me­tais bu­vo svars­to­ma, kad są­var­ty­nų var­tų mo­kes­tis bū­tų re­gu­liuo­ja­mas Kai­nų ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos, da­bar­ti­nio VERT’o. Ta­čiau šis įsta­ty­mo pro­jek­tas vis dar ne­iš­vys­ta švie­sos, ir kol jis ne­iš­vys­ta, nė­ra ti­ki­my­bės, kad at­lie­kos yra tei­sin­gai tvar­ko­mos už tei­sin­gą kai­ną są­var­ty­nuo­se.

Kvies­čiau iš tik­rų­jų pri­tar­ti ma­no kom­pro­mi­si­niam 7 eu­rų va­rian­tui. Ačiū už dė­me­sį.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu A. Skar­džių į tri­bū­ną. Svars­ty­si­me S. Gent­vi­lo pa­siū­ly­mą. S. Gent­vi­las pri­sta­tys pa­siū­ly­mą.

S. GENTVILAS (LSF). Ko­le­gos, siū­lau tai­ky­ti ne 5 eu­rų, o 7 eu­rų tar­šos mo­kes­tį. To pra­šė pa­tys są­var­ty­no ad­mi­nist­ra­to­riai, at­siųs­da­mi laiš­ką sau­sio 5 die­ną Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai, Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tui, pa­tys su­tik­da­mi su 7 eu­rų mo­kes­čiu, o jūs, kaip val­dan­tie­ji, siū­lo­te dar iki 5 eu­rų nu­ma­žin­ti. Man at­ro­do, tai nė­ra nei eko­lo­giš­ka, nei ra­cio­na­lu. Kvies­čiau pri­tar­ti 7 eu­rų mo­kes­čiui.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ko­mi­te­tas šiam siū­ly­mui – 7 eu­rų už to­ną są­var­ty­no mo­kes­čiui – ne­pri­ta­rė, nes jau bu­vo pri­ta­ręs ki­tų ko­le­gų Sei­mo na­rių siū­ly­mui pa­lik­ti 2020 me­tais 5 eu­rų mo­kes­tį, kaip ir bu­vo 2018, 2019 me­tais. Be­je, ko­mi­te­tas, svars­ty­da­mas Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą, taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad biu­dže­to pa­ja­mos nė­ra pla­nuo­ja­mos iš są­var­ty­no mo­kes­čio, nes ne­ga­li­ma prog­no­zuo­ti kie­kio są­var­ty­ne. Šis mo­kes­tis ne­ga­li bū­ti nu­kreip­tas ki­toms so­cia­li­nėms reik­mėms. To­dėl ta pa­sta­ba ir iš­sa­ky­tos min­tys iš­ties pra­si­len­kia su biu­dže­to for­ma­vi­mo prin­ci­pais.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Bal­suo­ja­me. Pa­reikš­ti nuo­mo­nę Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me dėl S. Gent­vi­lo pa­siū­ly­mo, jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

Bal­sa­vo 66 Sei­mo na­riai: už – 9, prieš – 12, su­si­lai­kė 45 Sei­mo na­riai. Pa­siū­ly­mui ne­pritar­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me, kad po svars­ty­mo bū­tų pri­tar­ta pro­jek­tui Nr. XIIIP-4243.

Bal­sa­vo 65 Sei­mo na­riai: už – 57, prieš – 1, su­si­lai­kė 7 Sei­mo na­riai. Po svars­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4243 pri­tar­ta.

 

20.41 val.

Pa­rei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-693 1, 3, 6, 7, 12 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3200(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-14 klau­si­mas – Pa­rei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo 1, 3, 6, 7, 12 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3200(2). Svars­ty­mas. A. Dumb­ra­va pa­skelbs So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dą. Po to J. Varž­ga­lys – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. DUMBRAVA (LGF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, prieš – 4, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKAS. Kvie­čiu J. Varž­ga­lį į tri­bū­ną pa­skelb­ti Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­dą.

J. VARŽGALYS (LVŽSF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas bal­sa­vo šiuo klau­si­mu ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu dis­ku­tuo­ti Sei­mo na­rį A. Sy­są. Nė­ra. G. Va­si­liaus­kas. Pra­šom.

G. VASILIAUSKAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma vi­siems mui­ti­nė­je tar­nau­jan­tiems pa­rei­gū­nams nu­ma­ty­ti pa­rei­gū­nų vals­ty­bi­nes pen­si­jas. Šiuo me­tu ga­lio­jan­tis įsta­ty­mas nu­sta­to pa­rei­gū­nų pen­si­ją tik mui­ti­nės mo­bi­lių­jų gru­pių pa­rei­gū­nams, mui­ti­nės pos­tų pa­rei­gū­nams ir pa­rei­gū­nams, at­lie­kan­tiems kri­mi­na­li­nę žval­gy­bą ar­ba vyk­dan­tiems iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Pa­žy­mė­ti­na, kad pro­jek­tu nė­ra ku­ria­mas nau­jas pre­ce­den­tas, o iš­tai­so­ma 2007 me­tais Sei­mo pa­da­ry­ta klai­da, kai mui­ti­nės pa­rei­gū­nus įtrau­kus į pa­rei­gū­nų vals­ty­bi­nių pen­si­jų sis­te­mą pen­si­ja bu­vo nu­ma­ty­ta tik pir­miau mi­nė­tų ke­tu­rių gru­pių mui­ti­nės pa­rei­gū­nams. To­kiu bū­du da­lis mui­ti­nės pa­rei­gū­nų bu­vo dis­kri­mi­nuo­ja­mi. Jo­kio­je ki­to­je sta­tu­ti­nė­je tar­ny­bo­je, iš­sky­rus mui­ti­nę, pa­rei­gū­nai ne­bu­vo skirs­to­mi į pa­rei­gū­nus, gau­nan­čius vals­ty­bi­nę pen­si­ją ir ne­gau­nan­čius, nors įsta­ty­mas bu­vo keis­tas 41 kar­tą ge­ri­nant ki­tų tar­ny­bų pa­rei­gū­nų pa­dė­tį.

Vy­riau­sy­bė iš es­mės pri­ta­rė pro­jek­tui, ta­čiau pa­siū­lė pro­jek­te nu­ma­ty­ti, kad mui­ti­nės pa­rei­gū­nai tei­sę į pa­rei­gū­nų vals­ty­bi­nę pen­si­ją įgy­ja tik nuo nau­jos re­dak­ci­jos Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to įsi­ga­lio­ji­mo da­tos, tai yra nuo 2019 m. sau­sio 1 d. Tai reiš­kia, kad mui­ti­nės pa­rei­gū­nams sta­žas pen­si­jai gau­ti bus skai­čiuo­ja­mas tik nuo šių me­tų sau­sio 1 die­nos, nors pa­nai­ki­nus Tar­ny­bos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mui­ti­nė­je sta­tu­tą nuo 2019 m. sau­sio 1 d. pa­rei­gū­nai to­liau tę­sia tar­ny­bą to­se pa­čio­se pa­rei­go­se, tik pa­gal Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tą. Ap­ima dve­jo­pas jaus­mas. Pir­mas ge­ras, kad pa­ga­liau po 29 ne­pri­klau­so­my­bės me­tų mui­ti­nin­kai ne­bus skirs­to­mi į gau­nan­čių vals­ty­bi­nes pen­si­jas pa­rei­gū­nų ir ne­gau­nan­čių­jų gru­pes.

O ant­ras slo­gus, nes tuos, ku­rie 1990 me­tais ant ke­lių kū­rė pos­tus sta­ty­bi­niuo­se va­go­nė­liuo­se, – Kri­mi­na­li­nė tar­ny­ba, dir­bo sta­tu­ti­niais pa­rei­gū­nais, no­ri­ma įtei­sin­ti kaip ei­li­nius as­me­nis, nors jiems at­kū­rus Lie­tu­vos mui­ti­nę, at­skai­tin­gą Vy­riau­sy­bei iki 1993 me­tų, tuo me­tu ga­lio­jusia­me Mui­ti­nės įsta­ty­me bu­vo įtvir­tin­tas tei­sė­tas lū­kes­tis, jog mui­ti­nės pa­rei­gū­nams tai­ko­mos ka­ri­nę tar­ny­bą at­lie­kan­čio as­mens vals­ty­bi­nio drau­di­mo są­ly­gos. De­ja, 1994 me­tais pri­im­ta­me Pa­rei­gū­nų pen­si­jų įsta­ty­me mui­ti­nin­kai ne­pa­mi­nė­ti dėl įsta­ty­mo lei­dė­jo va­lios sto­kos.

Sei­mas, pri­ėmęs Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą, 2019 m. sau­sio 1 d. pri­pa­ži­no, kad mui­ti­nin­kai nie­kuo ne­si­ski­ria nuo vi­daus tar­ny­bos sis­te­mos pa­rei­gū­nų, to­dėl ga­ran­ti­jos ir sta­žas pa­rei­gū­no pen­si­jai gau­ti tu­ri bū­ti skai­čiuo­ja­mas nuo tar­ny­bos mui­ti­nė­je pa­rei­gū­no pa­rei­go­se pra­džios. Pa­rei­gū­nų pen­si­jų įsta­ty­mas nu­ma­to, kad į sta­žą pa­rei­gū­no pen­si­jai gau­ti įskai­to­mas gais­ri­nin­kų dar­bas pa­gal dar­bo su­tar­tį, jei jie vė­liau ta­po sta­tu­ti­niais pa­rei­gū­nais. Tuo tar­pu Vy­riau­sy­bė siū­lo sta­tu­ti­nių mui­ti­nės pa­rei­gū­nų sta­žo iki šių me­tų sau­sio 1 die­nos ne­į­skai­ty­ti, nors tarp gais­ri­nin­kų ir mui­ti­nės pa­rei­gū­nų sta­tu­so nė­ra jo­kių skir­tu­mų, kad šias pa­rei­gū­nų gru­pes įsta­ty­mas trak­tuo­tų kaip skir­tin­gas pa­rei­gū­no pen­si­jos at­žvil­giu. Be to, į sta­žą pa­rei­gū­no pen­si­jai gau­ti įskai­to­mi to­kie lai­ko­tar­piai kaip tar­ny­ba so­vie­ti­nė­je ka­riuo­me­nė­je, dar­bas mi­li­ci­jo­je, o siū­lo­ma ne­įskai­ty­ti lai­ko, kai mui­ti­nin­kai, tar­na­vę Lie­tu­vos vals­ty­bei, iš nie­ko su­kū­rė vi­są in­fra­struk­tū­rą, kęs­da­mi už­sie­nio ša­lies ka­ri­nių struk­tū­rų fi­zi­nį, psi­cho­lo­gi­nį smur­tą ir nuo­la­ti­nę grės­mę.

Dėl lė­šų. Mui­ti­nės de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, re­a­lus lė­šų po­rei­kis pen­si­joms tiems pa­rei­gū­nams, ku­rie iš­eis į pen­si­ją 2020 me­tais, yra vi­so la­bo 17 tūkst. 400 eu­rų. Tik tiek lė­šų rei­kia tei­sė­tiems lū­kes­čiams at­kur­ti. Svar­biau­sia, šios lė­šos jau yra nu­ma­ty­tos biu­dže­te. Pro­jek­to kri­ti­kai tei­gia, kad pen­si­ja ski­ria­ma ka­bi­ne­ti­niams pa­rei­gū­nams, bet po­li­ci­jos ko­mi­sa­rai, pro­ku­ro­rai ir ki­tų tar­ny­bų pa­da­li­nių va­do­vai, ne gat­vė­je pa­rei­gas vyk­dan­tys pa­rei­gū­nai…

PIRMININKAS. Lai­kas!

G. VASILIAUSKAS (LVŽSF). …jau se­niai tu­ri tei­sę į pen­si­jas.

Tad krei­piuo­si, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ir pra­šau jū­sų šian­dien pri­im­ti pa­lan­kius spren­di­mus mui­ti­nin­kams, ku­rie… pri­klau­sys jų pa­si­ti­kė­ji­mas vals­ty­be ir mū­sų tei­se.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti kvie­čiu Sei­mo na­rį R. J. Da­gį.

R. J. DAGYS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, mes su­si­du­ria­me su to­kiu la­bai keis­tu ši­to įsta­ty­mo pro­jek­to svars­ty­mu ir ko­mi­te­te, ir vi­sur ki­tur. Ko­le­ga mi­nė­jo, kad mes esa­me pa­da­rę įvai­riau­sių iš­ly­gų, įtrau­kę įvai­rius skai­čia­vi­mo lai­ko­tar­pius žmo­nėms ir ki­tų tar­ny­bų, o tai tar­ny­bai, ku­ri su­kur­ta mū­sų ne­pri­klau­so­my­bės me­tais, ku­ria tu­rė­tu­me pa­si­rū­pin­ti, mes tai­ko­me vi­siš­kai ki­tus kri­te­ri­jus. Gai­la, čia nė­ra ko­le­gos A. Sy­so, ku­ris la­bai ne­mėgs­ta ši­tos tar­ny­bos, ne­ži­nau ko­dėl.

At­kreip­siu dė­me­sį į kai ku­riuos da­ly­kus, ku­riuos mū­sų va­lio­je pa­da­ry­ti. Da­bar mes įtei­si­no­me mo­de­lį, kad tik­tai nuo da­bar da­liai žmo­nių bus skai­čiuo­ja­mas sta­žas, nors pa­mė­gin­ki­te mui­ti­nė­je at­sek­ti, kur tas sta­tu­ti­nis pa­rei­gū­nas, kur ne. Ko­kį dar­bą dir­ba mui­ti­nin­kai? Jie gi ne­bė­gio­ja po gat­ves, ne­si­šau­do. Jie dir­ba mui­ti­nės po­stuo­se. Dau­ge­lis dir­ba su do­ku­men­tais ir pa­na­šiai. Kai mes anks­čiau pri­imi­nė­jo­me įsta­ty­mą, bu­vo pa­da­ry­ta tam tik­ra iš­ly­ga, kad bu­vo ga­li­ma ir tuos 300 žmo­nių įtrauk­ti ir teik­ti jiems vals­ty­bi­nes pen­si­jas. De­ja, nie­kas ne­su­ge­bė­jo pa­aiš­kin­ti, ko­dėl tas jiems ne­tai­ko­ma, nes kaž­ko­kie pa­va­di­ni­mai kei­tė­si, ne ten pa­puo­lė, ta sis­te­ma bu­vo kaž­kaip pa­mirš­ta ir tie 300 žmo­nių pa­ki­bę ore.

Jei­gu mes da­bar iš tik­rų­jų no­ri­me įtei­sin­ti ir ati­tai­sy­ti sa­vo klai­dą, vals­ty­bi­nės pen­si­jos (čia ne so­cia­li­nio drau­di­mo lė­šos) yra po­li­ti­nės va­lios klau­si­mas. Aiš­ku, tai ne­bus pa­mi­nė­ti 60 tūkst., nes yra 300 pa­rei­gū­nų, ne­aiš­ku, kiek jų iš­eis į pen­si­ją, pen­si­jos yra di­des­nės, skai­čia­vi­mo gal­būt rei­kė­tų tiks­les­nio, bet bet ku­riuo at­ve­ju tai nė­ra la­bai di­de­li pi­ni­gai. Taip bū­tų įtei­sin­ta jiems vals­ty­bi­nė pen­si­ja už tai, kad jie tar­na­vo, jei­gu mes pri­pa­žįs­ta­me, kad ta tar­ny­ba iš tik­rų­jų ati­tin­ka sta­tu­ti­nio pa­rei­gū­no api­brė­ži­mą. Ir tai tu­ri bū­ti pa­da­ry­ta nuo pra­džių, ne nuo ka­da nors, ir mes vi­są lai­ką taip da­rė­me.

Pri­si­min­ki­me vals­ty­bi­nes pen­si­jas, kur mo­ti­noms ir ki­toms sky­rė­me. Bu­vo de­šimt, kur bu­vo pa­sa­ky­ta – dau­gia­vai­kės, iš pra­džių bu­vo nuo de­šimt, pas­kui at­ėjo­me iki pen­kių, ir vi­siems jų ne­įskai­tė­me. Vis­kas bu­vo da­ro­ma at­ga­li­ne da­ta. Vals­ty­bi­nė pen­si­ja – tai pen­si­ja, ku­rią val­s­ty­bė ski­ria už nuo­pel­nus. Tai yra po­li­ti­nis ak­tas ir mū­sų tei­sė nu­spręs­ti, už ko­kius nuo­pel­nus ir ko­kio­mis są­ly­go­mis mes ją su­tei­kia­me. Vis­kas pri­klau­so nuo mū­sų po­li­ti­nės va­lios.

Nė­ra čia ko­kių nors pa­vo­jų, mes tu­ri­me jas įver­tin­ti ir jei­gu ma­no­me, kad žen­gia­me žin­gs­nį ir rei­kia tiems žmo­nėms su­teik­ti ga­li­my­bę gau­ti pen­si­ją, tai ne nuo da­bar, o nuo tar­ny­bos pra­džios, tai bū­tų tei­sin­gas po­žiū­ris, nes sun­ku pa­aiš­kin­ti žmo­nėms, ko­dėl nuo da­bar stai­ga pa­si­kei­tė są­ly­gos. O anks­čiau ta jų tar­ny­ba bu­vo ne­sta­tu­ti­nė? Jie gi tas pa­čias pa­rei­gas at­li­ko. Aš siū­lau vis dėl­to ryž­tis pri­im­ti šį spren­di­mą ir su­tvar­ky­ti tiems žmo­nėms vals­ty­bi­nes pen­si­jas taip, kaip ir de­ra, ir tvar­kin­gai.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai dėl vi­so po svars­ty­mo. A. Dumb­ra­va – mo­ty­vai už.

A. DUMBRAVA (LGF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. La­bai trum­pai. Tai tik­rai klau­si­mas lyg ir iš vie­nos pu­sės ne­su­dė­tin­gas, iš ki­tos pu­sės, na, mes vi­si ma­to­me, kad mui­ti­nės pa­rei­gū­nai yra nu­skriaus­ti ir gal­būt ne­vei­kia tas me­cha­niz­mas, nes jie pri­klau­so Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai, bet la­bai ge­rai su­si­tvar­kė Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, la­bai ge­rai su­si­tvar­kė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, bū­tent Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas ir po­li­ci­ja bei Prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba. Tik­rai mes tu­ri­me ras­ti bū­dų, kad ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai pa­val­di or­ga­ni­za­ci­ja – mui­ti­nin­kai ga­lė­tų gau­ti vals­ty­bi­nę pen­si­ją.

Aš ma­nau, per pri­ėmi­mą mes tu­rė­tu­me pa­gal­vo­ti dar, su­si­rink­ti vi­si drau­ge, ap­si­tar­ti ir pri­im­ti to­kį spren­di­mą, kad ši gru­pė žmo­nių, kur tik­rai… Aš pui­kiai at­si­me­nu, nuo Za­ra­sų esu, Smė­ly­nės punk­tas bu­vo su­de­gin­tas vi­sai, bu­vo gra­si­na­ma žmo­nėms, tas pats La­vo­riš­kė­se. Tik­rai mui­ti­nin­kai pir­miau­sia sto­jo gin­ti Lie­tu­vos, kaip sa­kant, ir te­ri­to­ri­jų, ir sie­nų. Ir da­bar jie kaž­kaip… Nie­kas ta­da ne­žiū­rė­jo, ar tu dir­bi pos­te, ar ne­dir­bi, nes vi­si vir­ši­nin­kai bu­vo ša­lia, ne­bu­vo ko­kių nors at­ski­rų, kaip sa­kant, Vil­niu­je. Tik­rai mes tu­ri­me tai įver­tin­ti, pri­si­min­ti tuos da­ly­kus ir pri­im­ti ge­rus spren­di­mus jau bū­tent per pri­ėmi­mą, o šiam po svars­ty­mo siū­lau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­lau pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Bu­vo tik tei­gia­mi kal­bė­ji­mai. (Bal­sai sa­lė­je) Dė­ko­ju. Po svars­ty­mo šiam pro­jek­tui pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

20.54 val.

Pa­rei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-693 1, 3, 6, 7 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1851 (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-15.1 klau­si­mas – Pa­rei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo 1, 3, 6, 7 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1851. Pra­ne­šė­jas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dai pa­skelb­ti – Sei­mo na­rys A. Dumb­ra­va. Svars­ty­mas.

A. DUMBRAVA (LGF). Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai la­bai trum­pa iš­va­da. Ko­mi­te­to spren­di­mas – įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1851 at­mes­ti, at­si­žvel­giant į tai, kad įsta­ty­mo pro­jek­tu Nr. XIIIP-3200 siū­lo­mo­mis tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo prie­mo­nė­mis iš es­mės bū­tų įgy­ven­din­tas įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1851 aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te nu­ro­dy­tas tiks­las ir mui­ti­nės pa­rei­gū­nams, kaip ir ki­tiems sta­tu­ti­nių įstai­gų pa­rei­gū­nams, už­tik­ri­na­ma tei­sė gau­ti pa­rei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nę pen­si­ją. Apie ką mes ir kal­bė­jo­me.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­to nuo­mo­nei at­mes­ti šį pro­jek­tą? (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šau?

A. DUMBRAVA (LGF). Ir ly­di­mą­jį taip pat.

PIRMININKAS. Ir ly­di­mą­jį… (Bal­sas sa­lė­je) Ta­da pa­bū­ki­te tru­pu­tį tri­bū­no­je. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­to nuo­mo­nei at­mes­ti.

 

20.55 val.

Tar­ny­bos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mui­ti­nė­je sta­tu­to 51 ir 531 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1852 (svars­ty­mas)

 

Ki­tas – Tar­ny­bos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mui­ti­nė­je sta­tu­to 51 ir 531 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1852. Taip pat svars­ty­mas. Pra­šom. A. Dumb­ra­va.

A. DUMBRAVA (LGF). Ko­mi­te­to spren­di­mas – įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1852 at­mes­ti, at­si­žvel­giant į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2019 m. lie­pos 31 d. nu­ta­ri­mu Nr. 790 pa­tei­k­tą nuo­mo­nę bei Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Siū­lau pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­to nuo­mo­nei at­mes­ti šį pro­jek­tą. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju.

 

20.56 val.

Pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mo Nr. XII-1215 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3724(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-16 klau­si­mas – Pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mo 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3724. Svars­ty­mas. Pra­ne­šė­ja – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė. Pra­šom.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, ap­svars­tęs pro­jek­tą, ku­riuo nu­ma­to­ma, kad sa­vi­val­dy­bės būs­to fon­de esan­tys būs­tai ne­ga­li bū­ti sub­nuo­mo­ja­mi, įver­ti­nęs Tei­sės de­par­ta­men­to, STT, Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos siū­ly­mus, ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė pa­teik­tam pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Dėl mo­ty­vų dėl vi­so taip pat ne­už­si­ra­šė. Siū­lau pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo šiam pro­jek­tui. (Bal­sai sa­lė­je: „Pri­ta­ria­me.“) Pri­ta­ria­me pro­jek­tui Nr. XIIIP-3724.

 

20.57 val.

Fi­nan­si­nės pa­ska­tos pir­mą­jį būs­tą įsi­gy­jan­čioms jau­noms šei­moms įsta­ty­mo N. XIII-1281 5 ir 6 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2949(3) (svarstymas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-17 klau­si­mas – Fi­nan­si­nės pa­ska­tos pir­mą­jį būs­tą įsi­gy­jan­čioms jau­noms šei­moms įsta­ty­mo 5 ir 6 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2949. Svars­ty­mas. Pra­ne­šė­jas – J. Varž­ga­lys. Pra­šau pa­skelb­ti Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­dą.

J. VARŽGALYS (LVŽSF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­tas pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, at­si­žvel­gė į pa­teik­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pa­sta­bas, Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mus ir Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, joms ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 8, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ir po J. Varž­ga­lio kvie­čiu J. Var­ka­lį pa­skelb­ti So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dą.

J. VARKALYS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ap­svars­tė šį pro­jek­tą, įver­ti­no Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės siū­ly­mus, Sei­mo na­rių siū­ly­mus ir pri­ta­rė šiam pro­jek­tui. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai – ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dėl nuo­mo­nių Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Dis­ku­tuo­ti ne­už­si­ra­šė. Siū­lau ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo šiam pro­jek­tui. Prieš­ta­rau­jan­čių­jų ne­ma­tau. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2949.

 

20.59 val.

Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo Nr. I-552 2, 3, 16, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 75 straipsnių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo prie­du įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4185(2), Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 5, 45, 50 ir 54 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo projek­tas Nr. XIIIP-4186(2), Re­kla­mos įsta­ty­mo Nr. VIII-1871 15 straips­nio ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4187(2), Bio­me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų eti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir Įstatymo pa­pil­dy­mo 241 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4189(2), Bio­me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų eti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 25 straips­nių ir priedo pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 111, 241 straips­niais įsta­ty­mo Nr. XIII-735 pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4190(2), Bio­me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų eti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1679 5 ir 12 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-2381 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4191(2), Pa­cien­tų tei­sių ir ža­los svei­ka­tai at­ly­gi­ni­mo įstatymo Nr. I-1562 2 ir 24 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4192(2), Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 1, 2, 9, 121, 122, 15, 21, 261, 27, 30 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4193(2), Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-709 2 ir 8 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4194(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-18.1 klau­si­mas – Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo prie­du įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4185. Svars­ty­mas. Pra­ne­šė­jas R. Mar­ti­nė­lis pa­skelbs Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą. Ir ly­di­mie­ji pro­jek­tai: Nr. XIIIP-4186, Nr. XIIIP-4187, Nr. XIIIP-4189, Nr. XIIIP-4190, Nr. XIIIP-4191, Nr. XIIIP-4192, Nr. XIIIP-4193, Nr. XIIIP-4194. Pra­šom.

R. MARTINĖLIS (TS-LKDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas svars­tė Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu, kaip ir vi­siems ki­tiems de­vy­niems ly­di­mie­siems pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Dėl mo­ty­vų ne­už­si­ra­šė. Ir ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti vi­siems pa­mi­nė­tiems… At­si­pra­šau, A. Vin­kus – mo­ty­vai už.

A. VINKUS (LSDDF). La­bai trum­pai. Pa­grin­di­niai pa­kei­ti­mai yra su­si­ję su Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­me nu­sta­ty­tų me­di­ci­nos prie­mo­nių rin­kos sub­jek­tų veik­los re­gu­lia­vi­mu ir prie­žiū­ra. Tai yra me­di­ci­nos prie­mo­nių pa­tei­ki­mas rin­kai, pla­ti­ni­mas, nau­do­ji­mas, tech­ni­nės būk­lės tik­ri­ni­mas, me­di­ci­nos prie­mo­nių rin­kos sub­jek­tų pa­rei­gos, tei­sės, po­vei­kio prie­mo­nės ir pa­našiai. Reg­la­men­to nuo­sta­tos yra tie­sio­gi­nio tai­ky­mo ir jas tin­ka­mai ir vi­siš­kai su­de­ri­nus su na­cio­na­li­nių tei­sės ak­tų nuo­sta­to­mis bus už­tik­rin­tas vie­no­das tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Tai pa­dės iš­veng­ti skir­tin­gų tei­sės ak­tų in­ter­pre­ta­ci­jų, už­tik­rins vie­no­das ir skaid­rias me­di­ci­nos prie­mo­nių rin­kos prie­žiū­ros sub­jek­tų veik­los ir kon­ku­ren­ci­jos są­ly­gas, pri­si­dės prie di­des­nio me­di­ci­nos prie­mo­nių sau­gos už­tik­ri­ni­mo.

Ka­dan­gi siū­lo­mi įsta­ty­mų pa­kei­ti­mai iš­plau­kia iš Eu­ro­pos reg­la­men­to rei­ka­la­vi­mų, jie ne­ke­lia di­des­nių dis­ku­si­jų ir abe­jo­nių. Pri­ta­riu šiam įsta­ty­mų pa­ke­tui ir kvie­čiu ko­le­gas bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ir aš kvie­čiu, ko­le­gos, vi­sam pa­ke­tui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo. Pri­ta­ria­me.

 

21.01 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vy­tau­to Ma­sio­ko at­lei­di­mo iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4258(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-19 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vy­tau­to Ma­sio­ko at­lei­di­mo iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4258(2). Svars­ty­mas. Pra­ne­šė­ja – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mie­lie­ji ko­le­gos, ko­mi­te­tas svars­tė tei­sė­jo at­lei­di­mo klau­si­mą ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu jo at­lei­di­mui.

PIRMININKAS. Dis­ku­tuo­ti Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė, dėl mo­ty­vų – taip pat. Siū­lau pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu nu­ta­ri­mo pro­jek­tui. Pri­ta­ria­me. Dė­ko­ju.

 

21.03 val.

Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo Nr. IX-2066 7, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 35, 36, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 64 ir 67 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4135(2), No­ta­ria­to įsta­ty­mo Nr. I-2882 3, 4, 6, 9, 101, 102, 22, 221, 23, 34, 40, 42 straips­nių pa­kei­ti­mo, Įstatymo pa­pil­dy­mo nau­jais 102 ir 104 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4136(2), Ant­sto­lių įsta­ty­mo Nr. IX-876 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 39 ir 49 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4137(2) (svars­ty­mas)

 

Klau­si­mas 2-20 – vie­nas, du, trys, tai yra trys pro­jek­tai: Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4135(2), svars­ty­mas, No­ta­ria­to įsta­ty­mo straips­nių pakei­ti­mo, įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo nau­jais 102 ir 104 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4136(2), taip pat svars­ty­mas, ir Ant­sto­lių įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4137(2). Pra­ne­šė­ja – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mie­lie­ji ko­le­gos, svars­tė­me Ad­vo­ka­tū­ros ir ly­di­mų­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­tą. Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo pro­jek­tui, ku­ris yra pa­to­bu­lin­tas, ir ko­mi­te­to iš­va­doms pri­ta­rė­me 6 bal­sais už, 5 su­si­lai­kius.

Tuo tar­pu Ant­sto­lių įsta­ty­mui bu­vo pri­tar­ta – 4 už ir 6 su­si­lai­kė, No­ta­ria­to įsta­ty­mui – 7 už ir 3 su­si­lai­kė.

PIRMININKAS. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė Sei­mo na­rys E. Gent­vi­las. Jo nė­ra. Ne­dis­ku­tuo­ja­me. Dėl pir­mo pro­jek­to yra pa­siū­ly­mų. Pra­ne­šė­ją pra­šy­si­me at­gal į tri­bū­ną. Yra pa­siū­ly­mas V. Ale­k­nai­tės-Ab­ra­mi­kie­nės, I. Ha­a­se, S. Šed­ba­ro. Pri­sta­to I. Ha­a­se. Tuoj įjung­si­me.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Mū­sų pa­siū­ly­mai bū­tų iden­tiš­ki dėl vi­sų tri­jų pro­jek­tų. Mes siū­lo­me Ad­vo­ka­tų gar­bės teis­mo na­riais, No­ta­rų gar­bės teis­mo na­riais ir Ant­sto­lių gar­bės teis­mo na­riais kaip vi­suo­me­ni­nius at­sto­vus siū­ly­ti žmo­nes, ku­rie tu­ri aukš­tą­jį tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą.

Pa­grin­di­niai mo­ty­vai bū­tų to­kie. Ant­sto­lių rū­mai, No­ta­rų rū­mai ir Lie­tu­vos ad­vo­ka­tū­ra vei­kia sa­vi­val­dos prin­ci­pu. Tų sa­vi­val­dų vei­kia ir gar­bės teis­mai, jie nag­ri­nė­ja sa­vo na­rių draus­mės by­las. Gar­bės teis­mai, jau ži­no­me, įver­ti­na veik­los ir pro­fe­si­nės eti­kos pa­žei­di­mus, ku­riuos pa­da­rė tam tik­ros sa­vi­val­dos na­riai.

Mes ma­no­me, kad vi­suo­me­nės at­sto­vai, ku­rie ne­tu­ri tei­si­nio iš­si­la­vi­ni­mo, tei­si­nio dar­bo sta­žo, nag­ri­nė­jant draus­mės by­las ga­li iš­kreip­ti ant­sto­lių, no­ta­rų ar ad­vo­ka­tų pro­fe­si­nės veik­los ir eti­kos pa­žei­di­mų ver­ti­ni­mą ir taip lem­ti ne­tei­sin­gus Gar­bės teis­mo spren­di­mus. No­ta­rų, ant­sto­lių, ad­vo­ka­tų veik­los ir eti­kos pa­žei­di­mai ver­ti­na­mi ne tik te­ori­niu, bet ir prak­ti­niu ly­giu. Juo la­biau, ma­nau, jei­gu vi­suo­me­nės at­sto­vai, ku­rie įeis į gar­bės teis­mus, tu­rės tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą, tai vis dėl­to ne­su­men­kins gar­bės teis­mų, bū­tent ši­tų ins­ti­tu­ci­jų, vaid­mens, nes yra kal­ba­ma, kad tu­ri su­stip­rin­ti vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą šiais sa­vi­val­dos or­ga­nais.

PIRMININKAS. Lai­kas.

I. HAASE (TS-LKDF). Ma­nau, kad at­virkš­čiai. Aš pra­šau pri­tar­ti ši­tiems pa­siū­ly­mams.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, tik­rai il­gai dis­ku­ta­vęs, ne­pri­ta­rė Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mui dėl tų prie­žas­čių, jog iš tik­rų­jų no­ri­ma ad­vo­ka­tū­rą, no­ta­ria­tą ir ant­sto­lių ben­druo­me­nę, jų sa­vi­val­dą at­ver­ti vi­suo­me­nei ir pa­da­ry­ti ma­žiau už­da­rą. Mes vis dėl­to ma­no­me, kad ne tik tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą, bet ir ki­tą iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tys žmo­nės, tar­ki­me, eti­kos spe­cia­lis­tai, nes tai yra gar­bės teis­mai, ga­lė­tų pra­tur­tin­ti tei­si­nin­kų ben­druo­me­nę sa­vo įžval­go­mis. Ko­kios nors ri­zi­kos, kad vi­suo­me­nės da­ly­va­vi­mas iš­kreips ar pa­kenks ad­vo­ka­tū­rai, no­ta­ria­tui ar ant­sto­lių ben­druo­me­nei, nė­ra, nes ad­vo­ka­tū­ro­je bu­vo ati­tin­ka­mai pa­di­din­tas ir Gar­bės teis­mo na­rių skai­čius, tie­siog di­di­nant pro­por­ci­ją tarp ad­vo­ka­tų ir vi­suo­me­nės at­sto­vų. Kaip ko­mi­te­tas tik­rai siū­ly­tu­me ne­pri­tar­ti Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vų nė­ra. Bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo. Jam ko­mi­te­tas ne­prita­rė.

Bal­sa­vo 52 Sei­mo na­riai: už – 8, prieš – 5, su­si­lai­kė 39 Sei­mo na­riai. Pa­siū­ly­mui ne­pritar­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys S. Gent­vi­las, ta­čiau jo sa­lė­je nė­ra.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu šiam pro­jek­tui po svars­ty­mo? Pri­taria­me.

No­ta­ria­to įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4136. Taip pat kvie­čiu A. Ši­rins­kie­nę. Yra Sei­mo na­rio S. Šed­ba­ro pa­siū­ly­mai. Jo nė­ra. Gal pir­mi­nin­kė pri­sta­tys?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Šiuo at­ve­ju ana­lo­giš­kas pa­siū­ly­mas, kaip ir po­nia I. Ha­a­se pri­sta­tė, bet iš tie­sų ko­mi­te­tas taip pat ne­pri­ta­rė S. Šed­ba­ro siū­ly­mui. Juo la­biau kad mes sie­kia­me su­vie­no­din­ti sa­vi­val­dai – tiek no­ta­rų, tiek ant­sto­lių, tiek ad­vo­ka­tų – rei­ka­la­vi­mus. Kaip ką tik pri­ta­rė­me, kad ne­bū­ti­nai tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tys žmo­nės, taip ati­tin­ka­mai nuo­sek­liai, ma­tyt, ir čia tu­rė­tu­me pri­tar­ti tai pa­čiai ten­den­ci­jai. Bent jau ko­mi­te­tas, pri­im­da­mas spren­di­mą ne­pri­tar­ti Sei­mo na­rio pa­siū­ly­mui, tą re­gu­lia­vi­mo vie­no­du­mo ten­den­ci­ją no­rė­jo iš­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo, jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Bu­vo S. Šed­ba­ro pa­siū­ly­mas.

Bal­sa­vo 57 Sei­mo na­riai: už – 8, prieš – 10, su­si­lai­kė 39 Sei­mo na­riai. Pa­siū­ly­mui ne­pritar­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Dėl mo­ty­vų dėl vi­so Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Siū­lau pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu šiam pro­jek­tui po svars­ty­mo. Pri­ta­ria­me.

Pro­jek­tas Nr. XIIIP-4137. Taip pat yra pa­siū­ly­mų. Kvie­čiu pra­ne­šė­ją. Yra Sei­mo na­rių I. Ha­a­se, V. Alek­nai­tės-Ab­ra­mi­kie­nės ir S. Šed­ba­ro pa­siū­ly­mas. Pri­sta­to I. Ha­a­se.

I. HAASE (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. To pa­siū­ly­mo ar­gu­men­tai yra to­kie pat kaip ir dėl Ad­vo­ka­tūros įsta­ty­mo pro­jek­to, kaip ir S. Šeb­da­ro dėl ant­sto­lių.

Aš tik no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad vis dėl­to tai bus vi­suo­me­ni­niai at­sto­vai, bet jie tu­rės tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Vis tiek ta ben­druo­me­nė ir taip bus at­vi­ra, ne­svar­bu, ar koks nors ki­toks, bet tei­si­nin­kas vis tiek gal dau­giau tu­rė­tų kom­pe­ten­ci­jos spręs­ti Gar­bės teis­me bū­tent draus­mi­nes by­las dėl veik­los ir pro­fe­si­nės eti­kos pa­žei­di­mų. Čia yra spe­ci­fi­nės by­los. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė to­kia pa­ti, tai yra ne­pri­tar­ti Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mui, vėl­gi ver­ti­nant tai, kad ir ki­tų pro­fe­si­jų, kaip ma­no mi­nė­tų eti­kos spe­cia­lis­tų, bu­vi­mas tik­rai ga­li bū­ti la­bai nau­din­gas Gar­bės teis­mui.

PIRMININKAS. Dėl mo­ty­vų dėl pa­siū­ly­mo nė­ra už­si­ra­šiu­sių Sei­mo na­rių. Bal­suo­ja­me. Bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo, jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Yra prie­šin­gos nuo­mo­nės, to­dėl tu­rė­tu­me bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 58 Sei­mo na­riai: už – 13, prieš – 10, su­si­lai­kė 35 Sei­mo na­riai. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. O čia jau ga­lė­tu­me pri­tar­ti ir vi­sam pro­jek­tui po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu. Pri­ta­ria­me.

 

21.14 val.

Teis­mų įsta­ty­mo Nr. I-480 68, 691, 73, 79, 791 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo papil­dy­mo 791 straips­niu įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4160(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-21 klau­si­mas – Teis­mų įsta­ty­mo 68, 691, 73, 79, 791 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 791 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4160. Svars­ty­mas. Pra­ne­šė­ja Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dai pa­skelb­ti – A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, svars­tė­me įsta­ty­mo pro­jek­tą ir ben­dru su­ta­ri­mu, de­šim­čia bal­sų už, jam pri­ta­rė­me.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Dėl mo­ty­vų dėl vi­so Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me ar­ba pri­ta­ria­me po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu. Pri­ta­ria­me.

 

21.15 val.

Švie­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I-1489 59 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3904(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-22 klau­si­mas – Švie­ti­mo įsta­ty­mo 59 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3904. Pra­ne­šė­jas – Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas E. Jo­vai­ša.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Gar­bus Sei­me, ko­mi­te­tas svars­tė ši­tą pro­jek­tą ir jam iš es­mės pri­ta­rė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, prieš – 1, susi­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Ačiū.

PIRMININKAS. Po svars­ty­mo iš­va­dą pa­skelbs So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ap­svars­tė pro­jek­tą, iš es­mės pri­ta­rė jam ir pa­siū­lė pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, ku­rioms ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė Sei­mo na­rė A. Pa­pir­tie­nė. Po jos L. Jo­nai­tis.

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ši Švie­ti­mo įsta­ty­mo 59 straips­nio pa­kei­timo ini­cia­ty­va at­si­ra­do to­dėl, kad su­si­da­rė si­tu­a­ci­ja, kai po 2017 me­tais teik­tų ir 2018 me­tais įsi­ga­lio­ju­sių Pre­zi­den­tės pa­tai­sų di­de­lė­je da­ly­je Lie­tu­vos mo­kyk­lų ne­be­li­ko nuo­la­ti­nių va­do­vų, o jų vie­tas už­ėmė lai­ki­nie­ji. Ir tų lai­ki­nų­jų skai­čius tik­tai au­ga. Tik at­ski­rais at­ve­jais lai­ki­nai­siais tam­pa tos pa­čios švie­ti­mo įstai­gos va­do­vai, vi­sais ki­tais at­ve­jais lai­ki­nai­siais tam­pa ki­ti as­me­nys. Be­veik du treč­da­liai kon­kur­sų 2019 me­tais ne­įvy­ko, nes tie­siog ne­at­si­ra­do nė vie­no kan­di­da­to.

Mo­kyk­lų va­do­vai ne­be­tu­ri mo­ty­va­ci­jos bū­ti mo­kyk­lų va­do­vais. Ko­dėl? To­dėl, kad ter­mi­nuo­ta pen­ke­rių me­tų su­tar­tis su­ku­ria so­cia­li­nį mo­kyk­lų va­do­vų ne­sau­gu­mą. Ter­mi­nuo­tos pen­ke­rių me­tų pa­rei­gos yra lai­ki­nos, ta­čiau tos lai­ki­nos pa­rei­gos vis dėl­to su­si­ju­sios su la­bai di­džiu­le at­sa­ko­my­be ir aukš­tais rei­ka­la­vi­mais va­do­vui ir tai tik­rai va­do­vams nė­ra koks nors sva­jo­nių dar­bas. Taip pat pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ja per trum­pa nau­jai at­ėju­siam va­do­vui at­lik­ti situ­a­ci­jos ana­li­zę, su­si­tar­ti su švie­ti­mo įstai­gos ben­druo­me­ne dėl mo­kyk­los ir švie­ti­mo įstai­gos vi­zi­jos ir tiks­lų, su­si­tar­ti dėl mo­kyk­los veik­los pri­ori­te­tų, nu­si­sta­ty­ti, su­si­dė­lio­ti veiks­mų pla­ną, jį įgy­ven­din­ti, pa­si­tik­rin­ti, kaip se­kė­si pa­siek­ti tiks­lus.

Šia įsta­ty­mo pa­tai­sa žen­gia­mas žings­nis, ku­ris iš da­lies spren­džia per trum­pos va­do­vo kaden­ci­jos pro­ble­mą. Jei­gu va­do­vas dir­ba ge­rai ir la­bai ge­rai, at­si­ran­da ga­li­my­bė va­do­vą be kon­kur­so, jam su­ti­kus, skir­ti dar vie­nai pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai, tai yra ge­rai dir­ban­čio mo­kyk­los va­do­vo ka­den­ci­ja tam­pa ne­be pen­ke­rių, o de­šim­ties me­tų truk­mės. Ši įsta­ty­mo pa­tai­sa spren­džia ir lai­ki­nų­jų va­do­vų skai­čiaus di­dė­ji­mo pro­ble­mą. Šia pa­tai­sa siū­lo­ma, pa­si­bai­gus vi­sai, tai yra de­šim­ties me­tų, va­do­vo ka­den­ci­jai, va­do­vui su­ti­kus, jo įga­lio­ji­mus pra­tęs­ti iki tol, kol įvyks švie­ti­mo įstai­gos kon­kur­sas į va­do­vo pa­rei­gas ir bus pa­skir­tas švie­ti­mo įstai­gos va­do­vas. Va­di­na­si, pa­si­bai­gus de­šim­ties me­tų ka­den­ci­jai va­do­vas to­liau va­do­vau­ja mo­kyk­lai, kol į jo vie­tą pa­ski­ria­mas kon­kur­są lai­mė­jęs kan­di­da­tas, jei­gu toks kon­kur­sas įvy­ko.

Ir pa­bai­gai. Pri­imant pa­tai­sas dėl va­do­vų ka­den­ci­jų 2017 me­tais tiks­lai bu­vo ge­ri, bu­vo tiks­las iš­skaid­rin­ti va­do­vų sky­ri­mo tvar­ką, pri­trauk­ti ge­riau­sius kan­di­da­tus va­do­vau­ti mo­kyk­loms. Ta­čiau jei tiks­lo, pa­vyz­džiui, pri­trauk­ti ge­riau­sius kan­di­da­tus da­ly­vau­ti kon­kur­suo­se ne­pa­vyks­ta pa­siek­ti, tai keis­ki­me ne tiks­lą, o keis­ki­me prie­mo­nes, ku­rio­mis šis tiks­las sie­kia­mas. Ši pa­tai­sa yra vie­na iš tų nau­jų prie­mo­nių, tai yra žings­nis į prie­kį. Pri­tar­ki­me šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir to­liau žen­ki­me po to ir ki­tus žings­nius, ve­dan­čius link pa­si­ti­kė­ji­mo va­do­vų, pa­si­ti­kė­ji­mo mo­ky­to­jų kul­tū­ra. Ačiū.

PIRMININKAS. Kvie­čiu Sei­mo na­rį L. Jo­nai­tį.

L. JONAITIS (LSDPF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos, prieš jus – il­ga­me­tis ug­dy­mo įstai­gos va­do­vas. Po pas­ku­ti­nio Pre­zi­den­tės D. Gry­baus­kai­tės to­kio už­mo­jo, kad rei­kia sta­ty­ti nau­ją švie­ti­mo na­mą, ir lai­ky­ta, kad va­do­vai, ku­rie pra­dir­bę dau­giau kaip 15 me­tų, ne­tin­ka­mi ei­ti šias pa­rei­gas, Lie­tu­vo­je su­si­da­rė to­kia si­tu­a­ci­ja, kad trūk­sta 270 ug­dy­mo įstai­gų va­do­vų.

Aiš­ku, gal mies­tuo­se nė­ra pro­ble­mos, ta­čiau pro­vin­ci­jo­je, ypač kai­mo mo­kyk­lo­se, kai­mo dar­že­liuo­se, iš tik­rų­jų nie­kas ne­ina dirb­ti va­do­vais. Vie­nas da­ly­kas – ter­mi­nuo­ta dar­bo su­tar­tis, kai va­do­vai ne­ga­li gau­ti nei kre­di­to, nei li­zin­gu nu­si­pirk­ti au­to­mo­bi­lio. Ir, be abe­jo­nės, šian­dien la­bai gai­la, kad mes ne­pa­tvir­ti­no­me siū­ly­tos va­do­vams di­des­nės mo­ty­va­ci­jos – pa­didin­ti at­ly­gi­ni­mus. O va­do­vų at­ly­gi­ni­mas iš tik­rų­jų ne­adek­va­tus jų at­sa­ko­my­bei. Da­bar va­do­vas, lai­mė­jęs kon­kur­są, gau­na tik 900 – 1 tūkst. eu­rų. Mo­ky­to­jas gau­na 1 tūkst. 500 – 1 tūkst. 600 eu­rų.

Mes vi­są lai­ką žiū­ri­me, kaip gy­ve­na es­tai, kaip gy­ve­na mū­sų kai­my­nai lat­viai. No­riu pa­sa­ky­ti, kad es­tai prieš kiek lai­ko bu­vo įve­dę ka­den­ci­jas, bet jas pa­nai­ki­no, lat­viai iš vi­so ne­įve­dė ug­dy­mo įstai­go­se ka­den­ci­jų. Tai­gi ši­tas pir­mas žings­nis – mes šian­dien kvie­čia­me bal­suo­ti už įsta­ty­mo pa­tai­są, tai bū­tų jau šioks toks va­do­vų pri­trau­ki­mas ei­ti dirb­ti. Be abe­jo­nės, mes tu­ri­me per­žiū­rė­ti ir kom­pe­ten­ci­jų ver­ti­ni­mą, ten yra dar to­kių ne­ge­rų da­ly­kų.

Mie­lie­ji, kvie­čiu pri­tar­ti ši­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu pra­ne­šė­ją. Yra pa­siū­ly­mų. Pir­ma­sis yra R. Juš­kos pa­siū­ly­mas. Jo nė­ra sa­lė­je. Gal jūs trum­pai re­fe­ruo­si­te?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Gal aš vi­sus per­ei­siu.

PIRMININKAS. Mes vis tiek tu­ri­me svars­ty­ti kiek­vie­ną at­ski­rai ir tu­ri­me bal­suo­ti, ypač dėl tų, ku­rie… Da­bar dėl R. Juš­kos.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji, pir­miau­sia – Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos dėl 59 strai­ps­nio 4 da­lies. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 5, prieš – 2, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. At­si­pra­šau, pir­mi­nin­ke, pas mus pa­ra­šy­ta: ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Sei­mo na­rių? La­bai at­si­pra­šau, aš pra­dė­jau nuo to, nuo ko, at­ro­do, rei­kė­jo. Sei­mo na­rių yra ne­pri­tar­ti, nes ko­mi­te­tas jau ap­si­spren­dė dėl pa­grin­di­nio da­ly­ko ir iš es­mės tai ati­tin­ka Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mus. (Bal­sai sa­lė­je) Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, aš jau pa­sa­kiau. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ar mes ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu ne­pri­tar­ti, kaip ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė? Ge­rai. Ben­dru su­ta­ri­mu ne­pri­tar­ta šiam pa­siū­ly­mui.

Ki­tas pa­siū­ly­mas – R. Šar­knic­ko.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). R. Šar­knic­ko.

PIRMININKAS. R. Šar­knic­kas pri­sta­tys?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ro­ber­tai, pra­šom.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. Aš at­si­i­mu sa­vo pa­siū­ly­mą, nes iš da­lies ma­no da­lį pa­ė­mė­te prie to ben­dro­jo pro­jek­to. Tik­rai tai la­bai sėk­min­gas pro­jek­tas ir dė­ko­ju jums, pir­mi­nin­ke, už tai, kad ko­mi­te­te taip pri­ėmė­te. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ki­tas pa­siū­ly­mas – Sei­mo na­rių V. Ąžuo­lo, A. Pa­lio­nio, V. Kra­v­čio­nok. Pri­sta­to V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Trum­pai – pri­ta­ria­me ko­mi­te­to pri­ta­ri­mui iš da­lies, tau­po­me lai­ką, nes at­si­žvel­gė ko­mi­te­tas į mū­sų pa­siū­ly­mus.

PIRMININKAS. Jūs su­tin­ka­te su ko­mi­te­to re­dak­ci­ja ir su to­kiu pri­ta­ri­mu mes pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ki­tas pa­siū­ly­mas taip pat R. Šar­knic­ko. Pra­šom.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. R. Šar­knic­kas tu­ri pa­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę. Tuoj įjung­si­me.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Pri­ta­riu – taip pat ana­lo­giš­kai.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ir ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies.

PIRMININKAS. Trum­pai pa­ko­men­tuo­ki­te, ką siū­lė­te.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Gal ga­li­te, pir­mi­nin­ke, per­skai­ty­ti? Ša­lia da­bar ne­tu­riu pa­si­dė­jęs.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Čia kal­ba­ma apie tai, kad li­kus ne ma­žiau kaip še­šiems mė­ne­siams iki vals­ty­bės ar­ba sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gos va­do­vo ka­den­ci­jos pa­bai­gos skel­bia vie­šą­jį kon­kur­są šios švie­ti­mo įstai­gos va­do­vo pa­rei­goms ei­ti, iš­sky­rus at­ve­jus, kai va­do­vas pa­ski­ria­mas be kon­kur­so ant­ra­jai pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai šio straips­nio 4 da­ly­je nu­sta­ty­ta tvar­ka. Tai yra pa­ten­kin­ta tai, ką bu­vo no­rė­ta pa­da­ry­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu šiam pa­siū­ly­mui, su­re­da­guo­tam ko­mi­te­to. Ir dėl 2 straips­nio yra Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Bet pa­ko­men­tuo­ki­te to pa­siū­ly­mo es­mę.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas iš da­lies pri­ta­rė Vy­riau­sy­bės nu­ta­rimui, nes pa­lai­ko tą tiks­lą. Bet ke­lius, kaip sa­ko­ma, kaip tą tiks­lą pa­siek­ti, ko­mi­te­tas pa­si­rin­ko sa­vo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Pri­ta­ria­me to­kiai re­dak­ci­jai ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. J. Raz­ma – mo­ty­vai už. Nė­ra. E. Pu­pi­nis – mo­ty­vai už.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, tur­būt čia tik­rai toks tar­pi­nis va­rian­tas, ku­riam rei­kia pri­tar­ti, nors ir Vy­riau­sy­bė kaž­ką ku­ria, kol kas ne­la­bai aiš­ku, ką ten ku­ria. Bet tur­būt es­mė vis ki­to­je vie­to­je, kad vis dėl­to rei­kia kur­ti tam tik­rą ge­rai ap­mo­ka­mą di­rek­to­rių sky­ri­mo, di­rek­to­rių pa­ren­gi­mo me­cha­niz­mą. Iš tik­rų­jų ke­lios vie­tos, ku­rios truk­do, tai yra ga­nė­ti­nai su­dė­tin­ga at­ran­kos pro­ce­dū­ra bu­vu­si, gal da­bar pa­pras­tės šiek tiek. Ir, aiš­ku, pa­grin­di­nis da­ly­kas, kad ne­pa­trauk­li dar­bo vie­ta dėl… At­sa­ko­my­bė tik­rai di­de­lė, o at­ly­gi­ni­mai ma­ži. Ma­nau, kad vis dėl­to tu­rė­si­me grįž­ti prie šio klau­si­mo, tą po­zi­ci­ją da­ry­ti kuo pa­trauk­les­nę, kad vis dėl­to at­si­ras­tų tam tik­ra kon­ku­ren­ci­ja dėl di­rek­to­riaus pa­rei­gų. Ačiū. Siū­lau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi prieš­ta­rau­jan­čių nė­ra, siū­lau pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo Švie­ti­mo įsta­ty­mo 59 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui. Pri­ta­ria­me? (Bal­sai sa­lėje: „Taip.“) Ačiū, pri­ta­ria­me.

 

21.28 val.

Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 29 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektas Nr. XIIIP-4204 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-23 klau­si­mas – Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo 29 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4204. Pra­ne­šė­jas – V. Bu­kaus­kas. Pro­jek­tas įra­šy­tas pri­va­lo­ma tvar­ka, su­rin­kus 47 pa­ra­šus.

V. BUKAUSKAS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų jau vė­ly­vas lai­kas, aš la­bai trum­pai. Įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­reng­tas sie­kiant už­tik­rin­ti ga­li­my­bę mo­kė­ti Sei­mo na­rių pa­ta­rė­jams ir pa­dė­jė­jams vals­ty­bės tar­nautojo pa­rei­gi­nę al­gą. Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mas ga­ran­tuo­ja Sei­mo na­riui tam tik­rą at­ly­gi­ni­mų sa­vo pa­dė­jė­jams ir pa­ta­rė­jams „krep­še­lį“, jį, sa­vo ruož­tu, ne­nu­kryps­tant nuo ko­e­fi­cien­tų in­ter­va­lo, ga­li­ma pa­skirs­ty­ti sa­vo pa­ta­rė­jams ir pa­dė­jė­jams. „Krep­še­lis“ skai­čiuo­ja­mas imant ko­e­fi­cien­tų in­ter­va­lo vi­dur­kį (tri­jų dy­džių), kaip ir mi­nė­jau, Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­me yra už­fik­suo­ta – 8,85 dau­gi­nti iš 3, tai su­da­ro iš vi­so 26,55.

Kaip ir pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je, no­rė­čiau pa­brėž­ti, kad ma­no pa­tai­sos es­mė – kad ne­bū­tų ma­žes­nė kaip Sei­mo na­riui įsteig­tų po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jo pa­rei­gy­bių ko­e­fi­cien­tų in­ter­va­lo vi­dur­kių su­ma. Pra­šy­čiau po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti. No­riu pa­pil­dy­ti, kad rei­kės pa­pil­do­mų lė­šų, tai jei­gu po pa­tei­ki­mo bū­tų pri­tar­ta, rei­kės ir Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri klaus­ti Sei­mo na­rys R. Šar­knic­kas. Jū­sų mik­ro­fo­nas įjung­tas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Tik­rai ne tik so­cia­liai tei­sin­gas šis klau­si­mas, bet ir dėl mo­ty­va­ci­jos dirb­ti, at­ei­ti spe­cia­lis­tams. Mes ma­to­me, kad fak­tiš­kai jau 29 me­tus ta pro­ble­ma yra, vis sten­gia­mės vi­saip ap­žais­ti, kad tik ne­iš­ei­tų tie mū­sų ge­ri spe­cia­lis­tai, pa­ta­rė­jai, ku­rie yra tei­si­nin­kai, ir ši pro­ble­ma ir to­liau eg­zis­tuo­ja. Aš no­rė­čiau tik pa­sa­ky­ti, kad šis klau­si­mas iš­ties bu­vo gal kur kas anks­čiau rei­ka­lin­gas. Ar jis bu­vo ano­je Vy­riau­sy­bė­je svars­to­mas taip pat, kaip da­bar jūs tei­kia­te?

V. BUKAUSKAS (MSNG). Ačiū, ko­le­ga. No­riu pa­­kar­to­ti ir pa­sa­ky­ti, kad 2018 me­tais Sei­mas pri­ėmė nau­ją Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mą, nu­sta­tė ko­e­fi­cien­tų apa­ti­nę ri­bą kaip kon­stan­tą 8,85 dau­gin­ti iš 3. Įsi­ga­lio­jo nuo 2019 me­tų. Bet Sei­mo val­dy­ba bū­tent sa­vo spren­di­mu su­ma­ži­no mi­nė­to įsta­ty­mo kon­stan­tą iki 19,88. Ma­no pa­tai­sa sie­ja­si su tuo, kad bū­tų už­tik­rin­tas tas įsta­ty­mo nu­sta­ty­tas ko­e­fi­cien­tas, ku­ris yra kaip im­pe­ra­ty­vi­nė nuo­sta­ta.

PIRMININKAS. Dau­giau klau­sian­čių­jų nė­ra. Ačiū pra­ne­šė­jui.

V. BUKAUSKAS (MSNG). Ačiū.

PIRMININKAS. Dėl mo­ty­vų taip pat Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Siū­lau pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo. Pri­ta­ria­me.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas ir pa­pil­do­mas – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti Sei­mo VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jo­je. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu to­kiems pa­siū­ly­mams.

Ger­bia­mi ko­le­gos, li­ko la­bai ne­daug. Šiaip ar taip sė­di­me, tai dar pa­sė­dė­ki­me. Kvie­čiu ben­dra­dar­biau­ti ir pa­baig­ti vi­są po­sė­džio dar­bo­tvarkę. (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū už jū­sų ge­ra­no­riš­ku­mą. Tę­sia­me po­sė­dį.

 

21.32 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 27, 34, 420, 422, 423, 424 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 311 ir 693 straips­niais įsta­ty­mo Nr. XIII-2027 4 ir 6 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4174(2), Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 53, 247, 256, 305, 385 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-2167 6 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4175(2) (svars­ty­mas)

 

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir ko­dek­so pa­pil­dy­mo straips­niais įsta­ty­mo 4 ir 6 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4174. Pra­ne­šė­ja – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė A. Ši­rins­kie­nė. Svars­ty­mas.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs tiek vie­nam, tiek ki­tam pro­jek­tui. Iš Tei­sės de­par­ta­men­to jo­kių pa­sta­bų ne­tu­rė­jo­me.

PIRMININKAS. Dis­ku­tuo­ti Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Dėl mo­ty­vų taip pat. Ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti pro­jek­tui po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

Grįž­tant prie V. Bu­kaus­ko pri­sta­ty­to pro­jek­to, ne­at­krei­piau dė­me­sio, jūs pra­šė­te Vy­riau­sy­bės iš­va­dos? (Bal­sai sa­lė­je) Mums skam­bi­na pro­to­ko­luo­to­ja ir sa­ko, kad jū­sų žo­džiuo­se bu­vo toks pra­šy­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Tai ar rei­kia iš­va­dos? (Bal­sas sa­lė­je: „Ne­rei­kia.“) Ne­rei­kia, ne­be­pra­šo­te. Ge­rai, ačiū.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ly­di­ma­jam pro­jek­tui Nr. XIIIP-4175 taip pat pri­ta­ria­me po svars­ty­mo. A. Ši­rins­kie­nė pri­sta­tė abu pro­jek­tus.

 

21.34 val.

Kre­di­to uni­jų įsta­ty­mo Nr. I-796 4, 5, 14, 21, 25 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3364(2) (svars­ty­mas)

 

Re­zer­vi­nis 2 klau­si­mas – Kre­di­to uni­jų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3364.

Pra­ne­šė­jas – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to na­rys J. Varž­ga­lys. Svars­ty­mas. Pra­šau.

J. VARŽGALYS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas svars­tė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, prieš – 2, su­si­lai­kiu­sių nė­ra.

PIRMININKAS. Dis­ku­tuo­ti Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Pa­tai­sų nė­ra. Dėl mo­ty­vų taip pat ne­už­si­ra­šė. Siū­lau pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu. Pri­ta­ria­me. Bal­suo­ja­me. (Bal­sai sa­lė­je) Bu­vo vie­nas bal­sas, kad bal­suo­tu­me.

Bal­sa­vo 56 Sei­mo na­riai: už – 50, prieš – 1, su­si­lai­kė 5 Sei­mo na­riai. Po svars­ty­mo pritar­ta.

 

21.36 val.

Cen­tri­nių kre­di­to uni­jų įsta­ty­mo Nr. VIII-1682 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-4184(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas re­zer­vi­nis klau­si­mas – Cen­tri­nių kre­di­to uni­jų įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4184. Taip pat kvie­čiu pra­ne­šė­ją J. Varž­ga­lį. Svars­ty­mas. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­da.

J. VARŽGALYS (LVŽSF). Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai tie pa­tys: už – 6, prieš – 2.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už iš­va­dą. Dis­ku­tuo­ti Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Dėl mo­ty­vų taip pat ne­už­si­ra­šė. Pri­ta­ria­me po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Bal­suo­ja­me. M. Ma­jaus­kas kvie­čia bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 54 Sei­mo na­riai: už – 49, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 5 Sei­mo na­riai. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

21.38 val.

Var­to­ji­mo kre­di­to įsta­ty­mo Nr. XI-1253 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1943(2) (svars­ty­mas)

 

Re­zer­vi­nis 4 klau­si­mas – Var­to­ji­mo kre­di­to įsta­ty­mo Nr. XI-1253 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1943. Svars­ty­mas.

V. Ąžuo­las – dėl ve­di­mo tvar­kos.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Pra­šau per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio, nes rei­kia iš­si­aiš­kin­ti tam tik­ras for­mu­luo­tes.

PIRMININKAS. Jūs pra­šė­te frak­ci­jos var­du. (Bal­sai sa­lė­je)

 

21.38 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2020 me­tų pa­skel­bi­mo Vai­kų emo­ci­nės ge­ro­vės me­tais“ projek­tas Nr. XIIIP-4261 (pa­tei­ki­mas)

 

Re­zer­vi­nis 5 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2020 me­tų pa­skel­bi­mo Vai­kų emo­ci­nės ge­ro­vės me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4261. Pra­ne­šė­jas – mi­nist­ras A. Ve­ry­ga. Pa­tei­ki­mas.

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų toks il­gas, vė­ly­vas dar­bas prie emo­ci­nės svei­ka­tos ne­pri­si­de­da, bet vis dėl­to, ma­nau, ver­ta šiek tiek pa­au­ko­ti sa­vą­ją dėl pro­ble­mų, ku­rias rei­kia iš­spręs­ti vai­kų sri­ty­je, nes iš tie­sų ten­ka kon­sta­tuo­ti, kad su­si­du­ria­me su la­bai rim­tais vai­kų emo­ci­nės ge­ro­vės, emo­ci­nės svei­ka­tos iš­šū­kiais. Vis dar tu­ri­me la­bai di­de­lius pa­ty­čių ro­dik­lius, tu­ri­me vis dėl­to iš­lie­kan­čius vai­kų sa­vi­žu­dy­bių at­ve­jų skai­čius. Ne­tu­ri­me tin­ka­mo sis­te­mi­nio po­žiū­rio į vai­kų su rai­dos su­tri­ki­mais in­teg­ra­ci­ją ug­dy­mo įstai­go­se, tė­vys­tės įgū­džių ug­dy­mą ir dau­gy­bę ki­tų pro­ble­mų. To­dėl no­rė­čiau kreip­tis į jus su pra­šy­mu pri­tar­ti ini­cia­ty­vai 2020 me­tus pa­skelb­ti Vai­kų emo­ci­nės ge­ro­vės me­tais ir, jei bū­tų vis dėl­to ap­si­spręs­ta ir pri­tar­ta to­kiai idė­jai, įpa­rei­go­ti Vy­riau­sy­bę ar jos įga­lio­tą ins­ti­tu­ci­ją pa­reng­ti vai­kų emo­ci­nės ge­ro­vės stip­ri­ni­mo veiks­mų pla­ną ir su­pla­nuo­ti lė­šas tam pla­nui įgy­ven­din­ti.

Ma­no pa­mi­nė­tas pro­ble­mas, de­ja, vie­nas at­ski­ras sek­to­rius nė­ra pa­jė­gus iš­spręs­ti. Tai nė­ra tik svei­ka­tos sek­to­riaus klau­si­mas. Tam, kad mes ga­lė­tu­me su­telk­ti vi­sas ins­ti­tu­ci­jas ir tik­rai su­telk­tai į ši­tas pro­ble­mas pa­si­žiū­rė­ti, kvies­čiau pri­tar­ti ši­tai idė­jai, pa­lai­ky­ti ją ir pri­tar­ti 2020 me­tų pa­skel­bi­mui Vai­kų emo­ci­nės ge­ro­vės me­tais.

PIRMININKAS. No­rė­da­mi pri­tar­ti, jū­sų no­ri pa­klaus­ti ne­ma­žai Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis klau­sia A. Gu­mu­liaus­kas.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, yra to­kia tvar­ka Sei­me, ku­rią pa­tvir­ti­no Sei­mo val­dy­ba, dėl me­tų pa­skel­bi­mo. Fak­tiš­kai jūs iš­vis į tuos rė­mus ne­tel­pa­te. Aš dar su­pras­čiau, kad bū­tų biu­dže­tas ne­pri­im­tas, bet jau ir biu­dže­tas šian­dien pri­im­tas. Ar jūs ne­ga­lė­tu­mė­te ap­si­ri­bo­ti, pa­vyz­džiui, ben­dru ko­kių tri­jų mi­nis­te­ri­jų pro­jek­tu ir ne­bū­ti­nai skel­bti tuos me­tus? Iš tik­rų­jų jau vis­kas bai­gia­si ir ne­aiš­ku, ka­da čia tą pa­tvir­tin­si­me. Vi­sos da­tos pra­ėjo.

A. VERYGA (LVŽSF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų su­tin­ku su jū­sų pa­sta­ba, kad mes iš tų rė­mų iš­kren­ta­me, bet vis dėl­to drįs­čiau pra­šy­ti jū­sų pri­tar­ti, nes pro­ble­ma iš tik­rų­jų per­žen­gia net ir tų dvie­jų, tri­jų ar ke­tu­rių ins­ti­tu­ci­jų rė­mus. Vis dėl­to ma­nau, kad ir par­la­men­ti­nė kon­tro­lė dau­ge­liu at­ve­jų ga­lė­tų įsi­trauk­ti ir pa­de­monst­ruo­ti tam tik­rą po­žiū­rį į pro­ble­mas, kurias aš pa­mi­nė­jau. Vis dėl­to ma­nau, kad toks spren­di­mas – me­tų pa­skel­bi­mas – yra tam tik­ra pras­me sim­bo­li­nis, bet tuo pa­čiu me­tu su­tei­kian­tis Sei­mui pa­pil­do­mų ga­lių, kar­tu ir Vy­riau­sy­bei pa­pil­do­mų įpa­rei­go­ji­mų su­telk­ti dau­giau ne­gu tik ke­lias ins­ti­tu­ci­jas.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tik­rų­jų pro­ble­ma yra svar­bi, bet ar spren­di­mo bū­das svar­bus? Me­tai, mė­nuo bai­gia­si ir pas­kui ką, grįž­ta­me vėl at­gal? Iš tik­rų­jų, ma­nau, čia pa­grin­di­nis klau­si­mas yra fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mas, kaip mes su­ge­ba­me, tar­ki­me, mo­kyk­lo­se įdar­bin­ti pa­kan­ka­mą kie­kį spe­cia­lis­tų, psi­cho­lo­gų. Tai tu­rė­tų bū­ti tur­būt ne me­tų, o iš­ti­sa ko­kia nors pro­gra­ma. Ar nu­ma­to­te daug fi­nan­sa­vi­mo, nes, pa­vyz­džiui, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja ne­pa­kan­ka­mai nu­ma­to pre­ven­ci­niam fi­nan­sa­vi­mui. Iš kur bus fi­nan­suo­ja­ma ir ko­kie skai­čiai, ar nu­ma­ty­ta biu­dže­te, kaip čia bu­vo klaus­ta? Ačiū.

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Iš tie­sų ne­su­tik­čiau, kad čia yra tik fi­nan­sų klau­si­mas. Jie, be abe­jo, yra svar­būs, bet daž­nu at­ve­ju tai yra tie­siog po­žiū­rio da­ly­kai ir kai kur, kur mes net­gi tu­ri­me spe­cia­lis­tų, to­se pa­čio­se mo­kyk­lo­se, daž­nu at­ve­ju jie ši­toms pro­ble­moms net ir pri­ori­te­to ne­ski­ria. Toks su­telk­tas pla­na­vi­mas ir ypa­tin­gas dė­me­sio kon­cen­tra­vi­mas bū­tent į tą sri­tį leis­tų net ir ins­ti­tu­ci­joms, ku­rios tu­ri ir žmo­nių, tu­ri fi­nan­sų, tie­siog tam skir­ti pri­ori­te­tą. Yra me­cha­niz­mų, kaip mū­sų, sa­ky­kim, Svei­ka­tos stip­ri­ni­mo fon­das ir ki­ti da­ly­kai, ku­rie tik­rai nė­ra la­bai griež­tai pri­klau­so­mi nuo biu­dže­ti­nių me­tų. Ten dar ga­li­ma ap­li­kuo­ti ir ins­ti­tu­ci­jos ga­li ap­li­kuo­ti dėl tam tik­rų veik­lų.

Aš ma­nau, me­tai yra pa­kan­ka­mas lai­kas ir tik­rai daug ga­li­my­bių, daug da­ly­kų ga­li­ma pa­da­ry­ti per me­tus. Ga­lų ga­le su­dė­lio­ti la­bai aiš­kiai kad ir tuos pa­čius pla­nus, tam tik­riems spe­cia­lis­tams aiš­kiai su­dė­lio­ti pri­ori­te­tus, kad jie ga­lė­tų veik­ti ir pa­si­bai­gus me­tams.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, pro­ble­ma ne­blo­gai ži­no­ma. Apie ją esa­me dis­ku­ta­vę, tur­būt jau dan­tis pra­val­gė­me tre­jus me­tus kal­bė­da­mi apie tai, kad nė­ra psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos pri­ei­na­mu­mo vai­kams, ypač ra­jo­nuo­se, kad už­si­ra­šius pas psi­chiat­rą rei­kia lauk­ti ke­lis mė­ne­sius, nes jų tie­siog nė­ra kai ku­riuo­se ra­jo­nuo­se. Da­bar kaip pa­si­ty­čio­ji­mas at­ro­do Vai­kų emo­ci­nės ge­ro­vės me­tų pa­skel­bi­mas, kai re­a­liai nė­ra jo­kios emo­ci­nės pa­gal­bos ra­jo­nuo­se. Ar ne­su­si­mąs­tė­te, užuot skel­bus sim­bo­li­nius me­tus, iš tik­rų­jų skir­ti rei­ka­lin­gą fi­nan­sa­vi­mą, kad bū­tų pri­ei­na­ma ta pa­gal­ba?

A. VERYGA (LVŽSF). La­bai ačiū už klau­si­mą, bet jūs tur­būt pui­kiai su­pran­ta­te, kad ir ko­kį fi­nan­sa­vi­mą skir­tu­me, nuo to psi­chiat­rų stai­ga ne­pa­dau­gės. Tai yra la­bai il­gas pro­ce­sas, jei­gu mes no­ri­me, kad jie at­si­ras­tų tuo­se pa­čiuo­se re­gio­nuo­se. Tai ne­reiš­kia, kad mes sė­di­me ir lau­kia­me. Mes ne kar­tą esa­me sa­kę, kad pa­da­ry­si­me pen­kis re­gio­ni­nius vai­ko rai­dos cen­trus, kad jie tap­tų ge­og­ra­fiš­kai ar­ti­mes­ni gy­ven­to­jams. Kiek­vie­na­me ra­jo­ne to­kių net ir tech­niš­kai nė­ra ga­li­my­bės pa­da­ry­ti, nes nė­ra tiek spe­cia­lis­tų.

Bet aš mi­nė­jau ir ki­tas pro­ble­mas, ku­rios ne tik su psi­chiat­ri­ja ir su psi­cho­lo­gi­ja yra su­si­ju­sios, – su tė­vys­tės įgū­džių ug­dy­mu, su pa­ty­čių pre­ven­ci­ja, su dau­gy­be ki­tų da­ly­kų, kur ne­rei­kia psi­chiat­ro ir psi­cho­lo­go, o rei­kia tam tik­ro po­žiū­rio. Ga­lų ga­le po­žiū­rio, kad tie pa­tys vai­kai, ku­rie tu­ri rai­dos su­tri­ki­mų… kad iš jų ne­bū­tų ty­čio­ja­ma­si, kad jie ne­bū­tų vai­ko­mi iš tų pa­čių ug­dy­mo įstai­gų. Jų tie­siog da­bar ne­pri­ima. Ne dėl to, kad nė­ra spe­cia­lis­tų, o dėl to, kad ne­su­pran­ta, ko­kių pro­ble­mų tie vai­kai tu­ri.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Mi­nist­re, man pa­ti­ko jū­sų žo­dis „po­žiū­ris“. Aki­vaiz­du, kad jo jau la­bai se­niai rei­kė­jo po­li­ti­niu as­pek­tu.

Prieš ke­le­tą sa­vai­čių Sei­me vy­ko tarp­tau­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja ir tu­rė­jo­me ga­li­my­bę iš Ja­po­ni­jos iš­girs­ti ge­rą ži­nią. Jie pri­sta­tė pro­jek­tą, kaip dir­ba ir ma­ži­na sa­vi­žu­dy­bių skai­čių Ja­po­ni­jo­je. De­vy­ne­ri me­tai jis kren­ta že­myn. Pas juos yra bū­tent to­kia sis­te­ma, kad vi­sos sa­vi­val­dy­bės tu­ri kiek­vie­nais me­tais tu­rė­ti sa­vo dar­bo gru­pę ir pla­nus ir me­tų ga­le at­siųs­ti į Vy­riau­sy­bę sa­vo ata­skai­tas ke­lioms mi­nis­te­ri­joms. Jos iš­ana­li­zuo­ja ir ste­bi, ku­rioms sa­vi­val­dy­bėms ki­tais me­tais vėl rei­kės la­biau tos pa­gal­bos.

Ką jūs ma­ny­tu­mė­te apie šią sis­te­mą, ar bū­tų ga­li­my­bė, nes ma­tau, kad iš Ja­po­ni­jos pa­vyz­dį ima ir Pie­tų Ko­rė­ja, ku­ri da­bar pa­sau­ly­je pir­mau­ja sa­vi­žu­dy­bių skai­čiu­mi? Ačiū.

A. VERYGA (LVŽSF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Iš tie­sų mes esa­me ben­dra­vę su ja­po­nų eks­per­tais, jie yra skai­tę ir pra­ne­ši­mus pas mus, da­li­nę­si pa­tir­ti­mi dėl sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos. Iš tik­rų­jų yra ge­rų da­ly­kų, ku­rių ga­li­ma iš jų pa­si­mo­ky­ti.

Tie­sa, rei­kia pa­žy­mė­ti, kad Lie­tu­va ir pa­ti yra pa­da­riu­si la­bai di­de­lę pa­žan­gą. Vis­kas pra­si­dė­jo nuo vie­nos sa­vi­val­dy­bės, nuo Ku­piš­kio. Da­bar ta prak­ti­ka, va­di­na­ma­sis Ku­piš­kio pro­jek­tas, yra iš­pli­tu­si po dau­gy­bę ra­jo­nų, re­gio­nų, kur yra toks ko­or­di­nuo­tas po­žiū­ris ir dar­bas. Bet iš tie­sų, jūs tei­sin­gai sa­ko­te, mes ga­li­me pa­si­mo­ky­ti ir mo­ko­mės ir iš tų ša­lių, su ku­rio­mis part­ne­riau­ja­me, o Ja­po­ni­ja yra vie­na iš to­kių ša­lių, kur mes tu­ri­me ir for­ma­li­za­vę ben­dra­dar­bia­vi­mą su­tar­ti­mi. Tik­rai kei­čia­mės pa­tir­ti­mi ir mū­sų spe­cia­lis­tai ben­drau­ja su jais.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rė V. Ving­rie­nė.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, džiu­gu iš tie­sų, kad pa­skel­bia­mi Vai­kų emo­ci­nės ge­ro­vės me­tai ir tuo rū­pi­na­ma­si. Bet iš prin­ci­po, jei­gu jau me­tai bū­tų pa­skel­bia­mi, gal iš­ties… Ar yra ko­kių nors prie­mo­nių, kaip už­tik­rin­ti mo­kyk­lo­se tas pa­čias pa­ty­čių pre­ven­ci­jos pro­gra­mas, gal kas nors yra nu­ma­ty­ta, kad bū­tų ug­do­ma ir už­tik­ri­na­ma, bū­tent vi­sus tuos me­tus skir­ti pre­ven­ci­jai, ap­sau­gai, mo­ky­mams ir taip to­liau? Ir ne vien tik tarp vai­kų, bet kar­tu ir pe­da­go­gų mo­bin­go klau­si­mus spren­džiant. Juk iš prin­ci­po vai­kai ir­gi mo­ko­si to­je pa­ty­čių ap­lin­ko­je, tik­rai ne pa­slap­tis, kad mo­bin­go at­ve­jai tarp pe­da­go­gų stip­riai pa­pli­tę. Ko­kių yra prie­mo­nių, gal­būt pa­skel­bus tuos me­tus im­tis kom­plek­si­nių, sis­te­mi­nių prie­mo­nių šiai pro­ble­mai iš­ties spręs­ti?

A. VERYGA (LVŽSF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Jūs tik­rai tei­sin­gai pa­ste­bė­jo­te, kad pa­ty­čios pra­si­de­da ne nuo vai­kų, o nuo su­au­gu­sių­jų, ir pir­miau­sia su­au­gu­sių­jų el­ge­sį jie ma­to ir ko­pi­juo­ja. Tik­rai ge­ras pa­ste­bė­ji­mas, aš ma­nau, kad į jį bus bū­ti­na at­si­žvelg­ti, dė­lio­jant tas prie­mo­nes.

Da­lis jų jau yra fak­tiš­kai pa­reng­ta, nes tam tik­ras įdir­bis jau yra pa­da­ry­tas, bet da­bar ne­drįs­čiau pa­sa­ky­ti už švie­ti­mo sis­te­mą, ką jie yra nu­ma­tę čia. Bet tik­rai yra ge­ra pa­sta­ba. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­si­mai vi­si. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui.

Mo­ty­vai. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, jei­gu rei­kė­tų bal­suo­ti pa­gal mi­nist­ro at­sa­ky­mus, tai aš ne­bal­suo­čiau. Bet aš pa­skai­čiau ir do­ku­men­tą. Iš tik­rų­jų šiek tiek mi­nist­ras sa­ko, kad fi­nan­sų tam ne­rei­kia, tam rei­kia tik ge­rų no­rų. Ta­čiau do­ku­men­te, kur kal­ba­ma apie re­zul­ta­tus, tai kon­kre­čiai nu­ro­dy­ta: psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos pri­ei­na­mu­mas mo­kyk­lo­se, švie­ti­mo pa­gal­ba, to­liau, moks­lei­vių ir pe­da­go­gų so­cia­li­nių ir emo­ci­nių kom­pe­ten­ci­jų ug­dy­mas ben­dro­jo la­vi­ni­mo įstai­go­se, psi­cho­lo­gi­nių pro­ble­mų, kri­zių, psi­chi­kos su­tri­ki­mų anks­ty­vas at­pa­ži­ni­mas. Iš tik­rų­jų aš ne­įsi­vaiz­duo­ju, kaip tą ga­li­ma da­ry­ti be fi­nan­sų. Šiuo atveju, ne­ži­nau, mi­nist­re, ieš­ko­ki­te fi­nan­sų ir įgy­ven­din­ki­te šiais me­tais bent tą, o ki­tiems me­tams pla­nuo­da­mi biu­dže­tą ieš­ko­ki­te lė­šų, kad ta ini­cia­ty­va, ku­ri ra­sis šiais me­tais, ti­kė­si­mės, ne­nu­trūk­tų, bū­tų tęs­ti­nė. Iš tik­rų­jų ma­nau, kad rei­kė­tų vis dėl­to pri­tar­ti, nes, kaip ir sa­kiau, do­ku­men­te nu­ro­dy­ti ga­na kon­kre­tūs ir ge­ri tiks­lai, bet ma­nau, kad tam tik rei­ka­lin­gas fi­nan­sa­vi­mas. O kaip švie­ti­mo mi­nist­ras ir svei­ka­tos mi­nist­ras su­ras, tai man ma­žiau­siai rū­pi. Ačiū. Pri­tar­ki­te.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Man tai at­ro­do, kad kuo dau­giau mi­nist­ras kal­ba, tuo dau­giau abe­jo­nių. Mi­nist­ras A. Ve­ry­ga sa­ko, kad ne­rei­kia psi­cho­lo­gų, ne­rei­kia psi­chiat­rų, rei­kia tie­siog ma­žiau pa­ty­čių. Tai leis­ki­te, ger­bia­mas mi­nist­re, pa­klaus­ti, ką da­ry­ti tiems vai­kams, ku­riems jau rei­kia pa­gal­bos? Ką da­ry­ti tiems vai­kams, ku­rių šei­mos na­rys gal­būt nu­si­žu­dė? Ką da­ry­ti tiems vai­kams, ku­rie pa­ti­ria smur­tą šei­mo­je? Ką da­ry­ti tiems vai­kams, iš ku­rių da­bar ty­čio­ja­si? Tai jiems su­si­dė­ti daik­tus ir, ką, skris­ti į mė­nu­lį? Jiems ne­be­rei­kia jo­kios pa­gal­bos? Va­žiuo­ti į Vil­nių, sto­ti į ei­les? Aš ne­la­bai su­pran­tu mi­nist­ro po­žiū­rio į smur­to pre­ven­ci­ją ir man at­ro­do, kad to­kiais sim­bo­li­niais pa­reiš­ki­mais – emo­ci­nės ge­ro­vės me­tų pa­skel­bi­mais pro­ble­mos ne­iš­sprę­si. Pir­ma, tu­ri bū­ti la­bai rim­ta pro­gra­ma, ati­tin­ka­mas fi­nan­sa­vi­mas ir, vi­sų pir­ma, rei­ka­lin­gos, efek­ty­vios, ko­ky­biš­kos, lai­ku pa­gal­bos už­tik­ri­ni­mas, ko da­bar ra­jo­nuo­se nė­ra. Ypač vai­kų psi­chiat­rų nė­ra. Eta­tai yra ir pa­gal to­kį fi­nan­sa­vi­mą, koks yra nu­ma­ty­tas, tie­siog nie­kas ne­at­ei­na dirb­ti. Mi­nist­re, jūs la­bai ge­rai ži­no­te pro­ble­mą, tie­siog jūs jos ne­spren­džia­te.

PIRMININKAS. Mo­ty­vuo­ja po vie­ną ir bal­suo­ja­me, kad bū­tų pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4261.

Bal­sa­vo 55 Sei­mo na­riai: už – 48, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 7 Sei­mo na­riai. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mas ko­mi­te­tas – Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Pri­ta­ria­me. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 19 die­ną. Pri­ta­ria­me. Dė­ko­ju, ko­le­gos.

Dė­ko­ju kan­trie­siems Sei­mo na­riams. Dir­bo­me pa­gal šū­kį „Ne­lau­žy­kite žo­džio!“ ir po­sė­dį už­si­re­gist­ra­vę pa­baig­si­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 55 Sei­mo na­riai.

R. Baš­kie­nė no­ri dėl ve­di­mo tvar­kos.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Aš ma­nau, mes vi­si no­ri­me pa­si­džiaug­ti. Šian­dien die­na bu­vo la­bai dar­bin­ga. Ačiū vi­siems, ge­ros nuo­tai­kos. Ne­iš­si­neš­ki­me nuos­kau­dų, o iš­si­neš­ki­me ge­rus žo­džius. Bū­tų la­bai ge­rai, kad nuim­tu­me tuos vi­sus su­lau­žy­tus. Ačiū ta­riu vi­siems. Iki pa­si­maty­mo.

PIRMININKAS. O ry­toj dar­bo…

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Aiš­ku, jei­gu pri­si­mintume, tai dar, Pir­mi­nin­ke, anais lai­kais iš­ei­da­vo­me pu­sę ke­tu­rių ar­ba pu­sę pen­kių. Čia yra vie­nas ki­tas, ku­ris tai pri­si­me­na.

PIRMININKAS. Ry­te?

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Taip, E. Pu­pi­nis at­si­me­na. Taip bū­da­vo, taip ir bu­vo, iš­ėjo­me pu­sę pen­kių ry­te. Ačiū Die­vui, šian­dien anks­čiau. Ačiū, Pir­mi­nin­ke.

PIRMININKAS. Anais lai­kais, tai ana­me šimt­me­ty­je ir ana­me tūks­tant­me­ty­je. O da­bar bai­gia­me be­veik 22 va­lan­dą. Ačiū vi­siems. Po­sė­dis baig­tas. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LGF – frakcija „Lietuvos gerovei“; LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.