LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Audito komitetas

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GARANTIJŲ DARBUOTOJAMS JŲ DARBDAVIUI TAPUS NEMOKIAM IR ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ ĮSTATYMO NR. XII-2604 19, 20 IR 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-4546

 

2020-06-17  Nr. 141-P-15

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo:

Komiteto pirmininkė Ingrida Šimonytė, komiteto pirmininko pavaduotojas Naglis Puteikis, komiteto nariai: Agnė Bilotaitė, Petras Gražulis, Audronė Jankuvienė, Gintaras Vaičekauskas.

Komiteto biuras: vedėja Sigita Ščajevienė, patarėjos: Laura Pranaitytė, Asta Rubežė, vyresnioji specialistė Diana Andriūnaitė, padėjėja Akvilė Raudeliūnienė.

Kviestieji asmenys: Lietuvos Respublikos finansų viceministras Darius Sadeckas, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Finansų politikos departamento direktorius Irmantas Mikulėnas, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento direktorė Ingrida Muckutė, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Atskaitomybės ir apskaitos metodologijos skyriaus vedėja Daiva Žibutienė, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Atskaitomybės ir apskaitos metodologijos skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Gelusevičiūtė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupės vyresnioji patarėja Dalia Masaitienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Strateginio planavimo ir stebėsenos grupė vadovė Vaida Budzevičienė, Valstybės kontrolierius Mindaugas Macijauskas, Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Živilė Simonaitytė, Valstybės kontrolės Finansinio audito departamento vyriausioji patarėja Danguolė Krištopavičienė.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2020-03-16

1,

3

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1. Projekto 1 straipsnio 2 dalimi keičiamo įstatymo 19 straipsnio 6 punkte yra numatyta, jog administratorius rengia ir teikia Tarybai Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo bendruosius tarpinių ir metinių ataskaitų rinkinius. Pastebėtina, jog kituose šio projekto straipsniuose yra numatytas tik bendrųjų metinių ataskaitų rinkinių rengimas, teikimas bei tvirtinimas. Atsižvelgiant į tai, projektas koreguotinas.

Pritarti

Žr. Audito komiteto 1  pasiūlymą.

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2020-03-16

3

 

 

2. Projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje brauktina pasikartojanti formuluotė „biudžetiniams metams priskirtinos“. Be to, vienintelė projekto 3 straipsnio dalis nenumeruotina.

Pritarti

Žr. Audito komiteto 3 pasiūlymą.

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2020-03-16

4

 

 

3. Projekto 4 straipsnio 1 dalyje nustatoma, jog įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d., o šio straipsnio 2 dalyje nustatoma, kad šis įstatymas taikomas rengiant 2023 ir vėlesnių metų bendruosius metinių ataskaitų rinkinius. Atsižvelgus į tai, kad ataskaitų rinkiniai rengiami už praėjusius ataskaitinius laikotarpius bei siekiant teisinio aiškumo, projekto 4 straipsnis pildytinas nuostatomis dėl teisinio reguliavimo, kuris taikomas ataskaitų rinkiniams, rengiamiems už 2021 ir 2022 metus.

Pritarti

Žr. Audito komiteto 4 pasiūlymą.

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas,

2020-04-29

 

 

 

*

Komiteto sprendimas: iš esmės pritarti įstatymo projektui Nr. XIIIP-4546 ir siūlyti pagrindiniam Komitetui projektą tobulinti pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas, kurioms Komitetas pritarė.

Pritarti

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas: pritarti Seimo Audito komiteto patobulintam Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 19, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-4546(2) ir Seimo Audito komiteto išvadoms.

7.2. Pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo Audito komitetas,

2020-06-17

1

2

 

 

Argumentai:

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 19, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projekte Nr. XIIIP-4546 (toliau – projektas Nr. XIIIP-4546), kaip ir naujos redakcijos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo projekte Nr. XIIIP-4539 buvo įvesta nauja formuluotė „bendrasis metinių ataskaitų rinkinys“, kuri nebuvo apibrėžta, dėl to kėlė skirtingo interpretavimo rizikas ir buvo klaidinanti. Įvertinus tai, Audito komitetas – pagrindinis komitetas – pasiūlė naujos redakcijos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo projekte Nr. XIIIP-4539 šios formuluotės atsisakyti, nes teisės aktų nuostatos turi būti aiškios, glaustos, vengiant nereikalingų supratimą apsunkinančių žodžių.

Projekte Nr. XIIIP-4546 stokojama nuoseklumo, nes ne visuose projekto straipsniuose yra aptariamos nuostatos, susijusios ne tik su bendrųjų, bet ir tarpinių metinių ataskaitų rinkinių rengimu, teikimu bei tvirtinimu.

Siūlytina suderinti teisės aktų nuostatas tarpusavyje, atsisakant netikslių ir klaidinančių formuluočių, pritariant Seimo kanceliarijos Teisės departamento 1 pastabai, siūlytina tikslinti projekto 1 straipsnį.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto Nr. XIIIP-4546 1 straipsnio 2 dalimi keičiamą galiojančio įstatymo 19 straipsnio 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6) rengia ir teikia Tarybai Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo bendruosius tarpinių irmetinių ataskaitų rinkinius;“.

Pritarti

 

2.

Seimo Audito komitetas,

2020-06-17

2

1,

3

 

 

Argumentai:

Siūlytina suderinti naujos redakcijos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo projekto Nr. XIIIP-4539 ir projekto Nr. XIIIP-4546 nuostatas tarpusavyje, taip pat atsisakyti netikslių ir klaidinančių formuluočių, nes teisės aktų nuostatos turi būti aiškios, glaustos, vengiant nereikalingų, supratimą apsunkinančių žodžių.

Siekiant teisinio aiškumo, siūlytina tikslinti projekto 2 straipsnį,

 

Pasiūlymas:

1.  Pakeisti projekto 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Pakeisti 20 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) pritaria Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmatos projektuisąmatų projektams;“.

 

2. Pakeisti projekto 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Papildyti 20 straipsnio 4 dalį 21 punktu:

„21) pritaria Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo bendriesiems metinių ataskaitų rinkiniams, kurie yra valstybės socialinių fondų bendrojo ataskaitų rinkinio dalis;“.

Pritarti

 

3.

Seimo Audito komitetas,

2020-06-17

3

 

 

 

Argumentai:

Siūlytina suderinti naujos redakcijos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo projekto Nr. XIIIP-4539 ir projekto Nr. XIIIP-4546 nuostatas tarpusavyje, taip pat atsisakyti netikslių ir klaidinančių formuluočių, nes teisės aktų nuostatos turi būti aiškios, glaustos, vengiant nereikalingų, supratimą apsunkinančių žodžių.

Projekte stokojama nuoseklumo, nes ne visuose projekto straipsniuose yra aptariamos nuostatos, susijusios ne tik su bendrųjų, bet ir tarpinių metinių ataskaitų rinkinių rengimu, teikimu bei tvirtinimu.

Atsižvelgiant į tai, bei siekiant teisinio aiškumo ir pritariant Seimo kanceliarijos Teisės departamento 1 ir 2 pastaboms, siūlytina tikslinti projekto 3 straipsnį.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto Nr. XIIIP-4546 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

21 straipsnis. Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo atskaitomybė ir finansų kontrolė

1. Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmatų projektai ir bendrieji metinių ataskaitų rinkiniai rengiami taikant kaupimo principą, pagal kurį biudžetiniams metams priskirtinos Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo apskaičiuotos pajamos ir biudžetiniams metams priskirtinos su biudžetiniais metais sutampančių laikotarpių sąnaudos, apskaičiuotos už laikotarpius, sutampančius su biudžetinių metų laikotarpiu, parodomos pagal apskaičiavimo laikotarpius neatsižvelgiant į įplaukų gavimo ir išlaidų padarymo laiką.

2. Vyriausybė Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmatų projektus teikia Seimui tvirtinti kartu su atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu Lietuvos Respublikos Seimo statute nustatyta tvarka ir terminais.

3. Jeigu ateinančių metų Garantinio fondo lėšų sąmata nepatvirtinama iki einamųjų metų pabaigos, Garantinio fondo lėšos, skiriamos vadovaujantis šio įstatymo 6 straipsniu, metų pradžioje iki Garantinio fondo lėšų sąmatos patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusiais metais skirtų Garantinio fondo lėšų. Jeigu ateinančių metų Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmata nepatvirtinama iki einamųjų metų pabaigos, Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšos, skiriamos vadovaujantis šio įstatymo 15 straipsniu, metų pradžioje iki Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmatos patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusiais metais skirtų Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų.

4. Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo bendrųjų metinių ataskaitų rinkinių rengimą, teikimą, auditą, tvirtinimą ir skelbimą reglamentuoja rengimo, sudėties, audito, skelbimo ir teikimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas.“

Pritarti

 

4.

Seimo Audito komitetas,

2020-06-17

4

2

 

 

Argumentai:

Ataskaitose pateikta informacija yra retrospektyvinė, t. y. apibūdina praėjusius laikotarpius. Projekto nuostatų įsigaliojimas numatytas 2022 m. sausio 1 d., tačiau jos būtų taikomos rengiant ataskaitų rinkinius už 2023 ir vėlesnius metus.

Siūlytina tikslinti teisės normų taikymą, nes neaiškus taikytinas teisinis reguliavimas ataskaitų rinkiniams, rengiamiems už 2021 ir už 2022 metus, ir projekte aiškiai suformuluoti atitinkamas nuostatas.

Atsižvelgiant į tai bei pritariant Seimo kanceliarijos Teisės departamento 3 pastabai, siūlytina tikslinti projekto 4 straipsnio 2 dalį.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Šis įstatymas taikomas rengiant 2023 ir vėlesnių metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto projektus ir 2023 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių bendruosius metinių ataskaitų rinkinius. Rengiamiems ataskaitinių laikotarpių iki 2023 metų ataskaitų rinkiniams taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusios Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo nuostatos.

Pritarti

 

8. Balsavimo rezultatai: už – 6, prieš – 0, susilaikė – 0.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: I. Šimonytė.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 19, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4546(2);

2. Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 19, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4546(2) lyginamasis variantas.

 

Komiteto pirmininkė                                                                                                                                                               Ingrida Šimonytė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Asta Rubežė ir vyresnioji specialistė Diana Andriūnaitė