2017-10-17

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-2223 1, 6, 19, 191, 192, 55 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 193 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-667 (3)

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

4 (191)

 

5 (192)

10

 

7

3

 

3

Argumentai:

191 straipsnio 8 dalyje (ir atitinkamai – 192 straipsnio 5 dalyje) pateikiami paraiškos nepriėmimo pagrindai (vienas iš jų – kai nėra atrankos išvados arba sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos arba jie nebegalioja). 191 straipsnio 10 dalyje (ir atitinkamai – 192 straipsnio 7 dalyje) – leidimo neišdavimo (nekeitimo) pagrindai, kurie gali susidaryti jau po to, kai paraiška buvo priimta.

Teisiniu požiūriu nelogiška 191 straipsnio 10 dalyje (ir atitinkamai – 192 straipsnio 7 dalyje), kaip leidimo neišdavimo pagrindą nurodyti, kad leidimas neišduodamas, kai nėra atrankos išvados ar PAV sprendimo, nes jei šių dokumentų nėra, tai jau paraiška negali būti priimta pagal 191 straipsnio 8 dalies 4 punktą (arba 192 straipsnio 5 dalies 4 punktą). Priėmus paraišką, gali tik susiklostyti tik tokia situacija, kad iki leidimo išdavimo dienos pasibaigs atrankos išvados ar sprendimo galiojimas.

 

Pasiūlymas:

Siūloma išbraukti žodžius „nėra atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimo...“ iš 191 straipsnio 10 dalies 3 punkto ir 192 straipsnio 7 dalies 3 punkto.

191 straipsnio 10 dalies 3 punktą rašyti taip:

„3) nėra atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos, pagal kurį planuojama ūkinė veikla galima pasirinktoje vietoje, arba ši išvada ar sprendimas nebegalioja atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos, pagal kurį planuojama ūkinė veikla galima pasirinktoje vietoje, jei ši išvada ar šis sprendimas yra privalomi tam, kad būtų išduotas ar pakeistas TIPK leidimas, išskyrus atvejus, kai buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, leidimas naudoti žemės gelmių išteklius arba ertmes ar kituose įstatymuose nurodytas leidimas galiojant šiam sprendimui ar šiai atrankos išvadai.“

192 straipsnio 7 dalies 3 punktą rašyti taip:

„3) nėra atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos, pagal kurį planuojama ūkinė veikla galima pasirinktoje vietoje, arba ši išvada ar sprendimas nebegalioja atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos, pagal kurį planuojama ūkinė veikla galima pasirinktoje vietoje, jei ši išvada ar šis sprendimas yra privalomi tam, kad būtų išduotas ar pakeistas taršos leidimas, išskyrus atvejus, kai buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, leidimas naudoti žemės gelmių išteklius arba ertmes ar kituose įstatymuose nurodytas leidimas galiojant šiam sprendimui ar šiai atrankos išvadai.“

6 (193)

1

 

 

Argumentai:

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (toliau – Direktyva) 3 straipsnio 3 dalyje nurodyta „įrenginio“ apibrėžtis: „įrenginys – stacionarus technikos objektas, kuriame vykdoma viena arba kelios I priede arba VII priedo 1 dalyje išvardytos veiklos rūšys ir bet kuri kita toje pačioje vietoje vykdoma tiesiogiai susijusi veikla, kuri techniškai susijusi su tuose prieduose išvardytų rūšių veikla ir gali sukelti teršalų išmetimą ir taršą“.

Jei Įstatyme pateiktoje organinius tirpiklius naudojančio įrenginio sampratoje nebus žodžių „toje pačioje vietoje“, tai pažeis Direktyvoje pateikto termino „įrenginys“ apibrėžtį ir sukels teisines pasekmes praktikoje nustatant, kokia ir kokioje vietoje esanti susijusi veikla laikytina tuo pačiu įrenginiu.

Būtina pažymėti, kad Europos Komisija yra pateikusi paklausimą Lietuvai dėl galimai netinkamo Direktyvos perkėlimo. Vienas iš klausimų – būtent nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtintos „įrenginio“ apibrėžties atitikimas Direktyvos nuostatoms. Jei Europos Komisija nustatytų, kad Direktyva netinkamai perkelta į nacionalinę teisę, prieš Lietuvą gali būti pradėta oficiali pažeidimo nagrinėjimo procedūra.

 

Pasiūlymas:

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 19, 191, 192, 55 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 193 straipsniu įstatymo (toliau – Įstatymas) 6 straipsnyje nurodyto 193 straipsnio 1 dalyje pateikiamą organinius tirpiklius naudojančio įrenginio sampratą papildyti ir išdėstyti taip :

 

„Organinius tirpiklius naudojantis įrenginys (toliau – įrenginys) šiame straipsnyje suprantamas kaip stacionarus technikos objektas, kuriame vykdant aplinkos ministro patvirtintose Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklėse (toliau – LOJ taisyklės) nurodytą vienos arba kelių rūšių veiklą, taip pat kitą toje pačioje vietoje vykdomą tiesiogiai techniškai susijusią veiklą, kurią vykdant išmetami lakieji organiniai junginiai, suvartojamas organinio tirpiklio kiekis atitinka nurodytą minėtose taisyklėse.


 

 

 

Teikia Seimo narys                                                                              Kęstutis Mažeika