Projekto Nr.XIVP-2629(2)

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS GELMIŲ ĮSTATYMO NR. I-1034 5 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

5 straipsnis. Savivaldybės institucijos mero ar jo įgalioto savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencija žemės gelmių naudojimo ir apsaugos srityje

Savivaldybės vykdomosios institucijos mero ar jo įgalioto savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijos žemės gelmių naudojimo ir apsaugos srityje:

1) išduoda planavimo sąlygas žemės gelmių naudojimo plano rengimui;

2) Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka teikia išvadas paraiškoms dėl gėlo požeminio vandens gavybos gręžinio projektavimo.“

 

2 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Registruojamų tiesioginių žemės gelmių tyrimų vieta (kai gręžiamas gręžinys, kurio projektinis gylis 300 metrų ir daugiau, ar mineralinio požeminio vandens gręžinys) ar plotas (visais kitais atvejais), atlikimo būdas ir trukmė turi būti suderinti su žemės savininkais, valdytojais ir naudotojais vadovaujantis Žemės įstatymo nuostatomis, o įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus informacija ir pranešimai žemės savininkams, valdytojams ir (ar) kitiems naudotojams pateikiami vadovaujantis Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nuostatomis. Prieš pradėdamas angliavandenilių išteklių tiesioginį žemės gelmių tyrimą, leidimo turėtojas ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų apie tai turi raštu pranešti savivaldybės, kurios teritorijoje numatomi žemės gelmių tyrimai, vykdomajai institucijai administracijai.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

 

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė                                                                  Aistė Gedvilienė