PASIŪLYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 2, 14, 16, 17, 201, 211, 22, 31, 39 ir 482 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS NR. XIVP-2832(3)

 

2023-11-21

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

8

 

 

Argumentai:

Pasiūlymu siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – Konstitucinis Teismas) 2023-11-07 nutarimą, kuriame Konstitucinis Teismas konstatavo, kad elektros gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių ribojimų taikymui nepakanka šiuo metu galiojančių Elektros energetikos įstatymo 31 ir 39 straipsnių nuostatų, kuriomis šiuo metu grindžiamas tokių ribojimų detalesnis reglamentavimas poįstatyminiais teisės aktais. Kartu Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad siekdamas sklandaus elektros energijos tinklų funkcionavimo (elektros energijos gamybos iš įvairių atsinaujinančių energijos išteklių plėtros suderinamumo su elektros energijos tinklų pajėgumais) ir nepertraukiamo elektros energijos tiekimo vartotojams, taip pat atsižvelgdamas į elektros energijos gamybos iš įvairių atsinaujinančių energijos išteklių prioritetus, įstatymų leidėjas įstatymu gali nustatyti elektros energijos gamybos iš skirtingų atsinaujinančių energijos išteklių ribojimus. Atsižvelgiant į tai, kad ribojimų elektros energijos gamybai taikymas yra esminė šios energetikos srityje vykdomos specifinės ūkinės veiklos sąlyga, daranti esminį poveikį šiai ūkinei veiklai, nustatant elektros gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ribojimus įstatymų leidėjas taip pat turi nustatyti dėl tokio suvaržymo patirtų praradimų kompensavimo įstatymines prielaidas.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 8 straipsnį, kuriuo keičiamas įstatymo 31 straipsnis, ir išdėstyti 31 straipsnio 22 dalį taip:

1. Pakeisti 31 straipsnio 21 dalies 1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„1) teisės aktuose ir (ar) programavimo lygmens planavimo dokumentuose (atitinkamų metų nacionalinėje energetikos plėtros programoje, Vyriausybės programoje ir (ar) Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane) nustatytiems atsinaujinančius išteklius naudojantiems objektams Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje, įskaitant Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 ir 221 straipsniuose nurodytus objektus, prijungti numatytu laiku, taip pat šiuose dokumentuose nurodytiems energetikos objektams, prisidedantiems prie elektros energetikos sistemos darbo stabilumo, patikimumo ir (ar) saugumo, prijungti numatytu laiku ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių projektams, kuriems suteiktas valstybei svarbaus projekto statusas, prijungti numatytu laiku;“.

2. Pakeisti 31 straipsnio 22 dalį ir išdėstyti ją taip:

„22. Pralaidumų rezervavimo tvarka, atsižvelgiant į Tarybos nustatytus pagrįstus principus ir (ar) kriterijus, gali būti diferencijuojama pagal asmenų ir (ar) įrenginių grupes, elektrinių, elektros energijos gamybos ir energijos kaupimo įrenginių įrengtosios galios ar prijungimo taške suteikiamos leistinos generuoti galios dydį, taip pat pagal esamų laisvų elektros tinklų pralaidumų dalį, kai, įvertinus prie tinklo prijungtų elektrinių, elektros energijos gamybos ir energijos kaupimo įrenginių patiekiamos į elektros tinklą galios nevienalaikiškumą, gali būti nustatyti šio įstatymo 22 straipsnio 31 dalyje ir 482 straipsnio 3 dalyje numatyti prijungimo pajėgumų apribojimai arba eksploatavimo apribojimai, nustatant elektros energijos priėmimo ir persiuntimo ribojimus tik esant elektros perdavimo tinklo leidžiamų parametrų viršijimui linijų tranzite, tinklo mazge ar sistemos balanse. Elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, priėmimas ir persiuntimas elektros tinklais gamintojui negali būti ribojamas daugiau nei 5 procentais jo iš atsinaujinančių išteklių per vienerius metus pagaminto elektros energijos kiekio, į šį kiekį neįskaitant perdavimo tinklo avarijų ir remontų bei rekonstrukcijų laikotarpių. Gamintojo nuostoliai, patirti dėl didesnio nei nustatyta elektros energijos kiekio, pagaminto iš atsinaujinančių energijos išteklių, priėmimo ir persiuntimo apribojimo atlyginami Tarybos nustatyta tvarka. Taryba užtikrina, kad Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos apraše nustatomi prijungimo pajėgumų arba eksploatavimo apribojimai būtų nustatomi remiantis skaidriomis ir nediskriminacinėmis procedūromis, taip pat kad būtų užtikrintas tinklų naudotojų naujai prijungiamų įrenginių (elektrinių ir kaupimo įrenginių) ekonominis efektyvumas ir kad nebūtų sukurta nepagrįstų kliūčių patekti į elektros energijos rinką. Vadovaudamasis Reglamento (ES) 2019/943 12 ir 13 straipsnių ir šio įstatymo nuostatomis, perdavimo sistemos operatorius Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos apraše nustato elektros energijos priėmimo, persiuntimo ir perskirstymo tvarką. Be to, perdavimo sistemos operatorius Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos apraše nustato elektros energijos persiuntimo nutraukimo sąlygas, kai tinklų naudotojo elektros įrenginių patiekiama į elektros tinklus aktyvioji galia viršija leistiną generuoti galią.“

 

 

 

 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                                              Andrius Bagdonas