LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

V (RUDENS) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 238

STENOGRAMA

 

2018 m. gruodžio 4 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS,
Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja
R. BAŠKIENĖ,
Seimo Pirmininko pavaduotojai
J. LIESYS ir G. KIRKILAS

 

 


 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). La­bas ry­tas, ger­bia­mi ko­le­gos! Pra­de­da­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. gruo­džio 4 d. po­sė­dį. (Gon­gas) Kvie­čiu re­gist­ruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo 101 Sei­mo na­rys.

 

10.01 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2018 m. gruo­džio 4 d. (ant­ra­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Dar­bo­tvarkė yra pa­teik­ta, Se­niū­nų su­ei­ga pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti dar­bo­tvarkei ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

10.02 val.

Pre­kių žen­klų įsta­ty­mo Nr. VIII-1981 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2645(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2.1 klau­si­mas – Pre­kių žen­klų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2645. Pra­ne­šė­ja – A. Ši­rins­kie­nė. Ne­ma­tau pra­ne­šė­jos. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas – S. Šed­ba­ras. Ma­lo­niai pra­šo­me.

Pri­ėmi­mas. Pri­ima­me pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų ir pa­tai­sų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 2 straips­nio taip pat nė­ra pa­siū­ly­mų. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 3 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 4 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 5 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 6 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 7 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 8 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 9 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 10 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 11 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 12 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 13 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 14 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 15 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 16 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 17 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 18 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 19 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 20 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 21 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 22 strai­ps­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 23 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 24 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 25 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 26 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 27 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 28 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 29 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 30 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­tari­mu. 31 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 32 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 33 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 34 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 35 strai­ps­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 36 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 37 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 38 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl 39 straips­nio yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF*). Tei­sės de­par­ta­men­tas siū­lo nu­ma­ty­ti kon­kre­tų ter­mi­ną pa­raiš­kai svars­ty­ti. Ko­mi­te­tas ši­tam pa­siū­ly­mui pri­ta­rė ir nu­sta­tė vie­no mė­ne­sio ter­mi­ną.

PIRMININKAS. Ačiū. Ir su to­kiu pri­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 39 straips­niui. 40 strai­ps­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 41 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 42 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 43 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 44 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 45 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 46 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 47 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 48 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­tari­mu. 49 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 50 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 51 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 52 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 53 strai­ps­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 54 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 55 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 56 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 57 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 58 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 59 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 60 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 61 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­tari­mu. 62 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 63 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 64 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 65 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 66 strai­ps­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 67 strai­ps­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 68 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 69 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

70 straips­nis. Yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Tei­sės de­par­ta­men­tas siū­lė nu­ma­ty­ti tam tik­rą tai­syk­lę tei­sėms į ge­og­ra­fi­nes nuo­ro­das gin­ti. Ko­mi­te­tas tam tik­rą nuo­ro­dą įtrau­kė, tai yra iš es­mės pri­ta­rė Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Ir su to­kiu pa­siū­ly­mu ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu 70 straips­niui.

71 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 72 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 73 straips­nio taip pat nė­ra pa­siū­ly­mų. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 74 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 75 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 76 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 77 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 78 strai­ps­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 79 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ir vi­sai 1 straips­nio re­dak­ci­jai pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

2 straips­nis – „Įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas“. Yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas?..

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė, nes tai yra vi­siš­kai su­si­ję su prieš tai bu­vu­siu pa­siū­ly­mu. Iš vie­nur iš­brauk­ta, ki­tur įtrauk­ta.

PIRMININKAS. Ir su to­kiu ko­mi­te­to pri­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu įsta­ty­mo 2 straips­niui.

Mo­ty­vai. Dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me dėl šio pro­jek­to pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 111 Sei­mo na­rių: už – 98, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 13 Sei­mo na­rių. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2645) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.07 val.

Mo­kes­čių už pra­mo­ni­nės nuo­sa­vy­bės ob­jek­tų re­gist­ra­vi­mą įsta­ty­mo Nr. IX-352 6, 7 straips­nių ir 4 prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2646(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2.2 klau­si­mas – Mo­kes­čių už pra­mo­ni­nės nuo­sa­vy­bės ob­jek­tų re­gist­ra­vi­mą įsta­ty­mo 6, 7 straips­nių ir 4 prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2646(2). Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­ja – A. Ši­rins­kie­nė. Nė­ra. Taip pat pra­šy­si­me S. Šed­ba­rą. Pri­ima­me pa­straips­niui.

1 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 2 straips­nis. Taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 3 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

4 straips­nis. Yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Pa­siū­ly­mas yra re­dak­ci­nis – pa­tiks­lin­ti įsta­ty­mo pa­va­di­ni­mą. Ko­mi­te­tas jam pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ir vi­sam 4 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

Mo­ty­vai už, prieš. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, prieš tai kal­bė­jęs ma­no ko­le­ga sa­kė, kad tik per­ke­lia­mi da­ly­kai, bet iš tik­ro tai yra mo­kes­čių pa­di­di­ni­mas, ir ga­na žen­klus. Re­mian­tis di­rek­ty­vo­mis, jei­gu pa­žiū­rė­si­te į pa­tį įsta­ty­mo pro­jek­tą, tai ten vi­sur skai­čiai ga­na di­de­li, vi­si mo­kes­čiai po 180, po 200 ir taip to­liau. Li­be­ra­lai ne­pa­lai­kys to da­ly­ko, to­kio žen­klaus mo­kes­čių pa­di­di­ni­mo, ne­žiū­rint to, kad tas lyg ir ga­lė­tų aiš­kė­ti iš Eu­ro­pos di­rek­ty­vos. Bet ne­bū­ti­na di­rek­ty­vą ak­lai vyk­dy­ti. Mo­kes­čiai yra mū­sų na­cio­na­li­nis rei­ka­las. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Mo­ty­vai už – S. Šed­ba­ras.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, aš la­bai trum­pai. Mes jau pri­ta­rė­me pa­grin­di­niam įsta­ty­mui, šis yra ly­di­ma­sis. Ki­ta ver­tus, čia mes tru­pu­tį, ko­le­ga Kęs­tu­ti, ne tuos žo­džius tur­būt var­to­ja­me. Tai nė­ra kaž­ko­kie pri­va­lo­mi mo­kes­čiai, tai yra už pa­slau­gą. Čia yra už tai, kai re­gist­ruo­ja­mi pre­kių žen­klai, už tą pa­slau­gą yra su­skai­čiuo­ta, ko­kie tu­ri bū­ti mo­kė­ji­mai tų ūkio sub­jek­tų ar­ba fi­zi­nių as­me­nų, ku­rie no­ri įre­gist­ruo­ti, ir ati­tin­ka­mai čia yra su­tvar­ky­ta mo­kė­ji­mų len­te­lė. Tai nė­ra ko­kie nors pri­va­lo­mi mo­kes­čiai.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rė V. Čmi­ly­tė-Niel­sen.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Mie­li ko­le­gos, aš tie­siog no­rė­čiau at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį, kad la­bai di­džiuo­ja­mės tuo, kad esa­me aukš­tai pagal įvai­riu­s tarp­tau­ti­niu­s įver­ti­ni­mu­s, kaip pagal „Doing Bu­si­ness“ esa­me 14 vie­to­je, bet tuo pat me­tu to­kie pa­kei­ti­mai, kaip čia siū­lo­mi, kai kai ku­riais at­ve­jais mo­kes­čiai di­di­na­mi 100 %, tik­rai ga­li tu­rė­ti nei­gia­mos įta­kos mū­sų ver­slui. Siū­ly­čiau su­si­lai­ky­ti dėl šio straips­nio. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Dau­giau Sei­mo na­rių pa­reikš­ti nuo­mo­nės ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti pri­imant šį pro­jek­tą.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 110 Sei­mo na­rių: už – 94, prieš – 2, su­si­lai­kė 14. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2646) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.11 val.

Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 2, 13, 15, 24, 62, 64, 781, 1151 straipsnių, 2 prie­do pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 91 ir 261 straips­niais įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-2567(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių, 2 prie­do pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 91 ir 261 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2567. Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­jas – A. Pa­lio­nis. S. Ja­ke­liū­nas. Pra­šau. Pri­ima­me pa­straips­niui.

Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 3 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 4 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 5 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 6 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 7 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 8 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­rimu. 9 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 10 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 11 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 12 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu… Ne pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu, o pa­lau­kia­me S. Ja­ke­liū­no pa­siū­ly­mo.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Dė­kui. Ka­dan­gi da­bar jau gruo­džio 4 die­na, pro­jek­te bu­vo, kad iki lap­kri­čio 30 die­nos pri­ima­mi įsta­ty­mo įgy­ven­di­na­mie­ji tei­sės ak­tai, na­tū­ra­lu, kad ta da­ta tu­rė­tų bū­ti ko­re­guo­ja­ma. Šiuo at­ve­ju yra siū­ly­mas iki gruo­džio 31 die­nos pa­keis­ti tą da­tą.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – taip pat pri­tar­ti. Tur­būt ga­li­me pri­tar­ti, kad 29 yra, kad svars­ty­tu­me ir kad pri­tar­tu­me šiam pa­siū­ly­mui, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. To­kiu bū­du pri­ta­ria­me vi­sam 12 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju.

Mo­ty­vai už, prieš. Dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 111 Sei­mo na­rių: už – 107, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2567) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.14 val.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 178, 180, 181, 196, 197, 250, 2503, 2521 straips­nių ir prie­do pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2451(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4.1 klau­si­mas – Bau­džia­mo­jo ko­dek­so kai ku­rių straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2451. Pra­ne­šė­ja – A. Ši­rins­kie­nė, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas.

Pri­ėmi­mas. Ar yra A. Ši­rins­kie­nė? Nė­ra. S. Šed­ba­ras. Pra­šom. Pri­ima­me pa­straips­niui.

1 straips­nis. Dėl 1 straips­nio yra di­de­lis Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Yra di­de­lis pa­siū­ly­mas, il­gai prie jo bu­vo dirb­ta, net­gi spe­cia­li per­trau­ka pa­da­ry­ta ir klau­sy­mai. Ko­mi­te­tas su­ra­do spren­di­mą ir iš es­mės pri­ta­rė Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Ačiū. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu vi­sam 1 straips­niui su Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mu, at­si­žvelg­da­mi į to pa­siū­ly­mo tu­ri­nį, su­de­rin­tą su ko­mi­te­tu. 2 straips­nis. Taip pat yra ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Taip, yra dėl 2 ir 3 straips­nių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mai. Jie yra su­si­ję su tuo pa­siū­ly­mu, ku­riam ką tik pri­ta­rė­me, kur bu­vo Tei­sės de­par­ta­men­to at­kreip­tas dė­me­sys, ir čia yra per straips­nius vi­sa tai iš­dės­ty­ta.

PIRMININKAS. Ir to­kiam 2 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 3 straips­nis. Taip pat ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas yra.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Taip, tai yra ly­giai tas pats kom­plek­si­nis pa­siū­ly­mas.

PIRMININKAS. Su­de­rin­tas su pir­muo­ju pa­siū­ly­mu. Ačiū. 3 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu su pa­siū­ly­mu. Ir 4 straips­niui be pa­siū­ly­mų ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 5 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 6 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 7 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 8 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ir 9 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

Mo­ty­vai už, prieš. Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 107 Sei­mo na­riai: vi­si 107 bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2451) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.16 val.

Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1418 2, 19, 48 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2452(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4.2 klau­si­mas – Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2452. Pra­ne­šė­jas – V. Ker­na­gis. Ta­čiau pa­siū­ly­mų nė­ra, ne­kvie­čiu, į tri­bū­ną ne­bū­ti­na ei­ti. Yra vie­nas Tei­sės de­par­ta­men­to? Ge­rai.

1 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 2 straips­niui be pa­siū­ly­mų taip pat pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 3 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 4 straips­niui – įsta­ty­mo prie­do pa­kei­ti­mas su Tei­sės de­par­ta­men­to tech­ni­ne pa­tai­sa – pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ir 5 straips­niui „Įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas ir įgy­ven­di­ni­mas“ pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Mo­ty­vai už, prieš. Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: už – 104, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2452) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.18 val.

Sei­mo kon­tro­lie­rių įsta­ty­mo Nr. VIII-950 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1260(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-5 klau­si­mas – Sei­mo kon­tro­lie­rių įsta­ty­mo 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1260. Pra­ne­šė­jas – V. Si­mu­li­kas.

Pri­ima­me pa­straips­niui. 1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. 2 straips­nis – įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mas ir įsi­ga­lio­ji­mas. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da.

V. SIMULIK (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dai. Dau­giau pa­siū­ly­mų ne­gau­ta.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­mi­te­tui pri­ta­rus pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Nuo­mo­nės. Nuo­mo­nės už, prieš. Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 107 Sei­mo na­riai: už – 101, prieš – 3, su­si­lai­kė 3 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1260) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.20 val.

Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-1005 2, 12 ir 50 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 141 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1324(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas – Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 141 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1324(2). Pra­ne­šė­jas – K. Ma­žei­ka. Kvie­čiu į tri­bū­ną. Pri­ėmi­mas. Yra pa­siū­ly­mų. Ar K. Ma­žei­ka yra? (Bal­sai sa­lė­je) Ne­ma­tau. Kas no­rė­tų iš Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to? Yra K. Ma­žei­ka. Pra­šau.

1 straips­nis. Dėl jo yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Pri­tar­ti. Ant­ras Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti iš da­lies. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Pra­šau pa­ko­men­tuo­ti, kam pri­ta­rė ko­mi­te­tas.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Pri­ta­rė­me iš da­lies, nes siū­lo­ma pa­pil­dy­ti šį straips­nį 6.1 da­li­mi, tie­siog pa­kei­čiant at­ski­ru punk­tu.

PIRMININKAS. Dėl kon­tro­li­nio pir­ki­mo?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Taip.

PIRMININKAS. Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to tre­čias pa­siū­ly­mas.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Tre­čiam pa­siū­ly­mui siū­lo­me pri­tar­ti. Jis yra tik tech­ni­nio po­bū­džio.

PIRMININKAS. Tech­ni­nio po­bū­džio ir jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Taip.

PIRMININKAS. Su to­kiais ko­mi­te­to pri­ta­ri­mais ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 1 straips­niui.

Dėl 2 straips­nio taip pat yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti. Čia taip pat tech­ni­nio po­bū­džio.

PIRMININKAS. Su to­kiu pri­ta­ri­mu Tei­sės de­par­ta­men­tui ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 2 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl 3 straips­nio taip pat yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti iš da­lies ir siū­lo­ma straips­nį iš­dės­ty­ti at­ski­rai 3 punk­tu.

PIRMININKAS. Ačiū. Ki­tas pa­siū­ly­mas taip pat Tei­sės de­par­ta­men­to. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Pa­ko­men­tuo­ki­te.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Taip, pri­ta­rė iš da­lies. Ben­drie­ji as­me­nų pa­tik­ri­ni­mų, įskai­tant kon­tro­li­nius pir­ki­mus, rei­ka­la­vi­mai nu­sta­ty­ti ki­tuo­se Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės įsta­ty­mo straips­niuo­se.

PIRMININKAS. Su to­kiu pri­ta­ri­mu ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti vi­sam 3 straips­niui.

Dėl 4 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Taip.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 5 straips­nio – įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas ir įgy­ven­di­ni­mas – taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Mo­ty­vai už – K. Ma­žei­ka. At­si­sa­ko. Ki­tų dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių Sei­mo na­rių nė­ra. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai: už – 95, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 9. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1324(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.23 val.

Ve­te­ri­na­ri­jos įsta­ty­mo Nr. I-2110 2 straips­nio, tre­čio­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 131 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2572(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7.1 klau­si­mas – Ve­te­ri­na­ri­jos įsta­ty­mo 2 straips­nio, tre­čio­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 131 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2572(2). Pra­ne­šė­jas – R. Že­mai­tai­tis. Ne­kvie­čia­me į tri­bū­ną, nes pa­siū­ly­mų, pa­tai­sų pri­ėmi­mo sta­di­jo­je nė­ra.

Pri­ima­me pa­straips­niui. 1 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 2 straips­niui taip pat ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 3 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 4 straips­niui „Įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas ir įgy­ven­di­ni­mas“ pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Mo­ty­vai už, prieš. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų svar­bus įsta­ty­mas. Vis dėl­to svar­bi ir ve­te­ri­na­ri­jos me­di­ci­ni­nė re­zi­den­tū­ra, tuo la­biau kad Lie­tu­va yra ir gy­vu­li­nin­kys­tės kraš­tas, kur tik­rai iš­plė­to­ta, ir ga­li­me kon­ku­ruo­ti su ki­to­mis ša­li­mis. Ta­čiau no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad vis dėl­to, kaip ir vi­sos re­zi­den­tū­ros, taip pat rei­ka­lau­ja fi­nan­si­nių re­sur­sų. No­rė­tų­si, kad čia bū­tų ne tik pri­im­tas tei­sės ak­tas, bet at­si­žvelg­ta ir biu­dže­te, kad tiek re­zi­den­tū­ros ba­zėms, ne tik pri­va­čioms, bet bū­tų ku­ria­mos ir prie mū­sų moks­lo ins­ti­tu­ci­jų tam tik­ros ba­zės, aiš­ku, nu­ma­ty­tas fi­nan­sa­vi­mas, ypač re­zi­den­tų at­ly­gi­ni­mams.

Siū­lau ne­su­sto­ti prie įsta­ty­mo, bet taip pat at­si­žvelg­ti ir į biu­dže­to san­da­rą, šiek tiek nu­ma­ty­ti lė­šų ir ši­tam rei­ka­lui. Bi­jau, kad dėl ši­tos re­zi­den­tū­ros ga­li šiek tiek nu­ken­tė­ti ki­tos re­zi­den­tū­ros, tai, ma­ny­čiau, tu­rė­tu­me skir­ti ir fi­nan­sų iš biu­dže­to. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Iš­ties, ko­le­gos, no­riu pa­sa­ky­ti, kad fi­nan­sai nu­ma­ty­ti. Čia yra tur­būt dau­giau me­di­ci­nos ir ve­te­ri­na­ri­jos re­zi­den­tū­ros stu­di­jų su­vie­no­di­ni­mas, kas iki šiol bu­vo skir­tin­gai trak­tuo­ja­ma. Iš­ties kvie­čiu pa­lai­ky­ti, tai yra tik­rai la­bai svar­bus įsta­ty­mo pro­jek­tas, lei­sian­tis dar la­biau pa­ge­rin­ti ve­te­ri­na­ri­jos re­zi­den­tū­ros stu­di­jų ko­ky­bę. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Ačiū, dau­giau dėl mo­ty­vų nė­ra. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 101 Sei­mo na­rys. Bal­sa­vo 100 Sei­mo na­rių: už – 99, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2572) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.26 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 82 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1412 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2573(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7.2 klau­si­mas – Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 82 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2573. Pra­ne­šė­jas – E. Jo­vai­ša, ta­čiau pa­siū­ly­mų nė­ra.

Pri­ėmi­mas. Ga­li­me pri­im­ti pa­straips­niui. 1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? 2 straips­niui taip pat ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

Mo­ty­vai. Dėl mo­ty­vų už už­si­ra­šė Sei­mo na­rys A. Gu­mu­liaus­kas. At­si­sa­ko. Ačiū. Bal­suo­ja­me. Pri­ėmi­mo sta­di­ja.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 105 Sei­mo na­riai. Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: už bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2573) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.28 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-198 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1413 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įstaty­mo projek­tas Nr. XIIIP-2574(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7.3 klau­si­mas – Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2574. Pra­ne­šė­jas – A. Dumb­ra­va. Pa­siū­ly­mų nė­ra, į tri­bū­ną ne­kvie­čiu.

Pri­ima­me pa­straips­niui. 1 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti jam ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

Mo­ty­vai už – A. Sy­sas. Pra­šau.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, tai ly­dima­sis įsta­ty­mas. Ve­te­ri­na­ri­jos įsta­ty­me jau yra įtvir­tin­tos tam tik­ros nuo­sta­tos. Ma­nau, kad ši­tas įsta­ty­mas ne tiek svar­bus, kiek lo­giš­kas ir tei­sin­gas, nes tiek gy­dy­to­jai re­zi­den­tai, tiek gy­dy­to­jai odon­to­lo­gai re­zi­den­tai bu­vo, sa­ky­ki­me, pa­ma­lo­nin­ti sa­vo lai­ku, iš­sky­rus ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jus re­zi­den­tus. Ma­nau, kad moks­lo įstai­ga yra vie­na ir ta pa­ti, mes ne­tu­rė­tu­me skirs­ty­ti žmo­nių pa­gal tai, ko­kią spe­cia­ly­bę stu­di­juo­ja Svei­ka­tos uni­ver­si­te­te, to­dėl siū­lau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Dau­giau Sei­mo na­rių dėl mo­ty­vų ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai, vi­si 104 bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2574) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.30 val.

Tei­sė­jų at­ly­gi­ni­mų įsta­ty­mo Nr. X-1771 prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1514(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mas – Tei­sė­jų at­ly­gi­ni­mų įsta­ty­mo prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1514(2). Pra­ne­šė­jas – A. Dumb­ra­va, ta­čiau pa­siū­ly­mų nė­ra, į tri­bū­ną ne­kvie­čiu.

Pri­ima­me pa­straips­niui. 1 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Ir 2 straips­niui taip pat ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

Mo­ty­vai. Mo­ty­vai už – P. Urb­šys. (Bal­sai sa­lė­je) Už ben­drą įsta­ty­mą, taip.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, iš tik­rų­jų gal­būt bus tų, ku­rie opo­nuos ši­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui sa­ky­da­mi, kad mes vėl iš­ski­ria­me vie­ną iš gru­pių mū­sų vals­ty­bė­je, bet kaip tik ši­tuo įsta­ty­mu mes at­ku­ria­me šios sis­te­mos ba­lan­są, nes prieš tai bu­vo pri­im­ti įsta­ty­mai, ku­riais pa­kel­ti at­ly­gi­ni­mai aukš­tes­nių pa­ko­pų teis­mams. O bū­tent apy­lin­kės teis­mams, aš no­riu jums pri­min­ti, ten­ka di­džiau­sias dar­bo krū­vis, tai yra 90 % by­lų, tai yra per 300 tūkst. tų by­lų. Tiems pir­mos pa­ko­pos tei­sė­jams da­bar ir siū­lo­ma pa­kel­ti at­ly­gi­ni­mus, ne­žen­kliai, bet, šiaip ar taip, įves­ti tam tik­rą teis­mų sis­te­mos su­ba­lan­sa­vi­mą.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai nie­ko as­me­niš­kai ne­tu­riu prieš tei­sė­jus ir prieš tei­sė­jus, ku­rie dir­ba apy­lin­kių teis­muo­se. Dis­ku­si­jų me­tu aš sa­kiau, taip, jie dir­ba dau­giau­siai. Nė­ra abe­jo­nių, jų krū­vis di­des­nis. Aš ape­liuo­ju į Sei­mo dau­gu­mą dėl sis­te­mi­nio po­žiū­rio. Pa­da­rė­te kai ku­riuos spren­di­mus dėl pro­ku­ro­rų, da­bar tei­sė­jai iš­kart at­si­lie­pė. Pa­da­rė­te dėl žval­gy­bos, dėl STT, dėl pa­rei­gū­nų. Žen­kliai pa­di­di­no­te at­ly­gi­ni­mus ir ši­tiems tei­sė­jams ir­gi nuo 125 iki 250 mė­ne­si­nis pa­di­dė­ji­mas. Bet žiū­rė­ki­te, kas vyks­ta to­liau? Kai rei­kia pa­di­din­ti ba­zi­nį dy­dį vie­nu eu­ru dau­giau, vie­toj 1,7 eu­ro pa­da­ry­ti 2,7 eu­ro, net nu­si­žen­giant sta­tu­ti­nėms pro­ce­dū­roms, ban­do­ma bet ko­kiu bū­du grą­žin­ti tai, ką siū­lo Vy­riau­sy­bė, ir iš prin­ci­po ne­di­din­ti tiems žmo­nėms, ku­rie dir­ba ir Sei­me, ir sa­vi­val­do­je, ir mi­nis­te­ri­jo­se, tai yra vie­šą­jį sek­to­rių to­liau ga­lu­ti­nai nu­ste­ken­ti su dar­bo už­mo­kes­čiu. Jei toks se­lek­ty­vus po­žiū­ris, tai žiū­rė­ki­te, bū­tent prie ko pri­ve­dė? Už­im­ta jau vie­na mi­nis­te­ri­ja. Kas ga­li pa­neig­ti, jei ir to­liau pro­ce­sas taip eis ir Sei­mo po­žiū­ris ir Vy­riau­sy­bės dau­gu­mos po­žiū­ris, kad kaž­kam ga­li­me di­din­ti, o kaž­kam ne­di­din­si­me, tę­sis to­liau, kas ga­li pa­neig­ti, kad ne­bus už­im­ta dar ko­kia nors mi­nis­te­ri­ja? Ar ne­pra­si­dės di­des­ni vi­suo­ti­niai strei­kai vie­ša­ja­me sek­to­riu­je? Aš ape­liuo­ju į tai, kad kiek­vie­nas spren­di­mas tu­ri pa­sek­mes. Šios pa­sek­mės ga­li bū­ti skau­džios, nes mes dar svars­ty­si­me dėl ba­zi­nio dy­džio, dėl at­ly­gi­ni­mų ko­e­fi­cien­tų.

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. SYSAS (LSDPF). Ši­tiems ne­ran­da­me ir 21 eu­ro. Tai, ger­bia­mie­ji, aš tik­rai ne­ga­liu pri­tar­ti sis­te­miš­kai žiū­rė­da­mas į tai, kas vyks­ta su dar­bo už­mo­kes­čiu.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – Sei­mo na­rys J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau pa­lai­ky­ti sa­vo ko­le­gą, ku­ris iš­sa­kė sis­te­mi­nio po­žiū­rio trū­ku­mą. Mes esa­me pa­tei­kę siū­ly­mus dėl kei­ti­mo ko­e­fi­cien­tų, ku­rie pa­lies­tų vi­są vie­šą­jį sek­to­rių. To­kiu bū­du, man at­ro­do, mes tik­rai ga­lė­tu­me įves­ti dar­ną tarp mū­sų įvai­rių vi­suo­me­nės sluoks­nių, kai ma­ty­tų, kad lė­šas, ku­rias mes ga­li­me per­skirs­ty­ti per biu­dže­tą, skir­tu­me dar­bo už­mo­kes­čiui, kad pa­ski­ria­mos vi­siems tiems, ku­rie dir­ba dar­bą ir ku­riems tie at­ly­gi­ni­mai kaž­ka­da bu­vo su­ma­žin­ti. Iš tik­rų­jų dar da­lis mū­sų žmo­nių gau­na ma­žes­nį at­ly­gi­ni­mą, ne­gu jis bu­vo prieš­kri­zi­niu lai­ko­tar­piu. O iš­skir­da­mi po vie­ną mes vis su­si­du­ria­me su tei­sė­to­mis žmo­nių pro­tes­to ak­ci­jo­mis. To­dėl ver­tin­da­mi šiuos žmo­nes, ku­riems šiuo me­tu siū­lo­ma di­din­ti at­ly­gi­ni­mą, ir su­pras­da­mi, kad jie ver­ti to at­ly­gi­ni­mo, mes ne­ga­li­me ne­ma­ty­ti, kad ir ki­tos mū­sų žmo­nių gru­pės taip pat at­lie­ka svar­bų dar­bą – ar tai bū­tų bib­lio­te­ki­nin­kai, ar tai bū­tų me­di­kai, ar švie­ti­mo sri­ties dar­buo­to­jai, ar ki­ti vals­ty­bės tar­ny­bos žmo­nės. Mes tu­rė­tu­me at­si­žvelg­ti, kad, esant ga­li­my­bei vals­ty­bei iš biu­dže­to pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mą, tie at­ly­gi­ni­mai tu­rė­tų bū­ti di­di­na­mi vi­siems pa­gal jų įde­da­mą dar­bą.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rys S. Šed­ba­ras.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, at­kreip­ki­te dė­me­sį į pa­tį pro­jek­tą. Taip, tai yra ab­so­liu­čiais skai­čiais tam tik­ras di­di­ni­mas, bet iš es­mės tai yra at­ly­gi­ni­mų sis­te­mos su­tvar­ky­mas. Apy­lin­kių tei­sė­jai, ku­rių at­ran­kos jau il­gą lai­ką vyks­ta la­bai ne­sėk­min­gai, nag­ri­nė­ja pa­grin­di­nį by­lų krū­vį, pa­grin­di­nį by­lų skai­čių. Žmo­nės čia pir­miau­sia at­ei­na ir ieš­ko sa­vo pro­ble­mos spren­di­mo. Ir, pa­ly­gin­ti su ki­tos ins­tan­ci­jos – apy­gar­dų tei­sė­jais, ku­rie la­bai pa­na­šų dar­bą dir­ba, ši­tas ato­trū­kis yra ne­pro­por­cin­gai di­de­lis. Tai la­biau­siai ši­tos sis­te­mos žmo­nes ir so­cia­liai žei­džia, ir so­cia­liai iš­de­ri­na sis­te­mą. Čia yra ban­dy­mas su­tvar­ky­ti pa­čią sis­te­mi­nę klai­dą, ku­ri kaž­kaip jau il­gą lai­ką eg­zis­tuo­ja. Man at­ro­do, kad tik­rai so­cia­liai yra tei­sin­ga ši­tą sis­te­mą su­tvar­ky­ti, vi­siš­kai ne­kon­ku­ruo­jant ir ne­su­prie­ši­nant su ki­tų sek­to­rių žmo­nė­mis, ku­rių at­ly­gi­ni­mus tik­rai rei­kia ir­gi tvar­ky­ti.

PIRMININKAS. Dau­giau Sei­mo na­rių iš­reikš­ti nuo­mo­nes ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 108 Sei­mo na­riai: už – 88, prieš – 1, su­si­lai­kė 19 Sei­mo na­rių. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1514) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.37 val.

So­cia­li­nės pa­ra­mos mo­ki­niams įsta­ty­mo Nr. X-686 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2734(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-9 klau­si­mas – So­cia­li­nės pa­ra­mos mo­ki­niams įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2734. Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­jas – T. To­mi­li­nas. Ar yra pa­siū­ly­mų? Pra­šy­siu T. To­mi­li­ną at­ei­ti. Pri­im­si­me pa­straips­niui. Yra pa­siū­ly­mų, juos rei­kės ap­tar­ti.

Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. 2 straips­nis. Pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 3 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 4 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 5 strai­ps­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 6 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 7 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 8 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 9 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 10 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 11 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 12 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl 13 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ir su to­kiu pri­ta­ri­mu ir Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mu pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu 13 straips­niui. 14 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl 15 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas…

T. TOMILINAS (LVŽSF). Pri­ta­ria.

PIRMININKAS. Pri­ta­ria. Pra­šau pa­ko­men­tuo­ti, ko­kį jūs tei­kia­te pa­siū­ly­mą, iš­dės­ty­ki­te.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas siū­lo pa­keis­ti įsta­ty­mo pro­jek­to 15 straips­nio 4 da­lies 2 punk­tą ir ati­tin­ka­mi jį iš­dės­ty­ti, kei­čiant žo­dį „da­ly­je“ į žo­dį „punk­te“.

PIRMININKAS. Ačiū. Ir vi­sam 15 straips­niui su šiuo pa­siū­ly­mu ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

16 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 17 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 18 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 19 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ir vi­sam 1 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

2 straips­nis – „Įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas ir įgy­ven­di­ni­mas“. Pa­siū­ly­mų nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū, pri­tar­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys A. Sy­sas. To­mai To­mi­li­nai, pra­šy­si­me grą­žin­ti Sek­re­to­ria­tui do­ku­men­tą.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, il­gai lau­ktas įsta­ty­mo pro­jek­tas. Kai ku­rie įvai­rių so­cia­li­nių iš­mo­kų dy­džiai – ar tai bū­tų so­cia­liai rem­ti­nų vai­kų pa­si­ren­gi­mas moks­lams, ar lė­šų, ski­ria­mų mai­ti­ni­mui – se­niai ne­bu­vo in­dek­suo­ti. Kai­nos nu­šuo­lia­vo la­bai to­li, ir, aiš­ku, pa­ga­min­ti ge­rą pro­duk­tą, ku­rį val­gy­tų vai­kai, už ke­lis cen­tus ne­la­bai se­kė­si. To­dėl, ma­nau, svei­kin­ti­na ini­cia­ty­va, kad yra su­sie­ja­mi šie dy­džiai su nuo­lat in­dek­suo­ja­mu… ir gal­būt dau­giau to­kios pro­ble­mos ne­bus, kad de­šimt­me­tį lė­šos, ski­ria­mos vai­kų mai­ti­ni­mui ar­ba pa­si­ren­gi­mui mo­kyk­lai, ne­bū­tų in­dek­suo­ja­mos. Tai­gi siū­lau pri­tar­ti ir bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Taip pat nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų svar­bus įsta­ty­mo pro­jek­tas. Čia jau A. Sy­sas daug ką pa­sa­kė, bet no­rė­čiau pri­dur­ti, kad vis dėl­to dar sa­vi­val­dy­bės ieš­ko­tų for­mų, ypač mai­ti­ni­mo da­ly­je, nes kai ka­da ri­bos bū­na pa­kan­ka­mai plo­nos tarp tų, ku­rie rem­ti­ni, ir tų, ku­rie ne­rem­ti­ni. Ma­nau, yra kai ku­rių pa­vyz­džių, kur jau per­ei­na­ma prie vi­suo­ti­nio vai­kų mai­ti­ni­mo, nes, ži­nia, ben­drau­ja­ma to­se vie­to­se, taip pat ir vai­kai, ir ug­do­ma ta ben­druo­me­nė… Tad sa­kau, kad vis dėl­to ne tik lė­šos svar­bu, bet ir pa­čios for­mos, kai ga­li­ma ne­įžei­džiant ki­tų iš­spręs­ti pro­ble­mas ir mai­tin­ti kuo dau­giau vai­kų – gal­būt per­ei­nant nuo pra­di­nio vi­suo­ti­nio vai­kų mai­ti­ni­mo prie pa­grin­di­nio ir ple­čiant tai, nes ir Skan­di­na­vi­jos ša­lių pa­vy­džiai tik­rai pa­si­tei­si­na. Siū­lau pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ir nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rys A. Dumb­ra­va.

A. DUMBRAVA (TTF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Tik­rai ma­nau, kad įsta­ty­mas tik­riau­siai ge­ras, ta­čiau tu­riu tam tik­rų abe­jo­nių, kad tos lė­šos bus nau­do­ja­mos la­bai ra­cio­na­liai. Pri­si­min­ki­me pie­no pro­gra­mą, vai­sių pro­gra­mą. Kiek ži­nau, la­bai daug pie­no ar­ba pie­no pro­duk­tų ne­su­var­to­ja­ma, pa­si­lie­ka. Taip pat su vai­siais pa­na­ši pro­ble­ma. Aiš­ku, ge­rai, kad mes da­rome, ta­čiau aš gal siū­ly­čiau, ne­ži­nau, ir sa­vi­val­dy­bėms la­biau, ir mo­kyk­lų ad­mi­nist­ra­ci­joms la­biau kon­tro­liuo­ti, kaip tos lė­šos yra nau­do­ja­mos ir kaip vai­kai mai­ti­na­si, ar tik­rai jie vis­ką su­val­go ir tas mais­tas ne­nu­ei­na kar­tais per­niek. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū už nuo­mo­nes. Dėl nuo­mo­nės prieš nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu balsuo­ti.

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 113 Sei­mo na­rių: vi­si 113 bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2734) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.43 val.

Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo Nr. I-552 41 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2335(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-10.1 klau­si­mas – Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo 41 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2335. Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­jas – R. Mar­ti­nė­lis. Pa­siū­ly­mų nė­ra, į tri­bū­ną ne­kvie­čiu.

Pri­ima­me pa­straips­niui. 1 straips­nis. Jam pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 2 straips­nis. Taip pat ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju.

Mo­ty­vai dėl vi­so. J. Ole­kas – mo­ty­vai prieš.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. No­riu at­kreip­ti dė­me­sį į vie­ną de­ta­lę. Ši­tuo įsta­ty­mu mes pa­kei­čia­me ata­skai­tų nu­sta­ty­mo tvar­ką dėl vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­rų sa­vi­val­dy­bė­se. At­ro­dy­tų, kad gal­būt ir su­pap­ras­ti­na­me, nes da­bar tai bus nu­sta­ty­ta svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro tvar­ka, bet vi­suo­me­nės svei­ka­ta nė­ra vien tik svei­ka­tos mi­nist­ro rei­ka­las.

Aš pri­si­me­nu tuos lai­kus, kai bu­vo kaip tik per­kel­ta, kad tas tvar­kas nu­sta­ty­tų Vy­riau­sy­bė dau­giau­sia dėl to, kad bū­tų įtrauk­ti ir ki­ti sek­to­riai. Mes iš tik­rų­jų vie­ną kar­tą la­bai čia džiau­gė­mės Sei­me, kai į vi­suo­me­nės svei­ka­tos pro­ble­mų ap­ta­ri­mą bu­vo at­ėję net aš­tuo­ni mi­nist­rai. Kiek­vie­nas pa­sa­kė iš sa­vo sri­ties, kas yra da­ro­ma. Pri­si­me­na­me pui­kius Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos re­zul­ta­tus, kai dėl jų įdė­tų pa­stan­gų su­ma­žė­jo žū­tys ke­liuo­se. Man at­ro­do, kad šiaip ga­lė­tu­me gal­vo­ti, kad čia nie­ko to­kio, bet kai iš Vy­riau­sy­bės lyg­mens vi­suo­me­nės svei­ka­ta nu­si­lei­džia į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją, tai iš kar­to ir tam tik­ra at­sa­ko­my­bė, ir pa­rei­ga ki­toms mi­nis­te­ri­joms bū­ti įsi­trau­ku­sioms į vi­suo­me­nės svei­ka­tą su­ma­žė­ja. To­dėl aš reiš­kiu abe­jo­nes dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to.

PIRMININKAS. Dau­giau iš­sa­ky­ti nuo­mo­nių Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė, kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 107 Sei­mo na­riai: už – 83, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 24. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2335) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.46 val.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mo Nr. IX-886 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2336(2) (pri­ėmi­mas)

 

1-10.2 dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mo 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2336(2). Pra­ne­šė­jas – R. Mar­ti­nė­lis. Taip pat pa­siū­ly­mų pri­ėmi­mo sta­di­jo­je ne­gau­ta, į tri­bū­ną ne­kvie­čiu.

1 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. 2 straips­nis – įsi­ga­lio­ji­mas. Taip pat ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

Mo­ty­vai už, prieš. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys J. Ole­kas. Juo­zai Ole­kai, pra­šau kal­bė­ti, jūs už­si­ra­šė­te dėl mo­ty­vų prieš.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ana­lo­giš­kos pa­sta­bos kaip ir dėl pir­mo įsta­ty­mo, nes čia tie pa­tys pa­kei­ti­mai. Bu­vu­si nu­sta­ty­ta Vy­riau­sy­bės tvar­ka per­duo­da­ma svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rui. Aš ma­nau, kad mi­nist­ras su­si­tvar­kys, čia įvei­kia­mi da­ly­kai, bet dė­me­sio svei­ka­tai, ma­no nuo­mo­ne, šiek tiek su­ma­žė­ja, nes Vy­riau­sy­bė iš šios tvar­kos yra eli­mi­nuo­ja­ma. To­dėl reiš­kiu tas pa­čias abe­jo­nes kaip ir dėl pa­grin­di­nio įsta­ty­mo.

PIRMININKAS. Dau­giau iš­sa­ky­ti nuo­mo­nių Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me dėl šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai: už – 85, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 17. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2336) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.48 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nės nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės ir vartoji­mo pre­ven­ci­jos 2018–2028 me­tų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2693(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-11 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nės nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės ir var­to­ji­mo pre­ven­ci­jos 2018–2028 me­tų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2693(2). Pra­ne­šė­ja – Sei­mo na­rė L. Mat­ke­vi­čie­nė. Svars­ty­mas. Pra­šau į tri­bū­ną.

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, tei­kia iš­va­dą ir bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai, at­si­pra­šau, siū­lo pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2693 ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 10, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKAS. Ačiū. Ir dėl ant­ro­jo va­rian­to svars­ty­mo už­si­ra­šė Sei­mo na­rė A. Ar­mo­nai­tė. Kvie­čiu. Ruo­šia­si A. Sy­sas.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Svei­ki, ger­bia­mi ko­le­gos. Iš tik­rų­jų tu­ri­me la­bai la­bai įdo­mų do­ku­men­tą, ku­rį šian­dien svars­to­me ir ku­rio pa­tei­ki­mas bu­vo prieš ke­le­tą sa­vai­čių. Yra ke­le­tas ne­blo­gų da­ly­kų, ypač ana­li­zės da­lis apie pri­klau­so­my­bes, apie pa­veiks­lą, ku­ria­me esa­me (ar ne?) kaip Lie­tu­va, mū­sų pro­ble­mas. Yra ke­le­tas pa­siū­ly­mų, į ku­riuos aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį. Juos mi­nist­ras A. Ve­ry­ga ir jo po­li­ti­nė ko­man­da mums tei­kia. Pir­miau gal pa­kal­bė­siu apie tuos, ku­rie ke­lia ne­ri­mą, o ta­da apie eg­zo­tiš­kes­nę da­lį.

Pir­mas da­ly­kas, ku­ris ke­lia ne­ri­mą, yra tai, jog vis dėl­to, ne­pai­sant to, kad prem­je­ras, Vy­riau­sy­bė, Vy­riau­sy­bės dar­bo gru­pė sa­kė, jog bus at­si­sa­ko­ma ben­dri­nės ta­ba­ko pa­kuo­tės idė­jos, ši­to­je stra­te­gi­jo­je ji yra pa­lik­ta, ly­giai taip, kaip ir pa­lik­tas ta­ke­lis ben­dri­nės al­ko­ho­lio pa­kuo­tės. Aš tik no­riu at­kreip­ti vi­sų dė­me­sį, jog pa­sau­ly­je nė­ra vals­ty­bių, ku­rio­se ši prak­ti­ka pa­si­tei­si­no. Pa­sau­ly­je nė­ra daug vals­ty­bių, ku­rios ap­skri­tai to­kias pa­kuo­tes pa­si­rin­ko įgy­ven­din­ti. Yra ir tam tik­ras nuo­sa­vy­bės as­pek­tas, ka­dan­gi pa­kuo­tė yra in­te­lek­ti­nė nuo­sa­vy­bė. Jei­gu mes įgy­ven­din­si­me šiuos da­ly­kus, ga­li bū­ti, jog tu­rė­si­me ir by­lų, ir tik pa­pil­do­mą dė­me­sį nu­kreip­si­me nuo efek­ty­ves­nių pro­ble­mų spren­di­mų. Čia yra tie po­ra da­ly­kų, ku­rie iš tik­rų­jų ke­lia ne­ri­mą.

Vis dėl­to yra ir po­zi­ty­vus as­pek­tas ši­to­je pre­ven­ci­jos stra­te­gi­jo­je. O tai yra bū­tent tai, jog mi­nist­ras A. Ve­ry­ga ir jo po­li­ti­nė ko­man­da šia stra­te­gi­ja siū­lo dek­ri­mi­na­li­zuo­ti ne­di­de­lio kie­kio nar­ko­ti­nių me­džia­gų tu­rė­ji­mą be tiks­lo pla­tin­ti. Taip, ger­bia­mie­ji, taip, tik­rai taip. Ne­pai­sant to, kad Sei­mo dau­gu­ma du kar­tus ši­to­je ka­den­ci­jo­je su di­de­liais pa­juo­ka­vi­mais, pa­ty­čio­mis ir ki­tais da­ly­kais at­me­tė tuos kon­kre­čius pro­jek­tus, mi­nist­ras A. Ve­ry­ga įtrau­kė dek­ri­mi­na­li­za­vi­mą ir bau­džia­mo­sios po­li­ti­kos pa­nai­ki­ni­mą. Aš ma­nau, jog tai yra po­zi­ty­vus žings­nis, tai yra žings­nis, ku­rį pa­da­ry­ti bū­ti­na.

Šiuo me­tu yra jau be­veik 2 tūkst. iki­teis­mi­nių ty­ri­mų (šiais me­tais). Jie yra dėl Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nio pri­tai­ky­mo. Aš no­riu at­kreip­ti vi­sų dė­me­sį į tai, jog 70 % as­me­nų, ku­riems pri­tai­ko­mas Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas, yra 18–29 me­tų žmo­nės, ki­taip ta­riant, į gy­ve­ni­mą jau­ni­mą mes pa­lei­džia­me su kri­mi­na­li­niu štam­pu ir Bau­džia­muo­ju ko­dek­su. Ne švie­ti­mu, ką me­džia­gos da­ro ta­vo or­ga­niz­mui, ne pri­ei­na­ma pri­klau­so­my­bės gy­dy­mo­si pre­ven­ci­ja, nes yra daug is­to­ri­jų, kai žmo­nės, ku­riems rei­ka­lin­gas gy­dy­mas, jo ne­gau­na, bet bū­tent su Bau­džia­mo­jo ko­dek­so štam­pu.

Mi­nist­ras A. Ve­ry­ga vi­sa­da ži­niask­lai­do­je sa­kė, jog tai rei­kia keis­ti, jis tai įra­šė į stra­te­gi­ją, aš už tai jį svei­ki­nu. Vis dėl­to tu­riu prie­kaiš­tą, mi­nist­re: ko­dėl jūs at­ne­ša­te stra­te­gi­ją de­šim­ties me­tų, ko­dėl ne­pri­si­i­ma­te at­sa­ko­my­bės ir ne­at­ne­ša­te įsta­ty­mo pro­jek­to, nes bū­tent jums svei­ka­tos sri­ty­je ir pri­klau­so ly­de­rys­tė, šiai sri­čiai pri­klau­so ly­de­rys­tė, jums pri­klau­so ly­de­rystė? Aš tie­siog ra­gi­nu ne tik stra­te­gi­ją, ne tik stra­te­gi­nį po­žiū­rį pa­ro­dy­ti, bet pa­ro­dy­ti re­a­lią po­li­ti­nę va­lią, kei­čiant da­ly­kus ir Lie­tu­vą tie­siog per­ke­liant tarp tų vals­ty­bių, ku­rios yra Va­ka­rų li­be­ra­lios de­mo­kra­tijos vals­ty­bės, o ne tų, ku­rios yra už ge­le­ži­nės už­dan­gos ši­to­je sri­ty­je. Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. Kvie­čiu į tri­bū­ną A. Sy­są dis­ku­tuo­ti.

A. SYSAS (LSDPF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, šis do­ku­men­tas yra, aiš­ku, dau­giau te­ori­nio pa­grin­do ir va­do­vau­da­mie­si juo mes pla­nuo­si­me sa­vo at­ei­ties dar­bus. Ma­tau, kad di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo jis ne­ke­lia. Aiš­ku, kur kas įdo­miau šian­dien kal­bė­ti apie nu­šie­nau­tus mi­nist­rus ar dar ką nors. Bet jei­gu mes ne­kreip­si­me rei­kia­mo dė­me­sio bū­tent į pri­klau­so­my­bių li­gų gy­dy­mą, už­kar­dy­mą, vie­ši­ni­mą, mes tu­rė­si­me di­de­lių ir sun­kių pa­da­ri­nių. Ma­nau, kad tai la­bai svar­bus do­ku­men­tas žiū­rint į at­ei­tį, ir la­bai no­rė­čiau, kad tai, ką mes šian­dien įra­šo­me į šį do­ku­men­tą, tik­rai įgau­tų kū­ną. Ten yra ke­le­tas… ap­skri­tai vi­sa­me šia­me do­ku­men­te kal­ba­ma, kad mes no­rė­tu­me tu­rė­ti svei­kes­nę vi­suo­me­nę. Pir­miau­sia mes la­bai no­rė­tu­me, kad kvai­ša­lai ne­pa­siek­tų mū­sų vai­kų, anū­kų. Ką mes tu­ri­me ir kaip tu­ri­me pa­da­ry­ti? Man šiek tiek keis­ta, nes aš šian­dien ry­te va­žia­vau ir gir­dė­jau daug dis­ku­si­jų dėl al­ko­ho­lio ak­ci­zų di­di­ni­mo. Kai kal­ba­ma apie tai, kad at­si­ran­da Lie­tu­vos že­mė­la­py­je kaž­ko­kie taš­kai, ku­rie už­si­i­ma še­šė­li­niu al­ko­ho­lio, ta­ba­ko ir net de­ga­lų pla­ti­ni­mu, tai man klau­si­mas ky­la, kur žiū­ri mū­sų ins­ti­tu­ci­jos, ku­rioms tai pri­klau­so da­ry­ti? Jei­gu vi­si ži­no­me, kad kur nors, ko­kia­me nors kai­me yra taš­kas, ku­ris pre­kiau­ja al­ko­ho­liu ar dar blo­giau, nar­ko­ti­kais, tai mes vi­si tu­ri­me už­kar­dy­ti tai. Mes tu­ri­me pa­da­ry­ti, kad tų blo­gy­bių lik­tų ma­žiau.

La­bai no­rė­čiau, kad to­liau, pri­imant įsta­ty­mu, kai mes kal­ba­me apie pa­klau­sos ma­ži­ni­mą, mes ma­ty­tu­me tas pa­sek­mes, su ku­rio­mis po to su­si­dur­si­me dėl svei­ka­tos, dėl gy­dy­mo, dėl sa­vi­žu­dy­bių, dėl vi­sų ki­tų at­ve­jų. 2017 me­tais, čia bu­vau ne­se­niai kon­fe­ren­ci­jo­je ir pa­ma­čiau skai­čius, kaž­kaip bu­vau pri­mir­šęs, be­veik 750 vy­rų ir 150 mo­te­rų at­si­svei­ki­no pa­tys su ši­tuo gy­ve­ni­mu, tai aš ma­nau, kad di­de­lė da­lis yra bū­tent dėl šių ža­lin­gų me­džia­gų var­to­ji­mo. Mū­sų, Lie­tu­vos, pi­lie­čiai, ku­rie ga­lė­tų tar­nau­ti, gy­ven­ti, kur­ti čia, Lie­tu­vo­je, pa­pras­čiau­siai pa­si­ren­ka sa­vi­žu­dy­bę. Aš ma­nau, kad tai yra ta vi­su­ma, ku­rią mes tu­ri­me ma­ty­ti. Kai mes kal­ba­me apie psi­cho­ak­ty­vių, ypač psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų pre­ven­ci­ją, tai tik­rai rei­kia pri­dė­ti ran­ką prie šir­dies ir pa­sa­ky­ti, kad šian­dien trūks­ta šiek tiek gy­dy­mo įstai­gų, ku­rio­se ga­lė­tų žmo­nės gau­ti pa­slau­gą ir ko­vo­ti su šio­mis pri­klau­so­my­bė­mis. Mes ne­pa­jėg­si­me už­si­da­ry­ti kaž­ko­kia­me kiau­te, kad mū­sų ne­pa­siek­tų nau­jau­sios psi­chot­ro­pi­nės me­džia­gos, to­dėl ra­gin­čiau ir mi­nis­te­ri­jas, ku­rios at­sa­kin­gos, bū­ti ak­ty­ves­nė­mis. Pri­si­min­ki­te, kaip mes il­gai ko­vo­jome su ok­si­ku, kai mes ga­lė­jo­me už­kar­dy­ti maž­daug me­tais ar dve­jais anks­čiau, ką pa­da­rė ki­tos ša­lys. Dėl įvai­rių biu­ro­kratinių stum­dy­mų­si iš vie­nos mi­nis­te­ri­jos į ki­tą mes su­gai­šo­me be­veik pus­an­trų me­tų, kol už­drau­dė­me tam tik­ras psi­chot­ro­pi­nes me­džia­gas, ku­rios che­mi­jos la­bo­ra­to­ri­jo­se gims­ta la­bai grei­tai ir dėl ku­rių po to bū­na skau­džių pa­sek­mių.

Mums kar­tais prie­kaiš­tau­ja, kai mes kal­ba­me apie gy­dy­mą, ypač nuo pri­klau­so­my­bių li­gų, kad yra di­de­lis at­kry­tis: pa­gy­do­me ko­kius 10 tūkst., o 5 tūkst. grįž­ta. Bet aš ma­nau, kad kaip vals­ty­bė mes tu­ri­me ko­vo­ti už kiek­vie­ną gy­vy­bę ir bū­tent gy­dy­mui, re­a­bi­li­ta­ci­jai skir­ti tiek lė­šų, kiek rei­kia pa­gal pa­klau­są.

Aš jau ne­si­smul­kin­siu, ką kal­bė­jo apie bau­džia­mo­sios po­li­ti­kos per­žiū­rą, aš ma­nau, kai kur mes per­si­sten­gia­me, o ap­skri­tai la­bai ra­gin­čiau pri­im­ti šį do­ku­men­tą ir re­a­liai punk­tas po punk­to jį įgy­ven­din­ti…

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. SYSAS (LSDPF). …kad pa­sek­mių Lie­tu­vos žmo­nėms bū­tų kuo ma­žiau.

PIRMININKAS. Dau­giau kal­ban­čių­jų nė­ra.

Mo­ty­vai. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys A. Vin­kus.

A. VINKUS (LSDDF). Pir­miau­sia dė­ko­ju po­nui A. Sy­sui už to­kį da­ly­kiš­ką… Kal­bė­jo­te kaip gy­dy­to­jas, ko­vo­jan­tis su al­ko­ho­lio, ta­ba­ko, nar­ko­ti­kų kon­tro­lės ne­si­lai­kan­čiais as­me­ni­mis. No­riu pa­dė­ko­ti L. Mat­ke­vi­čie­nei, ku­ri įdė­jo la­bai daug dar­bo, ir jos ko­le­goms. Šia­me do­ku­men­te yra su­for­muo­tos trys pa­grin­di­nės po­zi­ci­jos, ką esu sa­kęs. Pro­gra­ma pa­reng­ta il­ga­lai­kiam lai­ko­tar­piui iki 2028 me­tų, tai yra il­ga­lai­kė šių ža­lin­gų veiks­nių ir pro­ce­sų val­dy­mo stra­te­gi­nė po­li­ti­ka.

An­tra. Jei­gu ji bus pri­im­ta Sei­mo lyg­me­niu, bus daug efek­ty­ves­nė, ne­gu kad bu­vo pri­im­tos prie­mo­nės, ku­rios bu­vo įtei­sin­tos Vy­riau­sy­bės tei­sės ak­tų lyg­me­niu.

Ir tre­čia, do­ku­men­to kom­plek­siš­ku­mas, kaip sa­kė ir po­nas A. Sy­sas, čia ir pre­ven­ci­ja, ir gy­dy­mas, ir re­a­bi­li­ta­ci­ja, so­cia­li­nė in­teg­ra­ci­ja, pro­duk­ci­jos pa­siū­los ir ža­los ma­ži­ni­mas. Kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Kal­ba tik po vie­ną už, prieš. Svars­ty­mo sta­di­ja. Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo ar­ba gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ne­bu­vo prieš­ta­rau­jan­čių. (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū. Pri­ta­rė­me ben­dru su­ta­ri­mu.

 

11.01 val.

Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 9 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 92 ir 93 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2367(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-12 klau­si­mas – Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo 9 straips­nio pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 92 ir 93 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2367. Pra­ne­šė­jas – D. Ka­mins­kas. Svars­ty­mas. Kvie­čiu. Ko­mi­te­to iš­va­dą tu­ri­te.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Taip. Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Lap­kri­čio 28 die­ną ko­mi­te­te bu­vo svar­­sty­tas klau­si­mas ir pri­tar­ta ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 9 straips­nio pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 92 ir 93 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2367 ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė Sei­mo na­riai. Kvie­čiu A. Ma­tu­lą. Po pen­kių mi­nu­čių ruo­šia­si J. Ole­kas.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties pa­teik­tu įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma nau­ja tvar­ka įtrauk­ti pa­slau­gas į kom­pen­suo­ja­mų­jų pa­slau­gų są­ra­šą. Aiš­ku, ten­ka ap­gai­les­tau­ti, kad pro­jek­tas bu­vo iš­ties la­bai ne­to­bu­las, iš es­mės ig­no­ra­vo moks­lo pa­žan­gą, bet po ko­mi­te­to svars­ty­mo jis yra ge­ro­kai to­bu­les­nis. Pa­teik­ta­me įsta­ty­mo pro­jek­te, pa­vyz­džiui, bu­vo siū­lo­mi tam tik­ri kri­te­ri­jai, iš ku­rių vie­nas yra tas, kad pa­slau­ga ga­lė­tų bū­ti fi­nan­suo­ja­ma, jei­gu ji jau yra fi­nan­suo­ja­ma ne ma­žiau kaip vie­na­me treč­da­ly­je Eu­ro­pos Są­jun­gos erd­vės vals­ty­bių. Tai kaž­koks nesu­si­pra­ti­mas, net sun­ku pa­ti­kė­ti, kaip ga­li mi­nis­te­ri­ja pa­teik­ti to­kį įsta­ty­mo pro­jek­tą, kai mū­sų ša­lis la­bai daž­nai yra ino­va­to­rė, tei­kia įvai­rias pa­slau­gas, ope­ra­ci­jas, gy­dy­mo me­to­dus pir­mo­ji Eu­ro­pos Są­jun­go­je, net­gi kar­tais pa­sau­ly­je. Be abe­jo­nės, tas siū­ly­mas, ku­ris at­ėjo iš mi­nis­te­ri­jos, bū­tų su­stab­dęs moks­lo pa­žan­gą, į tai at­krei­pė dė­me­sį ir Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tai. Džiau­giuo­si, kad ko­mi­te­tas iš­tai­sė ši­tą siū­ly­mą.

Kė­lė abe­jo­nių dau­gy­bė ki­tų ar­gu­men­tų, kri­te­ri­jų, ir tik­rai džiau­giuo­si, kad ko­mi­te­tas pa­to­bu­li­no. Bet tas pa­to­bu­li­ni­mas yra toks, kad iš es­mės yra pa­keis­ti kri­te­ri­jai, tai da­bar taip ir ne­aiš­ku, kas įgy­ven­dins tą po­li­ti­ką. Pa­vyz­džiui, bu­vo vie­nas mi­nis­te­ri­jos kri­te­ri­jus – as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos po­vei­kis as­mens dar­bin­gu­mui. Vie­toj ši­to po ko­mi­te­to pa­to­bu­li­ni­mo at­si­ra­do jau as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos po­vei­kis pa­cien­to gy­ve­ni­mo ko­ky­bei. Ki­tas punk­tas, ku­ris mi­nis­te­ri­jos bu­vo įra­šy­tas, kri­te­ri­jus – ga­li­my­bė už­tik­rin­ti vi­suo­ti­nį as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos pri­ei­na­mu­mą. Li­ko „as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos po­vei­kį Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to lė­šų pa­nau­do­ji­mo efek­ty­vu­mui“. Iš es­mės kal­ba­ma apie vi­siš­kai skir­tin­gus da­ly­kus.

Pa­vyz­džiui, tre­čias punk­tas bu­vo mi­nis­te­ri­jos – as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos po­vei­kis Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­tui, tai da­bar li­ko „ga­li­my­bė už­tik­rin­ti vi­suo­ti­nį as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos pri­ei­na­mu­mą“. Gal čia, ne­ži­nau, ir ne­iš­krai­po pa­ties įsta­ty­mo es­mės, bet kas man ke­lia ne­ri­mą, kad ban­do­ma su­da­ry­ti ko­mi­te­tą Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je, ku­ris ir spręs, ar siū­ly­ti mi­nist­rui įra­šy­ti vie­ną ar ki­tą pa­slau­gą į kom­pen­suo­ja­mų pa­slau­gų są­ra­šą ap­mo­kė­ti iš li­go­nių ka­sų biu­dže­to, ar ne. Bet es­mė, kad ko­mi­te­tą su­da­ro mi­nist­ras, tvir­ti­na, na­rius į ko­mi­te­tą siū­lo mi­nis­te­ri­ja, o ko­mi­te­to siū­ly­mus įtrauk­ti ar ne­įtrauk­ti pa­slau­gą pa­gal ma­no da­bar iš­var­din­tus ir ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tus kri­te­ri­jus pa­si­ra­šo vėl­gi mi­nist­ras.

Iš es­mės su­ku­ria­mas už­da­ras ra­tas ir tas spren­di­mas bus la­bai ma­žai pa­vei­kia­mas iš iš­orės, nors ir yra įra­šy­ta, kad kai ku­rios ins­ti­tu­ci­jos ga­lės teik­ti siū­ly­mus ko­mi­te­tui įtrauk­ti vie­ną ar ki­tą pa­slau­gą, bet, ma­no ma­ny­mu, iš­ties tas ydin­gas su­ku­ria­mas už­da­ras mi­nis­te­ri­jos ra­tas yra tik­rai ne­to­bu­las ir izo­liuos vi­suo­me­nę. Ži­no­me, kad dau­gu­ma pa­slau­gų da­bar (ir vais­tų, ir pa­slau­gų) yra ap­mo­ka­mos tik pa­čios pi­giau­sios, ma­no ma­ny­mu, ir ne­efek­ty­viau­sios, to­dėl ky­la rim­tas pa­vo­jus, kad mi­nis­te­ri­ja tęs sa­vo po­li­ti­ką ir žmo­nes vers gy­dy­tis tik to­mis pa­slau­go­mis, ku­rios bus pa­čios pi­giau­sios. Aš ma­nau, kad ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą dar rei­kė­tų grą­žin­ti to­bu­lin­ti, to­dėl bal­suo­jant su­si­lai­ky­siu.

PIRMININKAS. Kvie­čiu J. Ole­ką.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš po ko­le­gos pa­si­sa­ky­mo dar ke­le­tą štri­chų pri­dė­siu. Ma­nau, kad vi­sai ne­blo­gai su įtrau­ki­mu ar ne­įtrau­ki­mu į kom­pen­suo­ja­mų pa­slau­gų są­ra­šą tvar­kė­si ir Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­ba. Vals­ty­bi­nė li­go­nių ka­sa bu­vo vi­sai ne­blo­gas pa­ta­rė­jas, ma­no su­pra­ti­mu, mi­nist­rui. Šiuo at­ve­ju mes ku­ria­me dar dvi ins­ti­tu­ci­jas, tai yra ko­mi­te­tą dėl pa­slau­gų per­žiū­rė­ji­mo, įtrau­ki­mo ir ko­mi­te­tui ape­lia­ci­nę ko­mi­si­ją. Man at­ro­do, kad mes ge­ro­kai pail­gi­na­me ke­lią ir iš­ski­ria­me tuos in­for­ma­ci­jos srau­tus, ku­riuos tu­ri Vals­ty­bi­nė li­go­nių ka­sa ir Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­das, iš ki­tų.

Gal­būt dėl to, kaip ko­le­ga mi­nė­jo, kad įsta­ty­mas bu­vo ne­ma­žai to­bu­li­na­mas ko­mi­te­te, yra ke­le­tas au­to­rys­čių, man at­ro­do, kad dar yra kai ku­rių ne­ati­ti­ki­mų pa­čia­me įsta­ty­me. 92 straip­sny­je ra­šo­ma, įtrauk­ti ar ne­įtrauk­ti pa­slau­gas nu­spren­džia… Ten pa­ra­šy­ta, įtrau­kia ar­ba ne­įtrau­kia ko­mi­te­tas. To­les­niuo­se straips­niuo­se jau yra, kad ko­mi­te­tas tei­kia mi­nist­rui ir mi­nistras įtrau­kia ar­ba ne­įtrau­kia. Rei­kė­tų pa­si­žiū­rė­ti, kad įsta­ty­mo straips­niuo­se ne­bū­tų skir­tin­gai įra­šy­ta.

Ki­tas da­ly­kas, ku­ris vėl­gi ke­lia šio­kių to­kių abe­jo­nių ir gal­būt ver­tė­tų pa­tiks­lin­ti, tai, kad ko­mi­te­tas yra su­da­ro­mas iš la­bai aiš­kiai api­brėž­tų… po du at­sto­vus ski­riant iš vie­nų ar ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų, ir čia vis­kas at­ro­do ge­rai. Ta­čiau to­liau yra ki­ta nuo­sta­ta, kad ko­mi­te­tas tu­ri dar ir pa­kai­ti­nius na­rius, ku­riuos… jau ne­ap­ra­šy­ta, kaip ski­ria mi­nist­ras. Gal bū­tų ga­li­ma su­de­rin­ti, kad jei­gu vie­na or­ga­ni­za­ci­ja, jei­gu taip gal­vo­ja­me, kad ko­kios nors or­ga­ni­za­ci­jos na­riai ne­bus la­bai dar­bin­gi, tai tur­būt ta or­ga­ni­za­ci­ja tu­rė­tų teik­ti mi­nist­rui, kad ji­sai pa­si­rink­tų, nors yra ki­tų ga­li­my­bių. Kaip ski­ria­mi tie ki­ti na­riai, ku­rie ko­mi­te­te ga­lė­tų dirb­ti, kol kas nė­ra kon­kre­čiai ap­ra­šo­ma, ir ar tas ba­lan­sas bus iš­lai­ko­mas, ar ne­bus, mes čia to da­ly­ko ne­ma­to­me.

Man at­ro­do, dėl ape­lia­ci­nės ko­mi­si­jos spen­di­mų taip pat tu­rė­tu­me bū­tų la­bai at­sar­gūs, nes ape­lia­ci­nė ko­mi­si­ja dir­ba, ne­ap­ra­šy­ta, iš ko­kių na­rių ji bus su­da­ro­ma, ar iš tų pa­čių or­ga­ni­za­ci­jų, ar iš ki­tų, kas čia tu­rės tą svo­rį spręs­ti dėl ko­mi­te­to pa­teik­tų iš­va­dų ir dėl to ky­lan­čio gin­čo. To­dėl siū­ly­čiau, kad iki pri­ėmi­mo ko­mi­te­tas, mi­nis­te­ri­ja ir su­in­te­re­suo­tos pu­sės iš tik­rų­jų ap­svars­ty­tų tuos da­ly­kus, ku­riuos mes su prieš ma­ne kal­bė­ju­siu ko­le­ga mi­nė­jo­me, ir per pri­ėmi­mą pa­teik­tų dar pa­to­bu­lin­tą va­rian­tą. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau dis­ku­tuo­ti no­rin­čių Sei­mo na­rių nė­ra. (Bal­sai sa­lė­je) Kvie­čiu D. Ka­mins­ką. Yra pa­siū­ly­mų, tu­ri­me ap­svars­ty­ti. Pra­šau pri­sta­ty­ti pa­siū­ly­mą, ku­rį svars­tė ko­mi­te­tas, ar­ba A. Ku­bi­lie­nė, jei­gu…

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Čia iš tik­rų­jų pri­tar­ti iš da­lies. Bu­vo ma­no ir A. Ku­bi­lie­nės siū­ly­mas tam, kad bū­tų įtrauk­ti dvie­jų uni­ver­si­te­tų at­sto­vai, nes pir­mi­nia­me va­rian­te bu­vo vie­no, iš tik­rų­jų į tai bu­vo at­si­žvelg­ta. Ka­dan­gi kei­čia­ma ko­mi­te­to su­dė­tis, mes su­tin­ka­me su ši­tuo.

PIRMININKAS. Ir A. Ku­bi­lie­nė taip pat su­tin­ka su to­kia re­dak­ci­ja?

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Taip.

PIRMININKAS. Ačiū. Dau­giau pa­siū­ly­mų nė­ra. Ačiū.

Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys A. Ve­ry­ga.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų tai yra ga­na svar­bus žings­nis į prie­kį pla­nuo­jant mū­sų svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mos pa­slau­gas, jų ap­mo­kė­ji­mą, tai yra žings­nis, ku­ris į mū­sų sis­te­mą at­neš­tų dau­giau skaid­ru­mo, re­a­laus pla­na­vi­mo, įvai­rių gru­pių įtrau­ki­mą. Mes tur­būt vi­si ste­bi­me įvai­rius pro­ce­sus ir čia Sei­me ko­le­gos tik­rai, ma­tyt, tu­ri la­bai ge­rų tiks­lų, in­ten­ci­jų ir siū­lo įvai­riau­sių pa­slau­gų įtrauk­ti į Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do fi­nan­suo­ja­mų pa­slau­gų są­ra­šą. Gal, skir­tin­gai ne­gu ko­le­ga J. Ole­kas mi­nė­jo, kad PSDF ta­ry­ba lyg ir tu­rė­da­vo ga­li­my­bę įver­tin­ti, aš ma­nau, kad su­dė­tin­ga yra ta­ry­bai pa­čiai (ji yra toks, sa­ky­kim, or­ga­nas, ku­ris dau­giau yra pa­ta­ria­ma­sis) la­bai de­ta­liai gi­lin­tis į pa­cien­tų… kiek tai pa­da­ro įta­ką pa­cien­tų iš­gy­ve­na­mu­mui, kiek pa­da­ro įta­kos gy­ve­ni­mo tru­k­mei ir ki­tiems da­ly­kams, tai yra tai, kas at­lie­ka­ma ki­to­se ša­ly­se pa­pras­tai ver­ti­nant pa­slau­gas ir kiek jos re­a­liai pri­si­dė­tų prie mū­sų pa­cien­tų gy­ve­ni­mo ko­ky­bės, gy­ve­ni­mo truk­mės. Tai yra svar­būs da­ly­kai, ku­riuos rei­kė­tų ver­tin­ti, ir aš ma­nau, kad ši­tas nau­jas or­ga­nas, ku­ris at­si­ran­da, ar­ba nau­jas ver­ti­ni­mo eta­pas tik­rai su­teiks daug dau­giau ko­ky­bės. Ga­lų ga­le net ir mi­nist­rui ar Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do ta­ry­bai, ar bet kam svars­tant mes tie­siog tu­rė­si­me la­bai aiš­kius ar­gu­men­tus, ku­rie mums leis ap­si­spręs­ti.

Jei­gu yra įta­ka, ku­ri pa­leng­vi­na pa­cien­to iš­gy­ve­na­mu­mą, il­gi­na gy­ve­ni­mo truk­mę, mes ir ga­lė­si­me ar­gu­men­tuo­tus spren­di­mus pri­im­ti. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti ši­tas įsta­ty­mo pa­tai­sas.

PIRMININKAS. Ačiū. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, aš vi­siš­kai su­tin­ku su ju­mis, kad to­kia in­for­ma­ci­ja tu­rė­tų bū­ti moks­liš­kai pa­grįs­ta, bet ne­la­bai su­tin­ku, kad tam rei­kė­tų vie­nam ko­mi­te­tui… Pri­va­lo­mojo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do ta­ry­bai tos in­for­ma­ci­jos ne­pa­teik­ti ar­ba ne­rei­ka­lau­ti iš jų, o jau iš ko­mi­te­to, ku­ris bus dėl įtrau­ki­mo, iš jo rei­ka­lau­ti to­kios me­džia­gos. Aš ma­nau, kad čia yra or­ga­ni­za­ci­nis da­ly­kas, ko no­ri­me iš tų pa­ta­ria­mų­jų ins­ti­tu­ci­jų. Aš ma­nau, kad ly­giai taip pat to­kios pa­čios in­for­ma­ci­jos ga­li­ma iš­si­rei­ka­lau­ti ir iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos, nes jie taip pat tu­ri va­do­vau­tis tais pa­čiais kri­te­ri­jais, ku­rių mes da­bar rei­ka­lau­ja­me iš ko­mi­te­tų. Čia lin­kiu sėk­mės ar ta­ry­bai, ar ko­mi­te­tui dėl tų da­ly­kų… Bet aš vis tiek dar no­riu at­kreip­ti dė­me­sį į tuos da­ly­kus, ku­riuos mi­nė­jau kal­bė­da­mas svars­ty­mo me­tu iš tri­bū­nos.

Dėl pa­ties ko­mi­te­to su­for­ma­vi­mo ir pa­kai­ti­nių ko­mi­te­tų na­rių. Jie tu­rė­tų bū­ti api­brėž­ti. Jei­gu, ne­no­riu ko nors įžeis­ti, bet kaž­ku­rios ins­ti­tu­ci­jos siū­ly­ti na­riai ne­dir­ba, tai tu­rė­tų bū­ti pa­keis­ti per tą pa­čią ins­ti­tu­ci­ją, kad mes tu­rė­tu­me tam tik­rą ba­lan­są tarp su­in­te­re­suo­tų pu­sių. Man at­ro­do, kad ape­lia­ci­nė­je ko­mi­si­jo­je jau la­bai su­siau­rin­ti da­ly­vau­jan­tys at­sto­vai, nes ten yra tik mi­nis­te­ri­ja, gy­dy­to­jai ir pa­cien­tai. O pa­tys uni­ver­si­te­to žmo­nės, jei­gu jie iš tik­rų­jų tu­ri… tie tam tik­ro pa­grin­di­mo tei­kė­jai ir, sa­ky­čiau, kom­pe­ten­ci­jos svo­rio, taip pat ga­lė­tų ape­lia­ci­nė­je ko­mi­si­jo­je kaž­kaip da­ly­vau­ti ir bū­ti ver­tin­to­jais la­biau ne­gu gal­būt kas nors ki­tas. Ir gal šiek tiek kaip vi­sa­da aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad čia ne­be­lie­ka re­gio­ni­nio at­sto­va­vi­mo, vis­kas bai­gia­si uni­ver­si­te­to li­go­ni­nėmis, spe­cia­ly­bėmis, bet, pa­vyz­džiui, re­gio­nų ar tų stam­bes­nių re­gio­nų, ar ra­jo­ni­nių li­go­ni­nių ne­be­lie­ka. To­dėl siū­lau dar to­bu­lin­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą iki pri­ėmi­mo.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nės svars­ty­mo sta­di­jo­je reiš­kia­mos po vie­ną, jos iš­sa­ky­tos, iš­si­sky­rė. Kvie­čiu ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti po svars­ty­mo dėl šio pro­jek­to.

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: už – 67, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 39 Sei­mo na­riai. Po svars­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

 

11.17 val.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 151 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1006(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-13 klau­si­mas – Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo 151 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1006. Pra­ne­šė­ja – L. Mat­ke­vi­čie­nė. Svars­ty­mas. Kvie­čiu į tri­bū­ną pa­skelb­ti Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą.

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, kaip pa­g­rin­di­nis ko­mi­te­tas, tei­kia iš­va­dą ir siū­lo su­jung­ti Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 151 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1006 ir Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 151 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4829(2), ir pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 151 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-1006(2), į ku­rio nuo­sta­tas in­teg­ruo­tos Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to nuo­sta­tos. Siū­lo pri­tar­ti. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 10, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKAS. Ačiū. Kvie­čiu T. To­mi­li­ną.

T. TOMILINAS (LVŽSF). So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas taip pat svars­tė Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo 151 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ko­mi­te­tas su­for­mu­la­vo pa­siū­ly­mą, ku­riam iš da­lies pri­ta­rė pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, – pa­siū­ly­mą 2 straips­nį pa­pil­dy­ti 3 da­li­mi. Ko­mi­te­tas siū­lo pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui ir jį to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mus, ku­riems ko­mi­te­tas pri­ta­rė, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos de­par­ta­men­to, Vy­riau­sy­bės pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus bei pa­ties So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą.

PIRMININKAS. Ačiū. Kvie­čiu L. Mat­ke­vi­čie­nę į tri­bū­ną. Svars­ty­si­me pa­siū­ly­mus.

Pir­ma­sis pa­siū­ly­mas yra D. Ka­mins­ko ir A. Ku­bi­lie­nės. Ku­ris pri­sta­ty­tu­mė­te? R. Ša­la­ševi­čiū­tės, R. Mar­ti­nė­lio, A. Vin­kaus ir L. Mat­ke­vi­čie­nės. Kas pri­sta­tys? D. Ka­mins­kas kė­lė ran­ką. Pra­šom.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų ko­mi­te­to bu­vo pri­tar­ti iš da­lies, nes tai bu­vo se­nes­nis mū­sų siū­ly­mas. Po dar­bo gru­pės su­si­ta­ri­mo mes pa­tys siū­lo­me nau­ją pa­tai­są, ku­ri ir bu­vo in­teg­ruo­ta. To­dėl pri­ta­ria­me tiems nau­jiems pa­siū­ly­mams.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė. Pra­šom.

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti iš da­lies.

PIRMININKAS. Mes vi­si ta­da ga­li­me pri­tar­ti to­kiai re­dak­ci­jai, ko­mi­te­to nuo­mo­nei.

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Taip.

PIRMININKAS. Ki­tas pa­siū­ly­mas yra taip pat tų pa­čių Sei­mo na­rių.

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Taip pat pri­tar­ti iš da­lies. Ko­re­guo­ti ko­e­fi­cien­tai. Ko­mi­te­to iš­va­da yra pri­tar­ti iš da­lies.

PIRMININKAS. At­si­pra­šau, yra dar Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mas. Pir­mi­nin­ke, pra­šom pa­teik­ti. Ket­vir­to la­po apa­čia.

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Čia ku­ris da­bar?

PIRMININKAS. Po pir­mo­jo pa­siū­ly­mo, pa­si­bai­gus „pri­tar­ti iš da­lies“, to­liau – „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė“.

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Vy­riau­sy­bės iš­va­dai taip pat pri­tar­ti iš da­lies, ko­mi­te­to nuo­mo­ne, nes ko­re­guo­ti ko­e­fi­cien­tai.

PIRMININKAS. Ge­rai. To­liau Sei­mo na­rių D. Ka­mins­ko, A. Ku­bi­lie­nės, R. Ša­la­še­vi­čiū­tės, R. Mar­ti­nė­lio, A. Vin­kaus ir L. Mat­ke­vi­čie­nės pa­siū­ly­mas. Pri­sta­to D. Ka­mins­kas. Pra­šom.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Taip pat čia yra fak­tiš­kai tą­sa vi­sų ši­tų pa­siū­ly­mų, ku­riais bu­vo ko­re­guo­ti ko­e­fi­cien­tai ir da­tos. Pri­ta­ria­me ko­mi­te­to. Mes pri­ta­ria­me sa­vo ko­mi­te­to iš­va­doms.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Pri­tar­ti iš da­lies.

PIRMININKAS. Iš da­lies pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu to­kiam pa­siū­ly­mui. To­liau Sei­mo na­rių D. Ka­mins­ko, A. Ku­bi­lie­nės, R. Ša­la­še­vi­čiū­tės, R. Mar­ti­nė­lio, A. Vin­kaus ir L. Mat­ke­vi­čie­nės pa­siū­ly­mas.

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Čia yra taip pat pri­tar­ti iš da­lies ko­mi­te­to. Čia yra tie­siog tech­ni­nio po­bū­džio, kal­ba­ma apie dar­buo­to­jų…

PIRMININKAS. Gal leis­ki­me D. Ka­mins­kui pri­sta­ty­ti.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų, jei­gu čia tas, ku­riam bu­vo ne­pri­tar­ta, tai, kaip ir sa­kė, yra tech­ni­nis da­ly­kas, per­tek­li­nis, mes pri­ta­rė­me, kad ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. At­si­ė­mė­me.

PIRMININKAS. At­si­i­ma­te, pri­ta­ria­te ko­mi­te­to nuo­mo­nei, nes ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra nepri­tar­ti.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Taip. Ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Ta­da 1 straips­nis toks ir bū­tų. Ga­li­me pri­tar­ti jam.

Dėl 2 straips­nio yra So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas. T. To­mi­li­nas ga­lė­tų pri­sta­ty­ti? Pra­šom. Įjung­siu mik­ro­fo­ną vie­to­je.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Vie­ną se­kun­dę. Siū­lo­me pa­pil­dy­ti 2 straips­nį 3 da­li­mi ir ją iš­dės­ty­ti taip: „Jei­gu iki šio įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo vie­šų­jų įstai­gų va­do­vau­jan­čių dar­buo­to­jų gau­to dar­bo už­mo­kes­čio dy­dis bu­vo di­des­nis už šio įsta­ty­mo nu­ma­ty­tą ati­tin­ka­mos pa­rei­gy­bės dar­bo už­mo­kes­čio dy­dį, va­do­vau­jan­čiam dar­buo­to­jui pa­lie­ka­mas iki šio įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo gau­tas dar­bo už­mo­kes­čio dy­dis tol, kol šio įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka jam bus nu­sta­ty­tas di­des­nis dar­bo už­mo­kes­tis.“

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­mi­te­tas?

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti iš da­lies.

PIRMININKAS. Ačiū. Ar su­tin­ka­te? Ačiū, pri­tar­ta. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­ma pri­tar­ti to­kiam pa­siū­ly­mui, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies.

Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šė Sei­mo na­riai. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys D. Ka­mins­kas.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų, ko­le­gos, kvie­čiu pa­lai­ky­ti ir pri­tar­ti šiam pro­jek­tui, nes yra su­sie­tas gy­dy­to­jų, va­do­vų at­ly­gi­ni­mas su jų va­do­vau­ja­mo per­so­na­lo, me­di­kų at­ly­gi­ni­mais. Iš tik­rų­jų tai bū­tų kaip ir tei­sin­gas da­ly­kas. At­si­žvel­gė­me į to­kius kri­te­ri­jus, koks vi­du­ti­nis sver­ti­nis dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mas įstai­go­je, at­si­žvel­gė­me, ko­kios yra įstai­gos pa­ja­mos, at­si­žvel­gė­me, koks yra eta­tas, kiek yra tik­rų eta­tų. Es­mė ta, kad bū­tų die­gia­ma nor­ma­li va­dy­ba, jei­gu gy­dy­to­jo va­do­vo at­ly­gi­ni­mas di­dė­tų, di­dė­tų ir dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mui. To­dėl no­rė­čiau pa­kvies­ti pri­tar­ti ši­tam…

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, čia toks leng­vo so­cia­liz­mo ir kve­pian­tis šiek tiek pa­vy­du įsta­ty­mo pro­jek­tas. Mes pui­kiai su­pran­ta­me, kad įstai­gų fi­nan­sa­vi­mą nu­sta­to Li­go­nių ka­sa ir mi­nis­te­ri­ja, va­do­vai jau ga­li skirs­ty­ti tuos pi­ni­gus, ku­riuos gau­na. Ir skirs­ty­tų juos vi­du­je: da­lį – dar­bo są­ly­goms, da­lį – in­fra­struk­tū­rai, da­lį – įren­gi­mams, da­lį – at­ly­gi­ni­mams. Ge­rai, jei­gu yra ga­li­my­bė skir­ti pa­pil­do­mai at­ly­gi­ni­mams, bet kas, jei­gu nė­ra ga­li­my­bės skir­ti pa­pil­do­mai at­ly­gi­ni­mams? Ar nuo to­kių spren­di­mų ne­nu­ken­tės dar­bo są­ly­gos, ar ne­bus taip, kad ne­pa­kan­ka­mai bus į in­ves­tuo­ja­ma į in­fra­struk­tū­rą ir ar ne­bus taip, kad su­dė­tin­go­se li­go­ni­nė­se, su­dė­tin­go­se įstai­go­se, kur iš tik­rų­jų rei­kia stip­rių mo­ty­vuo­tų va­do­vų, dėl to­kių pri­im­tų spren­di­mų ma­žės at­ly­gi­ni­mai? Pa­na­šu ir yra įvai­rių duo­me­nų, kad net treč­da­lio, o gal net pu­sės ra­jo­nų li­go­ni­nių va­do­vų at­ly­gi­ni­mai dėl šio pri­im­to spren­di­mo ma­žės. Ar iš tik­rų­jų tai nė­ra dar vie­nas pa­slėp­tas ban­dy­mas už­da­ry­ti ra­jo­nų li­go­ni­nes de­mo­ty­vuo­jant va­do­vus, ku­rie šiuo me­tu dir­ba, kad jie at­si­sa­ky­tų am­bi­ci­jų ir ne­si­steng­tų iš­lai­ky­ti tų gy­dy­mo įstai­gų? Na, su­pran­tu no­rą di­din­ti gy­dy­to­jams at­ly­gi­ni­mus, bet di­din­ti gy­dy­to­jams at­ly­gi­ni­mus tu­rė­tų mi­nis­te­ri­ja skir­da­ma tam fi­nan­sa­vi­mą, o ne ban­dy­da­ma su­sie­ti gy­dy­to­jų at­ly­gi­ni­mą su va­do­vų at­ly­gi­ni­mais, to­dėl kvie­čiu su­si­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti, nuo­mo­nės iš­si­sky­rė. Kvie­čiu bal­suo­jant ap­si­spręs­ti po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 99 Sei­mo na­riai: už – 84, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 15. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

11.28 val.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 2, 45 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įstatymo pa­pil­dy­mo 152, 153 straips­niais įsta­ty­mo Nr. XII-2538 2, 3 ir 5 straips­nių pakeiti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-903 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2769(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-14 klau­si­mas – Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo 2, 45 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 152, 153 straips­niais įsta­ty­mo 2, 3 ir 5 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2769. Svars­ty­mas. Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys A. Vin­kus.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė šį klau­si­mą šių me­tų lap­kri­čio 21 die­ną. Ko­mi­te­to po­sė­dy­je da­ly­va­vo 11 ko­mi­te­to na­rių. Spren­di­mas: pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2769(2) ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė du Sei­mo na­riai. Kvie­čiu Sei­mo na­rį A. Ma­tu­lą.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pri­min­siu is­to­ri­ją, kaip gi­mė ši­tas va­di­na­ma­sis pre­zi­den­ti­nis įsta­ty­mas, ku­ris nu­ma­tė ga­li­my­bę įstai­gas rei­tin­guo­ti, su­ma­žin­ti pa­cien­tų lau­ki­mo ei­les pas gy­dy­to­jus. Jei­gu tos lau­ki­mo ei­lės… pa­slau­ga bus su­tei­kia­ma vė­liau, ne­gu bu­vo nu­sta­ty­ta įsta­ty­me, tai įstai­goms bu­vo nu­ma­ty­tos bau­dos. Tas įsta­ty­mas bu­vo pri­im­tas tuo me­tu, kai Vy­riau­sy­bės pa­ta­rė­jas bu­vo A. Vin­kus, ku­ris ką tik da­bar la­bai čia kal­bė­jo, iš­ties bu­vo ak­ty­vus pa­lai­ky­to­jas ir ga­ran­ta­vo, kad ši­tas įsta­ty­mas veiks. Be abe­jo­nės, bu­vo su­teik­ta vil­tis, tam tik­ri lū­kes­čiai pa­cien­tams, kad vis dėl­to kaž­kas pa­si­keis svei­ka­tos sis­te­mo­je ir ne­bus tų di­de­lių lau­ki­mo ei­lių. De­ja, pa­si­ruoš­ta ne­bu­vo.

Prieš dve­jus me­tus kaip tik svars­tė­me įsta­ty­mo pa­tai­sas ir ko­le­gė I. Ši­mo­ny­tė, M. Ma­jaus­kas, aš siū­lė­me ati­dė­ti ši­to įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mą, ypač bau­dų tai­ky­mą, dve­jiems me­tams, nes aki­vaiz­du, kad bu­vo ne­pa­si­ruoš­ta. Bet da­bar­ti­nė mi­nis­te­ri­ja ir dau­gu­mos at­sto­vai Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te įro­di­nė­jo ko­mi­te­te, kad ši­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui bus pa­si­ruoš­ta ir kad įsi­ga­lio­ji­mą rei­kia ati­dė­ti tik vie­niems me­tams. Štai prieš, ro­dos, 2,5 mė­ne­sio ko­mi­te­te svars­tant opo­zi­ci­jos pra­šy­mu įtrauk­tą par­la­men­ti­nės kon­tro­lės klau­si­mą į ko­mi­te­to dar­bo­tvarkę ir vėl bu­vo įro­di­nė­ja­ma, kad ši­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui įgy­ven­din­ti bu­vo vi­siš­kai pa­si­ruoš­ta. Bū­tų ko­mi­te­to po­sė­dis tuo ir bai­gę­sis, bet kai pa­klau­siau Re­gist­rų cen­tro, ar vis dėl­to veiks vi­suo­ti­nė re­gist­ra­vi­mo sis­te­ma, bu­vo už­tik­rin­ta, kad, de­ja, nuo Nau­jų­jų me­tų ne­veiks. Kai pa­klau­siau Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos di­rek­to­riaus, ko­kie jū­sų veiks­mai po Nau­jų­jų me­tų, jei­gu pa­slau­ga ne­bus su­teik­ta per sep­ty­nias ar ten 30 die­nų, kaip nu­ma­ty­ta įsta­ty­me, tai bu­vo pa­sa­ky­ta, kad tas straips­nis bus tai­ko­mas vi­sa ap­im­ti­mi. Jei­gu, pa­vyz­džiui, bran­gi pa­slau­ga bus su­teik­ta ne per 30 die­nų, bet per 31, ati­tin­ka­mai bus tai­ko­mas gerokai ma­žes­nis ko­e­fi­cien­tas. Bet aki­vaiz­du, kad tie dve­ji me­tai bu­vo pra­leis­ti vė­jais. Tie­siog bu­vo už­si­i­ma­ma ne tais rei­ka­lais, bu­vo už­si­i­ma­ma, kaip žmo­nes gy­dy­ti pi­giau­siais vais­tais, kaip už­da­ry­ti ra­jo­nų li­go­ni­nes ir pa­na­šiai, ir nė­ra pa­si­ruoš­ta to įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mui, nes, su­pran­ta­ma, vien tik­tai įra­šius da­tas, na, ne­bus pri­im­tas tas li­go­nis, jei­gu nie­kas ne­pa­si­kei­tė.

O pa­keis­ti bu­vo ga­li­ma daug ką. Bu­vo ga­li­ma pa­da­ry­ti įta­ką me­di­kų pa­si­skirs­ty­mui, nes šian­dien, ži­no­te, pe­ri­fe­ri­jo­je siau­bin­gai trūks­ta gy­dy­to­jų kon­sul­tan­tų. Žmo­gus kon­sul­tuo­tis tu­ri va­žiuo­ti į di­de­lį mies­tą, po 15 mi­nu­čių kon­sul­ta­ci­jos vėl tu­ri grįž­ti už ke­lių mė­ne­sių kaž­ko­kiam vie­nam ar ki­tam ty­ri­mui. Ne­bu­vo pa­keis­ta ap­mo­kė­ji­mo sis­te­ma. Prieš de­šimt me­tų šei­mos gy­dy­to­jas iš es­mės ap­tar­na­vo vie­ną am­bu­la­to­ri­ją, kad ir ma­no apy­gar­do­je, ku­riai aš at­sto­vau­ju, Pasvalio–Pakruojo, o šian­dien ne vie­nas at­ve­jis yra, kai šei­mos gy­dy­to­jas ap­tar­nau­ja dvi, tris am­bu­la­to­ri­jas ir nu­va­žiuo­ja ten dirb­ti po dvi, tris va­lan­das, o mes iš mi­nist­ro gir­di­me, kad pe­ri­fe­ri­jo­je dir­ba ne­kva­li­fi­kuo­ti žmo­nės, jie šmei­žia­mi, užuot bū­tų ei­na­ma tuo ke­liu, kaip yra ki­to­se ša­ly­se: jei­gu žmo­gus va­žiuo­ja dirb­ti į pe­ri­fe­ri­ją, jam vals­ty­bė mo­ka prie­dą. Taip yra ir ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se. Mes tą at­sa­ko­my­bę pa­li­ko­me tik­tai sa­vi­val­dy­bėms, nors sa­vi­val­dy­bės siū­lo ir bu­tus, ir pa­kan­ka­mai ne­ma­žus at­ly­gi­ni­mus, bet vis dėl­to, kai yra vyk­do­ma to­kia šmeiž­to kom­pa­ni­ja prieš re­gio­nų, ra­jo­nų me­di­kus, tai iš­ties daug kas ne­drįs­ta ten va­žiuo­ti.

Ma­no ma­ny­mu, bu­vo ga­li­ma vi­siš­kai pa­si­ruoš­ti įgy­ven­din­ti ši­tą įsta­ty­mą pa­kei­čiant ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką, pa­da­rant įta­ką me­di­kų pa­si­skirs­ty­mui, iš­biu­rok­ra­ti­nant re­cep­tų iš­ra­šy­mo tvar­ką, kon­sul­ta­ci­jų iš­ra­šy­mo tvar­ką, bet, de­ja, kaip sa­kiau, dar­bai ne­bu­vo at­lik­ti ir šian­dien tu­ri­me to­kią si­tu­a­ci­ją, kad vi­si tei­sė­ti lū­kes­čiai, žmo­nių vil­tys grei­čiau pa­kliū­ti pas me­di­kus žlu­go dėl mi­nis­te­ri­jos pras­to dar­bo. Šian­dien tas siū­ly­mas iš­vis iš­brauk­ti straips­nį, ku­riuo bu­vo nu­ma­to­mos bau­dos už ne lai­ku su­teik­tas pa­slau­gas, lyg ir lo­giš­kas, nes, ma­tyt…

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. MATULAS (TS-LKDF). …rei­kia ska­tin­ti me­di­kus, o ne baus­ti. Bet dar kar­tą sa­kau, kad lai­kas yra pra­leis­tas be rei­ka­lo, dve­ji me­tai.

PIRMININKAS. Kvie­čiu dis­ku­tuo­ti Sei­mo na­rę A. Ku­bi­lie­nę.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ne­kal­bė­siu apie tai, kad ska­ti­ni­mas vi­sa­da yra ge­riau ne­gu bau­dos, bet no­riu pa­kal­bė­ti apie tai, koks svar­bus yra ši­tas įsta­ty­mas ir ko­kia yra svar­bi ši­ta pa­tai­sa.

Iš tik­rų­jų prieš ma­ne kal­bė­jęs pra­ne­šė­jas la­bai tei­sin­gai pa­sa­kė, bu­vo siū­lo­ma ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą nu­kel­ti dve­jiems me­tams, nu­kel­ti ir nie­ko ne­da­ry­ti. Ačiū tiems, ku­rie bal­sa­vo, kad tai ne­įvyk­tų. Jei­gu kas nors yra su­si­pa­ži­nęs su bet ko­kia elek­tro­ni­ne sis­te­ma, re­gist­ro ar šiaip elek­tro­ni­niu duo­me­nų rin­ki­mu, tai vi­sų pir­ma ži­no tai, kad dėl duo­me­nų rin­ki­mo tu­ri bū­ti pa­grin­das, tei­si­nis pa­grin­das, tai yra įsta­ty­mas ar­ba ko­kie nors ki­ti tei­sės ak­tai. Jei­gu bū­tu­me ši­tą įsta­ty­mą nu­kė­lę, mes nuo sau­sio 1 die­nos, kaip da­bar tu­rė­si­me, ne­bū­tu­me tu­rė­ję elek­tro­ni­nės sis­te­mos, ku­ri re­gist­ruos kie­ky­bi­nius ir ko­ky­bi­nius ro­dik­lius.

Tai­gi, įsta­ty­mas iš tik­rų­jų bu­vo la­bai rei­ka­lin­gas ir nau­din­gas jau vien tam, kad mes tu­rė­tu­me mo­ni­to­rin­gą ir ži­no­tu­me, ko­kie ro­dik­liai yra, ir ga­lė­tu­me aiš­kiai ir ne­dvip­ras­miš­kai ži­no­ti, ko­kia yra mū­sų si­tu­a­ci­ja. Ši­ta pa­tai­sa bu­vo Sei­mo na­rių pa­teik­ta to­dėl, kad per­ėji­mas prie elek­tro­ni­nės sis­te­mos yra pro­ce­sas. Ji star­tuo­ja nuo sau­sio 1 die­nos, ta­čiau aki­vaiz­du, kad sau­sio 1 die­ną įstai­gos, vi­sos įstai­gos, kiek jų yra, ne­su­ge­bės pri­si­jung­ti prie tos sis­te­mos. Rei­ka­lin­gi mo­ky­mai, bus ir klai­dų, ir tai yra nor­ma­lu. To­dėl tik­rai ne­ga­li­me leis­ti, kad pa­čios pir­mo­sios, pri­si­jun­gu­sios prie ši­tos sis­te­mos, jau iš kar­to ir bū­tų bau­džia­mos. Tai­gi, dar kar­tą no­riu pa­sa­ky­ti, kad yra la­bai svar­bu, kad tas įsta­ty­mas ne­bu­vo nu­kel­tas. Jis yra la­bai rei­ka­lin­gas, kaip ir ši­ta pa­tai­sa, to­dėl siū­lau bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys A. Vin­kus.

A. VINKUS (LSDDF). Kaip sa­kė ir po­nia A. Ku­bi­lie­nė, ir ki­ti pa­si­sa­kiu­sie­ji, jei­gu pa­lik­tu­me tą ne­se­niai pri­im­tą įsta­ty­mą, tai jis įsi­ga­lio­tų nuo sau­sio 1 die­nos ir iš tie­sų bū­tų ne­ma­žai pro­ble­mų, apie ku­rias jau kal­bė­jo. Jei­gu, ger­bia­mas An­ta­nai Ma­tu­lai, ma­no mie­las ko­le­ga, jums tei­kia ma­lo­nu­mą man kiek­vie­nu mo­men­tu kar­to­ti, kuo aš bu­vau (aš ži­nau, kuo aš bu­vau), tai aš no­riu tik pa­sa­ky­ti, kad jūs tuo mo­men­tu bu­vo­te Svei­ka­tos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jas, bet aš ne­kar­to­siu ši­to. Ma­nau, kad šian­dien pri­im­da­mi tą įsta­ty­mą iš­ties­ki­me ran­kas ir džiau­ki­mės, kad li­go­niams bus ge­riau. Ačiū. Siū­lau bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Nors ger­bia­mas am­ba­sa­do­rius čia mi­nė­jo, kas kuo bu­vo, aš tik pri­min­siu, kad jau dve­jus me­tus esa­te val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je ir jau ke­le­rius me­tus kal­ba­ma apie tai, jog įve­dus sank­ci­jas, fi­nan­si­nes sank­ci­jas už vė­la­vi­mą su­teik­ti pa­slau­gas, na, gy­dy­mo įstai­gos tap­tų to­kiais svei­ka­tos mak­do­nal­dais, kuo­met žiū­rė­tų ter­mi­nus, lai­ką, bet ne­žiū­rė­tų ko­ky­bės.

Mes siū­lė­me ne tik ati­dė­ti įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mą, bet taip pat ir pa­gal­vo­ti apie tam tik­ras ska­ti­na­mą­sias prie­mo­nes, tai yra apie tai, kad gy­dy­mo įstai­gos, ku­rios su­tei­kia pa­slau­gas lai­ku, ga­lė­tų gau­ti pa­pil­do­mą fi­nan­sa­vi­mą. De­ja, lai­kas bė­ga, bet jo­kių ska­ti­na­mų­jų pa­slau­gų ne­bu­vo nei su­kur­ta, nei įgy­ven­din­ta. O re­sur­sų ir re­zer­vų tam tik­rai yra, nes svei­ka­tos re­zer­vas ki­tais me­tais au­ga dar pa­pil­do­mai 100 mln. Tai­gi re­zer­vo ska­tin­ti ge­rai vei­kian­čias įstai­gas yra, o no­ro tai da­ry­ti nė­ra. Aš su­si­lai­ky­siu.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti.

Bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai: už – 97, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 7 Sei­mo na­riai. Pri­tar­ta po svarsty­mo.

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja R. Baš­kie­nė.

 

11.41 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2018 me­tų Lais­vės pre­mi­jos pa­sky­ri­mo Lie­tu­vos Lais­vės Kovos Są­jū­džio par­ti­za­nų gru­pei“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2967(2) (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, skel­biu ki­tą dar­bo­tvarkės klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2018 me­tų Lais­vės pre­mi­jos pa­sky­ri­mo Lie­tu­vos Lais­vės Ko­vos Są­jū­džio par­ti­za­nų gru­pei“ pro­jek­tą Nr. XIIIP-2967(2). Kvie­čiu Sei­mo Pir­mi­nin­ką į tri­bū­ną. Kol jis at­eis, ma­lo­niai svei­ki­nu Šiau­lių ra­jo­no de­le­ga­ci­ją, at­vy­ku­sią čia į eks­kur­si­ją, į Sei­mą. Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to klau­sy­to­jai, ma­lo­nu, kad jūs gir­di­te mū­sų po­sė­dį ir ste­bi­te. Ačiū.

Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, pra­šau.

V. PRANCKIETIS. Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­lau Sei­mo nu­ta­ri­mą „Dėl 2018 me­tų Lais­vės pre­mi­jos pa­sky­ri­mo Lie­tu­vos Lais­vės Ko­vos Są­jū­džio par­ti­za­nų gru­pei“. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas (toks tu­ri­nys ga­lė­tų bū­ti), va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos lais­vės pre­mi­jos įsta­ty­mo 2 straips­niu ir Lais­vės pre­mi­jos ko­mi­si­jos 2018 m. lap­kri­čio 14 d. spren­di­mu, nu­ta­ria:

1 straips­nis. Pa­skir­ti 2018 me­tų Lais­vės pre­mi­ją Lie­tu­vos Lais­vės Ko­vos Są­jū­džio par­ti­za­nų gru­pei: Jo­nui Abu­kaus­kui, Vy­tau­tui Bal­siui, Jo­nui Če­po­niui, Bro­nis­lo­vui Jos­pai­čiui, Juo­zui Ja­ka­vo­niui, Jo­nui Ka­žio­niui, Juo­zui Mo­ciui.

2 straips­nis. 2018 me­tų Lais­vės pre­mi­ją Lie­tu­vos Lais­vės Ko­vos Są­jū­džio par­ti­za­nų gru­pei įteik­ti Lais­vės gy­nė­jų die­ną 2019 m. sau­sio 13 d.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, Pir­mi­nin­ko no­ri pa­klaus­ti du Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia A. Anu­šaus­kas. Pra­šom, ko­le­ga.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, taip, yra ge­ras ir gra­žus spren­di­mas. Par­ti­za­nų šiuo me­tu, čia jau mū­sų ins­ti­tu­ci­jų duo­me­ni­mis, yra maž­daug 80. Ar šiuo at­ve­ju ša­lia šios gra­žios ini­cia­ty­vos ne­bū­tų ge­ras toks pa­siū­ly­mas ir sa­vi­val­dy­bėms, kad vis dėl­to tuos ke­lio­li­ka li­ku­sių gy­vų­jų par­ti­za­nų bū­tų ga­li­ma ir ki­tais me­tais, kai bus Lais­vės Ko­vos Są­jū­džio de­kla­ra­ci­jos me­ti­nės, kad sa­vi­val­dy­bės im­tų­si ini­cia­ty­vos taip pat juos pa­gerb­ti iš sa­vo pu­sės. Tik­rai tų žmo­nių am­žius yra ne­pa­pras­tai gar­bus. Tai bū­tų la­bai gra­žus žings­nis ir iš sa­vi­val­dy­bių, ir Sei­mo ini­cia­ty­va.

V. PRANCKIETIS. Ačiū už pa­siū­ly­mą, jis tik­rai ver­tas dė­me­sio. Ma­nau, kad sa­vi­val­dy­bės gir­di, bet šian­dien mes svars­to­me Lais­vės ko­vų ko­mi­si­jos pa­siū­ly­mą, ir tas Sei­mo nu­ta­ri­mo pa­siū­ly­mas šie­met bu­vo toks, ko­kį pa­tei­kiu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Klau­sia A. Gu­mu­liaus­kas.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ačiū. Aš no­rė­čiau šiek tiek su­abe­jo­ti pa­ties do­ku­men­to pa­va­di­ni­mu. Apie tai bu­vo kal­bė­ta Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bi­nės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos su­si­ti­ki­me su vi­suo­me­ni­ne ta­ry­ba, prie ku­rios vei­kia… ten taip pat yra tų or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vai. Jie su­abe­jo­jo ter­mi­nų gru­pe. Ar ne­ga­lė­tų bū­ti pa­va­di­ni­mas Lie­tu­vos Lais­vės Ko­vos Są­jū­džio par­ti­za­nams, ir po to jau pa­čia­me do­ku­men­te bū­tų iš­var­din­tos pa­var­dės. Nes to­kia gru­pė lyg bū­tų, kad vei­kia ko­kia nors gru­pė prie Lie­tu­vos Lais­vės Ko­vos Są­jū­džio.

V. PRANCKIETIS. Tai yra ko­mi­si­jos siū­ly­mas, to­kia re­dak­ci­ja. Šiuo me­tu mes ar­ba pri­ta­ria­me nu­ta­ri­mui, ar­ba jį nu­ke­lia­me, to­bu­li­na­me.

PIRMININKĖ. Ir pa­var­dės yra iš­var­din­tos, taip?

V. PRANCKIETIS. Pa­var­dės yra, taip.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Dau­giau klau­si­mų nė­ra. Mo­ty­vai po pa­tei­ki­mo. A. Anu­šaus­kas. Pra­šom.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš siū­lau pri­tar­ti šiam nu­ta­ri­mo pro­jek­tui, kad par­ti­za­nai: Di­rek­to­rius, Vai­de­vu­tis, Bė­da, Švied­rys, Uo­sis, Tig­ras, Vy­te­nis, bū­tų pa­gerb­ti šia pre­mi­ja. Jie tik­rai jos nu­si­pel­nė. Taip, jų vi­du­ti­nis am­žius da­bar yra 92, 93, 95 me­tai. Daug kas pa­sa­ky­tų, kur jūs bu­vo­te anks­čiau, bet aš ma­nau, kad kiek­vie­nas spren­di­mas tu­ri su­bręs­ti, tu­ri­me at­ei­ti ir iki jo. To­dėl Lie­tu­vos lais­vės ko­vos da­ly­vių pa­ger­bi­mas šiuo at­ve­ju – tai sim­bo­li­nis pa­ger­bi­mas vi­sų lais­vės ko­vo­to­jų. Siū­lau pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Prieš – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, tik­rai ne­no­riu pa­si­sa­ky­ti prieš, tik­rai ger­biu par­ti­za­nus ir šį ko­mi­si­jos ap­si­spren­di­mą, ta­čiau no­riu pa­sa­ky­ti vie­ną min­tį, gal­būt ji bus vė­liau iš­girs­ta. Šian­dien Sei­me yra įkur­ta Is­to­ri­nės at­min­ties nuo­lat vei­kian­ti ko­mi­si­ja. Aš ma­ny­čiau, kad at­ei­ty­je ji ir ga­lė­tų at­rin­ki­nė­ti Lais­vės pre­mi­jos lau­re­a­tus. Šios ko­mi­si­jos pa­pil­do­mai to­kios kaip lai­ki­nos tik­rai ne­rei­kė­tų. O ši­tam spren­di­mui pri­ta­riu, tik siū­lau to­kią ra­cio­na­lią min­tį. Ma­nau, kad at­ei­ty­je gal iš­girs šios ko­mi­si­jos, Is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos, pir­mi­nin­kas ir gal­būt pa­pil­dys jos nuo­sta­tus, ir ši ko­mi­si­ja ga­lės to­kį dar­bą at­lik­ti – at­rink­ti pre­mi­jai tuos as­me­nis, ku­rie yra to nu­si­pel­nę.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2018 me­tų Lais­vės pre­mi­jos pa­sky­ri­mo Lie­tu­vos Lais­vės Ko­vos Są­jū­džio par­ti­za­nų gru­pei“, o as­me­nų pa­var­des jūs jau gir­dė­jo­te.

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: vien­bal­siai 87 pri­ta­rė po pa­tei­ki­mo Sei­mo nu­ta­ri­mui.

Sei­mo Pir­mi­nin­kas siū­lo ypa­tin­gą sku­bą. Ar ga­li­me tam pri­tar­ti? Ga­li­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, ta­da svars­ty­mas. Yra no­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je? Nė­ra. Mo­ty­vai. No­rin­čių kal­bė­ti? No­ri kal­bė­ti? Pra­šom. R. Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė.

R. MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai iš­min­tin­gas žin­gs­nis vien­bal­siai pa­tvir­tin­ti ap­si­spren­di­mą, kad Lais­vės pre­mi­jos ko­mi­si­ja šie­met ski­ria Lais­vės pre­mi­ją par­ti­za­nų gru­pei. Aš su­pran­tu, kad gal­būt ling­vis­tiš­kai gru­pė ne­skam­ba taip tiks­liai, bet aš no­riu pa­sa­ky­ti, ko­kiais mo­ty­vais rem­da­ma­si. Ka­dan­gi daug klau­si­mų ky­la, ko­dėl bū­tent šie par­ti­za­nai, ko­dėl nė­ra jų dau­giau, juo­lab kad tarp gy­vų­jų dar yra bent ke­lias­de­šimt, tai aš tik no­riu pa­sa­ky­ti, kad ko­mi­si­ja svars­tė pa­tei­ki­mus, kas bu­vo pa­teik­ta ko­mi­si­jai. Pa­ti ne­įra­šė ir ne­iš­brau­kė as­me­nų. O šie sep­ty­ni par­ti­za­nai yra 1992 me­tais at­si­kū­ru­sios Lie­tu­vos Lais­vės Ko­vos Są­jū­džio or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vai, dar esan­tys gy­vi, ir vi­si jie at­sto­vau­ja skir­tin­goms apy­gar­doms, taip pat jie trak­tuo­ja­mi kaip tos at­si­kū­ru­sios or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vy­bė. Iš tik­rų­jų to­kia yra lo­gi­ka. Jei­gu mes ži­no­me, kad yra ir dau­giau gerb­ti­nų ir pa­gerb­ti­nų as­me­nų, ta­čiau Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­ja kvie­čia pri­im­ti šį spren­di­mą kaip sim­bo­li­ką, di­dži­ą­ją da­lį tos pa­gar­bos ati­duo­dant tiek 1949 me­tų sig­na­ta­rams, tiek vi­siems šian­dien esan­tiems gy­viems par­ti­za­nams.

Taip pat no­rė­čiau kreip­tis į Sei­mo Pir­mi­nin­ką, gal­būt jis ga­lė­tų pa­tar­pi­nin­kau­ti, nes yra to­kia pro­ble­ma, kad mes ne­tu­ri­me aiš­kaus skai­čiaus, kiek yra tų žmo­nių, gy­vų par­ti­za­nų. Tu­riu min­ty­je, kad duo­me­nis tu­ri So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja, ta­čiau at­si­sa­ko tuos duo­me­nis duo­ti dėl duo­me­nų ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mų. Iš tik­rų­jų bū­tų tik­rai tiks­lin­ga pa­si­da­lin­ti, ži­no­ti tuos žmo­nes ne vien so­cia­li­nių rei­ka­lų kon­teks­te, bet ir kal­bant apie pa­ger­bi­mą, ypač ki­tų me­tų kon­teks­te, kai mes švę­si­me ir mi­nė­si­me 1949 me­tų de­kla­ra­ci­ją.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo pri­tar­ti? Ga­li­me. Dė­ko­ju, ko­le­gos. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Du straips­niai.

1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 2 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Dėl vi­so Sei­mo nu­ta­ri­mo. Gal ga­li­ma ne­kal­bė­ti, tie­siog bal­suo­jant iš­reikš­ti pri­ta­ri­mą? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me. Ačiū už su­pra­ti­mą. Bal­suo­ja­me dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl Lais­vės pre­mi­jos sky­ri­mo Lie­tu­vos Lais­vės Ko­vos Są­jū­džio par­ti­za­nų gru­pei. Dė­ko­ja­me, įvy­ko bal­sa­vi­mas.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai ir 93 Sei­mo na­riai pri­ta­rė Sei­mo nu­ta­ri­mui, ku­rį skel­bia­me pri­im­tu. (Gon­gas)

Ger­bia­mi ko­le­gos, kvie­čiu to­liau pir­mi­nin­kau­ti po­sė­džiui Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ją G. Kir­ki­lą.

 

11.52 val.

Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-2721 2, 5, 8, 22, 23, 38 ir 68 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2026(2), Pre­zi­den­to rin­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-28 4, 7, 10, 20, 21, 28, 37, 56, 57, 60, 61 ir 64 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2027(2), Rin­ki­mų į Eu­ro­pos Par­la­men­tą įsta­ty­mo Nr. IX-1837 3, 7, 10, 22, 23, 30, 39, 66, 67, 68, 71 ir 72 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2028(2), Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-532 2, 5, 9, 20, 21, 28, 36, 63, 64, 65 ir 66 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2029(2), Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo Nr. IX-929 2, 11, 30, 31, 38, 53, 54, 57, 58, 601 ir 77 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2030(2) (svars­ty­mas)

 

PIRMININKAS (G. KIRKILAS, LSDDF). Dar­bo­tvarkės 1-16.1 klau­si­mas – Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2026. Kvie­čiu G. Va­si­liaus­ką. Svars­ty­mas. Pir­mas Z. Strei­kus. At­si­pra­šau, ko­le­ga. Pra­šom. Z. Strei­kus. To­liau čia kal­bė­si­me dėl vi­sų klausimų 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5. Pra­šom.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, lap­kri­čio 14 die­ną ap­svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2026 ir nu­spren­dė pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2026(2) ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Pa­pil­do­mai ko­mi­te­tas po­sė­dy­je gruo­džio 4 die­ną ap­svars­tė K. Ma­siu­lio pa­siū­ly­mą ir jam ne­pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Kvie­čiu į tri­bū­ną G. Va­si­liaus­ką. Ki­tas ko­mi­te­tas. Pra­šom.

G. VASILIAUSKAS (LVŽSF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos, Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­si­ja kaip pa­pil­do­ma svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mą. Ko­mi­si­jos spren­di­mas: iš es­mės pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2026 ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, ku­rioms ko­mi­si­ja pri­ta­rė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

11.54 val.

Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-2721 2, 5, 8, 22, 23, 38 ir 68 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2026(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

PIRMININKAS. Vėl kvie­čiu ko­le­gą Z. Strei­kų. Svars­ty­si­me kon­kre­čias pa­tai­sas. Ko­le­gos, Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2026 ir yra 3 straips­nis, 8 straips­nio pa­kei­ti­mas. Yra Sei­mo na­rių K. Ma­siu­lio, V. Ving­rie­nės pa­tai­sų. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Gal K. Ma­siu­lis no­rė­tų pri­sta­ty­ti? Ne­ma­tau. Vir­gi­ni­ja? Pra­šom.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, mū­sų su K. Ma­siu­liu pa­siū­ly­mo es­mė yra su­da­ry­ti ga­li­my­bę įsteig­ti at­ski­rą dias­po­ros apy­gar­dą, tai yra apy­gar­dą už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems lie­tu­viams. Va­do­vau­jan­tis ki­tų ša­lių prak­ti­ka, Pran­cū­zi­jos, Ita­li­jos, Ru­mu­ni­jos, taip pat Ai­ri­ja dis­ku­tuo­ja dau­ge­lį me­tų šiuo klau­si­mu, tai pa­dė­tų sve­tur gy­ve­nan­tiems mū­sų pi­lie­čiams la­biau įsi­trauk­ti į vals­ty­bės gy­ve­ni­mą, į tei­sė­kū­ros pro­ce­sus, taip pat ne vie­ną tau­tie­tį pa­ska­tin­tų grįž­ti į tė­vy­nę ar­ba in­ves­tuo­ti jo­je. Tai­gi ma­ny­tu­me, kad to­kia apy­gar­da šian­die­ną rei­ka­lin­ga. Juo la­biau kad sve­tur, ar­ba už­sie­ny­je, gy­ve­na 9 % Lie­tu­vos pi­lie­čių, ku­rie tu­rė­tų bū­ti de­ra­mai at­sto­vau­ja­mi ir tu­rėtų tu­rė­ti at­sto­vą, ren­ka­mą iš iš­ei­vi­jos. Tai­gi siū­ly­čiau ši­tam pa­siū­ly­mui pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai – ne­pri­tar­ti. Ar­gu­men­tas: at­si­žvel­giant į tai, kad pas­ku­ti­niuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se bal­sa­vo tik 16 tūkst. už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių, iš ku­rių apie 40 % bu­vo de­kla­ra­vę sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą Lie­tu­vo­je ir tik lai­ki­nai tuo me­tu ne­bu­vo Lie­tu­vo­je, da­ry­ti­na iš­va­da, kad tik ne­di­de­lis pro­cen­tas už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių do­mi­si ir da­ly­vau­ja rin­ki­muo­se. Vi­du­ti­nis rin­kė­jų skai­čius vie­no­je Lie­tu­vos apy­gar­do­je yra 35 tūkst. Esant to­kiai si­tu­a­ci­jai, bū­tų ne­įma­no­ma įgy­ven­din­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mo, įpa­rei­go­jan­čio, kad rin­kė­jų skai­čius tu­ri bū­ti nuo 0,9 iki 1,1 vi­du­ti­nio rin­kė­jų vi­so­se vien­man­da­tėse rin­ki­mų apy­gar­do­se skai­čiaus.

PIRMININKAS. Ačiū. Šiam įsta­ty­mui tu­rė­tu­me tu­rė­ti bent 10 Sei­mo na­rių pa­ra­mą. Ar to­kių yra? Pra­šau pa­kel­ti ran­kas. K. Ma­siu­lio ir V. Ving­rie­nės pa­tai­sa – pra­šom pa­kel­ti ran­kas. Vie­nas, du, trys, ke­tu­ri, pen­ki, še­ši, sep­ty­ni. Yra, ge­rai.

Mo­ty­vai. A. Vin­kus – už. Pra­šom, ko­le­ga.

A. VINKUS (LSDDF). Pir­miau­sia aš esu įpa­rei­go­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės ko­mi­si­jos pa­skelb­ti re­zo­liu­ci­ją, ku­ri bu­vo pri­im­ta ko­mi­si­jos po­sėdy­je spa­lio 18 die­ną. „ (…) at­kreip­da­ma dė­me­sį į tai, kad už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai vis ak­ty­viau da­ly­vau­ja Lie­tu­vo­je vyks­tan­čiuo­se rin­ki­muo­se, bal­suo­da­mi Lie­tu­vos Res­pub­li­kos di­plo­ma­ti­nė­se at­sto­vy­bė­se, pra­šo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos ras­ti ga­li­my­bę su­da­ry­ti at­ski­rą rin­ki­mų apy­gar­dą, skir­tą tik už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems lie­tu­viams.“ Taip, ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė ir ne­drįs­tu kves­tio­nuo­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jos, ta­čiau to­kią prak­ti­ką nau­do­ja taip pat ki­tos Eu­ro­pos ša­lys, kai ne po vie­ną at­sto­vą na­cio­na­li­nia­me par­la­men­te tu­ri iš­ei­vi­jo­je gy­ve­nan­tys tų ša­lių pi­lie­čiai, pa­vyz­džiui, Ita­li­ja ir ki­tos ša­lys. Ma­nau, kad tos dis­ku­si­jos, ku­rios jau da­bar pra­si­dė­jo čia, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, pa­ska­tins už­sie­nio lie­tu­vius at­ei­ty­je ak­ty­viau bal­suo­ti rin­ki­muo­se, to­dėl at­ei­ty­je at­si­ras ga­li­my­bė tu­rė­ti tvir­tą rin­ki­mų apy­gar­dą, skir­tą už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems lie­tu­viams. Vis dėl­to aš siū­lau bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Prieš – L. Bal­sys.

L. BALSYS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, siū­lau tik­rai ne­siū­ly­ti to­kių siū­ly­mų ir ne­bal­suo­ti už to­kius siū­ly­mus, kaip at­ski­ros apy­gar­dos stei­gi­mas, nes čia bu­vo mi­nė­tas pi­lie­čių ak­ty­vu­mas, ku­ris yra jų pa­čių rei­ka­las. Nie­kas jiems ne­truk­do šiuo me­tu ak­ty­viai bal­suo­ti pa­gal esa­mą tvar­ką, nes prak­ti­ka ro­do, kad jų su­si­ren­ka ten apie ke­lio­li­ka tūks­tan­čių, nors apy­gar­dai rei­kia 35 tūkst. Šis siū­ly­mas ne­iš­spręs pi­lie­čių ak­ty­vu­mo pro­ble­mos, kurs kaž­ko­kią imi­ta­ci­ją pi­lie­čių bal­sa­vi­mo ir da­ly­va­vi­mo vals­ty­bės val­dy­me. Aš ma­nau, kad tie ak­ty­vūs pi­lie­čiai, ku­rie yra ak­ty­vūs, ga­li tai da­ry­ti da­bar. Kaž­ko­kią at­ski­rą Lie­tu­vą su at­ski­ra apy­gar­da iš­ei­vi­jo­je kur­ti yra vi­siš­kai ne­tei­sin­ga ir ne­mo­ra­lu. Tai­gi čia šis siū­ly­mas yra tie­siog pa­tai­ka­vi­mas da­lies Lie­tu­vių ben­druo­me­nės na­rių no­rui, ta­čiau tas no­ras ne­pa­grįs­tas jo­kia re­a­lia ga­li­my­be ar­ba re­a­liu no­ru da­ly­vau­ti Lie­tu­vos gy­ve­ni­me. Tie, kas no­ri da­ly­vau­ti, pir­ma, tu­ri grįž­ti į Lie­tu­vą ir ak­ty­viai įsi­jung­ti į po­li­ti­nį gy­ve­ni­mą, da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se, tap­ti Sei­mo na­riais ir kur­ti Lie­tu­vą čia. Kas no­ri kur­ti Lie­tu­vą ne čia, ma­nau, tai yra uto­pi­ja. Tie, kas yra emig­ra­vę, tu­ri grįž­ti vi­sų pir­ma, jei­gu jie no­ri da­ly­vau­ti Lie­tu­vos gy­ve­ni­me. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Nuo­mo­nės ne­su­ta­po. Kas pri­ta­ria Sei­mo na­rių K. Ma­siu­lio, V. Ving­rie­nės pa­tai­sai, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę ar­ba, ki­taip sa­kant, pa­lai­ko ko­mi­te­to nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas. Už – už K. Ma­siu­lį ir V. Ving­rie­nę, prieš ar­ba su­si­lai­ko – už ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už – 24, prieš – 15, su­si­lai­kė 51. Ne­pri­tar­ta.

Ko­le­gos, ki­ta pa­tai­sa yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės. Ne­kon­kre­ti. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pra­šom pa­ko­men­tuo­ti.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai: rin­ki­mų ko­mi­si­jų dar­bas iš es­mės ski­ria­si nuo ki­tų ko­mi­si­jų dar­bo, jos su­da­ro­mos tik tam tik­ram ri­bo­tam lai­kui ir tuo lai­ko­tar­piu rin­ki­mų ko­mi­si­jos dir­ba la­bai in­ten­sy­viai. Taip pat ska­ti­ni­mo sis­te­ma šių ko­mi­si­jų ne­rei­ka­lau­ja pa­pil­do­mų biu­dže­to lė­šų. Ska­tin­ti re­zer­vuo­tos su­mos iš­mo­ka­mos tik pa­si­bai­gus rin­ki­mams, kai apy­gar­dų rin­ki­mų ko­mi­si­jos ga­lu­ti­nai at­si­skai­to Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai už at­lik­tą dar­bą, įver­ti­nus jų at­lik­to dar­bo ap­im­tį, ko­ky­bę, su­dė­tin­gu­mą. Ko­mi­si­jų na­rių ska­ti­ni­mas ar ne­ska­ti­ni­mas įpa­rei­go­ja juos at­sa­kin­giau at­lik­ti sa­vo pa­rei­gas.

PIRMININKAS. Ačiū. Vy­riau­sy­bė čia siū­lė pa­svars­ty­ti. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Gal ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pa­lai­ky­ti ko­mi­te­tą? Ačiū. Ir dar vie­na Sei­mo na­rių K. Ma­siu­lio, V. Ving­rie­nės pa­tai­sa dėl šio straips­nio. Vir­gi­ni­ja. (Bal­sai sa­lė­je)

Z. STREIKUS (LVŽSF). Su­si­ję.

PIRMININKAS. Čia su­si­ję.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Gal at­si­i­ma­te? At­si­i­ma­te. Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je) Dė­ko­ju.

7 straips­nis – 68 straips­nio pa­kei­ti­mas. Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė. Ko­mi­te­tas vėl ne­pri­ta­rė. Pra­šau, ko­mi­te­tas.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Taip, ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pa­siū­ly­mas ne­su­si­jęs su tiks­lais, ku­rių sie­kia­ma šiuo pro­jek­tu. At­si­žvel­giant į tai, kad pri­im­tuo­se įsta­ty­muo­se yra ir dau­giau rin­ki­mų pro­ce­są reg­la­men­tuo­jan­čių nuo­sta­tų, ku­rios tu­rė­tų bū­ti reg­la­men­tuo­tos ir Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­me, tiks­lin­ga vi­sų ši­tų nuo­sta­tų rei­ka­lin­gu­mą ir efek­ty­vu­mą įver­tin­ti po 2019 me­tais vyk­sian­čių rin­ki­mų ir tuo­met sis­te­miš­kai keis­ti Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo nuo­sta­tas.

PIRMININKAS. Ačiū. Ar ga­li­me, nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti, ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ačiū. Dar vie­na pa­tai­sa yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės. Ko­mi­te­tas taip pat ne­pri­ta­rė. Pra­šom.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė ir ar­gu­men­tai yra ana­lo­giš­ki, kaip kad bu­vo.

PIRMININKAS. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Ko­le­gos, po svars­ty­mo nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2026(2). Kas pri­ta­ria, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 97 Sei­mo na­riai: už – 91, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 6. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

12.04 val.

Pre­zi­den­to rin­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-28 4, 7, 10, 20, 21, 28, 37, 56, 57, 60, 61 ir 64 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2027(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-16.2 klau­si­mas – Pre­zi­den­to rin­ki­mų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2027(2). Yra Vy­riau­sy­bės… (Bal­sai sa­lė­je) Ap­si­spren­dė­me prieš tai. Dar vie­nas dėl 10 straips­nio – 60 straips­nio pa­kei­ti­mo Vy­riau­sy­bės… (Bal­sai sa­lė­je) Ir­gi jau ap­si­spren­dė­me. Ir 12 straips­nis – 64 straips­nio pa­kei­ti­mas. G. Bu­ro­kie­nės pa­tai­sa. Pra­šau pri­sta­ty­ti sa­vo siū­lo­mą pa­tai­są.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Siū­lau pra­tęs­ti iš­anks­ti­nius rin­ki­mus pir­ma­die­nį, ant­ra­die­nį, penk­ta­die­nį, ka­dan­gi kar­tu vyks re­fe­ren­du­mas. Ma­nau, kad tik­rai tiks­lin­ga žmo­nėms ne­vaikš­čio­ti du kar­tus, o vie­ną kar­tą at­ėjus pa­bal­suo­ti už vis­ką. Tuo me­tu su­si­da­ro di­de­lės ei­lės per iš­anks­ti­nį bal­sa­vi­mą, ypač Vil­niu­je. Ma­nau, kad tai iš da­lies iš­spręs­tų pro­ble­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Vis tiek kvie­čiu pra­ne­šė­ją į tri­bū­ną. Ger­bia­mas ko­le­ga Ze­no­nai Strei­kau! Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ar yra 10 Sei­mo na­rių, ku­rie pri­ta­ria? For­ma­liai tu­ri­me pa­žiū­rė­ti. Pra­šom pa­kel­ti ran­kas, kas pri­ta­ria siū­lo­mai pa­tai­sai, ku­riai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Yra.

Ko­le­gos, ko­mi­te­tas pri­ta­rė, gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ne. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria… (Bal­sai sa­lė­je) Yra įjung­ta, bet jūs ne­si­ra­šo­te. Pra­šom. Au­to­rė jau pa­sa­kė. Pra­šom bal­suo­ti dėl 12 straips­nio, 64 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Sei­mo na­rės G. Bu­ro­kie­nės pa­tai­sos, ku­riai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Kas pa­lai­ko šią pa­tai­są, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už – 63, prieš – 4, su­si­lai­kė 19. Pri­tar­ta.

Dar vie­na Sei­mo na­rės G. Bu­ro­kie­nės pa­tai­sa dėl 13 straips­nio. Pra­šom, ko­le­ge, pri­sta­ty­ti pa­tai­są.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Čia yra dėl lai­ko įsta­ty­mo, man at­ro­do. Mi­nu­tė­lę.

PIRMININKAS. Dėl įsi­ga­lio­ji­mo.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Taip, dėl įsi­ga­lio­ji­mo, ka­dan­gi daug kas jau pa­keis­ta, tai siū­lo­ma įsi­ga­lio­ji­mo da­ta nuo sau­sio 1 die­nos, kad įsi­ga­lio­tų.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ne­ga­li­me. Bal­suo­ja­me. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­suo­ja­me dėl 13 straips­nio – įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo ir įgy­ven­di­ni­mo. Kas pri­ta­ria G. Bu­ro­kie­nės pa­tai­sai, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 64, prieš – 3, su­si­lai­kė 27. Pri­tar­ta.

Dėl vi­so. Ar yra no­rin­čių kal­bė­ti dėl vi­so po svars­ty­mo? Nė­ra. Ga­li­me bal­suo­ti? Bal­suo­ja­me dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2027(2). Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Su pa­tai­so­mis… (Gar­so įra­šo ne­gir­dė­ti)

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 68, prieš – 2, su­si­lai­kė 17. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

12.08 val.

Rin­ki­mų į Eu­ro­pos Par­la­men­tą įsta­ty­mo Nr. IX-1837 3, 7, 10, 22, 23, 30, 39, 66, 67, 68, 71 ir 72 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2028(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Rin­ki­mų į Eu­ro­pos Par­la­men­tą įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2028. Dėl Vy­riau­sy­bės – pri­ta­rė­me ne­pri­ta­ri­mui. Yra dar Sei­mo na­rės G. Bu­ro­kie­nės. Pra­šom pa­teik­ti dėl Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mų. 10 straips­nis.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Čia yra ana­lo­giš­kas pa­pil­dy­mas, kaip ir dėl prieš tai bu­vu­sio Pre­zi­den­to rin­ki­mų, kad iš­anks­ti­niuo­se rin­ki­muo­se bal­suo­tų pir­ma­die­nį, ant­ra­die­nį ir penk­ta­die­nį, kad kuo dau­giau žmo­nių pa­ska­tin­tų at­ei­ti, da­ly­vau­ti ir iš­reikš­ti sa­vo va­lią.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ko­le­gos, ar yra 10 Sei­mo na­rių, ku­rie pa­lai­ko ši­tą pa­tai­są? Pra­šom pa­kel­ti ran­kas. Yra. Ačiū. Prieš no­rė­tų kal­bė­ti E. Pu­pi­nis. Pra­šom, ko­le­ga.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mi ko­le­gos. Tur­būt anks­čiau rei­kė­jo kal­bė­ti prieš. Bet iš tik­rų­jų tai nė­ra taip pa­pras­ta, nes ko­mi­si­jos tu­rės dirb­ti be­veik vi­są sa­vai­tę. Ir tai ne tik ko­mi­si­jos dar­bas, bet ir tvar­kos už­tik­ri­ni­mas, ne­pa­pir­ki­nė­ji­mo už­tik­ri­ni­mas, tai yra vi­sos struk­tū­ros tu­rės dirb­ti. Ne­ži­nau, ar mes tei­sin­gai el­gia­mės, kai ti­ki­mės, kad jei kiek­vie­ną die­ną lei­si­me bal­suo­ti, dau­giau žmo­nių at­eis. At­virkš­čiai. Žmo­nių psi­cho­lo­gi­ja kai ka­da sa­ko: na, šian­dien gal ne­nu­ei­siu, gal ki­tą die­ną nu­bėg­siu, ir taip, kol pa­mirš­ta, pra­ei­na tas lai­kas, ir tas bal­sa­vi­mas tik­rai ne­bus ak­ty­ves­nis. Ma­ny­čiau, kad tik­rai rei­kė­tų dar ge­rai pa­svars­ty­ti, nes čia yra svar­s­ty­mo sta­di­ja, ir tik­rai su­skai­čiuo­ti vi­sus fi­nan­si­nius re­sur­sus, nes ne tik ko­mi­si­joms rei­kės mo­kė­ti pi­ni­gus už jų dar­bą, bet rei­kės mo­kė­ti ir tam tik­ras są­nau­das ir po­li­ci­jai, ir ki­tiems, ku­rie už­kar­do bal­sų pa­pir­ki­nė­ji­mą. Ir mes ri­zi­kuo­ja­me tuo, kad vis dėl­to ga­li­me at­gai­vin­ti ne­są­ži­nin­gą bal­sa­vi­mą, nes še­šias die­nas su­žiū­rė­ti, ne še­šias, jau bus be­veik sep­ty­nios die­nos, tei­sin­gą bal­sa­vi­mą bus su­dė­tin­ga.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl 10 straips­nio, 68 straips­nio pa­kei­ti­mo, Sei­mo na­rės G. Bu­ro­kie­nės pa­tai­sos, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Kas pri­ta­ria, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas, ko­le­gos. Ne, čia už pa­tai­są.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 69, prieš – 2, su­si­lai­kė 20. Pa­tai­sai pritar­ta.

To­liau. 11 straips­nio, 71. At­si­žvelg­ta į Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mus. Ir 13 straips­nio „Įsi­ga­lio­ji­mas“ įgy­ven­di­ni­mas. Sei­mo na­rė G. Bu­ro­kie­nė. Pra­šom, ko­le­ge.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ly­giai taip pat dėl da­tos įsi­ga­lio­ji­mo yra ana­lo­giš­kas Pre­zi­den­to… kad įsi­ga­lio­tų nuo sau­sio 1 die­nos.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar yra 10 Sei­mo na­rių, ku­rie pri­ta­ria? Pra­šom pa­kel­ti. Yra. Ga­li­me. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

Bal­suo­ja­me dėl Sei­mo na­rės G. Bu­ro­kie­nės pa­tai­sos dėl 13 straips­nio „Įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas“. Kas pri­ta­ria, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai: už – 62, prieš – 2, su­si­lai­kė 18. Pri­tar­ta.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to po svars­ty­mo. Ar yra no­rin­čių kal­bė­ti už, prieš? Nė­ra. Bal­suo­ja­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2028(2). Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai: už – 71, prieš – 2, su­si­lai­kė 12. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

12.13 val.

Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-532 2, 5, 9, 20, 21, 28, 36, 63, 64, 65 ir 66 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2029(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Mū­sų dar­bo­tvarkės 1-16.4 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIIIP-2029. Čia yra tik vie­na pa­tai­sa, taip pat Sei­mo na­rės G. Bu­ro­kie­nės. Pa­šom, ko­le­ge, pri­sta­ty­ti.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Čia taip pat yra dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos. Siū­lo­ma, kad įsi­ga­lio­tų nuo sau­sio 1 die­nos.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Po svars­ty­mo ar yra no­rin­čių kal­bė­ti už, prieš? Nė­ra. Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2029. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Ko­le­gos, bal­sa­vi­mas pra­dė­tas. Kvie­čiu vi­sus bal­suo­ti.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: už – 69, prieš – 1, su­si­lai­kė 18. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

12.15 val.

Referendumo įstatymo Nr. IX-929 2, 11, 30, 31, 38, 53, 54, 57, 58, 601 ir 77 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2030(2) (svarstymo tęsinys)

 

Dar vie­nas įsta­ty­mo pro­jek­tas – Nr. XIIIP-2030, taip pat pa­tai­sa dėl įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo. G. Bu­ro­kie­nė. Pra­šom. Ne­spė­ja­me, la­bai grei­tai vis­kas vyks­ta.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ana­lo­giš­kas įsta­ty­mo pro­jek­tas dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos, kad įsi­ga­lio­tų nuo sau­sio 1 die­nos.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti pa­tai­sai? Ačiū, pri­tar­ta.

Ir dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to po svars­ty­mo yra no­rin­čių kal­bė­ti už, prieš? Yra. S. Tu­mė­nas – už. Pra­šau.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, stu­di­juo­jant šį įsta­ty­mą len­da dve­jo­pos min­tys. Aki­vaiz­du, kad už tu­ri­nį, tai yra pui­ku, kad įtrau­kia­mi ne­įga­lie­ji ir yra ly­gia­tei­siai re­fe­ren­du­mo da­ly­viai, ta­čiau abe­jo­nių ke­lia da­ta, tai yra šio įsta­ty­mo pa­tai­sos for­ma. Jis įsi­ga­lio­ja tik nuo lie­pos 1 die­nos. Aš no­riu pri­min­ti, kad ge­gu­žės 12… (Bal­sai sa­lė­je) Pa­tai­sė­te jau? O, iš­gir­dau, kad jau pa­tai­sy­ta, ačiū Die­vui. Ta­da pui­ku.

PIRMININKAS. Jau pa­tai­sė. Ačiū. Ta­da, ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2030(2). Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas, ger­bia­mi ko­le­gos. Pra­šau bal­suo­ti.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 74, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 17. Po svars­ty­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2030(2) pri­tar­ta.

Ir ki­tas šio pa­ke­to įsta­ty­mas Nr. XIIIP… At­si­pra­šau, čia at­ski­ras įsta­ty­mas.

 

12.17 val.

Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo Nr. I-464 42 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2850(2) (svars­ty­mas)

 

1-17 klau­si­mas – Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo Nr. I-464 42 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2850. Kvie­čiu Z. Strei­kų. Svars­ty­mas. Ger­bia­mas ko­le­ga, pra­šom į tri­bū­ną.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, lap­kri­čio 28 die­ną ap­svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo Nr. I-464 42 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir nu­spren­dė pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2850(2) ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, nė­ra pa­tai­sų. Už kal­bė­ti no­ri J. Raz­ma. Pra­šau.

J. RAZMA (TS-LKDF). Tau­py­ki­me lai­ką.

PIRMININKAS. At­si­sa­ko­te, taip? Ga­li­me bal­suo­ti, ko­le­gos? Bal­suo­ja­me dėl Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo 42 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2850. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: už – 75, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 13. Po svars­ty­mo pri­tar­ta įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2850(2).

 

12.19 val.

Vie­tos ben­druo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų plėt­ros įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2402(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-18 klau­si­mas – Vie­tos ben­druo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų plėt­ros įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2402(2). Pra­ne­šė­ja – G. Bu­ro­kie­nė. Svars­ty­mas. Kvie­čiu, ko­le­ge, į tri­bū­ną. Pra­šom.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas 2018 m. lap­kri­čio 28 die­ną svars­tė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, jį pa­to­bu­li­no. Iš­va­da yra pri­tar­ti ko­mi­te­to iš­va­dai ir pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2402(2) Už bal­sa­vo 4, su­si­lai­kė 3.

PIRMININKAS. Ačiū. No­ri kal­bė­ti V. Ačie­nė. Pra­šau. At­si­pra­šau, dar pa­pil­do­mas. Vi­da, at­si­pra­šau jū­sų. Pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas. A. Gai­džiū­nas kvie­čia­mas į tri­bū­ną. Pra­šau. Kai­mo rei­ka­lų. Pra­šom, ko­le­ga.

A. GAIDŽIŪNAS (LVŽSF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas svars­tė. Ko­mi­te­to spren­di­mas – grą­žin­ti pro­jek­tą ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: ben­dru su­ta­ri­mu už.

PIRMININKAS. Ačiū. Už – ko­mi­te­tas nu­spren­dė. Grą­žin­ti to­bu­lin­ti? At­si­pra­šau, ko­le­gos, aš ir­gi pras­tai gir­dė­jau. Pa­si­ro­do, grą­žin­ti to­bu­lin­ti. Ta­da V. Ačie­nė. Pra­šom į tri­bū­ną. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas pa­siū­lė grą­žin­ti to­bu­lin­ti. Pra­šom. V. Ačie­nė.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­gir­dau Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to nuo­mo­nę ir tai pa­ska­ti­no ma­ne kal­bė­ti. Kal­bu to­dėl, kad esu ypač kai­mo ben­druo­me­nių stei­gi­mo­si liu­di­nin­kė. Tu­rė­jau ga­li­my­bę da­ly­vau­ti ir ste­bė­ti šių ben­druo­me­nių, šių or­ga­ni­za­ci­jų vys­ty­mo­si ei­gą. Šį­met dau­ge­lis jų at­šven­tė 15 me­tų veik­los ju­bi­lie­jų. Te­ko da­ly­vau­ti ir gir­dė­ti ben­druo­me­nių nuo­gąs­ta­vi­mus ir lū­kes­čius.

Tai­gi kas vyks­ta pas­ta­ruo­ju me­tu? Vie­tos ben­druo­me­nių veik­la, ypač ma­žuo­se mies­te­liuo­se, kai­muo­se, tam­pa vis la­biau įvai­ria­pu­siš­ka: vyk­do­ma kul­tū­ri­nė, spor­ti­nė, švie­tė­jiš­ka veik­la, plė­to­ja­mi so­cia­li­niai ver­slai. Vis dėl­to ben­druo­me­nės yra svar­bios ne tik dėl plė­to­ji­mo so­cia­li­nių ver­slų, kul­tū­ri­nių pro­gra­mų, ta­čiau jos, bū­da­mos apa­ti­nė val­džios pi­ra­mi­dės gran­dis, tam­pa sa­vo­tiš­ku vie­tos gy­ven­to­jų nuo­tai­kų tran­sliuo­to­ju. Ben­druo­me­nės tu­ri bū­ti vie­tos sa­vi­val­dos, val­džios part­ne­ris. Tai yra sa­vo­tiš­kas fil­tras vie­tos gy­ven­to­jų po­rei­kiams iden­ti­fi­kuo­ti. De­mo­kra­tinėse vals­ty­bė­se vie­tos ben­druo­me­nių vaid­muo se­niai su­vok­tas, yra at­lie­ka­mi ty­ri­mai. Kaip ži­no­me, vei­kia iš­ti­si vie­tos ben­druo­me­nių or­ga­ni­za­ci­jų tin­klai.

Lie­tu­vos ben­druo­me­nių dar lau­kia ne­leng­vi dar­bai. Jų sėk­mė pri­klau­sys ir nuo po­li­ti­nių spren­di­mų Sei­me ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je, nuo tei­si­nės ba­zės, ku­ri tu­ri su­kur­ti prie­lai­das efek­ty­viam vie­tos ben­druo­me­nių da­ly­va­vi­mui pri­imant spren­di­mus. Ben­druo­me­nių veik­la da­ro­si vis la­biau reikš­min­ges­nė įgy­ven­di­nant re­gio­ni­nę po­li­ti­ką. To­dėl į klau­si­mą, ar šis tei­sės ak­tas yra rei­ka­lin­gas, at­sa­kau – taip, nes bū­tent šia­me tei­sės ak­te iš­nyks­ta ne­apib­rėž­tu­mas, kaip sa­kiau, šia­me tei­sės ak­te at­si­ran­da vie­tos ben­druo­me­nių reg­la­men­ta­vi­mo aiš­ku­mas.

Vi­sų pir­ma no­riu pa­mi­nė­ti, kad pro­jek­te at­si­ran­da aiš­kios są­vo­kos, ku­rių trū­ko iki šiol, tai yra kas yra vie­tos ben­druo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja, gy­ve­na­mo­sios vie­tos ben­druo­me­nė ir taip to­liau. Yra nu­sta­to­mi vie­tos ben­druo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų plėt­ros po­li­ti­kos for­ma­vi­mo, įgy­ven­di­ni­mo ir vals­ty­bės bei sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų ben­dra­dar­bia­vi­mo su vie­tos ben­druo­me­ni­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis prin­ci­pai. At­si­ran­da jų po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mo sri­tys. Nu­sta­to­mos vie­tos ben­druo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų plėt­ros po­li­ti­ką for­muo­jan­čios ir įgy­ven­di­nan­čios ins­ti­tu­ci­jos, įstai­gos ir jų kom­pe­ten­ci­jos.

Taip pat šia­me įsta­ty­me, ko dar iki šiol ne­bu­vo, reg­la­men­tuo­ja­mas na­cio­na­li­nės… vie­tos ben­druo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bų su­da­ry­mas ir jų įga­lio­ji­mai. Taip pat yra reg­la­men­tuo­tas sa­vi­val­dy­bės vie­tos ben­druo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bos su­da­ry­mas ir jos įga­lio­ji­mai. Kaip ži­no­ma, kiek te­ko gir­dė­ti iš ben­druo­me­nių at­sto­vų, ši­to da­ly­ko iki šiol trūks­ta. Tai­gi esu įver­ti­nu­si ben­druo­me­nių svar­bą, ben­druo­me­nių or­ga­ni­za­ci­jų svar­bą mū­sų re­gio­nuo­se, to­dėl kvie­čiu pa­lai­ky­ti ši­tą tei­sės ak­tą. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Ar yra, ko­le­gos, no­rin­čių kal­bė­ti už, prieš? G. Bu­ro­kie­nė – už. Pra­šau, ko­le­ge.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). La­bai ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Tai il­gai lauk­tas tei­sės ak­tas, ypač kai­mo ben­druo­me­nių. Mies­to ben­druo­me­nės, kaip pa­aiš­kė­jo, no­ri re­a­lios val­džios, no­ri im­tis sa­vi­val­dos, bet iš tik­rų­jų yra for­ma­li­zuo­ja­ma tai, kas vyks­ta dau­ge­lį me­tų, ga­lė­čiau drą­siai sa­ky­ti, kad 20 me­tų. La­bai gai­la, kad už­tru­ko­me taip il­gai, bet ti­kiuo­si, kad pir­mas žing­s­nis ir pir­mas bly­nas ne­bus pri­de­gęs ir ben­druo­me­nės ga­lės vys­ty­tis, tu­rės ga­li­my­bę plė­to­ti sa­vo veik­lą jau for­ma­liai, o ne po ben­dru ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų skė­čiu, bus iš­skir­ta. Juo la­biau kad jos vyk­do la­bai pla­čią veik­lą, pra­dė­da­mos so­cia­li­ne kul­tū­ri­ne veik­la, baig­da­mos in­­fra­struk­tū­ri­niais pro­jek­tais, tai ma­nau, kad tai yra iš­skir­ti­nis… kaip ne­įga­lių­jų ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja ir jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ja tu­ri at­ski­rus įsta­ty­mus, ku­rie šian­dien la­bai šau­niai gy­vuo­ja.

Kvie­čiu vi­sus pa­lai­ky­ti ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ačiū.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me bal­suo­ti dėl Vie­tos ben­druo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų plėt­ros įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2402? Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas. Ko­le­gos, pra­šom bal­suo­ti.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 80 Sei­mo na­rių: už – 63, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 17. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos… E. Pu­pi­nis no­rė­tų. Pra­šau.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų įsta­ty­mai la­bai svar­bu, ta­čiau la­bai svar­bu ir fi­nan­sa­vi­mas. Čia bu­vo blo­gų pa­vyz­džių, kai net­gi da­lis fi­nan­sų, ku­rie kaip pa­ja­mų mo­kes­tis su­rink­ti, bū­da­vo cen­tra­li­zuo­tai skirs­to­mi per kai ku­rias ben­druo­me­nes. Siū­lau ir Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tui, ir ki­tiems ro­dy­ti ini­cia­ty­vą ski­riant pa­pil­do­mus fi­nan­sus, kad ak­ty­vios bū­tų sa­vi­val­dy­bės ir fi­nan­sus gau­da­mos, ne tik įsta­ty­mais pa­leng­vin­tu­me gy­ve­ni­mą, bet ir fi­nan­sais. Ačiū.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, mes per­ei­na­me prie ki­to klau­si­mo, ku­rio yra trys va­rian­tai, tai yra 19.1, 19.2, 19.3. Aš siū­ly­čiau taip: leis­ti vi­siems pri­sta­ty­ti, at­sa­ky­ti į klau­si­mus ir po to pri­im­si­me. Ar tin­ka toks va­rian­tas? (Bal­sai sa­lė­je) Dis­ku­si­ja ben­dra, o ta­da bal­suo­ja­me. Tin­ka taip? Tai pra­šau. Ta­da kvie­čiu Ž. Pa­vi­lio­nį dėl pir­mo­jo pro­jek­to – Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl Jung­ti­nių Tau­tų Vi­suo­ti­nio su­si­ta­ri­mo dėl sau­gios, tvar­kin­gos ir re­gu­lia­rios mig­ra­ci­jos“ pro­jek­to Nr. XIIIP-2979(2). Ž. Pa­vi­lio­nis.

 

12.28 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl Jung­ti­nių Tau­tų Vi­suo­ti­nio su­si­ta­ri­mo dėl sau­gios, tvar­kin­gos ir re­gu­lia­rios mig­ra­ci­jos“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2979(2) (pa­tei­ki­mas)

 

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Kaip ži­no­te, Sei­me šiuo klau­si­mu bu­vo net trys re­zo­liu­ci­jos: vie­na – ger­bia­mo R. Že­mai­tai­čio, ki­ta – po­no A. Ažu­ba­lio, ku­rią ir aš pa­si­ra­šiau, ir ta­da dar vie­na – ger­bia­mo J. Ber­na­to­nio. Mes il­gai dis­ku­ta­vo­me Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­te ir nu­spren­dė­me pa­reng­ti kom­pro­mi­si­nę re­zo­liu­ci­ją, ku­rią šiuo me­tu ir pri­sta­tau, ku­rio­je iš es­mės yra iš­sa­ky­ti vi­si nuo­gąs­ta­vi­mai, ku­riuos kė­lė po­nas A. Ažu­ba­lis ir pa­si­ra­šė. Vi­sos rau­do­nos li­ni­jos yra iš­sa­ky­tos, tai yra kad su­si­ta­ri­mas yra tei­siš­kai ne­įpa­rei­go­jan­tis, kad kiek­vie­na vals­ty­bė, rem­da­ma­si sa­vo su­ve­re­nia tei­se, pa­si­ren­ka pa­ti prie­mo­nes, ku­rias tai­kys val­dy­da­ma mig­ra­ci­ją, pa­brė­žia iš­ori­nės sie­nos ap­sau­gą, pa­brė­žia, kad mig­ran­tai tu­ri bū­ti stab­do­mi to­se ša­ly­se, iš ku­rių ky­la. Ta­čiau, ka­dan­gi esu di­plo­ma­tas ir ne vie­ną pa­na­šų sun­kų klau­si­mą spren­džiau, šio­je de­kla­ra­ci­jo­je yra siū­lo­ma da­ly­vau­ti pro­ce­se, iš­sa­ky­ti tas rau­do­ną­sias li­ni­jas, ieš­ko­ti part­ne­rių, ku­rie pa­na­šiai mąs­to, ir ban­dy­ti tam pro­ce­sui da­ry­ti įta­ką mums nau­din­ga lin­kme.

Jei­gu jūs skai­tė­te tą do­ku­men­tą, yra dau­gy­bė da­ly­kų, ku­riais mes ga­lė­tu­me pa­si­nau­do­ti, pa­vyz­džiui, in­for­ma­ci­jos rin­ki­mas, duo­me­nų val­dy­mas, net tos pa­čios iš­ori­nės sie­nos ap­sau­ga, mig­ran­tų grą­ži­ni­mas, net­gi šiuo­lai­ki­nė ver­gys­tė, kai mū­sų pa­čių 300 tūkst. lie­tu­vių tas pa­čias są­ly­gas pa­ti­ria Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je ir ki­tur. Tai mes pa­si­nau­do­tu­me tuo, kas mums yra nau­din­ga, mes da­ly­vau­tu­me pro­ce­se ir ne­leis­tu­me ki­toms ša­lims ar ki­toms ra­di­ka­lioms gru­pėms, ku­rios ir­gi šiuo me­tu bu­ria­si už Sei­mo, mums kur­ti dar­bo­tvarkę, mums pri­mes­ti dar­bo­tvarkę. Mes vi­si, kai­rė ir de­ši­nė, su­si­vie­ny­tu­me ir mū­sų mi­nist­ro, ku­ris da­ly­vaus ta­me su­si­ti­ki­me, vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro, kas yra la­bai svar­bu, ne­pa­lik­tu­me vie­no be jo­kio Sei­mo bal­so. Jis tu­rė­tų vi­so Sei­mo įga­lio­ji­mą tuos klau­si­mus kel­ti ir sa­vo part­ne­rių tiems klau­si­mams, rau­do­noms li­ni­joms ieš­ko­ti ir juos bur­ti. Jis iš­va­žiuo­ja už po­ros die­nų. Jei­gu mes ne­su­tar­si­me ir jei­gu ne­pri­tar­si­me ši­tai kom­pro­mi­si­nei re­zo­liu­ci­jai, jis iš es­mės liks be Sei­mo pa­ra­mos. Sei­mo bal­sas ne­bus iš­girs­tas ir Lie­tu­vos bal­sas ne­bus iš­girs­tas. Siū­lau tie­siog vi­siems, ir kai­rei, ir de­ši­nei, su­si­vie­ny­ti ir bal­suo­ti už ši­tą kom­pro­mi­sę re­zo­liu­ci­ją.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga, jū­sų no­ri pa­klaus­ti ne­ma­žai ko­le­gų Sei­mo na­rių. A. Anu­šaus­kas pir­ma­sis. Pra­šom, ko­le­ga.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, no­rė­jau pa­klaus­ti, ka­dan­gi vis tiek kal­bė­jo­te apie kom­pro­mi­są, tai kuo ski­ria­si nuo ki­tos svars­to­mos re­zo­liu­ci­jos? Ku­rio­je vie­to­je tas kom­pro­mi­sas? Ten yra kal­ba­ma, kad ne­bū­tų pri­tar­ta tol, kol ne­bus pla­taus po­li­ti­nio pri­ta­ri­mo tam pak­tui. Jū­sų šiek tiek ki­taip su­for­mu­luo­ta. Gal tie­siog api­brėž­tu­mė­te tą skir­tu­mą?

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). Dvie­jo­se re­zo­liu­ci­jo­se – po­no R. Že­mai­tai­čio ir po­no A. Ažu­ba­lio – bu­vo siū­lo­ma ne­pri­tar­ti, o po­no J. Ber­na­to­nio re­zo­liu­ci­jo­je bu­vo siū­lo­ma pri­tar­ti be tų iš­ly­gų. Mes su­dė­jo­me vis­ką į vie­ną vie­tą ir pa­sa­kė­me – pri­tar­ti, bet su tam tik­rom iš­ly­gom. Sa­kau iš di­plo­ma­ti­nės pa­tir­ties, ne vie­ną kar­tą to­kį pa­na­šų klau­si­mą spren­džiau: tu ne­ga­li sa­vo iš­ly­gų iš­dės­ty­ti ir su­bur­ti ko­a­li­ci­jos, jei­gu tu ne­da­ly­vau­ji pro­ce­se. Bū­ti­na da­ly­vau­ti ir ak­ty­viai da­ly­vau­ti. Mū­sų di­plo­ma­ti­ja vi­są lai­ką pa­si­žy­mė­jo sa­vo ge­bė­ji­mais, tai leis­ki­me tiek Pre­zi­den­tei, tiek ki­tiems pa­ro­dy­ti, ką ji su­ge­ba, ir vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rui, leis­ki­me iš­girs­ti Sei­mą, iš­girs­ti mū­sų rau­do­nas li­ni­jas. Te­gu jie dir­ba, da­ro sa­vo dar­bą.

PIRMININKAS. Klau­sia R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, iš tik­rų­jų jei­gu mes sa­ko­me, kad ši­ta re­zo­liu­ci­ja to­kia ne­įpa­rei­go­jan­ti, ne­tu­ri jo­kio po­vei­kio, tai kam mes iš vi­so ją ra­ti­fi­kuo­ja­me ir ke­lia­me tam tik­ras aud­ras iš ša­lies, ati­duo­da­me gin­klus kaip tik ra­di­ka­lioms gru­pėms pa­sa­ky­ti, kad Sei­mas tie­siog ven­gia dis­ku­si­jos, ne­no­ri at­si­klaus­ti žmo­nių nuo­mo­nės ir pa­na­šiai, jei­gu ji tik­rai nie­ko ne­įpa­rei­go­jan­ti? Mes vis tiek da­ly­vau­ja­me vi­suo­se pro­ce­suo­se, vi­so­se dis­ku­si­jo­se ir pa­na­šiai. Kam mes tai da­ro­me? Ar mes no­ri­me ja pa­pil­do­mų ar­gu­men­tų su­teik­ti tiems, ku­rie pa­nau­dos ją bū­tent ne ta lin­kme, kur mes no­rė­tu­me, kad bū­tų pa­nau­do­ta?

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). Ma­to­te, jei­gu mes pri­tar­tu­me po­no R. Že­mai­tai­čio ir po­no A. Ažu­ba­lio de­kla­ra­ci­joms, tai mes ne­da­ly­vau­tu­me. Mes siū­lo­me da­ly­vau­ti ir ak­ty­viai gin­ti mū­sų in­te­re­sus ir juos la­bai aiš­kiai iš­sa­ko­me. Aš ma­nau, per po­zi­ty­vą, per ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą de­ba­tuo­se mes pa­si­rink­si­me, kas mū­sų vals­ty­bei nau­din­ga, kas ati­tin­ka mū­sų na­cio­na­li­nius in­te­re­sus. Pa­vyz­džiui, pa­sa­ky­ki­te, ar svar­bu, ar ne stip­rin­ti iš­ori­nę sie­ną? Ži­no­ma, svar­bu, nes pas mus ji yra vie­na iš il­giau­sių. Ge­rai, kad da­bar nė­ra di­džiu­lių mig­ran­tų srau­tų. Bet jei­gu jų bū­tų? At­si­min­ki­te ne­pri­klau­so­my­bės pra­džią, jie bu­vo di­de­li. Ta­da mes ir pa­si­im­tu­me tą pa­ra­mą, ku­rią telk­tų Jung­ti­nės Tau­tos. Bet mes pa­si­rink­tu­me, kas mū­sų vals­ty­bei nau­din­ga, o kas ne, da­ly­vau­da­mi ta­me pro­ce­se.

PIRMININKAS. Klau­sia L. Kas­čiū­nas. Pra­šom, ko­le­ga.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, pa­aiš­kin­ki­te man vie­ną da­ly­ką. Ko­dėl ši­tam glo­ba­liam mig­ra­ci­jos pak­tui ne­pri­ta­ria Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos, Iz­ra­e­lis, mū­sų stra­te­gi­niai są­jun­gi­nin­kai, Len­ki­ja, o pri­ta­ria Ru­si­ja? Ar nė­ra taip, kad Ru­si­ja su­in­te­re­suo­ta tuo, kad di­dė­tų mig­ra­ci­jos srau­tai vi­sa­me Va­ka­rų pa­sau­ly­je, vi­so­je Va­ka­rų krikš­čio­niš­ko­je ci­vi­li­za­ci­jo­je, ra­di­ka­li­zuo­tų mū­sų Va­ka­rų vi­suo­me­nes? Tuo pa­grin­du aug­tų ra­di­ka­lios po­li­ti­nės jė­gos ir taip Ru­si­ja jo­mis nau­do­tų­si, da­ry­tų įta­ką Eu­ro­pai ir griau­tų Eu­ro­pos Są­jun­gą. Ko­dėl Ru­si­ja pri­ta­ria pak­tui, o Ame­ri­ka ir mū­sų ki­ti stra­te­gi­niai są­jun­gi­nin­kai ne­pri­ta­ria? Ačiū.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). Ma­nau, pa­aiš­ki­ni­mas la­bai pa­pras­tas. To­kios vals­ty­bės kaip Ame­ri­ka ar Iz­ra­e­lis, ar Aust­ra­li­ja tu­ri pa­kan­ka­mai re­sur­sų pa­čios val­dy­ti tuos srau­tus. Mes ne­sa­me to­kio dy­džio vals­ty­bė, mums mig­ra­ci­jos srau­tus val­dy­ti rei­kė­tų tam tik­ros pa­gal­bos, ku­rią ir ban­do su­teik­ti Jung­ti­nės Tau­tos. Ko­dėl Ru­si­ja tai da­ro? Ma­to­te, Lau­ry­nai, Ru­si­ja da­ro la­bai daug prieš­ta­rin­gų da­ly­kų. Vi­sų pir­ma ji bom­bar­duo­ja Si­ri­jos kai­mus, di­di­na mig­ra­ci­jos srau­tus. Iš vie­nos pu­sės pri­ta­ria pak­tui, iš ki­tos pu­sės kurs­to jam ne­pri­ta­ri­mą, nes tik­ra­sis Ru­si­jos in­te­re­sas ir tam tik­rų ra­di­ka­lių jė­gų in­te­re­sas yra su­skal­dy­ti ši­tą Sei­mą ir pa­si­im­ti vi­sus bal­sus sau. Su­skal­dy­ti Eu­ro­pą ly­giai taip pat. Ma­nau, vie­nin­te­lis at­sa­kas, ku­rį Eu­ro­pa ir mes ga­lė­tu­me su­kur­ti, yra vie­ny­bė. Tai bal­suo­ki­me, su­kur­ki­me sa­vo dar­bo­tvarkę, o ne tap­ki­me Ru­si­jos dar­bo­tvarkės au­ko­mis. Ne­pri­im­da­mi ši­tų nuo­sta­tų mes tap­si­me Ru­si­jos dar­bo­tvarkės ir tam tik­rų ra­di­ka­lių gru­pių, ku­rios ką tik vaikš­čio­jo ši­tais ko­ri­do­riais, įkai­tais.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Raz­ma. Pra­šom.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, ar jūs ne­svars­tė­te to­kio va­rian­to? Jei­gu jau kal­ba­me, kad mū­sų Vy­riau­sy­bės at­sto­vai ga­lė­tų pa­skelb­ti at­ski­rą de­kla­ra­ci­ją, jei­gu ta de­kla­ra­ci­ja bū­tų skel­bia­ma ne bal­suo­jant už tą do­ku­men­tą, bet pa­sa­kant, kad štai mes pri­ta­ria­me to­kioms, to­kioms nuo­sta­toms, bet ne­pri­ta­ria­me to­kioms ir ne­bal­suo­ja­me, tai kuo šis va­rian­tas bū­tų blo­ges­nis ne­gu tas?

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). Čia la­bai aiš­kiai įpa­rei­go­ja­ma Vy­riau­sy­bė tą de­kla­ra­ci­ją pa­skelb­ti ir net­gi ieš­ko­ti part­ne­rių, gal net bur­ti dau­gia­ša­lę de­kla­ra­ci­ją. Gir­dė­jau, kad da­nai, ki­ti apie tai svars­to. Ma­to­te, jei­gu mes čia ko­kią nors de­kla­ra­ci­ją pa­skelb­tu­me, tai tie­siog, na, bū­ki­me bied­ni, bet tei­sin­gi, kas mus iš­girs­tų? Ke­le­tas žur­na­lis­tų už ši­to Sei­mo du­rų. Bet jei­gu mes tą de­kla­ra­ci­ją pa­skelb­tu­me pa­sau­li­niu ly­giu Jung­ti­nė­se Tau­to­se, ta­da iš­girs­tų vi­si. Ta­da mes tie­siog su­ras­tu­me part­ne­rių mū­sų in­te­re­sams gin­ti. Vie­ni mes tų in­te­re­sų ne­ga­li­me ap­gin­ti. Pa­pras­tai mes dir­ba­me su tam tik­ro­mis mums pri­ta­rian­čio­mis gru­pė­mis. Ir tai ga­li­ma da­ry­ti tik da­ly­vau­jant, o ne ne­da­ly­vau­jant.

PIRMININKAS. K. Ma­siu­lis. Pra­šom, ko­le­ga.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad ši de­kla­ra­ci­ja jau su­skal­dė mū­sų są­jun­gi­nin­kus: vo­kie­čiai vie­no­je ba­ri­ka­dų pu­sė­je, es­tai – ki­to­je, len­kai ir­gi vie­no­je pu­sė­je. Gal iš tik­ro rei­kė­tų ieš­ko­ti prie­mo­nių, kaip su­vie­ny­ti? Pa­čio­je Vo­kie­ti­jo­je ly­giai taip pat tos nuo­mo­nės da­li­ja­si ir sky­la. Ar tik­rai čia yra tas ke­lias, ku­ris ir su­vie­nys?

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). Kal­bant apie Vo­kie­ti­ją, kaip jūs ži­no­te, vi­sas Bun­des­ta­gas pri­ta­rė tam, iš­sky­rus vie­ną ra­di­ka­lią gru­pę, ku­rios at­sto­vai vaikš­čio­jo ši­tuo­se Sei­mo rū­muo­se prieš 10 mi­nu­čių, tai yra AfD – Al­ter­na­ty­va Vo­kie­ti­jai, ku­ri ke­lia iš es­mės fa­šis­ti­nę ide­o­lo­gi­ją, pri­ta­ria vos ne Mo­lo­to­vo-Ri­ben­tro­po pak­tui ir pa­na­šiai. Jei­gu mes no­ri­me ei­ti kar­tu su jais, tai iš tik­rų­jų ne­da­ly­vau­ki­me ta­me pro­ce­se ir jun­ki­mės prie tos gru­pės. Tiek krikš­čio­nys de­mok­ra­tai, tiek so­cial­de­mok­ra­tai Vo­kie­ti­jo­je vie­nin­gai bal­sa­vo už šią de­kla­ra­ci­ją ir, kaip ma­to­te, bal­sų dau­gu­ma jai pri­ta­rė. Jei­gu mes pa­lai­ko­me po­nią A. Mer­kel, ku­ri dar vis at­sto­vau­ja mū­sų po­zi­ci­jai, gal­būt net su ja bū­tų ga­li­ma su­jung­ti jė­gas ir ban­dy­ti tuos in­te­re­sus ap­gin­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Ne­ma­tau N. Pu­tei­kio. Klau­sia M. Pui­do­kas. Pra­šom, ko­le­ga.

M. PUIDOKAS (LVŽSF). Ža­viuo­si ko­le­ga Ž. Pa­vi­lio­niu, kaip jis ban­do su­de­rin­ti du ne­su­de­ri­na­mus vek­to­rius – vie­nu me­tu ne­pri­tar­ti ir vis tiek pa­si­ra­šy­ti. Ma­nau, kad po­zi­ci­ja dėl to tu­rė­tų bū­ti nuo­sek­les­nė. Mes ma­to­me la­bai aiš­kiai mū­sų part­ne­rius – Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas, mes ma­to­me Iz­ra­e­lį, Aust­ri­ją, Len­ki­ją, Če­ki­ją, Slo­va­ki­ją, Veng­ri­ją, Bul­ga­ri­ją, Kro­a­ti­ją, – dau­gy­bę vals­ty­bių, ku­rios ma­to šio su­si­ta­ri­mo pro­ble­mą.

Ko­kia pras­mė, ger­bia­mas Žy­gi­man­tai, pa­si­ra­ši­nė­ti to­kį su­si­ta­ri­mą, jei­gu bet koks tarp­tau­ti­nis su­si­ta­ri­mas, ku­ria­me ne­da­ly­vau­ja Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos, iš es­mės tarp­tau­ti­niuo­se san­ty­kiuo­se yra pa­smerk­tas žlug­ti? Tai ar mes ne­tu­rė­tu­me bū­ti nuo­sek­lūs, kad vie­ną kar­tą pa­lai­ko­me Ame­ri­ką, ki­tą kar­tą ne? Mū­sų ar­ti­miau­si kai­my­nai, ku­rie už­tik­ri­na Su­val­kų ko­ri­do­riaus sau­gu­mą, Len­ki­ja, la­bai aiš­kiai įvar­di­ja, kad ši su­tar­tis yra pa­ran­ki Ru­si­jai ir toms jė­goms, ku­rios no­ri mig­ran­tų srau­tų Eu­ro­po­je. Ar mes ne­tu­rė­tu­me bū­ti to­je po­zi­ci­jo­je, ku­rio­je yra mums svar­biau­si są­jun­gi­nin­kai?

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). Kaip jau mi­nė­jau, Ru­si­jos in­te­re­sas yra mus su­skal­dy­ti. Ma­nau, mū­sų vie­nin­gas at­sa­ky­mas šian­dien Sei­me bū­tų ge­riau­sias at­sa­kas jai.

Kal­bant apie pa­na­šias is­to­ri­jas, aš jums pri­min­siu, pa­vyz­džiui, kai Pre­zi­den­tas V. Adam­kus de­rė­jo­si dėl Li­sa­bo­nos su­tar­ties, am­ži­ną atil­sį L. Ka­čins­kis ir­gi jai ne­pri­ta­rė. Ta­čiau po­nas V. Adam­kus su­ge­bė­jo tar­pi­nin­kau­ti tarp am­ži­ną atil­sį L. Ka­čins­kio, A. Mer­kel ir N. Sar­ko­zy ir su­kū­rė Li­sa­bo­nos su­tar­tį. Už tai ga­vo Me­tų eu­ro­pie­čio ti­tu­lą.

Aš ma­nau, tu­rė­da­mi pui­kius ry­šius su Va­šing­to­nu, mes to­se de­ry­bo­se ga­lė­tu­me at­sto­vau­ti tiek Va­šing­to­no, tiek Iz­ra­e­lio, tiek Len­ki­jos in­te­re­sams ir nu­si­pel­ny­ti dar vie­ną pa­gar­bą tų ša­lių. Re­a­liai mes kal­ba­me vie­nu bal­su, bet da­ly­vau­da­mi tai ga­lė­tu­me pa­siek­ti. Toms vals­ty­bėms ne­rei­kia į Jung­ti­nes Tau­tas brau­tis ir kal­bė­ti, nes, tie­są pa­sa­kius, Jung­ti­nės Tau­tos yra jų te­ri­to­ri­jo­je ir jų bal­sas ir taip yra gir­di­mas. No­rint, kad mū­sų bal­są iš­girs­tų, mums rei­kia ten nu­va­žiuo­ti ir kal­bė­ti, la­bai ak­ty­viai kal­bė­ti.

PIRMININKAS. P. Gra­žu­lio ne­ma­tau. Klau­sia L. Bal­sys.

L. BALSYS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, iš jū­sų kal­bos pa­na­šu, kad jūs vis sten­gia­tės la­vi­ruo­ti čia tarp kaž­ko. A. Mer­kel gal čia rei­kia įtik­ti ar ne­įtik­ti, ar dar… Ma­no su­pra­ti­mu, mes tu­ri­me vi­sų pir­ma žiū­rė­ti Lie­tu­vos in­te­re­sų. Si­tu­a­ci­ja to­kių ša­lių kaip Vo­kie­ti­ja, Pran­cū­zi­ja ir Lie­tu­va yra kar­di­na­liai skir­tin­ga, ir čia mū­sų in­te­re­sai yra vi­sai ki­to­kie. Lie­tu­va kol kas dar nė­ra su­si­kū­ru­si to­kios pro­ble­mos su mig­ran­tais kaip ki­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys, mes tu­ri­me pro­gą ne­nu­ei­ti klai­din­gu ke­liu. Tai da­bar jū­sų siū­ly­mas lyg pri­tar­ti, lyg ne­pri­ta­ri, aš čia pa­lai­kau ir ko­le­gos M. Pui­do­ko tei­gi­nius, yra kaž­koks vi­siš­kai ne­aiš­kus.

Da­bar Sei­me yra trys re­zo­liu­ci­jų pro­jek­tai, tai ar ne­bū­tų lo­giš­kiau­sia, jū­sų ma­ny­mu, tie­siog pa­si­im­ti pa­to­bu­lin­ti, su­sės­ti vi­siems trims ren­gė­jams ir pa­reng­ti to­kį ge­rą pro­jek­tą, kad Sei­mas ga­lė­tų svars­ty­ti vie­ną re­zo­liu­ci­ją. O ben­dra ten­den­ci­ja yra skep­tiš­ka, aš su­pran­tu, jūs ne­su­pran­ta­te?

PIRMININKAS. Klaus­ki­te, ko­le­ga.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). Vi­sų pir­ma in­te­re­sams rei­kia ne tik at­sto­vau­ti, bet ir juos gin­ti ir gin­ti ak­ty­viai. Gin­ti ga­li tik da­ly­vau­da­mas. Mū­sų re­zo­liu­ci­ja, vi­siš­kai pri­ta­riu jū­sų tei­gi­niams, yra bū­tent ir pa­stan­ga su­vie­ny­ti vi­sas tris re­zo­liu­ci­jas į vie­ną. Tu­ri­nio pras­me ji at­spin­di po­no A. Ažu­ba­lio iš­sa­ky­tus nuo­gąs­ta­vi­mus, bet pra­šo ir įpa­rei­go­ja Vy­riau­sy­bę dėl jų de­rė­tis, dėl jų skelb­ti vie­na­ša­lę de­kla­ra­ci­ją ar gal net su­kur­ti dau­gia­ša­lę. Aš ma­nau, tai yra po­zi­ty­viau­sias bū­das per da­ly­va­vi­mą sa­vo in­te­re­sus ap­gin­ti.

PIRMININKAS. A. Skar­džius pas­ku­ti­nis. Pra­šau, ko­le­ga.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, iš­ties no­rė­čiau pa­klaus­ti jū­sų (aš čia, ger­bia­mas ko­le­ga), no­rė­čiau pa­klaus­ti, ko­dėl mes da­ro­mės pa­na­šūs į Bun­des­ta­go… ko­dėl bū­tent jū­sų ko­le­gos – Kon­ser­va­to­rių frak­ci­ja, ne­no­ri pri­tar­ti jū­sų siū­ly­mui, ko­kios prie­žas­tys?

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). Aš ne­ži­nau, bet, tie­są pa­sa­kius, čia yra mū­sų il­ga­lai­kė tra­di­ci­ja: kai­rė ir de­ši­nė svar­biau­siais už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mais šio­je že­mė­je bu­vo vie­nin­ga, ir tai yra pa­vyz­dys mū­sų vi­siems kai­my­nams, ku­rie daž­niau­siai dėl to su­si­gin­či­ja. Tai iš­li­ki­me vie­nin­gi, su­tar­ki­me vi­si dėl mū­sų na­cio­na­li­nių in­te­re­sų ir įpa­rei­go­ki­me mū­sų vi­daus rei­ka­lų mi­ni­st­rą juos gin­ti. Ga­lų ga­le mes esa­me vi­si Lie­tu­va, o ne kai­rė ir de­ši­nė ar dar kas nors ap­lin­kui.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Kaip ir su­ta­rė­me, pri­sta­ty­si­me vi­sus re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tus.

 

12.42 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl ne­pri­ta­ri­mo Jung­ti­nių Tau­tų Pa­sau­li­nės sau­gios, tvar­kin­gos ir re­gu­lia­rios mig­ra­ci­jos su­tar­čiai“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2948 (pa­tei­ki­mas)

 

Kvie­čiu A. Ažu­ba­lį. Įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2948. Pra­šom, ko­le­ga.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Ačiū, po­ne po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos, ant­ras kar­tas šios val­s­ty­bės is­to­ri­jo­je Sei­me, kai mes svars­to­me do­ku­men­tą, ku­ris net nė­ra iš­vers­tas į lie­tu­vių kal­bą. Tai yra ko­mi­te­tas svars­tė – mo­kė­jo, ne­mo­kė­jo… Kai kas šio 38 pus­la­pių do­ku­men­to ne­skai­tė, tik pa­si­ti­kė­jo tuo, ką kal­bė­jo už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras, ku­ris dve­jus me­tus sėk­min­gai slė­pė nuo Sei­mo, kad vyks­ta de­ry­bos Jung­ti­nė­se Tau­to­se šiuo klau­si­mu. Nė vie­nas ko­mi­te­tas ne­bu­vo apie tai in­for­muo­tas. Čia jau yra šiurkš­čiau­sias pa­žei­di­mas. To­liau. Tie­sa, bu­vo dar vie­nas kar­tas, kai mes bal­sa­vo­me už Eu­ro­pos Kon­sti­tu­ci­ją pir­mi Eu­ro­po­je jos net ne­per­skai­tę. Čia pa­na­šus at­ve­jis. (Bal­sai sa­lė­je)

To­liau. Lie­tu­va yra tei­si­nė ir ge­rai vei­kian­čios ju­ris­dik­ci­jos vals­ty­bė, Šen­ge­no erd­vės na­rė, so­li­da­ri ir oriai dis­ku­tuo­jan­ti mig­ra­ci­jos klau­si­mais vals­ty­bė. Da­bar ban­do­ma Lie­tu­vą įtrau­k­ti į dar vie­ną for­ma­tą, ku­ris yra vi­siš­kai ne­aiš­kus, prieš­ta­rin­gas ir iš tik­rų­jų nie­kas ne­ga­li at­sa­ky­ti, kam tas do­ku­men­tas rei­ka­lin­gas. To­dėl ne­pa­dės čia jo­kios pa­pil­do­mos de­kla­ra­ci­jos ar iš­ly­gos, nes čia yra su­plak­ti juo­di ir bal­ti da­ly­kai.

Na, pra­dė­siu nuo to, kad su­tar­ties pra­džio­je, taip, ten ra­šo­ma, kad su­tar­tis yra tei­siš­kai ne­įpa­rei­go­jan­ti, ta­čiau po to 24 kar­tus, 24 kar­tus yra ra­šo­ma: mes įsi­pa­rei­go­ja­me, ir kon­kre­čios kiek­vie­nos prie­mo­nės… Skai­ty­ti rei­kia, An­driau. Kiek­vie­nos prie­mo­nės teks­te yra tas pa­ra­šy­ta: we com­mit, tai reiš­kia – mes įsi­pa­rei­go­ja­me. Dar to­liau bai­gia­mo­jo­je įgy­ven­di­ni­mo da­ly­je ra­šo­ma, kad vi­si, ku­rie pri­ta­ria ši­tam do­ku­men­tui, pa­si­ža­da įgy­ven­din­ti jo nuo­sta­tas. Da­bar, jei­gu žiū­ri­me į tuos įsi­pa­rei­go­ji­mus, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad pa­žei­džia­miau­sia ši­to do­ku­men­to vie­ta yra so­cia­li­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai. To­kie įsi­pa­rei­go­ji­mai, dėl ku­rių aust­rai ir at­si­sa­kė. „Ne­tur­tin­ga“ vals­ty­bė Aust­ri­ja ne­su­ti­ko, nes ma­tė ati­tin­ka­mą grės­mę. O ke­lis įsi­pa­rei­go­ji­mus ga­liu pa­skai­ty­ti: už­tik­rin­ti pa­lan­kias są­ly­gas šei­moms su­si­jung­ti; ga­ran­tuo­ti įtrauk­tį į dar­bo rin­ką; su­teik­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas; pri­im­ti pa­bė­gė­lius dėl kli­ma­to kai­tos; su­teik­ti pi­lie­ty­bę to­je vals­ty­bė­je gi­mu­siems imig­ran­tų vai­kams; pri­pa­žin­ti ofi­cia­liai ne­įgy­tas kva­li­fi­ka­ci­jas, ir to­liau, ir to­liau, ir to­liau. Kaip ma­to­me, ryš­kus imig­ran­tams su­tei­kia­mų tei­sių ir jų so­cia­li­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų dis­ba­lan­sas yra Va­ka­rų vals­ty­bių ne­nau­dai. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

To­liau. Įve­da­mas tarp­tau­ti­nė­je tei­sė­je ne­eg­zis­tuo­jan­tis mig­ran­to ka­te­go­ri­jos api­brė­ži­mas, tai yra su­ta­pa­ti­na­ma mig­ran­to ir ne­le­ga­laus mig­ran­to są­vo­ka. Va­di­na­si, mig­ran­tas yra gė­ris. Tarp kit­ko, ten ir yra pa­ra­šy­ta, kad mig­ra­ci­ja iš pri­ci­po yra po­zi­ty­vus rei­ka­las, ir ne­ban­do­ma at­skir­ti, kad yra vi­so­kių ša­lu­ti­nių po­vei­kio prie­mo­nių, kai tie mig­ra­ci­niai pro­ce­sai vyks­ta.

Dar ką ga­liu pa­sa­ky­ti. Tarp­tau­ti­nė prak­ti­ka ro­do, kad to­kios va­di­na­mo­sios tei­siš­kai ne­įpa­rei­go­jan­čios su­tar­tys vė­liau tam­pa pa­grin­du ki­tiems tei­siš­kai įpa­rei­go­jan­tiems do­ku­men­tams. Gal ma­ne pa­tai­sys S. Šed­ba­ras, bet, kiek ži­nau, tei­sė­je yra to­kia opi­nio ju­ris są­vo­ka, kai il­ga­lai­kė prak­ti­ka su­for­muo­ja vals­ty­bei tam tik­rus įsi­pa­rei­go­ji­mus, tam­pa tarp­tau­ti­niu pa­pro­čiu, tai yra in­ter­na­tio­nal cus­tom, ku­ris tam­pa at­ei­ty­je šiuo at­ve­ju tarp­tau­ti­nio tei­sės ak­to įsta­ty­mo šal­ti­niu. Tai­gi ši su­tar­tis pir­miau­sia yra vals­ty­bės po­li­ti­nis įsi­pa­rei­go­ji­mas, ku­ris at­ei­ty­je, be jo­kios abe­jo­nės, ne šian­dien, ne ry­toj, taps po­li­ti­niu in­stru­men­tu da­ry­ti spau­di­mą vals­ty­bėms, ku­rios pri­ims ši­tą, ku­rios pri­tars ši­tam ak­tui.

Da­bar dar yra kal­bų apie tai, kad mes ne­da­ly­vau­si­me kaž­ko­kia­me pro­ce­se. Mes da­ly­vau­ja­me pro­ce­se – mū­sų at­sto­vai dir­ba vi­suo­se Jung­ti­nių Tau­tų ko­mi­te­tuo­se, mes esa­me Šen­ge­no na­riai ir ko­kiam ki­tam pro­ce­se mes ga­li­me bū­ti ar ne­bū­ti. Tai­gi čia yra…

Dar dau­giau. Yra kal­ba­ma apie tai, kad šis pak­tas ne­va pa­dės mū­sų iš­ei­viams, iš­va­žia­vu­siems iš Lie­tu­vos. Tai yra vi­siš­kas ab­sur­das, nie­ka­las yra. Ko­dėl? To­dėl, kad mū­sų pi­lie­čių san­ty­kį su ki­to­mis vals­ty­bė­mis re­gu­liuo­ja dvi­ša­liai ir dau­gia­ša­liai su­si­ta­ri­mai. Ži­no­ma, jei­gu mū­sų pi­lie­tis pa­teks į bė­dą Zim­bab­vė­je, Šiau­rės Su­da­ne, Ru­si­jo­je ar Si­ri­jo­je, tai joks Jung­ti­nių Tau­tų su­si­ta­ri­mas jam ne­pa­dės.

Tai­gi, ko­le­gos, siū­ly­čiau pa­rem­ti šį do­ku­men­tą, ir pa­bai­gai ke­le­tas ci­ta­tų. Vie­šo­jo­je erd­vė­je, ži­niask­lai­do­je yra kal­ba­ma, kad šis su­si­ta­ri­mas 2016 me­tais gi­mė Vo­kie­ti­jos ini­cia­ty­va, taip, Vo­kie­ti­jos Bun­des­ta­ge vy­ko dis­ku­si­jos. Ką gi kal­bė­jo mū­sų ko­le­gos iš CDU? Ci­tuo­ju. S. Har­bar­tas kal­bė­jo frak­ci­jos var­du ir pa­sa­kė, kad „tai yra vo­kie­čių in­te­re­sas pa­sau­lio mas­tu su­vie­no­din­ti el­ge­sio su mig­ran­tais stan­dar­tus, to­kius kaip svei­ka­tos ir pa­grin­di­nius so­cia­li­nius klau­si­mus“. Taip ne­va su­ma­žė­tų pa­ska­tos vyk­ti į Vo­kie­ti­ją.

PIRMININKAS. Ko­le­ga, ne­pa­lik­si­te lai­ko klau­si­mams.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Tai tiek no­riu pa­sa­ky­ti. Yra tam tik­rų in­te­re­sų. Ir iš tik­rų­jų klau­si­mas tas, ko ma­no jau­na­sis ko­le­ga Lau­ry­nas pa­klau­sė, ko­dėl stra­te­gi­niai part­ne­riai re­mia, o po­nia M. Za­cha­ro­va iš Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos aiš­ki­na, kad jie pri­ta­ria ir kad vi­są naš­tą tu­rės pri­si­im­ti tie, ku­rie ne­va su­kė­lė kri­zę Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se ir Azi­jo­je, va­di­na­si, mes vi­si, Va­ka­rai. Čia da­ry­ki­te skir­tu­mus. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia L. Kas­čiū­nas.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Aud­ro­niau, mums te­ko klau­sy­tis de­ba­tų, ku­rie vy­ko Bun­des­ta­ge, ir vie­nas iš ar­gu­men­tų, ku­ris bu­vo siū­lo­mas…

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Aš sa­kiau.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). …Vo­kie­ti­jos po­li­ti­nėms par­ti­joms, kad jos pri­tar­tų ši­tam pak­tui, bu­vo toks, kad tai su­kurs prie­lai­das ki­toms Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lims pa­kel­ti so­cia­li­nius stan­dar­tus ir įtrauk­ti bū­si­mus ar esa­mus imig­ran­tus į tų ša­lių so­cia­li­nes sis­te­mas. Tada Vo­kie­ti­jai krū­vis su­ma­žės ir ki­tos tu­rės pa­si­da­lin­ti naš­ta. Kaip jūs ver­ti­na­te ši­tą ar­gu­men­tą ir kaip jūs ap­skri­tai ver­ti­na­te mig­ra­ci­jos po­vei­kį vals­ty­bių na­rių so­cia­li­nėms sis­te­moms ir jų nau­dą ša­lių eko­no­mi­kai?

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Jūs ką tik čia pa­ci­ta­vo­te, tik ki­tais žo­džiais, bū­tent CDU frak­ci­jos var­du kal­bė­ju­sį S. Har­bar­tą, kaip aš jau mi­nė­jau. O po­vei­kis yra dve­jo­pas. Pa­gal sta­tis­ti­ką iš de­šim­ties imig­ra­vu­sių į Eu­ro­pą vie­nas sėk­min­gai in­teg­ruo­ja­si. Bet čia ne apie tai. Aš tik­rai ski­riu, kas yra pa­bė­gė­lis ir kas yra ne­le­ga­lus mig­ran­tas. Dėl pa­bė­gė­lių yra ki­tas Jung­ti­nių Tau­tų su­si­ta­ri­mas, ku­ris da­bar ir­gi ren­gia­mas ir jau bai­gia­mas reng­ti. Čia kal­ba­me apie ne­le­ga­lus, apie tuos, ku­rie at­ei­na į mū­sų vals­ty­bę, į Šen­ge­no erd­vę ne­le­ga­liai su žmo­nių kon­tra­ban­di­nin­kais, per įvai­rius tin­klus, ir kas ži­no, ko­kį pa­vo­jų at­ei­ty jie ga­li kel­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, jūs mi­nė­jo­te nuo­gąs­ta­vi­mus ki­tų vals­ty­bių dėl so­cia­li­nių kaš­tų. Anks­čiau esa­me mė­gi­nę skai­čiuo­ti, kiek tie kaš­tai kai­nuo­ja, kai bu­vo pir­mos siū­lo­mos įves­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos kvo­tos imig­ran­tams. Tuo me­tu bu­vo ver­ti­ni­mai, mū­sų Vy­riau­sy­bės pa­da­ry­ti ver­ti­ni­mai, kad tai maž­daug kai­nuo­ja, vien tik­tai so­cia­li­niai kaš­tai, tu­riu ome­ny­je – jų iš­lai­ky­mas, mo­ky­mas ir vi­sa ki­ta, vie­no žmo­gaus – nuo 800 iki 1 tūkst. eu­rų per mė­ne­sį. Čia ne­skai­čiuo­ja­mi ki­ti pa­da­ri­niai, nu­si­kals­ta­mu­mas ir taip to­liau. Tur­būt prieš ra­ti­fi­kuo­jant to­kį do­ku­men­tą ga­lė­jo ir ar skai­čia­vo Vy­riau­sy­bė, kiek tai kai­nuos ir ko­kios pa­sek­mės, kas tai ap­mo­kės?

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Aš ga­liu pa­sa­ky­ti. Kai svars­tė­me ko­mi­te­te, jo­kių ga­li­mų tei­gia­mų ar nei­gia­mų pa­sek­mių Vy­riau­sy­bė ne­nu­ma­tė. Aš dar kar­tą sa­kau, do­ku­men­tas net ne­iš­vers­tas į lie­tu­vių kal­bą, kas prieš­ta­rau­ja Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos įsta­ty­mui. (Bal­sai sa­lė­je) Kai tu ap­tin­ki žmo­gų, ku­ris dve­jus me­tus ty­lė­jo, ne­in­for­ma­vo Sei­mo, pas­kui at­ei­na ir kar­to­ja, kad tai ge­ras, ge­ras do­ku­men­tas, su­tar­tis, ką ga­li dau­giau pa­sa­ky­ti? Bet aš tik­rai, ko­le­gos, no­riu la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ti. Mes kal­ba­me apie ne­le­ga­lius mig­ran­tus. Tie pa­bė­gė­liai, ku­rie bė­ga iš ka­ro, ku­rį su­kė­lė ir įaud­ri­no Ru­si­ja Si­ri­jo­je, aiš­ku, tu­ri bū­ti pri­im­ti pa­gal mū­sų iš­ga­les, ir Lie­tu­va tą da­ro. Bet čia kal­ba­me apie ki­tus da­ly­kus.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Pui­do­kas.

M. PUIDOKAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų no­rė­jau pa­klaus­ti ger­bia­mo­jo A. Ažu­ba­lio, ar ne­pa­si­ra­šiu­si ši­to su­si­ta­ri­mo Lie­tu­va kaip nors, na, tarp­tau­ti­nės ben­druo­me­nės, tarp­tau­ti­nės tei­sės pras­me, at­si­dur­tų ko­kio­je nors su­dė­tin­go­je si­tu­a­ci­jo­je? Kri­ti­kai iš ki­tos pu­sės sa­ko, kad yra glo­ba­li­za­ci­ja, tai yra pro­ce­sas, ku­rio mes nie­kaip ne­ga­li­me val­dy­ti ar su­lai­ky­ti, kad esa­me ma­ža val­s­ty­bė ir kad mums to­kio po­bū­džio su­tar­tis nė­ra grės­min­ga, ki­taip nei Jung­ti­nėms Ame­ri­kos Vals­ti­joms – jos tu­ri di­džiu­lį srau­tą mig­ran­tų, ku­rie no­rė­tų ten vyk­ti ir gy­ven­ti. Bet iš ki­tos pu­sės ma­to­me ir ma­žas ša­lis: Iz­ra­e­lis ar Če­ki­ja, ar Slo­va­ki­ja, ku­rios yra lin­ku­sios sau­go­ti sa­vo sie­nas ir na­cio­na­li­nį sau­gu­mą. Ko­kia bū­tų jū­sų nuo­mo­nė šiais klau­si­mais?

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Pir­miau­sia iš tik­rų­jų Jung­ti­nių Tau­tų na­rės tei­sės yra, kaip jūs ži­no­te, ne­var­žo­mos jo­kių įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­pri­tar­ti vie­nam ar ki­tam do­ku­men­tui. Jis bus ne pa­si­ra­šo­mas, o bus žo­džiu pa­sa­ko­ma, kad Lie­tu­va pri­ta­ria ar­ba ne­pri­ta­ria, ar­ba ne­vyks­ta, ir tai ir­gi ne­pri­ta­ri­mas – tai jo­kių pa­sek­mių nė­ra. Čia ta pa­ti, kaip aš sa­kau, gies­mė kai ku­rių po­li­ti­kų, ku­rie no­ri pa­sa­ky­ti – mes bū­si­me iš­mes­ti iš pro­ce­so. Klau­si­mas, koks tas pro­ce­sas? Mes da­bar su Eu­ro­pos Są­jun­ga kar­tu spren­džia­me tuos klau­si­mus, spren­džia­me su tre­čio­sio­mis vals­ty­bė­mis, su Tur­ki­ja, Li­bi­ja, Jor­da­ni­ja, ku­ria­me tam tik­ras pa­bė­gė­lių plat­for­mas, ir tas pro­ce­sas vyks­ta ne taip grei­tai, kaip mums no­ri­si. Bet da­bar pri­im­ti do­ku­men­tą, ku­ris yra prieš­ta­rin­gas, nie­ko ne­sa­ko ir ku­ris at­ei­ty­je, ne da­bar, ne šian­die­ną, ga­li bū­ti pa­nau­do­tas kaip tam tik­ras spau­di­mo įran­kis Lie­tu­vai, ma­nau, yra ne­iš­min­tin­ga, ne­pro­tin­ga ir ne­vals­ty­biš­ka.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ar­mo­nai­tė. Pra­šom, ko­le­ge.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, bū­tent dėl to, kad mes da­ly­vau­ja­me įvai­rio­se part­ne­rys­tė­se, kai val­do­ma mig­ra­ci­ja, mez­ga­ma dau­giau ry­šių, kei­čia­ma­si in­for­ma­ci­ja ir taip to­liau, ma­no po­žiū­riu, rei­kė­tų da­ly­vau­ti pa­si­ra­šant Mig­ra­ci­jos pak­tą, nes mes ro­dy­tu­me, kad ne­bė­ga­me nuo šio fe­no­me­no, o pri­pa­žįs­ta­me, kad šis fe­no­me­nas yra XXI am­žiaus fe­no­me­nas, ku­ris yra la­bai svar­bus Lie­tu­vai ne tik kaip tran­zi­to vals­ty­bei, per ku­rią mig­ran­tai ke­liau­ja, bet ir iš ku­rios vyks­ta mig­ra­ci­ja. Ar jums ne­at­ro­do, kad at­si­sa­ky­mas pri­tar­ti šiam pak­tui kaip tik bū­tų už­si­den­gi­mas au­sų ir akių ir ne­no­ras ma­ty­ti tai, ką ma­to­me? R. Rei­ga­nas yra pa­sa­kęs: ne­bi­jo­ki­me ma­ty­ti tai, ką ma­to­me.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Aš at­sa­ky­siu la­bai pa­pras­tai. Iš tik­rų­jų bū­tent at­si­sa­ky­mas pa­si­ra­šy­ti, ne pa­si­ra­šy­ti, o pri­tar­ti ši­tam su­si­ta­ri­mui, su­tar­čiai ir yra vals­ty­bės pa­sa­ky­mas, kad ji aiš­kiai ir re­a­liai pir­miau­sia ma­to do­ku­men­tą ir kas ja­me pa­ra­šy­ta, kad do­ku­men­tas yra ab­so­liu­čiai ne­to­bu­las, prieš­ta­rin­gas, iš­kreip­tas. Tai čia yra drą­sa pa­sa­ky­ti vals­ty­bei, kad šis do­ku­men­tas yra ne­tin­ka­mas. Jei­gu yra no­ras, ren­gia­me ki­tą, to­bu­li­na­me, bet pri­tar­ti net ne­skai­čius, net ne­ma­čius ši­to do­ku­men­to – ko­le­gos, mes dis­kre­di­tuo­ja­me sa­ve kaip po­li­ti­kus. O pro­ce­suo­se Lie­tu­va da­ly­vau­ja, Lie­tu­va vie­na iš pir­mū­nių, kaip jūs ži­no­te, 1 tūkst. 77 žmo­nes Lie­tu­va bai­gia da­bar at­si­rink­ti. Tie­sa, ki­ti iš­va­žiuo­ja, bet čia jau ki­ti da­ly­kai. Tai­gi mes esa­me la­bai so­li­da­rūs ir tu­rin­tys la­bai di­de­lę at­jau­tą.

PIRMININKAS. Ž. Pa­vi­lio­nis.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Aud­ro­niau, jūs bu­vo­te Lie­tu­vos di­plo­ma­ti­jos va­do­vas ir mes ne vie­ną sun­kų klau­si­mą kar­tu esa­me iš­spren­dę. Kaip jūs ma­no­te, ar, ne­da­ly­vau­jant pro­ce­se, to­je di­plo­ma­ti­nė­je vir­tu­vė­je, įma­no­ma jū­sų iš­kel­tus in­te­re­sus įgy­ven­din­ti, ar vis dėl­to ge­riau bū­tų nu­va­žiuo­ti ir vi­sus jū­sų in­te­re­sus, ku­rie yra į mū­sų kom­pro­mi­si­nę de­kla­ra­ci­ją įtrauk­ti, aiš­kiai iš­sa­ky­ti ir pa­ban­dy­ti su­ras­ti pa­na­šiai mąs­tan­čias ša­lis, su ku­rio­mis tiems in­te­re­sams ga­lė­tu­me at­sto­vau­ti? Ką jūs pats as­me­niš­kai pa­da­rė­te, ne­da­ly­vau­da­mas šia­me pro­ce­se, kad su­kur­tu­me to­kias ko­a­li­ci­jas, kad tiems mū­sų in­te­re­sams jos at­sto­vau­tų?

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Aš siū­ly­čiau ki­to­kį ke­lią. Siū­ly­čiau bur­ti ko­a­li­ci­ją tų, ku­rie ne­bi­jo drą­siai žiū­rė­ti į re­a­ly­bę, ku­rie ne­pa­si­duo­da mi­nios spau­di­mui, ir siū­ly­ti Jung­ti­nė­se Tau­to­se al­ter­na­ty­vius do­ku­men­tus, ku­rie ne­bū­tų iš­kreip­ti, vie­na­ša­liai ir ku­rie per­mes­tų naš­tą vien tik Va­ka­rų pa­sau­liui. Tai, be­je, da­rė R. Rei­ga­nas.

PIRMININKAS. V. Kam­ble­vi­čius.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, iš tik­rų­jų aš pa­lai­kau jū­sų nuo­mo­nę, ta­čiau man la­bai keis­tai at­ro­do, ko­dėl dia­met­ra­liai ski­ria­si tiek jū­sų, tiek Ž. Pa­vi­lio­nio nuo­mo­nės, nes jūs – bu­vę di­plo­ma­tai, po­li­ti­kai. Aš sa­ky­čiau, rei­kė­jo frak­ci­jo­je ap­ro­buo­ti ir pri­im­ti ben­drą ver­dik­tą. Da­bar iš­ei­na kaž­ko­kios pjau­ty­nės, at­ro­do, abu po­li­ti­kai, bet ar ne?..

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Aš pa­sa­ky­siu taip: ma­nau, kad ir jū­sų par­ti­jos ly­de­ris, frak­ci­jos ly­de­ris, taip pat pa­tei­kė siū­ly­mą, ku­rio gal­būt es­mė, o ne for­ma su­tam­pa su mū­sų siū­ly­mu. Tik jis siū­lo ne­pri­tar­ti, o mes siū­lo­me dis­ku­tuo­ti, nag­ri­nė­ti. Ne­pri­tar­ti da­bar ir pri­tar­ti ta­da, jei­gu nu­tar­si­me ir bus ras­tas pla­tus po­li­ti­nis kon­sen­su­sas. Štai po­no R. Že­mai­tai­čio siū­ly­mo ir ma­no su ko­le­go­mis siū­ly­mo skir­tu­mas, nes lai­ko li­mi­to ši­tai su­tar­čiai pri­tar­ti nė­ra.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Ačiū jums.

 

13.01 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl Jung­ti­nių Tau­tų Vi­suo­ti­nio su­si­ta­ri­mo dėl sau­gios, tvar­kin­gos ir re­gu­lia­rios mig­ra­ci­jos“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2979(2), Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl ne­pri­ta­ri­mo Jung­ti­nių Tau­tų Pa­sau­li­nės sau­gios, tvar­kin­gos ir re­gu­lia­rios mig­ra­ci­jos su­tar­čiai“ projek­tas Nr. XIIIP-2948 (svars­ty­mas)

 

PIRMININKAS. Tre­čia­sis pro­jek­tas – R. Že­mai­tai­čio, bet jo nė­ra. Mes jo pri­sta­ty­ti, juo la­biau at­sa­ky­ti į klau­si­mus ne­ga­li­me, bet jūs tu­ri­te pro­jek­tą. Ko­le­gos, dis­ku­si­ja. Da­bar no­riu pa­si­tar­ti. Kiek yra no­rin­čių kal­bė­ti? 11. Vi­siems ga­li bū­ti skir­ta po pen­kias mi­nu­tes. Frak­ci­jos var­du kal­bės A. Ku­bi­lius, va­di­na­si, dar dau­giau. Skai­čiuo­ki­me, mes be­veik va­lan­dą dis­ku­tuo­ja­me. Tin­ka taip ar?.. (Bal­sai sa­lė­je) Jei­gu kas nors pa­si­sa­kė, kaip A. Ažu­ba­lis, ir ga­li iš­si­brauk­ti iš są­ra­šo, bū­tu­me dė­kin­gi.

Kvie­čiu kal­bė­ti R. J. Da­gį. Pra­šom. Tau­py­ki­te lai­ką, taip grei­čiau baig­si­me dis­ku­si­ją. Pra­šom.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, gal­būt vyk­tų ki­to­kia dis­ku­si­ja pas mus Sei­me, jei ne­bū­tų to fak­to, kad mes svars­to­me šią re­zo­liu­ci­ją, šį tarp­tau­ti­nį įsi­pa­rei­go­ji­mą slap­čia nuo mū­sų žmo­nių. Dve­ji me­tai la­bai svar­biu klau­si­mu, ku­ris tik­rai yra la­bai jaut­rus vi­siems, kiek­vie­nam žmo­gui ne tik Lie­tu­vo­je, bet vi­so­je Eu­ro­po­je. Pa­sek­mės yra aki­vaiz­džios. Kad anks­tes­nės pa­grin­di­nės par­ti­jos ne­įsi­klau­sy­da­vo į žmo­nių bai­mes ir ne­bu­vo jų pu­sė­je, kaip ger­bia­mas Ž. Pa­vi­lio­nis sa­kė, to­dėl ir at­ve­dė tuos, ku­rie vaikš­čio­jo, ku­rie pa­si­ė­mė šias idė­jas, jas ki­taip nau­do­ja. Ma­nau, kad lie­tu­viai tu­rė­tų mo­ky­tis iš tų klai­dų, o ne ig­no­ruo­ti tas klai­das ir ei­ti tuo pa­čiu, ma­no gal­va, vi­siš­kai ža­lin­gu ke­liu, pri­mes­da­mi sa­vo ma­ty­mą, sa­vo po­žiū­rį žmo­nėms su jais net ne­si­kal­bė­ję. Tai yra tik žmo­nių nu­to­li­ni­mas nuo mū­sų vals­ty­bės ir dar di­des­nis jų nu­si­vy­li­mas vis­kuo. Aš siū­lau tik­rai tuo ke­liu nei­ti. Jau sy­kį taip įvy­ko ir mes ne­tu­ri­me lie­tu­viš­ko va­rian­to, kas yra vi­siš­kai ne­su­pran­ta­mas da­ly­kas, tu­ri­me kal­bė­ti žiū­rė­da­mi į an­gliš­ką va­rian­tą.

Ke­le­tas pa­sta­bų šio­je tik­rai ne­ge­ro­je si­tu­a­ci­jo­je. Tik­rai čia apie ko­kį nors po­žiū­rį į žmo­gų tur­būt jau kal­bė­ti bū­tų su­dė­tin­ga, nes mes pa­tys da­bar vis­ką no­ri­me nu­spręs­ti. Eu­ro­po­je tik­rai stin­ga žmo­nių. Ji pa­ti sa­vo stra­te­gi­jo­je, sa­vo ver­ti­ni­muo­se yra nu­ma­čiu­si, kad 2050 me­tais rei­kia 100 mln. imig­ran­tų iš tre­čių­jų vals­ty­bių, to rei­ka­lau­ja ver­slas. Už to sto­vi tam tik­ras re­a­lus in­te­re­sas, nes tie­siog Eu­ro­pa iš­mirš­ta. Bet ar mes no­ri­me to­kio ne­val­do­mo pro­ce­so, ku­ris at­ves­tų be­veik 25 % Eu­ro­pos Są­jun­gos po­pu­lia­ci­jos?

Jei­gu mes da­bar pa­si­ra­šo­me, kad mes pri­ta­ria­me šiai kon­ven­ci­jai, aš ke­le­tą pa­vo­jų ma­tau. Mes iš tie­sų žmo­nėms pa­sa­ko­me, kad mes pa­suo­ja­me prieš emig­ra­ci­jos su­stab­dy­mą, ne­ran­dame ki­tų dar­bo jė­gos ga­li­my­bių, tik kvies­ti iš ša­lies, taip pat pa­suo­ja­me prieš de­mo­gra­finę si­tu­a­ci­ją, kad mes nie­ko čia ne­pa­da­ry­si­me, ir da­bar vie­nin­te­lis mū­sų iš­gel­bė­ji­mas yra tarp­tau­ti­nė imig­ra­ci­ja. Taip bus su­pras­tas tas da­ly­kas ir taip bus pa­nau­do­ja­mas. Aš ne­no­riu, kad taip įvyk­tų, kad mes de­monst­ruo­tu­me sa­vo be­jė­giš­ku­mą. Mes vi­sas pro­ble­mas spren­džia­me mig­ra­ci­jos dė­ka.

Aš ne vel­tui už­da­viau klau­si­mą, o ko­kie so­cia­li­niai kaš­tai? Kaž­ka­da man te­ko da­ly­vau­ti ver­ti­ni­muo­se, kiek kai­nuo­ja mig­ran­to pri­ėmi­mas. Tai ten iš tik­rų­jų bu­vo nuo 800 iki 1 tūkst. eu­rų per mė­ne­sį vien tik so­cia­li­niai kaš­tai. Čia ne­skai­tant vi­sų ki­tų – so­cia­li­nės įtam­pos, nu­sikals­ta­mu­mo, vi­sa ki­ta ir pa­na­šiai. Jei­gu mes vi­sus tuos kaš­tus su­skai­čiuo­si­me, o da­bar jau eu­ro­pie­čiai pra­dė­jo skai­čiuo­ti, tai pa­pra­šy­si­me tų, ku­rie su­in­te­re­suo­ti to­kia emig­ra­ci­ja, su­si­mo­kė­ti už juos, var­gu ar jie su tuo su­tiks. Aš abe­jo­ju, kad su­tiks. Pa­si­ro­dys, kad tai yra vie­nas pa­čių blo­giau­sių ir pats ne­pri­im­ti­niau­sias spren­di­mo bū­das. Jau ne­kal­bu apie tai, kaip žmo­nės, mū­sų žmo­nės, tau­tie­čiai pa­žiū­rės, psi­cho­lo­gi­niai ir ki­ti mo­men­tai, kas la­bai svar­bu. Ar žmo­nės ne­si­prie­šins tam ir tai kaip tik ne­taps ter­pe Ru­si­jai ir ki­tiems iš­nau­do­ti tą žmo­nių ob­jek­ty­vų ne­pa­si­ti­kė­ji­mą dėl to, kad mes su jais ne­si­kal­ba­me ir pri­me­ta­me to­kius spren­di­mus ty­lė­da­mi? Čia yra pa­ti di­džiau­sia at­sa­ko­my­bė. Tie, ku­rie no­ri ei­ti tuo ke­liu, ma­no gal­va, da­ro di­de­lę klai­dą, nes tai mums bran­giai kai­nuos.

Tai­gi aš tik­rai siū­lau ši­tam do­ku­men­tui šio­je sta­di­jo­je ne­pri­tar­ti, nes ki­taip in­ter­pre­tuo­ti, kaip mes čia la­bai gud­riai mė­gin­si­me kal­bė­ti apie da­ly­va­vi­mą ir vi­sa ki­ta, tai ne­įti­kins mū­sų žmo­nių. Kaip mi­nė­jau, pro­ce­sas pra­dė­tas ne nuo to ga­lo, ne­dis­ku­tuo­jant su žmo­nė­mis. Šiuo at­ve­ju tie­siog rei­kia pri­tar­ti A. Ažu­ba­lio pa­siū­ly­mui ir ta­da tęs­ti (…) dis­ku­si­ją apie emig­ra­ci­ją Jung­ti­nė­se Tau­to­se. Ir tai vi­siš­kai ne­už­ker­ta jo­kio ke­lio.

PIRMININKAS. Ačiū. A. Ku­bi­lius – frak­ci­jos var­du.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, kaip jūs ma­to­te, to­kiais svar­biais ge­o­po­li­ti­niais klau­si­mais Sei­me dis­ku­tuo­ja tik kon­ser­va­to­riai tar­pu­sa­vy­je. To­dėl frak­ci­jos nuo­mo­nė yra bal­suo­ti lais­vai, aš tą no­rė­jau pa­sa­ky­ti.

Iš tik­rų­jų yra skir­tin­gų nuo­mo­nių ir jūs čia jas vi­sas iš­gir­si­te. Šiuo at­ve­ju aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad aš as­me­niš­kai vi­sus jus, ger­bia­mi ko­le­gos, ir val­dan­čio­sios frak­ci­jos at­sto­vus, ir opo­zi­ci­ją, ra­gi­nu pri­tar­ti ir Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui, Vy­riau­sy­bei, už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­rui ir Pre­zi­den­tei, ku­rie kvie­čia bal­suo­ti už šį do­ku­men­tą. No­riu pri­si­pa­žin­ti, kad re­tas at­ve­jis, kai re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą mes tei­kia­me kar­tu ne tik su Ž. Pa­vi­lio­niu ir E. Zin­ge­riu, J. Ber­na­to­niu, bet ir kar­tu su A. Ši­rins­kie­ne. Tai iš tik­rų­jų yra di­de­lis ir svar­bus įvy­kis. (Plo­ji­mai) Ma­lo­nu, kad jūs tai įver­ti­na­te. Tai ro­do, kad pro­tin­gi žmo­nės ga­li ir su­si­tar­ti.

Jei­gu kal­bė­tu­me rim­čiau, tai čia vi­si jau gir­dė­jo­me pa­čius įvai­riau­sius ar­gu­men­tus. Tur­būt vi­si su­pran­ta­me, kad pro­ble­ma yra ne do­ku­men­tas, ne va­di­na­ma­sis Jung­ti­nių Tau­tų kom­pak­tas, ku­ris čia yra do­ku­men­tas, dar ne­iš­vers­tas į lie­tu­vių kal­bą. Aš jį ati­džiai per­skai­čiau ir nau­do­da­mas sa­vo an­glų kal­bos ži­nias su­pran­tu, kad dis­ku­tuo­ja­me vi­sai ne apie mig­ra­ci­ją.

Klau­si­mas yra la­bai pa­pras­tas. Da­bar jau Eu­ro­po­je, ypač po 2015 me­tų, po­li­ti­kai da­li­na­si į dvi da­lis. Yra da­lis po­li­ti­kų, ku­rie iš­gir­dę žo­dį „mig­ra­ci­ja“ iš kar­to pa­bun­da ir su­šun­ka „Ne!“, ir yra ki­ta da­lis, ku­ri žiū­ri į tą pro­ce­są šiek tiek ra­miau ir gal­vo­ja, kad rei­kia tai ra­cio­na­liai svars­ty­ti. Tai štai yra toks pas mus pa­si­da­li­ji­mas.

Ger­bia­mi ko­le­gos, čia ga­li­ma var­din­ti, kas ne­pri­ta­ria, – ne­pri­ta­ria Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos, ne­pri­ta­ria Iz­ra­e­lis, yra sa­vų prie­žas­čių. Bet mes pa­si­žiū­rė­ki­me į Eu­ro­pos že­my­ną. Pri­ta­ria Vo­kie­ti­ja, ne­pai­sant to, kaip sa­kė Ž. Pa­vi­lio­nis, kad eu­ros­kep­tiš­ka par­ti­ja Al­ter­na­ti­ve für Deut­schland la­bai gar­siai kvie­tė ne­pri­tar­ti. Pri­ta­ria dau­ge­lis ki­tų vals­ty­bių, pri­ta­ria ir Es­ti­ja, ku­ri čia, man at­ro­do, kai kam ir ta­po jų dis­ku­si­jos, kai kam ir pas mus ta­po tam tik­ru tri­ge­riu ir čia, Lie­tu­vo­je, už­si­kai­tin­ti at­mo­sfe­rą. Mes čia de­monst­ruo­si­me sa­vo po­žiū­rį, sa­vo tam tik­ras po­li­ti­nes nuo­sta­tas ap­skri­tai glo­ba­lių pro­ce­sų at­žvil­giu. Ar mes esa­me lin­kę rink­tis tą AfD ke­lią, už­si­da­ry­ti ir gar­siai šauk­ti, kad vi­sur yra pa­vo­jai, ar mes žiū­rė­si­me at­vi­ro­mis aki­mis į mig­ra­ci­jos pro­ce­sus, apie ku­riuos dau­ge­lis sa­ko, kad tai yra XXI am­žiaus vie­nas iš ryš­kiau­sių po­žy­mių, kad mig­ra­ci­ja yra, bu­vo ir bus, kad tuos pro­ce­sus rei­kia ban­dy­ti ra­cio­na­liai val­dy­ti. Tai štai čia yra pa­si­rin­ki­mas.

Kai mes kal­ba­me apie šį Jung­ti­nių Tau­tų do­ku­men­tą, na, aš tik dar kar­tą no­riu pa­sa­ky­ti tai, ką ir A. Ažu­ba­lis sa­kė: šis do­ku­men­tas yra skir­tas mig­ra­ci­jai, bet ne pa­bė­gė­liams. Kai kas, man at­ro­do, ku­rie la­bai gar­siai kal­ba prieš Jung­ti­nių Tau­tų do­ku­men­tą, to da­ly­ko ne­pa­ste­bi ar­ba bent iki šiol ne­pa­ste­bė­jo.

Kai kal­ba­me apie mig­ra­ci­ją, tai mes tu­ri­me taip pat at­si­min­ti, kad lie­tu­viai yra la­bai di­de­li mig­ran­tai. Sa­vo is­to­ri­jo­je mes esa­me tu­rė­ję pe­ri­odų, kai lie­tu­viai ga­na di­de­liais skai­čiais mig­ruo­da­vo iš Lie­tu­vos, iš­gy­ven­da­vo vi­sus mig­ra­ci­jos sun­ku­mus, bėg­da­vo iš Lie­tu­vos. Pri­si­min­ki­me di­pu­kų sto­vyk­las po­ka­rio Vo­kie­ti­jo­je ir kiek lau­kė ten bu­vę lie­tu­viai, kol Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos ir ki­tos Va­ka­rų ly­de­rės su­si­tars dėl mig­ra­ci­jos po­li­ti­kos. Pri­si­min­ki­me, kad šian­dien šim­tai tūks­tan­čių lie­tu­vių yra emig­ra­vę iš Lie­tu­vos ir gy­ve­na kur nors Bri­ta­ni­jo­je, Ai­ri­jo­je ar ki­to­se vals­ty­bė­se. Juos ir­gi lie­čia šia­me do­ku­men­te iš­dės­ty­tos nuo­sta­tos.

Ir apie pa­tį do­ku­men­tą. Kaip čia ir bu­vo ne vie­ną kar­tą kar­to­ta, to­kių do­ku­men­tų Jung­ti­nės Tau­tos yra ne­ma­žai pa­gim­džiu­sios. Jie nė­ra kaip nors įpa­rei­go­jan­tys ša­lis na­res, ku­rios pri­ta­ria to­kiam do­ku­men­tui, pa­žo­džiui juos įgy­ven­din­ti. Tai yra tam tik­rų nuo­sta­tų, tam tik­ros kryp­ties for­mu­la­vi­mas. Ir čia la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad jis ne­tu­ri ju­ri­di­nio įpa­rei­go­ji­mo.

Dar dau­giau. Aš ga­liu pa­ci­tuo­ti, kaip skam­ba aiš­kūs api­brė­ži­mai, kad šis do­ku­men­tas ger­bia na­cio­na­li­nį su­ve­re­nu­mą, kad šis kom­pak­tas dar kar­tą pa­tvir­ti­na kiek­vie­nos ša­lies su­ve­re­nią tei­sę api­brėž­ti sa­vo na­cio­na­li­nę mig­ra­ci­jos po­li­ti­ką, kad šis do­ku­men­tas taip pat pri­pa­žįs­ta įsta­ty­mų vir­še­ny­bės prin­ci­pus ir kiek­vie­na ša­lis ga­li sa­vo įsta­ty­mais nu­sta­ty­ti vi­są sa­vo mig­ra­ci­jos po­li­ti­ką.

Tai­gi čia gąs­di­ni­mas, kad mus kaip nors pa­veiks šis do­ku­men­tas, iš tik­rų­jų yra vi­siš­kai per­tek­li­nis, o žiū­rint į do­ku­men­to tu­ri­nį, vėl­gi gal ne­daug kas čia ban­dė ati­džiau skai­ty­ti, aš no­riu tik­tai pa­bai­gai pa­žy­mė­ti, apie ką re­a­liai kal­ba­ma šia­me do­ku­men­te. Štai vie­na­me pus­la­py­je yra iš­kel­ti 23 tiks­lai, ko­kios po­li­ti­kos yra sie­kia­ma ar­ba ko­kių da­ly­kų yra sie­kia­ma štai šiuo do­ku­men­tu.

Aš no­riu pa­ci­tuo­ti po­rą punk­tų ir jūs man pa­sa­ky­ki­te, kas čia yra to­kio pa­vo­jin­go. Štai pir­mas punk­tas, ko­kių tiks­lų yra sie­kia­ma. Rei­kia su­pras­ti, kad čia vos ne vie­nas iš pa­grin­di­nių tiks­lų. Yra sa­ko­ma taip: su­rink­ti ir nau­do­ti tiks­lius mig­ra­ci­jos po­li­ti­kos duo­me­nis, sta­tis­ti­ką. Ki­taip sa­kant, kad mig­ra­ci­jos po­li­ti­ka bū­tų pa­rem­ta tiks­lia sta­tis­ti­ka, o ne ko­kiu nors gąs­di­ni­mu. To­liau. Kiek ga­li­ma su­ma­žin­ti tuos fak­to­rius, ku­rie pri­ver­čia žmo­nes emig­ruo­ti iš sa­vo ša­lies ir ieš­ko­ti kur nors ki­tur gy­ve­ni­mo. Stip­rin­ti tran­sna­cio­na­li­nį at­sa­ką į mig­ran­tų kon­tra­ban­dą. Kas čia yra to­kio pa­vo­jin­go?

Ger­bia­mi ko­le­gos, aš dar kar­tą kvie­čiu Sei­mą vie­nin­gai pri­tar­ti Vy­riau­sy­bei, prem­je­rui, už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­rui ir Pre­zi­den­tei.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Kvie­čiu P. Urb­šį.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, mes kar­tais nag­ri­nė­ja­me pro­jek­tus ir pa­mirš­ta­me per­skai­ty­ti ši­to pro­jek­to ant­raš­tę. Aš pri­min­siu. Tai re­zo­liu­ci­ja dėl Jung­ti­nių Tau­tų Vi­suo­ti­nio su­si­ta­ri­mo dėl sau­gios, tvar­kin­gos ir re­gu­lia­rios mig­ra­ci­jos. At­krei­piu dė­me­sį – sau­gios, tvar­kin­gos ir re­gu­lia­rios mig­ra­ci­jos. Aš su­pran­tu, kad tai yra ver­ti­mas iš an­glų kal­bos, bet sa­vo su­vo­ki­mu mes pri­pa­žįs­ta­me, kad ta mig­ra­ci­ja tu­ri bū­ti re­gu­lia­ri, tvar­kin­ga ir sau­gi. Iš es­mės tai yra ne­įma­no­ma, jei­gu įvyks­ta ka­tak­liz­mas – ar tai yra po­li­ti­nis ka­tak­liz­mas, ar eko­lo­gi­nis ka­tak­liz­mas. Iš es­mės su­re­gu­liuo­ti ne­re­gu­liuo­ja­mus da­ly­kus tik­rai nė­ra įma­no­ma mums, kaip po­li­ti­kams. Mes fak­tiš­kai ku­ria­me iliu­zi­ją.

Jei­gu mes kal­bė­tu­me apie tai, kas per reiš­ki­nys yra mig­ra­ci­ja, gal vis dėl­to rei­kė­tų įsi­klau­sy­ti į na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir mig­ra­ci­jos są­vei­kos eks­per­tus, ku­rie bū­tent sa­ko, kad XXI am­žiu­je bu­vo iš­plės­tas sau­gu­mo grės­mių ra­tas. Ša­lia ka­ri­nio po­bū­džio grės­mių sau­gu­mo bu­vo įtrauk­tos eko­no­mi­nės, so­cia­li­nės, po­li­ti­nės, ener­ge­ti­kos, eko­lo­gi­nės, už­kre­čia­mų li­gų, or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ir žmo­nių mig­ra­ci­jos grės­mės. Mes Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­jo­je fik­sa­vo­me – glo­ba­li­za­ci­ja įvar­din­ta kaip iš­šū­kis, ku­ris ke­lia ne­ka­ri­nio po­bū­džio ri­zi­kos veiks­nius, pa­vo­jus ir grės­mes na­cio­na­li­niam sau­gu­mui bei na­cio­na­li­niam sa­vi­tu­mui. Vie­ną iš tų sri­čių mes iš­sky­rė­me – ne­le­ga­lią mig­ra­ci­ją, įvar­di­jo­me kaip sau­gu­mo ri­zi­kos veik­s­nį, ke­lian­tį mū­sų vals­ty­bei grės­mę. Da­bar ką ten­ka gir­dė­ti? Mes fak­tiš­kai ne­krei­pia­me dė­me­sio į tai, ką pa­tys fik­sa­vo­me sa­vo vals­ty­bės Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­jo­je, mes no­ri­me ig­no­ruo­ti ki­tų vals­ty­bių, daug ga­lin­ges­nių vals­ty­bių, ne­no­rą ap­si­spręs­ti da­bar dėl ši­tos re­zo­liu­ci­jos, ka­dan­gi ji kaip tik kal­ba apie na­cio­na­li­nį sau­gu­mą.

Tai­gi iš tik­rų­jų yra tei­sūs eks­per­tai, kai jie pa­žy­mi, kad spren­džiant pro­ble­mas, su­si­ju­sias su na­cio­na­li­niu sau­gu­mu ir mig­ra­ci­ja, su­si­du­ria­ma su tri­mis es­mi­nė­mis spren­di­mo di­le­mo­mis: po­li­ti­nės va­lios trū­ku­mu, dar­bo rin­kos po­rei­kiais ir bū­ti­ny­be su­de­rin­ti vals­ty­bės sau­gu­mą ir žmo­gaus tei­ses. Da­bar mes, ku­rie kal­ba­me šio­je tri­bū­no­je, daug­maž pa­lie­čia­me vie­nus ar ki­tus as­pek­tus, bet jei­gu kal­bė­tu­me apie mū­sų po­li­ti­nę va­lią, tai ką ten­ka pa­ste­bė­ti? Mes ban­do­me įsi­teik­ti ar Jung­ti­nėms Ame­ri­kos Vals­ti­joms, ar Vo­kie­ti­jai, mes kaž­ko­dėl pa­mir­š­ta­me, kad mes esa­me su­ve­re­ni vals­ty­bė.

Šiuo at­ve­ju re­zo­liu­ci­jų pro­jek­tai, ku­rie yra… Man at­ro­do, kad vie­na­me yra fik­suo­ta, jį pri­sta­tė ger­bia­ma­sis Ž. Pa­vi­lio­nis, pa­si­ra­šy­ti su iš­ly­ga. Ger­bia­mo­jo A. Ažu­ba­lio ir ki­tų Sei­mo na­rių, tarp ku­rių esu ir aš, yra tai, kad kol kas ne­sku­bė­tu­me pa­si­ra­šy­ti, kol jos po­vei­kis ne­bus iš­tir­tas Lie­tu­vos eko­no­mi­niam, so­cia­li­niam ir na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, kaip da­ro ir ki­tos vals­ty­bės. Ki­tas pro­jek­tas yra ger­bia­mo­jo R. Že­mai­tai­čio, kad iš vi­so ne­da­ly­vau­tu­me pa­si­ra­šy­mo pro­ce­dū­ro­je. Man at­ro­do, ini­cia­to­rių Sei­mo na­rių A. Ažu­ba­lio, L. Kas­čiū­no ir yra tas kom­p­ro­mi­si­nis pro­jek­tas, ku­ris sa­ko – mes ne­sa­ko­me ne, mes da­ro­me pau­zę tam, kad tu­rė­tu­me dau­giau ar­gu­men­tų, kiek ši­ta re­zo­liu­ci­ja ga­li pa­veik­ti vie­naip ar ki­taip mū­sų na­cio­na­li­nį sau­gu­mą.

Man keis­tas tas prieš­ta­ra­vi­mas. Mes di­di­na­me gin­kla­vi­mo­si iš­lai­das kon­sta­tuo­da­mi, kad yra ga­li­mos grės­mės na­cio­na­li­niam vals­ty­bės sau­gu­mui, bet, ki­ta ver­tus, mes at­ve­ria­me ki­tus var­tus toms prie­žas­tims at­si­ras­ti. Man at­ro­do, pri­tar­ki­me bū­tent A. Ažu­ba­lio ir L. Kas­čiū­no re­zo­liu­ci­jai. Tai leis­tų mums šiek tiek ap­si­spręs­ti ir tu­rė­ti gi­les­nius ar­gu­men­tus, ku­rie ga­li nu­lem­ti mū­sų vals­ty­bės li­ki­mą.

PIRMININKAS. Ačiū. Taip, mi­nu­tė­lę! Ger­bia­mi ko­le­gos, mes pri­vers­ti da­ry­ti per­trau­ką, nes 13 val. 20 min. yra Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Be to, mums rei­kės pri­im­ti spren­di­mą dėl tei­sė­jų at­lei­di­mo ir bal­suo­ti per per­trau­ką, tai siū­lau da­ry­ti per­trau­ką ir nu­kel­ti dis­ku­si­jos tę­si­nį į ki­tą po­sė­dį. Pra­šau, R. Juk­ne­vi­čie­nė.

R. JUKNEVIČIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, ma­no re­to­ri­nis dau­giau pa­ste­bė­ji­mas ir klau­si­mas. Čia bu­vo pa­sa­ky­ta, kad ši­tas Jung­ti­nių Tau­tų do­ku­men­tas net ne­iš­vers­tas į lie­tu­vių kal­bą. Aš da­bar klau­sau­si taip dis­ku­tuo­jan­čio, pa­vyz­džiui, P. Urb­šio, ku­rio ne­gir­dė­jau nei kal­ban­čio an­gliš­kai, nei skai­tan­čio, man su­si­da­ro toks įspū­dis, kaip da­bar ne­iš­vers­ta į lie­tu­vių kal­bą, o P. Urb­šys dės­to mums čia ši­tas ži­nias iš an­gliš­ko teks­to? Kaip čia yra iš tik­rų­jų? Ko­kia čia ta mū­sų dis­ku­si­jų ko­ky­bė?

PIRMININKAS. P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Man at­ro­do, Sei­mo na­rė R. Juk­ne­vi­čie­nė tiek daž­nai va­ži­nė­ja į už­sie­nio ko­man­di­ruo­tes, kad ji­nai pa­mirš­ta, kad yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, ir mes da­bar svars­to­me re­zo­liu­ci­jas, ku­rios yra pa­reng­tas. Aš nag­ri­nė­jau bū­tent re­zo­liu­ci­jas ir nuo­mo­nę eks­per­tų, ku­rie nag­ri­nė­ja pa­čią na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pro­ble­mą. Ka­dan­gi jūs, kiek su­pran­tu, sa­ve ga­lu­ti­nai in­teg­ra­vo­te į už­sie­nio vals­ty­bių tarp­tau­ti­nius da­ri­nius, tai ką aš ga­liu pa­da­ry­ti?

 

13.20 val.

2019 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2732(2) (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, kvie­čiu į tri­bū­ną svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rą A. Ve­ry­gą. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, pa­teik­ite 2019 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2732(2). Pra­šom, mi­nist­re. Pa­tei­ki­mas.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, leis­ki­te pa­teik­ti jums 2019 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mą, ku­ria­me yra vie­nas straips­nis – tai 2019 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to pa­ja­mų, iš­lai­dų ir li­ku­čių pa­tvir­ti­ni­mas. Straips­nis skam­ba taip: „Pa­tvir­tin­ti 2019 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­tą – 2 mlrd. 59 mln. 792 tūkst. eu­rų pa­ja­mų ir 2 mlrd. 59 mln. 792 tūkst. eu­rų iš­lai­dų, Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to apy­var­tos lė­šų li­ku­tį – po 5 mln. 792 tūkst. eu­rų pa­gal 2019 m. sau­sio 1 d. ir pa­gal 2019 m. gruo­džio 31 d. būk­lę, nu­ma­to­mą 2019 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to re­zer­vą – 227 mln. 970 tūkst. eu­rų pa­gal 2019 m. sau­sio 1 d. būk­lę.“

Ke­le­tas žo­džių apie šį biu­dže­tą. Kaip ir anks­čiau bu­vo pri­sta­ty­ta, biu­dže­tas iš tie­sų yra re­kor­di­nis ir, pa­ly­gin­ti su 2018 me­tais, au­ga apie 17 %, ar­ba 296 mln. eu­rų. Šis biu­dže­tas mums leis­tų vyk­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus, duo­tus mū­sų ša­lies me­di­kams, tai yra iš­lai­ky­ti šiais me­tais bu­vu­sį at­ly­gi­ni­mų au­gi­mą, plius pa­pil­do­mai nu­ma­ty­ti at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mą. Taip pat au­ga iš­lai­dos vais­tams ir me­di­ci­nos prie­mo­nėms, me­di­ci­nos re­a­bi­li­ta­ci­jai. Jei­gu kal­bė­tu­me pro­cen­tais, as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­goms iš­lai­dos au­ga apie 16,4 %, vais­tams ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nėms – 12,3 %, tai yra apie 38 mln. eu­rų, me­di­ci­ni­nei re­a­bi­li­ta­ci­jai ir sa­na­to­ri­niam gy­dy­mui – 16,7 %, svei­ka­tos pro­gra­moms ir ki­toms svei­ka­tos drau­di­mo iš­lai­doms – 21,7 %.

Taip pat yra for­muo­ja­mas, kaip ir bu­vo mi­nė­ta, re­zer­vas, ku­ris mums lei­džia at­sa­kin­gai pla­nuo­ti vals­ty­bės iš­lai­das. Tu­rint gal­vo­je, kad ka­da nors tų lė­šų iš re­zer­vo ga­li pri­reik­ti ne­nu­ma­ty­tiems at­ve­jams, tai yra, ma­nau, la­bai at­sa­kin­gas žings­nis tu­rė­ti tam tik­rų at­sar­gų. Pra­šy­čiau ko­le­gų pri­tar­ti šiam biu­dže­tui.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas mi­nist­re. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas ko­le­gų Sei­mo na­rių. M. Ma­jaus­kas – pir­ma­sis. Pra­šom, ko­le­ga.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, arit­me­ti­ka kaip ir aiš­ki. Aš tik no­rė­jau pa­klaus­ti, ko­dėl jūs vis dėl­to ne­my­li­te me­di­kų, nes at­ei­ties re­zer­vą di­di­na­te nuo 227 mln. iki 327 mln., tai yra maž­daug 100 mln. mū­sų su­mo­kė­tų mo­kes­čių už pa­slau­gas, ku­rias mes gau­si­me, jūs nu­spren­dė­te vis dėl­to ne­su­mo­kė­ti tiems žmo­nėms, ku­rie tei­kia tas pa­slau­gas. Tai yra reikš­min­ga su­ma, mi­ni­ma­lus re­zer­vas vir­šy­tas maž­daug de­šimt kar­tų, nei rei­ka­lau­ja įsta­ty­mas. Mes jį vis dėl­to to­liau kau­pia­me. Tai yra maž­daug 100 mln. eu­rų, ku­rie ga­lė­tų bū­ti skir­ti at­ly­gi­ni­mams di­din­ti. Gal­būt ne vi­sa da­lis, gal­būt tam tikra da­lis, bet jūs nu­spren­džia­te to ne­da­ry­ti. Mes pui­kiai su­pran­ta­me, kad jei­gu skir­tu­mė­te tik me­di­kams, tai yra gy­dy­to­jams ir slau­gy­to­jams, jų at­ly­gi­ni­mas vi­du­ti­niš­kai ga­lė­tų pa­di­dė­ti per mė­ne­sį jau 250 eu­rų nuo sau­sio 1 die­nos. Ko­dėl jūs nu­spren­dė­te to ne­da­ry­ti?

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Tik, ži­no­te, ta re­to­ri­ka – my­li­me ar ne­my­li­me, aš ma­nau, čia ne mei­lės ar ne­mei­lės klau­si­mas. Aš ši­to­je pa­čio­je au­di­to­ri­jo­je esu gir­dė­jęs kal­bė­ji­mą apie tai, kad rei­kia vis dėl­to su­kaup­ti tam tik­rų lė­šų. Jūs ži­no­te, kad eko­no­mi­ka vys­to­si cik­liš­kai ir jau yra bu­vę is­to­ri­jo­je to­kių at­ve­jų, kai, de­ja, te­ko ma­žin­ti ir at­ly­gi­ni­mus, ir la­bai dras­tiš­kai kar­py­ti iš­lai­das, skir­tas gy­dy­mo įstai­goms. Jei­gu mes vi­si gal­vo­ja­me at­sa­kin­gai, tai, kaip ir sa­kiau, tam tik­rą da­lį lė­šų pri­va­lo­me su­kaup­ti. Dar dau­giau, aš ti­kiuo­si, kad mes nu­sto­si­me po­li­ti­kuo­ti, vi­si su­si­tar­si­me ir su­tar­si­me, kad vis dėl­to tam tik­ri svei­ka­tos sis­te­mos po­ky­čiai yra bū­ti­ni, nors ap­si­spren­dė­me, kad ne­at­ei­si­me da­bar, ne­leis­da­mi spe­ku­liuo­ti sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se dėl gy­dy­mo įstai­gų per­tvar­kos, at­ei­ty­je su tais spren­di­mais vis dėl­to at­ei­si­me, ta­da tas lė­šas ga­lė­si­me tva­riai skir­ti ten, kur ir rei­kia.

O mes sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­at­si­sa­ko­me. Ki­tų me­tų biu­dže­te yra nu­ma­ty­tos lė­šos, kaip ir mi­nė­jau, jau di­din­tiems at­ly­gi­ni­mams iš­lai­ky­ti, nes jų ki­tais me­tais rei­kia dau­giau ne­gu šie­met, be to, yra su­pla­nuo­tos lė­šos ir pa­pil­do­mai di­din­ti. Ne­su­tik­čiau, kad mes me­di­kų kaip nors ne­my­li­me, mes iš tik­rų­jų juos my­li­me, ger­bia­me ir sa­vo il­ga­lai­kius įsi­pa­rei­go­ji­mus, ku­riuos pa­si­ra­šė­me su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis, esa­me pa­si­ry­žę įgy­ven­din­ti.

PIRMININKAS. Ne­ma­tau E. Pu­pi­nio, ne­ma­tau I. Ši­mo­ny­tės. R. Mar­ti­nė­lio nė­ra taip pat? J. Ole­kas, pra­šom.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Yra.

PIRMININKAS. At­si­pra­šau, yra. Ne­įsi­jun­gė. Grįž­ta­me prie R. Mar­ti­nė­lio. Pra­šom. Tuoj įsi­jungs. Gal ga­li­te per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną, bus grei­čiau? Pra­šom. Klau­sia R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš, nag­ri­nė­da­mas ly­gi­na­mą­ją len­te­lę, ma­tau, kad vals­ty­bės nu­ma­ty­toms funk­ci­joms ski­ria­mi 36 mln., kai rei­kia 57, o iš vi­so vals­ty­bės nu­ma­ty­toms funk­ci­joms – per 150. Tai vis dėl­to no­rė­jau pa­klaus­ti. Ko­kios prie­žas­tys lė­mė, kad mi­nis­te­ri­ja ne­su­ge­bė­jo iš­si­rei­ka­lau­ti tų lė­šų, ku­rios tu­rė­tų bū­ti ski­ria­mos bū­tent nu­ma­ty­toms funk­ci­joms iš vals­ty­bės biu­dže­to?

PIRMININKAS. Pra­šom, mi­nist­re.

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų ir su­dė­tin­ga, ir leng­va at­sa­ky­ti. Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­ja nė­ra vie­nin­te­lė, ma­tyt, mi­nis­te­ri­ja, jūs čia, Sei­me, ko­le­gos, dis­ku­tuo­ja­te apie dau­ge­lį sri­čių – ir apie mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mus, ir apie so­cia­li­nės sri­ties dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus, ir apie kraš­to ap­sau­gą, ir ki­tas svar­bias sri­tis. Mes ne­sa­me vie­nin­te­lė sri­tis. Svei­ka­tos mi­nist­ras dir­ba Vy­riau­sy­bės ko­man­do­je. Tiek, kiek įma­no­ma, aš ma­nau, mes esa­me iš­si­rei­ka­la­vę tą, ką įma­no­ma šie­met skir­ti, kai ne­pa­žei­džia­ma fis­ka­li­nė draus­mė ir ne­nu­skriau­džia­mi ki­ti sek­to­riai. Ži­no­ma, kad mes no­rė­tu­me dau­giau tų pi­ni­gų tu­rė­ti, ti­kiuo­si, kad at­ei­ty­je jų dau­giau gal ir bus su ki­tais biu­dže­tais, o šian­dien aš ga­liu kal­bė­ti kaip Vy­riau­sy­bės na­rys, nes Vy­riau­sy­bė ko­le­gia­liai pri­ima spren­di­mus, tie­siog at­sa­kin­gai ver­tin­da­ma biu­dže­to ga­li­my­bes ir fis­ka­li­nę draus­mę.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, svei­ki­nu su re­kor­di­niu biu­dže­tu. Iš tik­rų­jų ga­li­me dėl to pa­si­džiaug­ti, bet tu­riu du klau­si­mus. Pir­mas. Kaip jūs da­bar ma­to­te tuos įsi­pa­rei­go­ji­mus, ku­riuos jūs, kaip sa­ko­te, vyk­do­te, me­di­kams? Kiek pa­me­nu, 2020 me­tais, tai yra ne ki­tais, o dar ki­tais me­tais, įsi­pa­rei­go­ji­mas yra trys vi­du­ti­niai ša­lies dar­bo už­mo­kes­čio at­ly­gi­ni­mai. Tai koks yra da­bar, koks bus 2019 me­tais ir kiek lė­šų rei­kės 2020 me­tams? Ma­nau, į tai la­bai žiū­ri ki­tos sri­tys, da­bar švie­ti­mie­čiai, ar vyk­do­mi tie pa­si­ra­šy­ti su­si­ta­ri­mai, ar ne.

Ir an­tra klau­si­mo da­lis. Sa­ko­te, iš kur gau­ti lė­šų. Tai kiek da­bar yra įmo­ka už vals­ty­bės drau­džia­mą­jį, kai mes mo­ka­me 9 % nuo vi­du­ti­nio at­ly­gi­ni­mo, ir ka­da jūs gal­vo­ja­te tą vi­du­ti­nės įmo­kos dy­dį pa­siek­ti? Ačiū už at­sa­ky­mą.

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų ga­liu tik dar kar­tą pa­kar­to­ti, kad įsi­pa­rei­go­ję, kaip jūs tei­sin­gai pa­mi­nė­jo­te, esa­me iki 2020 me­tų. Tam pla­nuo­ja­mos vi­sos rei­ka­lin­gos lė­šos, yra prog­no­zuo­ja­ma 2020 me­tams. Aš tiks­liai da­bar ne­pa­sa­ky­siu, kiek 2020 me­tais rei­kia, bet ki­tais me­tais yra, jei­gu da­bar ne­su­kly­siu pa­sa­ky­ti skai­čių, apie 195 mln., ro­dos, nu­ma­ty­ta ir iš­lai­ky­mui, ir pa­pil­do­mam au­gi­mui. Jei­gu skai­čiuo­tu­me kon­kre­čiai, apie 15 % au­gi­mas tu­rė­tų bū­ti nuo rug­sė­jo mė­ne­sio ki­tais me­tais ir ati­tin­ka­mai li­ku­si da­lis yra pla­nuo­ja­ma 2020 me­tais. Aiš­ku, mes 2020 me­tų biu­dže­to dar ne­tu­ri­me. Da­bar, jei­gu kal­bė­tu­me apie kon­kre­čius au­gi­mo skai­čius, aš ga­liu jums pa­ci­tuo­ti, nes da­bar, kol klau­sė­te, at­si­da­riau len­te­lę. Pa­vyz­džiui, gy­dy­to­jų vi­du­ti­nis eta­to dar­bo už­mo­kes­tis 2016 me­tais bu­vo 1 tūkst. 336, 2017 me­tais – 1 tūkst. 719. Slau­gy­to­jų 2016 me­tais – 671, 2018 me­tais – 860. Žo­džiu, au­gi­mas yra maž­daug 28 %. Tai mes ke­liau­ja­me pa­gal pla­ną taip, kaip esa­me su­si­dė­lio­ję.

Da­bar dėl vals­ty­bės drau­džia­mų. Kaip ir sa­kiau, ta dis­ku­si­ja tur­būt yra am­ži­na, ji yra su­si­ju­si su ben­dro­mis biu­dže­to iš­lai­do­mis ir ki­to­mis sri­ti­mis taip pat. Kai jūs sa­ko­te, mo­ky­to­jai taip pat į tai žiū­ri, tai su­pras­ki­me, kad biu­dže­tas yra su­si­sie­kian­tys in­dai. Jei­gu mes iš kur nors pa­ima­me, kaž­kur tuos pi­ni­gus ga­li­me ati­duo­ti. Jei­gu mes vi­si čia, Sei­me, ar kur nors nu­sprę­si­me, kad iš kaž­ko ga­li­ma pa­im­ti, nuim­ti, ga­lė­si­me duo­ti svei­ka­tos biu­dže­tui. Bet su­pras­ki­me, kad jų su­ge­ne­ruo­ti iš nie­kur, na, tie­siog nė­ra ga­li­my­bių, ar­ba ta­da tu­ri aug­ti mo­kes­čiai.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties keis­ta si­tu­a­ci­ja. Aš žiū­riu, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas už­si­ra­šė už, nors PSDF biu­dže­tas vien­bal­siai grą­žin­tas ko­mi­te­to to­bu­lin­ti, ir žiū­rė­ki­te, koks grį­žo pa­to­bu­lin­tas. Užuot šiek ­kiek bū­tų pa­di­din­tas fi­nan­sa­vi­mas ar­ba asig­na­vi­mai, tai jis 6 mln. su­ma­žin­tas pa­slau­goms ir vais­tams ir tie pi­ni­gai tik­riau­siai bus ati­duo­ti re­zi­den­tų at­ly­gi­ni­mams. Vi­su­ma – vis­kas ge­rai, bet ko­dėl ta­da skriau­džia­mi žmo­nės, pa­cien­tai ir pa­na­šiai? Čia yra keis­ta. Ko­le­ga, pats pri­sta­ty­mas, jūs šian­dien tu­rė­jo­te ne­var­din­ti tų pa­čių skai­čių, ku­riuos var­di­jo­te pir­mo pa­tei­ki­mo me­tu, jūs tu­rė­jo­te pa­teik­ti, ko­kiems pa­siū­ly­mams ko­mi­te­tas pri­ta­rė ir ko­dėl jūs jiems ne­pri­ta­rė­te, ar­gu­men­tus. Da­bar jūs įvar­di­jo­te skai­čius ir nė vie­no žo­džio ne­pa­sa­kė­te apie tai, kad ko­mi­te­tas siū­lė įgy­ven­din­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą, apie tai, kad reikia di­din­ti asig­na­vi­mus, apie tai, kad ko­mi­te­tas pri­ta­rė Au­di­to ko­mi­te­to iš­va­dai ne­pri­tar­ti PSDF biu­dže­tui, nes ne­vyk­do­mi įsi­pa­rei­go­ji­mai ir Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mai. Tai gal jūs ga­li­te pa­ko­men­tuo­ti ko­mi­te­to siū­ly­mus, ar į juos at­si­žvelg­ta, ar ne ir ko­dėl į juos neat­si­žvelg­ta?

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų ne­su­tik­čiau su jū­sų tei­gi­niu, kad ko­kiu nors bū­du yra skriau­džia­mi pa­cien­tai. Aš mi­nė­jau, kiek au­ga iš­lai­dų ei­lu­tės tiems vais­tams, pa­slau­goms, re­a­bi­li­ta­ci­jai ir pa­na­šiai. Ne­ži­nau, kaip iš­lai­dų au­gi­mas yra su­si­jęs su pa­cien­tų skriau­di­mu.

Da­bar dėl 6 mln. Ne­pai­sant tų 6 mln. pa­ė­mi­mo, aš jau mi­nė­jau, kiek vis tiek au­ga, pa­vyz­džiui, vais­tams 38 mln. Da­bar dėl 6 mln. Mes vi­si čia, sa­lė­je, dis­ku­ta­vo­me ir šne­kė­jo­me, kad re­zi­den­tams tu­ri bū­ti su­jung­ta sti­pen­di­ja su at­ly­gi­ni­mu, tai tu­ri tap­ti drau­džia­mo­sio­mis pa­ja­mo­mis. Mes tu­rė­jo­me no­rą bent jau da­lį tų lė­šų skir­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų, de­ja, bet Eu­ro­pos Są­jun­ga aiš­kiai pa­sa­kė, kad to­kių lė­šų nau­do­ti ne­ga­li­me. O įsi­pa­rei­go­ji­mus mes esa­me nu­si­tei­kę vyk­dy­ti ir vyk­dy­si­me, tik­rai re­zi­den­tams rei­ka­lin­gi pi­ni­gai bus skir­ti, tai jie ir yra per­skirs­ty­ti tam, kad re­zi­den­tams bū­tų ga­li­ma su­jung­ti sti­pen­di­ją su at­ly­gi­ni­mu.

Da­bar ko­dėl yra ne­pri­tar­ta siū­ly­mams, aš jau iš da­lies at­sa­kiau sa­ky­da­mas, ko­dėl ne­au­ga tos pa­ja­mos už vals­ty­bės drau­džia­mus as­me­nis, ir kal­bė­da­mas apie tai, kad biu­dže­tas yra su­si­sie­kian­tys in­dai. Iš tos pa­čios opo­zi­ci­jos mes nuo­lat gir­di­me pa­sa­ky­mus, kur dar rei­kė­tų di­din­ti pi­ni­gus. Tai pa­sa­ky­ki­te, kur su­ma­ži­na­me, ir bus ga­li­ma di­din­ti ta­da už vals­ty­bės drau­džia­mus as­me­nis, ir vis­kas bus ge­rai su kon­sti­tu­ci­niais įsi­pa­rei­go­ji­mais.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Yra no­rin­čių kal­bė­ti už, prieš. Už – A. Ku­bi­lie­nė. Pra­šom, ko­le­ge.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties biu­dže­tas yra re­kor­di­nis. Di­di­na­mi at­ly­gi­ni­mai me­di­kams, di­dė­ja pa­slau­gų įkai­niai ir vyk­do­mi ki­ti įsi­pa­rei­go­ji­mai. Tei­sin­gai bu­vo pa­mi­nė­ta ko­le­gos A. Ma­tu­lo, kad Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas krei­pė­si į Vy­riau­sy­bę ne­žiū­rint to, kad biu­dže­tas yra re­kor­di­nis, dar pa­ieš­ko­ti ga­li­my­bių ir dar la­biau pa­di­din­ti biu­dže­tą, bet, kaip jau mi­nė­jo mi­nist­ras, bu­vo iš­ana­li­zuo­ta si­tu­a­ci­ja ir si­tu­a­ci­ja yra to­kia, ko­kia yra, ir pi­ni­gų yra tiek, kiek yra.

Tai­gi, ko­le­gos, ko­kią tu­ri­me al­ter­na­ty­vą, jei­gu ne­pri­tar­si­me ši­tam biu­dže­tui? Tai reiš­kia, kad gy­ven­si­me iš vie­nos dvy­lik­to­sios ir ne­bus di­di­na­mi me­di­kų at­ly­gi­ni­mai, ne­augs pa­slau­gų įkai­niai ir ne­bus vyk­do­mi ki­ti įsi­pa­rei­go­ji­mai. To­dėl tik­rai ti­kiu Sei­mo na­rių kon­struk­ty­vu­mu ir kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Ačiū. Prieš – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­ras kvie­tė ne­kal­bė­ti apie tai, kaip mi­nis­te­ri­ja ne­my­li me­di­kų, ir tei­gė, jog vis dėl­to rū­pi­na­si jais, bet fak­tai kal­ba vi­sai ki­tus da­ly­kus. Jei­gu mes pa­im­tu­me vi­du­ti­nį at­ly­gi­ni­mo di­dė­ji­mą at­ei­nan­čiais me­tais ša­ly­je, tai mes gau­tu­me maž­daug tarp 8 ir 10 %. Šiuo me­tu di­dė­ja apie 10 %, pla­nuo­ja­ma apie 8 %. Tuo tar­pu mi­nist­ras ir mi­nis­te­ri­ja pla­nuo­ja di­din­ti at­ly­gi­ni­mus tik nuo rug­sė­jo mė­ne­sio ir di­din­ti 15 %. Jei­gu iš­vers­tu­me tuos skai­čius į me­ti­nį vi­du­ti­nį at­ly­gi­ni­mo au­gi­mą, tai bū­tų ek­vi­va­len­tiš­ka 5 % me­ti­nio at­ly­gi­ni­mo di­dė­ji­mo, tuo tar­pu kai vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas Lie­tu­vo­je di­dė­jo maž­daug 10 % šiuo me­tu. Tai yra du kar­tus ma­žiau pla­nuo­ja­ma di­din­ti me­di­kams at­ly­gi­ni­mus, nei kad di­dė­ja at­ly­gi­ni­mai Lie­tu­vo­je vi­du­ti­niš­kai.

Pri­min­siu, čia yra vi­siš­kai ki­to­kia si­tu­a­ci­ja, nei mes tu­ri­me švie­ti­mo sek­to­riu­je, ku­ris yra fi­nan­suo­ja­mas iš vals­ty­bės biu­dže­to, ku­ris yra de­fi­ci­ti­nis. Jei­gu mes no­rė­tu­me di­din­ti švie­ti­mo dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus, mes tu­rė­tu­me at­šauk­ti mo­kes­čių re­for­mą tam, kad vals­ty­bė iš­sau­go­tų tuos 300 mln. eu­rų, ku­rie ga­lė­tų bū­ti skir­ti mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams. Su me­di­kų at­ly­gi­ni­mais yra vi­siš­kai ki­taip. Čia ne­rei­kia at­šauk­ti jo­kios mo­kes­čių re­for­mos. Čia yra Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­das, į ku­rį mes vi­si mo­ka­me mo­kes­čius ir jis iš to mo­ka at­ly­gi­ni­mus. Ta­čiau ne vi­są fon­dą su­mo­ka at­ly­gi­ni­mams, o kau­pia re­zer­vą, ir vi­sai ne­ma­žą – kau­pia maž­daug 10 kar­tų di­des­nį re­zer­vą ne­gu pri­va­lo­ma ir jį di­di­na 100 mln. eu­rų. Tai­gi čia ne­rei­kia jo­kios mo­kes­čių re­for­mos at­šauk­ti, o tie­siog skir­ti da­lį to re­zer­vo at­ly­gi­ni­mams di­din­ti. Man at­ro­do, mes tik­rai ga­li­me ir tu­ri­me tai pa­da­ry­ti, o ne lauk­ti dar vie­nos at­ei­ties kri­zės, nes su to­kiais at­ly­gi­ni­mais, ko­kie yra da­bar, mes kri­zę tu­rė­si­me čia ir da­bar.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, ar ga­li­me bal­suo­ti po pa­tei­ki­mo dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2732? Kas pa­lai­ko po pa­tei­ki­mo, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas. Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pra­šom bal­suo­ti, ko­le­gos.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 67, at­si­pra­šau, 66 Sei­mo na­riai: už – 49, prieš – 2, su­si­lai­kė 15. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Vy­riau­sy­bė pra­šo sku­bos tvar­kos, Pir­mi­nin­ke, dėl to? Ga­li­me pri­tar­ti? Pa­pras­tos sku­bos. Ačiū, pri­tar­ta. Pa­grin­di­niu siū­lo­mas Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me. Dau­giau rei­kia ki­tų ko­mi­te­tų? Ne­rei­kia. Siū­lo­ma svars­ty­ti šių me­tų gruo­džio 11 die­ną.

Dėl ve­di­mo tvar­kos – A. Ma­tu­las. Taip? Ar re­pli­ka čia?

A. MATULAS (TS-LKDF). Re­pli­ka.

PIRMININKAS. Re­pli­ka. Pra­šom.

A. MATULAS (TS-LKDF). Iš­ties, ko­le­gos, 18 me­tų par­la­men­te, bet pir­mą kar­tą ma­tau, kad grą­ži­nus PSDF biu­dže­tą to­bu­lin­ti jis su­grį­žo blo­ges­nis, ne ge­res­nis, bet blo­ges­nis. Iš es­mės jis au­ga, bet au­ga tik dėl to, kad au­ga eko­no­mi­ka. Au­gant eko­no­mi­kai ir rei­kia at­lik­ti pro­tin­gas re­for­mas, pro­tin­gai pa­skirs­ty­ti pi­ni­gus ir pa­na­šiai, ir pa­na­šiai. Su to­mis re­for­mo­mis ma­to­me, kas iš­ėjo, o dėl to, kad 6 mln. su­ma­žin­tos lė­šos pa­slau­goms, iš jų ir ga­li­ma kel­ti at­ly­gi­ni­mą, yra bai­sus da­ly­kas. Mes su I. De­gu­tie­ne ko­mi­te­te sa­kė­me, kad ne­ga­li bū­ti pla­nuo­ja­ma kel­ti re­zi­den­tams at­ly­gi­ni­mų iš Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų, tai ko­mi­te­te kar­to­jo­me ke­le­tą kar­tu abu su I. De­gu­tie­ne, ne­klau­sė­te. Ne­tu­ri­te pa­tir­ties, bet už­si­spy­rę ne­klau­so­te. Pa­tys iš­si­aiš­ki­no­te, kad tik­rai ne­tu­ri­te tei­sės ir da­bar, užuot rei­ka­la­vę iš Vy­riau­sy­bės vyk­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus re­zi­den­tams, jūs pa­pras­čiau­siai ap­vo­gė­te žmo­nes, 6 mln. su­ma­ži­no­te lė­šas pa­slau­goms ir vais­tams ir da­bar vai­di­na­te, kad tas biu­dže­tas yra la­bai ge­ras. Tik­rai yra gė­da.

PIRMININKAS. Ko­le­ga A. Ve­ry­ga. Pra­šom.

A. VERYGA (LVŽSF). Aš ma­nau, kad tik­tai iš jū­sų ir ga­li­ma iš­girs­ti, kad 17 % biu­dže­to au­gi­mas yra pa­cien­tų skriau­da ir nu­skriau­di­mas, kad tai yra blo­ges­nis biu­dže­tas. 269 mln. plius – tai nu­skriau­di­mas. Pra­šom vi­sų ne­klai­din­ti – 6 mln. nė­ra tik nuo pa­slau­gų. Yra pro­por­cin­gai nuo vi­sų ei­lu­čių nuim­ta, kad vėl­gi įgy­ven­din­tu­me įsi­pa­rei­go­ji­mus. O iš­lai­dos vais­tams, me­di­ci­nos prie­mo­nėms, kaip ir mi­nė­jau, au­ga 38 mln. eu­rų, tad rei­kia tu­rė­ti ge­bė­ji­mų pa­sa­ky­ti, kad tai yra nu­skriau­di­mas ir ma­žė­ji­mas.

 

13.41 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. rug­sė­jo 18 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1482 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo V (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2994 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­ma­sis ko­le­ga mi­nist­re. Vis tiek kvie­čiu jus į tri­bū­ną. Ger­bia­ma­sis Au­re­li­jau Ve­ry­ga, vėl kvie­čiu į tri­bū­ną. Ki­tas mū­sų įsta­ty­mo pro­jek­tas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. rug­sė­jo 18 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1482 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo V (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP… dar kol kas. Pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas, pri­ėmi­mas. Pra­šom.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Leis­ki­te pa­teik­ti Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. rug­sė­jo 18 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1482 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo V (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tą ir pra­šy­ti pa­pil­dy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. rug­sė­jo 18 d. nu­ta­ri­mą Nr. XIII-1482 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo V (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ 152 punk­tu, tai yra įtrauk­ti Ak­ci­zų įsta­ty­mo Nr. IX-569 26 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Pra­šy­čiau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia M. Ma­jaus­kas. Pra­šau, ko­le­ga.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, ar ga­li­te pa­tiks­lin­ti, kas čia da­bar stai­ga nu­ti­ko? Ko­dėl stai­ga su­ma­nė­te pa­keis­ti ru­dens se­si­jos dar­bo­tvarkę? Ar ne­pla­na­vo­te to­kių da­ly­kų, ar ne­ma­no­te, kad vis dėl­to mo­kes­ti­nius da­ly­kus rei­kė­tų pla­nuo­ti iš anks­to, ar ga­li­te pa­tiks­lin­ti, ko­dėl da­bar sku­ba rei­ka­lin­ga?

A. VERYGA (LVŽSF). Aš vė­liau de­ta­liai pa­aiš­kin­siu, dėl ko rei­kia pa­ties spren­di­mo, bet tai yra pa­pil­do­mi pi­ni­gai į mū­sų biu­dže­tą, ir tuos pi­ni­gus vėl­gi mes gau­si­me tiems pa­tiems re­zi­den­tams į sa­vo biu­dže­tą, tai yra pa­pil­do­mai 5 mln. eu­rų. Tai yra bū­das tiems pi­ni­gams gau­ti.

PIRMININKAS. K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, jūs čia įdo­mią ko­re­lia­ci­ją iš tik­rų­jų su­ra­do­te, kad pa­di­di­nus ak­ci­zą tik­rai bus su­rink­ta dau­giau pi­ni­gų ir bus ga­li­ma iš­mo­kė­ti re­zi­den­tams. Iš tik­rų­jų eko­no­mi­ko­je ko­re­lia­ci­ja yra daug di­des­nė tarp cuk­raus ir…

PIRMININKAS. Mes dar ne apie pro­jek­tą, ger­bia­ma­sis ko­le­ga, čia tik pro­gra­mos pa­taisymas.

K. GLAVECKAS (LSF). At­si­pra­šau.

PIRMININKAS. Ki­tu klau­si­mu gal.

K. GLAVECKAS (LSF). Taip, aš ma­nau, kad… Ar jūs gal­vo­ja­te ir ar iš­lie­ka jū­sų po­zi­ci­ja, kad įtrau­ki­mas į pro­gra­mą iš­spręs tą pro­ble­mą ir duos pa­pil­do­mai pi­ni­gų į biu­dže­tą, kuo jūs re­mia­tės, kad ak­ci­zo pa­di­di­ni­mas duos dau­giau įplau­kų? Ačiū.

PIRMININKAS. Pra­šau, mi­nist­re.

A. VERYGA (LVŽSF). Ne­ži­nau, mes dis­ku­tuo­ja­me apie pa­tį pro­jek­tą. Taip, aš esu įsi­ti­ki­nęs, ne­abe­jo­ju.

PIRMININKAS. Pri­me­nu, ko­le­gos, mes tik dėl įtrau­ki­mo į pro­gra­mą. A. Ma­tu­las. Pra­šau.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, įtrau­ki­mas ar pats pro­jek­to svars­ty­mas – vis tiek, ma­tyt, ga­li­ma už­duo­ti klau­si­mus. Ir no­riu, mi­nist­re, pa­klaus­ti. Pri­ta­riu ši­tam jū­sų bū­si­mam siū­ly­mui, nes aš pa­siū­liau net­gi dau­giau pa­di­din­ti ak­ci­zą stip­riems al­ko­ho­li­niams gė­ri­mams. Vis dėl­to svars­tant ak­ci­zų kė­li­mo klau­si­mą, kai jūs siū­lė­te la­bai daug kel­ti ak­ci­zą vy­nui ir alui ir la­bai ma­žai stip­riems al­ko­ho­li­niam gė­ri­mams, jau ta­da sa­kiau, kad bus blo­gai, nes pa­si­keis var­to­ji­mo san­ty­kis, ir mes tai ma­to­me, kad stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­da­vi­mas iš es­mės ne­pa­ki­to, o sil­pnų la­bai su­ma­žė­jo, va­di­na­si, var­to­ji­mas links­ta į stip­rių­jų gė­ri­mų… tai yra la­bai blo­gai. Pri­pa­žįs­ta­te sa­vo klai­dą, kad ta­da, siū­ly­da­mas la­bai ma­žai kel­ti ak­ci­zą ir iš­ba­lan­sa­vo­te kai­nas, o da­bar ban­do­me abu mes tai­sy­ti ši­tą jū­sų dau­gu­mos pa­da­ry­tą klai­dą?

PIRMININKAS. Pra­šom, mi­nist­re.

A. VERYGA (LVŽSF). Ne­ži­nau, ko­kias čia klai­das rei­kia pri­pa­žin­ti. Aš ma­nau, kad Sei­mo na­riai ne­tu­rė­tų rū­pin­tis ko­kios nors kon­kre­čios gė­ri­mų gru­pės in­te­re­sais ir gal­vo­ti – alus, vy­nas ar deg­ti­nė. Yra kal­ba­ma apie su­ba­lan­suo­tą ap­mo­kes­ti­ni­mą, kad bū­tų pa­na­šus ap­mo­kes­ti­ni­mas už vie­ną laips­nį, toks ir yra tiks­las ši­to pro­jek­to. Ten, kur ma­žiau­siai au­ga, ten, kur var­to­ji­mo gru­pė­je ma­žiau­siai ma­žė­jo var­to­ji­mas, ten da­bar yra siū­lo­ma di­din­ti ak­ci­zą.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, aš siū­lau grįž­ti prie mū­sų ob­jek­to, tai yra ar ga­li­me po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti ru­dens se­si­jos pro­gra­mos pa­kei­ti­mui? Ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

Svars­ty­mas. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Ir pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­ma­tau, nė­ra kol kas jū­sų. Pra­šom. (Bal­sai sa­lė­je) Nė­ra jū­sų, ne­pri­ima jū­sų į kom­piu­te­rį. Yra. E. Gent­vi­las – prieš. Pra­šom.

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū, o tai gal­vo­jau, kad ne­be se­niū­nas – tai jau vis­kas. (Juo­kas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Taip. Ir kom­piu­te­ris taip gal­vo­ja.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mie­ji, aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, čia yra mo­kes­čių di­di­ni­mas, mo­kes­čių įsta­ty­mas. Jau Tei­sės de­par­ta­men­tas at­krei­pė dė­me­sį, kad ne­si­lai­ko­ma še­šių mė­ne­sių ter­mi­no. Štai, pa­si­ro­do, mi­nis­te­ri­ja ar Vy­riau­sy­bė net ne­pla­na­vo įtrauk­ti į se­si­jos dar­bų pro­gra­mą. Da­bar to­kiais prie­šo­kiais, prie­puo­liais da­ro­mi mo­kes­čių di­di­ni­mai tik­rai at­ro­do ne­so­li­džiai. Aš net­gi siū­ly­čiau pa­ties klau­si­mo svars­ty­mo ne­įtrauk­ti į se­si­jos dar­bų pro­gra­mą, nes tai ro­do, kad ga­li­ma di­din­ti mo­kes­čius va taip: se­si­jos pa­bai­go­je po­nas mi­nist­ras A. Ve­ry­ga su­gal­vo­jo, pa­tei­kė, sa­ko, pra­šau įtrauk­ti į se­si­jos dar­bų pro­gra­mą, tuoj di­din­si­me mo­kes­čius. Kad aš bal­suo­siu prieš mo­kes­čio di­di­ni­mą, tai čia ki­tas da­ly­kas. Ta­čiau tai ro­do, kaip jūs el­gia­tės su mo­kes­čiais Lie­tu­vo­je. Su­si­gal­vo­jo Au­re­li­jus, ma­lo­nia šyp­se­na šyp­so­da­ma­sis, – reik­tų pa­di­din­ti, se­si­ja ar­tė­ja prie pa­bai­gos, aha, se­si­jos dar­bų pro­gra­mo­je nė­ra, tai įtrau­ki­me.

PIRMININKAS. Ačiū.

E. GENTVILAS (LSF). Aš siū­lau prieš.

PIRMININKAS. Ačiū. Už – A. Gu­mu­liaus­kas. Pra­šom.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ačiū. Aš ma­nau, kad A. Ve­ry­ga ne­su­si­gal­vo­jo, tam ver­čia ob­jek­ty­vios są­ly­gos, ir aš ma­nau, jis ge­riau­siai ži­no, kas yra svei­ka­tos sri­ty­je. To­dėl, jei­gu Sei­mo na­rys ir dar tuo pa­čiu mi­nist­ras at­ei­na ir pra­šo Sei­mo įtrauk­ti tik­rai svar­bų klau­si­mą į dar­bo­tvarkę, tai aš ne­ma­tau jo­kių prie­žas­čių bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. Ačiū. Bal­suo­ja­me, ko­le­gos, dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo, siū­lo ko­le­ga A. Ve­ry­ga. Kas pa­si­sa­ko už, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Ko­le­gos, bal­sa­vi­mas pra­dė­tas. Prie įsta­ty­mo dar pri­ei­si­me, jis tuoj bus pa­teik­tas.

 

Šio nutarimo priėmimas

 

Bal­sa­vo 75 Sei­mo na­riai: už – 60, prieš – 3, su­si­lai­kė 12. Pri­ta­rė­me.

 

13.48 val.

Ak­ci­zų įsta­ty­mo Nr. IX-569 26 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2903 (pa­tei­ki­mas)

 

1-21.2 – Ak­ci­zų įsta­ty­mo 26 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2903. Pa­tei­ki­mas. A. Ve­ry­ga. Pra­šom.

A. VERYGA (LVŽSF). Dar kar­tą dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Leis­ki­te pa­teik­ti jums Ak­ci­zų įsta­ty­mo 26 straips­nio pa­kei­ti­mą, ku­riuo yra siū­lo­ma pa­keis­ti 26 straips­nio 1 da­lį ir ją iš­dės­ty­ti taip: eti­lo al­ko­ho­liui yra tai­ko­mas 1 tūkst. 832 eu­rų už gry­no eti­lo al­ko­ho­lio hek­to­lit­rą ak­ci­zo ta­ri­fas, ir siū­lo­ma, kad šis įsta­ty­mas įsi­ga­lio­tų nuo 2019 m. ko­vo 1 d. Tiks­lai šio pa­teik­to įsta­ty­mo yra du: vie­nas, ma­žin­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų su­var­to­ji­mą, di­di­nant ap­mo­kes­ti­ni­mą, ir to­kias prie­mo­nes siū­lo tai­ky­ti Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja; aiš­ku, yra ir ki­tas tiks­las – tai ge­ne­ruo­ti pa­pil­do­mas biu­dže­to pa­ja­mas. Pla­nuo­ja­ma su­rink­ti pa­pil­do­mai apie 5 mln. eu­rų, ku­rie bū­tų ski­ria­mi tiems pa­tiems re­zi­den­tų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti ir ki­toms bū­ti­no­sioms iš­lai­doms, ku­rios yra svar­bios svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mai. Pra­šy­čiau ko­le­gas pa­lai­ky­ti šį spren­di­mą.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas ko­le­gų. M. Ma­jaus­kas – pir­ma­sis. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, vis dėl­to toks spren­di­mas bus ma­to­mas kaip ne­ti­kė­ta A. Ve­ry­gos ka­lė­di­nė do­va­na nau­jiems me­tams – tai bran­ges­nis al­ko­ho­lis. Gal­būt iš jū­sų bu­vo ga­li­ma to ti­kė­tis. Bet vis dėl­to di­de­lis klau­si­mas yra, kaip pla­nuo­ja­te tuos pi­ni­gus pa­nau­do­ti ir ko­dėl ne­gir­di­me apie tai, kad pi­ni­gai, su­ren­ka­mi iš ak­ci­zų, tu­rė­tų bū­ti skir­ti žmo­nėms gy­dy­ti nuo al­ko­ho­liz­mo. Dau­ge­ly­je ra­jo­nų mes ma­to­me al­ko­ho­liz­mo pro­ble­mų, ma­to­me su tuo su­si­ju­sį smur­tą, ma­to­me, kad kar­tais net pa­ima­mi vai­kai iš šei­mų, ku­rio­se yra gir­tau­ja­ma ir prieš vai­kus smur­tau­ja­ma, bet da­ro­me ne­pa­kan­ka­mai, kad pa­dė­tu­me toms šei­moms iš­si­gy­dy­ti nuo al­ko­ho­liz­mo. Dau­ge­ly­je ra­jo­nų iš tik­rų­jų įro­dy­mais grįs­tas gy­dy­mas yra ne­pri­ei­na­mas. Ką da­ry­si­te, kad ne­rei­kė­tų lauk­ti to­kios pro­gra­mos, pa­vyz­džiui, kaip Mi­ne­so­tos pro­gra­ma, no­rint ra­jo­nuo­se gy­dy­tis nuo al­ko­ho­liz­mo?

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų ne­su­tik­čiau, kad mes ne­si­rū­pi­na­me ar ne­krei­pia­me dė­me­sio. Tik rei­kė­tų tru­pu­tį at­skir­ti šiuos du da­ly­kus. Čia mes kal­ba­me apie pi­ni­gus, ku­rie pa­teks į vals­ty­bės biu­dže­tą, ir aš mi­nė­jau, kad tiems pa­tiems re­zi­den­tams rei­kia maž­daug 6 mln. eu­rų, ku­rie su­pla­nuo­ti. Bet apie pri­klau­so­mus žmo­nes mes gal­vo­ja­me. Da­lis ak­ci­zo, su­ren­ka­mo iš al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, jūs pui­kiai ži­no­te, pa­ten­ka į spe­cia­lų fon­dą, iš ku­rio yra fi­nan­suo­ja­ma ir me­to­di­kos pa­ren­gi­mas, ir tam tik­ri pi­lo­ti­niai pro­jek­tai, ir jau šian­dien ga­li­ma ras­ti pri­klau­so­my­bių li­gų kon­sul­tan­tų, ku­rie jau da­bar yra pa­sie­kia­mi, pa­vyz­džiui, Kau­ne, tam tik­ra­me cen­tre, jau ga­li­ma ras­ti žmo­nių, ku­rie ne­bū­da­mi me­di­kai kon­sul­tuo­ja, tai yra di­di­na­mas pri­ei­na­mu­mas.

Dėl jū­sų pa­mi­nė­tos Mi­ne­so­tos pro­gra­mos. Yra pla­nuo­ja­ma pa­reng­ti ap­ra­šą, kad ji bū­tų fi­nan­suo­ja­ma iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to taip, kaip yra fi­nan­suo­ja­mos ki­tos gy­dy­mo iš­lai­dos, tai yra ne iš vals­ty­bės biu­dže­to. Ne­rei­kė­tų ši­tų dvie­jų da­ly­kų pai­nio­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Bau­ra.

A. BAURA (LVŽSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, ar, ren­giant šį jū­sų tei­kia­mą pro­jek­tą, bu­vo ban­dy­ta pa­si­žiū­rė­ti, o kaip­gi Lat­vi­jo­je, kaip pas mū­sų kai­my­nus len­kus? Ar šiuo at­ve­ju mes vėl ne­iš­si­šok­si­me? Ar tai bu­vo pri­im­ta do­mėn?

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Tik­rai mes nie­kur ne­iš­si­šok­si­me ir ne­sa­me la­bai iš­skir­ti­nis kraš­tas. Es­tai gal­būt mums yra ar­ti­mes­ni sa­vo di­di­ni­mu. Aiš­ku, lat­viai šiek tiek at­si­lie­ka, bet lat­viai tam­pa drą­ses­ni. Jei­gu abi kai­my­nės ša­lys pri­ima spren­di­mus dėl ak­ci­zo di­di­ni­mo, pa­pras­tai jie taip pat pri­ima spren­di­mus pa­si­vy­ti, nes pa­sie­nio pre­ky­ba nie­ka­da ne­at­ne­ša tiek daug pa­ja­mų, kiek at­ne­ša vi­sas ak­ci­zo pa­di­di­ni­mas ir ką ge­ne­ruo­ja iš vi­sos ša­lies at­ei­nan­ti pre­ky­ba. Čia mes tik­rai la­bai ne­iš­kri­si­me iš kon­teks­to.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Vis dėl­to ar tas di­di­ni­mas yra pa­grįs­tas moks­liš­kai, nes vėl ga­li bū­ti dis­ba­lan­sas? Tie pro­cen­tai ne vi­sa­da tei­sy­bę pa­ro­do, iš tik­rų­jų pa­ja­mos į biu­dže­tą iš ak­ci­zo, nes gal­būt to­je rin­ko­je at­si­ran­da su­ro­ga­ti­nių gė­ri­mų. Kuo pa­grįs­ta, kur to­liau ju­dė­si­me ir kur ta ak­ci­zų ri­ba? Ar bus nuo­la­ti­nis di­di­ni­mas pa­gal jū­sų pro­gra­mą, ar vėl rem­si­tės ko­kiais nors ty­ri­mais? Ačiū.

A. VERYGA (LVŽSF). Skai­čia­vi­mai, aiš­ku, yra grįs­ti ir bu­vu­sia prak­ti­ka, tai yra kiek iš­au­ga su­rin­ki­mas pa­di­di­nus tam tik­ra da­li­mi ak­ci­zą. Ži­no­ma, jis ne­iš­au­ga tiek pat, kiek di­dė­ja pats ak­ci­zas, į tai yra at­si­žvelg­ta. Jūs sa­ko­te apie su­ro­ga­ti­nius ar ko­kius nors ki­to­kius gė­ri­mus. Aš kaip tik prieš akis at­si­ver­čiau pas­ta­ro­jo lai­ko sta­tis­ti­ką, kaip kei­tė­si ap­si­nuo­di­ji­mai, al­ko­ho­li­nės psi­cho­zės, jau au­gus ak­ci­zui. Di­na­mi­ka tik­rai yra la­bai ge­ra, aš jums ga­liu var­din­ti net pro­cen­tais, pa­vyz­džiui, ap­si­nuo­di­ji­mų al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, pa­ly­gin­ti 2016 ir 2018 me­tų pir­muo­sius ket­vir­čius, su­ma­žė­jo 12 %, al­ko­ho­li­nių psi­cho­zių su­ma­žė­jo 24 %, al­ko­ho­li­nių pri­klau­so­my­bių – 11 %. Jei­gu tuo me­tu, kai bu­vo dar dau­giau di­di­na­mi ak­ci­zai, žmo­nės bū­tų per­si­skirs­tę į kaž­ko­kias ne­le­ga­lias rin­kas, grei­čiau­siai bū­tų ne­ma­žė­ję ap­si­nuo­di­ji­mų ar psi­cho­zių. Da­bar svei­ka­tos ro­dik­liai vis dėl­to ro­do ge­rė­ji­mą, va­di­na­si, mū­sų žmo­nės ne­nu­mig­ra­vo į ne­le­ga­lią rin­ką.

PIRMININKAS. R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pri­ori­te­tas bū­tų pri­ei­na­mu­mo ma­ži­ni­mas, bet čia nu­skam­bė­jo du to­kie pri­ori­te­tai, vie­nas – lė­šų į biu­dže­tą su­rin­ki­mas. Iš es­mės aš gal­vo­ju, kad gal­būt yra ir efek­ty­ves­nių prie­mo­nių, sa­ky­ki­me, pri­ei­na­mu­mui ma­žin­ti. Ar jūs čia dau­giau ak­cen­tuo­ja­te biu­dže­to su­rin­ki­mą, ku­rio jau trūks­ta PSDF biu­dže­tui, jei­gu jau lė­šų ne­bė­ra, jei­gu re­zi­den­tų at­ly­gi­ni­mams rei­kia ieš­ko­ti pi­ni­gų bū­tent me­tų pa­bai­go­je pri­imant to­kius spren­di­mus?

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Aiš­ku, ak­ci­zas yra tik vie­na iš prie­mo­nių ma­žin­ti pri­ei­na­mu­mą ar­ba pa­klau­są. Aš tik ga­liu pri­min­ti, ką šio­je sa­lė­je Sei­mas yra pri­ėmęs. Šie­met įsi­ga­lio­ja daug prie­mo­nių, mi­ni­mum trys, ku­rios jau vei­kia, tai ir am­žius, ir re­kla­ma, ir par­da­vi­mo lai­kas, ir ki­ti da­ly­kai, ku­rie anks­čiau bu­vo pri­im­ti. Tai yra tik vie­na iš prie­mo­nių. Ne­rei­kė­tų gal­būt su­reikš­min­ti bū­tent re­zi­den­tų. Aš kaip iliust­ra­ci­ją tą pa­tei­kiu, ko­kia maž­daug su­ma, kad tai yra apie 5 mln. eu­rų. Pa­na­šios su­mos rei­kia re­zi­den­tams, bet tie pi­ni­gai ne­bus pa­žy­mė­ti kaip nors biu­dže­te, kad čia bū­tent re­zi­den­tams ar dar kam nors.

Kas dar yra svar­bu? Tai nė­ra jo­kie PSDF pi­ni­gai, jie pa­teks į ben­drą biu­dže­tą. Pa­grin­di­nis tiks­las, kaip jūs tei­sin­gai ir sa­ko­te, yra ma­žin­ti pri­ei­na­mu­mą, ma­žin­ti var­to­ji­mą. Stip­rie­ji gė­ri­mai, de­ja, bet ne­ma­žė­ja, kaip ki­tos gė­ri­mų gru­pės, to­dėl na­tū­ra­lu, kad yra siū­lo­ma ak­ci­zą di­din­ti bū­tent šiai gė­ri­mų gru­pei.

PIRMININKAS. J. Raz­mos ne­ma­tau, I. Ši­mo­ny­tės ne­ma­tau. K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tik­ro tas di­di­ni­mo pro­pa­ga­vi­mas, kaip jau sa­kiau, al­ko­ho­lio ak­ci­zo di­di­ni­mas yra la­bai po­pu­lia­ri prie­mo­nė, ti­kin­tis su­rink­ti dau­giau pi­ni­gų, bet al­ko­ho­lio ir kai­nos ko­re­lia­ci­ja yra kiek ki­to­kia. Pa­gal tra­di­ci­ją mes ži­no­me, kad di­dė­jant cuk­raus ak­ci­zui ar­ba cuk­raus kai­nai, na­mi­nio al­ko­ho­lio ga­my­ba su­ma­žė­ja ir at­virkš­čiai, jei­gu ak­ci­zas ma­žė­ja ir cuk­raus kai­na ma­žė­ja, tai au­to­ma­tiš­kai sa­ma­nės da­ro­ma dau­giau. Taip se­nais lai­kais kai­me bū­da­vo. Sa­ky­ki­te, ar jūs iš tik­ro gal­vo­ja­te dar kar­tą grįž­ti prie to klau­si­mo, kad to ak­ci­zo pa­di­di­ni­mas duos biu­dže­to pa­pil­do­mą pi­ni­gų prie­au­gį, ži­no­da­mi, kad ta­ba­ko ak­ci­zo pa­di­di­ni­mas, kaip ir al­ko­ho­lio, lė­mė, kad ta­ba­ko ne­le­ga­li ga­my­ba per­si­kė­lė į Len­ki­ją, į ap­lin­ki­nes ša­lis ir čia ga­mi­na­ma ir par­duo­da­ma, o ta ap­klau­sa, ku­ria re­mian­tis da­ro­mi to­kie api­ben­dri­ni­mai, kaip jū­sų, iš tik­ro nė­ra la­bai tiks­li? Aš pas­kui pa­sa­ky­siu ko­dėl.

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų tai nė­ra koks nors ak­las šau­dy­mas. Jums tik­rai ži­no­mos tos stu­di­jos, kai ban­do­ma skai­čiuo­ti kai­nos elas­tin­gu­mą. Tas kai­nos elas­tin­gu­mas yra skir­tin­gas stip­res­niems gė­ri­mams, sil­pnes­niems gė­ri­mams. Sil­pnuo­sius gė­ri­mus ma­žiau vei­kia kai­na, stip­riuo­sius dau­giau vei­kia. Dėl cuk­raus aš tik­rai ne­su pa­si­ruo­šęs da­bar su ju­mis dis­ku­tuo­ti. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad dėl cuk­raus mes ki­tu ke­liu nu­ė­jo­me, ne rem­da­mie­si mo­kes­čiais, ne apie al­ko­ho­lį gal­vo­da­mi su­si­ta­rė­me su ga­min­to­jais, kad jie sa­va­no­riš­kai tą cu­k­raus kie­kį ma­ži­na ne mo­kes­čiais, bet at­ei­na ki­tos prie­mo­nės.

Da­bar na­mi­nės deg­ti­nės aš ir­gi jau ne­su­reikš­min­čiau. Iš tik­rų­jų mū­sų kai­mai la­bai smar­kiai tuš­tė­ja ir to­kių va­ry­to­jų ir en­tu­zias­tų, ku­rie tu­ri lai­ko, no­ro va­ry­ti ir vir­ti, yra nyks­ta­mai ne­daug. Jų yra, bet tik­rai ne­di­de­lis skaičius. Mes Lie­tu­vo­je tu­ri­me jau ty­ri­mus. Tai ne­ap­skai­ty­tas al­ko­ho­lis, net ne­bū­ti­nai ne­le­ga­lus, bet bū­tent ne­ap­skai­ty­tas, ir jis la­bai ne­di­de­lę da­lį pas mus su­da­ro, nes le­ga­lus al­ko­ho­lis yra san­ty­ki­nai la­bai ge­rai pri­ei­na­mas. Nė­ra di­de­lės ri­zi­kos su tais mū­sų pa­kė­li­mais, nes yra bu­vę lai­kų Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je, kai san­ty­ki­nė al­ko­ho­lio kai­na yra bu­vu­si kar­tais di­des­nė, ne­gu mes tu­ri­me. Tai yra žmo­gus už sa­vo pa­ja­mas ga­lė­jo žen­kliai ma­žiau nu­si­pirk­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­lė­tu­me mes šiek tiek pra­tęs­ti po­sė­dį, nes lai­kas bai­gė­si? La­bai trum­pai. Už­baig­si­me ši­tą klau­si­mą ir lei­si­me pri­sta­ty­ti Pre­zi­den­to pa­ta­rė­jai. Ten ir­gi la­bai pa­pras­tas klau­si­mas, tam, kad su­tau­py­tu­me lai­ko ir bal­suo­tu­me slap­tu bal­sa­vi­mu per per­trau­ką.

Už – A. Ma­tu­las. Pra­šau.

A. MATULAS (TS-LKDF). Iš­ties, ko­le­gos, pir­miau­sia no­riu pa­sa­ky­ti, kad tu­rė­ti pa­skai­čiuo­tus kaž­ko­kius skai­čiu­kus yra vie­na, bet ži­no­ti re­a­lius fak­tus, re­a­lią si­tu­a­ci­ją yra ki­ta. Štai gy­ve­nu prie Sa­lo­čių, prie Lat­vi­jos pa­sie­nio ir ga­liu fak­tais pa­sa­ky­ti. Tei­ra­vau­si prieš ko­kius ke­tu­ris mė­ne­sius, ka­vi­nė to­kia yra „19-tas ki­lo­met­ras“, kur ap­si­lan­ko tūks­tan­čiai žmo­nių, pra­važiuo­jan­čių „Via Bal­ti­ca“ ke­liu, ir klau­siau sa­vi­nin­kės, kaip po ak­ci­zų pa­kė­li­mo al­ko­ho­lio par­da­vi­mas. Man bu­vo pa­sa­ky­ta, al­ko­ho­lio par­da­vi­mas su­ma­žė­jo 90 %. „Pa­ke­lės na­mai“ prie Sa­lo­čių pa­sie­nio. Ger­bia­mas A. Vin­kus, ma­no drau­gas, bū­da­mas am­ba­sa­do­riu­mi, daž­nai ten nak­vo­da­vo ir vi­sa­da jį pri­si­me­na ge­ruo­ju. Al­ko­ho­lio pir­ki­mą iš did­me­nos ka­vi­nės va­do­vas nutrau­kė, jis bu­vo vi­sai nu­trau­kęs, nes nie­kas ne­per­ka, nes už 300 met­rų yra „Al­ko 1000 Mar­ket“, kur daug pi­giau vis­kas kai­nuo­ja. Tai pa­sek­mės tos klai­dos bu­vo di­džiu­lės. Tai, ką šian­dien ban­do da­ry­ti A. Ve­ry­ga – siū­ly­ti stip­riems al­ko­ho­li­niams gė­ri­mams di­din­ti ak­ci­zą 10 %, o aš siū­lau 20 %, iš­ties, ma­no ma­ny­mu, ne­iš­ba­lan­suos sis­te­mos, nes ta­da ne­ap­si­mo­kės pi­jo­kams pirk­ti vie­ną deg­ti­nės bu­te­lį vie­toj tri­jų ke­tu­rių alaus bu­te­lių ar kaž­ko­kio pi­gaus vy­no. O ži­no­me, ką reiš­kia var­to­ti stip­rų al­ko­ho­li­nį gė­ri­mą. La­bai ne­daug lai­ko rei­kia, kad pra­si­dė­tų de­gra­da­ci­ja, al­ko­ho­li­nės psi­cho­zės ir pa­na­šiai, ir pa­na­šiai. Šiuo at­ve­ju tik­rai yra ban­do­ma iš­tai­sy­ti tą klai­dą, ku­rią pa­da­rė dau­gu­ma, di­fe­ren­ci­juo­tai di­din­da­ma…

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. MATULAS (TS-LKDF). …ak­ci­zą pra­ei­tais me­tais. Šis…

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. MATULAS (TS-LKDF). …re­tas at­ve­jis, kai pri­tar­siu A. Ve­ry­gos siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Ačiū. Prieš – M. Ma­jaus­kas. Kaž­kaip šian­dien daž­nai kon­ser­va­to­rių nuo­mo­nė ski­ria­si. Pra­šau.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke, už jū­sų pa­sta­bą. Vis dėl­to at­kreip­siu dė­me­sį, jog tai yra to­kia nau­ja­me­ti­nė do­va­na gy­ven­to­jams al­ko­ho­lio ak­ci­zo di­di­ni­mas, ir nie­kaip ne­ga­liu tam pri­tar­ti. Pir­ma. Tai yra da­ro­ma sku­bo­tai. Pri­min­siu – li­ko vos ke­lios sa­vai­tės iki Nau­jų­jų me­tų, ir stai­ga mes tu­ri­me siū­ly­mą di­din­ti al­ko­ho­lio ak­ci­zus ir di­din­ti mo­kes­čius. Man at­ro­do, apie to­kius da­ly­kus rei­kia dis­ku­tuo­ti ir tam rei­kia la­bai ob­jek­ty­vių ar­gu­men­tų.

Ant­ras da­ly­kas. Mes ne­ma­to­me jo­kių ob­jek­ty­vių ar­gu­men­tų ir pa­grin­do di­din­ti mo­kes­čius, nes, kaip mi­nė­jau, pa­ja­mų į Pri­va­lo­mą­jį svei­ka­tos drau­di­mo fon­dą, pa­vyz­džiui, yra su­ren­ka­ma dau­giau, ne­gu kad siū­lo­ma iš­leis­ti. Re­zer­vas yra kau­pia­mas pa­pil­do­mai 100 mln. eu­rų ir jų mes ne­iš­lei­džia­me. Tai­gi mes su­ren­ka­me dau­giau, ne­gu iš­lei­džia­me. Kai čia sa­ko­ma, jog rei­kia di­din­ti mo­kes­čius tam, kad ga­lė­tu­me su­mo­kė­ti re­zi­den­tams, iš tik­rų­jų sa­ko ne­tie­są, nes re­zi­den­tams mo­ka­ma iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do, iš kur ir ga­li­ma skir­ti pi­ni­gus re­zi­den­tams, o čia yra pi­ni­gai, su­ren­ka­mi į vals­ty­bės biu­dže­tą. Iš to vals­ty­bės biu­dže­to da­ly­kai, ku­rie tu­rė­tų bū­ti da­ro­mi, tai tu­rė­tų bū­ti už­tik­ri­na­ma vi­sa įma­no­ma pre­ven­ci­ja nuo al­ko­ho­liz­mo ir taip pat gy­dy­mas nuo al­ko­ho­lio pri­klau­so­mų žmo­nių. De­ja, toks gy­dy­mas nė­ra už­tik­rin­tas, ypač ra­jo­nuo­se. Jei­gu mi­nist­ras iš tik­rų­jų pa­ža­dė­tų, kad pri­ėmus šį spren­di­mą vi­si pi­ni­gai nu­ke­liaus gy­dy­ti žmo­nes, ser­gan­čius al­ko­ho­liz­mu, gal ir ga­li­ma bū­tų pri­tar­ti, bet da­bar to­kio aiš­ku­mo nė­ra. Yra tie­siog Nau­jie­siems me­tams di­di­na­mi mo­kes­čiai, bran­gi­na­mas al­ko­ho­lis ir tam pri­tar­ti nie­kaip ne­ga­liu.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­gos. Ben­dro su­ta­ri­mo nė­ra. Bal­suo­ja­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2903 po svars­ty­mo, at­si­pra­šau, po pa­tei­ki­mo. Kas pri­ta­ria, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vi­mas pra­dė­tas, pra­šau vi­sų bal­suo­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 67 Sei­mo na­riai: už – 52, prieš – 7, su­si­lai­kė 8. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti, aiš­ku, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tui. Ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me. Ir siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 11 die­ną.

 

14.05 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Al­do­nos Ra­kaus­kie­nės at­lei­di­mo iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2988 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Al­do­nos Ra­kaus­kie­nės at­lei­di­mo iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2988. Kvie­čiu Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ją R. Sve­ti­kai­tę pa­teik­ti. Pra­šau.

R. SVETIKAITĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, dė­ko­ju už su­teik­tą ga­li­my­bę pri­sta­ty­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to 2018 m. lap­kri­čio 30 d. dek­re­tą, ku­riuo, va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ja, Teis­mų įsta­ty­mu ir at­si­žvelg­da­ma į Tei­sė­jų ta­ry­bos pa­ta­ri­mą, Pre­zi­den­tė tei­kia Sei­mui at­leis­ti A. Ra­kaus­kie­nę iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų pa­si­bai­gus įga­lio­ji­mų lai­kui.

Va­do­vau­jan­tis Teis­mų įsta­ty­mo 57 straips­niu, tei­sė­jai ski­ria­mi į pa­rei­gas iki 65 me­tų am­žiaus. Kai tei­sė­jui su­kan­ka 65 me­tai, jo įga­lio­ji­mai bai­gia­si ir at­si­ran­da pa­grin­das at­leis­ti tei­sėją iš pa­rei­gų, va­do­vau­jan­tis Kon­sti­tu­ci­jos 115 straips­nio 2 punk­tu. Pre­zi­den­tė dė­ko­ja il­ga­me­tei Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jai A. Ra­kaus­kie­nei už in­dė­lį į teis­mų sis­te­mos veik­lą ir, at­si­žvelg­da­ma į tai, kad 2019 m. ko­vo 12 d. baig­sis ger­bia­mos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jos A. Ra­kaus­kie­nės įga­lio­ji­mai, Pre­zi­den­tė tei­kia Sei­mui at­leis­ti A. Ra­kaus­kie­nę iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų, pa­si­bai­gus įga­lio­ji­mų lai­kui, nuo 2019 m. ko­vo 12 d. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, nė­ra no­rin­čių pa­klaus­ti. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Po svars­ty­mo ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Pa­straips­niui. 1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Ir 2 straips­niui – įsi­ga­lio­ji­mas – taip pat ga­li­me. Ar ga­li­me bal­suo­ti? (Bal­sai sa­lė­je)

At­si­pra­šau, ko­le­gos, bus slap­tas bal­sa­vi­mas. Pri­me­nu tie­siog, kad bal­sų skai­čia­vi­mo… Ir pa­sa­ky­siu ka­da: 14 val. 40 min., nes da­bar kai ku­rios frak­ci­jos po­sė­džiau­ja. 14 val. 40 min. slap­tas bal­sa­vi­mas. Bal­sų skai­čia­vi­mo gru­pė: M. Ado­mė­nas, V. Alek­na, R. Bud­ber­gy­tė, A. Dumb­ra­va, M. Mac­ke­vič, S. Šed­ba­ras, T. To­mi­li­nas su­si­ren­ka prieš, na, sa­ky­sim, prieš 14 val. 40 min., ge­rai? Pa­si­ruoš­ti bal­sa­vi­mui.

Biu­le­te­nis, ko­le­gos! Dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Al­do­nos Ra­kaus­kie­nės at­lei­di­mo iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­to Nr. XIIIP-2988. Kaip vi­sa­da: „už“, „prieš“, „su­si­lai­kė“. Nuo­mo­nę, ku­rią no­ri­te pa­reikš­ti, pa­lie­ka­te ne­už­brauk­tą. Jei­gu už, tai iš­brau­kia­me „prieš“ ir „su­si­lai­kė“. Ga­li­me pa­tvir­tin­ti biu­le­te­nį? Ga­li­me, aiš­ku, ti­pi­nis biu­le­te­nis. (Bal­sai sa­lė­je) Ko­le­gos, mes ne­bai­gė­me ry­ti­nio po­sė­džio, nes dar mū­sų lau­kia bal­sa­vi­mas. Bal­sa­vi­mas, pri­me­nu, 14 val. 40 min. (Bal­sai sa­lė­je)

Pra­šom re­gist­ruo­tis. Re­gist­ra­ci­ja.

Ger­bia­mi ko­le­gos, už­si­re­gist­ra­vo 38 iš­tver­min­giau­si Sei­mo na­riai. Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je) Ren­ka­mės 14 val. 40 min. bal­suo­ti.

 

Per­trau­ka

 

PIRMININKAS (J. LIESYS, LSF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ry­ti­nį po­sė­dį bai­gia­me. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.