LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IRTEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA

DĖL GAUTŲ NAUJŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 196 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 196STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-3008(2)

 

2024-03-13 Nr. 102-P-6

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkė Irena Haase, komiteto pirmininko pavaduotoja Agnė Širinskienė, komiteto nariai:
Arvydą Anušauską pavaduojantis Bronius Matelis, Aušrinę Armonaitę pavaduojantis Tomas Vytautas Raskevičius, Česlav Olševski, Julius Sabatauskas,
Vilius Semeška, Algirdas Stončaitis, Andrius Vyšniauskas.

Kviestieji asmenys: Finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo skyriaus vedėja Siuzana Ščerbina-Dalibagienė, skyriaus vyriausioji specialistė Božena Balkė. Seimo kanceliarijos Teisės departamento Viešosios teisės skyriaus patarėja Eglė Drėgvaitė.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjos: Martyna Civilkienė, Jurgita Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, vyriausioji specialistė Aidena Bacevičienė, padėjėjos: Meilė Čeputienė, Rivena Zegerienė.

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto / Komisijos sprendimas

Argumentai,

pagrindžiantys sprendimą

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2024-01-18 

3

1

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1. Atkreiptinas dėmesys, kad 2023 m. kovo 30 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 29, 515 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1867, kurio 4 straipsnio 1 dalyje ANK 589 straipsnio 7 punktas išdėstytas kitaip nei siūloma šį punktą išdėstyti projekto 3 straipsnio 1 dalyje (nėra numatyta 515 straipsnio). Pažymėtina, kad aptariama ANK nuostata įsigaliojo 2023 m. balandžio 15 d. Atsižvelgiant į tai ir siekiant įstatymų nuostatų tarpusavio suderinamumo, svarstytina, ar projekto 3 straipsnio 1 dalimi keičiamo ANK 589 straipsnio 7 punkte nereikėtų išbraukti skaičiaus „515“. 

 

Pritarti

Pasiūlymas:

589 straipsnio 7 punktą išdėstyti taip:

„7) Lietuvos banko – dėl šio kodekso 196 straipsnio 2 dalyje, 198, 221, 222, 224, 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

Balsavimo rezultatai: už – 8, prieš – 0, susilaikė – 0.

 

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2024-01-18 

3

3

 

 

2. Pagal teikiamo projekto 3 straipsnio 3 dalies nuostatas dėl Administracinių nusižengimų kodekso 1961 straipsnyje numatyto administracinio nusižengimo teiseną turėtų teisę pradėti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Atkreiptinas dėmesys, kad teikiamas įstatymo projektas yra lydintysis Privalomojo turto ir verslo vertinimo įstatymo Nr. XIVP-3007(3) (toliau – projektas Nr. XIVP-3007(3)) įstatymo projektas. Pagal projekto Nr. XIVP-3007(3) 8 straipsnio 1 dalies 4 punkte siūlomą nustatyti teisinį reguliavimą atitinkamą administracinio nusižengimo teiseną turėtų teisę pradėti ne Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, bet Vyriausybės įgaliota institucija. Atsižvelgiant į tai, projektų nuostatas reikėtų suderinti tarpusavyje.

 

Pritarti iš dalies

Administracinių nusižengimų kodekse turėtų likti įvardinta konkreti institucija, kurios pareigūnai turi teisę pradėti administracinio nusižengimo teiseną. Todėl turėtų būti koreguojamos ne šio projekto Nr. XIVP-3008(2) nuostatos.

 

Balsavimo rezultatai: už – 8, prieš – 0, susilaikė – 0.

 

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2024-01-18 

4

2

 

 

3. Projekto 4 straipsnio 2 dalyje siūloma nustatyti, kad Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareigūnų iki 2025 m. gegužės 1 d. pradėtas ir nebaigtas administracinių nusižengimų tyrimas ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas pagal ANK 106 straipsnio 1 dalį būtų baigiamas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusia tvarka. Pastebėtina, kad teikiamu projektu nėra siūlomi jokie ANK 106 straipsnio, numatančio atsakomybę už laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų pažeidimą, pakeitimai ar papildymai, be to, šiame ANK straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas nėra susijęs su projektu teikiamais pakeitimais, todėl manytina, kad projekto 4 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata dėl tam tikros kategorijos (ANK 106 straipsnio 1 dalyje) administracinių nusižengimų tyrimo ir bylų nagrinėjimo turėtų būti patikslinta, t. y. vietoj skaičiaus „106“ įrašytinas skaičius „196“.

 

 

Pritarti

Pasiūlymas:

2. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareigūnų iki 2025 m. gegužės 1 d. pradėtas ir nebaigtas administracinių nusižengimų tyrimas ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 106  196 straipsnio 1 dalį baigiamas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusia tvarka.

 

Balsavimo rezultatai: už – 8, prieš – 0, susilaikė – 0.

 

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

 

Komiteto pirmininkė                                                              (Parašas)                                                                                              Irena Haase

 

 

Komiteto biuro patarėja Loreta Zdanavičienė