PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 2,10,11,15(1), 39 STARISPNIŲ PAKEITIMO Įstatymo PAPILDYMO 46(1) STARIPNSIŲ ĮSTATYMO PROJEKTO  NR. XIVP-1302(3)   

 

 

2022-06-27

Vilnius

 

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentai:

Sveikatos priežiūros įstaigų reformos tikslai – pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, sutrumpinti pas gydytojus patekimo laiką, lanksčiai reaguoti į besikeičiančias demografines tendencijas ir t.t. neatitinka realybės norint naikinti specializuotas ligonines. Pateikto projekto dokumentuose nėra aiškiai nurodyta dėl kokių priežasčių naikinamos specializuotos ligoninės, todėl nėra tikslinga naikinti ar jungti, kai nėra aiškaus tikslo.  

Pasiūlymas:

3 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„11 straipsnis. LNSS įstaigų išdėstymo ir teikiamų paslaugų  nustatymo reikalavimai

1. LNSS įstaigų, teikiančių stacionarines aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkamo laikotarpio, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 metai, išdėstymo reikalavimus ir išdėstymą nustato Vyriausybė. LNSS įstaigų, teikiančių stacionarines aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išdėstymo reikalavimai ir jų išdėstymas grindžiamas šiais kriterijais:

1) geografiniu stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros prieinamumu pacientams;

2) daugiaprofiliniu ( išskyrus specializuotas ligonines) stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu (stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugų profilių grupes nustato Vyriausybė);

3) stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybe pacientams;

4) skubiosios medicinos pagalbos užtikrinimu visą parą.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų reikšmes atitinkamam laikotarpiui nustato Vyriausybė.

3. Kitų negu šio straipsnio 1 dalyje nurodytas paslaugas teikiančių LNSS įstaigų išdėstymo reikalavimai nustatomi, jeigu tai numatyta atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas reglamentuojančiuose įstatymuose ar jų pagrindu priimtuose teisės aktuose.

4LNSS įstaigų  paslaugų poreikį nustato sveikatos apsaugos ministras, suderinęs  su Valstybine ligonių kasa.

5. LNSS įstaigų savininko (dalininkų) teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ir įstaigos privalo užtikrinti, kad būtų įgyvendinti pagal šį straipsnį nustatomi LNSS įstaigų išdėstymo  reikalavimai.

6. Sveikatos apsaugos ministras, atsižvelgdamas į LNSS įstaigų priskyrimą Sveikatos sistemos įstatymo 12 straipsnio 1–3 dalyse nustatytiems LNSS veiklos organizavimo ir (ar) sveikatos priežiūros paslaugų lygiams ir (ar) LNSS priklausančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų lygmenims ir (arba) LNSS įstaigos priskyrimą šio įstatymo 39 straipsnyje nurodytai nomenklatūrai, tvirtina minimalius privalomai teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašus.

 

 

2.

5

 

 

Argumentai:

Įstatymo projekte 39 straipsnio pakeitimu numatyta, kad LNSS valstybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūroje nelieka specializuotų ligoninių. Atsižvelgiant į Nacionalinio vėžio instituto darbuotojų profesinės sąjungos, Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) susirūpinimą siūloma palikti specializuotas ligonines LNSS  valstybės priežiūros viešųjų įstaigų ir LNSS valstybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūrose.

Onkologinių ligų organizacijos susirūpinusios dėl specializuotų ligoninių naikinimo, kurie argumentuoja kad pavyzdžiui tokia valstybinės reikšmės įstaiga kaip Nacionalinio vėžio instituto klinika, veikianti daugiau kaip 90 metų, akredituota Europos vėžio institutų organizacijos (OECI) narė - nebegalės funkcionuoti.

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija yra sunerimusi, kuri pažymi, kad onkologiniams ligoniams Nacionalinio vėžio instituto egzistavimas yra labai svarbus, čia kasmet skaičiuojama daugiau nei 131 tūkst. pacientų apsilankymų, atliekama 110 tūkst. radiologinės diagnostikos procedūrų, stacionaro skyriuose atliekama beveik 18 tūkst. chirurginių operacijų, 25 tūkst. chemoterapijos ir arti 50 tūkst. radioterapijos procedūrų, apie 10 tūkst. žmonių į NVI atvyksta atlikti tik prevencinius tyrimus, dalyvaudami atrankinės vėžio diagnostikos programose. NVI dirba du aukščiausios kompetencijos – Krūties vėžio ir Prostatos vėžio gydymo centrai. NVI struktūra leidžia užtikrinti, kad onkologiniams pacientams būtų teikiamos multidisciplininės aukščiausio lygio specializuotos paslaugos, kurių kitose gydymo įstaigose ne visuomet pavyksta gauti. Deja, onkologija pasižymi ligos recidyvu, todėl pacientams dažnai tenka sugrįžti į įstaigą naujam ar tęstiniam gydymui, pacientai yra prisirišę prie savo gydymo įstaigos ar gydančio gydytojo. Šiuo atveju, įstaigos sunaikinimas ar prijungimas prie kitos įstaigos, pacientų tarpe įneštų daug sumaišties, nepasitikėjimo, išgąsčio dėl savo sveikatos ir naujos tvarkos, tai labai pakenktų pacientų emocinei ir dvasinei būklei kuri turi didelės reikšmės gydymo rezultatyvumui.

 

Pasiūlymas:

5 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 39 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 „39 straipsnis. LNSS savivaldybių ir valstybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūra

1. LNSS savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūra:

1) pirminės sveikatos priežiūros centrai;

2) poliklinikos;

3) ambulatorijos;

4) psichikos sveikatos centrai;

5) šeimos gydytojų kabinetai;

6) palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės;

7) sveikatos centrai;

8) ligoninės;

9)  reabilitacijos centrai ir sanatorijos.

2. LNSS valstybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūra:

1) ligoninės;

2) kraujo donorystės įstaigos.

3) specializuotos ligoninės; , medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigos. 

4) Greitosios medicinos pagalbos tarnyba.

3. Asmens sveikatos priežiūros viešosios įstaigos, kurių dalininkės yra valstybė kartu su savivaldybe (savivaldybėmis) arba valstybiniu universitetu, arba valstybiniu mokslinių tyrimų institutu, priskiriamos asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūros subjektui – ligoninei.

4. Savivaldybės tarybos motyvuotu sprendimu:

1) šio straipsnio 1 dalies 3–6 punktuose nurodyti LNSS savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūros subjektai jiems priklausančias teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas gali teikti kaip atskiri juridiniai asmenys arba kaip šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytų asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų padaliniai (filialai), arba

2) šio straipsnio 1 dalies 1 ir 3–6 punktuose nurodyti LNSS savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūros subjektai jiems priklausančias teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas gali teikti kaip atskiri juridiniai asmenys arba kaip šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytų asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų padaliniai (filialai), arba

3) šio straipsnio 1 dalies 1–6 ir 8 punktuose nurodyti LNSS savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūros subjektai jiems priklausančias teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas gali teikti kaip atskiri juridiniai asmenys arba kaip šio straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytų asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų padaliniai (filialai), arba

4) šio straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytiems LNSS savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nomenklatūros subjektams priklausančios teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugos atitinkamoje savivaldybės teritorijoje gali būti teikiamos sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo sutarties, sudarytos tarp šio straipsnio 1 dalies 1–6 ir 8 punktuose nurodytos nomenklatūros subjektų, pagrindu ir pasitelkiant atitinkamas sveikatos centro paslaugų sąraše nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kurių savininkė (dalininkė) nėra valstybė arba savivaldybė (toliau – privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos), ir kitus sveikatos centro paslaugų sąraše nurodytų paslaugų teikėjus.  

5. Šio straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytiems subjektams, privačioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir kitiems sveikatos centro paslaugų sąraše nurodytiems paslaugų teikėjams draudžiama atsisakyti sudaryti šio straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo sutartį su norą sudaryti tokią sutartį pareiškusia ir toje savivaldybėje veiklą vykdančia LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaiga (nepriklausomai nuo jos nuosavybės ar pavaldumo formos), kuri atitinka sveikatos centro paslaugų sąraše nurodytų atitinkamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sveikatos apsaugos ministro pagal šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktą patvirtintus asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus.

6. Tik privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų savivaldybės teritorijoje teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti laikomos atitinkančiomis savivaldybių sveikatos centrų teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jeigu privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos atitinkamos savivaldybės teritorijoje teikia visas sveikatos centro paslaugų sąraše nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, šios paslaugos atitinka sveikatos centro paslaugų sąraše nurodytų atitinkamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sveikatos apsaugos ministro pagal šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktą patvirtintus asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus, dėl tokių paslaugų teikimo yra sudaryta sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo sutartis su kitomis privačiomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (jeigu paslaugą teikia daugiau negu viena įstaiga) ir sudarytos sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo sutartys su sveikatos centro paslaugų sąraše nurodytų visuomenės sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų teikėjais.“   

 

 

 

Teikia Seimo nariai:

Orinta Leiputė

Eugenijus Sabutis

Kęstutis Vilkauskas

Liudas Jonaitis

Julius Sabatauskas

Rasa Budbergytė

Algirdas Sysas

Algirdas Butkevičius (pasirašė 2022-06-28)

Mindaugas Puidokas (pasirašė 2022-06-28)