AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO NR. VIII-397 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO
 
 

1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.

Lietuvos statistikos departamento svetainėje nurodoma, kad 2016 m. I ketvirtyje Lietuvoje gyveni apie 2,888 milijono gyventojų.

Remiantis Įvaikinimo tarnybos skelbiama statistika 2009-2015 m. Lietuvoje buvo įvaikinti 986 vaikai. 2008-2014 m. šeimose buvo globojami 44846 vaikai. Motinos ir tėvo diena būna morališkai sunki šventė tiek globėjams, įtėviams, tiek patiems vaikams, nes jie jaučiasi nelojalūs savo biologiniams tėvams. Įtėviai ir globėjai yra nusipelnę pagarbos ir dėkingumo, nes rūpinasi labiausiai pažeidžiamais vaikais ir, atverdami savo namų duris, sudaro sąlygas jiems užaugti šeimoje. Įtėvių ir globėjų diena atkreiptų visuomenės dėmesį į vaikus, augančius vaikų globos namuose ir padrąsintų tas šeimas, turinčias galimybę globoti arba įvaikinti, žengti šį žingsnį.

Siekiant skatinti globą ir įvaikinimą bei pagerbti esamus globėjus ir įtėvius siūlome papildyti Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymą ir įteisinti Įtėvių  ir globėjų dieną.

Atkreiptinas dėmesys, kad įtėviai, įvaikinę Lietuvos vaikus, iš viso pasaulio susitinka tradiciškai liepos mėnesį, Lietuvoje. Įtėvių ir globėjų dieną siūlome minėti liepos 1 d.

2. Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai.

2016 m. lapkričio 8 d. Seimo posėdžių sekretoriate buvo užregistruotas Šilalės rajono socialinių paslaugų namų inicijuotas ir Seimo narių Orintos Leiputės, Rimantės Šalaševičiūtės, Andriaus Palionio ir Eduardo Šablinsko parengtas Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4850.

Seimo narės Rimantė Šalaševičiūtė ir Irena Šiaulienė įvertinusios Teisės departamento pateiktas pastabas, patikslino minėtą Įstatymo projektą ir teikia jį iš naujo.

 

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai.

Lietuvoje Respublikos atmintinų dienų įstatyme nėra numatyta dienos, kuri būtų skirta įtėviams ir globėjams.

 

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama.

Įtėviai ir globėjai yra nusipelnę pagarbos ir dėkingumo, nes rūpinasi labiausiai pažeidžiamais vaikais ir, atverdami savo namų duris, sudaro sąlygas jiems užaugti šeimoje. Įtėvių ir globėjų diena atkreiptų visuomenės dėmesį į vaikus, augančius vaikų globos namuose ir padrąsintų tas šeimas, kurios turi norą ir galimybę globoti arba įvaikinti.

 

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Priėmus įstatymo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

 

6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai.

Įstatymo projektas neturės įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai.

 

7. Kaip įstatymų įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir plėtrai.

Įstatymo įgyvendinimas neturėtų daryti įtakos verslo sąlygoms ir plėtrai.

 

8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios.

Priėmus įstatymą, kitų galiojančių teisės aktų keisti ar panaikinti nereikės.

 

9. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstatymų projektai parengti laikantis Valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas.

Įstatymo projektu nėra nustatomos naujos sąvokos ir jas įvardinantys terminai.

 

10. Ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus.

Įstatymų projektai atitinka Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas bei Europos Sąjungos dokumentus.

 

11. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų priimti.

Įstatymo projekto nuostatų įgyvendinimui nereikės priimti įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų.

 

12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai  einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais).

Įstatymo projekto įgyvendinimui papildomų lėšų iš valstybės biudžeto nereikės.

 

13. Įstatymų projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

Įstatymo projekto rengimo metu specialistų vertinimų ir išvadų negauta.

 

14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis:

Reikšminiai žodžiai: atmintina diena, Įtėvių ir globėjų diena.

 

15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Nėra.

 

Teikia

Seimo narės                                                                                        Rimantė Šalaševičiūtė

 

                                                                                                            Irena Šiaulienė

 

                                                                                                            Andrius Palionis