LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Aplinkos apsaugos komitetas

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-2223 32 IR 33 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIIIP-970 ES

 

2017-09-20 Nr. 07-P-20

Vilnius

1.      Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika, pavaduotojas Simonas Gentvilas, komiteto nariai: Kęstutis Bacvinka, Linas Balsys, Juozas Imbrasas, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Petras Nevulis, Rimantas Sinkevičius, Virginija Vingrienė.

            Komiteto biuras: vedėja Birutė Pūtienė, patarėja Rasa Matusevičiūtė, padėjėja Vida Katinaitė.

Kviestieji asmenys: Aplinkos ministerijos viceministras Mindaugas Gudas.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos teisės departamentas

2017-07-03

1 (32)

1

 

1. Atkreiptinas dėmesys, kad projekto 1 straipsnio 1 dalimi keičiamo Aplinkos apsaugos įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 32 straipsnio antrojoje dalyje aptartas trumpinio „ūkio subjektai“ vartojimas, o kitose keičiamo įstatymo 32 straipsnio struktūrinėse dalyse vartojama formuluotė „padariusieji žalos aplinkai ūkio subjektai“ (pavyzdžiui, šio straipsnio antroji dalis). Atsižvelgiant į tai, nėra aiškus projekto 1 straipsnio 1 dalimi keičiamo įstatymo 32 straipsnio pirmojoje dalyje bei projekto 1 straipsnio 3 dalimi keičiamo įstatymo 32 straipsnio šeštojoje dalyje vartojamos formuluotės „padariusieji žalos aplinkai asmenys“, „padaręs žalą aplinkai asmuo“ turinys. Siekiant pašalinti šiuos neaiškumus, projekto nuostatos tikslintinos.

Pritarti

Siūloma patikslinti 32 str., vartojant vieningą sąvoką „ūkio subjektai“. Taip pat siūloma tikslinti įstatymo 32 str. 3 dalį (projekte nebuvo siūlymo ją keisti), kad būtų įteisinta bendra pareiga atlyginti žalą ir susijusius nuostolius kitiems asmenims, kurių neapima sąvoka „ūkio subjektas“ (pvz. asmenims, kurie nėra gamtos išteklių naudotojai ir išmetantys į aplinką atliekas). 32 str. 3 dalį siūloma išdėstyti ją taip:

„Padariusieji žalos aplinkai asmenys ūkio subjektai privalo šio įstatymo nustatyta tvarka atlyginti žalą aplinkai ir kitus susijusius nuostolius, nurodytus šio įstatymo 33 straipsnio 2 dalyje. Žalos aplinkai ir kitų susijusių nuostolių dydis sumažinamas asmenų ūkio subjektų, padariusių žalą aplinkai, savo lėšomis įgyvendintų priemonių, kuriomis buvo atkurta aplinka ar sumažinta padaryta žala, išlaidų dydžiu.“

Kadangi patobulintu projektu keičiasi daugiau kaip pusė 32 straipsnio dalių, straipsnis išdėstomas nauja redakcija.

 

 

1 (32)

1

 

2. Projekto 1 straipsnio 1 dalimi keičiamo įstatymo 32 straipsnio antrojoje dalyje siūloma nustatyti, kad „padariusieji žalos aplinkai asmenys taip pat privalo, aplinkos ministro nustatytais atvejais atkurti aplinkos būklę, taikydami aplinkos atkūrimo priemones aplinkos ministro nustatyta tvarka“ (pabraukta mūsų). Atkreipiame dėmesį, kad Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra pažymėjęs, kad nustatyti esmines ūkinės veiklos sąlygas, draudimus ir ribojimus, darančius esminį poveikį ūkinei veiklai pagal Konstituciją galima tik įstatymu (Konstitucinio Teismo 2005 m. lapkričio 3 d., 2006 m. gegužės 31 d. nutarimai). Be to, Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra pažymėjęs, kad pagal Konstituciją teisinis reguliavimas, kuriuo apibrėžiamas asmenų teisių ir pareigų turinys, įtvirtinamos jų įgyvendinimo garantijos, turėtų būti nustatytas įstatyme. Atsižvelgiant į tai, svarstytina, ar keičiamame įstatyme, o ne poįstatyminiame teisės akte, turėtų būti nustatyti atvejai, kada padariusieji žalos aplinkai asmenys privalėtų atkurti aplinkos būklę, arba bent nustatyti kriterijai, į kuriuos turėtų atsižvelgti aplinkos ministras nustatydamas tokius atvejus.

Nepritarti

Komiteto nuomonė: Įstatyme jau yra nustatoma, kada žala aplinkai yra reikšminga, nereikšminga ar mažareikšmė, todėl manytina, kad poįstatyminiame teisės akte bus reglamentuojama procedūra, kaip ir kokiu būdu ji turi būti atlyginta.

 

 

1

(32)

6

 

3. Projekto 1 straipsnio 3 dalimi keičiamo įstatymo 32 straipsnio šeštoji dalis įsigaliotų kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre. Vadovaujantis projektu siūlomomis nuostatomis, žalą aplinkai, darančią reikšmingą neigiamą poveikį, padaręs asmuo be kitų numatytų priemonių privalėtų imtis ir aplinkos atkūrimo priemonių aplinkos ministro nustatyta tvarka nepriklausomai nuo to, kad žalą aplinkai sukėlė teršimas, kuris buvo leidžiamas ir atitiko leidimo sąlygas ir teisės aktuose nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus, taikytus teršimo metu. Manytina, kad įsigaliojus šiems projektu siūlomiems pakeitimams turės būti keičiami ir poįstatyminiai teisės aktai. Atkreiptinas dėmesys, kad įgyvendinamieji teisės aktai turi būti rengiami ir priimami taip, kad įsigaliotų kartu su tuo teisės aktu ar atskiromis jo nuostatomis, kurias šie teisės aktai įgyvendina. Atsižvelgiant į tai, svarstytina, ar neturėtų būti atitinkamai koreguojama projekto 3 straipsnio 1 dalis, nustatant vėlesnę projekto 1 straipsnio 3 dalimi keičiamo įstatymo 32 straipsnio šeštosios dalies įsigaliojimo datą.

Nepritarti

Komiteto nuomonė: Poįstatyminiai teisės aktai pradėti rengti ir turės įsigalioti vienu metu su įstatymo nuostatomis.

 

 

3

3,4

 

4. Projekto 3 straipsnio 3 ir 4 dalyse vietoj formuluočių „iki šiuo įstatymu keičiamos“ siūlytina įrašyti 3 dalyje formuluotes „iki šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje išdėstytos“, o 4 dalyje - „iki šio įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje išdėstytos“.

Pritarti

Šios formuluotės keičiamos. Atsižvelgiant ir į 1 straipsnio išdėstymą nauja redakcija.

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: negauta.

 

7. Komiteto sprendimas : Pritarti Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 32 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-970 ES, komiteto išvadoms dėl šio projekto ir teikti patobulintą įstatymo projekto variantą.

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: K.Mažeika.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas Nr. XIIIP-970(2) ES ir jo lyginamasis variantas.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                          (Parašas)                                                                      Kęstutis Mažeika

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos komiteto biuro patarėja (ES) Rasa Matusevičiūtė