LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA

 

Biudžetinė įstaiga,   Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius,   tel. (8 5) 261 2363,

faks. (8 5) 212 4335, el. p. [email protected].

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,   kodas 188620589


Lietuvos transporto saugos administracijai

 

Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijai „Transeksta“

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai

 

Nacionaliniam akreditacijos biurui

 

 

  2023-05             Nr.       

 

Į                           Nr.

 

 

 

DĖL ĮSAKYMO PROJEKTO

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija) teikia išvadoms gauti Įsakymo projektą[1] (toliau – Įsakymo projektas).

Pagrindiniai Įsakymo projekto tikslai:

  papildyti Tvarkos aprašą[2] nuostatomis, kurios įtvirtintų privalomą nešiojamų vaizdo registratorių, prisegamų prie techninės apžiūros kontrolieriaus drabužių (angl. body camera), naudojimą privalomosios technines apžiūros metu;

        patikslinti Tvarkos aprašo nuostatas atsižvelgiant Antikorupcinio vertinimo išvadą[3].

Šiuo metu techninės apžiūros atlikimo patalpose yra vykdomas vaizdo stebėjimas ir daromi jo įrašai, siekiant užtikrinti skaidrų įmonės paslaugų teikimą ir įsitikinti, kad transporto priemonė buvo pristatyta į įmonę, o vykdant korupcijos prevenciją, fiksuoti korupcijos pasireiškimo atvejus. Tačiau patalpos vaizdo stebėjimas leidžia užfiksuoti tik bendrus transporto priemonės vaizdus, o tam tikri detalesni transporto priemonės fragmentai lieka nepastebimi.

Įsakymo projektu siūloma Tvarkos apraše nustatyti, kad techninės apžiūros metu kontrolierius privalomai naudotų nešiojamą vaizdo registratorių (mobiliąją vaizdo ir garso fiksavimo priemonę), kuriuo būtų fiksuojama techninės apžiūros aplinka, tikrinamų transporto priemonės dalių būklė, jų sugadinimai, neatitikimai reikalavimams ir kitos aplinkybės, turinčios reikšmės techninės apžiūros rezultatams ir kontrolieriaus išvadai. Nesilaikant šio reikalavimo teisė atlikti apžiūrą įmonei būtų sustabdoma.

Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ (toliau – asociacija „Transeksta“) duomenimis, vienoje iš techninės apžiūros įmonių (toliau – įmonė) jau kurį laiką nešiojamų vaizdo registratorių naudojimas savanoriškais pagrindais pasiteisino, nes padeda spręsti įvairias pasitaikančias ginčitinas situacijas su klientais, o taip pat, kai reikia įvertinti kontrolierių darbo kokybę atliekant kasmetinį kontrolierių darbo vertinimą. Klientams taip pat nekyla noras bandyti įtakoti apžiūros rezultatų, kai mato, jog apžiūros procedūra yra fiksuojama vaizdo registratoriumi, t. y. veikia kaip drausminanti priemonė.

Siūlomas pakeitimas sudarytų galimybę Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – Administracija) efektyviai vykdyti jai pavestas funkcijas, sumažintų korupcijos pasireiškimo įmonėse galimybę. Vaizdo įrašų peržiūra leistų Administracijai nepertraukiant techninės apžiūros atlikimo procedūros įvertinti technines apžiūras atliekančių kontrolierių darbą ir esant reikalui imtis atitinkamų sprendimų.

Pažymėtina, kad Tvarkos aprašu bus nustatyta, kad mobiliosiomis vaizdo ir garso fiksavimo priemonėmis kaip ir stacionariomis patalpų vaizdo stebėjimo priemonėmis užfiksuoti stebėjimo duomenys turi būti tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Kiti Tvarkos aprašo pakeitimai iš esmės yra susiję su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktais siūlymais (pastabomis) tikslinti nuostatas siekiant, kad jos būtų aiškesnės, nesudarytų prielaidų interpretacijoms ir nebūtų ydingos antikorupciniu požiūriu. Pažymėtina, kad Tvarkos aprašo 42 punkto atveju, siūloma pripažinti šį punktą netekusiu galios, nes šio punkto nuostata nesukuria jokio papildomo teisinio reguliavimo, kadangi esant nepalankiai kontrolieriui vertinimo komisijos išvadai, sprendimą dėl jo tolesnio darbo įmonėje visada priima įmonės vadovas.

Taip pat Įsakymo projektu siūloma patikslinti Tvarkos aprašo 21 punktą išbraukiant nuostatos dalį dėl reikalavimo įmonėms turėti galimybę atlikti T5 klasės ratinių traktorių, kurie dažniausiai naudojami viešuosiuose keliuose vežimams už atlygį ir kurių didžiausias projektinis greitis yra didesnis kaip 40 km/h, apžiūras, nes pasikeitus M2, M3, N2, N3, O3, Oklasių kelių transporto priemonių ir T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b, T4.3b, T5 kategorijų ratinių traktorių techninių patikrinimų organizavimo Lietuvos Respublikos keliuose taisyklėms[4], nuo 2022 m. lapkričio 9 d. nebeliko nuostatos, įpareigojančios siųsti minėtus traktorius atlikti išsamesnį techninį patikrinimą į įmonę. Dabar esant poreikiui šių traktorių išsamesnis techninis patikrinimas gali būti atliktas bet kurioje savivaldybėje įprastine traktorių valdytojams tvarka.

 Asociacijos „Transeksta“ skaičiavimais siūlomi pakeitimai dėl privalomo nešiojamų vaizdo registratorių naudojimo pareikalautų bendrai iš įmonių apie 250 tūkst. Eur. investicijų reikalingai įrangai (kameros, nukrovimo stotys, talpyklos ir kt.) įsigyti ir apie 210 tūkst. Eur. per metus reguliarių išlaidų įrangos priežiūrai, duomenų apdorojimui ir saugojimui.

Įsakymo projektas atitinka Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo reikalavimus. Įsakymo projekte naujų terminų nenustatoma.

Įsakymo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje ir Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje ir visi suinteresuoti asmenys gali teikti pastabas ir pasiūlymus.

Įsakymo projektą parengė Susisiekimo ministerijos Kelių ir oro transporto politikos grupės (vyriausiasis patarėjas, vykdantis vadovo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, Tomas Pilukas, tel. +370 693 33041, el. p. [email protected]) patarėjas Gintaras Pilipavičius (tel.  +  370 610  97334, el. p. [email protected]).

PRIDEDAMA. Įsakymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 4 lapai.

 

Susisiekimo viceministras

 

Julius Skačkauskas  

G. Pilipavičius, tel. +370 610 97334, el. p. [email protected]

 

 

 [1] Lietuvos Respublikos susiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 3-375 „Dėl Reikalavimų įmonėms, atliekančioms motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, ir teisės atlikti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą suteikimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ir šios teisės panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas.

[2] Reikalavimų įmonėms, atliekančioms motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, ir teisės atlikti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą suteikimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ir šios teisės panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 3-375 „Dėl Reikalavimų įmonėms, atliekančioms motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, ir teisės atlikti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą suteikimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ir šios teisės panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

[3] Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2022 m. lapkričio 8 d. raštas Nr. 4-01-8893 „Antikorupcinio vertinimo išvada dėl transporto priemonių techninę apžiūrą ir ekspertizę reglamentuojančių teisės aktų“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/29564f93881011edbdcebd68a7a0df7e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=8c9e4bf0-898e-4520-bdc2-a259e4051f4f ).

[4] M2, M3, N2, N3, O3, Oklasių kelių transporto priemonių ir T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b, T4.3b, T5 kategorijų ratinių traktorių techninių patikrinimų organizavimo Lietuvos Respublikos keliuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 403 „Dėl M2, M3, N2, N3, O3, O4 klasių kelių transporto priemonių ir T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b, T4.3b, T5 kategorijų ratinių traktorių techninių patikrinimų organizavimo Lietuvos Respublikos keliuose taisyklių patvirtinimo“.