Projekto

                                                                                                                  lyginamasis variantas 2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSO 27 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„27 straipsnis. Darbuotojo asmens duomenų ir jo teisės į privatų gyvenimą apsauga

Darbuotojų teisės į privatų gyvenimą ir į asmens duomenų apsaugą

1. Darbdavys privalo gerbti darbuotojų teisę teises į privatų gyvenimą, užtikrinti darbuotojo ir į asmens duomenų apsaugą.

2. Darbdaviui draudžiama tvarkyti su darbo reikmėmis nesusijusius (perteklinius) darbuotojo asmens duomenis, taip pat pateikti darbuotojo asmens duomenis tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

3. Darbuotojai turi būti supažindinti su informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka.

4. 2. Darbdaviui įgyvendinant nuosavybės ar valdymo teises į darbo vietoje naudojamas informacines ir komunikacines technologijas, negali būti pažeidžiamas darbuotojų asmeninio susižinojimo slaptumas.

5. Vaizdo stebėjimas ir garso įrašymas darbo vietoje gali būti vykdomas, kai dėl darbo specifikos būtina užtikrinti asmenų, turto ar visuomenės saugumą ir kitais atvejais, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankami ir (arba) netinkami siekiant išvardytų tikslų, išskyrus atvejus, kai tiesiogiai siekiama kontroliuoti darbo kokybę ir mastą. Apie vaizdo stebėjimą ir garso įrašymą konkrečioje darbovietės vietoje informuojama vaizdiniu žymeniu matomoje vietoje.

6. 3. Darbuotojų asmens duomenų teisinę apsaugą ir teisės į privatų gyvenimą įgyvendinimo ypatumus gali nustatyti įstatymai ir kitos darbo teisės normos.

7. Darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip penkiasdešimt, privalo priimti ir įprastais darbovietėje būdais paskelbti darbuotojų asmens duomenų saugojimo politiką ir jos įgyvendinimo priemones.

 

              2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. liepos 9 d.

 

 

 Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu

komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė