Projekto

                                                                                                         lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS DARBUOTOJŲ PAPILDOMŲ UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ GARANTIJŲ ĮSTATYMO NR. IX-1541

4, 9, 11 IR 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Darbdaviams, steigiantiems kompensuojamąsias darbo vietas, į kurias pagal individualius planus įdarbinami atleisti iš darbo darbuotojai, už kiekvieną darbo vietą išmokamos 24 minimalių 18,62 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų minimaliųjų mėnesinių algų (toliau MMA) dydžio kompensacijos:

1) sudarius darbo sutartį, pervedama 12 9,31 MMA;

2) praėjus 12 mėnesių nuo darbo sutarties sudarymo dienos, pervedama po 1 0,78 MMA kas mėnesį įdarbintųjų darbo laikotarpiu.“

 

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Priešpensinė bedarbio išmoka mokama kartą per mėnesį. Jos dydis apskaičiuojamas sudedant pastoviąją dalį, lygią 100 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio, ir kintamąją dalį, sudarančią 20 15,52 procentų asmens mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Priešpensinė bedarbio išmoka per kalendorinį mėnesį negali sudaryti daugiau kaip 70 procentų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojusių tą mėnesį, už kurį mokama išmoka.“

 

3 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„11 straipsnis. Persikėlimo išmokos skyrimas

Atleistiems iš darbo darbuotojams, kurie per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį nuo atleidimo iš darbo Ignalinos AE apsisprendžia išvykti į kitą gyvenamąją vietovę Lietuvos Respublikoje arba užsienyje nuolat gyventi, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apmokamos faktinės persikėlimo išlaidos, bet ne didesnės kaip po 3 2,33 MMA kiekvienam šeimos nariui.“

 

4 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Šio Įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos užimtumo ir socialinės garantijos finansuojamos Užimtumo fondo valstybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšomis.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras iki 2018 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas