Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio

vertinimo Šiaulių rajono savivaldybės

administracijoje tvarkos aprašo priedas

 

 

 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

 

Teisės akto projekto pavadinimas: DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Teisės akto projekto rengėjas: Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Silva Timinskienė

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių)[1]: 3, 9, 15, 17.

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos, nustatytos atliekant antikorupcinį vertinimą po tarpinstitucinio derinimo (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių)[2]:

 

Eil. Nr.

Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą atliekančio specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis korupcijos riziką, arba teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės akto projekto pakeitimų arba argumentų, kodėl neatsižvelgta į pastabą

 

 

pildo teisės akto projekto vertintojas

pildo teisės akto projekto rengėjas

pildo teisės akto projekto vertintojas

1.

Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas

Teisės akto projektas išskirtinių sąlygų nesudaro.

 

□ tenkina

□ netenkina

2.

Teisės akto projekte nėra spragų ar nuostatų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą

Teisės akto projekte tokių spragų ar nuostatų nenustatyt.

 

□ tenkina

□ netenkina

3.

Teisės akto projekte nustatyta, kad sprendimą dėl teisių suteikimo, apribojimų nustatymo, sankcijų taikymo ir panašiai priimantis subjektas atskirtas nuo šių sprendimų teisėtumą ir įgyvendinimą kontroliuojančio (prižiūrinčio) subjekto

Sprendimą peržiūrėti neveiksnaus tam tikroje srityje asmens būklę ir dėl tikslingumo kreiptis į teismą dėl teismo sprendimo, kuriuos asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo priima Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija, kurią tvirtina Savivaldybės taryba.

Teisės akto projekte nenumatytas sprendimų teisėtumą kontroliuojantis (prižiūrintis) subjektas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aprašo 28 punkte numatytas priimtų sprendimų  kontrolės vykdymas 

x tenkina

□ netenkina

4.

Teisės akto projekte nustatyti subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto atliekamas funkcijas (pareigas)

 Teisės akto projekte Komisijos narių įgaliojimai atitinka jų vykdomas funkcijas.

 

□ tenkina

□ netenkina

5.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sprendimo priėmimo kriterijų (atvejų) sąrašas

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sprendimo priėmimo kriterijų sąrašas.

 

□ tenkina

□ netenkina

6.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai priimant sprendimus taikomos išimtys

Išimtys netaikomos.

 

tenkina

□ netenkina

7.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų priėmimo, įforminimo tvarka ir priimtų sprendimų viešinimas

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų priėmimo ir įforminimo tvarka (IV skyrius).

 

tenkina

□ netenkina

8.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimo tvarka

 Teisės akto nuostatose sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimas nenumatytas.

 

tenkina

□ netenkina

9.

Jeigu pagal numatomą reguliavimą sprendimus priima kolegialus subjektas, teisės akto projekte nustatyta kolegialaus sprendimus priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių skaičius, užtikrinantis kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli subjektai, proporcinga kiekvieno subjekto skiriamų narių dalis, užtikrinanti tinkamą atstovavimą valstybės interesams ir kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko atžvilgiu;

9.6. individuali narių atsakomybė

Teisės akto projekte nustatyta Komisijos priimančios sprendimus narių skaičius, nustatytos atstovų, galinčių įeiti į komisijos sudėtį veiklos sritys (6 punktas).

Komisijai nariai ir sekretorius privalo pasirašyti konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą (11 punktas, 1 priedas).

Komisijos narių skyrimo mechanizmas nenumatytas.

Komisijos narių rotacija ir kadencijų skaičius nenumatytas.

Komisijos pirmininko atsakomybė už Komisijos veiklą numatyta (8.1 punktas).

Komisijos narių individuali atsakomybė nenumatyta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildytas aprašas  6 punktu

 

Papildytas aprašas 8 punktu

 

 

 

 

 

Individuali Komisijos nario atsakomybė numatyta aprašo 14 punkte

x tenkina

□ netenkina

10.

Teisės akto projekto nuostatoms įgyvendinti numatytos administracinės procedūros yra būtinos, nustatyta išsami jų taikymo tvarka

Teisės akt projekto nuostatoms įgyvendinti administracinės procedūros numatytos Administracinių bylų teisenos įstatyme.

 

tenkina

□ netenkina

11.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai administracinė procedūra netaikoma

Teisės akto projekte toks sąrašas nenustatomas.

 

tenkina

□ netenkina

12.

Teisės akto projektas nustato jo nuostatoms įgyvendinti numatytų administracinių procedūrų ir sprendimo priėmimo konkrečius terminus

Tokie terminai Teisės akto projekte nenumatyti.

 

□ tenkina

□ netenkina

13.

Teisės akto projektas nustato motyvuotas terminų sustabdymo ir pratęsimo galimybes

Teisės akto projekte tokios galimybės nenustatytos.

 

□ tenkina

□ netenkina

14.

Teisės akto projektas nustato administracinių procedūrų viešinimo tvarką

Teisės akto projekto nuostatos nenustato administracinių procedūrų viešinimo tvarkos.

Draudžiama viešinti Komisijos sprendimus, nes tai susiję su asmens negalia (Asmens  duomenų teisinės apsaugos įstatymo 2 str. 1 d.)

x tenkina

□ netenkina

15.

Teisės akto projektas nustato kontrolės (priežiūros) procedūrą ir aiškius jos atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį, fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą ir panašiai)

Teisės akto projekte nėra numatyta kontrolės (priežiūros) procedūra.

Aprašas papildytas 27 punktu.

x tenkina

□ netenkina

16.

Teisės akto projekte nustatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės[3]

Teisės akto projekte nenumatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės.

 

□ tenkina

□ netenkina

17.

Teisės akto projekte nustatyta subjektų, su kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų įgyvendinimas, atsakomybės rūšis (tarnybinė, administracinė, baudžiamoji ir panašiai)

Teisės akto projekte atsakomybės rūšis nenustatyta.

 

Aprašas papildytas 14 punktu

x tenkina

□ netenkina

18.

Teisės aktų projekte numatytas baigtinis sąrašas kriterijų, pagal kuriuos skiriama nuobauda (sankcija) už teisės akto projekte nustatytų nurodymų nevykdymą, ir nustatyta aiški jos skyrimo procedūra

Netaikytina.

 

tenkina

□ netenkina

19.

Kiti svarbūs kriterijai

Nėra

 

□ tenkina

□ netenkina

 

Teisės akto projekto  rengėjas:

 Socialinės paramos sk. vedėjo pavaduotoja Silva Timinskienė

Teisės akto projekto vertintojas:

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

Ersida Medžiūnienė

 

(pareigos) (vardas ir pavardė)

 

(pareigos) (vardas ir pavardė)

 

                                 2016-10-

 

                                      2016-10-

 

(parašas) (data)

 

 (parašas) (data)

______________[1]Jeigu tas pats kriterijus taikomas kelioms teisės akto projekto nuostatoms, nurodyti ir konkrečias teisės akto projekto nuostatas, dėl kurių galima korupcijos rizika nepašalinta ar kuriai valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių.

[2] Tas pat.

[3]Pavyzdžiui, aiškiai ir išsamiai išdėstytos kontroliuojančio subjekto teisės ir pareigos, nustatyta standartizuota kontrolės atlikimo procedūra, reikalavimas fiksuoti atskirus kontrolės procedūros etapus ir jų rezultatus, atsakingų specialistų rotacija, užkirstas kelias kontroliuojančio ir kontroliuojamo subjektų tiesioginiam kontaktui be liudininkų ir panašiai.