LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 29, 515, 589 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO nr. xivp-2495

 

2023-03-22  Nr. 102-P-10

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininko pavaduotoja Agnė Širinskienė, komiteto nariai: Arvydą Anušauską pavaduojanti
Jurgita Sejonienė, Aušrinę Armonaitę pavaduojantis Kasparas Adomaitis, Irena Haase, Česlav Olševski, Julius Sabatauskas, Vilius Semeška,
Algirdas Stončaitis, Andrius Vyšniauskas.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Sankcijų grupės vadovė Renata Jasilionytė, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Sankcijų grupės patarėja Agnė Sakalauskaitė, Finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento Mokesčių ir muitų administravimo skyriaus vedėja Ramunė Fabijonavičiūtė, Finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento Mokesčių ir muitų administravimo skyriaus patarėjas Egidijus Vizgirda, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Vygantas Paigozinas, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Teisės sk. vyresnis patarėjas Aivaras Danusas, Vidaus reikalų ministerijos Strateginių sprendimų paramos grupės vyresnysis patarėjas Audrius Kasinskas, Seimo kanceliarijos Teisės departamento Viešosios tiesės skyriaus patarėja Eglė Drėgvaitė, Seimo kanceliarijos Teisės departamento atstovė Eglė Drėgvaitė.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjos: Martyna Civilkienė, Jurgita Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, vyriausioji specialistė Aidena Bacevičienė, padėjėjos: Meilė Čeputienė, Rivena Zegerienė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-03-10

2

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1. Pagal teikiamo projekto 2 straipsniu keičiamo kodekso 515 straipsnio 1 dalį, už joje nurodytą nusižengimą asmenims bei juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims gali būti skiriama maksimali – šešių tūkstančių eurų bauda, padarius pakartotinį nusižengimą (ANK 515 straipsnio 2 dalis) maksimalios nuobaudos dydis išlieka nepakitęs. Svarstytina, ar sistemos prasme maksimalios sankcijos, numatytos tiek už pirmą kartą padarytą, tiek ir už pakartotinį nusižengimą, yra pagrįstos. Nusižengimo pakartotinumas rodo, kad asmuo yra labiau linkęs nepaisyti teisės reikalavimų. Šiuo aspektu pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2005 m. lapkričio 10 d. nutarime yra pažymėjęs, kad asmeniui už pakartotinį pažeidimą gali būti taikoma kitokia, griežtesnė sankcija – skiriama kitokia, griežtesnė bausmė arba nuobauda nei asmeniui, padariusiam tokią pat veiką pirmąkart. ANK maksimalios sankcijos, numatytoms asmenims, pirmą kartą padariusiems nusižengimą ir asmenims, baudžiamiems pakartotinai, paprastai savo dydžiu skiriasi, todėl šiuo atveju neatribojant maksimalių nuobaudų dydžių, būtų išbalansuota kodekso sankcijų sistema. 

 

Nepritarti

Šiuo metu ANK 515 str. jau yra numatyta, kad už pirmą kartą padarytą aktualų nusižengimą asmeniui gali būti skiriama maksimali 6000 eurų dydžio bauda. Kadangi projekto tikslas – griežtinti atsakomybę, ANK 515 str. negali būti nustatyta, kad už pakartotinai padaromą nusižengimą asmeniui maksimaliai skiriama bauda, mažesnė nei už pirmą kartą padarytą nusižengimą, taigi ir pakartotinumo atveju 515 straipsnio 2 d. nustatytina maksimali skirtina bauda, lygi 6000 eurų, kokią tik galima skirti pagal ANK. Tuo tarpu minimalios baudos dydžiai fiziniams asmenims nekeičiami (200 eurų), o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims siūloma nustatyti minimalią 600 eurų dydžio baudą. Už pakartotinai padarytą administracinį nusižengimą fiziniams asmenims skirtina minimali bauda lygi 2000 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – 4000 eurų.

Plati asmenims skirtinų baudų amplitudė, skirtingos baudų medianos, nuo kurių pradedama skaičiuoti asmenims skirtina konkreti bauda (žr.: ANK 34 str. 2 d. nuostatas), maksimaliai skirtina 6000 eurų dydžio bauda leis tinkamai individualizuoti asmenims skirtinas baudas, priklausomai nuo aktualių teisinių ir faktinių aplinkybių

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-03-10

2

 

 

2. Atkreiptinas dėmesys, kad projekto 2 straipsniu keičiamo kodekso 515 straipsnio 3 dalyje yra numatoma, kad už minėto straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas turto konfiskavimas. Pastebėtina, kad teikiamo projekto nuostatose nėra išskiriamas koks konkrečiai turtas turimas omenyje, todėl teikiamas reglamentavimas gali suponuoti atvejus, kuomet už minimus padarytus nusižengimus galės būti konfiskuojamas bet kuris asmeniui priklausantis turtas (nekilnojamasis turtas, piniginės lėšos ir t.t.). Atkreiptinas dėmesys, kad Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 29 straipsnio 2 dalyje yra numatoma, kad konfiskuojamas tik tas turtas, kuris buvo administracinio nusižengimo įrankis, priemonė, dalykas ar įstatymų uždraustos veikos rezultatas. Atsižvelgiant į tai ir siekiant teisinio aiškumo, siūlytina projekto 2 straipsniu keičiamo kodekso 515 straipsnio 3 dalį patikslinti, numatant koks turtas gali būti konfiskuojamas už administracinius nusižengimus numatytus projekto 515 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

 

Pritarti

ANK 515 straipsnio 2 dalis dėstytina taip:

„3. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas administracinio nusižengimo padarymo įrankio, priemonės, taip pat prekių arba lėšų, kurios buvo šio nusižengimo dalykas ar veiklos rezultatas konfiskavimas.

 

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-03-10

 

 

 

3. Atkreipiame dėmesį į tai, kad vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 37.3. punktu, projekto 2 straipsniu keičiamo kodekso 515 straipsnio pavadinimas rašytinas paryškintomis raidėmis.

Pritarti

 

4.

Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėja L.Zdanavičienė

1, 5

 

 

Projekto 1 straipsniu keičiama ANK 29 straipsnio 4 dalis, o 5 straipsnyje nustatoma įstatymo įsigaliojimo data 2023 m. balandžio 15 d.

Atkreiptinas dėmesys, kad Seimas yra priėmęs įstatymą Nr. XIV-1660, kuriame taip pat buvo keista ANK 29 straipsnio 4 dalis. Šis įstatymas įsigalios 2023 m. gegužės 1 d. Todėl priėmus projektu teikiamas nuostatas, atitinkamai turi būti keičiamas ir priimtasis, bet dar neįsigaliojęs įstatymas Nr. XIV-1660 arba svarstomame projekte turėtų būti išdėstoma atitinkama ANK 29 straipsnio 4 dalies redakcija ir nustatoma vėlesnė nei 2023-05-01 įsigaliojimo data.

Pritarti

 

5.

Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėja L.Zdanavičienė

4N

 

 

 

Darbine tvarka su projekto rengėjais derinantis ir tobulinant projektą, projekto teikėjų iniciatyva pasiūlyta atsisakyti ANK priedo keitimo, nes projekto 4 straipsnyje nurodoma, kad keičiamas priedas į ES įgyvendinamų teisės aktų sąrašą įrašant tik du sankcijų reglamentus, tuo tarpu sankcijų reglamentų, kurie turėtų būti įgyvendinami yra bent 31, ir jie visi lygiaverčiai – todėl išskirti tik du reglamentus, nėra pagrindo. O taikant įstatymų paketui skubos tvarką, perdėstyti viso priedo nauja redakcija nėra galimybės. Tai bus padaryta Teisingumo ministerijos (Vyriausybės) teikiamais kitais projektais.

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: negauta.

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

8. Balsavimo rezultatai: už – 8, prieš – 0, susilaikė – 0.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Irena Haase, Agnė Širinskienė.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

 

PRIDEDAMA. Komiteto patobulintas įstatymo projektas, jo lyginamasis variantas.

 

Komiteto posėdžio pirmininkas                                                                                  (Parašas)                                                                      Julius Sabatauskas

 

 

Komiteto biuro patarėja Loreta Zdanavičienė