LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KULTŪROS KOMITETAS

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA

DĖL GAUTŲ NAUJŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1418 31, 46, 46(1) IR 48 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-1796(2)

 

 2023-03-29 Nr. 121-P-6

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkas Vytautas Juozapaitis, komiteto pirmininko pavaduotojas Robertas Šarknickas, komiteto nariai Angelė Jakavonytė, Vytautas Kernagis, Mykolas Majauskas, Liuda Pociūnienė, Stasys Tumėnas, Kęstutis Vilkauskas. Komiteto biuro patarėja, pavaduojanti vedėją, Deimantė Pukytė, patarėjos Milda Gureckienė, Aušra Pocienė, padėjėja Vaida Patiejūnienė.

Kviestieji asmenys: Seimo nariai Arvydas Nekrošius, Agnė Širinskienė, Aurelijus Veryga, Lietuvos Respublikos kultūros viceministras Vygintas Gasparavičius, Lietuvos Respublikos kultūros ministro patarėjas Sigitas Šliažas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupės vadovas Deividas Velkas, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėja kultūros klausimais Gabrielė Žaidytė, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Švietimo, mokslo ir kultūros grupės patarėjas Mindaugas Bundza, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos teisės skyriaus patarėjas Petras Grigalis, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto patarėja Vilma Greckaitė, Kultūros periodinių leidinių asociacijos vadovas Gytis Norvilas, Lietuvos radijo ir televizijos asociacijos prezidentė Gabrielė Andrašiūnienė, Interneto žiniasklaidos asociacijos pirmininkė Lina Bušinskaitė, Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula, Visuomenės informavimo etikos komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, asociacijos „Nacionalinė spauda“ pirmininkas Kęstutis Bulka, Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos direktorė Rasa Navickienė, Žurnalistų etikos inspekcijos tarnybos inspektorė Gražina Ramanauskaitė, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas Jonas Staselis, Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė Ineta Rizgelė, Lietuvos žiniasklaidos tautinių bendrijų kalbomis asociacijos vadovas Ernest Alesin.

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai: negauta.

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo nariai

Aurelijus Veryga, Arvydas Nekrošius, Aušrinė Norkienė, Agnė Širinskienė, Asta Kubilienė, Kęstutis Vilkauskas, Rita Tamašūnienė, Guoda Burokienė, Giedrius Surplys, Beata Pietkiewicz, Rasa Budbergytė, Orinta Leiputė 

2022-11-22

3

461

 

 

1

2

 

 

Argumentai:

Seimo valdybos 2021 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. SV-S-105 buvo sudaryta darbo grupė dėl viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos reglamentavimo ir savitvarkos institucijų sistemos peržiūros (toliau – darbo grupė), kurios tikslas buvo sistemiškai peržiūrėti visą viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos ir savitvarkos institucijų reglamentavimą. Darbo grupė parengė Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 pataisas, kuriomis buvo atnaujinta žiniasklaidos savireguliacijos ir savivaldos sistema ir pasiektas daugelį šalių tenkinantis kompromisas. Siekiant išlaikyti svarbiausias laisvos žiniasklaidos vertybes – nepriklausomumą, savireguliaciją ir žodžio laisvę, būtina užtikrinti, kad savireguliacijos institutas nebūtų reguliuojamas valstybės institucijų, politikų ar atskirtų visuomenės informavimo priemonių iniciatyva. Todėl siūloma Seimui grįžti prie darbo grupėje išdiskutuotų ir bendra sutarimą tarp organizacijų radusių Įstatymo projekto nuostatų, numatančių Visuomenės informavimo etikos komisijos formavimo modelio, svarstymo.

Pasiūlymas:

3 straipsnis. 461 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 46straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Komisiją sudaro 9 nariai: 3 narius bendru sutarimu skiria Asociacijos nariai, vienijantys viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus, 2 narius bendru sutarimu skiria Asociacijos nariai, vienijantys žurnalistus, vieną narį – LRT, 3 narius skiria Medijų taryba. Kandidatus į Komisijos narius Medijų tarybai teikia universitetai, vykdantys žurnalistikos studijų krypties studijų programas. Asociacijos nariai ir LRT savo atstovus skiria valdymo organų sprendimu. Komisijos nariai skiriami  3 metų kadencijai, bet ne ilgiau kaip dviem kadencijoms iš eilės ir ne anksčiau kaip po 3 metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra. Komisijos nariu gali būti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip 5 metų žurnalistinio, teisinio ar su žiniasklaidos veikla susijusio darbo patirtį turintis asmuo. Komisija iš savo narių 3 metams išsirenka Komisijos pirmininką.“ Komisijos nariai skiriami trejų metų kadencijai ir jais gali būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Po vieną savo atstovą į Komisiją deleguoja Asociacijos nariai, vieną atstovą – LRT, tris narius – Medijų taryba. Kandidatus Medijų tarybai teikia universitetai, vykdantys žurnalistikos studijų programą. Komisijos nariu gali būti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip penkerių metų žurnalistinio, teisinio ar su žiniasklaidos veikla susijusio darbo  patirtį turintis asmuo. Komisija iš savo narių kadencijos laikotarpiui išsirenka Komisijos pirmininką.

 

Pritarti

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                             Vytautas Juozapaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūros komiteto biuro patarėja Aušra Pocienė