LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VIII (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 419

STENOGRAMA

 

2020 m. birželio 11 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai
I. DEGUTIENĖ ir A. NEKROŠIUS

 

 


 

PIRMININKĖ (I. DEGUTIENĖ, TS-LKDF*). Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me 2020 m. bir­že­lio 11 d. va­ka­ri­nį ple­na­ri­nį po­sė­dį. (Gon­gas)

Re­gist­ruo­ja­mės. Už­si­re­gist­ra­vo 71 Sei­mo na­rys.

 

14.01 val.

Stan­dar­ti­za­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-1618 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4247(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me nuo li­ku­sio iš ry­ti­nio po­sė­džio pro­jek­to – Stan­dar­ti­za­ci­jos įsta­ty­mo 18 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4247. At­si­pra­šau, Stan­dar­ti­za­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-1618 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui.

1 įva­di­nis straips­nis. Pa­sta­bų nė­ra. Pri­im­tas.

To­liau I sky­rius 1 straips­nis. Pa­sta­bų nė­ra. Pri­im­tas. 2 straips­nis. Pri­im­tas.

To­liau II sky­rius. 3 straips­nis. Pri­im­tas. 4 straips­nis. Pri­im­tas.

III sky­rius. 5 straips­nis. Pa­sta­bų nė­ra. Pri­im­tas. 6 straips­nis. Pri­im­tas. 7 straips­nis. Pri­im­tas. 8 straips­nis. Pri­im­tas.

IV sky­rius. 9 straips­nis. Pri­im­tas. 10 straips­nis. Pri­im­tas. 11 straips­nis. Pri­im­tas. 12 strai­p­s­nis. Pri­im­tas. 13 straips­nis. Pri­im­tas. 14 straips­nis. Pri­im­tas.

To­liau tei­sės ak­tai, įgy­ven­di­na­mi Eu­ro­pos Są­jun­gos, ir 2 straips­nis – įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas ir įgy­ven­di­ni­mas. Siū­ly­mų nė­ra. Pri­im­tas.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to ke­tu­ri – už, ke­tu­ri – prieš. Mo­ty­vai. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 79. Bal­sa­vo 78: už – 78, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Stan­dar­ti­za­ci­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.03 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Es­ti­jos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės, Lat­vi­jos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės su­si­ta­ri­mo dėl Bal­ti­jos oro erd­vės ste­bė­ji­mo ir kontro­lės sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4691(2) (pri­ėmi­mas)

 

Po­pie­ti­nės dar­bo­tvarkės pir­ma­sis klau­si­mas – įsta­ty­mo „Dėl Es­ti­jos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės, Lat­vi­jos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės su­si­ta­ri­mo dėl Bal­ti­jos oro erd­vės ste­bė­ji­mo ir kon­tro­lės sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas. Vie­nas straips­nis. Jo­kių pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti? Pri­im­tas.

Dėl vi­so įsta­ty­mo. M. Pui­do­kas – už.

M. PUIDOKAS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, ra­gi­nu iš tie­sų pa­lai­ky­ti, nes tik­rai ge­ras ir svar­bus pro­jek­tas. Kal­bant apie pa­čius mo­ty­vus, mes tu­ri­me si­tu­a­ci­ją, kai re­mian­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 138 straips­nio 1 da­lies 2 punk­tu mums rei­kė­tų ra­ti­fi­kuo­ti Es­ti­jos Res­pub­li­kos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės su­si­ta­ri­mą dėl Bal­ti­jos oro erd­vės ste­bė­ji­mo ir kon­tro­lės sis­te­mos me­cha­niz­mo or­ga­ni­za­vi­mo. Jis bu­vo pa­si­ra­šy­tas dar 2019 me­tais Briu­se­ly­je. Su­si­ta­ri­mu yra api­brė­žia­mos tri­jų Bal­ti­jos ša­lių vy­riau­sy­bių ben­dra­dar­bia­vi­mo gai­rės bū­tent dėl mū­sų ša­lių oro erd­vės ste­bė­ji­mo tin­klo ir kon­tro­lės sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo, ir val­dy­mo šio­je sri­ty­je pa­grin­dų. To­dėl ra­gi­nu vi­sus pa­lai­ky­ti, nes ge­o­po­li­tiš­kai ben­dra­dar­bia­vi­mas Bal­ti­jos jū­ros erd­vė­je mums yra ypač svar­bus ne tik NATO for­ma­tu, bet ir su mū­sų kai­my­ni­nė­mis ša­li­mis – Lat­vi­ja ir Es­ti­ja.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai: prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.06 val.

Įsta­ty­mo „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ir Da­ni­jos Ka­ra­lys­tės Vy­riau­sy­bės susi­ta­ri­mo dėl įslap­tin­tos in­for­ma­ci­jos, ku­ri pa­ren­gia­ma ar ku­ria kei­čia­ma­si vyks­tant ka­ri­niam ben­dra­dar­bia­vi­mui, abi­pu­sės ap­sau­gos ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4572(2) (pri­ėmi­mas)

 

Įsta­ty­mo „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ir Da­ni­jos Ka­ra­lys­tės Vy­riau­sy­bės su­si­ta­ri­mo dėl įslap­tin­tos in­for­ma­ci­jos, ku­ri pa­ren­gia­ma ar ku­ria kei­čia­ma­si vyks­tant ka­ri­niam ben­dra­dar­bia­vi­mui, abi­pu­sės ap­sau­gos ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas. Vie­nas straips­nis. Jo­kių siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti? Dėl vi­so ke­tu­ri – už, ke­tu­ri – prieš. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.07 val.

Fi­nan­si­nės pa­ska­tos pir­mą­jį būs­tą įsi­gy­jan­čioms jau­noms šei­moms įsta­ty­mo Nr. XIII-1281 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2396(2) (pri­ėmi­mas)

 

Fi­nan­si­nės pa­ska­tos pir­mą­jį būs­tą įsi­gy­jan­čioms jau­noms šei­moms įsta­ty­mo 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas. Į tri­bū­ną kvie­čiu V. Rin­ke­vi­čių, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Vik­to­rai Rin­ke­vi­čiau, pra­šau. Bu­vo tik vie­nas straips­nis, ta­čiau po Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mo, kaip su­pra­tau, ko­mi­te­tas tam pri­ta­rė, at­si­ran­da 2 straips­nis ir 3 straips­nis. Gal ta­da ga­lė­tu­mė­te pa­ko­men­tuo­ti?

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Tei­sės de­par­ta­men­to vi­soms pa­sta­boms Sei­mas pri­ta­rė. Vi­soms pa­sta­boms pri­ta­rė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai – ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Ačiū. 1 straips­nis? Pri­im­tas. 2 straips­nis? Pri­im­tas. Ir 3 straips­nis? Pri­im­tas. Dėl vi­so ke­tu­ri – už, ke­tu­ri – prieš. Už – A. Nor­kie­nė.

A. NORKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš tik­rai džiau­giuo­si, kad į ma­no ir ko­le­gės V. Ačie­nės siū­ly­mus bu­vo at­si­žvelg­ta ir fi­nan­suo­ja­mos te­ri­to­ri­jos bus per­žiū­ri­mos tik, kai pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką pa­skai­čiuo­to te­ri­to­ri­jos ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plo­to vie­ne­to nor­ma­ty­vi­nė ver­tė pa­di­dės dau­giau kaip 20 %. To­dėl pri­tar­da­mi bū­tent šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui tik­rai iš­sau­go­si­me tei­sė­tus lū­kes­čius jau­nų žmo­nių, jau­nų šei­mų, ku­rios su vals­ty­bės pa­gal­ba no­ri įsi­gy­ti būs­tą re­gio­ne. Kas su­si­ra­do dar­bus, kas grį­žo iš už­sie­nio, ra­do dar­že­lius, mo­kyk­las ir tie lū­kes­čiai tie­siog ne­bu­vo pa­tei­sin­ti, nes tai už­trun­ka lai­ko. Pa­aiš­kė­jo, kad pa­si­rink­ta­me re­gio­ne nė­ra ga­li­my­bės įsi­gy­ti būs­to, nes pa­si­kei­tus ka­len­do­ri­niams me­tams pa­si­kei­tė ir re­gio­no, ku­ria­me nu­ma­tė įsi­gy­ti būs­tą, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plo­to vie­ne­to nor­ma­ty­vi­nė ver­tė. To­dėl kvie­čiu tik­rai bal­suo­ti už šį pro­jek­tą už. Dė­ko­ju.

PIRMININKĖ. K. Gla­vec­kas – prieš.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad ši­ta pa­tai­sa, tai yra to­kia ko­rek­ci­ja, tu­ri ko­kią nors reikš­mę tiems žmo­nėms, jau­niems žmo­nėms, ku­rie ban­do pirk­ti bu­tą. Bet aš no­riu pa­sa­ky­ti vie­ną es­mi­nį da­ly­ką, kad mes iš tik­rų­jų ran­da­me la­bai daug pi­ni­gų ki­tiems da­ly­kams ir vi­so­kio­mis for­mo­mis – pa­sko­lų, sub­si­di­jų, o ši­tam pro­jek­tui, ši­tai pro­gra­mai įgy­ven­din­ti mes ski­ria­me tik 10 mln. eu­rų. 10 mln. eu­rų yra la­bai men­ki pi­ni­gai, pa­ly­gin­ti su tuo jau­ni­mo po­rei­kiu. To­dėl aš ma­nau, kad ko­rek­ci­ja iš prin­ci­po tei­sin­ga, bet pa­ti ap­im­tis to fon­do iš tik­rų­jų nu­ma­ty­ta ma­ža. Aš ma­nau, kad ki­tais me­tais ji bus pa­ko­re­guo­ta, esant ga­li­my­bei. Ačiū.

PIRMININKĖ. V. Ačie­nė – už.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tai, ką pa­sa­kė pro­fe­so­rius, aiš­ku, pro­fe­so­rius ga­li kal­bė­ti ir už, ir prieš, šian­dien pa­si­sa­kė prieš, bet gal­būt ve­damas ide­o­lo­gi­nių skir­tu­mų.

Iš tik­rų­jų rei­kia at­kur­ti tei­sy­bę. No­riu tik pa­si­džiaug­ti, kad tai yra pas­ku­ti­nė pa­tai­sos pri­ėmi­mo sta­di­ja, ir no­riu pa­si­džiaug­ti, kad prieš dve­jus me­tus star­ta­vu­si pro­gra­ma šian­dien įgau­na pa­grei­tį. Sta­tis­ti­ka yra to­kia, kad 2019 me­tais, nuo me­tų pra­džios iki ge­gu­žės mė­ne­sio, bu­vo pa­teik­tos 294 pa­raiš­kos, tuo tar­pu 2020 me­tais per tą pa­tį lai­ko­tar­pį jau yra pa­teik­ta 690 pa­raiš­kų. Tai reiš­kia, kad jau­ni­mas no­ri gy­ven­ti re­gio­nuo­se, kad jie no­ri čia kur­ti sa­vo at­ei­tį, ir tai yra svei­kin­ti­na. O ta ko­rek­ci­ja – tai yra tai, kad at­si­sta­ty­tų tie re­gio­nai, ku­rie bu­vo pri­imant pa­tį įsta­ty­mą, tai yra, kaip mi­nė­jo ko­le­gė, tam, kad bū­tų iš­sklai­dy­ti vi­si ne­tei­sė­ti lū­kes­čiai ir kad šei­mos ga­lė­tų kur­tis ta­me re­gio­ne, ku­rį nu­ma­tė prieš me­tus lai­ko. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū. E. Pu­pi­nis – už.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų šis įsta­ty­mas bu­vo pri­im­tas prieš ge­rus dve­jus me­tus, ta­čiau jau pir­mais me­tais pa­ma­tė­me, kad nor­ma­ty­vi­nės ver­tės kri­te­ri­jus nė­ra pa­kan­ka­mai pa­sto­vus. Tai pa­ma­tė ir ki­tos sa­vi­val­dy­bės, pa­ma­tė ir Sei­mo na­riai, kad iš tik­rų­jų jis kin­ta. Ir jei­gu ti­ko pa­gal pir­mą va­rian­tą, skai­čius bu­vo nu­ma­ty­tas 65 % ir daug kas pa­kliu­vo, tai jau po me­tų kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės ne­te­ko tos tei­sės pa­gal nor­ma­ty­vi­nės ver­tės kri­te­ri­jų įsi­gy­ti būs­tų. Ir čia kaip tik bu­vo pro­ble­ma, ka­da as­me­nys, nu­ma­tę kel­tis į re­gio­nus, ne­si­kė­lė, nes pa­si­kei­tė są­ly­gos.

Ma­nau, kad ma­no pa­teik­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas bu­vo taip pat at­si­žvel­giant į šį kri­te­ri­jų, bet kai pa­ma­tė­me, kad kri­te­ri­jus kin­ta, tai siū­liau ir ki­tą va­rian­tą – pri­si­riš­ti prie sta­bi­laus dy­džio, tai yra at­stu­mo nuo di­džių­jų mies­tų ri­bos. Gai­la, kad įsta­ty­mo pro­jek­to pa­siū­ly­mui ne­pri­ta­rė. Iš tik­rų­jų be­lie­ka tik pri­tar­ti tam, kas ir da­bar yra pri­im­ta, tai yra pa­lik­ti kri­te­ri­jų ir pa­lik­ti kri­te­ri­jaus pa­klai­dą ne di­des­nę ne­gu 20 % per me­tus.

Ta­čiau ti­kiu, kad ir tas kri­te­ri­jus vis dėl­to nė­ra pa­kan­ka­mai tva­rus ir po me­tų mes vėl su­grį­ši­me, ka­dan­gi ir vėl kur nors pa­kils būs­to kai­nos, ar­ba da­lis žmo­nių, ku­rie nu­ma­tė kel­tis į re­gio­nus, ne­ga­lės įgy­ven­din­ti sa­vo sva­jo­nės ir ten nu­si­pirk­ti būs­tą. Keis­ta, bet, pa­vyz­džiui, pa­gal pir­mą­jį pa­reng­tą kri­te­ri­jų Ute­nos da­lis bu­vo iš­kri­tu­si. Vė­liau, po me­tų, iš­kri­to vi­sa Ute­na. Tai da­bar gal­būt grįž­ta tik vie­nas treč­da­lis Ute­nos, kur bus ga­li­ma įsi­gy­ti būs­tą.

Ma­ny­čiau, kad žmo­nės ne­kal­ti, kad kaž­kur nor­ma­ty­vi­nės ver­tės yra pa­di­dė­ju­sios, nes jas taip ap­skai­čia­vo. Siū­lau pri­tar­ti, bet ieš­ko­ti tva­res­nio bū­do, kaip bū­tų ga­li­ma įgy­ven­din­ti tai, kas ir bu­vo nu­ma­ty­ta Sei­me.

PIRMININKĖ. M. Pui­do­kas – už.

M. PUIDOKAS (MSNG). Pas­ta­ruo­ju me­tu daug dė­me­sio ski­ria­ma tiek vai­kams, tiek sen­jo­rams, pri­ima­mi šioms gy­ven­to­jų gru­pėms pa­lan­kūs įsta­ty­mai. Tai la­bai svar­bu, ypač šiuo su­dė­tin­gu lai­ko­tar­piu, ta­čiau tu­ri­me ne­pa­mirš­ti ir jau­nų šei­mų, ku­rios tie­sio­giai su­si­du­ria tiek su di­de­liais fi­nan­si­niais iš­šū­kiais, tiek su pro­ble­ma, kai yra ku­ria­ma šei­ma, jau­na šei­ma, kal­bant apie būs­tą. Vi­sa­da pa­si­sa­kiau už tra­di­ci­nės šei­mos puo­se­lė­ji­mą, to­dėl la­bai pri­ta­riu, kad šio­je ka­den­ci­jo­je yra at­kreip­tas dė­me­sys į jau­nos šei­mos pir­mo­jo būs­to įsi­gi­ji­mo fi­nan­si­nių sun­ku­mų pa­leng­vi­ni­mus.

Iš kar­to sun­ku nu­ma­ty­ti vi­sus įsta­ty­mo tai­ky­mo as­pek­tus, to­dėl na­tū­ra­lu, jog šis įsta­ty­mas su­lau­kė ir, ma­nau, at­ei­ty­je dar su­lauks ko­rek­ci­jų. Tik­rai daug žmo­nių ir šei­mų bu­vo krei­pę­si, ka­dan­gi jie ma­tė tuos trū­ku­mus, tas pro­ble­mas, kai sie­kiant įgy­ven­din­ti šį įsta­ty­mą ir jo kil­nius tiks­lus prak­ti­ko­je daž­nai to ne­pa­vyk­da­vo pa­da­ry­ti ir gau­ti pa­gal­bos, ku­rios jie re­a­liai tu­rė­jo pa­grįs­tų lū­kes­čių ti­kė­tis. Bet svar­bu pa­mi­nė­ti tai, kad ir šis įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas yra su­si­jęs su pa­ra­mos šei­moms įsi­gy­jant pir­mą­jį būs­tą są­ly­gų ge­ri­ni­mu. Są­ly­gų ge­ri­ni­mo tik­rai rei­kia, to­dėl pa­lai­kau ir vi­sus ra­gi­nu bal­suo­ti už šį įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 83: už – 80, prieš – 1, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – pra­šom J. Varž­ga­lys.

J. VARŽGALYS (LVŽSF). Aš tik no­rė­čiau pa­sa­ky­ti vie­ną pa­sta­bą ir re­a­guo­ti į ko­le­gos E. Pu­pi­nio kal­bą. Iš tik­rų­jų, Ed­mun­dai, tur­būt ne­rei­kė­tų iš­skir­ti Tau­ra­gės, Ute­nos. Lie­tu­vo­je yra tik pen­ki did­mies­čiai. O ki­ti – nei Ma­ri­jam­po­lė, nei Tau­ra­gė tur­būt, nei Ute­na, ne­bus tie did­mies­čiai, kad jiems tai­ky­tu­me at­ski­ras są­ly­gas. To­dėl ir ute­niš­kiai tu­ri nau­do­tis šio­mis leng­va­to­mis, ir­gi yra Ute­nos re­gio­nas. Reik­tų at­ei­ty­je ko­re­guo­ti.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, da­bar jau po­pie­ti­nės dar­bo­tvarkės klau­si­mas, nes įsta­ty­mas dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ir Tur­ki­jos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės su­si­ta­ri­mo yra per­ke­lia­mas į ant­ra­die­nį.

 

14.17 val.

At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-787 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1555(2) (svars­ty­mas)

 

O da­bar – At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1555(2) svars­ty­mas. Kvie­čiu V. Ving­rie­nę, Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas ap­svars­tė šį siū­ly­mą, tai yra siū­ly­mas draus­ti im­por­tuo­ti į Lie­tu­vą ša­lin­ti ir de­gin­ti skir­tas tiek pa­vo­jin­gas, tiek ko­mu­na­li­nes at­lie­kas. Ko­mi­te­tas ap­svars­tė, at­si­žvel­gė į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, Vy­riau­sy­bės iš­va­das, pa­siū­ly­mus ati­tin­ka­mai pa­ko­re­ga­vo ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­kui. Dis­ku­si­ja. Kvie­čiu S. Gent­vi­lą.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­mi Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, lyg ir ne­la­bai reikš­min­gas pro­jek­tas, bet no­rė­tų­si ke­le­tą ak­cen­tų su­dė­lio­ti.

2015 me­tais į Lie­tu­vą iš Ai­ri­jos bu­vo im­por­tuo­tos at­lie­kos, ku­rios tu­rė­jo bū­ti per­rū­šiuo­tos ir vė­liau su­tvar­ky­tos Lat­vi­jo­je. Ta­čiau 2015 me­tais, kaip iš­aiš­kė­jo, at­lie­kos, ku­rios at­plau­kė į Klai­pė­dos uos­tą, bu­vo tie­sio­giai nu­vež­tos į Klai­pė­dos jė­gai­nę „For­tum“ ir ten su­de­gin­tos. „For­tum Klai­pė­da“ at­lei­do vi­sus sa­vo va­do­vus, vi­są sa­vo va­do­vų gran­dį, o Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, ku­ri iš­da­vė lei­di­mus šioms at­lie­koms im­por­tuo­ti, at­li­ko vi­di­nį ty­ri­mą ir po vi­di­nio ty­ri­mo ne­nu­baus­tas nė vie­nas pa­rei­gū­nas, nors lei­di­mai yra iš­duo­ti. Štai kaip vei­kia Lie­tu­vo­je at­lie­kų kon­tro­lė ir kaip yra iš­ieš­ko­ma lei­di­mus iš­da­vu­sių as­me­nų at­sa­ko­my­bė.

Kon­kre­čiai kal­bant apie šį pro­jek­tą, at­lie­kų im­por­tas nė­ra rei­ka­lin­gas, nes Lie­tu­vo­je yra at­lie­kų per­tek­lius. Mes ga­li­me kas­ti, kas­ti, kas­ti są­var­ty­nus ir tik­rai tų at­lie­kų bus tiek, kad dar de­šimt­me­tį ga­lė­si­me už­si­tik­rin­ti vie­ti­nių at­lie­kų tvar­ky­mą jė­gai­nė­se.

Aš šio įsta­ty­mo pro­jek­tą ma­tau kaip dar vie­ną kir­tį val­dan­čių­jų at­lie­kų de­gi­ni­mo jė­gai­nėms, ku­rios jau šie­met pra­de­da veik­ti. Užuot imantis ir ryž­tin­gai pa­sa­kius, kad to­kių jė­gai­nių yra 480 per Eu­ro­pą, jų veik­la jau tę­sia­si 40 me­tų, iš įvai­riau­sių pu­sių ima­ma­si jų kom­pro­mi­ta­vi­mo. Pra­dė­ki­me nuo to, kad 2018 me­tų spa­lį bu­vo pri­im­tas įsta­ty­mas, ku­riuo at­lie­kų de­gi­ni­mo jė­gai­nių sta­ty­bą ga­lė­tų su­stab­dy­ti ši­ta Vy­riau­sy­bė. Ta­da Pre­zi­den­tei D. Gry­baus­kai­tei ve­ta­vus to­kį įsta­ty­mą bu­vo pa­si­prie­šin­ta ve­to, pa­lik­ta tei­sė Vy­riau­sy­bei spręs­ti. Tai bu­vo da­ro­ma Pre­zi­den­to kam­pa­ni­jos iš­va­ka­rė­se ban­dant pa­ro­dy­ti, ko­kį mes stip­rų ryž­tą tu­ri­me. Vėl bu­vo ver­čia­ma… ir dis­ku­tuo­ja­ma apie šių jė­gai­nių pras­tą po­vei­kį vi­suo­me­nės svei­ka­tai, ap­lin­kai. Nie­ko ne­bu­vo pa­da­ry­ta. At­virkš­čiai, ap­lin­kos mi­nist­ras K. Ma­žei­ka Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui pats pa­ra­šė ir pri­pa­ži­no, kad to­kia jo pri­sta­ty­to įsta­ty­mo ver­si­ja prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, nors jis iš tri­bū­nos daug kar­tų gin­či­jo­si, kaip to­kio įsta­ty­mo rei­kia.

Po to pa­si­py­lė ki­tos ini­cia­ty­vos. To­kios kaip, pa­vyz­džiui, at­lie­kų de­gi­ni­mo kie­kių ri­bo­ji­mas – 500 tūkst. to­nų, nors pa­jė­gu­mai yra per 615 tūkst. esa­mų tri­jų jė­gai­nių, o dar ir dau­giau. Da­bar tu­ri­me dis­ku­si­ją apie ri­bo­ji­mą im­por­to, ku­ris jau fak­tiš­kai už­draus­tas mi­nist­ro po­įsta­ty­mi­niais tei­sės ak­tais. Ir aš ma­tau be­si­tę­sian­tį nuo­la­ti­nį V. Ving­rie­nės, K. Ma­žei­kos, S. Skver­ne­lio kom­pro­mi­ta­vi­mą vals­ty­bės svar­bių pro­jek­tų. Tai yra tik­rai ža­lin­ga. Mes tu­ri­me iš­ei­ti ir žmo­nėms pa­sa­ky­ti: šie ob­jek­tai nė­ra kenks­min­gi vi­suo­me­nės svei­ka­tai, Klai­pė­do­je jis jau vei­kia 7 me­tus, Eu­ro­po­je – 40 me­tų. Jie sto­vi Eu­ro­pos mies­tuo­se, tu­rin­čiuo­se ge­riau­sią gy­ve­ni­mo ko­ky­bę, to­kiuo­se kaip Vie­na, Stok­hol­mas, mies­tų cen­tri­nė­se da­ly­se, ir nie­ko čia blo­go. Užuot ėmęsi įsta­ty­mų, kaip šis, pa­ren­gi­mo – ri­bo­jan­čio įsta­ty­mo var­du im­por­tą, jau fak­tiš­kai už­draus­to, o bu­vę ir im­por­ta­vę pa­rei­gū­nai, ku­rie lei­do im­por­tą, yra ne­nu­baus­ti, man at­ro­do, tu­rė­tu­me su­si­kon­cen­truo­ti iš es­mės į ki­tą klau­si­mą: kaip ne­de­gin­ti per­tek­li­nių at­lie­kų ir ne­vež­ti per­tek­li­nių at­lie­kų į są­var­ty­nus.

Pra­ei­tos sa­vai­tės ant­ra­die­nį, at­si­pra­šau, šį ant­ra­die­nį bu­vo pri­im­tas są­var­ty­no tar­šos mo­kes­čio su­ma­ži­ni­mas iki 10 eu­rų. Tai yra žy­miai žy­miai blo­giau ne­gu ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­rį mes pa­tei­kia­me vėl vir­pin­da­mi orą, kaip mes rū­pi­na­mės Lie­tu­vos gy­ven­to­jų svei­ka­ta, o es­mi­niais, ker­ti­niais da­ly­kais – są­var­ty­nų už­terš­tu­mu – ne­si­rū­pi­na­me. Kvie­čiu nu­sto­ti ko­vo­ti prieš tik­rai pa­žan­gias, bet veng­ti­nas tech­no­lo­gi­jas – at­lie­kų de­gi­ni­mo jė­gai­nes – ir pra­dė­ti re­a­liai rū­pin­tis pa­rei­gū­nų, ku­rie iš­duo­da lei­di­mus im­por­tuo­ti į Lie­tu­vą at­lie­kas, nu­bau­di­mu ir tei­sy­bės su­ra­di­mu. Ačiū už dė­me­sį.

PIRMININKĖ. Kvie­čiu dis­ku­tuo­ti V. Ving­rie­nę.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ne kar­tą pa­brė­žiau, kad anks­tes­nės Vy­riau­sy­bės spren­di­mas in­ves­tuo­ti į per­tek­li­nius at­lie­kų de­gi­ni­mo pa­jė­gu­mus ap­lin­ko­sau­gos po­žiū­riu bu­vo ne­ap­gal­vo­tas žings­nis at­gal. Tą ak­cen­tuo­ja ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, re­gu­lia­riai reiš­kian­ti su­si­rū­pi­ni­mą dėl Lie­tu­vo­je už­si­sto­vė­ju­sių ap­lin­ko­sau­gos pro­ble­mų ir lė­tai įgy­ven­di­na­mų žie­di­nės eko­no­mi­kos tiks­lų. Ko­mi­si­jos ata­skai­to­se ir ko­mu­ni­ka­tuo­se nuo­lat reiš­kia­mas rim­tas su­si­rū­pi­ni­mas dėl Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų į per­tek­li­nius at­lie­kų de­gi­ni­mo pa­jė­gu­mus kaip kliū­tį įgy­ven­din­ti am­bi­cin­gus žie­di­nės eko­no­mi­kos tiks­lus. Pa­brė­žia­ma, kad Lie­tu­va tu­ri per­pla­nuo­ti at­lie­kų sek­to­riaus in­ves­ti­ci­jas, tiek vie­šas, tiek pri­va­čias, į tvar­ky­mo hie­rar­chi­ją, di­džiau­sią pri­ori­te­tą ski­riant pre­ven­ci­jai ir per­dir­bi­mui.

Be to, Ko­mi­si­ja rei­ka­lau­ja ir ap­mo­kes­tin­ti at­lie­kų de­gi­ni­mą. Šian­dien Klai­pė­do­je vei­kia „For­tum“ de­gi­ni­mo jė­gai­nė, Kau­ne pra­dė­jo, o Vil­niu­je šių me­tų ga­le pra­dės veik­ti „Ig­ni­tis“ ana­lo­gai. Su­da­ry­tos ga­li­my­bės de­gin­ti net 615 tūkst. to­nų at­lie­kų per me­tus. Be to, dar ir „Ak­me­nės ce­men­tas“ gau­na lei­di­mą de­gin­ti maž­daug 100 tūkst. to­nų per me­tus, kai net, op­ti­mis­tiš­kiau­sių pro­jek­ci­jų skai­čia­vi­mais, me­ti­nis de­gin­ti­nų at­lie­kų kie­kis po 2030 me­tų te­siek­tų 380 tūkst. to­nų.

Pa­klaus­ki­te sa­vęs, iš kur gau­si­me tiek at­lie­kų, kad pa­tei­sin­tu­me to­kią in­fra­struk­tū­rą? Ap­lin­ko­sau­gos tech­no­lo­gi­jos šian­dien nu­šuo­lia­vo į prie­kį, ne­kal­bė­ki­me apie tai, kas ką in­ves­ta­vo prieš 40 me­tų, ši tech­no­lo­gi­ja yra pa­se­nu­si. Jos nu­šuo­lia­vo į prie­kį, kad at­lie­kų net­gi per­dir­bi­mas, nors mū­sų ša­ly­je dau­ge­lio te­be­lai­ko­mas uto­pi­niu spren­di­mu, tarp­tau­ti­nė­je ben­druo­me­nė­je vis dėl­to daž­niau api­brė­žia­mas at­gy­ve­nan­čiu ir tik mi­ni­ma­liai ten­ki­nan­čiu ža­lio­sios eko­no­mi­kos prin­ci­pus. At­lie­kų pre­ven­ci­ja, pro­duk­tų il­ga­am­žiš­ku­mas, nuo­la­ti­nis per­dir­ba­mu­mas, nuo­lat at­gau­na­ma ža­lia­va – štai apie ką jau kal­ba­ma aukš­čiau­siu lyg­me­niu. To­kio­je švie­so­je Lie­tu­va ima at­ro­dy­ti keis­čiau nei keis­tai. Prieš sa­vai­tę čia, Sei­me, pri­ėmę spren­di­mą ženg­ti pir­mą ryž­tin­gą žings­nį pa­žan­gaus ža­lio­jo kur­so link, tik­rai ne­ga­li­me leis­ti sau vie­na ko­ja kul­niuo­ti pri­mi­ty­viau­siu, tai­gi leng­viau­siu ke­liu. Po­ten­cia­lios ža­lia­vos su­de­gi­ni­mą jo ša­li­nin­kai vis dar lin­kę tei­sin­ti kal­bo­mis apie są­var­ty­nų ma­ži­ni­mo svar­bą ir pi­ges­nes šil­dy­mo pa­slau­gas did­mies­čių gy­ven­to­jams, nu­ty­lė­da­mi tai, kad ši­tie did­mies­čių gy­ven­to­jai su­si­mo­kės už šią nuo­lai­dą pa­di­dė­ju­sio­mis at­lie­kų tvar­ky­mo kai­no­mis. Tai ap­mo­kės, be­je, ir ki­tų mies­tų gy­ven­to­jai.

Šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­ma už­kirs­ti ke­lią de­gi­ni­mui ir ša­li­ni­mui skir­tų at­lie­kų im­por­tui į Lie­tu­vą, jis bū­tų tik­rai ne­iš­ven­gia­mas, kai de­gi­ni­mo jė­gai­nėms ne­už­teks ža­lia­vos už­pil­dy­ti 715 tūkst. to­nų pa­jė­gu­mų per me­tus. Įve­ža­ma bus iš tų ša­lių, ku­rios ne­tu­ri tin­ka­mos in­fra­struk­tū­ros, no­ri at­si­kra­ty­ti at­lie­ko­mis ir iš­veng­ti di­de­lio de­gi­ni­mo mo­kes­čio jų ša­ly­se, dar­gi ir pri­mo­kė­da­mos tri­gu­bai dos­niau, nei šian­die­ną de­gi­ni­mo jė­gai­nės rei­ka­lau­ja iš MBA.

Ar mes tik­rai no­ri­me tap­ti Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Da­ni­jos ar ki­tų ša­lių at­lie­kų są­var­ty­nu ri­zi­kuo­da­mi vil­nie­čių, kau­nie­čių, klai­pė­die­čių svei­ka­ta, o ypač dar ir pan­de­mi­jos kon­teks­te? No­rė­čiau ma­ny­ti, kad mes šian­die­ną tik­rai ženg­si­me iš­min­tin­gą žings­nį.

Šiuo pro­jek­tu sie­kia­ma už­tik­rin­ti ir tei­sė­tą gy­ven­to­jų in­te­re­są. Taip pat už­tik­ri­na­ma per­spek­ty­vi al­ter­na­ty­va at­lie­kų srau­tą nu­kreip­ti iš ža­lia­vos nau­jų pro­duk­tų ga­my­bos link… taip tau­so­jant iš­tek­lius, ma­ži­nant tar­šą, at­ve­riant ke­lią ap­lin­kai drau­giš­kų, so­cia­liai at­sa­kin­gų, mo­der­nių tech­no­lo­gi­jų plėt­rai. Šian­dien pri­va­lo­me tvir­tai ap­si­spręs­ti, kur brė­žia­me rau­do­ną li­ni­ją. To­dėl pra­šau tar­ti drą­sų, ryž­tin­gą ne im­por­tuo­ja­mų at­lie­kų są­var­ty­nui. To­kio spren­di­mo tei­sę pa­tvir­ti­na mums ir Ba­ze­lio kon­ven­ci­ja, taip pat Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos reg­la­men­to nuo­sta­tos. Tik­rai siū­lo­mas pro­jek­tas nie­kaip ne­si­ker­ta su Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­se, nes ne­pri­eš­ta­rau­ja lais­vo pre­kių ju­dė­ji­mo prin­ci­pui, nes pas­ta­ro­jo ri­bo­ji­mas yra pa­tei­si­na­mas tei­sė­tai grin­džiant ap­lin­ko­sau­gi­niais ir var­to­to­jų tei­sės už­tik­ri­ni­mo tiks­lais.

PIRMININKĖ. Ačiū, ko­le­ge. Kvie­čiu A. Skar­džių.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pa­ci­tuo­siu ke­le­tą min­čių aukš­čiau­sios pa­rei­gū­nės Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­je, tai yra A. Ba­go­čiu­tės: „Kas įve­ža­ma iš ki­tų ša­lių, mes sa­vo ap­skai­to­je net ne­ma­to­me. Mes ne­tu­ri­me pa­kan­ka­mai re­a­ga­vi­mo pa­jė­gu­mų, trūks­ta žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių.“ Tai mes kal­ba­me apie at­lie­kas, įve­ža­mas į Lie­tu­vą. Ne­se­niai Lie­tu­vą su­krė­tė gais­ras Aly­tu­je. Įsi­klau­sy­ki­te į žo­dį – „eko­lo­gis­ti­ka“. Tai yra lo­gis­ti­kos įmo­nė, tu­rin­ti di­de­lį trans­por­to prie­mo­nių par­ką ir vi­są šiukš­ly­ną su­ve­žan­ti į Lie­tu­vą, tai yra pa­dan­gas. Dėl ko? Dėl to, kad yra di­de­li per­dir­bi­mo mo­kes­čiai kai ku­rio­se vals­ty­bė­se, ša­li­ni­mo mo­kes­čiai, ir bū­tent pa­to­giau­sia vi­sus š su­si­vež­ti į Lie­tu­vą ir dar už tai gau­ti pi­ni­gus, o po to jau – kaip Die­vas duos. Už­deg­si­me, kaip Tra­kuo­se kaž­ka­da ne­va žai­bas už­de­gė 2002 me­tais. Pra­ėju­sių me­tų gais­ras Aly­tu­je tai yra pa­sek­mės bū­tent to, kad Lie­tu­va ne­tu­ri kon­tro­lės me­cha­niz­mų, kaip ap­si­sau­go­ti, ir pa­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos po­li­ti­ka yra to­kia, ska­ti­nan­ti at­lie­kų im­por­tą į Lie­tu­vą.

Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je ta pa­ti A. Ba­go­čiu­tė ne­dvip­ras­miš­kai pa­reiš­kė, kad jos va­do­vau­ja­mas de­par­ta­men­tas (su­prask, ir vi­sa Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos vyk­do­ma po­li­ti­ka) yra už tai, kad pa­vo­jin­gos at­lie­kos bū­tų im­por­tuo­ja­mos į Lie­tu­vą. Ne­su­pran­ta­ma prie­žas­tis. Ar čia no­ri­ma, kad „Tok­si­ka“ tu­rė­tų sa­vo pa­jė­gu­mus ir vi­sas kenks­min­gas me­džia­gas mes­tų į ap­lin­ką? Gal­būt. Gal­būt kaž­ku­rių val­di­nin­kų in­te­re­sai. Ne­ma­nau, kad yra to­kia ap­lin­kos mi­nist­ro po­zi­ci­ja ir pa­čios Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos to­kia po­li­ti­ka. Be to, tie val­di­nin­kai, ku­rie čia sė­di ne pir­mą ka­den­ci­ją ir for­muo­ja ap­lin­kos po­li­ti­ką to­je mi­nis­te­ri­jo­je, taip, jie da­ro sa­vo po­li­ti­ką, to­dėl rei­ka­lin­gas pre­ven­ci­nis įsta­ty­mas, kad taip ne­bū­tų.

3 tūkst. to­nų at­lie­kų at­ke­lia­vo į „For­tu­mą“ prieš ke­le­tą me­tų iš Ai­ri­jos. Vi­sas lai­vas, tai ne ada­ta šie­no ku­pe­to­je, o lai­vas, di­džiu­lis lai­vas! Mui­ti­nė, pa­rei­gū­nai, sie­nos ap­sau­ga – nie­kas ne­su­re­a­ga­vo, kol 3 tūkst. to­nų ne­bu­vo su­de­gin­ta Klai­pė­dos „For­tu­me“, drau­džiant im­por­tuo­ti ar­ba ne­lei­džiant im­por­tuo­ti at­lie­kų, bui­ti­nių at­lie­kų, į Lie­tu­vą. Čia bu­vo bui­ti­nės at­lie­kos. Kas bu­vo nu­baus­tas? Ar nu­kri­to kam nors ke­pu­rė ar at­ly­gi­ni­mas? Nie­kas už tai ne­bu­vo nu­baus­tas. „For­tu­mas“, tai yra už­sie­nio ka­pi­ta­lo vals­ty­bi­nė įmo­nė, ati­dro­žė sa­vo pa­rei­gū­nus, bu­vo pa­že­min­ti ar per­kel­ti į ki­tas pa­rei­gas, bet Lie­tu­vo­je – jo­kios re­ak­ci­jos.

To­dėl, ger­bia­mie­ji, aš ma­nau, yra ne­su­pran­ta­mas da­ly­kas tai, kas tu­rė­tų bū­ti sa­vai­me su­pran­ta­ma sau­gant Lie­tu­vą, jos ne­pa­ver­čiant są­var­ty­nu. Tu­ri bū­ti su­dė­ti vi­si sau­gik­liai. Par­la­men­to rei­ka­las tą, kas nė­ra vyk­do­ma po­įsta­ty­mi­niais ak­tais, su­dė­ti į įsta­ty­mą, to­dėl siū­lau pa­lai­ky­ti šią ini­cia­ty­vą ir į įsta­ty­mą įra­šy­ti sau­gik­lius, kad nie­kam ne­kil­tų no­ro kiš­ti na­gų prie at­lie­kų im­por­to, ar jos bū­tų pa­vo­jin­gos, ar bui­ti­nės, ar dar ko­kios nors, kad ir per­dir­ba­mos, kaip pa­dan­gos Aly­taus „Eko­lo­gis­ti­ko­je“. Siū­lau pri­tar­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu M. Pui­do­ką.

M. PUIDOKAS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, il­gai jū­sų ne­už­lai­ky­siu. Iš tik­rų­jų Lie­tu­vos iš­skir­ti­nu­mas ga­lė­tų bū­ti tai, kad mū­sų vals­ty­bė siek­tų tap­ti eko­lo­giš­ka, ža­lia vals­ty­be, nes tas iš­skir­ti­nu­mas kaip ma­žos ša­lies nu­lem­tų tiek pa­ra­mą mū­sų tu­riz­mui, pri­trau­ki­mui, žmo­nių at­vy­ki­mui iš ki­tų ša­lių, tiek ir sie­kį puo­se­lė­ti ir iš­sau­go­ti gra­žią mū­sų vals­ty­bės gam­tą.

Kal­bant apie to­kius pro­jek­tus kaip šiukš­lių de­gi­ni­mo ga­myk­los, aš vi­są lai­ką nuo­sek­liai bu­vau prie­ši­nin­kas to­kių pro­jek­tų, nes Lie­tu­va, de­ja, pa­si­rin­ko tuo me­tu, tuo­me­ti­nė Vy­riau­sy­bė pa­si­rin­ko tar­šias tech­no­lo­gi­jas šiukš­lėms uti­li­zuo­ti. Vi­siš­kai ne­bu­vo at­si­žvelg­ta į tai, ką tu­ri su­kū­rę net mū­sų pa­čių vals­ty­bės moks­li­nin­kai, pa­vyz­džiui, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te yra su­kur­tos la­bai pui­kios plaz­mi­nės iš­du­ji­ni­mo tech­no­lo­gi­jos šiukš­lėms nai­kin­ti, jos yra vi­siš­kai ne­tar­šios.

Ma­no gi­liu įsi­ti­ki­ni­mu, par­la­men­tas kaip įstai­ga, ku­ri ne tik at­lie­ka par­la­men­ti­nę kon­tro­lę, bet ir sie­kia, kad mū­sų pri­im­ti spren­di­mai ne­kenk­tų vals­ty­bės žmo­nių svei­ka­tai ir pa­čiai ša­liai bei jos gam­tai, tu­rė­tų at­si­žvelg­ti į tai, kas iš­ras­ta ge­riau­sio, ne­tu­rė­tu­me gy­ven­ti pra­mo­ni­nės re­vo­liu­ci­jos lai­kais ir siek­ti nau­do­ti tas tech­no­lo­gi­jas, ku­rios nau­din­gos tik pa­čiam ver­slui. Aki­vaiz­du, kad mū­sų kaip vals­ty­bės sie­kis yra ne­bū­ti šiukš­lių trau­kos vals­ty­be, kad tas šiukš­les mums im­tų gau­siau im­por­tuo­ti iš ki­tų už­sie­nio ša­lių. Tai yra vi­siš­kai prie­šin­gas sie­kis tam, ku­rio tu­rė­tu­me siek­ti, kal­bant apie mū­sų gam­tą ir mū­sų žmo­nių ge­ro­vę.

Tai­gi tik­rai ra­gi­nu pa­lai­ky­ti šį siū­ly­mą, šį pro­jek­tą ir gal­vo­ju, kad tai ga­lė­tų bū­ti tik vie­nas iš pa­ke­to siū­ly­mų, ku­rie yra rei­ka­lin­gi. Vis dėl­to, ko ge­ro, jau ki­tos ka­den­ci­jos Sei­mui ir Vy­riau­sy­bei teks im­tis tų so­pu­lių, ku­riuos kels šiukš­lių de­gi­ni­mo ga­myk­los. Aš pats gy­ve­nu Kau­ne ir ži­nau, kaip Kau­no Ra­mu­čių gy­ven­to­jai „džiau­gia­si ir pa­lai­ko“ tą spren­di­mą, kad ta šiukš­lių de­gi­ni­mo jė­gai­nė at­si­ra­do vi­siš­kai ša­lia jų.

Aki­vaiz­du, kad tai yra blo­gų spren­di­mų pa­vyz­dys, kai ga­li­ma nau­do­ti ge­ras, šva­rias, mo­der­nias tech­no­lo­gi­jas, bet lei­džia­ma ver­slui bū­ti ne­at­sa­kin­gam, kaip bu­vo ne vie­ną kar­tą: dėl ne­at­sa­kin­go ver­slo iš­ki­lo ta vi­sa gam­ti­nė tra­ge­di­ja Aly­tu­je, tu­rė­jo­me pa­na­šią si­tu­a­ci­ją ir su „Gri­geo“, ir su įvai­rio­mis ki­to­mis įmo­nė­mis, kai bu­vo ter­šia­mos mū­sų upės, kai lei­džia­mos at­lie­kos į įvai­rius van­dens šal­ti­nius, kai net ne­sie­kia­ma nai­kin­ti, kaip Aly­tu­je bu­vo, pa­dan­gų, bet tie­siog jos kau­pia­mos ir sie­kia­ma iš to gau­ti fi­nan­si­nę nau­dą.

Aki­vaiz­du, kad tai yra tie pa­vyz­džiai, ku­rie ro­do, kad vis dėl­to, be tin­ka­mo par­la­men­ti­nio re­gu­lia­vi­mo per įsta­ty­mus, da­lis mū­sų ver­slo tik­rai nė­ra pri­bren­du­si at­sa­kin­gam po­žiū­riui į vi­suo­me­nės svei­ka­tą ir gam­tos ap­sau­gą. Tik­rai kvie­čiu dar sy­kį jus vi­sus pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Da­bar po svars­ty­mo vie­nas – už, vie­nas – prieš. P. Sau­dar­gas – už.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Kai iš tik­rų­jų dar nė vie­na ply­ta ne­sto­vė­jo po de­gi­ni­mo jė­gai­nė­mis, mes tiek Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jo­je, tiek Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te klau­sė­me, mie­lie­ji, ar tik­rai rei­ka­lin­gi to­kie de­gi­ni­mo pa­jė­gu­mai, ar mums rei­ka­lin­gi to­kie pe­čiai, ar mes tu­rė­si­me tiek de­gin­ti­nų at­lie­kų, nes iš tie­sų de­gi­ni­mo jė­gai­nės, aki­vaiz­du, kon­ku­ruo­ja su vi­so­mis ki­to­mis… vi­sais ki­tais at­lie­kų at­si­kra­ty­mo bū­dais, tai tiek efek­ty­vus per­dir­bi­mas, tiek rū­šia­vi­mas.

Mie­lie­ji, čia yra ne žie­di­nės eko­no­mi­kos žie­de­lis – de­gi­ni­mo jė­gai­nės, tai yra kai jau ne­bė­ra dau­giau ką da­ry­ti, tai yra vi­siš­kai ne­vy­ku­si, bet vie­nin­te­lė iš­ei­tis to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je, kai esi ak­li­gat­vy­je, kai vals­ty­bė yra ak­li­gat­vy­je. Kai tu­ri rink­tis – są­var­ty­nas ar de­gi­ni­mo jė­gai­nė, tai ren­kie­si de­gi­ni­mo jė­gai­nę. Ir ne iš ge­ro gy­ve­ni­mo. Ir čia žie­di­ne eko­no­mi­ka net ne­kve­pia.

Mes bu­vo­me pa­ti­kin­ti, kad at­lie­kų kie­kio už­teks, ne­pai­sant vi­sų mū­sų ge­rų no­rų, vi­sų de­po­zi­tų, vi­sų ska­ti­ni­mų, vi­sų rū­šia­vi­mų, – nie­ko ne­bus, de­gin­ti­nų at­lie­kų dar de­šimt­me­čiais tik­rai pa­kaks. Šis klau­si­mas bu­vo ki­lęs, dar ger­bia­mo­sios V. Ving­rie­nės net Sei­me tur­būt ne­bu­vo, ar ne­rei­kės im­por­tuo­ti at­lie­kų, kad de­gi­ni­mo jė­gai­nės suk­tų­si vi­su pa­jė­gu­mu. Nes mus iš tik­rų­jų ste­bi­no ga­na di­de­lis ga­lin­gu­mas, tad bu­vo­me pa­ti­kin­ti, kad tik­rai ne­rei­kės.

To­dėl, mie­lie­ji, šian­dien ne­bi­jo­ki­me pri­tar­ti šiam pro­jek­tui. Gal ji­sai yra ir per­tek­li­nis, gal už­ten­ka mi­nist­ro po­įsta­ty­mi­nių ak­tų, gal nie­kas tų at­lie­kų ir ne­si­ruo­šia im­por­tuo­ti, ta­čiau mes bu­vo­me pa­ti­kin­ti, kad to nie­ka­da ne­rei­kės. Tai su­tar­ki­me, kad ir ne­rei­kė­tų. Nes jei­gu pri­ei­si­me iki to­kios si­tu­a­ci­jos, kad po de­šim­ties me­tų Lie­tu­va pra­dės dar im­por­tuo­ti ir de­gin­ti ne sa­vo at­lie­kas, tai, mie­lie­ji, čia yra skan­da­las. To­dėl aš tik­rai pri­ta­riu šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ra­gi­nu ko­le­gas bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 84 Sei­mo na­riai: už – 80, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

14.38 val.

Že­mės ūkio, mais­to ūkio ir kai­mo plėt­ros įsta­ty­mo Nr. IX-987 2, 7, 9 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3536(2) (pa­tei­ki­mas)

 

To­liau Že­mės ūkio, mais­to ūkio ir kai­mo plėt­ros įsta­ty­mo 2, 7, 9 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to pa­tei­ki­mas. Mi­nist­ras ir Sei­mo na­rys A. Pa­lio­nis.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. No­riu pri­sta­ty­ti Sei­mo grą­žin­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą.

Pro­jek­to tiks­las yra su­da­ry­ti tei­si­nes są­ly­gas že­mės ūkio veik­los sub­jek­tams steig­ti že­mės ūkio ri­zi­kos val­dy­mo fon­dus pa­ra­mai gau­ti. Su­da­ro­mos ga­li­my­bės fon­dų na­riams grei­čiau re­a­guo­ti į kri­zi­nes si­tu­a­ci­jas, su­val­dy­ti dėl rin­kos kai­nų svy­ra­vi­mų su­si­da­riu­sias kri­zi­nes si­tu­a­ci­jas, eks­tre­ma­lių me­te­o­ro­lo­gi­nių reiš­ki­nių ar ki­tų įvy­kių pa­sek­mes.

Pro­jek­tas pa­to­bu­lin­tas, at­si­žvel­giant į Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to klau­sy­muo­se ir po­sė­džiuo­se pa­teik­tas pa­sta­bas, taip pat Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą bei pa­tiks­lin­to pro­jek­to de­ri­ni­mo me­tu gau­tas ins­ti­tu­ci­jų pa­sta­bas. Pa­tiks­li­na­mas fon­do api­brė­ži­mas, pa­pil­do­me 2 straips­nį. Taip pat tiks­li­na­mas 7 straips­nis, tai že­mės ūkio, mais­to ūkio ir kai­mo plėt­ros pa­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo šal­ti­niai ir prie­mo­nės, pa­pil­do­me reg­la­men­tu, ku­ris reg­la­men­tuo­ja. Taip pat iš­dės­to­ma nau­ja 9 straips­nio red­ak­ci­ja že­mės ūkio ri­zi­kos val­dy­mo fon­dų tin­ka­mu­mo są­ly­gos vals­ty­bės ir Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mai gau­ti.

Pri­ėmus įsta­ty­mo pro­jek­tą, Vy­riau­sy­bės įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja, tai yra Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja, tu­rės pa­reng­ti po­įsta­ty­mi­nius tei­sės ak­tus pa­gal 2014–2020 me­tų kai­mo plėt­ros pro­gra­mos prie­mo­nes šių fon­dų rė­mi­mui ir pa­ra­mos tai­syk­les. Pra­šau pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­kui, mi­nist­re. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas mi­nist­re. Taip, rei­kia ieš­ko­ti kaž­ko­kių ke­lių, kad vis dėl­to tas fon­das pra­dė­tų veik­ti. Bet gal ga­lė­tu­mė­te įvar­din­ti pa­grin­di­nes prie­žas­tis, ko­dėl jis iki šiol dar ne­vei­kia ir, tar­ki­me, kur čia tas pro­ble­miš­kiau­sias taš­kas, kad vis dėl­to… Ar tai fi­nan­sų sty­gius, ar tai ap­skri­tai sis­te­ma ne­vei­kia, me­cha­niz­mų to­kių dar nė­ra su­kur­ta iki ga­lo, kad ga­li­ma bū­tų tiks­liai nu­ma­ty­ti vi­sus tuos kri­te­ri­jus, pa­gal ku­riuos kom­pen­sa­ci­jas rei­kė­tų mo­kė­ti ar­ba ne­mo­kė­ti? Ačiū.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū už klau­si­mą. Iki šiol yra reg­la­men­tuo­tas tik drau­di­mo kom­pen­sa­vi­mas ir pa­gal­ba že­mės ūkio sub­jek­tams. To­kio įsta­ty­mi­nio reg­la­men­ta­vi­mo iš­vis nė­ra ir mes Kai­mo plėt­ros pro­gra­mo­je net ir ne­ga­li­me nu­ma­ty­ti to­kių prie­mo­nių. Tai­gi šis įsta­ty­mas po pri­ėmi­mo ir su­teik­tų ga­li­my­bes, kad to­kie fon­dai ga­lė­tų eg­zis­tuo­ti Lie­tu­vo­je ir tu­rė­ti at­ski­rą Kai­mo plėt­ros pro­gra­mos pa­ra­mos da­lį ir tai­syk­les.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Vin­kus.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, čia 3 straips­ny­je pa­ra­šy­ta – pa­ra­ma iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų, Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų lė­šų ski­ria­ma tik tuo at­ve­ju, jei pa­ja­mų su­ma­žė­ji­mas vir­ši­ja 30 %. Sa­ky­ki­te, ko­dėl dau­giau kaip 30 %, ko­dėl ne 10 %, 20 %, ar 25 %, jau ket­vir­tis? Kas lė­mė, kad čia įra­šy­ta 30 %?

A. PALIONIS (LSDDF). Ka­dan­gi Lie­tu­va vei­kia ben­dro­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je su vi­sa Eu­ro­pos Są­jun­ga ir tai­syk­lės ben­dros yra vi­soms ša­lims na­rėms, kad ne­bū­tų ko­kių nors iš­skir­ti­nu­mų ir pa­pil­do­mos vals­ty­bės pa­gal­bos vie­no­je ar ki­to­je ša­ly­je at­ski­riems ūkio sek­to­riams, tai reg­la­men­tas nu­sta­to ben­drus prin­ci­pus. Reg­la­men­te yra nu­sta­ty­ta mi­ni­ma­li pa­ja­mų ne­te­ki­mo zo­na – tai 30 %. Bet į ką no­riu at­kreip­ti dė­me­sį.

Tas 30 % ypač da­bar­ti­nė­mis me­te­o­ro­lo­gi­nė­mis są­ly­go­mis ir pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis, kai vie­na­me ar ki­ta­me re­gio­ne pra­ei­na kru­ša, tai der­lius bū­na su­nai­ki­na­mas kur kas di­des­ne pro­cen­ti­ne da­li­mi. Tas sa­vi­tar­pio pa­gal­bos fon­das, ri­zi­kos fon­das la­bai ge­rai at­si­liep­tų ūki­nin­kams, nes vie­ni ūki­nin­kai nu­ken­tė­tų, ki­ti ne­nu­ken­tė­tų ir ga­lė­tų iš kar­to ūkis ne­pra­ras­ti pa­ja­mų. Ne­sa­kau, kad vals­ty­bė ne­pa­gel­bės ūkiams, bet pa­pras­tai vals­ty­bės pa­gal­ba yra ir il­gai no­ti­fi­kuo­ja­ma, ir vals­ty­bei rei­kia su­ras­ti lė­šų. Kaip pa­vyz­dys – per­nai me­tų pa­va­sa­rio šal­nos so­dams, kai pa­ty­rė di­de­lių nuos­to­lių, der­lius sie­kė tik 20–30 %, tai nuos­to­liai 70–80 %, o kom­pen­sa­ci­jas gaus tik da­bar, lie­pos mė­ne­sį. O jei­gu bū­tų bu­vęs toks fon­das, jie kom­pen­sa­ci­jas bū­tų ga­vę iš kar­to po šal­nų ar su­lau­kus ru­dens der­liaus. Ta pras­me ūkių fi­nan­si­nis tva­ru­mas bū­tų kur kas stip­res­nis.

PIRMININKĖ. Klau­sia V. Ačie­nė.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš tik dėl sa­vo su­pra­ti­mo gal dau­giau no­riu pa­klaus­ti. Čia yra pri­va­ti ini­cia­ty­va ir pri­va­čios lė­šos, stei­gia­mas tas fon­das to­kiu pa­grin­du? Ko­kia ta fon­do fi­nan­si­nė su­dė­tis pa­gal pro­por­ci­jas? Ar įstei­gus šį fon­dą ta­da dings­ta vi­sa pa­gal­ba nu­ken­tė­ju­siems nuo šal­nų, nuo saus­ros ir pa­na­šiai? Ačiū.

A. PALIONIS (LSDDF). Kaip ir sa­kiau, vals­ty­bės pa­gal­ba nie­kur ne­dings­ta, ji yra. Ši­to fon­do fi­nan­si­nis su­pra­ti­mas, kaip tai at­ro­dy­tų, tai ga­li­my­bė pa­gal reg­la­men­tą ir iš KPP pro­gra­mos lė­šų fon­do ad­mi­nist­ra­ci­ja… deng­ti su­kū­ri­mą ir jo veik­lą tre­jus me­tus 70 % pi­ni­gi­nė­mis lė­šo­mis. Jei­gu fon­das… Dar ką pa­pil­dė­me po Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to, nes bu­vo prie­vo­lė, ar kaip ko­o­pe­ra­ty­vą tą fon­dą, ar ju­ri­di­nį as­me­nį steig­ti. Da­bar yra ga­li­my­bė ir jung­ti­nę veik­lą pa­si­ra­šy­ti ūki­nin­kams, kad tos ad­mi­nist­ra­ci­nės są­nau­dos ne­bū­tų di­de­lės. Kom­pen­sa­vi­mas ir­gi yra nu­ma­ty­tas. Ly­giai kaip da­bar drau­di­mo įmo­kos da­lį mes kom­pen­suo­ja­me iš Kai­mo plėt­ros pro­gra­mos, tai čia yra – įvy­kus ža­lai iš fon­do lė­šų fi­nan­suo­ja­ma 30 % ža­los, iš Kai­mo plėt­ros pro­gra­mos – 70 %. Pa­gal­ba yra pri­si­de­dant jau prie su­rink­tų fi­zi­nių as­me­nų lė­šų kaip ska­ti­na­mo­ji, kad bū­tų jun­gia­ma­si ir ku­ria­mi ri­zi­kos fon­dai.

PIRMININKĖ. Dė­kui, mi­nist­re, už pa­tei­ki­mą.

Mo­ty­vai dėl vi­so. E. Pu­pi­nis – už.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Fon­das tur­būt yra se­niai iš­sva­jo­tas ūki­nin­kų rei­ka­las, ta­čiau, sa­vai­me su­pran­ta­ma, daug kas pri­klau­sys nuo to, kaip jis pra­dės sa­vo veik­lą kaup­da­mas pi­ni­gus ir ver­tin­da­mas tas vi­sas ūki­nin­kų ne­tek­tis, nes iš tik­rų­jų vi­si mėgs­ta gau­ti pi­ni­gus, ta­čiau ne­la­bai mėgs­ta įdė­ti į tuos fon­dus. Tur­būt daug kas pri­klau­sys nuo ad­mi­nist­ra­vi­mo, ar są­ži­nin­gai bus ad­mi­nist­ruo­ja­ma ir, kaip mi­nė­jau, ar są­ži­nin­gai bus nu­sta­ty­ti kri­te­ri­jai, pa­gal ku­riuos bus da­ro­mos iš­mo­kos. Iš tik­rų­jų lin­kiu tik sėk­mės, kan­try­bės, ir tur­būt ban­dy­mo bū­du mes pa­siek­si­me ide­a­liau­sią va­rian­tą, nes tur­būt nie­kas ne­ži­no, kaip tas fon­das gy­vuos, ar jis tik­rai bus gy­vy­bin­gas dėl są­ži­nin­gu­mo ir dėl to, kad ūki­nin­kai juo pa­ti­kės. Siū­lau pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu Že­mės ūkio, mais­to ūkio ir kai­mo plėt­ros įsta­ty­mo 2, 7, 9 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui.

Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Svars­ty­mas nu­ma­to­mas ru­dens se­si­jo­je.

 

14.46 val.

Že­mės ūkio, mais­to ūkio ir kai­mo plėt­ros įsta­ty­mo Nr. IX-987 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2312 (pa­tei­ki­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, Že­mės ūkio, mais­to ūkio ir kai­mo plėt­ros įsta­ty­mo 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to pa­tei­ki­mas. Kvie­čiu I. Ši­mo­ny­tę.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ry­toj bus ly­giai dve­ji me­tai, kai šis įsta­ty­mo pro­jek­tas yra įre­gist­ruo­tas ma­no ir ke­lių ki­tų ko­le­gų, kai ku­rių iš jų net ne­bė­ra Sei­me.

Pro­jek­to es­mė yra la­bai pa­pras­ta. Juo bu­vo siū­lo­ma nu­sta­ty­ti lu­bas tie­sio­gi­nių iš­mo­kų, ku­rios yra mo­ka­mos že­mės ūkio veik­los sub­jek­tams, tai yra api­brėž­ti, kad tų iš­mo­kų su­ma ne­ga­li vir­šy­ti 150 tūkst. eu­rų per me­tus. Tu­riu pa­sa­ky­ti, kad per tą lai­ką įvy­ko šio­kių to­kių po­ky­čių, nes la­bai pa­na­šią nuo­sta­tą sa­vo įsa­ky­mu pa­tvir­ti­no že­mės ūkio mi­nist­ras G. Sur­plys pra­ėju­siais me­tais, bet vis dėl­to siū­ly­čiau Sei­mui pri­tar­ti šiam pro­jek­tui ir jį ap­svars­ty­ti tam, kad to­kio po­bū­džio ap­ri­bo­ji­mas bū­tų nu­sta­ty­tas įsta­ty­mu, ne įsa­ky­mu.

Ir ki­tas as­pek­tas, ku­riuo ski­ria­si šis pro­jek­tas nuo da­bar ga­lio­jan­čio mi­nist­ro įsa­ky­mo, kad pro­jek­te taip pat kal­ba­ma apie to­kį ri­bo­ji­mą ir ta­da, ka­da yra su­si­ję as­me­nys. Toks re­gu­lia­vi­mas bū­tų tei­sin­ges­nis tuo po­žiū­riu, kad bū­tų sun­kiau to­kių lu­bų tai­ky­mo iš­veng­ti, pa­vyz­džiui, tu­rint ke­le­tą skir­tin­gų ju­ri­di­nių as­me­nų, ku­riuos kon­tro­liuo­ja tas pats as­muo.

To­kia yra pro­jek­to es­mė. Jei­gu bū­tų klau­si­mų, mie­lai at­sa­ky­čiau.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jai. Klau­sia V. Ačie­nė.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Su­pran­tu, yra no­ras ri­bo­ti gau­ti tie­sio­gi­nes iš­mo­kas. Kaip ži­no­me, iki šiol tie­sio­gi­nės iš­mo­kos bu­vo tai, kad tai yra sub­si­di­ja, ku­ria kom­pen­suo­ja­mos ne­gau­tos pa­ja­mos že­mės ūkiui. Jos pri­klau­so nuo hek­ta­rų, bet jūs vi­sa tai ži­no­te. Man tik toks ne­aiš­ku­mas. Čia yra as­muo. Ar čia kal­ba­ma tik apie fi­zi­nius as­me­nis, ar ir ju­ri­di­nius kar­tu?

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Iš es­mės tai su­si­ję su bet ko­kiais ga­vė­jais, ku­rie tas iš­mo­kas tu­ri tei­sę gau­ti pa­gal reg­la­men­tą.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Vi­sus sub­jek­tus?

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Taip.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Pa­lio­nis.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti. Su­tin­ku su jū­sų nuo­sta­to­mis, jos gal ir bū­tų tei­sin­gos, jei­gu ši­tas re­gu­lia­vi­mas ga­lio­tų vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Mes pa­ti­ria­me la­bai di­de­lę kon­ku­ren­ci­ją su ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių že­mės ūkio ga­min­to­jais, ku­rie tu­ri kur kas di­des­nes iš­mo­kas. Ši­tas ri­bo­ji­mas bu­vo pa­siū­ly­tas sa­va­no­riš­kas Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lims na­rėms, kad rem­tų smul­kiuo­sius ūki­nin­kus. Bet mes pui­kiai ži­no­me, kad Lie­tu­va pa­si­rin­ko ki­tą ke­lią, kaip rem­ti smul­kiuo­sius ūki­nin­kus, tai yra pir­mie­ji 30 hek­ta­rų, kai yra daug di­des­nės tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.

Kaip jūs ver­ti­na­te, kaip ši­tas pro­jek­tas pa­veiks mū­sų ūkių kon­ku­ren­ci­ją? Pre­ki­niai ūkiai kon­ku­ruo­ja vi­so­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se ir vi­sa­me pa­sau­ly­je.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Man at­ro­do, kad kaip tik lu­bų nu­sta­ty­mas pa­di­din­tų kon­ku­ren­cin­gu­mą ar­ba ga­li­my­bes stip­rė­ti tiems ūkiams, ku­rie nė­ra la­bai stam­būs ir į ku­riuos da­bar tur­būt di­džio­ji da­lis tos pa­ra­mos ir bu­vo nu­kreip­ta. Aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te (tie­sa, aiš­ki­na­ma­sis raš­tas yra jau šiek tiek pa­se­nęs, bet taip yra, kad pro­jek­tas svars­to­mas tik­tai po dve­jų me­tų nuo jo įre­gist­ra­vi­mo) yra tie skai­čiai pa­teik­ti, kad, tie­są sa­kant, nors mes tu­ri­me tei­sė­tą pa­grin­dą ne­tai­ky­ti ap­ri­bo­ji­mo, nes yra pir­mos pa­ra­mos pa­skirs­ty­mas, bet vis dėl­to mū­sų su­ma, ku­ri yra skir­ta iš­mo­koms už pir­mus hek­ta­rus, su­da­ro tik­tai (tuo me­tu, kai mes tei­kė­me šį pro­jek­tą, bet aš ne­su tik­ra, ar si­tu­a­ci­ja yra la­bai smar­kiai pa­si­kei­tu­si), su­da­rė tik­tai apie pu­sę to, kas mak­si­ma­liai ga­li­ma. Taip, yra skir­tin­gų pa­tir­čių Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se, bet ne­ma­žai ša­lių to­kį ap­ri­bo­ji­mą tai­ko. Ką aš jau mi­nė­jau pri­sta­ty­mo me­tu, tie­są sa­kant, ga­lio­ja jū­sų mi­nis­te­ri­jos, jū­sų mi­nist­ro (ne jū­sų, bet jū­sų pirm­ta­ko) pa­si­ra­šy­tas įsa­ky­mas, ku­ris to­kį re­gu­lia­vi­mą taip pat nu­ma­to.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Stan­či­kas.

A. STANČIKAS (LVŽSF). Ką gi, ko­le­ge, iš tik­rų­jų yra toks po­sa­kis: „Kas mo­ka pi­ni­gus, tas ir mu­zi­ką už­sa­ko.“ Ka­dan­gi tai yra eu­ro­pi­nė pa­ra­ma, aiš­ku, daž­niau­siai Eu­ro­pa reg­la­men­tuo­ja, kaip mes tuos pi­ni­gus tu­ri­me nau­do­ti. Dis­ku­tuo­jant ap­skri­tai pa­čio­je Eu­ro­po­je, šian­dien yra to­kia ko­li­zi­ja, kad apie 20 % ūkio sub­jek­tų vis dėl­to gau­na apie 80 % vi­sų tie­sio­gi­nių iš­mo­kų. Šiuo at­ve­ju, ko ge­ro… Aš ma­tau, pro­jek­tą yra pa­si­ra­šęs ir K. Star­ke­vi­čius, ku­ris tik­rai da­ly­vau­ja ne vie­no­je tarp­tau­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je, kur mes kar­tu ir dis­ku­tuo­ja­me. Da­bar mes pa­ban­dy­ki­me įsi­vaiz­duo­ti: įsta­ty­mu ap­ri­bo­ja­me vir­šu­ti­nę ri­bą, pa­vyz­džiui, 150 tūkst., bet po ku­rio lai­ko Eu­ro­pa sa­ko – vir­šu­ti­nė ri­ba ne­ga­li vir­šy­ti 80 tūkst. Kaip tei­siš­kai ta­da at­ro­dys Lie­tu­va bū­tent ūki­nin­kų ar­ba ūkio sub­jek­tų at­žvil­giu?

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Jūs pui­kiai ži­no­te, kad Eu­ro­pos Są­jun­go­je spren­di­mai ir ypač po­ky­čiai ne­vyks­ta taip, kaip kar­tais Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka yra pri­ima­mi įsta­ty­mai. Ma­nau, kad tik­rai ne­rei­kia įsi­vaiz­duo­ti to­kių ga­na hi­po­te­ti­nių si­tu­a­ci­jų, kad su­si­da­ry­tų pa­dė­tis, kai Lie­tu­va ne­ga­lės ati­tin­ka­mai pa­ko­re­guo­ti sa­vo tei­sės ak­tų. Aš dar kar­tą grįž­tu prie to, ką mi­nė­jau, kad iš es­mės la­bai pa­na­ši nuo­sta­ta da­bar yra įtvir­tin­ta mi­nist­ro įsa­ky­mu. Mes siū­lo­me tie­siog svars­ty­ti tos nuo­sta­tos per­kė­li­mą į įsta­ty­mo lyg­me­nį, nes tai vis dėl­to yra pa­kan­ka­mai rim­tas ap­ri­bo­ji­mas, ku­ris tu­ri tei­sę bū­ti nu­sta­ty­tas įsta­ty­mu, o gal net tu­ri kon­sti­tu­ci­nę pa­rei­gą bū­ti nu­sta­ty­tas įsta­ty­mu.

PIRMININKĖ. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, iš tie­sų tur­būt ver­ta pri­tar­ti, nes čia tos kal­bos, kad tik­tai di­de­li ūkiai ga­li bū­ti pre­ki­niai, tai tik­rai ne­tie­sa, dau­giau­sia jie ei­na leng­viau­siu ke­liu, grū­di­nin­kų, gal­būt ir pie­ni­nin­kų ne­ma­žai, bet vis dėl­to tai jau yra pre­ki­niai ūkiai, ku­rie ga­li kon­ku­ruo­ti. Sun­kes­nė si­tu­a­ci­ja yra ma­žų.

Bet vis dėl­to no­rė­čiau pa­klaus­ti, ko­kias di­džiau­sias gal­būt ži­no­te iš­mo­kas, kiek ūkiai, gal­būt ju­ri­di­niai, gau­na di­džiau­sias su­mas? Ar ne­te­ko…

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Tik­rai, ži­no­ki­te, tai nė­ra tas da­ly­kas, ku­ris, ma­no nuo­mo­ne, yra la­bai svar­bus, nes čia yra klau­si­mas apie prin­ci­pą. Vis dėl­to prin­ci­pas yra toks, koks ga­lio­ja dau­ge­ly­je Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių, kad tam tik­ros lu­bos ir ap­ri­bo­ji­mas tu­ri bū­ti vien tam, kad pa­ra­ma ne­si­kon­cen­truo­tų ran­ko­se bū­tent tų ūkių, ku­rių ir taip kon­ku­ren­ci­nės są­ly­gos dėl mas­to eko­no­mi­jos ir ki­tų eko­no­mi­nių prie­žas­čių yra pa­čios di­džiau­sios.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ko­le­ge.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū.

PIRMININKĖ. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­ma? Ne­ga­li­ma. Sa­ko…

Mo­ty­vai. E. Pu­pi­nis – už.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, ir ger­bia­ma pra­ne­šė­ja I. Ši­mo­ny­tė sa­kė, kad fak­tiš­kai tai jau iš da­lies yra pa­da­ry­ta. Aiš­ku, ten gal­būt ky­la klau­si­mų dėl su­si­ju­sių ūkių, bet, ma­ny­čiau, są­ži­nin­ga bū­tų, kad tie, ku­rie gal su­ge­bė­jo anks­čiau gau­ti di­de­les pa­ra­mas, bū­tų so­li­da­rūs su tais, ku­rie gal­būt ne­su­spė­jo gau­ti ir yra ma­žes­ni. Ne­su­spė­jo įsi­gy­ti tiek že­mės, pra­lei­do tam tik­rus lai­ko­tar­pius ar­ba ne­tu­rė­jo tam tik­rų ry­šių. Ma­ny­čiau, vis dėl­to vi­du­ti­nis ūkis yra pats tas Lie­tu­vos ke­lias, ku­ris ga­lė­tų bū­ti ir pa­kan­ka­mai per­spek­ty­vus, ir ge­rai už­dirb­ti. Aiš­ku, daug kas pri­klau­so nuo pa­si­rink­tos ša­kos. Ma­ny­čiau, ne­bū­ti­nai vi­si tu­ri­me bū­ti ko­kiais nors grū­di­nin­kais, ma­siš­kai ga­min­ti grū­dus ir juos iš­vež­ti, ge­rai bū­tų ir per­dirb­ti. O šiaip, ma­ny­čiau, tas vi­du­ti­nis ūkis yra per­spek­ty­ves­nis, lanks­tes­nis, kri­zių at­ve­jais ga­li per­sio­rien­tuo­ti, pa­keis­ti pro­duk­ci­jos ga­my­bą ir taip to­liau.

Tik­rai siū­lau pri­tar­ti, ko­mi­te­te dar pa­svars­ty­ti. Tik­rai ne­ma­tau nie­ko blo­go, kad tam tik­ros ri­bos bus už­dė­tos. Di­de­li di­de­li su­per­ūkiai iš sa­vęs jau ga­li vys­ty­tis, nes jie jau yra eko­nomiš­kai sta­bi­lūs. Rei­kia duo­ti at­si­gau­ti tiems ma­žes­niems, nes ir tie no­ri aug­ti, tur­būt dar turime že­mių tiek, kad ga­lė­tu­me pa­ska­tin­ti tuos vi­du­ti­nio­kus efek­ty­viau ūki­nin­kau­ti. Siū­lau pritar­ti.

PIRMININKĖ. A. Pa­lio­nis – prieš.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, taip at­ro­do, kad pas mus vi­si di­de­li ūkiai gau­na di­de­les iš­mo­kas ir juos rei­kia ap­ri­bo­ti. Kaip pra­ne­šė­ja ir pa­sa­kė, toks re­gu­lia­vi­mas jau ga­lio­jo dve­jus me­tus. Už tuos ke­le­rius me­tus nė vie­nam ūkiui net ne­bu­vo ga­li­my­bės, ir tai­kant su­sie­tu­mą, ap­ri­bo­ti tie­sio­gi­nes iš­mo­kas. Nė vie­nas ne­vir­ši­jo. Tai mes da­bar tas nuo­sta­tas dar de­da­me į įsta­ty­mą.

Ir dar kar­tą no­riu pa­kar­to­ti, kad kiek­vie­nai Kai­mo plėt­ros pro­gra­mai, da­bar vyks­ta de­ry­bos dėl nau­jo fi­nan­si­nio lai­ko­tar­pio, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja tą pa­tį ri­bo­ji­mą ir­gi nu­sta­ti­nė­ja. Tai da­bar mes sa­viems ūkiams nu­sta­ty­si­me že­mes­nes lu­bas ar­ba ki­tą ap­ri­bo­ji­mą nei Eu­ro­pos Są­jun­gos erd­vė­je dir­ban­tiems ūkiams. Tai bus na­tū­ra­lus mū­sų ūkių kon­ku­ren­ci­jos ri­bo­ji­mas. Aš siū­lau ne­pri­tar­ti šiam pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys: už – 30, prieš – 12, su­si­lai­kė 39. Po pa­tei­ki­mo ne­pri­tar­ta. Al­ter­na­ty­vus bal­sa­vi­mas. Kas už tai, kad grą­žin­tu­me ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, bal­suo­ja­te už, kas už tai, kad at­mes­tu­me, bal­suo­ja­te prieš.

Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys: už – 34, prieš – 47. Pro­jek­tas at­mes­tas.

 

14.59 val.

Na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­tik­rin­ti svar­bių ob­jek­tų ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. IX-1132 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 straips­nių ir 1, 2, 4 prie­dų pa­kei­ti­mo ir Įstatymo pa­pil­dy­mo 131, 171, 191 straips­niu ir 5 prie­du įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4915, Viešųjų pir­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-1491 35, 37, 47, 87 ir 92 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4916, Pir­ki­mų, at­lie­ka­mų van­dent­var­kos, ener­ge­ti­kos, trans­por­to ar paš­to paslau­gų sri­ties per­kan­čių­jų sub­jek­tų, įsta­ty­mo Nr. XIII-328 48, 50, 95 ir 100 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4917 (pa­tei­ki­mas)

 

Na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­tik­rin­ti svar­bių ob­jek­tų ap­sau­gos įsta­ty­mo 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 straips­nių ir 1, 2, 4 prie­dų pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 131, 171, 191 straips­niu ir 5 prie­du įsta­ty­mo pro­jek­tas. Kvie­čiu į tri­bū­ną mi­nist­rą Ž. Vai­čiū­ną. Ir dar ta­da, mi­nist­re, du ly­di­mie­ji. Aš per­skai­ty­siu. Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo 35, 37, 47, 87 ir 92 strai­ps­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas ir Pir­ki­mų, at­lie­ka­mų van­dent­var­kos, ener­ge­ti­kos, trans­por­to ar paš­to pa­slau­gų sri­ties per­kan­čių­jų sub­jek­tų, įsta­ty­mo 48, 50, 95 ir 100 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pra­šau.

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, kaip ir mi­nė­ta, tei­kia­mi trys įsta­ty­mų pro­jek­tai. Pa­grin­di­nis – Na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­tik­rin­ti svar­bių ob­jek­tų ap­sau­gos įsta­ty­mas ir du ly­di­mie­ji.

Prie­žas­tis, ko­dėl jie yra tei­kia­mi. Lie­tu­vo­je, vie­no­je iš pir­mų­jų ša­lių Eu­ro­pos Są­jun­go­je, bu­vo įves­ta to­kia nau­ja pa­tik­ros pro­ce­dū­ra na­cio­na­li­niam sau­gu­mui svar­bių ob­jek­tų, tai yra bū­tent in­ves­tuo­to­jų ir san­do­rių pa­tik­ros pro­ce­dū­ra, ku­ri ga­lio­ja nuo 2018 m. ko­vo 1 d. Na­tū­ra­lu, kad per šiuos po­rą me­tų – 2018 ir 2019 me­tus pa­ste­bė­jo­me tam tik­rų šio įsta­ty­mo tai­ky­mo trū­ku­mų. Tam, kad bū­tų už­tik­rin­tas na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sų gy­ni­mas, iš tie­sų rei­ka­lin­gi tam tik­ri pa­tai­sy­mai ir pa­to­bu­li­ni­mai. Taip pat at­kreip­čiau dė­me­sį, kad 2019 me­tais bu­vo pri­im­tas reg­la­men­tas, ka­dan­gi Lie­tu­va bu­vo vie­na pir­mų­jų ša­lių Eu­ro­pos Są­jun­go­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja kon­sul­ta­vo­si su Lie­tu­va dėl šio įsta­ty­mo pa­grin­dų, tai rei­kia šio įsta­ty­mo nuo­sta­tas su­de­rin­ti su mi­nė­tu reg­la­men­tu.

Kal­bant apie ko­re­ga­vi­mo po­rei­kius, iš tie­sų, kaip ir mi­nė­jau, yra dve­jų me­tų šio įsta­ty­mo vei­ki­mo pa­tir­tis, bu­vo įver­tin­ta tiek ex post įsta­ty­mo vei­ki­mas, tiek kon­kre­tūs prak­ti­niai da­ly­kai. At­si­žvelg­da­mi į Na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­tik­rin­ti svar­bių ob­jek­tų ap­sau­gos ko­or­di­na­vi­mo ko­mi­si­jos prak­ti­ką, ma­to­me, kad šiuo me­tu ga­lio­jan­čia­me įsta­ty­me nu­sta­ty­ta in­ves­tuo­to­jų ir san­do­rių pa­tik­ros pro­ce­dū­ra ne­pa­kan­ka­mai už­tik­ri­na na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sų ap­sau­gą. Už na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sų ap­sau­gą at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms nu­sta­ty­ti per trum­pi ter­mi­nai su­rink­ti žval­gy­bi­nę in­for­ma­ci­ją apie in­ves­tuo­to­jus. Nė­ra ga­li­my­bės pa­tik­rą nu­trauk­ti ar­ba stab­dy­ti, jei at­si­ra­do ob­jek­ty­vių prie­žas­čių pa­tik­ros ne­be­tęs­ti. Ko­mi­si­ja taip pat ne­be­tu­ri ga­li­my­bių teik­ti re­ko­men­da­ci­jų, tei­si­nių ga­li­my­bių teik­ti re­ko­men­da­ci­jų dėl in­ves­ti­ci­jų, o at­lie­kant san­do­rių pa­tik­rą trūks­ta ak­ty­ves­nio na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­tik­rin­ti svar­bių įmo­nių įsi­trau­ki­mo ir ga­li­my­bių pa­tik­rin­ti tre­čiuo­sius as­me­nis, ku­rie tei­kia pre­kes ar pa­slau­gas to­kioms įmo­nėms.

Kar­tu tei­kia­mi vie­šuo­sius pir­ki­mus reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mai, pa­gal ku­riuos per­kan­čio­sios or­ga­ni­za­ci­jos ga­li iš pir­ki­mo pro­ce­dū­rų pa­ša­lin­ti tie­kė­jus, ke­lian­čius grės­mę na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sams, kai dėl jų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė yra pri­ėmu­si tai pa­tvir­ti­nan­tį spren­di­mą.

Taip pat įsta­ty­mo pro­jek­to ren­gi­mo me­tu bu­vo pri­im­tas, kaip ir mi­nė­jau, reg­la­men­tas, ku­riuo nu­sta­to­ma tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų į Eu­ro­pos Są­jun­gą tik­ri­ni­mo sis­te­ma, dėl ko iš­ki­lo po­rei­kis įsta­ty­mą su­de­rin­ti ir su šiuo Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­si­niu re­gu­lia­vi­mu.

At­si­žvel­giant į tai, į tuos mi­nė­tus trū­ku­mus, šiuo tei­kia­mu pro­jek­tu siū­lo­ma: pir­ma, pa­tiks­lin­ti in­ves­tuo­to­jų ati­tik­ties na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sams ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus.

An­tra, pa­to­bu­lin­ti in­ves­tuo­to­jų pa­tik­ros pro­ce­dū­rą, tai yra pail­gin­ti ter­mi­nus, per ku­riuos žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jos tin­ka­mai su­rink­tų duo­me­nis apie in­ves­tuo­to­jus, taip pat nu­ma­ty­ti pa­tik­ros stab­dy­mo ga­li­my­bes ir ki­ta.

Tre­čia, pa­to­bu­lin­ti ir nu­sta­ty­ti de­ta­les­nius san­do­rių ati­tik­ties na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sams ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus ir kar­tu su­da­ry­ti ga­li­my­bę at­si­žvelg­ti į ki­tų vals­ty­bių na­rių pa­teik­tas pa­sta­bas, in­for­ma­ci­ją bei Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos nuo­mo­nę dėl in­ves­ti­ci­jų, kaip tai nu­ma­ty­ta reg­la­men­te; be abe­jo, tuo pa­čiu su­teik­ti dau­giau kom­pe­ten­ci­jų ir įga­lio­ji­mų ko­mi­si­jai, san­do­rių ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai, pa­vyz­džiui, teik­ti re­ko­men­da­ci­jas dėl in­ves­ti­ci­jų ar san­do­rių.

Ket­vir­ta, nu­sta­ty­ti pir­mos ir ant­ros ka­te­go­ri­jos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­tik­rin­ti svar­bių įmo­nių bei mi­nis­te­ri­jų pro­ak­ty­vų vaid­me­nį ver­ti­nant šių įmo­nių su­da­ro­mus san­do­rius. Šios siū­lo­mos nau­jos tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo nuo­sta­tos su­teik­tų ga­li­my­bę at­lik­ti efek­ty­ves­nę in­ves­tuoto­jų ir san­do­rių pa­tik­ros pro­ce­dū­rą bei ge­riau už­tik­rin­tų na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sų apsau­gą.

At­kreip­čiau dė­me­sį, kad 2018 me­tais bu­vo at­lik­tos 204 pa­tik­ros, 2019 me­tais – 329 pa­tik­ros, tai yra kar­tu su­dė­jus tiek in­ves­ti­ci­jų, tiek san­do­rių. At­si­žvel­giant į tai, pra­šau pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ir pa­gal ga­li­my­bes, be abe­jo, svars­ty­ti dar šio­je Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je, nes šios pa­tai­sos pa­dė­tų efek­ty­viau vyk­dy­ti šių san­do­rių ir in­ves­ti­ci­jų pa­tik­rą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, mi­nist­re. Klau­sia V. Po­de­rys.

V. PODERYS (MSNG). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, ma­nau, ši­to­je sri­ty­je yra ką to­bu­lin­ti. Vie­nas iš klau­si­mų, ku­ris yra ki­lęs man ir kai ku­riems Sei­mo na­riams, tai yra vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­sas ir kaip jis val­do­mas, kai yra da­ro­mi pir­ki­mai, su­si­ję su stra­te­gi­niais pro­jek­tais? Ki­taip sa­kant, įvyks­ta me­tų ar pa­na­šios truk­mės pir­ki­mas ir nu­sta­čius nu­ga­lė­to­ją tik po to, po ku­rio lai­ko, jis yra dis­kva­li­fi­kuo­ja­mas, tar­ki­me, dėl įta­ri­mo ar ne­su­ti­ki­mo su na­cio­na­li­nio sau­gu­mo kri­te­ri­jais. Ar ne­bū­tų ga­li­ma (aš ne­ži­nau, ar šis pro­jek­tas tą sa­ko) iš anks­to, kai yra trum­pas są­ra­šas ga­li­mų nu­ga­lė­to­jų, pa­tik­rin­ti, sie­kiant ne­gaiš­ti lai­ko ir vie­šo­jo­je erd­vė­je ne­kel­ti ne­rei­ka­lin­gų ban­gų? Dė­kui.

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju už jū­sų klau­si­mą ir siū­ly­mą. Pa­gal Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mą, be abe­jo, yra da­ro­ma, at­lie­ka­ma pa­tik­ra gy­ny­bos sek­to­riu­je, taip pat dėl in­for­ma­ci­nės in­fra­struk­tū­ros pir­ki­mų. At­kreip­čiau dė­me­sį, kad šiuo me­tu tei­si­nės ga­li­my­bės at­lik­ti iš­anks­ti­nę to­kių pir­ki­mų, sa­ky­ki­me, per­žiū­rą yra ri­bo­tos ir šis įsta­ty­mas ga­lio­ja tik tiems san­do­riams, ku­rių pir­ki­mų ob­jek­tas yra su­si­jęs su na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sų ap­sau­ga.

Be abe­jo, ma­nau, ko­mi­te­tuo­se ga­li bū­ti dis­ku­tuo­ja­ma to­kia nuo­sta­ta, bet taip pat tu­rė­tu­me įver­tin­ti šios nuo­sta­tos tai­ky­mo pro­por­cin­gu­mą. Jei­gu tai yra tik iš­im­ti­niai at­ve­jai, juos bū­tų ga­li­ma la­bai tiks­liai ir aiš­kiai api­brėž­ti, tuo­met gal­būt ga­lė­tų bū­ti tai­ko­ma. Bet, kaip ir mi­nė­jau, to­kių vien san­do­rių ir in­ves­ti­ci­jų pa­tik­ros srau­tas yra tik­rai ne­ma­žas.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Vin­kus.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, la­bai džiau­giuo­si, kad 50 straips­nio pa­kei­ti­mu yra nu­ma­ty­ta: „Vi­sų pir­ki­mų, skir­tų fi­zi­niams as­me­nims (vi­sai vi­suo­me­nei, per­kan­čio­jo sub­jek­to dar­buo­to­jams), tech­ni­nės spe­ci­fi­ka­ci­jos, iš­sky­rus pa­grįs­tus at­ve­jus, tu­rė­tų bū­ti pa­reng­tos taip, kad jo­se bū­tų at­si­žvelg­ta į ne­įga­lių­jų kri­te­ri­jus.“

Ži­no­ma, ka­dan­gi ir man te­ko dirb­ti So­cia­li­nės ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je, ir ki­tiems, ir taip to­liau, įsta­ty­mi­nę ba­zę mes pri­im­si­me. Bet ko­dėl ne­ju­da žmo­nėms su ne­ga­lia ap­lin­kos tvar­ky­mas, pa­te­ki­mas į įvai­rias ži­ny­bas, įstai­gas, ins­ti­tu­ci­jas? Ar ne­rei­kia su­si­jung­ti jums – Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba, So­cia­li­nės ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, jūs? Jūs, kaip Ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­ja, tur­būt ne­ap­si­ri­bo­si­te vien tik įsta­ty­mi­nės ba­zės pri­ėmi­mu. O to­liau, koks žings­nis, kon­tro­lė, kad re­zul­ta­tas tru­pu­tį pa­ju­dė­tų?

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Gal­būt at­kreip­čiau dė­me­sį, kad šiuo tei­ki­mu pa­grin­di­nis įsta­ty­mo pro­jek­tas yra Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo įsta­ty­mas ir ki­ti du ly­di­mie­ji yra tiek, kiek su­si­ję su šio įsta­ty­mo rei­ka­lin­go­mis pa­tai­so­mis. Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mas taip pat yra šiuo me­tu svars­to­mas Sei­mo ko­mi­te­tuo­se. Ati­tin­ka­mos nuo­sta­tos ir dėl kon­tro­lės, ir dėl ki­tų da­ly­kų ga­lė­tų bū­ti pa­stip­rin­tos ta ap­im­ti­mi, kad ne­su­mai­šy­tu­me šio įsta­ty­mo tei­ki­mo tiks­lų su jū­sų mi­nė­tais taip pat la­bai svar­biais tiks­lais.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG) Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, iš­ties tur­būt įsta­ty­mų vyk­dy­mas, o ne pa­tys įsta­ty­mai daž­nai le­mia sie­kia­mą ir no­ri­mą re­zul­ta­tą. Gal­būt, pri­ėmus šias jū­sų tei­kia­mas pa­tai­sas, ku­rioms iš­ties pri­ta­ria­me, pa­vyks iš­veng­ti to­kių san­do­rių kaip SGD lai­vo nu­oma iš Ber­mu­duo­se re­gist­ruo­tos kom­pa­ni­jos „Höegh LNG Ltd“ ar­ba „Klai­pė­dos naf­to­je“ „Li­tas­co“ at­si­ra­di­mas. Tai yra „Lu­koil“, Krem­liaus kon­tro­liuo­ja­ma įmo­nė, ku­riai bu­vo per­duo­tos tei­sės, ne­va jos pa­gal­ba bu­vo įgy­ven­di­na­mas stra­te­gi­nis pro­jek­tas – ter­mi­na­lo sta­ty­ba. Gal­būt teks iš­veng­ti to­kių kaip „Elec­nor S.A.“, ku­rios at­žvil­giu vyk­do­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas Is­pa­ni­jo­je, o ji mums elek­tri­fi­kuos la­bai svar­bų kon­ku­ren­ci­nėje ko­vo­je tarp mū­sų kai­my­nų ge­le­žin­ke­lių ruo­žą. Ar pa­vyks tą da­ly­ką pa­da­ry­ti?

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Taip, šis įsta­ty­mas tie­siog už­tik­ri­na efek­ty­ves­nį tiks­lų įgy­ven­di­ni­mą dėl na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sų ap­sau­gos. Kon­kre­čiais at­ve­jais tai yra jau ver­ti­ni­mo ob­jek­tas. Aš gal­būt tik sta­tis­ti­ką pa­mi­nė­čiau, kad iš at­lik­tų ma­no mi­nė­tų ver­ti­nimų 2018 me­tais bu­vo ke­tu­ri nei­gia­mi spren­di­mai, 2019 me­tais bu­vo taip pat ke­tu­ri nei­giami spren­di­mai dėl pa­čių in­ves­tuo­to­jų, dėl san­do­rių – ki­ta ap­im­tis. Ne­ma­žai bū­da­vo, fak­tiš­kai dau­giau ne­gu pu­sė at­ve­jų, kuo­met net ne­rei­kė­da­vo Vy­riau­sy­bės spren­di­mų, tai yra bū­tent tie da­ly­viai, ku­rie bu­vo tik­ri­na­mi ir ver­ti­na­mi, na, dar vyks­tant pro­ce­dū­rai pa­si­trauk­da­vo iš pa­čių pir­ki­mų. Tai gal­būt yra vie­nas iš to­kio efek­ty­vu­mo ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jų, bet šiais kon­kre­čiais at­ve­jais, kaip ir mi­nė­jau, yra nu­ma­ty­ti kri­te­ri­jai, pa­gal ku­riuos tu­ri bū­ti krei­pia­ma­si į ko­mi­si­ją, ir to­kios įmo­nės, ku­rios at­sa­kin­gos už vals­ty­bei svar­bių stra­te­gi­nių įgy­ven­di­ni­mą, tai pri­va­lė­tų da­ry­ti.

PIRMININKĖ. Klau­sia K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, ki­ta­dos bu­vo pa­da­ry­ti to­kie spren­di­mai ir su­si­ta­ri­mai, ku­riuos pa­da­rė net ne Vy­riau­sy­bė, jais bu­vo la­bai stip­riai pa­žeis­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­niai in­te­re­sai ener­ge­ti­kos sri­ty­je. Da­bar mes ir­gi tu­ri­me to­kią pat si­tu­a­ci­ją, kai įta­ria­me, kad ir da­bar ga­li bū­ti to­kie su­si­ta­ri­mai pa­da­ry­ti be Sei­mo in­for­ma­vi­mo ir pa­na­šiai. Ar čia to­kie įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai už­draus jums ar­ba juo la­biau jū­sų pa­val­džioms ins­ti­tu­ci­joms nu­va­žiuo­ti į nau­ją Mai­šia­ga­lą ir su­si­tar­ti ką nors?

Ž. VAIČIŪNAS. At­si­pra­šau, gal ga­lė­tu­mė­te dėl sek­to­riaus pa­tiks­lin­ti, ne­iš­gir­dau, ku­rio­je sri­ty­je. Taip, šie pa­kei­ti­mai iš es­mės yra orien­tuo­ti, kaip ir mi­nė­jau, į ko­mi­si­jos, san­do­rių pa­tik­ros ko­mi­si­jos, dar­bo efek­ty­vu­mą ir į žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų ga­li­my­bę efek­ty­viau pa­tik­rin­ti su­si­ju­sią in­for­ma­ci­ją tiek su in­ves­ti­ci­jo­mis, tiek su esa­mais ar pla­nuo­ja­mais san­do­riais. Pats įsta­ty­mas ga­lio­ja nuo 2018 m. ko­vo 1 d. Tai tuo me­tu bu­vo es­mi­nis po­ky­tis ir šiuo po­žiū­riu tai yra ta pro­ce­dū­ra, ku­ri to­bu­li­na­ma, ji leis­tų efek­ty­viau at­lik­ti pa­čią pa­tik­rą. Ko­kio nors fun­da­men­ta­laus lū­žio šiuo at­ve­ju ne­bū­tų, bet iš tos prak­ti­kos, ku­ri su­si­for­ma­vo per po­rą me­tų, šie pa­kei­ti­mai, ma­to­me, tik­rai yra bū­ti­ni ir rei­ka­lin­gi.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, mi­nist­re, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vai dėl vi­sų tri­jų pro­jek­tų. Dau­giau nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Pri­tar­ta vi­siems trims įsta­ty­mams. Tai yra pro­jek­tų re­gist­ra­ci­jos Nr. XIIIP-4915, Nr. XIIIP-4916 ir Nr. XIIIP-4917.

Dėl pir­mo­jo pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas, dėl ant­ro­jo ir tre­čio­jo, tai yra ly­di­mųjų, pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Nu­ma­to­mas svars­ty­mas bir­že­lio 18 die­ną. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu su­tar­ti? Su­tar­ta. Dė­ko­ju.

 

15.13 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. ba­lan­džio 21 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-2849 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4968 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

To­liau Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. ba­lan­džio 21 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-2849 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas. Kvie­čiu į tri­bū­ną R. Kar­baus­kį. Pa­tei­ki­mas. A. Ši­rin­s­kie­nė? Pra­šau.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Gru­pės ko­le­gų, ku­rie re­gist­ra­vo Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mo nau­ją re­dak­ci­ją, var­du no­rė­čiau pa­teik­ti Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ku­riuo bū­tent ir sie­kia­ma už­tik­rin­ti, kad Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mas bū­tų įtrauk­tas į Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų progra­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar yra no­rin­čių klaus­ti? Nė­ra. Gal ga­li­me po pa­tei­ki­mo… At­si­pra­šau, S. Gent­vi­las no­ri pa­klaus­ti. Ne­no­ri jau. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti? Pri­tar­ta. (Bal­sai sa­lė­je) Kaip? Svars­ty­mas. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ga­li­me. Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me per pri­ėmi­mą.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 70 Sei­mo na­rių: už – 69, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Sei­mo nu­ta­ri­mas, re­gist­ra­ci­jos Nr. XIIIP-4968, pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.15 val.

Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mo Nr. VIII-1749 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4949 (pa­tei­ki­mas)

 

Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Kvie­čiu A. Ši­rins­kie­nę. Pa­teiki­mas.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, no­rė­čiau pa­teik­ti Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mo pro­jek­tą. Kaip at­si­me­na­te, dar prieš ge­rus me­tus Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja pa­ren­gė, o Vy­riau­sy­bė at­ne­šė į Sei­mą nau­ją siū­lo­mą lo­bis­ti­nės veik­los re­gu­lia­vi­mą. Vė­liau įvy­ko taip, kaip įvy­ko – Sei­me pa­ti pro­jek­to idė­ja bu­vo ge­ro­kai iš­dar­ky­ta. Ži­no­da­mi tuos pas­ta­ro­jo me­to įvy­kius, dar kar­tą siū­ly­tu­me su­grįž­ti prie pro­jek­to svars­ty­mo – tie­siog įtvir­tin­ti kryž­mi­nį lo­bis­ti­nės veik­los de­kla­ra­vi­mą, ka­da lo­bis­ti­nę veik­lą de­kla­ruo­ja tiek jos ad­re­sa­tas, tiek ir tei­kė­jas, tai yra lo­bis­tas ir po­li­ti­kas. Kar­tu įves­ti tai, ką iš tie­sų ir pa­tys, ma­nau, kad dau­gu­ma iš mū­sų nuo­sek­liai da­ro­me, tai yra dar­bo­tvarkių skel­bi­mą. Re­a­guo­da­mi į pas­ta­ro­jo me­to įvy­kius, vėl siū­lo­me iš­plės­ti ir lo­bis­to api­brė­ži­mą vis dėl­to ap­imant tas aso­cia­ci­jas, ku­rios nė­ra sa­vo es­me ten­ki­nan­čios vie­šą­jį in­te­re­są, ta­čiau vie­ni­jan­čios ver­slo sub­jek­tus ir ati­tin­ka­mai sie­kian­čios ver­slo tiks­lų, kad jos bū­tų pri­vers­tos taip pat de­kla­ruo­tis kaip lo­bis­tai ir kar­tu vė­liau de­kla­ruo­ti sa­vo ben­dra­vi­mą su po­li­ti­kais ar ki­tais as­me­ni­mis, vals­ty­bės tar­nau­to­jais, ku­rie da­ly­vau­ja pri­imant spren­di­mus, ren­giant, pri­imant ar svars­tant tei­sės ak­tus.

Tai bū­tų trys to­kie es­mi­niai pa­kei­ti­mai. Vi­si ki­ti pa­kei­ti­mai jau ne kar­tą yra dis­ku­tuo­ti Sei­me. Tik­rai la­bai ačiū ko­le­goms, ku­rie pri­si­dė­jo prie to pro­jek­to to­bu­li­ni­mo tiek ko­mi­te­tuo­se, tiek ir, be abe­jo, prie ren­gi­mo Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­je. Mie­lai at­sa­ky­siu į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju už ga­li­my­bę pa­klaus­ti. Ger­bia­ma Ag­ne, tu­riu jums du klau­si­mus. Vi­sų pir­ma, po­li­ti­kai tu­rė­tų ro­dy­ti pa­vyz­dį ir tik ta­da įsta­ty­mu tai pa­vers­ti. Štai tri­bū­no­je tu­rė­jo bū­ti R. Kar­baus­kis, ku­ris du mė­ne­sius nė­ra de­kla­ra­vęs nė vie­no su­si­ti­ki­mo nė su vie­na aso­ci­juo­ta struk­tū­ra, aso­cia­ci­ja, lo­bis­tu, prof­są­jun­ga. Čia pir­mas klau­si­mas. Ar jū­sų par­ti­jos pir­mi­nin­kas tie­siog yra aso­cia­lus žmo­gus, ar ji­sai sle­pia ši­tuos su­si­ti­ki­mus, nes iš tik­rų­jų la­bai keis­ta, kaip ga­li val­dan­čio­sios par­ti­jos pir­mi­nin­kas ne­dek­la­ruo­ti nė vie­no su­si­ti­ki­mo su jo­kia or­ga­ni­za­ci­ja, iš­sky­rus ofi­cia­lius su­si­rin­ki­mus?

Ant­ras klau­si­mas. Po­pie­ti­nė­je dar­bo­tvarkėje yra Miš­kų įsta­ty­mas dėl pir­me­ny­bi­nės tvar­kos me­die­nos per­dir­bė­jams Lie­tu­vo­je. Štai jū­sų įsta­ty­mo pro­jek­tas ne­ap­ima, pa­vyz­džiui, tei­sė­kū­ros ini­cia­ty­vų, kas siun­tė, kas Vy­riau­sy­bei siū­lė to­kį pro­jek­tą, ko­kie gau­ti raš­tai, siū­ly­mai, kas da­ly­va­vo re­gist­ra­vi­me? Po­li­ti­kus ir jų su­si­ti­ki­mus jau no­ri­te bai­siai su­re­gist­ruo­ti, tuo tar­pu dėl Miš­kų įsta­ty­mo pro­jek­to ai­bė STT, Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos pa­sta­bų, bet mes ne­ži­no­me už­ku­li­sių, kas ten da­ly­va­vo ren­giant ši­tą įsta­ty­mą. Vie­šai mes ga­li­me pa­svars­ty­ti. Ko­dėl tei­sė­kū­ros skaid­ru­mo ne­pra­de­da­te nuo Vy­riau­sy­bės ir mi­nis­te­ri­jų, o grie­bia­te po­li­ti­kus už pa­kar­pos ro­dy­da­mi blo­gą R. Kar­baus­kio pa­vyz­dį? Ačiū.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ne­ži­nau, R. Kar­baus­kis grei­čiau­siai pats at­sa­kys, ko­dėl jo dar­bo­tvarkės yra tuš­čios, bet aš ga­liu pa­sa­ky­ti, ko­dėl ma­no dar­bo­tvarkės tuš­čios.

Vie­nas da­ly­kas. Grei­čiau­siai ži­no­te, aš ma­nau, Sei­me dir­bo­te per tuos du mė­ne­sius ir ja­me lan­kė­tės, kad vis dėl­to pa­te­ki­mas į Sei­mą bu­vo ap­ri­bo­tas ir vy­ko ka­ran­ti­nas. Tie­siog fi­ziš­kai pa­ša­li­niams as­me­nims il­gą lai­ką bu­vo ne­įma­no­ma pa­tek­ti, dėl to ir ne­vy­ko fi­zi­niai su­si­ti­ki­mai ar­ba iš vi­so su­si­ti­ki­mai.

Kal­bant apie ma­no as­me­ni­nes dar­bo­tvarkes, ku­rios taip pat yra tuš­čios, iš­sky­rus ofi­cia­lias veik­las, aš ga­liu pa­sa­ky­ti to­kią sa­vo po­zi­ci­ją, kad su jo­kiais ver­slo sub­jek­tais, su jo­kiais as­me­ni­mis, ku­rie nė­ra vals­ty­bės tar­nau­to­jai ir nė­ra ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai, aš tie­siog ne­su­si­ti­ki­nė­ju pri­va­čiai. Ma­no vi­si su­si­ti­ki­mai vyks­ta ko­mi­te­tuo­se klau­sy­mų me­tu. Tai la­bai pra­šo­me įsi­jung­ti ar­ba at­ei­ti ir ma­ty­si­te, su kuo aš su­si­ti­ki­nė­ju vie­šai ir su­si­ti­ki­nė­ja tuo pat me­tu vi­sas TTK biu­ras. Ma­no as­me­ni­ne nuo­mo­ne, tai yra tik­rai sek­ti­nas da­ly­kas, ka­da to­kiuo­se su­si­ti­ki­muo­se da­ly­vau­ja kiek įma­no­ma dau­giau žmo­nių. Bai­gia­si ka­ran­ti­nas, ma­tyt, ir jū­sų vi­sų dar­bo­tvarkės pa­si­pil­dys.

Dėl ki­to klau­si­mo, tai ši­tie pa­siū­ly­mai, ku­rie yra tei­kia­mi, ap­ima lo­bis­ti­nės veik­los de­kla­ra­vi­mą ir ta­da, kai da­ro­ma lo­bis­ti­nė veik­la Vy­riau­sy­bės na­rių, mi­nis­te­ri­jų, jų tar­nau­to­jų at­žvil­giu, sa­vi­val­dos lyg­me­niu taip pat. Jūs pui­kiai ži­no­te, kad kiek­vie­nas tei­sės ak­tas, ku­ris at­ei­na iš Vy­riau­sy­bės, iki Vy­riau­sy­bės po­sė­džio tu­ri to­kį ly­di­mą­jį do­ku­men­tą, tai yra de­ri­ni­mo pa­žy­mą, kur yra su­ren­ka­ma vi­sa in­for­ma­ci­ja, gau­ta iš aso­ci­juo­tų struk­tū­rų. Kai pro­jek­tas pa­skel­bia­mas vie­šai ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai ga­li re­a­guo­ti ir pa­ra­šy­ti… Ma­nau, kad dėl Miš­kų įsta­ty­mo tie­siog pa­si­žiū­rė­si­te de­ri­ni­mo pa­žy­mą ir ra­si­te, kas da­ly­va­vo svars­tant ir ko­kie spren­di­mai bu­vo kie­no siū­ly­ti.

PIRMININKĖ. Klau­sia P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­ma Sei­mo na­re, ko­dėl jū­sų siū­ly­mas dėl iš­plė­ti­mo lo­bis­tų api­bū­di­ni­mo su­tam­pa su as­me­niu, ku­riam pa­reikš­ti įta­ri­mai, tai yra ger­bia­mu V. Sut­ku­mi, ko­rup­ci­nė­je by­lo­je?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Kaip su­tam­pa?

P. URBŠYS (MSNG). La­bai pa­pras­tai, bū­tent kaip…

PIRMININKĖ. Jūs gar­siau kal­bė­ki­te, nes aš ne­gir­džiu.

P. URBŠYS (MSNG). Tu­riu ome­ny­je, aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas ger­bia­mas V. Sut­kus, ku­riam da­bar pa­reikš­ti įta­ri­mai ko­rup­ci­nė­je by­lo­je, bū­tent bu­vo už tai, kad kiek ga­li­ma mak­si­ma­liai bū­tų iš­plės­tas lo­bis­tų api­brė­ži­mas. Jū­sų siū­ly­mas su­tam­pa su jo ke­ti­ni­mais. Jūs pa­aiš­kin­ki­te to su­ta­pi­mo es­mę?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš ma­nau, ko­le­ga Po­vi­lai, šian­dien pil­na­tis lyg ir yra, tai grei­čiau­siai yra di­džiau­sias pa­aiš­ki­ni­mas. O iš tie­sų tai po­nas V. Sut­kus, jei­gu skai­tė­te ži­niask­lai­dą, mus su po­nu R. Kar­baus­kiu yra iš­va­di­nęs te­ro­ris­tais dėl to, kad mes ban­do­me įtei­sin­ti jau ket­vir­tą kar­tą šio­je sa­lė­je, kur jūs la­bai nuo­sek­liai blo­kuo­ja­te, kryž­mi­nį lo­bis­ti­nės veik­los de­k­la­ra­vi­mą.

PIRMININKĖ. P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). La­bai trum­pai. Aš su­pra­tau, kad ger­bia­ma Sei­mo na­rė A. Ši­rins­kie­nė – ne tik te­olo­gė, ne tik tei­si­nin­kė, bet ir psi­chiat­rė. Ačiū už tą kom­pe­ten­ci­ją.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš tie­siog apie ast­ro­no­mi­nes fa­zes kal­bė­jau, ne apie diag­no­zes.

PIRMININKĖ. A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš­ties tas toks žai­di­mas su Lo­biz­mo įsta­ty­mu, kai ba­lan­suo­ja ver­slo aso­cia­ci­jos ar­ba tie pa­tys lo­bis­tai, pri­klau­so nuo po­žiū­rio, kur bus pa­dė­tas kab­le­lis – pa­leis­ti ar pa­kar­ti? Šiuo at­ve­ju, aš ma­nau, tu­rė­tų la­bai ne­dvip­ras­miš­kai su­dė­lio­ti, nu­si­gręž­ti nuo tų vi­sų bai­mių, nes tau­tos at­sto­vy­bė tu­ri tu­rė­ti tei­sę ži­no­ti, ko no­ri at­sto­vau­ja­mie­ji, tarp jų ir ver­slas.

Ver­slas tu­rė­tų aiš­kias są­ly­gas iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę, o ne taip, kad Vy­riau­sy­bė ir Sei­mas, pri­iman­tys įsta­ty­mus, gy­ven­tų kos­mo­se. O čia bū­tent ir ta­po su­si­do­ro­ji­mo su ne­pa­lan­kiais opo­nen­tais la­bai pui­ki ter­pė, pri­ėmus tą Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mą, ir ne tik – ir po­vei­kio, ir taip to­liau. Čia rei­kė­tų pa­žvelg­ti kom­plek­siš­kai. Ką jūs, pir­mi­nin­ke, ma­no­te?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš ma­ny­čiau, kad pir­mas žings­nis, ku­ris tik­rai bū­tų tiks­lin­gas, iš tie­sų pri­im­ti ga­li­my­bes kryž­miš­kai de­kla­ruo­ti, kai tik­rai ir me­la­vi­mo ti­ki­my­bė ga­li ma­žė­ti, bent jau įsi­pa­rei­go­ti skelb­ti dar­bo­tvarkes. An­tra ver­tus, Sei­mas jau ir da­bar žen­gęs, ką tu­ri­me pri­pa­žin­ti, kuo ski­ria­si ki­tų ka­den­ci­jų sei­mai, iš­skaid­ri­na­me la­bai daug žings­nių. Aš pri­si­me­nu, ką reikš­da­vo ki­tų ka­den­ci­jų sei­muo­se žur­na­lis­tams gau­ti ele­men­ta­rų ko­mi­te­to įra­šą, jo tie­siog daž­niau­siai nie­kas ne­duo­da­vo. Aš jau ne­kal­bu apie to įra­šo vie­šą pri­ei­na­mu­mą in­ter­ne­to sve­tai­nė­se.

Šiuo at­ve­ju tiek žur­na­lis­tai, tiek bet ku­ris Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis tu­ri vi­sas ga­li­my­bes at­si­da­ry­ti Sei­mo tin­kla­la­pį ir ste­bė­ti tuos po­sė­džius, ku­rie kaž­ko­dėl ki­to­se ka­den­ci­jo­se bu­vo už­da­ri ir žmo­nėms – Lie­tu­vos rin­kė­jams ne­ma­to­mi. Ma­ny­čiau, kad tie žings­niai yra nuo­sek­lūs. Tik­rai ga­li­ma kal­bė­ti ir apie to­l­es­nius žings­nius – gal­būt ko­kių nors sank­ci­jų di­di­ni­mą už lo­bis­ti­nės veik­los pa­žei­di­mus, kad jos bū­tų jun­ta­mos ir re­a­lios. Bet vi­sam tam rei­kia su­ta­ri­mo. Šio su­ta­ri­mo, kaip ir šiais at­ve­jais, kai tris kar­tus Sei­me kryž­mi­nis de­kla­ra­vi­mas bu­vo at­mes­tas ir ten­ka ket­vir­tą kar­tą iš­ei­ti ta pa­čia te­ma, to su­ta­ri­mo kol kas, kaip ma­to­me, bent jau anks­čiau ne­bu­vo. Aš ti­kiuo­si, kad tos pa­mo­kos dėl to, kas vy­ko da­bar dėl iki­teis­mi­nių ty­ri­mų, gal pa­dės ap­si­spręs­ti ki­taip.

PIRMININKĖ. L. Kas­čiū­nas. Nė­ra. V. Ba­kas.

V. BAKAS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma Ag­ne, iš tie­sų ge­ra ini­cia­ty­va, tai yra ge­ra pro­ga at­kreip­ti dė­me­sį į pro­ble­mą. Bet štai aš skai­tau jū­sų pa­reng­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą ir ma­tau, kad jis ne­ati­tin­ka nei Eu­ro­pos Ta­ry­bos, Mi­nist­rų Ta­ry­bos, re­ko­men­da­ci­jų, nei STT re­ko­men­da­ci­jų. Pro­ble­ma yra ta, kad 7 straips­ny­je yra vėl nu­ma­ty­ta krū­va iš­im­čių, kur fak­tiš­kai tos pro­ble­mos, ku­rias jūs ke­lia­te, tiek ver­slas, ku­ris da­ro įta­ką, in­te­re­sų gru­pės… Už­teks pa­si­va­din­ti gi­nan­čio­mis vie­šą­jį in­te­re­są ir ne­rei­kės de­kla­ruo­ti tų veik­lų. Tai, ką jūs tei­kia­te, iš es­mės prieš­ta­rau­ja Eu­ro­pos Mi­nist­rų Ta­ry­bos re­ko­men­da­ci­joms ir STT re­ko­men­da­ci­joms.

Aš ma­nau, tai dar yra di­des­nė ri­zi­ka, kad to­kio­mis pa­tai­so­mis iš tie­sų bus le­ga­li­zuo­ta to­kių kaip po­nas V. Sut­kaus veik­la. Ar čia jūs sie­kia­te iš tie­sų su­re­gu­liuo­ti lo­bis­ti­nę veik­lą, ar re­a­bi­li­tuo­ti žmo­nes, ku­rie da­ro nu­si­kal­ti­mus? Ar jūs tai su­pran­ta­te?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Pa­skai­ty­ki­te tei­sės ak­tą iki ga­lo ir jūs grei­čiau­siai ra­si­te to­kią vie­ną iš­im­tį, kad lo­bis­tais pri­va­lo re­gist­ruo­tis tie, ku­rie vie­ni­ja ver­slui at­sto­vau­jan­čias or­ga­ni­za­ci­jas ar­ba ver­slo sub­jek­tus. Ne­ži­nau, kur čia po­nas V. Sut­kus ar kaž­koks ki­tas po­nas ga­lė­tų iš­si­suk­ti, kai yra ele­men­ta­ru, kad bet ko­kia ver­slo kon­fe­de­ra­ci­ja pa­ten­ka į šią nor­mą. Vi­są lai­ką yra sis­te­mi­nis tei­sės ak­tų – ar tai yra pro­jek­tai, ar tai yra įsta­ty­mai, skai­ty­mas.

PIRMININKĖ. J. Sa­ba­taus­kas klau­sia pas­ku­ti­nis.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, no­riu pa­klaus­ti jū­sų ir dėl tų iš­im­čių, kai yra nuo­mo­nė – ne­lai­ko­ma lo­bis­ti­ne veik­la. Ne­bent, jei­gu jis bu­vo re­gist­ra­vęs, aš taip gal­vo­ju, kiek po­nas V. Sut­kus yra re­gist­ra­vęs įsta­ty­mų pro­jek­tų? Ne­at­si­me­nu kiek.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ko­le­ga, jūs iki ga­lo sa­ki­nį per­skai­ty­ki­te.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Aš skai­čiau. Iš ki­tos pu­sės, dau­giau nei prieš me­tus mū­sų frak­ci­ja tei­kė įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris bu­vo šiek tiek pa­na­šus į šį, tik pas mus nė­ra vals­ty­bės tar­nau­to­jų, nes vals­ty­bės tar­nau­to­jai ne­pri­ima spren­di­mų. Pa­vyz­džiui, in­di­vi­du­a­lius spren­di­mus, tai ne­lai­ko­ma…

PIRMININKĖ. Ko­le­ga, for­mu­luo­ki­te klau­si­mą.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Jei­gu, pa­vyz­džiui, dėl li­cen­ci­jos kreip­sis ju­ri­di­nis as­muo ar jo at­sto­vas, šiuo at­ve­ju jis tu­rė­tų bū­ti re­gist­ruo­tas kaip lo­bis­tas, ar ne?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Dėl li­cen­ci­jos ga­vi­mo? Ar dėl li­cen­ci­jos re­gu­lia­vi­mo? Tai, ma­tyt, yra skir­tin­gi da­ly­kai, vie­na ver­tus. Iš tik­rų­jų kai ku­rių vals­ty­bės tar­nau­to­jų įta­ka tei­sė­kū­ros pro­ce­sams, aš ma­nau, nė­ra ma­žes­nė už tą įta­ką, ku­rią tu­ri Sei­mo na­riai.

An­tra ver­tus, aš ma­čiau ir Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą, ku­ri bent jau man ke­lia abe­jo­nių dėl po­li­ti­nių par­ti­jų ly­de­rių.

Sa­ko­ma, kad jie ne­tu­ri įta­kos tei­si­niams pro­ce­sams, tei­sė­kū­rai ir dėl to ne­tu­rė­tų bū­ti lo­bis­ti­nės veik­los ad­re­sa­tais ir de­kla­ruo­jan­čiai­siais. Dėl to aš ir­gi la­bai gi­liai abe­jo­ju. Vis dėl­to po­li­ti­nių par­ti­jų ly­de­riai, ypač jei­gu tai yra par­la­men­ti­nės par­ti­jos, net tais at­ve­jais, kaip ir po­no G. Pa­luc­ko, ne­sant par­la­men­te, ma­no gal­va, tik­rai įta­kos po­li­ti­niams tei­sė­kū­ros pro­ce­sams tu­ri. Aš ne­ma­nau, kad šiuo at­ve­ju ir­gi tas de­kla­ra­vi­mas yra mi­nu­sas. Prie­šin­gai, ma­no gal­va, tai yra pliu­sas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ko­le­ge. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. S. Gent­vi­las – už.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­ma Ag­ne Ši­rins­kie­ne, ne, R. Kar­baus­kis nė­ra aso­cia­lus žmo­gus, jis tie­siog ne­dek­la­ruo­ja su­si­ti­ki­mų. Jūs ne­sa­te tei­si, kad čia ka­ran­ti­nas jam truk­do. Pa­žiū­rė­ki­te R. Kar­baus­kio šeš­ta­die­nio dar­bo­tvarkę. Vie­šai ži­no­ma in­for­ma­ci­ja. Bu­vo Nai­siuo­se. Vi­si ap­skel­bė. Nei prem­je­ro dar­bo­tvarkėje šis su­si­ti­ki­mas pa­žy­mė­tas, nei Ra­mū­no dar­bo­tvarkėje. (Bal­sai sa­lė­je) O da­bar jūs sa­ko­te, kad kryž­min­si­te ir tik­rin­si­te kiek­vie­ną iš mū­sų. Ga­li­ma pra­dė­ti čia kryž­min­ti, bet, man at­ro­do, dėl es­mi­nių da­ly­kų. Rei­kia žiū­rė­ti, kas yra es­mi­niai da­ly­kai.

Pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­kę su­lai­ky­mai su­ke­lia kur kas pla­tes­nę dis­ku­si­ją, ku­rios rei­kė­tų im­tis. O ne tie­siog pa­im­ti Lo­biz­mo įsta­ty­mo ver­si­ją, ku­ri bu­vo svars­ty­mo me­tu, už­re­gist­ruo­ti ir did­vy­riš­kai mo­juo­ti vė­lia­va sa­kant, kaip čia mes da­bar vi­sus kryž­miš­kai pa­tik­rin­si­me. Ne, rei­kia grįž­ti ir prie Bau­džia­mo­jo ko­dek­so, jo nuo­sta­tos iš tik­rų­jų dėl po­vei­kio po­li­ti­kams yra, kaip sa­ko­ma, kon­flik­tuo­jan­čios su lo­biz­mo įsta­ty­mais. Rei­kia grįž­ti ir prie tei­sė­kū­ros pro­ce­so iš­skaid­ri­ni­mo, nes mes ne­ma­to­me, kas at­ei­na į mi­nis­te­ri­jas, kas siun­čia joms siū­ly­mus elek­tro­ni­niu paš­tu. Kiek­vie­nas elek­tro­ni­nis paš­tas, lie­čian­tis įsta­ty­mo pro­ce­są, ir­gi tu­rė­tų bū­ti pri­seg­tas prie jo, ne tik de­ri­ni­mo pa­žy­ma. Bet šie da­ly­kai ne­bus pa­žy­mė­ti. Bus tik žiū­ri­ma, ar po­li­ti­kas tei­sin­gai de­kla­ra­vo su­si­ti­ki­mą, o kas jo me­tu kal­bė­ta, koks tu­ri­nys – vi­siš­kai ant­ra­ei­liai da­ly­kai. Mes tie­siog bū­si­me kon­tro­liuo­ja­mi. Ma­ty­da­mi pras­tus prem­je­ro, R. Kar­baus­kio pa­vyz­džius, mes jau šian­dien ga­li­me pa­sa­ky­ti, kad kiek­vie­nas mes da­ry­si­me klai­dų. O tik­rie­ji, už­ku­li­si­niai, po­van­de­ni­niai, da­ly­kai ne­bus pa­lies­ti. Bet aš vis tiek sa­kau, kad rei­kia star­tuo­ti su šia dis­ku­si­ja, to­dėl pa­si­sa­kau už. Vien tam, kad pra­dė­tu­me dis­ku­tuo­ti apie pro­ble­mas, vėl iš­ki­lu­sias už­pra­ei­tą sa­vai­tę. Kvie­čiu pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo.

PIRMININKĖ. P. Urb­šys – prieš.

P. URBŠYS (MSNG). Siū­lo­mos pa­tai­sos yra tik de­ko­ra­ci­jos. De­ko­ra­ci­jos tam, kad bū­tų pa­slėp­ti iš tik­rų­jų ne­skaid­rūs san­dė­riai ir ne­skaid­rus vei­ki­mas. Kaip jūs pa­aiš­kin­si­te tai, kad šian­dien ry­te, kai vi­rė aist­ros dėl An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos, kur vals­tie­čių at­sto­vų dė­ka bu­vo iš­brauk­ti tei­gi­niai, kad Klai­pė­dos jū­rų kro­vi­nių kom­pa­ni­jos „Klas­co“ ga­my­bos di­rek­to­rius A. La­ta­kas ga­li­mai ga­li bū­ti pa­žei­džia­mas sa­vo ry­šiais su Klai­pė­dos uos­te vei­kian­čiais ver­slinin­kais, jis bu­vo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos są­ra­šo kan­di­da­tas ir ga­vo fi­nan­si­nę pa­ra­mą, šios nuo­sta­tos bu­vo iš­brauk­tos iš teks­to. Po to at­ei­na vie­na iš ly­de­rių ir pa­tei­kia lo­bis­ti­nio įsta­ty­mo pro­jek­tą su to­kiu ne­va kryž­mi­niu de­kla­ra­vi­mu, pri­va­lo­mu dar­bo­tvarkės pa­tei­kimu, nors pa­tys ži­no, kad jie pui­kiau­siai ati­dir­bo da­bar sis­te­mą, kaip ga­li veik­ti ne­skaid­riai, ap­skri­tai tos de­ko­ra­ci­jos ir pa­dė­tų už­deng­ti tą ne­skaid­rų vei­ki­mą. Kas ga­lė­tų pa­aiš­kin­ti, kaip Sei­mo na­rys R. Kar­baus­kis de­kla­ruos sa­vo san­ty­kius su Ag­ro­kon­cer­no sa­vi­nin­ku R. Kar­baus­kiu? Jei­gu es­mės šio da­ly­ko mes ne­ga­li­me pa­sa­ky­ti, ta­da ar yra pras­mė pra­dė­ti šį pro­ce­są? Be abe­jo, kai kas pa­sa­kys, ko­dėl gi ne. Bet fak­tas tik­ras, kad bū­tent V. Sut­kus, ku­riam da­bar pa­reikš­ti įta­ri­mai ko­rup­ci­nė­se by­lo­se, kaip aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas bu­vo už tai, kad bū­tų kiek ga­li­ma iš­plės­tos lo­bis­tų są­vo­kos ir kiek ga­li­ma bū­tų pa­tei­kia­mos tos kryž­mi­nio de­kla­ra­vi­mo nuo­sta­tos, ne­kal­bant apie dar­bo­tvarkes. Jis aiš­kiai su­vo­kia, kad tai nė­ra veiks­min­ga, ką jis su­gal­vos, jis vis tiek pa­da­rys. Tai da­bar vals­tie­čiai iš es­mės at­kar­to­ja.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai: už – 68, prieš – 1, su­si­lai­kė 10. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui.

Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Nu­ma­to­ma svars­ty­ti bir­že­lio 23 die­ną.

Ir dar no­riu su­re­a­guo­ti į tai, ką sa­kė A. Ši­rins­kie­nė, kad anų ka­den­ci­jų sei­mai ne­no­rė­jo, kad bū­tų vie­šai tran­sliuo­ja­mi ko­mi­te­tų ar ko­mi­si­jų po­sė­džiai. Tai no­riu pri­min­ti, kad tais lai­kais ne­bu­vo tech­ni­nių ga­li­my­bių tą Sei­me da­ry­ti. Net ir ši­tos ka­den­ci­jos Sei­me nuo pat pra­džios to ne­bu­vo. Kuo­met bu­vo nu­pirk­ta pa­pil­do­ma įran­ga, esant pi­ni­gams, tai tik nuo pra­ei­tos va­sa­ros at­si­ra­do tech­ni­nės ga­li­my­bės tą da­ry­ti ir mes vi­si tik­rai dėl to džiau­gia­mės.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Dėl ve­di­mo tvar­kos. Aš pra­klau­siau dėl ko­mi­te­tų, ku­rie yra ski­ria­mi.

PIRMININKĖ. Aš kal­bė­jau apie Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą, kaip pa­grin­di­nį ko­mi­te­tą, ir Sei­mo na­riai tam ne­pri­eš­ta­ra­vo. Pra­šau.

P. URBŠYS (MSNG). Žiū­rė­ki­te, kas da­ro­si. Iš tik­rų­jų yra taip, kad no­ri­ma vėl įjung­ti A. Ši­rins­kie­nės bul­do­ze­rį ir juo va­žiuo­ti. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas bu­vo pa­g­rin­di­nis, na aš su­pras­čiau, ne­pa­si­ti­ki tuo ko­mi­te­tu, bet kaip pa­gal­bi­nis jis ga­li lik­ti, nes jis bu­vo tas ve­dan­ty­sis. Bet jei­gu ši­to da­ly­ko…

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs siū­lo­te pa­pil­do­mu ko­mi­te­tu Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tą?

P. URBŠYS (MSNG). Taip.

PIRMININKĖ. Tuo­met bal­suo­ja­me ir bus tei­siš­kai vis­kas tei­sin­ga.

Bal­sa­vo 30 Sei­mo na­rių: prieš – 26, su­si­lai­kė 18. Tai­gi ne­pri­tar­ta pa­pil­do­mam ko­mi­te­tui.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Šiaip ab­sur­das, kad ne­pri­ta­rė, nes čia mū­sų ko­mi­te­to ob­jek­tas. Ki­tas da­ly­kas, ką aš no­rė­jau ir­gi re­pli­kos tei­se pa­sa­ky­ti, kad čia su­ra­šy­ti for­ma­lūs ir to­kie men­ki da­ly­kai, kad to­kia­me bal­ta­me triukš­me pa­skęs­tų rei­ka­lin­gi svar­būs da­ly­kai. Ar mes čia įpa­rei­go­si­me de­kla­ruo­ti da­ly­va­vi­mą įvai­riuo­se klu­buo­se, me­džiok­lės bū­re­liuo­se ir pa­na­šiai? Juk ten, Mai­šia­ga­lo­je, ar kaž­ko­kie lat­viai pa­me­džio­ja (…) ir Lie­tu­vos sie­na pa­kei­čia­ma ar­ba ati­duo­da­mi lat­viams mū­sų naf­tin­gi tel­ki­niai. Čia mes tų ne­tu­rė­si­me de­kla­ruo­ti. Įvai­rių čia sė­din­čių ir to­kiuo­se klu­buo­se da­ly­vau­jan­čių as­me­nų tas ne­lie­čia. O mes to­kius for­ma­lius da­ly­kė­lius re­gist­ruo­si­me, kad nu­va­žia­vo­me į Tel­šius ir Tel­šiuo­se su­si­ti­ko­me bib­lio­te­ko­je su rin­kė­jais. Na ir kas?

PIRMININKĖ. Jūs tu­ri­te tei­sę dėl pa­teik­to įsta­ty­mo pro­jek­to re­gist­ruo­ti pa­tai­sas. E. Zinge­ris.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad (…) bal­sa­vau už šį įsta­ty­mą, bet aš su ko­le­ga L. Kas­čiū­nu bu­vau pir­ma­sis už­re­gist­ra­vęs la­bai rim­tus pa­ste­bė­ji­mus dėl šio įsta­ty­mo. Aš ti­kiuo­si, kad jie bus svars­to­mi, ka­dan­gi mes pa­tei­kė­me ta pa­čia lin­kme įžval­gas, pa­tai­sas dėl Lo­biz­mo įsta­ty­mo ir mes ti­ki­mės, ka­dan­gi bu­vo­me pir­mie­ji, kad į šias įsta­ty­mo pa­tai­sas bus at­si­žvelg­ta. Aš no­rė­čiau tik pri­min­ti tas pa­tai­sas, ku­rios bu­vo už­re­gist­ruo­tos pir­mo­sios, jų įžval­gos, ti­ki­mės, kad dis­ku­si­jos me­tu jūs at­si­žvelg­si­te. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs tu­ri­te re­gist­ruo­ti dėl šio pa­teik­to įsta­ty­mo pa­tai­sas.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Iš nau­jo?

PIRMININKĖ. Taip. A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš taip pat pri­ta­riu ko­le­gų nuo­mo­nei, kad tai iš­ties nė­ra iš­sa­mu. Jei­gu bū­tų pa­mi­nė­tos iš­ties di­de­lę svar­bą vals­ty­bės gy­ve­ni­mui ir vals­ty­bės na­cio­na­li­niam sau­gu­mui da­ran­čios įta­ką to­kios kom­pa­ni­jos kaip „Ernst & Young“, jos dar­buo­to­jų in­fil­tra­vi­mas į vi­sus svar­biau­sius stra­te­gi­nius sek­to­rius, tar­kim, už­da­rų re­li­gi­nių ben­druo­me­nių, to­kių or­ga­ni­za­ci­jų kaip „Opus Dei“ ir taip to­liau as­me­nų, aš su­pras­čiau – to rei­kia. O prie­šin­gu at­ve­ju tai bus dar vie­na laz­da opo­nen­tams dau­žy­ti kon­tro­liuo­jant bū­tent tuos, ku­rie kon­tro­liuos tą pro­ce­są.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas V. Ba­kas.

V. BAKAS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad vie­no ko­mi­te­to – TTK, ku­ris ir tei­kia ši­tą pro­jek­tą, pir­mi­nin­ke, pa­sky­ri­mas tik­rai yra ri­zi­kin­gas. Tuo la­biau kad iš to, ką ma­tau, tik­rai tai yra įsta­ty­mas, ku­ris re­a­bi­li­tuos da­bar­ti­nius įta­ria­muo­sius, tuo ne­abe­jo­ju, nes jie bus įvar­din­ti kaip did­vy­riai, gi­nan­tys vie­šą­jį in­te­re­są. Aš siū­ly­čiau kreip­tis į STT ir pra­šy­ti jų iš­va­dos Sei­mo var­du, jei­gu tai yra įma­no­ma, nes tik­rai mes čia pri­skal­dy­si­me rim­tų mal­kų, pa­da­ry­si­me rim­tų pro­ble­mų to­kia pa­tai­sa, ku­rią tei­kia po­nia A. Ši­rins­kie­nė, nes 7 straips­nis re­a­liai re­a­bi­li­tuo­ja vi­są ši­tą by­lą.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, taip, Sei­mas tu­ri tei­sę kreip­tis. Jei­gu yra toks siū­ly­mas, ta­da mes tu­ri­me bal­suo­ti, ar pri­ta­ria­me dėl krei­pi­mo­si įver­tin­ti Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą į STT. Bal­suo­ja­me. (Bal­sai sa­lė­je)

Bal­sa­vo 71 Sei­mo na­rys: už – 68, prieš – 2, su­si­lai­kė 1. Tai­gi Sei­mo spren­di­mu mes krei­pia­mės į STT dėl Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to įver­ti­ni­mo. Dė­ko­ju.

Da­bar to­liau pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas ger­bia­mas A. Ne­kro­šius.

PIRMININKAS (A. NEKROŠIUS, LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tę­sia­me to­liau.

 

15.43 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. ba­lan­džio 21 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-2849 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų programos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4969 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. ba­lan­džio 21 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-2849 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4969. Pra­ne­šė­ja – A. Ši­rins­kie­nė. Pa­tei­ki­mas.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Vis tiek ne­ga­liu ne­iš­tver­ti nepa­si­džiau­gu­si, kad prie vals­tie­čių vaiz­do ka­me­ros at­si­ra­do Lie­tu­vo­je ir ga­li­mos Sei­mo po­sė­džių tran­slia­ci­jos. Tuo džiaug­da­ma­si kar­tu no­rė­čiau pri­sta­ty­ti nu­ta­ri­mą, ku­riuo sie­kia­ma įtrauk­ti į dar­bų pro­gra­mą Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo pa­tai­sas. Jos tu­rė­tų už­tik­rin­ti ga­li­my­bę ad­vo­ka­tū­rai reng­ti sa­vo vi­suo­ti­nį su­si­rin­ki­mą nuo­to­li­niu bū­du, nes to­kios ga­li­my­bės ji ne­tu­ri, o ka­ran­ti­no są­ly­gas mes ži­no­me.

La­bai kvies­čiau, ko­le­gos, tik­rai pri­tar­ti. Ma­tyt, pas­kui kreip­siuo­si ir į Pir­mi­nin­ką dėl sku­bos tvar­kos, nes tai yra su pan­de­mi­jos są­ly­go­mis su­si­jęs pro­jek­tas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Klaus­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė, dėl mo­ty­vų – taip pat. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? Ačiū, pri­tar­ta.

Svars­ty­mas. Tuoj pa­žiū­rė­si­me, ar yra už­si­ra­šiu­sių dis­ku­tuo­ti. Taip pat nė­ra už­si­ra­šiu­sių. Ga­li­me po svars­ty­mo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Kal­bė­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 66 Sei­mo na­riai: už – 65, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.45 val.

Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo Nr. IX-2066 59 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4946 (pa­tei­ki­mas)

 

Kvie­čiu A. Ši­rins­kie­nę į tri­bū­ną, ji mums pa­teiks Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo Nr. IX-2066 59 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4946. Pra­šau.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Kaip ir de­kla­ra­vau aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, taip ir dar kar­tą ga­liu de­kla­ruo­ti, kad tik­rai šių pa­tai­sų tik­rie­ji ini­cia­to­riai yra Lie­tu­vos ad­vo­ka­tū­ra, tie­siog pra­šy­da­ma Sei­mo su­teik­ti ga­li­my­bes sau­giai, iš­lai­kant ka­ran­ti­no rei­ka­la­vi­mus, nuo­to­li­niu bū­du, kol yra ka­ran­ti­nas ar eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja, tu­rė­ti vi­suo­ti­nį su­si­rin­ki­mą ir pri­im­ti ten spren­di­mus. Mie­lai at­sa­ky­siu į klau­si­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pir­ma­sis klau­sia V. Ba­kas. Pra­šau.

V. BAKAS (MSNG). Ger­bia­ma Ag­ne, vi­sų pir­ma no­rė­jau vals­tie­čiams pa­dė­ko­ti už tą pa­ra­mą dėl spren­di­mo kreip­tis į STT, iš tik­rų­jų svar­bus klau­si­mas.

Ag­ne, no­rė­čiau už­duo­ti klau­si­mą dėl jū­sų po­žiū­rio, ar vis dėl­to ne­rei­kė­tų dar pil­dy­ti šio įsta­ty­mo nuo­sta­ta, ku­ri už­kirs­tų ke­lią ad­vo­ka­tū­ros va­do­vams vie­nas­me­niš­kai vyk­dy­ti lo­bis­ti­nę veik­lą be ta­ry­bos spren­di­mo ar­ba be vi­suo­ti­nio su­si­rin­ki­mo. Ką aš tu­riu min­ty? La­bai daž­nas at­ve­jis, kai, pa­vyz­džiui, po­nas ad­vo­ka­tū­ros pir­mi­nin­kas reiš­kia sa­vo as­me­ni­nę nuo­mo­nę. Aš tą gir­dė­jau iš ad­vo­ka­tų ben­druo­me­nės, kai ne­pri­ta­ria­ma, pa­vyz­džiui, ci­vi­li­niam tur­to kon­fis­ka­vi­mui, baus­mių už ko­rup­ci­nes vei­kas griež­ti­ni­mui. Ir be jo­kių su­si­rin­ki­mų, be jo­kių pa­si­ta­ri­mų žmo­gus ei­na ir pri­sta­to, tar­si tai yra ad­vo­ka­tū­ros nuo­mo­nė. Ar ne­ma­ny­tu­mė­te, kad vis dėl­to klau­si­mai, ku­rie su­si­ję su vie­šai­siais in­te­re­sais, ir jų spren­di­mų pri­ėmi­mas – pa­rem­ti ar prieš­ta­rau­ti jiems – ir­gi tu­rė­tų bū­ti pri­ima­mi ko­le­gia­liai.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Na, ad­vo­ka­tū­ra yra sa­vi­val­da. Šiuo at­ve­ju aš ma­ny­čiau, jei­gu sa­vi­val­do­je ky­la klau­si­mų dėl vie­nas­me­nių spren­di­mų, tai tik­rai ad­vo­ka­tū­ra tu­ri in­stru­men­tų, pra­de­dant tuo, kad ir pir­mi­nin­ką ga­li­ma iš­si­rink­ti ki­tą, ir bai­giant tuo, kad ga­li­ma nu­si­sta­ty­ti vi­daus tvar­kos tai­syk­les. Šiuo at­ve­ju aš la­bai at­sar­giai žiū­ri į tai, kai yra ki­ša­ma­si, ga­li bū­ti ki­ša­ma­si po­li­ti­kų į sa­vi­val­dą, bet, an­tra ver­tus, jei­gu bus ko­kių nors pa­siū­ly­mų, ma­nau, kad svars­ty­si­me juos ko­mi­te­te. Tik tiek, kad šio pro­jek­to tiks­las bu­vo, na, kuo sku­biau iš­spręs­ti to­kią tik­rai ne ko­kią si­tu­a­ci­ją, dėl ku­rios ad­vo­ka­tū­ra ne­ga­li tu­rė­ti, jų sa­vi­val­da, to su­si­rin­ki­mo, ku­rį tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka pri­va­lo tu­rė­ti. Gal­būt jie ta­me su­si­rin­ki­me tuos klau­si­mus ir iš­kels. Dar ir taip ga­li at­si­tik­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia S. Šed­ba­ras.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma ko­le­ge, pa­na­šio­je si­tu­a­ci­jo­je yra ar­ba ga­li at­si­dur­ti ant­sto­liai ir no­ta­rai. Ne­svars­tė­te, kad gal kar­tu rei­kė­tų ar­ba, jei­gu šis pro­jek­tas bus sėk­min­gas, gal­būt pa­si­rū­pin­ti ir ten pa­pil­dy­ti, kas čia ži­no, kiek ta si­tu­a­ci­ja tę­sis?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tik­rai ne­svars­čiau dėl tos prie­žas­tis, kad ne­bu­vo jo­kių sig­na­lų iš tų ben­druo­me­nių, kad jos su­si­du­ria su pro­ble­mo­mis. Gal­būt jų vi­suo­ti­niai su­si­rin­ki­mai ap­ima ma­žes­nį skai­čių žmo­nių nei ad­vo­ka­tū­ros, štai ban­dau pre­li­mi­na­riai tie­siog spė­ti, ar­ba gal­būt jie su­ra­do ko­kių nors ki­tų bū­dų, kai ga­li su­si­rink­ti, tar­ki­me, au­to­mo­bi­liuo­se bū­da­mi, kaip da­bar da­ro­si ga­na po­pu­lia­ru. Tai­gi tos ben­druo­me­nės ne­si­krei­pė. Jei­gu joms tik­rai yra to­kia pro­ble­ma, ma­nau, dar tik­rai iki va­sa­ros mes ga­li­me tas jų pro­ble­mas iš­spręs­ti, kad tų ben­druo­me­nių sa­vi­val­da ga­lė­tų funk­cio­nuo­ti taip, kaip jai pri­klau­so funk­cio­nuo­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Dėl mo­ty­vų dėl vi­so nie­kas ne­už­si­ra­šė. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? Ačiū, pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nie­kas ne­siū­lo. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 18 die­ną. Ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną dar A. Ši­rins­kie­nė, tu­ri pa­siū­ly­mą.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, gal ga­lė­tu­me tie­siog pri­im­ti spren­di­mą dėl sku­bos, kad ki­tą sa­vai­tę jau tu­rė­tu­me pri­im­tą pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Kiek pa­me­nu, Se­niū­nų su­ei­go­je Pir­mi­nin­kas pri­ta­rė šiai sku­bai, tai mes ga­li­me kar­tu pa­tvir­tin­ti, kad dėl šio pro­jek­to taip pat tai­ko­ma sku­ba. Ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū, pri­tar­ta.

 

15.50 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. ba­lan­džio 21 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-2849 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų programos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4948 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

To­liau dar­bo­tvarkėje pra­ne­šė­jas D. Gai­žaus­kas. Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. ba­lan­džio 21 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4948. Pra­šau.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos, pra­šau nu­ta­ri­mu pa­pil­dy­ti Sei­mo VIII se­si­jos dar­bų pro­gra­mos IV sky­rių, 147 punk­tu, dėl mui­ti­nės ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus sky­ri­mo tvar­kos.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klaus­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? Ačiū, pri­tar­ta. Svars­ty­mas. Dis­ku­tuo­ti taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 64 Sei­mo na­riai: už – 60, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.52 val.

Mui­ti­nės įsta­ty­mo Nr. IX-2183 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4923 (pa­tei­ki­mas)

 

Skel­biu dar­bo­tvarkės klau­si­mą – Mui­ti­nės įsta­ty­mo Nr. IX-2183 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4923. Pra­šau, Dai­niau, pri­sta­ty­ti.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš kar­to no­riu pa­sa­ky­ti, kad šis įsta­ty­mo pro­jek­tas su­de­rin­tas tiek su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, tiek su Vy­riau­sy­be. Pa­grin­di­nės prie­žas­tys, ko­dėl jis tei­kia­mas, bū­tent to­kios, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to 29 straips­nio 1 da­ly­je nu­ro­dy­ta, kad cen­tri­nių įstai­gų va­do­vus pen­ke­riems me­tams į pa­rei­gas ski­ria ir iš pa­rei­gų at­lei­džia Vy­riau­sy­bė mi­nist­ro tei­ki­mu, jei­gu ki­tuo­se šių įstai­gų veik­lą reg­la­men­tuo­jan­čiuo­se įsta­ty­muo­se ne­nu­sta­ty­ta ki­taip. Pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to 4 straips­nį cen­tri­nė­mis sta­tu­ti­nė­mis įstai­go­mis lai­ko­ma Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­ba prie VRM, Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tas prie VRM, Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­ba prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas ir Mui­ti­nės de­par­ta­men­tas prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos.

No­riu pa­sa­ky­ti, gal­būt vi­sų ne­var­din­siu, kad iš es­mės vi­sų pa­grin­di­nių cen­tri­nių įstai­gų va­do­vų sky­ri­mo tvar­ka yra to­kia, ko­kia nu­ro­dy­ta Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to 9 straips­nio 1 da­ly­je. Nuo 2019 m. lap­kri­čio 1 d. mes po pa­kei­ti­mo tą pa­tį pa­da­rė­me ir su po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­niu ko­mi­sa­ru. Li­ko tik to­kia iš­skir­ti­nė tei­sė ar­ba, ne­ži­nau, dėl ko­kių prie­žas­čių pra­leis­ta bū­tent Mui­ti­nės de­par­ta­men­to va­do­vo sky­ri­mo tvar­ka, ne­su­vie­no­din­ta su vi­sų cen­tri­nių įstai­gų. To­dėl šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu ir siū­lo­ma pa­keis­ti Mui­ti­nės įsta­ty­mo 15 straips­nio 15 da­lies nuo­sta­tą, kad Mui­tinės de­par­ta­men­tui va­do­vau­ja Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, ku­rį ski­ria ir atlei­džia fi­nan­sų mi­nist­ras. Toks reg­la­men­ta­vi­mas ne­ati­ti­ko Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to 29 straips­nio 1 da­lies nu­sta­ty­tos nuo­sta­tos. Nuo­sta­tos tiks­las – stan­dar­ti­zuo­ti ir su­vie­no­din­ti cen­tri­nių sta­tu­ti­nių įstai­gų va­do­vų sky­ri­mo ir at­šau­ki­mo tvar­ką. To­dėl sie­kiant su­vie­no­din­ti cen­tri­nių sta­tu­ti­nių įstai­gų va­do­vų sky­ri­mo ir at­šau­ki­mo pro­ce­są, ma­no­me, kad yra tiks­lin­ga Mui­ti­nės įsta­ty­mo 15 straips­nio 2 da­lies nuo­sta­tas, nu­sta­tan­čias bū­tent to­kią ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus sky­ri­mo tvar­ką… kad bū­tent po šio pa­kei­ti­mo mui­ti­nės ge­ne­ra­li­nį di­rek­to­rių taip pat pa­skir­tų Vy­riau­sy­bė, tei­kiant fi­nan­sų mi­nist­rui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. G. Skais­tės ne­ma­tau. M. Ma­jaus­kas, pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, ar tik­rai tą pro­ble­mą spren­džia­me? Kaip aš su­pran­tu, šian­dien ne­at­si­ran­da re­a­lių, rim­tų kom­pe­ten­tin­gų kan­di­da­tų, ku­rie už­im­tų va­do­vo pa­rei­gas, pri­si­im­tų tą at­sa­ko­my­bę. Kaip su­pran­tu, fi­nan­sų mi­nist­ras įvar­di­na, kad vie­na iš prie­žas­čių yra at­ly­gi­ni­mas, ku­ris, kan­di­da­tų aki­mis, yra ne­pa­kan­ka­mas. Ar ne­ma­no­te, kad rei­kia per­žiū­rė­ti bū­tent šį klau­si­mą ir šiuo as­pek­tu, tai yra di­din­ti at­ly­gi­ni­mą, o ne kon­cen­truo­tis į sky­ri­mo tvar­ką, nes šiuo me­tu, jei­gu tei­sin­gai su­pran­tu, nė­ra kan­di­da­tų, no­rin­čių ir ga­lin­čių va­do­vau­ti.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Gal­būt at­sa­ky­da­mas į jū­sų klau­si­mą pa­sa­ky­siu, kad mes da­bar ne­spren­džia­me to klau­si­mo, ku­rį jūs gal­būt ak­cen­tuo­ja­te. Ar yra kan­di­da­tų, ar nė­ra, tai čia ne šio įsta­ty­mo pa­tai­sa. Šia pa­tai­sa mes no­ri­me su­vie­no­din­ti vi­sų cen­tri­nių įstai­gų va­do­vų sky­ri­mo tvar­ką, kad ne­bū­tų kaž­ko­dėl iš­skir­ti­nė, li­ku­si vie­na įstai­ga, bū­tent Mui­ti­nės de­par­ta­men­tas. Pa­pras­čiau­siai no­ri­ma, kad bū­tų tvar­ka. Jei­gu jau pri­ėmė­me Vals­ty­bės vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tą, kad to­kia tvar­ka tu­ri bū­ti vi­so­se cen­tri­nė­se įstai­go­se, tai tu­rė­tų bū­ti vi­so­se, ne­pa­li­kus jo­kios iš­skir­ti­nės tei­sės kam nors.

PIRMININKAS. Dau­giau klau­sian­čių­jų nė­ra. Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jui. Mo­ty­vai dėl vi­so – A. Gu­mu­liaus­kas, nuo­mo­nė už. At­si­sa­ko.

V. Ba­kas – nuo­mo­nė prieš.

V. BAKAS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš no­riu at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį, kad, ma­no gal­va, Sei­mas ve­lia­mas į to­kį ne­skaid­rų, sa­ky­čiau, ko­rup­ci­nį pro­ce­są, kai sie­kia­ma pa­keis­ti va­do­vo pa­sky­ri­mo tvar­ką ta­da, kai pa­skelb­tas kon­kur­sas.

Ne­tie­sa, kad nė­ra kan­di­da­tų į Mui­ti­nės de­par­ta­men­tą. Kiek aš ži­nau, yra kan­di­da­tų, yra ofi­cia­liai pa­skelb­tas kon­kur­sas, jis yra pra­ėjęs. Ten li­ko kaž­ko­kios de­ta­lės, bet, ma­tyt, dėl ne­aiš­kių prie­žas­čių nei tie kan­di­da­tai ži­no at­sa­ky­mų ir kon­kur­sas įstri­gęs. Aš siū­ly­čiau tik­rai ne­si­vel­ti į tuos ne­aiš­kius, pa­na­šu, pro­tek­cio­nis­ti­nius žai­di­mus ir ne­pri­tar­ti ši­tam pro­jek­tui. O kai baig­sis (…) at­ran­kos pro­ce­dū­ra, ku­ri pa­skelb­ta, ta­da ga­lė­si­me svars­ty­ti iš nau­jo.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi mo­ty­vai iš­si­sky­rė, kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so pro­jek­to.

Bal­sa­vo 59 Sei­mo na­riai: už – 44, prieš – 5, su­si­lai­kė 10. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nė­ra. Siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens Sei­mo se­si­jo­je. Ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

15.58 val.

Miš­kų įsta­ty­mo Nr. I-671 2 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4471 (pa­tei­ki­mas)

 

To­liau dar­bo­tvarkėje – Miš­kų įsta­ty­mo Nr. I-671 2 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4471. Kvie­čiu į tri­bū­ną mi­nist­rą K. Ma­žei­ką. Pra­šom.

Dėl ve­di­mo tvar­kos – A. Sa­la­ma­ki­nas per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, aš frak­ci­jos var­du pra­šau da­ry­ti per­trau­ką iki ki­to po­sė­džio. Ko­kie ar­gu­men­tai? Pir­miau­sia, kai ši­tas pro­jek­tas bu­vo svars­to­mas Vy­riau­sy­bė­je, bu­vo pa­teik­ta tei­sin­gu­mo, ki­tų iš­va­da, tai yra Ge­ne­ra­li­nės urė­di­jos, STT, kur ra­šo, yra aki­vaiz­dus prieš­ta­ra­vi­mas Kon­sti­tu­ci­jai ir vi­sa ki­ta. To­dėl pra­šau da­ry­ti per­trau­ką ir tik po to svars­ty­ti, kai mes su­si­pa­žin­si­me su to­mis iš­va­do­mis.

PIRMININKAS. Pra­šy­mas tei­sė­tas frak­ci­jos var­du. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 62 Sei­mo na­riai: už – 28, prieš – 23, su­si­lai­kė 11. Per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio.

 

16.00 val.

Lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. I-976 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4898 (pa­tei­ki­mas)

 

To­liau. Lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. I-976 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4898. Pra­šau, mi­nist­re, pri­sta­ty­ti.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų pro­jek­to tiks­las – pa­tiks­lin­ti šiuo me­tu ga­lio­jan­čia­me įsta­ty­me įtvir­tin­tas drau­džia­mos veik­los lais­vo­siose eko­no­mi­nė­se zo­no­se api­brėž­tis ir su­vie­no­din­ti įsta­ty­me var­to­ti­nas są­vo­kas su ki­tų ga­lio­jan­čių tei­sės ak­tų nuo­sta­to­mis. Siū­lo­ma nu­ma­ty­ti iš­im­tį dėl ba­te­ri­jų ir aku­mu­lia­to­rių at­lie­kų, nes jų at­lie­kų per­dir­bi­mas yra su­dė­ti­nė nau­jų ba­te­ri­jų ir aku­mu­lia­to­rių ga­my­bos pro­ce­so da­lis, be to, to­kia įsta­ty­mo iš­im­tis ati­tik­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos at­lie­kų įsta­ty­me nu­ma­ty­tą re­gu­lia­vi­mą, pa­gal ku­rį ba­te­ri­jų ir aku­mu­lia­to­rių ga­min­to­jai ir im­por­tuo­to­jai tu­ri spe­ci­fi­nę pa­rei­gą or­ga­ni­zuo­ti ba­te­ri­jų ir aku­mu­lia­to­rių at­lie­kų per­dir­bi­mą. Siū­lo­me pro­jek­tui pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Pir­ma­sis klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas mi­nist­re, aš tei­kiau be­veik iden­tiš­ką pro­jek­tą prieš du mė­ne­sius kar­tu su A. But­ke­vi­čiu­mi, I. Šiau­lie­ne, J. Sa­ba­taus­ku ir dau­ge­liu ki­tų, ta­čiau jūs griež­tai pa­si­sa­kė­te prieš, Vy­riau­sy­bės iš­va­da yra taip pat nei­gia­ma. Gal ga­li­te pa­sa­ky­ti, kuo mū­sų, pa­grin­di­nių opo­zi­ci­jos at­sto­vų, pro­jek­tas yra blo­gas, o jū­sų yra ge­ras? Ačiū. O jū­sų pro­jek­tui aš pri­tar­čiau su ža­lia vė­lia­va.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū už jū­sų klau­si­mą. Tur­būt es­mi­nis skir­tu­mas, kad jūs ne­iš­sky­rė­te veik­lų, jūs kal­bė­jo­te apie vi­sas veik­las, kad bū­tų leis­tos lais­vo­sio­se eko­no­mi­nė­se zo­no­se. Iš tie­sų mes ma­to­me grės­mę dėl tar­šos lei­di­mų įmo­nėms, ku­rios, ga­vu­sios tar­šos lei­di­mus, gaus leng­va­tas, ku­rios adek­va­čiai at­si­pirks, pa­dengs tą skir­tu­mą ir ne­bus su­in­te­re­suo­tos lai­ky­tis ben­drų lais­vo­sioms eko­no­mi­nėms zo­noms ke­lia­mų tiks­lų dėl tar­šos ir jo­se vyk­do­mų veik­lų. Šiuo at­ve­ju ba­te­ri­jų ir aku­mu­lia­to­rių ga­my­ba yra ne­di­de­lė iš­im­tis, ku­ri tik­rai ne­su­ke­lia di­des­nių pro­ble­mų ir iš­lai­ko prin­ci­pi­nius lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų tiks­lus.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, iš­ties Lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas dėl at­lie­kų tvar­ky­to­jų… Man ne­la­bai su­pran­ta­ma, kas to pro­jek­to ini­cia­to­riai, ko­dėl rei­kia iš­skir­ti aku­mu­lia­to­rių per­dir­bė­jus ar tuos veik­los sub­jek­tus, ku­rie bū­tent tuo už­si­i­ma? Ar čia nė­ra bū­tent to sek­to­riaus per­dir­bė­jų rin­kos mo­no­po­liza­vi­mas?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą. Iš tie­sų pro­jek­tas yra de­rin­tas Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jo­je, kur jie pla­nuo­ja ir ma­to ten­den­ci­jas, kas ga­lė­tų lais­vo­sio­se eko­no­mi­nė­se zo­no­se kur­ti, ko­kie in­ves­tuo­to­jai. Šiuo at­ve­ju ap­skri­tai ži­no­me apie elek­tromo­bi­lių, elek­tri­nių dvi­ra­čių, elek­tri­nių pa­spir­tu­kų ir vi­sų ki­tų prie­mo­nių po­pu­lia­rė­ji­mą ir per­ėji­mą nuo iš­kas­ti­nio ku­ro prie at­si­nau­ji­nu­sios ener­ge­ti­kos. Bū­tent su­da­ro­ma ga­li­my­bė LEZ’uose kur­tis at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos iš­tek­lius nau­do­jan­čioms įmo­nėms, va­di­nasi, kar­tu ir aku­mu­lia­to­rių ga­my­bai ir per­dir­bi­mui, nes tai yra su­dė­ti­nė da­lis. To­dėl yra siū­ly­mas to­kį pro­jek­tą svars­ty­ti ir, aiš­ku, jam pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Kup­čins­kas.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, no­rė­jau pa­klaus­ti: jūs čia vie­nas veik­las įra­šė­te, bet ar ne­rei­kė­tų kai ku­rių ir iš­brauk­ti? Pa­vyz­džiui, paš­to žen­klų ga­my­ba LEZ’e. Aš ne­su­pran­tu, ko­dėl ji ne­ga­li­ma, taip pat ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos lai­dų ren­gi­mas ir tran­slia­vi­mas, kuo tai su­si­ję ir ko­dėl tai ypač drau­džia­ma?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Tai tur­būt yra api­brėž­ta Lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų įsta­ty­me ir mes tik­rai ne­siū­lo­me to keis­ti, tur­būt yra tam ki­tos prie­žas­tys. Mes siū­lo­me šiuo at­ve­ju iš­plės­ti tas veik­las dėl tų prie­žas­čių, ku­rias mi­nė­jau anks­čiau.

PIRMININKAS. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Mo­ty­vai dėl vi­so. P. Sau­dar­gas – už.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­kui, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų pro­jek­tas rei­ka­lin­gas. Vie­nas da­ly­kas, čia yra tam tik­rų iš­ly­gų. Ki­taip ta­riant, yra ir ge­rų da­ly­kų, yra ir blo­gų da­ly­kų. Yra iš­ly­ga dėl ba­te­ri­jų ir aku­mu­lia­to­rių at­lie­kų. Čia vis dėl­to klau­si­mas mi­nist­rui, ar vis­kas čia yra OK ir vis­kas yra numa­ty­ta. Su­pran­ta­ma, kad vi­sos ra­dio­ak­ty­vios, vi­sos pa­vo­jin­gos, che­mi­nės yra griež­tai drau­džia­mos, bet ba­te­ri­jos ir aku­mu­lia­to­rių at­lie­kos yra lei­džia­mos. Su­pran­ta­ma, to­kia įsta­ty­mo iš­im­tis ati­tik­tų At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­me nu­ma­ty­tą re­gu­lia­vi­mą, pa­gal ku­rį ba­te­ri­jų ir aku­mu­lia­to­rių ga­min­to­jai, im­por­tuo­to­jai tu­ri pa­rei­gą or­ga­ni­zuo­ti ba­te­ri­jų ir aku­mu­lia­to­rių at­lie­kų per­dir­bi­mą. Tik­tai ar čia rei­kia to, ar čia bu­vo bū­ti­na to­kia iš­im­tis, lie­ka tam tik­ras klau­si­mas, bet dėl vi­so ki­to, dėl vi­sų ki­tų su­griež­ti­ni­mų, aš pri­tar­čiau. To­dėl, ma­tyt, iš es­mės siū­ly­čiau, ko­le­gos, pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš­ties tur­būt kal­bė­ti prieš dėl tos da­lies, ku­ri yra dėl ino­va­ci­jų, dėl bū­tent tos nau­jos ener­gi­jos rū­šies, ku­ri tu­ri bū­ti elek­tro­mo­bi­lių ir vi­sų ki­tų prie­tai­sų nau­do­ja­ma, tik­rai ne­drįs­čiau net to da­ly­ko da­ry­ti. Bet bū­tent dėl aku­mu­lia­to­rių, tai yra pa­da­ry­ti ant­ri­nių ža­lia­vų per­dir­bi­mo vie­tą, ką kal­bė­jo ir ko­le­ga P. Sau­dar­gas, man tik­rai tai ke­lia daug vi­so­kių aso­cia­ci­jų ir taip to­liau. Šios lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos yra vi­sai ki­ti tiks­lai. Tai yra vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jos į ino­va­ci­jas, į in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mą. Su­ku­ria­ma in­fra­struk­tū­ra vals­ty­bės są­skai­ta, at­lei­džia­ma nuo mo­kes­čių. Stai­ga mes vie­nus per­dir­bė­jus iš­ski­ria­me iš vi­sų ir įde­da­me į lais­vą­ją eko­no­mi­nę zo­ną, tai yra vals­ty­bės pa­reng­tą in­fra­struk­tū­rą. To­dėl tik­rai rei­kė­tų la­bai rim­tai į tą klau­si­mą pa­žiū­rė­ti, vis dėl­to gal­būt Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, STT ar dar vi­sų ki­tų ins­ti­tu­ci­jų.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai vi­si iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio pro­jek­to.

Bal­sa­vo 54 Sei­mo na­riai: už – 47, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 7. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nie­kas ne­siū­lo. Siū­lo­ma svars­ty­ti Sei­mo ru­dens se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš la­bai kvie­čiu gerb­ti opo­zi­ci­ją ir opo­zi­ci­jos dar­bą. Prieš du mė­ne­sius pa­teik­tas ly­giai tas pats įsta­ty­mas, ly­giai tas pats 8 straips­nis – Vy­riau­sy­bės iš­va­da dėl jo yra itin nei­gia­ma. Vy­riau­sy­bės iš­va­da ga­lė­jo bū­ti tei­gia­ma, pa­siū­lant, kaip ko­re­guo­ti tą 8 straips­nį. Štai pa­pil­do­mų 15 mi­nu­čių Sei­mo ple­na­ri­nio po­sė­džio tam, kad ne opo­zi­ci­ja, o mi­nist­ras pa­teik­tų rei­ka­lin­gą įsta­ty­mą. Ga­lė­jo mi­nist­ras tie­siog su val­dan­čiai­siais pa­teik­ti pa­siū­ly­mą. Kam to rei­kia? Kam rei­kia taip de­mo­ty­vuo­ti opo­zi­ci­ją, kad 90 % mū­sų dar­bo vi­sa­da yra nu­ki­ša­ma į stal­čius? Aš kvie­čiu ben­dram dar­bui, o ne tik­tai jū­sų dar­bui.

PIRMININKAS. A. Skar­džius. Pra­šau.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, ką tik Si­mo­nas pri­ta­rė, sa­ky­ki­me, pa­de­mon­s­t­ra­vo tai, kad ma­no siū­ly­mas kreip­tis į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas, į STT yra tik­rai pa­grįs­tas. Ban­dė pra­kiš­ti, per opo­zi­ci­ją ne­per­ėjo, tai at­ėjo ki­tu ga­lu tas įsta­ty­mas į Sei­mą. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ir K. Ma­žei­ka. Pra­šau.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Mie­las ko­le­ga Si­mo­nai, jei­gu są­ži­nin­gi, tai bū­ki­me iki ga­lo. Jū­sų pro­jek­tas, ku­rį už­re­gist­ra­vo­te, su­rin­ko­te 47 pa­ra­šus dėl At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo, kai Aly­tu­je ant bač­kos už­li­pęs gar­siai rė­kė­te, kad jūs im­si­te ir pa­da­ry­si­te, yra pla­gia­tas, dėl ku­rio aš ar­ti­miau­siu me­tu kreip­siuo­si į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, nes jūs nu­ko­pi­ja­vo­te nuo Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tų pro­jek­tą. Jei­gu jūs taip sa­ko­te, kvie­čia­te mus dirb­ti dėl ben­dro tiks­lo, tai gal jūs ir pri­si­dė­ki­te, o ne pla­gi­juo­ki­te. Re­gist­ruo­ki­te tru­pu­tį, sa­vai­te, anks­čiau ir po to sa­ky­ki­te, kad tai yra jū­sų pro­jek­tas, ku­rį kaž­kas at­me­tė. Tai bū­ki­te są­ži­nin­gas ir ne­si­el­ki­te taip, kaip vi­siš­kai ne­iš­ma­nan­tis ir nu­si­ra­ši­nė­jan­tis.

PIRMININKAS. Ge­rai, nu­trau­kiu dis­ku­si­ją, jau bu­vo per­ei­ta prie as­me­niš­ku­mų. (Bal­sai sa­lė­je) Kaip A. Sa­la­ma­ki­nas sa­kė, dėl to pa­ties klau­si­mo du kar­tus ne­ga­li­ma Sei­mo na­riui su­teik­ti… (Bal­sai sa­lė­je) Bet, ma­nau, Si­mo­nai, pra­šau.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, Au­to­ri­nių tei­sių įsta­ty­mo 5 straips­ny­je yra pa­brė­žia­ma, kas nė­ra au­to­ri­nės tei­sės. Tai įsta­ty­mų pro­jek­tai, ku­rie yra re­gist­ruo­ti, pū­do­mi Vy­riau­sy­bė­je. Aš­tuo­ni mė­ne­siai po Aly­taus gais­ro nė­ra nė vie­no spren­di­mo, tai aš, kaip opo­zi­ci­jos na­rys, už­re­gist­ra­vau pro­jek­tą pa­brėž­da­mas, kad ji­sai reng­tas va­do­vau­jan­tis Vy­riau­sy­bė­je svars­to­mais įsta­ty­mų pro­jek­tais. Tai pra­šau ne­kal­tin­ti au­to­ri­nių tei­sių pa­žei­di­mu, nes vis­kas ten aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te nu­ro­dy­ta.

PIRMININKAS. Ge­rai, bai­gia­me dis­ku­si­ją, iš­si­aiš­kin­si­te as­me­niš­kai ar­ba kaž­kur ki­tur.

 

16.11 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. ba­lan­džio 21 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-2849 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų programos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4953 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

To­liau skel­biu klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. ba­lan­džio 21 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4953. Pra­šau, Kęs­tu­ti, pri­sta­ty­ti.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Sie­kiant svars­ty­ti Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės įsta­ty­mo 47 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą dėl rei­ka­la­vi­mų as­me­nims, no­rin­tiems tap­ti ne­eta­ti­niais ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riais, tu­ri bū­ti pa­pil­dy­ta Sei­mo pa­va­sa­rio dar­bų pro­gra­ma, to­dėl pra­šau įtrauk­ti bū­tent į Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­mą šį pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klaus­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ga­li­me po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dis­ku­tuo­ti svars­ty­mo me­tu taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Ir pri­ėmi­mas. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 53 Sei­mo na­riai: už – 50, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tas: pa­grin­di­nis – Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nie­kas ne­siū­lo. Ga­li­ma… Siū­lo­ma svars­ty­ti Sei­mo ru­dens se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. (Balsai sa­lė­je) At­si­pra­šau, su­pai­nio­jau. Čia dėl nu­ta­ri­mo bu­vo.

 

16.14 val.

Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-1005 47 straips­nio pakeitimo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4876 (pa­tei­ki­mas)

 

To­liau – Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-1005 47 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4876. Pra­šau.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Tai­gi tei­kia­me 47 straips­nio pa­kei­ti­mo pro­jek­tą, ku­riuo siū­lo­ma, kad bu­vę vi­daus tar­ny­bos sis­te­mos pa­rei­gū­nai, tu­rin­tys ne ma­žes­nį nei vie­ne­rių me­tų vi­daus tar­ny­bos sta­žą ir ne­pri­ekaiš­tin­gą re­pu­ta­ci­ją, yra at­lei­džia­mi nuo ne­eta­ti­nių ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­rių eg­za­mi­nų ir taip sie­kia­ma iš tie­sų pa­gau­sin­ti ir ko­ky­biš­kai pa­ge­rin­ti ne­eta­ti­nių ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų gre­tas. Ma­no­me, kad ši pa­tai­sa yra vie­nas iš žings­nių, kad ap­lin­ko­sau­go­je pa­ga­liau po­ky­čiai bū­tų į ge­res­nę pu­sę. Kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Tuoj pa­žiū­rė­siu, ar kas už­si­ra­šė pa­klaus­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl ve­di­mo tvar­kos? Pra­šau. S. Šed­ba­ras.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). La­bai ačiū. La­bai trum­pai, ko­le­gos. Per prieš tai bu­vu­sį bal­sa­vi­mą aš ne­ži­no­jau, už ką bal­suo­ju, nes nei ma­no kom­piu­te­ry­je, nei ten ne­švie­tė klau­si­mas. Tai aš tik­rai pra­šy­čiau Sek­re­to­ria­to – pa­skelb­tas klau­si­mas, kad ir čia, ir vir­šu­je bū­tų, dėl ko ei­na pri­sta­ty­mas.

PIRMININKAS. Kaip su­pra­tau, Sek­re­to­ria­tas šiek tiek su­si­dū­rė su tech­ni­nė­mis pro­b­lemo­mis, bet ne­tru­kus jas iš­spręs. Da­bar ban­do­me įjung­ti klau­si­mus. Kas no­rė­tų pa­klaus­ti? A. Ged­vi­lie­nė, nė­ra. J. Sa­ba­taus­kas.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Esu.

PIRMININKAS. At­si­pra­šau.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs už­re­gist­ra­vo­te šį įsta­ty­mo pro­jek­tą ge­gu­žės 21 die­ną, tuo tar­pu Sei­mas ge­gu­žės 20 die­ną ne­pri­ta­rė tiek L. Bal­sio, tiek ma­no pa­siū­ly­mams dėl ne­eta­ti­nių ap­lin­kos ins­pek­to­rių įga­lio­ji­mų iš­plė­ti­mo ar­ba grą­ži­ni­mo į bu­vu­sią si­tu­a­ci­ją. Iš prin­ci­po aš tik­rai pri­ta­riu tam, kad bu­vę pa­rei­gū­nai ne­tu­rė­tų lai­ky­ti eg­za­mi­no, bet sa­ky­ki­te, ar yra pras­mė plės­ti są­ra­šą žmo­nių, ku­rie ga­li tap­ti ne­eta­ti­niais ins­pek­to­riais, bet re­a­liai ne­su­teik­ti jiems ga­li­my­bių veik­ti ir veik­ti sa­va­ran­kiš­kai įsta­ty­me api­brėž­to­mis nuo­sta­to­mis?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma ko­le­ge, už klau­si­mą. Tur­būt jūs pui­kiai ži­no­te ir ar­gu­men­tus, ko­dėl bu­vo iš­sa­ky­ta ir ne­pri­tar­ta jū­sų pa­siū­ly­mui. To­dėl, kad ne­san­tys, ne­tu­rin­tys sta­tu­so, vals­ty­bės tar­nau­to­jo sta­tu­so, as­me­nys, ne­svar­bu, ko­kias funk­ci­jas jie at­lik­tų, ne­ga­li baus­ti ar­ba, kaip jūs tei­gia­te, at­lik­ti as­me­niš­kai vie­nų ar ki­tų funk­ci­jų, tai yra su­ra­šy­ti pro­to­ko­lą, baus­ti ar dar kaip ki­taip, nes jūs siū­lė­te at­kur­ti prieš tai iki 2014 me­tų bu­vu­sias funk­ci­jas. (Bal­sas sa­lė­je) Gal­būt jū­sų pro­jek­te to ne­bu­vo pa­ra­šy­ta, gal­būt jūs per sku­bė­ji­mą tai pra­lei­do­te.

Mes tik­rai siū­lo­me šiuo pro­jek­tu įtrauk­ti tai, kad bu­vę pa­rei­gū­nai, tu­rin­tys il­ga­me­tę prak­ti­ką. Tai yra pir­mas žings­nis iki to, kad at­ei­ty­je ne­eta­ti­niai ap­lin­kos ins­pek­to­riai ga­lė­tų at­lik­ti bū­tent tas funk­ci­jas, tai yra su­ra­šy­ti ak­tą, ku­riuo rem­da­mie­si ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riai vė­liau ga­lė­tų pa­skir­ti ati­tin­ka­mą nuo­bau­dą pa­žei­dė­jams.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Sa­ba­taus­kas, ta­čiau sa­lė­je jo ne­ma­tau. A. Skar­džius. Pra­šom.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tie­sų ge­rai įtrauk­ti di­de­lę da­lį ypač pa­tir­tį tu­rin­čių pa­rei­gū­nų, bu­vu­sių pa­rei­gū­nų į ap­lin­kos ap­sau­gą. Tai yra, be abe­jo, di­de­lė pa­ska­ta, ta­čiau kaip bus už­tik­rin­tas šių pa­rei­gū­nų sau­gu­mas, so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos, ko­kio­mis prie­mo­nė­mis ir kaip jie bus ap­rū­pin­ti, at­lik­da­mi sa­vo nu­ma­ty­tą svar­bią funk­ci­ją, ku­rią jūs ir siū­lo­te?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga, už klau­si­mą. Iš tie­sų tam yra ruo­šia­ma­si nuo­sek­liai ir yra nu­ma­ty­tos ati­tin­ka­mos lė­šos ne tik iš biu­dže­to, bet ir Eu­ro­pos Są­jun­gos ap­rū­pin­ti rei­kia­ma įran­ga. Tur­būt ge­ras pa­vyz­dys, kad vyks­ta in­ten­sy­vus ben­dra­dar­bia­vi­mas su po­li­ci­jos sis­te­mos va­do­vy­be, iš tie­sų bū­tent po­li­ci­jos rė­mė­jų sta­tu­są tu­rin­tys as­me­nys jau da­bar kar­tu su ap­lin­ko­sau­gi­nin­kais ir ne­eta­ti­niais ins­pek­to­riais da­li­na­si ge­rą­ja prak­ti­ka, pa­tir­ti­mi ir tai per­duo­da­ma, kad ta sis­te­ma tap­tų kuo la­biau ben­dres­nė ir tie pa­tys as­me­nys ga­lė­tų ir to­je sis­te­mo­je, ir tose sis­te­mo­se ben­dra­dar­biau­ti ir vyk­dy­ti ben­drus rei­dus. Kaip pa­ro­dė pas­ku­ti­niai rei­dai, ke­tur­ra­čių ir miš­ko pa­klo­tės nio­ko­to­jų gau­dy­nės iš tik­rų­jų yra ne vie­nos ins­ti­tu­ci­jos, o ke­lių ins­ti­tu­ci­jų ben­dras dar­bas ir tik taip ga­li­me už­kar­dy­ti to­kius pa­žei­dė­jus. Iš tie­sų tai yra vie­nas iš tų žings­nių.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – P. Sau­dar­gas.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Nors čia iš tik­rų­jų iš­ki­lo dis­ku­si­ja, bu­vo ne­ma­žai opo­zi­ci­jos siū­ly­mų, kaip su­stip­rin­ti ne­eta­ti­nių ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų ins­ti­tu­tą, bet val­dan­tie­ji ei­na sa­vo ke­liu, taip sa­kant, tu­ri to­kią bul­do­ze­ri­nę tei­sę. Su tuo ir svei­ki­nu.

Ta­čiau, kal­bant apie šį kon­kre­tų pro­jek­tą, tik­rai aš ma­tau tam tik­rą lo­gi­ką, ma­tyt, rei­kia bal­suo­ti už, nes ap­skri­tai vi­so­je vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je ir net kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je rei­kė­tų ras­ti ne tik šiuo at­ve­ju, bet ir ki­tais at­ve­jais dau­giau si­ner­gi­jos. Ta pa­tir­tis vie­nos tar­ny­bos ko­kiu nors bū­du ga­li bū­ti pa­nau­do­ja­ma ki­to­mis ap­lin­ky­bė­mis, kur lyg ir ki­tos tar­ny­bos ju­ris­dik­ci­ja bū­tų. Tai šiuo at­ve­ju pa­rei­gū­nai tik­rai ga­lė­tų drą­siai dirb­ti ar veik­ti kaip ne­eta­ti­niai ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riai be di­de­lių pa­pil­do­mų eg­za­mi­nų.

Tie­siog siū­lau pa­lai­ky­ti ir bal­suo­ti už, įga­lin­ti mū­sų ap­lin­ko­sau­gą, ku­rios pa­jė­gos ofi­cia­lio­mis, na­tū­ra­lio­mis pa­jė­go­mis yra tik­rai ge­ro­kai su­men­ku­sios ir šian­dien ma­to­me, kad la­bai trūks­ta tų pa­jė­gu­mų. Bent jau pa­dė­ki­me ne­eta­ti­niais.

PIRMININKAS. Vi­si mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 55 Sei­mo na­riai: už – 50, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas pa­grin­di­nis, pa­pil­do­mų nie­kas ne­siū­lo. Siū­lo­ma svar­s­ty­ti Sei­mo ru­dens se­si­jo­je. Ben­dru su­ta­ri­mu, ačiū, pri­tar­ta.

 

16.20 val.

Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-1005 12 straips­nio pakeitimo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4498 (pa­tei­ki­mas)

 

To­liau Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-1005 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4498. Pra­ne­šė­jas – S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­mi Lie­tu­vos gy­ven­to­jai. Tei­kiu Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą. La­bai ma­žas re­dak­ci­nis pa­kei­ti­mas, pa­ska­tin­tas sau­sio 2 die­ną vy­ku­sios me­džiok­lės at­ve­jo, kai su­me­džio­jus stumb­rą sau­sio 2 die­nos ry­te, kas yra po­šven­ti­nis lai­ko­tar­pis, pa­da­rius aki­vaiz­dų pa­žei­di­mą, kai me­džiok­lės in­struk­ta­vi­mo me­tu bu­vo in­for­muo­ti me­džio­to­jai, jog apy­lin­kė­se ga­no­si stumb­rė su stumb­riu­ku, tai ne­bu­vo aki­vaiz­du nie­kam. Net ke­le­tui sa­vai­čių pra­ėjus me­džiok­lė­je da­ly­va­vę da­ly­viai ne­su­ge­bė­jo pra­neš­ti nei ins­pek­to­riams, nei ki­toms ins­ti­tu­ci­joms apie tai, kad bu­vo in­struk­tuo­ti, net me­džiok­lės va­do­vas ne­bu­vo toks pi­lie­tiš­kas, kad in­for­muo­tų pa­rei­gū­nus apie sa­vo in­struk­ta­žą da­ly­viams. Šios ap­lin­ky­bės yra dar įtar­ti­nes­nės, nes pa­da­ry­tą to­kį aki­vaiz­dų nu­si­žen­gi­mą at­sklei­dė tik po to pi­lie­tiš­ki gy­ven­to­jai, į ku­rių so­dy­ba at­ėjo stumb­rės pa­li­kuo­nis ir vė­liau nu­gai­šo, nes ma­ma bu­vo nu­šau­ta.

Po to­kių at­ve­jų, kai ma­ty­ti, kad su­me­džio­ja­ma sau­go­ma rū­šis ( me­džiok­lė vyks­ta ki­tą ry­tą po Nau­jų­jų me­tų šven­ti­mo), net to­kiu at­ve­ju nė­ra pa­si­rū­pi­na­ma, kad bū­tų pa­tik­rin­tas me­džio­to­jo blai­vu­mas. To­dėl šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu įpa­rei­go­ja­mi ins­pek­to­riai tik­rin­ti me­džio­to­jų blai­vu­mą tais at­ve­jais, kai yra pa­da­ry­ti Me­džiok­lės tai­syk­lių nu­si­žen­gi­mai. Pa­čias Me­džiok­lės tai­syk­les tvir­ti­na ap­lin­kos mi­nist­ras. Jo­se ir­gi yra punk­tas, 58 punk­to 3 da­lis, kad iš es­mės yra drau­džia­ma me­džio­ti ne­blai­viems, ta­čiau tik­rin­ti ins­pek­to­riai ne­pri­va­lo. Jie sa­vo nuo­žiū­ra kvie­čia ar­ba ne­kvie­čia po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus į pa­tik­ri­ni­mą.

Kon­kre­tus stumb­ro su­me­džio­ji­mo at­ve­jis ro­do, kad net ir kri­tiš­kiau­siais mo­men­tais, kai tik­rai tu­rė­tų bū­ti tai pa­da­ry­ta, ins­pek­to­riai, pa­ma­tę, šiurkš­čiai ta­riant, vei­dus iš te­le­vi­zo­riaus, ne­no­ri su­kel­ti pa­pil­do­mų nuo­gąs­ta­vi­mų, įfor­mi­na ma­žiau­sią įma­no­mą baus­mę, grei­tai vi­sus pa­lei­džia, ne­tik­rin­da­mi nei blai­vu­mo, nei nu­šau­tos stumb­rės vai­kin­gu­mo.

Man at­ro­do, ši is­to­ri­ja tu­rė­tų baig­tis kaž­ku­rių ins­pek­to­rių at­lei­di­mu ar­ba pa­rei­gi­nių nuo­sta­tų pa­žei­di­mu, ta­čiau mi­nis­te­ri­ja ne­si­ė­mė jo­kių veiks­mų nei dėl ne­blai­vu­mo pa­tik­ri­ni­mo, nei dėl ne­tei­sin­gos ža­los gam­tai tiks­li­ni­mo. To­dėl rei­kia im­tis ir įsta­ty­mi­nių pa­tai­sų, ku­rias tei­kiu šian­dien ir siū­lau tie­siog pri­va­lo­ma tvar­ka įpa­rei­go­ti ins­pek­to­rius tik­rin­ti blai­vu­mą tuo­met, kai yra pa­da­ro­mas me­džiok­lės nu­si­žen­gi­mas, ne­ati­tin­ka…

Su­tin­ku su Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bo­mis, kad rei­kia api­brėž­ti, ko­kiems pa­žei­di­mams įvy­kus bū­ti­na tik­rin­ti ne­blai­vu­mą. Su­tin­ku su Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, kad rei­kė­tų api­brėž­ti lai­ko­tar­pį, ka­da tik­ri­na­mi me­džio­to­jai, nes gal­būt jau po me­džiok­lės grį­žę žmo­nės na­mie lei­džia lai­ką ir ta­da jau ne­be­tiks­lin­ga tik­rin­ti ne­blai­vu­mo.

Šie da­ly­kai su­tiks­li­na­mi svars­ty­mo me­tu, bet kvies­čiau pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ir la­bai pra­šy­čiau iš­sa­ky­ti kri­ti­ką, jei jos bus, o ne ak­lai nu­bal­suo­ti prieš, nes opo­zi­ci­jos at­sto­vas sto­vi prie­ša­ky­je ir pri­me­na val­dan­čių­jų par­tie­čio nuo­dė­mes. Ačiū. Mie­lai at­sa­ky­siu į klau­si­mus.

PIRMININKAS. J. Sa­ba­taus­ko nė­ra. Klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, tur­būt jūs siū­lo­te ne tik blai­vu­mą, bet ir nėš­tu­mą tik­rin­ti, taip, jei­gu aš tei­sin­gai su­pra­tau iš jū­sų pri­sta­ty­mo? Su­me­džio­tų gy­vū­nų pa­gal ly­tį, ar ne? Bet jūs kė­si­na­tės į šven­tą me­džiok­lės per am­žius nu­si­sto­vė­ju­sį prin­ci­pą, tai yra tri­jų Š tai­syk­lę: šau­tu­vas, šo­vi­niai, šnap­sas. Ko­dėl taip da­ro­te?

S. GENTVILAS (LSF). Man ne­juo­kin­ga, ger­bia­mas Ar­tū­rai, nes jūs esa­te Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to na­rys. Lie­tu­vo­je su­me­džio­ta sau­go­mos rū­šies stumb­rė, sau­go­mos gy­vū­nų rū­šies stumb­rė ir jūs juo­kau­ja­te to­kiais žar­go­nais, ku­rie yra ne XXI am­žiaus me­džiok­lės žar­go­nai, tai yra tai, kas eg­zis­ta­vo iki 1990 me­tų. Šian­dien yra la­bai daug pi­lie­tiš­kų me­džio­to­jų, ku­rie no­ri tvar­kos me­džiok­lė­je, ir jie ken­čia nuo to įvaiz­džio, ku­ris yra for­muo­ja­mas to­kių no­men­kla­tū­ri­nių me­džiok­lių me­tu, kai yra tie­siog pa­mi­na­mos ir pi­lie­tiš­ku­mo, ir tai­syk­lin­gos me­džiok­lės tai­syk­lės. Ir jūs jas at­spin­di­te, ir jūs jas at­kar­to­ja­te, ger­bia­mas Ar­tū­rai. Man ne­juo­kin­gi jū­sų klau­si­mai, man ne­juo­kin­gos to­kios me­džiok­lės, man ne­juo­kin­gas šai­py­ma­sis iš sau­go­mų rū­šių, ku­rios va­di­na­mos vie­nais ar ki­tais var­dais, tai lei­siu sau ne­at­sa­ky­ti į jū­sų klau­si­mą.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, no­rė­jau pa­klaus­ti jū­sų kaip me­džiok­lės eks­per­to, nes jūs jau ne­ma­žai tur­būt do­mė­jo­tės ir tur­būt ne­ma­žai iš­ma­no­te. Jei­gu ne mū­sų parti­jos ko­le­ga, bu­vęs jau da­bar, bū­tų su­me­džio­jęs, tai tur­būt šio pro­jek­to ne­bū­tų, aš taip su­pran­tu? Jūs tur­būt kaip Klai­pė­dos li­be­ra­las, ku­ris tei­kė lo­bis­tų pa­teik­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą dėl „Grigeo“ pri­si­jun­gi­mo prie Klai­pė­dos van­de­nų, vėl tu­ri­te sa­vo nuo­mo­nę ir vėl tu­ri­te pa­si­tei­sini­mą.

Bet aš no­riu pa­klaus­ti. Ar jums Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos nie­ko ne­sa­ko? Ten aki­vaiz­džiai pa­sa­ky­ta, kad iš prin­ci­po me­džio­ti ne­blai­viam yra drau­džia­ma, o jūs ban­do­te tai dar kar­tą kaž­kaip pa­mi­nė­ti įsta­ty­me. Tai jau ne­ten­ka pras­mės. Me­džiok­lės tai­syk­lė­se tai yra nu­sta­ty­ta, kad bet ko­kia for­ma su­me­džio­tas drau­džia­mas ar lei­džia­mas gy­vū­nas… iš prin­ci­po ne­blai­viems me­džio­ti yra drau­džia­ma ir net­gi tu­rė­ti gin­klą drau­džia­ma. Iš tie­sų, aš ma­nau, ši­tas jū­sų pro­jek­tas yra tie­siog ban­dy­mas pa­po­li­ti­kuo­ti, ma­nau, kad yra ir tin­ka­mes­nių bū­dų. To­dėl kvie­čiu tik­rai pa­gal­vo­ti apie tai ki­tą kar­tą prieš tei­kiant pro­jek­tus.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, „Gri­geo“ ir ši­tas pro­jek­tas tu­ri tiek ben­dro, kad stumb­ro me­džiok­lė­je da­ly­va­vo „Gri­geo“ pre­zi­den­tas, ku­rio pa­var­dę jūs ži­no­jo­te iš me­džiok­lės la­po jau ki­tą sa­vai­tę, bet sa­kė­te – ne­pa­žįs­tu vie­šų pa­var­džių. Me­džiok­lės la­pas bu­vo pa­vie­šin­tas tik po mė­ne­sio. Į klau­si­mus vi­sų pir­ma tu­rė­tu­mė­te at­sa­ky­ti jūs.

O šiaip, mi­nist­re, į klau­si­mą klau­si­mu at­sa­ky­siu. Aš ne­su me­džiok­lės eks­per­tas, bet ar jūs pa­si­ti­ki­te sa­vo pa­rei­gū­nais, kad jie net to­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis ne­pa­tik­ri­no blai­vu­mo, net to­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis ne­pa­tik­ri­no blai­vu­mo. Aš, de­ja, ne­pa­si­ti­kiu vi­sais ins­pek­to­riais ir net to­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis – po Nau­jų­jų me­tų me­džiok­lės nu­šo­vus stumb­rę, kai vi­si bu­vo in­struk­tuo­ti, kad stumb­rė yra vai­kin­ga, įfor­mi­nus tris kar­tus ma­žes­nę bau­dą – net to­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis jū­sų, mi­nist­re, pa­rei­gū­nai ne­pa­tik­ri­no blai­vu­mo. Ko­dėl? Vyks­ta ty­ri­mas, ži­no­ma, vyks­ta ty­ri­mas, at­sa­ky­mas yra vyks­ta ty­ri­mas, bet aš ne­pa­si­ti­kiu vi­sais pa­rei­gū­nais. To­dėl aš siū­lau, kad įsta­ty­me bū­tų nuo­sta­ta, kad tik­ri­ni­mas dėl ne­blai­vu­mo bū­tų pri­va­lo­mas.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Varž­ga­lys.

J. VARŽGALYS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga Si­mo­nai, pir­miau­sia jūs ne­sa­te me­džio­to­jas. Čia pa­sa­kė­te daug ne­tie­sos, me­ta­te di­džiu­lį še­šė­lį 30 tūkst. me­džio­to­jų ben­druo­me­nei. Įvai­rių fak­tų, at­ve­jų bū­na vi­sur: ir pas me­džio­to­jus, ir že­mės ūky­je, ir sta­ty­bo­je, ir pra­mo­nė­je, ir vi­sur bū­na, ne vi­suo­met ten lai­ko­ma­si įsta­ty­mų. Bet jūs vie­ną ne­tie­są pa­sa­kė­te. Aš no­riu pa­sa­ky­ti kaip me­džio­to­jas, kad me­džio­to­jų blai­vu­mas šiais lai­kais tik­ri­na­mas ga­na tan­kiai ir nie­kas to ne­drau­džia da­ry­ti. Ir čia jū­sų įsta­ty­mas yra per­tek­li­nis.

S. GENTVILAS (LSF). Na, aš, ger­bia­mas Juo­zai, ne­gir­dė­jau klau­si­mo. Gal dėl per­tek­liš­ku­mo gir­dė­jau, bet no­riu gar­siai iš tri­bū­nos pa­sa­ky­ti, kad me­džiok­lė yra pui­ki tra­di­ci­ja, ku­ri tu­ri gy­vuo­ti to­liau. Aš tik­rai ger­biu me­džio­to­jus, ta­čiau kai yra pa­da­ro­mas nu­si­žen­gi­mas, na, rei­kia už­tik­rin­ti, kad bū­tų įver­tin­tos vi­sos ap­lin­ky­bės. Pa­ly­gin­ti su ke­lių po­li­ci­ja, jei­gu yra įre­gist­ruo­ja­mas įvy­kis, vi­sa­da yra tik­ri­na­mas vai­ruo­to­jo blai­vu­mas, ne­pai­sant to, ar yra pa­žei­di­mas rim­tas, ar ne. Jei­gu po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai at­vyks­ta į pa­pras­tą ava­ri­ją, tai ir­gi yra tik­ri­na­ma. Aš ne­ma­tau pa­vo­jaus, ko­dėl ne­tu­rė­tų tai bū­ti da­ro­ma me­džiok­lė­je, ku­rio­je yra me­džio­ja­ma šau­na­muo­ju gin­klu.

PIRMININKAS. Klau­sia S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš ne mi­nist­ras, ne vir­ši­nin­kas, ne­pra­dė­siu čia nuo puo­li­mo kaž­ko­kios pre­liu­di­jos, pa­klau­siu tie­siai. Kaip jūs su­pran­ta­te tą si­tu­a­ci­ją, kad me­džiok­lės va­do­vas at­sa­ko už me­džio­to­jų blai­vu­mą ar ne­blai­vu­mą? Ir jei­gu bū­tų at­lik­ta kaž­ko­kia al­ko­ho­lio var­to­ji­mo kon­tro­lė, tai me­džiok­lės va­do­vas taip pat at­sa­ky­tų? Jei­gu da­bar bus kvie­čia­ma po kaž­ko­kio at­si­ti­ki­mo ir tik­ri­na­mas tas, va­din­kim, ne­ti­kė­lis ar ap­si­ri­kė­lis, tai nu­ken­tės ir pats me­džiok­lės va­do­vas, jei­gu šau­lio krau­jy­je bus ap­tik­ta al­ko­ho­lio. Čia gal toks dvi­gu­bas laip­te­lis ne­la­bai pa­to­gus. Me­džiok­lės va­do­vas, aiš­ku, ne­no­rės bū­ti taip pat pa­trauk­tas at­sa­ko­my­bėn ir pa­dės gal­būt slėp­ti tuos įvy­kius.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas Ser­ge­jau. Pra­smin­gas klau­si­mas. Prieš tre­je­tą me­tų svars­tant, ­rodos, K. Ma­žei­kos pro­jek­tą, ar ten Vy­riau­sy­bės pro­jek­tas bu­vo, ten bu­vo nu­ma­ty­ta ko­lek­ty­vi­nė at­sa­ko­my­bė vi­siems me­džiok­lės da­ly­viams, jei­gu vie­nas iš jų bu­vo ne­blai­vus. Iš­brau­kė­me. Ma­no as­me­ni­nis siū­ly­mas bu­vo iš­brauk­ti. Aš re­gist­ra­vau pa­siū­ly­mą, kad ne­bū­tų ko­lek­ty­vi­nės at­sa­ko­my­bės, bet eg­zis­tuo­tų in­di­vi­du­a­li at­sa­ko­my­bė tam, ku­ris yra ne­blai­vus. Aš ne­ži­nau, ar rei­kė­tų pa­da­ry­ti at­sa­kin­gą me­džiok­lės va­do­vą, nes šnap­są ga­li­ma su­var­to­ti ir esant to­li nuo kon­kre­čios me­džiok­lės va­do­vo. Tai tik­rai ne­tu­rė­tų bū­ti ko­lek­ty­vi­nė at­sa­ko­my­bė, o as­me­ni­nė at­sa­ko­my­bė.

PIRMININKAS. J. Ja­ru­tis. Pra­šau klaus­ti.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, vi­ce­pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, kal­bant apie me­džiok­lę, toks jaus­mas, kad dau­ge­lis iš jū­sų, ne iš jū­sų, iš opo­nuo­jan­čių me­džio­to­jams, dar už­stri­gę lai­ko­tar­py­je prieš 40 me­tų, kai iš tik­rų­jų tos trys „š“ rai­dės gal­būt ir bu­vo. At­ro­do, kad kuo daž­niau pa­sa­ky­si­me, kad su­me­džio­ta stumb­rė, tar­si ji at­si­gaus. Taip ne­at­si­tiks.

Jūs siū­lo­te pri­va­lo­ma tvar­ka, jei­gu įvyks­ta, jei­gu aš ge­rai su­pran­tu, kai įvyks­ta ap­lin­ko­sau­gos tai­syk­lių pa­žei­di­mas, pa­tik­rin­ti vi­sų me­džiok­lė­je da­ly­va­vu­sių me­džio­to­jų blai­vu­mą. Kaip jūs tai įsi­vaiz­duo­ja­te prak­tiš­kai? Spe­cia­li­ą­sias prie­mo­nes, kiek su­pran­tu, tu­ri tik­tai po­li­ci­ja pa­tik­rin­ti, ap­lin­kos ins­pek­to­riai tur­būt ne­tu­ri. Kvies po­li­ci­ją į tal­ką ar kaip čia bus? Tie­siog gal prak­tiš­kai ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti, kaip tai įma­no­ma pa­da­ry­ti? Ačiū.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Ne­su aš me­džio­to­jas, bet su Me­džiok­lės tai­syk­lė­mis esu su­si­pa­ži­nęs. Pa­gal da­bar eg­zis­tuo­jan­čias ap­lin­kos mi­nist­ro tai­syk­les yra taip, jog sume­džio­jus ne­li­cen­ci­juo­tą gy­vū­ną per va­lan­dą tu­ri bū­ti in­for­muo­ja­mas Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to pa­da­li­nys, ku­ris at­vyks­ta su ins­pek­to­riu­mi, ir te­nai tu­ri da­ly­vau­ti tiek pa­žei­di­mą pa­da­ręs me­džio­to­jas, tiek me­džiok­lės or­ga­ni­za­to­rius ar­ba va­do­vas. Man at­ro­do, prak­ti­ko­je tai at­ro­dy­tų taip, kad per va­lan­dą yra in­for­muo­ja­ma, at­vyks­ta ins­pek­to­rius ir iš pas­kos at­vyks­ta… Ar­ba duo­ti įga­lio­ji­mus Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tui už­fik­suo­ti blai­vu­mą ar­ba ne­blai­vu­mą, ar­ba kvies­ti po­li­ci­ją iš pas­kos.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis klau­sia V. Kam­ble­vi­čius.

V. KAMBLEVIČIUS (LSDDF). Ačiū. Ko­le­gos mi­nė­jo, kad yra pa­kan­ka­mai nu­ma­ty­ta griež­tų prie­mo­nių. Aš gal­vo­jau, jūs, kaip li­be­ra­las, kaip tik pa­siū­ly­si­te čia tru­pu­tį kaž­ką įdo­mes­nio. Įsi­vaiz­duo­ki­te, vyks­ta me­džiok­lė, vi­so­kie pri­zai, šven­tės. Aš sa­ky­čiau, nė­ra blo­gai, kad ten iš­gers po tau­rę šam­pa­no. Jei vai­ruo­to­jui ga­li­ma 0,4 ir va­žiuo­ja to­liau, o čia po šven­tės… Šau­tu­vai, jau vis­kas pa­dė­ta į vie­tą ir šo­vi­niai iš­im­ti. Aš gal­vo­jau, kad jūs pa­siū­ly­si­te li­be­ra­les­nį, o jūs dar blo­giau da­ro­te. (Juo­kas sa­lė­je)

S. GENTVILAS (LSF). Mes, prie­šin­gai ne­gu jū­sų pu­sė­je sė­din­tys, ne vi­si blai­vi­nin­kai ir libe­ra­lų pu­sė­je. Ger­bia­mas Vy­tau­tai, nie­kas ne­truk­do po me­džiok­lės iš­ger­ti, bet jei­gu yra pa­da­ry­tas pa­žei­di­mas, apie jį in­for­muo­ja­ma per va­lan­dą ir įvy­kis for­mi­na­mas. Čia yra kal­ba­ma apie pa­žei­di­mą. Į svei­ka­tą ir aukš­tai kel­ki­te ra­gą po me­džiok­lės, vis­kas ge­rai, bet kai įvyks­ta pa­žei­di­mas, jo me­tu tu­ri bū­ti pa­tik­ri­na­mi vi­si ga­li­mi at­ve­jai.

PIRMININKAS. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Mo­ty­vai dėl vi­so. A. Ged­vi­lie­nė – už.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Si­mo­no pro­jek­tas sa­ko, kad tik įvy­kus Me­džiok­lės tai­syk­lių pa­žei­di­mams tu­rė­tų bū­ti pri­va­lo­mai tik­ri­na­mas gir­tu­mas. Aš ma­nau, kad rei­kė­tų pa­lai­ky­ti S. Gent­vi­lo tei­kia­mą pa­siū­ly­mą, nes ne­rei­kia bi­jo­ti ir veng­ti to­kių si­tu­a­ci­jų, ku­rios bū­tent ir at­si­ti­ko po stumb­rės me­džiok­lės, kai ki­lo pa­pil­do­mų in­ter­pre­ta­ci­jų, daug klau­si­mų, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai sa­kė, kad jie bu­vo kvies­ti, ta­čiau gir­tu­mo ne­fik­sa­vo.

Šiuo at­ve­ju mes tu­rė­tu­me kon­kre­čią si­tu­a­ci­ją, kon­kre­čius pa­ro­dy­mus ir kon­kre­čiai ži­no­tu­me, kas ir kaip bu­vo. Tad, aš sa­ky­čiau, ne­rei­kė­tų pri­si­deng­ti vi­sa­da vi­sų 30 tūkst. me­džio­to­jų ben­druo­me­ne. Me­džio­to­jų ben­druo­me­nė­je tik­rai yra įvai­rių nuo­mo­nių ir kai ku­rie me­džio­to­jai, su ku­riais aš ben­drau­ju, tik­rai nie­ko prieš, jei­gu kon­tro­lė šiais klau­si­mais bū­tų griež­tes­nė. Tik­rai kvie­čiu ne­bi­jo­ti, tas at­ei­ty­je pa­dė­tų iš­veng­ti įvai­rių in­ter­pre­ta­ci­jų ir kaip tik kel­tų me­džio­to­jų pres­ti­žą, ko, ko ge­ro, vi­si ir sie­kia­me. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Aš ban­džiau pa­juo­kau­ti dėl to to­kio, sa­ky­kim, rim­tu vei­du pri­sta­to­mo pro­jek­to, o iš tik­rų­jų tai yra da­ry­mas pi­gių po­li­ti­nių di­vi­den­dų iš įvy­ku­sios ne­lai­mės. Taip pat ga­li­me pa­si­da­ry­ti di­vi­den­dų iš ne­lai­mės, čia vi­sai ne per se­niau­siai Skuo­de, kai po­li­ci­nin­kas, grei­čiau­siai gin­kluo­tas, tu­rin­tis tar­ny­bi­nį gin­klą, per­va­žia­vo per tris mo­ki­nu­kus. Kiek gir­tų po­li­ci­nin­kų ir tar­ny­bos me­tu, ir grei­čiau­siai su tar­ny­bi­niu gin­klu pa­da­ro ava­ri­jų ar­ba tar­ny­bos me­tu pri­si­ge­ria?! Mes ma­to­me, kiek už­fik­suo­tų ir vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­skelb­tų at­ve­jų, tai yra pa­pras­čiau­sia ne­lai­mė.

Taip, tai­syk­lės šian­dien ne­lei­džia gir­tam im­ti gin­klo į ran­kas ir tai ži­no­jo įsta­ty­mo tei­kė­jas, nes ji­sai su­si­pa­ži­nęs, kaip pats mi­nė­jo, su tai­syk­lė­mis, nors ir nė­ra me­džio­to­jas. Taip, aš pa­ci­ta­vau juo­kais tą tri­jų Š tai­syk­lę, gal­būt dar iš so­viet­me­čio at­ke­lia­vu­sią iš lū­pų į lū­pas tų se­nų­jų me­džio­to­jų. Bet ne­ga­lė­jau ki­taip re­a­guo­ti į, sa­ky­kim, to­kių pi­gių di­vi­den­dų rin­ki­mą iš ne­lai­mės. Ne­rei­kia nie­ka­da ly­gin­ti me­džio­to­jų, gar­bin­gų me­džio­to­jų, ku­rie pri­klau­so bū­re­liams, jų tur­būt dau­giau ne­gu 30 tūkst., pri­skai­čiuo­ja­me virš 40 tūkst. Jie nė­ra bra­ko­nie­riai ir nė vie­nas gar­bin­gas me­džio­to­jas ne­pra­eis pro bet ku­rį bra­ko­nie­rių ne­su­draus­mi­nęs, ne­at­ėmęs kil­pos ir, sa­ky­kim, ne­nu­ve­dęs už au­sies pas ins­pek­to­rių. Taip pat ne­leis ko­le­gai vien dėl sa­vo sau­gu­mo, dėl bū­re­lio sau­gu­mo me­džio­ti iš­gė­rus. To­dėl ne­rei­kia ty­čio­tis iš ne­lai­mės.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai vi­si iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 51 Sei­mo na­rys, už – 19, prieš – 10, su­si­lai­kė 22. Po pa­te­ki­mo ne­pri­tar­ta. Ger­bia­mi ko­le­gos, gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu ini­cia­to­riams leis­ti to­bu­lin­ti šį pro­jek­tą? (Bal­sai sa­lė­je) Lei­džia­me. La­bai ačiū. Ben­dru su­ta­ri­mu.

 

16.39 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos so­li­da­ru­mo COVID-19 pan­de­mi­jos me­tu“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4841(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

To­liau dar­bo­tvarkėje – Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos so­li­da­ru­mo COVID-19 pan­de­mi­jos me­tu“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4841(2). Pra­ne­šė­jas – E. Zin­ge­ris. Pra­šom. Oi, at­si­pra­šau, dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Mie­li bi­čiu­liai, mes čia mė­ne­sį pra­lei­do­me dis­ku­tuo­da­mi Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­te su vi­so­mis frak­ci­jo­mis ir ga­vo­me vi­sų jū­sų pri­ta­ri­mą, kad vis­gi rei­kia pa­žy­mė­ti Eu­ro­pos so­li­da­ru­mą ir Eu­ro­pos so­li­da­ru­mo jė­gą, Eu­ro­pos so­li­da­ru­mo jė­gą vi­du­je įvei­kiant pan­de­mi­ją. At­vi­ros sie­nos, bū­si­mas re­co­ve­ry fon­das, tai yra, at­kū­ri­mo fon­das, me­di­ci­ni­nė tar­pu­sa­vio pa­gal­ba, de­šim­tys ko­or­di­na­ci­nių po­sė­džių, ku­rie įvy­ko tarp mū­sų mi­nist­rų Briu­se­ly­je. Aš ma­nau, tuo at­ve­ju, jei­gu kas nors at­ei­ty­je ban­dy­tų pa­nau­do­ti mū­sų eko­no­mi­kos stab­te­lė­ji­mus po­li­ti­niams tiks­lams, mū­sų re­zo­liu­ci­ja pa­ro­dys, kad Eu­ro­pa bu­vo so­li­da­ri ir vie­nas ki­tą rė­mė. Ta­da aš tik per­skai­tau tris pa­grin­di­nius mū­sų krei­pi­mu­sis į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją. Mes kvie­čia­me Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją im­tis vi­sų rei­ka­lin­gų prie­mo­nių ko­or­di­nuo­tai ir vie­nin­gai ko­vo­ti su pan­de­mi­ja ir jos pa­da­ri­niais ir ra­gi­na­me stip­rin­ti iš­ori­nes sie­nas, iš­ori­nių Eu­ro­pos Są­jun­gos sie­nų val­dy­mo efek­ty­vu­mą ir laips­niš­kai bei ko­or­di­nuo­tai at­kur­ti lais­vą as­me­nų, dar­buo­to­jų, pre­kių ir pa­slau­gų ne­truk­do­mą ju­dė­ji­mą Šen­ge­no erd­vė­je.

Kvie­čia­me stip­rin­ti mais­to tie­ki­mo sau­gu­mą, ski­riant pa­ra­mą ūki­nin­kams, žve­jams, smul­kie­siems ir vi­du­ti­niams mais­to per­dir­bė­jams, efek­ty­viai pa­nau­do­jant jau esa­mas ir nau­jas Eu­ro­pos Są­jun­gos prie­mo­nes, ati­džiai ste­bint rin­ką ir lai­ku iman­tis vi­sų įma­no­mų re­gu­lia­vi­mo prie­mo­nių.

Pas­ku­ti­nis punk­tas ra­gi­na stip­rin­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­rių me­di­ci­nos įstai­gų ir svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų ben­dra­dar­bia­vi­mą, veiks­mų ko­or­di­na­vi­mą, vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­rų vyk­dy­mą, epi­de­mio­lo­gi­nės si­tu­a­ci­jos ste­bė­se­ną ir da­li­ji­mą­si ge­rą­ja pa­tir­ti­mi, ku­riant ben­drą vak­ci­ną, ieš­kant vais­tų nuo vi­ru­so.

Ir pas­ku­ti­nis. Siū­lo­ma di­din­ti pa­ra­mą smul­kia­jam ir vi­du­ti­niam ver­slui iš Eu­ro­pos Są­jun­gos ben­drų­jų fon­dų, sie­kiant iš­sau­go­ti dar­bo vie­tas, veik­los tęs­ti­nu­mą, lik­vi­du­mą ir at­si­ga­vi­mą, įvei­kiant ga­li­mus eko­no­mi­nius svy­ra­vi­mus. Tai čia yra ben­dra Eu­ro­pos so­li­da­ru­mo re­zo­liu­ci­ja. Aš ma­nau, mums rei­kė­jo pa­ro­dy­ti vi­soms par­ti­joms, kad mes ver­ti­na­me bu­vi­mą Eu­ro­pos Są­jun­go­je ir kad tos ša­lys, ku­rios ne­pa­ty­rė pan­de­mi­jos, jaus di­des­nes pa­sek­mes ne­gu mes, bū­da­mi Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė.

Taip, pri­ėmi­mas. Ke­tu­ri – už, ke­tu­ri – prieš. Taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl pri­ėmi­mo be pa­tai­sų. Kas pa­lai­ko­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, su­si­lai­ko­te ar­ba prieš.

 

Šios re­zo­liu­ci­jos pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 47 Sei­mo na­riai: už – 44, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Re­zo­liu­ci­ja (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4841) pri­im­ta. (Gon­gas)

Dar E. Zin­ge­ris no­rė­tų kaž­ką pa­sa­ky­ti. Pra­šom. Tik la­bai trum­pai.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Aš, tu­rė­da­mas gal­vo­je, kad tai yra mū­sų… Žiū­riu į jus, ko­le­gos, ir no­rė­čiau vis­gi jū­sų iš­skir­ti­nio dė­me­sio. Pir­ma­die­nį 80 me­tų, kai Lie­tu­va bu­vo oku­puo­ta, tai yra pas­ku­ti­nės mi­nu­tės, va­lan­dos, kai mes iš­si­skirs­ty­si­me. Aš ma­nau, gal mes ne­ga­lė­tu­me iš­si­skirs­ty­ti be… siau­bin­gų au­kų, ku­rių pa­rei­ka­la­vo prieš 80 me­tų bir­že­lio 15 die­ną įvy­kęs so­vie­tų ar­mi­jos per­ėji­mas, žūs­tant mū­sų pa­sie­nie­čiams, žūs­tant mū­sų žmo­nėms, po to trem­tys ir 50 me­tų vi­du­ram­žiuo­se. 50 me­tų so­vie­tų oku­pa­ci­jos vi­du­ram­žiuo­se po Molotovo–Ribentropo pak­to, ku­rį pa­si­ra­šė ir A. Hit­le­ris, ir J. Sta­li­nas. Iš­ei­nant mū­sų tau­tai… po 30 me­tų ne­pri­klau­so­my­bės, jei­gu šian­dien leis­tu­mė­te, tru­pu­tė­lį ne pa­gal reg­la­men­tą, bet vis dėl­to pra­šy­čiau, jei­gu leis­tu­mė­te, jei­gu po­sė­džio pir­mi­nin­kas, ži­no­ma, pa­pra­šy­tų jū­sų pa­mi­nė­ti mū­sų au­kas ir mū­sų vals­ty­bę, ku­rios mes lai­ki­nai ne­te­ko­me, at­si­sto­ji­mu, ypač au­kų at­mi­ni­mą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me, Ema­nu­e­li. Kvie­čiu vi­sus at­min­ti ty­los mi­nu­te.

 

Ty­los mi­nu­tė

 

La­bai ačiū. dė­ko­ju, Ema­nu­e­li, ga­li­te grįž­ti į sa­vo dar­bo vie­tą.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Ačiū. Ir ačiū is­to­ri­nės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kui.

PIRMININKAS. Kvie­čiu į tri­bū­ną V. Alek­nai­tę-Ab­ra­mi­kie­nę, ku­ri pri­sta­tys mums Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl vi­sų for­mų su­ro­ga­ci­jos pa­smer­ki­mo“ pro­jek­tą Nr. XIIIP-4951. Į tri­bū­ną kvie­čiu, į tri­bū­ną.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas vi­ce­pir­mi­nin­ke, ačiū, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai. Iš tie­sų la­bai nuo­šir­džiai ruo­šiau šią re­zo­liu­ci­ją, kon­sul­ta­vau­si ir su Stras­bū­ro tei­si­nin­kais, ta­čiau pa­ju­tau šian­dien, kad ne­tu­riu pa­kan­ka­mo pa­lai­ky­mo, ne­tu­riu pa­lai­ky­mo dau­gu­mos sa­vo frak­ci­jo­je, ma­nau, kad tur­būt rei­kės dau­giau aiš­ki­na­mo­jo dar­bo, dau­giau vie­šos dis­ku­si­jos, to­dėl šian­dien tos re­zo­liu­ci­jos ne­teik­siu. Ačiū.

PIRMININKAS. Jūs at­si­i­ma­te re­zo­liu­ci­ją. Ne­teik­si­te. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną dėl ve­di­mo tvar­kos – R. J. Da­gys. Pra­šom.

R. J. DAGYS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, mes su (…) tu­ri­me to­kį tei­si­nį mū­sų Sta­tu­to klau­si­mą, nes jei­gu re­zo­liu­ci­ja ne­at­si­im­ta, Sei­mo dar­bo­tvarkėje yra, ji tu­ri bū­ti pa­tei­kia­ma. Ne, ne­at­si­ė­mė­te. Jei­gu bū­tų at­si­im­ta, vis­kas ge­rai… Tai da­bar tu­ri­me spręs­ti, kaip to­liau su ta re­zo­liu­ci­ja da­ry­si­me, nes ji re­gist­ruo­ta, ji ga­lio­jan­ti, bet jei­gu nė­ra pa­tei­kė­jų, tai ga­li­me da­ry­ti to svars­ty­mo per­trau­ką. Ma­nau, at­si­ras Sei­mo na­rių, ku­rie ry­šis pa­lai­ky­ti šią ini­cia­ty­vą, ir tu­rė­si­me dis­ku­si­ją tik­rai to­kiu ver­ty­bi­niu ir su­dė­tin­gu klau­si­mu, ne pa­pras­tu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už pa­sta­bą. Aš ma­ny­čiau, iš sa­vo po­zi­ci­jos, jei­gu ga­lė­čiau pa­ko­men­tuo­ti, tai vis tiek pro­jek­tas bu­vo pa­skelb­tas, pra­ne­šė­ja pa­si­ro­dė tri­bū­no­je ir jai spręs­ti, kaip ji pri­sta­to tą pro­jek­tą. O mes to­liau tę­sia­me pro­ce­dū­rą.

To­liau – S. Gent­vi­las ir R. Baš­kie­nė. Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). O aš no­rė­čiau vis dėl­to ini­cia­to­rius pa­svei­kin­ti, gal jie to ne­iš­ta­rė, bet šian­dien ry­ti­nę dar­bo­tvarkę tvir­ti­nant vi­sa kon­ser­va­to­rių frak­ci­ja bal­sa­vo už ši­to klau­si­mo iš­brau­ki­mą, iš­sky­rus L. Kas­čiū­ną. Man at­ro­do, įti­ki­na­mas kon­ser­va­to­rių pa­si­ry­ži­mas, kad tai yra klai­din­gas pro­jek­tas, ir aš dar kar­tą svei­ki­nu, kad at­si­i­ma­mas pro­jek­tas.

PIRMININKAS. R. Baš­kie­nė. Pra­šom.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, kiek­vie­nas Sei­mo na­rys, už­re­gist­ra­vęs vie­ną ar ki­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą… tai yra jo už­re­gist­ruo­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pa­lai­ko jį ar ne­pa­lai­ko, gė­din­gas ar ne­gė­din­gas, čia kiek­vie­nam spręs­ti pa­gal sa­vo, švel­niai ta­riant, su­ge­di­mo ly­gį. Šiuo at­ve­ju ko­le­gė už­re­gist­ra­vo, ji šian­dien ne­pa­tei­kė. Kiek yra bu­vę įsta­ty­mų, kai nė­ra pa­tei­kia­mas įsta­ty­mas, jis kur nors din­go? Ne, ne­din­go. Gal­būt re­gist­ruos an­trą va­rian­tą, gal­būt bus tam tik­rų pa­siū­ly­mų ir pa­tai­sy­mų, to­dėl iš to ne­da­ry­ki­me jo­kios tra­ge­di­jos. Gra­ži ini­cia­ty­va, pui­ki min­tis. Vie­ni sa­kys, kad ne­pui­ki, bet čia kiek­vie­nam vėl­gi spręs­ti at­ski­rai. O šiuo at­ve­ju ini­cia­to­rė pa­sa­kė – šian­dien jos ne­pa­tei­kia. Tai nie­ko tra­giš­ko ir ne­at­si­tin­ka.

PIRMININKAS. R. J. Da­gys dar kar­te­lį.

R. J. DAGYS (MSNG). Čia nė­ra toks pa­pras­tas klau­si­mas. Tai yra Sei­mo na­rio lais­vo man­da­to klau­si­mas. Iš tik­rų­jų taip. Žmo­gus už­re­gist­ra­vo, žmo­nės už­re­gist­ra­vo sa­vo siū­ly­mą, ku­ris iš es­mės yra krikš­čio­niš­kų ver­ty­bių tam tik­ras at­spin­dė­ji­mas, ir frak­ci­ja ne­lei­džia jam pa­teik­ti. Čia iš tik­rų­jų klau­si­mas yra ver­tas vi­siems pa­svars­ty­ti. Aš siū­lau tą tu­rė­ti ome­ny, kad nė­ra taip pa­pras­tai, kaip mes čia iš­si­sprę­si­me, bet iš tik­rų­jų ga­li at­si­ras­ti žmo­nių, ku­rie pa­lai­kys šią re­zo­liu­ci­ją to­liau.

PIRMININKAS. Vis dėl­to pro­ce­dū­riš­kai kreip­čiau­si į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką, gal­būt jūs ga­lė­tu­mė­te taip pat pa­ko­men­tuo­ti sa­vo po­zi­ci­ją ir sa­vo ma­ty­mą. Pra­šom.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ne­tu­riu įga­lio­ji­mų Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos var­du šne­kė­ti, bet, kiek aš su­pra­tau per pen­kias ka­den­ci­jas Sta­tu­tą, šian­dien tie­siog ne­be­li­ko tei­kė­jų. Va­di­na­si, šis įsta­ty­mas ne­bus pa­teik­tas, o są­moks­lo te­ori­jas ga­li­ma kur­ti vi­siems: kas kur bal­sa­vo, kas ne­bal­sa­vo, tai, ką ger­bia­mas ko­le­ga R. J. Da­gys pa­sa­kė, kad kaž­kas vie­ną sy­kį bal­sa­vo. Tai yra klai­di­nan­ti in­for­ma­ci­ja ir čia dau­giau nė­ra apie ką šne­kė­ti. Šian­dien nė­ra kam pa­teik­ti re­zo­liu­ci­jos pro­jek­to. Vis­kas. Ki­tas klau­si­mas.

PIRMININKAS. Dar ne­kal­bė­jo ger­bia­ma mi­nist­rė. Pra­šau, jums žo­dis. R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ka­dan­gi mes tu­ri­me re­zo­liu­ci­jos ini­cia­to­rę ir ji pa­sa­kė, kad šian­dien ji ne­ga­li pa­teik­ti, tai gal bū­tų toks sa­lia­mo­niš­kas spren­di­mas bal­suo­ti už per­trau­ką ir bus pa­tei­kia­ma re­zo­liu­ci­ja ki­tą kar­tą.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, taip ir pa­da­ry­ki­me, bal­suo­ki­me dėl šio klau­si­mo per­trau­kos. For­mu­luo­ju bal­sa­vi­mo są­ly­gą. Kas už tai… (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šau. Dar L. Bal­sys.

L. BALSYS (LSDPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, dėl ko­kios per­trau­kos? Jei­gu ne­įvy­ko pa­tei­ki­mas, pa­tei­kė­jas ga­lė­jo at­si­sa­ky­ti, su­sirg­ti, ne­at­vyk­ti – daug da­ly­kų, va­di­na­si, ne­įvy­ko pa­tei­ki­mas. Va­di­na­si, įsta­ty­mo pro­jek­tas yra įre­gist­ra­vi­mo sta­di­jos ir tos sta­di­jos yra įre­gist­ruo­tas kaip ir dau­gu­ma ki­tų pro­jek­tų. Sei­mas ne­tu­ri ap­si­spręs­ti dėl per­trau­kos. Per­trau­ka tarp ko?

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš dar kar­tą pa­kar­to­siu, kad klau­si­mas bu­vo pa­skelb­tas, jis ne­iš­brauk­tas iš dar­bo­tvarkės, žmo­gus bu­vo pa­kvies­tas į tri­bū­ną, jis at­ėjo ir pa­sa­kė, kad šiuo me­tu ne­pa­teiks.

Dėl ve­di­mo tvar­kos. Pra­šau. Dar ne­kal­bė­jo ger­bia­mas J. Ber­na­to­nis.

J. BERNATONIS (LSDDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, pa­gal mū­sų Sei­mo sta­tu­tą, jei­gu pa­tei­ki­mas ne­bu­vo pra­dė­tas, ne­ga­li bū­ti da­ro­ma pa­tei­ki­mo per­trau­ka. Tie­siog šio klau­si­mo šian­dien ne­bu­vo. Kai pra­ne­šė­ja ga­lės, ji vėl siū­lys įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ta­da krei­piuo­si į pra­ne­šė­ją. Ar jūs no­ri­te, kad mes šian­dien svar­s­ty­tu­me jū­sų klau­si­mą? Tuoj įjung­siu jū­sų mik­ro­fo­ną. Gal per šo­ni­nį ga­lė­tu­mė­te, nes čia už­truks šiek tiek. La­bai ačiū.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Aš la­bai pri­ta­riu ger­bia­mo J. Ber­na­to­nio pa­siū­ly­mui. Tei­ki­mo ne­bu­vo, ei­ki­me prie ki­to klau­si­mo. Mo­ty­vus aš iš­sa­kiau.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ju­da­me to­liau, neap­si­sto­ja­me prie šio klau­si­mo.

 

16.45 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. ba­lan­džio 21 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-2849 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų programos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4970 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. ba­lan­džio 21 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-2849 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4970. G. Va­si­liaus­kas kvie­čia­mas į tri­bū­ną.

G. VASILIAUSKAS (LVŽSF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos, pra­šau jū­sų pri­tar­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mui dėl Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­kei­ti­mo dėl At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo pro­jek­to (dėl Sa­ma­rie­čių die­nos įtrau­ki­mo kaip at­min­ti­nos die­nos).

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, po pa­tei­ki­mo ga­li­me pri­tar­ti, nes klaus­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė? Ačiū. Pri­tar­ta. Svars­ty­mas. Dis­ku­tuo­ti taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Pri­ėmi­mas. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl nu­ta­ri­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 50 Sei­mo na­rių: už – 47, prieš – 1, su­si­lai­kė 2. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

Ir no­rė­čiau pa­sta­bą Do­ku­men­tų de­par­ta­men­tui, kad su­jung­tų nu­ta­ri­mų pro­jek­tus Nr. XIIIP-4968, Nr. XIIIP-4969, Nr. XIIIP-4948, Nr. XIIIP-4953 ir Nr. XIIIP-4970.

 

16.54 val.

At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo Nr. VIII-397 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4940 (pa­tei­ki­mas)

 

Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, pra­šau pri­sta­ty­ti At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo Nr. VIII-397 1 strai­ps­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4940. Pra­šau.

G. VASILIAUSKAS (LVŽSF). Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių ben­dri­ja įsi­kū­rė pra­ėjus dve­jiems me­tams po Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo – 1992 m. sau­sio 25 d. Rū­pes­tis dėl di­de­lio žmo­nių skur­do, nu­as­me­ni­ni­mo, ku­rį pa­li­ko So­vie­tų Są­jun­ga, su­bū­rė 47 as­me­nų gru­pę, pa­si­ry­žu­sią įkur­ti or­ga­ni­za­ci­ją, dirb­sian­čią Lie­tu­vos vi­suo­me­nės la­bui. De­vi­zu sa­ma­rie­čiai pa­si­rin­ko „Sku­bė­ki­me da­ry­ti ge­ra“. Jau nuo pir­mų veik­los die­nų im­ta ko­vo­ti su skur­du, ne­ga­lios žmo­nių at­skir­ti­mi, skurs­tan­tiems žmo­nėms teik­ta pa­gal­ba rū­bais, in­ven­to­riu­mi ir mais­tu. Šiuo me­tu yra iš vi­so 20 Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių ben­dri­jos sky­rių. Ben­dri­jos na­rių skai­čius iš­au­go iki 3 tūkst. na­rių. Taip pat or­ga­ni­za­ci­jai pa­de­da virš 200 nuo­la­ti­nių ir trum­pa­lai­kių sa­va­no­rių, be ku­rių da­lis Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių ben­dri­jos veik­los bū­tų ne­įma­no­ma.

Pa­grin­di­nė va­ro­mo­ji LSB jė­ga – sa­ma­rie­čiai, or­ga­ni­za­ci­jos na­riai, ku­rie jau 28 me­tus 90 % dar­bų at­lie­ka ne­mo­ka­mai, au­ko­da­mi sa­vo lai­ką, min­tis, ga­bu­mus, pa­ro­dy­da­mi di­de­lę kan­try­bę ir al­truiz­mą. Šie žmo­nės yra di­džiau­sias or­ga­ni­za­ci­jos tur­tas, o jų dar­bai ne­įkai­no­ja­mi, nors la­bai daž­nai jie ne­su­lau­kia net pa­dė­kos iš tų, ku­riems pa­dė­jo.

Šie žo­džiai 2005 m. lap­kri­čio 8 d. nu­skam­bė­jo Eu­ro­pos Par­la­men­to rū­muo­se, kai Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių ben­dri­jos pre­zi­den­tė L. Ve­se­lie­nė at­si­ė­mė „Si­dab­ri­nės ro­žės“ ap­do­va­no­ji­mą, įsteig­tą or­ga­ni­za­ci­jos „So­li­dar“. Tai yra Eu­ro­pos ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­ga, ku­rios na­riai už­si­i­ma so­cia­li­nių pa­slau­gų tei­ki­mu, tarp­tau­ti­niu ben­dra­dar­bia­vi­mu, hu­ma­ni­ta­ri­ne pa­gal­ba bei mo­ky­mo vi­są gy­ve­ni­mą tei­ki­mu. „Si­dab­ri­nės ro­žės“ ap­do­va­no­ji­mais pa­žy­mi­mi vi­so pa­sau­lio or­ga­ni­za­ci­jų bei žmo­nių pa­sie­ki­mai so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo sri­ty­je, o Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių ben­dri­ja iš­si­sky­rė ir bu­vo ap­do­va­no­ta dėl itin pla­čios veik­los, skir­tos pa­dė­ti pa­gal­bos rei­ka­lin­giems žmo­nėms ir ko­vo­ti su skur­du Lie­tu­vo­je bei dėl sa­va­no­rių sa­ma­rie­čių pa­si­šven­ti­mo.

Šis ap­do­va­no­ji­mas – ne tik pa­dė­ka ir pa­ska­ti­ni­mas Lie­tu­vos sa­ma­rie­čiams, bet ir gar­bė Lie­tu­vai. To­dėl, ger­bia­mi ko­le­gos, kvie­čiu jus pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą ir įtvir­tin­ti sau­sio 25 die­ną Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių ben­dri­jos die­na kaip ma­žą ges­tą už sa­ma­rie­čių di­de­lį ir nuo­la­ti­nį dar­bą Lie­tu­vos žmo­nėms.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pir­ma­sis klau­sia S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mas ko­le­ga Ge­di­mi­nai, mes jus pa­žįs­ta­me kaip to­kį kruopš­tų, rū­pes­tin­gą žmo­gų, bet kai jūs pra­šė­te įtrauk­ti į se­si­jos dar­bų pro­gra­mą, jūs pra­šė­te įtrauk­ti Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių die­ną, o čia yra Sa­ma­rie­čių ben­dri­jos die­na. Čia to­kia pa­sta­bė­lė bū­tų.

An­tra. Sa­ma­rie­čiai ne­ke­lia abe­jo­nių sa­vo pui­kiais dar­bais: da­ly­vau­ja skur­do ma­ži­ni­mo pro­gra­mo­se, rū­pi­na­si so­cia­liai rem­ti­nais gy­ven­to­jais, ne­pa­si­tu­rin­čiais, vie­ni­šų tė­vų vai­kais, bet ly­giai taip pat jais rū­pi­na­si ir jau dau­gy­bę me­tų vei­kian­tys mal­tie­čiai, jie ir­gi rū­pi­na­si ap­leis­tais se­ne­liais, vai­kais, ne­įga­liai­siais. Ar jums ne­bu­vo min­čių šią sa­ma­rie­čių ir mal­tie­čių šven­tę su­jung­ti į vie­ną kaip pa­dė­ką sa­ma­rie­čiams ir mal­tie­čiams? Ar ne­ma­no­te, kad bū­tų tiks­lin­ga apie tai pa­mąs­ty­ti?

G. VASILIAUSKAS (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą ir dė­ko­ju už pa­sta­bą. Tei­sin­gai, Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių ben­dri­jos die­na. La­bai ge­ra idė­ja bū­tų, kad bū­tų ir Mal­tie­čių die­na.

Ko­dėl šiuo mo­men­tu pa­si­rin­kau Sa­ma­rie­čių die­ną? Ka­dan­gi aš esu dau­giau su­si­pa­ži­nęs su Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių ben­dri­jos veik­la ir bū­tent 1992 m. sau­sio 25 d. įkū­rė šią or­ga­ni­za­ci­ją. Bet aš vi­siš­kai pri­ta­riu, kad bū­tų ga­li­ma su­jung­ti, tai bū­tų la­bai pui­ki idė­ja.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Dėl mo­ty­vų taip pat ne­už­si­ra­šė. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? Ačiū, pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nė­ra. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 23 die­ną. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ja no­ri dar kaip pa­pil­do­ma. Ge­rai. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

17.00 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Vir­gi­ni­jos Jur­gi­le­vi­čie­nės ir ki­tų pa­reiš­kė­jų petici­jos“ (pro­jek­tas Nr. PNP-91) pri­ėmi­mas

 

Taip, re­zer­vi­nis 2 klau­si­mas, bet ne­ma­tau pra­ne­šė­jo iš Pe­ti­ci­jų… Yra, pa­gel­bės E. Pu­pi­nis. Taip, ta­da skel­biu re­zer­vi­nį 2 klau­si­mą – Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Vir­gi­ni­jos Jur­gi­le­vi­čie­nės ir ki­tų pa­reiš­kė­jų pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas Nr. PNP-91. Pra­šau.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, pir­mas bu­vo, at­ro­do, M. Švėgž­dos von Bek­kerio pa­gal dar­bo­tvarkę. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai. Ta­da skai­tau tur­būt nuo pir­mo, ar ge­rai?

PIRMININKAS. Dėl an­tro, dėl V. Jur­gi­le­vi­čie­nės.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ge­rai, ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja šių me­tų bir­že­lio 3 die­nos po­sė­dy­je taip pat iš es­mės iš­nag­ri­nė­jo V. Jur­gi­le­vi­čie­nės ir ki­tų pa­reiš­kė­jų pe­ti­ci­ją ir pri­ėmė spren­di­mą at­mes­ti jo­je pa­teik­tą pa­siū­ly­mą iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo 15 straips­nio 1 da­lies iš­brauk­ti žo­džius: „Ko­mi­si­jų at­sa­kin­gų­jų sek­re­to­rių pa­rei­gas at­lie­ka sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­skir­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jai, šios funk­ci­jos įra­šo­mos į jų pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­mą“, taip pat šį straips­nį pa­pil­dy­ti nau­ja 6 da­li­mi. 6 da­lis tu­rė­tų skam­bė­ti taip: „Ko­mi­si­jų at­sa­kin­gų­jų sek­re­to­rių pa­rei­gas at­lie­ka sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­skir­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jai, šios funk­ci­jos įra­šo­mos į jų pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­mą.“

Ko­mi­si­ja šį spren­di­mą pri­ėmė, at­si­žvel­gu­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tą nuo­mo­nę ir to­dėl, kad pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą pri­va­lo­mai su­da­ro­mos tik dvi sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­si­jos – Eti­kos ko­mi­si­ja ir An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja. Pa­žy­mint šių ko­mi­si­jų svar­bą, grin­džia­mą vie­tos sa­vi­val­dos veik­los skaid­ru­mo, vie­šu­mo, žmo­gaus tei­sių ir lais­vių už­tik­ri­ni­mo ir ger­bi­mo prin­ci­pais, ke­lia­mi aukš­tes­ni rei­ka­la­vi­mai šių ko­mi­si­jų su­dė­čiai, to­dėl Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me yra nu­sta­ty­ta, kad šios ko­mi­si­jos tu­ri tu­rė­ti at­sa­kin­guo­sius sek­re­to­rius, ku­rių pa­rei­gas at­lie­ka sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­skir­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jai, šios jų funk­ci­jos įra­šo­mos į jų pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­mą. Pa­žy­mė­ti­na, kad at­sa­kin­ga­sis sek­re­to­rius tu­ri nu­sta­ty­tas funk­ci­jas, pa­rei­gas ir at­sa­ko­my­bę, di­des­nes nei tik ko­mi­si­jos tech­ni­nis ap­tar­na­vi­mas, ne­ap­si­ri­bo­jan­čias tik įvy­ku­sio ko­mi­si­jos po­sė­džio pro­to­ko­lo su­ra­šy­mu, ko yra rei­ka­lau­ja­ma iš po­sė­džio sek­re­to­riaus.

Tuo tar­pu ki­tos sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų su­da­ro­mos ko­mi­si­jos yra skir­tin­gos sa­vo su­dė­ti­mi, spren­džia­mais klau­si­mais, dar­bo truk­me ir ki­ta, to­dėl, įver­ti­nant ko­mi­si­joms pa­skir­tų už­duo­čių ap­im­tis ir jų po­bū­dį, taip pat efek­ty­vu­mo ir eko­no­miš­ku­mo rei­ka­la­vi­mus, jų su­dė­čiai įsta­ty­mas ne­ke­lia pa­pil­do­mų rei­ka­la­vi­mų ir šių klau­si­mų spren­di­mą pa­lie­ka sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms.

At­si­žvel­gus į tai, pra­šau pri­tar­ti ko­mi­si­jos iš­va­dai ir pri­im­ti Sei­mo pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą at­mes­ti pa­siū­ly­mą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl ko­mi­te­to, at­si­pra­šau, dėl Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dos. Kas pa­lai­ko­te, bal­suo­ki­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ki­te prieš ar­ba su­si­lai­ky­ki­te. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl Pe­ti­ci­jų iš­va­dos.

Bal­sa­vo 45: už – 43, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Pro­to­ko­li­nis nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.04 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Mar­ty­no Švėgž­dos von Bek­ker ir ki­tų pa­reiš­kė­jų pe­ti­ci­jos“ (pro­jek­tas Nr. PNP-92) pri­ėmi­mas

 

To­liau ant­ra­sis Sei­mo pro­to­ko­li­nis nu­ta­ri­mas „Dėl Mar­ty­no Švėgž­dos von Bek­ker ir ki­tų pa­reiš­kė­jų pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja šių me­tų bir­že­lio 3 die­nos po­sė­dy­je iš es­mės iš­nag­ri­nė­jo M. Švėgž­dos von Bek­kerio ir ki­tų pa­reiš­kė­jų pe­ti­ci­ją „Dėl Ši­mo­nių gi­rios bios­fe­ros po­li­go­no iš­sau­go­ji­mo“ ir pri­ėmė spren­di­mą at­mes­ti jo­je pa­teik­tą pa­siū­ly­mą ini­ci­juo­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos miš­kų įsta­ty­mo 3 straips­nio 3 da­lies pa­kei­ti­mą, nu­sta­tant, kad bios­fe­ros po­li­go­nuo­se esan­tys miš­kai bū­tų pri­ski­ria­mi II A miš­kų gru­pei.

Ko­mi­si­ja šį spren­di­mą pri­ėmė, at­si­žvel­gu­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tą nuo­mo­nę ir ma­ny­da­ma, kad ypač ver­tin­go­se gam­ti­niu po­žiū­riu te­ri­to­ri­jo­se, ku­rių ap­sau­ga ir tvar­ky­mas rei­ka­lau­ja nu­sta­ty­ti griež­tes­nį nei IV miš­kų gru­pės re­ži­mą, tu­rė­tų bū­ti stei­gia­mi gam­ti­niai ar kom­plek­si­niai draus­ti­niai, lai­kan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­me nu­sta­ty­tų pro­ce­dū­rų, in­for­muo­jant vi­suo­me­nę, pla­na­vi­mo me­tu įver­ti­nant vie­tos ben­druo­me­nės ir ki­tų pi­lie­čių pa­teik­tus pa­gei­da­vi­mus, siū­ly­mus, ieš­kant ir ran­dant op­ti­ma­lius, kom­pro­mi­si­nius spren­di­mus ver­ty­bių ap­sau­gai už­tik­rin­ti ir tam tik­rai ūki­nei veik­lai vyk­dy­ti.

Pa­gal bios­fe­ros po­li­go­no įstei­gi­mo 2004 me­tais ga­lio­ju­sią Miš­kų įsta­ty­mo 3 straips­nio re­dak­ci­ją II A miš­kų gru­pės miš­kams pri­ski­ria­mi tik kraš­to­vaiz­džio, tel­mo­lo­gi­nių, pe­do­lo­gi­nių, bo­ta­ni­nių, miš­ko ge­ne­ti­nių, zo­o­lo­gi­nių, bo­ta­ni­nių-zo­o­lo­gi­nių draus­ti­nių ir šių rū­šių draus­ti­nių, esan­čių vals­ty­bi­niuo­se par­kuo­se bei bios­fe­ros mo­ni­to­rin­go te­ri­to­ri­jo­se, miš­kai, sau­go­mų gam­tos iš­tek­lių skly­pų, prie­še­ro­zi­niai ir ki­ti miš­kai, o pa­gal 2015 m. spa­lio 1 d. įsi­ga­lio­ju­sias Miš­kų įsta­ty­mo nuo­sta­tas – kraš­to­vaiz­džio, tel­mo­lo­gi­nių, pe­do­lo­gi­nių, bo­ta­ni­nių, zo­o­lo­gi­nių, bo­ta­ni­nių-zo­o­lo­gi­nių draus­ti­nių miš­kai ar jų da­lys, prie­še­ro­zi­niai miš­kai. Abiem at­ve­jais ra­šo­ma apie tų pa­čių draus­ti­nių pri­sky­ri­mą II A miš­kų gru­pei, nė vie­nu at­ve­ju ne­nu­ma­ty­ta au­to­ma­tiš­ko vi­so bios­fe­ros miš­kų plo­to pri­sky­ri­mo II A miš­kų gru­pei.

Ma­ny­ti­na, kad di­de­lių III–IV gru­pės miš­kų plo­tų įtrau­ki­mas į bios­fe­ros po­li­go­nų te­ri­to­ri­jas Lie­tu­vo­je (92,6 % vi­so bios­fe­ros po­li­go­nų plo­to) ir dau­ge­lio Eu­ro­pos Ben­dri­jos svar­bos na­tū­ra­lių miš­ko bu­vei­nių in­ven­to­ri­za­vi­mas šiuo­se miš­kuo­se (69 % nuo vi­so bu­vei­nių plo­to) pa­tvir­ti­na, kad tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tų dar­naus miš­kų ūkio prin­ci­pų tin­ka­mas lai­ky­ma­sis net ir III–IV gru­pės miš­kuo­se su­ku­ria ge­ras są­ly­gas iš­sau­go­ti miš­ko eko­sis­te­mas.

2019 m. gruo­džio 6 d. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­je bu­vo or­ga­ni­zuo­tas su­si­ti­ki­mas su Ši­mo­nių gi­rios bios­fe­ros po­li­go­no iš­sau­go­ji­mo ini­cia­ty­vi­nės gru­pės at­sto­vais. Su­si­ti­ki­me bu­vo ap­tar­ti pa­reiš­kė­jų pa­siū­ly­mai, ta­čiau ga­lu­ti­nai ne­su­si­tar­ta dėl to­les­nių veiks­mų, to­dėl nu­tar­ta šią dis­ku­si­ją tęs­ti šiais me­tais.

At­si­žvel­gus į tai, pra­šau pri­tar­ti ko­mi­si­jos iš­va­dai ir pri­im­ti Sei­mo pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą at­mes­ti pa­siū­ly­mą.

PIRMININKAS. Dėl iš­va­dos nuo­mo­nė prieš – L. Bal­sys. Pra­šom.

L. BALSYS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš tik­rai la­bai pri­myg­ti­nai ir at­vi­rai siū­lau ne­pri­tar­ti ko­mi­si­jos siū­ly­mui at­mes­ti pe­ti­ci­ją, aš siū­lau pa­lai­ky­ti M. Švėgž­dos von Be­kke­rio pe­ti­ci­ją ir pri­tar­ti toms idė­joms, ypač ku­rios ke­lia­mos to­je pe­ti­ci­jo­je.

Tai, ką mes gir­dė­jo­me da­bar iš ko­mi­si­jos teks­to, ku­rį ko­le­ga per­skai­tė, tai yra tie­siog at­si­ra­ši­nė­ji­mas – ne­ga­li­ma, ka­dan­gi ne­ga­li­ma. Čia ir yra vi­sa es­mė, kad rei­kia pa­tai­sy­ti įsta­ty­mus taip, kad sau­go­mos te­ri­to­ri­jos tik­rai bū­tų sau­go­mos. Bios­fe­ros po­li­go­nas yra la­bai rim­ta sau­go­ma te­ri­to­ri­ja. De­ja, yra tam tik­ra įsta­ty­mo spra­ga, kad ten ga­li­ma kirs­ti, ir tai da­ro­ma. Kul­tū­ros eli­to su­si­rū­pi­ni­mas Ši­mo­nių gi­rios li­ki­mu yra la­bai gerb­ti­nas ir į jį bū­ti­na at­si­žvelg­ti. Aš tik­rai ma­nau, kad vie­nas gar­siau­sių Lie­tu­vos smui­ki­nin­kų ir mu­zi­kos pe­da­go­gų M. Švėgž­da von Be­kkeris tik­rai tu­ri ką veik­ti sa­vo pro­fe­si­nė­je veik­lo­je, ta­čiau jam skau­da šir­dį, jam skau­da sie­lą ir jis no­ri iš­sau­go­ti Lie­tu­vos tur­tą – miš­kus.

Juo la­biau mes da­bar ne­at­mes­da­mi, bet su­teik­da­mi ei­gą ši­tai pe­ti­ci­jai ir pri­skir­da­mi Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą dėl šių įsta­ty­mo pa­tai­sų pa­to­bu­li­ni­mo ir pa­ren­gi­mo, vi­siš­kai ei­tu­me ko­ja ko­jon su tuo, kas jau da­bar vyks­ta. Va­kar Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas svars­tė pa­na­šaus po­bū­džio Pre­zi­den­to pa­tai­sas, taip pat svars­tė ma­no pa­tai­sas ir Pre­zi­den­to pa­tai­sas, ku­rios ir­gi yra pa­na­šaus po­bū­džio. Tai at­eis į Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą. Ši­tos pe­ti­ci­jos ke­lia­mos idė­jos taip pat ga­lė­tų at­ei­ti į Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą ir mes tu­rė­tu­me ge­rą, gra­žią vi­suo­me­nės ini­cia­ty­vą, į ku­rią po­li­ti­kai ga­lų ga­le nors ka­da nors at­si­žvelg­tų, į tai, ką gal­vo­ja ir ką jau­čia kul­tū­ros eli­tas, ir ne tik mu­zi­kos sri­ty­je, bet ir pla­či­ą­ją pras­me kul­tū­ros sri­ty­je, nes miš­kai yra kul­tū­ros sri­tis, ne vien tik­tai ūki­nės veik­los ir pel­no sie­ki­mo sri­tis.

PIRMININKAS. Lai­kas bai­gė­si. Mo­ty­vai už – E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų tur­būt mes ko­mi­si­jo­je dir­ba­me rem­da­mie­si tam tik­rais tei­sės ak­tais ir iš tik­rų­jų daug at­si­žvel­gia­me į ša­ki­nių mi­nis­te­ri­jų pa­teik­tus siū­ly­mus. Toks bu­vo siū­ly­mas, į tai bu­vo at­si­žvelg­ta, nes, kaip jau bu­vo mi­nė­ta, dis­ku­si­jos vyks­ta. Gai­la, kad jos ne iki ga­lo pro­duk­ty­vios. Bet ne­ži­nia, ar ga­li bū­ti iki ga­lo pro­duk­ty­vios, nes in­te­re­sai ski­ria­si. Ski­ria­si tų žmo­nių, ku­rie no­ri dar gy­ven­ti ir ten vyk­dy­ti ūki­nę veik­lą, ir ski­ria­si tų, ku­rie no­ri pa­da­ry­ti II A ka­te­go­ri­jos sau­go­mas te­ri­to­ri­jas ir taip ne­vys­ty­ti ūki­nės veik­los. Gai­la, kad vyk­do­mo­ji val­džia ne­su­ge­ba su­si­tar­ti, o čia gal­būt po­li­ti­nė val­džia ga­li pri­im­ti spren­di­mus, bet, de­ja, gai­la, kad jie yra ga­nė­ti­nai iš­tęs­ti.

Da­bar pa­gal nau­ją tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, jei­gu mū­sų ko­mi­si­jos, Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos, spren­di­mas yra at­mes­tas, sa­vai­me su­pran­ta­ma, ša­ki­nis ko­mi­te­tas pa­si­i­ma ir ren­gia tuos įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­riuos ir da­bar ren­gia. Be to, ir be mū­sų Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos ša­ki­niai ko­mi­te­tai ga­li reng­ti tei­sės ak­tus ir tik­rai nie­ko ben­dro ne­tu­ri su šiuo pa­teik­tu ak­tu. Mes, kaip ir mi­nė­jau, at­si­žvel­gia­me į vyk­do­mą­ją val­džią, o po­li­ti­kai ga­li lais­vai reng­ti bet ko­kius tei­sės ak­tus at­si­žvel­g­da­mi ar neat­si­žvelg­da­mi į Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos spren­di­mus.

PIRMININKAS. N. Pu­tei­kis. Jo nė­ra.

Kvie­čiu bal­suo­ti dėl Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo. Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja siū­lo at­mes­ti. Kas už tai? Bal­suo­ja­me už pe­ti­ci­jos iš­va­dą at­mes­ti. Kas pa­lai­ko­te, bal­suo­ja­te už.

Bal­sa­vo 44 Sei­mo na­riai: už – 29, prieš – 5, su­si­lai­kė 10. Pe­ti­ci­jai at­mes­ti pri­tar­ta. (Gon­gas)

 

17.12 val.

Sei­mo sa­vai­tės (2020-06-15–2020-06-19) – 2020 m. bir­že­lio 16 d. (ant­ra­die­nio) ir 18 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių dar­bo­tvarkės pa­tei­ki­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Ir li­ko pas­ku­ti­nis r-4 klau­si­mas – Sa­vai­tės, pra­si­de­dan­čios bir­že­lio 15 die­na, po­sė­džių dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. V. Pranc­kie­tis. Pra­šom.

V. PRANCKIETIS. Ger­bia­mi kan­triau­sie­ji Sei­mo na­riai, sa­vai­tės pra­si­dės 15 die­ną, baig­sis 19 die­ną. Dar­bo­tvarkės yra su­dė­lio­tos jau ir anks­čiau, ir pra­ei­tą sa­vai­tę pri­sta­ty­tos, tad leis­ki­te gal iš­skir­tu­nu­mus pa­sa­ky­ti.

Bir­že­lio 16 die­ną, ant­ra­die­nį, pra­dė­si­me mi­nė­ji­mu, skir­tu Ge­du­lo ir vil­ties bei Oku­pa­ci­jos ir ge­no­ci­do die­nų tra­giš­koms ne­tek­tims ir pa­si­prie­ši­ni­mui at­min­ti. Bus pri­im­ta ir re­zo­liu­ci­ja. To­liau – ko­mi­te­tuo­se ap­svars­ty­tų pro­jek­tų svars­ty­mas Sei­mo po­sė­dy­je. Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to ini­ci­juo­ja­mo Ap­do­va­no­ji­mų įsta­ty­mo pro­jek­to pa­tei­ki­mas.

Va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je bus vals­ty­bės kon­tro­lie­riaus M. Ma­ci­jaus­ko ir vė­liau Sei­mo kon­tro­lie­rių at­sa­ky­mai į Sei­mo na­rių iš anks­to pa­teik­tus raš­tu klau­si­mus. To­liau – nau­jų pro­jek­tų pa­tei­ki­mai. Ko­mi­te­tuo­se ap­svars­ty­tų pro­jek­tų svars­ty­mas. Stra­te­gi­nio val­dy­mo įsta­ty­mas tu­ri 41 ly­di­mą­jį įsta­ty­mą, toks iš­skir­ti­nu­mas.

Ant­ra­die­nį į dar­bo­tvarkę įra­šy­tas 1-9 klau­si­mas, tai yra Pre­zi­den­to grą­žin­ti įsta­ty­mai. Ke­lių įsta­ty­mas ir še­ši ly­di­mie­ji pro­jek­tai, ku­rie tu­rės bū­ti vėl Sei­me svars­to­mi. Pa­tei­ki­mas įvyks, o ket­vir­ta­die­nį, ti­ki­mės, įvyks ir pri­ėmi­mas. To­kia bū­tų ant­ra­die­nio dar­bo­tvarkė. Apie 15 va­lan­dą dar bus įtrauk­tas Vy­riau­sy­bės siū­lo­mas Spor­to įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4977, su­si­jęs su COVID-19. Pri­sta­tys mi­nist­ras A. Mon­ke­vi­čius.

To­liau. Ket­vir­ta­die­nį – Pre­zi­den­to me­ti­nis pra­ne­ši­mas, ko­mi­te­tuo­se svars­ty­tų pro­jek­tų svars­ty­mas čia, sa­lė­je, Vy­riau­sy­bės va­lan­da nuo­to­li­niu bū­du ir va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos dar­bo­tvarkė. Tiek.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pir­mo­ji klau­sia I. Ha­a­se.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, yra pa­teik­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­skelb­ti gruo­džio 5 die­ną Lie­tu­vo­je pa­dė­kos sa­va­no­riams at­min­ti­na die­na. Šis pro­jek­tas jau yra ap­svars­ty­tas Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jo­je, taip pat yra ap­svars­ty­tas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­te, jis pri­ta­rė šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Bet pa­žiū­rė­jo­me į ki­tos sa­vai­tės ple­na­ri­nių po­sė­džių dar­bo­tvarkę, to įsta­ty­mo pro­jek­to svars­ty­mas nė­ra įtrauk­tas. Pra­šo­me pa­sa­ky­ti, dėl ko­kių prie­žas­čių…

V. PRANCKIETIS. Ar ne­siū­lė­te įtrauk­ti į sa­vo frak­ci­jos opo­zi­ci­nę dar­bo­tvarkę ki­tą ket­vir­ta­die­nį?

I. HAASE (TS-LKDF). Pa­siū­ly­si­me.

V. PRANCKIETIS. Pa­siū­ly­ki­te.

PIRMININKAS. R. Mi­liū­tė.

R. MILIŪTĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, taip pat no­riu pa­klaus­ti dėl vie­no įsta­ty­mo pro­jek­to – Gy­vū­nų ge­ro­vės ir ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo, pro­jek­tas Nr. XIIIP-2830. Jis bu­vo už­re­gist­ruo­tas 2018 me­tais be­maž 20 Sei­mo na­rių. Dvi se­si­jas iš ei­lės jau bu­vo įtrauk­tas į dar­bų pro­gra­mą, ta­čiau vis ne­at­si­ran­da jam lai­ko dar­bo­tvarkėse.

V. PRANCKIETIS. Nu­me­rį ži­no­te?

R. MILIŪTĖ (LVŽSF). Taip, pro­jek­tas Nr. XIIIP-2830. Sa­ky­ki­te, ar yra ga­li­my­bė iki šios se­si­jos pa­bai­gos su­teik­ti lai­ko šiam klau­si­mui pa­teik­ti Sei­mo sa­lė­je?

V. PRANCKIETIS. Ge­rai, pa­žiū­rė­si­me.

PIRMININKAS. Ir E. Zin­ge­ris. Pra­šau.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, pra­si­de­dant pan­de­mi­jai mes ne­te­ko­me ga­li­my­bės pa­mi­nė­ti pil­na­ver­tiš­kai Lie­tu­vos vals­ty­bės 30-me­čio. Jūs ta­da la­bai įdė­miai vi­siems pa­sa­kė­te la­bai tei­gia­mą da­ly­ką, kad, ko ge­ro, jei­gu pan­de­mi­ja nu­slūgs, ka­ran­ti­nas pa­si­baigs, tai lie­pos 6 die­ną mes vis dėl­to su­ge­bė­si­me pa­ro­dy­ti pa­sau­liui, kad mes ve­dė­me ko­vą prieš 30 me­tų, mes bu­vo­me ta ša­lis, ku­ri bu­vo at­sa­kin­ga už re­vo­liu­ci­ją, pa­da­rė­me tai ga­na lai­ku – 1990 m. ko­vo 11 d., Ber­ly­no sie­na bu­vo ką tik griu­vus. Ši­tas did­vy­riš­kas ak­tas tu­rė­tų bū­ti mū­sų ir mū­sų sve­čių pa­mi­nė­tas. Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, 14 de­le­ga­ci­jų ne­at­vy­ko į Lie­tu­vą pa­mi­nė­ti jū­sų or­ga­ni­zuo­ja­mo­je kon­fe­ren­ci­jo­je Lie­tu­vos vals­ty­bės 30-me­čio prieš po­rą mė­ne­sių.

PIRMININKAS. Lai­kas.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Klau­si­mas bū­tų. Ar mes lie­pos 6 die­ną de­ra­mai pa­mi­nė­si­me mū­sų vals­ty­bės 30-me­tį? Aš to klau­siu ir ko­le­gų sig­na­ta­rų var­du. Ačiū.

V. PRANCKIETIS. Šian­dien kaip tik ap­ta­rė­me su pre­zi­den­te B. Va­lio­ny­te ir šį klau­si­mą. Ji pa­siū­lė da­tą, gal­būt to­kį mi­nė­ji­mą rei­kė­tų pa­da­ry­ti rug­sė­jo 10 die­ną, pra­de­dant se­si­ją, nes va­sa­ros me­tu mes dar ne­ži­no­me, kas vyks. Ga­liu tik pa­sa­ky­ti, kad tarp­tau­ti­nė Tarppar­la­men­tinė są­jun­ga ati­dė­jo me­tams sa­vo su­si­ti­ki­mą, ku­rį pla­na­vo da­ry­ti rug­pjū­čio 24–25 die­no­mis. Tai­gi sek­da­mi to­kiu pa­vyz­džiu, kad vi­ru­sas nie­kur ne­din­go, skie­pų dar nė­ra, tur­būt dar ne­ini­ci­juo­si­me spe­cia­liai ko­kių nors di­de­lių ren­gi­nių, kol ne­tu­rė­si­me la­biau už­tik­rin­tų ga­li­my­bių.

O dėl sig­na­ta­rų pa­ger­bi­mo. Jei­gu taip ir to­liau tę­sis pa­gal nu­ma­ty­tą dar­bo­tvarkę, rug­sė­jo 10 die­ną, ma­nau, gal­būt net­gi Ko­vo 11-osios sa­lė­je iš­kil­min­gai bus įteik­ti ir sig­na­ta­rams skir­ti ap­do­va­no­ji­mai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, dau­giau klau­sian­čių­jų nė­ra. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu dar­bo­tvarkei? Ačiū, pri­tar­ta.

Dau­giau klau­si­mų ne­tu­ri­me. Kvie­čiu vi­sus re­gist­ruo­tis. Pa­reiš­ki­mų nė­ra, tai re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 45 Sei­mo na­riai.

Dė­ko­ju vi­siems. Skel­biu va­ka­ri­nį po­sė­dį baig­tą. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.