image001

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA

 

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius,

tel. 8 706 63 335, el. p. [email protected]

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188659948

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai

El. p. dmm@lrkm.lt

 

Lietuvos kultūros tarybai                                                       

El. p. [email protected]

 

 

 

 

 

 

ANTIKORUPCINIO VERTINIMO IŠVADA

DĖL LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS ADMINISTRUOJAMOMIS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ IR SKIRIAMŲ STIPENDIJŲ TEISINIO REGLAMENTAVIMO

 

 

                                               2022 m. gegužės d.  Nr. 4-01-  

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – Specialiųjų tyrimų tarnyba), išanalizavusi gautą pranešimą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 5 dalies 1 ir 4 punktų nuostatomis bei gauta informacija, atliko šių teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių Lietuvos kultūros tarybos (toliau – LKT) lėšomis finansuojamų projektų finansavimo ir stipendijų kultūros ir meno tyrėjams skyrimo procedūras, antikorupcinį vertinimą:

1.              Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių, patvirtintų  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-1487 (toliau – Projektų teikimo gairės);

2.              Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-1487 (toliau – Stipendijų skyrimo aprašas);

3.              Ekspertų atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos kultūros tarybos 2021 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 4LKT-24(1.3 E) (toliau – Ekspertų atrankos aprašas);

4.              Ekspertų darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. VĮ-30(1.1 E);

5.      Ekspertų darbo grupių sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos kultūros tarybos

2022 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 4LKT-9(1.3 E) (toliau – Ekspertų darbo grupių aprašas).

Atlikę antikorupcinį vertinimą teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:

1.      Kritinės antikorupcinės pastabos ir pasiūlymai:

1.1.        Pagal Projektų teikimo gairių 34.2 papunkčio ir Stipendijų skyrimo aprašo 16.2 papunkčio nuostatas vienas projektų ir stipendijų paraiškų vertinimo etapų yra ekspertinis vertinimas, kurio metu ekspertai darbo grupėse vertina paraiškas dėl teikiamų projektų ir kultūros ir meno kūrėjų paraiškas stipendijoms gauti. Esamas teisinis reglamentavimas neužtikrina nešališko bei skaidraus teikiamų projektų finansavimo paraiškoms ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo proceso, todėl ekspertinio vertinimo procedūrų teisinis reglamentavimas antikorupciniu požiūriu svarstytinas šiais aspektais:

1.1.1. Analizuojamame teisiniame reglamentavime nėra nustatytas apribojimas teikti tam tikros srities eksperto paslaugas, jeigu toks asmuo, vadovauja juridiniam asmeniui, kuris teikia paraišką gauti finansavimą ar yra juridinio asmens teikiančio paraišką finansavimui gauti projekto vadovas, taip pat nėra nustatyta apribojimo būti ekspertu ir tuo atveju, jeigu asmuo yra pateikęs gauti atitinkamos srities kultūros ir meno kūrėjo stipendiją. Nenustatytas apribojimas ekspertams kaip pareiškėjams gauti finansavimą savo kuruojamiems projektams ar pretenduoti į kultūros ir meno kūrėjų stipendijas neužtikrina skaidraus ir nešališko LKT administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų ir stipendijų skyrimo proceso. Analizuojant LKT tinklalapyje paskelbtą viešai prieinamą informaciją nustatyta, kad kai kurie LKT ekspertų duomenų bazėje[1] esantys ekspertai gauna stipendijas, o kai kuriems ekspertams stipendija skirta net kelis finansavimo laikotarpius iš eilės tai pačiai veiklai (projektui)[2].

1.1.2. Iš teisinio reglamentavimo neaišku kokiais kriterijais vadovaudamasi LKT taryba nusprendžia ekspertų darbo grupę konkrečios finansuojamos srities paraiškoms įvertinti sudaryti iš LKT ekspertų duomenų bazėje įrašytų ekspertų ar iš ekspertų, kurie nėra įrašyti į LKT ekspertų duomenų bazę (toliau – išoriniai ekspertai). Pagal Ekspertų darbo grupių aprašo 4.1 papunktį ekspertų darbo grupės gali būti sudarytos iš į LKT ekspertų duomenų bazę įtrauktų ekspertų, o pagal 4.2 papunktį iš ekspertų, kurie nėra įtraukti į LKT ekspertų duomenų bazę, tačiau yra kviečiami dalyvauti darbo grupės (-ių) veikloje LKT narių susirinkimo sprendimu kaip paraiškoms įvertinti reikalingą kompetenciją turintys asmenys. Kokiais atvejais ir kokiomis aplinkybėmis LKT gali priimti sprendimą dėl ekspertų darbo grupių sudarymo iš į LKT ekspertų duomenų bazę įrašytų ekspertų, o kada kviečia išorinius ekspertus, teisės aktuose nėra detalizuota.

Manome, kad siekiant skaidraus ekspertinio paraiškų vertinimo etapo proceso, išoriniai ekspertai gali būti pasitelkiami tik išskirtinais atvejais, kurie turi būti reglamentuoti. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai LKT ekspertų duomenų bazėje nėra konkrečios srities tinkamos kompetencijos ekspertų ir pan. Analizuodami 2022 metų I finansavimo konkurso etapo metu paskirtas stipendijas ir jas paskyrusios darbo grupės sudėtį[3], nustatėme, kad į šią darbo grupę, kuri vertino fotografijos srities paraiškas kultūros ir meno kūrėjų stipendijoms gauti, nebuvo įtrauktas nei vienas LKT ekspertų duomenų bazėje esantis ekspertas. Ekspertų darbo grupių aprašo 5 punkte nustatyta, kad atsižvelgdamas į LKT finansuojamų sričių turinį, Kultūros ir meno skyrius parengia ir LKT narių susirinkimui teikia tvirtinti kvietimo (-ų) metu veikiančių darbo grupių struktūrą, kurioje nurodo, kiek ir kokios konkrečios kompetencijos LKT ekspertų duomenų bazėje ekspertų yra reikalinga, bei kiek ir kokios konkrečios kompetencijos išorinių ekspertų yra reikalinga, tačiau kuo vadovaujantis tokie poreikiai nustatomi, taip pat nėra reglamentuota. Darytina išvada, kad dėl nepakankamai aiškiai reglamentuotos ekspertų darbo grupių sudėties parinkimo procedūros, finansavimo projektams ir stipendijoms skyrimo procesas yra neskaidrus, o situacijos, kai LKT savo nuožiūra gali priimti sprendimą dėl ekspertų darbo grupių sudėties nustatymo pasirinkdama ekspertus yra ydingos antikorupciniu požiūriu.

1.1.3. Ekspertų darbo grupes sudarant iš išorinių ekspertų pagal nustatytą teisinį reglamentavimą būtų išvengiama LKT ekspertų duomenų bazėje įrašytiems ekspertams taikomų sąlygų, draudžiančių teikti ekspertų paslaugas. Pagal Ekspertų darbo grupių aprašo 4.2 papunktį išoriniams ekspertams taikomos tik du apribojimai neleidžiantys teikti ekspertinių paslaugų, t. y. „išoriniu ekspertu negali būti asmuo, kuris su bent vienu Tarybos narių susirinkimo nariu yra susijęs santuokos, partnerystės, artimos giminystės ar svainystės ryšiais. Išoriniams ekspertams taikomi tie patys nepriekaištingos reputacijos  reikalavimai kaip ir LKT ekspertų duomenų bazėje įrašytiems ekspertams“.  Ekspertų atrankos aprašo 7 punkte yra nustatyti kriterijai, kuriems esant asmuo LKT negali teikti ekspertinių paslaugų ir negali būti įtraukti į LKT ekspertų duomenų bazę. Dalis šių sąlygų netaikoma išoriniams ekspertams, tokiu būdu eliminuojant LKT ekspertams nustatytus apribojimus.[4]

Tokia situacija, kai kviečiamiems vertinti paraiškas išoriniams ekspertams teisiniu reglamentavimu sudaromos sąlygos netaikyti skaidrumą ir nešališkumą užtikrinančių nuostatų yra ydinga antikorupciniu požiūriu.

1.2. Pagal Projektų teikimo gairių 48.2 papunktį ir pagal Stipendijų skyrimo aprašo 28.2 papunktį LKT narių susirinkimas gali priimti kitokį, nei ekspertų vertinimo rezultatuose (išvadose) rekomenduotas, sprendimą. Projektų teikimo gairių 49 punkte ir Stipendijų skyrimo aprašo 29 punkte nustatyta, kad LKT narių susirinkimas, kitokį nei ekspertų vertinimo rezultatuose (išvadose) rekomenduotą sprendimą gali priimti tik išklausęs vertinimo rezultatus (išvadas) rengusių ekspertų nuomonę, įvertinęs paraiškos atitikimą aprašuose nurodytiems prioritetams ir kriterijams, įrašo argumentus dėl ekspertų vertinimo keitimo į LKT narių susirinkimo posėdžio protokolą. Aprašuose nėra reglamentuota kokie kriterijai ar nustatytos aplinkybės gali būti pagrindas pakeisti ekspertų vertinimo rezultatus (išvadas). Darbo grupių ekspertai turintys atitinkamas kompetencijas ir LKT narių susirinkimas paraiškas vertina pagal tuos pačius aprašuose nustatytus kriterijus, todėl abejotina, ar LKT nariai, kurie neturi atitinkamos srities kompetencijos, gali tinkamai ir objektyviau įvertinti paraiškų turinį ir jų vertinimas gali turėti aukštesnę galią negu ekspertų vertinimas. Pagal esamą teisinį reglamentavimą LKT narių susirinkimui suteikiama teisė vertinant ekspertų atliktus paraiškų vertinimo rezultatus (išvadas) juos kvestionuoti ir keisti savo nuožiūra. Toks teisinis reglamentavimas, kai LKT narių susirinkimas, nesant nustatytų ekspertų darbo grupių atlikto vertinimo pažeidimų, pareiškėjų skundų, ar kitų aplinkybių, kurios parodytų ekspertų darbo grupės atlikto paraiškų vertinimo šališkumą ar neobjektyvumą, galėtų pakeisti ekspertų atlikto paraiškų vertinimo rezultatus (išvadas) yra ydingas antikorupciniu požiūriu.

2.      Kitos antikorupcinės pastabos ir pasiūlymai:

2.1.        Ekspertų darbo grupės aprašo 10.6.6 papunktyje nustatyta, kad darbo grupės iš LKT ekspertų įrašytų į duomenų bazę sudaromos atsižvelgiant į  nešališkumo principą, t. y. sudarant darbo grupę programai „Nacionaliniai paviljonai Venecijos bienalėje“ į darbo grupę negali būti įtraukti ekspertai, kai jie ir su jais santuokos, partnerystės, artimos giminystės ar svainystės ryšiais susiję asmenys yra atitinkamos programos pareiškėjo (juridinio asmens) dalyviai, darbuotojai ar per kalendorinius metus iki darbo grupių sudarymo dienos yra gavę iš šio juridinio asmens didesnį nei 3000 eurų atlygį už suteiktas paslaugas. Pagal šią nuostatą į ekspertų darbo grupę gali būti įtraukti tie ekspertai, kurie yra gavę mažesnį nei 3000 eurų atlygį iš juridinių asmenų, kurių paraišką darbo grupėje svarstytų. Pagal tokį esamą teisinį reglamentavimą yra neužtikrinamas paraiškų vertinimo proceso nešališkumo principas. Manome, kad siekiant užtikrinti nešališką ir objektyvų paraiškų vertinimo procesą paraiškas vertinantys ekspertai turi atitikti nepriklausomumo ir nešališkumo kriterijus be jokių išimčių, o šioje nuostatoje nustatytas teisinis reglamentavimas šiems principams galimai prieštarauja, todėl laikytinas ydingu antikorupciniu požiūriu.

2.2.        Ekspertų darbo grupės aprašo 10.6.7 papunktyje nustatyta, kad darbo grupės iš LKT ekspertų įrašytų į duomenų bazę sudaromos atsižvelgiant į  nešališkumo principą, t. y. sudarant darbo grupę programai „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“ ar bet kuriai programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ veiklai (toliau – strateginės programos) į darbo grupę negali būti įtraukti ekspertai, kai jie ir (arba) su jais santuokos, partnerystės, artimos giminystės ar svainystės ryšiais susiję asmenys yra daugiau nei dviejų atitinkamos strateginės programos pareiškėjų (juridinio asmens) dalyviai, darbuotojai ar per kalendorinius metus iki darbo grupių sudarymo dienos yra gavę iš šio juridinio asmens didesnį nei 3000 eurų atlygį už suteiktas paslaugas. Pagal šią nuostatą į ekspertų darbo grupę gali būti įtraukti tie ekspertai, kurie yra dviejų atitinkamos strateginės paramos pareiškėjų (juridinių asmenų) dalyviai ar yra gavę mažesnį nei 3000 eurų atlygį iš tų juridinių asmenų, kurių paraišką darbą grupėje svarstytų. Analogiškai kaip ir 2.1 šios išvados pastaboje būtų neužtikrinamas paraiškų vertinimo proceso nešališkumo principas, o teisinis reglamentavimas nustatantis išimtis taikant nešališkumo principą yra ydingas antikorupciniu požiūriu.

2.3.        Analizuodami www.ltkt.lt tinklalapyje viešai prieinamą informaciją apie paskirtas stipendijas kultūros ir meno kūrėjams nustatėme, kad kai kurie asmenys stipendijas tiems patiems projektams gauna keletą finansavimo laikotarpių iš eilės. Analizuojant Stipendijų skyrimo apraše nustatytus apribojimus stipendijų gavėjams nustatyta, kad apribojimo gauti stipendiją kelis finansavimo laikotarpius iš eilės toms pačioms veikloms (projektams) nėra nustatyta, tačiau manome, kad esamas teisinis reglamentavimas, kuomet nėra ribojama galimybė gauti stipendiją pastoviai tam pačiam projektui galimai neužtikrina 6.1 papunktyje nustatyto reguliavimo, kuris nurodo, kad individuali stipendija skiriama ne ilgesniam negu 2 metų laikotarpiui. Nesilaikant šioje nuostatoje nurodyto maksimalaus stipendijos skyrimo termino ir stipendiją nauju finansavimo laikotarpiu skiriant tai pačiai veiklai (projektui) dar kartą, mažinamos galimybės gauti stipendijas kitiems kultūros ir meno kūrėjams, bei mažinamas pasitikėjimas stipendijų skyrimo proceso skaidrumu ir objektyvumu, taip pat sudaromos galimai išskirtinės sąlygos atskiriems kultūros ir meno kūrėjams gauti stipendijas. Nepakankamai detalus ir aiškus teisinis reglamentavimas, kuriuo nustatomas stipendijų gavimo laikotarpis bei periodiškumas, neužtikrina skaidraus ir objektyvaus stipendijų skyrimo proceso, todėl yra ydingas antikorupciniu požiūriu.

3.      Kitų pastabų ir pasiūlymų neteikiame.

Atsižvelgdami į antikorupcinio vertinimo metu nustatytus teisinio reglamentavimo trūkumus ir pateiktus argumentus siūlome tobulinti teisinį reglamentavimą aiškiai ir detaliai reglamentuojant ekspertų darbo grupių sudarymo, ekspertinio paraiškų vertinimo, LKT narių susirinkimo atliekamo vertinimo procedūras, pašalinant nešališkumo principo reglamentavimo trūkumus, kad būtų užtikrintas skaidrus finansavimo projektams ir stipendijoms skyrimo procesas.

Vadovaudamiesi Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 8 dalies nuostatomis, prašome per du mėnesius nuo antikorupcinio vertinimo išvados gavimo dienos Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje paskelbti informaciją apie tai, kaip atsižvelgta (planuojama atsižvelgti) į pateiktas pastabas ir pasiūlymus, arba, jeigu į antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktas pastabas ir pasiūlymus neatsižvelgta, nurodyti priežastis ir motyvus, užpildant antikorupcinio vertinimo išvados įgyvendinimo pažymą, kurios forma pateikta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamo teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo 3 priede[5], ir pateikti Specialiųjų tyrimų tarnybai nuorodą į ją.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja                                                                                        Rūta Kaziliūnaitė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aivaras Raišys, tel. 8 706 63331, el. p. [email protected][1] Prieiga internete: https://www.ltkt.lt/index.php?key=&fil1=&submit=Ie%C5%A1koti&do=ekspertai&psl=apie-ltkt

[2] Prieiga internete: https://www.ltkt.lt/files/fotografija1252.pdf

[3] Prieiga internete: https://www.ltkt.lt/apie-ltkt/darbo-grupes/9

[4] Išoriniams ekspertams nebūtų taikomi šie reikalavimai, kurie neleidžia teikti paslaugų:

1) dvi kadencijas iš eilės Tarybos ekspertais buvę ekspertai, jei nuo paskutinės jų kadencijos pabaigos nepraėjo 2 metai, išskyrus ekspertus, kurie paskutinės kadencijos metu Tarybai neteikė ekspertinio vertinimo paslaugų;

2) Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis;

3) už Tarybos nustatytos formos nešališkumo deklaracijos ir (ar) konfidencialumo pasižadėjimo nuostatų pažeidimą iš Tarybos ekspertų duomenų bazės (toliau – TEDB) pašalinti ekspertai, jei nuo sprendimo dėl jų pašalinimo priėmimo nėra praėję 2 metai.

[5] Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6ae7e2224d6511ec86bdcb0a6d573b32?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9f575944-a544-4a78-aa6f-e1a39cfa9e4e