LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Biudžeto ir finansų komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-675 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2711

 

2023-05-24  Nr. 109-P-19

 

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Dalia Asanavičiūtė (pavaduojanti Dainių Kreivį), Valius Ąžuolas,  Mindaugas Skritulskas (pavaduojantis Antaną Čepononį), Liudas Jonaitis,  Mindaugas Lingė, Matas Maldeikis, Vytautas Mitalas, Andrius Palionis, Juozas Varžgalys.

Biudžeto ir finansų komiteto biuras: patarėjai Alina Brazdilienė, Dalia Mudėnienė, Mindaugas Pečiulis,  Audronė Čekanavičienė, padėjėjos Danguolė Zabulėnienė ir Jolanta Matiliauskienė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

EEil.

NNr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

LRSK Teisės departamentas,

2023-05-17

2

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šią pastabą.

Projekto 2 straipsnyje yra numatyta, jog „Šis įstatymas taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant 2023 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį“. Pažymėtina, kad teisės normos yra skirtos reguliuoti tuos teisinius santykius, kurie atsiranda po teisės normos įsigaliojimo. Teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį, o įstatymų galiojimas atgal neleidžiamas (lex retro non agit), nebent teisės aktu būtų sušvelninama teisinių santykių subjekto padėtis ir kartu nebūtų pakenkiama kitiems teisinių santykių subjektams (lex benignior retro agit). Atsižvelgus į tai, siūlytina projektą papildyti nuostata dėl jo vėlesnio įsigaliojimo bei koreguoti nuostatą dėl jo taikymo į ateitį.

 

Pritarti iš dalies

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 162 dalis, kurioje apibrėžta Lietuvos hibridinio subjekto sąvoka, priimta  2021 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. XIV-726 perkeliant Direktyvos (ES) 2016/1164 (toliau – Direktyva) 9a straipsnio nuostatą į nacionalinę teisę, įsigaliojo nuo 2023 m. sausio 1 d., o teikiamu Projektu tik tikslinama minėtos jau galiojančios sąvokos apibrėžtis, kad atitiktų Direktyvos nuostatą (redakcinio pobūdžio pakeitimas), taip pat atsižvelgiant į tai, kad praktikoje Valstybinė mokesčių inspekcija hibridinių subjektų (atvirkštinių pasinaudojimo šalių mokestinės tvarkos neatitikimais atvejų, kuriems galėtų būti aktualūs įstatymo projektu siūlomi patikslinantys pakeitimai) nėra identifikavusi, Projekte įgyvendinamųjų nuostatų siūloma atsisakyti. Dėl Projekto įsigaliojimo termino, pažymėtina, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 3 str. 4 d., teisės aktams, kurie derinami su Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis, netaikoma bendra įsigaliojimo ne anksčiau kaip po šešių mėnesių taisyklė.

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų, komisijų pasiūlymai: negauta.

7. Komiteto pasiūlymai ir sprendimas: Pritarti Iniciatorių pateiktam ir Komiteto patobulintam Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2711, atsižvelgiant į LRS Teisės departamento pateiktą pastabą ir Komiteto išvadoms.

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Vytautas Mitalas, Andrius Palionis.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

 

PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2 straipsnio pakeitimo projektas Nr. XIVP-2711(2) ir jo lyginamasis variantas.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                           Mindaugas Lingė

 

 

Komiteto biuro patarėja Dalia Mudėnienė