LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Socialinių reikalų ir darbo komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYMO NR. X-686 5, 9, 11 IR 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO Nr. XIVP-2508

 

2023-03-17  Nr. 103-P-11

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Justas Džiugelis – komiteto pirmininkas, Rima Baškienė, Algimantas Dumbrava, Angelė Jakavonytė, Vaida Giraitytė-Juškevičienė, Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Monika Ošmianskienė, Algirdas Sysas, Jonas Varkalys; komiteto biuras: Evelina Bulotaitė – biuro vedėja, patarėjos: Dalia Aleksejūnienė, Diana Jonėnienė, Asta Kazlauskienė, Ieva Kuodienė; kviestieji asmenys: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai: Ana Selčinskienė – ministerijos kanclerė, Indrė Akaveckienė – Teisėkūros grupės vyresnioji patarėja, Aurelija Balandė – Piniginės paramos grupės vyr. specialistė, Sandra Čergelytė – Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės grupės patarėja, Jurgita Čiuladaitė-Pritulskienė – Tikslinės pagalbos grupės vyresnioji patarėja, Svajūnė Gaidamavičienė – Pensijų grupės vyresnioji patarėja, Jurgita Gajauskienė – Socialinių paslaugų grupės vyresnioji patarėja, Aistė Gerikaitė-Šukienė – Užsieniečių integracijos grupės vyresnioji patarėja, Svetlana Kulpina – Piniginės paramos grupės vadovė, Jovita Kuzmickienė – Socialinių paslaugų grupės patarėja, Giedrė Mikalauskienė – Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vyresnioji patarėja, Marius Mulma – Teisėkūros grupės vadovas, Jolanta Sakalauskienė – Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės grupės vadovė, Violeta Toleikienė – Socialinių paslaugų grupės vadovė, Eitvydas Zurba – Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės grupės vyresnysis patarėjas.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-03-13

4,

5,

6,

7

 

 

N,

N

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šią pastabą.

Projekto 4 straipsnis tikslintinas vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 (2021 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 1R-388 redakcija, 54.1 papunktis), t. y. tuo atveju, kai yra kelios tos pačios struktūrinės dalies redakcijos su skirtingu įsigaliojimu, kiekviena jų turi būti dėstoma atskiru straipsniu. Pritarus šiai pastabai, atitinkamai tikslintinos projekto 5 straipsnyje pateiktos nuorodos į šio straipsnio dalis.

Pritarti

1. Pasiūlymas. Pakeisti projekto 4 straipsnį, jį išdėstant 4, 5 ir 6 straipsniais:

„4 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

1.  Pakeisti 15 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Nevalstybinių mokyklų administracijos:

1) atsako už valstybės biudžeto lėšų, skiriamų šiam įstatymui įgyvendinti, tikslingą panaudojimą;

2) teikia savivaldybės, kurios teritorijoje veikia mokykla, administracijai duomenis, reikalingus valstybės biudžeto lėšų poreikiui apskaičiuoti, vadovaudamosi socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Duomenų apie valstybės biudžeto lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams teikimo tvarkos aprašu;

3) teikia savivaldybės, kurios teritorijoje veikia mokykla, administracijai duomenis apie suteiktą socialinę paramą mokiniams, vadovaudamosi socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Duomenų apie suteiktą socialinę paramą mokiniams teikimo tvarkos aprašu.“

5 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

2. Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„15 straipsnis. Socialinę paramą mokiniams administruojančių ir organizuojančių subjektų pareigos ir teisės

1. Švietimo, mokslo ir sporto ministras:

1) skirsto šiam įstatymui įgyvendinti gautas valstybės biudžeto lėšas;

2) mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos apraše turi teisę numatyti atvejus, kuriais iš savo biudžeto lėšų gali skirti socialinę paramą mokiniams ir kitais, šio įstatymo nenustatytais, atvejais;

3) atsako už valstybės biudžeto lėšų, skiriamų šiam įstatymui įgyvendinti, tikslingą panaudojimą.

2. Savivaldybių tarybos:

1) skirsto šiam įstatymui įgyvendinti gautas valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšas;

2) mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos apraše turi teisę numatyti atvejus, kuriais iš savivaldybės biudžeto lėšų gali skirti socialinę paramą mokiniams ir kitais, šio įstatymo nenustatytais, atvejais.

3. Savivaldybių administracijos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija:

1) nustato produktams įsigyti skiriamų lėšų dydį, vadovaudamosi šio įstatymo 7 straipsniu;

2) teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai duomenis apie pagrįstą valstybės biudžeto lėšų, reikalingų šiam įstatymui įgyvendinti, poreikį, vadovaudamosi socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Duomenų apie valstybės biudžeto lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams teikimo tvarkos aprašu;

3) renka ir kaupia duomenis apie suteiktą socialinę paramą mokiniams, vadovaudamosi socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Duomenų apie suteiktą socialinę paramą mokiniams teikimo tvarkos aprašu, analizuoja duomenis apie remiamus mokinius ir lėšų panaudojimą mokyklose, laiku apskaičiuoja papildomai reikalingas ar numatomas nepanaudoti einamaisiais metais lėšas;

4) teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai duomenis apie suteiktą socialinę paramą mokiniams, vadovaudamosi socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Duomenų apie suteiktą socialinę paramą mokiniams teikimo tvarkos aprašu. Savivaldybių ir mokyklų, kuriose savivaldybės administruoja mokinių nemokamą maitinimą, administracijos stebėsenos ir analizės tikslais duomenis apie socialinės paramos mokiniams gavėjų skaičių ir jiems suteiktą socialinę paramą mokiniams teikia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);

5) gavusios informaciją apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos skiriant socialinę paramą mokiniams, ar kilus įtarimui, kad pateikta neteisinga informacija arba ji yra nuslėpta, apie tai praneša savivaldybės, kurioje priimamas sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo, administracijai.

4. Savivaldybių administracijos:

1) tikrina pareiškėjo pateiktą informaciją, turinčią įtakos teisei į socialinę paramą mokiniams;

2) jeigu yra šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje ar 10 straipsnio 7 dalyje nustatytos aplinkybės ar kyla įtarimas, kad pateikta neteisinga informacija ar pareiškėjas nevykdo šio įstatymo 17 straipsnio 4 punkte nustatytų pareigų, tikrina bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą. Tokiais atvejais šis aktas yra vienas iš dokumentų teisei į socialinę paramą mokiniams nustatyti;

3) sudaro mokinio reikmenų rinkinius, vadovaudamosi šio įstatymo 8 straipsniu;

4) turi teisę savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, mokiniams skirti nemokamą maitinimą ir (ar) paramą mokinio reikmenims įsigyti išimties atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką), jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. Tam tikslui gali būti panaudojama iki 6 procentų šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktuose numatytoms išlaidoms finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų dydžio suma.

5. Mokyklų administracijos privalo užtikrinti nemokamų pietų teikimą šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nurodytiems mokiniams.

6. Nevalstybinių mokyklų administracijos:

1) atsako už valstybės biudžeto lėšų, skiriamų šiam įstatymui įgyvendinti, tikslingą panaudojimą;

2) teikia savivaldybės, kurios teritorijoje veikia mokykla, administracijai duomenis, reikalingus valstybės biudžeto lėšų poreikiui apskaičiuoti, vadovaudamosi socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Duomenų apie valstybės biudžeto lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams teikimo tvarkos aprašu;

3) teikia savivaldybės, kurios teritorijoje veikia mokykla, administracijai duomenis apie suteiktą socialinę paramą mokiniams, vadovaudamosi socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Duomenų apie suteiktą socialinę paramą mokiniams teikimo tvarkos aprašu.

7. Savivaldybių merai atsako už valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, skiriamų šiam įstatymui įgyvendinti, tikslingą panaudojimą.“

6 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

3. Pakeisti 15 straipsnio 4 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„.4) turi teisę savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, mokiniams skirti nemokamą maitinimą ir (ar) paramą mokinio reikmenims įsigyti išimties atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra asmuo su negalia, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką), jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. Tam tikslui gali būti panaudojama iki 6 procentų šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktuose numatytoms išlaidoms finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų dydžio suma.“.“

 

2. Pasiūlymas. Atsižvelgiant į pateikto projekto 4 straipsnio pakeitimus, siūlome atitinkamai suderinti ir pakeisti projekto 5 straipsnį, jį laikyti 7 straipsniu ir išdėstyti taip:

57 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1.  Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 1 straipsnį, 2 straipsnį, 3 straipsnio 2 ir 3 dalis, 4 straipsnio 1 ir 3 dalis straipsnį, 6 straipsnį ir šio straipsnio 4 dalį, įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d.

2.  Šio įstatymo 1 straipsnis ir 4 straipsnio 3 dalis 6 straipsnis įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

3.  Šio įstatymo nuostatos, išskyrus šio įstatymo 1 straipsnį, 2 straipsnį, 3 straipsnio 2 ir 3 dalis, ir 4 straipsnio 1 ir 3 dalis straipsnį ir 6 straipsnį, pradedamos taikyti, kai 2023 m. naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirenka į pirmuosius posėdžius. Iki pirmųjų 2023 m. naujai išrinktų savivaldybių tarybų posėdžių taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusios Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostatos.

4.  Socialinės apsaugos ir darbo ministras ir savivaldybių merai iki 2023 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: nepaskirta.

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Justas Džiugelis.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nepateikta.

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas, jo lyginamasis variantas.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                         (Parašas)                                                                      Justas Džiugelis

 

 

 

 

 

Patarėja Asta Kazlauskienė