Stenogramą galima rasti

Seimo posėdžių stenogramų rinkinyje Nr. 15, 2023

(Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

V (RUDENS) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 208

STENOGRAMA

 

2022 m. rugsėjo 29 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai
V. MITALAS ir P. SAUDARGAS

 


PIRMININKAS (P. SAUDARGAS, TS-LKDF*). La­bas ry­tas, ger­bia­mi ko­le­gos. Už­im­ki­me dar­bo vie­tas. Ry­ti­nį ple­na­ri­nį po­sė­dį pra­de­da­me. (Gon­gas) Kib­si­me į šios die­nos dar­bus.

Re­gist­ruo­ja­mės, ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai vi­sų mėgs­ta­mas veiks­mas. At­li­ki­me jį, su­ži­no­si­me, kiek­gi yra mū­sų šian­dien pa­si­ry­žu­sių pri­im­ti ne­ma­žą skai­čių įsta­ty­mų pro­jek­tų.

Už­si­re­gist­ra­vo 111 Sei­mo na­rių.

 

10.02 val.

Sei­mo se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2022 m. rug­sė­jo 29 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių dar­bo­tvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Pra­de­da­me dar­bą. Pir­ma­sis klau­si­mas – dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Ir grei­čiau­siai dėl to ma­tau ke­le­tą ko­le­gų prie mik­ro­fo­no. Ger­bia­mas A. Ve­ry­ga. Pra­šau.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Frak­ci­jos var­du no­riu pa­pra­šy­ti į dar­bo­tvarkę su­grą­žin­ti klau­si­mą Nr. XIVP-706, Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pro­jek­tą (ko­le­gos L. Sluš­nio). Jei­gu svars­to­me Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas, tai bū­tų lo­giš­ka nag­ri­nė­ti vis­ką, kas yra pa­teik­ta. Frak­ci­jos var­du pra­šo­me jį įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę.

PIRMININKAS. Bet iš tik­rų­jų jūs siū­lo­te į opo­zi­ci­nę dar­bo­tvarkę? Ar į ry­ti­nę?

A. VERYGA (LVŽSF). Į ry­ti­nę, ten, kur jis iš pra­džių, pir­mi­nia­me dar­bo­tvarkės va­rian­te, ir bu­vo.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, bet L. Sluš­nys pats siū­lė jį iš­brauk­ti. Ar tai yra įma­no­ma, kad au­to­riai siū­lo, o ko­le­gos per prie­var­tą da­bar tą ban­dys?.. Gal pa­ko­men­tuo­ki­te, ger­bia­mas Li­nai Sluš­ny. Man at­ro­do, taip ne­iš­ei­na.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Aš pir­miau­sia la­bai dė­ko­ju už to­kį rū­pes­tį dėl to, kad bū­tų įtrauk­tas mū­sų ko­man­dos… ku­rie pa­si­ra­šė­me dėl drau­di­mo sek­ma­die­niais. Bet mes pa­si­ta­rė­me, ir aš pra­šau iš­brauk­ti jau da­bar ko­man­dos var­du ši­tą klau­si­mą. Jei­gu no­ri, tai te­gul re­gist­ruo­ja pats A. Ve­ry­ga nau­ją ver­si­ją, ir ačiū. (Triukš­mas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ne­py­ki­te, iš­gir­do­me au­to­rių nuo­mo­nę. Jei­gu au­to­riai įsta­ty­mo ne­tei­kia, tai mes per prie­var­tą ne­ga­li­me au­to­rių pa­sta­ty­ti į tri­bū­ną, at­ves­din­ti ne­iš­ei­na. Ger­bia­mi ko­le­gos, su­pras­ki­te. Ir ap­skri­tai mes šian­dien tu­ri­me iki 21 val. va­ka­ro nu­ma­ty­tą dar­bo­tvar­kę, tai bū­ki­me šiek tiek kon­struk­ty­ves­ni. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šom tik rim­tus pa­siū­ly­mus.

Ger­bia­mas J. Džiu­ge­lis. Pra­šau.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, ypač krei­piuo­si į opo­zi­ci­ją ir į L. Sa­vic­ką, ku­ris šian­dien or­ga­ni­zuo­ja dis­ku­si­ją, kaip iš­sau­go­ti dar­bo vie­tas Lie­tu­vos rin­ko­je. Aš no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad ben­dru Val­dy­bos spren­di­mu yra su­kur­ta dar­bo gru­pė dar­bo rin­kos pro­ble­moms spręs­ti. Aš tik­rai kvies­čiau ger­bia­mą Lu­ką ak­ty­viau da­ly­vau­ti pri­imant spren­di­mus dar­bo gru­pė­je ir per­kel­ti šią dis­ku­si­ją, ku­ri nu­ma­to­ma ple­na­ri­nio po­sė­džio me­tu, į da­ly­ki­nę ir spren­di­mus pri­iman­čią dar­bo gru­pę. Man at­ro­do, mes čia es­ame tam, kad pri­im­tu­me spren­di­mus, o ne vir­pin­tu­me orą. Ger­bia­mas Lu­kai, in­for­muo­ju, kad va­kar vy­ko toks po­sė­dis ir jū­sų ten ne­bu­vo. To­dėl kvie­čiu pir­ma­die­nį pa­da­ry­ti to­kią dis­ku­si­ją šiuo for­ma­tu. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Aš vis dėl­to pra­šy­čiau teik­ti sa­vo siū­ly­mus, o ne kaž­kam siū­ly­ti kaž­ką da­ry­ti. Į abi pu­ses aš ape­liuo­ju.

Ger­bia­mas P. Gra­žu­lis da­bar.

P. GRAŽULIS (LRF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, frak­ci­jos var­du. Va­kar gir­dė­jau lai­dą „Lie­tu­va kal­ba“, jo­je da­ly­va­vo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas L. Kas­čiū­nas ir jis sa­kė, kad šiuo klau­si­mu jau dis­ku­tuo­ja Sei­mas, kad Ru­si­jos pi­lie­čiai, tu­rin­tys Lie­tu­vos kil­mę, Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je bū­tų įleis­ti į Lie­tu­vą. Jau yra duo­me­nų, kad yra iš­vež­ta ne­ma­žai lie­tu­vių ir jie žūs­ta fron­te ko­vo­da­mi prieš Uk­rai­ną.

Aš dar kar­tą klau­siu, po­nai kon­ser­va­to­riai, ko­dėl jūs iš­brau­kė­te šią re­zo­liu­ci­ją iš Sei­mo dar­bo­tvarkės, bal­sa­vo­te prieš? Ar jūs tar­nau­ja­te V. Pu­ti­nui, no­ri­te, kad Lie­tu­vos pi­lie­čiai, to­kie kaip tei­gia D. Ža­li­mas, ei­tų ka­riau­ti prieš Uk­rai­ną? Pa­sa­ky­ki­te, su kuo jūs? To­dėl aš pra­šau frak­ci­jos var­du įtrauk­ti re­zo­liu­ci­ją Nr. XIVP-2039 „Dėl lie­tu­vių kil­mės as­me­nų Ru­si­jos pi­lie­čių, ne­no­rin­čių ka­riau­ti prieš Uk­rai­ną, įlei­di­mo į Lie­tu­vą“. Pra­šo­me bal­suo­ti frak­ci­jos var­du.

PIRMININKAS. Ge­rai. Vie­ną pra­šy­mą iš­gir­do­me. Fik­suo­ja­me. Bal­suo­si­me.

Ger­bia­mas A. Ne­kro­šius ir ta­da jūs.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš vis­gi grįž­čiau prie ger­bia­mo ko­le­gos Li­no pro­jek­to. Aš ma­tau, kad yra pa­si­ra­šiu­sių tik­rai ne­ma­žai Sei­mo na­rių, tai ir I. Haa­se, A. Kup­čins­kas, J. Se­jo­nie­nė, D. Ša­ka­lie­nė, A. Pet­ro­šius ir A. Sy­sas, gal ga­lė­tų jie pa­tys pa­sa­ky­ti, ar jie tik­rai at­si­sa­ko vi­si pri­sta­ty­ti ši­tą pro­jek­tą?

PIRMININKAS. Ge­rai.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Frak­ci­jos var­du vis­gi pra­šo­me įtrauk­ti.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas V. Fio­do­ro­vas.

V. FIODOROVAS (DPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Dis­ku­si­ją or­ga­ni­zuo­ja vi­sos opo­zi­ci­nės frak­ci­jos, ne vie­nas L. Sa­vic­kas. Šian­dien Se­niū­nų su­ei­go­je bu­vo­me su­ta­rę dėl dar­bo­tvar­kės su­dė­lio­ji­mo ei­liš­ku­mo. Ką tik kal­bė­jau su Sek­re­to­ria­tu, šiek tiek gal­būt ne taip su­pra­to. Tik­tai in­for­ma­ci­ja to­kia, kad jei­gu su­dė­lio­tų šiek tiek ei­liš­ku­mą ki­taip, ne­gu da­bar pas mus sis­te­mo­je ro­do, kai pa­si­kei­tė ei­liš­ku­mas, bet pa­gal frak­ci­jų ir pa­gal vi­sus da­bar su­dė­lio­tus pro­jek­tus, o tu­rė­tų bū­ti tik vie­nas pro­jek­tas. Vie­nas pro­jek­tas vie­nos frak­ci­jos, vie­nas pro­jek­tas ki­tos frak­ci­jos ir taip to­liau, ir pa­na­šiai iki pat dar­bo­tvarkės, kad šiek tiek bū­tų ge­riau gal. Ačiū.

PIRMININKAS. Ge­rai. Re­a­guo­ju iš kar­to į šią pa­sta­bą. In­for­ma­ci­ja, kad bus iš­spręs­ta. Sek­re­to­ria­to dar­buo­to­jai pri­eis prie jū­sų ir nu­šli­fuos vis­ką taip, koks jū­sų pa­gei­da­vi­mas bu­vo, bet ki­tus kar­tus bū­tų ge­rai ne li­kus ma­žiau kaip va­lan­dai iki po­sė­džio ap­si­spręs­ti dėl tos tvar­kos, tad čia tik­rai ne­sa­me… Vi­si pri­si­im­ki­me at­sa­ko­my­bę.

Dar ger­bia­ma J. Se­jo­nie­nė. Pra­šau.

J. SEJONIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. At­sa­kau ger­bia­mam Ar­vy­dui. Ma­tyt, vi­sų pa­si­ra­šiu­sių mū­sų ko­le­gų var­du įsta­ty­mo pro­jek­to ne­at­si­i­ma­me. Tie­siog pra­šo­me jį šian­dien iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Man at­ro­do, čia vis­kas aiš­ku.

Ger­bia­mas V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). La­bai trum­pą in­for­ma­ci­ją no­rė­čiau, gal ga­lė­tu­me pa­teik­ti. Sei­mo val­dy­bo­je bu­vo in­for­muo­ta, kad Sei­mas elek­trą per­ka po 7 cen­tus. Gal ver­tė­tų at­si­jung­ti nuo cen­tri­nio šil­dy­mo ir šil­dy­tis elek­tra? Gal ga­lė­tų Sei­mo Pir­mi­nin­kė pa­sa­ky­ti, koks spe­ku­lian­tas taip pi­giai par­duo­da elek­trą? Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Bet tai ne vi­sai dėl dar­bo­tvarkės.

Ger­bia­mi ko­le­gos, man at­ro­do, tu­rė­si­me vie­ną pa­siū­ly­mą, dėl jo bal­suo­si­me, bet aš tik­rai vi­sų pra­šau su­pra­ti­mo.

Pir­mas as­pek­tas. Šian­dien nu­ma­ty­ta la­bai il­ga dar­bo­tvarkė.

Ant­ras as­pek­tas. Mes tik­rai ge­ra­no­riš­kai Se­niū­nų su­ei­go­je la­bai daug ką su­ta­rė­me: ką iš­brau­kia­me, ką per­ke­lia­me į spa­lio 11 die­ną, kaip dir­ba­me. Ne­be­iš­ba­lan­suo­ki­me Sei­mo dar­bo. Aš tik­rai la­bai pra­šau.

Da­bar bal­suo­si­me dėl P. Gra­žu­lio pa­siū­ly­mo dėl re­zo­liu­ci­jos „Dėl lie­tu­vių kil­mės as­me­nų Ru­si­jos pi­lie­čių, ne­no­rin­čių ka­riau­ti prieš Uk­rai­ną, įlei­di­mo į Lie­tu­vą iš­im­ties tvar­ka“ pro­jek­to įtrau­ki­mo. Dėl įtrau­ki­mo į dar­bo­tvarkę frak­ci­jos var­du. Bal­suo­ja­me. Kas už, va­di­na­si, įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę, kas ki­taip bal­suo­ja, va­di­na­si, ne­įtrauk­ti.

Už­si­re­gist­ra­vo 118, bal­sa­vo 117: už – 55, prieš – 40, su­si­lai­kė 22. Tai­gi nė­ra įtrau­kia­ma re­zo­liu­ci­ja.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – P. Gra­žu­lis. Pra­šau.

P. GRAŽULIS (LRF). Po­nai kon­ser­va­to­riai, ką tu, po­ne Kas­čiū­nai, va­kar kal­bė­jai lai­do­je „Lie­tu­va kal­ba“?! Jūs dis­ku­tuo­ja­te? Jūs an­trą kar­tą iš dar­bo­tvarkės iš­brau­kia­te klau­si­mą dėl Ka­li­ning­ra­do lie­tu­vių, tu­rin­čių lie­tu­viš­ką kil­mę. Ką ta jū­sų dis­ku­si­ja duos? Nie­ko ne­duos ta dis­ku­si­ja! Te­gul Sei­mas iš­sa­ko po­zi­ci­ją. Po­ne Kas­čiū­nai, aš dis­ku­si­jo­je, jū­sų šian­dien įre­gis­t­ruo­to­je…

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ven­ki­me ad ho­mi­nem ko­men­ta­rų, ne­si­py­ki­me. Vis­kas. (Bal­sai sa­lė­je) Vis­kas, ne­si­py­ki­me. Žo­džio lais­vė ir­gi tu­ri bū­ti de­mo­kra­tiška ir in­te­li­gen­tiš­ka. Pra­šom.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Pet­rai, bus šian­dien ga­li­my­bė apie tai pa­si­kal­bė­ti. Iš­kel­si­te klau­si­mą, ir vis­kas. Bus la­bai nor­ma­li, ci­vi­li­zuo­ta ga­li­my­bė apie tai pa­si­kal­bė­ti, įver­tin­ti to­kius da­ly­kus, ar mes tu­ri­me ga­li­my­bę už­tik­rin­ti kon­tro­lę… (Bal­sai sa­lė­je: „Tu­ri­me.“) …pa­tik­rą ir pa­na­šiai. (Bal­sai sa­lė­je) Ar tik­rai tu­ri­me? Man kar­tais la­bai keis­ta klau­sy­ti, pa­vyz­džiui, kai ku­rių frak­ci­jų, jos kal­ti­na ne­bū­tais da­ly­kais, kad mes įsi­lei­džia­me, o po to bal­suo­ja už tai, kad įsi­leis­tu­me.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos…

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Tai yra gal jūs su­si­im­ki­te į ran­kas.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas Lau­ry­nai, ačiū, su­pra­to­me, bet aš tik­rai siū­ly­čiau dėl tu­ri­nio dis­ku­tuo­ti ta­da, kai bus tie klau­si­mai, o ne ta­da, kai mes dar­bo­tvarkę pri­ima­me.

Da­bar… D. Asa­na­vi­čiū­tė. Pra­šom.

D. ASANAVIČIŪTĖ (TS-LKDF). Aš dar no­riu šiek tiek pa­tiks­lin­ti, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai, gy­ve­nan­tys Ru­si­jo­je, yra įlei­džia­mi į Lie­tu­vos Res­pub­li­ką. Žmo­nės, tu­rin­tys kil­mės do­ku­men­tus, pa­gal ga­lio­jan­tį Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mą ga­li at­kur­ti pi­lie­ty­bę, jie ga­li tai pa­da­ry­ti ir pa­čia­me Ka­li­ning­ra­de, nes vei­kia kon­su­la­tas. Ma­no ži­nio­mis, to­kių žmo­nių, at­ėju­sių į kon­su­la­tą, bu­vo vie­ne­tai. Tai­gi yra prie­mo­nių įro­dy­ti sa­vo kil­mę ir at­kur­ti sa­vo pi­lie­ty­bę.

PIRMININKAS. Mie­li ko­le­gos, ne­pra­dė­ki­me dis­ku­si­jos. At­si­pra­šau, aš nu­trau­kiu ger­bia­mą Da­lią ir ne­su­teik­siu žo­džio. Dėl klau­si­mo tu­ri­nio dis­ku­tuo­ki­te ta­da, kai bus me­tas. Mes šian­dien tu­ri­me tik­rai la­bai įtemp­tą dar­bo­tvarkę. La­bai at­si­pra­šau.

Dėl vi­sos dar­bo­tvarkės. Da­bar bal­suo­si­me, kas už vi­są dar­bo­tvarkę. (Bal­sai sa­lė­je) Prieš bal­sa­vi­mą, ge­rai. Ger­bia­mi ko­le­gos, dar su­si­tar­ki­me prieš bal­sa­vi­mą. Čia kai ku­rie klau­si­mai nė­ra įra­šy­ti į Sei­mo V (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mą. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu su­tar­ti, kad juos įra­šo­me, tuos, esan­čius dar­bo­tvarkėje, ir tuo­met dėl vi­sos dar­bo­tvarkės bal­suo­ja­me? Dė­ko­ju.

Už­si­re­gist­ra­vo 120, bal­sa­vo 120: už – 118, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2. Dar­bo­tvarkė pri­im­ta. Ga­li­me dirb­ti pa­gal ją.

 

10.12 val.

In­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai

 

Aš tik no­rė­čiau in­for­muo­ti prieš ki­tus klau­si­mus. Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­džio pro­to­ko­las. Dėl Sei­mo tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių gru­pės stei­gi­mo. In­for­muo­ja­ma, kad nu­tar­ta pri­tar­ti Tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių gru­pės su Egip­to Ara­bų Res­pub­li­ka, Jor­da­ni­jos Ha­ši­mi­tų Ka­ra­lys­te ir Li­ba­no Res­pub­li­ka įstei­gi­mui. To­kia in­for­ma­ci­ja.

 

10.13 val.

Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 1 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 194 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2001(2) (pri­ėmi­mas)

 

Jau pa­tvir­tin­tos dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mas – Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo 1 ir 19 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2001(2). Ger­bia­ma A. Ged­vi­lie­nė. Į tri­bū­ną ne­kvie­čia­me, nes nė­ra pa­siū­ly­mų.

Pri­ėmi­mas. Ar ga­li­me 1 straips­nį ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Ar ga­li­me 2 straips­nį ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Ar ga­li­me 3 straips­nį ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Ar ga­li­me 4 straips­nį ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Pa­straips­niui pro­ce­dū­ra įveik­ta.

Už – R. Že­mai­tai­tis. Dėl vi­so pro­jek­to už.

R. ŽEMAITAITIS (LRF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų dar šių me­tų lie­pos 27 die­ną aš pa­ra­šiau straips­nį „Ar iš­si­mo­zos kon­ser­va­to­riai ru­siš­ku ma­zu­tu?“. Pra­ėjo trys mė­ne­siai ir kon­ser­va­to­riai to­liau mo­zo­ja­si zū­bus ru­siš­ko­je naf­to­je ar­ba ru­siš­ka­me ma­zu­te. Šiek tiek trum­pos in­for­ma­ci­jos, ko­dėl aš bal­suo­ju už ir ką pa­sa­kė S. Gent­vi­las pra­ėju­sį ant­ra­die­nį. S. Gent­vi­las pa­sa­kė (ci­tuo­ju): „Ne­at­li­ko na­mų dar­bų po­li­ti­kai.“ Ger­bia­mas Si­mo­nai Gent­vi­lai, no­riu pa­sa­ky­ti. 2015 me­tais Li­be­ra­lų są­jū­džio kan­di­da­tas R. Ši­ma­šius tam­pa Vil­niaus mies­to me­ru. Bū­tent Li­be­ra­lų są­jū­džiui pra­si­de­da epo­pė­ja, kai pra­de­da sta­ty­ti at­lie­kų de­gi­ni­mo ga­myk­lą. Dar įdo­mes­nis da­ly­kas, ką pa­sa­kė S. Gent­vi­las. No­riu in­for­muo­ti, kad 2015 me­tais A. Sek­mo­kas, bu­vęs ener­ge­ti­kos mi­nist­ras, ir­gi ta­po Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu. Ir ta­po ne bet kuo, o ta­po vie­nu iš „Vil­niaus ši­lu­mos tin­klų“ val­dy­bos pir­mi­nin­kų. Dar įdo­mes­nis da­ly­kas, kas at­si­ti­ko, kai R. Ma­siu­lis ta­po „Vil­niaus ši­lu­mos tin­klų“ val­dy­bos pir­mi­nin­ku. Ką tai rei­š­kia? Kad ši­tos ke­tu­rios per­so­nos pa­da­rė vis­ką, kad Vil­niu­je ne­bū­tų ne tik de­gi­ni­mo ga­myk­los, bet ir bio­ku­ro ga­myk­los.

Dar įdo­mes­nis da­ly­kas, kad „Vil­niaus ši­lu­mos tin­klus“ bu­vo ban­do­ma pa­sta­ty­ti per „Uni­per“ įmo­nę, o „Uni­per“ įmo­nė, jums bū­nant Klai­pė­dos vi­ce­me­ru, at­ėjo į Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bę ir įkū­rė „For­tu­mą“. „Uni­per“ įmo­nė yra Suo­mi­jos ir Vo­kie­ti­jos įmo­nė, val­do­ma Ru­si­jos ka­pi­ta­lo, ji yra penk­ta pa­gal Ru­si­jo­je iš­gau­na­mos elek­tros ir ma­zu­to kie­kį. Da­bar klau­si­mas, kas Vil­niu­je pa­teiks ši­tą ma­zu­tą? Aki­vaiz­du, kad ši­tie as­me­nys.

Da­bar dėl kon­ser­va­to­rių. Kaž­ko­dėl kly­kia­te, šau­kia­te, kad bu­vu­si Vy­riau­sy­bė nie­ko ne­pa­da­rė, bet jū­sų krik­de­miš­ko flan­go at­sto­vas, ger­bia­mas G. Ba­ka­nas, yra pa­ski­ria­mas „Vil­niaus ši­lu­mos tin­klų“ di­rek­to­riu­mi, jį pa­ski­ria ne bet kas ki­tas, o V. Ben­kuns­kas. Tai gal ga­li­te man at­sa­ky­ti, kaip čia at­si­ti­ko, kad per aš­tuo­ne­rius me­tus, kol jūs su R. Ši­ma­šiu­mi esa­te Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė­je, val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, ab­so­liu­čiai nie­ko ne­pa­da­rė­te, kad ne­rei­kė­tų ma­zu­to kū­ren­ti?

PIRMININKAS. Lai­kas, ger­bia­mas ko­le­ga.

R. ŽEMAITAITIS (LRF). Ne lai­kas, nes aš pa­vė­la­vau. Įdo­mu yra tai, kad net D. Krei­vys sa­vo įsa­ky­me Ge­ri­man­tą pa­ski­ria val­dy­bos na­riu ir pa­ta­rė­ju, kad jis pa­ta­ri­nė­tų gru­pei.

PIRMININKAS. Lai­kas. Ger­bia­ma L. Girs­kie­nė kal­bės prieš.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Aš pra­tę­siu ko­le­gos Re­mi­gi­jaus pa­si­sa­ky­mą, tik kal­bė­siu dėl ne­pri­ta­ri­mo. Spren­di­mas ko­re­guo­ti įsta­ty­mą taip, kad eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos at­ve­ju bū­tų lei­džia­ma ne­si­lai­ky­ti nu­sta­ty­tų ap­lin­ko­sau­gi­nių rei­ka­la­vi­mų, nė­ra ge­ras ir tin­ka­mas spren­di­mas, kad ir lai­ki­nai. De­gi­nant ma­zu­tą, kaip tei­gia moks­li­nin­kai, į gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką iš­si­ski­ria kan­ce­ro­ge­ni­nės me­džia­gos ir tai la­bai pa­di­di­na vė­ži­nių su­sir­gi­mų ri­zi­ką. To­dėl ir bu­vo at­si­sa­ky­ta de­gin­ti ši­tą ku­rą – bū­tent dėl po­vei­kio svei­ka­tai. Mie­li ko­le­gos, ne ma­zu­to de­gi­ni­mas ken­kiant kli­ma­tui ir gy­ven­to­jų svei­ka­tai leis iš­lai­ky­ti pra­ėju­sių me­tų šil­dy­mo kai­nų ly­gį, o klai­dų pri­pa­ži­ni­mas bei kom­pen­sa­ci­jos vil­nie­čiams. Kvie­čiu ne­pa­lai­ky­ti šių pa­kei­ti­mų, nes žmo­nių svei­ka­ta svar­biau už vis­ką. Ieš­ko­ki­me ki­tų bū­dų ši­lu­mos ener­gi­jos kai­nų šo­kui su­ma­žin­ti, ne­ga­li­me nu­brauk­ti vi­sų pa­sie­ki­mų, pa­siek­tų re­zul­ta­tų, ku­riant svei­ką ir šva­rią ap­lin­ką, vie­nu brūkš­niu. Kvie­čiu ne­pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Už kal­bės S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). 75 % Lie­tu­vos cen­tra­li­zuo­to šil­dy­mo su­da­ro at­si­nau­ji­nan­ti ener­gi­ja. De­ja, ne vis­ką mes dar pa­da­rė­me. Man at­ro­do, su­ge­bė­si­me pa­dė­ti ir uk­rai­nie­čiams per­sio­rien­tuo­ti nuo du­jų tie­ki­mu grįs­to ši­lu­mi­nio ūkio į at­si­nau­ji­nan­čią ener­gi­ją.

Bet ši­tas pro­jek­tas ne­su­si­jęs tik su Vil­niu­mi, aš į ki­tą pro­jek­tą ga­liu pa­baks­no­ti, kaip mes no­rė­jo­me pa­dė­ti uk­rai­nie­čiams. „Or­len Lie­tu­va“ pa­pras­tai per vie­ną sa­vo ge­le­žin­ke­lių ter­mi­na­lų ga­be­na tik ben­zi­ną. Bet rei­kė­jo grei­tai nu­ga­ben­ti į Uk­rai­ną dy­ze­li­nį ku­rą. Tar­šos lei­di­mus, TIPK’us, pa­keis­ti už­trun­ka mė­ne­sius. Bu­vo ant ri­bos, kad iš es­mės „Or­len Lie­tu­va“ ne­ga­lė­tų mū­sų drau­gams uk­rai­nie­čiams nu­ga­ben­ti pa­ra­mos iš mū­sų Ma­žei­kių. Dy­ze­li­no vir­ši­ji­mai, la­ku­mas yra vi­siš­kai ki­tas ne­gu ben­zi­no. Vals­ty­bė ne­tu­ri įran­kių čia ir da­bar su­re­a­guo­ti ir ter­mi­na­le, ku­ria­me yra nu­ma­ty­ta tik vie­no naf­tos pro­duk­to kro­va, ne­ga­lė­tų leis­ti spar­čiai per­krau­ti. Tai čia yra vie­nas iš pa­vyz­džių, kad eks­tre­ma­lioms si­tu­a­ci­joms vals­ty­bė ne­tu­ri įran­kių, kaip grei­tai pa­keis­ti ar pa­da­ry­ti iš­im­tis.

To­dėl vi­sas ši­tas pro­jek­tas re­mia­si lo­gi­ka, kad mes su­ku­ria­me il­ga­lai­kį in­stru­men­tą, ta­čiau ši­lu­mos ūky­je dėl vi­siems ži­no­mos si­tu­a­ci­jos su­ku­ria­me lai­ki­ną įran­kį. Ko­mi­te­tas su­tvar­kė, kad tai bū­tų tik vie­nam šil­dy­mo se­zo­nui. Ma­nau, kad tu­ri­me su­tar­ti, kad tai yra vi­siš­kai lai­ki­nos prie­mo­nės ši­lu­mos ūky­je, o ki­tur mes tu­ri­me tu­rė­ti tuos įran­kius, nes to­kiais įran­kiais nau­do­ja­si mū­sų kai­my­nai Es­ti­jo­je, mū­sų kai­my­nai Len­ki­jo­je, tai­gi, ne­sa­me iš­im­tis. Kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Prieš kal­bės K. Ma­žei­ka. Pra­šom.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų keis­ta gir­dė­ti mi­nist­ro žo­džius, tik­rai bu­vo lai­ko pa­si­ruoš­ti. Ko­ge­ne­ra­ci­nį pro­jek­tą, ku­ris ir­gi daug prieš­ta­rin­gų nuo­mo­nių bu­vo su­lau­kęs, tik­rai bu­vo ga­li­ma pa­baig­ti, ten kū­ren­ti bio­ku­rą ir ne­disk­re­di­tuo­ti tos ža­lio­sios ban­gos, ža­lio­jo kur­so. Tur­būt, mi­nist­re, jums bus sun­ku kal­bė­ti apie tai, kai ki­tais me­tais vėl siū­ly­si­te tar­šos mo­kes­tį, vėl moks­li­nin­kai ro­dys, koks oro už­terš­tu­mas yra Vil­niu­je, kiek su­sir­gi­mų. Pri­sta­tė­te, pats sta­tis­ti­ką ma­tė­te, kiek žmo­nių dėl tar­šos su­sir­go kvė­pa­vi­mo ta­kų li­go­mis, vė­žio įvai­rio­mis for­mo­mis. Tur­būt yra vi­sa pa­le­tė prie­žas­čių, dėl ko tik­rai su­dė­tin­ga pri­tar­ti to­kiam pro­jek­tui.

Ki­tas es­mi­nis da­ly­kas skai­tant pa­tį pro­jek­tą ir ži­nant is­to­ri­ją, kad Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė­je fi­zi­niams as­me­nims jau ke­lios žie­mos yra už­draus­ta kū­ren­ti kie­tu ku­ru: an­gli­mi, dur­pė­mis ir taip to­liau, kaip jaus­tis tiems žmo­nėms, ku­rie sa­vo ka­ti­luo­se ne­ga­li de­gin­ti kie­to­jo ku­ro. Iš tie­sų kaž­koks nesu­si­pra­ti­mas. Ei­ti pra­šy­ti lei­di­mų, kaip čia pa­ra­šy­ta, per 10 die­nų į mi­nis­te­ri­ją tur­būt ir­gi la­bai keis­tai at­ro­do.

Iš tie­sų man la­bai ne­su­pran­ta­mas šis pro­jek­tas, juo­lab kad tik­rai val­dan­tie­ji li­be­ra­lai Vil­niaus mies­te daug me­tų tu­rė­jo vi­sus įran­kius, ab­so­liu­čią val­džią pa­siek­ti tai, kad Vil­nius bū­tų pro­ver­žio mies­tas ne tik dėl gy­va­tvorių iš­pjo­vi­mo ar­ba nu­džiū­vu­sių me­de­lių pa­so­di­ni­mo ki­tais. Tai iš tie­sų yra svar­būs da­ly­kai, į ku­riuos ir rei­kė­tų kon­cen­truo­tis. To­dėl tik­rai bus sun­ku pri­tar­ti to­kiam pro­jek­tui. Siū­ly­mas ieš­ko­ti al­ter­na­ty­vų. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. A. Skar­džius kal­bės už.

A. SKARDŽIUS (DPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš skau­da­ma šir­di­mi pa­si­sa­ky­da­mas prieš tar­šą pri­ta­riu šiam pro­jek­tui, nes rei­kia gel­bė­ti žmo­nes. Rei­kia gel­bė­ti žmo­nių pa­ja­mas ir da­liai ten­kan­čių… la­bai di­de­lę da­lį pa­ja­mų, ten­kan­čių ko­vo­ti su ener­ge­ti­niu skur­du ar­ba įveik­ti ener­ge­ti­nį skur­dą, nes Vil­niu­je al­ter­na­ty­vų nė­ra. Toks po­nas N. Ras­burs­kis, bu­vęs po­nios D. Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­jas, su sa­vo kon­sul­ta­ci­ne įmo­ne „Ra­fa­ko“ sta­tė, sta­tė bio­ku­ru kū­re­na­mą jė­gai­nę Vil­niu­je ir jau dve­ji me­tai, kaip ta įmo­nė tu­rė­jo veik­ti, ta­čiau taip ir ne­pra­dė­jo veik­ti. O kon­sul­tan­tams iš­taš­ky­ti mi­li­jo­nai. Jei­gu ma­no at­min­tis ne­šlu­buo­ja, bū­tent vien už Vil­niaus jė­gai­nę kon­sul­tan­tai, sie­ja­mi su N. Ras­burs­kiu, įmo­ne „Ra­fa­ko“, ga­vo virš 4 mln. eu­rų.

Ma­no klau­si­mas tiek „Ig­ni­čiui“, tiek Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai, val­dan­čiai „Ig­ni­tį“, kur yra N. Ras­burs­kis su tais gau­tais mi­li­jo­nais ir ko­dėl vil­nie­čiai da­bar tu­rės terš­ti gam­tą? Aš su­pran­tu, at­ei­na sa­vi­val­dos rin­ki­mai, me­rui, vi­sai val­dan­čia­jai dau­gu­mai rei­kia gel­bė­ti sa­vo bal­sus, kad iš­lik­tų val­džio­je. Ta­čiau nė va­ly­mo įren­gi­mų, bū­ti­nų tar­šai, ku­rią skleis de­gi­na­mas ma­zu­tas, nė­ra.

Kai­my­ni­nės vals­ty­bės taip pat el­gia­si prag­ma­tiš­kai: len­kai de­gi­na an­glį, es­tai – ska­lū­nus, ter­šia gam­tą, gel­bė­da­mi sa­vo žmo­nes šio­je su­dė­tin­go­je si­tu­a­ci­jo­je, to­dėl pa­si­sa­kau už.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. L. Sa­vic­kas kal­bės prieš.

L. SAVICKAS (DFVL). La­bai ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, klau­si­mas pa­pras­tas: ar tik­rai mes ga­li­me sau leis­ti tie­siog už­merk­ti akis ir ig­no­ruo­ti tai, kur link kryp­tin­gai ėjo­me? Ska­ti­no­me gy­ven­to­jus pe­ro­rien­tuo­ti sa­vo šil­dy­mo sis­te­mas, per­ei­ti prie šva­res­nio ku­ro, ska­ti­no­me ver­slus tai pa­da­ry­ti. Gy­ven­to­jai to­liau ki­tais me­tais ma­tys nau­jus drau­di­mus dėl dur­pių, an­glių ir ki­tų, o mes šian­dien pri­im­si­me spren­di­mą vi­sa tai nu­brauk­ti ir vėl leis­ti tai, kas, ma­nė­me, ne­pri­im­ti­na ir ne­tin­ka­ma. Ir no­ri­si ma­ny­ti, kad tos an­ks­tes­nės pa­stan­gos bu­vo ne vel­tui. Juk šian­die­nos klau­si­mas iš tik­rų­jų yra kai­nos, ta­čiau ne ža­lia­vos trū­ku­mo ar ga­li­my­bės už­tik­rin­ti, kad mū­sų gy­ven­to­jai ga­lė­tų gau­ti šil­dy­mą. Mes šian­dien kal­ba­me apie prie­žas­tis, ko­dėl šis klau­si­mas yra ki­lęs, ir jos yra tik kai ku­riuo­se mies­tuo­se, ypač vie­na­me mies­te, ir jos yra dėl ne­pa­da­ry­tų dar­bų, ku­rie šian­dien ir pra­ei­tą šil­dy­mo se­zo­ną, ir ypač bū­si­mą se­zo­ną ypač iš­ryš­ki­na kai­nos klau­si­mą. Šis spren­di­mas, lei­džian­tis ir at­ri­šan­tis ran­kas nau­do­ti ma­zu­tą, vi­so la­bo lei­džia su­kur­ti są­ly­gas už­deng­ti ne­pa­da­ry­tus dar­bus, ku­rie at­si­liep­tų vil­nie­čiams di­de­lė­mis kai­no­mis, ir taip pa­si­tik­ti rin­ki­mus už­den­gus sa­vo ne­pa­da­ry­tų dar­bų re­zul­ta­tus. Tai­gi ne­au­ko­ki­me vil­nie­čių ir Lie­tu­vos gy­ven­to­jų svei­ka­tos ir šva­rios ap­lin­kos dėl ne­pa­da­ry­tų dar­bų.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­si­me, ži­no­ma, bal­sa­vi­mo me­tu.

 

10.26 val.

Dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ir ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tų sa­vi­nin­kų ben­dri­jų įstaty­mo Nr. XI-1967 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 ir 14 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-286(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3.1 klau­si­mas – Dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ir ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tų sa­vi­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo kai kurių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-286(2). Pri­ėmi­mas. Į tri­bū­ną kvie­čiu ger­bia­mą A. Ged­vi­lą, ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją, nes tu­ri­me pa­siū­ly­mų.

Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Gal­būt ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 2 strai­ps­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Dėl 3 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ma­nau, kad su šia re­dak­ci­ja ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu 3 straips­niui… Pri­tar­ta.

Dėl 4 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Gal­būt ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 5, 6, 7 straipsnių pa­siū­ly­mų nė­ra. Gal­būt ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Dėl 8 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Tai gal­būt ga­li­me pri­tar­ti. Ir ki­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas taip pat pri­ta­rė. Ma­tyt, su šiais pa­siū­ly­mais ga­li­me 8 straips­niui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Ger­bia­ma A. Ku­bi­lie­nė no­ri per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną kaž­ką pa­sa­ky­ti, net ne­įsi­vaiz­duo­ju.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Aš dėl ve­di­mo tvar­kos. Da­bar vyks­ta bal­sa­vi­mas, sa­lė­je nė­ra žmo­nių. Ne­ži­nau, ko­dėl, pir­mi­nin­ke, jūs skel­bia­te bal­sa­vi­mą, kai nė­ra žmo­nių ir nė­ra nu­sta­ty­tas lai­kas?

PIRMININKAS. Ger­bia­ma ko­le­ge, kad bal­sa­vi­mas ne­vyks­ta, mes esa­me taip jau įpra­tę…

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Jūs sa­ko­te: ben­dru su­ta­ri­mu, mes esa­me įpra­tę. Jūs at­ima­te iš Sei­mo na­rių tei­sę bal­suo­ti.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ger­bia­ma ko­le­ge, pa­sta­bą su­pra­to­me. Jau, ne­ži­nau, pu­sę me­tų ar me­tus, ar jau dau­giau mes dir­ba­me pa­na­šiu re­ži­mu. Jei­gu pa­siū­ly­mas bus ne Tei­sės de­par­ta­men­to, jei­gu bus Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mas, dėl ku­rio rei­kės bal­suo­ti, ži­no­ma, kad mes po­sė­dį stab­dy­si­me dėl to klau­si­mo ir bal­suo­si­me ta­da, kai bus bal­sa­vi­mo lan­gas. Ži­no­ma. Ar jūs dar vis tiek no­ri­te? Pra­šau.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Pu­sę me­tų, kaip jūs pats pa­mi­nė­jo­te, jūs lau­žo­te de­mo­kra­tiją ir žy­giuo­ja­te A. Lu­ka­šen­kos ke­liu. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ger­bia­ma A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LRF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, aš su­pran­tu, kad ki­tais at­ve­jais yra ne­prob­le­mi­niai pro­jek­tai ir Sei­mo na­riai pri­ta­ria tam ben­dram su­ta­ri­mui. Bet da­bar pa­gal Sta­tu­tą, jei­gu bent vie­nas Sei­mo na­rys pa­prieš­ta­ra­vo, jūs, ir jū­sų pa­dė­jė­jas gre­ta sė­dė­da­mas link­si, tu­ri­te skelb­ti nor­ma­lius bal­sa­vi­mus nu­sta­ty­tu lai­ku.

PIRMININKAS. Taip.

A. ŠIRINSKIENĖ (LRF). Tai tik­rai pra­šo­me…

PIRMININKAS. Aš ne­pri­eš­ta­rau­ju tam.

A. ŠIRINSKIENĖ (LRF). …be ben­drų su­ta­ri­mų.

PIRMININKAS. Aš vi­siš­kai tam ne­pri­eš­ta­rau­ju, bet ger­bia­ma A. Ku­bi­lie­nė ne­pra­šė bal­suo­ti, ji at­krei­pė dė­me­sį ir iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą. Jei­gu jūs kas nors pra­šo­te bal­suo­ti, pra­šau. Ge­rai. Tai dėl 8 straips­nio pra­šo­te bal­suo­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Da­bar A. Ši­rins­kie­nė dar ir ta­da M. Ma­jaus­kas.

A. ŠIRINSKIENĖ (LRF). Ger­bia­mas ko­le­ga, yra nu­sta­ty­ti bal­sa­vi­mo lai­kai, tai tie bal­sa­vi­mo lai­kai, va­di­na­si, ir nu­si­ke­lia į bal­sa­vi­mą, nes tik­rai pra­šo­me bal­suo­ti.

PIRMININKAS. Jei­gu jūs pra­šo­te bal­suo­ti, tai pa­ga­liau nu­skam­bė­jo pra­šy­mas bal­suo­ti dėl šio straips­nio. Ge­rai. Jūs ben­dru su­ta­ri­mu ne­ga­li­te, bal­suo­si­me dėl šio straips­nio ta­da, kai bus nu­ma­ty­tas tam lai­kas.

M. Ma­jaus­kas. Ir vis­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Man at­ro­do, jūs la­bai aiš­kiai ir pa­sa­kė­te, kad jei­gu yra po­rei­kis bal­suo­ti, na­tū­ra­liai ta­da klau­si­mo svars­ty­mas yra stab­do­mas, jis nu­si­ke­lia į bal­sa­vi­mo sta­di­ją, nes bū­tent tuo me­tu yra su­tar­ta bal­suo­ti ir tuo­met bus ga­li­ma ap­si­spręs­ti, kaip ei­na­me to­liau. Man at­ro­do, kad čia vis­kas aiš­kiai ir nuo­sek­liai iš­dė­lio­ta.

PIRMININKAS. Taip, ger­bia­mas My­ko­lai, aš tą ir pa­sa­kiau. Mes vi­sa­da taip dirb­da­vo­me. Jei­gu nė­ra pra­šan­čių bal­suo­ti, mes ben­dru su­ta­ri­mu per­ei­na­me tiek, kiek spė­ja­me pa­da­ry­ti, jei­gu yra pra­šan­čių bal­suo­ti, jo­kių pro­ble­mų – mes stab­do­me.

Pra­šau, A. Ku­bi­lie­nė dar.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, na, val­dan­tie­ji pa­tys su­si­pai­nio­jo sa­vo pro­jek­tuo­se kei­čiant Sta­tu­tą. Čia yra vi­siš­ka ne­są­mo­nė bal­suo­ti, kai nė­ra žmo­nių. Jūs at­ima­te tei­sę. Aš gal­vo­ju, bal­sa­vi­mas tu­ri bū­ti, kai yra pil­na sa­lė ir pa­skelb­tas. Vi­sa­da. Ne ka­da mes čia su­si­ta­rę, ne kaip mes čia da­rė­me pu­sę me­tų, bet bal­sa­vi­mas yra Sei­mo na­rio tei­sė ir pra­šau jos ne­at­im­ti ne tik jūsų, bet ir ki­tų pir­mi­nin­kų.

PIRMININKAS. Vis­kas ge­rai. Dė­kui. Su­pran­ta­ma. Su­pran­ta­ma ir tai, kad, pa­na­šu, šian­dien dirb­si­me la­bai il­gai. Ge­rai.

Ta­da grįž­tu prie 8 straips­nio. Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pir­mas pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Čia mums nė­ra po­rei­kio bal­suo­ti. Jū­sų ži­niai – ko­mi­te­tas pri­ta­rė ir mes ne­bal­suo­ja­me dėl Tei­sės de­par­ta­men­to spren­di­mo. Mes į tai at­si­žvel­gia­me.

Ly­giai taip pat ant­ras pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė, ir dar ben­dru su­ta­ri­mu. Čia dėl to ne­rei­kia ap­si­spręs­ti. Mes pri­ta­ria­me.

Bet da­bar jau vi­sas 8 straips­nis. Aš da­bar dar kar­tą pa­klau­siu, ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ne­ga­li­me. Ge­rai. Ne­ga­li­me. Aš pa­klau­siau, jūs sa­kė­te – ne­ga­li­me. Va­di­na­si, bal­suo­si­me dėl 8 straips­nio per tam nu­ma­ty­tą lan­gą. Ge­rai.

9 straips­nis. Čia bu­vo taip pat Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė, ir dar­gi ben­dru su­ta­ri­mu. Tai­gi pri­ta­ria­me pa­gal ši­tą re­dak­ci­ją.

Da­bar jau pri­ėjo­me prie rim­tes­nių rei­ka­lų. Yra Sei­mo na­rės L. Girs­kie­nės pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas ir­gi pri­ta­rė. Gal­būt ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu ši­tam L. Girs­kie­nės pa­siū­ly­mui? Ga­li­me. Ge­rai, dė­ko­ju. Pri­tar­ta. O 9 straips­niui ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Li­ko 8 straips­nis. Dėl jo ap­si­sprę­si­me, kai bus bal­sa­vi­mas. Aš dė­ko­ju ko­mi­te­to pra­ne­šė­jui ger­bia­mam A. Ged­vi­lui. Dėl vi­so taip pat ap­si­sprę­si­me, kai bus tam nu­ma­ty­tas lai­kas. Dis­ku­tuo­jan­čių šiaip už ar prieš aš ne­ma­tau. Ge­rai.

 

10.32 val.

Ci­vi­li­nio ko­dek­so 6.978 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1147(2) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau ki­tas dar­bo­tvarkės ly­di­ma­sis 1-3.2 klau­si­mas – Ci­vi­li­nio ko­dek­so vie­no straips­nio pa­kei­ti­mo pro­jek­tas. S. Šed­ba­ras. Pri­ėmi­mas. Bet čia ne­bu­vo pa­siū­ly­mų. 1 straips­nis. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 2 straips­nis. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl vi­so ap­si­sprę­si­me bal­suo­da­mi. No­rin­čių kal­bė­ti už, prieš ne­ma­tau. Dėl ly­di­mo­jo ir­gi ap­si­sprę­si­me bal­suo­da­mi.

 

10.32 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 221, 222 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1693(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so ke­le­to straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1693(2). Čia taip pat yra pa­siū­ly­mų. Ger­bia­mas S. Še­d­ba­ras yra pa­ra­šy­tas kaip ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas. Tai ger­bia­mas pir­mi­nin­kas, bet aš jo ne­ma­tau. Ne­la­bai ge­rai. Gal kas nors iš Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to? Čia ne­bus daug. Čia, tie­są sa­kant, te­bus tik vie­nas pa­siū­ly­mas. Mes jį gal… Gal ger­bia­ma I. Ha­a­se tie­siog ga­lė­tų, jei­gu pri­si­me­na­te? Tie­są sa­kant, čia Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Man at­ro­do, mes čia įveik­si­me vis­ką. Tai­gi 1 straips­nis. Čia bu­vo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Ne­pri­ta­rė, tai ko­mi­te­to pra­ne­šė­ja pa­gar­sins, ko­dėl ne­pri­ta­rė. Pra­šau.

I. HAASE (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas sa­vo po­sė­dy­je svars­tė Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 221, 222 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą. Dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to bu­vo pa­teik­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, ja Tei­sės de­par­ta­men­tas, at­si­žvelg­da­mas į tai, kad kei­čia­ma Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 221 straips­nio 1 da­lies for­mu­luo­tė, siū­lė tiks­lin­ti nu­ma­tant ad­mi­nist­ra­ci­nę at­sa­ko­my­bę ne už ne­iš­sa­mų sta­tis­ti­nių duo­me­nų pa­tei­ki­mą, o už pa­teik­tų ne­iš­sa­mių sta­tis­ti­nių do­ku­men­tų ne­iš­tai­sy­mą tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka. Jau ši­tą pa­sta­bą Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas yra svars­tęs ir pir­mu svars­ty­mu bu­vo ne­pri­ta­ręs. An­trą kar­tą svars­tė ir taip pat ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 9, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai. Iš es­mės to­kia pa­sta­ba jau bu­vo teik­ta įsta­ty­mo pro­jek­to svars­ty­mo me­tu, kaip ir mi­nė­jau. Taip pat ko­mi­te­tas at­krei­pė dė­me­sį, kad šiuo me­tu Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 221 straips­nio 1 da­ly­je nu­ma­ty­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė už sta­tis­ti­nių duo­me­nų ne­pa­tei­ki­mą nu­sta­ty­ta tvar­ka ar­ba me­la­gin­gų sta­tis­ti­nių duo­me­nų pa­tei­ki­mą ofi­cia­lią sta­tis­ti­ką tvar­kan­čioms įstai­goms. Taip pat pro­jek­tu sie­kia­ma įtvir­tin­ti – ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė už ne­iš­sa­mių sta­tis­ti­nių do­ku­men­tų pa­tei­ki­mą bū­tų tai­ko­ma tik po to, kai res­pon­den­tas, tu­rė­da­mas ga­li­my­bę iš­tai­sy­ti, pa­tiks­lin­ti ar­ba pa­pil­dy­ti sta­tis­ti­nius duo­me­nis, ati­tin­ka­mai jų ne­iš­tai­sė, ne­pa­tiks­li­no ar­ba ne­pa­pil­dė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. La­bai iš­si­plė­tė­te.

I. HAASE (TS-LKDF). At­si­žvel­giant į tai, ma­ny­ti­na, kad pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mą ne­bū­tų pa­siek­ti Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pro­jek­to kei­ti­mo tiks­lai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, su­pra­to­me. La­bai ačiū jums.

Ger­bia­ma I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė yra už­si­ra­šiu­si prieš. Jūs no­rė­tu­mė­te dėl 1 straips­nio ar dėl vi­so? Dėl straips­nio, ge­rai, nes dėl Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mų mes ne­bal­suo­ja­me. Bet dėl 1 straips­nio (čia at­si­žvel­gė­me į ko­mi­te­to nuo­mo­nę) jūs esa­te prieš, kaip su­pran­tu. Pra­šom.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Taip. Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, gai­la, kad mes ne­bal­suo­ja­me dėl Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų.

PIRMININKAS. To­kia tvar­ka.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Iš tik­rų­jų gal­vo­jau, kad gal­būt at­si­ras iš Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jos dau­giau čia to­kio da­ly­va­vi­mo ir įsi­ki­ši­mo dėl pa­pil­do­mų biu­ro­kratinių kliū­čių ir už tai tai­ko­mo Ad­mi­nist­ra­ci­nio ko­dek­so, ki­taip ta­riant, ką siū­lo Tei­sės de­par­ta­men­tas, pro­por­cin­giau nu­sta­ty­ti ga­li­my­bę iš­tai­sy­ti pa­da­ry­tas sta­tis­ti­nes klai­das dėl to, ko­kius duo­me­nis pa­tei­kia ver­slas. Ma­no su­pra­ti­mu, tu­rė­tų bū­ti aiš­kiai ko­dek­se nu­ma­ty­ti ter­mi­nai pa­teik­ti, pa­pil­dy­ti, iš­tai­sy­ti tuos duo­me­nis, ku­rie sta­tis­tiš­kai bu­vo pa­teik­ti ne­tei­sin­gi, ir tik ta­da tai­ky­ti ad­mi­nist­ra­ci­nę at­sa­ko­my­bę. Ma­nau, kad toks ga­na griež­tas ir biu­ro­kratinis po­žiū­ris ne­ku­ria glau­des­nio ry­šio tarp vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir ver­slo, gy­ven­to­jų ir nė­ra vi­siš­kai tei­sin­gas, ypač kai mes kal­ba­me apie bau­dų di­di­ni­mą. To­dėl net jei ir ne­bal­suo­si­me, aš ti­kiuo­si, kad is­to­ri­jai liks ši­tie ar­gu­men­tai ir ne­pri­ta­ri­mas 1 straips­niui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Is­to­ri­jai tik­rai liks, pro­to­ko­le liks. Bet da­bar aš klau­siu, ka­dan­gi bu­vo ar­gu­men­tų prieš, ar 1 straips­niui mes ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu, ar jūs vis dėl­to no­rė­tu­mė­te bal­suo­ti? Ge­rai, dėl 1 straips­nio ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti skir­tu me­tu.

Da­bar dėl ki­tų. Čia yra dar trys straips­niai, dėl jų ne­bu­vo jo­kių pa­siū­ly­mų. Ar ga­li­me dėl 2, 3 ir 4 straips­nių ap­si­spręs­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Kad jau bū­tų mums dar­bo šiek tiek at­lik­ta. Ge­rai. Dė­ko­ju. Dėl ši­tų straips­nių ap­si­spręs­ta, dėl 1 straips­nio ap­si­sprę­si­me bal­sa­vi­mo me­tu, ta­da ir dėl vi­so ap­si­sprę­si­me.

 

10.38 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 39 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-416(2) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau dar­bo­tvarkės 1-5 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 39 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-416(2). Pra­ne­šė­jas – A. Kup­čins­kas. Čia grei­čiau­siai mes tu­rė­si­me dis­ku­si­jų ir pa­siū­ly­mų.

Tai­gi, dėl 1 straips­nio bu­vo Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Taip, pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ir vė­liau – Sei­mo na­rių A. Bi­lo­tai­tės, E. Pu­pi­nio, J. Ur­ba­na­vi­čiaus, I. Ha­a­se, S. Šed­ba­ro, M. Mal­dei­kio ir D. Asa­na­vi­čiū­tės.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš la­bai trum­pai pa­ko­men­tuo­siu. Iš tik­rų­jų bu­vo ko­le­gų Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mas, ko­mi­te­tas jį at­me­tė, bet ap­skri­tai dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to mes jau iš­ėjo­me į fi­ni­šo tie­si­ą­ją ir, man at­ro­do, ju­da­me ge­ra kryp­ti­mi. Bū­tent šiam Sei­mo na­rių A. Bi­lo­tai­tės, E. Pu­pi­nio, J. Ur­ba­na­vi­čiaus, I. Ha­a­se, S. Šed­ba­ro, M. Mal­dei­kio bei D. Asa­na­vi­čiū­tės pa­siū­ly­mui ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, nes vė­liau bu­vo pa­da­ry­ta per­trau­ka ir bu­vo re­gist­ruo­ti ki­ti pa­siū­ly­mai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Tur­būt mes dėl šio pa­siū­ly­mo tu­rė­si­me bal­suo­ti, taip? Aš taip spė­ju. (Bal­sai sa­lė­je) To­dėl mes tu­rė­si­me tai at­lik­ti bal­sa­vi­mo lai­ku.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ne­bent pri­tar­tu­me ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Jei­gu ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, tai vis dėl­to ne­ma­nau, kad čia ver­ta kaip nors ki­taip da­ry­ti. Tai­gi, rei­kia ta­da su­sto­ti ir to­liau svars­ty­ti ši­tą įsta­ty­mą bal­suo­ti skir­tu lai­ku, nes ir to­liau ki­ti pa­siū­ly­mai su­si­ję, vie­niems ko­mi­te­tas pri­ta­rė, o šiam ne­pri­ta­rė, tad dėl vi­sų tu­rė­si­me bal­suo­ti. Da­bar stab­dau pro­ce­dū­rą. Ger­bia­mas ko­le­ga, ačiū už jū­sų lai­ką.

 

10.40 val.

Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-403(2) (pri­ėmi­mas)

 

Per­ei­na­me prie 1-6 klau­si­mo – Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo 6 strai­ps­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-403(2). Ko­mi­te­to pra­ne­šė­ja – J. Se­jo­nie­nė.

Čia bus vie­nas pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ne­ži­nau, pra­ne­šė­ja kol kas ne­ina į tri­bū­ną, bet gal mes ga­li­me pra­dė­ti svars­ty­ti, nes čia yra tik vie­nas Sei­mo na­rio A. Ma­tu­lo pa­siū­ly­mas dėl 1 straips­nio, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ge­rai, dė­ko­ju. Dėl vi­so 1 straips­nio ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 2 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl vi­so ger­bia­ma I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė kal­ba už.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. La­bai svar­bus Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas, jis tik­riau­siai bu­vo dau­ge­lyje par­ti­jų pro­gra­mų. Kaip ži­no­te, anks­čiau, iki įsi­ga­lio­jant šiam įsta­ty­mui, mes jau tu­ri­me pri­ėmi­mo sta­di­ją, svei­ka­tos drau­di­mu bu­vo drau­džia­mi ne­įga­lie­ji ar ki­ti, ku­rie tu­ri stip­rių svei­ka­tos su­tri­ki­mų ir slau­gos sta­tu­są. Tik tie pri­žiū­rin­tys as­me­nys ir tu­rė­jo svei­ka­tos drau­di­mą.

Šiuo at­ve­ju yra iš­ple­čia­ma ga­li­my­bė gau­ti svei­ka­tos drau­di­mą pri­žiū­rin­tiems, slau­gan­tiems na­muo­se ne­įga­lius ar ki­tus as­me­nis, ku­rie tu­ri la­bai stip­rių svei­ka­tos su­tri­ki­mų, ne­bū­ti­nai tu­ri tik slau­gos sta­tu­są, bet taip pat ir tuos, ku­riems rei­ka­lin­ga ir prie­žiū­ra. Čia tiek vai­kų, tiek se­ne­lių, vy­res­nių as­me­nų at­žvil­giu bu­vo la­bai rei­ka­lin­gas pro­jek­tas, o mes to­kių šei­mų tu­ri­me tik­rai la­bai daug. Dėl to ken­čia įvai­riau­sios ki­tos sri­tys, as­me­nys, ku­rie gal­būt tu­ri, pa­vyz­džiui, pro­ti­nių su­tri­ki­mų ir ne­ga­li bū­ti pa­lik­ti vie­ni, juos pri­žiū­rin­tys daž­niau­siai bū­na ar­ti­mi as­me­nys, jie ne­ga­li ak­ty­viai įsi­trauk­ti į dar­bo rin­ką, kar­tu kur­ti sa­vo as­me­ni­nio gy­ve­ni­mo ir bū­na svei­ka­tos drau­di­mo at­žvil­giu ne­sau­gūs.

Šis įsta­ty­mo pro­jek­tas yra tik­rai lauk­tas ir mes jį la­bai pa­lai­ko­me. Dar­bo par­ti­jos pro­gra­mo­je taip pat bu­vo ši nuo­sta­ta. Kar­tu, ma­nau, vi­sas Sei­mas pri­ims ir tu­rė­si­me la­bai ge­rą, tei­gia­mą po­ky­tį mū­sų so­cia­li­nė­je sis­te­mo­je.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Lai­kas. Bal­suo­si­me tam nu­ma­ty­tu me­tu.

 

10.43 val.

Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 42, 43, 60 ir 69 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2002(2), Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-2900 22 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2003(2), Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-627 64 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2004(2) (svars­ty­mas)

 

Per­ei­na­me prie ki­to dar­bo­tvarkės 1-7.1 klau­si­mo – Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2002(2). (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­mas An­ta­nai, vis­kam pri­ta­rė­me. Jūs ne­pa­ste­bė­jo­te, kaip mes dar­niai dir­ba­me.

Ger­bia­mas K. Star­ke­vi­čius, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­da. Bet mes jo ne­ma­to­me, gal trum­pai, nes čia jo­kių pa­siū­ly­mų ne­bu­vo. Aš ga­liu pa­gar­sin­ti, kad ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu ir pri­ta­rė ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam va­rian­tui. Man at­ro­do, ga­li­me fik­suo­ti, kad iš­va­da per­skai­ty­ta.

M. Ma­jaus­kas Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­da gal ga­lė­tų? Ir jo ne­ma­tau. A. But­ke­vi­čius gal ga­lė­tų mums pa­gar­sin­ti? Bū­tų gra­žiau iš­girs­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę iš ko­mi­te­to na­rių. Pra­šom.

A. BUTKEVIČIUS (DFVL). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas svars­tė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą ir bu­vo su­for­mu­la­vęs pa­siū­ly­mus pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui. Kiek ži­nau, iš da­lies bu­vo prak­tiš­kai at­si­žvelg­ta į Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus. O ga­lu­ti­niai re­zul­ta­tai: už – 9, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių nė­ra.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar Ener­ge­ti­kos ir dar­nios plėt­ros ko­mi­si­ja. Taip pat ne­ma­tau pir­mi­nin­ko. Aš, kaip na­rys, ga­liu per­skai­ty­ti: ko­mi­si­jos spren­di­mas ir pa­siū­ly­mas iš es­mės pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti, at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas. Tai­gi vi­sos iš­va­dos la­bai po­zi­ty­vios. Yra ne­ma­žai no­rin­čių dis­ku­tuo­ti Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis dis­ku­tuo­ti į tri­bū­ną kvie­čia­mas V. Val­kiū­nas. Pra­šom. Jū­sų 5 mi­nu­tės.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ma­no nuo­mo­ne, čia yra kom­pro­mi­si­nis pro­jek­tas. Tei­kė­jas D. Krei­vys, aš ma­nau, pri­vers­tas teik­ti kom­pro­mi­si­nį, nes tau­tos ir Sei­mo na­rių spau­di­mas toks, kad šis li­be­ra­li­za­vi­mas vi­są ša­lį ir vals­ty­bės val­dy­mą įve­dė į ak­la­vie­tę. Tas pats „Ig­ni­čio“ 27 % ak­ci­jų pri­chva­ti­za­vi­mas. Kaip fi­nan­sų mi­nist­rė sa­kė, ne­aiš­ku, ar ry­toj, ar po­ryt pri­chva­ti­za­to­riai ne­tu­rės kon­tro­li­nio pa­ke­to. Ir ši si­tu­a­ci­ja, kai rei­kia už­baig­ti su li­be­ra­liz­mu. Aš ma­nau, kaip ir ki­to­se vals­ty­bė­se, li­be­ra­lios, to­kios de­struk­ty­vios idė­jos bus iš­mes­tos į šiukš­ly­ną. Daug kal­ba­ma, nuo­lat vi­si kei­kia VERTʼo dar­bą, aš ma­nau, VERTʼas dir­ba ne­aiš­kioms struk­tū­roms, o ne tau­tai. Aš ti­kiu, aš gal­vo­ju, dau­gu­ma ko­le­gų ir iš Dar­bo par­ti­jos, ir iš ki­tų par­ti­jų ti­ki, kad at­eis lai­kas, kai ant­ran­kiai bus už­spaus­ti ant ne­šva­rių VERTʼo va­do­vo ran­kų. Mes tu­ri­me bū­ti la­bai bud­rūs ir čia, kad pail­gi­na iki 2026 me­tų, ne iki 2023 me­tų, bet šį įsta­ty­mą ir li­be­ra­li­za­vi­mą, anar­chiz­mą reiks at­kel­ti vi­sam lai­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ma­nau, ki­tą kar­tą reiks teik­ti, kad mes už­baig­tu­me su tuo li­be­ra­liz­mu, li­be­ra­liz­mo įsi­siau­tė­ji­mu. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. V. Gap­šys kvie­čia­mas į tri­bū­ną dis­ku­tuo­ti. Pra­šom.

V. GAPŠYS (DPF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš pa­lai­kau įsta­ty­mo pro­jek­tą. Jis iš­spren­džia, at­lie­pia da­lį žmo­nių lū­kes­čių. Jie ga­lės il­ges­nį lai­ką pa­si­rink­ti sau elek­tros tie­kė­ją. Tas lai­kas yra nu­sta­ty­tas ga­na il­gas. Aš ma­nau, per tą lai­ko­tar­pį mes ga­li­me ti­kė­tis ir tam tik­ro nu­si­sto­vė­ji­mo elek­tros kai­nų rin­ko­je.

Bet su kiek­vie­nu įsta­ty­mo pro­jek­tu mes tu­ri­me žiū­rė­ti į prie­kį, ko­kios ga­li­mos ir pa­sek­mės vi­so to. Aš ma­nau, kad yra pri­va­lu iš šios tri­bū­nos pa­sa­ky­ti, ką Vy­riau­sy­bė tu­ri ly­gia­gre­čiai su­tvar­ky­ti, ati­dė­da­ma tre­či­ą­jį eta­pą. Pir­miau­sia, mes ma­to­me, kad su­si­da­ro skir­tu­mas. Šiuo me­tu tas skir­tu­mas, ga­li­ma sa­ky­ti, yra lai­ki­nai var­to­to­jų nau­dai. Tai yra vi­suo­me­ni­nio tie­ki­mo elek­tra yra pi­ges­nė, ne­gu yra bir­žo­je. Me­tų pa­bai­go­je mes tu­rė­si­me su­mą, ku­ri sieks, vie­nais ver­ti­ni­mais, 55 mln., ki­tais ver­ti­ni­mais – 100 mln. eu­rų. Ši su­ma tu­rės bū­ti kaip nors kom­pen­suo­ta. Pi­ni­gai iš nie­kur ne­at­si­ran­da ir nie­kur ne­dings­ta. Šiuo at­ve­ju mes tu­rė­si­me nu­spręs­ti, kaip tai bus.

Šian­dien Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja sa­ko, kad tai pa­da­rys iš biu­dže­to. Ta­čiau da­bar­ti­nis įsta­ty­mi­nis, tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas nu­ma­to, kad per pa­pil­do­mą de­da­mą­ją pa­skirs­to­ma vi­siems var­to­to­jams. Vi­siems. Tu­riu ome­ny­je ne tik vi­suo­me­ni­nio tie­ki­mo, bet ir kiek­vie­nam, ku­ris jau yra per­ėjęs pas tie­kė­ją, pa­si­rin­kęs. To­dėl šiuo at­ve­ju, pa­gal da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją tai reikš­tų pa­pil­do­mą maž­daug apie 1,5 cen­to di­des­nę elek­tros ener­gi­jos kai­ną vi­siems, nes mes su­tei­kia­me tam tik­rą nuo­lai­dą vi­suo­me­ni­nia­me tie­ki­me esan­tiems žmo­nėms. To­dėl Vy­riau­sy­bė tu­ri pa­teik­ti nau­ją mo­de­lį, jis tuos ke­le­rius me­tus į prie­kį bus tai­ko­mas, kaip į tuos kai­nų svy­ra­vi­mus bus at­si­žvel­gia­ma. Šian­dien mes tu­ri­me lai­ki­nus spren­di­mus, jie ne­iš­spren­džia klau­si­mo iš es­mės.

Ly­giai taip pat mes tu­ri­me spręs­ti klau­si­mą, ar bū­tų ver­ta elek­trą tie­kian­čioms vi­suo­me­ni­nio tie­ki­mo įmo­nėms už­si­tik­rin­ti tam tik­rus fi­nan­si­nius in­stru­men­tus, drau­di­mo įran­kius. Šiuo me­tu „Ig­ni­tis“, ku­ris tie­kia elek­trą vi­suo­me­ni­niams var­to­to­jams, esan­tiems vi­suo­me­ni­nia­me tie­ki­me, ne­nau­do­ja jo­kių fi­nan­si­nių in­stru­men­tų ap­si­draus­ti. Ma­tė­me, kad elek­tros ener­gi­jos kai­nai šo­vus į vir­šų mes dėl to pa­ty­rė­me tam tik­rų nuos­to­lių. Aš ma­nau, kad mes tu­ri­me ge­rai įver­tin­ti, vals­ty­bė, Vy­riau­sy­bė, re­gu­liuo­to­jas tu­ri įver­tin­ti tas ap­lin­ky­bes ir mes tu­ri­me nu­sta­ty­ti stra­te­gi­ją, kaip tuos at­ei­nan­čius tre­jus me­tus tam vi­suo­me­ni­niam var­to­to­jui už­tik­rin­si­me elek­tros tie­ki­mą, ko­kie fi­nan­si­niai in­stru­men­tai bus, kaip bus per­skirs­to­mi ne­to­ly­gu­mai, kas už tai tu­rės su­mo­kė­ti. To­dėl pri­tar­da­mas pro­jek­tui aš sa­kau, kad Vy­riau­sy­bei pa­lie­ka­me avan­su at­lik­ti tam tik­rus na­mų dar­bus, jie yra ypač svar­būs tam, kad naš­tos nuo vi­suo­me­ni­nių var­to­to­jų ne­per­kel­tu­me ant vi­sų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, ku­rie mo­ka už elek­trą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ger­bia­mas A. Skar­džius kvie­čia­mas dis­ku­tuo­ti. Pra­šau.

A. SKARDŽIUS (DPF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, šį spren­di­mą rei­kė­jo pa­da­ry­ti jau ge­ro­kai anks­čiau. Aš žvel­giu į stu­di­ją, tur­būt dau­ge­lis skai­tė­te ją prieš pra­si­de­dant li­be­ra­li­za­vi­mo pro­ce­sui, tai Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­ta ir „PricewaterhouseCoopers“ 2017 me­tais pa­reng­ta stu­di­ja, kaip elek­tros rin­kos li­be­ra­li­za­vi­mo pro­ce­sas vy­ko Eu­ro­pos vals­ty­bė­se, ko­kie bu­vo re­zul­ta­tai, ko­kie bu­vo tiks­lai ir kas iš to lai­mė­jo. Ten aiš­kiai… Pra­šau pa­skai­ty­ti, pa­ma­ty­si­te, kad tas pro­ce­sas bu­vo skir­tas ir jo tiks­las bu­vo pa­si­di­din­ti tie­ki­mo de­da­mą­ją. Vi­sų vals­ty­bių be iš­im­ties tie­ki­mo de­da­mo­ji, ku­ri sie­kė, tar­ki­me, pas mū­sų kai­my­nus lat­vius, jie 2015 me­tais pra­dė­jo li­be­ra­li­za­vi­mo pro­ce­są, pas es­tus, jie 2013 me­tais pra­dė­jo li­be­ra­li­za­vi­mo pro­ce­są, apie 0,5 eu­ro cen­to. Pa­si­bai­gus li­be­ra­li­za­vi­mo pro­ce­sui jau tie­ki­mo de­da­mo­sios kai­na bu­vo žen­kliai di­des­nė ir sie­kė be­veik 1,3 eu­ro cen­to. Tai ofi­cia­li sta­tis­ti­ka.

Dar stu­di­ja pa­brė­žė to­kią svar­bią de­ta­lę, kad pir­mai­siais me­tais, ne­pri­klau­so­miems tie­kė­jams sie­kiant pri­si­vi­lio­ti kuo dau­giau var­to­to­jų, kai­na kri­to, bū­tent tie­ki­mo de­da­mo­ji, nes vie­nin­te­lė da­lis bu­vo li­be­ra­li­zuo­ta – tie­ki­mo de­da­mo­ji. Tai yra per­ku bir­žo­je ir, sa­ky­ki­me, už­si­dė­jęs sa­vo mar­žą, iš­ra­šy­da­mas są­skai­tą, ad­mi­nist­ruo­da­mas są­skai­tas pa­tei­kiu var­to­to­jui. Štai toks bu­vo tiks­las. Tu­rė­ki­me ome­ny­je, kad elek­tros kai­na bir­žo­je svy­ra­vo apie 4–4,5 eu­ro cen­to. 1,2 eu­ro cen­to – pro­cen­tiš­kai treč­da­liu kai­na iš­au­go. Pas mus tie­ki­mo de­da­mo­ji, pra­de­dant li­be­ra­li­za­vi­mo pro­ce­są, bu­vo 0,15 cen­to. Da­bar net vi­suo­me­ni­nis tie­kė­jas tai­ko vos ne vi­so cen­to tie­ki­mo de­da­mą­ją.

Kad li­be­ra­li­za­vi­mo pro­ce­sas pa­ty­rė fias­ko, mes ma­tė­me iš vie­nin­te­lio ir pas­ku­ti­nio ne­pri­klau­so­mo tie­kė­jo „Per­lo ener­gi­jos“ avan­tiū­ros, dėl ku­rios mes, mo­kes­čių mo­kė­to­jai, kol jo var­to­to­jai ne­pa­si­rinks ki­to tie­kė­jo, per mė­ne­sį mo­kė­si­me apie 4 mln. mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų, tu­rė­si­me mes vi­si kom­pen­suo­ti. Tai žen­klios su­mos. Bet „Per­las“, no­rė­čiau pa­brėž­ti, 15 % iš vi­so tu­rė­jo var­to­to­jų. Ne­pri­klau­so­mas tie­kė­jas „Ig­ni­tis“ da­bar tu­rės tur­būt ko­kių 80 %. Kon­ku­ra­vo rin­ko­je kaip ly­gus su ly­giais. Jei­gu „Per­las“ pa­ty­rė to­kius nuos­to­lius, tai ko­kius nuos­to­lius tarp re­a­lios rin­kos kai­nos ir, kaip ger­bia­mas mi­nist­ras, ver­tin­da­mas tei­gia­mą po­zi­ty­vų li­be­ra­li­za­vi­mo po­vei­kį, mi­nė­jo, kad iš­lo­šė pir­mo­jo, ant­ro­jo eta­pų pa­si­rin­kę elek­tros var­to­to­jai, ku­rie su­da­rė su­tar­tis po 17 cen­tų…

Ger­bia­mas ener­ge­ti­kos mi­nist­re, vi­si vi­ce­mi­nist­rai, klau­si­mas jums, kas kom­pen­suos tą skir­tu­mą? Ar tas skir­tu­mas bus mums, vi­siems var­to­to­jams, įkal­ku­liuo­tas, kaip ir „Per­lo“ nuo­s­to­liai, taip ir skir­tu­mas bus įkal­ku­liuo­tas į kai­nas? Ma­no klau­si­mas, ar vals­ty­bi­nis ener­ge­ti­kos re­gu­liuo­to­jas ne­ke­ti­na tų mi­li­jo­nų (jau čia bū­tų de­šim­tys mi­li­jo­nų) mums su­dė­ti į są­skai­tas deng­da­mas tą li­be­ra­li­za­vi­mo pro­ce­so ža­ve­sį, apie ku­rį kal­ba Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja ir iš­reiš­kia kaip po­zi­ty­vą?

Ži­nau, ką mi­nis­te­ri­ja at­sa­kys – „Ig­ni­tis“ tu­ri daug vė­jo ener­ge­ti­kos, tu­ri sau­lės ener­ge­ti­kos, bet kai Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai rei­kia tą virš­pel­nį pa­im­ti, sa­ko – ne, mes ne­tu­ri­me to­kių ga­my­bos šal­ti­nių, to­dėl ir ne­si­da­lin­si­me virš­pel­niu, ku­ris su­si­da­ro tarp vė­jo, tar­kim, ir du­jų kai­nos bir­žo­je. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar kvie­čiu ger­bia­mą A. But­ke­vi­čių į tri­bū­ną.

A. BUTKEVIČIUS (DFVL). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, pri­tar­da­mas šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui no­riu pa­si­da­lin­ti kai ku­rio­mis min­ti­mis. Pir­miau­sia ko­dėl ki­lo tiek daug emo­ci­jų dėl ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je vyk­do­mo li­be­ra­li­za­vi­mo? Pa­pras­čiau­siai už­duo­čiau klau­si­mą. Jei­gu ener­ge­ti­kos sis­te­mo­je ne­bū­tų jo­kios kri­zės, bet bū­tų sta­bi­li ener­ge­ti­kos sis­te­mos si­tu­a­ci­ja tiek Lie­tu­vo­je, tiek vi­so­je Eu­ro­po­je, var­gu ar mes ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą šian­dien svars­ty­tu­me ir nag­ri­nė­tu­me. Tuo pa­sa­ky­mu no­riu at­sa­ky­ti, kad kal­tas ne įsta­ty­mas, ku­ris bu­vo pri­im­tas ir ku­ris bu­vo la­bai stip­riai vie­šai ro­do­mas, kad tai bu­vo kaž­ka­da pa­da­ry­tas di­džiu­lis blo­gis. Ne! Aš ma­nau, kad jei bū­tų sta­bi­li eko­no­mi­kos si­tu­a­ci­ja pla­či­ą­ja pras­me, tai vi­si pro­ce­sai bū­tų to­liau sėk­min­gai vyk­do­mi ir ne­bū­tų jo­kių gin­čų.

Bet kur es­mė, dėl ko mes šian­dien svars­to­me ši­tą įsta­ty­mą? Mie­lie­ji, ma­to­me, kad yra di­de­lė pro­ble­ma su li­be­ra­li­za­vi­mo pro­ce­sų val­dy­mu. Bet ko­kio pro­ce­sų val­dy­mo aš daž­nai pa­sigen­du dirb­da­mas tiek vyk­do­mo­jo­je val­džio­je, tiek par­la­men­te. La­bai daž­nai stip­riai trūks­ta kom­pe­ten­ci­jos. Tą ga­liu pa­sa­ky­ti.

Aiš­kiai bu­vo ma­to­ma jau ru­de­nį. Kai pra­dė­jo di­dė­ti in­flia­ci­ja jau lie­pos mė­ne­sį iki 5 %, jau ta­da tie­siog rei­kė­jo aiš­kiai pa­brėž­ti, dėl ko­kių prie­žas­čių: ar ener­ge­ti­kos iš­tek­lių kai­nos di­dė­ja, ar var­to­ji­mas vi­du­je au­ga. Jau net Briu­se­ly­je pra­ei­tų me­tų tik­riau­siai rug­sė­jo mė­ne­sį bu­vo pra­dė­ta aiš­kiai sa­ky­ti vi­soms Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių va­do­vy­bėms – im­ki­tės tam tik­rų prie­mo­nių, kaip bus su­val­dy­tos elek­tros ir du­jų kai­nos ar­tė­jant šil­dy­mo se­zo­nui, nes kai­nos tik­rai di­dės. Ka­da mes pra­dė­jo­me dis­ku­tuo­ti šiuo klau­si­mu? Mes šiuo klau­si­mu pra­dė­jo­me dis­ku­tuo­ti, kai pa­ma­tė­me tam tik­ras nei­gia­mas pa­sek­mes Lie­tu­vos žmo­nėms ir ver­slui. Va­di­na­si, mes ko­vo­ja­me ne su prie­žas­ti­mis, bet su pa­sek­mė­mis. Tai pa­ro­do, kad val­dy­da­mi pro­ce­sus mes kai ka­da esa­me be­jė­giai dėl įvai­rių, aš ma­nau, prie­žas­čių.

Ki­tas klau­si­mas. Šian­dien šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui tik­rai bus pri­tar­ta. Va­di­na­si, tre­čia­sis ener­ge­ti­kos li­be­ra­li­za­vi­mo eta­pas bus nu­kel­tas vė­les­niam lai­ko­tar­piui. Bet ką kal­bė­jo ir ma­no ko­le­gos, ir A. Skar­džius, ir V. Gap­šys, tai ne­reiš­kia, kad tos pro­ble­mos yra iš­spręs­tos. Kaip bus el­gia­ma­si su tais žmo­nė­mis, ku­rie yra ne­pa­si­ra­šę dar su­tar­čių? Ar tik­rai VERTʼas, ku­ris tie­siog kon­sta­tuo­ja, ne­ga­li pa­sa­ky­ti Vy­riau­sy­bei, kad aš su­ma­žin­siu kai­ną ar aš pa­di­din­siu kai­ną, kaip aš žiū­riu, vyks­ta dis­ku­si­jos?.. VERTʼas yra ne­pri­klau­so­ma ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri tu­ri aiš­kiai at­lik­ti iš­sa­mią ana­li­zę ir pa­sa­ky­ti, ko­kia elek­tros ener­gi­jos kai­na yra šian­dien, ir prog­no­zuo­ti, ko­kia bus ry­toj ar­ba ki­tais me­tais. Taip pat ir du­jų kai­nas jie ver­ti­na šiuo lai­ko­tar­piu ir ko­kios kai­nos bus ki­tais me­tais.

 Mes, po­li­ti­kai, esa­me jau ga­vę in­for­ma­ci­ją, pa­vyz­džiui, ir va­kar Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te bu­vo dis­ku­si­ja, kaip kei­sis elek­tros kai­nos bui­ti­niams var­to­to­jams ir ver­slui nuo at­ei­nan­čių me­tų sau­sio 1 die­nos. Da­bar gy­ven­to­jai mo­ka vi­du­ti­niš­kai be­veik 24 cen­tus už ki­lo­vat­va­lan­dę, o Ko­mi­si­jos pa­teik­to­je in­for­ma­ci­jo­je aiš­kiai pa­brė­žia­ma, kad nuo ki­tų me­tų, tu­riu min­ty­je, re­gu­liuo­ja­ma kar­tu su ne­re­gu­liuo­ja­ma kai­na sieks be­veik 64 cen­tus. Aiš­ku, ana­lo­giš­kai ga­lė­čiau pa­teik­ti pa­vyz­džius, ko­kios yra prog­no­zės ir dėl du­jų kai­nų.

Šian­dien sto­vė­da­mas čia, šio­je tri­bū­no­je, ir no­rė­čiau pa­klaus­ti, ko­kie bus Vy­riau­sy­bės veiks­mai ir ka­da kom­pen­suo­jant da­lį elek­tros kai­nos bui­ti­niams var­to­ja­mas ir ver­slui? Tą yra pa­da­riu­sios jau net­gi ir mū­sų kai­my­nės ša­lys kaip Lat­vi­ja ir Es­ti­ja, ką ir kal­bė­ti apie Če­ki­ją, Aust­ri­ją ir ki­tas ša­lis. Ne vien tik įve­dė kai­nų lu­bų re­gu­lia­vi­mą mū­sų kai­my­nės ša­lys, Lat­vi­ja, bet taip pat jau ir mo­ka vien­kar­ti­nes iš­mo­kas šei­moms dėl pa­di­dė­ju­sios in­flia­ci­jos gy­ve­ni­mui pa­leng­vi­nti, ap­si­mo­kėti už pa­bran­gu­sią elek­trą ir pa­bran­gu­sias du­jas, ski­riama už kiek­vie­ną vai­ką kiek­vie­ną mė­ne­sį po 50 eu­rų, pen­si­nin­kams kiek­vie­ną mė­ne­sį prie pen­si­jos pri­de­da­ma 20 eu­rų. Tas pats ir ne­įga­lie­siems jau yra pa­tvir­tin­ta ir to­kios vien­kar­ti­nės iš­mo­kos yra mo­ka­mos. Aš ma­nau, kad mū­sų po­li­ti­kų da­bar pats di­džiau­sias tiks­las, kaip gy­vens Lie­tu­vos žmo­nės ir ver­slas šią žie­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­ja šiuo klau­si­mu baig­ta. Da­bar mo­ty­vai už, prieš. Ar yra no­rin­čių pa­si­sa­ky­ti? Tuoj pa­žiū­rė­si­me. Ger­bia­ma L. Na­gie­nė už pa­si­sa­kys. Pra­šom.

L. NAGIENĖ (DFVL). Aš ma­nau, nė vie­nas šian­dien, pir­mi­nin­ke, ne­pa­si­sa­kys prieš, nes mes kal­ba­me apie ne­ma­žą da­lį gy­ven­to­jų, ku­rie šian­dien, dar rug­pjū­čio mė­ne­sį bu­vo pa­kliu­vę į to­kius ne­aiš­kius spąs­tus, pa­si­ra­šę su „Per­lu“ su­tar­tis. Bet la­bai tei­sin­gai ko­le­ga A. But­ke­vi­čius pa­mi­nė­jo, pro­ble­ma gal­būt bu­vo gi­les­nė, kad mes iš­da­vė­me li­cen­ci­jas tie­kė­jams, ku­rie iš tik­rų­jų pa­tys gal­būt net ir ne­ga­mi­na. Da­bar bū­ti­na kuo grei­čiau kai ku­riuos tei­sės ak­tus pri­im­ti ir iš tik­rų­jų iš­spręs­ti šią pro­ble­mą, kad tik­rai ne­­pa­si­kar­to­tų ta si­tu­a­ci­ja.

Bet ver­ti­nant ki­tus da­ly­kus, aš ga­ran­tuo­ju, kad šian­dien tie, ku­rie yra pa­li­kę, bu­vo ne­pa­si­ra­šę su­tar­čių, jiems tieks elek­tros ener­gi­ją nu­sta­ty­ta kai­na ir kom­pen­suos vals­ty­bė, da­lis tik­rai pa­si­rinks tie­kė­ją dėl to, kad kai­na bus pa­siū­ly­ta žen­kliai ma­žes­nė. Gal pa­liks tik­rai tik ne­di­de­lė da­lis, ku­rie bus ne­pa­si­rin­kę, ku­rie gal­būt ne­su­ge­bė­jo įver­tin­ti pa­siū­los, tei­kiamos mū­sų kai ku­rių tie­kė­jų.

Aš lin­kė­čiau iš tik­rų­jų dau­giau ne­be­už­lip­ti ant to grėb­lio, o tik­rai pri­tar­ti šiai da­bar pa­teik­tai įsta­ty­mo pa­tai­sai, nes la­bai svar­bu pa­dė­ti žmo­nėms. Ma­nau, kad jie kuo grei­čiau tik­rai pa­si­rinks tie­kė­ją, ku­ris pa­siū­lys ma­žes­nę kai­ną. Pri­tar­ki­me šiam pro­jek­tui ir vi­siems ly­di­mie­siems ak­tams.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ge­rai. Šiuo klau­si­mu mo­ty­vai iš­sa­ky­ti.

 

11.05 val.

Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-857 16, 18 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1966 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar per­ei­si­me prie ki­to dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mo – Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-1966. Pa­tei­ki­mas. Ger­bia­mas A. Bag­do­nas mums pa­teiks šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ta­da jau žiū­rė­si­me, kas bus to­liau. Pra­šom.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke, už su­teik­tą žo­dį. Ger­bia­mi ko­le­gos, prieš ge­rus me­tus bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vų ir bu­vo pa­teik­tas vi­sas pa­ke­tas Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų, ta­čiau par­la­men­te po il­gų dis­ku­si­jų ko­mi­te­tuo­se, tiek Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te, tiek Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te, vis­gi ne­bu­vo pri­tar­ta. Ta­čiau tuo siū­ly­mu bu­vo lo­giš­kų, ra­cio­na­lių pa­siū­ly­mų, ku­rie šiek tiek pa­leng­vin­tų tiek ver­slui, tiek žmo­nėms su­teik­tų aiš­ku­mo dėl įsta­ty­mo pro­jek­to ir dėl ku­rių ne­su­ta­ri­mų ne­bu­vo. Aš šian­dien juos no­rė­čiau jums ir pa­teik­ti.

Pir­miau­sia siū­lau, kad rug­sė­jo 1 die­ną, jei­gu ji su­tam­pa su sa­vait­ga­liu ir pa­ti šven­tė per­ke­lia­ma į ar­ti­miau­sią dar­bo die­ną pir­ma­die­nį, ri­bo­ji­mo nei šeš­ta­die­nį, nei sek­ma­die­nį pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais par­duo­tu­vė­se ne­bū­tų. Drau­džia­ma bū­tų pre­kiau­ti tą die­ną, ka­da vyks­ta pa­ti šven­tė, tai yra pir­ma­die­nį, nes jei­gu ug­dy­mo įstai­go­je su­si­ren­ka moks­lei­viai, mo­ky­to­jai, vai­kų tė­vai, tai, man at­ro­do, tą die­ną ir ga­lė­tu­me draus­ti pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, bet ne sa­vait­ga­lį, kai pa­čios šven­tės ug­dy­mo įstai­go­je ne­vyks­ta.

Taip pat vie­nas iš siū­ly­mų yra tas, kad da­bar nuo ka­vi­nės iki pa­ties sta­liu­ko, jei­gu taip pa­pras­tai ta­riant, yra nu­ro­do­mas at­stu­mas, kad ga­li bū­ti tik iki 40 met­rų. Aš siū­ly­čiau tą at­stu­mą šiek tiek pra­plės­ti iki 80 met­rų tam, kad va­sa­ros se­zo­no me­tu, ypač pa­jū­ry­je, ver­slas ne­su­si­dur­tų su kiek­vie­no met­ro skai­čia­vi­mu. Šis siū­ly­mas nie­kaip ne­pa­veik­tų al­ko­ho­lio var­to­ji­mo di­dė­ji­mo ar­ba ma­žė­ji­mo.

Ir pas­ku­ti­nis toks siū­ly­mas, kad jei­gu įmo­nės pa­va­di­ni­me mi­ni­mas al­ko­ho­li­nis gė­ri­mas, tai ne­bū­tų trak­tuo­ja­ma kaip re­kla­ma. Man at­ro­do, są­skai­to­je fak­tū­ro­je pa­ra­šy­tas vie­nos ar ki­tos įmo­nės pa­va­di­ni­mas tik­rai nė­ra re­kla­ma. To­kie bū­tų ši­tie siū­ly­mai.

Taip pat no­riu pa­sa­ky­ti, jog da­lis pra­ėju­sios val­dan­čio­sios dau­gu­mos stip­riai su­griež­tin­tų al­ko­ho­lio kon­tro­lės prie­mo­nių kurs­to vals­ty­bės ne­pa­si­ti­kė­ji­mą žmo­gu­mi ir kar­tu in­di­vi­do ne­pa­si­ti­kė­ji­mą vals­ty­be. To­dėl pra­šome jū­sų pa­lai­ky­mo šiems smul­kiems, ta­čiau reikš­min­giems siū­ly­mams, ku­rie ska­tin­tų pa­si­ti­kė­ji­mu grįs­tą al­ko­ho­lio kon­tro­lės po­li­ti­ką Lie­tu­vo­je. Jei­gu tu­rė­si­te klau­si­mų, mie­lai į juos at­sa­ky­siu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pa­na­šu, kad ko­le­gos tu­rės ne­ma­žai klau­si­mų. Pir­ma­sis klau­sia ger­bia­mas A. Ve­ry­ga. Pra­šom.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Be abe­jo, klau­si­mų tu­ri­me la­bai daug. Aš ti­kiuo­si, kad at­sa­ky­mų su­lauk­si­me nuo­šir­džių. Pir­mas kon­kre­tus klau­si­mas, kaip su­skai­čia­vo­te at­stu­mą, ko­dėl 80, ne 79, ne 60? Čia kaip, ma­ta­vo­te ru­le­te ar kaip čia su­skai­čia­vo­te at­stu­mą?

To­liau ki­tas klau­si­mas. Ku­riai kon­kre­čiai įmo­nei yra ak­tu­a­lus pa­va­di­ni­mo klau­si­mas, nes ir da­bar nie­kur ne­drau­džia­ma skelb­ti įmo­nės pa­va­di­ni­mų, juos mes ma­to­me, tiek te­le­vi­zi­jo­je, tiek ki­tur. Tai ku­ri čia kon­kre­čiai įmo­nė krei­pė­si, kie­no čia yra in­te­re­sas? Ar nė­ra taip, kad li­be­ra­lai vėl ga­vo ko­kią nors pa­sko­lą, nes to­je pa­sko­lų įmo­nė­je, gar­siai nu­skam­bė­ju­sio­je, yra įmo­nė, ku­rios pa­va­di­ni­me yra al­ko­ho­li­nio gė­ri­mo pa­va­di­ni­mas? Iš anks­to ačiū už at­sa­ky­mus.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas ko­le­ga, už klau­si­mus. Aš gal šiek tiek pra­dė­siu nuo pa­juo­ka­vi­mo. Ka­dan­gi šiuo me­tu pa­sko­loms tai­ko­mos pa­lū­ka­nos yra gana di­de­lės, tai Li­be­ra­lų są­jū­dis ne­pla­nuo­ja ar­ti­miau­siu me­tu im­ti jo­kių pa­sko­lų.

Da­bar dėl at­stu­mo. Tam, kad ver­slui ne­rei­kė­tų tų met­rų ma­tuo­ti, yra pa­siū­ly­mas dvi­gu­bai pa­di­din­ti at­stu­mą nuo lau­ko ka­vi­nės ar­ba sta­cio­na­rios ka­vi­nės, ku­r ga­lė­tų sto­vė­ti pats sta­liu­kas. Tai la­bai ak­tu­a­lu pa­jū­rio ver­slui. Mes ga­li­me ar­ba pa­leng­vin­ti, ar­ba nie­ko ne­da­ry­ti. Bet, kaip ir mi­nė­jau, šis pa­leng­vi­ni­mas ver­slui nie­kaip ne­pa­di­dins nei al­ko­ho­lio par­da­vi­mo, nei jo su­ma­žins.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar klau­sia L. Sluš­nys. Pra­šom.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Ačiū. Toks pats klau­si­mas, kaip už­da­vė Au­re­li­jus, dėl 80 met­rų. Aš ga­lė­čiau apie tuos 40 met­rų pa­klaus­ti, kas su­skai­čia­vo 40 met­rų? Kaip jis anks­čiau ap­skai­čia­vo ir tą 15 va­lan­dą sek­ma­die­niais, aš ne­la­bai su­pran­tu. Met­rus aš ga­liu su­pras­ti, nors ver­slas ir­gi iš­mo­ko tą nuo­sta­tą kū­ry­biš­kai apei­ti, bet 29 straips­nio kei­ti­mas yra ge­ro­kai su­dė­tin­ges­nis klau­si­mas. Ar toks siū­ly­mas nė­ra gud­ra­vi­mas, ku­riuo sie­kia­ma al­ko­ho­lio pra­mo­nei at­ver­ti pla­tes­nę re­kla­mos rin­ką, ir ga­lė­tų jau žai­džiant – čia ši­tą lei­džia­me – fak­tiš­kai iš es­mės at­nau­jin­ti vi­są re­kla­mą? Ačiū.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas ko­le­ga, už klau­si­mą. Jūs pats pa­sa­kė­te, kad ver­slui ten­ka apei­ti ne­lo­giš­kus drau­di­mus ir ieš­ko­ti bū­dų, kaip tą vie­ną ar ki­tą sta­liu­ką pa­sta­ty­ti to­liau ne­gu 40 met­rų. Man at­ro­do, kaip ir mi­nė­jau, ir ger­bia­mam ko­le­gai Au­re­li­jui at­sa­kiau, tai ne­da­ro įta­kos al­ko­ho­lio par­da­vi­mams, vi­siš­kai ne­da­ro. (Bal­sai sa­lė­je) Apie at­stu­mą klau­sė­te. Klau­sė­te apie at­stu­mą.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­per­ei­ki­te į tar­pu­sa­vio dis­ku­si­ją. Aš stab­dau dis­ku­si­ją. Ko­le­gos, jūs pa­klau­sia­te, pra­ne­šė­jas at­sa­ko ir ei­na­me prie ki­tų.

A. BAGDONAS (LSF). Aš at­sa­kiau. Da­bar ant­ras klau­si­mas bu­vo dėl įmo­nių. Kaip ir sa­kiau, jo­kia įmo­nė į ma­ne as­me­niš­kai ne­si­krei­pė. Man at­ro­do, kad tas ri­bo­ji­mas ar­ba in­ter­pre­ta­vi­mas, kad gal­būt kas nors pa­si­nau­dos ir ši­taip re­kla­muos al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus, yra per­tek­li­nis. Bet net ne­abe­jo­ju, jei­gu ši­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui bus pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo, tai tiek Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, tiek Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, jei­gu ma­tys, kad čia yra grės­mių, ši­tam punk­tui ga­li ne­pri­tar­ti, nes jo­kio krei­pi­mo­si į ma­ne ne­bu­vo, kad jis bū­tų. Man at­ro­do, jis yra per­tek­li­nis ir to ne­tu­rė­tų bū­ti įsta­ty­me.

PIRMININKAS. Ge­rai. Klau­sia ger­bia­ma B. Pet­ke­vič. Jos nė­ra sa­lė­je. Ger­bia­mas M. Pui­do­kas klau­sia. Pra­šom.

M. PUIDOKAS. Ar ne­gal­vo­ja­te, ar to­kie žings­ne­liai, at­lais­vi­nan­tys pre­ky­bą al­ko­ho­liu, kaip vi­ru­sas griaus ge­rai vei­kian­čią pre­ky­bos al­ko­ho­liu sis­te­mą, nu­kreip­tą į al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ma­ži­ni­mą? Ir tuo­met ko­dėl gi ne­pa­siū­lius ne­pre­kiau­ti rug­sė­jo 1-ąją, o jei tai lais­va­die­nis, ir ar­ti­miau­sią dar­bo die­ną, ku­rią, ti­kė­ti­na, vyk­tų šven­ti­niai ren­gi­niai, su­si­ję su Ži­nių die­na? Kaip tai ga­lė­tu­mė­te pa­ko­men­tuo­ti?

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Man at­ro­do, kai mes iš­girs­ta­me, kad bus kas nors kei­čia­ma Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­me, pra­de­da­me iš kar­to ne­įsi­gi­li­nę į tu­ri­nį kal­bė­ti apie tai, kad kaž­kas bus li­be­ra­li­zuo­ja­ma, kaž­kas bus at­ve­ria­ma. Ma­no gi­liu įsi­ti­ki­ni­mu, jei­gu sa­vait­ga­lį yra rug­sė­jo 1-oji ir pa­ti šven­tė ne­vyks­ta, o pa­ti idė­ja yra, kad bū­tent šven­tės me­tu ne­bū­tų pre­kiau­ja­ma par­duo­tu­vė­se al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, tai lo­giš­ka bū­tų tą da­tą per­kel­ti. Ir jei­gu, kaip mi­nė­jau, ka­len­do­ri­nė rug­sė­jo 1-oji yra ar­ba šeš­ta­die­nį, ar­ba sek­ma­die­nį, ją per­kel­ti į pir­ma­die­nį, kuo­met vyks­ta šven­tė, ir tą die­ną draus­ti pre­ky­bą al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais par­duo­tu­vė­se. O sa­vait­ga­lį aš ne­ma­tau pras­mės, dėl ko rei­kė­tų draus­ti, jei­gu ne­vyks­ta jo­kie ren­gi­niai, jei­gu į mo­kyk­las ne­si­ren­ka tiek pe­da­go­gai, tiek vai­kai, tiek vai­kų tė­vai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Ne­kro­šius.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš tai pa­juo­kau­da­mas at­sa­ky­siu Au­re­li­jui, kaip ma­ta­vo tuos 80 met­rų. Ka­dan­gi val­dan­tie­ji da­bar daug nu­si­ma­no apie fut­bo­lą, tai fut­bo­lo aikš­tės yra pa­na­šus at­stu­mas.

O pa­klaus­ti no­rė­čiau dėl re­kla­mos. Koks tiks­las re­kla­muo­ti pa­va­di­ni­mą įmo­nės, ku­ri pre­kiau­ja al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, ne­sie­kiant, kad bū­tų par­duo­da­ma kuo dau­giau al­ko­ho­lio? Koks tiks­las re­kla­muo­ti tie­siog pa­va­di­ni­mą, lo­go­ti­pą?

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Kaip ir mi­nė­jau, man at­ro­do, kad šis rei­ka­la­vi­mas ar­ba įsta­ty­me įtvir­tin­ta nuo­sta­ta yra ne­tei­sin­ga. Jei­gu bū­tų ko­kių nors pa­grįs­tų abe­jo­nių, kad vie­na ar ki­ta įmo­nė, ku­rios pa­va­di­ni­me yra mi­ni­mas al­ko­ho­li­nis gė­ri­mas, re­kla­ma­vo, tai ga­li­ma ko­mi­te­tuo­se tik­rai apie tai dis­ku­tuo­ti. Bet man at­ro­do, kad pa­čia­me įsta­ty­me to­kia nuo­sta­ta yra ne­lo­giš­ka ir per­tek­li­nė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. To­liau klau­sia ger­bia­mas D. Ke­pe­nis. Pra­šom.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas ko­le­ga An­driau, na, mes ži­no­me, kad jūs vi­suo­met klau­si­mus pa­tei­kia­te la­bai kva­li­fi­kuo­tai ir ap­gal­vo­tai, ir ap­skai­čiuo­tai. Ne­abe­jo­ju, kad jūs pui­kiai ap­skai­čia­vo­te, koks yra san­ty­kis tos nau­dos, ku­rią su­ku­ria vals­ty­bei al­ko­ho­lio pre­ky­ba, ir tos ža­los, ku­ri kai­nuo­ja po to įveik­ti pa­sek­mes. Ži­no­te apie pa­sek­mes, apie mū­sų žmo­nių žū­tis, apie šei­mų su­dar­ky­mą dėl al­ko­ho­lio ir taip to­liau. Tai koks yra nau­dos ir ža­los san­ty­kis, pra­šau at­sa­ky­ti. Ačiū.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju, ko­le­ga, už klau­si­mą. Ne­ži­nau, ar čia po­sė­džių sa­lė­je kas nors ga­lė­tų tiks­liai at­sa­ky­ti į to­kį klau­si­mą, bet aš vi­siš­kai pa­lai­kau jū­sų po­zi­ci­ją, ne kar­tą gir­dė­tą, ma­nau, kad švie­ti­mas, ug­dy­mas, są­mo­nin­gu­mo ug­dy­mas, svei­ka gy­ven­se­na, ak­ty­viai lei­džia­mas lais­va­lai­kis ga­li pri­si­dė­ti prie to, kad žmo­nės ma­žiau var­to­tų al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, bet ne drau­di­mų po­li­ti­ka ei­nant, o są­mo­nin­gu­mo ug­dy­mu.

PIRMININKAS. Ge­rai, dė­ko­ju. Klau­si­mą už­duos ger­bia­mas R. Že­mai­tai­tis.

R. ŽEMAITAITIS (LRF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, sa­ky­čiau, tai vie­nas iš pro­jek­tų, dėl ku­rio aš jus svei­ki­nu, ir tik­rai pa­lai­ky­mas tu­ri bū­ti. Dėl tų met­rų. Aš ban­džiau su­skai­čiuo­ti, kiek man nuo „Zui­kio dar­žo“ iki cen­tri­nės gel­bė­to­jų sto­ties bū­tų nu­ei­ti, gal ži­no­te, kiek ten tų met­rų yra, nes no­riu aš to alaus vi­są lai­ką iš­ger­ti ir vis ne­ga­liu, ir vėl aš ei­nu ten kas kar­tą pa­si­im­ti. Re­a­liai, dar kar­tą pa­sa­ky­siu, svei­ki­nu dėl šio pro­jek­to, bet klau­si­mas yra, kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, ką reiš­kia ne­lai­ky­ti al­ko­ho­lio re­kla­ma įmo­nių pa­va­di­ni­muo­se? Pa­vyz­džiui, „Čes­lo­vo vy­nas“ yra pas mus Ža­gat­pur­vių kai­me, tai jau čia bū­tų ne re­kla­ma, nes tai yra pa­va­di­ni­mas. Tai kaip yra čip­sų kaž­kie­no sko­nio, „Svies­tas svies­tuo­tas“ yra to­je vie­to­je, tai, aš ma­nau, ana­lo­giš­kai, žiū­rint pro­tin­gu­mo kri­te­ri­jų, jis ir ne­ga­lė­tų bū­ti lai­ko­mas re­kla­ma. Kaip jūs į tai žiū­ri­te?

A. BAGDONAS (LSF). Kaip ir mi­nė­jau, iš tie­sų su pa­sta­ba su­tin­ku, bet to­kių duo­me­nų, kad kaž­ku­ri įmo­nė sa­vo pa­va­di­ni­mą nau­do­tų kaip re­kla­mą, aš ne­tu­riu. Jei­gu ko­mi­te­tai ma­tys ki­taip pri­ta­rus ši­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je… na, tik­rai šis tre­čias siū­ly­mas nė­ra pa­grin­di­nis. Pa­grin­di­nis siū­ly­mas yra Rug­sė­jo 1-oji, kur pri­trū­ko šiek tiek, man lo­gi­kos pri­trūks­ta, ir ant­ras siū­ly­mas šiek tiek pa­di­din­ti at­stu­mą, nes ben­drau­jant su žmo­nė­mis, su smul­kiai­siais ver­slais, jie tik­rai su­si­du­ria su tuo ir jiems ten­ka ma­tuo­ti tuos at­stu­mus. Tai kam pa­pil­do­mai ap­sun­kin­ti mums sa­vo ver­slus, ku­rie dir­ba tiek Vil­niu­je, tiek Lie­tu­vos pa­jū­ry­je. Ypač tai pa­si­jau­tė Vil­niu­je, kai dėl ko­vi­do bu­vo pri­im­ti ri­bo­ji­mai ir sta­liu­kai bu­vo ati­trauk­ti vie­nas nuo ki­to kuo to­liau. Šis ri­bo­ji­mas, man at­ro­do… ga­lė­tu­me mes tam pri­tar­ti ir tai, kaip ir mi­nė­jau, ne­pa­di­din­tų al­ko­ho­lio par­da­vi­mo ir ne­su­ma­žin­tų jo.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas A. Vin­kus dar klau­sia pas­ku­ti­nis. Pra­šau.

A. VINKUS (LVŽSF). Mie­las ko­le­ga, mes ge­ri bi­čiu­liai ir tur­būt ne­su­pyk­si­te, bet čia aš no­rė­čiau gal man­da­gia for­ma pa­sa­ky­ti, kad gy­vy­bė ir vi­sa, kas ją su­pa, yra šven­ta. Ir vi­si tu­ri­me gal­vo­ti apie pre­dis­po­nuo­jan­čius ri­zi­kos fak­to­rius, kaip dar la­biau pa­dė­ti gy­vy­bei. Per­gal­vo­ki­te, jei­gu ga­li­te dar, bent jau su Rug­sė­jo 1 die­na ne­su­ves­ki­te to, ką jūs čia šian­dien pa­sa­kė­te. Lin­kiu sėk­mės dar pa­gal­vo­ti.

A. BAGDONAS (LSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, aš dė­ko­ju jums už įžval­gas, už jū­sų iš­min­tį ir pa­tir­tį, bet dar kar­te­lį pa­­kar­to­siu, apie ką yra įsta­ty­mo pro­jek­tas. Jei Rug­sė­jo 1-oji su­tam­pa su sa­vait­ga­liu, sa­vait­ga­lį moks­lo ar­ba, ki­taip ta­riant, mo­kyk­los ne­da­ro šven­tės, jos ne­or­ga­ni­zuo­ja, ji yra or­ga­ni­zuo­ja­ma ar­ti­miau­sią dar­bo die­ną, tai yra pir­ma­die­nį. Tai ir siū­ly­mas bū­tų, kad ne šeš­ta­die­nį, ne sek­ma­die­nį ga­lio­tų drau­di­mas par­duo­tu­vė­se pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, o pir­ma­die­nį, bū­tent šven­tės die­ną, kai vi­si ren­ka­si į ug­dy­mo įstai­gas ir šven­čia Rug­sė­jo 1-ąją, nors ji ir nė­ra ka­len­do­ri­nė.

PIRMININKAS. Ge­rai. Dė­ko­ju ger­bia­mam ko­le­gai, jūs ga­li­te už­im­ti sa­vo dar­bo vie­tą. Da­bar mo­ty­vai už, prieš.

Už kal­ba R. Že­mai­tai­tis.

R. ŽEMAITAITIS (LRF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Dar kar­tą, kaip ir klaus­da­mas, aš ma­nau, kad tik­rai nė­ra jis to­bu­las, tik­rai yra daug kur tai­sy­ti­nas, rei­kia kaž­kiek keis­ti at­si­žvel­giant į pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus, ką ir ko­le­ga Au­re­li­jus mi­nė­jo, ir ki­ti, bet iš es­mės aš siū­ly­čiau šiam pro­jek­tui pri­tar­ti. Na, keis­tai mes at­ro­do­me su šiais drau­di­mais, kai vie­niems ga­li­ma, ki­tiems ne­ga­li­ma, vie­ni at­si­ne­ša ko­kia­me gi­ros bu­te­liu­ke ar ko­ka­ko­lo­je, o ki­tas tu­ri kaž­kur nu­ei­ti, ypač va­sa­ros me­tu. Už­sie­nie­čių kon­teks­te mes la­bai juo­kin­gai at­ro­do­me. Va­sa­ra, bent jau ke­liau­jant po mū­sų kai­my­ni­nes ša­lis, tiek po Lat­vi­ją, po Len­ki­ją ir po Es­ti­ją, ir­gi pa­ro­dė, kad to­kių kvai­lų drau­di­mų ten tik­rai nė­ra. Tik­rai kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. A. Ve­ry­ga kal­bės prieš.

A. VERYGA (LVŽSF). De­ja, bet aš ne­su­tik­siu su ko­le­ga Re­mi­gi­ju­mi ir ra­gin­siu bal­suo­ti prieš dėl ke­le­to da­ly­kų.

Pir­miau­sia, šia­me pri­sta­tyta­me pro­jek­te tik vie­na nuo­sta­ta yra lo­giš­ka, tai yra dėl Rug­sė­jo 1-osios. Bet ma­nau, kad tai yra tik­tai dū­mų už­dan­ga, no­rint už­mas­kuo­ti tuos du ki­tus ke­ti­ni­mus, su­si­ju­sius su al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų re­kla­mos ir pre­ky­bos li­be­ra­li­za­vi­mu.

Ko­dėl siū­ly­čiau ne­pri­tar­ti? Pir­miau­sia dėl to, kad Lie­tu­va nė­ra iš­spren­du­si šios pro­ble­mos. Mes ne­sa­me pa­sie­kę net Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių vi­dur­kio pa­gal al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų su­var­to­ji­mą. Šie siū­ly­mai yra į li­be­ra­li­za­vi­mo pu­sę. Va­di­na­si, ne spręs pro­ble­mą, o ją gi­lins.

Ma­no ko­le­gos Dai­niaus už­duo­tas klau­si­mas dėl ža­los ir nau­dos san­ty­kio. Gai­la, kad ko­le­ga A. Bag­do­nas ne­pa­si­do­mė­jo. Yra Lie­tu­vo­je to­kie ty­ri­mai at­lik­ti, ne vie­nas jau toks ty­ri­mas yra pa­da­ry­tas. Ža­la yra su­skai­čiuo­ta, tie­sa, ne vi­sa, to­kia la­bai mi­ni­ma­lis­ti­nė ža­la, sie­kian­ti ke­lis šim­tus mi­li­jo­nų eu­rų per me­tus ir vir­ši­jan­ti tai, ką biu­dže­tas su­ren­ka. Va­di­na­si, mes pri­si­da­ro­me dau­giau bė­dos, ne­gu gau­na­me iš to nau­dos.

Vis­gi, ko­le­gos, ne­ap­si­gau­ki­me. Tas kal­bė­ji­mas apie Rug­sė­jo 1-ąją vi­so la­bo yra dū­mų už­dan­ga. Jei­gu tik­rai no­ri­ma spręs­ti rug­sė­jo 1 die­nos klau­si­mą, ga­li­ma to­kį siū­ly­mą re­gist­ruo­ti kaip at­ski­rą spren­di­mą. Ta­da tik­rai, aš ma­nau, ko­le­gos, ir mes pri­tar­tu­me. Da­bar to­kiam pro­je­k­tui, pri­kai­šio­tam re­kla­mos li­be­ra­li­za­vi­mo spren­di­mų, už jų, ma­nau, sle­pia­si kon­kre­čios įmo­nės, tik­rai siū­lau ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ka­dan­gi jau yra 11 val. 22 min., gal ir ga­li­me iš­kart ap­si­spręs­ti dėl šio klau­si­mo bal­suo­da­mi. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš siū­lau vi­siems su­sės­ti į dar­bo vie­tas, pra­dė­si­me bal­sa­vi­mą dėl jau ap­svars­ty­tų klau­si­mų.

Pir­miau­sia bal­suo­si­me dėl ką tik pa­teik­to klau­si­mo – Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo 16, 18 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Jį ką tik pa­tei­kė ger­bia­mas A. Bag­do­nas. Bal­suo­ja­me dėl Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo.

Už­si­re­gist­ra­vo 105, bal­sa­vo 104: už – 40, prieš – 20, su­si­lai­kė 44. Pro­jek­tui ne­pri­tar­ta.

Bal­suo­si­me al­ter­na­ty­viai, ar at­mes­ti, ar grą­žin­ti to­bu­lin­ti. Kas už, va­di­na­si, grą­žin­ti to­bu­lin­ti, kas prieš, va­di­na­si, at­mes­ti pro­jek­tą.

Už­si­re­gist­ra­vo 111, bal­sa­vo 109: už – 77, prieš – 32. Tai­gi pro­jek­tas grą­ži­na­mas to­bu­lin­ti.

Ger­bia­ma R. Baš­kie­nė per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šom.

R. BAŠKIENĖ (DFVL). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, iš tie­sų per pra­ėju­sį bal­sa­vi­mą bu­vo ma­no klai­da – no­rė­čiau iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę prieš šį įsta­ty­mą, kad ga­lė­čiau ra­miai mie­go­ti.

PIRMININKAS. Prieš. Su­pra­tau. Jū­sų bal­sas bu­vo prieš, su­kly­do­te bal­suo­da­ma. Ge­rai.

 

11.24 val.

Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 1 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 194 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2001(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

To­liau grįž­ta­me į dar­bo­tvarkės pra­džią. Dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mas – Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2001. Čia yra li­kęs tik bal­sa­vi­mas, jei­gu aš ge­rai pa­me­nu. Mes lei­džia­me bal­sa­vi­mą dėl Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo. Bal­suo­ja­me. Bal­suo­ja­me dėl Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo 1 ir 19 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2001(2).

Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai di­de­lis triukš­mas sa­lė­je, mes juk bal­suo­ja­me, spren­džia­me dėl įsta­ty­mo. La­bai di­de­lis triukš­mas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 120, bal­sa­vo 118: už – 86, prieš – 5, su­si­lai­kė 27. Tai­gi, įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.25 val.

Dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ir ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tų sa­vi­nin­kų ben­dri­jų įstaty­mo Nr. XI-1967 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 ir 14 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-286(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

To­liau dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ir ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tų sa­vi­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-286(2). Čia li­ko 8 straips­nis, mes ne­ga­lė­jo­me, dėl jo nie­kaip ne­ra­do­me ben­dro su­ta­ri­mo sa­lė­je, da­bar bal­suo­da­mi ap­si­sprę­si­me dėl 8 straips­nio. Ar pri­ta­ria­me 8 straips­niui? Toks bus il­giau už ki­tus pa­bran­din­tas straips­nis, ki­tiems pri­ta­rė­me ben­dru su­ta­ri­mu. Pri­me­nu, kad dėl ki­tų straips­nių mes ap­si­spren­dė­me, bal­suo­si­me tik dėl vi­so ir dėl šio straips­nio, dėl jo vyks­ta bal­sa­vi­mas, tai yra dėl 8 straips­nio.

Už­si­re­gist­ra­vo 120, bal­sa­vo 120: už – 118, prieš nie­kas ne­bal­sa­vo, su­si­lai­kė 2. Tai­gi, ga­na vie­nin­gai 8 straips­nis pri­im­tas.

Da­bar dėl vi­so pro­jek­to. Yra kal­ban­čių už. Ger­bia­mas A. Vin­kus. Pra­šom.

A. VINKUS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, kaip ži­no­te, ben­dro nau­do­ji­mo ob­jek­tams val­dy­ti sa­vi­nin­kai ga­li pa­si­rink­ti įvai­rias val­dy­mo for­mas: steig­ti ben­dri­jas, su­da­ry­ti jung­ti­nės veik­los su­tar­tis, pa­si­rink­ti ben­dro nau­do­ji­mo ob­jek­tų ad­mi­nist­ra­to­rių. Nors ir aki­vaiz­džiai ste­bi­ma, kad ben­dri­jos stei­gi­mas ben­drai nuo­sa­vy­bei val­dy­ti yra žen­kliai efek­ty­ves­nis ir ra­cio­na­les­nis bū­das, prak­ti­ko­je daž­nai na­mui pa­ski­ria­mas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­to­rius ir ta tei­sė lais­vai rink­tis yra ap­ri­bo­ja­ma. Įsta­ty­mo pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te nu­ro­do­ma, kad ad­mi­nist­ra­to­rius ne tik truk­do steig­ti ben­dri­ją, bet ir kai ka­da pik­tnau­džiau­ja vyk­dy­da­mas jam pa­ves­tas funk­ci­jas.

Tai­gi, įsi­ti­ki­nę, ku­ri ben­dros nuo­sa­vy­bės val­dy­mo for­ma yra efek­ty­viau­sia ir pri­im­ti­niau­sia dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jams, įsta­ty­mo pro­jek­to au­to­riai tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą to­bu­li­na su­kur­da­mi pa­lan­kes­nes są­ly­gas ben­dri­joms pa­plis­ti ir (ma­no gal­va, la­bai svar­bu) sa­vi­val­dy­bės ski­ria­mo ad­mi­nist­ra­to­riaus, ku­rio in­te­re­sai pa­pras­tai yra prieš­ta­rin­gi, eli­mi­na­vi­mui dėl dau­gia­bu­čio na­mo val­dy­mo klau­si­mų pri­ėmi­mo iš­spręs­ti. Ka­dan­gi pro­jek­tas sėk­min­gai pra­ėjęs pa­tei­ki­mo, svars­ty­mo sta­di­jas, aš dau­giau ne­si­plė­siu ir esu tvir­tai ap­si­spren­dęs, ir bal­suo­siu už, ir jus agi­tuo­ju už.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti prieš. Ar tik­rai no­ri­me kal­bė­ti už? (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­ma L. Girs­kie­nė da­bar.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). La­bai dė­kui ko­le­gai, kad pri­ta­ria. Aš dar tru­pu­tį pri­dė­siu. Iš tie­sų no­riu pa­dė­ko­ti, tai tur­būt yra pir­mas at­ve­jis, kai po­zi­ci­ja ir opo­zi­ci­ja su­ta­ria dėl įsta­ty­mo svar­bos. Tik­rai dė­ko­ju Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kei, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui, kad ne­su­stab­dė ma­no pa­siū­ly­tų pa­tai­sų ir su­pra­to, ko­kios svar­bios per­mai­nos yra dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­vi­mo sri­ty­je. Kvie­čiu vi­sus vie­nin­gai pa­lai­ky­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ir pas­ku­ti­nis už ger­bia­mas K. Ma­žei­ka. Pra­šom.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Prie tų ge­rų žo­džių tiek ko­mi­te­to pir­mi­nin­kei, tiek mi­nist­rui no­riu pa­lin­kė­ti… Iš tie­sų tai yra tik la­šas jū­ro­je tur­būt prie tų pro­ble­mų spren­di­mo, nes su dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­vi­mu iš tie­sų yra be­ga­lė pro­ble­mų. Tik­rai lin­kiu ne­ap­si­ri­bo­ti tuo ma­žu grū­de­liu, ku­rį mes čia šian­dien ban­do­me pa­sė­ti, kad iš jo kas nors bū­tų ge­ro. No­riu pa­lin­kė­ti, kad tos pro­ble­mos, su ku­rio­mis su­si­du­ria dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai dėl di­de­lių ad­mi­nist­ra­vi­mo kai­nų, dėl ne­pa­grįs­tų są­skai­tų už dar­bus ir tų pa­čių ran­go­vų, su­si­ju­sių su pa­čiais ad­mi­nist­ra­to­riais ir taip to­liau, yra dau­gy­bė pro­ble­mų, ku­rias rei­kia spręs­ti… Su pa­lin­kė­ji­mu tik­rai kvie­čiu pri­tar­ti ir te­gul tai bū­na pir­mas ma­žas žings­nis link iš­ju­dė­ji­mo į pro­ble­mų spren­di­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Ger­bia­ma­sis R. Šar­knic­kas dar kal­bės už. Pra­šom.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ačiū vi­siems šį pro­jek­tą ren­gu­siems Sei­mo na­riams. Tik no­riu pa­sa­ky­ti, kad šis spren­di­mas dar ne­pa­lie­čia ki­tų pro­ble­mų, ku­rių yra gau­su. Šio klau­si­mo tik­rai ne­pa­li­ki­me ir per­spek­ty­vo­je taip pat tei­ki­me, to­bu­lin­ki­me tei­sės ak­tus. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Bal­suo­ja­me dėl vi­so Dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ir ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tų sa­vi­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo pro­jek­to. Pro­jek­tas ga­vo la­bai daug ge­rų lin­kė­ji­mų, ma­tyt, jie pa­si­reikš ir bal­suo­jant.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 122, bal­sa­vo 122 Sei­mo na­riai, vi­si 122 bal­sa­vo už. Tai­gi įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.30 val.

Ci­vi­li­nio ko­dek­so 6.978 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1147(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ly­di­ma­sis 1-3.2 klau­si­mas – Ci­vi­li­nio ko­dek­so vie­no straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1147(2). Ti­kė­ti­na pa­na­ši sėk­mė. Bal­suo­ja­me dėl ly­di­mo­jo Ci­vi­li­nio ko­dek­so. Pra­šom.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 122, bal­sa­vo 120 Sei­mo na­rių, vi­si 120 bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.31 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 221, 222 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1693(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ke­liau­ja­me prie 1-4 klau­si­mo – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1693(2). Čia dėl 1 straips­nio nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, rei­kia dėl jo bal­suo­ti. Bal­suo­ja­me dėl 1 straips­nio. Ap­si­spręs­ki­me dėl 1 straips­nio. Šiuo klau­si­mu bu­vo įvai­rių nuo­mo­nių. Tai­gi da­bar bal­suo­ja­me dėl 1 straips­nio, pas­kui ap­si­sprę­si­me dėl vi­so pro­jek­to, nes ki­ti straips­niai jau yra pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu, iš­sky­rus 1 straips­nį.

Už­si­re­gist­ra­vo 122, bal­sa­vo 122 Sei­mo na­riai: už – 110, prieš – 1, su­si­lai­kė 11. 1 straips­nis pri­im­tas.

Da­bar dėl vi­so Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pro­jek­to yra prieš. M. Pui­do­kas kal­bės prieš vi­są pro­jek­tą.

M. PUIDOKAS. Įsta­ty­mo pro­jek­tu nu­ma­ty­ta, kad sta­tis­ti­nių duo­me­nų pa­tei­ki­mas nu­sta­ty­ta tvar­ka ofi­cia­lią sta­tis­ti­ką tvar­kan­čioms įstai­goms ar­ba me­la­gin­gų, ne­iš­sa­mių sta­tis­ti­nių duo­me­nų pa­tei­ki­mas ofi­cia­lią sta­tis­ti­ką tvar­kan­čioms įstai­goms už­trau­kia bau­dą ju­ri­di­nių as­me­nų va­do­vams ar ki­tiems at­sa­kin­giems as­me­nims. Da­bar ga­lio­jan­čia­me įsta­ty­me yra aiš­kiai nu­ma­ty­ta, jog duo­me­nys tu­ri bū­ti pa­teik­ti nu­sta­ty­ta tvar­ka. Ir tuo vis­kas pa­sa­ky­ta. Ką reiš­kia „ne­iš­sa­mių“? Tai ar­ba ati­tin­ka nu­sta­ty­tą tvar­ką, ar­ba ne. Žo­de­ly­tis „ne­iš­sa­mus“ tik su­ke­lia su­maiš­tį ir ga­li tap­ti tik­rin­to­jo įran­kiu baus­ti pa­tei­kė­ją, nes kon­tro­liuo­jan­čiai ins­ti­tu­ci­jai ga­li pa­si­ro­dy­ti, kad ata­skai­ta ne­iš­sa­mi, nors ką tai kon­kre­čiai reiš­kia, ga­li ir ne­pa­aiš­kė­ti. To­dėl lai­kau šį pa­kei­ti­mą dar vie­nu per­tek­li­niu įran­kiu ver­slui kon­tro­liuo­ti ir siū­lau bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Bal­suo­ja­me dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 125, bal­sa­vo 124 Sei­mo na­riai: už – 115, prieš – 1, su­si­lai­kė 8. Tai­gi įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.34 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 39 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-416(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Per­ei­na­me prie 1-5 klau­si­mo – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 39 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-416(2). Tur­būt kvie­si­me ger­bia­mą­jį A. Kup­čins­ką grįž­ti dėl pro­ce­dū­ros į tri­bū­ną. Mes tu­rė­jo­me Sei­mo na­rių A. Bi­lo­tai­tės, E. Pu­pi­nio ir ki­tų pa­siū­ly­mą, dėl jo mums rei­kia ap­si­spręs­ti. Jį vi­sų pir­ma rei­kia pri­sta­ty­ti. Ger­bia­mos A. Bi­lo­tai­tės ne­ma­tau. Gal­būt E. Pu­pi­nis ga­lė­tų pri­sta­ty­ti pa­siū­ly­mą, jei­gu ga­li­te. Pra­šom.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Iš tik­rų­jų tur­būt pa­siū­ly­mas bu­vo, bet, kiek ži­nau, su­ras­tas tam tik­ras kon­sen­su­sas. Tai gal­būt te­gu ko­mi­te­to at­sto­vas pri­sta­to, nes iš tik­rų­jų jis šiek tiek kei­čia­si, bet yra at­si­žvelg­ta.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, jei­gu po­sė­džio pir­mi­nin­kas…

PIRMININKAS. Pra­šom ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti. Ar­gu­men­tai bu­vo to­kie, kad siū­lo­ma pri­tar­ti K. Star­ke­vi­čiaus, L. Sa­vic­ko, A. Kup­čins­ko ir I. Pa­kar­kly­tės nau­jiems pa­siū­ly­mams, ku­riuo­se yra tiks­liau ir tei­sin­giau įvar­di­ja­mi siun­čia­mi do­ku­men­tai. (Bal­sai sa­lė­je) Na, taip.

PIRMININKAS. Vis tiek ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, tai mes tu­ri­me bal­suo­ti.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Aš iš­sa­kiau ar­gu­men­tus. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, bet ar­gu­men­tai to­kie, kad bu­vo pri­tar­ta ki­tiems pa­siū­ly­mams – K. Star­ke­vi­čiaus, L. Sa­vic­ko, A. Kup­čins­ko ir I. Pa­kar­kly­tės.

PIRMININKAS. Ar vi­si tei­kė­jai su­tin­ka ir at­si­i­ma sa­vo pa­siū­ly­mą? Ta­da dėl jo ne­bal­suo­si­me. E. Pu­pi­nis, J. Ur­ba­na­vi­čius, I. Ha­a­se, S. Šed­ba­ras, M. Mal­dei­kis, D. Asa­na­vi­čiū­tė? Jei­gu at­si­i­ma­te ir jums tin­ka ki­tas va­rian­tas, ta­da ne­rei­kia bal­suo­ti.

To­liau Sei­mo na­rių K. Star­ke­vi­čiaus, L. Sa­vic­ko, A. Kup­čins­ko bu­vo pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Taip, ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. A. Bag­do­nas per cen­tri­nį mik­ro­fo­ną dar ta­da. Pra­šom. Dėl ve­di­mo tvarkos?

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju po­sė­džio pir­mi­nin­kui už su­teik­tą žo­dį. Šis siū­ly­mas pa­žei­džia Sei­mo sta­tu­tą, jis pa­teik­tas tik va­kar 8 va­lan­dą ry­te, to­dėl šian­dien par­la­men­te svars­to­mas ne­ga­li bū­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už pa­sta­bą. Jei tai yra tie­sa, mes ne­ga­li­me ta­da svars­ty­ti šio pa­siū­ly­mo. Ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas gal ta­da tie­siog ko­men­ta­rą, kaip mes da­ro­me. Ar da­ro­me per­trau­ką dėl šio klau­si­mo, nes ne­iš­ei­na svars­ty­ti, ypač jei ano siū­ly­mo tei­kė­jai su­tin­ka su šiuo, ku­ris yra ne­tin­ka­mai re­gist­ruo­tas, ta­da mes tik­rai įsi­ve­lia­me. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Pra­šom.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Jei­gu rei­ka­la­vi­mas yra toks, nes ten va­lan­dų skai­čius ne­iš­lai­ky­tas, ta­čiau aš ma­tau, kad yra kon­sen­su­sas, ir mes pri­tar­tu­me ki­tam pa­siū­ly­mui, bet jei­gu yra toks pa­siū­ly­mas, mes ta­da tie­siog ki­ta­me po­sė­dy­je svars­ty­si­me. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, jei­gu vi­sas Sei­mas su­tik­tų, kad mes ga­li­me svars­ty­ti tą pa­siū­ly­mą, tai gal­būt ga­li­me. Ma­tau, kad ne­ga­li­me. Tai aš tik pa­klau­siau, aš tik pa­klau­siau. Prog­no­za­vau jū­sų re­ak­ci­ją. Vis­kas ge­rai. Gal­vo­jau, gal bus kon­sen­su­sas. Ta­da da­ro­me dėl šio klau­si­mo per­trau­ką, ir vis­kas. Vis­kas. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pri­ta­rė, kad svars­ty­ti to­liau ne­ga­li­me. Vis­kas, ei­na­me prie ki­to klau­si­mo. Šį klau­si­mą svars­ty­si­me ki­ta­me po­sė­dy­je.

 

11.38 val.

Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-403(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Darbotvarkės 1-6 klau­si­mas – Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-403(2). Čia dėl vis­ko ap­si­spręs­ta, li­ko tik bal­sa­vi­mas. Bal­suo­ja­me dėl Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo. Bu­vo pa­siū­ly­mas, jam pri­tar­ta. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Li­ko tik bal­sa­vi­mas. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 121, bal­sa­vo 120: už – 120, prieš ne­bu­vo. Tai­gi įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

Ger­bia­mas A. Ne­kro­šius. Pra­šom.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Dėl ve­di­mo tvar­kos dėl pra­ėju­sio klau­si­mo. Ka­dan­gi bu­vo teik­tas pa­siū­ly­mas, tik nebu­vo ­iš­lai­ky­tas ter­mi­nas, tai mes dėl pa­siū­ly­mo bal­suo­ti ne­ga­li­me, bet gal pa­tį pro­jek­tą mes ga­li­me svars­ty­ti ir jį pri­im­ti šian­dien? Mums nie­kas ne­truk­do to pa­da­ry­ti.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, mes net ir pir­mą­jį pa­siū­ly­mą, ku­rį svars­tė­me… tei­kė­jai at­si­ė­mė, nes jiems ti­ko ki­tas pa­siū­ly­mas, bet jo ter­mi­nas ne­iš­lai­ky­tas. Čia tik­rai ne­iš­ei­na svars­ty­ti. Ge­rai. Ger­bia­mas R. Že­mai­tai­tis.

R. ŽEMAITAITIS (LRF). Pir­mi­nin­ke, kaip po­sė­džio pir­mi­nin­kas, ger­bia­mas Pau­liau, to­kiu at­ve­ju pra­ne­šė­jas tu­rė­jo pa­pra­šy­ti per­trau­kos ir tu­rė­jo bū­ti per­trau­ka. Da­bar jis nu­ė­jo, pupt at­si­sė­do varg­šas, va­di­na­si, nie­kas ne­įvy­ko. Tai klau­si­mas: nei per­trau­ka, nei baig­tas pri­ėmi­mas, jo­kia pro­ce­dū­ra ne­baig­ta, tai ar­ba tu­ri pra­ne­šė­jas grįž­ti at­gal ir pa­pra­šy­ti per­trau­kos su­re­gu­liuo­ti…

PIRMININKAS. Kaip tai ne­baig­ta? Ne, ger­bia­mas Re­mi­gi­jau, tai­gi aš taip ir for­mu­la­vau: ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pa­pra­šė per­trau­kos, aš tą gar­siai pa­sa­kiau. (Bal­sai sa­lė­je) Tai ar pra­ne­šė­jas su­tin­ka, kad bu­vo siū­lo­ma per­trau­ka, nes ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas tą įgar­si­no ir aš tą įgar­si­nau kaip po­sė­džio pir­mi­nin­kas. Gal A. Kup­čins­kas ir ne­pa­sa­kė taip.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš su­tin­ku su ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­siū­ly­mu im­ti per­trau­ką iki ki­to po­sė­džio.

PIRMININKAS. Mes dėl to jau ap­si­spren­dė­me, ger­bia­mi ko­le­gos. (Bal­sai sa­lė­je) Na, mes da­bar vėl gaiš­ta­me lai­ką, kai tik­rai la­bai vė­luo­ja­me, mes vė­luo­ja­me da­bar pus­va­lan­dį pa­gal dar­bo­tvarkę. (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­si­py­ki­me, ju­da­me to­liau.

 

11.41 val.

Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 42, 43, 60 ir 69 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2002(2), Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-2900 22 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2003(2), Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-627 64 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2004(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7.1 klausimas – Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo ke­le­to straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas ir ly­di­mie­ji, tai pro­jek­tai Nr. XIVP-2003, Nr. XIVP-2004. Dėl jų vi­sų mums rei­kia ap­si­spręs­ti. Bal­suo­ja­me dėl pa­ke­to – 1-7.1, 1-7.2, 1-7.3 klausimai. Pro­jek­tai Nr. XIVP-2002, Nr. XIVP-2003, Nr. XIVP-2004. Elek­tros ener­ge­ti­kos, Elek­tros ener­ge­ti­kos ir Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo įvai­rūs pa­kei­ti­mai.

Už­si­re­gist­ra­vo 124, bal­sa­vo 122: už – 121, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Tai­gi po svars­ty­mo yra pri­tar­ta.

Vis­kas, bal­sa­vi­mus mes at­li­ko­me. Dar esa­me bal­sa­vi­mų lan­ge, tai, jei­gu mes spė­si­me ką nors dar ap­svars­ty­ti, ga­lė­si­me dar pa­bal­suo­ti, nes bal­sa­vi­mas bai­gia­si 11 val. 50 min., bet aš bi­jau, kad gal ne­spė­si­me.

 

11.42 val.

Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-857 18 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1964 (pa­tei­ki­mas)

 

Pa­gal dar­bo­tvarkę to­liau Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo 18 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1964 – 1-9 klau­si­mas. A. Kup­čins­kas mums pa­da­rys pa­tei­ki­mą. O to­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas V. Mi­ta­las. O jūs, ko­le­ga, pra­šom pra­dė­ti pa­tei­ki­mą.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš la­bai trum­pai no­riu pa­sa­ky­ti, kad ko­kio nors al­ko­ho­lio kon­tro­lės at­lais­vi­ni­mo jo­kiu bū­du ne­sie­kia­me, sie­kia­me su­vie­no­din­ti kon­ku­ren­ci­jos są­ly­gas, ypač mū­sų Lie­tu­vos ga­min­to­jams. Jei­gu nu­ei­si­te į „Vy­no­te­kos“ ar ki­tas par­duo­tu­ves, tai na­tū­ra­lios fer­men­ta­ci­jos vy­no iš Ita­li­jos, Is­pa­ni­jos, Por­tu­ga­li­jos tri­jų lit­rų pa­kuo­tė­se, tet­ra­pa­kuo­se ra­si­te, o Lie­tu­vos ga­min­to­jai to­kios ga­li­my­bės ne­tu­ri. Ne­ži­nau, ar pra­ei­tą ka­den­ci­ją ėjo ko­kie nors im­por­ti­nio vy­no lo­bis­tai ir pa­vei­kė vals­tie­čius ir ža­liuo­sius, su­si­da­ro toks įspū­dis, bet gal­būt bu­vo sten­gia­ma­si žlug­dy­ti bū­tent mū­sų ga­min­to­jus. Tai su­si­ję ne tik su „Anykš­čių vy­nu“, „Gin­ta­ro Si­no“ ir ki­to­mis. Iš kar­to no­riu nu­ra­min­ti, kad nė­ra kal­ba­ma apie bam­ba­lius, apie „Mo­ni­ku­tės“ vy­nus ar pa­na­šiai, nes jie yra spi­ri­tuo­ti ir nė­ra na­tū­ra­lios fer­men­ta­ci­jos. Dar kar­tą at­kreip­siu dė­me­sį, kad su­si­du­ria­me su to­kiu iš­šū­kiu, kad tik da­bar Lie­tu­vo­je pra­de­da­ma di­des­niais kie­kiais au­gin­ti vy­nuo­ges, yra plan­ta­ci­jų, o vai­sių ir uo­gų vy­nas, ku­ris la­biau­siai po­pu­lia­rus tarp vie­ti­nių ga­min­to­jų, ar tai bū­tų „Vo­ru­ta“, ar ki­ti, de­ja, į di­des­nės tal­pos, iš­sky­rus stik­li­nę, ke­ra­mi­ki­nę, me­di­nę ar me­ta­li­nę, ta­rą ne­ga­li bū­ti pils­to­mas. Siū­lau pri­tar­ti ir pra­šy­si­me, kad pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu bū­tų Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas svars­ty­mo sta­di­jo­je.

PIRMININKAS (V. MITALAS, LF). Dė­ko­ju. Da­bar yra klau­si­mai. Pir­ma­sis klau­sia A. Ve­ry­ga. Pra­šau ger­bia­mą Au­re­li­jų pa­klaus­ti.

A. VERYGA (LVŽSF). Aš tai no­riu pa­klaus­ti ko­le­gos, o ko­kie lo­bis­tai jums, kon­ser­va­to­riams, čia ko­kią įta­ką pa­da­rė? Jei­gu jūs jau no­ri­te ly­gin­ti kon­ku­ren­ci­jos są­ly­gas, tai ko­dėl jūs ly­gi­na­te į li­be­ra­liz­mo pu­sę? Tai ly­gin­ki­te taip, kad bū­tų ir už­sie­nio im­por­tuo­to­jams to­kios pat są­ly­gos, kaip yra lie­tu­viams. O šiaip tai jūs, man at­ro­do, ko­le­ga, tru­pu­tį me­luo­ja­te. Aš da­bar tu­riu at­si­da­ręs aiš­ki­na­mą­jį raš­tą, aš jums jį pa­ci­tuo­siu. Jūs ja­me ra­šo­te, kad 5 lit­rų plas­ti­ki­nė ta­ra bū­tų pa­to­ges­nė var­to­to­jams, dėl to, ma­ny­ti­na, ga­lė­tų bū­ti pa­trauk­les­nė var­to­to­jui kai­nos at­žvil­giu. Jūs siū­lo­te to­kį da­ly­ką, ku­ris prieš­ta­rau­ja įsta­ty­mo pre­am­bu­lei. Jūs ją pa­skai­ty­ki­te. Ar jūs ją skai­tė­te?

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Au­re­li­jau, man la­bai gai­la, kad jūs ap­si­me­la­vo­te šian­dien tie­sio­gi­nės ra­di­jo tran­slia­ci­jos me­tu, pa­sa­kė­te, kad sie­kia­me su­grą­žin­ti bam­ba­lius. Tai yra tik­rai ne­tie­sa. Mes kal­ba­me apie na­tū­ra­lios fer­men­ta­ci­jos vai­sių ir uo­gų vy­ną. Vy­nuo­gių vy­ną pils­ty­ti ga­li­ma. Ga­li ir Lie­tu­vos ga­min­to­jai, jei­gu „Anykš­čių vy­nas“ tu­rė­tų dau­giau to­kios pro­duk­ci­jos. La­bai gai­la, kad jūs ne­įsi­skai­to­te į aiš­ki­na­mą­jį raš­tą, o sa­vo hi­per­bo­li­zuo­tas fan­ta­zi­jas ban­do­te iš­tran­sliuo­ti vi­suo­me­nei. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti dėl eko­no­mi­nės pras­mės. Iš tik­rų­jų į ku­rią kai­ną eis – at­pi­gi­mo dėl kie­kio ar pa­ti ta­ra pi­ges­nė?

Dar vie­nas da­ly­kas. Eko­lo­gi­niu po­žiū­riu, tar­kim, vi­sa­da bū­da­vo kal­ba­ma, kad tą ta­rą, į ku­rią pi­la­mi skys­čiai, taip pat ga­na su­dė­tin­ga per­dirb­ti ir pa­nau­do­ti, tar­kim, kaž­ko­kiam per­dir­bi­mui ir taip to­liau. Ar ga­li bū­ti koks nors ki­toks bū­das, tar­kim, kad tas pa­ke­tas bū­tų per­dir­ba­mas kaip plas­ti­kas?

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Dar pa­mir­šau an­trą klau­si­mo da­lį, ko klau­sė A. Ve­ry­ga, ko­kie lo­bis­tai ap­si­lan­kė. Aš ga­liu pa­sa­ky­ti, kad krei­pė­si Anykš­čių me­ras, nes „Anykš­čių vy­nas“ yra at­lei­dęs pu­sę dar­buo­to­jų vien dėl tos ta­ros. O si­tu­a­ci­ja Uk­rai­no­je ne­lei­džia im­por­tuo­ti to­kio kie­kio stik­lo ta­ros, ko­kio rei­kė­tų. Tai jū­sų ži­niai. Bet, kaip aš su­pran­tu, jūs la­biau nu­si­tei­kęs už im­por­tuo­to­jus ir la­biau ano­je ka­den­ci­jo­je pa­si­sten­gė­te bū­tent jų la­bui.

Da­bar kal­bant apie pa­čią ta­rą, ko ger­bia­mas E. Pu­pi­nis klau­sė, tai per­dir­bi­mas ant­ri­nio rū­šia­vi­mo bū­du įma­no­mas ir ga­li­mas. Aiš­ku, į de­po­zi­to sis­te­mą ši­ta ta­ra ne­įei­tų, bet, ži­nau, Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te yra svars­to­mi ki­ti pa­siū­ly­mai dėl de­po­zi­to ta­ros. Čia jau ki­to įsta­ty­mo klau­si­mas. Bet dar kar­tą no­riu pa­brėž­ti, kad iš tik­rų­jų stik­lo ta­ros trū­ku­mas ir ne­lei­di­mas pils­ty­ti į tal­pes­nę tal­pą, de­ja, „Anykš­čių vy­ną“ ir ki­tus pri­ver­tė at­leis­ti da­lį dar­buo­to­jų ar­ba iš­leis­ti į pra­sto­vas.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia M. Pui­do­kas. Pra­šau.

M. PUIDOKAS. Pro­jek­te yra tei­gia­ma, kad na­tū­ra­lios fer­men­ta­ci­jos vai­sių ir uo­gų bei vai­sių vy­no gė­ri­mų at­ve­jais į plas­ti­ki­nę, plas­ti­ko tu­rin­čią ta­rą bū­tų ga­li­ma, ta­čiau ne di­des­nę kaip 5 lit­rų. Ar nė­ra klai­dos nu­ro­dant 5 lit­rų ta­rą? Gal tu­rė­ta ome­ny 0,5 lit­ro? Jei ne, pra­šau pa­aiš­kin­ti, kas pirks 5 lit­rus vai­si­nio vy­no?

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Kas pirks, tai siū­ly­čiau nu­ei­ti į „Vy­no­te­ką“ ir ki­tas al­ko­ho­lio par­da­vi­mo par­duo­tu­ves ir at­lik­ti em­pi­ri­nį ty­ri­mą, ta­da įsi­ti­kin­si­te ir pa­ma­ty­si­te, kas per­ka. Daž­niau­siai tra­di­ci­nė pa­kuo­tė yra 3 arba 3,5 lit­ro, ta­čiau tai yra daž­niau­siai im­por­ti­nis vy­nas, nes Lie­tu­vos ga­min­to­jai į to­kio dy­džio tal­pos ta­rą ne­ga­li pils­ty­ti.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia A. Ne­kro­šius. Pra­šau.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Dėl to pa­mi­nė­to fak­to no­rė­čiau pa­klaus­ti, ar bu­vo de­kla­ruo­tas su­si­ti­ki­mas su lo­bis­tu?

An­tra klau­si­mo da­lis. Čia, ne­ži­nau, gal ir Au­re­li­jus su­kly­do dėl to bam­ba­lio. Aš tai pa­va­din­čiau su­per­bam­ba­liu, nes įpras­tai bam­ba­liai bū­da­vo iki 2 lit­rų ar­ba 1,5 lit­ro, 5 lit­rų yra ge­ro­kai di­des­nis – tai su­per­bam­ba­lis.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Į pir­mą klau­si­mo da­lį. Su kiek­vie­nu lo­bis­tu, jei­gu su­si­tin­ku, de­kla­ruo­ju to­kį su­si­ti­ki­mą. Va­kar taip pat krei­pė­si vie­nas lo­bis­tas, bet at­sa­kiau, kad su­si­ti­ki­mas ga­li­mas tik po pa­tei­ki­mo sta­di­jos. Bet ko­kiu at­ve­ju, jei­gu iš­liks no­ras su­si­tik­ti, tas su­si­ti­ki­mas bus de­kla­ruo­tas.

Dėl ta­ros. Kaip jau at­sa­kiau, tai sie­kis įtei­sin­ti tet­ra­pa­kus, kaip ki­ti im­por­ti­niai ga­min­to­jai ga­li. Apie bam­ba­lius ne­kal­ba­ma, juo la­biau apie spi­ri­tuo­tą gė­ri­mą ar alų.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia K. Star­ke­vi­čius.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Dar pra­ėju­sių me­tų gruo­džio mė­ne­sį per mū­sų iš­va­žiuo­ja­mą­jį po­sė­dį Kau­ne stik­lo pra­mo­nės, ku­ri ga­mi­na įvai­rius bu­te­lius, or­ga­ni­za­ci­jos kė­lė pro­ble­mas dėl… aiš­ku, jau ta­da bran­go du­jos, ener­ge­ti­niai iš­tek­liai, ir mi­nė­jo apie tam tik­rus ga­li­mus trik­džius ga­mi­nant stik­li­nę ta­rą. Aš čia kal­bu, ne­bū­ti­nai vy­nui ar al­ko­ho­liui, yra ir sul­čių stik­li­nė ta­ra. Pra­si­dė­jus ka­rui ta si­tu­a­ci­ja, aiš­ku, tur­būt to­kia pa­ti iš­li­ko, nes ener­ge­ti­niai kaš­tai dar la­biau iš­au­go ir daug tur­būt tos ta­ros yra ir įve­ža­ma iš ki­tų ša­lių, tos stik­li­nės, ar da­bar jos pa­kan­ka­mai tu­ri įmo­nės?

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų ži­nau, ta­me su­si­ti­ki­me vi­sas ko­mi­te­tas ir na­riai bu­vo su­si­ti­kę su Kau­no pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mais ir jų at­sto­vai, bū­tent Pa­ne­vė­žio ir Kau­no stik­lo at­sto­vai, pa­sa­kė, ne tik kad ke­tu­ris pen­kis kar­tus iš­au­go ener­ge­ti­niai kaš­tai, bet ir vė­liau, su jais ben­drau­jant, pra­si­dė­jus ka­rui, ap­skri­tai lio­vė­si im­por­tas iš Uk­rai­nos, Bal­ta­ru­si­jos, dar ir Bal­ta­ru­si­jos. Ir da­bar įsi­gy­ti stik­lo kie­kį, koks bu­vo anks­čiau, tam­pa pro­ble­miš­ka.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia I. Pa­kar­kly­tė. Pra­šom.

I. PAKARKLYTĖ (LF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Dar ir da­bar sa­lė­je gir­džiu ko­le­gų nuo­gąs­ta­vi­mus ir vis tiek to­kį pa­skli­du­sį mi­tą, kad yra spi­ri­tuo­tų tų gė­ri­mų, na, ne vy­nas, ne­ga­li­ma to vy­nu pa­va­din­ti, bet tas spi­ri­tuo­tas „vy­nas“. Ar ga­li­te aiš­kiai pa­neig­ti, kad taip nė­ra ir kad įsta­ty­mo pro­jek­tas ne­lie­čia tų gė­ri­mų, ku­rie, kaip ži­no­me, yra la­bai kenks­min­gi ir tai nė­ra vy­nas.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma ko­le­ge. Aš ga­liu pa­tvir­tin­ti, kad ne­kal­ba­ma apie jo­kius „Mo­ni­ku­tės“ vy­nus ar „Šan­so“ vy­nus ir taip to­liau, ku­rie yra spi­ri­tuo­ti. Kal­ba­ma apie na­tū­ra­lios fer­men­ta­ci­jos vai­sių ir uo­gų vy­nus bei vai­sių ir uo­gų vy­no gė­ri­mus, nes vy­nuo­gių vy­nui ga­li­ma, o vai­sių ir uo­gų, de­ja, ta tal­pa ne­ga­li­ma.

PIRMININKAS. Klau­sia D. Ke­pe­nis. Pra­šom.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs tik­rai tu­rė­tu­mė­te ge­rai jaus­tis tarp al­ko­ho­lio pra­mo­nės mag­na­tų, tarp lo­bis­tų, bet kaip jūs jau­čia­tės tarp moks­lei­vių, tarp spor­to mo­kyk­lų auk­lė­ti­nių, kai jū­sų klau­sia, ka­da gi įvyk­dy­si­te sa­vo pa­ža­dą ir pa­rem­si­te svei­ka­tos tau­so­ji­mą ir stip­ri­ni­mą – kū­no kul­tū­rą? Ly­giai taip pat jū­sų ko­le­gė Mor­ga­na sa­kė, kad ir­gi rei­kia in­ves­tuo­ti, kad ne­rei­kė­tų nar­ko­ti­kų. Rei­kia in­ves­tuo­ti į svei­ką gy­ve­ni­mą, į spor­tą. Aš gir­dė­jau, kad net 10 mln. ne­iš­ei­na in­ves­tuo­ti čia, kaip gir­di­me, o rei­kia mi­ni­mum 70 mln., kad pra­si­dė­tų re­ak­ci­ja, kri­ti­nė ma­sė tu­rė­tų bū­ti ši­ta. Ar ne per daug mes šne­ka­me apie al­ko­ho­lį ir ar ne per ma­žai šne­ka­me apie tą svar­biau­sią prie­žas­ties įvei­ki­mo bū­dą? Ačiū.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, pri­sta­ty­mo me­tu pa­žy­mė­jau, kad šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu pir­miau­sia sie­kiu eko­no­mi­nių ir rin­kos są­ly­gų su­vie­no­di­ni­mo tiek mū­sų ga­min­to­jams, tiek im­por­tuo­to­jams. Tai nie­kaip ne­nu­lems al­ko­ho­lio var­to­ji­mo di­dė­ji­mo. O jei­gu jūs sa­ko­te, kad rei­kia skir­ti dau­giau spor­tui, svei­ka­tin­gu­mui, aš pri­min­siu, kad pra­ei­tą ka­den­ci­ją bu­vau ir dir­bau jū­sų ko­mi­si­jo­je, kaip ji va­di­na­ma, svei­ka­tin­gu­mo puo­se­lė­ji­mo ar pa­na­šiai, bet, de­ja, net ir jums pir­mi­nin­kau­jant to­kiai ko­mi­si­jai ar dar­bo gru­pei ne­pa­vy­ko pa­siek­ti, kad jū­sų mi­nist­ras pa­skir­tų iš svei­ka­tos biu­dže­to di­des­nę biu­dže­to da­lį. Pir­miau­sia rei­kė­tų, man at­ro­do, į sa­vo frak­ci­jos veid­ro­dį pa­žiū­rė­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Lai­kas klaus­ti bai­gė­si. Da­bar pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų. Pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų už – A. Bag­do­nas. Pra­šom.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju po­sė­džio pir­mi­nin­kui už su­teik­tą žo­dį. Ger­bia­mi ko­le­gos, kvie­čiu pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, kad už­tik­rin­tu­me Lie­tu­vos ga­min­to­jams ly­gias kon­ku­ren­ci­jos są­ly­gas su im­por­tuo­to­jais. Da­bar­ti­nis reg­la­men­ta­vi­mas tu­ri spra­gą. Už­sie­nio vals­ty­bių ga­min­to­jai Lie­tu­vo­je ga­li par­duo­ti sa­vo ga­mi­na­mus vy­nus iš vy­nuo­gių be jo­kios ta­ros rū­šies ar jos dy­džio ap­ri­bo­ji­mų, o Lie­tu­vos ga­min­to­jams tai­ko­mas ri­bo­ji­mas, kad na­tū­ra­lus vai­sių ar uo­gų vy­nas ga­li bū­ti pils­to­mas ir par­duo­da­mas tik ma­žo­je ta­ro­je. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad lei­di­mas par­duo­ti na­tū­ra­lius vai­sių ir uo­gų vy­nus ar jų gė­ri­mus di­des­nė­je ta­ro­je, nei nu­sta­ty­ta šiuo me­tu, ne­tu­rė­tų di­des­nės įta­kos to­kios rū­šies al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų var­to­ji­mo pa­di­dė­ji­mui, ta­čiau reikš­min­gai pri­si­dė­tų prie to, kad už­tik­rin­tu­me ge­res­nes kon­ku­ren­ci­jos są­ly­gas Lie­tu­vo­je vei­kian­tiems ga­min­to­jams. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti mū­sų ga­min­to­jus ir bal­suo­ti už šį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Dė­kui. Prieš kal­bė­ti nė­ra no­rin­čių, iš­sky­rus A. Ve­ry­gą. Pra­šom.

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Prieš tai kal­bė­jęs ko­le­ga iš­reiš­kė ti­kė­ji­mą, kad tai ne­di­dins var­to­ji­mo ar pa­na­šiai. To ti­kė­ji­mo ne­tu­ri net pro­jek­to tei­kė­jas. Jis aiš­kiai aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te ra­šo, kad to­kia pa­kuo­tė bū­tų pa­to­ges­nė var­to­to­jams ir pa­trauk­les­nė kai­nos at­žvil­giu. Va­di­na­si, jis ti­ki­si, kad tai bus pa­trauk­liau var­to­to­jui, ir to vi­siš­kai ne­sle­pia. Aš ne­ži­nau, iš kur at­si­ran­da toks keis­tas ti­kė­ji­mas.

O jei­gu kal­bė­tu­me la­bai rim­tai, ko­le­gos, jei­gu mes no­ri­me su­vie­no­din­ti, kaip sa­ko­me, rin­kos są­ly­gas mū­sų ga­min­to­jams, tai aš tik­rai ne­su kaip nors nu­si­tei­kęs prieš mū­siš­kius. To­kiu at­ve­ju siū­ly­ki­me ap­ri­bo­ji­mus im­por­tuo­ja­miems vy­nams ir gė­ri­mams. To­kiam pro­jek­tui aš tik­rai pri­tar­čiau. Mes kar­tu su ko­le­ga An­driu­mi ga­li­me to­kį pro­jek­tą re­gist­ruo­ti. O ši­tas pro­jek­tas yra į li­be­ra­li­za­vi­mo pu­sę, jam tik­rai ne­rei­kia pri­tar­ti, ne­svar­bu, ar tai yra mū­sų, ar ne mū­sų ga­min­to­jai.

Dar dau­giau, aš no­riu ko­le­gai pa­sa­ky­ti, kad čia kal­ba­ma ne tik apie vy­nus, bet kal­ba­ma, jūs tei­sin­gai pa­mi­nė­jo­te, ir apie gė­ri­mus, ku­rie ir ga­li bū­ti spi­ri­tuo­ja­mi ir pa­na­šiai. Tai­gi siū­ly­čiau šiam spren­di­mui ne­pri­tar­ti. Jei­gu no­ri­me su­vie­no­din­ti kon­ku­ren­ci­jos są­ly­gas mū­sų ga­min­to­jams, re­gist­ruo­ki­me to­kį siū­ly­mą, ku­ris ap­ri­bo­tų to­kios di­de­lės ta­ros at­ve­ži­mą į Lie­tu­vą bū­tent už­sie­nio im­por­tuo­to­jams. O dėl šio pa­siū­ly­mo kvie­čiu bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. Dė­kui. Ko­le­gos, da­bar pa­si­tar­ki­me, kaip gy­ve­na­me to­liau. Ma­no siū­ly­mas: mes pa­tei­kia­me tuos ke­le­tą pro­jek­tų, ku­rie dar yra su­ra­šy­ti pa­gal dar­bo­tvarkę, ir ju­da­me to­liau pa­gal ki­tus dar­bo­tvarkės punk­tus. Ry­ti­nia­me po­sė­dy­je ne­bal­suo­ki­me. Siū­lau bal­sa­vi­mą da­ry­ti, jei­gu opo­zi­ci­ja su­tik­tų, po pir­mo opo­zi­ci­nio klau­si­mo. Ka­dan­gi po kiek­vie­no opo­zi­ci­nio klau­si­mo bus bal­suo­ja­ma va­ka­ri­nė­je dar­bo­tvarkėje, dėl šių įsta­ty­mų pro­jek­tų mes ap­si­spręs­tu­me, pa­vyz­džiui, po dar­bo­tvarkės 2-2 klau­si­mo, kai rei­kės pir­mą kar­tą bal­suo­ti per opo­zi­ci­jos dar­bo­tvarkę. Jei­gu bū­tų… Da­bar mes ne­sa­me bal­sa­vi­mo in­ter­va­le. Ar tik­tų taip? (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai. Nė­ra ki­to­kių va­rian­tų. Da­bar nė­ra bal­sa­vi­mo in­ter­va­lo, rei­kės bal­suo­ti ka­da nors vė­liau. Aš siū­lau nu­ma­ty­ti aiš­kų lai­ką – maž­daug 15 val. 40 min., kai mes tuos bal­sa­vi­mus ir baig­tu­me.

 

11.58 val.

Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-1143 191 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2036, Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-857 29 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2037 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar ei­na­me prie 1-10.1, 1-10.2 klau­si­mų, tai yra Ta­ba­ko ir Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mų pa­kei­ti­mo pro­jek­tų. Kvie­čiu V. Ker­na­gį į tri­bū­ną. Pra­šom.

V. KERNAGIS (TS-LKDF). Svei­ki, ko­le­gos. Iki šiol esa­me Lie­tu­vo­je pri­ėmę ne vie­ną įsta­ty­mo pro­jek­tą, kon­tro­liuo­jan­tį elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių pre­ky­bą. Iki šiol esa­me pri­ėmę Elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių li­cen­ci­ja­vi­mo įsta­ty­mą. Jis įsi­ga­lio­jo 2001 m. ge­gu­žės 1 d. Esa­me už­drau­dę įvai­rių sko­nių elek­tro­ni­nes ci­ga­re­tes. Tas įsta­ty­mo pro­jek­tas įsi­ga­lio­jo nuo šių me­tų lie­pos 1 die­nos. Ta­čiau ver­slas, pre­kiau­jan­tis elek­tro­ni­nė­mis ci­ga­re­tė­mis, vi­so­mis iš­ga­lė­mis ban­do apei­ti šiuos įsta­ty­mų pro­jek­tus – par­da­vi­nė­ti ci­ga­re­tes ne­pil­na­me­čiams, par­da­vi­nė­ti su sko­niais. Tai ro­do tik vie­ną da­ly­ką, kad tas ver­slas nė­ra so­cia­liai at­sa­kin­gas, ko­kiu de­da­si.

Yra ke­li pa­vyz­džiai. Tar­ki­me, pla­tin­ti įvai­rių sko­nių ci­ga­re­tes, kaip ir sa­kiau, yra drau­džia­ma nuo lie­pos 1 die­nos. Elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių par­da­vė­jai tas ci­ga­re­tes pla­ti­na ir to­liau, vi­suo­se pre­ky­bos cen­truo­se, vi­so­se de­ga­li­nė­se ga­li­ma jų nu­si­pirk­ti. Aš net­gi tu­riu pa­vyz­dį. Elek­tro­ni­nės ci­ga­re­tės, ku­rios va­di­na­si Bo­ra Bo­ra sko­nio, yra cit­ri­nų sko­nio. Jei­gu jūs no­ri­te pirk­ti vy­nuo­gių sko­nio, jūs pirk­si­te Rio sko­nio. Nie­kas ne­pa­si­kei­tė, o elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių par­da­vė­jai ir to­liau pla­ti­na ir pa­žei­džia įsta­ty­mus.

Ly­giai tas pats yra su pre­ky­ba in­ter­ne­tu. Pre­ky­ba in­ter­ne­tu elek­tro­ni­nė­mis ci­ga­re­tė­mis Lie­tu­vo­je yra drau­džia­ma. Ly­giai taip pat, kaip ir par­da­vi­nė­ti elek­tro­ni­nes ci­ga­re­tes ne­pil­na­me­čiams. Ta­čiau ne­pil­na­me­čiai elek­tro­ni­nes ci­ga­re­tes in­ter­ne­tu ga­li pirk­ti vi­siš­kai ne­var­žo­mi ir ki­tą die­ną jiems bū­na nu­ro­dy­tu ad­re­su pri­sta­to­mos tos elek­tro­ni­nės ci­ga­re­tės.

Pa­gal šiuo me­tu vei­kian­čius įsta­ty­mus ir pa­gal tai, ko­kių ga­lių tu­ri Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės de­par­ta­men­tas, jie ga­li blo­kuo­ti to­kias par­duo­tu­ves, bet ga­li blo­kuo­ti tik fi­zi­nė­je Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je. Tai­gi ma­no įsta­ty­mo pro­jek­tas tu­ri ma­žą pa­kei­ti­mą, ku­ris leis ly­giai to­kiu pa­čiu prin­ci­pu, kaip yra blo­kuo­ja­mos ne­le­ga­laus tu­ri­nio sve­tai­nės, ku­rias blo­kuo­ti ar ne­blo­kuo­ti spren­džia Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja, blo­kuo­ti ir tas elek­tro­ni­nes par­duo­tu­ves, ku­rios yra įsi­kū­ru­sios už­sie­ny­je. La­bai ge­ras pa­vyz­dys yra tur­būt di­džiau­sias elek­t­ro­ni­nių ci­ga­re­čių pla­tin­to­jas „Eco­du­mas“. Jei­gu jūs nu­ei­tu­mė­te į eco­du­mas.lt, tai ta sve­tai­nė yra už­blo­kuo­ta, nes ji yra Lie­tu­vo­je. Bet jei­gu jūs nu­ei­tu­mė­te į eco­du­mas.com, tai ta par­duo­tu­vė yra ab­so­liu­čiai lie­tu­viš­ka, ne­už­blo­kuo­ta. Kon­tak­ti­niai te­le­fo­nai yra lie­tu­viš­ki. Jūs ten ra­si­te vi­są „Eco­du­mo“ tin­klą – vi­sas par­duo­tu­ves ir taip to­liau. Tai yra aki­vaiz­džiai į Lie­tu­vos rin­ką nu­kreip­ta elek­tro­ni­nė par­duo­tu­vė. Po šio pa­kei­ti­mo Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės de­par­ta­men­tas tu­rės tei­sę kreip­tis į teis­mą ir blo­kuo­ti pri­ei­gą prie to­kių elek­tro­ni­nių par­duo­tu­vių. Pra­šy­čiau pri­tar­ti ši­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti R. Že­mai­tai­tis. Pra­šom.

R. ŽEMAITAITIS (LRF). Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Ne­nu­sto­ja­te jūs ma­nęs džiu­gin­ti ir ste­bin­ti sa­vo pro­jek­tais. Tiks­liau, ne jūs, o tie, ku­rie už jū­sų sie­nų, už nu­ga­ros sto­vi. Lie­pos, ge­gu­žės mė­ne­siais su ger­bia­ma Da­nie­le mes re­gist­ra­vo­me pro­jek­tą, mes jums aiš­ki­no­me, kad nė vie­nas jū­sų drau­di­mas ne­veiks. Pra­ėjo 4 mė­ne­siai, šian­dien mū­sų pra­na­šys­tės iš­si­pil­dė dėl to, ką jūs pa­da­rė­te. Jūs net ne­tu­rė­si­te tei­sės blo­kuo­ti, nes nė vie­na al­ko­ho­lio re­kla­ma ir al­ko­ho­lio par­duo­tu­vė, re­gist­ruo­ta už­sie­ny­je, šian­dien Lie­tu­vo­je ne­re­gist­ruo­ta. Jūs nu­ei­ki­te su .lv žen­klu, .es žen­klu, Lat­vi­jos, Es­ti­jos, ar bet ku­riuo ki­tu, aš eks­pe­ri­men­ta­vau va­kar žiū­rė­da­mas – vi­so­se par­duo­tu­vė­se ga­lė­jau už­si­sa­ky­ti al­ko­ho­lio, vi­so­se par­duo­tu­vė­se yra re­kla­ma. Ne­įma­no­ma. Gal ga­li­te pa­sa­ky­ti, kaip ir ko­kio­mis prie­mo­nė­mis jūs pla­nuo­ja­te už­draus­ti D. Ke­pe­niui, R. Že­mai­tai­čiui, bet ku­riam ki­tam as­me­niui per .com in­ter­ne­ti­nį pus­la­pį, ku­ris gal yra re­gist­ruo­tas Vo­kie­ti­jo­je ar Lat­vi­jo­je, už­si­sa­ky­ti pre­kes? Šian­dien to blo­ka­vi­mo nė­ra ir jūs tai pui­kiai ži­no­te.

V. KERNAGIS (TS-LKDF). Ly­giai taip pat, ana­lo­giš­kai, kaip yra blo­kuo­ja­mos sve­tai­nės su ne­le­ga­liu tu­ri­niu. (Bal­sas sa­lė­je) Be abe­jo, nes iki šiol šis įsta­ty­mo pro­jek­tas dar nė­ra pri­im­tas. Jūs esa­te vi­siš­kai tei­sus. (Bal­sas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Taip, A. Ve­ry­ga no­ri pa­klaus­ti.

A. VERYGA (LVŽSF). La­bai ačiū už pri­sta­ty­mą. Ma­nau, rei­ka­lin­gas pro­jek­tas. Dar dau­giau, no­riu pa­klaus­ti jū­sų, ar jums iš vi­so yra te­kę su­si­dur­ti su to­kiu ver­slo įžū­lu­mu? Aš ne­pri­si­me­nu to­kių at­ve­jų, kad taip at­vi­rai bū­tų apei­na­mi vals­ty­bės pri­im­ti įsta­ty­mai, vi­siš­kai tie­sio­giai ne­si­skai­to­ma, tie­siog įžū­liai, jūs pa­ro­dė­te pa­vyz­dį, kur yra par­da­vi­nė­ja­ma su sko­niais. Tai kas tai yra? Ar tai yra mū­sų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų be­jė­gys­tė, ku­rios gal­vo­ja, kad vis­ką rei­kia siųs­ti į la­bo­ra­to­ri­ją ir dar mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus siųs­ti? O jei­gu yra taip ne­si­skai­to­ma, gal tai yra žen­klas, kad Lie­tu­va, kaip kai ku­rios ki­tos vals­ty­bės, ap­skri­tai to­kius pro­duk­tus tu­rė­tų už­draus­ti par­da­vi­nė­ti Lie­tu­vos rin­ko­je ir pa­si­baig­tų tas cir­kas, ku­rį mes šian­dien tu­ri­me?

V. KERNAGIS (TS-LKDF). Už­draus­ti to­kius pro­duk­tus bū­čiau už, ne­ži­nau, ar tai yra įma­no­ma. Su ver­slo at­sto­vais te­ko il­gai ben­drau­ti, kai mes li­cen­ci­ja­vo­me šią veik­lą, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad aš ten įžvel­giau ko­kį nors adek­va­tu­mą ar no­rą lai­ky­tis įsta­ty­mų.

Kal­bant apie mū­sų tar­ny­bas, iš tik­rų­jų jos kol kas skės­čio­ja ran­ko­mis, yra be­jė­gės. Aš ži­nau, kad net Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas yra krei­pę­sis į tas tar­ny­bas ir iki spa­lio 5 die­nos jos tu­rė­tų at­siųs­ti pa­aiš­ki­ni­mus, ko­dėl jos yra to­kios be­jė­gės. Aš ma­nau, kai mes tu­rė­si­me tuos pa­aiš­ki­ni­mus, ga­lė­si­me pri­im­ti kaž­ko­kius spren­di­mus.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Pra­šom.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ma­no pa­na­šus klau­si­mas, ar tik­rai ne­rei­kė­tų iš­im­ti iš­vis iš pre­ky­bos, jei­gu iš tik­rų­jų pre­ky­bi­nin­kai ne­si­tvar­ko ir ei­na to­kiu pri­tem­pi­nė­ji­mo prie įsta­ty­mo, apė­ji­mo ir taip to­liau ke­liu?

Ant­ras klau­si­mas. Vis dėl­to gal kai ka­da įma­no­ma įro­dy­ti, nors ir per teis­mus. Tai ar ne­rei­kė­tų di­din­ti ad­mi­nist­ra­ci­nės at­sa­ko­my­bės, dar la­biau griež­tin­ti ir di­din­ti bau­das? Vis tiek kaž­ku­rio­je vie­to­je bus ga­li­ma įro­dy­ti. Nuo­bau­da tu­ri bū­ti adek­va­ti. Ačiū.

V. KERNAGIS (TS-LKDF). Aš ma­nau, kad nuo­bau­dos yra mak­si­ma­lios. Ši­ta veik­la jau prieš dve­jus me­tus li­cen­ci­juo­ta, tai mak­si­ma­li nuo­bau­da ir yra, kad tas ver­slas ga­li pra­ras­ti li­cen­ci­ją. Ko­dėl jis iki šiol dar ne­pra­ra­do, aš ne­ži­nau. Bet dar kar­tą pa­kar­to­siu, kad mes krei­pė­mės į vi­sas at­sa­kin­gas tar­ny­bas ir jos iki spa­lio 5 die­nos tu­ri pa­teik­ti pa­aiš­ki­ni­mus, ko­dėl jos yra to­kios be­jė­gės. Gal mums rei­kia ką nors pa­da­ry­ti, kad jos ga­lė­tų veik­ti.

PIRMININKAS. Dė­kui, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. P. Gra­žu­lis at­si­sa­ko. Da­bar dėl mo­ty­vų no­rės kal­bė­ti už A. Ve­ry­ga. Pra­šau.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ne­pai­sant vi­sų čia mū­sų abe­jo­nių ar ti­kė­ji­mo, kaip čia veiks ar ne­veiks, pa­vyks ar ne­pa­vyks, vis dėl­to ši­tas siū­ly­mas yra, kiek aš skai­čiau aiš­ki­na­mą­jį raš­tą, pa­reng­tas Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės de­par­ta­men­to, bent jau ben­dra­dar­biau­jant su jo spe­cia­lis­tais. Tai ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri tu­ri pa­ty­ri­mo kon­tro­liuo­jant, pri­žiū­rint ver­slo sub­jek­tus. Aki­vaiz­du, kad mes tu­ri­me tam tik­rą tei­si­nę spra­gą ir ins­ti­tu­ci­jos ne­su­ge­ba iš­spręs­ti tos pro­ble­mos, ku­ri da­bar eg­zis­tuo­ja, o ver­slai įžū­liai apei­na.

Aš tik­rai kvie­čiu pa­lai­ky­ti, pri­tar­ti šiam pro­jek­tui, o jei­gu ir to ne­pa­kaks, jei­gu ins­ti­tu­ci­jos ir to­kiu at­ve­ju ne­su­ge­bės su­si­tvar­ky­ti, už­tik­rin­ti, kad bū­tų lai­ko­ma­si įsta­ty­mo pri­im­tų nuo­sta­tų, ta­da, ma­tyt, rei­kės ieš­ko­ti nau­jų spren­di­mų. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti ir bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Prieš kal­bės M. Da­nie­lė. Pra­šau.

M. DANIELĖ (LF). Ko­le­gos, tar­ny­bos skės­čio­ja ran­ko­mis ta­da, kai Sei­mas pri­ima kvai­lus įsta­ty­mus. Tur­būt blo­gai, kad šio­je pa­tai­so­je su­kli­juo­ta re­kla­ma ir nuo­to­li­nė pre­ky­ba, nes tai yra dvi at­ski­ros dis­ku­si­jos. Bet prin­ci­pas, kai kal­ba­me apie nuo­to­li­nę pre­ky­bą dėl ga­ri­ni­mo, ga­ri­ni­mo apa­ra­tų, skys­čių ir sko­nių, tai yra ko­va su vė­jo ma­lū­nais. Šian­dien yra da­ro­ma tai, kad be­ato­dai­riš­kais drau­di­mais ban­do­ma ko­vo­ti su nau­jo­mis tech­no­lo­gi­jo­mis ir nau­jo­mis al­ter­na­ty­vo­mis įpras­ti­niam rū­ky­mui.

Jei­gu tiks­las yra ap­sau­go­ti ne­pil­na­me­čius, tai se­niai rei­kė­jo į tuos ne­pil­na­me­čius ir su­si­telk­ti. O da­bar mes ban­do­me ri­bo­ti, ri­bo­ti, ri­bo­ti ir jei­gu mes ap­ri­bo­ja­me nor­ma­lią pre­ky­bą, da­bar jau ne­be­už­tik­ri­na­me net sau­gios nuo­to­li­nės pre­ky­bos. Tai reiš­kia, kad ga­liau­siai bus siun­čia­ma­si iš Ki­ni­jos, iš tre­čių­jų ša­lių, kur ap­skri­tai ne­aiš­ku, ko­kie pro­duk­tai, kas juos tik­ri­na, kas juos re­gu­liuo­ja ir ko­kios ban­de­ro­lės ant jų už­kli­juo­tos.

Ži­no­ki­te, kad drau­di­mai di­di­na ža­lą, ku­rią pa­ti­ria ga­lu­ti­nis var­to­to­jas, ir ta ža­la ga­liau­siai vir­ši­ja pa­ties pro­duk­to ke­lia­mą ža­lą. To­dėl tik­rai siū­lau ne pa­lai­ky­ti, o gal­vo­ti apie tai, ko­kiais re­gu­lia­vi­mo bū­dais mes ga­li­me ap­sau­go­ti ne­pil­na­me­čius, bet už­tik­rin­ti ga­li­my­bes nau­do­ti rū­ky­mo al­ter­na­ty­vas su­au­gu­sie­siems, ku­rie ne­be­no­ri rū­ky­ti pa­pras­to de­gaus ir la­biau­siai kenks­min­go svei­ka­tai ta­ba­ko. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti.

Da­bar bū­tų dar­bo­tvarkės 1-11 klau­si­mas dėl gė­lo po­že­mi­nio van­dens ga­vy­bos grę­ži­nių įtei­si­ni­mo ir taip to­liau, bet nė­ra Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dos, to­dėl mes šio klau­si­mo šian­dien ne­svars­ty­si­me.

 

12.08 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl Ira­no Is­la­mo Res­pub­li­kos vyk­do­mos dis­kri­mi­na­ci­nės po­li­ti­kos mo­te­rų at­žvil­giu ir ki­tų žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mų pa­smer­ki­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2058 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-12 klau­si­mas – Sei­mo re­zo­liu­ci­jos dėl Ira­no Is­la­mo Res­pub­li­kos vyk­do­mos dis­kri­mi­na­ci­nės po­li­ti­kos mo­te­rų at­žvil­giu pro­jek­tas. Kvie­čiu I. Pa­kar­kly­tę pri­sta­ty­ti re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą. Pra­šau.

I. PAKARKLYTĖ (LF). La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos. Vi­sų pir­ma no­riu pa­dė­ko­ti Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tui ir Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai, kad ope­ra­ty­viai su­re­a­ga­vo į šį re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą ir pa­tei­kė kon­struk­ty­vias pa­sta­bas, nes lai­kas, ka­da tu­ri­me svars­ty­ti šią re­zo­liu­ci­ją, yra da­bar.

Pri­sta­tau jums re­zo­liu­ci­ją „Dėl Ira­no Is­la­mo Res­pub­li­kos vyk­do­mos dis­kri­mi­na­ci­nės po­li­ti­kos mo­te­rų at­žvil­giu ir ki­tų žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mų pa­smer­ki­mo“. Nuo pat 1979 me­tais įvy­ku­sios re­vo­liu­ci­jos Ira­no žmo­nės yra te­ok­ra­ti­nio re­ži­mo gniauž­tuo­se. Šis re­ži­mas nuo­sek­liai nuo­lat pa­mi­na de­mo­kra­tijos prin­ci­pus, žmo­gaus tei­ses ir taip vei­kia jau dau­giau nei ke­tu­ris de­šimt­me­čius. Žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mai yra itin jau­čia­mi Ira­no mo­te­rų, ku­rių pa­si­rin­ki­mo lais­vė yra žen­kliai var­žo­ma įvai­rio­se gy­ve­ni­mo sri­ty­se. Šiuo at­ve­ju šis pro­tes­tas ir yra Ira­no mo­te­rų ly­de­rys­tė ir taip pra­si­dė­jo ta pro­tes­tų aud­ra.

Aš dar pa­mi­nė­siu ke­lis fak­tus. Pro­tes­tas pra­si­dė­jo ir ta vi­sa aud­ra ki­lo nuo rug­sė­jo 16 die­nos, kai M. Ami­ni, jau­na mo­te­ris, bu­vo su­lai­ky­ta mo­ra­lės po­li­ci­jos, vei­kian­čios Ira­ne, ne­va dėl hi­dža­bo dė­vė­ji­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo. Ji žu­vo to su­lai­ky­mo me­tu. Po šio įvy­kio tūks­tan­čiai pro­tes­tuo­to­jų iš­ėjo į gat­ves Ira­ne dau­giau nei 80 mies­tų, bet taip pat jau da­bar ir ki­to­se ša­ly­se vyks­ta tai­kūs pro­tes­tai.

Ira­no Vy­riau­sy­bė į šiuos ki­lu­sius pro­tes­tus at­sa­kė ne dia­lo­gu su pi­lie­čiais, o žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mais: blo­kuo­ja in­ter­ne­tą ir ki­tus ko­mu­ni­ka­ci­jos ka­na­lus, pro­tes­tus mal­ši­na tik­rai la­bai žiau­riai, nau­do­da­mi net­gi ko­vi­nius šaud­me­nis. Mes jau tu­ri­me duo­me­nų, kad yra apie 100 žmo­nių žu­vę, nu­žu­dy­ti tuo­se pro­tes­tuo­se, dau­giau nei 1 tūkst. su­lai­ky­ti. Tie skai­čiai, aiš­ku, nuo­la­tos kin­ta.

Da­bar ko­dėl Sei­mui svar­bu pa­lai­ky­ti šiuos tai­kius pro­tes­tus? Pri­min­siu, kad mes ne pir­mą kar­tą jau pa­lai­ko­me žmo­nes, ku­rie su­si­du­ria su re­ži­mų prie­spau­da. Iš­reiš­kė­me pa­ra­mą Af­ga­nis­ta­no, Ku­bos gy­ven­to­jams, Ki­ni­jos ui­gū­rams, Kry­mo to­to­riams, taip pat ir Bal­ta­ru­si­jos žmo­nėms. Nuo­sek­liai smer­kia­me tuos re­ži­mus, ku­rie pa­žei­džia žmo­gaus tei­ses, ir ne­ga­li­me lik­ti abe­jin­gi ir įvy­kiams Ira­ne.

Tai nė­ra pir­mas pro­tes­tas Ira­ne. Vie­nas di­des­nių bu­vo tur­būt 2019 me­tais, bet vis ta san­tvar­ka ne­pa­si­kei­čia, o žmo­nės to­liau sie­kia sa­vo tei­sių. Pro­tes­tuo­to­jų daž­nas pra­šy­mas ir da­bar yra skleis­ti ži­nią vi­sa­me pa­sau­ly­je, kad net ir to­li nuo Ira­no esan­čios vals­ty­bės da­lin­tų­si ta ži­nia, ko rei­ka­lau­ja Ira­no žmo­nės ir ko­kie žiau­rūs žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mai yra vyk­do­mi.

Sei­mo re­zo­liu­ci­ja, jei­gu to­kia bū­tų pri­im­ta, pa­sa­ky­tų, kad ir lie­tu­viai ma­to, gir­di ir pa­lai­ko Ira­no tai­kius pro­tes­tuo­to­jus. Tai jiems bū­tų įkve­pian­tis ir pa­drą­si­nan­tis žen­klas. Tiek trum­pai. Teks­tą, ti­kiu, vi­si skai­tė­te. At­sa­ky­siu į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia A. Ku­bi­lie­nė. Pra­šau.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų svars­to­me la­bai svar­bų klau­si­mą. Iš tik­rų­jų jūs jį re­gist­ra­vo­te tik šian­dien, pa­teik­da­ma tar­si ka­tę mai­še. Sei­mo na­riai iš tik­rų­jų ne­spė­jo net su­si­pa­žin­ti su teks­tu, tuo la­biau ir pa­dis­ku­tuo­ti sa­vo frak­ci­jo­se.

Ma­no klau­si­mas bū­tų: ar jūs pa­ti ne­pa­si­ti­ki­te šiuo teks­tu ir no­rė­jo­te šiek tiek jį nu­slėp­ti, ar tie­siog tu­ri­te or­ga­ni­za­ci­nių ir lai­ko val­dy­mo pro­ble­mų? Ačiū.

I. PAKARKLYTĖ (LF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­te va­kar bu­vo svars­ty­ta ši re­zo­liu­ci­ja ir bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ten yra vi­sų frak­ci­jų at­sto­vai ir pro­jek­tas bu­vo iš­pla­tin­tas jiems va­kar. Įvy­kiai vys­to­si tik­rai la­bai spar­čiai ir va­rian­tas svars­ty­ti spa­lio 11 die­nos po­sė­dy­je tie­siog bū­tų ne­tiks­lin­gas ir ne­sa­va­lai­kis.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia M. Ma­ti­jo­šai­tis. Pra­šau.

M. MATIJOŠAITIS (LF). La­bai ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, no­riu pa­ti­kin­ti, kad ši ini­cia­ty­va la­bai svei­kin­ti­na, sa­va­lai­kė. Pro­tes­tai vyks­ta jau dvi sa­vai­tės. Ki­tas po­sė­dis, kaip ir mi­nė­jo­te, yra tik­tai spa­lio 11 die­ną, tai­gi lai­kas bran­gus. Va­kar šią re­zo­liu­ci­ją spė­jo iš­dis­ku­tuo­ti ir pa­sta­bas teik­ti Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas, į pa­sta­bas at­si­žvelg­ta. Į Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­sta­bas at­si­žvelg­ta.

Aš tie­siog no­riu pa­sa­ky­ti, kad Ira­nas nė­ra taip to­li, kaip mums at­ro­do. Dar ne­se­niai, lie­pos mė­ne­sį, man pa­čiam te­ko vyk­ti su dar­bo vi­zi­tu į Al­ba­ni­ją, į Ira­no opo­zi­ci­jos, lais­vo Ira­no kas­me­ti­nį sa­mi­tą Aš­ra­fo III mies­te, ku­rį pa­sta­tė lais­vo Ira­no, de­mo­kra­tiško Ira­no pro­pa­guo­to­jų opo­zi­ci­ja su sa­vo pre­zi­den­te M. Ra­dža­vi. JAV žval­gy­bos duo­me­ni­mis, bu­vo pra­neš­ta Al­ba­ni­jos vy­riau­sy­bei, kad tu­rė­tų ren­gi­nys bū­ti nu­kel­tas dėl spro­gi­mo, dėl te­ro­riz­mo grės­mės.

PIRMININKAS. Lai­kas už­duo­ti klau­si­mą.

M. MATIJOŠAITIS (LF). Tie­siog no­riu pa­klaus­ti, ką dar ga­li­me pa­da­ry­ti, be re­zo­liu­ci­jos ir vie­šo­jo dis­kur­so, šia te­ma, kad pa­de­monst­ruo­tu­me, jog Ira­no žiau­ru­mai vi­sa­me pa­sau­ly­je yra la­bai ar­ti mū­sų?

I. PAKARKLYTĖ (LF). Ke­li gal­būt mo­men­tai, ką dar ga­li­ma bū­tų pa­da­ry­ti, tai to­les­nės sank­ci­jos. Jau da­bar, aiš­ku, jų yra daug, ir eko­no­mi­nių sank­ci­jų, bet tiks­li­nės sank­ci­jos su re­ži­mu su­si­ju­siems as­me­nims iš Eu­ro­pos Są­jun­gos pu­sės ir­gi yra dar vie­nas svar­bus klau­si­mas. Iš to­kių la­bai prak­ti­nių da­ly­kų. Bet ką pa­brė­žia pa­tys pro­tes­tuo­to­jai ir žmo­nės, ku­rių ne­be­ten­ki­na šis re­ži­mas, daž­niau­siai jau­ni žmo­nės, kad jiems yra la­bai svar­bu tas da­li­ni­ma­sis ži­nu­te. Tiek vie­šas vals­ty­bių pa­sa­ky­mas, kad jos pa­lai­ko pro­tes­tuo­to­jus, tiek ir pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės re­ak­ci­ja, nes, kaip aš mi­nė­jau, ne tik Ira­ne jau vyks­ta pro­tes­tai. Jie vyks­ta ir ki­tur. Taip pat dar yra kal­ba­ma ir apie tai, kad blo­kuo­ja­mas in­ter­ne­tas. Gal­būt čia bū­tų ga­li­ma ieš­ko­ti bū­dų, kaip su­teik­ti tą in­ter­ne­to pri­ei­gą Ira­ne. Taip trum­pai.

PIRMININKAS. Dė­kui. Ž. Pa­vi­lio­nio sa­lė­je ne­ma­tau, R. Že­mai­tai­čio sa­lė­je ne­ma­tau. A. Ne­kro­šių ma­tau. Pra­šom.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke, kad ma­to­te. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, tik­rai svei­ki­nu su šia re­zo­liu­ci­ja, tik­tai, taip, kaip ir ko­le­gė pa­ste­bė­jo, gai­la, kad mes ga­na vė­lai tu­rė­jo­me ga­li­my­bę su ja su­si­pa­žin­ti. Tik­rai pa­lai­ky­siu ir bal­suo­siu už. Bet ma­no klau­si­mas toks la­biau abst­rak­tus. Ko­kia yra nau­da iš tų re­zo­liu­ci­jų, nes ša­lys bū­na su­si­rū­pi­nu­sios, iš­reiš­kia pa­lai­ky­mą, bet re­a­liai žmo­nėms rei­kia gal­būt ki­to­kios pa­gal­bos? Ko­kią nau­dą iš tų re­zo­liu­ci­jų re­a­liai tu­ri žmo­nės, ku­rie pro­tes­tuo­ja prieš re­ži­mą?

I. PAKARKLYTĖ (LF). Dė­ko­ju, ko­le­ga, už iš­ties ge­rą klau­si­mą. Yra ir Lie­tu­vo­je Ira­no eks­per­tų ir žmo­nių, ku­rie pa­lai­ko ry­šius su pro­tes­tuo­to­jais, su ak­ty­vis­tais. Jų yra tas klau­si­mas, ar Lie­tu­va ap­skri­tai kaip nors at­si­lie­pia į tuos įvy­kius, ar juos se­ka, ar gir­di, to­dėl to vie­šo žings­nio žmo­nės la­bai lau­kia ir tuo mes ir esa­me de­mo­kra­tija, ir ski­ria­mės nuo au­to­kra­ti­nių re­ži­mų ar dik­ta­tū­rų, kad pa­lai­ko­me de­mo­kra­tiją ir pi­lie­ti­nę vi­suo­me­nę ir ki­to­se ša­ly­se. Dėl klau­si­mo prieš tai mi­nė­jau, kad, aiš­ku, yra ir ki­tų prak­tiš­kes­nių gal­būt žings­nių, bet tas vie­šas iš­sa­ky­mas po­zi­ci­jos, kur tu sto­vi ir ką tu pa­lai­kai, yra la­bai svar­bus pro­tes­tuo­to­jams.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sian­čių dau­giau nė­ra. Da­bar yra dis­ku­si­ja dėl re­zo­liu­ci­jos. Yra vie­nas no­rin­tis kal­bė­ti ir tas žmo­gus yra P. Gra­žu­lis. Kvie­čiu į tri­bū­ną. Pra­šom.

P. GRAŽULIS (LRF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, jums bu­vo už­duo­tas klau­si­mas, o ką pa­keis ši­ta re­zo­liu­ci­ja? Ira­no re­ži­mą? Ne. Ką jūs ga­li­te pa­da­ry­ti, jūs ne­da­ro­te. Štai jau žūs­ta, taip ten žu­vo mo­te­ris, ku­ri ne­nau­do­jo gal­vos už­dan­ga­lo, bu­vo nu­žu­dy­ta, bet Lie­tu­vos pi­lie­čius, lie­tu­vių kil­mės Ru­si­jos pi­lie­čius, ku­rie bė­ga nuo ka­ro Uk­rai­no­je į Lie­tu­vą iš Ka­ra­liau­čiaus sri­ties, jūs ga­li­te įleis­ti ir ga­li­te iš­gel­bė­ti jų gy­vy­bes, bet jūs nie­ko ne­da­ro­te. Jūs la­biau rū­pi­na­tės Ira­no žmo­nė­mis, jų žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mu ne­gu lie­tu­vių kil­mės Ru­si­jos pi­lie­čiais, ku­rie pa­lai­ko Uk­rai­ną, ku­rie ne­no­ri ka­riau­ti prieš Uk­rai­ną, jūs juos va­ro­te į Uk­rai­ną. Jau yra in­for­ma­ci­jos, kad yra žu­vu­sių Ru­si­jos kil­mės Lie­tu­vos pi­lie­čių. Ką jūs da­ro­te? Ar čia veid­mai­nys­tė, ar čia nuo­šir­du­mas? Ka­žin kur, kur nie­ko ne­ga­li pa­da­ry­ti, jie su­si­rū­pi­nę, o kur pri­va­lo ir tu­ri spręs­ti tas pro­ble­mas ir jau jos tu­ri bū­ti iš­spręs­tos… Vi­si tie, ku­rie pa­lai­ko Uk­rai­ną ir ne­no­ri ka­riau­ti prieš Uk­rai­ną, Ru­si­jos pi­lie­čiai lie­tu­vių kil­mės tu­rė­jo bū­ti įleis­ti į Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją, bet jūs to ne­da­ro­te. Esa­te veid­mai­niai. Aš dar dau­giau pa­sa­ky­siu, ma­ty­da­mas jū­sų la­bai nuo­sek­lią po­li­ti­ką, tar­nau­ja­te V. Pu­ti­nui.

PIRMININKAS. Dis­ku­si­ja baig­ta. Dėl mo­ty­vų dėl pri­ėmi­mo. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­da­mi vė­liau.

Ko­le­gos, da­bar iki va­ka­ri­nio po­sė­džio li­ko trys klau­si­mai, tai yra dis­ku­si­ja, Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai, Vy­riau­sy­bės va­lan­da ir mi­nist­rės at­sa­ky­mai į pa­teik­tus klau­si­mus. Mes ne­spė­si­me iki 14 va­lan­dos ap­svars­ty­ti vi­sų ir tu­rė­ti per­trau­ką. Tai ma­no pa­siū­ly­mas ap­si­spręs­ti: ar­ba mes at­si­sa­ko­me Vy­riau­sy­bės va­lan­dos ir bai­gia­me apie 13 val. 20 min., ar­ba da­ro­me vis­ką, bet tai trun­ka iki pat 14 va­lan­dos, ir ta­da iš kar­to pra­de­da­me va­ka­ri­nį po­sė­dį. Ar ga­li­me at­si­sa­ky­ti Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­džio? Ger­bia­ma opo­zi­ci­ja, ga­li­me? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me. Ačiū. Ta­da Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis šian­dien ne­vyks.

 

12.20 val.

Dis­ku­si­ja „Dėl mig­ran­tų iš Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos įlei­di­mo į Lie­tu­vą“

 

Dar­bo­tvarkės 1-14 klau­si­mas – dis­ku­si­ja „Dėl mig­ran­tų iš Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos įlei­di­mo į Lie­tu­vą“. Pa­gal Sta­tu­tą nu­ma­ty­tas pus­va­lan­dis. Ga­li­me ap­si­brėž­ti tą pus­va­lan­dį? Tvar­ka, su­ta­ria­me. Pir­ma­sis frak­ci­jos var­du… Iš pra­džių kvie­čiu frak­ci­jos var­du, o po to li­ku­sius. Kal­bės P. Gra­žu­lis. Pra­šom.

P. GRAŽULIS (LRF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, va­kar LRT, tai Land­sber­gių ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos, lai­do­je „Lie­tu­va kal­ba“ kal­bė­jo L. Kas­čiū­nas, ku­ris sa­kė, kad mes jau vyk­do­me dis­ku­si­jas ir ieš­ko­me spren­di­mų, kaip lie­tu­vių kil­mės Ru­si­jos pi­lie­čiams su­teik­ti ga­li­my­bę at­vyk­ti į Lie­tu­vą. Aš no­riu jums pa­sa­ky­ti, kad ant­ra­die­nį šį klau­si­mą siū­liau frak­ci­jos var­du įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę, šis klau­si­mas ne­bu­vo įtrauk­tas val­dan­čių­jų bal­sais. Šian­dien šį klau­si­mą taip pat siū­liau įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę, val­dan­čių­jų bal­sais jis ne­bu­vo įtrauk­tas į dar­bo­tvarkę. Tai yra aki­vaiz­dus me­las, me­las per Lie­tu­vos, per Land­sber­gių, ra­di­ją ir te­le­vi­zi­ją.

Mie­lie­ji, klau­siau­si tos dis­ku­si­jos ir man tie­siog da­rė­si gė­da, ka­i aiš­ki­no, kad jie ga­li įsi­gy­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę ir at­vyk­ti. O kiek ta pro­ce­dū­ra trun­ka? Ant­ras da­ly­kas, ar jūs, po­nai kon­ser­va­to­riai, ži­no­te, kad jau ne vie­nas, ku­ris at­ei­na prie Lie­tu­vos kon­su­la­to gal­būt su­si­tvar­ky­ti do­ku­men­tų, pa­ima­mas Ru­si­jos tar­ny­bų ir iš­ve­ža­mas į Uk­rai­ną? Kad ten lau­kia jų spe­cia­lio­sios tar­ny­bos su­pa­kuo­ti, tų žmo­nių? Ką jūs kal­ba­te? Aš jau sa­kiau, kad yra jau žu­vu­sių Uk­rai­nos ka­re Ru­si­jos pi­lie­čių su Lie­tu­vos iš­ta­ko­mis.

Ant­ras da­ly­kas, kai L. Kas­čiū­nas te­le­vi­zi­jos lai­do­je aiš­ki­na, kad jie te­gul pa­si­duo­da. Po­ne Kas­čiū­nai, ar jūs ne­ži­no­te, kad to ne­įma­no­ma pa­da­ry­ti, kad už nu­ga­ros sto­vi po­lit­ru­kai, ir jei­gu tu bėg­si ar iš­kel­si bal­tą vė­lia­vą, bū­si nu­šau­tas? Jūs ne­sa­te tar­na­vę ka­re, jūs ne­ži­no­te si­tu­a­ci­jos. Ne­bent pa­si­duo­tų vi­sas fron­tas, bet ar tai įma­no­ma? Ir kiek yra jau to­kių nu­šau­tų, ku­rie ban­dė bėg­ti? Tai gal pa­ro­dyk pa­vyz­dį, eik į fron­tą ir pa­ban­dyk, vie­nu žo­džiu, pa­si­duo­ti.

Tre­čias da­ly­kas. Aiš­ki­na, kad Ru­si­jos pi­lie­čiai tu­ri prie­šin­tis V. Pu­ti­no ag­re­si­jai. Pa­lau­ki­te, ar jūs ne­ži­no­te A. Na­val­no is­to­ri­jos? Ar jūs ne­ži­no­te, kaip bu­vo nuo­di­ja­mi opo­zi­cio­nie­riai? B. Nem­co­vas bu­vo nu­žu­dy­tas. Ar jūs ne­ži­no­te, kad lai­svės at­ėmi­mas sie­kia iki 10 me­tų tiems, kas neis į mo­bi­li­za­ci­ją? Jūs vi­sa tai ži­no­te ir vis tiek jūs už­ima­te to­kią po­zi­ci­ją.

Aš ma­nau, kad iš Ru­si­jos, ka­i V. Pu­ti­nas pa­skel­bė mo­bi­li­za­ci­ją, bė­ga Ru­si­jos li­be­ra­lai ir kon­ser­va­to­riai, ku­rie mo­ja­vo Z rai­de, svei­ki­no V. Pu­ti­ną, bet kai jiems pa­tiems rei­kia ei­ti į fron­tą ir mir­ti, jie bė­ga iš Ru­si­jos. Taip pa­si­elg­tų ir mū­sų kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai, ku­rie la­bai pla­čiai mo­juo­ja Uk­rai­nos vė­lia­vo­mis, bet jei­gu juos pa­čius pa­lies­tų, aš ma­nau, grei­tai spru­k­tų iš Lie­tu­vos.

Dar vie­nas da­ly­kas. Pa­žiū­rė­ki­te, kas yra: tų va­di­na­mų­jų, ku­rie re­zer­ve ir ku­riuos ga­li V. Pu­ti­nas mo­bi­li­zuo­ti, pa­šauk­ti į mo­bi­li­za­ci­ją, nė­ra net 1,5 mln. gy­ven­to­jų. Eu­ro­po­je, jei­gu pa­im­si­me Tur­ki­ją, ku­ri re­mia Uk­rai­ną, ir An­gli­ją, gy­ve­na dau­giau kaip 0,5 mlrd. gy­ven­to­jų. Jei­gu jie pa­plis­tų, tie pa­bė­gė­liai iš­bėg­tų po vi­są Eu­ro­pą, Lie­tu­vo­je gal ir bū­tų 2 ar kiek tūks­tan­čių, bet tų 2 tūkst. ne­bū­tų, ne­lik­tų Lie­tu­vo­je. Jie iš­va­žiuo­tų į Vo­kie­ti­ją, Šve­di­ją ir Suo­mi­ją.

Taip, ko­dėl jūs re­mia­te V. Pu­ti­ną? Ko­dėl jūs vis­ką su­da­ro­te? Ir jei­gu jie vi­si iš­va­žiuo­tų, pa­bėg­tų tie 1,5 mln., ne­lik­tų Ru­si­jos ka­riuo­me­nės. Uk­rai­na lai­mė­tų ka­rą. Ko­dėl jūs ne­no­ri­te, kad Uk­rai­na lai­mė­tų ka­rą? At­sa­ky­ki­te, po­nas Land­sber­gi, kas yra? Ko­dėl jūs nuo­lat ir nuo­lat tar­nau­ja­te Ru­si­jai? Jūs Bal­ta­ru­si­ją įstū­mė­te į V. Pu­ti­no glė­bį, kad jis ne­tu­rė­tų jo­kios lais­vės ma­nev­ruo­ti. Jūs vis­ką da­ro­te, kad tik ka­rą lai­mė­tų Ru­si­ja. Man la­bai keis­ta jū­sų po­zi­ci­ja. Man ne­su­pran­ta­ma ši po­zi­ci­ja. Veid­mai­niš­ka po­zi­ci­ja. To­dėl ką duos ši dis­ku­si­ja? Ar dėl šios dis­ku­si­jos nors vie­nas bus iš­gel­bė­tas Ru­si­jos pi­lie­tis lie­tu­vių kil­mės? Ne­bus nė vie­nas iš­gel­bė­tas. Rei­ka­lin­gi šian­dien, jau ne šian­dien, rei­kė­jo prieš sa­vai­tę pri­im­ti spren­di­mus. Juk į jus krei­pė­si Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je gy­ve­nan­tys lie­tu­viai. Pra­šė, kad jūs iš­leis­tu­mė­te juos į Lie­tu­vą, bet jūs ne­re­a­ga­vo­te. Jums svar­biau Ira­no pi­lie­čiai nei lie­tu­vių tau­ty­bės Ru­si­jos pi­lie­čiai.

PIRMININKAS. Kal­bės frak­ci­jos var­du D. Gai­žaus­kas.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties kal­bė­siu frak­ci­jos var­du, to­dėl tik­rai ne­si­bar­siu. Ak­cen­tuo­siu tik tai, ką ma­no mū­sų Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja, kad svar­bu pa­mi­nė­ti, to­dėl pra­šau ne tik klau­sy­ti, bet ir iš­girs­ti.

Iš­ties gy­ve­na­me ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties me­tu. Tą ne­pa­pras­tą­ją pa­dė­tį mes jau tę­sia­me ke­lis kar­tus ir fak­tiš­kai tai pir­mas kar­tas Lie­tu­vo­je, Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je, kai mes to­kį il­gą tar­pą gy­ve­na­me spe­cia­liu sta­tu­su. Kon­sti­tu­ci­jo­je kaip pa­sa­ky­ta? 144 straips­ny­je nu­ma­ty­ta, kad jei­gu vals­ty­bė­je iš­ky­la grės­mė kon­sti­tu­ci­nei san­tvar­kai ar vi­suo­me­nės rim­čiai, Sei­mas ga­li vi­so­je vals­ty­bės te­ri­to­ri­jo­je ar­ba jos da­ly­je įves­ti ne­pa­pras­tą­ją pa­dė­tį. Jos truk­mė iki 6 mė­ne­sių.

Ko­le­gos, įve­dus ne­pa­pras­tą­ją pa­dė­tį, tas sta­tu­sas ne tik kad mus pri­ver­čia dirb­ti pa­di­din­to pa­vo­jaus są­ly­go­mis ir į vis­ką žiū­rė­ti ga­nė­ti­nai at­sa­kin­gai, tas sta­tu­sas sa­ko, kad ki­tas ga­li bū­ti tik dar griež­tes­nis – tai yra ka­ro pa­dė­ties įve­di­mas. O kaip mes gy­ve­na­me vals­ty­bė­je? Iš­ties ne­ži­nome, nei kas yra at­sa­kin­gas už ne­pa­pras­tą­ją pa­dė­tį, ne­tei­kia­ma jo­kia in­for­ma­ci­ja, ne­pri­sta­to­ma si­tu­a­ci­ja pa­sie­ny­je.

Gir­džiu, da­bar ger­bia­ma A. Bi­lo­tai­tė sa­ko: pa­si­kvies­ki­te ir at­sa­ky­siu. Jūs la­bai vė­luo­ja­te. Į vi­sus klau­si­mus at­ei­na­te at­sa­ky­ti ta­da, kai jus pa­kvie­čia. O taip ne­tu­rė­tų bū­ti. Vi­są va­sa­rą gy­ve­no­me ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties me­tu, bet nie­kas už ją neat­si­skai­tė. Jei­gu ką su­ži­no žmo­nės, su­ži­no tik iš ži­niask­lai­dos. O ži­niask­lai­da iš­ties su­si­ren­ka in­for­ma­ci­ją, ją pa­vie­ši­na ir žmo­nėms ky­la pa­grįs­tas ne­ri­mas.

O kaip mes gy­ve­na­me Sei­me? Nors ir ne­pa­pras­to­ji pa­dė­tis, žiū­rė­ki­te, mes po­sė­džiau­ja­me fak­tiš­kai tuš­čio­se sa­lė­se. Su­pran­tu, kai bu­vo ko­vi­das, tu­rė­jo­me sau­go­tis ir taip to­liau. Bet kas da­bar mums truk­do vi­siems su­si­rink­ti ir dis­ku­tuo­ti? Pra­ei­tą sa­vai­tę tei­kė­me la­bai svar­bius įsta­ty­mų pro­jek­tus su opo­zi­ci­ja dėl ener­ge­ti­nės kri­zės, kaip ma­žin­ti žmo­nėms kai­nas. Jūs net ne­klau­sė­te. Kai rei­kė­jo bal­suo­ti, bė­go­te vos ne par­pul­da­mi, vie­nas į ki­tą vos ne at­si­muš­da­mi, žiū­rė­jo­te, ką jū­sų Mi­ku­lė­nie­nė pa­ro­do, kaip bal­suo­ti, ir vis­kas, jūs net mū­sų ne­gir­dė­jo­te. Žmo­nės vi­sa tai ma­to.

Ger­bia­mi val­dan­tie­ji, jū­sų mi­nist­rai ne­da­ly­vau­ja ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se. Aš kal­bė­siu apie Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tą. Kai vyks­ta ka­ras, vi­sur jūs pri­si­den­gia­te ka­ru, ta­čiau mes fak­tiš­kai ne­ma­to­me kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ro Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­te, at­si­skai­to vi­ce­mi­nist­rai. Ar taip tu­rė­tų bū­ti? Jau mes ne­ma­to­me va­do­vo, tai nors kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras… Tiek iš­šū­kių: hau­bi­cos, pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nos, kiek skan­da­lų nu­vil­ni­jo, kad ne­su­kom­plek­tuo­tos ir taip to­liau. Kiek mes pa­ra­mos tei­kia­me, ar mes tuos pa­jė­gu­mus at­sta­to­me? Jo­kio at­sa­ky­mo, vė­luo­ja. Pa­lei­do kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ro pia­ri­nę li­ni­ją per vi­sus ži­niask­lai­dos ka­na­lus, ne­va bus Pre­zi­den­tu, o vė­liau žmo­gus taip at­si­pa­lai­da­vęs pri­si­fo­tog­ra­fa­vo laik­raš­čiuo­se, žur­na­luo­se, kad pas­kui vi­si ir juo­kia­si, jog re­kla­muo­ja kos­tiu­mą, triu­si­kus ar ko­kį nors laik­ro­dį. Ar taip tu­ri bū­ti ka­ro ir ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties me­tu? Iš­ties tai yra ne­pri­im­ti­na ir gė­da. Ko­mu­ni­ka­ci­jos sto­ka yra vie­na di­džiau­sių jū­sų spra­gų, ger­bia­mi ko­le­gos. Jūs esa­te la­bai ne­at­sa­kin­gi ir ne­at­sa­kin­gai vyk­do­te pa­rei­gas. Jūs ką, ne­tu­ri­te spe­cia­lis­tų? Tik­rai tar­nau­to­jų la­bai daug. Bet jei­gu jūs žmo­nėms ne­ko­mu­ni­kuo­ja­te… Pa­me­na­te, kai bu­vo eks­t­re­ma­li pa­dė­tis mū­sų val­dy­mo me­tu, ger­bia­mas A. Ve­ry­ga kaip va­do­vas at­si­skai­ti­nė­jo kiek­vie­ną die­ną po ke­lias va­lan­das. Jį kri­ti­ka­vo, kad per daug. Nie­ko pa­na­šaus, vi­siems bu­vo aiš­ku, kas vyks­ta. O da­bar? 150 mln. iš biu­dže­to, ne­pa­pras­tą­ją pa­dė­tį nu­me­ta­me bū­tent pa­sie­nie­čiams, o vė­liau tei­kia­te įsta­ty­mų pro­jek­tus, tar­nau­to­jams ke­lian­čius siau­bą. Ža­da­te at­im­ti jiems so­cia­lines ga­ran­ti­jas, pen­si­jas ir taip to­liau. Vėl jūs ke­lia­te ne­ri­mą, ne­su­si­ko­mu­ni­kuo­ja­te tar­pu­sa­vy­je, vis­kas pas jus pa­leis­ta, iš tie­sų at­ro­do, kad vals­ty­bės nie­kas ne­val­do ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties me­tu.

Mes, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, į jus krei­pia­mės. Su­si­tel­ki­te, su­si­im­ki­te, jūs juk da­bar šiuo me­tu val­do­te mū­sų vi­sų vals­ty­bę. Ga­na ty­čio­tis ir ga­na at­sa­ki­nė­ti anek­do­tais į mū­sų už­duo­tus rim­tus klau­si­mus, rei­kia su­si­im­ti. Kad jū­sų vė­luo­ja­te, fak­tas.

Prieš pen­kias die­nas pa­skelb­ta mo­bi­li­za­ci­ja. Vi­si ži­no­me, Ru­si­jos pi­lie­čiai po pa­skelb­tos mo­bi­li­za­ci­jos bė­ga iš Ru­si­jos, ži­no­me, kad pa­ten­ka į Lie­tu­vos Res­pub­li­ką, nors įves­ta ne­pa­pras­to­ji pa­dė­tis, kad jie ne­pa­pul­tų, ži­niask­lai­da ra­šo – plūs­ta, be­veik 10 tūkst. Ru­si­jos pi­lie­čių jau Lie­tu­vo­je. Jūs juo­kia­tės. At­ėjo G. Land­sber­gis, jis iš­vis ne­tu­rė­jo net pa­sa­ky­ti, tu­rė­jo pa­si­sa­ky­ti gal­būt tik va­do­vė apie ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties si­tu­a­ci­ją, pa­aiš­kin­ti ap­lin­ky­bes.

Aš esu ma­ri­jam­po­lie­tis, gy­ve­nu pa­sie­nio te­ri­to­ri­jo­je. Pil­na Ru­si­jos pi­lie­čių au­to­mo­bi­lių, ne tik kro­vi­ni­nių, bet ir leng­vų­jų. Mui­ti­nin­kai sa­ko, kad pri­va­žiuo­ja tran­zi­tu Ru­si­jos pi­lie­čiai, ir ne­va­žiuo­ja dau­giau į Ka­li­ning­ra­dą, pra­šo iš­lip­ti, pra­šo prie­globs­čio ir taip to­liau, ne­ži­no­me, ką da­ry­ti, nes nė­ra ko­mu­ni­ka­ci­jos, nė­ra šta­bo ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties val­dy­mo me­tu, iš vi­so kaž­kur pa­si­lei­dę vi­si, nie­kas ne­su­pran­ta, kas vyks­ta vals­ty­bė­je.

Aš jū­sų la­bai pra­šau su­si­telk­ti, kar­tu pa­gal­vo­ti, ką rei­kia da­ry­ti. L. Kas­čiū­nas, aš dar kar­tą kar­to­ju, jū­sų vi­sos par­ti­jos ir tos pa­dė­ties ne­iš­temps. Taip, tai žmo­gus, ku­ris rū­pi­na­si na­cio­na­li­niu sau­gu­mu, ir mes jam pa­de­da­me, bet jūs vi­si esa­te, at­ro­dy­tų, be kom­pe­ten­ci­jos, jū­sų ap­lai­du­mas tie­siog per kraš­tus trykš­ta.

Dar la­bai svar­bus da­ly­kas, ger­bia­mi ko­le­gos. Ru­si­jos pi­lie­čiai da­bar pa­te­kę į Lie­tu­vą, mes vi­si ži­no­me. Kas tik­ri­na juos? Ne­me­luo­ki­te žmo­nėms, kad vi­sus pa­tik­ri­na pa­gal duo­me­nų ba­zes. Aš kon­kre­čiai pa­sa­kau, tai ne­įma­no­ma pa­da­ry­ti. Mes ne­ži­no­me, kiek pa­puo­lė į Lie­tu­vą tų pi­lie­čių ra­šis­tų, bū­tent pa­lai­kan­čių ka­rą. Tai, kad jie tu­ri vi­zas, dar ne­reiš­kia, kad jie lo­ja­lūs mums, de­mo­kra­tinėms ver­ty­bėms. Kas su jais vyks­ta, kur jie da­bar, kiek tarp jų vie­no­kių ar ki­to­kių? Tu­rė­tų ir tam tik­ros mū­sų tar­ny­bos at­si­skai­ty­ti tiek, kiek ga­li­ma.

PIRMININKAS. Lai­kas, ko­le­ga.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Kur pra­ne­ši­mai apie ne­pa­pras­tą­ją pa­dė­tį?

PIRMININKAS. 7 mi­nu­tės jau bai­gė­si.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ir dar la­bai svar­bus mo­men­tas, ger­bia­mi ko­le­gos. Šian­dien vėl ma­to­me, kad jūs vėl ker­ta­te ki­birkš­tis į pre­zi­den­tū­rą. Jūs gin­či­ja­tės, kas va­žiuos į Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bą. Ką jū­sų da­ro­te ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties me­tu? G. Land­sber­gį iš­ties rei­kia gė­dy­ti, jis iš­vis nie­ko neat­si­skai­to. Pre­zi­den­tas. Šiuo me­tu. La­bai pra­šau su­si­tel­ki­mo, nes mes Lie­tu­vą tu­ri­me vie­ną. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Kal­bės R. Šar­knic­kas. Pra­šau.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Aki­vaiz­du, kad lauk­ti tik­rai ne­ga­li­me, kol bus mo­bi­li­zuo­ti Ru­si­jos lie­tu­viai, gy­ve­nan­tys Ru­si­jo­je. Aš ne­pla­na­vau iš tik­rų­jų čia kal­bė­ti dis­ku­si­jo­je, bet yra vie­nas at­ve­jis. Į ma­ne krei­pė­si vie­na šei­ma, kur gi­mi­nės bu­vo J. Sta­li­no lai­kais iš­trem­tos į Si­bi­rą, kaip ir dau­gu­ma Lie­tu­vos žmo­nių, bū­tent aly­tiš­kių šei­ma krei­pė­si. Jie yra su­ne­ri­mę dėl to, kad jie ten yra įlei­dę šak­nis, se­ne­liai yra, jų dir­ban­tys vai­kai, jie taip pat bi­jo dėl tos mo­bi­li­za­ci­jos. Da­bar yra pra­šy­mas at­si­sa­ky­ti Ru­si­jos pi­lie­ty­bės ir ta­da va­žiuo­ti į Lie­tu­vą. Kaip ži­no­te, Ame­ri­ka taip pat pa­pra­šė iš­vyk­ti iš Ru­si­jos bū­tent ame­ri­kie­čius Ru­si­jos pi­lie­čius, ta­čiau mes ne­iš­gir­do­me, kad jie pra­šy­tų at­si­sa­ky­ti Ru­si­jos pi­lie­ty­bės. Čia yra vie­na. Ti­kė­ti­na, kad po ka­ro žmo­nėms rei­kės grįž­ti na­mo. Į ši­tuos da­ly­kus, ku­rie da­bar vyks­ta… Ačiū Die­vui, kad dis­ku­si­ja pra­si­dė­jo, bet, ko ge­ro, dis­ku­si­jos lai­ko li­mi­tas jau yra pa­si­bai­gęs ir jau rei­kia veik­ti. Ma­no tie­siog pa­ska­ti­ni­mas, pa­ra­gi­ni­mas val­dan­tie­siems veik­ti jau da­bar. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu J. Ja­ru­tį. Pra­šau.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ši­tos dis­ku­si­jos ga­lė­jo ir ne­bū­ti, jei­gu va­kar bū­tų ele­men­ta­riai pri­im­tas mū­sų pa­klau­si­mas, bū­tų at­sa­ky­ta į klau­si­mus, nes si­tu­a­ci­ja iš tik­rų­jų yra ga­na ne­ra­mi ne tik par­la­men­to, bet ir vi­suo­me­nės po­žiū­riu.

Šiaip aš esu už tai, kad mes pri­ėmė­me tei­sin­gą spren­di­mą ri­bo­ti ar ne­įleis­ti nuo mo­bi­li­za­ci­jos bė­gan­čių ru­sų į sa­vo ša­lį. Ši­tą spren­di­mą pri­ėmė­me kar­tu su kai­my­nais len­kais, lat­viais, es­tais. Bet si­tu­a­ci­ja ro­do vi­sai ką ki­ta. Taip, mes ne­už­da­ry­si­me ak­li­nai vi­sos sie­nos. Yra žmo­nių, ku­rie tik­rai tu­ri tei­sę ir ga­li­my­bę pa­bėg­ti nuo ka­ro, kaip tai da­ro uk­rai­nie­čiai, kaip tai da­ro gal­būt kai ku­rie žmo­nės iš Ar­ti­mų­jų Ry­tų, bet da­bar, pa­skel­bus mo­bi­li­za­ci­ją, mums ma­žiau­siai rei­kia bė­gan­čių ru­sų. Kas ga­li pa­neig­ti, kad ši­taip yra at­ve­ria­ma dir­va pa­si­lik­ti Lie­tu­vo­je tam tik­riems Ru­si­jos spe­cia­lių­jų tar­ny­bų agen­tams ir at­ėjus va­lan­dai X pra­dė­ti veik­ti?

Šian­dien ne­bū­čiau gal­būt taip kal­bė­jęs, bet gir­dė­jau už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro in­ter­viu, jis sa­kė, kad… Čia, ma­tau, yra pa­sie­nio tar­ny­bos ir mig­ra­ci­jos tar­ny­bos žmo­nės. Bu­vo kal­ba­ma, kad yra de­ta­li at­vyks­tan­čių pi­lie­čių pa­tik­ra pa­sie­nio punk­tuo­se, oro uos­te. De­ja, so­cia­li­niai tin­klai ir žmo­nės as­me­niš­kai by­lo­ja vi­siš­kai ką ki­ta, kad yra tie­siog ele­men­ta­ru at­skris­ti iš Hel­sin­kio į Lie­tu­vos oro uos­tą, pa­si­im­ti ba­ga­žą ir ke­liau­ti to­liau. Nie­kas jo­kios pa­tik­ros, nie­ko ne­da­ro. Kas ži­no, kiek čia jų lie­ka? Už­va­kar bu­vo sa­ky­ta, kad da­lis jų gal­būt mig­ruo­ja tran­zi­tu į Ka­li­ning­ra­dą, bet tie­siog žmo­nėms ir mums rei­kia pa­pras­to at­sa­ky­mo, kiek įva­žiuo­ja, kiek iš­va­žiuo­ja, ko­dėl tik 153 ne­įleis­ti per pra­ei­tą sa­vai­tę, kiek iš jų yra šau­kia­mo­jo am­žiaus vy­rų ir taip to­liau? Tie­siog ten­ka kon­sta­tuo­ti ir ap­gai­les­tau­ti, kad… Ži­no­ma, val­dan­tie­ji vis­ką ge­riau­siai ži­no, jie tuos spren­di­mus pri­ima. Dau­ge­lį jų mes pa­lai­ko­me, kas su­si­ję su ka­ru, kas su­si­ję su na­cio­na­li­ne gy­ny­ba, kas su­si­ję su kraš­to ap­gi­na­mu­mu, bet šiuo at­ve­ju ne­ga­li­me nu­ty­lė­ti. Ir mums, ir vi­suo­me­nei tų at­sa­ky­mų rei­kia. Aš la­bai ti­kiuo­si, kad čia yra ger­bia­ma mi­nist­rė A. Bi­lo­tai­tė ir at­sa­kys mums į tuos klau­si­mus. Bu­vo ga­li­ma pa­pras­tuo­ju bū­du ant­ra­die­nį at­sa­ky­ti ir bū­tų ne­rei­kė­ję šian­dien šios dis­ku­si­jos. Bet bet ko­kiu at­ve­ju ge­riau vė­liau ne­gu nie­ka­da. Ti­kiuo­si, kad mes iš­gir­si­me tuos at­sa­ky­mus. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Kvie­čiu V. Ba­ką į tri­bū­ną.

V. BAKAS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai ge­rai, kad ši dis­ku­si­ja įvy­ko. Ne­tu­ri bū­ti taip, kad jei­gu mi­nist­rė ko nors ne­at­sa­ko, dis­ku­si­jos ne­vyks­ta. Per daug svar­bus klau­si­mus. Tai ro­do, kad Sei­mas yra gy­vas, Sei­mas ste­bi si­tu­a­ci­ją ir re­a­guo­ja.

Kai mes svars­tė­me nu­ta­ri­mą dėl ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties, aš at­krei­piau dė­me­sį į tai, kad nu­ta­ri­me nė­ra kri­te­ri­jų, ku­riais rem­da­mie­si mes ne­įsi­lei­džia­me į Lie­tu­vą Ru­si­jos pi­lie­čių. Nė­ra kri­te­ri­jų. Tai vie­nas svar­biau­sių spren­di­mų – mes už­da­ro­me sie­nas, o kri­te­ri­jų ne­nu­sta­to­me.

Aiš­ku, tuo me­tu dau­gu­ma bul­do­ze­riu pri­ėmė tą nu­ta­ri­mą ir šian­dien tu­ri­me ga­na ne­ti­kė­tas pa­sek­mes: 30 tūkst. lie­tu­vių kil­mės ru­sų Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je ne­ga­li… ar­ba, ki­taip ta­riant, ne­ga­li pra­šy­ti pa­gal­bos, ne­tu­ri ga­li­my­bės gau­ti pa­gal­bos iš Lie­tu­vos, nors jų kon­sti­tu­ci­nė tei­sė, jų pri­gim­ti­nė tei­sė su­tei­kia to­kią ga­li­my­bę. Ki­taip ta­riant, ta ne­kom­pe­ten­ci­ja, ku­ri pa­si­reiš­kė val­dant pa­bė­gė­lių kri­zę, ro­do tai, kad mes net ne­su­ge­ba­me pa­reng­ti Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­to ir dėl to pa­tys šau­do­me sau į ko­jas. Tai yra di­džiu­lė bė­da.

Ne­pai­sy­da­mas to, kad va­kar dau­gu­mos žmo­nės su­siz­gri­bo ir šian­dien Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja kon­sul­tuo­ja­si su Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, aš no­rė­čiau pa­lin­kė­ti su­spė­ti pri­im­ti šį spren­di­mą, nes jei­gu V. Pu­ti­nas už­da­rys Ru­si­jos sie­nas, mū­sų tau­tie­čiai ga­li at­si­dur­ti ar­ba ka­lė­ji­muo­se, jei­gu jie at­si­sa­kys ka­riau­ti, 10–15 me­tų, ar­ba fron­te ir bus pri­vers­ti šau­dy­ti, griau­ti Uk­rai­nos mies­tus ir žu­dy­ti Uk­rai­nos žmo­nes. Tai yra ne­kom­pe­ten­ci­jos pa­sek­mė. Tai yra tik vie­nas iš epi­zo­dų.

Ki­tas epi­zo­das yra gal­būt kiek pla­tes­nis. Aš no­rė­jau at­kreip­ti dė­me­sį, kaip ap­skri­tai per pas­ta­ruo­sius me­tus val­do­ma mig­ra­ci­jos kri­zė. Fak­tiš­kai Lie­tu­va iš­ėjo, pa­si­trau­kė iš prie­globs­čio tei­sės Jung­ti­nių Tau­tų. Mes pa­žei­dė­me vi­sus įma­no­mus tarp­tau­ti­nės tei­sės ak­tus val­dy­da­mi ši­tą mig­ra­ci­jos kri­zę. Lie­tu­vos var­das skam­ba vi­sų įma­no­mų tarp­tau­ti­nių žmo­gaus tei­sių or­ga­ni­za­ci­jų ir mū­sų ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ata­skai­to­se. Tai yra mū­sų vi­daus po­li­ti­kos ban­kro­tas.

Kaip Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to na­rys, aš vis tiek pri­va­lau su­grą­žin­ti dis­ku­si­ją į tei­si­nius rė­mus, nes pas­ta­rai­siais me­tais, bū­tent šiuos me­tus spren­di­mai pa­bė­gė­lių tei­sės sri­ty­je yra pri­ima­mi iš lu­bų ar­ba pa­si­žiū­rė­jus rei­tin­gus, ar­ba pa­kurs­čius bai­mes, bet ne va­do­vau­jan­tis tarp­tau­ti­nės tei­sės ak­tais. Aš tie­siog no­riu pri­min­ti ir vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rei (ji čia sė­di ir pa­si­sam­dė tei­sės pa­ta­rė­ją), kad yra ma­žų ma­žiau­siai ke­li do­ku­men­tai, prie ku­rių rei­kia su­grįž­ti. Lie­tu­va juos ra­ti­fi­ka­vo, mes įsi­pa­rei­go­jo­me ir juos rei­kia vyk­dy­ti.

Pir­ma, aiš­ku, Jung­ti­nių Tau­tų kon­ven­ci­ja dėl pa­bė­gė­lių tei­sės. Ji sa­ko, kad pa­bė­gė­liais pri­pa­žįs­ta­mi tie, ku­rie dėl pa­grįs­tos bai­mės bū­ti per­se­kio­ja­miems dėl re­li­gi­jos, na­rys­tės (tam tik­ra so­cia­li­nė gru­pė) ar po­li­ti­nių pa­žiū­rų lai­ko­mi pa­bė­gė­liais. Taip pat svar­bu, kad Jung­ti­nių Tau­tų vy­riau­sio­jo pa­bė­gė­lių rei­ka­lų ko­mi­sa­ro, va­do­vo yra nu­ro­dy­ta, kad pa­bė­gė­lių sta­tu­so nu­sta­tymo pro­ce­dū­ros ir kri­te­ri­jai ap­ima ir tuos at­ve­jus, kai žmo­nėms gre­sia baus­mė už de­zer­ty­ra­vi­mą ar ven­gi­mą, kai jie at­si­sa­ko da­ly­vau­ti ka­ri­niuo­se veiks­muo­se. Taip, mes ga­li­me sa­ky­ti, ga­lė­jo anks­čiau iš­ei­ti, ga­lė­jo anks­čiau pro­tes­tuo­ti, ei­ti į gat­ves, bet taip sa­ko tarp­tau­ti­niai do­ku­men­tai.

PIRMININKAS. Ko­le­ga, lai­kas jau bai­gė­si.

V. BAKAS (DFVL). Žmo­nės tu­ri tei­sę at­si­sa­ky­ti da­ly­vau­ti ka­ri­niuo­se veiks­muo­se ir tu­ri tei­sę dėl to į prie­globs­tį. Ir tai mes tu­ri­me vyk­dy­ti.

Jei­gu ga­li­ma, pas­ku­ti­nė min­tis. Da­bar Lie­tu­vo­je pa­pli­tu­si nuo­mo­nė, kad štai V. Pu­ti­nas są­mo­nin­gai ne­už­da­ro sie­nų, kad at­si­kra­ty­tų žmo­nių, ku­rie lin­kę pro­tes­tuo­ti. Bet yra ir ki­tų nuo­mo­nių, kad to­kios pa­bė­gė­lių ap­sau­gos at­si­sa­ky­mas at­ski­rų ša­lių ga­lė­tų bū­ti kva­li­fi­kuo­ja­mas kaip pa­gal­bos ne­tei­ki­mas, tai pa­gal­bos tei­ki­mas Ru­si­jos ag­re­si­jai. Ir šian­dien pa­bė­gė­lius, bė­gan­čius nuo ka­ro, ra­gi­na pri­im­ti per 3 die­nas Eu­ro­pos Ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Š. Mi­še­lis, Vo­kie­ti­jos kanc­le­ris O. Šol­cas, Vo­kie­ti­jos Bun­des­ta­go Drau­gys­tės su Uk­rai­na gru­pės va­do­vas R. Va­ge­ne­ris, už­va­kar apie tai pra­ne­šė JAV Bal­tų­jų rū­mų at­sto­vas.

Tai­gi, ko­le­gos, grįž­ki­me į tarp­tau­ti­nę ben­druo­me­nę. Su­grą­žin­ki­me tei­sės vir­še­ny­bę į Lietu­vą.

PIRMININKAS. Lai­kas bai­gė­si. La­bai ačiū.

 

12.46 val.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rės Ag­nės Bi­lo­tai­tės at­sa­ky­mai į Sei­mo na­rių klau­si­mus (pa­gal Sei­mo sta­tu­to 208 straips­nio 13 ir 14 da­lis)

 

Jums lei­dus, gal bū­tų da­bar iš kar­to or­ga­niš­kiau iš­klau­sy­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rės A. Bi­lo­tai­tės at­sa­ky­mus į klau­si­mus ir po to – Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mus. Kvie­čiu mi­nist­rę į tri­bū­ną. Klau­si­mui nu­ma­ty­ta 20 mi­nu­čių. Pra­šom.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos Sei­mo na­riai, at­sa­ky­da­ma į opo­zi­ci­jo­s ko­le­gų klau­si­mą dėl mig­ran­tų iš Ru­si­jos įlei­di­mo į Lie­tu­vą ke­lia­mų grės­mių, pir­miau­sia no­riu pri­min­ti šio spren­di­mo prie­šis­to­rę.

Pri­min­siu, kad šis spren­di­mas bu­vo pri­im­tas dar iki V. Pu­ti­nui pa­skel­biant mo­bi­li­za­ci­ją, at­si­žvel­gus į Ru­si­jos vyk­do­mą ka­ri­nę in­va­zi­ją į Uk­rai­ną bei ag­re­sy­vius ir ne­prog­no­zuo­ja­mus Krem­liaus veiks­mus ir iš to ky­lan­čias grės­mes ša­lių na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, ir į tai, kad trys ket­vir­ta­da­liai Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos pi­lie­čių pa­lai­ko Ru­si­jos ag­re­si­ją prieš Uk­rai­ną.

Rug­sė­jo 7 die­ną Bal­ti­jos ša­lių už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­rai Kau­ne su­ta­rė, kad bū­ti­na griež­tin­ti Ru­si­jos pi­lie­čių at­vy­ki­mo kon­tro­lę. Prie šio spren­di­mo pri­si­jun­gus ir Len­ki­jai, bu­vo pri­im­tas re­gio­ni­nis spren­di­mas, kad nuo rug­sė­jo 19 die­nos vi­sos ke­tu­rios vals­ty­bės ne­įleis tu­ris­ti­nes vi­zas tu­rin­čių ar grės­mę ga­lin­čių kel­ti Ru­si­jos pi­lie­čių.

Rug­sė­jo 8 die­ną vi­sos ke­tu­rios vals­ty­bės iš­pla­ti­no ben­drą prem­je­rų pa­reiš­ki­mą, ku­ria­me pa­brė­žia­ma, kad ke­lia­vi­mas į Eu­ro­pos Są­jun­gą yra pri­vi­le­gi­ja, o ne žmo­gaus tei­sės. Ir čia no­riu pri­min­ti, kad opo­zi­ci­ja tą­dien skep­tiš­kai ver­ti­no Bal­ti­jos ša­lių ke­ti­ni­mus ap­ri­bo­ti ru­sų ju­dė­ji­mą, kri­ti­ka­vo šį griež­tą Lie­tu­vos spren­di­mą, va­di­no ne­efek­ty­viu ir ra­gi­no pa­lauk­ti eu­ro­pi­nio spren­di­mo.

Rug­sė­jo 14 die­ną bu­vo pri­im­tas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas, ku­riuo nu­sta­ty­ti Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos pi­lie­čių įlei­di­mo į ša­lį kri­te­ri­jai. Rug­sė­jo 19 die­ną, re­mian­tis šiuo nu­ta­ri­mu, Lie­tu­va, kaip ir Len­ki­ja, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja, pra­dė­jo tai­ky­ti su­griež­tin­tą in­di­vi­du­a­lią Ru­si­jos pi­lie­čių pa­tik­rą. Jau 10 die­nų per Šen­ge­no iš­orės sie­ną į Lie­tu­vą įlei­džia­mi tik tarp­tau­ti­nius per­ve­ži­mus vyk­dan­čių eki­pa­žų ir įgu­lų na­riai, il­ga­lai­kę Šen­ge­no vals­ty­bių na­cio­na­li­nę vi­zą ar su­pap­ras­tin­to tran­zi­to do­ku­men­tą tu­rin­tys Ru­si­jos pi­lie­čiai, ypa­tin­gų hu­ma­ni­ta­ri­nių prie­žas­čių Ru­si­jos pi­lie­čiai ir jų šei­mos na­riai, tran­zi­tu per Lie­tu­vą vyks­tan­tys Ru­si­jos di­plo­ma­tai.

Rug­sė­jo 21 die­ną V. Pu­ti­nas pa­skel­bė da­li­nę mo­bi­li­za­ci­ją ir tūks­tan­ti­niai ru­sų srau­tai ėmė bėg­ti iš ša­lies. Rug­sė­jo 23 die­ną Ru­si­jos pi­lie­čių ga­li­my­bes at­vyk­ti į ša­lį ap­ri­bo­jo ir iki tol nuo šių spren­di­mų at­si­ri­bo­ju­si ir jais su­abe­jo­ju­si Suo­mi­ja.

Be­si­trau­kian­tys ru­sai ren­ka­si ki­tas kryp­tis, ne mū­sų re­gio­ną, nes mes de­monst­ruo­ja­me kie­tą lai­ky­se­ną dėl ne­pri­ėmi­mo. Tai­gi ma­to­me, koks sa­va­lai­kis ir tei­sin­gas bu­vo šis spren­di­mas, nes kar­tu su bė­gan­čiu nuo mo­bi­li­za­ci­jos ru­sų srau­tu ga­lė­jo­me gau­ti ir grės­mes, ku­rios ga­li at­si­suk­ti prieš mus pa­čius, nes tarp at­vyks­tan­čių as­me­nų, ap­si­me­tan­čių bė­gan­čiais nuo mo­bi­li­za­ci­jos, ga­li bū­ti žval­gy­bos ar ka­ri­nių struk­tū­rų pa­rei­gū­nai ar jų už­ver­buo­ti as­me­nys, ku­rie vyk­dys ken­kė­jiš­ką di­ver­si­nę an­ti­vals­ty­bi­nę veik­lą Lie­tu­vo­je, kurs mie­gan­čių agen­tų tin­klą Lie­tu­vo­je, kol gaus sig­na­lą vyk­dy­ti at­vi­rą an­ti­vals­ty­bi­nę veik­lą.

Pa­žy­mė­ti­nos ir Uk­rai­nos pa­mo­kos. Iki ka­ro pra­džios Uk­rai­nos pa­rei­gū­nai fik­sa­vo di­de­lius at­vyks­tan­čių Ru­si­jos pi­lie­čių srau­tus, ku­riems at­vy­kus jų bu­vi­mo vie­ta ta­po ne­ži­no­ma. Pa­skel­bus ka­rą, ne­at­mes­ti­na, kad šie as­me­nys ta­po di­ver­si­nių gru­pių na­riais.

Da­bar apie skai­čius. Pa­skel­bus apie su­griež­tin­tą in­di­vi­du­a­lią pa­tik­rą, ben­dras vyks­tan­čių Ru­si­jos pi­lie­čių srau­tas su­ma­žė­jo apie 45 %. Be­veik per­pus. Įsi­dė­mė­ki­te šį skai­čių, jei­gu dar vis abe­jo­ja­te griež­tos Lie­tu­vos ir mū­sų re­gio­no po­zi­ci­jos veiks­min­gu­mu. Ru­sų tu­ris­tai ne­drįs­ta čia at­va­žiuo­ti. Da­bar per die­ną pra­va­žiuo­ja apie 1 tūkst. 400 Ru­si­jos pi­lie­čių, bet tai 45 % vil­ki­kų vai­ruo­to­jai ir 48 % Ka­li­ning­ra­do tran­zi­to ke­lei­viai. Pa­ly­gin­ki­me: per Es­ti­ją, ku­ri ne­tu­ri Ka­li­ning­ra­do tran­zi­to, pra­va­žiuo­ja dar dau­giau – apie 1 tūkst. 700 il­ga­lai­kę Šen­ge­no vals­ty­bių na­cio­na­li­nę vi­zą tu­rin­čių Ru­si­jos pi­lie­čių. Tu­ris­tai ne­įva­žiuo­ja. Įgy­ven­di­nant tri­jų Bal­ti­jos val­s­ty­bių ir Len­ki­jos re­gio­ni­nį spren­di­mą, per 10 die­nų į Lie­tu­vą ne­įleis­ta 220 as­me­nų, Lat­vi­jo­je, mū­sų ži­nio­mis, – 93, Es­ti­jo­je – 262. Lie­tu­vo­je prie­globs­čio ne­ieš­ko ir nuo mo­bi­li­za­ci­jos bė­gan­tys tu­ris­tai. Fik­suo­ti še­ši at­ve­jai, kai bu­vo tei­gia­ma, kad ven­gia mo­bi­li­za­ci­jos, ir vi­si jie ne­įleis­ti.

Dar kar­tą no­riu pa­brėž­ti, mo­bi­li­za­ci­ja ar mo­bi­li­za­ci­jos bai­mė nė­ra au­to­ma­ti­nis pa­grin­das įleis­ti to­kį pi­lie­tį į Lie­tu­vą. Kiek­vie­nas at­ve­jis spren­džia­mas in­di­vi­du­a­liai, įver­ti­nant vi­są in­for­ma­ci­ją, taip pat ir ga­li­mas grės­mes na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Re­mian­tis vien tuo, kad as­muo ne­no­ri vyk­ti į ka­rą, prie­globs­čio gau­ti ne­ga­li­ma. Grės­mei įro­dy­ti ne­pa­kaks tik ro­dant gau­tą šau­ki­mą į ka­ro tar­ny­bą. Aki­vaiz­du, kad lai­ku pri­im­ti spren­di­mai mums tik­rai pa­dė­jo iš­veng­ti ru­sų ant­plū­džio ir su tuo su­si­ju­sių grės­mių mū­sų na­cio­na­li­niam sau­gu­mui.

Taip pat no­riu pa­brėž­ti, kad Lie­tu­va iš­lie­ka at­vi­ra di­si­den­tams, opo­zi­ci­jos at­sto­vams, ypa­tin­gų hu­ma­ni­ta­ri­nių prie­žas­čių tu­rin­tiems as­me­nims. Šie­met 126 Ru­si­jos pi­lie­čiai pa­pra­šė prie­globs­čio Lie­tu­vo­je. Try­li­kai jis bu­vo su­teik­tas. Nuo rug­sė­jo 19 die­nos pa­si­pra­šė ke­tu­ri, jų pra­šy­mai yra svars­to­mi. Nors grės­mių ly­gis dėl ru­sų mig­ran­tų ša­ly­je iš­lie­ka ne­pa­ki­tęs, mes ruo­šia­mės įvai­riems sce­na­ri­jams. Su­si­dė­lio­jo­me tri­jų re­a­ga­vi­mo al­go­rit­mų sche­mą, tai yra ža­lio­ji sie­na, pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tai ir Ka­li­ning­ra­do tran­zi­tas. Taip pat at­nau­ji­no­me ir, jei­gu rei­kės, mes ak­ty­vuo­si­me vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos prie­dan­gos pla­ną.

Taip pat siū­lo­me nu­trauk­ti VRM val­dy­mo sri­ty­je esan­čius su­si­ta­ri­mus su Bal­ta­ru­si­ja. Pa­ren­gė­me ir pa­skel­bė­me at­sa­ky­mus į daž­niau­siai dėl prie­globs­čio ru­sams Lie­tu­vo­je ky­lan­čius klau­si­mus, va­di­na­mą­jį DUKʼą, juos ga­li­te ras­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų sve­tai­nė­se.

Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­bai­gai no­riu pri­min­ti pa­ma­ti­nį mū­sų ap­si­spren­di­mą. Mes re­mia­me uk­rai­nie­čius, o ne juos žu­dan­čius. Kar­tu iki per­ga­lės! Sla­va Uk­rai­ni!

PIRMININKAS. Dė­kui mi­nist­rei. Da­bar yra ga­li­my­bė už­duo­ti klau­si­mus. Pir­mie­ji klau­sia tie, ku­rie pa­si­ra­šė bū­tent pa­klau­si­mą Vy­riau­sy­bės na­riui. Pra­dė­si­me nuo L. Girs­kie­nės. Pra­šom.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Dė­kui už su­teik­tą in­for­ma­ci­ją. Aš no­riu pa­klaus­ti, ar nor­ma­lu at­ro­do, kad Ru­si­jos pi­lie­čiai be­veik ne­kon­tro­liuo­ja­mai va­žiuo­ja per mū­sų Vil­niaus oro uos­tą į ki­tas ša­lis?

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Aš no­riu pa­brėž­ti, kad mes lai­ko­mės tų spren­di­mų, ku­rie bu­vo pri­im­ti pir­miau­sia su­si­ta­rus re­gio­nui, tai yra trims Bal­ti­jos ša­lims ir Len­ki­jai. Bu­vo pri­im­tas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas ir vis­kas yra vyk­do­ma prin­ci­pin­gai, kaip yra pa­sa­ky­ta ši­tuo­se su­si­ta­ri­muo­se ir do­ku­men­tuo­se. No­riu pa­ti­kin­ti, kad iš ma­no pu­sės Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bai yra duo­tas aiš­kus pa­ve­di­mas griež­tai ir prin­ci­pin­gai vyk­dy­ti ši­tą spren­di­mą. Jie tą da­ro, aš esu la­bai dė­kin­ga už mū­sų pa­rei­gū­nų veik­lą ir dar­bą, nes iš­šū­kių tu­ri­me daug ir tik­rai pui­kiai tvar­ko­si su jais.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia V. Ąžuo­las. Ruo­šia­si J. Ja­ru­tis.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­ma mi­nist­re, la­bai gra­žiai per­skai­tė­te pa­ruoš­tu­ką, bet nuo to ra­miau ne­pa­si­da­rė. La­bai svar­bu, kiek mes tu­ri­me pa­sie­nie­čių. Mes ne­se­niai gir­dė­jo­me, kad jų la­bai trūks­ta ir pa­sie­nie­čiai iš­ei­na iš dar­bo, ne­ap­rū­pin­ti įran­ga, šo­vi­niais. Tai gal ga­li­te pa­sa­ky­ti šian­die­ni­nę si­tu­a­ci­ją, kiek tų pa­sie­nie­čių trūks­ta, ką jūs pa­da­rė­te, kad jų ne­trūk­tų, ir ar jie yra ap­rū­pin­ti vis­kuo, ko rei­kia? Ačiū.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). No­riu pa­sa­ky­ti, kad nuo pat pra­džios, kai pra­dė­jau ei­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos va­do­vo pa­rei­gas, ma­no pri­ori­te­tas yra pa­rei­gū­nų ap­rū­pi­ni­mas ir mo­ty­va­ci­ja. Kal­bant apie pra­ei­tą biu­dže­tą, ku­ris bu­vo pa­tvir­tin­tas, jis yra re­kor­di­nis. Jei­gu kal­bė­tu­me apie dar­bo už­mo­kes­tį, bu­vo skir­ta pa­pil­do­mų 30 mln. dar­bo už­mo­kes­čiui.

Kal­bant apie gin­kluo­tę, apie ku­rią la­bai daž­nai gir­džiu kal­bant opo­zi­ci­ją, tai no­riu pa­klaus­ti pir­miau­sia vi­sų tų as­me­nų, ku­rie ėjo at­sa­kin­gas pa­rei­gas ir tu­rė­jo ga­li­my­bę pri­im­ti spren­di­mus, ko­dėl jie nie­ko ne­pa­da­rė, ne­si­ė­mė jo­kių veiks­mų, kad mū­sų pa­sie­nie­čiai bū­tų ap­rū­pin­ti mo­der­nia gin­kluo­te? Aš at­ėjau ir pa­da­riau, pra­dė­jau da­ry­ti pir­muo­sius žings­nius, pir­miau­sia tai, kas bu­vo ne­pa­da­ry­ta, ir la­bai spar­čiai.

Šian­die­ną jau yra su­ta­ri­mai ir 40 % gin­kluo­tės – tiek, kiek rei­kia, bus at­nau­jin­ta. Yra su­tar­ta su Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, kad ji už 3,5 mln. per­ka gin­kluo­tę VSATʼui, ir tai yra da­ro­ma. Taip pat kal­bant apie at­ei­tį, yra pa­tvir­tin­tas nau­jas ka­ri­nis ap­rū­pi­ni­mo stan­dar­tas, skir­tas mū­sų pa­rei­gū­nams, ir tai bus nu­ma­ty­ta ati­tin­ka­mai biu­dže­ti­niuo­se da­ly­kuo­se, kad mū­sų pa­rei­gū­nai bū­tų ap­rū­pin­ti mo­der­niau­sia rei­ka­lin­ga gin­kluo­te, esant ka­ri­nėms grės­mėms, ga­lė­tų bū­ti sau­gūs ir ga­lė­tų už­tik­rin­tai vyk­dy­ti sa­vo funk­ci­jas.

O dėl ki­tų da­ly­kų, kal­bant apie re­a­bi­li­ta­ci­ją ar ki­tus da­ly­kus, no­riu pa­žy­mė­ti, kad te­ko di­de­lis krū­vis mū­sų pa­rei­gū­nams vyk­dant ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos spren­di­mus, su­si­ju­sius su kri­zės su­val­dy­mu, ir 500 pa­rei­gū­nų ga­vo ati­tin­ka­mą ato­kvė­pį, va­di­na­mąjį po­il­sį, ga­li­my­bę pail­sė­ti. Taip pat vi­sas prie­mo­nes, kas yra rei­ka­lin­ga, mes tik­rai spren­džia­me ir da­ro­me vis­ką, kad mū­sų pa­rei­gū­nai jaus­tų­si ge­rai.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia J. Ja­ru­tis. Ruo­šia­si D. Gai­žaus­kas.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga. Na, man pa­tin­ka tas pa­sa­ky­mas, kad aš pa­da­riau. Tai tei­sin­gai, vi­si mes kaž­ką pa­da­rome ir jūs pa­da­ry­si­te sa­vo val­dy­mo me­tu. Bet, ma­nau, mū­sų kri­ti­ka, kad tai ne­bus efek­ty­vu, ir­gi pa­si­tei­si­na. Jūs sa­ko­te, 40 % ar kiek su­ma­žė­jo ru­sų ke­lia­vi­mas per Lie­tu­vą. Tai 40 %, bet ne tris, ke­tu­ris kar­tus. Mū­sų įsi­ti­ki­ni­mu ir ma­ny­mu, jei­gu jau už­da­rome ru­sų mig­ran­tams, tu­rin­tiems… ne mig­ran­tams, tu­ris­tams ar kaip čia pa­va­din­ti, ar bė­gan­tiems nuo mo­bi­li­za­ci­jos, o ne­įleis­ta tik 153. Aš įsi­vaiz­da­vau, kad tu­rė­tų bū­ti įleis­ta 153, o vi­si ki­ti ne­įleis­ti. Gai­la, kad ne­ga­li VSATʼo žmo­nės šian­dien čia pa­si­sa­ky­ti, bet įro­dy­mai, ką aš ir mi­nė­jau, liu­di­ja ką ki­ta – Vil­niaus oro uos­te pa­tik­ros nė­ra.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Ko­le­gos, aš pir­miau­sia no­rė­čiau tik­rai pa­ra­gin­ti skai­ty­ti tei­sės ak­tus ir spren­di­mus, su­si­pa­žin­ti su tuo Bal­ti­jos ša­lių ir Len­ki­jos spren­di­mu, dėl ko bu­vo su­tar­ta, ir su­si­pa­žin­ti su nu­ta­ri­mo pro­jek­tu, ku­ria­me įvar­din­ti aiš­kūs kri­te­ri­jai. No­riu pa­tiks­lin­ti, kad šiuo me­tu yra ne­įleis­ta 220 as­me­nų ir tas srau­tas iš Ru­si­jos yra su­ma­žė­jęs apie 45 %. Ži­no­ma, no­rė­tų­si, kad bū­tų dau­giau, bet tam rei­ka­lin­gi eu­ro­pi­niai spren­di­mai. Ma­nau, kad čia yra pir­mi­nis eta­pas. Kal­bant apie griež­tes­nį spren­di­mą, čia jau rei­kė­tų ti­kė­tis ir siek­ti, kad bū­tų su­si­tar­ta Eu­ro­pos Są­jun­gos ly­giu.

Taip pat no­riu dar kar­tą pri­min­ti. Ne­ži­nau, čia gal­būt ne jū­sų po­zi­ci­ja, bet tik­rai te­ko gir­dė­ti daug kri­ti­kos iš pa­čios opo­zi­ci­jos prieš pri­imant ši­tą spren­di­mą, kad tai bus ne­ge­ras spren­di­mas, kad jo iš vi­so ne­rei­kia da­ry­ti. Da­bar la­bai keis­tai at­ro­do, kai tie žmo­nės, ku­rie gal­būt kri­ti­ka­vo, šian­dien klau­sia, ko­dėl ne griež­čiau.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia D. Gai­žaus­kas.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). La­bai ačiū. Ger­bia­ma mi­nist­re, iš­ties va­do­vau­ja­te Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai la­bai su­dė­tin­gu lai­ko­tar­piu. Pa­ti­kė­ki­te, mes vi­si tai su­pran­ta­me. Bū­tent na­cio­na­li­nis sau­gu­mas, grės­mės vals­ty­bei mums vi­siems su­pran­ta­mos vie­no­dai ir mes čia tik­rai ne prie­ši­nin­kai. Jei­gu mes ko­kių nors pa­sta­bų iš­reiš­kia­me, jūs ne­py­ki­te, o į jas grei­čiau ar­ba ge­riau su­re­a­guo­ki­te ir įver­tin­ki­te. Kri­ti­ka šiuo at­ve­ju yra ne dėl kri­ti­kos, kai mes opo­nuo­tu­me kaip ­ko­kie nors opo­zi­ci­jos po­li­ti­kai, ­no­rėdami jums kaž­kaip pa­kenk­ti ar­ba jus su­men­kin­ti. Tik­rai to nė­ra.

Da­bar si­tu­a­ci­ja to­kia, kad iš­ties mes, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga – vie­na di­džiau­sių opo­zi­ci­nių frak­ci­jų, kaip ir pa­si­sa­ky­mo me­tu tei­sė­tai pra­šo­me jū­sų at­kreip­ti dė­me­sį ir at­si­skai­ty­ti, tiks­liau, iš jū­sų pra­šo­me rim­tes­nės at­skai­to­my­bės apie ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties…

PIRMININKAS. Lai­kas, ko­le­ga.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). …įve­di­mą. To­dėl pra­šau jū­sų pa­aiš­kin­ti, ko­kių im­si­tės prie­mo­nių ir ka­da pra­dė­si­te ko­mu­ni­kuo­ti, ka­da pri­sta­ty­si­te šta­bą, kad vi­siems bū­tų aiš­ku ir ne­kil­tų ne­rei­ka­lin­gų nesu­si­pra­ti­mų?

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Ačiū, ko­le­ga, už tą to­kį pa­si­siū­ly­mą kon­struk­ty­viai dirb­ti ir teik­ti siū­ly­mus. La­bai vi­sa­da ver­ti­nu. Jei­gu yra ge­ri pa­siū­ly­mai, vi­są lai­ką į juos yra at­si­žvel­gia­ma. Tik­rai ne­tu­riu kaž­ko­kios blo­gos re­ak­ci­jos į tai, kad šian­dien yra pa­teik­ti klau­si­mai, bet vi­sa­da esu pa­si­ruo­šu­si at­sa­ky­ti į tuos klau­si­mus.

Kal­bant apie ko­mu­ni­ka­ci­ją, mes vi­sa­da vi­sus sa­vo spren­di­mus vie­ši­na­me ir tik­rai nė­ra jo­kių pa­slap­čių ar kaž­ko, kas bū­na ne­pa­tei­kia­ma vi­suo­me­nei, apie ką nė­ra in­for­muo­ja­ma vi­suo­me­nė. Jei­gu yra po­rei­kis, tar­kim, su­si­pa­žin­ti su ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties ko­mi­si­jos spren­di­mais at­ski­rai, de­ta­liau, yra ki­tų ga­li­mų for­ma­tų, tik­tai pa­pra­šy­ki­te, ko kon­kre­čiai no­ri­te, tik­rai at­ei­si­me ir pa­teik­si­me tuos vi­sus spren­di­mus.

Šian­dien, be­je, taip pat vyks ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties ko­mi­si­jos po­sė­dis. Po jo taip pat bus in­for­muo­ta apie spren­di­mus, jie yra vie­ši. Ti­kė­si­mės, kad jums ta­da bus ge­ro­kai ra­miau.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia A. Ged­vi­las. Pra­šau.

A. GEDVILAS (DPF). La­bai ačiū. Ger­bia­ma mi­nist­re, spro­gi­mai „Nord Stre­am“ vamz­dy­nuo­se su­kė­lė be­ga­lę klau­si­mų sau­gu­mo ir ap­lin­ko­sau­gos sri­ty­se. Vie­šo­jo­je erd­vė­je gir­di­me, kad ne­va mū­sų stra­te­gi­niai ob­jek­tai yra ge­rai ap­sau­go­ti. No­rė­tų­si, ži­no­ma, tuo ti­kė­ti, bet ka­dan­gi ap­sau­gos per daug ne­bū­na, vis tiek įdo­mu, ar ėmė­tės kaž­ko­kių pa­pil­do­mų veiks­mų, kad ap­sau­go­tu­mė­te ša­lies svar­bius ob­jek­tus? Pra­šau in­for­muo­ti Lie­tu­vos vi­suo­me­nę apie pa­si­ren­gi­mą at­rem­ti di­ver­si­jas ob­jek­tuo­se, to­kiuo­se kaip, pa­vyz­džiui, SGD ter­mi­na­las? Kam tu­ri bū­ti pa­si­ren­gę Klai­pė­dos ra­jo­no žmo­nės in­ci­den­to SGD ter­mi­na­le at­ve­ju ir pa­na­šiai? Ačiū.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Ačiū, ko­le­ga. Pir­mas da­ly­kas, kad dar net ne­pra­si­dė­jus ka­rui Uk­rai­no­je mes, gir­dė­da­mi tuos sig­na­lus apie ga­li­mą ka­ri­nę in­va­zi­ją, jau ta­da ėmė­mės ati­tin­ka­mų veiks­mų, tai yra stip­ri­no­me mū­sų stra­te­gi­nių ob­jek­tų ap­sau­gą, ji to­kia ir yra. Tik­rai, ži­no­ma, re­a­guo­jant į ak­tu­a­li­jas, į nau­ją in­for­ma­ci­ją ati­tin­ka­mai dar kar­tą yra per­žiū­ri­ma si­tu­a­ci­ja ir tik­rai da­ro­me vis­ką, kad ins­ti­tu­ci­jos ben­dra­dar­biau­tų ir mū­sų stra­te­gi­niai ob­jek­tai tu­rė­tų mak­si­ma­liai ge­rą ap­sau­gą. Tai tik­rai no­riu pa­ti­kin­ti. Tam ski­ria­mas dė­me­sys nuo­la­tos. Nė­ra taip, kad tai da­bar tik pra­dė­jo­me da­ry­ti, bet tai pra­dė­jo vyk­ti, sa­ky­čiau, jau ge­ro­kai prieš ka­rą.

PIRMININKAS. Dė­kui. P. Gra­žu­lio sa­lė­je ne­ma­tau. V. Ba­kas ga­li pa­klaus­ti. Pra­šau.

V. BAKAS (DFVL). Ačiū. Ger­bia­ma mi­nist­re, va­kar Ka­li­ning­ra­do lie­tu­vių ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas krei­pė­si per te­le­vi­zi­ją vie­šai į Lie­tu­vą pa­sa­ky­da­mas, kad Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je yra apie 30 tūkst. lie­tu­vių kil­mės žmo­nių, ir pra­šo pa­gal­bos. Kaip jis tei­gia, dau­ge­lis iš jų yra lie­tu­vių trem­ti­nių pa­li­kuo­nys.

No­riu jū­sų pa­klaus­ti. Koks jū­sų at­sa­ky­mas Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je ir ap­skri­tai Ru­si­jo­je gy­ve­nan­tiems lie­tu­vių kil­mės žmo­nėms?

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Jei­gu klaus­tu­mė­te ma­no as­me­ni­nės po­zi­ci­jos, čia bū­tų vie­na, bet aš tik no­rė­čiau pri­min­ti, kad tai klau­si­mai, su­si­ję la­biau su Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos kom­pe­ten­ci­ja. Bet no­riu pa­ti­kin­ti, kad kaip tik da­bar, iš kar­to po šio ma­no at­sa­ky­mų pri­sta­ty­mo, aš tu­rė­siu pa­si­ta­ri­mą. La­bai ti­kiuo­si, kad Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja bus pa­siū­liu­si kon­kre­čius spren­di­mus. Jie bus pa­teik­ti vie­šai, ir vi­suo­me­nė, ir jūs bū­si­te in­for­muo­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Lai­kas klaus­ti ir at­sa­ky­ti iš­tik­sė­jo. Ačiū mi­nist­rei. Da­bar yra Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mų lai­kas. Ir sa­vo pa­reiš­ki­mą kvie­čiu pa­sa­ky­ti… (Bal­sai sa­lė­je) …A. Ve­ry­gą. Pra­šom.

 

13.06 val.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai

 

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš no­riu at­kreip­ti vi­sų dė­me­sį į la­bai įdo­mų fe­no­me­ną. Ką tik bai­gė­si dis­ku­si­ja la­bai svar­biu klau­si­mu, da­lį at­sa­ky­mų, ma­tyt, ga­vo­me, da­lies ne­ga­vo­me, bet Lie­tu­va skęs­ta la­bai rim­to­je pro­ble­mų jū­ro­je. Ir elek­tros ener­gi­jos kai­nos, ir ka­ras Uk­rai­no­je, ir da­bar iš Ru­si­jos at­vyks­tan­tys gy­ven­to­jai. O į ko­kias dis­ku­si­jas mes esa­me įve­lia­mi, kas vyks­ta vie­šo­jo­je erd­vė­je, koks yra dis­kur­sas, apie ką mes kal­ba­me? Mes kal­ba­me apie al­ko­ho­lį Sei­me, kad rei­kia Sei­mo na­riams pa­ger­ti, taip? Mes kal­ba­me apie tai, kaip rei­kia su­re­gu­liuo­ti žmo­nių in­ty­mų gy­ve­ni­mą, ar ne, len­da­me į lo­vą, kad rei­kia ko­kių nors su­si­ta­ri­mų ir pa­na­šių da­ly­kų. (Bal­sas sa­lė­je) Į sve­ti­mą lo­vą, į sve­ti­mą, Val­de­ma­rai, lo­vą len­da kai ku­rie vei­kė­jai, ban­dan­tys kel­ti to­kius klau­si­mus, ir pa­na­šiai. Aš ma­nau, kad tai yra są­mo­nin­gi da­ly­kai, tai yra są­mo­nin­ga dū­mų už­dan­ga, ban­dant mas­kuo­ti la­bai rim­tas pro­ble­mas. Joms pas­kui tie­siog ne­be­lie­ka lai­ko, nes mes už­si­de­ba­tuo­ja­me apie to­kius da­ly­kus, ku­rie tu­rė­tų bū­ti sa­vai­me su­pran­ta­mi.

Jei­gu kal­bė­tu­me apie juos rim­tai, apie tuos klau­si­mus, čia ke­lia­mus, ir tai yra, ma­tyt, sa­vo­tiš­ka ne­ge­bė­ji­mo tvar­ky­tis iliust­ra­ci­ja, tas al­ko­ho­lio Sei­me klau­si­mas, kai ko­le­gos prieš tai sa­kė, kad ap­lin­kui yra pil­na ka­vi­nių, kiek tik­tai no­ri, ga­li vi­si nu­ei­ti pa­val­gy­ti ir ne­rei­kia čia jo­kių mai­ti­ni­mo pa­slau­gų Sei­me, bet iš­ger­ti li­be­ra­lai ap­lin­kui ne­ga­li ras­ti vie­tų, nei ka­vi­nių, nei res­to­ra­nų, kur ga­li­ma nu­ei­ti pa­ger­ti po dar­bo, bū­ti­nai tą rei­kia pa­da­ry­ti Sei­me, Sei­mo val­gyk­lo­je, kur iš es­mės žmo­nės iš gat­vės ne­ga­li at­ei­ti ir ne­ga­li nu­si­pirk­ti to­kių da­ly­kų.

Man bū­tų įdo­mu pa­klaus­ti, koks bus ki­tas ko­le­gų li­be­ra­lų pa­siū­ly­mas Sei­mo val­dy­bai? Gal­būt Sei­me at­si­ras nar­ko­ti­kų var­to­ji­mo kam­ba­rys, pir­ma­sis Lie­tu­vo­je? Apie tai jau bu­vo pra­neš­ta ir ži­niask­lai­do­je kaip apie su­per­ge­rą prak­ti­ką. Mes ži­no­me, kad Sei­me yra ko­le­gų Sei­mo na­rių, ku­riems, ma­tyt, bū­tų ak­tu­a­lu var­to­ti nar­ko­ti­nes me­džia­gas to­kio­je vie­to­je, kur nie­kas ne­ga­lė­tų įei­ti, pa­ma­ty­ti, bū­tų sau­gu, bū­tų ga­li­ma už­megz­ti su jais kon­tak­tą ir pa­na­šius da­ly­kus.

Jei­gu kal­ba­me rim­tai, Sei­mas vis­gi yra dar­bo vie­ta Sei­mo na­riams, čia yra ne vie­ta gir­tau­ti, ne vie­ta to­kiems da­ly­kams, dėl ku­rių Sei­mui, ne­abe­jo­ti­na, bu­vo gė­da pra­ėju­sio­se ka­den­ci­jo­se, kai pri­si­gė­rę ir ne­sio­rien­tuo­jan­tys erd­vė­je Sei­mo na­riai įlėk­da­vo, užuot įė­ję į ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lę, nu­lėk­da­vo į bal­ko­ną, kur juos pa­si­tik­da­vo žur­na­lis­tai, ir sa­ky­da­vo, kad vi­so la­bo ska­la­vo bur­ną ar gė­rė kaž­ko­kią tink­tū­rą, su­prask, nuo ger­klės per­ša­li­mo. Aš vis­gi, ko­le­gos, vi­sus, pir­miau­sia, val­dan­čiuo­sius ir Sei­mo val­dy­bą no­riu pa­ra­gin­ti ne­už­si­i­mi­nė­ti nie­kais. Tik­rai ra­gin­čiau at­šauk­ti tą spren­di­mą, jis yra, švel­niai ta­riant, trenk­tas, nes iš gat­vės nie­kas čia jo­kio al­ko­ho­lio ger­ti ne­at­eis, o mes dar­bo vie­to­je al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų var­to­ti ne­ga­li­me. Tai tik­rai ne­iš­gel­bės jo­kių val­gyk­lų, tai yra be­pras­mis spren­di­mas. Siū­lau ei­ti į rim­tas dis­ku­si­jas ir spręs­ti es­mi­nius klau­si­mus, ku­rie yra svar­būs vi­siems Lie­tu­vos gy­ven­to­jams.

PIRMININKAS. Į tri­bū­ną kvie­čiu L. Girs­kie­nę.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). O aš su­ži­no­jau, kad mes Sei­me tu­ri­me ir ma­sa­žo ka­bi­ne­tą, ne­ži­nau, ko­kios re­ko­men­da­ci­jos, kas, ką ir ka­da ma­sa­ža­vo. Bet aš ne apie tai, aš apie po­ky­čius po po­ky­čių. Pas­ta­ruo­ju me­tu gy­ve­na­me per­tvar­kų ero­je. At­si­ke­li ry­te ir iš­girs­ti, kad XVIII Vy­riau­sy­bė vėl pra­dė­jo per­tvar­ką. Va­kar – švie­ti­mo, už­va­kar – svei­ka­tos, šian­dien – vals­ty­bės tar­ny­bos. Per­tvar­ko­mos Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai pa­val­džios įstai­gos, švie­ti­mo įstai­gos jun­gia­mos, at­jun­gia­mos ir vėl per­jun­gia­mos. Su­si­da­ro įspū­dis, kad da­li­mis su­pjaus­ty­tas kro­ko­di­las jun­gia­mas su ar­kliu, ge­gu­te ar gul­be. Kad da­ro­si ne­su­pran­ta­ma, kas da­ro­si, ne­be­su­pran­ta nei pa­tys re­for­mas pra­dė­ję mi­nis­te­ri­jų kler­kai, nei re­for­muo­ja­mų įstai­gų ir įmo­nių dar­buo­to­jai. Vy­riau­sy­bės re­for­ma­to­riai ap­si­žio­ję di­de­lį kąs­nį – kad tik ne­pa­spring­tų, ne­ap­si­nuo­dy­tų pa­tys per­tvar­kų skal­sa. Su­si­da­ro įspū­dis, kad sie­kis ma­siš­kai re­for­muo­ti vi­sas vals­ty­bei pa­val­džias įstai­gas ir įmo­nes ga­li bū­ti grin­džia­mas ne no­ru iš es­mės pa­ge­rin­ti veik­los efek­ty­vu­mą, pa­ge­rin­ti pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mą, jų pa­pras­tu­mą, bet tik dėl kė­džių per­stum­dy­mo, kad į jas bū­tų ga­li­ma pa­so­din­ti sau la­biau tin­ka­mus as­me­nis. Ne­ma­nau, kad ne­ap­tar­tos, ne­iš­dis­ku­tuo­tos, aiš­kaus mo­de­lio ne­tu­rin­čios re­for­mos tik­rai pa­si­tei­sins. Re­for­ma­to­riai net ne­ga­li kon­kre­čiai pa­aiš­kin­ti, ko­kių re­zul­ta­tų ti­ki­ma­si, ur­mu re­for­muo­da­mi vals­ty­bės įstai­gas. Esa­me pri­vers­ti daug lai­ko skir­ti to­kių re­for­mų pa­sek­mėms ana­li­zuo­ti, bet ar dėl vie­nu me­tu vyk­do­mų re­for­mų gau­sos pa­kaks lai­ko to­kiam svar­biam da­ly­kui kaip par­la­men­ti­nė kon­tro­lė?

Ma­to­me, kad mi­nis­te­ri­jos nesu­si­tvar­ko su sa­vo dar­bu. Ru­dens se­si­jo­je pa­siū­lė vos 90 tei­sės ak­tų, nors esa­me vi­siš­ko­je ener­ge­ti­nė­je, kai­nų šuo­lio, ver­ty­bi­nių nuo­sta­tų duo­bė­je. Ky­la klau­si­mas, kaip ta­da jie pa­jėgs vyk­dy­ti to­kias di­de­les re­for­mas? Man ky­la abe­jo­nių, ar eks­p­rom­ti­nių re­for­mų sėk­mė yra ga­ran­tuo­ta. Juk re­for­mos tiks­las yra efek­ty­vin­ti įstai­gos dar­bą, pa­ge­rin­ti pa­slau­gų ko­ky­bę, su­ma­žin­ti pa­slau­gų įkai­nius, įstai­gų iš­lai­ky­mo kaš­tus ir pa­na­šiai. Iš tri­bū­nos po­li­ti­kams aiš­ki­na­ma, kad įvyk­džius re­for­mas bus su­tau­py­ta, ta­čiau nu­ty­li­ma, kad prieš tai kur kas dau­giau bus in­ves­tuo­ja­ma į šią re­for­mą, nes ki­taip ji net ne­ga­lė­tų vyk­ti. Baig­da­ma pri­si­min­siu G. Pa­ške­vi­čiaus dai­nos žo­džius:

Šiam pa­sau­ly vis­ko bū­na,

At­si­mer­ki vie­ną ry­tą

Ir dai­rai­si, ar čia juok­tis,

Ar čia verk­ti – ne­ži­nai.

Ka­dan­gi opo­zi­ci­jo­je dir­ban­čių Sei­mo na­rių te­le­fo­nai ne­ty­la nuo įvai­rių vals­ty­bi­nių įstai­gų dar­buo­to­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų skam­bu­čių, kvie­čiu vi­sus mi­nist­rus da­lį ki­to Sei­mo ple­na­ri­nio po­sė­džio lai­ko skir­ti pri­sta­ty­ti vi­sų pra­dė­tų re­for­mų ei­gai. Par­la­men­ti­nė kon­tro­lė, tie­siog. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Į tri­bū­ną kvie­čiu D. Ke­pe­nį.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ma­ne daž­nai kal­ti­na, kad kal­bu pa­kel­tu bal­su, šau­kiu, bet tai, ką da­bar gir­di­me, ir tai, ką ma­to­me, ir tai, ką ži­no­me, ver­čia rėk­ti. Va­kar su­ži­no­jau, kad sa­vo va­lia iš­ėjo iš gy­ve­ni­mo nuo­sta­bus žmo­gus, pi­lie­tis, pat­rio­tas, avia­ci­jos kon­st­ruk­to­rius, iki šiol skrai­do jo ma­lūns­par­nis, sraig­tas­par­nis Po­ciū­nų ae­ro­dro­me, boin­go pi­lo­tas, svei­kuo­lis. Jis iš­ėjo va­kar. Ko­dėl jis iš­ėjo? Kas at­si­ti­ko žmo­gui? At­si­ti­ko štai kas. Tai at­si­tin­ka šian­dien Lie­tu­vo­je dau­gy­bei žmo­nių ir mes net ne­no­ri­me ma­ty­ti nei gir­dė­ti apie tai. Žmo­gus ban­kru­ta­vo. In­ves­ta­vo sa­vo pi­ni­gus į ma­lūns­par­nį, in­ves­ta­vo į na­mą, ti­kė­jo, kad vis­kas bus ge­rai, kad jis skrai­dys ir iš­si­mo­kės. Bet štai už­klu­po pan­de­mi­ja ir jis ne­be­skrai­dė. Ta­da, kai jau vėl ga­lė­jo skrai­dy­ti, jam ne­lei­do ko­mi­si­ja – ma­tai, jis nepa­si­skie­pi­jęs. La­kū­nas, svei­kuo­lis lai­kė­si kaip mū­ras. Jo ne­bė­ra, mes jį ry­toj pa­lai­do­si­me.

Ki­tas žmo­gus – J. Zy­kus. Taip pat svei­kuo­lis, pui­kus ver­slo žmo­gus, idė­jų žmo­gus. Iš­ėjo. Dar nė­ra me­tų, kai jis iš­ėjo. Svei­kuo­lis pa­si­skie­pi­jęs iš­ėjo į aną pa­sau­lį. Tik ne nuo skie­pų, aiš­ku, tik ne nuo skie­pų.

Aš jau ne kar­tą rei­ka­la­vau ir krei­piau­si į svei­ka­tos mi­nist­rą, į mū­sų Vy­riau­sy­bę, ka­da mes su­kur­si­me ko­mi­si­ją ir įver­tin­si­me, kas vyks­ta mū­sų ša­ly­je. Pan­de­mi­ja pa­sau­ly­je jau se­niai bai­gė­si. Pas mus jį tę­sia­si. Kiek­vie­ną die­ną skai­ty­ki­te – vėl ser­ga, ser­ga. Kai anks­čiau bu­vo slo­ga, nie­kas ne­bi­jo­jo slo­gos. Da­bar ser­ga slo­ga, bet kas­dien ra­por­tuo­ja­me, kiek ja ser­ga. Eks­per­tai sa­ko, kad da­bar li­ko slo­ga iš to su­mau­to ko­vi­do.

Kiek mes ga­li­me ken­tė­ti? Ka­da mes įver­tin­si­me šią si­tu­a­ci­ją? Tik­rai nie­ko ne­be­lie­ka, tik kar­to­ti žo­džius tų mū­sų pat­rio­tų, ku­rių nie­kas ne­no­ri klau­sy­tis ir juos ig­no­ruo­ja, kaip ąžuo­lai vir­to vi­jok­liais. Ko­dėl mes ne­ver­ti­na­me tų at­seit vi­jok­lių, ku­rie bu­vo tik­rie­ji ir tik­ri ąžuo­lai? Pa­gal­vo­ki­me. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Kvie­čiu V. Ąžuo­lą gal­būt ir­gi pra­bil­ti dai­nos žo­džiais, o gal ir ne.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų įdo­mu kal­bė­ti be­veik tuš­čio­je sa­lė­je, bet yra vie­nas se­nas ge­ras po­sa­kis, kad blo­gam šo­kė­jui ir ba­tai truk­do. De­ja, bet tą pa­tį ga­li­me pa­sa­ky­ti ir apie mū­sų Vy­riau­sy­bę, val­dan­čiuo­sius li­be­ral­kon­ser­va­to­rius. Ir net žiū­rint pa­pras­tų da­ly­kų, ko pra­šo ver­slas, ko pra­šo gy­ven­to­jai iš val­džios? Grei­tų spren­di­mų, nes lai­ko lauk­ti ne­be­tu­ri­me. Nes kiek­vie­ną lau­ki­mo die­ną kaž­kam rei­kia už­da­ry­ti ver­slą, kaž­kam iš­vyk­ti iš ša­lies dėl to, kad tų spren­di­mų nė­ra.

Pa­žiū­rė­ki­me į ES lė­šų nau­do­ji­mą. Ži­no­ma, ta in­for­ma­ci­ja la­bai ak­ty­viai sle­pia­ma, skai­čiais ma­ni­pu­liuo­ja­ma, pa­nau­do­ta, iš­mo­kė­ta, ne­iš­mo­kė­ta, ruo­šia­ma, ne­ruo­šia­ma. At­ro­dy­tų dar nie­ko, jei mi­nist­rai, mi­nis­te­ri­jos, vi­ce­mi­nist­rai, dar­buo­to­jai bent jau pri­si­im­tų as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę, kad dėl jų ne­kom­pe­ten­ci­jos ar­ba ty­či­nio vei­ki­mo tų Eu­ro­pos lė­šų la­bai daug ne­pa­nau­do­ja­ma. Bet ne, jie kaip vi­sa­da kal­ti­na ba­tus.

Ei­ki­me per mi­nis­te­ri­jas. Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja. At­ei­na į ko­mi­te­to po­sė­dį vi­ce­mi­nist­rė ir kal­ti­na ver­slą. Sa­ko, mes pra­dė­jo­me ES lė­šų šau­ki­mą, bet ne­su­lau­kė­me iš ver­slo nė vie­nos pa­raiš­kos. Ko­kie blo­gi ver­sli­nin­kai, ne­mo­ka pa­raiš­kų ra­šy­ti. Ta­da pa­skel­bė ki­tą šau­ki­mą ir su­lau­kė tik de­šimt pa­raiš­kų. Vėl kal­ti ver­sli­nin­kai. O mi­nist­ras, vi­ce­mi­nist­rai ne­kal­ti, jie to­kie ge­ri. Bet ver­slo at­sa­ky­mas la­bai pa­pras­tas: jei­gu pa­raiš­kų są­ly­gos ir tai­syk­lės yra blo­gos, net ne­ver­ta tų pa­raiš­kų ra­šy­ti. Tai čia kal­ta mi­nis­te­ri­ja, ku­ri tas tai­syk­les ku­ria ir ra­šo.

Per­ei­ki­me prie ki­tos mi­nis­te­ri­jos – Že­mės ūkio. Ką mi­nist­ras sa­ko? Va, pa­skel­biau pui­kų pa­raiš­kų rin­ki­mą, bet net 10 % ne­at­ne­šė ir liks daug ne­pa­nau­do­tų pi­ni­gų. Bet mi­nist­ras ne­su­vo­kia, kad gal prieš ra­šant pa­raiš­kų pri­ėmi­mą, ku­riant tai­syk­les, bent jau rei­kė­tų pa­si­kon­sul­tuo­ti su žem­dir­bių or­ga­ni­za­ci­jo­mis, pa­klaus­ti, jei­gu bus to­kios tai­syk­lės, ar bus iš­vis ga­lin­čių ir no­rin­čių at­neš­ti pa­raiš­kas.

Ar la­bai leng­va ap­kal­tin­ti smul­kius žem­dir­bius, vi­sus ki­tus žem­dir­bius, kad jie to­kie ne­vy­kė­liai ir ne­ne­ša pa­raiš­kų. Bet kai tai­syk­lė­se tu pa­ra­šai, pa­vyz­džiui, kad ga­li­ma pirk­ti pa­ly­do­vo val­do­mą trą­šų bars­ty­tu­vą ar­ba purkš­tu­vą, gam­to­sau­gos tai­syk­les ati­tik­ti, ma­žiau, kaip sa­kant, nau­do­ti rei­kia­mų prie­mo­nių, bet ne­lei­džia­ma nu­si­pirk­ti ele­men­ta­riai, prie ko jį pri­ka­bin­ti. Ne­ži­nau, gal mi­nist­ras gal­vo­ja, kad prie ar­klio jį rei­kia ka­bin­ti ar prie ko­kio nors se­no ta­ry­bi­nio trak­to­riaus, ku­ris su pa­ly­do­vais ne­ga­lės net­gi dirb­ti. Ir vėl kal­tin­si­me žem­dir­bius.

Bet ta­da vie­nas pa­siū­ly­mas tiek ener­ge­ti­kos mi­nist­rui, tiek že­mės ūkio mi­nist­rui. Pa­si­kon­sul­tuo­ki­te su S. Gent­vi­lu. Pa­skel­bia pa­raiš­kų pri­ėmi­mą už 25 mln. Pi­ni­gai bai­gė­si po 2 va­lan­dų. Bu­vo at­neš­ta tiek daug pa­raiš­kų, kad po 2 va­lan­dų pi­ni­gai bai­gė­si. Aiš­ku, šiek tiek net­gi to­kia ko­miš­ka si­tu­a­ci­ja, net Sei­mas li­ko už brūkš­nio, ne­spė­jo pa­raiš­kos pa­teik­ti.

Na, gra­žu, net ža­lia. Aiš­ku, mi­nist­ras tu­rė­jo ki­tą ga­li­my­bę, ga­lė­jo su­rink­ti vi­sas pa­raiš­kas, tiek, kiek at­ne­šė jų, ir skir­ti rei­kia­mą fi­nan­sa­vi­mą. Ga­li­me sa­ky­ti, trūks­ta pi­ni­gų. Na, tai žiū­rė­ki­te, jei­gu Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja ne­mo­ka ra­šy­ti pa­raiš­kų ir są­ly­gų, tai pa­im­ki­me iš jų pi­ni­gus ir ati­duo­ki­me Si­mo­nui. Na, su že­mės ūkiu gal iš tik­rų­jų rei­kė­tų tą idė­ją įgy­ven­din­ti – pri­jung­ti prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, gal ge­riau pa­vyk­tų vis­ką da­ry­ti, nes da­bar jau ky­la klau­si­mas, ar tai ty­či­nis veiks­mas, kad tų pa­raiš­kų ne­bū­tų at­neš­ta, ar ne­su­ge­bė­ji­mas ra­šy­ti pro­jek­tų.

Tai štai, taip ir gy­ve­na­me. Kaip sa­ko­ma, ir vėl kal­tin­ki­me to­liau, kaip ener­ge­ti­kos mi­nist­ras, sto­vė­da­mas šio­je tri­bū­no­je, – kal­ta bu­vu­si val­džia, kal­ta Eu­ro­pa. Ga­lų ga­le pa­si­ro­do, kad esa­me vi­si kal­ti, kad mi­nist­ras ne­dir­ba. Nors mi­nist­ras vie­ną tei­sy­bę vis tiek pa­sa­kė, kad pa­si­keis ir pa­ge­rės si­tu­a­ci­ja, kai baig­sis ši ka­den­ci­ja. Tad ne­il­gai li­ko lauk­ti, tik dve­jus me­tus. Tik klau­si­mas, kas iš­gy­vens per tą lai­ko­tar­pį.

PIRMININKAS. Tuo mū­sų po­sė­dį ir bai­gia­me. (Gon­gas) (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me ir re­gist­ruo­tis, jei­gu no­ri­te, bet pa­pras­tai ne­si­re­gist­ruo­ja­me. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai, re­gist­ruo­ja­mės.



* Santrumpų reikšmės: DPF – Darbo partijos frakcija; DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“; LF – Laisvės frakcija; LSDPF – Lietuvos socialde­mo­kratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frak­cija; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.