Projekto

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KARINĖS JĖGOS NAUDOJIMO STATUTO 13 IR 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 13 straipsnį 11 dalimi:

11. Ekstremaliųjų situacijų atvejais, kai įvykio mastas sparčiai didėja ir kai, siekiant išvengti grėsmės visuomenės rimčiai, yra būtina atkurti policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pajėgų būtiniausias veiklos sąlygas, ir šiuo tikslu pasitelkiami kariniai vienetai, teikiantys pagalbą šioms valstybės institucijoms, krašto apsaugos ministro įsakymu, gavus Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos pirmininko motyvuotą rašytinį prašymą ir suderinus su Respublikos Prezidentu, kariams gali būti suteikiamos šios teisės:

1) duoti privalomus nurodymus fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams;

2) persekioti ir sulaikyti asmenis, nevykdančius karių privalomų nurodymų arba įtariamus padarius ar darančius nusikalstamą veiką ar kitą teisės pažeidimą;

3) laikinai apriboti galimybę patekti į tam tikrą teritoriją ar patalpą, sustabdyti joje vykdomus darbus, tam tikroje teritorijoje apriboti ar uždrausti transporto priemonių eismą;

4) tikrinti asmenų, transporto priemonių, ginklų ir kitų daiktų dokumentus;

5) atlikti asmens apžiūrą ir jo turimų daiktų patikrinimą;

6) sustabdyti, tikrinti ir apžiūrėti transporto priemones, jose esančius krovinius ir daiktus, taip pat asmenis ir jų bagažą;

7) panaudoti specialiąsias priemones.

2. Papildyti 13 straipsnį 12 dalimi:

12. Šio straipsnio 11 dalyje nurodytu atveju kariams teisės gali būti suteikiamos ne ilgiau kaip 3 mėnesiams. Prireikus teisių suteikimo trukmė, laikantis tokios pat tvarkos, gali būti pratęsiama ne ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui. Pratęsimų skaičius neribojamas, tačiau bendra teisių suteikimo trukmė negali būti ilgesnė nei būtina siekiant šio straipsnio 11 dalyje nurodyto tikslo.

 

2 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) krašto apsaugos ministras – teikiant pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ekstremaliosios situacijos, nepaprastosios padėties atveju ar vykdant teroro išpuolio likvidavimo operaciją, taip pat Lietuvos kariuomenei reaguojant į vietinio pobūdžio ginkluotus incidentus ir valstybės sienos pažeidimus, pagal savo pobūdį neprilygstančius agresijos aktams;“.

 

  Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas