Projekto XIIP-4045(2)

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

RADIACINĖS SAUGOS įstatymo Nr. VIII-1019  25 STRAIPSNIO pakeitimo

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                   d. Nr.
Vilnius

 

 

1 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Radiacinės saugos centras licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojų prašymu organizuoja fizinių asmenų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, tikrinimą ir kreipiasi į Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentą, asmens sveikatos priežiūros įstaigas, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro tvarkytoją ir Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro tvarkytoją patikrinti, ar šie fiziniai asmenys neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo už sunkius ir labai sunkius nusikaltimus arba nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, visuomenės saugumui, susijusius su disponavimu ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba karine įranga, ar kuriems taikomos prevencinio poveikio organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemonės pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo prevencijos įstatymą, ar nėra kitų aplinkybių, dėl kurių, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar Valstybės saugumo departamento vertinimu, fiziniai asmenys negalėtų dirbti šio darbo, ar jie neserga sveikatos apsaugos ministro tvirtinamame sąraše nurodytomis ligomis arba neturi šiame sąraše nurodytų sveikatos sutrikimų, dėl kurių negalėtų dirbti šio darbo, ar neįtraukti į Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrą.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas