Projekto

lyginamasis variantas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PROKURATŪROS ĮSTATYMO NR. I-599 49 STRAIPSNIO IR 1 PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                                d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 49 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„49 straipsnis. Prokurorų darbo užmokestis

1. Prokurorų darbo užmokesčiui apskaičiuoti taikomas pareiginės algos bazinis dydis (toliau – bazinis dydis), kurį vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatomis tvirtina Seimas.

2 1. Prokurorų darbo užmokestis susideda iš:

1) pareiginės algos;

2) priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą;

32) priemokos pagal šio Įstatymo 161 straipsnį;

4 3) mokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą.

3 2. Prokurorų darbo užmokestis apskaičiuojamas atitinkamą pareiginės algos koeficientą, nustatytą šio Įstatymo 1 priede, dauginant iš bazinio dydžio pareiginė alga apskaičiuojama šio įstatymo 1 priede nustatytą atitinkamos pareiginės algos koeficientą padauginus iš Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme nustatyto bazinio dydžio. Prokurorų pareiginė alga apvalinama vadovaujantis bendromis skaičių apvalinimo taisyklėmis taip, kad paskutinis skaitmuo būtų 0 arba 5.

4. Prokurorams mokamas priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, nurodytą Valstybės tarnybos įstatymo 47 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

5. Priedą už tarnybos Lietuvos valstybei stažą sudaro 1 procentas prokuroro pareiginės algos už kiekvienus metus. Šio priedo dydis negali viršyti 30 procentų prokuroro pareiginės algos.

6 3. Priemokos, jeigu ji skiriama pagal šio Įstatymo 161 straipsnį, suma gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos.

7 4. Duomenys apie prokurorų darbo užmokestį yra vieši. Šie duomenys teikiami Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo nustatyta tvarka.“.

 

2 straipsnis. 1 priedo pakeitimas

Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti taip:

 

 

Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo

                                                                                1 priedas

 

 

 

Prokurorų PAREIGINĖS ALGOS

 

(Baziniais dydžiais)

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Pareiginės algos koeficientas

1.

Generalinė prokuratūra

 

1.1.

Generalinis prokuroras

22,9 4,7

1.2.

Generalinio prokuroro pavaduotojas

21,2 4,5

1.3.

Departamento vyriausiasis prokuroras, Lietuvos nacionalinis narys Eurojuste

20,2 4,2

1.4.

Skyriaus vyriausiasis prokuroras

19,2 4,15

1.5.

Departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, departamento skyriaus vyriausiasis prokuroras, Lietuvos nacionalinio nario Eurojuste pavaduotojas, kurio darbo vieta yra Eurojusto buveinės vietoje

19,0 3,9

1.6.

Skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

18,6 3,7

1.7.

Departamento skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

18,6 3,7

1.8.

ONKT departamento prokuroras

18,5  3,65

1.9.

Departamento prokuroras, departamento skyriaus prokuroras, skyriaus prokuroras, prokuroras, Lietuvos nacionalinio nario Eurojuste padėjėjas, kurio darbo vieta yra Eurojusto buveinės vietoje

17,7  3,5

2.

Apygardų prokuratūros

 

2.1.

Vyriausiasis prokuroras

19,2  4,15

2.2.

Vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

18,5  3,9

2.3.

Specializuoto skyriaus vyriausiasis prokuroras

17,7  3,5

2.4.

Specializuoto skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

17,3  3,4

2.5.

ONKT skyriaus prokuroras

17,0  3,2

2.6.

Specializuoto skyriaus prokuroras

16,5  3,1

3.

Apygardų prokuratūrų apylinkių prokuratūros

 

3.1.

Vyriausiasis prokuroras

17,7  3,5

3.2.

Vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

16,0  3,4

3.3.

Skyriaus vyriausiasis prokuroras

15,7  3,2

3.4.

Skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

15,2  3,1

3.5.

Prokuroras

13,9  2,9

 

Pastaba. ONKT – organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimas.“

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. spalio 1 d.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas