LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 STRAIPSNIŲ, DVYLIKTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO, 54 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 151 STRAIPSNIU ĮSTATYMO NR. XIV-1001 5, 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 17 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-11-07 Nr. XIVP-2829(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Projekto 2 straipsnyje išdėstyto Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 29 dalies 4 ir 5 punktuose tikslintina nuoroda į to paties straipsnio 11 dalies 17 punktą: 22 straipsnio 29 dalies 4 punkte vietoj „18 punktus“ įrašytina „17 punktus“, 22 straipsnio 29 dalies 5 punkte vietoj „18 punktuose“ įrašytina „17 punktuose“.

2.    Atsižvelgus į tai, kad projekto 4 straipsniu nustatomos ne projekto nuostatų taikymo taisyklės, o projektu keičiamo Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1001 15 straipsnyje išdėstyto Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 29 dalies 1 ir 2 punktų taikymo nuostatos, pastarosios dėstytinos keičiant įstatymo Nr. XIV-1001 27 straipsnį jį papildant 9 dalimi: „9. Šio įstatymo 15 straipsnyje išdėstytos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 29 dalies 1 ir 2 punktų nuostatos taikomos ketinimų protokolams, kurie sudaryti siekiant dalyvauti konkurse po šio įstatymo įsigaliojimo dienos“. Be to, atitinkamai tikslintinas projekto pavadinimas (įtraukiant ir 27 straipsnio keitimą).

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

A. Dulevičiūtė-Akimovienė, tel. +370 5 209 6164, el. p. [email protected]