PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 IR 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR.  XIIIP-420

 

2017-04-27

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

1

4

 

Argumentai:

Pripažįstant poreikį pertvarkyti šiuo metu Lietuvoje egzistuojančią valstybinių miškų valdymo struktūrą, kartu siekiant išsaugoti tradicinės Lietuvoje nusistovėjusios valstybinių miškų valdymo struktūros esminius elementus (miškų urėdijas ir girininkijas), kaip svarbiausius kompleksinio miškų ūkio valstybiniuose miškuose vienetus, taip pat atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabą Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIP-420 (toliau – Projektas), jog nėra įvardinta kokiais principais viena valstybės įmonė vykdytų kompleksinę miškų veiklą valstybiniuose miškuose (tiesiogiai ar per teritorinius padalinius), tikslinga Miškų įstatyme, kaip specialiajame įstatyme valstybės įmonių veiklą reglamentuojančio Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo atžvilgiu, įvardinti esminius valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ struktūrinius vienetus (miškų urėdijas ir girininkijas), taip pat nurodyti šių vienetų vietą įmonės sudėtyje bei įvardinti pagrindines jų funkcijas bei atsakomybę.

Be to, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento siūlymą Miškų įstatyme nustatyti valstybiniuose miškuose pagamintos miško produkcijos ir nenukirsto miško kaip valstybės turto  esmines  pardavimo sąlygas, tikslinga Miškų įstatyme aiškiai įvardinti valstybiniuose miškuose pagamintos miško produkcijos, konkrečiai žaliavinės medienos pardavimo būdus ir kitas esmines sąlygas.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 2 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip:

„20. Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ – valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, turinti filialus – miškų urėdijas, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose ir kitą įmonės įstatuose numatytą veiklą.“

2.

1

6

N

 

Pasiūlymas:

         Papildyti 2 straipsnį nauja 32 dalimi:

„32. Miškų urėdija – valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ filialas, turintis struktūrinius padalinius – girininkijas, bei jam priskirtuose valstybiniuose miškuose vykdantis kompleksinę miškų ūkio veiklą.“

3.

5

1

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ veikia pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, Vyriausybės nustatyta tvarka didmeninės prekybos aukcionuose ir mažmeninėje prekyboje parduoda pagamintą miško produkciją žaliavinę medieną, taip pat teikia paslaugas ir parduoda nenukirstą mišką ir teikia paslaugas. Vienai miškų urėdijai prisikirtų valstybinių miškų plotas kompleksinei miškų ūkio veiklai vykdyti turi būti 30-60 tūkstančių hektarų, metinė miško kirtimų apimtis – ne mažiau kaip 100 tūkstančių kubinių metrų žaliavinės medienos.


 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                                     Kęstutis Mažeika