LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VI (PAVASARIO) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 291

STENOGRAMA

 

2019 m. gegužės 30 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS
ir Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja
R. BAŠKIENĖ

 

 


 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos. Pra­de­da­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2019 m. ge­gu­žės 30 d. po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 86 Sei­mo na­riai.

 

10.01 val.

In­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, tu­riu in­for­muo­ti, kad gau­tas Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos po­sė­džio pro­to­ko­las, ku­ria­me pri­tar­ta Sei­mo na­rio B. Ma­te­lio pra­šy­mui pri­im­ti jį į Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ją nuo 30 die­nos. (Plo­ji­mai)

 

10.01 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2019 m. ge­gu­žės 30 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Dėl dar­bo­tvarkės. A. Skar­džius. Pra­šom.

A. SKARDŽIUS (LSDDF*). Ačiū, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau pa­pra­šy­ti frak­ci­jos var­du iš­brauk­ti Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2002, nes bu­vo tei­k­ta pa­tai­sų ir ko­mi­te­tas ne­svars­tė tų pa­tai­sų. To­dėl frak­ci­jos var­du pra­šau iš­brauk­ti iki ki­to po­sė­džio, kad bū­tų ko­ky­biš­kai ap­svars­ty­tos pa­tai­sos. Ačiū.

PIRMININKAS. M. Ma­jaus­kas. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Frak­ci­jos var­du no­riu pa­pra­šy­ti iš­brauk­ti 1-8 klau­si­mą – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­pil­dy­mo straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1998. Tai yra su­si­ję su lai­ki­nų­jų ko­mi­si­jų pa­pil­do­mais įga­lio­ji­mais iš­ra­šy­ti bau­das tiems, ku­rie ne­da­ly­vau­ja ar ne­pa­tei­kia rei­ka­lin­gos in­for­ma­ci­jos. Mes ma­tė­me Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­va­dą, kam yra nau­do­ja­mos šios ko­mi­si­jos. Siū­lo­me ne­spar­tin­ti pri­ėmi­mo ir iš tik­rų­jų pa­lauk­ti ga­lu­ti­nio spren­di­mo, kas vis dėl­to vyks su šio­mis ko­mi­si­jo­mis, ir šį kar­tą iš­brauk­ti klau­si­mą iš dar­bo­tvarkės, nes, kaip ma­to­me, ko­mi­si­jos iki šiol ne­bu­vo nau­do­ja­mos pa­gal pa­skir­tį, ką ir įro­dė Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mas.

PIRMININKAS. J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Aš tik no­riu pa­tiks­lin­ti dėl Gin­klų ir šaud­me­nų įsta­ty­mo. Vi­sos pa­tai­sos yra ap­svars­ty­tos ko­mi­te­te, ir ką sa­kė ko­le­ga, tie­siog ne­at­ėjo da­ly­vau­ti, nors bu­vo kvies­tas (…).

PIRMININKAS. E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Frak­ci­jos var­du no­rė­čiau pa­pra­šy­ti iš­brauk­ti iš šios die­nos dar­bo­tvarkės 1-9 klau­si­mą ir, jei­gu įma­no­ma ši­to­je sta­di­jo­je, pa­pra­šy­ti STT an­ti­ko­rup­ci­nio ver­ti­ni­mo. Mes, mū­sų frak­ci­ja, įžvel­gia­me di­džiu­lių an­ti­ko­rup­ci­nių grės­mių, kai bet koks ju­ri­di­nis as­muo ga­lė­tų fi­nan­suo­ti, pa­vyz­džiui, bet ko­kio po­li­ti­ko mar­čios būs­to įsi­gi­ji­mą. Mes juo­kia­mės, bet tai yra re­a­li lan­da ko­rup­ci­jai. Rei­kė­tų Sei­mui pa­žiū­rė­ti. Gai­la, kad vė­luo­da­mas aš tai sa­kau, bet šian­dien siū­lo­me iš­brauk­ti klau­si­mą iš dar­bo­tvarkės ir po to spręs­ti, ką da­ry­ti.

PIRMININKAS. V. Ačie­nė.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad an­ti­ko­rup­ci­nio ver­ti­ni­mo iš­va­da yra ir ji bu­vo pa­teik­ta ko­mi­te­te, į pa­sta­bas bu­vo at­si­žvelg­ta. Ačiū.

PIRMININKAS. E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). At­si­pra­šau, tik­rai ne­ži­no­jau ši­to, ge­rai, kad pa­si­rū­pin­ta. Bet, ma­no ma­ny­mu, ten tik­rai yra pa­lik­ta lan­dų, to­dėl šian­dien siū­lau frak­ci­jos var­du iš­brauk­ti. Pas­kui žiū­rė­si­me, su­si­pa­žin­si­me.

PIRMININKAS. Dėl 1-8 klau­si­mo, kur M. Ma­jaus­kas kal­bė­jo frak­ci­jos var­du, tai yra ati­dė­tas bal­sa­vi­mas ir yra pro­ce­dū­ri­nis da­ly­kas, ku­rį tu­ri­me pa­baig­ti. Ga­li­ma pri­im­ti, ga­li­ma ne­pri­im­ti. Iš dar­bo­tvarkės iš­brauk­ti ne­tu­ri­me.

Dėl 1-9 klau­si­mo, ku­rį siū­lė E. Gent­vi­las iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės, tai yra Fi­nan­si­nės pa­ska­tos pir­mą­jį būs­tą įsi­gy­jan­čioms jau­noms šei­moms įsta­ty­mo pro­jek­tas. Tu­ri­me bal­suo­ti, nuo­mo­nės iš­si­sky­rė. Tie, ku­rie pri­ta­ria E. Gent­vi­lui, frak­ci­jos var­du siū­lan­čiam iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės šį klau­si­mą, bal­suo­ja už, ki­ti – ki­taip. Dėl E. Gent­vi­lo pa­siū­ly­mo iš­brauk­ti Pir­mą­jį būs­tą įsi­gy­jan­čioms šei­moms pa­ska­tos…

Bal­sa­vo 108 Sei­mo na­riai: už – 33, prieš – 36, su­si­lai­kė 39. Dar­bo­tvarkėje klau­si­mas lie­ka.

A. Skar­džius frak­ci­jos var­du pra­šė iš­brauk­ti dar­bo­tvarkės 1-15 klau­si­mą – Gin­klų ir šau­d­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Taip pat nuo­mo­nės iš­si­sky­rė. Pra­šom bal­suo­ti. Tie, ku­rie pri­ta­ria A. Skar­džiui, kad klau­si­mas bū­tų iš­brauk­tas iš dar­bo­tvarkės, bal­suo­ja už, tie, ku­rie ma­no, kad tu­ri lik­ti, bal­suo­ja ki­taip.

Bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys: už – 50, prieš – 17, su­si­lai­kė 34 Sei­mo na­riai. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta, dar­bo­tvarkėje lie­ka.

Dėl vi­sos dar­bo­tvarkės ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

10.08 val.

Vals­ty­bės her­bo, ki­tų her­bų ir her­bi­nių žen­klų įsta­ty­mo Nr. I-130 2, 8 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2587(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mas – Vals­ty­bės her­bo, ki­tų her­bų ir her­bi­nių žen­klų įsta­ty­mo 2, 8 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2587(2). Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­jas – V. Bu­kaus­kas, ta­čiau pa­siū­ly­mų nė­ra, į tri­bū­ną ne­kvie­čiu.

Pri­ima­me pa­straips­niui. 1 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. 2 straips­nis. Taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 3 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ir 4 straips­nis – įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas ir įgy­ven­di­ni­mas. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Mo­ty­vai dėl vi­so – Sei­mo na­rys A. Vin­kus už. Pra­šom.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, no­rė­čiau tvir­tai pa­lai­ky­ti tei­kia­mą įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą, ma­ny­da­mas, kad jis pa­dės puo­se­lė­ti mū­sų vals­ty­bės is­to­ri­ją ir jos at­ski­rų re­gio­nų ypa­tu­mus. Nors vals­ty­bė pa­sau­lio kon­teks­te ir ma­ža, bet mes tu­ri­me ką pa­ro­dy­ti pa­sau­liui, nes ji la­bai tur­tin­ga sa­vo pra­ei­ti­mi. La­bai gra­žu ir svei­kin­ti­na, kad pas­ta­ruo­ju me­tu vie­šo­jo­je erd­vė­je, ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se, įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se ga­li­me iš­girs­ti at­ski­rų Lie­tu­vos re­gio­nų tar­mes, vis daž­niau pa­ma­ty­ti tau­ti­nius rū­bus, o tai ro­do pa­gar­bą jų is­to­ri­jai, mū­sų pa­vel­dui. Šia­me kon­teks­te et­no­gra­fi­nio re­gio­no her­bo įtei­si­ni­mas pri­si­dės prie Lie­tu­vos is­to­ri­jos iš­sau­go­ji­mo. Tai­gi svei­ki­nu Vals­ty­bės her­bo ir ki­tų her­bi­nių žen­klų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo ini­cia­to­rius, at­ve­du­sius iki fi­ni­šo tie­sio­sios et­no­gra­fi­nių re­gio­nų he­ral­di­kos pro­ce­są, ir kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 111 Sei­mo na­rių: už – 109, prieš – 1, su­si­lai­kė 1 Sei­mo na­rys. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2587(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.10 val.

Vals­ty­bės vė­lia­vos ir ki­tų vė­lia­vų įsta­ty­mo Nr. I-1497 1, 2, 4 straips­nių ir penk­to­jo skir­snio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2588(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Vals­ty­bės vė­lia­vos ir ki­tų vė­lia­vų įsta­ty­mo 1, 2, 4 straips­nių ir penk­to­jo skir­snio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2588. Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­jas – V. Bu­kaus­kas. Kvie­čiu į tri­bū­ną, yra pa­siū­ly­mų. Pri­ėmi­mo sta­di­ja.

Pri­ima­me pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Kvie­čiu pri­im­ti jį ben­dru su­ta­ri­mu. Prieš­ta­ra­vi­mų nė­ra, pri­im­ta. 2 straips­nis. Dėl jo yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė. Pra­šau.

V. BUKAUSKAS (TTF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas pri­ta­rė re­dak­ci­nio po­bū­džio Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Yra ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą, taip?

V. BUKAUSKAS (TTF). Taip, pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ją ko­mi­te­tas su­for­mu­la­vo. Ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 2 straips­niui su šiuo pa­siū­ly­mu ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

3 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 4 straips­nio yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

V. BUKAUSKAS (TTF). Taip pat pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ir su to­kiu pri­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 4 straips­niui. 5 straips­nis – „Įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas ir įgy­ven­di­ni­mas“. Pa­siū­ly­mų nė­ra, ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Pri­ta­rė­me. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys S. Tu­mė­nas. Pra­šau.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, kvie­čiu pri­tar­ti ši­tai pro­jek­to pa­tai­sai, nes, kaip ne kar­tą esu sa­kęs, tai yra tvar­kos įsta­ty­mas. Tai yra ge­ra ži­nia pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nėms, tai yra ge­ra ži­nia et­no­gra­fi­nių re­gio­nų at­sto­vams, nes da­bar įsta­ty­me bus nu­ma­ty­ta vė­lia­vų iš­kė­li­mo ei­liš­ku­mo tvar­ka.

No­riu vie­ną ko­men­ta­rą pa­sa­ky­ti sa­vo ko­le­gai po­nui M. Ma­jaus­kui, ku­ris vi­sa­da tei­rau­da­vo­si, kaip čia yra su pre­zi­den­tū­ros vė­lia­va, su Pre­zi­den­to vė­lia­va. No­riu pa­sa­ky­ti, kad šia­me įsta­ty­me, ka­dan­gi tai yra ak­tu­a­li da­bar te­ma po Pre­zi­den­to rin­ki­mų, Pre­zi­den­to vė­lia­va yra šeš­ta ei­lė­je, va­di­na­si, vė­lia­vų ei­liš­ku­mo hie­rar­chi­jo­je. Tai­gi Pre­zi­den­to vė­lia­va yra nu­ma­ty­ta Pre­zi­den­to įsta­ty­me.

Kvie­čiu pri­tar­ti ši­toms pa­tai­soms, nes jos rei­ka­lin­gos ne tik Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tiems, bet ir pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nėms. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė už – K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, no­rė­čiau pa­pil­dy­ti, kad gy­ven­da­mi, at­ro­do, jau ge­ro­vės vals­ty­bė­je, mes iš tik­ro tu­rė­si­me ir pro­ce­są, ku­ris su­si­jęs su ši­to įsta­ty­mo pri­ėmi­mu. To­dėl siū­lau bal­suo­ti, nors vi­siš­kai ne­ži­nau, už ką. Ačiū.

PIRMININKAS. O aš, ži­no­da­mas už ką, siū­lau bal­suo­ti dėl įsta­ty­mo pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 108 Sei­mo na­riai ir vi­si vien­bal­siai bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2588(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.15 val.

Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-733 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2817(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4.1 klau­si­mas – Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos įsta­ty­mo 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2817. Pra­ne­šė­jas – S. Tu­mė­nas, ta­čiau pri­ėmi­mo sta­di­jo­je nė­ra pa­siū­ly­mų gau­ta, į tri­bū­ną ne­kvie­čiu.

Pri­ima­me pa­straips­niui. 1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Ir 2 straips­nis – įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas ir įgy­ven­di­ni­mas. Taip pat ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl nuo­mo­nių Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 107 Sei­mo na­riai ir vien­bal­siai vi­si pa­si­sa­kė už. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2817(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.16 val.

Kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-1179 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2818(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4.2 klau­si­mas – Kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių ap­sau­gos įsta­ty­mo 4 strai­ps­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2818. Pra­ne­šė­jas – taip pat Sei­mo na­rys S. Tu­mė­nas, ta­čiau pa­siū­ly­mų pri­ėmi­mo sta­di­jo­je nė­ra gau­ta.

Yra du straips­niai. Pri­ima­me pa­straips­niui. 1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Ir 2 straips­nis – įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas ir įgy­ven­di­ni­mas. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

Dėl mo­ty­vų už, prieš Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 107 Sei­mo na­riai ir vi­si vien­bal­siai bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2818(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.17 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2020 me­tų pa­skel­bi­mo UNESCO Pa­sau­lio pa­vel­do Lie­tu­vo­je me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3324(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-5 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2020 me­tų pa­skel­bi­mo UNESCO Pa­sau­lio pa­vel­do Lie­tu­vo­je me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3324. Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­jas – A. Gu­mu­liaus­kas, ta­čiau pa­siū­ly­mų pri­ėmi­mo sta­di­jo­je ne­gau­ta, į tri­bū­ną pra­ne­šė­jo ne­kvie­čiu.

Yra du straips­niai. Pri­ima­me pa­straips­niui. 1 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Ir 2 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl mo­ty­vų už, prieš Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 99 Sei­mo na­riai: už – 98, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1 Sei­mo na­rys. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3324(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.18 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2020 me­tų pa­skel­bi­mo Tau­to­dai­lės me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3320(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2020 me­tų pa­skel­bi­mo Tau­to­dai­lės me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3320. Pra­ne­šė­jas – A. Gu­mu­liaus­kas.

Pri­ėmi­mas. Pa­siū­ly­mų pri­ėmi­mo sta­di­jo­je ne­gau­ta, į tri­bū­ną ne­kvie­si­me. Yra du straips­niai. 1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. 2 straips­niui taip pat ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

Dėl mo­ty­vų dėl vi­so Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė.

Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 103 Sei­mo na­riai: už – 99, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 4 Sei­mo na­riai. Nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3320(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.20 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2020 me­tų pa­skel­bi­mo Mo­kyk­lų ben­druo­me­nių me­tais“ projek­tas Nr. XIIIP-3307(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2020 me­tų pa­skel­bi­mo Mo­kyk­lų ben­druo­me­nių me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3307(2). Pri­ėmi­mas. Taip pat pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys A. Gu­mu­liaus­kas. Kvie­čiu į tri­bū­ną. Yra pa­siū­ly­mų. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl pre­am­bu­lės yra Sei­mo na­rių G. Ste­po­na­vi­čiaus ir D. Ša­ka­lie­nės pa­siū­ly­mas. Kas pri­sta­to­te?

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Mes pri­ta­rė­me.

PIRMININKAS. Do­vi­le Ša­ka­lie­ne, pra­šau pri­sta­ty­ti pa­siū­ly­mą.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Siū­lo­me pa­pil­dy­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, dau­giau in­for­ma­ci­jos krei­piant ne tik į pa­ty­čias ir psi­cho­lo­gi­nį smur­tą, bet taip pat ir į mo­kyk­lų ben­druo­me­nių sa­va­ran­kiš­ku­mą bei ki­tas sa­vy­bes, ku­rios yra su­si­ju­sios su mo­kyk­lų ben­druo­me­nių pil­na­ver­čiu funk­cio­na­vi­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti, kad tu­ri­me 29 as­menis, ku­rie liu­dy­tų, kad ga­li­me svars­ty­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Pri­ta­ria­me. Ta­da ko­mi­te­to nuo­mo­nė. Pra­šau.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Pri­tar­ti. Su to­kiu pri­ta­ri­mu ta­da ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu vi­sam šiam pa­siū­ly­mui. To­liau, ki­tas pa­siū­ly­mas yra S. Gent­vi­lo, V. Ving­rie­nės, K. Bac­vin­kos, P. Sau­dar­go, L. Bal­sio ir J. Imb­ra­so. Kas pri­sta­to­te? S. Gent­vi­las.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Si­mo­nas.

PIRMININKAS. Pra­šau, mik­ro­fo­nas įjung­tas.

S. GENTVILAS (LSF). Kar­tu su Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to ko­le­go­mis įvai­rių frak­ci­jų na­riais siū­lo­me Mo­kyk­lų ben­druo­me­nių me­tais pa­mi­nė­ti ir ap­lin­ko­sau­gos te­mą. Penk­ta­die­niais šim­tai, tūks­tan­čiai Lie­tu­vos jau­nuo­lių mi­ni ap­lin­ko­sau­gos po­rei­kį ir ke­lia tai mums, po­li­ti­kams, kaip vie­ną iš pa­grin­di­nių šian­die­ni­nių po­li­ti­nių tiks­lų, to­dėl ma­ny­tu­me, kad ben­druo­me­nių me­tų mi­nė­ji­mais, ypač mo­kyk­lo­se, ypač svar­bu, kad jau­ni­mas jaus­tų, tu­rė­tų įran­kių įga­lin­ti sa­ve keis­ti mo­kyk­los ir taip, kaip jie yra… taip, kaip mo­kyk­lų ben­druo­me­nės or­ga­ni­zuo­ja­mos, ypač ap­lin­ko­sau­gos te­ma. Siū­ly­tu­me įtrauk­ti ir ši­tą te­zę.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ma­nau, kad yra 29 pri­ta­rian­tys. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti, kad bū­tų svars­to­ma ši pa­tai­sa? Ačiū, pri­tar­ta. Ta­da ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ir­gi pri­ta­rė ir vi­sam nu­ta­ri­mui pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ben­dru su­ta­ri­mu Sei­mas taip pat pri­ta­ria šiam pa­siū­ly­mui. (Bal­sai sa­lėje) Tai bu­vo pa­siū­ly­mai dėl pre­am­bu­lės. To­liau ei­na 1 straips­nis. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 2 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Su to­kiu pri­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 2 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so. K. Gla­vec­kas – mo­ty­vai už. Pra­šau.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pri­tar­da­mas ši­tam nu­ta­ri­mui no­riu pa­siū­ly­ti vi­siems la­bai drau­giš­ką pa­siū­ly­mą. Gal mes pa­gal­vo­ki­me apie A. Gu­mu­liaus­ko die­nos įam­ži­ni­mą ar ap­skri­tai pa­skel­bi­mą mū­sų, nes jis tiek daug ge­rą­ja pras­me siū­lo tų at­min­ti­nų die­nų, kad jis pats ne­tu­rė­tų bū­ti pa­mirš­tas, nes mes dar tu­ri­me, at­ro­do, li­ku­sių ko­kių 100 die­nų. (Plo­ji­mai) Tu­rė­tu­me su­tik­ti plo­ji­mais iš tik­rų­jų, nes to­kios pa­stan­gos Sei­mo dar­be skelb­ti at­min­ti­nų die­nų skai­čių ir jį di­din­ti la­bai pla­čiai yra svei­kin­ti­nas ir la­bai rei­ka­lin­gas tau­tai da­ly­kas. Ačiū.

PIRMININKAS. Ti­kiuo­si, jūs to­kį pa­siū­ly­mą teik­si­te. (Bal­sai sa­lė­je) Mo­ty­vai. Sei­mo na­rė A. Mal­dei­kie­nė. Pra­šau.

A. MALDEIKIENĖ (MSNG). Aš ir­gi la­bai pri­ta­riu siū­ly­mui įves­ti ši­tą die­ną. Mes at­šven­čia­me nau­jus me­tus, ga­li­ma tarp Ka­lė­dų ir Nau­jų­jų me­tų įves­ti A. Gu­mu­liaus­ko kvai­ly­bės die­ną. Gai­la, ne­be­spė­siu pa­teik­ti pa­tai­sos.

Vie­ną kar­tą bai­ki­me ty­čio­tis iš tų iš­kil­min­gų die­nų, nes iš tik­rų­jų pa­sie­kė­me ab­sur­do ly­gį. Kiek­vie­ną se­si­ją iš­len­da kas nors ir siū­lo ko­kią nors die­ną, ko­kią nors vė­lia­vų kei­ti­mo tvar­ką. Su­pran­ta­te, iš tik­rų­jų kar­tais yra ele­men­ta­riai gė­da, nes taip ir pa­si­da­ro tie de­šim­tys tūks­tan­čių įsta­ty­mų, ku­rie virs­ta tri­jų mi­nu­čių svars­ty­mu. Tik­rai rei­kė­tų ap­svars­ty­ti ši­tą si­tu­a­ci­ją, ku­ri yra ab­so­liu­čiai ab­sur­diš­ka. Sei­mo val­dy­bai siū­lau – jūs tik­rai ini­ci­juo­ki­te A. Gu­mu­liaus­ko die­ną ir pa­pra­šy­ki­te am­žiams jį bū­ti gar­bės žmo­gu­mi ir te­gu iš­ei­na iš Sei­mo.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, gal­būt ki­tais at­ve­jais ir ga­lė­tu­me pri­stab­dy­ti, ta­čiau čia ini­cia­ty­va ky­la iš pa­čios moks­lei­vi­jos, iš moks­lei­vių ben­druo­me­nių. Iš tik­rų­jų jie ma­to rei­ka­lą, kad ben­druo­me­nės mo­kyk­lo­se tu­ri bū­ti stip­ri­na­mos. Jie ti­ki­si dar vie­no po­stū­mio to­liau vys­tant ben­druo­me­nių rei­ka­lą, pla­nuo­ja­mi ren­gi­niai. Aš ne­ma­nau, kad tai yra kaž­koks, pa­ly­gin­ti su ki­tais, pa­mi­nė­ji­mas ar­ba pa­skel­bi­mas Mo­kyk­lų ben­druo­me­nių stip­ri­ni­mo me­tais. Tik­rai ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ki­lo iš pa­čių ben­druo­me­nių. Ne­ma­nau, kad to­kias ini­cia­ty­vas rei­kė­tų stab­dy­ti, nors ky­la vi­so­kių klau­si­mų dėl to, kad mes per daž­nai skel­bia­me tuos me­tus, ta­čiau yra nu­ma­ty­ta pro­gra­ma ir nė­ra tai da­ro­ma tuš­čio­je vie­to­je. Siū­lau vis dėl­to pri­tar­ti, ne­stab­dy­ti mo­kyk­lų ben­druo­me­nių ini­cia­ty­vos.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys V. Si­mu­li­kas.

V. SIMULIK (LVŽSF). Dė­ko­ju, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Aš no­riu at­kreip­ti ko­le­gų dė­me­sį – ne apie At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mą šne­ka­me, o tai yra ben­druo­me­nių dė­me­sys. Ar jūs teks­to ne­skai­to­te, ar jūs čia taip… Pa­skelb­ki­me ta­da A. Gu­mu­liaus­ko me­tus, koks žan­ras? Apie ką jūs šne­ka­te, ko­le­gos? Bent jau pa­skai­ty­ki­te teks­tą. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Di­džiuo­juo­si bū­da­mas par­la­men­te kar­tu su la­bai pa­ty­ru­siais ko­le­go­mis ir ger­bia­muo­ju Kęs­tu­čiu, bet kar­tais ne­pa­tai­ko­te. Ger­bia­mas Kęs­tu­ti, ger­bia­ma Auš­ra, Moks­lei­vių są­jun­ga ini­ci­ja­vo ši­tų me­tų pa­skel­bi­mą Mo­kyk­lų ben­druo­me­nių me­tais. Ger­bia­mas A. Gu­mu­liaus­kas čia vi­siš­kai nie­kuo dė­tas. Kvie­čiu at­si­liep­ti į moks­lei­vi­jos pra­šy­mą, D. Ša­ka­lie­nės ini­cia­ty­vą, ku­ri bu­vo vien­bal­siai pri­im­ta Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­te, ir duo­ti ge­rą star­tą ir ge­rą emo­ci­ją pa­skelb­ti ši­tuos me­tus. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 100 Sei­mo na­rių: už – 91, prieš – 2, su­si­lai­kė 7 Sei­mo na­riai. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3307) pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­kos po bal­sa­vi­mo. A. Mal­dei­kie­nė.

A. MALDEIKIENĖ (MSNG). Šiaip jau…

PIRMININKAS. At­si­pra­šau. A. Gu­mu­liaus­kas pir­mas sto­vė­jo.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ačiū pro­fe­so­riui K. Gla­vec­kui. Aš no­riu pa­sa­ky­ti tik tiek, kad kal­bė­ti apie vi­są ši­tą pro­ce­dū­rą, kai mes pri­ei­na­me prie me­tų skel­bi­mo, taip, to­kiu bū­du, tai, va­di­na­si, nie­ko ne­ži­no­ti. Pir­miau­sia, aš ma­nau, tai bū­na įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų ini­cia­ty­vos, po to bū­na eks­per­tų iš­va­dos ir tik po to ko­mi­si­jos pri­ta­ri­mas. Jis iš es­mės vi­są lai­ką bū­na ben­dru su­ta­ri­mu. Aš ne­at­sa­ky­siu į tuos už­gau­lio­ji­mus. No­riu pa­sa­ky­ti tik tiek, jei­gu kreip­sis ge­le­žin­ke­lie­čiai, pa­skelb­sime ir ge­le­žin­ke­lie­čių die­ną.

PIRMININKAS. A. Mal­dei­kie­nė.

A. MALDEIKIENĖ (MSNG). Iš tik­rų­jų mei­lė tė­vy­nei ir mei­lė ben­druo­me­nei, ir mo­kyk­los ben­druo­me­nei, pra­si­de­da nuo iš­si­la­vi­ni­mo, pro­to, pa­gar­bos švie­ti­mui, pa­gar­bos mo­ky­to­jui. Bet nie­ka­da, nie-ka-da tai nė­ra su­si­ję su ko­kia nors pa­skelb­ta die­na. Aš pri­si­me­nu ir ge­le­žin­ke­lie­čių die­nas ir vi­so­kias ki­to­kias. Pa­gar­ba žmo­gui yra dėl to, kad jis tu­ri iš­si­la­vi­ni­mą. Pa­gar­bą mo­kyk­lai ir jos ben­druo­me­nei mes ga­li­me de­monst­ruo­ti vie­nu vie­nin­te­liu at­ve­ju – rim­tai ir są­ži­nin­gai, lo­giš­kai tvar­ky­da­mi mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mus, dar­bo są­ly­gas ir už­da­ry­da­mi mo­kyk­las tam, kas vyks­ta čia už mū­sų sie­nų, kai jau iš tė­vų vals­ty­bi­nė­je mo­kyk­lo­je (…) rei­ka­lau­ja pi­ni­gų. Bai­siau­sias da­ly­kas ši­ta­me do­ku­men­te yra gu­mu­liaus­kų sie­los įsi­vaiz­da­vi­mas, kad kaž­ko­kiu do­ku­men­tu ga­li­ma kaž­ką pa­da­ry­ti. Ir ypač bai­su, kad tai da­ro vai­kai, ku­rie ima so­vie­ti­nę lo­gi­ką – pa­si­skelbk ir tap­si. Tu ar­ba esi, ar­ba ne­si. Čia yra įsta­ty­mas apie for­mą. Vi­są lai­ką apie rū­bus, šu­kuo­se­nas ir nie­ka­da apie sme­ge­nis.

Aš la­biau­siai šio­je sa­lė­je da­bar krei­piuo­si, pas­ku­ti­nį kar­tą gal kal­bu, į mo­kyk­lų ben­druo­me­nes ir mo­ki­nius. Vai­kai, su­sto­ki­te, ne­leis­ki­te, kad vi­si eks­per­tai, Sei­mo na­riai be sme­ge­nų, dar kaž­kas pa­da­ry­tų iš jū­sų pi­gius biu­ro­kratus įsi­sa­vin­ti pi­ni­gams ir gar­bei. Tie­siog mo­ky­ki­tės ge­rai.

PIRMININKAS. K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ko­le­gos, jau čia ne pir­mą kar­tą tą pa­tį vėl pa­kar­to­siu. Yra du da­ly­kai, dėl ku­rių ak­ty­viau­siai Sei­mo na­riai reiš­kia­si, tai pir­ma­sis – ini­ci­juo­da­mi įvai­rias at­min­ti­nas die­nas. Ko­kių tik keis­čiau­sių ne­bū­na! Aš siū­liau pa­nai­kin­ti šį įsta­ty­mą. Kas no­ri, ko­kios ben­druo­me­nės, ga­li švęs­ti tas at­min­ti­nas die­nas, juk nie­kas ne­truk­do. Me­tų skel­bi­mas ir­gi ga­lė­tų bū­ti… Bet ko­dėl čia Sei­mui rei­kia? Ga­lė­tų bū­ti ko­mi­si­ja prie Vy­riau­sy­bės. Ji ten ga­lė­tų dis­po­nuo­ti tam tik­ro­mis lė­šo­mis. Ta ko­mi­si­ja ima ir nu­spren­džia: štai šie me­tai bus mo­kyk­lų ben­druo­me­nių, ki­ti bus kai­mo ben­druo­me­nių, tre­ti bus kaž­ko­kių ki­to­kių, len­kiš­kos ben­druo­me­nės, at­si­pra­šau, me­tai ir vis­kas. Pa­fi­nan­suos ir te­gul bū­na. Bet ko­dėl?.. (Bal­sai sa­lė­je) Žiū­rė­ki­te, man čia da­bar re­pli­kuo­ja, kad aš su­ži­nau tik, kai bal­suo­ju. Tai gal su­ži­no­siu, jei­gu bus skel­bia­mi.

O da­bar ko­dėl mums rei­kia to­kiais da­ly­kais už­si­im­ti? Mes at­ro­do­me kaip ne­rim­ti. Tik­rai rei­kė­tų pa­nai­kin­ti aną įsta­ty­mą, to­kią ko­mi­si­ją pa­nai­kin­ti. Te­gul įstei­gia Vy­riau­sy­bė­je ir te­gul da­ro tuos da­ly­kus. Aš nie­ko prieš, kad bū­tų ben­druo­me­nės me­tai, bet prieš, kad mes už­si­im­tu­me to­kiais tik­rai nie­kais.

PIRMININKAS. Ir M. Ma­jaus­kas už­baigs dis­ku­si­ją.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, aš dėl at­ei­nan­čio klau­si­mo lau­kiu dėl ve­di­mo tvar­kos.

PIRMININKAS. Ge­rai.

 

10.32 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­pil­dy­mo 5051 straips­niu ir 589, 614 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1998(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­pil­dy­mo 5051 straips­niu ir 589, 614 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1998(2). Pri­ėmi­mas ati­dė­tas, yra tik bal­sa­vi­mas.

M. Ma­jaus­kas. Pra­šom dėl ve­di­mo tvar­kos.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­kui, Pir­mi­nin­ke. Aš tik dar kar­tą no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad čia yra pa­pil­do­mas in­stru­men­tas ko­mi­si­joms baus­ti as­me­nis, ku­rie ne­si­tei­kia at­ei­ti ar­ba ne­pa­tei­kia no­ri­mos ar­ba rei­ka­lin­gos in­for­ma­ci­jos. Mes iš es­mės ger­bia­mą A. Ši­rins­kie­nę pa­ver­čia­me kaip ir ke­lių pat­ru­liu, ku­ris ga­lės as­me­nį baus­ti ir iš­ra­šy­ti bau­das. Man at­ro­do, kad to­kia pa­pil­do­ma bau­džia­mo­ji prie­mo­nė tik­rai nė­ra rei­ka­lin­ga, to­dėl kvie­čiu ko­le­gas ne­si­re­gist­ruo­ti pri­imant šį įsta­ty­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vi­mą ati­de­da­me. Bal­sa­vo 57 Sei­mo na­riai.

 

10.34 val.

Fi­nan­si­nės pa­ska­tos pir­mą­jį būs­tą įsi­gy­jan­čioms jau­noms šei­moms įsta­ty­mo Nr. XIII-1281 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2420(3) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-9 klau­si­mas – Fi­nan­si­nės pa­ska­tos pir­mą­jį būs­tą įsi­gy­jan­čioms jau­noms šei­moms įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2420(3). Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­jas – V. Rin­ke­vi­čius, ta­čiau pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta pri­ėmi­mo sta­di­jo­je.

To­liau pro­ce­dū­rą tę­sia­me pri­im­da­mi pa­straips­niui. 1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Pri­ta­ria­me. 2 straips­nis – įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas 2019 m. lie­pos 1 d. Taip pat ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Pri­ta­ria­me.

Mo­ty­vai dėl vi­so įsta­ty­mo. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Mie­lie­ji ko­le­gos, iš tik­rų­jų kryp­tis yra tei­sin­ga. Mes įtrau­kia­me dau­giau vi­suo­me­nės gru­pių ir ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios ga­li rem­ti žmo­nes, ku­rie ke­lia­si gy­ven­ti į re­gio­nus, šiuo at­ve­ju ir sa­vi­val­dy­bes, ir ver­slą. Man at­ro­do, kad iš tik­rų­jų pras­min­ga rem­ti žmo­nes, bet la­bai svar­bu, kad ta pa­ra­ma bū­tų sie­ja­ma su la­bai kon­kre­čiu dar­bu, la­bai kon­kre­čio­mis pa­rei­go­mis. Jei­gu ver­slui rei­kia tam tik­ros kom­pe­ten­ci­jos žmo­nių, kad jis ga­lė­tų pa­rem­ti, ar­ba sa­vi­val­dy­bė, jei­gu no­ri gau­ti tam tik­ros kom­pe­ten­ci­jos vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­ją.

Ta­čiau no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad tai yra tik pir­mas žings­nis ir ga­li bū­ti ant­ras žings­nis, bet jis ga­li bū­ti la­bai pa­vo­jin­gas, jei­gu mes nu­sprę­si­me ka­da nors su­teik­ti mo­kes­ti­nes leng­va­tas. Jau bu­vo to­kių pa­stan­gų, jau bu­vo to­kių siū­ly­mų ir jie bu­vo at­mes­ti ko­mi­te­te. Bet jei­gu at­ei­ty­je at­si­ras­tų to­kių siū­ly­mų, ku­rie su­teiks mo­kes­ti­nes leng­va­tas, tar­ki­me, ver­slui rem­ti, čia ga­lė­tų at­si­ras­ti to­kių la­bai rim­tų spra­gų įsta­ty­me, kai ver­slas ga­lė­tų dirb­ti­nai su­si­ma­žin­ti ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pel­ną ar­ba pa­pil­do­mai pa­si­di­din­ti iš­lai­das.

Ne­rei­kė­tų su­kur­ti to­kio pre­ce­den­to ir ga­li­my­bių pri­si­den­giant pa­ra­ma ra­jo­nuo­se, re­gio­nuo­se jau­noms šei­moms ma­žin­ti mo­kes­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus. Įsi­vaiz­duo­ki­me, ga­li bū­ti įvai­riau­sių va­rian­tų, kai vys­ty­to­jas pa­sta­to tam tik­rą ob­jek­tą ir vė­liau ne­va pri­tai­ko nuo­lai­dą, ku­rią re­gist­ruo­ja kaip pa­ra­mą jau­nai šei­mai, ir vė­liau dėl tos nuo­lai­dos su­si­ma­ži­na ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pel­ną. To­kių ini­cia­ty­vų yra, tad aš kvies­čiau bū­ti la­bai at­sar­giems ir žiū­rė­ti į tai, ko­kios pa­pil­do­mos ini­cia­ty­vos ga­li sek­ti po šio įsta­ty­mo.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Šiaip jau ir­gi ver­ti­nu tą so­cia­li­nį jaut­ru­mą sie­kiant pa­dė­ti jau­noms šei­moms re­gio­nuo­se, bet ne be rei­ka­lo aš at­krei­piau dė­me­sį dėl STT iš­va­dų. Tai­gi STT iš­va­da yra pa­teik­ta pra­ėju­sių me­tų spa­lio 19 die­ną, ir to­je iš­va­do­je sa­ko­ma, kad daug įsta­ty­mo nuo­sta­tų ga­li bū­ti trak­tuo­ja­ma ir tai­ko­ma ne­vie­na­reikš­miš­kai. Sei­mo ko­mi­te­tas pa­ra­šė – at­si­žvelg­ti. Štai tą at­si­žvel­gi­mą mes ma­to­me, ne­su­pra­si ku­rio­je vie­to­je. Šis įsta­ty­mo pro­jek­tas yra re­gist­ruo­tas jau šie­met, ge­gu­žės 9 die­ną, ir bū­tent dėl šių nuo­sta­tų STT iš­va­dos nė­ra. Yra dėl anks­tes­nių pro­jek­to va­rian­tų, o dėl esa­mo re­gist­ruo­to įsta­ty­mo pro­jek­to STT iš­va­dos nė­ra.

Ben­dros STT iš­va­dos, pa­teik­tos pra­ei­tų me­tų spa­lio 19 die­ną, sa­ko: yra ri­zi­kos ir yra pa­vo­jų. Nors pa­ža­dė­ta at­si­žvelg­ti, nie­kas neat­si­žvel­gė. Aš ne­no­riu pa­sa­ko­ti, kaip ga­lė­tų bū­ti pa­de­da­ma ko­rup­ci­jos sche­mas re­a­li­zuo­ti per šį įsta­ty­mą, nes, na, ar­ba tie­siog kas nors įsi­žeis, ar­ba vėl pa­si­juoks. Bet ne­gi mes ne­ma­to­me, kad čia esa­ma ko­rup­ci­nių lan­dų? Ga­lio­jan­čia­me įsta­ty­me yra vie­nas ap­si­sau­go­ji­mas, tai yra, kad tas, ku­ris par­duo­da būs­tą, ne­bū­tų su­si­jęs su kuo nors, o tas, kas gau­na pa­ra­mą būs­tui įsi­gy­ti, nie­kaip nė­ra iš­ana­li­zuo­ja­ma, koks jo san­ty­kis su ju­ri­di­niu as­me­niu, per su­si­ju­sius as­me­nis, per gi­mi­nes ir taip to­liau.

Aš ne­bal­suo­siu už tą pro­jek­tą, nes at­ro­do, kad pri­si­den­giant so­cia­li­niu jaut­ru­mu dėl pa­ra­mos re­gio­nų vys­ty­mo ga­li at­si­ras­ti lan­dų ko­rup­ci­jai.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys J. Var­ka­lys.

J. VARKALYS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš kaip tik no­riu at­kreip­ti vi­sų dė­me­sį į tai, kad pir­mie­ji 10 mln., skir­tų jau­noms šei­moms būs­tui įsi­gy­ti, yra di­džiu­lė pa­ra­ma ir re­gio­nams ypač rei­ka­lin­ga. Kaip tik siū­lau įtrauk­ti į šį pro­ce­są ver­slo sub­jek­tus, nes ta ski­ria­ma su­ma yra la­bai ma­ža. Ju­ri­di­nio as­mens dar­buo­to­jai, tu­riu gal­vo­je, jei­gu ver­slo įmo­nė­je dir­ba dar­buo­to­jai, jie ga­li gau­ti tą pa­ra­mą, ir to­kiu at­ve­ju įmo­nės bū­tų ska­ti­na­mos tai da­ry­ti, teik­ti tą pa­ra­mą jau­noms šei­moms. Siū­liau juos at­leis­ti nuo pel­no mo­kes­čio ta da­li­mi, ku­ri ski­ria­ma būs­tui įsi­gy­ti. Ži­no­ma, bū­tų dar to­kia kon­tro­lė, kad jei­gu įmo­nė pa­reiš­kia no­rą įsi­gy­ti pa­ra­mą ar būs­tą, žmo­gus, dar­buo­to­jas, ku­ris tu­ri dau­giau kaip 10 % ak­ci­jų ar­ba pa­jų, ta leng­va­ta ne­ga­lė­tų nau­do­tis. Toks ma­no pa­siū­ly­mas bu­vo pa­teik­tas. De­ja, jis bu­vo at­mes­tas.

Taip pat siū­lau ne­ri­bo­ti pri­si­dė­ji­mo su­mos iki 50 %. Ap­ri­bo­ji­mų ne­tu­rė­tų bū­ti. Tai­gi siū­lau ver­slą įtrauk­ti, ska­tin­ti ver­slą, bet įra­šy­ti tam tik­rus sau­gik­lius. Siū­lau pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mą.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – Sei­mo na­rys A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ne­kar­to­siu, ką pa­sa­kė ko­le­gos apie STT iš­va­dą. Aš no­rė­čiau, kad mes pa­žvelg­tu­me šiek tiek ki­taip į ši­tą įsta­ty­mą, nes nie­kas šian­dien ver­slui ne­drau­džia sta­ty­ti ar­ba nu­pirk­ti, do­va­no­ti būs­tą sa­vo spe­cia­lis­tams, jau­noms šei­moms. Tai ne­drau­džia­ma. Kaž­ko­dėl mes ieš­ko­me la­bai su­dė­tin­gų sche­mų.

Jei­gu mes kal­ba­me apie sa­vi­val­dy­bes, tai ko la­biau­siai trūks­ta sa­vi­val­dy­bė­se? Lais­vų būs­tų. Mes pri­ėmė­me vi­sai ne­se­niai ge­rą įsta­ty­mą dėl mu­ni­ci­pa­li­nio būs­to at­si­ra­di­mo. Aš ma­nau, bū­tų kur kas ra­cio­na­liau, jei sa­vi­val­dy­bės, jei­gu tu­ri lais­vų lė­šų, steig­tų mu­ni­ci­pa­li­nį būs­tą, sta­ty­tų, re­mon­tuo­tų, at­kur­tų ir jį nuo­mo­tų jau­niems žmo­nėms. Tai bū­tų sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bė, sa­vi­val­dy­bės tur­tas, ku­rį kiek­vie­ną kar­tą jos ga­li pa­nau­do­ti taip, kaip ra­cio­na­liau. Jei­gu šian­dien sa­vi­val­dy­bė no­ri jau­ną spe­cia­lis­tą pa­si­kvies­ti, tai su­ran­da bū­dų ar­ba mu­ni­ci­pa­li­nį būs­tą pa­sta­to ir su­tei­kia jam. To­kių pa­vyz­džių jau yra. To­dėl to­kios sche­mos dar pri­si­dė­ti prie nuo­sa­vo būs­to įsi­gi­ji­mo…

Lie­tu­va ir taip iš­si­ski­ria iš Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių, kad mes tu­ri­me at­virkš­ti­nį skai­čių. Eu­ro­po­je 70–80 % yra mu­ni­ci­pa­li­nio būs­to ir 20–30 % nuo­sa­vo, o Lie­tu­vo­je yra vi­siš­kai at­virkš­čiai: pas mus 70–80 % yra nuo­sa­vo ir tik 20 % ar kiek, net­gi ma­žiau, ko ge­ro, yra mu­ni­ci­pa­li­nio. Aš ma­nau, kad mes tu­rė­tu­me įsta­ty­mus kur­ti, kad bū­tų ei­na­ma eu­ro­pie­tiš­ku ke­liu, o ne pa­da­ry­ti kiek­vie­ną iš mū­sų nuo­sa­vy­bės tu­rė­to­ju. Ačiū.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rė V. Ačie­nė.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų gai­la, kad ko­le­gos pra­de­da nars­ty­ti ko­rup­ci­niu po­žiū­riu vi­są įsta­ty­mą, ku­ris jau se­niai vei­kia, ga­lio­ja ir šei­mos nau­do­ja­si. Ši­tas pa­kei­ti­mas bu­vo de­rin­tas ir yra STT iš­va­da. Ko­mi­te­to po­sė­dy­je taip pat da­ly­va­vo STT at­sto­vai ir jo­kio pa­vo­jaus čia ne­įžvel­gė. Ma­no ma­ny­mu, prie to, kad baig­tų­si mū­sų re­gio­nų tuš­tė­ji­mo me­tas, tu­ri pri­si­dė­ti ne tik Vy­riau­sy­bė, bet ir sa­vi­val­dy­bės, ir ten gy­ve­nan­tys ir vei­kian­tys ver­sli­nin­kai. Ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas tar­si su­ka­bi­na vi­sus į vie­ną vie­tą ir nu­krei­pia siek­ti vie­no ben­dro tiks­lo, tai yra mū­sų re­gio­nų iš­sau­go­ji­mo.

No­riu pa­sa­ky­ti, kad taip, ver­slo yra lais­vos ran­kos, jis ga­li nu­pirk­ti sa­vo dar­buo­to­jams būs­tą. Bet gal­vo­ki­me apie tai, kad re­gio­ne vei­kian­tys ver­sli­nin­kai daž­niau­siai yra ma­žos ar­ba vi­du­ti­nės įmo­nės ir to­kios fi­nan­si­nės ga­li­my­bės jie kaip ir ne­tu­ri, kad ga­lė­tų vi­siš­kai kom­pen­suo­ti būs­to įsi­gi­ji­mą rei­ka­lin­giems spe­cia­lis­tams, bet ga­li­my­bę pri­si­dė­ti prie jo tik­rai daž­nu at­ve­ju ras­tų. Tad aš ma­nau, dar kar­tą kar­to­ju, kad čia yra at­ve­ria­ma, tik­tai su­tei­kia­ma ga­li­my­bė pri­si­dė­ti. Tai nė­ra pri­va­lo­ma.

Dar no­riu pri­min­ti, kad ver­slas ga­li pri­si­dė­ti prie to tik iš ne­pa­skirs­ty­to pel­no, tai yra su­mo­kė­jęs vi­sus mo­kes­čius. Ne­ma­tau čia jo­kios lan­dos ko­rup­ci­jai ar­ba dar kam. Ačiū.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rys P. Sau­dar­gas.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­kui, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų dėl ko gi mes čia dis­ku­tuo­ja­me? Vi­sai ne­se­niai, ko ge­ro, be­veik vi­sos par­ti­jos, dau­gu­ma Lie­tu­vos par­ti­jų, agi­ta­vo už dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės re­fe­ren­du­mą, siek­da­mos su­si­grą­žin­ti sa­vo tau­tą, ku­ri iš­si­blaš­kiu­si po pa­sau­lį. Šiuo at­ve­ju tai yra prie­mo­nė žmo­nes su­lai­ky­ti Lie­tu­vo­je, kad jie ne­emig­ruo­tų.

Ta­čiau aš vėl­gi no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad šia­me siū­ly­me yra ne tik so­cia­li­nis as­pek­tas ir ne tik emig­ra­ci­jos stab­dy­mo as­pek­tas. Tai yra re­gio­ni­nės po­li­ti­kos as­pek­tas. Mes vi­siš­kai ne­se­niai Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jo­je svars­tė­me dėl stra­te­gi­nio pla­no, kaip mes vys­ty­si­me re­gio­nus, kiek mes jų tu­rė­si­me, kur bus cen­trai ir vi­sa ki­ta. Mes tu­ri­me pa­gal­vo­ti apie tai, kad jei­gu cen­trai vys­to tam tik­ras pa­slau­gas, tam tik­ras tech­no­lo­gi­jas, tam tik­rą pra­mo­nę, jiems rei­kės ten dir­ban­čių žmo­nių, tai bū­tent jau­nos šei­mos ir yra to dar­bin­giau­sio am­žiaus, jau­ni spe­cia­lis­tai, bai­gę uni­ver­si­te­tus, vie­nos ar ki­tos spe­cia­ly­bės, ir kaip juos pri­trauk­ti į re­gio­nus, bū­tent juos, mums ir tu­rė­tų bū­ti gal­vos skaus­mas vys­tant vi­zi­jas, kuo už­si­ims vie­nas ar ki­tas re­gio­nas. Mes ga­li­me su­gal­vo­ti, kuo už­si­ims vie­nas ar ki­tas re­gio­nas, bet kas įgy­ven­dins tų re­gio­nų vi­zi­ją, kas re­a­liai dirbs, tai mes ne­pa­gal­vo­ja­me. Ma­nau, kad tai yra vie­nas ne­di­de­lis ne­di­de­lis pa­ra­mos bū­das, ta­čiau jis yra, ir aš tik­rai ko­le­gas ra­gi­nu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: už – 96, prieš – 2, su­si­lai­kė 8 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2420(3) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.46 val.

Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo Nr. IX-325 10 ir 20 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektas Nr. XIIIP-1199(6) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-10 klau­si­mas – Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo 10 ir 20 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1199(6). Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­jas – A. Pa­lio­nis. Kvie­čiu į tri­bū­ną. Yra pa­siū­ly­mų. Dėl 1 straips­nio Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Bu­vo du Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mai dėl 1 straips­nio: vie­nas ge­gu­žės 14 die­ną ir ge­gu­žės 28 die­ną, tiks­li­nan­tis tą pa­tį pa­siū­ly­mą. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė šiam pa­siū­ly­mui ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Su to­kiu pri­ta­ri­mu ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti 1 straips­niui? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 2 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 3 straips­nis – įsi­ga­lio­ji­mas. Taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

A. PALIONIS (LSDDF). Dar bu­vo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas dėl pri­ėmi­mo da­tos. Ko­mi­te­tas at­si­žvel­gė ir pa­tai­sė iš 2018 me­tų į 2019 me­tus.

PIRMININKAS. Taip. Jau at­si­žvel­gė­me. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai dėl vi­so. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį ir pa­kar­to­ti, ir tik­rai ne­bus per daug, jog azar­ti­niai lo­ši­mai ga­li bū­ti so­cia­liai ža­lin­ga veik­la, ji­nai ga­li su­kel­ti pri­klau­so­my­bę ir to pa­sek­mės ga­li bū­ti tik­rai la­bai skau­džios. Jei­gu dėl pa­na­šios ža­los yra la­bai griež­tai ri­bo­ja­ma ar­ba iš­vis drau­džia­ma ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lė, re­kla­ma, tai azar­ti­niams lo­ši­mams tai­ky­ti iš­im­tis ir leis­ti ne­ri­bo­ja­mą ar men­kai ri­bo­ja­mą re­kla­mą iš tik­rų­jų ne­bū­tų nuo­sek­lu. To­dėl šis įsta­ty­mas iš tie­sų yra rei­ka­lin­gas ir pra­smin­gas, ta­čiau rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį, kad da­lis sub­jek­tų ga­li gau­ti ma­žiau pa­ra­mos, ypač ver­slo, ypač spor­to, ir čia, jei­gu tam tik­ros spor­to ša­kos nu­ken­tė­tų, bū­tų la­bai svar­bu už­tik­rin­ti, kad vals­ty­bės pa­ra­ma spor­tui iš­lik­tų, o gal net ir di­dė­tų, jei­gu ly­giai taip pat ver­slo, ku­ris or­ga­ni­zuo­ja lo­ši­mus, pa­ra­ma tam spor­tui ma­žė­tų. Tam, kad spor­tas ne­nu­ken­tė­tų, jei­gu su­ma­žė­tų iš­lai­dos ir pa­ra­ma lo­ši­mo or­ga­ni­za­ci­jų, ją tu­rė­tų pa­keis­ti vals­ty­bės pa­ra­ma.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – Sei­mo na­rys S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­su la­bai prieš, ta­čiau aš jau­čiu to­kį ne­pa­ma­tuo­tą ar­tė­jan­tį ra­di­ka­liz­mą ir ne­nuo­sek­lu­mą šio įsta­ty­mo at­žvil­giu. Yra lo­te­ri­jų ver­slas ir yra azar­ti­nių lo­ši­mų ver­slas, jie yra reg­la­men­tuo­ja­mi at­ski­rais įsta­ty­mais. Kaip lo­te­ri­jos at­ro­do kaž­kas šven­ta ir kaž­koks sėk­mės fak­to­rius ir vi­siš­kai ne­kal­ba­ma apie pri­klau­so­my­bę, taip azar­ti­niuo­se lo­ši­muo­se mes ma­to­me tik­tai už­kas­tą ir pa­slėp­tą vel­nią. Ir nuo­sek­liai di­di­na­me reg­la­men­ta­vi­mą lo­ši­mų ver­slui, tuo tar­pu lo­te­ri­jų ver­slas re­mia tas pa­čias spor­to var­žy­bas. Vi­siš­kai ne­adek­va­čiai yra reg­la­men­tuo­ja­ma vie­na ir ki­ta ver­slo ša­ka – azar­ti­nių ar­ba lo­te­ri­jų. Čia yra vie­nas ne­nuo­sek­lu­mas.

Ant­ra­sis ne­nuo­sek­lu­mas yra, kad šį va­ka­rą po­pie­ti­nia­me po­sė­dy­je mes svars­ty­si­me apie še­šio­lik­me­čių tei­sę sto­ti į par­ti­jas. Mes ro­dy­si­me grei­čiau­siai pa­si­ti­kė­ji­mą jau­nes­niais žmo­nė­mis. Tuo tar­pu ši­ta­me įsta­ty­me dar la­biau griež­ti­na­ma pri­klau­so­my­bė… ne­pil­na­me­čių tei­sė net ne­įei­ti į kai ku­rias pa­tal­pas, ku­rio­se yra lo­ši­mo apa­ra­tai. Ir čia ro­do­me, kad dar la­biau už­ke­lia­me kar­te­lę.

Tre­čia­sis ne­nuo­sek­lu­mas yra dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos, ku­ri yra la­bai anks­ty­va ir la­bai stip­riai pa­žeis il­ga­lai­kes su­tar­tis, ku­rios yra pa­si­ra­šy­tos su įvai­riais spor­to klu­bais, var­žy­bo­mis, fe­de­ra­ci­jo­mis ir taip to­liau, ką pa­mi­nė­jo M. Ma­jaus­kas, net­gi pa­si­sa­ky­da­mas už. Tai yra di­de­lis pa­vo­jus fe­de­ra­ci­joms, kad jos ne­teks fi­nan­sa­vi­mo dar šie­met ar­ba ki­tais me­tais, nors su­tar­tys yra il­ga­lai­kės ir tai rei­kia kaž­kaip spręs­ti. Pas­ku­ti­nį kar­tą, kai A. Ve­ry­ga prie­ša­ky­je pa­tei­kė Al­ko­ho­lio įsta­ty­mo ypač di­de­lio re­kla­mos ri­bo­ji­mo pa­ska­tas, ta­da bu­vo ža­da­ma tiek ži­niask­lai­dai, tiek spor­to fe­de­ra­ci­joms kom­pen­suo­ti nuos­to­lius dėl re­kla­mos pra­ra­di­mo, ta­čiau tai ne­bu­vo at­lik­ta. Ly­giai tas pats nu­tiks ir da­bar. Kal­bant apie pri­klau­so­my­bes, tre­čia­sis ne­nuo­sek­lu­mas yra tai, kad lė­šos, ku­rios yra su­rink­tos iš…

PIRMININKAS. Lai­kas.

S. GENTVILAS (LSF). Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rys A. Na­vic­kas.

A. NAVICKAS (TS-LKDF). Tur­būt vi­si pa­me­na­me, kai bu­vo Ru­si­jos kri­zė, la­bai daug mū­sų ver­slo tu­rė­jo per­sio­rien­tuo­ti nuo Ru­si­jos į Va­ka­rus. Pas­kui mes džiau­gė­mės, kad kri­zė bu­vo kar­tu ir do­va­na, kad ga­lė­jo­me kaž­kaip su­si­tvar­ky­ti ir tap­ti ne­pri­klau­so­mi. Man at­ro­do, šian­dien rei­kia ir su spor­tu pa­da­ry­ti taip, kad jis bū­tų ne­pri­klau­so­mas nuo to­kių da­ly­kų, ku­rie ga­liau­siai ža­lo­ja žmo­nes, – ir nuo azar­ti­nių žai­di­mų, ir pa­na­šiai.

Šiuo at­ve­ju aš la­bai pri­ta­riu ši­tam įsta­ty­mui. Tiems, kas ma­no, kad tai yra ne taip svar­bu, aš siū­lau su­si­pa­žin­ti su sta­tis­ti­ka, pa­žiū­rė­ti, kiek per azar­ti­nius žai­di­mus at­si­tin­ka tra­ge­di­jų. Ir kai kal­ba­me apie jau­nus žmo­nes, ypač ku­rie dar yra fi­nan­siš­kai ne­at­sa­kin­gi už sa­vo veiks­mus, jie ga­li tap­ti ne­pa­pras­tai su­dė­tin­ga fi­nan­si­ne naš­ta ir šei­mai. Man at­ro­do, tie ri­bo­ji­mai yra tik­rai pa­ma­tuo­ti. Aš džiau­giuo­si, kad mes tik­rai ėmė­mės la­bai svar­bios sri­ties, nes azar­ti­nių žai­di­mų ri­bo­ji­mas, man at­ro­do, bu­vo kaip tik lo­bis­tų nu­stum­tas. Da­bar mes ga­li­me to im­tis. Aš džiau­giuo­si tuo.

PIRMININKAS. Ir nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rys A. Vin­kus.

A. VINKUS (LSDDF). Kaip jau ne kar­tą esu sa­kęs šiuo klau­si­mu, kad vai­kai iki 18 me­tų, tu­rin­tys ga­li­my­bę lo­ši­mų au­to­ma­tų ir bin­go sa­lo­nuo­se, to­ta­li­za­to­rių ir la­žy­bų punk­tuo­se tie­sio­giai ste­bė­ti lo­ši­mų pro­ce­sus, ga­li la­bai leng­vai ap­si­krės­ti tuo vi­ru­su, tap­ti tų žai­di­mų da­ly­viais. Ir tai, kad siū­lo­mas drau­di­mas ne­įleis­ti as­me­nų iki 18 me­tų į azar­ti­nių lo­ši­mų pa­tal­pas ir už­draus­ti šio am­žiaus jau­ni­mui da­ly­vau­ti nuo­to­li­niuo­se lo­ši­muo­se, ti­kė­ti­na, tam tik­ru laips­niu amor­ti­zuo­sis įtrau­kian­čių į azar­ti­nius lo­ši­mus da­ly­vių skai­čių… to­dėl kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos, kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 86, prieš – 2, su­si­lai­kė 6 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1199(6) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.54 val.

Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1120 16, 19, 20 ir 28 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1286(3) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-11.1 klau­si­mas – Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo 16, 19, 20 ir 28 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1286.

Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­jas – P. Ne­vu­lis. Kvie­čiu į tri­bū­ną. Yra pa­siū­ly­mų, pri­ėmi­mo sta­di­ja. Pri­ima­me pa­straips­niui.

Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 2 straips­nio taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra, pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu. 3 straips­nis. Dėl jo taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu. 4 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra, pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu. 5 straips­nis. Dėl jo yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

P. NEVULIS (LVŽSF). Yra du Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mai. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ki­tas kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

P. NEVULIS (LVŽSF). Taip pat pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Taip pat ko­mi­te­tas pri­ta­rė. To­liau yra Sei­mo na­rio B. Mar­kaus­ko pa­siū­ly­mas dėl…

P. NEVULIS (LVŽSF). Siū­lo­ma pri­tar­ti. Ir dar vie­nas pa­siū­ly­mas bus Sei­mo na­rio K. Ma­žei­kos, jam taip pat siū­lo­ma pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos, nes da­ta jau yra pra­ėju­si, ir su to­kiu pri­ta­ri­mu ke­liau­ja­me prie ki­to Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mo.

P. NEVULIS (LVŽSF). Taip pat siū­lo­ma pri­tar­ti.

PIRMININKAS. At­si­pra­šau. K. Ma­žei­kos pa­siū­ly­mas yra.

P. NEVULIS (LVŽSF). K. Ma­žei­kos pri­tar­ti siū­lo­ma.

PIRMININKAS. Pri­ta­rė­te. Ar ga­li­me mes ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti šiam pa­siū­ly­mui? Pri­ta­ria­me. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

P. NEVULIS (LVŽSF). Siū­lo­ma pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Siū­lo­ma pri­tar­ti. Tei­sės de­par­ta­men­tas siū­lo iš­brauk­ti 3 da­lį. Ko­mi­te­tas – taip pat. Dė­ko­ju. Su to­kiu pri­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 5 straips­niui su šiais pa­siū­ly­mais? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju.

Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Nuo­mo­nės dėl vi­so. Nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rys S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Svei­kin­ti­na P. Urb­šio ini­cia­ty­va kar­tu su ko­mi­te­tu pa­teik­ti ir ma­žu žings­ne­liu pra­plės­ti sa­vi­val­dos tei­sės že­mės skly­pų for­ma­vi­mą. Tei­sės ati­da­vi­mas kai­mi­š­­koms ar­ba re­gio­ni­nėms sa­vi­val­dy­bėms. Ta­čiau ši val­dan­čio­ji dau­gu­ma ga­lė­jo kur kas dau­giau pa­da­ry­ti.

Jūs pa­tys esa­te įsi­ra­šę į sa­vo rin­ki­mų pro­gra­mą ir Vy­riau­sy­bės pla­nus ati­duo­ti že­mė­tvar­kos funk­ci­jas sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­joms. Tiek aš iš opo­zi­ci­jos as­me­niš­kai kar­tu su ko­le­go­mis kon­ser­va­to­riais, tiek ki­ti iš jū­sų bu­vo pa­tei­kę pro­jek­tus iš es­mės pa­nai­kin­ti Na­cio­na­li­nę že­mės tar­ny­bą ir jos funk­ci­jas ati­duo­ti sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­joms. Apie tai kal­ba Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja, apie tai jūs kal­bė­jo­te sa­vo pro­gra­mo­je, apie tai kal­ba­te ir Vy­riau­sy­bės dar­bų pro­gra­mo­je. Ta­čiau ryž­tas ženg­ti yra mik­ro- ši­tuo įsta­ty­mu, ly­gi­nant su tuo, ką jūs esa­te pa­ža­dė­ję sa­vo pro­gra­mo­se.

Da­bar­ti­nis at­ei­nan­tis Pre­zi­den­tas yra pa­sa­kęs sa­vo rin­ki­mų pro­gra­mo­je, kad jis pa­si­sa­ko už Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos pa­nai­ki­ni­mą ir šių funk­ci­jų ati­da­vi­mą sa­vi­val­dy­bėms. Tai aš kvie­čiu val­dan­čiuo­sius ženg­ti žings­nį to­liau. Šis įsta­ty­mas ei­na ge­ra lin­kme, bet var­dan Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių ga­li­ma pa­da­ry­ti kur kas dau­giau, leis­ti joms for­muo­ti pa­čioms skly­pus, esant tei­sin­gai prie­žiū­rai, pa­nai­kin­ti tą hid­rą, ku­ri jau yra iš­si­plė­tu­si iki be­veik tūks­tan­čio dar­buo­to­jų, kal­bu apie Na­cio­na­li­nę že­mės tar­ny­bą, ir per­duo­ti šį pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­val­dy­bei su tin­ka­ma kon­tro­le.

Kvie­čiu bal­suo­ti už, bet bu­vo ga­li­ma pa­da­ry­ti kur kas dau­giau.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau dėl nuo­mo­nių Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai: už – 83, prieš – 1, su­si­lai­kė 11 Sei­mo na­rių. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1286(3) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.59 val.

Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 32 ir 40 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1287(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-11.2 klau­si­mas – Že­mės įsta­ty­mo 32 ir 40 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1287(2). Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­jas – taip pat Sei­mo na­rys P. Ne­vu­lis. Pra­šom į tri­bū­ną. Pri­ėmi­mo sta­di­jo­je yra pa­siū­ly­mų. Pri­ima­me pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 3 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

P. NEVULIS (LVŽSF). Šiam pa­siū­ly­mui ko­mi­te­te pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ki­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

P. NEVULIS (LVŽSF). Taip pat pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas taip pat pri­ta­rė. Dėl šio straips­nio dau­giau pa­siū­ly­mų nė­ra. Su to­kiais pri­tar­tais pa­siū­ly­mais ga­li­me pri­tar­ti vi­sam įsta­ty­mo 3 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Dėl mo­ty­vų dėl vi­so Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai: už – 85, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 11 Sei­mo na­rių. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1287(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.01 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. bir­že­lio 8 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-433 „Dėl Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos na­rių pa­sky­ri­mo“ pa­kei­ti­mo“ projektas Nr. XIIIP-2155(3) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-12 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. bir­že­lio 8 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-433 „Dėl Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos na­rių pa­sky­ri­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2155(3). Svars­ty­mas. Pra­ne­šė­jas – A. Kir­ku­tis. Al­gi­man­tai Kir­ku­ti, kvie­čiu į tri­bū­ną dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos na­rių pa­sky­ri­mo“.

A. KIRKUTIS (LVŽSF). Įver­ti­nę pro­jek­to ati­tik­tį Kon­sti­tu­ci­jai, ga­lio­jan­tiems įsta­ty­mams, tei­sė­kū­ros prin­ci­pams… Aš ne­ži­nau, ką man čia skai­ty­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Ko­mi­te­tas svars­tė ko­mi­si­jos su­tar­tį ir ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė ko­mi­si­jos spren­di­mui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Mo­ty­vai. Dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai taip pat ne­už­si­ra­šė. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? Ga­li­me, pri­ta­ria­me. Ar ga­li­me pri­im­ti šį nu­ta­ri­mą? Ga­li­me pri­im­ti. Dė­ko­ju. Pri­ėmi­mas.

Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Tik vie­nas straips­nis ir yra. Mo­ty­vai dėl vi­so. Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai ir vi­si bal­sa­vo už. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2155(3) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.05 val.

Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-709 58 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3191(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-13.1 klau­si­mas – Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo 58 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3191. Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­ja – Sei­mo na­rė A. Ku­bi­lie­nė. Kvie­čiu į tri­bū­ną. Yra pa­siū­ly­mų pri­ėmi­mo sta­di­jo­je. 1 straips­nis. Sei­mo na­riai A. Ma­tu­las, I. De­gu­tie­nė, J. Ole­kas, R. Mar­ti­nė­lis pa­tei­kė pa­siū­ly­mą. Kas pri­sta­to­te? Sei­mo na­rys A. Ma­tu­las. Pra­šau. A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, mi­nis­te­ri­ja su­da­ro ko­mi­si­ją, ku­ri siū­lys, ko­kius vais­tus įtrauk­ti į kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šą. Ši­tai ko­mi­si­jai da­bar at­sto­vau­ja trys ne­vy­riau­sy­binių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai. Siū­lo­ma ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­va­vi­mą su­ma­žin­ti iki dvie­jų. Mes to­dėl siū­lo­me at­sta­ty­ti, kad ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms at­sto­vau­tų trys atsto­vai.

Taip pat yra siū­ly­mas, kad dvie­jų ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, at­sto­vau­jan­čių šei­mos gy­dy­to­jams, at­sto­vai įei­tų į ko­mi­si­ją. Ka­dan­gi la­bai daug re­cep­tų iš­ra­šo ir vais­tų ski­ria gy­dy­to­jai spe­cia­lis­tai, mes siū­lo­me, kad ga­lė­tų at­sto­vau­ti ne tik šei­mos gy­dy­to­jams, bet ir gy­dy­to­jams spe­cia­lis­tams. To­dėl pra­šo­me pri­tar­ti ši­tiems mū­sų siū­ly­mams, nes pri­si­den­gus nau­jos ko­mi­si­jos su­da­ry­mo prin­ci­pu ma­žin­ti skaid­ru­mą, vie­šu­mą yra ne­tin­ka­ma.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me ma­ny­ti, kad yra 29 pri­ta­rian­tys, kad bū­tų pa­siū­ly­mas svars­to­mas? Pri­ta­ria­me to­kiam. Ge­rai.

Ta­da pra­šau, ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti. Ar­gu­men­tai: pa­cien­tų in­te­re­sams at­sto­vau­jan­čių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir moks­lo ir stu­di­jų įstai­gų de­le­guo­tų at­stovų skai­čius yra pa­di­din­tas, to­dėl ma­ny­ti­na, kad pa­cien­tų at­sto­va­vi­mas ko­mi­si­jo­je yra pa­kan­ka­mas.

Taip pat į ko­mi­si­jos su­dė­tį siū­lo­ma įtrauk­ti du uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės gy­dy­to­jus, tu­rin­čius ne ma­žes­nę kaip pen­ke­rių me­tų me­di­ci­nos prak­ti­ką.

Taip pat pa­pil­dy­ti ko­mi­si­jos su­dė­tį ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, at­sto­vau­jan­čių šei­mos gy­dy­to­jams, at­sto­vais. Pa­pil­do­mai ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, at­sto­vau­jan­čių gy­dy­to­jams spe­cia­lis­tams, at­sto­vų įtrau­ki­mas nė­ra tiks­lin­gas. Be to, šių at­sto­vų pa­rin­ki­mas bū­tų la­bai su­dė­tin­gas dėl di­de­lio skir­tin­gų spe­cia­ly­bių gy­dy­to­jų or­ga­ni­za­ci­jų, yra maž­daug 62 or­ga­ni­za­ci­jos.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dėl nuo­mo­nių dėl pa­siū­ly­mų Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Nuo­monės iš­si­sky­rė. Siū­lau bal­suo­ti dėl šio pa­siū­ly­mo. Tie, ku­rie pri­ta­ria Sei­mo na­rių A. Ma­tu­lo, I. De­gu­tie­nės, J. Ole­ko, R. Mar­ti­nė­lio pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja už, tie, ku­rie pri­ta­ria ko­mi­te­to nuo­mo­nei ne­pri­tar­ti, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už – 40, prieš – 24, su­si­lai­kė 26 Sei­mo na­riai. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Su to­kiu ne­pri­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 1 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu.

At­si­pra­šau, dar yra vie­nas taip pat Sei­mo na­rių A. Ma­tu­lo, I. De­gu­tie­nės, J. Ole­ko ir R. Mar­ti­nė­lio pa­siū­ly­mas. Pra­šau jį pri­sta­ty­ti taip pat Sei­mo na­rį A. Ma­tu­lą. Pra­šau.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, pa­sek­mes ši­to cen­tra­li­za­vi­mo ir val­džios ga­lių per­skir­s­ty­mo į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos mi­nist­ro ran­kas mes jau tu­ri­me. Va­kar iš­si­aiš­ki­no­me, kad PSDF biu­dže­tas per ke­tu­ris mė­ne­sius vir­šy­tas, ro­dos, 57 mln., per pir­mus ke­tu­ris mė­ne­sius, ir Li­go­nių ka­sų di­rek­to­rius tai pa­tvir­ti­no. Taip at­si­ti­ko dėl to, kad tie­siog yra siau­ri­na­mas ins­ti­tu­ci­jų, su ku­rio­mis rei­kė­tų su­da­ry­ti, de­rin­ti ir są­ra­šą, ir tvar­ką, są­ra­šas, taip pat ma­ži­na­mas skaid­ru­mas. Šiuo at­ve­ju pir­mi­nia­me įsta­ty­mo pro­jek­te bu­vo siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti su­si­rin­ki­mų įra­šų da­ry­mo. To, ką mes tei­kia­me, iš es­mės pra­šo pa­čios far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jos, kad jos ga­lė­tų pa­si­tik­rin­ti, kaip vyks­ta po­sė­džiai, ne tik iš pro­to­ko­lo, bet iš gar­so įra­šo, kaip vyks­ta svars­ty­mai, ko­kiu pa­grin­du, ko­kiais ar­gu­men­tais yra įtrau­kia­mi į kom­pen­suo­ja­mųjų vais­tų są­ra­šą vais­tai.

Šiek tiek ko­mi­te­tas pa­to­bu­li­no, nors, kaip sa­kiau, pir­mi­nia­me va­rian­te bu­vo iš­vis at­si­sa­ky­ta ši­tų da­ly­kų, bet, mū­sų ma­ny­mu, tai yra ne­pa­kan­ka­ma. Va­kar ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė sa­kė, kad yra su­de­rin­ta su ga­min­to­jų at­sto­vais. Kal­bė­jau, va­kar skam­bi­nau, ga­min­to­jų at­sto­vai sa­kė, nie­kas su jais nie­ko ne­de­ri­no ir jo­kio raš­to nė­ra. Ma­tyt, bu­vo pa­skleis­tas me­las. Mes siū­lo­me, kad vis dėl­to ir pro­to­ko­lai, ir įra­šai da­ro­mi, o mi­nist­ras nu­sta­to tvar­ką, kaip su­si­pa­žin­ti su tais įra­šais. La­bai pra­šau pri­tar­ti ir ne­ma­žin­ti vi­suo­me­nė­je skaid­ru­mo.

PIRMININKAS. Ar yra 29 ma­nan­tys, kad rei­kia svars­ty­ti šią pa­tai­są? Bal­suo­ja­me.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). O ko­mi­te­to nuo­mo­nė? (Šur­mu­lys sa­lė­je) Prieš.

PIRMININKAS. Yra 29. Už bal­sa­vo 41. Pa­siū­ly­mas svars­to­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė. Pra­šau.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra ne­pri­tar­ti. Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo ak­tuo­se ne kar­tą yra kon­sta­tuo­ta, kad įsta­ty­mai nu­sta­to ben­dro po­bū­džio tai­syk­les, o po­įsta­ty­mi­niuo­se tei­sės ak­tuo­se jos ga­li bū­ti de­ta­li­zuo­ja­mos. At­si­žvel­giant į tai ma­ny­ti­na, kad nuo­sta­tos, su­si­ju­sios su ko­mi­si­jų dar­bo tvar­ka ir or­ga­ni­za­vi­mu, yra ne įsta­ty­mo, o po­įsta­ty­mi­nio tei­sės ak­to re­gu­lia­vi­mo da­ly­kas.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė dėl pa­siū­ly­mo. Nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rys J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Aš tik­rai pri­ta­riu ko­le­gų teik­tam pa­siū­ly­mui ir tu­riu la­bai rim­tų ar­gu­men­tų. Pri­min­siu vi­siems čia, kaip bu­vo su­nai­kin­ti Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mo įra­šai ir ne­bu­vo pa­teik­ta žur­na­lis­tams. Mes iš­gir­do­me iš Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko at­sa­ky­mą, kad kol tai nė­ra įra­šy­ta į įsta­ty­mą, mes tų pa­si­ta­ri­mų įra­šų ne­sau­go­si­me ir nie­kam ne­ro­dy­si­me. Tai mes tu­ri­me la­bai aiš­kų pre­ce­den­tą. Jei­gu no­ri­me, kad įra­šai iš­lik­tų ir bū­tų pa­tei­kia­mi, tai rei­kia įra­šy­ti į įsta­ty­mą. Ir ma­nau, kad toks ben­dras su­ta­ri­mas – far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jos no­ri, kad bū­tų ga­li­ma pa­si­tik­rin­ti, kaip bu­vo dis­ku­tuo­ta, vi­suo­me­nė no­ri, mes ir­gi pa­si­sa­ko­me už skaid­ru­mą. Tai ko­dėl šiuo at­ve­ju tu­rė­tu­me da­ry­ti prie­šin­gai, ne­gu da­rė­me ta­da, kai pri­ėmė­me įsta­ty­mo pa­tai­sas dėl Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mų įra­šų iš­sau­go­ji­mo ir jų pri­ei­na­mu­mo? Aš kvies­čiau iš­sau­go­ti tą ana­lo­gi­ją ir šiuo at­ve­ju pri­tar­ti pa­teik­toms pa­tai­soms.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos, bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo. Sei­mo na­riai, pri­ta­rian­tys Sei­mo na­rių A. Ma­tu­lo, I. De­gu­tie­nės, J. Ole­ko, R. Mar­ti­nė­lio pa­siū­ly­mui dėl 1 straips­nio, bal­suo­ja už, ki­ti, pri­ta­rian­tys ko­mi­te­to nuo­mo­nei, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 42, prieš – 17, su­si­lai­kė 35 Sei­mo na­riai. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Dėl 1 straips­nio ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Dė­ko­ju.

Dėl 2 straips­nio – įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas ir įgy­ven­di­ni­mas – yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ir su to­kiu pri­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 2 straips­niui? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai dėl vi­so. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys A. Ve­ry­ga.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, kvies­čiau pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mą ir bal­suo­ti už, ne­pa­si­duo­ti tai nuo­lat ban­do­mai skleis­ti pa­ni­kai ir dez­in­for­ma­ci­jai, nuo­la­ti­niam ban­dy­mui skleis­ti ne­pa­si­ti­kė­ji­mą vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­mis ir de­mo­ni­zuo­ti kad ir tą pa­čią mi­nis­te­ri­ją. Ne­pa­mirš­ki­me, kad po­li­ti­kai kei­čia­si, ir anks­čiau ar vė­liau kam nors ki­tam teks to­je mi­nis­te­ri­jo­je dirb­ti ir va­do­vau­ti. Jei­gu jūs nuo­lat ja ne­pa­si­ti­kė­si­te ir vi­są vi­suo­me­nę prieš ją nu­kreip­si­te, ne­pa­mirš­ki­te, kad anks­čiau ar vė­liau pa­tiems su tuo teks su­si­dur­ti.

Kal­bė­da­mi, kad pa­cien­tų at­sto­va­vi­mas yra kaž­kaip nai­ki­na­mas, nes vie­šo­jo­je erd­vė­je bu­vo pa­skleis­ta to­kia in­for­ma­ci­ja, jūs tie­siog me­luo­ja­te ir ap­gau­di­nė­ja­te, pa­cien­tai lie­ka. Ar la­bai daug skaid­ru­mo pa­di­di­na vie­nas pa­pil­do­mas na­rys, ar ką nors la­bai iš es­mės pa­kei­čia? Ma­nau, ne. Ban­dy­mas pa­sa­ky­ti, kad spe­cia­lis­tai tu­ri bū­ti įtrauk­ti. O ko­kiu bū­du at­si­rink­si­te iš dau­gy­bės spe­cia­li­za­ci­jų, ku­ris spe­cia­lis­tas tu­ri bū­ti ir kaip tu­ri bū­ti? Tai bū­tent šei­mos gy­dy­to­jai, ku­rie ir pri­žiū­ri pa­cien­tą nuo pra­džios iki pa­bai­gos ir gau­na vi­sų gy­dy­to­jų iš­va­das, ma­nau, tie spe­cia­lis­tai ir tu­rė­tų bū­ti to­kio­se ko­mi­si­jo­se.

Man keis­ta gir­dė­ti jū­sų ar­gu­men­tus apie vir­šy­tus biu­dže­tus, kai jūs nuo­lat kal­ba­te, kad pa­cien­tams dau­giau tu­rė­tų bū­ti kom­pen­suo­ja­ma vais­tų, dau­giau ino­va­ty­vių prie­mo­nių. Kai tai yra pa­da­ro­ma, jums tai ne­be­pa­tin­ka. Aš tie­siog jums siū­lau ap­si­spręs­ti, ko jūs iš tik­rų­jų no­ri­te. O vi­sus ko­le­gas siū­lau ne­pa­si­duo­ti ma­ni­pu­lia­ci­joms ir spe­ku­lia­ci­joms, pa­lai­ky­ti pro­jek­tą ir bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – Sei­mo na­rys R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (TS-LKDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Aš vis dėl­to no­riu kal­bė­ti dėl su­dė­ties. Ne­no­rė­čiau sa­ky­ti taip, kad yra kaž­kaip ma­ni­pu­liuo­ja­ma, kaip sa­kė. Bet, aki­vaiz­du, yra ma­ži­na­mas ne­vy­riau­sy­bi­nin­kų at­sto­va­vi­mas. Ven­gia­ma, kad at­sto­vau­tų jiems dau­giau or­ga­ni­za­ci­jų. Taip pat ne­pra­ple­čia­me at­sto­vau­ja­mų gy­dy­to­jų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­va­vi­mo pa­gal gy­dy­to­jų pro­fi­lius, ir iš tik­rų­jų no­ri­ma spręs­ti klau­si­mą kuo ma­žes­niu eks­per­tų at­sto­va­vi­mu. Vis dėl­to šia­me įsta­ty­mo pro­jek­te tai yra aki­vaiz­du. Ka­dan­gi ma­ži­na­mas at­sto­va­vi­mas, aš siū­ly­čiau bent jau su­si­lai­ky­ti, bal­suo­jant už šio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – Sei­mo na­rys A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, man yra la­bai keis­ta klau­sy­ti ir to­liau to­kios de­ma­go­gi­jos, kai po­nas A. Ve­ry­ga ban­do su­si­ta­pan­ti su vals­ty­be, su ins­ti­tu­ci­ja. Nie­kas ne­nu­si­tei­kęs prieš Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją. Dau­gu­ma žmo­nių nu­si­tei­kę prieš jū­sų vyk­do­mą po­li­ti­ką, prieš val­džios uzur­pa­vi­mą, prieš ga­li­mai ne­skaid­rius spren­di­mus. Ir šiuo me­tu iš vi­so kom­pen­suo­ja­miems vais­tams per me­tus skir­ta apie 230 mln., o per ke­tu­ris mė­ne­sius vir­šy­ta. Įsi­klau­sy­ki­te, to gy­ve­ni­me nė­ra bu­vę – 57 mln., tai yra skan­da­las. Ir to­liau ban­do­ma siau­rin­ti ra­tą ins­ti­tu­ci­jų, su ku­rio­mis rei­kės de­rin­ti, nes ly­di­ma­ja­me įsta­ty­me ma­ty­si­te, kad siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti ir PSDF ta­ry­bos, ku­ri pla­čiai at­sto­vau­ja­ma, nuo­mo­nės. Tai yra skan­da­lin­ga si­tu­a­ci­ja.

Be abe­jo, aš ra­gi­nu tiek Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ją, tiek Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, STT im­tis ty­ri­mo dėl to, kad… Pa­me­na­te, at­ro­do, prieš po­rą me­tų VTEK’as bu­vo re­ko­men­da­vęs vie­nai vi­ce­mi­nist­rei pa­keis­ti ku­ra­vi­mo sri­tį, bet tai ne­bu­vo pa­da­ry­ta. Ir šian­dien ta kom­pa­ni­ja, ku­riai va­do­vau­ja vi­ce­mi­nist­rės pus­bro­lis, įsi­ver­žė į pir­mą vie­tą – kom­pen­suo­ja­ma virš 21 mln. me­tams. Ly­gi­nant su pra­ei­tais me­tais, prie­au­gis 21 %. Tai yra skan­da­las ir nie­kam ne­ky­la įta­ri­mų, dau­gu­mai ne­ky­la įta­ri­mų, kad čia yra ten­den­cin­gai siau­ri­na­mas ra­tas, už­da­ras ra­tas: pa­tys nu­tar­si­me, pa­tys ką nors įtrauk­si­me, iš­brauk­si­me ir pa­na­šiai. Aš tik­rai siū­lau, jei­gu dėl to­kių ga­nė­ti­nai smul­kių da­ly­kų at­si­sa­ko­ma pri­tar­ti ko­le­gų Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mui, siū­lau tik­rai ne­bal­suo­ti už šį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 99 Sei­mo na­riai: už – 60, prieš – 6, su­si­lai­kė 33 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3191(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.21 val.

Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 10 ir 28 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-3192(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-13.2 klau­si­mas – Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 10 ir 28 strai­ps­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3192(2). Pri­ėmi­mas. Taip pat ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė A. Ku­bi­lie­nė.

1 straips­nis. Dėl jo yra Sei­mo na­rių A. Ma­tu­lo, I. De­gu­tie­nės, J. Ole­ko, R. Mar­ti­nė­lio pa­siū­ly­mas. Kas pri­sta­to­te? Sei­mo na­rys A. Ma­tu­las. Pra­šom.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš jau šiek tiek mi­nė­jau, kad da­bar Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­ba de­ri­na ne tik iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo tvar­ką, bet ir są­ra­šą, kokie vais­tai yra įtrau­kia­mi į są­ra­šą. Šiuo siū­ly­mu siū­lo­ma, kad dėl są­ra­šo bū­tų nuo­mo­nės klau­sia­ma tik Vals­ty­bi­nių li­go­nių ka­sų. Tai yra va­do­vas, ku­rį ski­ria mi­nist­ras. Iš es­mės tai yra mi­nis­te­ri­jai pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja. At­si­sa­ko­ma, kad dėl są­ra­šo nuo­mo­nę pa­reikš­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­ba.

Ar­gu­men­tai, ku­riuos mes iš­gir­do­me ko­mi­te­te, yra dau­giau ne­gu juo­kin­gi. Lai­kas, už­trun­ka, kol su­si­rinks PSD ta­ry­ba. PSD ta­ry­bai va­do­vau­ja mi­nist­ras ar­ba vi­ce­mi­nist­rė. Ga­li su­šauk­ti bet ka­da. Bet ne­rei­kia tos nuo­mo­nės, vėl­gi, kaip sa­kiau, da­ro­mas už­da­ras ra­tas ir ta­da iš­ei­na to­kie da­ly­kai, kad įtrau­kia­mi vais­tai vi­sai ne tie, ku­rių me­di­kai, at­ro­do, pra­šo, ar­ba prieš rin­ki­mus pri­ima­mi spren­di­mai dėl prie­mo­kų. Mes to­kių va­rian­tų jau esa­me tu­rė­ję, kai bu­vo di­di­na­mos pen­si­jos prieš rin­ki­mus, nors fon­de ne­bu­vo pi­ni­gų. Da­bar ei­na­ma tuo pa­čiu ke­liu. Ne­vei­kė tas me­cha­niz­mas prieš rin­ki­mus.

Dar kar­tą pra­šau, ko­le­gos, pa­lik­ti ir pri­tar­ti mū­sų siū­ly­mui, kad PSD ta­ry­bos klaus­tų nuo­mo­nės ne tik dėl kom­pen­sa­vi­mo tvar­kos, bet ir dėl vais­tų są­ra­šo, nes PSD ta­ry­ba at­sto­vau­ja­ma kur kas pla­čiau, ne­gu mi­nis­te­ri­jos da­bar su­da­ry­ta ko­mi­si­ja.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti, kad yra 29, ku­rie pri­ta­ria, kad bū­tų svars­to­ma ši pa­tai­sa? Pri­ta­ria­me. Ta­da ko­mi­te­to nuo­mo­nės pra­šau.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra ne­pri­tar­ti. Ar­gu­men­tai: Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos da­ly­va­vi­mas tvir­ti­nant kom­pen­sa­vi­mo są­ra­šus yra for­ma­lus ir dub­liuo­ja ko­mi­si­jos dar­bą, PSDT nuo­mo­nės rei­kia lauk­ti il­gai ir tai vil­ki­na spren­di­mų pri­ėmi­mo pro­ce­są.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dėl pa­siū­ly­mo nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rys P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Jei­gu mes pri­pa­žįs­ta­me, kad svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­ma yra vie­na la­biau­siai ko­rum­puo­tų, lo­giš­ka yra tai, kad šios sri­ties tu­ri bū­ti su­stip­rin­ta ir vi­suo­me­ni­nė kon­tro­lė, ypač kas su­si­ję su kom­pen­suo­ja­maisiais vais­tais, kur ta ko­rup­ci­ja yra di­džiau­sia. Jei­gu yra tik toks kal­bė­ji­mas, kad per il­gai rei­kia lauk­ti ir il­gai už­trun­ka, tai tik­rai čia nė­ra ar­gu­men­tas, nes vi­sa­da ga­li­ma nu­sta­ty­ti aiš­kes­nius ter­mi­nus ir bū­tų įpa­rei­go­ji­mas pa­teik­ti tą nuo­mo­nę, nes, šiaip ar taip, ši ta­ry­ba yra vi­suo­me­ni­nė ins­ti­tu­ci­ja. Mes to­kiu bū­du įtrau­kia­me vi­suo­me­nę.

Aš val­dan­čiuo­sius no­rė­čiau pa­kvies­ti bū­ti nuo­sek­lius. Jei­gu jūs siū­lo­te teis­mų ta­rė­jus, jūs to­kiu bū­du įtrau­kia­te vi­suo­me­nę net į tei­sin­gu­mo vyk­dy­mą. Ko­dėl jūs no­ri­te da­bar ap­ri­bo­ti vi­suo­me­nės da­ly­va­vi­mą to­kio­je jaut­rio­je sri­ty­je kaip kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šų su­da­ry­mas. Įsi­klau­sy­ki­te! Ne­svar­bu, kad kon­ser­va­to­rius, bet žmo­gus už Lie­tu­vą. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė iš­sa­ky­ta. Dėl ki­tų nuo­mo­nių Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo, dėl Sei­mo na­rių A. Ma­tu­lo, I. De­gu­tie­nės, J. Ole­ko ir R. Mar­ti­nė­lio pa­siū­ly­mo, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pri­ta­rian­tys pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja už, pri­ta­rian­tys ko­mi­te­to nuo­mo­nei, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 37, prieš – 12, su­si­lai­kė 40 Sei­mo na­rių. Pa­siū­ly­mui ne­pritar­ta.

Ta­da ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti 1 straips­niui. Pri­ta­ria­me. 2 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra, ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 3 straips­nio – įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas ir įgy­ven­di­ni­mas – pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys A. Ve­ry­ga.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Dar kar­tą, ko­le­gos, sa­lė­je vėl nu­skam­bė­jo to­kie žo­džiai „uzur­puo­ti val­džią“ ir pa­na­šiai. Kal­ba­me ne apie as­me­nį. Keis­ta iš Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos na­rio gir­dė­ti to­kius keis­tus pa­sa­ky­mus. Aš kvies­čiau iš tik­rų­jų įsiklau­sy­ti ir gir­dė­ti, kas yra sa­ko­ma kal­bant apie prieš rin­ki­mus pri­ima­mus spren­di­mus. Aš jums dar kar­tą no­riu pri­min­ti, kad Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja, jos ana­li­zė aiš­kiai pa­ro­dė, kad di­džiau­sios iš­lai­dos pa­ti­ria­mos gy­ven­to­jų yra bū­tent vais­tams ir bū­tent prie­mo­ko­mis vais­tams. Ar Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys no­ri pa­sa­ky­ti, kad tas prie­mo­kas rei­kia dar la­biau di­din­ti, ar čia yra kaž­koks po­pu­liz­mas, ar tie­siog tų tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų re­ko­men­da­ci­jų vyk­dy­mas?

Dėl ka­sų va­do­vo, tai, jū­sų ži­niai, jis at­ke­liau­ja toms ka­soms va­do­vau­ti per kon­kur­są, ir ja­me ga­li da­ly­vau­ti, kas ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mus. Aš ne­la­bai su­pran­tu, ko­dėl čia vėl rei­kia de­mo­ni­zuo­ti mi­nist­rą ar­ba mi­nis­te­ri­ją ir ban­dy­ti ko­kiu nors bū­du ją mar­gi­na­li­zuo­ti. Iš tik­rų­jų la­bai keis­tai skam­ba tas no­ras pri­dė­ti pa­pil­do­mų ins­ti­tu­ci­jų, kai iš Sei­mo na­rių mes nuo­la­tos gau­na­me ra­gi­ni­mus grei­čiau vie­ną ar ki­tą me­di­ka­men­tą įtrauk­ti į kom­pen­suo­ja­muo­sius, ma­žin­ti ad­mi­nist­ra­ci­nę na­štą ir ki­tus da­ly­kus, kas šiais įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais ir yra pa­da­ro­ma. Tai vis dėl­to kvies­čiau žiū­rė­ti į prie­kį, į at­ei­tį ir su­da­ry­ti ga­li­my­bes mū­sų pa­cien­tams grei­čiau gau­ti to­kį gy­dy­mą. O kai jūs sa­ko­te, kad kai ku­rių vais­tų kom­pen­sa­vi­mas grei­tė­ja ir di­dė­ja, tai gal ga­lė­si­te pa­teik­ti są­ra­šą, ku­riuos iš­brauk­ti, ir pa­sa­ky­si­te pa­cien­tams, kad jie nuo tam tik­ro lai­ko gy­dy­mo ne­be­gaus. Ko­mi­si­ja, ma­nau, jū­sų at­ve­ju bū­tų ge­ra tik ta, ku­riai va­do­vau­tų ger­bia­mo ko­le­gos žmo­na, ku­rią jis siū­lė man į mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­jas.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – Sei­mo na­rys R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (TS-LKDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Aš vis dėl­to no­rė­čiau, kad į šį klau­si­mą bū­tų pa­žiū­rė­ta be emo­ci­jų ir ga­na lo­giš­kai. Nie­kas ne­pa­neigs, kad yra iš­brau­kia­ma PSDF ta­ry­ba kaip są­ra­šo ver­tin­to­jas, o PSDF ta­ry­ba bu­vo kaip ne­pri­klau­so­mas or­ga­nas, kom­pe­ten­tin­gas, pla­čiai at­sto­vau­ja­mas, iki šiol da­ly­va­vo ir jo­kių pro­ble­mų, kad su­si­rink­tų PSDF ta­ry­ba, iki šiol ne­iš­ki­lo. Tai čia tik­rai ne ar­gu­men­tas. Da­bar lie­ka, sa­ky­ki­me, tik mi­nist­rui pa­val­džios ins­ti­tu­ci­jos, ir ma­nau, kad tik­rai ga­li ma­žė­ti skaid­ru­mas. Tai yra vi­siš­kai ne­pri­im­ti­na ir į ši­tą klau­si­mą rei­kia pa­žiū­rė­ti ga­na lo­giš­kai, o ne emo­ciš­kai. Vie­na­reikš­miš­kai – PSDF ta­ry­bos iš­brau­ki­mas yra nei­gia­mas da­ly­kas. Aš siū­lau ne­pri­tar­ti šiam klau­si­mui vien to­dėl, kad PSDF ta­ry­ba iš­brau­kia­ma iš ver­ti­ni­mo.

PIRMININKAS. Ir nuo­mo­nė prieš – Sei­mo na­rys A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, aš tik­rai tu­riu vil­ties, kad dau­gu­mos, by­ran­čios dau­gumos, at­sto­vai įsi­klau­sys į ar­gu­men­tus, žmo­nių ar­gu­men­tus, pa­ma­ty­si­te, kas re­a­liai vyks­ta Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je. Štai da­bar pa­skelb­tas kon­kur­sas, pa­keis­ta kon­kur­so tvar­ka dėl kai ku­rių įstai­gų va­do­vų. Siū­lo­ma, kad ko­mi­si­ja at­rinks du žmo­nes, o pas­kui mi­nist­ras po po­kal­bio nu­tars, ku­rį žmo­gų pa­skir­ti, ku­ris jam la­biau pa­tiks. Žmo­gus be kom­pe­ten­ci­jos, be va­dy­bos pa­tir­ties nu­tars, ku­rį žmo­gų.

Aš čia ga­liu la­žin­tis. Štai yra pa­skelb­tas kon­kur­sas į vie­ną Kau­no li­go­ni­nę ir tik­riau­siai bus at­rink­tas da­bar­ti­nis vie­nas iš va­do­vų, ku­ris yra ge­ras mi­nist­ro drau­ge­lis, kiek aš ži­nau. Tai la­ži­nuo­si su ju­mis, kad po to po­kal­bio ji­sai to­liau bus at­rink­tas, ne ki­tas. Jūs at­ver­ki­te akis, pa­ma­ty­ki­te, kas ten vyks­ta!

Kal­bant apie ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, tai, ko­le­gos, nie­kas ne­siū­lo įtrauk­ti pa­pil­do­mų ins­ti­tu­ci­jų, su ku­rio­mis rei­kė­tų su­de­rin­ti. Mes siū­lo­me pa­lik­ti tai, kas yra, ne­siau­rin­ti, pa­lik­ti tai, kas yra. Ten pri­ta­rė­te įsta­ty­mo pro­jek­tui – ma­žin­ti vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­va­vi­mą, čia siū­lo­te iš­brauk­ti PSDF ta­ry­bos nuo­mo­nę, ku­ri da­bar yra įsta­ty­me, ga­lio­ja. Apie ką mes šne­ka­me? Iš­girs­ki­te! Ši­tuos da­ly­kus rei­kės keis­ti, nes taip yra to­liau da­ro­ma ne­skaid­ri sis­te­ma.

Ir ap­skri­tai, ko­le­gos, at­ėję lyg ir bu­vo­te ža­dė­ję, kad skaid­rin­si­te svei­ka­tos sis­te­mą, ma­žin­si­te ko­rup­ci­ją, o kas da­bar da­ro­si? Po­li­ti­ką for­muo­ja mi­nis­te­ri­ja, įstai­gų stei­gė­ja yra mi­nis­te­ri­ja, pi­ni­gus skirs­to mi­nis­te­ri­ja, mi­nist­ras pa­si­ra­šo, dėl bet ko­kio eu­ro pa­nau­do­ji­mo pa­si­ra­šo mi­nist­ras. Li­go­nių ka­sa tik pa­skirs­to tai, kas yra pa­si­ra­šy­ta. Ar tai yra skaid­ru, ka­da vis­kas kon­cen­truo­ja­ma vie­no­se ran­ko­se? Ko­dėl es­tai…

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. MATULAS (TS-LKDF). …li­go­nių ka­są pa­da­rė pa­val­džią Vy­riau­sy­bei ir at­sto­va­vi­mas yra kur kas pla­tes­nis? Ir ta­da gal­būt ne­bus to­kių si­tu­a­ci­jų, ka­da per ke­tu­ris mė­ne­sius vir­ši­ja­me 17 ar­ba 18 %…

PIRMININKAS. Lai­kas kal­bė­ti…

A. MATULAS (TS-LKDF). …biu­dže­tą. Siū­lau ne­pri­tar­ti ar­ba iš­trauk­ti kor­te­les, nes ki­taip ši­to trau­ki­nio su­stab­dy­ti ne­įma­no­ma.

PIRMININKAS. P. Urb­šys – nuo­mo­nė prieš.

P. URBŠYS (MSNG). Tik­rai kiek­vie­nas spren­di­mą pri­ima pa­gal sa­ve. Ma­nau, jūs tą pa­kei­ti­mą da­bar ini­ci­juo­ja­te ma­ny­da­mi, kad vis­kas bus skaid­ru, kaip da­bar yra, ir kad vi­sa­da bus toks skaid­rus mi­nist­ras. Taip ne­bus. Jūs fak­tiš­kai at­ve­ria­te Pan­do­ros skry­nią. Kai at­eis mi­nist­ras, ku­ris at­sto­vaus ne žmo­nių in­te­re­sams, o far­ma­ci­nin­kų in­te­re­sams, tai jūs su­ku­ria­te jam ide­a­lią sis­te­mą, kad jis ga­lė­tų pri­imi­nė­ti spren­di­mus jų nau­dai ir lik­ti ne­bau­džia­mas. Jei­gu jūs to sie­kia­te, bal­suo­ki­te už tai.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Bal­suo­ja­me.

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­ja Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja R. Baš­kie­nė.

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF). Dė­ko­ju.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 73 Sei­mo na­riai: už – 59, prieš – 3, su­si­lai­kė 11. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3192(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.33 val.

Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2608 14 ir 15 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2017(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-14 klau­si­mas – Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mo 14 ir 15 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2017(2). Pri­ėmi­mas.

Pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me. 2 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me. 3 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šo­me bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2017(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.34 val.

Žmo­gaus au­di­nių, ląs­te­lių, or­ga­nų do­no­rys­tės ir transp­lan­ta­ci­jos įsta­ty­mo Nr. I-1626 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2018(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ly­di­ma­sis įsta­ty­mo pro­jek­tas – Žmo­gaus au­di­nių, ląs­te­lių, or­ga­nų do­no­rys­tės ir transp­lan­ta­ci­jos įsta­ty­mo 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2018(2).

Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Du straips­niai. Pa­siū­ly­mų nė­ra. 1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me. 2 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me. Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šom bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai ir vien­bal­siai 86 pri­ta­rė įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2018(2). Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.36 val.

Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-705 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2002(3)ES (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-15 klau­si­mas – Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2002(3). Tai yra su­jung­ti du įsta­ty­mų pro­jek­tai Nr. XIIIP-506 ir Nr. XIIIP-2002. Kvie­čiu J. Ole­ką. Pri­ėmi­mas. Ap­tar­si­me vi­sus gau­tus pa­siū­ly­mus. Pri­ėmi­mas. A. Skar­džius. Pra­šom per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). La­bai ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Dėl ve­di­mo tvar­kos. Frak­ci­jos var­du pra­šy­čiau per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio. Ačiū.

PIRMININKĖ. Pra­šy­mas tei­sė­tas. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ben­dru su­ta­ri­mu, ar bal­suo­ja­me? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me dėl siū­ly­mo. Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo frak­ci­jos var­du yra pra­šo­ma per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio.

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 63, prieš – 24, su­si­lai­kė 7. Skel­bia­ma per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio.

Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu pa­si­džiaug­ti, kad mū­sų po­sė­dį ste­bi ir yra at­vy­kusi Len­ki­jos Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir jau­ni­mo ko­mi­si­jos… ko­mi­te­to de­le­ga­ci­ja, va­do­vau­ja­ma ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko, Sei­mo na­rio R. Gru­pins­kio. Džiau­gia­mės. (Plo­ji­mai)

 

11.38 val.

Vals­ty­bės sie­nos ir jos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-1666 23 straips­nio pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3148(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-33…, at­si­pra­šau, pro­jek­tas Nr. XIIIP-3148(2). Vals­ty­bės sie­nos ir jos ap­sau­gos įsta­ty­mo 23 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas. Ne­kvie­čiu pra­ne­šė­jo. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta.

Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. 1 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 2 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

Mo­ty­vai dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. Už – A. Anu­šaus­kas. Mi­nu­tė­lę, tuoj įjung­si­me! Ar­vy­dai Anu­šaus­kai, pra­šom.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, šio įsta­ty­mo es­mė, kaip ži­no­ma, – už­da­ro­mos ato­mi­nės elek­tri­nės ap­sau­gos funk­ci­jas iš Sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos per­duo­ti Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bai. Aš tie­siog kal­bė­da­mas už no­riu pri­min­ti, kad šio įsta­ty­mo svars­ty­mo me­tu iš va­do­vų bu­vo gau­ti įsi­pa­rei­go­ji­mai ir pa­ža­dai tų žmo­nių, ku­rie dir­ba Pa­sie­nio ap­sau­gos tar­ny­bo­je, dirb­ti­nai ne­at­leis­ti iš dar­bo, pri­im­ti juos, jei­gu jie ati­tin­ka vi­sus rei­ka­la­vi­mus. Sa­kė, kad dau­gu­ma ati­tin­ka tuos rei­ka­la­vi­mus. Aš ma­ny­čiau, tai yra svar­bu, nes vis dėl­to tai pa­lies­tų ne­men­ką da­lį žmo­nių. To­dėl aš tie­siog vie­šai dar kar­tą no­riu pri­min­ti, kad to­kie pa­ža­dai ir įsi­pa­rei­go­ji­mai bu­vo duo­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dau­giau no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl Vals­ty­bės sie­nos ir jos ap­sau­gos įsta­ty­mo pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai ir vien­bal­siai 89 pri­ta­rė. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3148(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.40 val.

Bran­duo­li­nės ener­gi­jos įsta­ty­mo Nr. I-1613 36 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-3149(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ly­di­ma­sis ką tik pri­im­to įsta­ty­mo – Bran­duo­li­nės ener­gi­jos įsta­ty­mo 36 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3149(2).

Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. 1 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 2 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai ir vien­bal­siai pri­ta­rė įsta­ty­mui (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3149(2), ku­rį skel­bia­me pri­im­tu. (Gon­gas)

 

11.42 val.

Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. X-813 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-3150(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – ly­di­ma­sis Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos įsta­ty­mo 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3150(2). Pri­ėmi­mas. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta.

Pa­straips­niui. 1 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me. 2 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me. Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai ir vien­bal­siai pri­ta­rė. Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos įsta­ty­mą (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3150(2) skel­biu pri­im­tu.

 

11.43 val.

Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-1491 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2970(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-17 klau­si­mas – Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2970(2). Pri­ėmi­mas. Kvie­čia­me V. Sin­ke­vi­čių, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją. Yra gau­ta pa­siū­ly­mų. Dėl 1 straips­nio yra gau­tas G. Bu­ro­kie­nės, A. Bi­lo­tai­tės, V. Sin­ke­vi­čiaus, ir I. Ši­mo­ny­tės pa­siū­ly­mas. Ar bū­tų 29, pri­ta­rian­tys pa­siū­ly­mo nag­ri­nė­ji­mui? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ku­ris? Pri­sta­to G. Bu­ro­kie­nė. Pra­šom.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Es­mė yra įtrauk­ti vie­šo­jo pir­ki­mo ini­cia­to­rius į Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų įsta­ty­mo pro­jek­tą, kad jie pri­va­lė­tų de­kla­ruo­ti taip pat sa­vo vie­šuosius ir pri­va­čius in­te­re­sus. To­dėl čia rei­kia bū­ti­nai įves­ti vie­šo­jo pir­ki­mo ini­cia­to­riaus api­brė­ži­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to iš­va­da.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies, pa­siū­ly­mui iš es­mės pri­tar­ta. Ta­čiau pa­pil­do­mas pro­jek­to 2 straips­nis nau­ja 40 da­li­mi, pil­do­ma nau­jos są­vo­kos api­brė­ži­mu, at­si­žvel­giant į Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos pa­teik­tas pa­sta­bas.

PIRMININKĖ. Ar ten­ki­na?.. Su­tin­ka ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ku­rie tei­kia pa­siū­ly­mą. K. Gla­vec­kas no­ri kal­bė­ti už? Ne­be­no­ri. Dė­ko­ja­me. 1 straips­nis. Šiam pa­siū­ly­mui ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me. 1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me pri­im­ti.

Dėl 2, 3, 4, 5 straips­nių pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me juos pri­im­ti? Pri­ima­me.

6 straips­nis. Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas tam pri­ta­rė, tech­ni­nio po­bū­džio, su­re­da­ga­vo teks­tą. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me. Dar vie­nas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Taip pat ko­mi­te­tas tam pri­ta­rė. Pri­ta­rė ir Sei­mas. Vi­są 6 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me.

Ir Sei­mo na­rių G. Bu­ro­kie­nės, A. Bi­lo­tai­tės ir V. Sin­ke­vi­čiaus yra siū­ly­mas pa­pil­dy­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą nau­ju straips­niu. Ger­bia­mo­ji ko­le­ge, pra­šom. G. Bu­ro­kie­nė.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Kaip ir mi­nė­jau prieš tai, čia yra įra­šo­mi pir­ki­mo ini­cia­to­riai tarp tų, ku­rie tu­rė­tų de­kla­ruo­ti sa­vo in­te­re­sus.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas šiam siū­ly­mui pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Pri­ta­rė. No­rin­čių dėl šio straips­nio kal­bė­ti nė­ra. Ga­li­me pa­pil­dy­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą nau­ju straips­niu ben­dru su­ta­ri­mu? Pa­pil­do­me įsta­ty­mo pro­jek­tą nau­ju 7 strai­ps­niu ir vi­sų ki­tų straips­nių kei­čia­me nu­me­ra­ci­ją. 7 straips­nis tam­pa 8 straips­niu ir taip to­liau, ir dėl jų pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. To­dėl pra­šau jū­sų pa­straips­niui pri­tar­ti vi­siems iki 32 strai­ps­nio. Ga­li­me pri­im­ti juos? Ga­li­me.

33 straips­nis. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me. 34 straips­nis nau­jai re­da­guo­tas, 35 straips­nis, 36, 37, 38, 39, 40 ir 41 straips­niai – pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me. Dė­ko­ju. Dau­giau pa­siū­ly­mų nė­ra. Ačiū pra­ne­šė­jui.

Mo­ty­vai dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. A. Anu­šaus­kas. Pra­šom.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų įsta­ty­me yra svar­bių nuo­sta­tų, nors kai kal­ba­me apie pir­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mą ir na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sus, yra nau­ja su­ra­šy­ta straips­nio da­lis, ku­rio­je yra pa­ra­šy­ta, kad jei­gu pir­ki­mo su­tar­tis kel­tų grės­mę na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sams pa­gal per­kan­čiosios or­ga­ni­za­ci­jos pa­reiš­ki­mą, krei­pi­mą­si, in­for­ma­ci­ją tei­kia kom­pe­ten­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos. Aiš­ku, vis­kas ge­rai, bet ar vi­sa­da krei­pia­ma­si lai­ku į tas kom­pe­ten­tin­gas ins­ti­tu­ci­jas, ku­rioms tik­rai rei­kia ir lai­ko, kar­tais ir ga­li­my­bių su­rink­ti tą in­for­ma­ci­ją? Kar­tais tos kom­pe­ten­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos ga­li, ma­tyt, ir sa­vo ini­cia­ty­va pa­teik­ti in­forma­ci­ją to­kių kom­pli­kuo­tes­nių pir­ki­mų me­tu, jei­gu kal­ba­me apie na­cio­na­li­nį sau­gu­mą. To­dėl aš ma­nau, kad ir pri­ėmus ši­tą įsta­ty­mą rei­kė­tų vis dėl­to į šią sri­tį at­kreip­ti taip pat dau­giau dė­me­sio.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – J. Var­ka­lys.

J. VARKALYS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Įsta­ty­mas lai­ku, tei­sin­gas, tvar­kin­gas. Aš tik ver­tin­čiau 47 straips­nio 6 da­lį, kur kal­ba­ma apie dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­ją ir įmo­nės pa­ti­ki­mu­mą. Kva­li­fi­kuo­ti dar­buo­to­jai vi­sa­da už­tik­ri­na įmo­nės pa­ti­ki­mu­mą, ta­čiau kva­li­fi­kuo­tiems dar­buo­to­jams rei­kia mo­kė­ti tam tik­rą at­ly­gi­ni­mą, ir ge­rą at­ly­gi­ni­mą, ir ta­da įmo­nė ga­li bū­ti pa­ti­ki­ma. Mes tu­ri­me daug pa­vyz­džių, kai yra ne­įvyk­do­mos pa­slau­gų ar­ba dar­bų nu­ma­ty­tos su­tar­tys vien dėl to, kad įmo­nės ne­tu­ri kva­li­fi­kuo­tų dar­buo­to­jų ir yra ne­pa­ti­ki­mos. To­dėl bu­vo ma­no siū­ly­mas, kad bū­tų įver­tin­ta tai, kad dar­buo­to­jams bū­tų mo­ka­ma 0,8 vi­du­ti­nio at­ly­gi­ni­mo to sek­to­riaus, ku­ria­me jie dir­ba, ir to­kiu bū­du bū­tų už­tik­rin­ta dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­ja, o kar­tu ir įmo­nės pa­ti­ki­mu­mas. Iš vi­so įsta­ty­mas – vis­kas ge­rai, bet vien dėl tos prie­žas­ties tu­rė­siu su­si­lai­ky­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai už – K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, jūs iš tik­rų­jų pri­sta­tė­te la­bai tei­gia­mą įsta­ty­mo pro­jek­tą, bet vi­si svars­ty­mai Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo man la­bai pri­me­na mo­ters gra­ži­ni­mo pro­ce­dū­rą. Jos iš tik­ro la­bai gra­žios, bet kiek be­gra­žin­tu­me, vis gra­žė­ja. Tai čia ly­giai tas pats – įsta­ty­mas. Kiek­vie­ną­kart vis to­bu­li­name, to­bu­li­name, o jis vie­to­je kaip sto­vi, taip ir sto­vi. Tai­gi pri­im­da­mas jū­sų siū­ly­mus iš tik­ro siū­lau pa­gal­vo­ti, kad gal rei­kė­tų ką nors per­gal­vo­ti iš es­mės, o ne ko­rek­ci­jo­mis ar ant­akių pa­da­žy­mu baig­ti pro­ce­dū­rą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – A. Bi­lo­tai­tė.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Dė­ko­ju po­sė­džio pir­mi­nin­kei. Ger­bia­mi ko­le­gos, Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mą mes ko­re­guo­ja­me tik­riau­siai jau dau­giau ne­gu 40 kar­tų. Sun­ku pa­sa­ky­ti, kiek kar­tų mes jį kei­tė­me, kei­tė­me. Aš su­pran­tu, kad čia yra pa­kei­ti­mai, su­si­ję su tam tik­ros di­rek­ty­vos įgy­ven­di­ni­mu, bet pa­si­gen­da­ma es­mi­nių da­ly­kų. Vi­si su­pran­ta­me, kad vie­šie­ji pir­ki­mai yra vie­na iš di­džiau­sių ko­rup­ci­jos pro­ble­mų to­je sri­ty­je, bet, de­ja, klau­si­mai, kai kal­ba­ma apie at­sa­ko­my­bės su­griež­ti­ni­mą už pa­žei­di­mus, ar­ba vi­daus san­do­rių klau­si­mas, ku­ris yra ke­lia­mas jau dau­gy­bę me­tų, nė­ra spren­džia­mi.

Aš tik­rai no­rė­čiau pa­lin­kė­ti ir pa­kvies­ti ne tik kad kos­me­tiš­kai gra­žin­ti ši­tą pro­jek­tą, bet im­tis es­mi­nių, prin­ci­pi­nių re­for­mų tam, kad vie­šie­ji pir­ki­mai tap­tų ne ko­rup­ci­niai, o skaid­rūs ir mes ga­lė­tu­me su­tau­py­ti daug pi­ni­gų, ku­rių mums trūks­ta dau­ge­ly­je sri­čių, o jų ga­li­ma ras­ti bū­tent vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dau­giau no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me dėl Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai: už – 73, prieš – 1, su­si­lai­kė 8. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2970(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.52 val.

Pir­ki­mų, at­lie­ka­mų van­dent­var­kos, ener­ge­ti­kos, trans­por­to ar paš­to pa­slau­gų srities per­kan­čių­jų sub­jek­tų, įsta­ty­mo Nr. XIII-328 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2971(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Ly­di­ma­sis – Pir­ki­mų, at­lie­ka­mų van­dent­var­kos, ener­ge­ti­kos, trans­por­to ar paš­to pa­slau­gų sri­ties per­kan­čių­jų sub­jek­tų, įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2971(2). Yra pa­siū­ly­mas – nau­ją straips­nį, ku­rį va­din­tu­me pir­muo­ju, pa­teik­ti siū­lė Sei­mo na­rės I. Ši­mo­ny­tė ir A. Bi­lo­tai­tė. Pra­šo­me. I. Ši­mo­ny­tė. Ko­le­gos, ma­nau, 29 bal­sai yra, ben­dru su­ta­ri­mu mes taip su­ta­rė­me. Ger­bia­mo­ji ko­le­ge, pra­šom pri­sta­ty­ti.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Čia iš es­mės yra pa­siū­ly­mas, ku­ris yra toks pats kaip prieš tai pri­im­ta­me įsta­ty­me. Ka­dan­gi tai yra įsta­ty­mų pa­ketas, tai at­kar­to­ta, nes, ma­tyt, bu­vo pra­žiū­rė­ję ke­tu­rie­se prieš tai, tai įre­gist­ra­vo­me vė­liau dvie­se. Siū­lau pri­tar­ti, nes sy­kį tas įsta­ty­mas jau pri­im­tas, tai bū­tų ne­lo­giš­ka čia to pa­ties ne­pa­da­ry­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už jū­sų sa­va­lai­kį pa­sta­bu­mą. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Jūs su­tin­ka­te su ko­mi­te­to pri­ta­ri­mu iš da­lies. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me. Ir 1 straips­nį va­di­na­me pir­muo­ju, o ki­tų straips­nių skel­bia­me nau­ją nu­me­ra­ci­ją.

1 straips­nį pri­ima­me. 2, 3, 4, 5, 6, 7 straips­nius ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me. 7-as, bu­vęs nau­jas 8 straips­nis, Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti ir pri­im­ti vi­są straips­nį su dviem pa­siū­ly­mais, ku­rie to­kie pat kaip ir pa­grin­di­nia­me įsta­ty­mo pro­jek­te. 8 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me.

Dėl nau­jo 9 straips­nio yra I. Ši­mo­ny­tės ir A. Bi­lo­tai­tės pa­siū­ly­mas taip pat įra­šyti, ir ko­mi­te­tas tam pri­ta­rė. Pri­ta­ria­me ir mes. Pa­va­di­na­me tą straips­nį 9 straips­niu ir to­liau kei­čia­me nu­me­ra­ci­ją pri­im­da­mi 9 straips­nį. To­liau 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, iki pat 29 strai­ps­nio, 28 straips­niai, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me.

29 straips­nis, bu­vęs 27-as. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me ir mes pri­tar­ti ir pri­im­ti 29 straips­nį. Dau­giau pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta nė dėl vie­no strai­ps­nio. Li­ku­sius straips­nius, ku­rie bai­gia­si 39 straips­niu, ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai: už – 81, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mą (projektas Nr. XIIIP-2971(2) skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

 

11.55 val.

Kon­ce­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-1510 3 ir 23 straips­nių ir 7 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-2972(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Ly­di­ma­sis – Kon­ce­si­jų įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2972(2). Dėl 1 straips­nio gau­tas Sei­mo na­rių I. Ši­mo­ny­tės ir A. Bi­lo­tai­tės pa­siū­ly­mas. I. Ši­mo­ny­tė. Pra­šom. Mi­nu­tė­lę! Tuoj įjung­si­me.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Čia ana­lo­giš­ka si­tu­a­ci­ja, kaip prieš tai…

PIRMININKĖ. Taip, mes tai ir ti­kė­jo­mės iš­girs­ti iš jū­sų lū­pų, ir ko­mi­te­tas tam pri­ta­rė, kaip ir pri­im­ta­me įsta­ty­mo pro­jek­te. Tad ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Taip pat žo­džiai… jū­sų ant­ras pa­siū­ly­mas, ku­rį įvar­din­si­me kaip 2 straips­nį. 1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me.

Ant­ras I. Ši­mo­ny­tės ir A. Bi­lo­tai­tės pa­siū­ly­mas – nau­ją­jį 2 straips­nį pa­va­din­ti įra­šant žo­džius „ini­cia­to­riai“. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me. 3, 4 straips­niai, pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Ir ati­tin­ka­mai ta­da pa­gal I. Ši­mo­ny­tės ir A. Bi­lo­tai­tės pa­siū­ly­mą re­da­guo­ja­mas pa­va­di­ni­mas – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kon­ce­si­jų įsta­ty­mo 7 straipsnio ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Ko­mi­te­tas tam pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Dė­ko­ju. Bal­suo­ja­me. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 72 Sei­mo na­riai: už – 71, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2972(2) skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

 

11.57 val.

Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-1491 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-327 2 ir 4 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3389(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ly­di­ma­sis – Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. 2, 4 straips­nių pa­kei­ti­mai. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Tad pra­ne­šė­jos ne­kvie­čiu.

Pa­straips­niui. 1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 2 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys ir vien­bal­siai 81 pri­ta­rė įsta­ty­mui. (Gon­gas)

 

11.58 val.

So­cia­li­nio ver­slo plėt­ros įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3458, Vie­šų­jų pir­ki­mų įstatymo Nr. I-1491 23 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3459, Vals­tybės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo Nr. VIII-729 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3460 (pa­tei­ki­mas)

 

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, kol dar ren­ka­si mi­nist­rai ir ne­pra­si­dė­jo Vy­riau­sy­bės va­lan­da, ji ta­da tru­pu­tė­lį pra­si­dė­tų vė­liau ke­lio­mis mi­nu­tė­mis, gal ga­li­me leis­ti pa­teik­ti mi­nist­rui V. Sin­ke­vi­čiui So­cia­li­nio ver­slo plėt­ros įsta­ty­mo pro­jek­tą? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me? Pri­ta­ria­me. Ačiū. V. Sin­ke­vi­čius. So­cia­li­nio ver­slo plėt­ros įsta­ty­mo pro­jek­tas ir ly­di­mieji Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo ir Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo. Pra­šom. Pa­tei­ki­mas.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, dė­ko­ju už ga­li­my­bę pa­teik­ti So­cia­li­nio ver­slo plėt­ros įsta­ty­mo pro­jek­tą. Tei­kia­mas svars­ty­ti So­cia­li­nio ver­slo plėt­ros pro­jek­tas su ly­di­mai­siais įsta­ty­mų pro­jek­tais. Pa­grin­di­nis, ži­no­ma, yra So­cia­li­nio ver­slo plėt­ros pro­jek­tas, ku­riuo sie­kia­ma ska­tin­ti so­cia­li­nio ver­slo kaip ga­li­my­bės ver­sliais bū­dais spręs­ti vi­suo­me­nės so­cia­li­nes pro­ble­mas plėt­rą. So­cia­li­nio ver­slo plėt­ros įsta­ty­mu pir­miau­sia yra sie­kia­ma nu­sta­ty­ti so­cia­li­nio ver­slo sub­jek­tų sam­pra­tą, veik­los kri­te­ri­jus, sie­kia­mo so­cia­li­nio po­vei­kio sri­tis, sta­tu­so su­tei­ki­mo ir ne­te­ki­mo tvar­ką, so­cia­li­nio ver­slo sub­jek­tui tai­ko­mas ska­ti­ni­mo for­mas.

An­tra. Iš­gry­nin­ti vi­suo­me­nė­je iki šiol vis dar ne­tin­ka­mai su­pran­ta­mą so­cia­li­nio ver­slo są­vo­ką, ku­ri ta­pa­ti­na­ma tik su šiuo me­tu Lie­tu­vo­je vei­kian­čio­mis so­cia­li­nė­mis įmo­nė­mis. Taip ki­ti so­cia­li­nio ver­slo mo­de­liai lie­ka ne­įtei­sin­ti ir ne­plė­to­ja­mi, o vals­ty­bės pa­gal­ba tei­kia­ma tik vie­nam iš ga­li­mų so­cia­li­nio ver­slo mo­de­lių.

Taip pat siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad so­cia­li­nis ver­slas tu­ri vyk­dy­ti nuo­la­ti­nę eko­no­mi­nę veik­lą siek­da­mas svar­biau­sio tiks­lo – iš­ma­tuo­ja­mo ir so­cia­li­nio po­vei­kio. Svar­bu pa­mi­nė­ti, kad rei­kia tau­py­ti vals­ty­bės biu­dže­to pi­ni­gus, nes so­cia­li­nis ver­slas spren­džia vi­suo­me­nės so­cia­li­nes pro­ble­mas, ku­rias tu­rė­tų spręs­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos. Tai­gi so­cia­li­nis ver­slas, vyk­dy­da­mas eko­no­mi­nę veik­lą, ne tik spren­džia so­cia­li­nes pro­ble­mas, bet to­kiu bū­du yra tau­po­mos ir vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos.

Kar­tu tei­kia­muo­se ly­di­muo­siuo­se Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo ir Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo pro­jek­tuo­se siū­lo­ma nu­sta­ty­ti šias pa­ska­tas so­cia­li­nio ver­slo sub­jek­tams. Pir­ma, Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pro­jek­te – kad per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja ga­lė­tų nu­sta­ty­ti są­ly­gas, su­da­ran­čias ga­li­my­bę so­cia­li­nio ver­slo sub­jek­tui da­ly­vau­ti su­pap­ras­tin­tuo­se pir­ki­muo­se, ir an­tra, Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo pro­jek­te – kad vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­tas ga­lė­tų bū­ti per­duo­da­mas pa­nau­dos pa­grin­dais lai­ki­nai ne­at­ly­gin­ti­nai nau­do­tis so­cia­li­nio ver­slo sub­jek­tams.

Esu pa­si­ruo­šęs at­sa­ky­ti į jū­sų klau­si­mus. Pra­šau pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo.

PIRMININKĖ. Ačiū. G. Skais­tė. Ne­ma­tau jos sa­lė­je. E. Pu­pi­nis. Taip pat nė­ra. Klau­sia J. Džiu­ge­lis. Ruo­šia­si S. Gent­vi­las.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, svei­ki­nu šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, tik­rai il­gai lauk­tas. Tu­rė­jo­te, de­ja, pa­teik­ti per­nai me­tais, bet yra, kaip yra.

Ma­no klau­si­mas yra apie pik­tnau­džia­vi­mą. Kaip ir pats mi­nė­jo­te, so­cia­li­nės įmo­nės da­bar yra ta­pa­ti­na­mos su so­cia­li­niu ver­slu ir at­virkš­čiai. Ma­no klau­si­mas, ko­kie nu­ma­to­mi sau­gik­liai, kad ne­ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti, jei­gu įsteig­tų duk­te­ri­nė įmo­nė so­cia­li­nį ver­slą, vi­so­mis vals­ty­bės tei­kia­mo­mis gė­ry­bė­mis?

Ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke, aš la­bai pra­šy­čiau po svars­ty­mo iš kar­to Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­si­ją pa­skir­ti kaip pa­pil­do­mą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Es­mi­nis da­ly­kas, kad so­cia­li­nio ver­slo sta­tu­sas bū­tų nuo­lat pri­žiū­ri­mas Vy­riau­sy­bės įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos, ir svar­biau­sia, aiš­ku, kad 80 % iš eko­no­mi­nės veik­los gau­to pel­no bū­tų skir­ta bū­tent so­cia­li­niam po­vei­kiui. Net­gi jei­gu yra duk­te­ri­nė įmo­nė, bet mo­ti­ni­nė įmo­nė 80 % skirs so­cia­li­niam po­vei­kiui spręs­ti, tuo­met aš ne­ma­tau jo­kios pro­ble­mos, tai ir bus so­cia­li­nis ver­slas. Jei­gu bū­tų ma­to­mas pik­tnau­džia­vi­mo at­ve­jis, to­kia įmo­nė iš kar­to ne­tek­tų so­cia­li­nio ver­slo sta­tu­so.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia S. Gent­vi­las. Pra­šau.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, kaip li­be­ra­lai, tu­ri­me šiek tiek skep­sio, bet tur­būt pri­tar­si­me po pa­tei­ki­mo. Du klau­si­mai su tuo su­si­ję.

Il­gą lai­ką vals­ty­bė­je bu­vo ten­den­ci­ja ma­žin­ti įvai­rių įmo­nių spe­cia­li­zuo­tą sta­tu­są – nuo vals­ty­bi­nių įmo­nių, sa­vi­val­dy­bių įmo­nių nai­ki­ni­mo ei­ti link UAB’ų, AB’ų ir net vie­šą­sias įstai­gas per­tvar­ky­ti į ką nors pa­na­šaus. Čia at­si­ran­da an­ti­ten­den­ci­ja, kad ple­čia­mas da­ly­kas.

Ant­ras klau­si­mas apie tai, ar ne­bus pik­tnau­džiau­ja­ma? Pa­na­šiai, kaip J. Džiu­ge­lis klau­sė. Ko­dėl ne­si­im­ta so­cia­li­nių įmo­nių di­des­nės kon­tro­lės ir pa­lik­ta tai ar­ba trans­for­muo­ta, o ima­ma­si iš es­mės nau­jos ini­cia­ty­vos? Ačiū už at­sa­ky­mus.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Dar kar­tą tur­būt pa­kar­to­siu, kad so­cia­li­nės įmo­nės net nė­ra Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jos po­li­ti­kos for­ma­vi­mo sri­tis, tai pri­klau­so So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos for­ma­vi­mo sri­čiai. Tai yra du ab­so­liu­čiai skir­tin­gi da­ly­kai, nors juos sie­ja žo­dis „so­cia­li­nis“ ir daž­nai dėl to vi­suo­me­nės yra pai­nio­ja­ma.

Bet jei­gu kal­bė­tu­me bū­tent apie to­kio ver­slo mo­de­lį, jau se­niai mes gau­na­me iš Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos prie­kaiš­tų, kad Eu­ro­po­je tai yra se­niai pri­im­tas ver­slo mo­de­lis, ku­riuo bū­din­ga spręs­ti so­cia­li­nes pro­ble­mas, ypač kal­bant apie as­me­nų in­teg­ra­ci­ją ir pa­na­šius klau­si­mus.

La­bai svar­bu pa­brėž­ti, kad leng­va­tų, to­kių, ko­kių yra su so­cia­li­nė­mis įmo­nė­mis, ir pa­na­šių da­ly­kų čia nė­ra. Vie­nin­te­lės pa­ska­tos, ku­rias mes siū­lo­me, yra ga­li­my­bė nau­do­tis sa­vi­val­dy­bės ar­ba vals­ty­bės tur­tu ir, aiš­ku, an­tra, kad sa­vi­val­dy­bės tu­rė­tų ga­li­my­bę vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se nu­ma­ty­ti są­ly­gas da­ly­vau­ti so­cia­li­nio ver­slo įmo­nei. Bet vėl­gi iš­lie­ka pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus, ku­ris tu­rė­tų at­gra­sy­ti dau­ge­liu at­ve­jų, kad 80 % tu­ri bū­ti ski­ria­ma so­cia­li­nėms pro­ble­moms spręs­ti.

Ši­tas įsta­ty­mas tik­rai il­gai sky­nė­si ke­lią per Vy­riau­sy­bę. Aš tu­rė­jau la­bai aiš­kią nuo­mo­nę, bet yra iš­gry­nin­tos bū­tent 12, tiks­liau, 9 es­mi­nės pro­ble­mos, sri­tys, ku­rias tu­rė­tų spręs­ti so­cia­li­nis ver­slas. Ly­giai taip pat ir as­me­nų gru­pės, ku­rių už­im­tu­mas yra la­bai že­mo ly­gio, per 12 as­me­nų gru­pių, vėl­gi į tai tai­ko­mas so­cia­li­nis ver­slas. Es­mi­nis da­ly­kas, kad tai tur­būt tu­rė­tų pa­ska­tin­ti ir veik­lą re­gio­ne, vie­no­kią ar ki­to­kią.

O idė­ja tik­rai yra tei­sin­ga ir įgy­ven­din­ta Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Pik­tnau­džiau­ti vi­suo­met bus ban­dy­mų, bet tai ne­reiš­kia, kad mes ne­tu­ri­me ju­dė­ti į prie­kį.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vai. Už – J. Džiu­ge­lis. Ačiū, ger­bia­mas mi­nist­re. Pra­šo­me už­im­ti…

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų, kaip ir mi­nist­ras mi­nė­jo, so­cia­li­nis ver­slas yra vi­sos Eu­ro­pos sie­kia­my­bė. Lie­tu­vo­je iki šiol eg­zis­ta­vo bū­tent so­cia­li­nės įmo­nės, bet jos ne­įdar­bi­na pa­čią su­dė­tin­giau­sią ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių ir ki­toms ri­zi­kos gru­pėms pri­klau­san­čių žmo­nių. To­dėl kvie­čiu pri­tar­ti, ir dar kar­te­lį, pir­mi­nin­ke, la­bai pra­šy­čiau Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­si­jos kaip pa­pil­do­mos.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vų prieš nė­ra, gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo. Ačiū, ger­bia­mi ko­le­gos.

Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mi – Au­di­to ko­mi­te­tas, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ir, kaip ir pra­šė, Ne­įga­lių­jų ko­mi­si­ja. Ga­li­me tam pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 25 die­ną. Dė­ko­ju.

 

12.06 val.

Vy­riau­sy­bės va­lan­da

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, 12 val. 6 min. Pra­de­da­me Vy­riau­sy­bės va­lan­dą, pa­bai­gę ry­ti­nės dar­bo­tvarkės įsta­ty­mų pro­jek­tų svars­ty­mus ir pa­tei­ki­mus. Pir­ma­sis klau­sia… Opo­zi­ci­jos ly­de­rės ne­ma­tau. Klau­sia M. Ma­jaus­kas. Ruo­šia­si S. Gent­vi­las.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Prem­je­re, no­rė­čiau pa­klaus­ti jū­sų klau­si­mo. Ka­i bu­vo for­muo­ja­ma jū­sų va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė, ją iš­di­džiai va­di­no­te pro­fe­sio­na­lų, ne po­li­ti­kų Vy­riau­sy­be. Šian­dien jau vis dėl­to kal­ba­ma apie pro­fe­sio­na­lų po­li­ti­kų Vy­riau­sy­bę. Ar ga­lė­tu­mė­te pa­ko­men­tuo­ti, kuo ski­ria­si pro­fe­sio­na­lų ir pro­fe­sio­na­lų po­li­ti­kų Vy­riau­sy­bė? Ir ku­ri, jū­sų ma­ny­mu, ga­li bū­ti efek­ty­ves­nė?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Pri­klau­so nuo to, ko­kie yra iš­šū­kiai ir koks lai­ko­tar­pis. Esu įsi­ti­ki­nęs ir šian­dien ga­liu tą pa­tvir­tin­ti, kad Vy­riau­sy­bės for­ma­vi­mo prin­ci­pai 2016 me­tais lei­do pa­da­ry­ti tas bū­ti­nas, ne­ati­dė­lio­ti­nas, vals­ty­bei rei­ka­lin­gas re­for­mas. Šian­dien mes kal­ba­me, ne­keis­da­mi po­zi­ci­jos, apie ga­li­my­bę at­nau­ji­nus ka­bi­ne­tą tu­rė­ti bū­tent pir­miau­sia pro­fe­sio­na­lius, skaid­rius po­li­ti­kus, ly­de­rius, ge­ban­čius įgy­ven­din­ti po­ky­tį ir ši­to­je si­tu­a­ci­jo­je tu­rin­čius ir po­li­ti­nės par­ti­jos ar po­li­ti­nių par­ti­jų stip­rų pa­lai­ky­mą, kaip sa­vo ben­druo­me­nės na­rių. Tai yra po­li­ti­kai pro­fe­sio­na­lai, pro­fe­sio­na­lu­mo ir po­li­ti­kos su­prie­šin­ti šiuo at­ve­ju ne­no­rė­čiau. Tik­rai nė­ra pri­im­ti­na ir nie­ka­da man ne­bus pri­im­ti­na kaip as­me­niui, kaip po­li­ti­kui, kai Vy­riau­sy­bė­je į mi­nist­rų po­zi­ci­jas de­le­guo­ja­mi žmo­nės tik dėl to, kad yra vie­nos ar ki­tos po­li­ti­nės par­ti­jos na­riai, ne­tu­rin­tys nei da­ly­ki­nių, nei as­me­ni­nių, nei pro­fe­si­nių ge­bė­ji­mų pri­im­ti tuos iš­šū­kius, ku­rie rei­ka­lin­gi kon­kre­čiai mi­nis­te­ri­jai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia S. Gent­vi­las. Ruo­šia­si V. Kam­ble­vi­čius.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju. Ka­dan­gi prem­je­ras taip iš­sa­kė pa­si­ti­kė­ji­mą po­li­ti­kais, ku­rie da­ly­va­vo ir ta­po mi­nist­rais, tai aš no­rė­čiau pa­klaus­ti ap­lin­kos mi­nist­ro, ku­ris bu­vo kan­di­da­tas tiek į Sei­mą, Sei­mo na­rys ir ta­po po­li­ti­ku. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti dėl Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos per­kė­li­mo į Kau­ną. Kai ko­le­ga že­mės ūkio mi­nist­ras ta­po mi­nist­ru, bu­vo vie­nas pir­mų­jų dar­bų įvar­din­tas. Jūs, ger­bia­mas Kęs­tu­ti, bu­vo­te kan­di­da­tas, kū­rė­te pro­gra­mą, ar im­si­tės mi­nis­te­ri­jos per­kė­li­mo? Kuo ski­ria­si ši­tų dvie­jų mi­nis­te­ri­jų per­kė­li­mo ar­gu­men­ta­ci­ja? Vie­na per­ke­lia­ma, ki­ta ne­per­ke­lia­ma. Prie­šin­gai ne­gu ger­bia­mas že­mės ūkio mi­nist­ras, jūs bu­vo­te ir esa­te par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas, ku­ris ir kū­rė ši­tą pro­gra­mą, tai lyg ir ne­tu­rė­tu­mėte iš­si­ža­dė­ti ši­to pa­ža­do. Ačiū.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą. Tik­rai ne­su vi­ce­pir­mi­nin­kas, vi­sų pir­ma, pa­tiks­lin­siu jus.

Ir kal­bant apie mi­nis­te­ri­jos per­kė­li­mą į Kau­ną, tik­rai to­kių pla­nų ne­tu­ri­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia V. Kam­ble­vi­čius. Ruo­šia­si A. Ar­mo­nai­tė.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Klau­si­mą no­rė­jau už­duo­ti svei­ka­tos mi­nist­rui. Į ma­ne krei­pė­si ne­ma­žai pi­lie­čių, tu­rin­čių I in­va­li­du­mo gru­pę. Lan­ky­da­mie­si įstai­go­se, li­go­ni­nė­se, po­li­kli­ni­ko­se jie tu­ri sto­vė­ti, nes da­bar di­de­lės ei­lės. Jie iš­vargs­ta per pu­sę die­nos. Tie­siog pra­šo, ar mi­nist­ras ne­ga­lė­tų pa­da­ry­ti kaip se­nais lai­kais, kad šiuos Die­vo nu­skriaus­tus žmo­nes pri­im­tų be ei­lės?

A. VERYGA (LVŽSF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų la­bai abe­jo­ti­na, ar tik­rai, kaip jūs sa­ko­te, I in­va­li­du­mo gru­pės. Da­bar tų gru­pių ne­bė­ra. Tai yra tie­siog ne­įga­lu­mo ly­gis, ar to­kie žmo­nės ap­skri­tai ga­li at­ei­ti iki po­li­kli­ni­kos. Pa­pras­tai jau toks ne­įga­lu­mo ly­gis nu­sta­to­mas žmo­nėms, ku­riems rei­ka­lin­ga ypa­č su­dė­tin­ga prie­žiū­ra.

Bet yra ki­tų ga­li­my­bių. Rei­kė­tų su­ži­no­ti, dėl ko jie krei­pia­si. Yra ga­li­my­bė ir šei­mos gy­dy­to­jui at­vyk­ti į na­mus, ir slau­gy­to­jui at­vyk­ti į na­mus. Jei­gu žmo­gus tik­rai, kaip jūs sa­ko­te, ne­be­ga­li at­ei­ti, pa­ei­ti, jam iš tik­rų­jų yra su­dė­tin­ga, tai yra tos ga­li­my­bės. Gal jam ne­bū­ti­na ir į po­li­kli­ni­ką fi­ziš­kai at­ei­ti. Tie­siog rei­kė­tų ži­no­ti kon­kre­čius at­ve­jus.

O da­bar, ma­to­te, net ir po­li­kli­ni­ko­je re­gist­ruo­jant ži­no­ti, kas ir ko­kio yra ne­įga­lu­mo ly­gio, nė­ra taip pa­pras­ta. Aš ma­nau, kad žmo­nės ga­li ir pa­spe­ku­liuo­ti ki­tą­kart, no­rė­da­mi ar ei­lę apei­ti, ar kaip nors grei­čiau at­ei­ti, ban­dy­da­mi re­gist­ruo­tis. Bet, sa­kau, yra ga­li­my­bės net ir gy­dy­to­jui at­vyk­ti į na­mus, jei tik­rai žmo­gus jau ne­be­ga­li pats dėl svei­ka­tos būk­lės. Ga­lė­si­me po to pa­kal­bė­ti. Jei­gu jūs ga­lė­si­te kon­kre­čius at­ve­jus pa­sa­ky­ti, aš ta­da ga­lė­siu tiks­liau jums at­sa­ky­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Ar­mo­nai­tės nė­ra sa­lė­je, bet yra Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­rys A. Ma­zu­ro­nis. Klau­sia­te jūs. Ruo­šia­si R. Šar­knic­kas.

A. MAZURONIS (MSNG). La­bai dė­kui. Ger­bia­mas prem­je­re, klau­si­mas šian­dien bū­tų jums. Vi­sais lai­kais dvi ka­den­ci­jas, bent jau iki tol, kiek man te­ko bū­ti Sei­mo na­riu, pa­rei­gū­nus į tam tik­ras svar­bias ins­ti­tu­ci­jas ar tam tik­rus svar­bius pos­tus de­le­guo­da­vo pa­pras­tai tos par­ti­jos, ku­rios bū­da­vo dau­gu­mo­je ir ku­rios tu­rė­da­vo val­džią. Aš įsi­vaiz­da­vau per dve­jus me­tus tar­po ne­bu­vi­mo Sei­me, kad taip yra ir to­liau, ta­čiau šian­dien Kon­ser­va­to­rių par­ti­jos ly­de­ris G. Land­sber­gis pa­reiš­kė, kad kan­di­da­tu į Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pos­tą nuo Lie­tu­vos ga­li tap­ti ir jų par­ti­jos na­rys ir kad ne­bū­ti­nai to­kie sky­ri­mai pri­klau­so nuo to, kas ša­ly­je na­rė­je yra val­džio­je.

Gal­būt ga­lė­tu­mė­te ma­ne šiek tiek in­struk­tuo­ti, ar čia kas nors pa­si­kei­tė to­je tvar­ko­je? Jei­gu yra vis dar to­kia si­tu­a­ci­ja, tai gal­būt ga­lė­tu­mė­te at­kreip­ti dė­me­sį ir į Miš­rią gru­pę, kad aš ir ke­le­tas ma­no ko­le­gų, pas mus ir­gi yra ga­nė­ti­nai kva­li­fi­kuo­tų žmo­nių, gal­būt už juos bū­tų ga­li­ma taip pat, Briu­se­ly­je jei­gu dis­ku­tuo­si­te, už­tar­ti ko­kį žo­de­lį, kad į ko­mi­sa­rus ir pas mus yra pa­kan­ka­mai tin­ka­mų ir kva­li­fi­kuo­tų žmo­nių.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Net ne­abe­jo­ju, kad ir šio­je sa­lė­je yra la­bai daug žmo­nių, ku­rie ga­lė­tų kan­di­da­tuo­ti, ta­čiau pro­ce­dū­ros yra iš­li­ku­sios tos pa­čios. Yra Vy­riau­sy­bės tei­ki­mas, ku­rį rei­kės čia, šio­je sa­lė­je, pa­tvir­tin­ti ar­ba ne­pa­tvir­tin­ti. Ti­kiuo­si, kad mes pa­teik­si­me tą kan­di­da­tą, ku­ris ir at­lieps vi­sus, pir­miau­sia na­cio­na­li­nius, vals­ty­bės lū­kes­čius, bus pri­im­ti­na kan­di­da­tū­ra dau­gu­mai čia esan­čių ko­le­gų, nes rei­kės įgy­ti pa­si­ti­kė­ji­mą ir pa­lai­ky­mą tu­rė­ti Sei­me. Tai­gi pro­ce­dū­ros ne­kin­ta, tik­rai bus tei­kia­mas žmo­gus iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos.

O kal­bant apie Miš­rią frak­ci­ją, tai kad bū­tų ga­li­ma ge­riau re­a­li­zuo­ti sa­vo tik­rai pui­kią kva­li­fi­ka­ci­ją, ge­bė­ji­mus, siū­lau jums at­ei­ti į mū­sų frak­ci­ją ir ten re­a­li­zuo­ti sa­ve kaip po­li­ti­ką, tu­rin­tį di­de­lių am­bi­ci­jų, daug ži­nių, daug pa­tir­ties.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia R. Šar­knic­kas. Ruo­šia­si A. Vin­kus.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Svei­ki. Ma­no bū­tų du klau­si­mai dviem mi­nist­rams – fi­nan­sų ir tei­sin­gu­mo. Mes kal­ba­me apie ma­žes­nius re­gio­nus, kur at­ei­na in­ves­tuo­to­jai. Ne­se­niai mes Aly­taus re­gio­ne su­si­dū­rė­me su to­kia pro­ble­ma, kad in­ves­tuo­to­jai at­si­trau­kė ir at­si­sa­kė at­ei­ti ir plės­ti ga­my­bą Aly­tu­je, nes Lie­tu­vos ko­mer­ci­niai ban­kai at­si­sa­ko į ma­žes­nius re­gio­nus in­ves­tuo­ti, duo­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pa­sko­lą. Ga­li­te to­kį veiks­mą at­lik­ti kaip Len­ki­jos na­cio­na­li­nis ban­kas ar­ba, jei­gu Lie­tu­vo­je at­si­ras­tų vals­ty­bi­nis Lie­tu­vos ban­kas. Tik to­kiu at­ve­ju, tie in­ves­tuo­to­jai pa­sa­kė. Na, yra čia pro­ble­ma. Ko­kias ga­li­my­bes, gai­res ma­ty­tu­mė­te, kad tuo­se ma­žes­niuo­se re­gio­nuo­se ga­lė­tų in­ves­tuo­to­jai gau­ti pa­sko­las?

Ir ki­tas klau­si­mas tei­sin­gu­mo mi­nist­rui. Jur­bar­ke ne­se­niai įvy­ko vos ne mir­ti­nas at­ve­jis, kai bu­vo su­dau­žy­ta mer­gai­tė…

PIRMININKĖ. Lai­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ir teis­mas nu­spren­dė tą ne­pil­na­me­tį bok­si­nin­ką lai­ki­nai pa­leis­ti. Ar ne­bus grės­mės, kad ki­tą die­ną ­įvyks tas pats…

PIRMININKĖ. Lai­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). …ki­tai mer­gai­tei? Dė­kui.

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą, tik­rai ak­tu­a­li te­ma. Kal­bant apie ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bes re­gio­nuo­se, per pas­ta­ruo­sius ke­le­tą me­tų ban­kai yra ne­ma­žai in­ves­ta­vę į to­kias pa­sko­las, ku­rios yra su­si­ju­sios su ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu. Tam tik­ras pri­si­so­ti­ni­mas šio­je sri­ty­je yra, ban­kai, val­dy­da­mi ri­zi­ką, sten­gia­si šią ap­im­tį val­dy­ti. Bet į ką no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad ban­kai nė­ra vie­nin­te­lis fi­nan­suo­to­jas, ir per pas­ta­ruo­sius po­rą me­tų bu­vo pa­da­ry­ta daug pa­kei­ti­mų, kad bū­tų nau­do­ja­mi al­ter­na­ty­vūs fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niai.

Kai yra ma­no­ma, kad ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas, pa­vyz­džiui, kad ir tos pa­čios ga­myk­los re­gio­ne, ga­li bū­ti la­bai ne­lik­vi­dus, ban­kai, ban­dy­da­mi ap­sau­go­ti in­dė­li­nin­kų pi­ni­gus, tik­rai san­tū­riai in­ves­tuo­ja į to­kius pro­jek­tus, bet yra al­ter­na­ty­va. Ir bet ku­ri įmo­nė, net ir bū­da­ma už­daro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė, ga­li iš­leis­ti ob­li­ga­ci­jas ir taip fi­nan­suo­ti, ga­li pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­nių fon­dų lė­šas. Pa­gal tą ten­den­ci­ją, ku­rią mes ma­to­me, tos al­ter­na­ty­vios prie­mo­nės vis la­biau nau­do­ja­mos. Bet, ma­tyt, yra ir tam tik­ras psi­cho­lo­gi­nis bar­je­ras, nes įpra­ti­mas kreip­tis fi­nan­sa­vi­mo tik į ban­kus is­to­riš­kai yra iš­li­kęs, bet ten­den­ci­ja kei­čia­si.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras. Rim­tas at­sa­ky­mas.

E. JANKEVIČIUS. Ačiū už klau­si­mą. Po­li­ti­kai ne­ga­li kiš­tis ir aiš­kin­ti teis­mų spren­di­mo. Aš, kaip tei­sin­gu­mo mi­nist­ras, to pa­da­ry­ti ne­ga­liu, bet po jū­sų, Sei­mo na­ry, pa­klau­si­mo, mes ga­li­me pa­siū­ly­ti, tu­ri­me Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos tar­ny­bą, ji to­kiais klau­si­mais ga­lė­tų pa­kon­sul­tuo­ti. Po jū­sų pa­klau­si­mo mes im­si­mės pa­tys ini­cia­ty­vos ir pa­siū­ly­si­me tė­vams kon­sul­ta­ci­ją.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Vin­kus. Ruo­šia­si G. Skais­tė, bet jos ne­ma­tau sa­lė­je, tad ruo­šia­si R. Mar­ti­nė­lis.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, ka­dan­gi pra­ei­tą kar­tą Vy­riau­sy­bės va­lan­do­je tams­tos ne­bu­vo, bu­vo­te ko­man­di­ruo­tė­je, no­riu pa­klaus­ti dvie­jų trum­pų klau­si­mų.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros vie­šų­jų įstai­gų tur­tą val­do pa­nau­dos tei­sė­mis, amor­ti­za­ci­niai at­skai­ty­mai nė­ra įskai­čiuo­ti į svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų kai­nas, tur­to sa­vi­nin­kas at­skir­tas nuo tur­to var­to­to­jo pa­slau­gų, įkai­niai ne­pa­grįs­ti re­a­lio­mis pa­slau­gos tei­ki­mo kai­no­mis… są­nau­do­mis. Vyks­ta dis­ku­si­jos dėl įver­ti­ni­mo tiks­lin­gu­mo pa­nau­dos tei­sę pa­keis­ti pa­ti­kė­ji­mo tei­se, bet ben­dra nuo­mo­nė kol kas ne­su­bren­du­si. No­rė­siu iš­girs­ti jū­sų nuo­mo­nę.

Ir ant­ras klau­si­mas. Są­ry­šis su se­ny­vo am­žiaus žmo­nėms tei­kia­mų pa­slau­gų po­rei­kiais, o jie, kaip ži­no­me, di­dė­ja. No­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti, ko­kia da­bar yra pa­dė­tis ten­ki­nant pa­lia­ty­vio­sios pa­gal­bos pa­slau­gų po­rei­kį? Ar­ti­mie­ji šia­me sun­kia­me eta­pe daž­nai pa­ten­ka į be­vil­tiš­ką pa­dė­tį ieš­ko­da­mi me­di­kų pa­ra­mos. Ko­kį tu­ri­te šiuo me­tu pa­slau­gų tei­ki­mo po­ten­cia­lą, ko­kį laips­nį jis ten­ki­na…

PIRMININKĖ. Lai­kas.

A. VINKUS (LSDDF). …ir kaip pla­nuo­ja­te plės­ti šią sri­tį at­ei­ty­je? Anks­tes­nė­je ka­den­ci­jo­je bu­vo de­kla­ruo­ja­ma, kad pa­lia­ty­via­jai pa­gal­bai bus ski­ria­mos ne­ma­žos Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mos lė­šos. Ar taip įvy­ko? Jei taip, kaip tos lė­šos bu­vo pa­skirs­ty­tos ir kur in­ves­tuo­tos?

PIRMININKĖ. Ačiū. Mi­nist­re.

A. VERYGA (LVŽSF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Pra­dė­siu nuo pir­mo­sios da­lies, dėl tur­to val­dy­mo for­mos kei­ti­mo. Iš tik­rų­jų se­na dis­ku­si­ja, ir la­bai tei­sin­gos jū­sų pa­sta­bos. Ga­liu pa­sa­ky­ti tiek, kad pre­ce­den­tą mes tu­ri­me kal­bė­da­mi apie švie­ti­mo įstai­gų val­dy­mą, ku­ris, aš ma­nau, yra pa­si­tei­si­nęs. Iš tik­rų­jų šian­dien die­ną svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų val­dy­me mes ma­to­me daug to­kių prie­lai­dų, ku­rios ne­ku­ria mo­ty­vo efek­ty­viai val­dy­ti tur­tą, iš tik­rų­jų ne­su­da­ro ga­li­my­bių to tur­to amor­ti­za­ci­ją, nu­si­dė­vė­ji­mą įskai­čiuo­ti į įkai­nį. Sei­me jau re­gist­ruo­tos pa­tai­sos, ku­rios to­kias ga­li­my­bes įtei­sin­tų. Kaip Sei­mas ap­si­spręs, mes ma­ty­si­me, bet mi­nis­te­ri­jo­je mes tik­rai ne kar­tą bu­vo­me su­si­ti­kę ir su įstai­gų va­do­vais, ir su Sei­mo na­riais, kal­bė­jo­me ir apie ga­li­my­bę tą tur­to val­dy­mo for­mą keis­ti. Sei­mas ap­si­spręs. Aš ti­kiuo­si, kad ap­si­spręs tei­gia­mai. Ta­da mes ga­lė­si­me tik­rai įskai­čiuo­ti ši­tuos da­ly­kus į įkai­nį ir tik­rai, aš ma­nau, bus adek­va­tes­ni.

Dėl pa­lia­ty­viosios prie­žiū­ros. De­ja, bet ji ne­ten­ki­na šian­dien die­nos po­rei­kio, bet ne tik dėl lo­vų trū­ku­mo, nes lo­vų nor­ma­ty­vas yra pa­di­din­tas nuo 9 iki 12. Ga­li­my­bės joms steig­tis yra žen­kliai di­des­nės. PSDF tos lė­šos yra nu­ma­ty­tos. Bet yra ki­ti dar da­ly­kai pa­da­ry­ti. Yra iš­plės­ta ko­man­da pa­lia­ty­viosios slau­gos tei­ki­mo, su­da­ry­tos ge­res­nės są­ly­gos at­si­ras­ti hos­pi­sams. La­bai ti­ki­mės, kad įstai­gos ši­tą pa­slau­gą plė­tos. Anks­čiau ar vė­liau mū­sų vi­si pa­cien­tai, ku­riems to­kios pa­gal­bos rei­kia, ją gaus. Man sun­ku pa­sa­ky­ti, per kiek lai­ko tai įvyks, bet tik­rai mes iš sa­vo pu­sės tas prie­lai­das esa­me su­kū­rę.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia R. Mar­ti­nė­lis. Ruo­šia­si G. Vai­če­kaus­kas.

R. MARTINĖLIS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš klau­si­mą ir­gi svei­ka­tos ap­sau­gos mi­ni­s­t­rui tu­riu. Iš tik­rų­jų da­bar dėl pa­val­džių as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų va­do­vų kon­kur­sų. Jūs pa­tvir­ti­no­te kon­kur­sų reg­la­men­tą, kad ga­li­te rink­tis iš dvie­jų pir­mą­jį eta­pą per­ėju­sių pre­ten­den­tų. Vals­ty­bės tar­ny­bo­je to­kia prak­ti­ka yra, bet as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų va­do­vai nė­ra vals­ty­bės tar­nau­to­jai. Be to, tie kon­kur­sai da­bar kaž­kaip su vi­so­kio­mis is­to­ri­jo­mis vyks­ta: ir teis­mai, ir ne­ski­ria­mi va­do­vai, pas­kui drau­džia­ma ci­vi­li­nė at­sa­ko­my­bė mi­nis­te­ri­jos. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti, koks pa­grin­di­nis ar­gu­men­tas, koks mo­ty­vas bu­vo įves­ti to­kią tvar­ką?

A. VERYGA (LVŽSF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Jūs iš da­lies jau į jį pats klaus­da­mas ir at­sa­kė­te. Yra to­kia prak­ti­ka vals­ty­bė­je tai­ko­ma. Tie­sa, ji­nai anks­čiau ne­bu­vo tai­ko­ma svei­ka­tos sek­to­riu­je. Ar­gu­men­tų yra ke­le­tas, nes dėl tų pro­ble­mų, su ku­rio­mis su­si­du­ria­me, ku­rias jūs įvar­di­no­te, tai ir teis­mai, ir ki­tos pro­ble­mos, į ku­rias mus įve­lia kan­di­da­tai, ku­rie da­ly­va­vo ar­ba lai­mė­jo, ar­ba pra­lai­mė­jo kon­kur­sus, da­bar­ti­nė si­tu­a­ci­ja yra la­bai su­dė­tin­ga šia pras­me, kad ko­mi­si­jos ver­ti­na tik vie­ną, sa­ky­kim, gal ne vie­ną ele­men­tą, bet dau­giau ver­ti­na kom­pe­ten­ci­ją tų da­ly­vių. Kai tas iš­rink­tas da­ly­vis pa­ten­ka tvir­tin­ti mi­nist­rui ir ten­ka ver­tin­ti jau ki­tus as­pektus, tai ir tar­ny­bų gau­tą tam tik­rą in­for­ma­ci­ją, jau la­bai su­dė­tin­ga bū­na kaž­ko­kį spren­di­mą pa­keis­ti.

Aš ma­nau, prak­ti­ka, kad ga­li­ma rink­tis iš dvie­jų kan­di­da­tų jau ver­ti­nant daug pla­tes­nį as­pek­tą, yra ge­ra. Kaip ji­nai veiks, mes pa­ma­ty­si­me, nes dar nė vie­nas kon­kur­sas to­kiu bū­du ne­įvy­ko. Ar mes su­si­dur­si­me su pa­na­šio­mis pro­ble­mo­mis, aš ne­drįs­čiau da­bar spė­lio­ti. Iš tik­rų­jų ta nau­ja tvar­ka ir yra pa­tvir­tin­ta, pri­im­ta žiū­rint į ki­tas sri­tis, kur ji­nai jau to­kia yra ga­lio­jan­ti, ir aš ti­kiuo­si, kad tai leis iš­veng­ti tų pro­ble­mų, su ku­rio­mis mes da­bar iki šiol su­si­dur­da­vo­me – teis­mai ir pa­na­šio­s pro­ble­mo­s.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, mi­nist­re. Klau­sia G. Vai­če­kaus­kas. Ruo­šia­si J. Imb­ra­sas.

G. VAIČEKAUSKAS (LSF). Ačiū, mie­la pir­mi­nin­ke, už su­teik­tą žo­dį. Ger­bia­mas fi­nan­sų mi­nist­re, nuo lie­pos 1 die­nos Es­ti­ja net 25 % ma­ži­na ak­ci­zą al­ko­ho­liui. Es­ti­jos ke­liu ke­ti­na pa­suk­ti ir Lat­vi­ja. Pra­šau pa­sa­ky­ti, ką da­rys Lie­tu­va, kad tau­tie­čiai vėl ne­pa­suk­tų al­ko­tu­riz­mo ke­liu? Ačiū.

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų tik­rai si­tu­a­ci­ją ste­bi­me. Tie­siog kal­bant fak­tais, net jei es­tai sa­vo ke­ti­ni­mus įgy­ven­din­tų, vis tiek Lie­tu­vo­je ak­ci­zas bū­tų ma­žes­nis. Kal­bant apie lat­vius, tai jo­kių spren­di­mų nė­ra pri­im­ta. Yra tik­tai spren­di­mas su­da­ry­ti gru­pę, kad įver­tin­tų si­tu­a­ci­ją. Mes tą de­ta­lią in­for­ma­ci­ją tu­ri­me, ati­džiai ste­bi­me, bet dar kol kas ne lai­kas da­ry­ti ko­kias nors to­li sie­kian­čias iš­va­das.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia J. Imb­ra­sas. Ruo­šia­si S. Tu­mė­nas.

J. IMBRASAS (TTF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas prem­je­re, no­rė­jau jums klau­si­mą. (J. Imb­ra­sas.) Pas mus ga­lio­ja, kaip ne­se­niai Vals­ty­bės kon­tro­lė kon­sta­ta­vo, 94 tūkst. įsta­ty­mų. Tai ne­be jū­ra, o van­de­ny­nas, ir aš tą te­mą no­riu pra­tęs­ti. Vals­ty­bės tar­nau­to­jai, ku­rie dir­ba vals­ty­bės tar­ny­bo­je ir kiek­vie­ną die­ną po ran­ka ant sta­lo tu­ri ar tai įsta­ty­mą, ar tai­syk­les, ar reg­la­men­tus, ku­rie re­gu­liuo­ja mū­sų vals­ty­bės ir pi­lie­čių gy­ve­ni­mą, ge­riau­siai ži­no, kaip tas įsta­ty­mas vei­kia, kur sil­pnosios vie­tos ir pa­na­šiai. Kaip pa­da­ry­ti, kad juos pa­ska­tin­tu­me, kad jie teik­tų kaip ge­riau­siai ži­nan­tys, ką rei­kė­tų to­bu­lin­ti, kad tas įsta­ty­mas kuo ge­riau tar­nau­tų vals­ty­bei ir jos pi­lie­čiams, ir ver­tin­ti jo dar­bą pa­gal tai? Taip da­ro to­li pa­žen­gu­sios vals­ty­bės ir ta­da ne­be­rei­kia ar­ba su­ma­žė­ja re­for­mų rei­ka­lin­gu­mas, o su­ka­si pa­sto­vus ra­tas, kas­dien, kas mi­nu­tę, kas va­lan­dą, to­bu­li­na­mi ga­lio­jan­tys įsta­ty­mai…

PIRMININKĖ. Lai­kas!

J. IMBRASAS (TTF). …ir su­pap­ras­tė­ja gy­ve­ni­mas, ir vi­si tuo džiau­gia­si. Ar ne­ma­ny­tu­mė­te, kad ir ši­tos te­mos rei­kė­tų, nes nie­ka­da ne­gir­dė­jau, kad kas nors apie tai kal­bė­tų.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Mes esa­me to­li pa­žen­gu­si vals­ty­bė ir šiuo klau­si­mu. Kiek­vie­ną vals­ty­bės tar­nau­to­ją mo­ty­vuo­ja­me mo­kė­da­mi dar­bo už­mo­kes­tį, pa­kan­ka­mai so­li­dų, ir ga­li­my­be da­ry­ti kar­je­rą. Taip pat gau­ti di­des­nį at­ly­gi­ni­mą per ver­ti­ni­mus. Šian­dien ga­lio­jan­čiu Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mu yra su­da­ry­tos vi­sos ga­li­my­bės tie­sio­gi­niam va­do­vui tą dar­buo­to­ją, ku­ris yra ak­ty­vus, ino­va­ty­vus, ko­ky­biš­kai at­lie­ka sa­vo pa­rei­gas, o tą tu­rė­tų da­ry­ti vi­si vals­ty­bės tar­nau­to­jai, ska­tin­ti įvai­rio­mis for­mo­mis. Aš ti­kiuo­si, kad ša­ly­je tai ir vyks­ta, ir nau­jas Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mas, ku­ris įsi­ga­lio­jo sau­sio 1 die­ną, su­da­ro vi­sas prie­lai­das bū­tent taip ir elg­tis, kaip jūs pa­mi­nė­jo­te.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia S. Tu­mė­nas. Ruo­šia­si A. Ma­tu­las.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū. No­rė­čiau kreip­tis į mi­nist­rą M. Kviet­kaus­ką. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, va­kar kon­tro­ver­siš­kai nu­skam­bė­jo po­žiū­riai ir bu­vo ta­ko­skyra tarp Vy­riau­sy­bės ir tarp jū­sų va­do­vau­ja­mos mi­nis­te­ri­jos po­žiū­rio į Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tą. Vy­riau­sy­bė iš es­mės pri­ta­rė šiam pro­jek­tui, na, o prieš ke­lias die­nas jū­sų va­do­vau­ja­ma mi­nis­te­ri­ja su­pei­kė ši­tą pro­jek­tą, ypač dėl per­tvar­kos val­dy­mo. Ar jums, kaip aka­de­mi­nės ap­lin­kos žmo­gui, nė­ra tei­gia­mas da­ly­kas, jūs tai kri­ti­kuo­ja­te, kad ko­mi­si­jo­je bū­tų kuo dau­giau pro­fe­sū­ros, aka­de­mi­nės ap­lin­kos žmo­nių? Keis­tai skam­ba jū­sų tei­gi­mas, kad to­kių spe­cia­lis­tų nė­ra. Juk yra Vil­niaus uni­ver­si­te­to Žur­na­lis­ti­kos ins­ti­tu­tas, yra pro­fe­so­riai…

PIRMININKĖ. Lai­kas!

S. TUMĖNAS (LVŽSF). …A. Nu­ga­rai­tė, A. Vaiš­nys ir ki­ti. Koks jū­sų bū­tų at­sa­ky­mas? Ar tik­rai čia ker­ta­si Vy­riau­sy­bės ir jū­sų mi­nis­te­ri­jos po­žiū­riai?

M. KVIETKAUSKAS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Vy­riau­sy­bės ir mi­nis­te­ri­jos po­žiū­riai tik­rai ne­si­ker­ta, yra pa­tvir­tin­ta ben­dra iš­va­da, ku­ria tik­rai iš es­mės pri­ta­ria­ma Sei­mo svars­to­mam pro­jek­tui, tik­tai siū­lo­mos tam tik­ros pa­sta­bos. Ter­mi­no­lo­gi­ją, kaip api­bū­din­ti ši­tą iš­va­dą, pa­si­ren­ka pa­ti ži­niask­lai­da ir mes ne­ga­li­me bū­ti at­sa­kin­gi už pa­si­ro­dan­čias ant­raš­tes. La­bai kon­struk­ty­viai ver­ti­na­me pa­teik­tą pro­jek­tą, kaip mi­nė­jau. O dėl pa­teik­tos pa­sta­bos ir dėl jū­sų mi­nė­tos pro­fe­sū­ros pa­sta­bos yra tie­siog at­kreip­tas dė­me­sys, kad pa­gal moks­lo sri­čių kla­si­fi­ka­to­rių nė­ra žur­na­lis­ti­kos moks­lo sri­ties, tai­gi rei­kė­tų tiks­lin­ti ši­tą nuo­sta­tą, ko­kios sri­ties moks­lo dak­ta­rai tu­rė­tų bū­ti įtrau­kia­mi į ta­ry­bos at­sto­vus. Tai tik tiek.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Ma­tu­las. Ruo­šia­si J. Baub­lys. (Bal­sai sa­lė­je) Vis­kam lai­kas!

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Mi­nist­re Pir­mi­nin­ke, šią sa­vai­tę į ma­ne krei­pė­si kai ku­rių tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų, pro­ku­ra­tū­ros, po­li­ci­jos, at­sto­vai. Ži­nau, jie krei­pė­si ir į ke­lių ra­jo­nų me­rus in­for­muo­da­mi, kad vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro įsa­ky­mu yra su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri spren­džia, be­rods, nuo 2021 me­tų nai­kin­ti ra­jo­nų teis­mų rū­mus. Jie gau­na to­kius skam­bu­čius. Kaip jie in­for­ma­vo, lie­pė ne­kel­ti pa­ni­kos, nie­kur ne­si­kreip­ti. Bet tos tar­ny­bos ir kai ku­rios vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos, sa­vi­val­dy­bės ne­įsi­vaiz­duo­ja, kaip rei­kės va­ži­nė­ti į di­de­lius mies­tus ir gau­ti lei­di­mus su­lai­ky­ti ir pa­na­šiai, ir pa­na­šiai. Tai no­riu jū­sų pa­klaus­ti, ar tik­rai taip yra ir ar ruo­šia­ma­si to­liau žlug­dy­ti re­gio­nus? Ar tik­rai nuo 2021 me­tų…

PIRMININKĖ. Lai­kas.

A. MATULAS (TS-LKDF). …kaž­kurio mė­ne­sio ra­jo­nuo­se ža­da ne­lik­ti teis­mų rū­mų?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Bet kaž­kaip nie­kaip nei vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro, nei mi­nis­te­ri­jo­je to­kia gru­pė ne­ga­li bū­ti su­da­ry­ta, nes tai nė­ra Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos val­dy­mo sri­tis. Kal­bant apie teis­mo rū­mų bu­vi­mą ir lo­ka­ci­ją, tai spręs ir siū­lys Na­cio­na­li­nė teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­ja. Tai yra Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos val­dy­mo sri­tis. Ir bet ko­kiu at­ve­ju, jei­gu to­kie siū­ly­mai yra, ir da­bar jau teis­mų re­for­ma yra įvy­ku­si, tai spren­di­mas yra toks – tik­rai ne­to­lin­ti pa­slau­gų nuo gy­ven­to­jų, ne­svar­bu, ar tai bū­tų pa­rei­gū­nai, ar gy­ven­to­jai.

Jei­gu kur nors ne­lie­ka teis­mo rū­mų (jei­gu, sa­kau, nes kal­bu hi­po­te­tiš­kai), tai bet ko­kiu at­ve­ju mes tu­ri­me to­kių pa­vyz­džių, ka­da yra teis­mo sa­lės, kur vyks­ta teis­mo pro­ce­sai, to­se vie­to­se, kur bu­vo teis­mai, ir gy­ven­to­jams jo­kių ne­pa­to­gu­mų tik­rai ne­tu­rė­tų kil­ti, yra iš­va­žiuo­ja­mie­ji teis­mo po­sė­džiai.

O apie pro­ce­si­nių veiks­mų at­li­ki­mą, tai vėl­gi ne­su da­bar vi­siš­kai tiks­lus, bet įgy­ven­di­nus tam tik­rų pro­ce­si­nių spren­di­mų per­kė­li­mą į elek­tro­ni­nę erd­vę, tai ga­li­ma da­ry­ti ne­va­ži­nė­jant fi­ziš­kai į vie­ną ar ki­tą teis­mo pa­sta­tą. Bet kol kas tik­rai ne­ga­lė­čiau pa­ko­men­tuo­ti, iš kur jūs to­kias ži­nias ir in­for­ma­ci­ją ga­vo­te, nes apie tai, bent jau aš, nie­ko ne­gir­dė­jau.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, prem­je­re. Pri­me­nu ko­le­goms, kad ga­li­my­bė pa­klaus­ti su­tei­kia­ma pa­gal frak­ci­jas. To­dėl da­bar klau­sia J. Baub­lys. Ruo­šia­si V. Ąžuo­las.

J. BAUBLYS (LSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. No­rė­čiau kreip­tis į so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rą. Ger­bia­mas mi­nist­re, no­rė­jau pa­si­tei­rau­ti dėl nuo­mo­ja­mo sa­vi­val­dy­bės būs­to par­da­vi­mo kai­nos nu­sta­ty­mo. Nė­ra nu­sta­ty­ta aiš­ki tvar­ka, kaip tu­rė­tų bū­ti par­duo­da­mas at­nau­jin­tas, mo­der­ni­zuo­tas so­cia­li­nis būs­tas. Tur­to ver­tin­to­jas įver­ti­na būs­to rin­kos ver­tę, ta­čiau sa­vi­val­dy­bė sko­lą už būs­to at­nau­ji­ni­mą per­ke­lia pir­kė­jui. To­kiu bū­du ga­li­mai pir­kė­jas su­mo­ka dvi­gu­bai už būs­to at­nau­ji­ni­mą. Ar ne­ma­no­te, kad tu­rė­tų bū­ti aiš­kiai nu­sta­ty­ta tvar­ka? Ir ka­da tai ga­lė­tų bū­ti? Ačiū.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju. Iš tie­sų šis in­stru­men­tas ga­lė­tų bū­ti svar­bi pa­gal­ba vys­tant so­cia­li­nį būs­tą ap­skri­tai re­gio­ne. Jei­gu jūs ma­to­te, yra to­kių žen­klų, kad tą tvar­ką rei­kia pa­keis­ti, tai bū­ti­nai duo­ki­te in­for­ma­ci­ją, mes per­žiū­rė­si­me. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia V. Ąžuo­las. Ruo­šia­si K. Gla­vec­kas.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ma­no klau­si­mas bū­tų švie­ti­mo mi­nist­rui. No­rė­čiau pa­klaus­ti dėl ži­niask­lai­dos su­kur­to bur­bu­lo, kad iš mo­kyk­lų bus at­ima­mos lė­šos ir vi­sa ki­ta. Gal ga­lė­tu­mė­te nu­ra­min­ti bent švie­ti­mo ben­druo­me­nę, kad ne­at­si­ras­tų vėl vi­so­kie juo­die­ji są­ra­šai, dar kaž­ko­kie da­ly­kai, kad žmo­nės ga­lė­tų, taip sa­kant, ra­miai gy­ven­ti.

A. MONKEVIČIUS. Ačiū už ši­tą klau­si­mą. Iš tik­rų­jų ne­la­bai ką ga­lė­čiau ir pa­sa­ky­ti, tik­rai jo­kių są­ra­šų nė­ra, nie­kas ne­si­kei­čia. Ma­nau, kad tei­sin­ga ži­nia yra to­kia, kad kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė per­žiū­ri sa­vo mo­kyk­lų tin­klo to­bu­li­ni­mo pen­ke­rių me­tų pla­nus. Kaip tik 2020 me­tais bai­gia­si, ir su kiek­vie­na sa­vi­val­dy­be no­ri­me pa­si­žiū­rė­ti, kaip bū­tų ga­li­ma, at­si­žvel­giant į kon­kre­čią si­tu­a­ci­ją, tvar­ky­ti tin­klą taip, kad kiek­vie­nas vai­kas kiek­vie­no­je mo­kyk­lo­je tu­rė­tų kiek ga­li­ma ge­res­nes są­ly­gas. Vi­sa tai orien­tuo­ta į vai­kų pa­sie­ki­mų ste­bė­se­ną, į vai­kų mo­ky­mo­si re­zul­ta­tus, ir da­bar yra svars­to­mi įvai­rūs mo­de­liai, ku­rie pa­si­tei­si­nę. Daž­niau­siai tai yra tam tik­ras įtin­kli­ni­mas: jei­gu ir lik­tų že­mes­nės pa­ko­pos mo­kyk­la, kad ji ne­bū­tų vi­siš­kai izo­liuo­ta, bū­tų tin­klo da­lis. Tai ga­li­ma da­ry­ti ku­riant mo­kyk­lų sky­rių tin­klą ar­ba net jun­giant į vie­ną ju­ri­di­nį as­me­nį – to­kia pa­tir­tis ir­gi yra.

Su kiek­vie­na sa­vi­val­dy­be mes ra­miai pa­si­žiū­ri­me. Į tai nu­krei­pia­me ir pa­gal­bą. Kiek­vie­nai sa­vi­val­dy­bei pa­gal aiš­kius skaid­rius kri­te­ri­jus nu­ma­to­me (ir šie­met, ir ki­tais me­tais) gel­to­nų­jų au­to­bu­siu­kų sky­ri­mą. Mes su su­sie­ki­mo mi­nist­ru esa­me ap­ta­rę, kad gal­būt bus pa­gal aiš­kius kri­te­ri­jus skir­ta (kur rei­kia kai­mo vie­to­vė­je pa­tvar­ky­ti ke­liu­kus) tam tik­ra su­ma. Bet vėl­gi sie­jant su tuo, kaip sa­vi­val­dy­bės steng­sis pa­si­rū­pin­ti kiek­vie­nu vai­ku.

O fi­nan­sa­vi­mo in­stru­men­tai lie­ka tie pa­tys, ko­kie da­bar yra. Jei­gu rei­kė­tų, mes juos to­bu­lin­tu­me taip, kad bū­tent tai tar­nau­tų vai­kų sėk­mei. Kar­tu no­riu pa­sa­ky­ti, yra spren­džia­mi ir so­cia­li­niai klau­si­mai – mo­ky­to­jų, ki­tų dar­buo­to­jų. Pir­miau­sia mo­ky­to­jų. Jiems yra su­da­ry­tos ga­li­my­bės ir to­mis ga­li­my­bės šie­met pa­si­nau­do­jo per 300 mo­ky­to­jų. Pir­miau­sia tie, ku­rie ga­lė­jo įgy­ti pa­pil­do­mą pra­di­nių kla­sių ar­ba iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo kva­li­fi­ka­ci­ją, kad ga­lė­tų įsi­dar­bin­ti ten, kur jų trūks­ta. O jų trūks­ta daug kur.

Ir šie­met vėl­gi yra skel­bia­ma ga­li­my­bė to­kia, čia jo­kio kon­kur­so kaip ir nė­ra, bet gam­tos moks­lų ir ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­jai tu­ri ga­li­my­bę kva­li­fi­kuo­tis į gre­tu­ti­nę spe­cia­ly­bę. Che­mi­kas – fi­zi­ku, ma­te­ma­ti­kas ir­gi ga­li tap­ti fi­zi­ku, ir jie taip pat iš­plės­tų sa­vo ga­li­my­bę tu­rė­ti krū­vį, tu­rė­ti ga­li­my­bę dirb­ti to­liau ten, kur jų rei­kia. Tai­gi vi­sas kom­plek­sas prie­mo­nių bū­tent ši­taip ma­ty­ti tin­klo per­tvar­ką, bet pa­grin­di­nis tiks­las yra vai­kų sėk­mė ir skir­tu­mų ma­ži­ni­mas. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Klau­sia K. Gla­vec­kas. Ruo­šia­si E. Gent­vi­las.

K. GLAVECKAS (LSF). Klau­si­mas bus fi­nan­sų mi­nist­rui, na­tū­ra­lu. No­riu pa­si­da­lin­ti tam tik­ra pras­me tri­mis ži­nio­mis: ge­ra, blo­ga ir rū­pes­čiu. Ge­ra ži­nia ta, kad biu­dže­tas iš tik­ro ren­ka­mas ir la­bai efek­ty­viai. Fak­tiš­kai vi­si straips­niai vyk­do­mi, per­vir­šis aki­vaiz­dus, va­di­na­si, fi­nan­sai yra vi­siš­kai ne­blo­gi.

Blo­ga ži­nia yra ta, be abe­jo, kad es­tai čia prieš vi­są eu­ro­pi­nę tvar­ką ban­do nu­griau­ti mus su to al­ko­ho­lio ak­ci­zais. Bet, aš ži­nau, at­sa­ką ga­li­ma ras­ti ir nu­tie­siant mais­to­tie­kį į Es­ti­ją, ki­taip sa­kant, deg­ti­nė­lės triū­be­lę.

Ir pa­grin­di­nis da­ly­kas, ką aš no­rė­jau šne­kė­ti, – džiaugs­mas. Ar jau­čia­te to­kį pa­si­ten­ki­ni­mą? Iš tik­rų­jų ge­rai, vi­si mes džiau­gia­mės, kad S. Ja­ke­liū­nas yra iš­rink­tas į Eu­ro­pos Par­la­men­tą. La­bai ge­ra ži­nia. Nors vi­si ban­dys su­pras­ti kiek ki­taip, bet aš ma­nau, kad tai yra la­bai ge­ra ži­nia. Ko­kia jū­sų nuo­mo­nė dėl tų vi­sų tri­jų da­ly­kų: dėl pir­mo džiaugs­mo – biu­dže­to, dėl an­tro – pro­duk­to­tie­kio ir dėl mū­sų ko­le­gos Sta­sio iš­ėji­mo iš mū­sų Lie­tu­vos ir te­nai da­ry­mo tvar­kos? Ačiū.

V. ŠAPOKA. Ačiū už net tris klau­si­mus. Kal­bant apie biu­dže­to su­rin­ki­mą, taip, esa­me pa­skel­bę ofi­cia­lią sta­tis­ti­ką. Iš tik­rų­jų ben­dras pla­nas yra vir­šy­tas, tei­sin­gai pa­ste­bė­jo­te, kad su­ren­ka­mu­mas tik­rai yra ge­ras.

Kal­bant apie Es­ti­ją, pui­kiai ži­no­me, ko­kia šiuo me­tu ten ko­a­li­ci­ja, ir ko­kie bus pir­mie­ji žings­niai, dar sun­ku nu­spė­ti, nes ko­a­li­ci­ja tik­rai la­bai mar­ga. Aš ma­nau, kad ar­ti­miau­siu me­tu tik­rai gir­dė­si­me įvai­rių pa­svars­ty­mų iš Es­ti­jos Vy­riau­sy­bės, bet ar bus la­bai drą­sių žings­nių, tik­rai kol kas dar abe­jo­ju.

Kal­bant apie ger­bia­mą Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką, jei­gu siun­čia­mas žmo­gus nuo Lie­tu­vos į Eu­ro­pos Par­la­men­tą, ma­nau, tuo tu­ri džiaug­tis vi­si, nes Lie­tu­vos in­te­re­sams rei­kia at­sto­vau­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia E. Gent­vi­las. Ruo­šia­si R. Juš­ka.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas prem­je­re, ma­nau, tik­rai vals­ty­biš­ką klau­si­mą pa­teik­siu. Šį­ryt Se­niū­nų su­ei­go­je mi­nė­jau, na­tū­ra­lu, ten ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti, nes tai jū­sų ran­ko­se. Lie­tu­vos eu­ro­ko­mi­sa­ras, kan­di­da­tū­ra į eu­ro­ko­mi­sa­ro po­zi­ci­ją. Ga­li­ma temp­ti, kol po Pre­zi­den­to prie­sai­kos bus su­for­muo­ta nau­ja Vy­riau­sy­bė. Ta­da pa­aiš­kės, kad 27 vals­ty­bės jau no­mi­na­vo sa­vo eu­ro­ko­mi­sa­rus, jie jau pa­si­da­li­no port­fe­lius, lie­tu­vių eu­ro­ko­mi­sa­rui liks, kas liks.

Yra va­rian­tas iki lie­pos 12 die­nos. Jū­sų Vy­riau­sy­bė ap­si­spren­džia, tei­kia Sei­mui, kol Sei­mas dir­ba, ir mū­sų eu­ro­ko­mi­sa­ras jau da­ly­vau­ja de­ry­bo­se dėl port­fe­lių da­ly­bų. Koks jū­sų ap­si­spren­di­mas? Aš ra­gi­nu grei­čiau šiai Vy­riau­sy­bei ap­si­spręs­ti.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ačiū. Aš pa­lai­kau grei­tes­nį spren­di­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia R. Juš­ka. Ruo­šia­si J. Var­ka­lys.

R. JUŠKA (LSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas prem­je­re, per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą įpras­ta klaus­ti. Aš no­rė­čiau pra­šy­ti.

Pas­ta­rų­jų die­nų įvy­kiai Jur­bar­ke, kai Jur­bar­kas virs­ta Tvin Pyk­so mies­te­liu, ke­lia ne­ri­mą vi­suo­me­nei, ypač jau­ni­mui, tė­vai vai­kus bi­jo iš­leis­ti į gat­vę, į ren­gi­nius, į tre­ni­ruo­tes. Be­veik prieš dvi sa­vai­tes nuo nar­ko­ti­kų… mies­to cen­tre ap­leis­ta­me pa­sta­te ran­da­mas la­vo­nas, ta­me pa­čia­me pa­sta­te, pa­si­ro­do, ne­pil­na­me­čių jau bu­vo nu­žu­dy­tas jau­nuo­lis, res­pub­li­ki­nė ži­niask­lai­da ra­šo apie tai, kad tuo me­tu į Jur­bar­ką at­vež­tas di­de­lis nar­ko­ti­kų kie­kis, to­mis pa­čio­mis die­no­mis ban­do­ma iš­prie­var­tau­ti mer­gai­tę, ku­ri pa­ty­rė sun­kų kū­no su­ža­lo­ji­mą, siau­bin­gai sun­kų kū­no su­ža­lo­ji­mą, kal­ba­ma apie tai, ar iš­gy­vens, ar ne­iš­gy­vens, iš­girs­ta­mas tei­sin­gu­mo mi­nist­ro at­sa­ky­mas, kad bus tei­kia­ma tik tei­si­nė vals­ty­bės pa­gal­ba, kai Res­pub­li­kos ge­riau­si ad­vo­ka­tai siū­lo­si ne­mo­ka­mai teik­ti pa­slau­gas.

Ar jūs ne­ma­no­te, kad bū­tų tiks­lin­ga su­da­ry­ti tarp­ži­ny­bi­nę, tar­pins­ti­tu­ci­nę dar­bo gru­pę ši­tiems įvy­kiams įver­tin­ti, nes sa­vi­val­dy­bės nau­do­ja­mas pa­sta­tas, esan­tis mies­to cen­tre, aki­vaiz­džiai ne­si­rū­pi­na­ma juo kaip… tur­to nau­do­ji­mo, val­dy­mo ir dis­po­na­vi­mo tvar­ka, ren­ka­si vi­sas mies­to jau­ni­mas ir dėl nak­vy­nės, ir dėl ne­ge­rų dar­bų. Anks­čiau esu krei­pę­sis…

PIRMININKĖ. Klaus­ti – mi­nu­tė.

R. JUŠKA (LSF). At­si­pra­šau, la­bai svar­bus klau­si­mas vi­sai vi­suo­me­nei, res­pub­li­ki­nė ži­niask­lai­da yra iš­kė­lu­si šį klau­si­mą. Ar jūs ne­ma­no­te, kad tar­pins­ti­tu­ci­nės dar­bo gru­pės su­da­ry­mas įver­tin­ti vi­są ši­tą si­tu­a­ci­ją, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­pil­do­mų spe­cia­lių­jų prie­mo­nių sky­ri­mas, anks­čiau taip bu­vo da­ro­ma, vi­siems tiems nu­si­kal­ti­mams iš­aiš­kin­ti, dėl nar­ko­ti­kų at­ve­ži­mo bū­tų tiks­lin­gas?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ne­ma­nau, kad mes tu­rė­tu­me bau­gin­tis ir bau­gin­ti vi­suo­me­nę. Nu­si­kals­ta­mos vei­kos tik­rai yra įvai­rios, ir jū­sų iš­var­dy­tos, ir sun­kios. Tie­siog jei­gu tai nė­ra pa­gal pa­jė­gu­mus, nes jūs kal­ba­te apie di­de­lio kie­kio nar­ko­ti­kų at­ve­ži­mą, tai iš vi­so ne­su­pran­ta­mas da­ly­kas, apie ką mes kal­ba­me ir ką ga­li­me kal­bė­ti, jei­gu tai nė­ra pa­jė­gus Tau­ra­gės ap­skri­ties vy­riau­sia­sis ko­mi­sa­ria­tas iš­tir­ti, tai yra Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to ir Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro kom­pe­ten­ci­ja.

Nu­si­kals­ta­mų vei­kų ir tų pro­ble­mų, ku­rias jūs įvar­di­jo­te, su­si­ju­sių su so­cia­li­niais klau­si­mais, pre­ven­ci­ja yra sa­vi­val­dos kom­pe­ten­ci­ja ir sa­vi­val­dy­bės. Kaž­ko­kius pa­pil­do­mus da­li­nius ar­ba prie­mo­nes įves­ti tik­rai ne­ma­tau pras­mės. Tie­siog rei­kia pa­si­tiks­lin­ti, ar tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos, ku­rios at­sa­kin­gos už nu­si­kal­ti­mų ir pre­ven­ci­ją, ir ty­ri­mą, ge­ba at­lik­ti dar­bą, ko­kia yra šių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sta­di­ja, kiek yra iš­si­aiš­kin­ta, kiek yra pa­ženg­ta. Da­bar su­da­ry­ti ko­kią nors spe­cia­lią gru­pę tik­rai ne­ma­tau pras­mės. Tos ins­ti­tu­ci­jos pri­va­lo veik­ti, kas­dien pri­va­lo veik­ti, ir jei­gu yra rei­ka­lin­gas glau­des­nis ben­dra­dar­bia­vi­mas, tą da­ly­ką pa­da­ry­ti ir ben­dra­dar­biau­ti kal­bant apie pa­tį Jur­bar­ko mies­tą ir ap­skri­ties mas­tu.

Ne­ma­nau, kad ši­tas įvy­kis ir ši­tie re­zo­nan­są su­kė­lę įvy­kiai yra pa­lik­ti be dė­me­sio. Tie­siog rei­kia mums, ir kaip Sei­mo na­riams, ir kaip po­li­ti­kams, pa­si­žiū­rė­ti ir pa­si­do­mė­ti, ar tik­rai at­lie­ka­mi vi­si veiks­mai, kad tie nu­si­kal­ti­mai bū­tų iš­aiš­kin­ti, ir ar vi­sos ins­ti­tu­ci­jos vyk­do sa­vo funk­ci­jas, kad bū­tų at­lie­ka­ma tin­ka­ma pre­ven­ci­ja ir spren­džia­mi tie klau­si­mai. Da­lis iš jų so­cia­li­niai, ku­riuos jūs pa­mi­nė­jo­te, kal­bė­da­mas apie jau­ni­mo su­si­bū­ri­mo vie­tas, apie gal­būt ne­už­im­tu­mą, apie pa­sta­tų ne­pri­ežiū­rą. Tas dar­bas pri­va­lo bū­ti pa­da­ry­tas. Jei­gu ma­ty­si­me ar bus sig­na­li­zuo­ta, kad si­tu­a­ci­ja yra to­kia, jog ne­su­ge­ba ins­ti­tu­ci­jos vie­to­je pri­im­ti spren­di­mų, ta­da bus pa­da­ry­ti ki­ti spren­di­mai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia J. Var­ka­lys.

J. VARKALYS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas fi­nan­sų mi­nist­re, kiek­vie­nais me­tais so­cia­li­nėms reik­mėms ski­ria­ma iš biu­dže­to dau­giau kaip 5 mlrd. eu­rų. Tai di­džiu­lė su­ma. Ar ne­nu­ma­to­te ko­kio nors bū­do, kaip pa­ska­tin­ti ver­slą pri­si­dė­ti prie ši­tos so­cia­li­nės naš­tos įvei­ki­mo? Kas yra nu­ma­ty­ta ir Darb­da­vių so­cia­li­nių ini­cia­ty­vų įsta­ty­me po pa­tei­ki­mo? Kaip ver­ti­na­te šį įsta­ty­mą ir kaip ver­ti­na­te tas prie­mo­nes, ku­rios nu­ma­ty­tos ska­tin­ti ver­slą? To ska­ti­ni­mo, ku­ris bu­vo iki šiol, tru­pu­tė­lį yra per ma­ža, ge­ro­kai per ma­ža net to­kioms la­bai pa­pras­toms, rei­ka­lin­goms prie­mo­nėms kaip būs­to įsi­gi­ji­mas jau­noms šei­moms, svei­ka­tos prie­mo­nėms, svei­kos gy­ven­se­nos prie­mo­nėms įgy­ven­din­ti ir ki­tiems da­ly­kams. Ačiū.

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Ma­nau, pra­dė­ki­me nuo to, kad so­cia­li­nė ver­slo at­sa­ko­my­bė yra di­džiau­sia ta­da, kai yra skaid­riai mo­ka­mi mo­kes­čiai. Tai pir­ma.

Ant­ras da­ly­kas. Tai, kad įmo­nės pa­pil­do­mai el­gia­si so­cia­liai at­sa­kin­gai, tik­rai ši­tą ten­den­ci­ją rei­kia svei­kin­ti. Bet jei­gu tai da­ro­ma tie­siog ma­žes­nių mo­kes­čių są­skai­ta, tai jau ne įmo­nių so­cia­li­nė at­sa­ko­my­bė, o tie­siog leng­va­tos. Bū­ti so­cia­liai at­sa­kin­gam vals­ty­bės pi­ni­gais, ne­ma­nau, kad tai yra tik­ro­ji so­cia­li­nė at­sa­ko­my­bė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, vi­si no­rin­tys pa­klaus­ti pa­klau­sė. Pa­pil­do­mai no­ri pa­klaus­ti K. Gla­vec­kas per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šom.

K. GLAVECKAS (LSF). Klau­si­mas. Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, sa­ky­ki­te, kur jūs pie­tau­si­te? Gal aš ga­lė­čiau jus pa­kvies­ti kar­tu pa­val­gy­ti, nes Sei­me nė­ra kur val­gy­ti? Įsi­vaiz­duo­ja­te? Pri­si­va­rė­me iki to, kad ko­le­gos sau­sais da­vi­niais, o tie, ku­rie čia sė­di, dar tru­pu­tė­lį ir­gi no­ri val­gy­ti.

PIRMININKĖ. Į jū­sų pro­vo­kuo­jan­čius klau­si­mus jau pra­ėju­sį kar­tą at­sa­ki­nė­jo Sei­mo Pir­mi­nin­kas. Mie­lai kvie­čiu puo­de­lio ka­vos.

K. GLAVECKAS (LSF). Mes su­ži­no­jo­me, kad jis val­go kep­tus triu­šius.

PIRMININKĖ. Ne­val­go­me triu­šio. Ačiū už pa­juo­ka­vi­mus ir pa­links­mi­ni­mą.

K. GLAVECKAS (LSF). Ne, pa­lau­ki­te! Skran­dis ne­juo­kau­ja, pir­mi­nin­ke.

PIRMININKĖ. Mie­li ko­le­gos, ne į te­mą jū­sų klau­si­mas. Vy­riau­sy­bės va­lan­da bai­gė­si. Dė­ko­ju Vy­riau­sy­bės na­riams už iš­sa­mius at­sa­ky­mus. Lin­ki­me jiems sėk­mės, o vi­siems dė­ko­ju už dar­bą. Ry­ti­nį po­sė­dį bai­gė­me. (Gon­gas) Už­si­re­gist­ruo­si­me va­ka­ri­nia­me, ku­ris pra­si­dės 14 va­lan­dą. Dė­ko­ja­me. Pa­si­vaikš­čio­ji­mas po Vil­nių. (Bal­sas sa­lė­je) Jei­gu pa­kvie­si­te, taip.* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.