LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NEEILINĖS SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 319

STENOGRAMA

 

2019 m. rugpjūčio 20 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. BAŠKIENĖ

 

 


 

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF*). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pra­de­da­me 2019 m. rug­pjū­čio 20 d. va­ka­ri­nį ple­na­ri­nį po­sė­dį. (Gon­gas) Pra­šo­me re­gist­ruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo 85 Sei­mo na­riai.

 

14.01 val.

Mi­nist­rų prie­sai­kos

 

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas rug­pjū­čio 7 die­ną sa­vo dek­re­tu pa­sky­rė tris nau­jus mi­nist­rus: Lie­tu­vos Res­pub­li­kos su­si­sie­ki­mo mi­nist­ru J. Nar­ke­vi­čių, že­mės ūkio mi­nist­ru A. Pa­lio­nį ir vi­daus rei­ka­lų mi­nist­re R. Ta­ma­šu­nie­nę. O Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas šian­dien pri­ta­rė dėl įga­lio­ji­mų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei su­tei­ki­mo iš nau­jo. Sei­mo sta­tu­tas ir Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mas nu­ma­to, kad Vy­riau­sy­bės na­riai pri­sie­kia Sei­mo po­sė­dy­je. Prie­sai­ką pri­ima, ir tai pra­šy­si­me pa­da­ry­ti, Sei­mo Pir­mi­nin­kas V. Pranc­kie­tis.

Pri­min­siu tvar­ką, mi­nist­ras pri­sie­kia sto­vė­da­mas prie­šais Sei­mo Pir­mi­nin­ką, skai­ty­da­mas prie­sai­kos teks­tą pa­dė­jęs ran­ką ant Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos. Pri­sie­kęs mi­nist­ras pa­si­ra­šo var­di­nį prie­sai­kos la­pą. Nu­sta­ty­tas prie­sai­kos teks­tas ne­tai­so­mas ir ne­kei­čia­mas. Tiek šios nuo­sta­tos ne­si­lai­ky­mas, tiek at­si­sa­ky­mas pri­siek­ti ar pa­si­ra­šy­ti var­di­nį prie­sai­kos la­pą ar­ba pa­si­ra­šy­ti su iš­ly­ga reiš­kia, kad mi­nist­ras ne­pri­sie­kė ir ne­ga­lė­tų ei­ti pa­rei­gų. Var­di­niai prie­sai­kos la­pai per­duo­da­mi Sei­mo Pir­mi­nin­kui ir sau­go­mi Sei­mo kan­ce­lia­ri­jo­je. To­kia tvar­ka.

Tad ma­lo­niai kvie­čiu Sei­mo Pir­mi­nin­ką V. Pranc­kie­tį ir J. Nar­ke­vi­čių at­lik­ti pri­saik­di­ni­mo pro­ce­dū­rą.

Mie­li ko­le­gos, pra­šo­me at­si­sto­ti.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). „Aš, Ja­ros­lav Nar­ke­vič, pri­sie­kiu bū­ti iš­ti­ki­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kai, pri­sie­kiu gerb­ti ir vyk­dy­ti jos Kon­sti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus, sau­go­ti jos že­mių vien­ti­su­mą; pri­sie­kiu vi­so­mis iš­ga­lė­mis stip­rin­ti Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę, są­ži­nin­gai tar­nau­ti Tė­vy­nei, de­mo­kra­tijai, Lie­tu­vos žmo­nių ge­ro­vei.

Te­pa­de­da man Die­vas!“ (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Kvie­čiu pri­siek­ti A. Pa­lio­nį.

A. PALIONIS (LSDDF). „Aš, An­drius Pa­lio­nis, pri­sie­kiu bū­ti iš­ti­ki­mas Lie­tu­vos Res­pub­likai, pri­sie­kiu gerb­ti ir vyk­dy­ti jos Kon­sti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus, sau­go­ti jos že­mių vien­ti­su­mą; pri­sie­kiu vi­so­mis iš­ga­lė­mis stip­rin­ti Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę, są­ži­nin­gai tar­nau­ti Tė­vy­nei, de­mo­kra­tijai, Lie­tu­vos žmo­nių ge­ro­vei.

Te­pa­de­da man Die­vas!“ (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Kvie­čiu pri­siek­ti R. Ta­ma­šu­nie­nę.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). „Aš, Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė, pri­sie­kiu bū­ti iš­ti­ki­ma Lie­tu­vos Res­pub­li­kai, pri­sie­kiu gerb­ti ir vyk­dy­ti jos Kon­sti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus, sau­go­ti jos že­mių vien­ti­su­mą; pri­sie­kiu vi­so­mis iš­ga­lė­mis stip­rin­ti Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę, są­ži­nin­gai tar­nau­ti Tė­vy­nei, de­mo­kra­tijai, Lie­tu­vos žmo­nių ge­ro­vei.

Te­pa­de­da man Die­vas!“ (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, nuo­šir­džiai svei­ki­na­me pri­sie­ku­sius mi­nist­rus. Lin­ki­me Vy­riau­sy­bei, ku­ri ga­vo pa­si­ti­kė­ji­mą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, ku­ri tu­ri pa­si­ti­kė­ji­mą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to, lin­ki­me sėk­mės ir at­sa­ko­my­bės. Pa­si­ti­kė­ji­mas yra. Lau­kia di­de­li, pras­min­gi ir at­sa­kin­gi dar­bai.

 

14.01 val.

Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-2721 9, 15 ir 33 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektas Nr. XIIIP-3576(2) (pri­ėmi­mas)

 

Tę­sia­me va­ka­ri­nį po­sė­dį. Dar­bo­tvarkės 2-2 klau­si­mas – Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo 9, 15 ir 33 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3576(2). Pri­ėmi­mas.

Vyk­dy­si­me pri­ėmi­mą pa­straips­niui. Yra gau­ta pa­siū­ly­mų, to­dėl ma­lo­niai kvie­čiu Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę G. Bu­ro­kie­nę. Ap­tar­si­me gau­tus pa­siū­ly­mus.

Dėl 1 straips­nio yra gau­tas Sei­mo na­rio J. Raz­mos pa­siū­ly­mas. Ger­bia­ma­sis Jur­gi, žo­dis jums. Pri­sta­ty­ki­te.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Sei­me mes jau anks­tes­nė­je sta­di­jo­je pa­ro­dė­me po­li­ti­nę va­lią, kad… Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, kol vyks­ta šur­mu­lys ir svei­ki­ni­mai, tai kaž­kaip su­dė­tin­ga kal­bė­ti apie… Gal pa­da­ro­me per­trau­ką.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tech­ni­nė po­ros mi­nu­čių per­trau­ka pa­svei­ki­ni­mams, nes sa­lė­je triukš­mas ir mes ne­ga­li­me gir­dė­ti, ką ko­le­gos tei­kia sa­vo pa­siū­ly­muo­se. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

 

Per­trau­ka

 

PIRMININKĖ. Ačiū, ger­bia­mie­ji ko­le­gos. Su­tei­kiu žo­dį J. Raz­mai. Pra­šau vi­sų dė­me­sio! Pra­šo­me. Dėl 1 straips­nio jūs pa­tei­kė­te pa­siū­ly­mą, taip pat dėl 2 straips­nio ir dėl 3 straips­nio. Šie pa­siū­ly­mai yra tar­pu­sa­vy­je su­si­ję. Ar ga­li­me pra­šy­ti Sei­mo pri­ta­ri­mo kar­tu pri­sta­ty­ti ir kar­tu ap­tar­si­me. J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, mums jau anks­tes­nė­je sta­di­jo­je fik­sa­vus po­li­ti­nę va­lią, kad už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai į rin­kė­jų są­ra­šus įra­šo­mi at­ski­rai, vis dėl­to, ma­nau, rei­kė­tų pa­svars­ty­ti, kiek to­kių apy­gar­dų jiems tu­rė­tų bū­ti su­da­ry­ta. Aš ma­nau, ne­pa­kan­ka pa­sa­ky­ti, kad vie­ną apy­gar­dą su­da­ro­me, ir vis­kas čia la­bai ge­rai. Ma­nau, kad tu­ri bū­ti ras­ti ob­jek­ty­vūs spren­di­mai, ku­rie už­tik­rin­tų Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo jau ne kar­tą pa­brėž­tą pi­lie­čių rin­kė­jų bal­so ly­gia­ver­tiš­ku­mą. Ne­tu­ri bū­ti, sa­ky­kim, už­sie­ny­je gy­ve­nan­čio Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čio bal­sas tris kar­tus ma­žiau reikš­min­gas ne­gu to, ku­ris įra­šy­tas Lie­tu­vos apy­gar­do­je. Aš ir pa­siū­liau tam tik­rą ob­jek­ty­vų kri­te­ri­jų, kad bū­tų su­da­ry­ta tiek apy­gar­dų už­sie­nio lie­tu­viams, kiek kar­tų bal­suo­jan­čių ten rin­kė­jų skai­čius ski­ria­si nuo Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je bal­suo­jan­čių rin­kė­jų skai­čiaus. Pa­aiš­ki­nu pa­pras­čiau. Jei­gu, tar­ki­me, Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je apy­gar­do­se bal­sa­vo mi­li­jo­nas rin­kė­jų, o, tar­kim, už­sie­ny­je bal­sa­vo 50 tūkst., va­di­na­si, ten bal­sa­vo 5 %, tai ati­tin­ka­mai nuo 71 apy­gar­dos 5 % reikš­tų 3,5 apy­gar­dos už­sie­nio lie­tu­viams. Ap­va­li­nant tu­rė­tų bū­ti su­da­ro­mos 3 apy­gar­dos, o li­ku­tis pri­de­da­mas prie Lie­tu­vos pir­mo­sios apy­gar­dos. Ma­no siū­ly­mo to­kia es­mė, kad ob­jek­ty­viai bū­tų nu­sta­ty­ta, kiek apy­gar­dų tu­ri bū­ti su­da­ry­ta už­sie­nio lie­tu­viams, ir ma­nau, kad jų pa­gal šian­die­ni­nę si­tu­a­ci­ją tik­rai tu­rė­tų bū­ti ne ma­žiau kaip dvi.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, kaip Sta­tu­tas rei­ka­lau­ja, ar yra 29 Sei­mo na­riai, ku­rie ma­ny­tų, kad rei­kia svars­ty­ti, pra­dė­ti svars­ty­ti J. Raz­mos pa­siū­ly­mus? Taip, yra 29. Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė šiam siū­ly­mui. Re­mian­tis Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo pa­žy­ma, jis yra pa­žy­mė­jęs, kad ga­li bū­ti ap­lin­ky­bių, ku­rios ga­lė­tų bū­ti trak­tuo­ja­mos kaip ypa­tin­gos, ir dėl to bū­tų ga­li­ma tai­ky­ti di­des­nį nei 10 % rin­kė­jų skai­čiaus nuo­kry­pį tam tik­ro­je apy­gar­do­je. Ma­no­me, kad bū­tent tai, jog pa­sau­lio lie­tu­vių vien­man­da­tė rin­ki­mų apy­gar­da nė­ra su­si­ju­si su kon­kre­čia vals­ty­bės te­ri­to­ri­jos da­li­mi, taip pat tai, kad rin­kė­jų są­ra­šai šio­je apy­gar­do­je for­muo­ja­mi ki­tu prin­ci­pu, lei­džia šiai apy­gar­dai tai­ky­ti ki­to­kius prin­ci­pus ir dėl rin­kė­jų skai­čiaus nuo­kry­pių. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai bu­vo: už – 1, su­si­lai­kė 5.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, da­bar iš­gir­si­me mo­ty­vus, pri­ta­rian­čius ar­ba ne­pri­ta­rian­čius J. Raz­mos pa­siū­ly­mui. Mo­ty­vai už – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš pri­ta­riu J. Raz­mos ini­cia­ty­vai kaip gal­būt pir­mam žings­niui įtei­si­nant vi­sų pi­lie­čių bal­so ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pą. Pir­mam žings­niui, nes čia ne­bū­tų iki ga­lo įtei­sin­ta. Da­bar apy­gar­dos yra skirs­to­mos pa­gal apy­gar­do­je esan­čių gy­ven­to­jų skai­čių. Tas skai­čius yra vi­sai ne­di­de­lis, o už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių pi­lie­čių skai­čius yra la­bai di­džiu­lis. Jei­gu pa­gal ši­tą po­žy­mį skai­dy­tu­me apy­gar­das, tai ten tu­rė­tų bū­ti dau­giau ne­gu 10 apy­gar­dų už­sie­ny­je. Ma­tyt, toks žings­nis įtei­sin­ti 10 apy­gar­dų gal­būt bū­tų per drą­sus, bet bent jau pir­mu žings­niu įtei­sin­ti tiek apy­gar­dų, kiek bal­sa­vo ati­tin­ka­mai, pa­na­šiai tiek, kiek bal­suo­ja Lie­tu­vo­je, ma­nau, bū­tų dau­giau tei­sy­bės. No­riu pri­min­ti, kad to­se vals­ty­bė­se, kur jų pi­lie­čiams už­sie­ny­je yra su­teik­ta tei­sė bal­suo­ti, pa­vyz­džiui, Pran­cū­zi­jo­je, ro­dos, yra pen­kios apy­gar­dos, Kro­a­ti­jo­je – trys apy­gar­dos, tai yra tik­rai ne vie­na apy­gar­da. Ten pi­lie­čiai, Pran­cū­zi­jo­je ir ki­tur, da­ly­vau­ja ga­na ne­ak­ty­viai, daug ma­žiau, lie­tu­viai taip pat ga­na ne­ak­ty­viai da­ly­vau­ja rin­ki­muo­se, už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys lie­tu­viai. Aš dėl to gal kel­čiau abe­jo­nių, kad mes ke­lia­me to­kį pat rei­ka­la­vi­mą, kad tas ak­ty­vu­mas bū­tų pa­na­šus kaip Lie­tu­vo­je, bet te­gul tai bū­na pir­mas žings­nis. Pri­ta­riu tai idė­jai ir siū­lau pa­lai­ky­ti, ko­le­gos.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – V. Bu­kaus­kas.

V. BUKAUSKAS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų pir­mi­nin­kė jau pa­mi­nė­jo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to spren­di­mą. Iš tie­sų aš pri­ta­riu, kad ne­ga­li­ma pri­tar­ti ko­le­gos J. Raz­mos pa­siū­ly­mui, nes iš­ba­lan­suo­tu­me esa­mą tvar­ką, nes iš tie­sų mū­sų Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas mus įpa­rei­go­ja, kad ne di­des­nė kaip 10 % ar­ba ne ma­žes­nė kaip 10 %. Jei­gu pa­pil­do­mai bū­tų įdie­gia­ma dar vie­na ar dvi apy­gar­dos, ma­nau, šian­dien mes tu­rė­tu­me per­žiū­rė­ti rin­ki­mų apy­gar­das, dau­giau kaip treč­da­lį vien­man­da­ti­nių apy­lin­kių. Iš tie­sų bus la­bai su­dė­tin­ga, vi­suo­me­nė ga­li tu­rė­ti di­džiu­lį ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ir kai ku­riems Sei­mo na­riams ga­li tek­ti at­sto­vau­ti net trims ar ke­tu­rioms te­ri­to­ri­nėms sa­vi­val­dy­bėms. Šian­dien Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė pa­tvir­ti­no, kad 19 rin­ki­mų apy­gar­dų te­ri­to­ri­nės ri­bos jau tu­ri bū­ti per­žiū­ri­mos. Dar dau­giau. Jei­gu žiū­rė­tu­me į 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mus, tai bū­tent už­sie­nio pi­lie­čių tik apie 15 tūkst. da­ly­va­vo sa­vo rin­ki­mų apy­lin­kė­je. Jei­gu pa­žiū­rė­tu­me į šių me­tų Sei­mo, ne Sei­mo, o į Pre­zi­den­to rin­ki­mus ir Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mus, tai di­džiau­sia pi­lie­čių ini­cia­ty­va, per 40 tūkst., bu­vo Pre­zi­den­to rin­ki­muo­se. Jei­gu bū­tų pri­tar­ta J. Raz­mos pa­siū­ly­mui, tai iš tie­sų mes iš­ba­lan­suo­tu­me šios die­nos tvar­ką. Siū­lau ne­pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, ap­si­sprę­si­me bal­suo­da­mi. Bal­suo­ja­me už ar­ba prieš, ar­ba su­si­lai­ko­me už J. Raz­mos pa­siū­ly­mą.

Bal­sa­vo 108 Sei­mo na­riai: už – 32, prieš – 37, su­si­lai­kė 39. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me. 2 straips­nis, kaip ir kal­bė­jo­me, yra su­si­jęs su mū­sų ką tik ap­tar­tu J. Raz­mos pa­siū­ly­mu, to­dėl ne­be­bal­suo­ja­me. 2 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 3 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Ir yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mai, ku­rių pa­grin­du…

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Pri­ta­rė. 3 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me. At­si­ran­da 4 straips­nis. 4 straips­nį su Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mu pri­ima­me. Ir dar vie­nas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ku­rio pa­grin­du taip pat at­si­ran­da 5 straips­nis. Ko­mi­te­tas jam pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti ir pri­im­ti 5 straips­nį? Ga­li­me.

Mo­ty­vai dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. A. Vin­kus. Pra­šom, ko­le­ga.

A. VINKUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Šį pa­va­sa­rį Lie­tu­vos di­plo­ma­ti­nė­se at­sto­vy­bė­se už­sie­ny­je sa­vo pi­lie­ti­nę pa­rei­gą at­li­ko re­kor­di­nis skai­čius Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių. Ne­pai­sant ne­sklan­du­mų, ku­riuos są­ly­go­jo rin­kė­jų re­gist­ra­ci­jos su­tri­ki­mai ar vie­tos paš­to ypa­tu­mai, dau­giau nei 60 tūkst. už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių pi­lie­čių iš­reiš­kė no­rą bal­suo­ti mū­sų vals­ty­bei svar­biais klau­si­mais.

Taip pat per tuos pa­čius bal­sa­vi­mus vy­kę rin­ki­mai pa­ro­dė, kad už­sie­ny­je mes jau tu­ri­me to­kio gausu­mo elek­to­ra­tą, ku­riam pa­gal įsta­ty­mus tu­rė­tų bū­ti su­for­muo­tos net­gi dvi at­ski­ros vien­man­da­tės apy­gar­dos. Po pa­sau­lį pa­skli­dę Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai ne vi­si ki­lę iš Vil­niaus, o da­bar tu­ri sa­vo bal­są ati­duo­ti šio­je vie­no­je Vil­niaus apy­gar­do­je. Ko­dėl? At­ski­ra pa­sau­lio lie­tu­vių apy­gar­da už­tik­rin­tų vi­sų dias­po­ro­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių ly­gy­bę, nes bal­suo­ti to­se apy­gar­do­se, iš ku­rių iš­vyks­ta­ma, nė­ra prak­ti­nių tech­ni­nių ga­li­my­bių, o ki­ti jau gi­mę net ne Lie­tu­vo­je ir nie­kur nė­ra iš­vy­kę iš Lie­tu­vos. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rys, iš­rink­tas šio­je apy­gar­do­je, tu­rės ga­li­my­bę dau­giau dė­me­sio skir­ti už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių po­rei­kiams at­sto­vau­ti.

Mie­lie­ji, ger­bia­mi ko­le­gos, to­li nu­ė­jo­me. Pra­ėjęs re­fe­ren­du­mas pa­ro­dė, kad virš 73 % pi­lie­čių re­mia ši­tą mū­sų ini­cia­ty­vą. To­dėl pa­bai­ki­me šią pa­va­sa­rio se­si­ją, ku­ri bu­vo ypač gau­si Lie­tu­vo­je vy­ku­sių rin­ki­mų, sim­bo­liš­ku Sei­mo bal­sa­vi­mu. Su­da­ry­ki­me są­ly­gas to­liau aug­ti pa­sau­lio lie­tu­vių pi­lie­tiš­ku­mui. Pri­im­ki­me prin­ci­pi­nį spren­di­mą, kad tai yra svar­bu da­bar ir kad Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja, reng­da­ma­si ki­tų me­tų Sei­mo rin­ki­mams, į tai at­si­žvelg­tų da­bar. Jei yra ar bus po­rei­kis, pra­tę­si­me dis­ku­si­jas ir su­grį­ši­me prie de­ta­lių at­ei­ty­je. Kvie­čiu Sei­mo na­rius pa­lai­ky­ti šį mū­sų pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, mes kal­ba­me apie Sei­mo rin­ki­mus apy­gar­do­se. Apy­gar­dos ski­ria­mie­ji po­žy­miai yra du: tai rin­kė­jų skai­čius ir te­ri­to­ri­ja. Nei vie­no, nei ki­to aiš­kiai api­brėž­ti ne­ga­li­me, nei kiek rin­kė­jų, nei pla­ti ne Tė­vy­nė, o čia pla­tus tu mū­sų pa­sau­lis. Pa­aiš­kin­ki­te man, kaip mes vyk­dy­si­me agi­ta­ci­ją? Ar vi­si la­bai no­rės už­si­ra­šy­ti į ši­tą apy­gar­dą, nes gal­būt vals­ty­bė skirs pa­pil­do­mai lė­šų pa­va­ži­nė­ti nuo Alias­kos iki Bu­e­nos Ai­res, nuo Viet­na­mo iki Kam­bo­džos ir dar kur nors? Užuot tvar­kę nor­ma­liai Rin­ki­mų įsta­ty­mą, perėję prie ci­vi­li­zuo­tų eu­ro­pie­tiš­kų rin­ki­mų, kad ne­rei­kė­tų ne­ei­li­nių rin­ki­mų da­ry­ti, vis­ką ga­li­ma pa­da­ry­ti – ir vien­man­da­ti­nin­kus rink­ti, ir są­ra­šus. Ir vi­sa tai ga­li­me pa­da­ry­ti. Iš kai­my­nų ne­si­mo­ko­me. Vis iš­ra­di­nė­ja­me lie­tu­viš­ką dvi­ra­tį. Su­si­rinks 30 tūkst. – vie­na apy­gar­da, su­si­rinks dau­giau, no­rė­si­me dvi, tris da­ry­ti.

Pa­sa­ky­ki­te, ko­kio­je dar ša­ly­je yra to­kie po­žy­miai apy­gar­dų, ku­rio­se žmo­nės bal­suo­ja? Man ten­ka daž­nai kon­tak­tuo­ti su Ru­mu­ni­jos par­la­men­ta­rais, jie tu­ri dvi apy­gar­das, bet jos api­brėž­tos. Vie­na – Ka­na­dos te­ri­to­ri­jo­je, tai vi­si, gy­ve­nan­tys Ka­na­do­je, ren­ka Ru­mu­ni­jos par­la­men­to na­rį. Ir Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos. Tai aiš­kiai api­brėž­ta, kur tie žmo­nės gy­ve­na ir kam jie at­sto­vau­ja. Da­bar gy­ve­na čia, o at­sto­vaus Šiau­rės Ame­ri­kai ir Pie­tų Ame­ri­kai. Vien dėl to ne­ga­liu pri­tar­ti. Gra­žios vi­zi­jos ir gra­žūs no­rai, bet dėl to tik mū­sų rin­ki­mų sis­te­ma pra­lai­mės.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. V. Ving­rie­nė – už.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai kvie­čiu pa­lai­ky­ti tik­rai sa­va­lai­kį spren­di­mą, ku­ris jau se­niai tu­rė­jo bū­ti pri­im­tas. Dias­po­ros apy­gar­da šian­dien Lie­tu­vai rei­ka­lin­ga. Be abe­jo, tam, kad įtrauk­tu­me mū­sų ša­lies pi­lie­čius į vals­ty­bės gy­ve­ni­mą, bū­tų jie iš­girs­ti ir taip pat gal­būt kai kam pa­dė­tų net­gi ap­si­spręs­ti su­grįž­ti į sa­vo is­to­ri­nę tė­vy­nę. Da­lis mū­sų pi­lie­čių se­niai lau­kia ši­tos ga­li­my­bės, o jų mo­ty­vuo­tą no­rą įsi­trauk­ti į vals­ty­bės val­dy­mą pa­ro­dė pas­ku­ti­niai Pre­zi­den­to rin­ki­mai. Da­ly­va­vu­sių rin­ki­muo­se už­sie­nio lie­tu­vių skai­čius pa­ro­dė, kad mes jau ga­lė­tu­me net­gi ir dvi dias­po­ros apy­gar­das steig­ti, bet te­bū­nie tai pir­mas žings­nis. Pra­dė­ki­me bent nuo vie­nos, o at­ei­ty­je ga­lė­tu­me pa­mąs­ty­ti ir pla­čiau.

Rin­ki­mų apy­gar­das už­sie­nio ša­lių pi­lie­čiams, tai yra dias­po­ros apy­gar­das, tu­ri ir ki­tos ša­lys: Pran­cū­zi­ja, Por­tu­ga­li­ja, Kro­a­ti­ja, taip pat Ita­li­ja. Jų tiks­las taip pat įtrauk­ti už ša­lies sie­nų gy­ve­nan­čius pi­lie­čius ak­ty­viau įsi­trauk­ti į vals­ty­bės val­dy­mą, o lie­tu­vių iš­ei­vi­jo­je šian­dien gy­ve­na apie 9 %, tai­gi la­bai žen­kli mū­sų pi­lie­čių da­lis, ku­rią mes pri­va­lo­me įtrauk­ti į ša­lies spren­di­mų pri­ėmi­mą. Iki šiol ga­lio­ju­si prak­ti­ka už­sie­nio lie­tu­vius įra­šyti į Nau­ja­mies­čio rin­ki­mų apy­gar­dos są­ra­šus ne­pa­si­tei­si­no, nes ne­bu­vo tin­ka­mai at­sto­vau­ja­ma nei iš­ei­vi­jos, nei Vil­niaus Nau­ja­mies­čio apy­gar­dos rin­kė­jams. Tai­gi šian­die­nos re­a­li­jos pa­ro­dė, kad pri­va­lo­me kei­s­ti šią ne­pa­si­tei­si­nu­sią prak­ti­ką, su­teikti ga­li­my­bę už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems mū­sų pi­lie­čiams tu­rė­ti jiems at­sto­vau­jan­tį Sei­mo na­rį, iš­rink­tą iš jų pa­čių.

Tai­gi, ko­le­gos, kvie­čiu žvelg­ti po­zi­ty­viai, at­sa­kin­gai, pi­lie­tiš­kai, at­si­žvelg­ti į gy­ve­ni­mo re­a­ly­bę ir ženg­ti la­bai at­sa­kin­gą ir svar­bų žings­nį, jun­gian­tį – o ne ski­rian­tį – vi­są Lie­tu­vą į vie­nu­mą, ne­svar­bu, ar is­to­ri­nė­je že­mė­je gy­ve­nan­čius, ar…

PIRMININKĖ. Ačiū, ko­le­ge.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). …su­si­klos­čius gy­ve­ni­mo ap­lin­ky­bėms ap­si­gy­ve­nan­čius už jos ri­bų pi­lie­čius.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Gy­ve­na­me li­be­ra­lia­me pa­sau­ly­je, to­dėl tu­ri­me bū­ti vi­si vie­nin­gi. Tai­gi kvie­čiu pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. M. Ma­jaus­kas – mo­ty­vai prieš.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Aš bal­suo­siu už, ge­riau ne­gu nie­ko, ta­čiau iš­sa­ky­siu abe­jo­nes. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­žy­mė­jo, kad Kon­sti­tu­ci­jos 29 straips­ny­je įtvir­tin­tas as­me­nų ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pas su­po­nuo­ja pa­rei­gą įsta­ty­mų lei­dė­jui, tai yra mums, nu­sta­ty­ti vie­no­dą, ne­di­fe­ren­ci­juo­tą tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą tam tik­rų as­me­nų at­žvil­giu, kai tarp tų as­me­nų nė­ra skir­tu­mo, kad toks ne­vie­no­das jų trak­ta­vi­mas bū­tų ob­jek­ty­viai pa­tei­si­namas.

Mie­lie­ji ko­le­gos, pra­šom pa­sa­ky­ti, ko­kiais ob­jek­ty­viais kri­te­ri­jais vie­ną Sei­mo na­rį iš­rink­ti Lie­tu­vo­je už­ten­ka 18 tūkst. pi­lie­čių, tiek vi­du­ti­niš­kai da­ly­vau­ja, o pa­sau­lio lie­tu­viams rei­kės ne ma­žiau kaip 31 tūkst. pi­lie­čių. 18 tūkst. ir 31 tūkst. Dar dau­giau, pas­ku­ti­niuo­se rin­ki­muo­se da­ly­va­vo 44 tūkst. pa­sau­lio lie­tu­vių. Jei­gu į rin­ki­mus at­eis toks pat skai­čius pa­sau­lio lie­tu­vių, dis­pro­por­ci­ja bus dar di­des­nė. Tai­gi yra aki­vaiz­džiai pa­žei­džia­mas as­me­nų ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pas. Jei­gu da­ly­vaus tie pa­tys 44 tūkst., tu­rė­tų bū­ti ski­ria­ma ne ma­žiau kaip dvi vien­man­da­tės apy­gar­dos. Ge­riau vie­na ne­gu nie­ko, bet taip, kaip da­bar yra, tiek, kiek da­bar da­ly­vau­ja, taip, kaip da­bar yra su­ra­šy­tas įsta­ty­mas, aki­vaiz­džiai pa­žei­džia as­me­nų ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pą. Tu­rė­tų bū­ti pro­por­cin­gai ski­ria­ma pa­gal tai, kiek da­ly­vau­ja rin­kė­jų, o ne pa­gal tai, kiek yra rin­kė­jų. Pa­gal tai pa­sau­lio lie­tu­viams tu­rė­tų bū­ti ne ma­žiau kaip dvi apy­gar­dos.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. S. Tu­mė­nas. Pra­šau, mo­ty­vai už.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, čia bu­vo pa­si­sa­kan­čių ir už, ir prieš. Ku­rie pa­si­sa­kė prieš, ir J. Raz­ma, ir A. Sy­sas, aš ma­ny­čiau, yra iš­spręs­ti­ni tech­niš­kai da­ly­kai. Čia, man ro­dos, VRK dar­bas tai pa­da­ry­ti, apie ką jie kal­bė­jo. O da­bar bū­tų pa­sa­ky­ta… po­li­ti­nės va­lios ket­vir­tį am­žiaus ne­bu­vo tai pa­da­ry­ti. Tai bū­tų pra­džių pra­džia. Yra pui­ki eu­ro­pi­nė pa­tir­tis, nors sa­ko­ma, kad taip nė­ra. Pa­vyz­džiui, Ita­li­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je, Por­tu­ga­li­jo­je. Pa­vyz­džiui, Ita­lijo­je už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems pi­lie­čiams at­sto­vau­ja 12 na­rių De­pu­ta­tų rū­muo­se, 6 – Se­na­te. Iš­skirs­ty­ta į apy­gar­das, ke­tu­rios rin­ki­mų zo­nos yra. Pa­vyz­džiui, Ita­li­jos pi­lie­čiams, gy­ve­nan­tiems sve­tur, 5 vie­tos ski­ria­mos Eu­ro­pai, 4 – Pie­tų Ame­ri­kai, 2 – Šiau­rės ir Cen­tri­nei Ame­ri­kai, 1 – Af­ri­kai, Azi­jai. Čia toks pa­vyz­dė­lis tech­ni­nis, ir tuos da­ly­kus, man re­gis, jau ne mū­sų, Sei­mo, dar­bas, o VRK, kad mums pa­teik­tų tas žai­di­mo, tai yra rin­ki­mų, tai­syk­les. Aiš­ku, Ai­ri­jo­je, pa­vyz­džiui, šį spa­lį vyks re­fe­ren­du­mas, kur gy­ven­to­jai pa­si­sa­kys, ar rei­ka­lin­ga apy­gar­da, ta­čiau aš kvie­čiu pri­tar­ti ši­tai pa­tai­sai, nes tai bū­tų žings­nis pir­myn ir pa­ro­dy­mas, kad mums svar­būs vi­si pa­sau­ly­je gy­ve­nan­tys lie­tu­viai, ku­rie no­ri pa­dė­ti, dirb­ti Lie­tu­vai da­bar gy­ven­da­mi sve­tur. Kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai. L. Bal­sys, pra­šom.

L. BALSYS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš tai siū­lau ne­pri­tar­ti, nes tie vi­si mo­ty­vai… La­bai daž­nai mums pa­tin­ka pa­si­pui­kuo­ti skam­bio­mis fra­zė­mis apie vie­ną Lie­tu­vą, vi­sus lie­tu­vius, pa­sau­ly­je vie­no­dus, ir taip to­liau. Tai vie­na kal­ba­me, o ki­ta da­ro­me. No­ri­me įkur­ti kaž­ko­kį at­ski­rą kaip re­zer­va­tą, at­ski­rą apy­gar­dą, net ne vie­ną apy­gar­dą už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems pi­lie­čiams, ku­rie taip ir ne­aiš­ku, ką jie iš sa­vo tar­po rink­tų vie­ną Sei­mo na­rį. Kaip jis čia to­je Lie­tu­vo­je bū­tų? Jei­gu jis ne­gy­ve­na Lie­tu­vo­je, tai kaip jis čia, va­ži­nės į dar­bą iš An­gli­jos ar iš Ai­ri­jos? Kaip čia bū­tų? La­bai keis­ti da­ly­kai pra­si­de­da.

Bet mes tu­ri­me at­sa­ky­ti sau ap­skri­tai į pla­tes­nį klau­si­mą ir į tą klau­si­mą kai ku­rios pa­sau­lio vals­ty­bės taip pat ieš­ko at­sa­ky­mo. Pa­vyz­džiui, Ka­na­do­je, kur yra dis­ku­tuo­ja­ma, po kiek me­tų ne­gy­ve­ni­mo sa­vo vals­ty­bė­je vis dar ga­li bal­suo­ti. Ka­na­do­je yra siū­lo­ma, kad, pa­vyz­džiui, pen­ke­rius me­tus ne­gy­ve­nus sa­vo ša­ly­je pi­lie­čiu lie­ki, bet ne­be­tu­ri tei­sės bal­suo­ti, ir tai la­bai lo­giš­ka. Žmo­nės ren­ka val­džią ir par­la­men­tą sa­vo ša­ly­je tie, ku­rie ten gy­ve­na ir ku­rie tu­ri ry­šį su val­džia, ry­šį su sa­vo val­džia. Jei­gu žmo­gus iš­va­žia­vęs ir ne­be­tu­ri ry­šio su sa­vo ša­li­mi, su sa­vo val­džia, kam jam rei­kia tos bal­sa­vi­mo tei­sės? Čia nė­ra nei me­da­lis, nei pri­zas, nei pri­vi­le­gi­ja, yra tie­siog pa­rei­ga ir tei­sė. Jei­gu ta tei­se ne­si­nau­do­ji, tai kam tau ji? Mes tu­rė­tu­me apie tai gal­vo­ti, o ne­gal­vo­ti, kiek čia tų apy­gar­dų pri­kur­ti ir ko­kiu čia bū­du re­zer­va­tas iš­si­rinks sa­vo vie­ną ar­ba du Sei­mo na­rius. Aš ma­nau, tai yra ab­sur­diš­kas siū­ly­mas, to­dėl siū­lau ne­pa­lai­ky­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už jū­sų nuo­mo­nę. Mo­ty­vai už – G. Bu­ro­kie­nė.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš ma­nau, da­bar tu­rė­tu­me at­si­pra­šy­ti vi­sų pa­sau­lio lie­tu­vių, ku­rie ką tik bu­vo pa­va­din­ti gy­ve­nan­tys re­zer­va­te. Tik­rai at­si­pra­šau ir už sa­vo ko­le­gas. Ma­nau, kad pri­ėjo­me is­to­ri­nį taš­ką, kai ket­vir­tį am­žiaus ne­bu­vo su­teik­ta jo­kia tei­sė lie­tu­viams už­sie­ny­je da­ly­vau­ti Lie­tu­vos gy­ve­ni­me, ir ma­nau, kad jie pui­kiai ži­no, kas vyks­ta Lie­tu­vo­je, nes do­mi­si, da­ly­vau­ja, jie sa­vo lė­šo­mis vi­sus 30 me­tų va­ži­nė­ja į Sei­mo po­sė­džius ir da­ly­vau­ja, ak­ty­viai tei­kia pa­siū­ly­mus. Ma­nau, kad to­kios tei­sės jie nu­si­pel­nė la­bai se­niai, ir ti­kiuo­si, kad ši­tuo­se rin­ki­muo­se bu­vo tik 40 tūkst., ma­nau, at­ei­ty­je ga­li­ma svars­ty­ti ir apie dvi, ir apie tris apy­gar­das, bet vis­kas pri­klau­so nuo to, kiek žmo­nės no­rės įsi­trauk­ti, no­rės pa­dė­ti Lie­tu­vai, bū­ti Lie­tu­vo­je, gy­ven­ti su Lie­tu­va. Tai­gi kvie­čiu vi­sus bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. J. Sa­ba­taus­kas – mo­ty­vai prieš.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Įdo­mus čia įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­rį mes svars­to­me. Ko­le­gos var­di­no vals­ty­bes, Pran­cū­zi­ją, Por­tu­ga­li­ją, tai jos vi­sos tu­ri te­ri­to­ri­jas, ku­rio­se gy­ve­na tos vals­ty­bės pi­lie­čiai, tik jie gy­ve­na ne Pran­cū­zi­jo­je ir ne Por­tu­ga­li­jo­je, jie gy­ve­na Pie­tų Ame­ri­kos vals­ty­bė­se, Cen­tri­nė­je Ame­ri­ko­je ir taip to­liau. Tai yra bu­vu­sios im­pe­ri­jos. Sa­vo bu­vu­sių ko­lo­ni­jų, aiš­ku, tu­ri už­tik­rin­ti sa­vo pi­lie­čių da­ly­va­vi­mą rin­ki­muo­se. Tai vie­nas mo­men­tas. To­kios ne­apib­rėž­tos rin­ki­mų apy­gar­dos, kur nė­ra aiš­kios te­ri­to­ri­jos, kur ga­li­ma, tai, šiuo­lai­ki­niais ter­mi­nais, mes įku­ria­me rin­ki­mų apy­gar­dą de­be­si­jo­je, IT ter­mi­nais kal­bant. Tai vie­nas mo­men­tas.

Ki­ta ver­tus, pa­žiū­rė­ki­te, rin­kė­jų skai­čius nu­sta­to­mas pa­gal ką? Pa­gal pas­ku­ti­niuo­se rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių. Ko­kiuo­se pas­ku­ti­niuo­se rin­ki­muo­se? Jei­gu kal­ba­me apie Sei­mo rin­ki­mus, tai gal ir ra­šy­ki­me pas­ku­ti­niuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Da­bar mes su­ker­gia­me skir­tin­gas rin­ki­mų rū­šis, pre­zi­den­to rin­ki­muo­se vi­sa­da da­ly­vau­ja vie­noks rin­kė­jų skai­čius, Sei­mo rin­ki­muo­se – ki­toks, sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se – dar ki­toks. Tai­gi dar mo­men­tas. O iš tik­rų­jų tai čia gry­na ap­ga­vys­tė. Ši­tas įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas yra… ap­gau­di­nė­ja­mi mū­sų Lie­tu­vos pi­lie­čiai, ku­rie gy­ve­na ki­to­se vals­ty­bė­se, nes jie nie­ka­da ne­ga­lės kan­di­da­tuo­ti į Sei­mo na­rius, kol ne­pa­kei­si­me Kon­sti­tu­ci­jos 56 straips­nio, ku­ria­me kal­ba­ma, kad Sei­mo na­riu ga­li bū­ti tik nuo­lat gy­ve­nan­tis Lie­tu­vo­je. Va­di­na­si, kan­di­da­tuo­ti nė vie­nas iš jų ne­ga­lės, jei­gu jie nuo­lat ne­gy­vens Lie­tu­vo­je.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­ja­me dėl Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo pri­ėmi­mo.

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: už – 88, prieš – 4, su­si­lai­kė 14. Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mą skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – J. Ber­na­to­nis.

B. BRADAUSKAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Da­bar aš no­rė­čiau kan­di­da­tuo­ti Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se…

PIRMININKĖ. At­si­pra­šau, B. Bra­daus­kas.

B. BRADAUSKAS (LSDPF). …ar dar kur, man ap­mo­kė­tų Sei­mas ke­lio­nes, agi­ta­ci­nes iš­lai­das ir taip to­liau. Ką mes pri­da­rė­me? Pa­gal­vo­ki­me svei­ku pro­tu. Rei­kės nai­kin­ti apy­gar­dą čia, Lie­tu­vo­je, kur­ti ten, kai la­bai pa­pras­tai yra iš­spren­džia­mi klau­si­mai – iš kur žmo­gus iš­vy­ko, ten ir bal­suo­ja – Ute­no­je, Kė­dai­niuo­se ar pa­na­šiai, ir klau­si­mas iš­spręs­tas. Ką da­bar mes da­ry­si­me, aš ne­įsi­vaiz­duo­ju. Ką tik J. Sa­ba­taus­kas pa­sa­kė: kan­di­da­tuo­ti į Sei­mą ga­li tik nuo­lat gy­ve­nan­tis Lie­tu­vo­je žmo­gus. Ką ten už­sie­nie­čiai da­rys su tuo įsta­ty­mu, ne­ži­nau.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, vi­si no­ri­te re­pli­kuo­ti? P. Urb­šys. Pra­šau.

P. URBŠYS (MSNG). Ma­no bal­sas yra už.

PIRMININKĖ. P. Urb­šys bal­sa­vo už. Pro­to­ko­le tai įra­šy­si­me. Dė­ko­ju. S. Tu­mė­nas. Pra­šau.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, svei­ki­nu su spren­di­mu ir kvies­čiau ne­šo­ki­nė­ti į kraš­tu­ti­nu­mus. Pa­vyz­džiui, Vo­kie­ti­jo­je, ku­riai svar­būs vi­si pi­lie­čiai, už­ten­ka po 14 me­tų gy­ven­ti Vo­kie­ti­jo­je ne­per­trau­kia­mai tris mė­ne­sius, kad da­ly­vau­tum vi­suo­se rin­ki­muo­se, po 14 me­tų, ar­ba pas­ku­ti­nius 25 me­tus… tris mė­ne­sius. Tai­gi, my­lė­ki­me vi­sus lie­tu­vius, gy­ve­nan­čius pa­sau­ly­je.

 

14.38 val.

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. I-1234 2, 3, 4, 9, 12, 14, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 49, 50 straips­nių pa­kei­ti­mo, Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 361, 362, 363, 364, 365 straips­niais ir 38, 39, 40 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo Nr. XIII-2035 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3692(2) (pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ki­tas dar­bo­tvarkės 2-3 klau­si­mas Nr. XIIIP-3692(2). Bū­čiau la­bai dė­kin­ga, jei­gu sa­lė­je bū­tų dau­giau ty­los ir vie­ni ki­tus gir­dė­tu­me.

Tad skel­biu Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo tam tik­rų straips­nių pri­ėmi­mą. Kvie­čiu ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę ger­bia­mą R. Ša­la­še­vi­čiū­tę, nes dėl 1 straips­nio yra gau­tas Sei­mo na­rio R. J. Da­gio pa­siū­ly­mas. Bū­tų vyk­do­mas pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Taip, kaip ma­ne pa­ti­ki­no, 1 straips­nis lik­tų toks, koks yra, jį ga­li­me pri­im­ti, o R. J. Da­gio pa­siū­ly­mas – tai bū­tų nau­ja­sis 2 straips­nis.

Ri­man­tai Jo­nai Da­gy, pra­šo­me pri­sta­ty­ti.

R. J. DAGYS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, mi­nis­te­ri­ja tie­siog ne­ap­si­žiū­rė­jo kad to­je Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo re­dak­ci­jo­je, dėl ku­rios mes bal­sa­vo­me, yra tam tik­ras ne­aiš­ku­mas, kas ga­li dirb­ti at­ve­jo va­dy­bi­nin­ku. Pri­min­siu, tai yra žmo­gus, nuo ku­rio pri­klau­so fak­tiš­kai vi­sas prie­žiū­ros pro­ce­sas, kaip bus vyk­do­ma ste­bė­se­na ir taip to­liau. Tai tu­ri bū­ti žmo­gus, ku­ris yra pa­si­ruo­šęs tą da­ly­ką da­ry­ti, tu­rė­ti psi­cho­lo­gi­nį, me­di­ci­ni­nį ir ki­to­kį pa­si­ruo­ši­mą, o da­bar pas mus yra taip, kad jis fak­tiš­kai ga­li tu­rė­ti bet ko­kį aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą ir tai da­ry­ti.

Čia siū­lo­ma pa­tai­sy­ti, kad jei­gu jis tu­ri tik­tai to­kį iš­si­la­vi­ni­mą, tu­rė­tų bū­ti bai­gęs tam tik­rą iš­ly­gi­na­mą­ją so­cia­li­nio dar­bo stu­di­jų pro­gra­mą, ku­ri leis­tų pa­jaus­ti to dar­bo spe­ci­fi­ką. Tur­būt vi­si su­pran­ta­me, kad dir­ban­tis su vai­ku tu­ri tu­rė­ti spe­cia­lių­jų ži­nių, ne vien tik bet ko­kios sri­ties ma­gist­rą ar­ba ba­ka­lau­rą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar yra 29 Sei­mo na­riai? Gal pa­ke­lia­me ran­kas, ma­ty­si­me? Ma­nau, kad tik­rai yra. Pra­de­da­me svars­ty­mo pro­ce­dū­rą. Ger­bia­mo­ji ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­tas, ap­svars­tęs R. J. Da­gio pa­siū­ly­mą, iš es­mės pri­ta­rė pa­siū­ly­mui ir at­li­ko tam tik­rus tech­ni­nius pa­tai­sy­mus pro­jek­te, to­dėl mū­sų pro­to­ko­le yra pa­ra­šy­ta „pri­tar­ta iš da­lies“.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas…

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Bet tai yra vi­sų nuo­mo­nė, vien­bal­siai.

PIRMININKĖ. Vien­bal­siai ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Taip, už pa­siū­ly­mą – A. Sy­sas. No­ri­te kal­bė­ti, ko­le­ga? Pra­šo­me.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke, no­riu. Jūs ne­bu­vo­te mū­sų ko­mi­te­to po­sė­dy­je šian­dien ry­te, tai ne­ži­no­te vi­sų sub­ti­ly­bių.

PIRMININKĖ. Skai­to­me. Ačiū. O da­bar klau­so­me.

A. SYSAS (LSDPF). Aš no­riu bū­tent pa­kal­bė­ti apie tas sub­ti­ly­bes. Džiau­giuo­si, kad mi­nis­te­ri­ja iš­drį­so pri­pa­žin­ti, kad tai jų bro­kas, bet rei­kia pri­pa­žin­ti, kad ir Sei­mo bro­kas, nes apie va­dy­bi­nin­kus mes kal­bė­jo­me dve­jus su pu­se me­tų. Bu­vo vie­nas įsta­ty­mas, apie ku­rį mes daug kal­bė­jo­me. Kal­bė­jo­me apie kva­li­fi­ka­ci­ją, iš­si­la­vi­ni­mą ir vi­sa ki­ta. Po to tai­sė­me ir vėl bu­vo… Tai yra pa­sek­mė mū­sų sku­bos. Kar­to­siu ši­tą dėl kiek­vie­no įsta­ty­mo, kai mes tai­so­me klai­das. La­bai di­de­lis pra­šy­mas jums, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, nes jūs dar­bo­tvarkes tvar­ko­te, ne­sku­bin­ti to­kių įsta­ty­mų, nes prie ši­to įsta­ty­mo mes grįž­ta­me ir grįž­ta­me. Dėl po­li­ci­nin­kų, ku­rie ne­ga­li pri­ei­ti prie vai­ko, nes ne­tu­ri iš­si­la­vi­ni­mo (ką tik bal­sa­vo­me), da­bar dėl va­dy­bi­nin­kų… Tai yra aki­vaiz­dus Sei­mo bro­kas, ir Sei­mo, ne tik mi­nis­te­ri­jos. Kiek­vie­ną kar­tą mes po to at­ro­do­me kaip re­kor­di­nin­kai, nes tą pa­tį įsta­ty­mą dar ma­žiau­siai de­šimt kar­tų tai­so­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dau­giau no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ma­nau, kad įver­tin­da­mas Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo pa­ste­bė­ji­mus, sku­bos šis Sei­mas jau ne­be­tai­kys.

Ger­bia­mi ko­le­gos, gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti R. J. Da­gio pa­siū­ly­mui, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me, ne­rei­kia bal­suo­ti.

At­kreip­siu jū­sų dė­me­sį, kad šio pa­siū­ly­mo pa­grin­du bus 2 straips­nis, ir jį ga­li­me pri­im­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me. Taip pat no­riu at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį, kad rei­kia pa­pil­dy­ti ir įsta­ty­mo pa­va­di­ni­me įra­šy­ti ati­tin­ka­mai šio straips­nio punk­tą.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to – A. Sy­sas. Pra­šo­me. A. Sy­sas. Pri­ėmi­mas.

A. SYSAS (LSDPF). Siū­lau pri­im­ti, nes vis tiek vi­sa­da bro­ką rei­kia iš­tai­sy­ti, o čia yra aki­vaiz­dus bro­kas… pri­pa­žin­ti ir Sei­mui, kad per tą sku­bą mes pa­pras­čiau­siai pra­lei­džia­me aki­vaiz­džius da­ly­kus, ku­riuos tu­rė­tu­me ma­ty­ti pa­čio­je pra­džio­je. Jau ne­kal­bu apie tai, kad ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą tei­kia mi­nis­te­ri­ja ir mi­nis­te­ri­jo­je tur­būt kva­li­fi­ka­ci­jos tiems žmo­nėms, ku­rie dir­ba su šiais įsta­ty­mais, pri­trūks­ta.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ir čia P. Gra­žu­lis, aiš­ku, pa­sa­ky­tų, kad klys­ti žmo­giš­ka, ta­čiau pa­lik­ti klai­dą ne­va­lia. Sei­mas tą pa­da­rys ap­si­spręs­da­mas ir bal­suo­da­mas, kad iš­tai­sy­tų mi­nė­tą tech­ni­nę klai­dą.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 100 Sei­mo na­rių: 100 vien­bal­siai pri­ta­rė įsta­ty­mui (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3692(2) Pri­im­ta. (Gon­gas)

 

14.44 val.

Dar­bo ko­dek­so 123 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4833(2) (priėmi­mas)

 

Dar­bo ko­dek­so 123 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4833(2). Pri­ėmi­mas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio gau­tas Tei­sės de­par­ta­men­to tech­ni­nio po­bū­džio pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė, kad po žo­džio „da­lį“, rei­kė­tų įra­šy­ti žo­dį „nau­ju“. Ga­li­me tam pri­tar­ti ir pri­im­ti 1 straips­nį? Ga­li­me. 2 straips­nis - įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas nuo 2020 m. sau­sio 1 d. Ga­li­me 2 straips­nį pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. P. Urb­šys – mo­ty­vai už.

P. URBŠYS (MSNG). Ma­tau, kad yra už­si­ra­šę prieš, to­dėl…

PIRMININKĖ. Kal­bė­ki­te, kaip už­si­ra­šė­te.

P. URBŠYS (MSNG). No­riu šiek tiek pa­si­sa­ky­ti. Šiaip tos šven­tės yra at­si­ra­du­sios su ta tam tik­ra is­to­ri­ne re­li­gi­ne po­teks­te. No­rė­čiau pri­min­ti Sei­mo na­riams, kad VII am­žiu­je lap­kri­čio 1 die­na bu­vo pri­pa­žin­ta Vi­sų šven­tų­jų die­na ir bu­vo skir­ta pa­gerb­ti vi­sus šven­tuo­sius, pa­skelb­tus po mir­ties. Pra­ėjus dau­giau nei 200 me­tų tuo­me­ti­nis po­pie­žius Gri­ga­lius vis dėl­to įpras­mi­no lap­kri­čio 2 die­ną kaip Mi­ru­sių­jų at­mi­ni­mo die­ną. Tai, kad Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba 1990 me­tų va­sa­rio mė­ne­sį įtei­si­no lap­kri­čio 1 die­ną kaip at­min­ti­ną die­ną, su­da­rė ga­li­my­bę žmo­nėms ap­lan­ky­ti ka­pus, bet iš tik­rų­jų bu­vo pa­da­ry­ta tam tik­ra ko­re­lia­ci­ja, nes fak­tiš­kai mes lap­kri­čio 1 die­ną tu­rė­tu­me pa­mi­nė­ti vi­sus šven­tuo­sius, bet lan­ko­me sa­vo mi­ru­sių­jų ka­pus. Tai, kad da­bar siū­lo­ma lap­kri­čio 2 die­ną įpras­min­ti ir jai su­teik­ti de­ra­mą sta­tu­są, man at­ro­do, ati­tin­ka ši­tų die­nų pa­skel­bi­mo in­ten­ci­ją. Mes, tarp kit­ko, tuo ir ski­ria­mės nuo ki­tų tau­tų, kad tu­ri­me ypa­tin­gą sa­vo ry­šį su sa­vo mi­ru­siais ar­ti­mai­siais, ir ne­at­si­tik­ti­nai mes ta­me ry­šy­je kar­tais ran­da­me ir sa­vo ra­my­bę, ir kar­tais vie­naip ar ki­taip grą­ži­na­me tas sko­las. Aš lin­kęs vis dėl­to pri­tar­ti tam pro­jek­tui ir ne­pri­eš­ta­rau­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Ma­zu­ro­nis.

A. MAZURONIS (MSNG). Dė­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ir­gi ne­su taip ka­te­go­riš­kai prieš, ta­čiau lo­gi­ka, ku­ria se­kant šis įsta­ty­mo pro­jek­tas yra pri­ima­mas, šiek tiek keis­to­ka. Aš su­tik­čiau, kad rei­kė­tų bal­suo­ti už šios nau­jos die­nos įtrau­ki­mą į šven­ti­nių die­nų są­ra­šą su są­ly­ga, jei­gu iš­brauk­tu­me ku­rią nors die­ną iš šio są­ra­šo. Leis­ki­te pri­min­ti, kad ta­me są­ra­še yra die­nų kaip Jo­ni­nės, per ku­rias iš vi­so vi­sa Lie­tu­va ne­ži­no, ką da­ry­ti, ir vie­nin­te­lis da­ly­kas tur­būt ką da­ro, tai la­bai sma­giai šven­čia ir ne tik Jo­nus, bet ir vi­sus ki­tus svei­ki­na. Tai gal­būt iš prin­ci­po nė­ra blo­gai, bet tai gal­būt rei­kė­tų da­ry­ti sa­vait­ga­liais. Kon­teks­tas, ku­ria­me mes svars­to­me dar vie­nos pa­pil­do­mos ne­dar­bo die­nos įstei­gi­mą, yra tas, kad eko­no­mi­ka ei­na į stip­rią su­lė­tė­ji­mo sta­di­ją. Fi­nan­sų mi­nist­ras mo­juo­da­mas pirš­tu Sei­mui sa­ko, kad gal­vo­ki­te, ką jūs da­ro­te. Dar vie­nos lais­vos die­nos įstei­gi­mas yra ne kas ki­ta, kaip ga­li­my­bės pa­pil­do­mai už­si­dirb­ti žmo­nėms at­ėmi­mas. Sei­mas tu­ri rū­pin­tis kuo? Ne lais­vų die­nų įstei­gi­mu, bet Sei­mas tu­ri rū­pin­tis są­ly­gų dirb­ti ir už­si­dirb­ti žmo­nėms su­da­ry­mu, są­ly­gų ver­slui pri­trauk­ti į ša­lį, są­ly­gų ver­slui kles­tė­ti re­gio­nuo­se. Jei­gu ta­me są­ra­še yra Jo­ni­nės, tai ta­da aš klau­siu, o ko­dėl mes kal­ba­me apie lap­kri­čio 1 die­ną? Ka­pai yra toks da­ly­kas, kad ir kaip bū­tų, nie­kur ne­pa­bėgs. Tas, kas no­ri šiuo lai­ko­tar­piu pa­gerb­ti sa­vo mi­ru­siuo­sius, ga­li tą pa­da­ry­ti sa­vai­tę prieš, sa­vai­tę po, ta­da, kad iš­puo­la sa­vait­ga­liai. Ko­dėl bū­tent ši­tą die­ną vi­są Lie­tu­vą su­grūs­ti į ke­lius, ku­rie ir taip jau bū­na per­krau­ti ne­iš­va­žiuo­ja­mai? Ga­lų ga­le ko­dėl ši­tą šven­tę įtrau­kia­me, kai yra to­kių die­nų kaip Ka­zi­mie­ri­nės, Oni­nės, ku­rias ga­li­me įtrauk­ti ir­gi į lais­vų die­nų są­ra­šą. Ga­lų ga­le ar­tė­ja pa­sau­lio krep­ši­nio čem­pio­na­tas, ku­ris vi­siems lie­tu­viams la­bai svar­bus, kur žmo­nės ir­gi no­ri nei­ti į dar­bą.

PIRMININKĖ. Ačiū, lai­kas.

A. MAZURONIS (MSNG). Tai ra­gin­čiau prieš bal­suo­jant įdė­miai pa­gal­vo­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. R. Ša­la­še­vi­čiū­tė – mo­ty­vai už.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš tie­siog pra­tęs­da­ma P. Urb­šio min­tį, no­riu pa­sa­ky­ti, kad 2006 me­tais Lie­tu­va ra­ti­fi­ka­vo UNESCO ne­ma­te­ria­laus kul­tū­ros pa­vel­do kon­ven­ci­ją, pa­gal ku­rią Vė­li­nės yra die­na, tu­rin­ti iš­skir­ti­nį sta­tu­są ir pa­si­žy­min­ti mi­ru­sių­jų pa­ger­bi­mo tra­di­ci­ne šven­te. Iš tik­rų­jų net­gi mū­sų Lie­tu­vos et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­ba re­ko­men­duo­ja, kad bū­tent ši die­na, lap­kri­čio 2-oji, Vė­li­nių die­na bū­tų mi­ru­sių­jų at­mi­ni­mo ir pa­ger­bi­mo die­na.

No­riu at­kreip­ti dė­me­sį dar ir į tai, kad dau­gu­ma žmo­nių, ku­rie no­ri pa­gerb­ti vi­sus mi­rusiuo­sius, juos lan­ko įvai­rio­se Lie­tu­vos vie­to­se ir pa­pras­čiau­siai per vie­ną die­ną, lap­kri­čio 1 die­ną, ne­spė­ja.

Ki­tas da­ly­kas, grįž­ta la­bai daug iš už­sie­nio lie­tu­vių, ku­rie taip pat yra nu­si­tei­kę ir no­ri pa­gerb­ti mi­ru­siuo­sius. Iš tik­rų­jų per vie­ną die­ną yra su­dė­tin­ga su­spė­ti vi­sus ap­lan­ky­ti.

Dėl ko­le­gos min­ties, ko­dėl ne­nu­va­žia­vus sa­vai­tę ar dvi sa­vai­tes prieš. Mes va­ži­nė­ja­me tur­būt vi­si ir taip ir kas mė­ne­sį, ir kas sa­vai­tę, bet tai yra iš­skir­ti­nė die­na, ku­ri, kaip mi­nė­jau, ir kon­ven­ci­jo­je pa­žy­mė­ta, yra ke­lių šim­tų me­tų tra­di­ci­ja ir vi­siems tik­rai su­pran­ta­ma ir pri­im­ti­na.

To­dėl, ko­le­gos, aš ma­nau, ne­rei­kia ly­gin­ti Vė­li­nių su Ka­zi­mie­ri­nė­mis, Oni­nė­mis ir ki­to­mis šven­tė­mis. Su­pras­ki­me, kad tai yra mū­sų mi­ru­sių ar­ti­mų­jų pa­ger­bi­mo die­na. Kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. M. Ma­jaus­kas – mo­ty­vai prieš.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų yra to­kia ten­den­ci­ja, kad kuo to­liau į Ry­tus, tuo dau­giau ne­dar­bo die­nų, kuo ar­čiau į Va­ka­rus, tuo ma­žiau ne­dar­bo die­nų. To­dėl, kad žmo­nės Va­ka­ruo­se yra sa­va­ran­kiš­kes­ni. Jie ne­lau­kia, kol val­džia nu­mes ko­kį kąs­nį, o sa­vo ge­ro­ve įpran­ta rū­pin­tis pa­tys ir pa­tys pla­nuo­ti sa­vo lai­ką. To­dėl pri­si­me­na mi­ru­siuo­sius jų gi­mi­mo die­ną, pri­si­me­na mi­ri­mo me­ti­nes, pri­si­me­na Tė­vo die­ną, Mo­ti­nos die­ną. Tik­rai yra ne vie­na ga­li­my­bė ap­lan­ky­ti ka­pus. Daug žmo­nių lan­ko ka­pus. Pra­va­žiuo­ki­te sa­vait­ga­lį pro ka­pi­nes ir pa­ma­ty­si­te, kaip už­kimš­tos sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, kaip žmo­nės pri­si­me­na mi­ru­siuo­sius ir rū­pi­na­si, kad jie bū­tų tin­ka­mai pa­gerb­ti ir jų ka­pai bū­tų pri­žiū­rė­ti. Žmo­nės lan­ko ne vie­ną die­ną per me­tus.

To­dėl aš kvie­čiu ne­pri­tar­ti šiam pro­jek­tui ir at­kreip­ti dė­me­sį, kad jau šian­dien tu­ri­me ne­ma­žai šven­ti­nių atos­to­gų, ne­dar­bo die­nų ir vi­sa­me Eu­ro­pos Są­jun­gos kon­teks­te pa­ten­ka­me į gru­pę vals­ty­bių na­rių, ku­rios tu­ri dau­giau to­kių ne­dar­bo die­nų nei ki­tos.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. T. To­mi­li­nas – mo­ty­vai už.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­lau ne­bi­jo­ti pri­im­ti drą­sius spren­di­mus. Tik­rai kar­tais ga­li at­ro­dy­ti, kad tai yra vien nuos­to­lis, bet ne­pa­mirš­ki­me, kad po­li­ti­ka yra tam tik­ras tik­ro­vės kei­ti­mas tu­rint aiš­kią vi­zi­ją. Šian­dien aki­vaiz­du, kad yra di­de­lis gy­ven­to­jų spau­di­mas bū­tent dėl to­kio spren­di­mo. Yra ir tra­di­ci­ja. Aš la­bai džiau­giuo­si, kad mes ne­si­kė­si­no­me į jo­kias ki­tas šven­tes, taip pat ir į Ge­gu­žės 1-ąją, bu­vo pri­im­tas tei­sin­gas spren­di­mas, ne­ga­li­ma jos at­si­sa­ky­ti.

Ži­no­te, kaž­ka­da, pa­vyz­džiui, tar­pu­ka­riu, ne­bu­vo to­kios są­vo­kos kaip sa­vait­ga­lis ir nie­kam ne­ki­lo iš vi­so to­kia ere­zi­nė min­tis įtvir­tin­ti šeš­ta­die­nį kaip ne­dar­bo die­ną. Bet šian­dien mes gy­ve­na­me XXI am­žiu­je ir ne­įsi­vaiz­duo­ja­me, kad šeš­ta­die­nį vi­są lai­ką dirb­tu­me. Pa­sau­lis kei­čia­si, Lie­tu­va kei­čia­si. Jei­gu yra toks siū­ly­mas, ku­ris yra kom­pro­mi­si­nis ir iš kai­rės, ir iš de­ši­nės dėl tos die­nos, vy­res­nio am­žiaus žmo­nės ypač pa­brė­žia tos die­nos svar­bą, tai ne­bi­jo­ki­me tų spren­di­mų.

Mes tu­rė­si­me so­cia­li­nę ir eko­no­mi­nę nau­dą ki­tu ga­lu. Taip, jos gal­būt ne­įma­no­ma šian­dien ap­skai­čiuo­ti pi­ni­gais, bet, ma­no gal­va, tai nė­ra kri­ti­nis spren­di­mas, ku­ris su­stab­dys eko­no­mi­nį au­gi­mą. To­dėl pa­si­sa­kau už, kaip ir dis­ku­si­jo­se dėl įvai­riau­sių ap­ri­bo­ji­mų, kad ir stam­bių pre­ky­bos cen­trų dar­bo, taip pat pa­lai­kau tą po­zi­ci­ją, kad ne­rei­kia bi­jo­ti drą­sių spren­di­mų, kei­čian­čių tik­ro­vę. Ne­rei­kia va­do­vau­tis vien eko­no­mi­niais, bu­hal­te­ri­niais skai­čia­vi­mais, nes po­li­ti­ka yra to­li gra­žu ne tik bu­hal­te­ri­ja. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. S. Gent­vi­las – mo­ty­vai prieš.

S. GENTVILAS (LSF). Di­dis lie­tu­vių ir len­kų po­etas A. Mic­ke­vi­čius prieš 200 me­tų pa­ra­šė po­emą „Vė­li­nės“, ir ne­at­si­tik­ti­nai tur­būt ger­bia­ma Len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja ini­ci­ja­vo ši­tą pro­jek­tą. Aš su­pran­tu gi­lias tra­di­ci­jas, ku­rios už­ko­duo­tos gal ir po­emo­je, ku­rią A. Mic­ke­vi­čius lai­kė vie­na skai­to­miau­sių ir vie­na ver­tin­giau­sių sa­vo po­emų. Te­nai at­spin­dė­ta ir A. Mic­ke­vi­čiaus kan­čia, kai ru­sų val­di­nin­kai bu­vo su­ėmę vi­są fi­lo­ma­tų ben­druo­me­nę.

Bet kal­bant apie Vė­li­nes kaip šven­tę, mes ją su­dub­liuo­si­me su Vi­sų mi­ru­sių­jų die­na… Vi­sų šven­tų­jų die­na ir lap­kri­čio 1-ąja. Tai taps dvie­jų die­nų šven­te, su­ly­gi­na­ma su Kū­čio­mis ir Ka­lė­do­mis. Tai yra iš­skir­ti­nis dė­me­sys vals­ty­bės mas­tu to­kiai die­nai, ku­rios tra­di­ci­ja iš es­mės dub­liuo­ja­si ir yra per dvi die­nas.

Ar tik­rai mes tu­ri­me tra­di­ci­nį pa­grin­dą, vi­suo­me­ni­nį pa­grin­dą im­tis ši­tų dvie­jų die­nų pa­skel­bi­mo iš­ti­si­ne šven­te ar­ba mi­nė­ji­mo šven­te. Ma­no nuo­mo­ne, ne.

Man at­ro­do, tam nė­ra ir eko­no­mi­nio pa­grin­do. Nė­ra eko­no­mi­nio pa­grin­do, nes mes iš tik­rų­jų ati­trau­kia­me žmo­nes nuo dar­bo per il­gai. Vi­suo­me­nė­je, ku­rio­je mes gy­ve­na­me, rei­kia dirb­ti iš tik­rų­jų dar daug tam, kad pa­si­vy­tu­me tą ge­ro­vės ly­gį, ko­kiu mes trokš­ta­me gy­ven­ti ir ko­kio mes esa­me.

Aš kvie­čiu iš tik­rų­jų, ver­ti­nant gra­žų siū­ly­mą, krikš­čio­niš­ką siū­ly­mą, pa­lik­ti tei­sę kiek­vie­nam ap­si­spręs­ti, ka­da im­ti atos­to­gas, ka­da mi­nė­ti ar­ti­mų­jų mi­ri­mo me­ti­nes ir lan­ky­ti jų kapus, pa­lik­ti lap­kri­čio 2-ąją dar­bo die­na, o skir­ti at­ski­ra ini­cia­ty­va pa­pil­do­mą atos­to­gų die­ną kiek­vie­nam as­me­niš­kai per Dar­bo ko­dek­so pa­kei­ti­mą. Kvie­čiu ne­pri­tar­ti ši­tam siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai už – R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų ko­le­goms, ku­rie abe­jo­ja, ar iš tik­rų­jų ta šven­tė – Vė­li­nės yra tra­di­ci­nė, abe­jo­ti tik­rai ne­rei­kia. Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­ba yra ta ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri puo­se­lė­ja tra­di­ci­jas čia, mū­sų vals­ty­bė­je, ir bū­tent šios ta­ry­bos ini­cia­ty­va bu­vo, kad tą die­ną pri­klau­so iš­sau­go­ti Lie­tu­vo­je. Vė­li­nės yra gy­vy­bin­ga tra­di­ci­ja, tuo rei­kia di­džiuo­tis, ji ati­tin­ka UNESCO ne­ma­te­ria­laus kul­tū­ros pa­vel­do kon­ven­ci­ją. Tą die­ną… na, čia abe­jo­jo taip pat, ar ati­tin­ka bal­tiš­ką­ją tra­di­ci­ją, tai no­riu pa­sa­ky­ti, kad Vė­li­nės iš tie­sų yra ka­ta­li­kiš­ka šven­tė, bet tu­ri la­bai gi­lias šak­nis. Se­no­vi­nės lie­tu­viš­kos Il­gės yra su­si­ju­sios taip pat su ta die­na.

Ant­ras da­ly­kas. Mes vis no­ri­me pa­sa­ky­ti, kad žmo­gus ga­li pa­si­rink­ti, ka­da jam vyk­ti į ka­pi­nes. Be abe­jo, toks ar­gu­men­tas, kaip mes pa­ly­gin­tu­me Tė­vo ir Mo­ti­nos die­nos šven­ti­mą. Ir mo­ti­ną, ir tė­vą mes ap­lan­ko­me kas­dien, su­si­tin­ka­me, bet tik­riau­siai Mo­ti­nos ir Tė­vo die­ną sa­vo ar­ti­miau­siems žmo­nėms ski­ria­me ypa­tin­gą dė­me­sį. Ly­giai taip pat yra ir su ši­ta šven­te. Tai šven­tė, ku­ri su­bu­ria žmo­nes sa­vo vie­to­vė­se. Tai ir ben­druo­me­nės, ir kai­my­nys­tės, ir ben­drys­tės šven­tė. Ir tą die­ną žmo­nėms nu­va­žiuo­ti į to­li­mas ato­kias ka­pi­nes, į tė­viš­kę ap­lan­ky­ti iš tie­sų rei­kia pa­lik­ti ne­dar­bo die­na. O ka­len­do­rius vi­sa­da pa­si­slen­ka taip, kad dau­ge­lis ne­dar­bo šven­čių die­nų yra iš­ei­gi­nės die­no­s, ir iš tie­sų ne­bus tų šven­čių die­nų per daug mū­sų vals­ty­bėje. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – I. De­gu­tie­nė. Pra­šo­me.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, nie­kas gi ne­nei­gia­me, kad Vė­li­nės yra ir ka­ta­li­kų šven­tė, ir mes ne­lau­žo­me jo­kių tra­di­ci­jų ir kul­tū­ros pa­vel­do, ir kon­ven­ci­jų. Iš tik­rų­jų šian­dien yra įsta­ty­me aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad tai yra at­min­ti­na die­na, ir tur­būt vi­si ga­li­me ir su­si­kaup­ti, ga­li­me ir pa­si­mels­ti, no­ri­me, ga­li­me ir į ka­pus nu­va­žiuo­ti, nors di­džio­ji dau­gu­ma Lie­tu­vos gy­ven­to­jų vis dėl­to ka­pus ap­lan­ko lap­kri­čio 1 die­ną.

Ant­ras da­ly­kas. Ar­gu­men­tas, kad ne­spė­ja­me ap­lan­ky­ti ka­pų… Tik­rai, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­mis, Lie­tu­va la­bai ma­ža vals­ty­bė. Kas čia yra 400 ki­lo­met­rų – mak­si­mu­mas, jei­gu jau taip pa­žiū­rė­tu­me. Jei­gu yra ka­pai iš­si­bars­tę po vi­są Lie­tu­vą, tai ne­kar­to­siu, ką ko­le­gos sa­kė, yra ir ki­tos die­nos, kai pa­pras­tai iš anks­to, prieš sa­vai­tę, nu­va­žiuo­ji ir ap­žiū­ri. Be to emo­ci­nio, dva­si­nio ir krikš­čio­niš­ko po­žiū­rio, ger­bia­mi ko­le­gos, ne­pa­mirš­ki­me ir eko­no­mi­nių skai­čia­vi­mų, nors čia sa­kė, kad ne­rei­kia eko­no­mi­nių skai­čia­vi­mų. Iš tik­rų­jų mes pa­gal ne­dar­bo die­nų skai­čių Eu­ro­po­je esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių vals­ty­bių. Tai jei­gu jau no­ri­me da­ry­ti ir lap­kri­čio 1, ir lap­kri­čio 2 ne­dar­bo die­no­mis, rei­kė­jo iš kar­to pa­siū­ly­ti, są­skai­ta ko­kių ki­tų die­nų, ku­rios šian­dien yra ne­dar­bo die­nos. Aš vi­siš­kai pri­tar­čiau, kad Jo­ni­nės ga­lė­tų bū­ti dar­bo die­na. O ko­dėl ne An­ta­ni­nės, ko­dėl ne šven­ta Ona, yra to­kia, Pet­ras ir Po­vi­las yra, o kaž­ko­dėl mes bū­tent Jo­ni­nes pa­da­rė­me ne­dar­bo die­na. Tai­gi šiuo at­ve­ju, ger­bia­mi ko­le­gos, rei­kia blai­viai įver­tin­ti ne­at­si­sa­kant nei tra­di­ci­jos, nei re­li­gi­jos. Aš tik­rai ne­ga­liu pri­tar­ti, kad lap­kri­čio 2-oji bū­tų ne­dar­bo die­na.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­ja­me dėl Dar­bo ko­dek­so 123 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to, ku­rio pa­grin­du siū­lo­ma įra­šy­ti pa­pil­do­mą ne­dar­bo die­ną – Mi­ru­sių­jų pa­ger­bi­mo die­ną.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 57, prieš – 10, su­si­lai­kė 24. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.02 val.

At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo Nr. VIII-397 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3574(3) (pri­ėmi­mas)

 

Ly­di­ma­sis ir su tuo su­si­jęs At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mas, nes ta pa­ti die­na ne­ga­li bū­ti ir ne­dar­bo, ir at­min­ti­na. At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas.

Pa­straips­niui. 1 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me. 2 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me.

Ir gal da­bar kal­bė­ti ne­be… Ar bū­ti­nai, ko­le­gos, no­ri­te kal­bė­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šom, B. Bra­daus­kas.

B. BRADAUSKAS (LSDPF). Dė­ko­ju. Trum­piau. Kai pri­ėmė­me pa­grin­di­nį įsta­ty­mą, aš ma­nau, at­kri­to bet koks klau­si­mas dis­ku­tuo­ti. Ma­nau, kad mes pa­si­el­gė­me tei­sin­gai, žmo­nės ir taip pras­tai gy­ve­na, nors te­gul tas die­nas nu­va­žiuo­ja, ap­lan­ko sa­vo gi­mi­nes, ka­pus ir vi­sa ki­ta. Pri­ta­riu pri­im­tam įsta­ty­mui ir no­riu agi­tuo­ti, kad ir ši­tas bū­tų pri­im­tas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. K. Gla­vec­kas. Nė­ra. A. Sy­sas yra.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. A. Sy­sas tik­rai yra. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš tik­rai bu­vau už­si­ra­šęs dau­giau dėl Dar­bo ko­dek­so kal­bė­ti, bet da­bar tai pa­sa­ky­siu, nes jie su­si­ję. Aš ne­pa­sa­ky­siu nie­ko nau­jo, bet tur­būt mes vi­si ži­no­me ši­tą fak­tą, kad ne­sku­bė­ki­te į ka­pi­nes. Mes tik­rai tu­rė­si­me ten gra­žaus lai­ko ir li­ku­sią am­ži­ny­bę tik­rai ten pra­lei­si­me, kol mus vi­sai už­mirš. Tai tas ver­ži­ma­sis į ka­pi­nes man la­bai keis­tas. Su­ži­no­jau to­kią nau­jie­ną, kad pas mus Sei­mo sa­lė­je yra žmo­nių, ku­rie tu­ri spe­cia­lų ry­šį su mi­ru­siai­siais, tai ga­lė­tų ati­da­ry­ti ko­kį kro­me­lį ir ga­lė­tų pa­si­šne­kė­ti gal ne tik su bu­vu­siais, bet ir su bū­si­mais, ir mes gal ne­pa­da­ry­tu­me ko­kių nors klai­dų. Bet jei­gu šne­kė­tu­me rim­tai, tai… Ger­bia­mi ko­le­gos, mes esa­me Eu­ro­pos Są­jun­gos na­riai, kaž­kaip ne­ban­do­me žiū­rė­ti, kaip tai tvar­ko­ma Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se, mes no­ri­me vi­są lai­ką iš­ras­ti sa­vo dvi­ra­tį, su­konst­ruo­ti dau­giau iš­ei­gi­nių die­nų. Bet aš ma­nau, jei­gu mes tik­rai no­ri­me pa­si­tar­nau­ti žmo­nėms, tai žmo­gus tu­ri atos­to­gas ir jis iš­nau­do­ja jas taip, kaip jam rei­kia, ar su vai­kais, su šei­ma nu­vyk­ti pas ar­ti­muo­sius, ar gy­vus, ar mi­ru­sius, o ne­pri­mes­ti vals­ty­bės die­nų. Juo la­biau lap­kri­čio mė­nuo tai ne pats gra­žiau­sias lai­kas Lie­tu­vo­je, aš ma­nau, kad yra ir gra­žes­nių me­tų lai­kų. To­dėl tas pir­ši­mas ir prie­var­ta va­ry­mas ta­da, kai vals­ty­bei rei­kia, na, mes tu­rė­tu­me at­si­sa­ky­ti. Tei­sin­gai čia bu­vo pa­sa­ky­ta: kuo ar­čiau į Ry­tus, tuo dau­giau. Aš su tuo vi­siš­kai su­tin­ku ir bal­suo­siu prieš.

PIRMININKĖ. Na, ban­do­me tik įsi­vaiz­duo­ti, jei­gu bus ne­pri­tar­ta šiam įsta­ty­mui, tai bus ir at­min­ti­na die­na, ir dėl Dar­bo ko­dek­so pri­im­tas spren­di­mas.

R. J. Da­gys – mo­ty­vai už.

R. J. DAGYS (MSNG). Čia vi­so­kių da­ly­kų te­ko iš­girs­ti, kad ir Ry­tuo­se yra il­ges­nės atos­to­gos. Tai iki Ja­po­ni­jos pa­va­žiuo­ki­te, pa­ma­ty­si­te, kiek ten tų atos­to­gų yra. Čia kai ku­riems su ge­og­ra­fi­ja ne­vi­siš­kai taip… Bet šiaip ma­ne ger­bia­mas Al­gir­das nu­ste­bi­no to­kia ne­pa­gar­ba mi­ru­sių­jų šven­tei, kai mes at­si­me­na­me sa­vo ar­ti­muo­sius ir vi­sus ki­tus, va­din­ti sku­bė­ji­mo į ka­pi­nes šven­te ši­to­je sa­lė­je – man as­me­niš­kai ne­jau­ku klau­sy­tis to­kios kal­bos.

No­riu pri­min­ti ger­bia­mam ko­le­gai, kad vals­ty­bės įtei­si­na sa­vo šven­tes, ne Eu­ro­pos Są­jun­gos ko­kias nors tra­di­ci­jas, bet sa­vo tra­di­ci­jas, sa­vo tau­tos tra­di­ci­jas. Mes mi­ni­me sa­vo šven­tes: sa­vo ka­rū­na­vi­mo die­ną, sa­vo ne­pri­klau­so­my­bės die­ną ir taip to­liau, ne kie­no nors ne­pri­klau­so­my­bės die­nas. Bu­vo lai­kai, kai mi­nė­jo­me ki­tų vals­ty­bių die­nas, bu­vo to­kie, ir aš ma­nau, kad mes prie jų tik­rai ne­grį­ši­me.

Tra­di­ci­jos yra gi­lios. Ši­ta die­na tik­rai ne­iš­lai­ko kon­ku­ren­ci­jos su Ge­gu­žės 1-ąja, už ku­rią aš ir­gi pa­si­sa­kau. Jei­gu mes to­kiu bū­du ei­si­me, tai ta­da iš­vis jo­kių tra­di­ci­jų ne­be­tu­rė­si­me. Tai yra gi­li mū­sų tra­di­ci­ja, įsi­šak­ni­ju­si tra­di­ci­ja ir la­bai gra­ži tra­di­ci­ja, kai su­si­ren­ka gi­mi­nės. Taip, jei­gu mums, kaip ger­bia­mam S. Gent­vi­lui, ne­svar­bu ši­tas da­ly­kas, ne­svar­bu, tvar­ka, mums ne­rei­kia ši­to­kių tra­di­ci­jų.

Man at­ro­do, nu­bal­sa­vo­me tei­sin­gai ir va­do­vau­ki­mės Lie­tu­vo­je sa­vo tra­di­ci­jo­mis ir sa­vo šven­tė­mis, o ne kaž­ko­kiais iš­gal­vo­tais da­ly­kais. Siū­lau pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš no­riu tie­siog at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį. Ar jūs su­pran­ta­te iš es­mės? Mes ką tik pri­ėmė­me įsta­ty­mo pro­jek­tą lap­kri­čio 2-ąją, Mi­ru­sių­jų at­mi­ni­mo die­ną, pa­skelb­ti ne­dar­bo die­na ir At­min­ti­nų die­nų są­ra­še mes tu­rė­tu­me iš­brauk­ti ši­tą die­ną. Da­bar gi mes kaž­kaip ban­do­me įti­ki­nė­ti, kad ir taip ga­li bū­ti, ir taip. Abi ši­tos funk­ci­jos bū­ti ne­ga­li, abi tos die­nos. To­dėl jū­sų kal­bė­ji­mas… Gal bal­suo­ja­me ir iš­reiš­kia­me po­zi­ci­ją? (Bal­sai sa­lė­je) Na, jū­sų va­lia!

P. Urb­šys no­ri, kad ši­ta die­na bū­tų ir at­min­ti­na die­na.

P. URBŠYS (MSNG). Ne, aš ne tai no­riu pa­sa­ky­ti, aš pa­pras­čiau­siai no­riu re­a­guo­ti į re­pli­kas ko­le­gų, ku­rie, ma­no gal­va, dis­ku­tuo­da­mi šiek tiek per­žen­gia tam tik­ras mo­ra­li­nes ri­bas. Mes jau­čia­me kiek­vie­nas at­ski­rą sa­vo as­me­ni­nį ry­šį su ar­ti­mai­siais, ku­rie iš­ke­lia­vo ana­pi­lin. Aš ne­kves­tio­nuo­ju to A. Sy­so ry­šio ir pra­šau ne­kves­tio­nuo­ti ma­no ry­šio su tuo. Man ar­ti­mie­ji yra iš­ke­lia­vę į am­ži­ny­bę. Jei­gu kam jie yra ta­pę gry­nai, kaip įsi­vaiz­duo­ja, kir­mi­nų pa­ša­ru, tai kiek­vie­no as­me­ni­nė pro­ble­ma.

Bet ki­ta pro­ble­ma yra dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos. At­si­pra­šau, ne­pa­si­sa­kiau prieš tai svars­to­mu klau­si­mu. Man ne­su­pran­ta­ma, ko­dėl nuo ki­tų me­tų sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lio­ja ši­tas įsta­ty­mas, ku­rio iš tik­rų­jų lau­kia Lie­tu­vos žmo­nės? Ko­kių ten rei­kia dar ap­skai­čia­vi­mų ir ko­kių pa­si­ruo­ši­mo ter­mi­nų ver­slui, kad bū­tų ga­li­ma ši­tą da­tą pa­mi­nė­ti de­ra­mai jau šiais me­tais?

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo dėl da­tos pa­kei­ti­mo, to­dėl yra taip, kaip yra.

J. Lie­sys – mo­ty­vai už.

J. LIESYS (LSF). Ačiū ger­bia­mai pir­mi­nin­kei. Aš pa­lai­kau jū­sų nuo­mo­nę – mes dis­ku­tuo­ja­me ne tuo klau­si­mu. Pa­grin­di­nis įsta­ty­mas yra pri­im­tas ir da­bar ne­ga­li bū­ti ta die­na dvi… Bet aš, pri­min­da­mas tą pir­mu­ti­nį bal­sa­vi­mą, no­riu pa­sa­ky­ti, kad I. De­gu­tie­nė čia no­rė­jo Jo­ni­nes iš­brauk­ti. Ne­rei­kia nie­ko brauk­ti. Čia ne tur­gus, kad mes ga­lė­tu­me pre­kiau­ti. Vie­ną iš­brau­kia­me, ki­tą į tą vie­tą įra­šo­me. La­bai no­rė­tų­si, kad ger­bia­mi Sei­mo na­riai, pa­teik­da­mi įsta­ty­mus, ge­rai ap­svars­ty­tų ir ne­kil­tų to­kios dis­ku­si­jos, kiek mes pra­ra­si­me, ką lai­mė­si­me, ką pra­lai­mė­si­me. Nie­kas ne­kves­tio­nuo­ja, kad mes tik­rai ga­li­me lan­ky­ti mi­ru­sių ar­ti­mų­jų ka­pus ir ga­li­me spė­ti, ga­li­me ne­spė­ti, tai čia pri­klau­so nuo kiek­vie­no žmo­gaus. O šian­die­n čia ki­to va­rian­to nė­ra. Rei­kia bal­suo­ti ir ne­gaiš­ti lai­ko. Už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ir mo­ty­vai prieš – S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, P. Urb­šys ir­gi at­sklei­dė tik­rą­ją li­be­ra­lo po­zi­ci­ją, kad pra­šau ne­si­kiš­ti į ma­no as­me­ni­nį gy­ve­ni­mą ir ma­no pa­sau­lė­žiū­rą, kas man rū­pi ir kaip aš tu­riu su­pras­ti mo­ra­lę.

Ši­tas įsta­ty­mas ir yra apie tai, kaip vals­ty­bės var­du mes pri­ver­čia­me kiek­vie­ną iš mū­sų pi­lie­čių, 1 mln. 300 tūkst. dir­ban­čių­jų švęs­ti ar­ba ne­švęs­ti. Aš no­riu sto­ti į dir­ban­čio­jo pu­sę. Jei­gu jis no­ri ši­tą die­ną švęs­ti, taip, te­gul jis ima atos­to­gas, bet jei­gu jis ne­no­ri, leis­ki­me jam už­si­dirb­ti sa­vo ge­ro­vę. Šian­dien mes vals­ty­bės var­du… Kaip B. Bra­daus­kas pa­sa­kė, ai, žmo­nės jau ir taip skur­dūs, tai leis­ki­me jiems bent pa­va­ži­nė­ti. Aš no­riu leis­ti žmo­nėms už­si­dirb­ti ir pra­šau, kad tai jiems bū­tų leis­ta da­ry­ti, lan­ky­ti sa­vo gi­mi­nai­čius ta­da, kai jiems pa­to­gu. Jei­gu jie tik­rai yra re­li­gin­gi ar jiems Vė­li­nės yra vie­na di­džiau­sių me­tų šven­čių, tai tvar­ka, žmo­nės tu­ri tei­sę pa­si­rink­ti, ka­da švęs­ti, ka­da atos­to­gau­ti. Bet da­bar sa­ky­ti, kad čia yra tik tech­ni­nis bal­sa­vi­mas, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke… Nė­ra tech­ni­nių bal­sa­vi­mų, yra ini­ci­juo­tas at­ski­ras įsta­ty­mas dėl to, kad Dar­bo ko­dek­sas ne­ga­lė­tų ga­lio­ti be ši­to ly­di­mo­jo įsta­ty­mo.

Aš kvie­čiu iš­im­ti kor­te­les ir ne­bal­suo­ti dėl šio įsta­ty­mo, leis­ti žmo­nėms pa­tiems ap­si­spręs­ti ir to­liau ei­ti su tra­di­ci­jo­mis, ku­rios nė­ra nu­lei­džia­mos iš vir­šaus, o pa­čių pa­si­ren­ka­mos tra­di­ci­jos. Dė­ko­ju.

PIRMININKĖ. Tai ne tech­ni­nis bal­sa­vi­mas, bet tai su­si­ję įsta­ty­mų pro­jek­tai. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­ma­čiau, kad dar yra už­si­ra­šiu­si V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė. Su­tei­kiu žo­dį.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, už­si­ra­šiau, kad pa­neig­čiau ger­bia­mo­jo Si­mo­no nuo­mo­nę, jog pri­ta­rus, iš­lai­kius at­min­ti­ną die­ną lap­kri­čio 2-ąją, ne­ga­lė­tų ga­lio­ti Dar­bo ko­dek­sas. Jis pui­kiai ga­lio­tų. Tie­siog bū­tų svies­tas svies­tuo­tas.

PIRMININKĖ. Taip.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Sei­mas at­ro­dy­tų ga­na ori­gi­na­liai. Ko­le­ga A. Sy­sas ne­se­niai sa­kė, kad mes pri­ima­me daug bro­ko, tai čia ro­dy­tų tie­siog Sei­mo ne­pa­kan­ka­mą in­te­lek­tu­a­li­nį ly­gį, jei­gu mes pa­lik­tu­me to­kią dvi­pras­my­bę.

Ta­čiau, ki­ta ver­tus, no­riu pa­sa­ky­ti: tvir­ti­ni­mas, jog ga­li­ma pa­si­rink­ti vis­ką ir vi­sa­da, na, gal tin­ka tik li­be­ra­lams, bet jis nie­kaip ne­tin­ka žmo­nėms, ku­rie su­pran­ta, kas yra tau­ta. Tau­ta, ger­bia­mie­ji, tai ne tik mes, ku­rie čia sė­di­me ar­ba ku­rie ana­pus šio Sei­mo. Tau­ta yra ir tie, ku­rių jau ne­bė­ra, tau­ta yra ir tie, ku­rie dar gims. Mū­sų dar­bas Sei­me yra pra­smin­gas tiek, kiek mes su­vo­kia­me ši­tą ry­šį, or­ga­niš­ką ry­šį tarp iš­ėju­sių, da­bar gy­ve­nan­čių ir tų at­ei­nan­čių, už ku­riuos mes esa­me at­sa­kin­gi. Jei­gu mes ma­no­me, kad ga­li­ma vis­ką pa­si­rink­ti ir gy­ven­ti tik­tai pa­gal ho­mo eco­no­mi­cus di­men­si­ją ir ne­ma­ty­ti gi­les­nių da­ly­kų, drįs­tų net pa­sa­ky­ti, me­ta­fi­zi­nių da­ly­kų, tai, ko ge­ro, mes kaip tau­ta ne­il­gai ir iš­lik­si­me.

Aš kvie­čiu da­bar bal­suo­ti už ši­tą pro­jek­tą vien dėl tei­si­nių mo­ty­vų, ta­čiau tai, ką aš iš­gir­dau apie pa­si­rin­ki­mą, nu­tei­kia ne­la­bai links­mai, nes ma­tau, kad daug kas ne­su­vo­kia, ant ko lai­ko­si tau­ta. Pa­žiū­rė­ki­te bent į mū­sų kai­my­nus pie­tuo­se ir ki­tur.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti, bal­suo­ja­me dėl At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo pro­jek­to, ku­ris, kaip jau mi­nė­jo­me, yra su­si­jęs su Dar­bo ko­dek­so ką tik pri­im­tuo­ju įsta­ty­mo pro­jek­tu.

Bal­sa­vo 67 Sei­mo na­riai ir už­si­re­gist­ra­vo… Na, jū­sų va­lia – lie­ka ne­pri­im­tas. Lauk­si­me ki­tų bal­sa­vi­mų. Tie­siog pri­trū­ko už­si­re­gist­ra­vu­sių Sei­mo na­rių.

Ger­bia­mi ko­le­gos, yra gau­tas Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pra­šy­mas, kad Sei­mas leis­tų su­reng­ti ko­mi­te­to po­sė­dį. Kai vyks­ta ple­na­ri­niai po­sė­džiai, tai pa­da­ry­ti ga­li­ma tik Sei­mui pri­ta­rus. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu, nes Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dis bu­vo pa­skelb­tas 15 va­lan­dą, yra su­kvies­ti as­me­nys ir la­bai svar­būs spren­di­mai. Ga­li­me? Ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ja­me už pri­ta­ri­mą, kad ben­dru su­ta­ri­mu mes lei­džia­me, o tą nu­ma­to Sei­mo sta­tu­to 53 straips­nis – Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to na­riams šio po­sė­džio me­tu leis­ti reng­ti ir da­ly­vau­ti jų ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Ger­bia­mi ko­le­gos, no­rė­čiau pa­klaus­ti ir pa­pra­šy­ti da­bar už­si­re­gist­ruo­ti, ar mes tu­ri­me li­ku­sį 71 Sei­mo na­rį. (Bal­sai sa­lė­je) Tie­siog už­si­re­gist­ruo­ja­me. No­riu pa­si­tiks­lin­ti, ar skelb­ti ki­to įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mą, o dar li­ko ke­le­tas pa­tei­ki­mų.

Taip, yra 78. Ačiū.

 

15.15 val.

Tiks­li­nių kom­pen­sa­ci­jų įsta­ty­mo Nr. XII-2507 5 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3481(2) (pri­ėmi­mas)

 

Tiks­li­nių kom­pen­sa­ci­jų įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3481(2). Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. 1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 2 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

Mo­ty­vai dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. G. Kin­du­rys. Pra­šom, ko­le­ga.

G. KINDURYS (LVŽSF). Ačiū. Ma­nau, kad pri­ėmus ši­tą įsta­ty­mą tik­rai bus aiš­kes­nis, pa­pras­tes­nis ir tei­sin­ges­nis reg­la­men­ta­vi­mas dėl as­me­nų, ku­rie po jų ar­ti­mo­jo mir­ties krei­pė­si dėl ga­vi­mo mi­ru­sia­jam pri­klau­san­čios pas­ku­ti­nės tiks­li­nės kom­pen­sa­ci­jos, ne­rei­kės gau­ti pa­vel­dė­ji­mo liu­di­ji­mo, tai­gi ne­rei­kės ei­ti pas no­ta­rą ir iš­leis­ti ten pa­pil­do­mų iš­lai­dų, su­tau­pys ir lai­ko. Bus aiš­kiai reg­la­men­tuo­ta, kad as­me­nims, ku­rie svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se gau­na pa­slau­gas iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do ir ku­riems pri­klau­so tiks­li­nė kom­pen­sa­ci­ja, ka­da jie gy­do­si pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo, pa­lia­ty­vio­sios slau­gos, slau­gos įstai­go­se, ku­rios tas pa­slau­gas tei­kia, tai bus mo­ka­ma iš pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo, o iš so­cia­li­nių, tai yra tiks­li­nių kom­pen­sa­ci­jų, – ne. O ką tik iš­ėjus iš tos įstai­gos ne­rei­kės ra­šy­ti pra­šy­mo, o pa­gal svei­ka­tos įstai­gos pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai jam to tiks­li­nio kom­pen­sa­vi­mo tei­ki­mas bus at­nau­ji­na­mas. Tai­gi tik­rai pra­šau pri­tar­ti ir pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dau­giau no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me dėl Tiks­li­nių kom­pen­sa­ci­jų įsta­ty­mo 5 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 77 Sei­mo na­riai: už – 77, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Vien­bal­siai pri­im­ta. (Gongas)

 

15.18 val.

Miš­kų įsta­ty­mo Nr. I-671 4 ir 41 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2288GR (Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to grą­žin­tas Sei­mui pa­kar­to­ti­nai svars­ty­ti) (pateiki­mas)

 

Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu pra­neš­ti ir in­for­muo­ti, kad yra gau­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to dek­re­tas ir grą­ži­na­mas Sei­mui iš nau­jo svars­ty­ti Miš­kų įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2288. Dar­bo­tvarkėje šis klau­si­mas yra įra­šy­tas. Kvie­čiu Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to vy­riau­si­ą­ją pa­ta­rė­ją J. Šo­vie­nę pri­sta­ty­ti Pre­zi­den­to dek­re­tą.

J. ŠOVIENĖ. La­ba die­na, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas, va­do­vau­da­ma­sis Kon­sti­tu­ci­ja, siū­lo Sei­mui lai­ky­ti ne­pri­im­tas Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­sas, ri­bo­jan­čias as­me­nų ga­li­my­bę įsi­gy­ti miš­kų ūkio pa­skir­ties že­mės. Šių me­tų lie­pos 23 die­ną pri­im­tas Miš­kų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas nu­sta­to, kad as­muo ar­ba su­si­ję as­me­nys ga­li įsi­gy­ti tiek miš­kų ūkio pa­skir­ties že­mės, kad ben­dras jiems pri­klau­san­čio miš­ko plo­tas ne­bū­tų di­des­nis nei 1 tūkst. 500 hek­ta­rų. Be to, šios pa­tai­sos taip pat pa­kar­to­ti­nai įtvir­ti­na Miš­kų įsta­ty­mo nuo­sta­tas dėl pir­mu­mo tei­sės įsi­gy­ti miš­kų ūkio pa­skir­ties že­mės ri­bo­ji­mo ben­dra­tur­čiams. Jas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas lie­pos 24 die­nos dek­re­tu grą­ži­no Sei­mui svars­ty­ti ir jas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas, pri­tar­da­mas Pre­zi­den­to ve­to, at­me­tė lie­pos 25 die­nos bal­sa­vi­mu.

Pre­zi­den­to nuo­mo­ne, grą­ži­na­mu įsta­ty­mu nu­ma­to­mas tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas pa­žei­džia iš kon­sti­tu­ci­nio tei­si­nės vals­ty­bės prin­ci­po ky­lan­čius rei­ka­la­vi­mus. Nu­sta­tant tei­si­nius ri­bo­ji­mus tu­ri bū­ti lai­ko­ma­si pro­por­cin­gu­mo prin­ci­po ir įver­ti­na­ma, ar to­kios tei­si­nės prie­mo­nės yra bū­ti­nos de­mo­kra­tinėje vi­suo­me­nė­je ir tin­ka­mos sie­kia­miems tei­sė­tiems ir vi­suo­ti­nai svar­biems tiks­lams. Be to, tei­si­nės prie­mo­nės ne­tu­ri var­žy­ti as­me­nų tei­sių la­biau, ne­gu rei­kia šiems tiks­lams pa­siek­ti.

Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­sų aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te nu­ro­dy­ti tiks­lai, tarp jų nei­gia­mos pra­mo­ni­nio miš­ko kir­ti­mo įta­kos ma­ži­ni­mas ap­lin­ko­sau­gi­niams, kraš­to­vaiz­džio, rek­re­a­ci­niams, bio­į­vai­ro­vės as­pek­tams ne­ke­lia abe­jo­nių, ta­čiau aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te ne­pa­grin­džia­ma, kaip nuo­sa­vy­bės ri­bo­ji­mas pa­dė­tų pa­siek­ti ke­lia­mus tiks­lus. Pre­zi­den­to nuo­mo­ne, įsta­ty­me nu­ma­ty­tas nuo­sa­vy­bės ri­bo­ji­mas ne­ga­li ap­sau­go­ti miš­kų nuo ply­no kir­ti­mo, nes miš­kų kir­ti­mus re­gu­liuo­ja ki­ti tei­sės ak­tai, o kir­ti­mą re­gu­liuo­jan­čių tei­sės ak­tų prie­žiū­rą įgy­ven­di­na juo­se nu­ma­ty­tos ati­tin­ka­mos ins­ti­tu­ci­jos.

Nau­jos re­dak­ci­jos Miš­kų įsta­ty­mas, Pre­zi­den­to nuo­mo­ne, pa­kenk­tų smul­kių­jų miš­kų ūkio pa­skir­ties že­mės sa­vi­nin­kų in­te­re­sams, taip pat lem­tų kon­ku­ren­ci­jos iš­krai­py­mus, fi­zi­niai ar ju­ri­di­niai as­me­nys, įsi­gi­ję dau­giau ne­gu 1 tūkst. 500 hek­ta­rų miš­kų ūkio pa­skir­ties že­mės iki įsi­ga­lio­jant šiam įsta­ty­mui, tu­rė­tų kon­ku­ren­ci­nį pra­na­šu­mą prieš ki­tus miš­kų sa­vi­nin­kus, ku­rie šios ri­bos vir­šy­ti ne­be­ga­lė­tų.

Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­sos taip pat ne­per­ėjo an­ti­ko­rup­ci­nio ver­ti­ni­mo fil­tro. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba šias Miš­kų įsta­ty­mo nuo­sta­tas įver­ti­no kaip ri­zi­kin­gas, pa­lan­kias siau­roms in­te­re­sų gru­pėms.

Pre­zi­den­tas ak­cen­tuo­ja, kad Lie­tu­vos miš­kai yra vie­nas di­džiau­sių ša­lies tur­tų, ku­rį bū­ti­na sau­go­ti bei tau­so­ti, to­dėl ra­gi­na ieš­ko­ti efek­ty­ves­nių bū­dų, kaip už­tik­rin­ti ap­lin­ko­sau­gi­nių rei­ka­la­vi­mų lai­ky­mą­si ne­ri­bo­jant nuo­sa­vy­bės, o šį Miš­kų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą siū­lo Sei­mui lai­ky­ti ne­pri­im­tu. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ne­ma­žai Sei­mo na­rių. E. Pu­pi­nis klau­sia pir­ma­sis. Ruo­šia­si M. Ma­jaus­kas.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, šiek tiek ste­bi­na Pre­zi­den­to nuo­mo­nė dėl kon­ku­ren­ci­nio pra­na­šu­mo. Kaip tik ir bu­vo kal­ba­ma, kad kai ku­rios įmo­nės įgy­ja di­de­lį kon­ku­ren­ci­nį pra­na­šu­mą, nes tu­ri di­de­lius kie­kius miš­kų su­pir­ku­sios ir tu­ri pa­kan­ka­mus fi­nan­si­nius re­sur­sus dar di­din­ti plo­tus. Tai tu­rė­tų pa­di­din­ti jų kon­ku­ren­ci­nį pra­na­šu­mą prieš ki­tus, ku­rie gal­būt ūki­nin­kau­ja šiek tiek ma­žes­niuo­se skly­puo­se. Bu­vo kal­ba­ma dau­giau apie tai, kad gal­būt čia vie­na vie­ta yra sil­pna, kad rei­kė­tų šiek tiek at­ri­bo­ti ir su­si­ju­sius as­me­nis, kad per juos ne­bū­tų ga­li­ma įsi­gy­ti dau­giau miš­kų, kaip kad yra pa­gal Že­mės įsta­ty­mą, kai as­me­nys per su­si­ju­sius as­me­nis su­per­ka že­mę ir di­di­na sau plo­tus.

Ar ne­ma­no­te, kad tai yra pro­te­ga­vi­mas tam tik­ros įmo­nės, ku­ri su­si­ju­si su Skan­di­na­vi­ja, ku­ri tu­ri di­džiau­sią su­pirk­tą kie­kį miš­kų ir to­kiu bū­du ji­nai pa­di­dins dar dau­giau kon­ku­ren­ci­nį pra­na­šu­mą prieš ki­tus miš­kų sa­vi­nin­kus? Ačiū.

J. ŠOVIENĖ. Dė­kui jums už klau­si­mą. Ma­ny­čiau, prie­šin­gai – kaip tik šio įsta­ty­mo pa­tvir­ti­ni­mas bū­tų pro­te­ga­vi­mas jau tu­rin­čių, jau įsi­gi­ju­sių di­de­lius plo­tus, di­des­nius, ne­gu da­bar šiuo įsta­ty­mu yra sie­kia­ma nu­sta­ty­ti, ri­bo­ti. (Bal­sas sa­lė­je) Ne.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju.

J. ŠOVIENĖ. Tai, ką jie šiuo me­tu tu­ri, jie ir tu­rės, o ki­ti ne­ga­lės įsi­gy­ti di­des­nių. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia M. Ma­jaus­kas. Ruo­šia­si A. Ma­zu­ro­nis. A. Sa­la­ma­ki­nas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Klau­san­tis jū­sų, skai­tant dek­re­tą ir skai­tant Pre­zi­den­to žo­džius, ky­la toks jaus­mas, kad Sei­mas su­bren­do at­mes­ti nau­jo­jo Pre­zi­den­to ve­to. Štai pa­sa­ky­siu, ko­dėl.

Pre­zi­den­tas sa­ko, jog jau da­bar aiš­ku, kad Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­sas leng­vai apeis ne­są­ži­nin­gi vei­kė­jai. Šiuo pa­sa­ky­mu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas ir jū­sų bo­sas sa­ko, kad įsta­ty­mas ge­ras, bet tu­rė­tų bū­ti dar griež­tes­nis. Ta­čiau ki­tu sa­ki­niu sa­ko, kad to­kiu bū­du stab­do­mas sek­to­riaus skaid­ri­ni­mas ir už­ker­ta­mas ke­lias są­ži­nin­gai kon­ku­ren­ci­jai, kas su­po­nuo­ja, kad iš es­mės ne­rei­kė­tų ri­bo­ti ga­li­my­bės ir kon­ku­ren­ci­jos įsi­gy­ti dar di­des­nius plo­tus net ir tiems, ku­rie jau da­bar tu­ri dau­giau kaip 1 tūkst. 500 hek­ta­rų. Skai­tant dek­re­tą, nė­ra tos nuo­sta­tos pa­sa­ky­tos apie ne­są­ži­nin­gą ga­li­my­bę apei­ti įsta­ty­mą, kal­ba­ma tik­tai apie kon­ku­ren­ci­jos ri­bo­ji­mą.

Aš no­rė­čiau pa­pra­šy­ti jū­sų iš­sklai­dy­ti abe­jo­nes ir pa­aiš­kin­ti, ko­kia iš tik­rų­jų bu­vo ta min­tis, nes skai­tant…

PIRMININKĖ. Lai­kas!

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). …Pre­zi­den­to žo­džius ir skai­tant dek­re­tą šiek tiek ski­ria­si. Ačiū.

J. ŠOVIENĖ. Dė­kui už klau­si­mą. Kaip jau mi­nė­jau, aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te yra nu­ro­do­ma, kad įsta­ty­mu sie­kia­ma ap­sau­go­ti ir ma­žin­ti po­vei­kį ap­lin­ko­sau­gi­niais, kraš­to­vaiz­džio rek­re­a­ci­niais bei įvai­ro­vės as­pek­tais, miš­kų ply­nų kir­ti­mų ir taip to­liau. Nuo­sa­vy­bės ri­bo­ji­mu… ši­tie tiks­lai nie­kaip ne­bus pa­siek­ti ri­bo­jant nuo­sa­vy­bę. Jei­gu no­ri­ma pa­siek­ti mi­nė­tus tiks­lus, tu­ri bū­ti ima­ma­si ki­tų prie­mo­nių. Pats sa­vai­me nuo­sa­vy­bės ri­bo­ji­mas tų tiks­lų pa­siek­ti nie­kaip ne­pa­de­da. Tai vie­nas da­ly­kas.

Ki­tas da­ly­kas, ką Pre­zi­den­tas dek­re­te mi­ni, kad yra su­da­ro­mos ne­ly­gios są­ly­gos. Miš­kų sa­vi­nin­kai pa­sta­to­mi į ne­ly­gias są­ly­gas. Tai yra vie­ni tu­rės įsi­gi­ję di­des­nius plo­tus, ki­tiems yra nu­sta­to­ma ri­ba.

Ir tre­čias da­ly­kas. Tas pats įsta­ty­me nu­sta­ty­tas me­cha­niz­mas, jo įgy­ven­di­ni­mas vėl­gi tai pa­čiai Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai su­kė­lė abe­jo­nių dėl ko­rup­ci­jos ri­zi­kos. Toms abe­jo­nėms pri­ta­rė ir Pre­zi­den­tas.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Ma­zu­ro­nis. Jo nė­ra. A. Sa­la­ma­ki­nas. Ruo­šia­si S. Gent­vi­las.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, at­vi­rai pa­sa­kius, ma­no klau­si­mas… aš pa­kar­to­siu, ko klau­sė E. Pu­pi­nis. At­leis­ki­te, nie­ko ne­su­pra­tau iš jū­sų at­sa­ky­mo. Pa­ban­dy­siu pa­klaus­ti ki­taip. Šiuo me­tu vie­na už­sie­nio ka­pi­ta­lo įmo­nė Lie­tuvo­je jau su­pir­ku­si 30 tūkst. hek­ta­rų, dar sep­ty­nios tu­ri dau­giau kaip pus­an­tro. Pre­zi­den­tas sa­ko, kad bus pa­žeis­ta są­ži­nin­ga kon­ku­ren­ci­ja, jei­gu ne­lei­si­me joms dau­giau įsi­gy­ti, tai toms aš­tuo­nioms, o ki­ti ga­lės kaip tik įsi­gy­ti. Jei­gu mes pa­gal Pre­zi­den­tą ne­už­drau­si­me įsi­gy­ti dau­giau, tai po me­tų ta, ku­ri tu­ri da­bar 30 tūkst., tu­rės 300 tūkst., tai yra jau apie treč­da­lį vi­so lei­džia­mo įsi­gy­ti tur­to. Tai kur čia Pre­zi­den­tas ma­to ne­są­ži­nin­gą kon­ku­ren­ci­ją? Aš gal­vo­čiau, vi­siš­kai at­vi­ra yra. Jei­gu pa­gal Pre­zi­den­tą, tai ta­da iš­ei­na – mes leis­kim vie­nam tu­rė­ti mo­no­po­lį, nes jis su­pirks per pen­ke­rius me­tus vi­są lei­džia­mą pirk­ti tur­tą, ir ta­da sa­ky­si­me, kad da­bar tai są­ži­nin­ga kon­ku­ren­ci­ja. Ar ne taip, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja?

J. ŠOVIENĖ. Ačiū už klau­si­mą. Tai, kad šiuo me­tu jū­sų mi­nė­ta įmo­nė ar mi­nė­tos ke­lios įmo­nės tu­ri ge­ro­kai dau­giau nei įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta ri­ba… Šis įsta­ty­mas nie­kaip ne­su­ma­žins jų tu­ri­mo… (Šur­mu­lys sa­lė­je) Vie­nas da­ly­kas.

Ki­tas da­ly­kas.

PIRMININKĖ. Klau­sy­ki­te at­sa­ky­mo.

J. ŠOVIENĖ. Nei pa­gal aiš­ki­na­mą­jį raš­tą… (Šur­mu­lys sa­lė­je) Ki­tas da­ly­kas, kaip nuo­sa­vy­bės tu­rė­ji­mas, to­kios, kaip jūs mi­ni­te, ar ma­žes­nės, ar di­des­nės, ga­li ap­ri­bo­ti ar pa­gel­bė­ti įsta­ty­mo aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te ke­lia­mų tiks­lų įgy­ven­di­ni­mui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia S. Gent­vi­las. Ruo­šia­si J. Raz­ma.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­ma pa­ta­rė­ja, no­rė­jau pa­klaus­ti, vi­sų pir­ma pa­svei­kin­ti ne­vei­kian­čio įsta­ty­mo ve­ta­vi­mu. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Ger­bia­mas Lau­ry­nai, ga­li­ma? Šis įsta­ty­mas ne­veik­tų ly­giai taip pat, kaip ir že­mės sau­gik­lių įsta­ty­mas. Ma­tė­me, kad di­des­nės ag­ro­kor­po­ra­ci­jos ga­lė­jo apei­ti že­mės sau­gik­lių įsta­ty­mą. Fi­zi­niai as­me­nys ir­gi ga­lė­jo apei­ti. Tai lū­kes­čiai, ku­rie čia skam­ba iš ko­le­gų, ne­bū­tų įtvir­tin­ti šiuo įsta­ty­mu, nes jis yra toks pat kiau­ras, kaip ir že­mės sau­gik­lių įsta­ty­mas. Ma­no klau­si­mas jums.

Pre­zi­den­tas tu­ri tei­sę siū­ly­ti įsta­ty­mo ko­rek­ci­jas, bet šiuo at­ve­ju Pre­zi­den­tas siū­lo lai­ky­ti įsta­ty­mą ne­pri­im­tu. Ar tai yra tei­gi­nys Pre­zi­den­to, kad iš es­mės ne­įma­no­mas nuo­sa­vy­bės ri­bo­ji­mas įsta­ty­mais, nes daug yra ape­liuo­ja­ma į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mus, kon­sti­tu­ci­nius straips­nius, ar sa­ko­ma, kad iš es­mės tai yra…

PIRMININKĖ. Lai­kas.

S. GENTVILAS (LSF). …ne­nau­din­ga na­cio­na­li­nei eko­no­mi­kai ir na­cio­na­li­niam pri­va­čiam ver­slui? Dė­ko­ju.

J. ŠOVIENĖ. Dė­kui už klau­si­mą. Pats sa­vai­me nuo­sa­vy­bės tu­rė­ji­mas nė­ra blo­gis, tur­būt taip rei­kė­tų pa­sa­ky­ti, ta­čiau nau­do­ji­ma­sis ga­lia ga­li bū­ti blo­gis, ga­li bū­ti ri­bo­jan­tis ki­tų as­me­nų tei­ses ir tei­sė­tus lū­kes­čius. Ta­čiau nau­do­ji­ma­sis ga­lia, rin­kos ga­lia, yra įtvir­tin­tas Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­me, tai yra ri­bo­ji­mai nau­do­tis ga­lia yra įtvir­tin­ti Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­me. Jei­gu to sie­kia­ma šiuo įsta­ty­mu, tai jau yra re­gu­lia­vi­mas, ku­ris nu­ma­to ap­ri­bo­ji­mus nau­do­tis ga­lia, ir to pa­kak­tų. Dė­kui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja, kai Sei­me mes pri­ėmė­me mak­si­ma­laus val­do­mo miš­ko plo­to ri­bo­ji­mą, ne­sun­ku bu­vo pa­ste­bė­ti, kad tam la­biau­siai prie­ši­no­si stam­bie­ji me­die­nos pra­mo­nės at­sto­vai, ku­rie ar­ba pa­tys tu­ri tiks­lus val­dy­ti ir yra įgi­ję di­de­lius miš­ko plo­tus, ar­ba jiems pa­to­giau tu­rė­ti san­ty­kius su stam­biais me­die­nos siū­ly­to­jais. Sa­ky­ki­te, ar tarp Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos fi­nan­si­nių rė­mė­jų yra stam­bių­jų me­die­nos per­dir­bi­mo pra­mo­nės at­sto­vų ir ar ši ap­lin­ky­bė ne­lė­mė Pre­zi­den­to po­zi­ci­jos?

J. ŠOVIENĖ. Dė­kui už klau­si­mą. Pri­si­pa­žin­siu, tik­rai ne­ži­nau Pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos rė­mė­jų, bet esu tik­ra, kad jo­kie rė­mė­jai ar ki­ti pra­mo­nės at­sto­vai ne­lė­mė ši­to spren­di­mo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju ger­bia­mai pra­ne­šė­jai. Skir­tas lai­kas bai­gė­si. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai. Du už, du prieš ir mes tu­ri­me ap­si­spręs­ti, ar pa­reng­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą svars­ty­ti iš nau­jo, ar lai­ky­ti įsta­ty­mą ne­pri­im­tą. Kad svars­ty­tu­me iš nau­jo – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų, jei­gu bal­suo­ja­me prieš, tai lie­ka ga­lio­ti įsta­ty­mas toks, koks ga­lio­ja iki šiol, mū­sų įsta­ty­mas bū­tų ne­pri­im­tas. Jei­gu bal­suo­ja­me už, tai tu­ri­me ga­li­my­bę siųs­ti įsta­ty­mą į ko­mi­te­tą ir tuo­met nu­spręs­ti, ar at­mes­ti Pre­zi­den­to ve­to, ar ne. Aš siū­ly­čiau bal­suo­ti už ir grą­žin­ti įsta­ty­mą to­bu­lin­ti ko­mi­te­tui. Aš su­pran­tu, kad mes jo to­bu­lin­ti to­kio kaip ir ne­ga­li­me, ga­li­me tik nu­spręs­ti, ar iš es­mės pri­im­ti ir lai­ky­ti pri­im­tą to­kį, ko­kį mes pri­ėmė­me, tai yra at­mes­ti Pre­zi­den­to ve­to. Aš siū­ly­čiau bū­tent to­kį spren­di­mą ir ru­dens se­si­jo­je grįž­ti ir pa­to­bu­lin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą pra­ple­čiant su­si­ju­sių as­me­nų gru­pę taip, kaip Pre­zi­den­tas mi­nė­jo, kad įsta­ty­mo ne­bū­tų ga­li­ma apei­ti ir ne­są­ži­nin­giems as­me­nims įsi­gy­ti dar dau­giau miš­ko plo­to, ne­gu įsta­ty­mas tai lei­džia da­ry­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. K. Star­ke­vi­čius – prieš.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Jei­gu mes nie­ko ne­da­ro­me, tai iš tik­rų­jų sa­ko­me, kad Pre­zi­den­tas tei­sus. Ta­čiau šį kar­tą tik­rai gi­liai įsi­ti­ki­nęs, nes tu­riu įsta­ty­mų lei­dy­bos pa­tir­ties ir Že­mės įsta­ty­mo to­bu­li­ni­mo, Pre­zi­den­tas šį kar­tą ne­tei­sus. De­ja, ri­bo­ti rei­kia ir mes pa­vė­luo­tai jau ri­bo­ja­me. Taip, bu­vo klai­dų su Že­mės įsta­ty­mu, že­mės pir­ki­mu, kai ne­įra­šė­me są­vo­kos „su­si­ję as­me­nys“, tai ta­da kai ku­rie stam­būs že­mės val­dy­to­jai di­džiu­liais kie­kiais įsi­gi­jo že­mės ir šian­dien ma­to­me tas pro­ble­mas. Šiuo at­ve­ju mes šiek tiek pa­vė­la­vę no­ri­me iš­tai­sy­ti si­tu­a­ci­ją ir įves­ti tą ri­bo­ji­mą. O dėl mo­ty­vų, kad nu­ken­tės ki­ti, nes ši­tie jau įsi­gi­ję, tai nie­ko, mes ne bol­še­vi­kai, že­mės ne­at­im­si­me, ta­čiau sa­vo klai­dą, ku­rios iki šiol esa­me ne­iš­tai­sę, iš­tai­sy­si­me. Ačiū.

PIRMININKĖ. Na, jū­sų kal­ba lyg ir ne­ati­ti­ko už­si­ra­šy­mo lau­ke­lio mo­ty­vų, bet vis dėl­to su­teik­siu žo­dį S. Gent­vi­lui, kad svars­ty­tu­me grą­žin­tą įsta­ty­mą iš nau­jo. Taip jūs už­si­ra­šė­te?

S. GENTVILAS (LSF). Aš lai­ky­ti jį ne­pri­im­tu no­rė­jau už­si­ra­šy­ti.

PIRMININKĖ. Tai su­keis­ki­me ta­da su K. Star­ke­vi­čiu­mi, jis kal­bė­jo, kad…

S. GENTVILAS (LSF). Ge­rai, ačiū už klai­dos to­le­ra­vi­mą.

PIRMININKĖ. …lai­ky­ti įsta­ty­mą ne­pri­im­tu.

S. GENTVILAS (LSF). Yra vie­na įmo­nė Lie­tu­vo­je, ku­ri tu­ri jau 1 mln. hek­ta­rų miš­kų. Ži­no­te ją? Ji­nai yra Vals­ty­bi­nė miš­kų urė­di­ja. Ji­nai ir­gi yra rin­kos žai­dė­ja, ku­ri lai­ko­si tų pa­čių ap­lin­ko­sau­gi­nių reg­la­men­ta­vi­mų, to pa­ties Dar­bo ko­dek­so, ko tu­ri lai­ky­tis ir pri­va­čios įmo­nės. Da­bar mes ši­tą įmo­nę, ku­ri da­ly­vau­ja to­je pa­čio­je me­die­nos rin­ko­je, sta­to­me į tą pa­čią po­zi­ci­ją su smul­kiais miš­ko sa­vi­nin­kais. Ši­tai yra es­mė.

Ma­no klau­si­mas Pre­zi­den­to pa­ta­rė­jai bu­vo apie tai, ar Pre­zi­den­tas lai­ko įsta­ty­mą ne­rei­ka­lin­gu, ar jį siū­lo to­bu­lin­ti? Pre­zi­den­to pa­ta­rė­jos at­sa­ky­mą aš trak­tuo­ju taip, kad jau yra ki­ti įsta­ty­mai, ku­rie lei­džia su­ba­lan­suo­ti kon­ku­ren­ci­ją ši­ta­me sek­to­riu­je. Jau yra ki­ti įsta­ty­mai, ku­rie ap­sau­go vals­ty­bi­nius miš­kus ir pri­va­čius miš­kus nuo per­tek­li­nio kir­ti­mo ar­ba įgy­ven­di­na ap­lin­ko­sau­gi­nius tiks­lus. Tad pa­pil­do­mas reg­la­men­ta­vi­mas iš tik­rų­jų nė­ra rei­ka­lin­gas. Jei­gu čia kas nors kal­ti­na pri­va­taus ka­pi­ta­lo pra­mo­ni­nin­kus, kad jie čia Pre­zi­den­tą ga­li­mai rė­mė, tai aš pa­sa­ky­siu, kad ta­da, va­di­na­si, rė­mė ir STT, ir Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bą, ir ai­bę ki­tų – Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­tą, mū­sų Tei­sės de­par­ta­men­tą, nes vi­sų jų pa­sta­bos yra nei­gia­mos dėl ši­to įsta­ty­mo.

Tą pa­tį kon­sta­ta­vo­me mes ir Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te, ku­ria­me ar­gu­men­tuo­tai iš­ana­li­za­vę siū­lė­me at­mes­ti ši­tą įsta­ty­mą jau pir­mą kar­tą, bet Sei­mas ta­da ne­pa­ti­kė­jo mu­mis ir pa­ve­dė Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tui, ku­ris už­si­mer­kęs pa­lei­do į gy­ve­ni­mą kiau­rą įsta­ty­mą, ku­ris at­kar­to­jo iš tik­rų­jų že­mės sau­gik­lių pa­da­ry­tas klai­das ir lei­do to­liau gy­ven­ti klai­din­gais lū­kes­čiais. Kvie­čiu ne­pri­tar­ti ir lai­ky­ti įsta­ty­mą ne­pri­im­tu.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, mo­ty­vai yra iš­sa­ky­ti. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­da­mi, ar svars­ty­ti grą­žin­tą įsta­ty­mą iš nau­jo (myg­tu­kas „už“), ar lai­ky­ti įsta­ty­mą ne­pri­im­tu (myg­tu­kas „prieš“). Svars­ty­ti grą­žin­tą įsta­ty­mą iš nau­jo – va­di­na­si, mes skir­si­me ko­mi­te­tą ir to­liau vyks pro­ce­dū­ros, nu­ma­ty­tos Sta­tu­te.

Bal­sa­vo 77 Sei­mo na­riai: už tai, kad svars­ty­tu­me įsta­ty­mą iš nau­jo – 74, prieš bal­sa­vo 3 Sei­mo na­riai. Pa­ski­ria­me kaip pa­grin­di­nį Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tą. Siū­lo­ma svars­ty­ti rug­pjū­čio 22 die­ną, ket­vir­ta­die­nį. Ga­li­me pri­tar­ti?

L. BALSYS (LSDPF). Dar siū­ly­čiau Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą pa­skir­ti kaip pa­pil­do­mą.

PIRMININKĖ. Ski­ria­me ir ga­li­me skir­ti tuos pa­čius ko­mi­te­tus, ku­rie bu­vo pa­skir­ti, o pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu tuo me­tu bu­vo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Tai­gi, ko­le­gos, ačiū.

J. Raz­ma no­ri man pa­tar­ti.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš tai siū­lau svars­ty­ti pra­si­dė­ju­sio­je ru­dens ei­li­nė­je se­si­jo­je. Aš ma­nau, kad vis dėl­to tai yra jaut­rus klau­si­mas, ir taip sku­bo­tai per ne­ei­li­nę se­si­ją su­si­rin­kus dėl ki­tų klau­si­mų, dėl Vy­riau­sy­bės, gal ne­tik­tų čia mums ap­si­spręs­ti, nes Sei­mo na­riai, ma­nau, jau­čia pa­gar­bą ir tik pra­dė­ju­siam ka­den­ci­ją Pre­zi­den­tui, bet ger­bia ir sa­vo po­zi­ci­ją. Bū­tų ge­rai tu­rė­ti dau­giau lai­ko. Ar mes bū­ti­nai tu­ri­me ket­vir­ta­die­nį pri­im­ti?

PIRMININKĖ. Taip, ger­bia­mas ko­le­ga, aš at­sa­ky­siu, kad bū­ti­nai. Sta­tu­to 165 straips­nio 2 da­lies 4 punk­tas: „Šis svars­ty­mas tu­ri vyk­ti ne vė­liau kaip po sa­vai­tės.“ Jei­gu mes da­bar jau pra­dė­jo­me pa­tei­ki­mą, rei­kia ir pa­baig­ti šį dar­bą.

J. RAZMA (TS-LKDF). Bet jei­gu nė­ra se­si­jų, kaip ta­da?

PIRMININKĖ. Jei­gu ne­bū­tų bu­vę se­si­jų, ne­bū­tu­me pa­da­rę pa­tei­ki­mo. Šiuo at­ve­ju, ger­bia­mi ko­le­gos, pri­ta­ria­me pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui, kad tai yra, kaip ir bu­vo, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Svars­ty­si­me ket­vir­ta­die­nį. Dė­ko­ju.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – S. Gent­vi­las. Pra­šau.

S. GENTVILAS (LSF). Aš, pir­mi­nin­ke, tik­tai no­riu pa­klaus­ti. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to kom­pe­ten­ci­jos sri­tis yra miš­kų klau­si­mai. Jis bu­vo pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas. Ar jis ne­ga­lė­tų tap­ti pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu?

PIRMININKĖ. Ne, ne­ga­lė­tų, nes grą­ži­na­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas svars­ty­ti tam ko­mi­te­tui, ku­ris bu­vo pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas. Ačiū.

 

15.40 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Egi­di­jaus Lau­ži­ko at­lei­di­mo iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3774 (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas. Ir vėl kvie­čiu J. Šo­vie­nę. (Bal­sai sa­lė­je) Jūs no­rė­jo­te re­pli­kuo­ti? Ne. 2-7 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Egi­di­jaus Lau­ži­ko at­lei­di­mo iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3774. Ir čia da­bar su pa­ta­rė­ja ir ju­mis, mie­li ko­le­gos, tu­ri­me pa­si­tar­ti, nes yra gau­tas E. Lau­ži­ko pra­ne­ši­mas, pra­šy­mas, ku­riuo jis in­for­muo­ja, kad ob­jek­ty­viai ne­ga­li da­ly­vau­ti, nes pa­gei­dau­ja, kad kar­tu su juo bū­tų ir da­ly­vau­tų jo at­sto­vas ad­vo­ka­tas M. Dū­da.

No­riu pa­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę, taip pat pa­klau­siu ir Pre­zi­den­to pa­ta­rė­jos. Sta­tu­tas ne­nu­ma­to, kad ga­li ir pri­va­lo da­ly­vau­ti ad­vo­ka­tas. Ant­ras ar­gu­men­tas, kad tai yra tik pa­tei­ki­mas. Svars­ty­mo ir pri­ėmi­mo me­tu ad­vo­ka­to da­ly­va­vi­mas ir pra­šy­mas ga­lė­tų bū­ti įgy­ven­dina­mas, jei­gu Sei­mas tam pri­tar­tų. Aš tei­kiu to­kią sa­vo po­zi­ci­ją. No­rė­čiau iš­girs­ti ir Pre­zi­den­to pa­ta­rė­jos nuo­mo­nę.

J. ŠOVIENĖ. Dė­kui, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai.

PIRMININKĖ. At­si­pra­šau, bet dar, pir­ma, mes tu­ri­me pri­im­ti spren­di­mą, ar re­a­guo­ja­me ir pra­de­da­me pa­tei­ki­mą, ar vyk­do­me E. Lau­ži­ko pra­šy­mą ir su­stab­do­me ši­tą klau­si­mo pa­tei­ki­mą? (Bal­sas sa­lė­je: „Sei­mas nė­ra pa­gei­da­vi­mų kon­cer­tas.“) Taip, yra ir to­kia jū­sų nuo­mo­nė. J. Sa­ba­taus­kas. Pra­šau, ko­le­ga.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Čia to­kia yra dvi­pras­miš­ka si­tu­a­ci­ja. Aš no­riu pri­min­ti vie­ną at­ve­jį, kai Sei­mas at­lei­do Sei­mo kanc­le­rį G. Vil­ke­lį. Teis­mas po to pri­ėmė jam pa­lan­kų spren­di­mą vien dėl to, kad jis ne­da­ly­va­vo svars­tant jo at­lei­di­mo klau­si­mą. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Tai svar­bu.

PIRMININKĖ. Taip.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Sei­mo skir­tas as­muo.

PIRMININKĖ. Bet, ger­bia­mas ko­le­ga, ten…

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Sei­mo at­leis­tas as­muo. Aš tik pri­me­nu si­tu­a­ci­ją.

PIRMININKĖ. Ten bu­vo ki­ta pro­ce­dū­ra ir ki­tas Sta­tu­to straips­nis bu­vo tai­ko­mas.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bus ra­miau ir mums pa­tiems aiš­kiau, jei­gu mes, įver­ti­nę si­tu­a­ci­ją, kad yra jo pra­šy­mas, ta­čiau yra Pre­zi­den­to dek­re­tas ir Sta­tu­tas ne­nu­ma­to, bal­suo­ki­me už tai, kad pra­dė­tu­me ar ne­pra­dė­tu­me, jū­sų va­lio­je pri­im­ti spren­di­mą. (Bal­sai sa­lė­je) Ar pra­dė­ti svars­ty­mą, šiuo at­ve­ju pa­tei­ki­mo pro­ce­dū­rą, dėl ką tik pa­skelb­to E. Lau­ži­ko at­lei­di­mo?

Čia bū­tų tik pa­tei­ki­mas. Kas už tai, kad šį dar­bo­tvarkės klau­si­mą pra­de­da­me? Kad vyk­dy­tu­me pa­tei­ki­mą. Gal­būt ir ne­rei­kė­tų, bet mes tie­siog ap­si­spręs­ki­me, ir man, kaip po­sė­džio pir­mi­nin­kei, bus aiš­ki jū­sų, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, va­lia. Nes ką tik per­skai­čiau da­lį E. Lau­ži­ko pa­reiš­ki­mo. Jis mo­ty­vuo­ja, kad jo pa­dė­jė­jas, tai yra ad­vo­ka­tas, šiuo me­tu yra iš­vy­kęs ir da­ly­vau­ti ne­ga­li. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Tai te­gul jis mums pa­aiš­ki­na, o ko­dėl mes čia tu­ri­me at­sa­ko­my­bę pri­si­im­ti?

PIRMININKĖ. Bal­sa­vo 62 Sei­mo na­riai: už tai, kad pa­tei­ki­mą pra­dė­tu­me, – 52, prieš – 4, su­si­lai­kė 6. Dė­ko­ju ir žo­dį su­tei­kiu J. Šo­vie­nei. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Dėl ve­di­mo tvar­kos – A. Sa­la­ma­ki­nas. Pra­šau.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Taip, pir­mi­nin­ke, aš ne­bal­sa­vau, nes aš no­rė­čiau iš­girs­ti ir Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą, juk mes ne­sa­me tei­si­nin­kai, kaip to­kiu at­ve­ju elg­tis, ar mes ne­da­ro­me klai­dos. Jei­gu rei­kės mo­kė­ti kom­pen­sa­ci­ją, tai mes, ku­rie bal­sa­vo­me už, iš sa­vo ne­su­si­me­si­me, teks iš biu­dže­to pa­deng­ti, o mes da­bar sė­di­me ir sli­di­nė­ja­me. At­leis­ki­te, te­gul pa­tei­kia Tei­sės de­par­ta­men­tas iš­va­dą, kaip mums elg­tis, pri­si­i­ma at­sa­ko­my­bę. Te­gu pa­ra­šo mums, ką da­ry­ti, ir ta­da mes pri­im­si­me spren­di­mą.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu per­skai­ty­ti Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą. Įver­ti­nę pro­jek­to ati­tik­tį Kon­sti­tu­ci­jai, įsta­ty­mams, tei­sė­kū­ros prin­ci­pams ir tei­sės tech­ni­kos tai­syk­lėms, pa­sta­bų ne­tu­ri­me. (Šur­mu­lys, balsas sa­lė­je: „Dėl pro­ce­dū­ros.“)

Ir dėl pro­ce­dū­ros, ma­tyt… Na, ne­ži­nau, ko­le­gos, ap­si­spręs­ki­me. Klau­siu Tei­sės ir tei­sė­tvar­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės. Taip, ne­ei­li­nė si­tu­a­ci­ja.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Iš tik­rų­jų, ko­le­gos, aš dar prieš pra­si­de­dant po­sė­džiui skai­čiau tą Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą dėl Sei­mo kanc­le­rio. Klau­si­mų tik­rai ky­la, kai spren­di­mai yra pri­ima­mi ne­da­ly­vau­jant as­me­niui, ypač kai yra gau­tas, kiek aš su­pran­tu, po­no E. Lau­ži­ko raš­tas.

Ki­ti as­me­nys pa­gei­da­vi­mo da­ly­vau­ti bent jau nė­ra pa­reiš­kę, A. Lau­ži­ko at­ve­ju mes tu­ri­me raš­tą. Tai aš tik­rai la­bai at­sar­giai ver­ti­nu to­kį spren­di­mą ne­iš­klau­sy­ti as­mens ir jį svars­ty­ti, juo la­biau kad G. Vil­ke­lio at­ve­ju, ar ko­kia jo pa­var­dė, bu­vo ki­tas spren­di­mas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Bet, ko­le­gos, ar tai ne­tap­tų vėl vil­ki­ni­mo pro­ce­su? Mes nu­bal­sa­vo­me ir, aš ma­nau, jū­sų bal­sa­vi­mą aš pri­imu kaip pa­grin­dą, pa­tei­ki­mas te­gul vyks­ta, o svars­ty­mo sta­di­jo­je mes at­si­klau­si­me Tei­sės de­par­ta­men­to.

Pra­šo­me, ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja. (Bal­sai sa­lė­je) Svars­ty­mo sta­di­jo­je, dis­ku­si­jo­je, Sei­mui lei­dus jis ga­lės kal­bė­ti, o da­bar pa­tei­ki­mas. Šiuo at­ve­ju su­tei­kia­me žo­dį J. Šo­vie­nei. Pra­šom.

J. ŠOVIENĖ. Dė­kui. Pre­zi­den­tas, vyk­dy­da­mas iš Kon­sti­tu­ci­jos ky­lan­čią pa­rei­gą są­ži­nin­gai ir skaid­riai for­muo­ti Lie­tu­vos tei­sė­jų kor­pu­są, va­do­vau­da­ma­sis Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ja ir Teis­mų įsta­ty­mu, at­si­žvelg­da­mas į Tei­sė­jų ta­ry­bos pa­ta­ri­mą, tei­kia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui at­leis­ti E. Lau­ži­ką iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų sa­vo po­el­giu pa­že­mi­nus tei­sė­jo var­dą.

Tei­sė­jų ta­ry­ba šių me­tų rug­pjū­čio 9 die­nos nu­ta­ri­mu, įver­ti­nu­si jai pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, nu­sta­tė, kad Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jas E. Lau­ži­kas 2018 me­tų gruo­džio mė­ne­sį įsi­trau­kęs į ne­for­ma­lų ben­dra­vi­mą su kon­kre­čiu as­me­niu, ne­si­lai­ky­da­mas drau­di­mo ne­kon­sul­tuo­ti as­me­nų tei­si­niais klau­si­mais, ap­ta­ri­nė­jo Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jo 2018 me­tų spa­lio mė­ne­sio nu­tar­tį kon­kre­čio­je ci­vi­li­nė­je by­lo­je, taip pat ne­veng­da­mas bet ko­kios pa­ša­li­nės įta­kos, ku­ri ga­li pa­veik­ti teis­mo spren­di­mo pri­ėmi­mą, ne­už­kirs­da­mas ke­lio ne­tei­sė­tam ki­ši­mui­si į tei­sin­gu­mo vyk­dy­mą, ne­veng­da­mas ga­li­mo in­te­re­sų kon­flik­to, bū­da­mas Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų at­ran­kos ko­mi­si­jos na­riu, su­si­pa­ži­nęs su 2018 me­tų lap­kri­čio mė­ne­sio kon­kre­čiu ka­sa­ci­niu skun­du dėl Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jo mi­nė­tos nu­tar­ties bei jų pra­šy­mu tai­ky­ti lai­ki­ną­sias prie­mo­nes, ne­nu­si­ša­li­no nuo ka­sa­ci­nio skun­do pri­ėmi­mo klau­si­mo nag­ri­nė­ji­mo, bet pri­ėmė pro­ce­si­nį spren­di­mą ten­kin­ti at­sa­ko­vų pra­šy­mą ir ga­lu­ti­ne, bet ne­skun­džia­ma nu­tar­ti­mi lei­do tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes, tai yra su­stab­dy­ti mi­nė­to Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo 2016 me­tų gruo­džio mė­ne­sio spren­di­mu nu­sta­ty­to įpa­rei­go­ji­mo vyk­dy­mą, iki bus pri­im­tas ga­lu­ti­nis ka­sa­ci­nio teis­mo pro­ce­si­nis spren­di­mas, taip pat to­le­ra­vo pa­teik­tus pa­siū­ly­mus, kad už pa­lan­kių spren­di­mų pri­ėmi­mą by­los baig­ti­mi su­in­te­re­suo­tų as­me­nų at­žvil­giu ga­li bū­ti at­si­ly­gi­na­ma.

Be to, 2019 me­tų sau­sio mė­ne­sį ne­for­ma­laus ben­dra­vi­mo su kon­kre­čiu as­me­niu me­tu Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jas E. Lau­ži­kas iš anks­to su juo ap­ta­ri­nė­da­mas ga­li­mą Lie­tu­vos vy­riau­sia­ja­me ad­mi­nist­ra­ci­nia­me teis­me nag­ri­nė­ja­mos ad­mi­nist­ra­ci­nės by­los baig­tį ir ga­li­mą ne­tei­sė­tą po­vei­kį šią by­lą nag­ri­nė­jan­čiam Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo tei­sė­jui, ne­už­kirs­da­mas ke­lio ne­tei­sė­tam ki­ši­mui­si į tei­sin­gu­mo vyk­dy­mą, ne­si­ė­mė prie­mo­nių to­kiems veiks­mams nu­trauk­ti bei to­le­ra­vo pa­teik­tus pra­šy­mus da­ry­ti įta­ką tei­sin­gu­mo vyk­dy­mo pro­ce­sui.

To­kiu sa­vo el­ge­siu Tei­sė­jų ta­ry­bos ver­ti­ni­mu Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jas E. Lau­ži­kas pa­žei­dė Tei­sė­jų eti­kos ko­dek­so pa­gar­bos ir lo­ja­lu­mo vals­ty­bei prin­ci­po, tei­sin­go ir ne­ša­liš­ko prin­ci­po, ne­pri­klau­so­mu­mo prin­ci­po, skaid­ru­mo ir vie­šu­mo prin­ci­po, są­ži­nin­gu­mo ir ne­sa­va­nau­diš­ku­mo prin­ci­po, pa­do­ru­mo prin­ci­po, pa­vyz­din­gu­mo prin­ci­po rei­ka­la­vi­mus. Ver­tin­da­ma to­kį tei­sė­jo E. Lau­ži­ko el­ge­sį kaip ne­su­de­ri­na­mą su tei­sė­jo gar­be, ne­ati­tin­kan­tį Tei­sė­jų eti­kos ko­dek­so rei­ka­la­vi­mų ir pa­že­mi­nu­sį tei­sė­jo var­dą bei pa­ken­ku­sį teis­mo ir tei­sė­jų sis­te­mos au­to­ri­te­tui, Tei­sė­jų ta­ry­ba pa­ta­ria Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tui teik­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui at­leis­ti E. Lau­ži­ką iš Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų pa­že­mi­nus tei­sė­jo var­dą.

Pre­zi­den­tas pra­šo pri­tar­ti, tiks­liau, tei­kia šį tei­sė­ją Sei­mui at­leis­ti iš Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų. Dė­kui.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, L. Kas­čiū­nas. Pra­šom.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mo­ji pa­ta­rė­ja, tur­būt pa­ste­bė­jo­te, kad jau net ir pro­ce­dū­ros pra­džio­je įvai­riems mū­sų Sei­mo na­riams ki­lo klau­si­mų. Tuos klau­si­mus tur­būt pa­pil­do įvai­rių au­to­ri­te­tin­gų tei­si­nin­kų nuo­mo­nė, ku­ria, sa­ky­ki­me, tei­gia­ma, kad Aukš­čiau­sio­jo ir Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jus ga­li­ma at­leis­ti iš pa­rei­gų tik ap­kal­tos ke­liu. To­dėl, ma­to­te, mes vi­si tu­rė­si­me bal­suo­ti, Sei­mo na­riai. To­dėl mums bū­tų ge­rai ži­no­ti, ar nė­ra čia jo­kių tei­si­nių ko­li­zi­jų, kad ši­tas pa­si­rink­tas Kon­sti­tu­ci­jos 115 straips­nio ke­lias, tei­sė­jo var­do pa­že­mi­ni­mo ke­lias, ne­bus po to kaip nors iš­nau­do­tas įvai­rio­se tei­si­nė­se at­ei­ties ga­li­mo­se by­lo­se ieš­kant tam tik­rų kab­liu­kų ir, sa­ky­kim, pa­ver­čiant mū­sų tą spren­di­mą ko­kiu nors ne itin tei­siš­kai tvar­kin­gu. To­dėl mums no­rė­tų­si ši­ta­me kon­teks­te la­bai aiš­kių ga­ran­ti­jų, ar ši­tas pa­si­rink­tas ke­lias yra tei­siš­kai tvar­kin­gas, ar mes ne­tu­rė­si­me at­ei­ty­je ko­kių nors nesu­si­pra­ti­mų? Ir ar jūs ga­lė­tu­mė­te mums tai ga­ran­tuo­ti? Ačiū.

J. ŠOVIENĖ. Ačiū už klau­si­mą. La­bai ap­gai­les­tau­ju, bet tik­rai jo­kių ga­ran­ti­jų su­teik­ti ne­ga­liu. Ga­liu tik­tai pa­mi­nė­ti, kad pa­gal Kon­sti­tu­ci­ją Pre­zi­den­tas yra at­sa­kin­gas už tei­sė­jų kor­pu­so for­ma­vi­mą ir spren­džia vi­sų gran­džių tei­sė­jų pri­ėmi­mo, at­lei­di­mo ir ki­tus kar­je­ros klau­si­mus. Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo ir Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jų kar­je­ros klau­si­mais Pre­zi­den­tas pri­ima spren­di­mus kar­tu su Sei­mu.

Teik­da­mas Sei­mui Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ją at­leis­ti iš pa­rei­gų Pre­zi­den­tas va­do­va­vo­si Kon­sti­tu­ci­ja ir Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mais. Vie­na­me iš jų, tai yra 2006 m. ge­gu­žės 9 d., 15 ir 17 pa­punk­čiuo­se Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ga­na aiš­kiai kon­sta­ta­vo, kad jei­gu tei­sė­jas tik­rai sa­vo po­el­giu pa­že­mi­no var­dą (ci­tuo­ju iš Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mo), Kon­sti­tu­ci­jos 112 straips­nio 5 da­ly­je nu­ro­dy­ta spe­cia­li įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta tei­sė­jų ins­ti­tu­ci­ja pri­va­lo pa­tar­ti Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tui at­leis­ti tą tei­sė­ją iš pa­rei­gų. To­kiais at­ve­jais mi­nė­ta spe­cia­li tei­sė­jų ins­ti­tu­ci­ja ne­ga­li ne­pa­tar­ti Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tui at­leis­ti to tei­sė­jo iš pa­rei­gų, o Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas, ga­vęs to­kį pa­ta­ri­mą, tu­ri įga­lio­ji­mus at­leis­ti tei­sė­ją iš pa­rei­gų. Jei­gu at­lei­džia­mas Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jas, tu­ri įga­lio­ji­mus teik­ti jį Sei­mui at­leis­ti, o jei­gu at­lei­džia­mas Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jas, tu­ri įga­lio­ji­mus pra­šy­ti Sei­mo pri­ta­ri­mo jį at­leis­ti. Tai tu­ri bū­ti pa­da­ro­ma ne­del­siant.

Tai­gi, mū­sų nuo­mo­ne, Kon­sti­tu­ci­jos 116 straips­nis, ku­ria­me nu­ma­ty­ta Sei­mo ga­li­my­bė ini­ci­juo­ti ap­kal­tą, nė­ra spe­cia­li nor­ma. 116 straips­nis yra bū­tent skir­tas Sei­mui kaip ins­ti­tu­ci­jai, da­ly­vau­jan­čiai ir taip pat pri­si­i­man­čiai at­sa­ko­my­bę už šių teis­mų tei­sė­jų pa­sky­ri­mą, taip pat kaip ins­ti­tu­ci­jai, ga­lin­čiai ini­ci­juo­ti mi­nė­tų teis­mų tei­sė­jų pa­ša­li­ni­mą iš pa­rei­gų, esant nu­ma­ty­tiems pa­grin­dams. Tuo tar­pu Pre­zi­den­tas va­do­vau­ja­si Kon­sti­tu­ci­jos 115 straips­ny­je nu­ma­ty­tais pa­grin­dais.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si A. Sy­sas.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Tur­būt ne­ma­žai ko­men­ta­rų su­lau­kė­me ir iš ga­na kom­pe­ten­tin­gų žmo­nių ir vis dėl­to ten­ka abe­jo­ti, ar ne­ga­lė­jo Pre­zi­den­tas pa­si­rink­ti, ko ge­ro, tik­res­nio ke­lio? Tai yra per Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, nes iš tik­rų­jų tai toks sub­ti­lus klau­si­mas. Žmo­nės, ku­rie ne­są­ži­nin­gai el­gė­si, ir jei­gu pa­vyks jiems kaž­ko­kiu bū­du per teis­mus pa­neig­ti tuos vi­sus pra­šy­mus ir no­rus juos nu­ša­lin­ti, tai Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mu ir per ne­pa­si­ti­kė­ji­mą ir ap­kal­tą, ko ge­ro, bū­tų tik­res­nis va­rian­tas. Ko­dėl Pre­zi­den­tas ne­ga­lė­jo rink­tis ši­to va­rian­to, o pa­si­rin­ko tą, ku­ris ga­na su­dė­tin­gas ir kur yra klaus­tu­kų dau­giau ne­gu at­sa­ky­mų?

J. ŠOVIENĖ. Dė­ko­ju už klau­si­mą. De­ja, Pre­zi­den­tas pa­gal Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo dok­tri­ną ne­ga­li ini­ci­juo­ti ap­kal­tos. Ap­kal­tą ga­li ini­ci­juo­ti tik teis­mas. Pre­zi­den­to pa­si­rink­tas ke­lias yra nu­ma­ty­tas Kon­sti­tu­ci­jo­je, tai yra kreip­tis pa­ta­ri­mo į Tei­sė­jų ta­ry­bą. Pa­gal kon­sti­tu­ci­nę dok­tri­ną Tei­sė­jų ta­ry­ba yra at­sva­ra po­li­ti­nio po­bū­džio vals­ty­bės val­džios ins­ti­tu­ci­jai for­muo­jant tei­sė­jų kor­pu­są ir už­tik­ri­nan­ti kon­sti­tu­ci­nį tei­sė­jo ir teis­mų ne­pri­klau­so­mu­mo prin­ci­pą bei val­džių pu­siau­svy­rą. To­dėl to­kiu ke­liu ir bu­vo nu­ei­ta.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Sy­sas. Ruo­šia­si A. Anu­šaus­kas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma pa­ta­rė­ja, su­pran­tu, kad Pre­zi­den­tas krei­pė­si į Tei­sė­jų ta­ry­bą, bet jis tu­rė­jo ir ki­tą dar ke­lią – kreip­tis į Tei­sė­jų gar­bės teis­mą. Ta­da pa­tys tei­sė­jai pri­im­tų spren­di­mą. Gal­būt mes ne­si­vel­tu­me į ši­tą da­bar dis­ku­si­ją, kur mes iki ga­lo ne­ži­no­me vi­sų de­ta­lių, nes kiek­vie­nas sa­vaip su­pran­ta. Tei­sė­jas sa­vo veiks­mais pa­že­mi­no Tei­sė­jų gar­bės ko­dek­są ar ten ki­tus da­ly­kus. Ma­no klau­si­mas, ar Pre­zi­den­tas ne­pa­si­ti­ki Tei­sė­jų gar­bės teis­mu ir to­dėl krei­pė­si tik į Tei­sė­jų ta­ry­bą ir į Sei­mą? Ačiū.

J. ŠOVIENĖ. Dė­ko­ju už klau­si­mą. To­kį Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo, pa­že­mi­nu­sio tei­sė­jo var­dą, at­lei­di­mo ke­lią nu­ma­to Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ja. Tei­sė­jų ta­ry­ba yra aukš­čiau­sia kva­li­fi­kuo­ta ins­ti­tu­ci­ja at­lik­ti tei­si­nį el­ge­sio ver­ti­ni­mą ir pa­tar­ti Pre­zi­den­tui, kaip elg­tis vie­nu ar ki­tu klau­si­mu. Pre­zi­den­tas ne­tu­ri pa­grin­do abe­jo­ti Tei­sė­jų ta­ry­bos pa­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pas­ku­ti­nis klau­sia A. Anu­šaus­kas. Pra­šau.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū. Iš tik­rų­jų aš pa­lai­kau Pre­zi­den­to siū­ly­mą, nes vie­naip ar ki­taip rei­kė­jo re­a­guo­ti, ir aš ma­nau, kad Tei­sė­jų ta­ry­bo­je tie tei­sė­jai, ku­rie no­rė­jo, tu­rė­jo ga­li­my­bę iš­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­ją, bet man ky­la ki­tas klau­si­mas. Vis dėl­to po to­kios re­pu­ta­ci­jos dė­mės, vi­si mes pui­kiai su­pran­ta­me, tie tei­sė­jai ne­ga­lė­tų bet ko­kiu at­ve­ju ei­ti sa­vo pa­rei­gų. No­rė­čiau su­ži­no­ti, ar bent vie­nas iš tų tei­sė­jų, kaip sa­ko­ma, sa­vo no­ru iš tei­sė­jų kor­pu­so mė­gi­no pa­si­trauk­ti, tei­kė ko­kį nors pa­reiš­ki­mą, ar čia trūks­ta to­kių ga­li­my­bių įsta­ty­muo­se, nes vis dėl­to gar­bės, re­pu­ta­ci­jos su­vo­ki­mas jiems tu­rė­tų bū­ti la­bai svar­bus.

J. ŠOVIENĖ. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Pir­miau­sia gal­būt dėl ga­li­my­bės pa­si­sa­ky­ti. Taip, tei­sė­jų, pa­že­mi­nu­sių var­dą, at­lei­di­mas, jei­gu taip bū­tų ga­li­ma pa­sa­ky­ti, vyks­ta eta­pais. Tai vie­nas eta­pas bu­vo Tei­sė­jų ta­ry­bo­je, kai tei­sė­jai bu­vo kvie­čia­mi ir tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­si­sa­ky­ti. Ir šis tei­sė­jas, ku­rio šiuo me­tu yra ini­ci­juo­ta at­lei­di­mo pro­ce­dū­ra, tai yra tei­sė­jas E. Lau­ži­kas, bu­vo at­vy­kęs į Tei­sė­jų ta­ry­bą su ad­vo­ka­tu, su­si­pa­ži­no su me­džia­ga ir tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­si­sa­ky­ti ir at­sa­ky­ti į Tei­sė­jų ta­ry­bos na­rių klau­si­mus. Tas ir bu­vo pa­da­ry­ta.

Da­bar ki­tas klau­si­mas dėl pa­si­trau­ki­mo iš pa­rei­gų sa­vo no­ru. Jei­gu kal­bė­tu­me apie šį kon­kre­tų at­ve­jį, tai net ir esant pra­šy­mui pa­si­trauk­ti sa­vo no­ru, kai yra duo­me­nų, kad tei­sė­jo el­ge­sys ne­de­rė­jo su gar­bin­gu tei­sė­jo var­du, tik­rai ne­ma­nau, kad bū­tų ga­li­my­bė ar Pre­zi­den­tas rink­tų­si to­kią ga­li­my­bę at­leis­ti sa­vo no­ru. Tik­rai ne, nes at­lei­džia­mas sa­vo no­ru tei­sė­jas iš­sau­go vi­sas tei­sė­jo ga­ran­ti­jas. O tei­sė­jas, ku­ris at­lei­džia­mas iš pa­rei­gų, pa­že­mi­nęs var­dą, ne­be­ga­li dirb­ti, be abe­jo, tei­sė­jo dar­bo ir ne­ten­ka vi­sų ga­ran­ti­jų, ku­rios yra ski­ria­mos tei­sė­jams. Dė­kui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai. A. Ši­rins­kie­nė dėl ve­di­mo tvar­kos.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, mes tie­siog, kol Pre­zi­den­to pa­ta­rė­ja pri­sta­tė klau­si­mą, ir su ko­mi­te­to na­riais pa­si­ta­rė­me, ir tar­pu­sa­vy­je, ir frak­ci­jos var­du pra­šy­čiau per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio, kad mes ga­lė­tu­me tie­siog su­si­pa­žin­ti su tais do­ku­men­tais, ku­rie bus pa­slap­čių kam­ba­rė­ly­je pa­lik­ti Sei­mo na­riams. Ki­ta ver­tus, la­bai ti­ki­mės, kad Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­teiks pa­aiš­ki­ni­mus, kaip rei­kė­tų elg­tis įver­ti­nus Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mą.

Ly­giai taip pat po­nui E. Lau­ži­kui, ku­ris jau su­si­ra­ši­nė­jo su Sei­mu raš­tu, mes su­teik­tu­me dar ga­li­my­bę ket­vir­ta­die­nį at­vyk­ti ir pa­teik­ti pa­aiš­ki­ni­mus Sei­mo po­sė­dy­je, į tai, ti­kė­ti­na, jis tu­ri tei­sę, jei­gu žiū­rė­tu­me į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties klau­si­mas sub­ti­lus ir su­klys­ti čia bū­tų su­dė­tin­ga, pas­kui gai­lė­tu­mė­mės dėl to. To­dėl ma­nau, kad frak­ci­jos… (Bal­sai sa­lė­je) Siū­ly­mas yra tei­sė­tas. Bal­suo­ja­me, kad pa­tei­ki­mo me­tu… (Bal­sai sa­lė­je) Ar ben­dru su­ta­ri­mu? Ben­dru su­ta­ri­mu Sei­mas pri­ta­rė, kad pa­tei­ki­mo me­tu bū­tų da­ro­ma per­trau­ka, įvy­ko pri­sta­ty­mas, at­sa­ky­mai į klau­si­mus, li­ko mo­ty­vai. Šiuo at­ve­ju po­nios A. Ši­rins­kie­nės siū­ly­mas, jam pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju.

 

16.01 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Kon­stan­ti­ną Gu­ri­ną iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3775 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Kon­stan­ti­ną Gu­ri­ną iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas. Šiuo at­ve­ju jo­kio pa­reiš­ki­mo nė­ra gau­ta ir tei­sė­jas ne­pra­šo jo ad­vo­ka­tui at­vyk­ti ir da­ly­vau­ti po­sė­dy­je. (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šom, ger­bia­mo­ji Jū­ra­te Šo­vie­ne. Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja.

J. ŠOVIENĖ. Dė­kui, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, iš kar­to už­bėg­da­ma už akių dėl K. Gu­ri­no, no­rė­čiau pa­mi­nė­ti, kad jis taip pat bu­vo kvie­čia­mas į Tei­sė­jų ta­ry­bą pa­si­sa­ky­ti, ta­čiau K. Gu­ri­nas Tei­sė­jų ta­ry­bos pa­pra­šė nag­ri­nė­ti klau­si­mą jam ne­da­ly­vau­jant.

Pri­sta­tau Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to dek­re­tą. Pre­zi­den­tas, va­do­vau­da­ma­sis Kon­sti­tu­ci­ja ir Teis­mų įsta­ty­mu, at­si­žvelg­da­mas į Tei­sė­jų ta­ry­bos pa­ta­ri­mą, tei­kia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui pri­tar­ti K. Gu­ri­no at­lei­di­mui iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų sa­vo po­el­giu pa­že­mi­nus tei­sė­jo var­dą.

Tei­sė­jų ta­ry­ba, įver­ti­nu­si, iš­nag­ri­nė­ju­si gau­tą me­džia­gą, 2019 m. rug­pjū­čio 9 d. nu­ta­ri­mu nu­sta­tė, kad Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jas K. Gu­ri­nas, bū­da­mas Tei­sė­jų ko­le­gi­jos, nag­ri­nė­ju­sios kon­kre­čią ci­vi­li­nę by­lą pir­mi­nin­ku ir pra­ne­šė­ju, įsi­trau­kė į ne­for­ma­lų ben­dra­vi­mą su by­los baig­ti­mi su­in­te­re­suo­tu ad­vo­ka­tu iš anks­to su juo ap­ta­ri­nė­da­mas ga­li­mą by­los baig­tį, ne­veng­da­mas bet ko­kios pa­ša­li­nės įta­kos, ku­ri ga­li pa­veik­ti spren­di­mo pri­ėmi­mą, ne­už­kirs­damas ke­lio ne­tei­sė­tam ki­ši­mui­si į tei­sin­gu­mo vyk­dy­mą, ne­si­ė­mė prie­mo­nių to­kiems veiks­mams nu­trauk­ti bei to­le­ra­vo pa­teik­tus pa­siū­ly­mus, kad už pa­lan­kaus spren­di­mo pri­ėmi­mą by­los baig­ti­mi su­in­te­re­suo­tų as­me­nų at­žvil­giu ape­lia­ci­ne tvar­ka nag­ri­nė­ja­mo­je ci­vi­li­nė­je by­lo­je ga­li bū­ti at­si­ly­gin­ta. Tei­sė­jas K. Gu­ri­nas po mi­nė­to ne­ofi­cia­laus su ad­vo­ka­tu ben­dra­vi­mo, ku­rio me­tu bu­vo ap­tar­tas ga­li­mas pro­ce­si­nis teis­mo spren­di­mas, ne­veng­da­mas ga­li­mo vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų kon­flik­to, ne­nu­si­ša­li­no nuo kon­kre­čios by­los nag­ri­nė­ji­mo ir 2018 me­tų lap­kri­čio mė­ne­sį kaip Tei­sė­jų ko­le­gi­jos pir­mi­nin­kas ir pra­ne­šė­jas pri­ėmė ir pa­si­ra­šė nu­tar­tį, ku­ria pa­nai­ki­no Vil­niaus apy­gar­dos ati­tin­ka­mą teis­mo spren­di­mo da­lį.

To­kiu sa­vo el­ge­siu Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jas K. Gu­ri­nas pa­žei­dė tei­sė­jų eti­kos, pa­gar­bos ir lo­ja­lu­mo vals­ty­bei prin­ci­pą, ne­pri­klau­so­mu­mo prin­ci­pą, skaid­ru­mo ir vie­šu­mo prin­ci­pą, są­ži­nin­gu­mo ir ne­sa­va­nau­diš­ku­mo prin­ci­pą, pa­do­ru­mo prin­ci­pą, pa­vyz­din­gu­mo prin­ci­pą. At­si­žvelg­da­ma į nu­ro­dy­tas ap­lin­ky­bes, įver­ti­nu­si tei­sė­jo K. Gu­ri­no el­ge­sį, Tei­sė­jų ta­ry­ba pa­ta­ria Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tui teik­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui pri­tar­ti K. Gu­ri­no at­lei­di­mui iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų sa­vo po­el­giu pa­že­mi­nus tei­sė­jo var­dą. Dė­kui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju ger­bia­ma­jai pra­ne­šė­jai. Klau­sia A. Sy­sas. Ruo­šia­si A. Anu­šaus­kas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma pa­ta­rė­ja, aš no­rė­čiau pa­klaus­ti, ar tai bu­vo vien­kar­ti­nis veiks­mas ben­drau­jant ne­for­ma­liai su ad­vo­ka­tu, ar bu­vo fik­suo­ta ir dau­giau san­ty­kių su ki­tais ad­vo­ka­tais, ar da­ly­va­vęs ki­to­se by­lo­se pri­imant spren­di­mą bū­tent nai­kin­ti vie­ną ar ki­tą že­mes­nės gran­dies spren­di­mą? Ačiū.

J. ŠOVIENĖ. Dė­kui už klau­si­mą. Iš tie­sų, ka­dan­gi tai yra su­si­ję ir su iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga, aš dau­giau ne­no­rė­čiau plė­to­ti ir tur­būt ne­ga­lė­čiau plė­to­ti apie kon­kre­čias de­ta­les.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, prieš tai svars­tant per­trau­ką dėl nu­ta­ri­mo tai ben­dro su­ta­ri­mo ne­bu­vo, bet jis vis tiek bu­vo pri­im­tas.

PIRMININKĖ. Na, nie­kas (…).

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Bet ma­no klau­si­mas pra­ne­šė­jai. Iš tik­rų­jų tai, ką skai­to­me, ką tei­sė­jai da­rė ar­ba, tiks­liau, ne­da­rė ar da­rė įta­ką, tai yra krau­pi dė­mė teis­mų sis­te­mai. Kiek te­ko skai­ty­ti vie­šo­jo­je erd­vė­je, vis dėl­to įvai­rūs įta­ri­mai bu­vo iš­sa­ky­ti ne vie­nam, ne dviem, o jei ne­klys­tu, bi­jau su­klys­ti dėl skai­čiaus, at­ro­do, aš­tuo­niems tei­sė­jams. O kaip dėl ki­tų? Ar tie­siog Tei­sė­jų ta­ry­ba ne­pri­ėmė spren­di­mo dėl ki­tų, ku­rie ir­gi bu­vo vie­naip ar ki­taip pa­vie­šin­ti ši­to­se by­lo­se?

J. ŠOVIENĖ. Dė­kui už klau­si­mą. Aš ga­lė­čiau pa­mi­nė­ti dėl Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jo H. Jag­lins­kio, dėl ku­rio bu­vo gau­tas pa­ta­ri­mas. Šis tei­sė­jas bu­vo at­leis­tas iš pa­rei­gų pra­ei­tą sa­vai­tę. Taip, bu­vo du tei­sė­jai, dėl ku­rių Pre­zi­den­tas ne­ga­vo pa­ta­ri­mo, ir dar dėl tri­jų tei­sė­jų bu­vo Tei­sė­jų ta­ry­bos spren­di­mas ati­dė­tas ir dėl tų tri­jų tei­sė­jų spren­di­mas bus pri­im­tas, ver­ti­ni­mas at­lik­tas vė­liau.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Ko­le­gos A. Anu­šaus­ko ga­li­ma at­si­pra­šy­ti, kad ne­gir­dė­jo­me jū­sų siū­ly­mo bal­suo­ti dėl anks­tes­nio Sei­mo nu­ta­ri­mo, ir pa­gei­da­vi­mus pra­šy­tu­me iš­reikš­ti gar­siau.

Mo­ty­vai. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ar jau bal­suo­ja­me? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me. Pra­šom, ko­le­gos. Ka­dan­gi yra pa­gei­da­vi­mas bal­suo­ti, tai po pa­tei­ki­mo bal­suo­ja­me dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Kon­stan­ti­ną Gu­ri­ną iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“.

Bal­sa­vo 56 Sei­mo na­riai: už – 55, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mas pa­grin­di­niu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ir siū­lo­ma svars­ty­ti… No­riu at­si­klaus­ti ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės, ar ket­vir­ta­die­nį tin­ka­mas lai­kas, rug­pjū­čio 22 die­na?

A. ŠIRINSKIENĖ (TTSLF). Mes pla­nuo­ja­me ry­toj ry­te ko­mi­te­to po­sė­dį.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Siū­lo­me rug­pjū­čio 22 die­ną. Ar A. Sy­sas siū­lo ki­tą lai­ką?

A. SYSAS (LSDPF). Ne, aš ne­siū­ly­siu ki­to. Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke ir ger­bia­mi ko­le­gos, aš pa­pras­čiau­siai no­riu pri­min­ti. Gal mums rei­kė­jo pa­da­ry­ti ly­giai taip pat per­trau­ką ir iš­si­aiš­kin­ti iki ga­lo, nes po­nas G. Vil­ke­lis Sei­me ir­gi ne­pra­šė nie­ko, ty­liai pa­sė­dė­jo ir po to mes iš­mo­kė­jo­me virš 100 tūkst. už pra­vaikš­tą, ku­rią pa­da­rė­me pri­im­da­mi spren­di­mą. Aš ma­nau, kai mes ki­ša­mės į to­kį sub­ti­lų da­ly­ką – tei­sė­jų at­lei­di­mus, ga­li­me pa­da­ry­ti meš­kos pa­slau­gą. Užuot nu­bau­dę, mes nu­bau­si­me mo­kes­čių mo­kė­to­jus.

PIRMININKĖ. Ki­tos ap­lin­ky­bės bu­vo jū­sų pri­min­to ko­le­gos, apie ku­rį ką tik kal­bė­jo­te. Šiuo at­ve­ju Pre­zi­den­to dek­re­tas. Sta­tu­tas ne­nu­ma­to ir čia ne­bu­vo ko­le­gos pra­šy­mo. E. Lau­ži­ko bu­vo pra­šy­mas, kad no­ri, kad da­ly­vau­tų… kad jis ne­da­ly­vau­ja dėl to, kad no­ri, kad da­ly­vau­tų ir ad­vo­ka­tas. Tru­pu­tė­lį yra skir­tu­mas, bet mes jau dėl to ap­si­spren­dė­me ir ap­ta­rė­me, kad Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas bus pa­grin­di­nis ir siū­lo­ma svars­ty­ti rug­pjū­čio 22 die­ną. Tam pri­ta­rė­me ben­dru su­ta­ri­mu.

 

16.09 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Kęs­tu­tį Ju­cį iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3776 (pa­tei­ki­mas)

 

Pas­ku­ti­nis Sei­mo nu­ta­ri­mas, dėl ku­rio kvie­čiu J. Šo­vie­nę į tri­bū­ną. Sei­mo nu­ta­ri­mas „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Kęs­tu­tį Ju­cį iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“.

J. ŠOVIENĖ. Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas, va­do­vau­da­ma­sis Kon­sti­tu­ci­ja ir Teis­mų įsta­ty­mu, at­si­žvelg­da­mas į Tei­sė­jų ta­ry­bos pa­ta­ri­mą, tei­kia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui pri­tar­ti K. Ju­cio at­lei­di­mui iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų sa­vo no­ru. Tai tiek.

PIRMININKĖ. Jū­sų nie­kas ne­no­ri pa­klaus­ti. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai. Nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti. Ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Pri­ta­ria­me po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu. Pa­grin­di­niu siū­lo­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ir siū­lo­ma svars­ty­ti ket­vir­ta­die­nį, rug­pjū­čio 22 die­ną.

No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad prieš tai svars­ty­tas Sei­mo nu­ta­ri­mas. K. Gu­ri­nas bu­vo kvies­tas į Sei­mo ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lę ir jis raš­tiš­kai ar žo­džiu in­for­ma­vo, kad ne­pa­gei­dau­ja da­ly­vau­ti.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai. Nė­ra. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Re­gist­ruo­ja­mės. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Tuoj pri­im­si­me. (Bal­sai sa­lė­je)

Už­si­re­gist­ra­vo 60 Sei­mo na­rių.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Se­niū­nų su­ei­go­je bu­vo tar­ta­si, kad ket­vir­ta­die­nį pra­de­da­me dar­bą nuo 8 va­lan­dos. Nuo 8 va­lan­dos to­dėl, kad Vy­riau­sy­bė­je iš ry­to vyks­ta gra­žūs Bal­ti­jos ke­lio 30-me­čiui skir­ti ren­gi­niai. V. Sin­ke­vi­čiaus kan­di­da­tū­ra ir ki­ti su tuo su­si­ję klau­si­mai, na, ne tik su tuo, bet mi­nist­rų da­ly­va­vi­mas ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je reikš­min­gas. Ar tik­rai bus sun­ku at­si­kel­ti ir 8 va­lan­dą bū­ti po­sė­dy­je? Ne­sun­ku. Ačiū, ko­le­gos. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Frak­ci­jos nu­spren­dė rink­tis po to, bet jū­sų va­lia. (Bal­sai sa­lė­je) Jei­gu iš­reik­ši­te, mie­li ko­le­gos, vie­šą frak­ci­jų pa­gei­da­vi­mą, ga­li­ma tar­tis dėl po­sė­džio pra­džios 9 va­lan­dą. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Pa­gei­da­vi­mų kon­cer­tą nu­trau­kiu. Spren­di­mą su­ži­no­si­te ry­toj, su frak­ci­jų se­niū­nais pa­si­tar­si­me. Po­sė­dį bai­gė­me. Ačiū vi­siems už dar­bą ir ra­maus va­ka­ro! (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTSLF – frakcija „Tvarka ir teisingumas (Suvereni Lietuva)“.