LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO NR. VIII-2043 2, 6(1), 10, 13, 22 IR 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-3094

 

2023-11-08  Nr. 102-P-54

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkė Irena Haase, komiteto pirmininko pavaduotoja Agnė Širinskienė, nariai: Arvydas Anušauskas, Aušrinę Armonaitę pavaduojanti Morgana Danielė, Česlav Olševski, Julius Sabatauskas, Vilius Semeška, Algirdas Stončaitis, Andrių Vyšniauską pavaduojantis Andrius Navickas.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjai: Martyna Civilkienė, Jurgita Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, vyriausioji specialistė Aidena Bacevičienė, padėjėjos: Meile Čeputienė, Rivena Zegerienė.

Krašto apsaugos ministerijos atstovė J. Nagienė, Lietuvos kariuomenės atstovai: kanceliarijos atstovė Ž. Abourida, plk. ltn. R. Salys, plk. ltn. D. Lapėnas, Susisiekimo ministerijos atstovai: A. Karnilavičius, G. Pilipavičius, Seimo kanceliarijos Teisės departamento atstovas S. Švedas.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-09-25

3

2

 

1. Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

Projekto 3 straipsnio 2 dalimi keičiamo įstatymo 10 straipsnio 61 dalies 4 punkte siūloma nustatyti, kad Krašto apsaugos ministerija ar jos įgaliotos institucijos suteikia kariams teisę vykdyti taktinių ir logistinių transporto priemonių, kurios priskirtinos karinei įrangai, ar jų junginių su priekabomis vairuotojų mokytojo ir (arba) taktinių ir logistinių transporto priemonių, kurios priskirtinos karinei įrangai, ar jų junginių su priekabomis vairavimo instruktoriaus funkcijas, nustato šios teisės suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarką. Atkreipiame dėmesį, kad iš projekto nuostatų nėra aišku, kokiems pagrindams esant aukščiau minėtų transporto priemonių vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių teisė vykdyti vairuotojų mokytojo ar vairavimo instruktoriaus funkcijas galėtų būti sustabdoma, atnaujinama ar panaikinama. Manytina, kad suteiktos teisės sustabdymo, atnaujinimo, taip pat tokios teisės panaikinimo pagrindai turėtų būti nustatyti įstatyme, o ne poįstatyminiame teisės akte. Atsižvelgiant į tai, svarstytina, ar projekto nuostatas nereikėtų papildyti, nustatant pagrindus, kuriems esant projekte minimų transporto priemonių vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių teisė vykdyti vairuotojų mokytojo ar vairavimo instruktoriaus funkcijas galėtų būti sustabdoma, atnaujinama bei panaikinama. Be to, svarstytina, ar keičiamame įstatyme neturėtų būti nustatomas terminas, kuriam suteikta teisė būtų sustabdoma, bei terminas, per kurį, išnykus aplinkybėms, sudariusioms sustabdymo pagrindą, teisė vykdyti atitinkamas funkcijas būtų atnaujinama.

 

Nepritarti

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 str. 1 dalies 20 punkte yra numatytas analogiškas reguliavimas, kuriuo Susisiekimo ministerija ar jos įgaliota institucija (šiuo atveju ministerija įgaliojo Lietuvos transporto saugos administraciją): „20) suteikia asmenims teisę dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi ir nustato šios teisės suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarką;“.

Be to Projekte siūlomas taktinių ir logistinių transporto priemonių vairuotojų mokymo modelis būtų aktualus tik krašto apsaugos sistemai ir neatsiejamas nuo karo tarnybos (tiek instruktoriai, tiek mokomi asmenys būtų kariai, o mokymo procesas būtų susietas su jų atliekamomis karo tarnybos funkcijomis), todėl teisės mokyti  vairuoti taktines ir logistines transporto priemones suteikimo administravimas yra krašto apsaugos sistemos personalo administravimo klausimas ir galėtų būti reglamentuojamas įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-09-25

5

2

 

2. Siekiant suderinti įstatyme vartojamas formuluotes, projekto 5 straipsnio 2 dalimi keičiamo įstatymo 22 straipsnio 11 dalies paskutiniajame sakinyje po žodžio „vairuoti“ įrašytinas žodis „motorines“.

 

Pritarti

 

 

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-09-25

7

1

 

3. Atsižvelgiant į Seimo statute nustatytų įstatymų leidybos procedūrų trukmę, į tai, kad pagal Konstituciją Seimo priimtas įstatymas turi būti promulguojamas, taip pat į tai, kad pagal projekto 7 straipsnio 2 dalį krašto apsaugos ministras ar jo įgaliota institucija iki įsigaliojant įstatymui (iki 2023 m. spalio 31 d.) turėtų priimti įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, svarstytina, ar projekto 7 straipsnio 1 dalyje numatyta įstatymo įsigaliojimo data 2023 m. lapkričio 1 d. yra reali.

 

Pritarti

 

Siūloma numatyti įstatymo įsigaliojimo datą 2024 m. vasario 1 d.

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-09-25

7

2

 

4. Atsižvelgiant į projekto aiškinamojo rašto 12 punktą, kad įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus turės priimti ne tik krašto apsaugos ministras, bet ir Vyriausybė, reikėtų atitinkamai papildyti projekto 7 straipsnio 2 dalį.

 

Pritarti

 

 

5.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-09-25

 

 

 

5. Atsižvelgiant į Vyriausybės kompetenciją, nustatytą keičiamame įstatyme, manytina, kad dėl projekto turėtų būti gauta Vyriausybės išvada.

 

Pritarti iš dalies

 

Gautos Susisiekimo ir Krašto apsaugos ministerijų išvados. Projektas buvo svarstomas ir jam buvo pritarta Eismo saugumo tarybai, kuri 2023 m. liepos 17 d. posėdžio metu jai pritarė (Eismo saugumo tarybos posėdžio 2023 m. liepos 25 d. protokolas Nr. 5-108).

 

6.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-09-25

3

 

 

6. Atsižvelgiant į Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298, 155 punkto nuostatą, kad „vienu straipsniu (ar jo struktūrine dalimi) ar punktu (papunkčiu) teisės aktas gali būti pildomas iš karto keliomis iš eilės einančiomis struktūrinėmis dalimis, tačiau tik tuo atveju, jeigu užtikrinama, kad šių papildymų įsigaliojimas nebus atidėtas“, projekto 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis reikėtų apjungti vienoje struktūrinėje dalyje išdėstant joje visus keičiamo įstatymo 10 straipsnio 61 dalį pildančius 3, 4 ir 5 punktus, o projekto 3 straipsnio 1 dalį (kurios tokiu atveju numeruoti nereikia) išdėstyti taip: „Papildyti 10 straipsnio 61 dalį 3, 4 ir 5 punktais:“.

 

Pritarti

 

 

7.

Teisingumo ministerija dėl atitikties ES

2023-10-13

 

 

 

Įvertinę Lietuvos Respublikos Seimo pateikto derinti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 6(1), 10, 13, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-3094 (toliau – Projektas) atitiktį Europos Sąjungos teisei teikiame pastabas ir pasiūlymus.

Siūlome sistemiškai įvertinti Projektą galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės klausimus, kontekste. Vadovaujantis nusistovėjusia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, aplinkybės, kad transporto priemonė juda karinio poligono teritorijoje, į kurią draudžiama patekti bet kokiai nekarinei transporto priemonei, neturi įtakos transporto priemonės valdytojo pareigos apdrausti transporto priemonę vykdymui.[1]

Pažymime, kad 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo 13 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad „[k]iekviena valstybė narė imasi visų tinkamų priemonių užtikrinti, kad taikant 3 straipsnį įvykio metu nukentėjusių trečiųjų asmenų reikalavimų atlyginti žalą atžvilgiu laikomos niekinėmis visos teisės aktų nuostatos ar bet kokios sutarties sąlygos, įtrauktos į draudimo liudijimą <...> pagal kurias draudimo apsauga nesuteikiama transporto priemonėms, kuriomis naudojasi arba jas vairuoja: <...> b) asmenys, neturintys vairuotojo pažymėjimo, suteikiančio teisę vairuoti atitinkamą transporto priemonę.“

Atitinkamai, siūlytina sistemiškai įvertinti, ar pagal galiojantį civilinės atsakomybės draudimo teisinį reguliavimą, asmenys, kurie taktines ir logistines transporto priemones, kurios priskirtinos karinei įrangai, vairuotų turėdami teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones ir dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti taktines ir logistines transporto priemones, kurios priskirtinos karinei įrangai, Direktyvos 2009/103/EB prasme būtų laikomi asmenimis turinčiais vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atitinkamą transporto priemonę. Kitaip tariant, turėtų būti įvertinta, ar priėmus Projektą nebūtų sukurta situacija, kad draudimo apsauga nebūtų suteikta atitinkamoms taktinėms ir logistinėms transporto priemonėms, kurios priskirtinos karinei įrangai, dėl to kad jas vairuoja reikiamos kategorijos vairuotojo pažymėjimo neturintys asmenys.

Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus ir Vyriausybės kompetenciją, nustatytą keičiamame įstatyme, manytina, kad dėl Projekto turėtų būti gauta Vyriausybės išvada.

 

Nepritarti

Klausymų metu Lietuvos transporto priemonių draudikų biuro atstovas pastebėjo, kad siūlomi pakeitimai neturės įtakos draudimo apsaugai, kuri šiuo metu teikiama pagal Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą (toliau – Privalomojo draudimo įstatymas).

 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo nuostatos yra perkeltos į Privalomojo  draudimo įstatymą.

Teisė vairuoti transporto priemonę ir, kas ją suteikia yra skirtingi dalykai. Privalomojo draudimo 22 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad draudikas, sumokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti, kad sumokėtas dėl padarytos žalos sumas grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo, jeigu jis padarė žalą neturėdamas teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonę. Projektu ir siūloma reglamentuoti  teisės vairuoti taktines ir logistines transporto priemones suteikimą – Projekte nustatomus reikalavimus atitinkantys ir tai patvirtinantį dokumentą turintys asmenys bus laikomi turinčiais teisę vairuoti taktines ir logistines transporto priemones.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad 2008 m. kovo 18 d. krašto apsaugos ministro įsakyme Nr. V-227 nustatyta, kad įregistruodamas transporto priemonę, karinio vieneto atstovas turi pateikti ir     transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimą.

Gautos Susisiekimo ir Krašto apsaugos ministerijų išvados. Projektas buvo svarstomas ir jam buvo pritarta Eismo saugumo tarybai, kuri 2023 m. liepos 17 d. posėdžio metu jai pritarė (Eismo saugumo tarybos posėdžio 2023 m. liepos 25 d. protokolas Nr. 5-108).

8.

Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėja

Irma Leonavičiūtė

1

 

 

2023 m. spalio 31 d. Seimas priėmė Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimą, įsigaliosiantį 2024 m. sausio 1 d. (įstatymo Nr. XIV-2211). Šiuo įstatymu keičiama bazinio įstatymo 2 straipsnio 99 dalis. Todėl, keičiant projekte Nr. XIVP-3094 įstatymo 2 straipsnio 99 dalį, vadovaujantis Teisės aktų rengimo rekomendacijų, patvirtintų 2013 m. gruodžio 23 d. teisingumo ministro įsakymo Nr. 1R-298, 207.7 papunkčio nuostata, jei rengiamas teisės akto pakeitimo projektas, kai yra priimtas, bet neįsigaliojęs to paties teisės akto pakeitimas, o projektu daromi pakeitimai įsigaliotų kartu su neįsigaliojusiais pakeitimais arba vėliau, teisės akto projekto lyginamasis variantas rengiamas suvestinės teisės akto redakcijos, įskaitant priimtus, bet neįsigaliojusius pakeitimus, pagrindu, komiteto patobulinto projekto Nr. XIVP-3094(2) 1 straipsnyje turi būti išdėstyta ir priimto įstatymo Nr. XIV-2211 2 straipsnio 99 dalies redakcija.

 

Pritarti

 

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Susisiekimo ministerija

2023-10-17

7

2

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija pagal kompetenciją išnagrinėjo Jūsų 2023 m. spalio 25 d. raštą[2] ir susipažino su Įstatymo projektu Nr. XIVP-3094[3].

Esminių pastabų ar pasiūlymų dėl Įstatymo projekto Nr. XIVP-3094 neturime.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad Įstatymo projekto Nr. XIVP-3094 4 straipsniu keičiamo įstatymo 13 straipsnio 5 dalyje tikslinamos nuostatos dėl reikalingų privalomai pateikti tikrinančiam pareigūnui dokumentų, papildant dokumentais, patvirtinančiais teisę vairuoti taktines ir logistines transporto priemones, kurios priskirtinos karinei įrangai, ar jų junginius su priekabomis. Šios naujos nuostatos turės būti perkeltos į Kelių eismo taisykles, tvirtinamas Vyriausybės nutarimu[4].

Atsižvelgdami į tai, siūlome atitinkamai papildyti Įstatymo projekto Nr. XIVP-3094 7 straipsnio 2 dalį ir nustatyti, kad Vyriausybė turės priimti įstatymą įgyvendinamąjį teisės aktą, taip pat patikslinti įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo terminus, kad jie būtų realūs.

 

Pritarti

 

Siūloma numatyti įstatymo įsigaliojimo datą 2024 m. vasario 1 d.

2.

Krašto apsaugos ministerija

2023-10-18

 

 

 

Išnagrinėjome Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 61, 10, 13, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo projektą Nr. XIVP-3094 (toliau – Projektas)  ir informuojame, kad pastabų ir pasiūlymų neturime.

Pažymime, kad ši iniciatyva yra svarbi krašto apsaugos sistemai, susiduriančiai su taktinių ir logistinių transporto priemonių, priskirtinų karinei įrangai, taip pat su priekabomis (toliau – TLTP),  tinkamai parengtų vairuotojų trūkumu (trūksta ir tarnybą atliekančių karių vairuotojų, ir į atsargą išleistų bei į rezervą paskirtų karių vairuotojų). Priėmus Projektą būtų sudarytos sąlygos TLTP karių vairuotojų poreikiui patenkinti.

Lietuvos kariuomenė turi patirties ir kompetencijos tinkamai rengti karius vairuoti įvairių kategorijų transporto priemones, taip pat, įgyvendindama Projekte siūlomas nuostatas, yra pasirengusi sukurti TLTP vairuotojų rengimo sistemą, užtikrinančią saugų ir kompetentingą karių mokymą vairuoti TLTP.

Taip pat paminėtina, kad iniciatyva buvo derinta su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir pristatyta Eismo saugumo tarybai, kuri 2023 m. liepos 17 d. posėdžio metu jai pritarė (Eismo saugumo tarybos posėdžio 2023 m. liepos 25 d. protokolas Nr. 5-108).

 

Pritarti

 

 

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų pasiūlymai: negauta.

8. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas: Pritarti komiteto patobulintam Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 6(1), 10, 13, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-3094 ir komiteto išvadoms.

8. Balsavimo rezultatai: už – 9, prieš – 0, susilaikė – 0.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Julius Sabatauskas, Irena Haase.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

 

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas, jo lyginamasis variantas.

 

 

Komiteto pirmininkė                                                                                                                                                                                       Irena Haase                                                                                                              

 

 

Komiteto biuro patarėja I. Leonavičiūtė[1] 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo sprendimo José Luis Núñez Torreiro prieš. AIG Europe Limited, Sucursal en España, C-334/16, EU:C:2017:1007, 19-36 punktai.

[2] Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto 2023 m. spalio 11 d. raštas  Nr. S-2023-4446 „Dėl įstatymo projekto Nr. XIVP-3094“.

[3] Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 6(1), 10, 13, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3094.

[4] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1950 „ Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“.