Stenogramas galima rasti

Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

IV (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 172

STENOGRAMA

 

2022 m. gegužės 19 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai
A. MAZURONIS ir J. SABATAUSKAS

 


PIRMININKAS (A. MAZURONIS, DPF*). Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me ge­gu­žės 19 die­nos va­ka­ri­nį Sei­mo ple­na­ri­nį po­sė­dį. Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 82 Sei­mo na­riai.

 

14.00 val.

Kū­no kul­tū­ros įsta­ty­mo Nr. I-1151 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1540 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-908(2) (pa­tei­ki­mas)

 

Pir­mas po­pie­ti­nės opo­zi­ci­nės dar­bo­tvarkės 2-1 klau­si­mas – Kū­no kul­tū­ros įsta­ty­mo Nr. I-1151 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1540 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-908(2). Pra­ne­šė­jas T. Bi­čiū­nas. Pa­tei­ki­mas.

T. BIČIŪNAS (LSDPF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos Sei­mo na­riai, ka­dan­gi dar anų me­tų gruo­dį 63 Sei­mo na­rių bal­sais šis pro­jek­tas bu­vo siųs­tas to­bu­lin­ti, šian­dien jis grį­žo iš to­bu­li­ni­mo vir­tu­vės ir pa­kar­to­ti­nai aš jį tei­kiu. Es­mė iš­lie­ka kaip ir ta pa­ti – įtei­sin­ti tei­sę ir to­liau dirb­ti, įsi­klau­sy­ki­te, ir to­liau dirb­ti, nors šią tei­sę ir tu­ri va­di­na­mie­ji tre­ne­riai, kad ga­lė­tų to­liau tęs­ti sa­vo dar­bus, ug­dy­ti jau­nuo­sius spor­ti­nin­kus.

Nors ir kaip pa­ra­dok­sa­liai skam­bė­tų, nuo 2024 me­tų te­oriš­kai, o nuo 2023 me­tų ir prak­tiš­kai šie žmo­nės ne­be­tu­rės to­kios tei­sės, nes net apie 1 tūkst. 500 to­kių as­me­nų šių lei­di­mų ne­be­ga­lės pra­tęs­ti, tie­siog jų to­kių ne­be­bus. Ne­pai­sant jų vi­sos il­ga­me­tės dar­bo pa­tir­ties, ne­pai­sant, kad jie iš­klau­sė per 700 va­lan­dų mo­ky­mo­si, įga­vo prak­ti­nių įgū­džių ir ži­nių, su­si­ju­sių su šia veik­la, tie­siog jie tu­rės grįž­ti į stu­di­jų suo­lą, jei­gu pa­no­rės, aiš­ku, dirb­ti tuos pa­čius dar­bus, ku­riuos ir da­ro da­bar.

Ne­ga­na to, stu­di­jos jiems truk­tų apie pus­an­trų me­tų ir kai­nuo­tų, kaip nu­ro­dė vie­nas iš uni­ver­si­te­tų, dau­giau ne­gu 2,5 tūkst. eu­rų. Kai ka­da to­kia su­ma yra net vi­sų me­tų tų spor­to tre­ne­rių pa­ja­mos.

Pa­gal­vo­ki­me ir apie tai, kad šie žmo­nės tik­rai jau­čia­si, ko ge­ro, ne­kaip, nes, ma­no ma­ny­mu, jie yra men­ki­na­mi, ne­pri­pa­žįs­ta­mi net ir ta­da, kai jiems pui­kiai se­ka­si, o jų ug­dy­ti­niai pa­sie­kia ge­rų re­zul­ta­tų. To­dėl pa­lik­siu dau­giau lai­ko gal­būt klaus­ti, nes iš es­mės pro­jek­tas yra tai­sy­tas at­si­žvel­giant į Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­das, tech­ni­nę da­lį. Nu­ma­ty­ta pa­pil­do­mai, kas tu­rė­tų, jei­gu šis pro­jek­tas bū­tų pa­tvir­tin­tas, už­si­im­ti kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mu ir to­kių lei­di­mų pra­tę­si­mu.

Na, kad ne­bū­tų pa­žei­džia­mi tei­sė­ti lū­kes­čiai tų tre­ne­rių, ku­rie nuo 2013 me­tų ne­per­trau­kia­mai įsi­gy­da­vo lei­di­mus, ver­tė­si šia veik­la, nuo­lat to­bu­li­no­si, kė­lė kva­li­fi­ka­ci­ją, siū­lau pa­lai­ky­ti šį pro­jek­tą ir bal­suo­ti už. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri še­ši Sei­mo na­riai. Pir­mo­ji klau­sia O. Lei­pu­tė.

O. LEIPUTĖ (LSDPF). Dė­ko­ju. Tur­būt klau­siu… Čia da­bar Re­mi­gi­jaus nu­ga­ra. Ačiū, Re­mi­gi­jau.

Ger­bia­mas ko­le­ga, gal ga­lė­tu­mė­te… La­bai svar­bu, kad jūs rū­pi­na­tės di­džiu­lės pa­tir­ties tu­rin­čiais tre­ne­riais. Tik­rai tai yra svar­bus klau­si­mas. Bet no­rė­čiau su­ži­no­ti, ar jūs apie tai dis­ku­ta­vo­te Jau­ni­mo ir spor­to rei­ka­lų ko­mi­sijoje, ko­kia yra nuo­mo­nė?

T. BIČIŪNAS (LSDPF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Taip, tik­rai yra ši te­ma lies­ta, kai kal­bė­jo­me apie nau­ją Spor­to įsta­ty­mo re­dak­ci­ją, ir ger­bia­mo vi­ce­mi­nist­ro bu­vo ne kar­tą klaus­ta, kas yra da­ro­ma šiuo klau­si­mu. Vi­ce­mi­nist­ras pa­brėž­da­vo, kad tai vie­na iš la­biau­siai ap­ta­ri­nė­ja­mų pro­ble­mų spor­to or­ga­ni­za­ci­jo­se, ben­druo­me­nė­je, ta­čiau to­kių ko­kių nors rim­tes­nių ar­ba kon­kre­čių veiks­mų ne­bu­vo im­ta­si, to­dėl aš ir tei­kiu ši­tą pro­jek­tą. Ačiū už klau­si­mą.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ne­kro­šius. Ruo­šia­si S. Tu­mė­nas.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, jū­sų nuo­mo­ne, ko­kia si­tu­a­ci­ja ga­lė­tų su­si­da­ry­ti, jei­gu vis­gi ne­bus pri­im­tas jū­sų siū­ly­mas, nes pa­na­šu, kad iki 2024 me­tų ne vi­si ga­lės įgy­ti rei­kia­mą kva­li­fi­ka­ci­ją, o vis tiek il­ga­me­tis dar­bas, tur­būt di­džiau­sia prak­ti­nė pa­tir­tis yra le­mia­mas mo­men­tas kal­bant apie žmo­gaus kaž­ko­kią pa­tir­tį. Tai ma­no klau­si­mas, ko­kia su­si­da­rys si­tu­a­ci­ja? Ar tie spe­cia­lis­tai, ku­rie iki šiol dir­bo, ku­rie ge­rai dir­bo, ge­rai ug­dė sa­vo kaž­ko­kius, va­din­ki­me, spor­ti­nin­kus… Ko­kia su­si­da­rys si­tu­a­ci­ja?

T. BIČIŪNAS (LSDPF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Aš ga­liu pa­sa­ky­ti ir sa­vo as­me­ni­nę nuo­mo­nę, bet iš pra­džių gal pa­ci­tuo­siu vi­ce­mi­nist­rą, ku­ris tei­gia, kad iš­ug­dy­ti ge­rą tre­ne­rį rei­kia iš­tek­lių, lai­ko, ir, ko ge­ro, da­lis tre­ne­rių tik­rai pa­si­trauks dėl stu­di­jų kai­nos, da­lis jau ne­spės pa­gal lai­ką, tai, kaip ir sa­kė vi­ce­mi­nist­ras, bū­tų ža­lin­ga. Tu­ri­me įsi­vaiz­duo­ti, kad, tar­ki­me, kaž­kur re­gio­ne ši­tas tre­ne­ris dir­ba net ke­lio­se vie­to­se. Ga­li bū­ti, kad net ir ke­lio­se mo­kyk­lo­se ve­da bū­re­lius, spor­to už­si­ė­mi­mus, tai to­kio vie­no tre­ne­rio pa­si­trau­ki­mas tu­rė­tų tik­rai ža­lin­gą reikš­mę re­gio­no mas­tu. Dė­kui.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia S. Tu­mė­nas. Ruo­šia­si S. Jo­vai­ša.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, tru­pu­tį keis­ta, kad to­kią pa­tai­są tei­kia­te jūs, opo­zi­ci­jos na­rys, opo­zi­ci­nė­je dar­bo­tvarkėje. Tai ko­kios prie­žas­tys, kad vi­so to ne­da­ro Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja? Juk pa­ra­šy­ta, kad Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja nu­sta­to vi­są ši­tą tvar­ką. Ar čia tu­rė­jo įta­kos, kad bu­vo pa­nai­kin­tas Spor­to de­par­ta­men­tas, ar dar ko­kia ki­ta prie­žas­tis?

An­tra to­kia pa­sta­ba, kad ne­rei­kė­tų at­ski­rai kal­bė­ti. Vis tiek ga­lė­jo tas teks­tas bū­ti toks sti­lis­tiš­kai grakš­tes­nis, nes ir da­bar jis yra toks sun­ko­kas, tru­pu­tį toks per­krau­tas. Ga­lė­jo bū­ti pa­pras­čiau ir aiš­kiau pa­ra­šy­ta. Ačiū.

T. BIČIŪNAS (LSDPF). La­bai ačiū už klau­si­mus. Tik­rai, kai kal­bi su val­dan­čių­jų at­sto­vais, Jau­ni­mo ir spor­to rei­ka­lų ko­mi­si­ja, kai kal­bi as­me­niš­kai su at­sa­kin­gais žmo­nė­mis iš mi­nis­te­ri­jos, tik­rai jie ma­to ši­tą pro­ble­mą ir pa­tys ak­cen­tuo­ja, kad tik­rai il­ga­me­tę pa­tir­tį tu­rin­čius spor­to tre­ne­rius rei­kė­tų kaž­kaip iš­skir­ti ir ne­su­vie­no­din­ti gal­būt su tais, ku­riems ne­si­se­ka. Tik­rai įvar­di­na, kad čia yra spręs­ti­na pro­ble­ma. Bet ko­dėl opo­zi­ci­jos na­rys tu­ri im­tis? Aš ga­liu pa­sa­ky­ti ko­dėl. To­dėl, kad ne­si­i­ma val­dan­tie­ji, ima­si opo­zi­ci­ja. Ką jie tu­ri min­ty­se, aš ne­ži­nau, bet yra to­kių, sa­ky­ki­me, užuo­mi­nų, aš ir per pir­mą pa­tei­ki­mą gruo­džio mė­ne­sį esu sa­kęs, kad čia yra šiek tiek su­in­te­re­suo­ta Spor­to uni­ver­si­te­to gru­pė, ku­ri gal­būt jau­čia ir ži­no, kad da­lis tų tre­ne­rių bus po­ten­cia­lūs jų stu­den­tai. O dėl jū­sų pa­sta­bos, kad ga­lė­tų bū­ti grakš­tes­nis. Taip, ga­lė­tų.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia S. Jo­vai­ša. Ruo­šia­si A. Kup­čins­kas.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas To­mai, iš tie­sų gal ir rei­kė­tų pra­leis­ti bent pa­tei­ki­mą ir ten pas­kui ban­dy­ti su­tvar­ky­ti. Ir štai ko­dėl. Pir­miau­sia no­riu pri­min­ti, kad ši ži­nia apie kva­li­fi­ka­ci­ją bu­vo pa­skleis­ta jau ge­ro­kai se­niau, prieš ke­le­tą me­tų, ro­dos, prieš še­še­rius me­tus, ma­no ži­nio­mis. Tie, ku­rie nesu­si­tvar­kė, tur­būt pa­tys kal­ti. Da­bar jūs kal­bė­jo­te apie pa­tir­tį. Tai ta pa­tir­tis ir­gi ga­li bū­ti la­bai įvai­ri. Žmo­gus ga­li dir­b­ti ši­tą dar­bą ne­bū­ti­nai su­pras­da­mas šiuo­lai­ki­nio spor­to ten­den­ci­jas ir jam pa­pras­čiau­siai ga­li trūk­ti ži­nių.

Da­bar dėl in­ves­ti­ci­jos į sa­ve. Kiek­vie­nas žmo­gus, no­rin­tis ką nors pa­siek­ti, in­ves­tuo­ja į sa­ve, ir kar­tais vi­sai ne­ma­žai. Aš duo­du pa­vyz­dį – Sei­mo na­riai. Čia sė­di po ke­lias ka­den­ci­jas ir, kad jie bū­tų iš­rink­ti, kiek­vie­ną kar­tą rin­ki­muo­se in­ves­tuo­ja ne po vie­ną – de­šim­tis tūks­tan­čių, kad čia pa­tek­tų. Tai­gi čia yra daug da­ly­kų, ku­riuos rei­kė­tų su­tvar­ky­ti no­rint, kad spor­to spe­cia­lis­tas bū­tų ko­ky­biš­kas, tik­rai tin­ka­mas ir ati­tin­kan­tis šiuo­lai­ki­nes spor­to ten­den­ci­jas. Kaip jūs gal­vo­ja­te?

T. BIČIŪNAS (LSDPF). Ger­bia­mas ko­le­ga Ser­ge­jau, tik­rai šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu ne­no­ri­ma pa­brėž­ti, kad, įtei­si­nus tuos spor­to lei­di­mus, taip bū­tų pa­de­da­mas taš­kas. Kaip tik šia­me pro­jek­te yra ei­lu­tė, ku­ri sa­ko, kad už spor­ti­nin­kų kva­li­fi­ka­ci­ją ir to­les­nį tų lei­di­mų pra­tę­si­mą bū­tų at­sa­kin­ga Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja, gal­būt ji nu­ma­ty­tų ir tvar­kas, kaip to­liau da­ro­ma. Ta­čiau šian­dien iš tų žmo­nių, ku­rie tik­rai tu­ri kom­pe­ten­ci­jas, ku­rie sie­kia ge­rų re­zul­ta­tų, pa­sie­kia jų ug­dy­ti­niai, bū­tų ne­tei­sin­ga at­im­ti tas ga­li­my­bes, juo la­biau kad jie jau dir­ba. O kad pa­tei­ki­mą jūs siū­lo­te pra­leis­ti, aš la­bai džiau­giuo­si, ir kad tas pro­jek­tas ga­li bū­ti to­bu­lin­ti­nas, ir­gi pri­ta­riu.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Pas­ku­ti­nis klau­sia A. Kup­čins­kas.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, ko­le­ga, iš tie­sų aš ma­nau, kad tas per­ei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis bu­vo pa­kan­ka­mas įgy­ti fi­zi­nio ak­ty­vu­mo ir aukš­to meist­riš­ku­mo spor­to spe­cia­lis­to kva­li­fi­ka­ci­ją. Ga­liu pa­vyz­džiais įro­dy­ti, kad vis tiek net ir Sei­mo ko­man­da, tu­rė­da­ma aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos tre­ne­rį, pa­si­telk­da­ma S. Jo­vai­šą, ku­ris bai­gė Kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­ją, iš kar­to grį­žo į per­ga­lių ke­lią. Iki tol sun­kiai sek­da­vo­si lai­mė­ti Bal­ti­jos Asam­blė­ją. Aiš­ku, tu­ri­me ir ki­tų pa­vyz­džių, kaip J. Kaz­laus­ko ar Š. Ja­si­ke­vi­čiaus. Jie ne­tu­ri tam tik­ros kva­li­fi­ka­ci­jos, bet čia jau pro­fe­sio­na­lus spor­tas ir pats klu­bas sam­do, jei­gu ma­to to­kį po­rei­kį. Man at­ro­do, kad tas per­ei­na­ma­sis pe­ri­odas bu­vo pa­kan­ka­mas ir vis dėl­to to­kią kva­li­fi­ka­ci­ją rei­kia tu­rė­ti, ypač dir­ban­tiems su jau­ni­mu ir vai­kais. Ačiū.

T. BIČIŪNAS (LSDPF). Aš ne­gir­dė­jau klau­si­mo, bet tru­pu­tė­lį pa­ko­men­tuo­siu. Kad kva­li­fi­ka­ci­ją ga­li­me tu­rė­ti ir jos rei­kia, tai tik­rai rei­kia. Ta­čiau, An­driau, aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad tie žmo­nės yra iš­klau­sę 700 va­lan­dų mo­ky­mų pro­gra­mos kur­są, jie yra at­li­kę prak­ti­nių įgū­džių kur­sus, ir šian­dien pa­sa­ky­ti, kad jūs ei­ki­te, pa­pil­do­mai trin­ki­te suo­lą dėl to, kad jūs ne­kom­pe­ten­tin­gi, bū­tų ne­tei­sin­ga. Yra vi­so­kių, kaip ir bet ku­rio­je sri­ty­je. Pa­vyz­džiui, aš ir­gi 20 me­tų dir­bau mo­ky­to­ju, įgi­jau tre­čią ka­te­go­ri­ją, da­bar pa­sė­dė­siu Sei­me ket­ve­rius me­tus, grį­šiu, man sa­kys, ži­nai ką, Tom­ce, ten Sei­me daug rė­ka­vai, pra­ra­dai mo­ky­to­jo kom­pe­ten­ci­jas, va­ryk, dar pa­si­mo­kyk pus­an­trų me­tų ir su­si­mo­kėk 3 tūkst. eu­rų. Va. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių, ku­rie no­rė­jo pa­klaus­ti, klau­si­mus. Pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų. Už kal­ba K. Vil­kaus­kas.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Da­bar­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je mū­sų jau­ni­mui ga­li­ma bū­tų lin­kė­ti ge­res­nio fi­zi­nio pa­si­ruo­ši­mo ir fi­zi­nio ak­ty­vu­mo, juo la­biau kad šiuo lai­ko­tar­piu vien pi­lie­ti­nės va­lios ne­už­ten­ka, ži­no­me, kad šauk­ti­niams ei­nant į ka­riuo­me­nę tik­rai rei­kia fi­zi­nio pa­si­ruo­ši­mo.

Ant­ras da­ly­kas, kad yra to­kių en­tu­zias­tų spor­to tre­ne­rių, ku­rie vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą ski­ria vai­kų pa­ruo­ši­mui ir dėl aukš­tes­nių spor­ti­nių re­zul­ta­tų sie­ki­mo, tai ma­nau, kad mes tu­ri­me ne už­kirs­ti tam ke­lią, o kaip tik ska­tin­ti. Siū­lau bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Prieš ne­no­ri kal­bė­ti nie­kas. Ap­si­sprę­si­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to dar­bo­tvarkėje nu­ma­ty­tu me­tu.

 

14.13 val.

Re­gio­ni­nės plėt­ros įsta­ty­mo Nr. VIII-1889 22 straips­nio 1, 2 punk­tų pa­pil­dy­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1339 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-2 klau­si­mas – Re­gio­ni­nės plėt­ros įsta­ty­mo Nr. VIII-1889 22 straips­nio 1, 2 punk­tų pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1339. Pra­ne­šė­ja – G. Bu­ro­kie­nė. Pa­tei­ki­mas.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Įsta­ty­mo pro­jek­tas yra la­bai pa­pras­tas – įtrauk­ti į Re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos ko­le­gi­ją po vie­ną eko­no­mi­nį part­ne­rį, nes šiuo me­tu yra… Ir dau­giau ži­no­tų eko­no­mi­niai part­ne­riai, ga­lė­tų įsi­trauk­ti į re­gio­ni­nės plėt­ros sta­ty­bas, sa­ky­ki­me, taip pat jie ga­lė­tų įdė­ti ir sa­vo in­dė­lį. Šiuo me­tu jie tu­ri pa­ta­ria­mo­jo bal­so tei­sę, bet ka­dan­gi yra sun­kme­tis ir tik­rai vi­siems rū­pi, kaip tie re­gio­nai plė­sis, tai ma­nau, kad eko­no­mi­nių part­ne­rių įsi­trau­ki­mas bus tik pliu­sas ir pa­gal­ba re­gio­nams. Tai tiek trum­pai.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma ko­le­ge. Tuoj pa­žiū­rė­si­me, kiek Sei­mo na­rių no­rė­tų jū­sų ko nors pa­klaus­ti. Net pen­ki Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia A. Ne­kro­šius.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja, no­rė­čiau pa­klaus­ti. Tų eko­no­mi­nių part­ne­rių te­oriš­kai ga­li bū­ti n kie­kis. Kiek, jū­sų nuo­mo­ne, tu­rė­tų jų bū­ti? Kas jie tu­rė­tų bū­ti? Gal ga­li­te pla­čiau? Ačiū.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Po vie­ną re­gio­ne esan­čios, bent eko­no­mi­nius part­ne­rius vie­ni­jan­čios at­sto­vą.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma ko­le­ge. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si R. Ta­ma­šunie­nė.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma ko­le­ge, aš su­pran­tu, kad kuo dau­giau ži­no, kas da­ro­si Re­gio­no plėt­ros ta­ry­bo­je, ne­blo­gai yra, ki­ta ver­tus, pa­si­tai­ko ir in­te­re­siu­kų kai ka­da. Sa­vi­val­do­je ma­to­me ne vie­ną žmo­gų iš­ve­da su ant­ran­kiais, tarp jų pa­si­tai­ko ir su po­li­ti­kais tu­rin­čių rei­ka­lų. Ne­ma­no­te, kad vis dėl­to bū­tų ge­riau su­gal­vo­ti kaž­ko­kią sis­te­mą, kad pri­im­tų spren­di­mus tie, ku­rie yra rink­ti as­me­nys, de­le­guo­ti iš ra­jo­nų ta­ry­bų, o ver­slas lik­tų kaip kon­sul­tan­tai, gal­būt toks ry­šys bū­tų, o ne tie­sio­giai pri­imant spren­di­mus, kai klau­si­mai yra apie tie­sio­gi­nius in­ves­ti­ci­nius in­te­re­sus. Ačiū.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Jūs, ko­le­ga, esa­te vi­siš­kai tei­sus, da­bar taip ir yra. Ko­le­gi­ją su­da­ro gry­nai rink­ti as­me­nys, jei­gu bus pa­keis­tas Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas, ši­tą įsta­ty­mą taip pat rei­kės keis­ti, nes bus jau ki­toks me­ro sta­tu­sas. Pa­si­tai­ko, bent jau į ma­ne krei­pia­si mū­sų re­gio­no at­sto­vų, ver­slo at­sto­vų, ku­rie ga­lė­tų ir no­rė­tų pri­si­dė­ti, bet jie tie­siog ne­ži­no, ne­da­ly­vau­ja, sa­ko: mes ir sa­vo in­dė­lį įdė­tu­me ir pi­ni­gais pri­si­dė­tu­me, jei­gu ži­no­tu­me, ma­ty­tu­me, kur re­gio­nas ei­na, ma­ty­tu­me nau­dą. Ka­dan­gi prieš tai, kaip ži­no­te, tų so­cia­li­nių ir eko­no­mi­nių part­ne­rių bu­vo daug, da­bar į kiek­vie­no re­gio­no ta­ry­bą siū­lau tik po vie­ną.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia R. Ta­ma­šu­nie­nė. Ruo­šia­si K. Vil­kaus­kas.

R. TAMAŠUNIENĖ (LRF). Ger­bia­ma ko­le­ge, ren­giant šį įsta­ty­mo pro­jek­tą bu­vo ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos eks­per­tų nuo­mo­nė, kad vis dėl­to tie, ku­rie at­sa­kin­gi už spren­di­mus, tie ir tu­ri bal­suo­ti ren­giant re­gio­no stra­te­gi­ją. To­dėl vi­si eko­no­mi­niai, so­cia­li­niai part­ne­riai, ben­druo­me­nės, prof­są­jun­gos įga­vo pa­ta­ria­mo­jo bal­so tei­sę ir da­ly­vau­ja dis­ku­si­jo­se iki kon­kre­taus spren­di­mo pri­ėmi­mo. Ma­no klau­si­mas yra toks, pa­tiks­lin­ki­te: pa­vyz­džiui, de­šimt sa­vi­val­dy­bių ar pen­kios su­da­ro re­gio­ną, tad bus pen­ki eko­no­mi­niai so­cia­li­niai part­ne­riai iš kiek­vie­nos sa­vi­val­dy­bės ar vie­nas vi­sam re­gio­nui? Kas kon­kre­čiai yra tas eko­no­mi­nis so­cia­li­nis part­ne­ris, nes yra skir­tin­gi – yra eko­no­mi­nių, yra so­cia­li­nių, yra ben­druo­me­nių kul­tū­ri­nių in­te­re­sų? Aš no­rė­čiau ži­no­ti.

Tre­čia da­lis. Vis dėl­to vis tiek tas part­ne­ris bus iš kon­kre­čios sa­vi­val­dy­bės, tai ta sa­vi­val­dy­bė įgau­na pra­na­šu­mą re­gio­ne tu­rė­da­ma dar vie­ną, sa­ky­ki­me, sa­vo gy­ven­to­jo pa­lai­ky­mą ir bal­są. Kaip jūs tai ver­ti­na­te?

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ma­no idė­ja bu­vo, kad kiek­vie­na­me re­gio­ne yra or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri vie­ni­ja ver­slą. Šia­me pro­jek­te nė­ra so­cia­li­nių part­ne­rių, yra tik eko­no­mi­niai part­ne­riai. Įsi­vaiz­duo­ju, kad vie­nas eko­no­mi­nis part­ne­ris, ku­ris at­sto­vau­tų, pa­vyz­džiui, iš Prekybos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų to re­gio­no ar tai kon­fe­de­ra­ci­jos, ar dar kaž­ku­rios. Jis ga­lė­tų bū­ti vie­nas vie­nin­te­lis to­je ko­le­gi­jo­je su bal­so tei­se. Tik­rai ne pen­ki ir ne de­šimt.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia K. Vil­kaus­kas. Ruo­šia­si J. Raz­ma.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas pa­na­šus. Iš tik­rų­jų koks čia bū­tų de­le­ga­vi­mas: ar tai bū­tų iš tų di­džių­jų aso­cia­ci­jų, ar, sa­ky­ki­me, tos vie­tos re­gio­no kaž­ko­kia aso­cia­ci­ja ar fi­lia­las pa­siū­ly­tų? Ma­nau, kad jau šiek tiek at­sa­kė­te, bet ga­li­te pa­tiks­lin­ti.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Klau­si­mas yra dis­ku­si­nis, ma­nau, idė­ja, bent jau ma­no idė­ja bu­vo to­kia, kad vie­ną iš di­de­lės or­ga­ni­za­ci­jos, kur iš cen­tro ski­ria ir de­le­guo­ja sa­vo žmo­gų, bet, aiš­ku, ga­li­ma dis­ku­tuo­ti ir ieš­ko­ti ge­riau­sio va­rian­to.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Pas­ku­ti­nis klau­sia J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Jūs pa­ti čia vie­na­me at­sa­ky­me lyg ir at­sklei­dė­te, kad į to­kias ta­ry­bas nu­eis su­in­te­re­suo­ti ver­slo at­sto­vai, ku­rie pa­tys tai­ko­si da­ly­vau­ti ko­kia­me nors vie­ša­ja­me pro­jek­te, jei­gu jis bū­tų ap­ro­buo­tas re­gio­nų ta­ry­bo­je, jūs sa­ko­te, gal jie no­ri pri­si­dė­ti sa­vo lė­šo­mis. Ar ne­ma­no­te, kad tai ga­li su­teik­ti tam tik­ro ne­skaid­ru­mo ir tie­sio­gi­nę in­te­re­sų įta­ką? Ki­ta ver­tus, ne­re­tai re­gio­nų ta­ry­bo­se bū­na ir tam tik­ras pa­si­skirs­ty­mas pa­gal at­sto­vau­ja­mų ta­ry­bų po­li­ti­nį spek­trą. Vie­nur me­rai, dau­gu­ma ten kai­rie­ji, ki­tur de­ši­nie­ji, štai ver­sli­nin­kus taip pat ga­li ban­dy­ti pri­trauk­ti dar tam ba­lan­sui pa­ko­re­guo­ti, jei­gu ta­ry­bo­se po­li­ti­niu pa­grin­du vyks­ta spren­di­mų pri­ėmi­mas. Ar ne­ma­no­te, kad vie­toj to bū­tų ge­riau tie­siog įpa­rei­go­ti ta­ry­bas pa­da­ry­ti rim­tas kon­sul­ta­ci­jas su ver­slo ben­druo­me­ne? Ga­lė­tų daug ver­sli­nin­kų pa­si­sa­ky­ti ir iš­sa­ky­ti sa­vo pra­smin­gas min­tis.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Tik­rai jū­sų idė­ja ver­ta dė­me­sio ir, ma­nau, dis­ku­tuo­ti­na. Šiuo me­tu ver­slo at­sto­vų yra tik pa­ta­ria­ma­sis bal­sas, nė­ra prie­var­tos jiems ar dar ko­kio nors me­cha­niz­mo, kad bū­ti­nai bū­tų at­si­žvel­gia­ma į jų bal­są. O da­bar re­gio­nų ta­ry­bos yra gry­nai po­li­ti­nės ta­ry­bos, nė­ra nė vie­no ne­po­li­ti­nio as­mens, ku­ris ga­lė­tų pa­si­žiū­rė­ti į vis­ką iš šo­no.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma ko­le­ge. At­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių klau­si­mus. Nė­ra no­rin­čių pa­si­sa­ky­ti dėl mo­ty­vų. Bal­sa­vi­mas dėl įsta­ty­mo pro­jek­to – tam nu­ma­ty­tu dar­bo­tvarkėje me­tu.

 

14.21 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl ne­pri­ta­ri­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų tin­klo per­tvar­kai“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1312 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-3 klau­si­mas – Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl ne­pri­ta­ri­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų tin­klo per­tvar­kai“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1312. Pra­ne­šė­jas – E. Sa­bu­tis. Pa­tei­ki­mas.

E. SABUTIS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, leis­ki­te pri­sta­ty­ti Sei­mo re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą. Tik­rai ry­te ir dar prieš tai gir­dė­jau ne­ma­žai kri­ti­kos. Pri­sta­ty­ti tu­riu pa­si­ra­šęs ne­ma­žą kal­bą, ta­čiau gal­vo­ju tau­py­ti vi­sų lai­ką, nes Sei­mo na­rių sa­lė­je nė­ra daug, o už­si­ra­šiu­sių pa­klaus­ti tik­rai yra ne­ma­žai, gal­būt su­trum­pin­siu ir pa­ban­dy­siu glaus­tai pri­sta­ty­ti, ko­dėl ir man as­me­niš­kai, ir mū­sų frak­ci­jai vis tik ki­lo min­tis teik­ti bū­tent to­kios re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą. Jei­gu ma­tė­te, jis bu­vo teik­tas daug anks­čiau, ta­čiau įtrauk­tas da­bar yra jau į opo­zi­ci­nę dar­bo­tvarkę.

Pui­kiai ži­no­te, kad va­di­na­mo­sios svei­ka­tos įstai­gų re­for­mos įsta­ty­mų pro­jek­tai jau pa­ju­dė­ję, jau pa­sie­kę ko­mi­te­tą. Dau­giau ne­gu me­tai ten­ka ben­drau­ti su mi­nist­ru, ten­ka ben­drau­ti su ger­bia­ma vi­ce­mi­nist­re D. Jan­kaus­kie­ne šiuo klau­si­mu ir dau­giau ne­gu me­tai ban­dau iš­si­aiš­kin­ti ir ras­ti kon­kre­čius at­sa­ky­mus. La­bai ge­ras pa­vyz­dys, kaip yra ben­drau­ja­ma. La­bai no­riu pa­dė­ko­ti mi­nist­ro A. Dul­kio ko­le­gai mi­nist­rui S. Gent­vi­lui. Tar­kim, šian­dien tu­rė­jo­me trum­pą su­si­ti­ki­mą dėl ar­tė­jan­čios re­for­mos, ją jis vi­sai ne­se­niai pri­sta­tė čia, Sei­me. Mes jam už­da­vė­me la­bai kon­kre­čius klau­si­mus ir ga­vo­me la­bai kon­kre­čius at­sa­ky­mus. Jie gal­būt vie­nus ten­kina, ki­tus ne, bet at­sa­ky­mai bu­vo kon­kre­tūs. Bu­vo at­sa­ky­mai, kas bus jun­gia­ma, kas bus nai­ki­na­ma, kiek žmo­nių ne­teks dar­bo, kiek žmo­nių iš­liks sa­vo dar­bo vie­to­se, ko­kios funk­ci­jos per­eis sa­vi­val­dy­bėms, ko­kios ne­per­eis sa­vi­val­dy­bėms ir pa­na­šiai. Mi­nist­ras tik­rai la­bai kon­kre­čiai at­sa­kė į tuos klau­si­mus.

Grįž­tant prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ir jos va­do­vų, to­kių kon­kre­čių at­sa­ky­mų į la­bai kon­kre­čius klau­si­mus mes, de­ja, ne­gau­na­me. Ne­gau­nu ne tik aš, to­se sa­vi­val­dy­bė­se, ku­rio­se te­ko lan­ky­tis, ku­rio­se te­ko ma­ty­ti tuos su­si­ti­ki­mus, juo­se ly­giai taip pat bu­vo kon­kre­čiai už­duo­da­ma, kas lau­kia, tar­kim, mū­sų li­go­ni­nės, kas lau­kia mū­sų li­go­ni­nės to­kio sky­riaus, ki­to­kio sky­riaus. De­ja, tie kon­kre­tūs at­sa­ky­mai ne­bu­vo pa­teik­ti. Dėl to no­ri­ma ne tie­siog stab­dy­ti re­for­mą, mū­sų frak­ci­ja tik­rai, ma­no ma­ny­mu, nors ir opo­zi­ci­nė, bet vi­sa­da sie­kia kon­st­ruk­ty­vios kri­ti­kos ir kon­struk­ty­vių spren­di­mų, šia re­zo­liu­ci­ja mes vis tik no­ri­me, kad jau Sei­mas at­kreip­tų mi­nis­te­ri­jos dė­me­sį, mi­nis­te­ri­ja vis tik pra­dė­tų ben­drau­ti daug kon­struk­ty­viau ne tik­tai su mu­mis, bet ypač su sa­vi­val­da.

No­rė­čiau jums pri­min­ti Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos 13 straips­nį. Ja­me aiš­kiai sa­ko­ma, jog vie­nas iš šios Vy­riau­sy­bės pri­ori­te­tų yra bū­tent dar­ni re­gio­ni­nė plėt­ra, de­kla­ruo­ja­ma šiais sie­kiais: ato­kiau nuo di­džių­jų mies­tų gy­ve­nan­tiems žmo­nėms su­teik­ti to­kias pa­čias ga­li­my­bes gau­ti ko­ky­biš­kas vie­šą­sias pa­slau­gas, mo­ky­tis, gy­ven­ti ir dirb­ti oriai, su­ma­žin­ti eko­no­mi­nę ir so­cia­li­nę at­skir­tį tarp re­gio­nų. Kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė bū­tų mo­ty­vuo­ta siek­ti sa­vo re­gio­no pa­trauk­lu­mo in­ves­tuo­to­jams ir gy­ven­to­jams bei re­gio­nuo­se dau­gė­tų dar­bo vie­tų, ko­ky­biš­kų vie­šų­jų pa­slau­gų.

Ban­dy­da­mi ieš­ko­ti at­sa­ky­mų per Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tą ini­ci­ja­vo­me, kad bū­tų pa­pra­šy­ta eks­per­ti­nių iš­va­dų, pa­ga­liau iš vie­nų eks­per­ti­nių iš­va­dų ga­vo­me at­sa­ky­mą, kad, de­ja, bet dar­bo vie­tos, pa­na­šu, bus nai­ki­na­mos šim­tais bū­tent re­gio­nuo­se. Ši­to at­sa­ky­mo nei mi­nis­te­ri­ja, nei mi­nist­ras ne­si­tei­kė sa­vo ruož­tu at­sa­ky­ti, nes… Aš as­me­niš­kai mi­nist­ro raš­tu klau­siau kon­kre­čiai, ko­kie gi po­ky­čiai lau­kia gy­dy­to­jų, kiek nu­ma­to­ma nai­kin­ti dar­bo vie­tų, ly­giai taip pat klau­siau ir kiek nu­ma­to­ma steig­ti dar­bo vie­tų, nes mi­nis­te­ri­ja su la­bai di­de­liu op­ti­miz­mu ir en­tu­ziaz­mu pri­sta­to, kas bus ple­čia­ma. Ta­čiau nei kiek steig­ti, nei kiek nai­kin­ti nu­ma­to­ma, mi­nis­te­ri­ja ne­su­ge­ba at­sa­ky­ti, o at­sa­ko la­bai la­ko­niš­kai: jū­sų pro­ble­ma yra ži­no­ma ir, ti­kė­ti­na, mi­nis­te­ri­ja ja už­si­ims, dau­giau duo­me­nų pa­teik­ti ne­ga­li. To­dėl no­rė­da­mi, tik­tai no­rė­da­mi, pa­ga­liau, sa­ky­ki­me taip, švel­niai pa­ska­tin­ti mi­nis­te­ri­ją dau­giau ben­drau­ti, mi­nist­rą dau­giau ben­drau­ti ir su mu­mis, ir su sa­vi­val­da, mes ir no­ri­me, kad Sei­mas pa­ro­dy­tų po­li­ti­nę va­lią ir pa­so­din­tų mi­nis­te­ri­ją pa­ben­drau­ti su mu­mis, tru­pu­tį pri­stab­dy­tų taip daž­nai iš šios tri­bū­nos ir vie­šai var­to­ja­mą žo­dį, tru­pu­tį pri­stab­dy­tų sa­vo bul­do­ze­rį ir pa­ga­liau pa­teik­tų mums aiš­kius at­sa­ky­mus. Tik to­dėl ši­ta re­zo­liu­ci­ja ir yra tei­kia­ma. Da­bar lauk­siu jū­sų klau­si­mų.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Kaip jūs ir mi­nė­jo­te, jū­sų pa­klaus­ti no­ri tik­rai ne­ma­žai Sei­mo na­rių. Pir­mo­ji klau­sia O. Lei­pu­tė.

O. LEIPUTĖ (LSDPF). Dė­ko­ju. Iš tik­rų­jų svei­ka­ta pats svar­biau­sias da­ly­kas žmo­gui yra, nes nė­ra svei­ka­tos – ne­rei­kia nie­ko. No­rė­jau už­duo­ti klau­si­mą, nes as­me­niš­kai pats krei­pė­tės į mi­nis­te­ri­ją įvai­riais klau­si­mais, su­si­ju­siais su re­for­ma, bet jau iš­gir­dau, kad at­sa­ky­mo kon­kre­taus kaip ir ne­ga­vo­te. Ne­ga­vo­te, kaip kon­kre­čiai pa­ge­rės pa­slau­gų ko­ky­bė ir pri­ei­na­mu­mas, kaip šiais spren­di­mais kiek įma­no­ma bus pail­gin­ta svei­ko ir kiek ga­li­ma ko­ky­biš­ko gy­ve­ni­mo truk­mė. Kaip jūs ma­no­te, ko­dėl ne­at­sa­ko kon­kre­čiai, kaip, kas, ko­kie ro­dik­liai bus pa­siek­ti tais spren­di­mais? Ko­dėl mi­nis­te­ri­ja ne­at­sa­ko kon­kre­čiai ir ko­dėl mes gau­na­me pra­ne­ši­mą, kad lyg sa­vi­val­dy­bės su­tin­ka, ta­čiau su­pran­ta­me, kad pa­grin­di­nis tur­būt mo­ty­vas, ar­gu­men­tas yra Eu­ro­pos Są­jun­gos pla­nuo­ja­mi pi­ni­gai?

E. SABUTIS (LSDPF). Nei mi­nist­ras, nei mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai nie­ka­da ypa­tin­gai ir ne­slė­pė, kad ši­tos re­for­mos ini­ci­ja­vi­mo pa­grin­di­nis va­rik­lis iš es­mės yra at­ėję re­for­mos pi­ni­gai, tai yra tie… Pra­džio­je, aiš­ku, bu­vo sa­ko­ma, kad tai yra 800 mln. eu­rų, da­bar jau jie su­ma­žė­jo iki 720 mln. Pa­grin­di­nis da­ly­kas, dėl ko nu­ma­to­ma tą da­ry­ti, yra tie pi­ni­gai. Tam, kad tie pi­ni­gai at­ei­tų, mi­nis­te­ri­ja tu­ri pa­ro­dy­ti po­ky­čius, o po­ky­čiams pa­si­rink­ta EBPO ata­skai­ta, tai yra kad mes tu­ri­me per di­de­lius hos­pi­ta­li­za­ci­jos ro­dik­lius, per daug lo­vų, tar­ki­me, taip tei­gia­ma, per tuš­čias li­go­ni­nes, jo­se per di­de­lį eta­tų skai­čių, per di­de­lį per­so­na­lą, per daug jos yra iš­si­mė­čiu­sios ir per daug tei­kia pa­slau­gų. To­dėl nu­ma­to­ma re­for­ma tu­ri su­si­ves­ti į tai, kad spe­cia­li­zuo­tos ar­ba sta­cio­na­ri­nės pa­slau­gos tu­rė­tų vis dėl­to bū­ti tei­kia­mos tam skir­tuo­se cen­truo­se (jei­gu aš tei­sin­gai su­pran­tu, ką mi­nis­te­ri­ja no­ri tuo pa­sa­ky­ti), o ra­jo­nuo­se, ma­žes­niuo­se cen­truo­se tu­ri lik­ti la­bai pla­čios ir, sa­ky­ki­me taip, vi­sa ap­iman­čios am­bu­la­to­ri­nės pa­slau­gos. Ta­čiau pa­grin­di­nis da­ly­kas, ką vis dėl­to ir mi­nist­ras, ir vi­ce­mi­nist­rė ak­cen­tuo­ja, tai (gal­būt ne­gra­žiai skam­ba) po­rei­kis įsi­sa­vin­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­ni­gus. Ta­čiau ben­drau­jant tik­rai ne as­me­niš­kai, o vie­šai, na, man ne­si­no­ri im­ti da­bar ir čia ­sa­ky­ti tar­si kaip są­moks­lo te­ori­ją, bet iš gy­ve­ni­miš­kos prak­ti­kos pa­pras­tai iš­ei­na tur­būt taip, kad jei­gu tu­ri klau­si­mą ir įsi­vaiz­duo­ji, kad žmo­gus tu­ri at­sa­ky­mą, tai ar­ba jis ne­no­ri at­sa­ky­ti dėl to, kad at­sa­ky­mas klau­sian­čio­jo ne­ten­ki­na, ar­ba ne­ži­no at­sa­ky­mo į tą klau­si­mą. Aš no­rė­čiau vis dėl­to la­biau ti­kė­ti, kad mi­nis­te­ri­ja ži­no at­sa­ky­mus į tuos klau­si­mus, ta­čiau, ma­tyt, at­sa­ky­mai mū­sų ne­ten­kin­tų.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Aš tik pri­me­nu, kad klaus­ti – 1 mi­nu­tė, at­sa­ky­ti – 2 mi­nu­tės.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, iš tie­sų kaž­kaip ne­pa­ste­bė­jau to žan­ro, ku­ris yra nu­ma­ty­tas Sta­tu­te, kad iš­kvies­tu­mė­te mi­nist­rą ir už­duo­tu­mė­te sa­vo klau­si­mus. Tas žan­ras ga­li­mas, ne­bū­ti­na ra­šy­ti re­zo­liu­ci­jas. Re­zo­liu­ci­jas pa­pras­tai ra­šo­me, čia ne­ma­žai ra­šė­me, dėl tam tik­rų is­to­ri­nių įvy­kių, dėl ki­tų ša­lių pa­lai­ky­mo. Bet re­zo­liu­ci­ja dėl įsta­ty­mo, ku­ris šiuo me­tu svars­to­mas, yra kaž­koks non­sen­sas. Ga­li­ma pa­pras­čiau­siai teik­ti siū­ly­mus. Aš su­pran­tu tą da­ly­ką, iš vie­nos pu­sės, kaip tam tik­rą įspy­ri­mą po­li­ti­niam opo­nen­tui, bet ži­no­te, kaip pa­tar­lė sa­ko, jei bė­gan­čiam žmo­gui įspir­si­me į minkš­tą vie­tą, tai jis ne­taps ra­ke­ta.

Šiuo at­ve­ju ma­ny­čiau, kad jūs ga­lė­tu­mė­te ge­riau teik­ti siū­ly­mus. Ko­dėl jūs jų ne­tei­kia­te? Nor­ma­laus de­mo­kra­tinio pro­ce­so bū­du mes ga­lė­tu­me pri­im­ti jū­sų siū­ly­mus ar­ba ne­pri­im­ti. Tai koks tiks­las šios re­zo­liu­ci­jos? Tai fak­tiš­kai yra oro vir­pi­ni­mas. Ar ne­su­tin­ka­te su tuo?

E. SABUTIS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Ed­mun­dai, už klau­si­mą. Apie tiks­lą. Ma­nau, jau pa­sa­kiau pri­sta­ty­da­mas, koks yra kon­kre­tus tiks­las. Tik­rai tiks­las nė­ra su­stab­dy­ti, pa­nai­kin­ti, už­kar­dy­ti ar­ba pa­da­ry­ti taip, kad ši­ta re­for­ma ne­bū­tų vyk­do­ma. Ma­tyt, skir­tin­gos po­li­ti­nės jė­gos pa­čią svei­ka­tos re­for­mą ar­ba jos įvyk­dy­mo tu­ri­nį ma­to tru­pu­tį ki­taip.

O dėl pa­si­rink­tų me­to­dų. Taip, as­me­niš­kai su ju­mis ne­su šiuo klau­si­mu ben­dra­vęs, bet ga­liu pa­sa­ky­ti, kad mū­sų Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas sa­vo ini­cia­ty­va šiuos įsta­ty­mų pro­jek­tus taip pat svars­tė. Mes jau tu­ri­me su­for­mu­la­vę sa­vo pa­siū­ly­mus ir jie pa­sieks, jei­gu dar ne­pa­sie­kė, Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tą. Jei­gu Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te į juos bus at­si­žvelg­ta, tai ne­blo­gai, jei­gu ne­bus at­si­žvelg­ta, ma­tyt, to­liau liks dar kaip Sei­mo na­rio ar­ba Sei­mo na­rių gru­pės ga­li­my­bė taip pat pa­pil­do­mai teik­ti sa­vo pa­siū­ly­mus.

Ta­čiau ži­no­te, at­sa­ky­da­mas vis tiek no­riu pa­brėž­ti, kad Sei­mo na­riams yra su­teik­ta įvai­rių ga­li­my­bių. Me­ta­fo­riš­kai ga­li­ma at­sa­ky­ti: jei­gu na­mo yra trys ke­liai, tai ne­bū­ti­nai tuo pa­čiu ke­liu rei­kia vaikš­čio­ti, ga­li­ma pa­si­rink­ti dar du ke­lius. Šiuo at­ve­ju yra dau­giau ke­lių, ne­gu tik teik­ti įvai­rius pa­siū­ly­mus. Re­zo­liu­ci­ja yra re­zo­liu­ci­ja. Man at­ro­do, re­zo­liu­ci­ja tu­rė­tų bū­ti stip­rus pa­reiš­ki­mas.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia A. Ne­kro­šius.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, tik­rai pa­lai­ky­siu šią re­zo­liu­ci­ją, ta­čiau kar­tais su­si­da­ro toks įspū­dis, kad ši­ta re­for­ma rū­pi tik gy­ven­to­jams ir Sei­mo na­riams. Ta­čiau pa­čių sa­vi­val­dy­bių ar pa­čių įstai­gų dar­buo­to­jų mes ryš­kes­nio bal­so ne­gir­di­me. Su­si­da­ro toks įspū­dis, kad vi­si lai­min­gi, pa­ten­kin­ti, nie­kas ne­pro­tes­tuo­ja. Ar­ba jei­gu kal­ba­si, tai kal­ba­si pa­šnibž­do­mis, kaž­ko bai­min­da­mie­si. Ar ne­si­jau­čia­te su šia re­zo­liu­ci­ja vie­ni­šas?

E. SABUTIS (LSDPF). Ko­le­ga, ačiū už klau­si­mą. Ži­no­ki­te, tik­rai ne­si­jau­čiu vie­ni­šas. Pro­tes­tą, nors ne sa­vo aki­mis, ta­čiau nuo­to­li­niu bū­du esu ma­tęs. Kai tik Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pra­dė­jo pri­sta­ty­ti, jų ma­ny­mu, kas bus da­ro­ma, tar­ki­me, ma­no gim­ta­ja­me mies­te Jo­na­vo­je vi­sas li­go­ni­nės ko­lek­ty­vas ir dar ke­li šim­tai gy­ven­to­jų tik­rai iš­ėjo ir pro­tes­ta­vo prieš sa­vi­val­dy­bę, nors sa­vi­val­dy­bė šiuo at­ve­ju iš es­mės no­rė­tų su jais ženg­ti ko­ja ko­jon. Ši­to pro­tes­to ini­cia­to­riai bu­vo bū­tent li­go­ni­nės dar­buo­to­jai. Tik­rai, ma­no ma­ny­mu, nė­ra taip.

Bet dar svar­bes­nis da­ly­kas. Aš tik­rai klau­siau svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro ir ki­tų da­ly­kų. Man bu­vo la­bai įdo­mu su­ži­no­ti, o kaip­gi ši­ta re­for­ma pa­lie­čia pa­čių di­džiau­sių mies­tų – Vil­niaus, Kau­no ir Klai­pė­dos – svei­ka­tos ap­sau­gos įstai­gas. Ta­čiau ši­tas klau­si­mas ap­skri­tai net ne­bu­vo at­sa­ky­tas, tie­siog ig­no­ruo­tas. Aš ma­tau ir gir­džiu tai, ką sa­ko re­gio­nai, ta­čiau, de­ja, ne­ma­tau ir ne­gir­džiu, ką sa­ko di­die­ji mies­tai, ir kol kas iš es­mės ne­ži­nau, kas lau­kia di­džių­jų mies­tų. Tar­ki­me, pa­pras­tas at­sa­ky­mas. Jei­gu Jo­na­va ar­ti Kau­no, la­bai na­tū­ra­lu, kad jo­na­vie­čiai gau­ti spe­cia­li­zuo­tų pa­slau­gų tu­rės va­žiuo­ti į Kau­ną. Ga­li­ma pa­klaus­ti ir aš klau­siu, o kas gi bus dėl Jo­na­vos gy­ven­to­jų da­ro­ma Kau­ne? Vie­nin­te­lį at­sa­ky­mą su­ge­bė­jau iš­girs­ti maž­daug prieš pus­me­tį iš Kau­no kli­ni­kų at­sto­vo. Jis pa­sa­kė: mes ir da­bar be­veik vi­sus pri­ima­me ir dar la­bai daug lais­vų vie­tų yra. Su­prask, kad Kau­no kli­ni­kos sto­vi pus­tuš­tės ir tik lau­kia re­gio­no gy­ven­to­jų.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Pa­lai­kau šią re­zo­liu­ci­ją ir ne­pri­tariu tam, ką siū­lo val­dan­tie­ji, nes daug re­for­mų bu­vo stam­bi­nant, bet po kiek lai­ko vėl smul­ki­na­ma. Per dau­ge­lį me­tų aš jau ma­čiau tas pro­ce­dū­ras ne vie­ną kar­tą. Jūs, kaip bu­vęs ra­jo­no at­sto­vas, bu­vęs ra­jo­no me­ras… Kaip, jū­sų įsi­vaiz­da­vi­mu, tu­rė­tų veik­ti gy­dy­mo įstai­gos bū­tent ra­jo­ni­niu ly­giu? Jas bū­ti­nai taip cen­tra­li­zuo­ti? Bū­ti­nai vi­si į Kau­ną, į Vil­nių, į Šiau­lius iš Rad­vi­liš­kio ar­ba į Klai­pė­dą? Ačiū.

E. SABUTIS (LSDPF). Ačiū už klau­si­mą. Man, kaip bu­vu­siam ra­jo­no va­do­vui, vi­są­laik pa­tik­da­vo as­me­ni­nis san­ty­kis ir la­biau­siai ne­pa­tik­da­vo ni­ve­lia­vi­mas ar­ba su­skirs­ty­mas ir ban­dy­mas įsi­vaiz­duo­ti žmo­nes ir žmo­nių gru­pes kaip gru­pes, ku­rios yra iš es­mės vie­no­dos.

Šiuo at­ve­ju, ypač vyk­dant šią re­for­mą, ma­ty­ti, kad ima­ma, tar­ki­me, su­gal­vo­ja­ma, kad tu­ri bū­ti spe­cia­li­zuo­ti cen­trai iš­dės­ty­ti tam tik­ro­se vie­to­se, o vi­si ki­ti, ne­pai­sant jo­kios spe­ci­fi­kos, tu­ri va­ži­nė­ti te­nai. Iš­ei­na taip, kad ne­no­ri­ma at­si­žvelg­ti į kon­kre­taus re­gio­no, į kon­kre­čios vie­to­vės spe­ci­fi­ką.

Pa­vyz­džiai Lie­tu­vo­je yra la­bai aki­vaiz­dūs. Tu­ri­me Ma­žei­kius, tu­ri­me Kė­dai­nius, tu­ri­me Jo­na­vą, tu­ri­me dar ko­kias nors vie­tas, kur, tar­ki­me, yra ne tik di­džio­sios ga­myk­los, tu­ri­me vie­tas, ku­rio­se yra, tar­ki­me, po­li­go­nai, į ku­rias at­vyks­ta tūks­tan­tis, pus­an­tro tūks­tan­čio mū­sų są­jun­gi­nin­kų ka­rei­vių, ir sa­ky­ti, kad šis re­gio­nas ar­ba ši kon­kre­ti vie­to­vė yra vi­siš­kai to­ly­gi ki­tai vie­to­vei, ku­rio­je nė­ra tos spe­ci­fi­kos, ma­no ma­ny­mu, ir yra di­džiau­sia šios re­for­mos klai­da.

Rei­kia vi­sa­da at­si­žvelg­ti bū­tent į spe­ci­fi­ką. To­dėl vi­są­laik ir ska­ti­nau, ir iki šiol ska­ti­nu: kal­bė­ki­tės bū­tent su kiek­vie­nu at­ski­rai ieš­ko­da­mi spe­ci­fi­kos ir ta­da ieš­ko­da­mi spe­ci­fi­nių spren­di­mų, bet ne­pjau­ki­te vi­sų pa­gal vie­ną kur­pa­lių.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Klaus­ti, at­sa­ky­ti skir­tas lai­kas bai­gė­si. La­bai ačiū už glaus­tus at­sa­ky­mus. Po pa­tei­ki­mo dėl re­zo­liu­ci­jos nė­ra nei bal­suo­ja­ma, nei pa­si­sa­ko­ma.

Per­ei­na­me į svars­ty­mo sta­di­ją. Dis­ku­si­jo­je nė­ra no­rin­čių da­ly­vau­ti Sei­mo na­rių.

Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Dėl mo­ty­vų. Bal­suo­si­me tam nu­ma­ty­tu dar­bo­tvarkėje me­tu. Už pa­si­sa­ko K. Vil­kaus­kas.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ko­le­ga prieš tai sa­kė, kad gal ma­tė ma­žai pro­tes­tuo­jan­čių. Vi­si Tra­kai su­ne­ri­mę ir bai­siau­siai ne­pa­ten­kin­ti ta pra­džia, nors, sa­ko, ne­sie­ja­ma su re­for­ma, Aku­še­ri­jos ir gi­ne­ko­lo­gi­jos sky­riaus nai­ki­ni­mu.

Aš kaip tuo už­bur­tu ra­tu apė­jau vi­sus, ir svei­ka­tos mi­nist­rą, ir ger­bia­mą ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką, ir sa­kau aiš­kiai: mū­sų ra­jo­nas gau­sė­ja. Kam rei­kia nai­kin­ti vie­ną ge­riau­sių Lie­tu­vo­je Aku­še­ri­jos sky­rių? Jo­kio at­sa­ky­mo ne­ga­vau. Vien kri­te­ri­jai, ku­rie pa­se­nę, ku­rie nuo 2014 me­tų. Vy­riau­sy­bė ga­lė­jo pa­keis­ti tuos kri­te­ri­jus ir sėk­min­gai iš­sau­go­ti šį sky­rių.

Tik­rai aš kvie­čiu ko­le­gas dar kar­tą per­gal­vo­ti. Ši re­zo­liu­ci­ja yra dė­me­sio at­krei­pi­mas. Ka­dan­gi įsta­ty­mo pro­jek­tas jau yra Sei­me, ger­bia­mas Ed­mun­das sa­kė – tei­ki­te pa­siū­ly­mus, be abe­jo, iš opo­zi­ci­jos bus pa­teik­ta pa­siū­ly­mų. O da­bar kvie­čiu bal­suo­ti už šią re­zo­liu­ci­ją.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Aš tik pri­me­nu A. Ma­tu­lui, kad dis­ku­si­jos sta­di­ja jau pra­ėju­si, bet jūs esa­te už­si­ra­šęs pa­si­sa­ky­ti dėl mo­ty­vų. Ka­dan­gi pri­ėmi­mo sta­di­ja, bus ke­tu­ri už, ke­tu­ri prieš, jūs tu­rė­si­te to­kią ga­li­my­bę.

Prieš pa­si­sa­ko E. Pu­pi­nis

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų ga­li­ma ma­ty­ti įvai­rių pa­siū­ly­mų re­zo­liu­ci­jo­je, bet daž­niau­siai pa­siū­ly­mus tei­kia­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to. Keis­ta, kai da­bar svars­to­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas, o mes ban­do­me re­zo­liu­ci­ją teik­ti kaip kaž­ko­kį pa­pil­do­mą do­ku­men­tą. Šis reiš­ki­nys tik­rai nė­ra su­pran­ta­mas įsta­ty­mų lei­dy­bos pro­ce­se.

O šiaip kal­bant apie sis­te­mos per­tvar­ką, tai, kaip sa­kė­te, yra įvai­rių at­ve­jų, ta­čiau tur­būt ir pa­tys tu­rė­tu­me su­pras­ti, kad ne tik pri­ei­na­mu­mas svar­bus svei­ka­tos ap­sau­go­je, kaip ir ki­to­se sis­te­mo­se, švie­ti­me, bet ir ko­ky­bė. Šiuo at­ve­ju tur­būt tu­ri­me steng­tis esa­mais re­sur­sais gau­ti ne tik pri­ei­na­mu­mą, bet ir ko­ky­bę, o iš tik­rų­jų kaip ir vi­so­se sri­ty­se, taip ir svei­ka­tos sis­te­mo­je, yra tam tik­ri kri­te­ri­jai. Tei­sin­gai, jie tu­ri bū­ti aiš­kūs ir nu­sta­ty­ti, kad esant tam tik­roms są­ly­goms ga­li bū­ti vie­na ar ki­ta pa­slau­ga ma­ži­na­ma, žmo­nės nu­krei­pia­mi ki­tur ar­ba įve­da­ma ki­ta pa­slau­ga. Na, ži­no­me, kad vi­so­se pro­fe­si­jo­se, tar­kim, kom­pe­ten­ci­ja yra įgy­ja­ma ne tik po uni­ver­si­te­to, bet ir pa­lai­kant ją dir­bant vie­ną ar ki­tą dar­bą. Tai jei­gu kai ku­rio­se sri­ty­se teik­ti pa­slau­gų žmo­nės tik­rai ne­ga­li ar­ba pa­slau­gos re­tos, jie pra­ran­da kom­pe­ten­ci­ją ir ta­da tik­rai su­dė­tin­ga tur­būt gau­ti ko­ky­bę. Šiuo at­ve­ju tik­rai kvie­čiu teik­ti pa­siū­ly­mus dėl įsta­ty­mo pro­jek­to. Mes, sa­vai­me su­pran­ta­ma, tur­būt dis­ku­tuo­si­me ko­mi­te­tuo­se, gal­būt bus kvie­čia­mi spe­cia­lis­tai ir pri­im­si­me spren­di­mus, ku­rių rei­kia ir ku­rie tur­būt bus pri­ima­mi po­li­ti­nio spren­di­mo bū­du, kaip ir vi­są lai­ką. O re­zo­liu­ci­ja, sa­vai­me su­pran­ta­ma, kaip ir sa­kiau, oro vir­pi­ni­mas, bet ne spren­di­mų pri­ėmi­mas. To­dėl jai ne­pri­ta­riu.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Už pa­si­sa­ko O. Lei­pu­tė.

O. LEIPUTĖ (LSDPF). Dė­ko­ju. Kvie­čiu pri­tar­ti re­zo­liu­ci­jai ir dar kar­tą per­žiū­rė­ti, ar su­pla­nuo­ti spren­di­mai iš tik­rų­jų spręs iš­kel­tas pro­ble­mas. In­for­ma­ci­jos apie re­for­mos efek­ty­vu­mą, aiš­ku­mą, kaip bus pa­siek­tas re­zul­ta­tas, tik­rai yra per ma­žai. Čia bu­vo pa­sa­ky­ta, ko­dėl kal­ba pa­šnibž­do­mis. To­dėl kad ir Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te, ne­pai­sant pir­mi­nin­ko de­mo­kra­tijos, kri­tiš­ka nuo­mo­nė bu­vo su­tin­ka­ma la­bai ne­ko­rek­tiš­kai mi­nis­te­ri­jos pu­sės, o ką jau kal­bė­ti apie pla­nuo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šas. Pa­pras­čiau­siai ne­no­ri kal­bė­ti, nes ne­ma­to pras­mės. O tik­rai gau­na­me ir laiš­kų, ir ko­men­ta­rų, kad grės­mė, kad mes tik pa­da­ry­si­me blo­gai, taip pat yra. Taip pat no­rė­čiau už­si­min­ti ir apie pa­vė­žė­ji­mo pro­ble­mą, nes pir­mi­nia­me pri­sta­ty­me, ku­rį mes iš­gir­do­me ko­mi­te­te, bu­vo kal­ba­ma, kad pats mo­de­lis bus su­kur­tas tik ki­tų me­tų an­trą ket­vir­tį. Ką tai sa­ko? Tai sa­ko, kad ypač so­cia­liai pa­žei­džia­mi žmo­nės tik­rai tu­rės pro­ble­mų pa­siek­ti tas gy­dy­mo pa­slau­gas, ku­rios yra ne jų sa­vi­val­dy­bė­je ar­ba to­lė­liau. Aš siū­lau pri­tar­ti re­zo­liu­ci­jai ir dar kar­tą per­žiū­rė­ti, ar tik­rai mes tu­rė­si­me no­ri­mą re­zul­ta­tą.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Prieš pa­si­sa­ko J. Se­jo­nie­nė.

J. SEJONIENĖ (TS-LKDF). Dė­kui, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš tu­riu pa­sa­ky­ti, kad ap­skri­tai vi­si ban­dy­mai, o ypač to­kiu for­ma­tu stab­dy­ti bū­ti­ną svei­ka­tos prie­žiū­ros re­for­mą, man yra ne tik kad keis­ta, tai yra tie­siog nu­si­kals­ta­ma Lie­tu­vos gy­ven­to­jų at­žvil­giu. Man keis­ta, kad pri­sta­tan­tis Sei­mo na­rys E. Sa­bu­tis ste­bi­si, ko­dėl Lie­tu­va va­do­vau­ja­si EBPO ata­skai­to­mis, ko­dėl va­do­vau­ja­si tarp­tau­ti­ne sta­tis­ti­ka. Na, taip, ži­no­ki­te, mes, kaip tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų na­rė, esa­me ly­gi­na­mi tar­pu­sa­vy­je ir šiaip ly­giuo­ja­mės į tuos, ku­rie tu­ri ge­res­nius ro­dik­lius. Tai no­riu pa­sa­ky­ti, kad pa­gal įvai­rių li­gų ro­dik­lius Lie­tu­va yra uo­de­go­je tarp ki­tų ša­lių. Ly­giai tas pats ir dėl mirš­ta­mu­mo. Tu­rė­da­mi to­kį pla­tų tin­klą su tiek daug lo­vų, ma­tyt, tu­rė­tu­me už­duo­ti klau­si­mą, ar tik­rai tos lo­vos gy­do. Aš čia ma­tau at­sto­va­vi­mą at­ski­rų sky­rių, at­ski­rų įstai­gų in­te­re­sams, bet tik­rai ne Lie­tu­vos gy­ven­to­jų in­te­re­sams gau­ti bū­ti­nas svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas kaip įma­no­ma grei­čiau ir kaip įma­no­ma pa­to­giau. Taip pat vi­siš­kai su­pran­ta­mas eko­no­mi­nis no­ras ne­švais­ty­ti ir taip ri­bo­to Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do pi­ni­gų toms pa­slau­goms, ku­rios jo­kios pri­dė­ti­nės ver­tės ne­su­ku­ria ir svei­ka­tos Lie­tu­vos gy­ven­to­jams ne­pri­de­da.

Dėl kri­te­ri­jų taip pat la­bai svar­bu pa­žy­mė­ti no­ro įtrauk­ti kri­te­ri­jus, pa­gal ku­riuos bū­tų ver­ti­na­mos įstai­gos ir at­ski­rų sky­rių efek­ty­vu­mas, į įsta­ty­mą. Tai tie kri­te­ri­jai vi­są lai­ką bu­vo nu­sta­to­mi Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mais. Taip bus da­ro­ma ir at­ei­ty­je. Aš la­bai to ti­kiuo­si, nes kri­te­ri­jai, aiš­ku, kad…

PIRMININKAS. Lai­kas!

J. SEJONIENĖ (TS-LKDF). Kaip jau mi­nė­jau, kad mes ly­giuo­ja­mės į ki­tas ša­lis, tai ir kri­te­ri­jais mes tu­ri­me ly­giuo­tis, kad pa­slau­gos bū­tų to­kios pat ko­ky­biš­kos kaip ir ki­to­se Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­ly­se.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Už pa­si­sa­ko A. Ve­ry­ga.

A. VERYGA (LVŽSF). Ko­le­gos, aš sa­vo nuo­mo­nės ne­sa­ky­siu. Aš pa­skai­ty­siu pa­žo­džiui, kad ne­rei­kė­tų čia in­ter­pre­tuo­ti, Šei­mos gy­dy­to­jų ko­le­gi­jos ir Šei­mos gy­dy­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos krei­pi­mo­si frag­men­tą.

Jie ra­šo taip: „Šią re­for­mą ga­li­ma pa­va­din­ti tik vie­nu žo­džiu – di­ver­si­ją svei­ka­tos sis­te­mo­je pri­me­nan­čius Bal­ta­ru­si­jos re­ži­mo veiks­mus, kuo­met prie ge­rai vei­kian­čių įmo­nių dik­ta­to­rius pri­vers­ti­nai nu­ro­dy­da­vo pri­jung­ti blo­gai funk­cio­nuo­jan­čius ko­lū­kius. Pa­na­šu, kad šios lu­ka­šen­ki­nės idė­jos la­bai ino­va­ty­viai at­ro­do SAM po­li­ti­nei va­do­vy­bei, ta­čiau Lie­tu­vos šei­mos me­di­ci­nos ben­druo­me­nę to­kie ban­dy­mai re­konst­ruo­ti so­vie­ti­nės svei­ka­tos sis­te­mos mo­de­lį šo­ki­ruo­ja, ypač da­bar­ti­nė­je ge­o­po­li­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je. Su­pran­ta­me, kad šios re­for­mos kū­rė­jai įkvė­pi­mo se­mia­si iš Ru­si­jos svei­ka­tos sis­te­mos or­ga­ni­za­to­rių. Vis tik no­ri­me at­kreip­ti dė­me­sį, kad net pa­tys ru­sai abe­jo­ja dėl so­vie­ti­nio svei­ka­tos mo­de­lio stip­ri­ni­mo pras­min­gumo ir 2020 me­tais pub­li­kuo­ta­me straips­ny­je apie Se­maš­kos mo­de­lį pir­mi­nė­je svei­ka­tos prie­žiū­ro­je Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jo­je ak­cen­tuo­ja to­kios sis­te­mos ne­efek­ty­vu­mą ir pa­brė­žia, kad įstai­gų jun­gi­mas ne­duo­da sie­kia­mo re­zul­ta­to.“ Jie ra­šo, kad pui­kiai ži­no­da­mi, kad jų ka­te­go­riš­kai ne­pri­ta­rian­ti po­zi­ci­ja ga­li bū­ti ei­li­nį kar­tą ig­no­ruo­ta, vis tiek jau­čia pi­lie­ti­nę pa­rei­gą ją iš­sa­ky­ti, kad bū­tų aki­vaiz­du, jog so­vie­ti­nio svei­ka­tos sis­te­mos mo­de­lio re­konst­ruk­ci­ja ne­pri­klau­so­mo­je Lie­tu­vo­je bu­vo įvyk­dy­ta ka­te­go­riš­kai prieš­ta­rau­jant šei­mos me­di­ci­nos ben­druo­me­nei.

Kaip ir sa­kiau, nuo sa­vęs nie­ko ne­pri­dė­siu. Tai yra šei­mos me­di­kų ben­druo­me­nės nuo­mo­nė, to­dėl kvie­čiu pa­lai­ky­ti šią re­zo­liu­ci­ją.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga, už su­tau­py­tas 13 se­kun­džių.

Prieš pa­si­sa­ko A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, prieš ke­le­tą me­tų gal­vo­jau, kad Lie­tu­vo­je yra dvi vals­ty­bi­nin­kės par­ti­jos, tai Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų ir So­cial­de­mok­ra­tų, bet pa­skai­čius ši­tą re­zo­liu­ci­ją at­ro­do, kad aš kly­dau, nes ši­ta re­zo­liu­ci­ja iš­vis yra pa­rem­ta kaž­ko­kiais pra­ma­nais, prie­lai­do­mis, gan­dais, abe­jo­nė­mis, net­gi me­lu, kad bus už­da­ro­mos li­go­ni­nės. Gal ga­li­te įvar­din­ti nors vie­ną li­go­ni­nę, ku­ri bus už­da­ro­ma? Tik­rai sun­ku su­pras­ti, ko­kių jūs tiks­lų sie­kia­te. Kad ir šian­dien no­riu pa­dė­ko­ti vi­siems, ku­rie bal­sa­vo­te už grei­to­sios pa­gal­bos cen­tra­li­za­vi­mo įsta­ty­mus, ku­riais bus cen­tra­li­zuo­tos grei­to­sios pa­gal­bos tei­ki­mo pa­slau­gos, bet so­cial­de­mok­ra­tai be jo­kių aiš­kių prie­žas­čių su­si­lai­kė.

O dėl ma­no mie­lo drau­go ko­le­gos Au­re­li­jaus ci­ta­tų, kad tai ga­li­ma su­ly­gin­ti su di­ver­si­ja, tai, ger­bia­mas Au­re­li­jau, kaip rei­kė­jo ta­da pa­va­din­ti jū­sų per­tvar­ką, ku­rią ve­ta­vo Pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė, nes pa­gal jū­sų tvar­ką, pa­gal jū­sų pri­im­tus įsta­ty­mus, už ku­riuos, kiek aš pa­me­nu, bal­sa­vo ir ne vie­nas so­cial­de­mok­ra­tas, pa­gal tuos pen­kis kri­te­ri­jus ne­bū­tų li­kę nė vie­nos ra­jo­no li­go­ni­nės, nes pa­gal pir­mą kri­te­ri­jų 15 li­go­ni­nių ne­ati­ti­ko tų kri­te­ri­jų ir tos li­go­ni­nės tu­rė­jo bū­ti už­da­ry­tos. Po dve­jų me­tų jos ga­lė­jo da­ly­vau­ti kon­kur­se tei­kiant pa­slau­gas vie­na­me ar ki­ta­me re­gio­ne. Kaip ta­da rei­kė­jo pa­va­din­ti?

Aš ma­nau, kad ši­ta re­zo­liu­ci­ja yra be­pras­mė. Ko­le­ga E. Sa­bu­tis, su­pran­tu, no­ri iš­sau­go­ti Jo­na­vo­je Chi­rur­gi­jos sky­rių ir Gi­ne­ko­lo­gi­jos, aku­še­ri­jos sky­rių. Aku­še­ri­jos sky­rius lie­ka, nes jūs ati­tin­ka­te kri­te­ri­jus, ku­riuos nu­sta­tė ne ši­ta Vy­riau­sy­bė, bet nu­sta­tė anks­tes­nės vy­riau­sy­bės…

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. MATULAS (TS-LKDF). …kad jei­gu Lie­tu­vo­je (bai­giu, ko­le­ga) yra ma­žiau kaip 300 gim­dy­mų dve­jus me­tus iš ei­lės, toks sky­rius yra ne­efek­ty­vus, ne­ren­ta­bi­lus ir gre­sia ko­ky­bei. Pri­me­nu, kad Skan­di­na­vi­jo­je nu­sta­ty­ta tūks­tan­tis gim­dy­mų.

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. MATULAS (TS-LKDF). Jei­gu ma­žiau kaip tūks­tan­tis, lai­ko­ma, kad toks sky­rius yra ne­per­spek­ty­vus ir eko­no­miš­kai ne­nau­din­gas.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ki­taip ma­no L. Na­gie­nė, ku­ri no­ri pa­si­sa­ky­ti už.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų gal­būt gims­ta­mu­mas pas mus ir ma­žes­nis, ir to mes sie­kia­me, aš ne­vi­siš­kai sa­ky­siu, kad aš prieš vi­są re­for­mą, gal­būt ir rei­kė­jo kai ku­riuo­se ma­žuo­se ra­jo­nuo­se at­si­žvelg­ti, bet aš ma­nau, kad la­bai men­kai bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma ir neat­si­žvelg­ta į tuos ra­jo­nus, kur yra pra­mo­nės įmo­nių, kur ga­li­mai ga­li bū­ti di­džiu­lė ri­zi­ka, ga­li bū­ti ava­ri­jų. Ką mes da­ry­si­me, kai per va­lan­dą mes tik­rai to li­go­nio ne­nu­ve­ši­me? At­si­ti­kus ne­lai­mei ne­ži­nau, kaip bū­tų spren­džia­ma.

Ki­tas mo­men­tas. Pri­si­min­ki­me ko­vi­do si­tu­a­ci­ją. Jei­gu šian­dien ne­bū­tų bu­vę dar li­go­ni­nių, ku­rios bu­vo vei­kian­čios, ka­žin ar mes bū­tu­me taip sėk­min­gai su­val­dę ši­tą si­tu­a­ci­ją, nes iš tik­rų­jų bu­vo pa­si­telk­tos li­go­ni­nės, ku­rios dar bu­vo stip­rios ra­jo­nuo­se. To­dėl gal­būt su­tin­ku, yra mo­men­tų, kur rei­kė­tų tvar­ky­ti, bet rei­kė­jo tik­rai ge­ros dis­ku­si­jos ir įver­tin­ti ten dir­ban­čių­jų skai­čių, įmo­nių skai­čių, kur yra che­mi­jos pra­mo­nė ir vi­sa ki­ta. Tik­rai kvie­čiu šian­dien pa­lai­ky­ti ši­tą re­zo­liu­ci­ją ir gal­būt dar kar­tą dis­ku­tuo­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ir pas­ku­ti­nis sa­vo įžval­go­mis pa­si­da­lins K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Čia tos įžval­gos la­bai men­kos. Aš skai­tau, kad re­zo­liu­ci­ja yra ra­gi­na­ma keis­ti įsta­ty­mus, čia aš su­pras­čiau, kad to­kią re­zo­liu­ci­ją pri­im­tų ko­kia nors prof­są­jun­ga ar dar ko­kia nors or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri kreip­tų­si į Sei­mą ir ra­gin­tų, o čia Sei­mo na­riai pri­ima re­zo­liu­ci­ją ir sa­ve pa­ra­gi­na keis­ti įsta­ty­mus. Po­nai, im­ki­te ir ra­šy­ki­te pa­kei­ti­mus, siū­ly­ki­te. Kas čia da­ro­ma? Ra­gi­ni­mas sau: aš nuo šiol kiek­vie­ną ry­tą kel­siuo­si ir da­ry­siu mankš­tą, – to­kią re­zo­liu­ci­ją priimsiu, bet vis tiek ne­si­mankš­tin­siu, nes to ne­da­rau. Priima­me to­kias re­zo­liu­ci­jas. Pir­myn, mankš­tin­ki­tės.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas Kęs­tu­ti. Mankš­tą vis dėl­to rei­kė­tų da­ry­ti ry­tais. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Frak­ci­jos var­du no­riu dėl šio klau­si­mo pa­pra­šy­ti per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio, kad šis reikš­min­giau­sias tuš­čio oro dre­bi­ni­mo mo­men­tas, bū­tent bal­sa­vi­mas, bū­tų ry­te, kai čia dau­giau ži­niask­lai­dos, gal vi­si pa­jus tą tuš­čio oro dre­bi­ni­mo mo­men­tą ryš­kiau. Ati­dė­ki­me, ko­le­gos, iki ant­ra­die­nio ry­to šį džiaugs­mą.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Su­pra­tau jū­sų pra­šy­mą ir siū­ly­mą. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną –E. Sa­bu­tis.

E. SABUTIS (LSDPF). Aš gal­vo­jau pa­si­sa­ky­ti tru­pu­tį ki­taip, bet ne, per­trau­kos ne­no­riu pra­šy­ti. Aš ma­ny­čiau, iš­vis ne­rei­kia tos per­trau­kos, nes aki­vaiz­du, kad dau­gu­ma ne­pa­lai­kys ši­to klau­si­mo, ta­čiau aš la­bai no­rė­čiau ko­le­gos A. Ma­tu­lo… pa­skam­bin­ti mi­nist­rui ar­ba vi­ce­mi­nist­rei dėl to, ką jūs mi­nė­jo­te, aku­še­ri­jos sky­riu­je – 300 gim­dy­mų. Iš 300 la­bai grei­tai bus pa­da­ry­ta 600, tai man pa­sa­kė vi­ce­mi­nist­rė. Vis­kas, tai yra di­džio­ji, net ne di­džio­ji – iš es­mės re­gio­nuo­se aku­še­ri­jos sky­rių ne­liks. Na, pa­nei­ki­te ši­tą da­ly­ką, ku­rį pa­sa­ko pa­ti vi­ce­mi­nist­rė.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Jau pra­si­dė­jo pa­si­sa­ky­mai ne dėl mo­ty­vų ir ne dėl ve­di­mo tvar­kos, bet dėl tu­ri­nio. Ka­dan­gi Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas A. Ma­tu­las dar no­ri re­pli­kuo­ti, pas­ku­ti­nės re­pli­kos tei­sė, ir per­ei­si­me prie ap­si­spren­di­mo. Pra­šom.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, ne­su mė­gė­jas ei­ti at­sa­ki­nė­ti, re­pli­kuo­ti, bet pa­var­dę pa­mi­nė­jo, pa­si­nau­do­siu pro­ga. Da­bar jau jūs pa­sa­kė­te nau­ją ar­gu­men­tą, kur kas nors ga­lė­tų gal­būt bū­ti. Re­zo­liu­ci­jo­je kal­ba­ma apie da­bar­tį. Jūs taip ir ne­at­sa­kė­te, ku­ri nors vie­na li­go­ni­nė yra už­da­ro­ma? Da­bar ko­le­ga prieš tai kal­bė­jęs ma­ne ir­gi ap­kal­ti­no, kad ne­va jis bu­vo pas ma­ne ir kad rei­kia iš­sau­go­ti Tra­kų li­go­ni­nės gim­dy­mo sky­rių. Ko­le­gos, jū­sų pa­čių bu­vu­si Vy­riau­sy­bė nu­sta­tė kri­te­ri­jus, kad jei­gu dve­jus me­tus iš ei­lės gim­dy­mų yra ma­žiau nei 300, toks sky­rius už­da­ro­mas.

Da­bar jūs at­ei­na­te pas ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką ir pra­šo­te, kad Vy­riau­sy­bė sa­vo nu­ta­ri­mu pa­da­ry­tų iš­im­tį Tra­kams, Jo­na­vai, Pa­sva­liui ar­ba Kre­tin­gai. Kad jei­gu Pa­sva­ly­je ar­ba Tra­kuo­se bus 298 ar­ba 260 gim­dy­mų, dar pa­lie­ka­me. Jūs gal­vo­ja­te, kad aš tu­riu to­kią tei­sę ir ga­li­my­bę nu­ro­dy­ti Vy­riau­sy­bei pa­keis­ti nu­ta­ri­mą ir pa­da­ry­ti iš­im­tį?

PIRMININKAS. Dė­kui.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ko jūs at­ėję pas ma­ne pra­šo­te, ar tai yra lo­giš­ka, ar tai tei­sin­ga? Yra tai­syk­lės, jų tu­ri­me lai­ky­tis.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Vis­kas, bu­vo sta­tu­ti­nis Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos pra­šy­mas dėl ši­to klau­si­mo pri­ėmi­mo da­ry­ti per­trau­ką iki ki­to po­sė­džio, dėl jo ir tu­ri­me ap­si­spręs­ti. Kas pri­ta­ria­te to­kiam pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 68 Sei­mo na­riai: už – 34, prieš – 31, su­si­lai­kė 3. Per­trau­kai iki ki­to po­sė­džio pri­tar­ta. (Bal­sai sa­lė­je) Rei­kia treč­da­lio. Ko­le­gos, ne pir­mą die­ną Sei­me, di­džio­ji da­lis ke­lin­tą ka­den­ci­ją. Ne pa­pras­tos dau­gu­mos, o treč­da­lio, jei­gu siū­lo val­dan­čio­ji frak­ci­ja, jei­gu siū­lo opo­zi­ci­nė… (Bal­sai sa­lė­je) Kai siū­lo opo­zi­ci­ja, rei­kia penk­ta­da­lio, at­si­vers­ki­te Sta­tu­tą, pa­skai­ty­ki­te ir ta­da pa­tai­sy­ki­te, jei­gu taip nė­ra. Bet taip yra. Vis­kas, ap­si­spren­dė­me.

 

14.56 val.

Dar­bo ko­dek­so pa­tvir­ti­ni­mo, įsi­ga­lio­ji­mo ir įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2603 123 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1659 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas. Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­ja pa­pra­šė 2-12 klau­si­mą leis­ti pri­sta­ty­ti anks­čiau, nes vė­liau J. Sa­ba­taus­kas tu­rės pir­mi­nin­kau­ti po­sė­džiui. Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-12 klau­si­mas – Dar­bo ko­dek­so pa­tvir­ti­ni­mo, įsi­ga­lio­ji­mo ir įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2603 123 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1659. Pra­ne­šė­jas – J. Sa­ba­taus­kas. Pa­tei­ki­mas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, jū­sų dė­me­siui tei­kia­me Dar­bo ko­dek­so 123 straips­nio pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Juo siū­lo­me, kad spa­lio 25 die­na bū­tų šven­ti­nė die­na, ji bū­tų mi­ni­ma kaip Kon­sti­tu­ci­jų, ne Kon­sti­tu­ci­jos, o Kon­sti­tu­ci­jų die­na. Ir čia aš no­rė­čiau pa­ci­tuo­ti 2007 m. ba­lan­džio 26 d. spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro S. Pe­če­liū­no žo­džius: „Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ak­ty­viau tu­rė­tų švęs­ti 1992 me­tais pri­im­tos, o ne 1791 me­tų Ge­gu­žės 3-io­sios Kon­sti­tu­ci­jos me­ti­nes.“ Spa­lio 25 die­ną, kai 1992 me­tais vy­ko re­fe­ren­du­mas dėl ga­lio­jan­čios Kon­sti­tu­ci­jos, ją pri­ėmė vi­sa Lie­tu­vos tau­ta.

Kaip su­pra­to­te, mes siū­lo­me Kon­sti­tu­ci­jų die­ną mi­nė­ti spa­lio 25 die­ną, pas­ku­ti­nės, mo­der­nios Kon­sti­tu­ci­jos pri­ėmi­mo die­ną. Ir čia bū­tų ke­li svar­būs mo­men­tai, ko­dėl mes tai siū­lo­me. Lie­tu­vos pri­im­ta Kon­sti­tu­ci­ja, mo­der­nių­jų lai­kų ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ja, yra ne­pa­pras­tai svar­bi ne tik tei­sės, bet ir mo­ra­lės po­žiū­riu. Bū­tent šio­je Kon­sti­tu­ci­jo­je ne tik įtvir­tin­tos ne­pa­pras­tai svar­bios pa­ma­ti­nės ver­ty­bės, yra ku­ria­ma de­mo­kra­tinė Lie­tu­vos vals­ty­bė. Aiš­ku, ne­abe­jo­ti­na, mil­ži­niš­ka reikš­mė yra ir XVIII am­žiaus pa­bai­gos Kon­sti­tu­ci­jos. De­ja, ji ga­lio­jo tik 14 mė­ne­sių. Ta­čiau mū­sų da­bar­ti­nė Kon­sti­tu­ci­ja jau šie­met švęs, tiks­liau sa­kant, mes mi­nė­si­me, nes nė­ra šven­ti­nė die­na, jau 30-ąsias Kon­sti­tu­ci­jos ga­lio­ji­mo me­ti­nes. Tai il­giau­siai ga­lio­jan­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ja. Il­giau­siai ga­lio­jan­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ja, nes vi­sos ki­tos, jei­gu tu­rė­tu­me ome­ny­je tar­pu­ka­rio lai­ko­tar­pio Kon­sti­tu­ci­jas, ga­lio­jo žy­miai trum­piau. Kaip at­si­me­na­te, 1922 me­tais bu­vo pri­im­ta taip pat Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ja, ku­rios šimt­me­tį šie­met mi­nė­si­me, ta­čiau ji ga­lio­jo, de­ja, kur kas trum­piau. Šiuo at­ve­ju, mū­sų ma­ny­mu, da­bar­ti­nei Lie­tu­vos vi­suo­me­nei yra ge­ro­kai svar­biau ta Kon­sti­tu­ci­ja. Bet, ne­pai­sant to, aš ma­nau, kad mes taip pat ga­li­me tą die­ną mi­nė­ti, bū­tent spa­lio 25 die­ną, vi­sas Kon­sti­tu­ci­jas, tarp jų ir spa­lio 25-osios. Tai­gi jū­sų dė­me­siui tei­kia­me Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų pro­jek­tą. Ma­nau, jei­gu tau­tos re­fe­ren­du­mu pa­klaus­tu­me, ku­rią die­ną yra svar­biau mi­nė­ti, ne­abe­jo­ju, kad bū­tų pa­si­rink­ta spa­lio 25-oji, nes vi­sa tau­ta ją pri­ėmė re­fe­ren­du­mu. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri ke­tu­ri Sei­mo na­riai. Pir­mas klau­sia A. Ne­kro­šius.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Pa­skai­čia­vau, kad kar­tu su jū­sų siū­lo­ma Lie­tu­vo­je bū­tų 14 šven­čių die­nų. Vi­suo­me­nė­je ir­gi yra ne vie­nas pa­si­pik­ti­ni­mas ar dis­ku­si­ja iš ver­sli­nin­kų, kad gal­būt rei­kė­tų pa­nai­kin­ti vie­ną iš šių die­nų, tai yra ge­gu­žės 1-ąją. Ką jūs gal­vo­tu­mė­te apie tai, kad vie­to­je ge­gu­žės 1-osios įra­šy­tu­me bū­tent jū­sų siū­lo­mą die­ną? Ačiū.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Mes są­mo­nin­gai ne­siū­lo­me nai­kin­ti jo­kių ki­tų die­nų, nes siū­ly­mas nai­kin­ti vie­ną iš tų die­nų, kaip jūs sa­ko­te, ge­gu­žės 1-ąją, ar ki­ti ko­le­gos, ku­rie siū­lo iš­brauk­ti ge­gu­žės 1-ąją iš šven­ti­nių die­nų są­ra­šo, pats sa­vai­me yra vi­suo­me­nės prie­ši­ni­mas ir skal­dy­mas. Mes ne­tu­ri­me prie­šin­ti, mes tu­ri­me vie­ny­ti vi­suo­me­nę. Ir ga­lė­tu­me pa­mi­nė­ti gal­būt ki­tas die­nas, ku­rios tik­rai nė­ra svar­bios vals­ty­bin­gu­mui, jos la­biau yra mi­ni­mos kaip re­li­gi­nės šven­tės, bet ir ši­to mes ne­siū­lo­me, nes tai vėl ga­li žeis­ti ki­tų žmo­nių oru­mą ir jų su­pra­ti­mą, kaip rei­kia švęs­ti. Pa­ga­liau jau yra pa­kan­ka­mai il­gą lai­ką šven­čia­mos tos ki­tos šven­tės. To­dėl mes ne­siū­lo­me. Juo la­biau dėl ge­gu­žės 1-osios ne­su­pran­ta­me, ko­dėl ge­gu­žės 1-ąją rei­kė­tų iš­brauk­ti? Jei­gu jūs nau­do­ja­te tą pa­čią, ga­li­ma sa­ky­ti, Krem­liaus pro­pa­gan­dą ir sie­ja­te tik su so­viet­me­čiu, ta­da klau­si­mas ki­tas: ko­dėl ki­tos Eu­ro­pos vals­ty­bės, ku­rios nie­ko ben­dro su So­vie­tų Są­jun­ga ne­tu­ri, šven­čia tą die­ną? To­dėl, kad ji svar­bi. To­dėl, kad ji svar­bi tarp žmo­nių, ku­rie šven­čia dar­bo so­li­da­ru­mo die­ną, svar­bi žmo­nių tei­sių pras­me, šiuo at­ve­ju so­cia­li­nių, eko­no­mi­nių tei­sių pras­me. To­dėl mes to­kios die­nos ir ne­siū­lo­me. Pa­kar­to­siu – mes no­ri­me vie­ny­ti, o ne skal­dy­ti ir prie­šin­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų šios dis­ku­si­jos, siū­ly­mai ir pa­siū­ly­mai, pa­tai­sos dėl šven­ti­nių die­nų – kiek­vie­no­je ka­den­ci­jo­je, kiek­vie­nais me­tais. Ma­ne ste­bi­na, kad mes esa­me įka­lin­ti mąs­ty­mo, kad vals­ty­bė tu­ri mums pa­sa­ky­ti, ka­da rei­kia švęs­ti, ka­da rei­kia liū­dė­ti. At­kreip­siu dė­me­sį, kad ap­skri­tai ša­ly­se ne­dar­bo die­nų skai­čius dau­giau ma­žiau yra vie­no­das. Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kis yra 34: 12 – šven­ti­nių, 22 – ne­dar­bo. Lie­tu­vo­je – 14 šven­ti­nių, 20 ne­dar­bo. Pran­cū­zi­jo­je – tik 8 šven­ti­nės ir 28 ne­dar­bo, An­gli­jo­je – 11 ir 25. Ma­to­me to­kią ten­den­ci­ją. Kuo to­liau į Va­ka­rus, tuo dau­giau ga­li­my­bių žmo­gui pa­si­rink­ti, ka­da švęs­ti, ka­da liū­dė­ti, ir dau­giau tie­siog ne­dar­bo die­nų Dar­bo ko­dek­se. Tai ko­dėl jūs siū­lo­te ei­ti į Ry­tus ir nu­ma­ty­ti vis dau­giau šven­ti­nių die­nų, ka­da vals­ty­bė pa­sa­ko, ka­da tu tu­ri sė­dė­ti na­muo­se…

PIRMININKAS. Lai­kas!

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). …ir ka­da tu­ri ei­ti į dar­bą, o ne su­teik­ti žmo­gui pa­čiam pa­si­rink­ti? Ko­dėl ne­siū­lo­te at­virkš­čiai – pa­da­ry­ti Dar­bo ko­dek­se dar vie­ną ne­dar­bo die­ną, o siū­lo­te dar vie­ną šven­tę?

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Iš tie­sų, ko­le­ga, su­skai­čia­vo­te me­cha­niš­kai, ar­ba arit­me­tiš­kai, pa­mirš­da­mas, kad kai ku­rios šven­ti­nės die­nos vi­sa­da yra sek­ma­die­nį. Ar tu taip skai­čiuo­si, ar ki­taip, jos vi­sa­da yra sek­ma­die­nį: Mo­ti­nos die­na – pir­mą­jį ge­gu­žės sek­ma­die­nį, Tė­vo die­na – pir­mą­jį bir­že­lio sek­ma­die­nį, Ve­ly­kų pir­mo­ji die­na – vi­sa­da sek­ma­die­nį. Tai­gi, žiū­rė­ki­te, jos pa­pil­do­mai šven­ti­nių die­nų, ar­ba iš­ei­gi­nių die­nų, ne­su­ku­ria. Tai vie­nas mo­men­tas.

Ki­ta ver­tus, bū­tų ga­li­ma už­si­im­ti ir tuo nu­lau­ži­mu, ar­ba iš­brau­ki­mu, ar­ba, kaip aš prieš tai kar­to­jau, prie­ši­ni­mu – iš­brau­ki­me kai ku­rias šven­ti­nes die­nas. Ne­si­no­ri to da­ry­ti, ne­si­no­ri to da­ry­ti, nes tik­rai vie­niems pa­tiks, ki­tiems ne­pa­tiks. O ko­dėl mes tu­ri­me skal­dy­ti vi­suo­me­nę? Mes to ne­no­ri­me da­ry­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, nors jūs čia ban­dė­te iš­ve­džio­ti, kad ki­to­se ša­ly­se gal nie­ka­da ne­su­tam­pa šven­ti­nės die­nos su sek­ma­die­niais, bet ma­nau, kad ka­len­do­rius Eu­ro­po­je vi­sur yra tas pats. Vis dėl­to tu­rė­tu­mė­te su­tik­ti, kad yra ga­na daug šven­ti­nių ne­dar­bo die­nų pas mus ir kai jūs tei­kia­te dar nau­ją ne­dar­bo die­ną, tai ar kaip so­cial­de­mok­ra­tas bū­tu­mė­te pa­si­ry­žęs tam pa­au­ko­ti ge­gu­žės 1-ąją, ku­rios, kaip ma­to­me, čia, Lie­tu­vo­je, re­a­liai nie­kas ne­šven­čia?

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ko­le­ga, aš dar kar­tą no­riu pa­kar­to­ti. Ko­dėl jūs no­ri­te prie­šin­ti vi­suo­me­nę? (Bal­sas sa­lė­je) Na, jūs siū­lo­te, jū­sų ko­le­gos siū­lo iš­brauk­ti ge­gu­žės 1-ąją. Mes to ne­siū­lo­me. Mes to ne­siū­lo­me. Tai ar jūs no­ri­te, kad mes pa­siū­ly­tu­me Jo­ni­nes iš­brauk­ti, Žo­li­nę iš­brauk­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Mes to ne­siū­lo­me. Mes to ne­siū­lo­me. Tai­gi klau­si­mas, jei­gu mū­sų šiuo­lai­ki­nė Kon­sti­tu­ci­ja at­ski­ria… (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai, aš pa­lauk­siu, ko­le­gos, kol jūs iš­si­šne­kė­si­te. Ne, tai lai­kas baig­ti jums kal­bė­ti, o aš tu­riu pri­sta­ty­ti klau­si­mą. (Bal­sai sa­lė­je) Mes ne­siū­lo­me brauk­ti, bet iš tie­sų kai ku­rios šven­tės, tie­są sa­kant, su vals­ty­bės Kon­sti­tu­ci­ja ne vi­sai de­ra, nes ne­tu­ri­me vals­ty­bi­nės re­li­gi­jos ir ne­tu­ri­me vals­ty­bi­nės baž­ny­čios. Tai šiuo at­ve­ju… Bet mes vis tiek to ne­siū­lo­me, iš­brauk­ti ne­siū­lo­me. Aš la­bai nu­ste­bęs, kad jūs taip prie­šiš­kai su­tin­ka­te mo­der­ni­ą­ją Lie­tu­vos Kon­sti­tu­ci­ją.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Pas­ku­ti­ny­sis klau­sia V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, iš­ties pas­ku­ti­nis jū­sų sa­ki­nys tur­būt iš de­ma­go­gi­jos va­do­vė­lio. Tie, kas dir­ba spa­lio 25-ąją, ne­my­li sa­vo Kon­sti­tu­ci­jos pa­gal jū­sų iš­ve­džio­ji­mus. Na, vi­siš­kas ab­sur­das. Tur­būt nė­ra keis­tes­nio siū­ly­mo pri­si­min­ti Kon­sti­tu­ci­ją kaip bū­tent ne­dar­bu, kaž­ko­kiu šven­ti­mu. Jūs kal­bė­jo­te, kad tau­ta la­bai šven­čia. Tai aš ti­kiuo­si, kad kiek­vie­nas gat­vė­je su­tik­tas pi­lie­tis ži­nos, kad yra Kon­sti­tu­ci­ja. Gal pra­dė­ki­me nuo edu­ka­ci­jos ir iš tik­rų­jų pir­miau­sia nuo ana­li­zės.

Aš no­riu pri­min­ti ir man eko­no­mis­tai pri­mi­nė, kad per vie­ną die­ną vals­ty­bės biu­dže­to ne­su­ren­ka­ma (tai kai­nuo­ja) apie 40 mln. eu­rų. Jūs kaip nors pla­nuo­ja­te kom­pen­suo­ti šią su­mą ar mes taip ir iš­lei­si­me per ka­mi­ną ir pra­mo­goms, ku­rios iš tik­rų­jų ne­pa­sieks to tiks­lo, ku­rį jūs de­kla­ruo­ja­te? Ačiū.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Jūs la­bai ge­rai at­krei­pė­te dė­me­sį apie edu­ka­ci­ją. Tu­riu pa­sa­ky­ti, kad spa­lio 25 die­ną mi­ni­me ne tik šiaip sau. Jau 16 me­tų, bent jau 15 me­tų vyks­ta Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas – kiek­vie­ną ru­de­nį mes pa­si­tin­ka­me sa­vo mo­der­ni­ą­ją Kon­sti­tu­ci­ją. La­bai pla­čiai įtrau­kia­ma vi­suo­me­nė į šį reiš­ki­nį ir bū­tent čia vyks­ta la­bai di­de­lė edu­ka­ci­ja. Žmo­nės no­riai da­ly­vau­ja Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­ne ir ta pro­ga vyks­ta įvai­rūs ren­gi­niai. Aš ne­tu­rė­jau ome­ny, kad tie, ku­rie dir­ba, ne­my­li Kon­sti­tu­ci­jos, aš tu­rė­jau ome­ny, kad siū­ly­mas įtei­sin­ti ki­tą die­ną kaip šven­ti­nę die­ną, Kon­sti­tu­ci­jos die­ną, ku­ri nė­ra da­bar­ti­nės Ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos die­na, ku­ri gy­va­vo tik 14 mė­ne­sių, kaž­ko­dėl at­ro­do tin­ka­ma, o šiuo­lai­ki­nės 30 me­tų gy­vuo­jan­čios Kon­sti­tu­ci­jos ne­tin­ka­ma. To­dėl mes ir siū­lo­me švęs­ti ne tik šią Kon­sti­tu­ci­ją, o pa­mi­nė­ti vi­sas, tarp jų ir 1922 me­tų, ir 1918 me­tų lai­ki­ną­ją, pa­ga­liau Lai­ki­ną­jį Pa­grin­di­nį Įsta­ty­mą, ku­ris bu­vo 1990 me­tais, kar­tu, aiš­ku, ir 1791 me­tų.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių klau­si­mus.

Per­ei­na­me prie pa­si­sa­ky­mų dėl mo­ty­vų. Už pa­si­sa­ko A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Koks pa­ra­dok­sas – vi­sa dis­ku­si­ja bu­vo apie po­il­sį, nors įsta­ty­mas apie tai, kad rei­kia švęs­ti Kon­sti­tu­ci­ją.

Ger­bia­mie­ji, kai jūs vi­si, čia po­sė­džiau­jan­tys, pir­mą die­ną ant ko ran­ką pa­de­da­te pri­sie­kda­mi Lie­tu­vos pi­lie­čiams? Ant Šven­to­jo Raš­to? Ne ant Šven­to­jo Raš­to – ant Kon­sti­tu­ci­jos. Aš ne­gir­dė­jau nė vie­no žo­džio apie Kon­sti­tu­ci­ją, vi­si kal­bė­jo apie po­il­sį. Ge­rai, pa­šne­kė­ki­me apie po­il­sį.

Ger­bia­mas My­ko­las pa­mi­nė­jo kai ku­rias ša­lis, kiek ten atos­to­gų. Ir ten, ir čia pa­mi­nė­tas mi­ni­mu­mas, bet Pran­cū­zi­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je ko­lek­ty­vi­nė­mis de­ry­bo­mis atos­to­gos sa­vai­te ar­ba dviem yra il­ges­nės. Jei­gu mes kal­ba­me apie po­il­sį, ku­rį gau­na dar­buo­to­jas Vo­kie­ti­jo­je, Olan­di­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je, yra dviem ar­ba ma­žiau­siai vie­na sa­vai­te dau­giau. Ne­ma­ni­pu­liuo­ki­me to­mis 15 iš­ei­gi­nių die­nų, nes, kaip ir sa­kė Ju­lius, ir vi­si pui­kiai ži­no­te, ke­tu­rios iš jų pa­si­tai­ko sek­ma­die­niais ar­ba po­il­sio die­no­mis. Jei­gu žiū­rė­tu­me, kiek yra pas mus šven­ti­nių die­nų, tai yra vi­dur­kis Eu­ro­pos Są­jun­gos. Bet ku­rią sta­tis­ti­ką at­si­vers­ki­te ir pa­si­žiū­rė­ki­te.

Aš la­bai no­rė­čiau, jei­gu ko­le­gos, ku­riems fan­ta­zi­jos trūks­ta, kas­met pa­siū­lo iš­brauk­ti ge­gu­žės 1-ąją ir pa­ra­šy­ti ko­kią nors ki­tą die­ną, ne­da­ry­ki­me to. Bū­tent mes pa­ro­dė­me pa­vyz­dį, kad ga­li­me kal­bė­ti… Jei­gu mums bran­gi Kon­sti­tu­ci­ja, ant ku­rios mes pa­dė­ję ran­ką pri­sie­kia­me, tai ir švęs­ki­me tą die­ną ne­kiš­da­mi pa­ga­lių ki­tiems, ki­taip mąs­tan­tiems, ki­taip su­pran­tan­tiems, ki­taip ma­tan­tiems šį pa­sau­lį, ir vis­kas bus ge­rai. To­dėl kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Prieš ga­li­my­bę švęs­ti pa­si­sa­ko M. Lin­gė.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Už šven­ti­mą, bet, be abe­jo, ne­for­muo­jant, gal­būt ir ne­pri­me­tant tam tik­rų tra­di­ci­jų, ku­rių gal net ir ne­tu­ri­me.

Jei­gu pa­si­žiū­rė­tu­me į šven­ti­nes die­nas, tai di­džio­ji dau­gu­ma jų tu­ri tam tik­rą tra­di­ci­ją ir su­for­muo­tą po­rei­kį, ko­dėl žmo­nėms yra ak­tu­a­lu tu­rė­ti lais­va­die­nį. Na, ar tai šven­ti­niai su­si­bū­ri­mai su ar­ti­mai­siais, gi­mi­nė­mis, ka­pi­nių lan­ky­mas, ar ki­tos įvai­rios tra­di­ci­jos, ku­rios dik­tuo­ja tą pa­lan­kes­nį bu­vi­mą kar­tu ben­druo­me­nė­se.

O šiuo klau­si­mu mes tik­rai ne­tu­ri­me su­si­for­ma­vu­sios tra­di­ci­jos, ku­ri kil­tų iš vi­suo­me­nės, kad bū­tų po­rei­kis tu­rė­ti dar vie­ną lais­vą die­ną. Ir tai są­ly­go­tų tur­būt, tos tra­di­ci­jos ne­bu­vi­mas, kad tu­rė­tu­me dar vie­ną bran­giai ap­mo­ka­mą lais­va­die­nį – ne­ži­nia kas ko­kioms reik­mėms, bet ak­ro­po­liams ar van­dens par­kams už­pil­dy­ti. Tur­būt nė­ra toks tiks­las.

Tu­ri­me ne­pa­mirš­ti ir pa­ties ver­slo in­te­re­sų, ant jo kaip naš­ta ir gul­tų ta at­sa­ko­my­bė. Ki­tais pa­siū­ly­mais, gau­ses­niais ma­ma­die­niais, tė­va­die­niais, ir­gi trykš­ta­me vėl­gi ant to pa­ties ver­slo pe­čių už­krau­ti naš­tą ne­no­rė­da­mi da­lin­tis. Kai­na bu­vo pa­mi­nė­ta, ji yra svar­bi, ir dar skai­čiuo­ta, ro­dos, prieš po­rą me­tų. Tik­rai ji bū­tų jau daug di­des­nė ir bran­ges­nė, kiek kiek­vie­na die­na to­kio lais­va­die­nio kai­nuo­ja.

Be abe­jo, ne pas­ku­ti­nė­je vie­to­je tas mo­ty­vas, kad tik­rai vir­ši­ja­me Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kį šven­ti­nė­mis die­no­mis, tik­rai ne­ma­ty­tu­me ir ne­ska­tin­tu­me per­spek­ty­vos plės­ti tą są­ra­šą. Iš­vis tur­būt ge­riau­sia bū­tų ku­riam lai­kui ap­skri­tai įšal­dy­ti. Tu­ri­me to­kį šven­ti­nių die­nų są­ra­šą, ko­kį tu­ri­me, ir už­mirš­ti bent jau da­bar­ti­nė­mis ap­lin­ky­bė­mis, kol tik­rai nė­ra po­rei­kio, ky­lan­čio iš vi­suo­me­nės, net ne­be­plės­ti, ne­brau­ky­ti tų są­ra­šų, o tie­siog bran­gin­ti tai, ką tu­ri­me, ir švęs­ti iš­nau­do­jant tas die­nas, ku­rios jau yra ir ku­rių gau­sa yra pa­kan­ka­mai di­de­lė.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Iš­klau­sė­me vi­sų pa­si­sa­ky­mų dėl mo­ty­vų. Ka­dan­gi jau pa­sie­kė­me bal­sa­vi­mų in­ter­va­lą, to­dėl iš kar­to dėl ką tik pri­sta­ty­to įsta­ty­mų pro­jek­tų blo­ko ir ap­si­sprę­si­me. Pet­rai, gal pa­bal­suo­ja­me ir ta­da. (Bal­sas sa­lė­je: „Ge­rai.“) Ge­rai. Kas pri­ta­ria­te ką tik pri­sta­ty­tam J. Sa­ba­taus­ko dar­bo­tvarkės 2–12 klau­si­mui, įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIVP-1659, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys: už – 31, prieš – 24, su­si­lai­kė 46. Įsta­ty­mo pro­jek­tui ne­pri­tar­ta. Tu­ri­me ap­si­spręs­ti, ką su įsta­ty­mo pro­jek­tu da­ro­me to­liau. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną P. Gra­žu­lis dėl ve­di­mo tvar­kos.

P. GRAŽULIS (LRF). Aš no­rė­jau re­pli­ką pa­sa­ky­ti. Ger­bia­mie­ji, man at­ro­do, kad tei­sin­gai nu­bal­sa­vo­me, nes Kon­sti­tu­ci­jos jau ne­be­li­ko, ją Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas se­niai per­ra­šė. Jūs įsi­vaiz­duo­ki­te, net aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad san­tuo­ka su­da­ro­ma tarp vy­ro ir mo­ters, o jie lau­žy­da­mi Kon­sti­tu­ci­ją pri­pa­žįs­ta gė­jų įvai­riau­sias san­tuo­kas, vie­na­ly­tes san­tuo­kas, dau­gia­ly­tes san­tuo­kas, vai­kų įsi­vai­ki­ni­mus, ką drau­džia Kon­sti­tu­ci­ja. Se­niai vis­kas už­draus­ta, pa­mirš­ki­me iš iš­mes­ki­me į šiukš­lių dė­žę tą Kon­sti­tu­ci­ją, nes jos jau nė­ra.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ap­si­spren­džia­me, ką su įsta­ty­mo pro­jek­tu da­ro­me to­liau. Al­ter­na­ty­vus bal­sa­vi­mas. Kas bal­suo­ja­te už, bal­suo­ja­te už tai, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas bū­tų grą­žin­tas ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, kas bal­suo­ja­te prieš, bal­suo­ja­te už tai, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas bū­tų at­mes­tas.

Bal­sa­vo 107 Sei­mo na­riai: už – 52, prieš – 55, įsta­ty­mo pro­jek­tas at­mes­tas.

 

15.18 val.

Kū­no kul­tū­ros įsta­ty­mo Nr. I-1151 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1540 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-908(2) (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-1 klau­si­mas, dėl jo tu­ri­me ap­si­spręs­ti – Kū­no kul­tū­ros įsta­ty­mo Nr. I-1151 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1540 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-908(2). Kas pri­ta­ria­te įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys: už – 43, prieš – 18, su­si­lai­kė 40. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo nė­ra pri­tar­ta. Tu­ri­me ap­si­spręs­ti al­ter­na­ty­viai bal­suo­da­mi, ką da­ro­me su įsta­ty­mo pro­jek­tu. Kas bal­suo­ja­te už, bal­suo­ja­te už tai, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas bū­tų grą­žin­tas ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, kas bal­suo­ja­te prieš, bal­suo­ja­te už tai, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas bū­tų at­mes­tas.

Bal­sa­vo 110 Sei­mo na­rių: už – 63, prieš – 47. Įsta­ty­mo pro­jek­tas grą­ži­na­mas ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

 

15.20 val.

Re­gio­ni­nės plėt­ros įsta­ty­mo Nr. VIII-1889 22 straips­nio 1, 2 punk­tų pa­pil­dy­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1339 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-2 klau­si­mas, dėl ku­rio tu­ri­me ap­si­spręs­ti, – Re­gio­ni­nės plėt­ros įsta­ty­mo Nr. VIII-1889 22 straips­nio 1, 2 punk­tų pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1339. Kas pri­ta­ria­te įsta­ty­mo pro­jek­tui, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te, – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 111 Sei­mo na­rių: už – 48, prieš – 17, su­si­lai­kė 46. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo nė­ra pri­tar­ta.

Al­ter­na­ty­viai bal­suo­da­mi ap­si­spren­džia­me, ką su įsta­ty­mo pro­jek­tu da­ro­me to­liau. Kas bal­suo­ja­te už, bal­suo­ja­te už tai, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas bū­tų grą­žin­tas ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, kas bal­suo­ja­te prieš, bal­suo­ja­te už tai, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas bū­tų at­mes­tas.

Bal­sa­vo 110 Sei­mo na­rių: už – 59, prieš – 51. Įsta­ty­mo pro­jek­tas grą­ži­na­mas ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

Da­bar dėl vi­sų pri­sta­ty­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų jau ap­si­spren­dė­me, ta­čiau… Dėl re­zo­liu­ci­jos pa­im­ta per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio.

 

15.22 val.

Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­da dėl Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 9 ir 51 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-852 ati­tik­ties Kon­sti­tu­ci­jai

 

Dar tu­ri­me dar­bo­tvarkės 2-5.1 klau­si­mą. Tai yra Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­da dėl Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 9 ir 51 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-852. Pra­ne­šė­jas – S. Šed­ba­ras, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Pra­šom.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, yra siū­ly­mas nu­ma­ty­ti, kad rei­ka­la­vi­mas tu­rė­ti aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą as­me­niui, pri­imam į vals­ty­bės tar­ny­bą, nė­ra tai­ko­mas pri­imant į po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo pa­rei­gas, jei­gu toks as­muo stu­di­juo­ja aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je pa­gal nuo­la­ti­nės stu­di­jų for­mos pro­gra­mą. Tai reikš­tų, kad da­ro­ma iš­im­tis iš Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mo, kad vi­si vals­ty­bės tar­nau­to­jai, įskai­tant ir po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo, ne­tu­rė­tų di­plo­mo, o bū­tų stu­den­tai, taip pa­pras­tai sa­kant.

Ko­mi­te­tas 2021 m. rug­sė­jo 29 d. svars­tė šį pro­jek­tą ir vi­sais sep­ty­niais da­ly­va­vu­sių­jų bal­sais už pri­pa­ži­no, kad iš tie­sų toks siū­ly­mas ga­li­mai prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jos 29 straips­ny­je įtvir­tin­tam as­me­nų ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pui ir Kon­sti­tu­ci­jos 33 straips­niui, ku­ria­me įtvir­tin­ta kon­sti­tu­ci­nė pi­lie­čio tei­sė ly­gio­mis są­ly­go­mis sto­ti į vals­ty­bės tar­ny­bą.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Tu­rė­si­me ap­si­spręs­ti dėl Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dos. Tu­ri­me Sei­mo na­rių, no­rin­čių kal­bė­ti dėl mo­ty­vų. Prieš Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dą pa­si­sa­ko D. Ša­ka­lie­nė.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). No­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad jau ne pir­mą kar­tą kal­ba­ma apie šį pro­jek­tą, nes tik­rai daug Sei­mo na­rių ke­lia klau­si­mą apie tai, kad su šiais Sei­mo na­rio pa­dė­jė­jo at­ly­gi­ni­mais pa­si­sam­dy­ti ko­ky­biš­kai dir­ban­tį tei­si­nin­ką tik­rai yra pro­ble­ma. Su­lau­kia­me nuo­lat ne­ma­žai kri­ti­kos dėl to, kad mū­sų tei­sės ak­tų pro­jek­tų pa­ren­gi­mas tu­ri ne­ma­žai trū­ku­mų.

Neat­si­žvel­gia­me į tai, kad šiuo at­ve­ju vi­są lai­ką var­to­ja­mas žo­dis „ga­li­mai“ prieš­ta­rau­ja, bet ig­no­ruo­ja­ma tai, kad ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pas čia ne­ga­lė­tų bū­ti tai­ko­mas dėl pen­kių es­mi­nių skir­tu­mų, tai yra pir­miau­sia tai yra po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jas, jam ne­tai­ko­mas da­ly­va­vi­mo kon­kur­se rei­ka­la­vi­mas, jam tai­ko­ma am­žiaus iš­ly­ga, jam ne­tai­ko­ma ga­li­my­bė tęs­ti kar­je­rą ki­to­se vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se, nė­ra ga­li­my­bės ju­dė­ti tarp ins­ti­tu­ci­jų kaip ki­tiems vals­ty­bės tar­nau­to­jams, o at­ly­gi­ni­mas, kaip ir mi­nė­jau, toks, kad tik ge­rą tei­sės stu­den­tą Sei­mo na­rys ga­li pa­si­sam­dy­ti pa­dė­jė­ju, jei­gu no­ri pa­gal­bos ko­ky­biš­kai ruoš­ti tei­sės ak­tų pro­jek­tus.

Mes neat­si­žvel­gia­me į tai, į ką at­si­žvel­gia ver­slas, į ką at­si­žvel­gia ne­vy­riau­sy­bi­nis sek­to­rius. Ir šiuo at­ve­ju tik­rai ky­la klau­si­mas, ar čia iš tie­sų bu­vo svars­ty­mas, ar au­to­ma­tiš­kai bu­vo pri­tai­ky­tas stag­na­ci­jos, o ne ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pas. Siū­lau bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma ko­le­ge, už to­kį siū­ly­mą. Ki­to­kį siū­ly­mą, ma­tyt, tu­ri M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Pa­ana­li­zuo­ki­me pa­čią pro­ble­mą. Rei­kia tei­si­nin­kų ir ne­tu­ri­me ga­li­my­bės įdar­bin­ti tei­si­nin­kų, ku­rie bai­gė ba­ka­lau­ro da­lį vien­ti­si­nių stu­di­jų, nes uni­ver­si­te­tas ne­iš­duo­da tar­pi­nio di­plo­mo, ku­rį ga­lė­tų įskai­ty­ti kan­ce­lia­ri­ja kaip tin­ka­mą di­plo­mą tam, kad jau bū­tų ga­li­ma įdar­bin­ti tei­sės stu­den­tą, tar­ki­me, Vil­niaus uni­ver­si­te­to, tu­rin­tį ba­ka­lau­ro di­plo­mą. Čia yra pro­ble­ma. Kal­bė­ki­mės su uni­ver­si­te­tu, kad jis ga­lė­tų iš­duo­ti do­ku­men­tą, ku­ris bū­tų fik­suo­ja­mas kaip ba­ka­lau­ro ati­tik­muo, kad ga­lė­tu­me įdar­bin­ti Vil­niaus uni­ver­si­te­to tei­si­nin­kus, be­si­mo­kan­čius vien­ti­si­nė­se stu­di­jo­se, po tre­jų ar ket­ve­rių me­tų. Tai yra daug pa­pras­tes­nis rei­ka­las, ne­gu šiuo at­ve­ju pa­žei­di­nė­ti Kon­sti­tu­ci­ją. Aš siū­lau ieš­ko­ti daug pa­pras­tes­nių bū­dų nei to, koks šiuo at­ve­ju yra pa­siū­ly­tas.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Iš­klau­sė­me vi­sų siū­ly­mų ir už, ir prieš. Ka­dan­gi dar bal­sa­vi­mo in­ter­va­las, ga­li­me iš kar­to ap­si­spręs­ti dėl Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pri­sta­ty­tos Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dos, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-852 prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. Kas pri­ta­ria­te to­kiai Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dai ir spren­di­mui, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai: už – 69, prieš – 21, su­si­lai­kė 14. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dai, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-852 prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, yra pri­tar­ta, to­dėl 2-5.2 klau­si­mas, pro­jek­tas Nr. XIVP-852, ne­ga­lės bū­ti pa­tei­kia­mas.

 

15.27 val.

Pe­ri­odi­nės pen­si­jos iš­mo­kos įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1379(4) (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas (la­bai at­si­pra­šau R. Ša­la­še­vi­čiū­tės, kad pra­lei­dau anks­čiau), yra 2-4 klau­si­mas – Pe­ri­odi­nės pen­si­jos iš­mo­kos įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1379(4). Pa­tei­ki­mas. R. Ša­la­še­vi­čiū­tė. Kvie­čia­me to­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­ti Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ją J. Sa­ba­taus­ką.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, tei­kiu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pe­ri­odi­nės pen­si­jos iš­mo­kos įsta­ty­mo pro­jek­tą. Šio įsta­ty­mo pa­skir­tis – sie­kia­ma di­din­ti vy­res­nio am­žiau as­me­nų eko­no­mi­nes ir fi­nan­si­nes ga­li­my­bes bei stip­rin­ti so­li­da­ru­mo, įtvir­tin­to ben­drais mū­sų ša­lies in­te­re­sais ir tiks­lais, prin­ci­pą, nu­sta­ty­ti pe­ri­odi­nės pen­si­jos iš­mo­kas, se­nat­vės pen­si­jos, šal­pos se­nat­vės pen­si­jos, šal­pos ne­įga­lumo pen­si­jos ir šal­pos kom­pen­sa­ci­jų ga­vė­jams dy­dį, tei­sę ją gau­ti, jos sky­ri­mo ir mo­kė­ji­mo są­ly­gas, tvar­ką ir fi­nan­sa­vi­mą.

Šio pro­jek­to ren­gi­mas yra… Jis bu­vo ren­gia­mas to­dėl, kad su­si­pa­ži­nus su EBPO kas dve­jus me­tus ren­gia­ma ap­žval­ga ma­ty­ti, kad 2021 me­tais bu­vo pa­ste­bė­ta, kad Lie­tu­vo­je as­mens pen­si­ja sie­kia tik 30,7 % bu­vu­sio at­ly­gi­ni­mo į ran­kas ir yra daug že­mes­nė nei dau­ge­ly­je vals­ty­bių. Pa­vyz­džiui, Len­ki­jo­je pen­si­jos dy­dis yra iki 90,3 % bu­vu­sio at­ly­gi­ni­mo, Por­tu­ga­li­jo­je – 94 %. Ver­ti­nant pen­si­jos dy­dį, jis pas mus yra vie­nas iš že­miau­sių Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Ne­pri­klau­so­mai nuo to, kad yra daug di­des­nės pen­si­jos, dau­ge­ly­je ša­lių (Aust­ri­jo­je, Ita­li­jo­je, Kip­re, Len­ki­jo­je, Por­tu­ga­li­jo­je, Slo­va­ki­jo­je, Veng­ri­jo­je) yra mo­ka­mos dar pa­pil­do­mos iš­mo­kos, va­di­na­mos try­lik­tą­ja ar­ba ke­tu­rio­lik­tą­ja pen­si­ja.

Ana­li­zuo­jant pro­ce­sus Lie­tu­vo­je ma­ty­ti, kad ben­dro­ji pen­si­jos da­lis pa­gal šių me­tų in­dek­sa­vi­mo ko­e­fi­cien­tą di­dė­ja 8,47 %, tuo tar­pu in­di­vi­du­a­lio­ji – 12,71 %. Pa­ly­gin­ti su in­flia­ci­ja, ste­bi­ma pas­ta­ruo­ju me­tu, ma­ty­ti, kad net pen­si­jos in­dek­sa­vi­mas at­si­lie­ka nuo to pro­cen­to, pa­gal ku­rį šiuo me­tu yra ver­ti­na­mas in­flia­ci­jos dy­dis. Žmo­nių pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nis tam­pa vis ma­žes­nis, nes di­dė­ja pre­kių, pa­slau­gų, mais­to pro­duk­tų, trans­por­to kai­nos, ypač šil­dy­mo se­zo­no me­tu, to­dėl yra pa­reng­tas ir siū­lo­mas šis pro­jek­tas.

Pro­jek­to tiks­las yra už­tik­rin­ti, kad pe­ri­odiš­kai, kar­tą me­tuo­se, iš­mo­ka­ma vien­kar­ti­nė iš­mo­ka su­teik­tų se­ny­vo am­žiaus as­me­nims, ku­rių pa­ja­mos yra, pa­brė­žiu, ma­žes­nės už vi­du­ti­nę so­cia­li­nio drau­di­mo se­nat­vės pen­si­ją, ku­rių pa­ja­mos di­dė­ja ma­žiau­siai, net ir in­dek­suo­jant gau­na­mas pen­si­jas ar kom­pen­sa­ci­jas, ir ku­rie pa­ti­ria di­džiau­sią skur­dą… Ar­gu­men­tas dar yra ir toks, kad nuo šių me­tų sau­sio 1 die­nos sie­kiant la­biau pa­di­din­ti ma­žiau­sias pen­si­jas bu­vo pa­keis­ta ben­dro­sios pen­si­jos da­lies ap­skai­čia­vi­mo tvar­ka ir as­me­nims, ku­rie tu­ri mi­ni­ma­lų 15 me­tų sta­žą, ne­tu­ri bū­ti­no­jo sta­žo, nuo ku­rio jau pri­klau­so pen­si­jos dy­dis ver­ti­nant in­di­vi­du­a­lią­ją da­lį, su­da­ro 215,09 eu­ro, toks yra šal­pos pen­si­jų ba­zės dy­dis, kom­pen­sa­ci­jų ir ki­tų šal­pos iš­mo­kų dy­dis yra 150 eu­rų. To­dėl orien­tuo­ja­ma­si į iš­mo­kas, pri­klau­so­mai nuo vien­kar­ti­nės iš­mo­kos ga­vė­jų, į šiuos ma­no įvar­dy­tus dy­džius. Pen­si­jos dy­dis yra nu­sta­to­mas pa­gal ba­zi­nės pen­si­jos dy­dį, pa­gal ati­tin­ka­mą pa­tvir­tin­tą for­mu­lę.

Ko­kios yra siū­lo­mos nau­jos tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo nuo­sta­tos? Pri­ėmus įsta­ty­mo pro­jek­tą, vi­siems so­cia­li­nio drau­di­mo se­nat­vės pen­si­jos ga­vė­jams kar­tą per me­tus bū­tų iš­mo­ka­ma šal­pos se­nat­vės pen­si­jos dy­džio iš­mo­ka. Ši iš­mo­ka bū­tų iš­mo­ka­ma iki lap­kri­čio 20 die­nos. Ši da­ta yra pa­si­rink­ta at­si­žvel­giant į ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių mo­ka­mas to­kias vien­kar­ti­nes iš­mo­kas. Pa­pras­tai to­kiu me­tu kaip tik pa­di­dė­ja šil­dy­mo ir ki­tos iš­lai­dos, be to, žmo­nės lau­kia ir ruo­šia­si Ka­lė­doms. Trum­pai tiek.

PIRMININKAS (J. SABATAUSKAS, LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma ko­le­ge. Jū­sų no­ri klaus­ti pen­ki Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma ko­le­ge, iš tie­sų, kaip ir mi­nė­jo­te, pen­si­jos ky­la, ir tik­rai ne­ma­žais tem­pais, sa­vai­me su­pran­ta­ma, jas ve­ja­si in­flia­ci­ja, ko ge­ro, ne­ma­čiau duo­me­nų, kad in­flia­ci­ja bū­tų ap­len­ku­si pen­si­jų ki­li­mą, nes iš tik­rų­jų tai da­ro­ma ir da­bar yra pa­da­ry­ta.

Tik klau­si­mas, ko­dėl jūs ban­do­te iš­ba­lan­suo­ti tą pa­sto­vų pen­si­jos ga­vi­mą bū­ti­nai me­tant da­lį į žie­mos lai­ko­tar­pį? Aš su­pran­tu, kad sun­kus lai­ko­tar­pis, bet vis tiek žmo­nės pla­nuo­ja sa­vo pa­sto­vias pa­ja­mas, žie­ma ne vie­ną mė­ne­sį bū­na. Ar ne­ma­no­te, kad ge­riau bū­tų ei­ti tuo pa­čiu ke­liu, di­din­ti pen­si­jas pa­sto­viai, už kiek­vie­ną mė­ne­sį, o ne duo­ti try­lik­tą­ją pen­si­ją ar ban­dy­ti kaip nors ki­taip iš­kreip­ti pa­ja­mų ga­vi­mą, ne­gu bu­vo da­bar?

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LVŽSF). Su­pra­tau, ačiū, ger­bia­mas Ed­mun­dai. Aš pa­neig­siu jū­sų pa­sa­ky­mą dėl pen­si­jų in­dek­sa­vi­mo ir in­flia­ci­jos. Ben­dro­sios da­lies pen­si­jos in­dek­sa­vi­mo ko­e­fi­cien­tas už 2021 me­tus bu­vo 8,47 %, o mes su­sie­ja­me tik su ben­drą­ja da­li­mi. In­di­vi­du­a­lio­ji da­lis, aiš­ku, 12,71 %, bet in­di­vi­du­a­lioji da­lis tiems, apie ku­riuos aš kal­bu sa­vo pro­jek­te, iš es­mės yra ne­tai­ko­ma, nes tai yra ma­žiau nei vi­du­ti­nė pen­si­ja, tik tiems, ku­rie gau­na šal­pos, šal­pos ne­įga­lu­mo, ne­tai­ko­ma. In­flia­ci­ja yra 10,7 % pa­skai­čiuo­ta – toks yra Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to ro­dik­lis.

Kaip mi­nė­jau, jūs pa­klau­sė­te, ko­dėl bū­tent žie­mos me­tu ir ko­dėl pa­si­rink­tas toks bū­das – re­mian­tis už­sie­nio prak­ti­ka ir re­mian­tis tuo, kad di­džiau­sias ne­pa­si­ten­ki­ni­mas so­cia­liai blo­gai ap­rū­pin­tų, tik apie juos kal­ba­ma. Mes ne­kal­ba­me apie tuos, ku­rie gau­na di­de­les pen­si­jas, jiems ši­ta iš­mo­ka ne­pri­klau­sy­tų. Dau­giau­sia nu­si­skun­di­mų yra pra­džio­je šil­dy­mo se­zo­no – mo­kes­čių di­dė­ji­mas. Ga­li­my­bės ką nors ge­res­nio sau skir­ti so­cia­liai ne­ap­rū­pin­ti žmo­nės ne­tu­ri.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mie­la ko­le­ge, pen­si­jas iš tie­sų rei­kia di­din­ti. Aš pa­si­sa­kau už. Dar dau­giau – ne­ma­tau pras­mės ap­skri­tai tu­rė­ti vie­ną ma­žiau­sių vals­ty­bės sko­los ro­dik­lių ir vie­ną di­džiau­sių skur­do ri­zi­ko­je gy­ve­nan­čių sen­jo­rų ro­dik­lių. Tai da­ro ir Vy­riau­sy­bė – su­pras­da­ma, kad pen­si­jų di­di­ni­mas di­di­na biu­dže­to de­fi­ci­tą ir di­di­na sko­lą, ji­nai di­di­na pen­si­jas. Nuo me­tų pra­džios bu­vo pa­di­din­tos 10 %, da­bar dar 5 % – iš vi­so 15 %. Tai­gi ei­na­me tuo ke­liu. Bet kas ma­ne be ga­lo ste­bi­na. Jūs di­de­lę vals­ty­bės val­dy­mo pa­tir­tį tu­rin­ti Sei­mo na­rė – va­do­va­vo­te ko­mi­te­tui, va­do­va­vo­te svar­bioms ins­ti­tu­ci­joms ir da­bar tei­kia­te to­kį vi­siš­kai ne­sis­te­mi­nį pa­siū­ly­mą – 13 pen­si­jos iš­mo­kė­ji­mą. Ar tai yra rim­ta? Ko­dėl ne­nu­ma­ty­ti, ką ger­bia­mas ko­le­ga E. Pu­pi­nis sa­kė, reikš­min­gai spar­tes­nio pen­si­jų in­dek­sa­vi­mo? Žmo­nės ga­lė­tų prog­no­zuo­ti, ži­no­ti, tar­tis, dė­lio­ti sa­vo iš­lai­das per vi­sus me­tus, o da­bar vien­kar­ti­nė iš­mo­ka to­kia kaip vals­ty­bės do­va­na. Pa­da­ry­ki­me pen­si­nin­kus ne­pri­klau­so­mus nuo vals­ty­bės ir nuo vals­ty­bės pa­rei­gū­nų ge­ra­no­riš­ku­mo.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LVŽSF). Pir­miau­sia, opo­zi­ci­ja ga­li bet kiek pa­stan­gų dė­ti, to ne­pada­rys.

Ger­bia­mas My­ko­lai, ar jūs ži­no­te, kad tai ka­te­go­ri­jai, ku­riai vien­kar­ti­nę iš­mo­ką siū­lo­me mo­kė­ti, da­bar, po in­dek­sa­vi­mo, pen­si­jos dy­dis pa­di­dė­jo tik po 10 eu­rų per mė­ne­sį? Ar 10 eu­rų per mė­ne­sį mes ga­li­me pa­da­ry­ti juos ne­pri­klau­so­mus? Ta­čiau, jei­gu vie­ną kar­tą prieš Ka­lė­das, ta­da, kai pra­si­de­da šil­dy­mo se­zo­nas, jie gaus tuos 150 ar 200 eu­rų, man at­ro­do, tik­rai bus la­bai pa­ten­kin­ti ir gal­būt už­mirš tas nuos­kau­das. Aš juk ne­kal­bu apie tuos, ku­rie gau­na di­de­les pen­si­jas. Jiems dėl in­dek­sa­vi­mo 50, 60 ir 70 eu­rų pri­si­dė­jo kas mė­ne­sį. Ši­tie žmo­nės ir ne­si­jau­čia nu­skriaus­ti, o tai ka­te­go­ri­jai, apie ku­rią kal­bu, iš tik­rų­jų 10 eu­rų yra nu­ei­ti vie­ną kar­tą… net nė­ra ga­li­my­bės į par­duo­tu­vę nu­ė­jus nu­si­pirk­ti bū­ti­niau­sių mais­to pro­duk­tų. Tų 10 eu­rų ne­pa­kan­ka.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LRF). Ačiū ko­le­gei už ini­cia­ty­vą, bet šiaip prieš dve­jus me­tus ana­lo­giš­kas įsta­ty­mo pro­jek­tas bu­vo teik­tas Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jos. Prieš dve­jus me­tus tas įsta­ty­mo pro­jek­tas yra at­si­dū­ręs mū­sų ko­mi­te­tuo­se ir dau­gu­ma ko­mi­te­tų, ti­kė­ti­na, ir aš da­rau to­kią iš­va­dą, spe­cia­liai ne­svars­to to įsta­ty­mo pro­jek­to, tie­siog ne­pri­ima jo­kio spren­di­mo – nei tei­gia­mo, nei nei­gia­mo. Ko­dėl jūs pa­si­rin­ko­te pa­reng­ti vi­siš­kai nau­ją įsta­ty­mą, tik­tai pa­va­di­no­te ki­taip – pe­ri­odi­nės so­li­da­ru­mo iš­mo­kos iš­mo­kė­ji­mas? Iš tik­rų­jų vi­sa tai ga­li­ma su­re­gu­liuo­ti Vien­kar­ti­nės iš­mo­kos so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų ir šal­pos iš­mo­kų ga­vė­jams įsta­ty­mu.

Taip pat bu­vo siū­lo­mas dy­dis – 200 eu­rų kaip vien­kar­ti­nis prie­das prie se­nat­vės pen­si­jos. Ką jūs ma­no­te dėl to skep­ti­ciz­mo, ku­rį iš­gir­do­me ir iš Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko, nes vis dėl­to dau­ge­lis Eu­ro­pos vals­ty­bių, ša­lių, ir jūs nu­ro­do­te tai net aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, pa­si­ren­ka bū­tent to­kį sen­jo­rų rė­mi­mo mo­de­lį kaip 13-osios ar net 14-osios Len­ki­jos at­ve­ju… du kar­tus per me­tus gau­na pa­pil­do­mas iš­mo­kas sen­jo­rai. Mes ir PVM mais­to pro­duk­tams skep­tiš­kai ver­ti­na­me, ir ki­tas leng­va­tas skep­tiš­kai ver­ti­na­me, ir šiuo at­ve­ju taip pat daug skep­ti­ciz­mo dėl to­kios idė­jos.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LVŽSF). Pir­miau­sia at­sa­ky­siu dėl jū­sų pro­jek­to, ku­ris bu­vo įre­gist­ruo­tas 2020 me­tų ge­gu­žės mė­ne­sį. Aš su juo su­si­pa­ži­nau. Iš tik­rų­jų jis iš es­mės ski­ria­si nuo tų nuo­sta­tų, ku­rios yra mū­sų pro­jek­te. Mes ne dy­dį nu­sta­to­me kon­kre­čia su­ma – mes nu­sta­to­me nuo ben­dro­sios iš­mo­kos da­lies. La­bai aiš­kiai jū­sų iš­var­din­tos vi­sos rū­šys, ko­kios ten mo­ka­mos yra, gal 15 rū­šių. Mes ima­me ap­skri­tai vi­sus ir nu­sta­to­me ri­bą, nuo ku­rios tu­ri bū­ti mo­ka­ma. Jū­sų yra nu­ma­ty­ta iš „Sod­ros“ biu­dže­to. Iš „Sod­ros“ biu­dže­to to­kių iš­mo­kų mo­kė­ti ne­ga­li­ma, pas mus yra vals­ty­bės biu­dže­tas.

Tai yra iš tik­rų­jų iš es­mės ki­toks pro­jek­tas. Man at­ro­do, jū­sų pro­ble­ma iš da­lies ta, ne­ma­čiau, kad jūs bū­tu­mė­te šio­je ka­den­ci­jo­je per­re­gist­ra­vę, nes iš kar­to pra­džio­je ka­den­ci­jos rei­kė­jo per­re­gist­ruo­ti.

Dar vie­nas da­ly­kas. Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, kai bu­vo iš­mo­kė­tos vien­kar­ti­nės iš­mo­kos po 200 eu­rų, bu­vo ap­kal­tin­ta po­pu­liz­mu ir rin­kė­jų pa­pir­ki­mu, tai tas žings­nis jau bu­vo ženg­tas. Tiek Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, tiek rin­ki­mų pro­gra­mo­je, tiek še­šė­li­nės Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je yra bū­tent to­kia iš­mo­ka nu­ma­ty­ta.

Ka­dan­gi ši­to­je še­šė­li­nė­je Vy­riau­sy­bė­je man yra pri­skir­ta so­cia­li­nė ap­sau­ga, su­si­pa­ži­nu­si su vi­sais do­ku­men­tais, su­si­ju­siais su ši­ta pen­si­ja, pri­ėmiau spren­di­mą, pa­si­ta­ru­si su vi­suo­me­ni­niais kon­sul­tan­tais, kad bū­tent taip, kaip da­bar reg­la­men­tuo­ta, rei­kia keis­ti šį reg­la­men­ta­vi­mą. Aš ma­nau ir la­bai ti­kiu, kad val­dan­tie­ji su­pras, kad mes čia no­ri­me pa­rem­ti tik pa­čius skur­džiau­siai gy­ve­nan­čius as­me­nis. Aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te bu­vo nu­ro­dy­ta vie­na su­ma, da­bar iš­ple­čia­mas ra­tas tų as­me­nų, ku­rie ga­lė­tų gau­ti, ta­čiau ta su­ma, ku­ri bu­vo nu­ro­dy­ta, dėl to­kio reg­la­men­ta­vi­mo, koks yra da­bar, su­ma­žė­ja.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, iš tik­rų­jų ma­tau, kad mes no­ri­me pa­rem­ti tuos, ku­rie kar­tais su­lau­kę se­nat­vės am­žiaus ar­ba iš vi­so ne­tu­ri sta­žo, ar­ba yra vos vos su­krapš­tę 15 me­tų. To­kių as­me­nų skai­čius, ži­no­ki­te, tik­rai di­dės ir di­dė­ja, nes…

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LVŽSF). Ger­bia­ma Lai­ma, 24,5 %. Iš kar­to aš jums pa­sa­kau, kiek da­bar yra.

L. NAGIENĖ (DFVL). Jis bus di­des­nis. Kaip jums at­ro­do, tos iš­mo­kos, ka­dan­gi ba­zi­nė pen­si­ja vie­naip ar ki­taip ir­gi di­dės, tai tų iš­lai­dų, ku­rias jūs nu­ma­tė­te – apie 200 mln. eu­rų, tik­rai…

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LVŽSF). Ne­be­rei­kia.

L. NAGIENĖ (DFVL). Aš skai­tau aiš­ki­na­mą­jį raš­tą. Kiek rei­kės? Iš tik­rų­jų čia ei­na vis­kas iš vals­ty­bės biu­dže­to. Kaip jums at­ro­do, iš ku­rios sri­ties mes ga­lė­tu­me pa­im­ti ir ku­rio­je sri­ty­je gal su­ma­žin­ti, man pa­sa­ky­ki­te. Čia yra la­bai svar­bu – pi­ni­gai, nors ir kaip bū­tų. Aš ma­nau, čia tru­pu­tė­lį dar ir su­si­prie­ši­ni­mas ga­li bū­ti tarp kai ku­rių žmo­nių. Ačiū.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LVŽSF). Vi­sų pir­ma, taip, jūs tei­sin­gai pa­sa­kė­te, kad to­kių yra daug ir di­dės. Iš tik­rų­jų aš pa­si­tiks­li­nau: iš ben­drų pen­si­nin­kų tų, ku­rie gau­na šal­pos ir vi­sas kom­pen­sa­ci­jas, ir taip to­liau, yra be­veik 25 %. Ta­čiau tos su­mos to pro­cen­to, ku­ris yra iš­mo­ka­mas jiems nuo vi­sos ben­dros mo­ka­mų pen­si­jų su­mos, su­da­ro tik 6,7 %. To­dėl aš jums ir sa­kau, jūs dau­giau ir ge­riau už ma­ne skai­čiuo­ja­te, aš ne tos sri­ties spe­cia­lis­tė esu, kad tų 200 mln. eu­rų tik­rai ne­rei­kės. Maž­daug pu­sės to ga­li pri­reik­ti ir dar tiks­laus skai­čia­vi­mo nė­ra, tik apy­tiks­lis. Bet iš­si­ple­čia, ka­dan­gi mes ėmė­me pra­džio­je ir aiš­ki­na­ma­sis raš­tas yra ra­šy­tas dėl pir­mo va­rian­to, čia yra ket­vir­tas, mes ėmė­me vi­sus se­nat­vės pen­si­nin­kus. Tuos, ku­rie čia sė­di ir gau­na pen­si­jas, ir tuos, ku­rie ne­tu­ri sta­žo. Tie­siog aš ma­nau, kad jis yra daug to­bu­les­nis. Aš la­bai ti­kiu, kad val­dan­tie­ji tik­rai įver­tins, kad tai yra rei­ka­lin­ga. Tai yra la­šas jū­ro­je, bet kai tos jū­ros nė­ra, ir la­šas yra ge­rai.

PIRMININKAS. Ačiū. Nors lai­kas bai­gė­si, klau­sia Mi­nist­rė Pir­mi­nin­kė I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Aš pa­si­steng­siu ne tik pa­klaus­ti, bet dar ir šį bei tą pa­ko­men­tuo­ti. Man at­ro­do, ko­le­ge, jūs šio­je sa­lė­je sė­di­te ir esa­te gir­dė­ju­si, kad nuo bir­že­lio 1 die­nos so­cia­li­niai dy­džiai bus in­dek­suo­ti ga­na žen­kliai, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, tai yra fak­tiš­kai 20 %. Ir tam yra nu­ma­ty­ta 100 mln. eu­rų pa­tiks­lin­ta­me biu­dže­te.

Aš grįž­tu prie to, ką sa­kė My­ko­las, kad vis dėl­to il­ga­lai­kis spren­di­mas yra in­dek­suo­ti pa­čius dy­džius, o ne vers­ti žmo­nes vi­sus me­tus kaip Ka­lė­dų ste­buk­lo lauk­ti dar kaž­ko­kio 13 mo­kė­ji­mo. Taip pat kai mes kei­tė­me pen­si­jų skai­čia­vi­mo for­mu­lę taip, kad ma­žiau­sios pen­si­jos bū­tų pa­kel­tos ge­ro­kai la­biau, kad tos grin­dys bū­tų ge­ro­kai pa­di­din­tos, čia bu­vo la­bai daug kri­ti­kos. Bet Sei­mas vis dėl­to pri­ėmė, la­bai ge­rai. Tiems žmo­nėms, ku­rie ne­pri­kau­pė pa­kan­ka­mai sta­žo, pen­si­jos pa­di­dė­jo la­biau, ne­gu šiaip bū­tų pa­di­dė­ju­sios dėl in­dek­sa­vi­mo. Bet ma­no klau­si­mas yra la­bai pa­pras­tas: iš kur vals­ty­bės biu­dže­te at­si­ras pi­ni­gų toms iš­mo­koms mo­kė­ti?

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LVŽSF). Ži­no­te, iš tik­rų­jų klau­si­mas yra su­dė­tin­gas. Mes svars­tė­me vi­so­kius va­rian­tus ir aš čia ne dėl biu­dže­to siū­lau, kad kaž­kam bū­tų ski­ria­mos lė­šos, kur rei­kia nu­ro­dy­ti šal­ti­nį. Pro­jek­tas yra ben­dras toks. Iš tik­rų­jų aš ma­nau, kad Vy­riau­sy­bė, da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė, kaip ir anks­čiau bu­vu­sios vy­riau­sy­bės, jei­gu ma­ny­da­vo ir pri­pa­žin­da­vo, kad to rei­kia, lė­šų su­ras­da­vo. Tuo la­biau kad, aš sa­kau, ta su­ma, ku­ri nu­ro­dy­ta aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, tik­rai ne­bus to­kia, bus žen­kliai ma­žes­nė.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų jau pa­klau­sė vi­si, ku­rie no­rė­jo pa­klaus­ti. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų prieš kal­ba M. Lin­gė.

M. LINGĖ (TS-LKDF). La­bai dė­kui. Iš pa­teik­to pa­siū­ly­mo, skai­tant aiš­ki­na­mą­jį raš­tą, na, yra mi­ni­mi du mo­ty­vai, kad ar­tė­jan­čios šven­tės yra di­de­lis iš­šū­kis, Ka­lė­dos, ir bran­gus šil­dy­mo se­zo­nas. Bet pui­kiai ži­no­me iš tiks­li­nės gru­pės api­brėž­ties, kad fak­tiš­kai vi­si, ku­rie pa­tek­tų į siū­lo­mą re­gu­lia­vi­mą, vy­res­nio am­žiaus žmo­nės, gau­nan­tys ne­di­de­les pen­si­jas, už tą šil­dy­mą ir ne­mo­ka ar­ba mo­ka vos vos, nes tu­ri­me įdie­gę – ir pa­si­tei­si­no – šil­dy­mo kom­pen­sa­ci­nius me­cha­niz­mus.

Ki­tas mo­men­tas, ma­tyt, yra svar­bus, kad šiuo pro­jek­tu tam tik­ros žmo­nių gru­pės lik­tų už­ri­by­je. Ar­ba kaip tik gau­tų kai ku­rie, ne­bū­ti­nai skurs­tan­tys, nes se­nat­vės pen­si­jų ga­vė­jai ga­li gau­ti dar­bo pa­ja­mų ar­ba se­nat­vės pen­si­jų ga­vė­jai ga­li bū­ti kar­tu ir vals­ty­bi­nės pen­si­jos ar­ba ren­tos ga­vė­jai. Už­ri­by­je pa­lik­tų apie 200 tūkst. ne­įga­lių­jų, ku­rie gau­na so­cia­li­nio drau­di­mo ne­tek­to dar­bin­gu­mo pen­si­jas, ar­ba už­ri­by­je pa­lik­tų iš­anks­ti­nių pen­si­jų ga­vė­jai. To taik­lu­mo ir su­si­prie­ši­ni­mo šiuo at­ve­ju, ma­tyt, ga­lė­tų at­si­ras­ti.

Į ką mums jau ir per šiuos biu­dže­to svars­ty­mus at­krei­pė dė­me­sį ir Vals­ty­bės kon­tro­lė, kad GPM’as ne­be­pa­jėgs fi­nan­suo­ti esa­mos pen­si­jos ben­dro­sios da­lies. Tai iš­ties tu­ri­me gal­vo­ti apie tva­rius spren­di­mus, šal­ti­nius dėl tų įsi­pa­rei­go­ji­mų, ku­riuos jau esa­me pri­si­ė­mę. Iš­ties kryp­tis yra, ma­tyt, ne­di­di­nant iš­mo­kų įvai­ro­vės, kom­pli­kuo­jant sis­te­mą ir ad­mi­nist­ra­vi­mą… Tva­riau yra orien­tuo­tis į pe­ri­odi­nes iš­mo­kas, tvir­tas, in­dek­suo­ja­mas pen­si­jas, spar­čiau in­dek­suo­ja­mas, jei­gu tik ga­li­my­bės di­di­na, o ne smul­kin­tis ir tru­pin­ti to­kius vien­kar­ti­nius ge­ro­vės pa­mė­ty­mus at­ski­ro­mis pro­go­mis. Kvies­čiau ne­pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų už nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti.

 

15.49 val.

Pen­si­jų kau­pi­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1360 4, 5, 7, 29 pa­kei­ti­mo ir 6 straips­nio pripažini­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1331 (pa­tei­ki­mas)

 

Nag­ri­nė­si­me ki­tą dar­bo­tvarkės 2-7 klau­si­mą – Pen­si­jų kau­pi­mo įsta­ty­mo 4, 5, 7, 29 strai­p­snių pa­kei­ti­mo ir 6 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1331. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Pra­ne­šė­jas – G. Pa­luc­kas.

G. PALUCKAS (LSDPF). Mie­lie­ji ko­le­gos, man ne­pa­pra­tai ma­lo­nu prieš jus sto­vė­ti tre­čią kar­tą su tre­čią kar­tą pa­to­bu­lin­tu įsta­ty­mo pro­jek­tu. Ne­slėp­siu, šis įsta­ty­mo pro­jek­tas yra kvin­te­sen­ci­ja pa­ties su­ma­ny­mo be jo­kių kom­pro­mi­sų. Tai yra žmo­nės, ku­rie ne­no­ri da­ly­vau­ti pen­si­jų kau­pi­me, tu­ri to­kią tei­sę re­a­li­zuo­ti. Šian­dien, pri­min­siu, yra 89 tūkst. „Sod­ros“ laiš­kų, ku­riais Lie­tu­vos dir­ban­tie­ji yra in­for­muo­ti, kad jie yra pri­va­lo­mai įtrauk­ti į pen­si­jų kau­pi­mą ir tu­ri ga­li­my­bę jo at­si­sa­ky­ti. Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, bus ne vie­nas tūks­tan­tis, ku­ris tą ter­mi­ną pra­leis dėl pa­pras­tų bui­ti­nių prie­žas­čių, to­dėl, kad gy­ve­na­mo­ji vie­ta li­ko de­kla­ruo­ta pas tė­vus, at­va­žia­vo į Vil­nių, dir­ba, tė­vai ne­in­for­ma­vo, kaž­kur kaž­kas pa­si­me­tė. Tuo­met tu­ri va­žiuo­ti į „Sod­rą“ ir įro­di­nė­ti kaž­ko­kiam, at­si­pra­šau, su vi­sa pa­gar­ba vals­ty­bės tar­nau­to­jui, kad tai bu­vo la­bai rim­tas pa­grin­das, ma­no tu­ri­mas, pra­lei­dau, to­dėl at­kur­ki­te ter­mi­ną ir iš­brau­ki­te ma­ne iš pri­va­lo­mo­jo pen­si­jų kau­pi­mo. Ne­ga­na to, kas tre­jus me­tus tas žmo­gus vis tiek bus to­kiu pa­čiu bū­du vi­lio­ja­mas pa­spęs­tais spąs­tais ten, kur jis ne­no­ri. Dar kar­tą ga­liu pa­sa­ky­ti, ma­no ver­ti­ni­mu, tai yra mo­der­ni fi­nan­si­nė ver­go­vė, ku­rios tu­rė­tu­me at­si­sa­ky­ti. Mes pui­kiai ži­no­me, iš kur ki­lo šios nuo­sta­tos ir koks bu­vo pa­siek­tas kom­pro­mi­sas. Pen­si­jų kau­pi­mo fon­dai su­ma­ži­no ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­čius, lė­šas, o vals­ty­bė su­kū­rė ban­dą ave­lių, ku­rios sli­bi­nui į olą yra ve­ja­mos prie­var­ta, prie­vo­le.

Tai štai šis įsta­ty­mo pro­jek­tas spren­džia ke­le­tą pro­ble­mų. Pir­miau­sia ne­lie­ka pri­va­lo­mo da­ly­va­vi­mo pen­si­jų kau­pi­me, tai yra as­me­ni­nis as­mens ap­si­spren­di­mas.

Ant­ras da­ly­kas, tie, ku­rie da­ly­vau­ja, ap­si­spren­dę ga­li iš jo pa­si­trauk­ti ir tas lė­šas, ku­rios yra su­kaup­tos iki 10 tūkst. eu­rų, su­si­grą­žin­ti. Su­si­grą­ži­nę, be jo­kios abe­jo­nės, mo­kė­tų gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį.

Mie­lie­ji ko­le­gos, tu­rint gal­vo­je, kad tre­čią kar­tą pri­sta­tau klau­si­mą, ma­nau, vi­si ar­gu­men­tai vi­siems yra ži­no­mi. To­dėl lau­kiu jū­sų klau­si­mų ir pa­mė­gin­siu į juos at­sa­ky­ti nau­jai, jus įti­kin­ti pa­lai­ky­ti šio pro­jek­to pa­tei­ki­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Jū­sų no­ri klaus­ti še­ši Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis no­rė­tų klaus­ti Kris­ti­jo­nas, bet jo ne­ma­tau. Klau­sia V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­le­ga, iš tik­rų­jų jū­sų ar­gu­men­tai la­bai tei­sin­gi ir mes tur­būt dau­ge­lis tam pri­ta­ria­me. Bet jūs ži­no­te, ką apie tai ma­no val­dan­tie­ji. Pen­si­jų fon­dai su vie­nu iš val­dan­čių­jų na­rių net skly­pą už vie­ną eu­rą pra­su­ko, kad tik jis at­sto­vau­tų pen­si­jų fon­dams ir gin­tų jų fi­nan­si­nius in­te­re­sus. Tai ar ti­ki­te, kad pri­tars tiems da­ly­kams?

Ki­ta ver­tus, tai yra net ne­tei­sin­ga. Į pen­si­jų fon­do ant­rą­ją pa­ko­pą di­dži­ą­ją da­lį pi­ni­gų su­mo­ka pats žmo­gus, pats su­kau­pia, vals­ty­bė pri­si­de­da la­bai ne­di­de­le da­li­mi ir jam tai­ky­ti įvai­rių ap­ri­bo­ji­mų ir ne­ga­lė­ji­mų iš­si­im­ti tų pi­ni­gų, ki­tų si­tu­a­ci­jų, ir net ma­ty­da­mi, kas šian­dien vyks­ta, ko­kia in­flia­ci­ja ir kaip tie pi­ni­gai dras­tiš­kai nu­ver­tė­ja, ko­dėl mes ne­ga­li­me pa­sek­ti net es­tų pa­vyz­džiu? Jie lei­do žmo­nėms iš­si­im­ti ir su tais pi­ni­gais elg­tis taip, kaip jiems rei­kia. Net vie­nos mo­ters jums pa­vyz­dį ga­liu pa­sa­ky­ti. Žmo­gus kau­pė vi­są lai­ką, ži­no, kad ne­tru­kus iš­eis į pen­si­ją, sa­ko, nors dan­tis su­si­tvar­ky­siu, nu­ei­na ir jai pa­sa­ko: ka­dan­gi ta­vo su­ma šim­tu eu­rų di­des­nė, iš­si­im­ti ne­ga­li­ma, gau­si 12 eu­rų kas mė­ne­sį prie pen­si­jos. Kaip gal­vo­ja­te?

G. PALUCKAS (LSDPF). Ger­bia­mas ko­le­ga, no­riu ti­kė­ti, kad tarp val­dan­čių­jų ko­le­gų yra svei­ko pro­to ir įver­tins iš­sa­ky­tus ar­gu­men­tus. At­si­sa­kau ne­ti­kė­ti. Mė­gin­siu, kol pa­vyks. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­ga jau bai­gė sa­vo at­sa­ky­mą. Klau­sia A. Ne­kro­šius. Ne­ma­tau. Klau­sia Min­dau­gas. At­si­pra­šau, L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, iš tik­rų­jų aš ly­giai taip pat esu la­bai di­de­lė skep­ti­kė pri­va­čių fon­dų. Tai tu­rė­tų bū­ti sa­va­no­riš­kai ir nė jo­kios prie­var­tos ne­tu­rė­tų bū­ti, aš tu­rė­čiau sek­ti ir aš pa­lai­ky­siu šį pro­jek­tą. Bet gal ga­li­te įvar­din­ti man, jūs jau la­bai do­mi­tės pri­va­čiais, aš da­bar tru­pu­tė­lį ati­trū­kau, ko­kie bu­vo pra­ei­tų me­tų re­zul­ta­tai, koks bu­vo pel­nin­gu­mas ir ku­ris čia pen­si­jų fon­das ge­riau­siai dir­bo? Gal jau ži­no­te ir pir­mo­jo ket­vir­čio re­zul­ta­tus? Ačiū.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ma­to­te, kal­bant apie pen­si­jų kau­pi­mo fon­dų re­zul­ta­tus, jų ne­iš­ei­na ver­tin­ti pa­gal me­tus ar pa­gal ket­vir­čius dėl pa­pras­tos prie­žas­ties, nes tai kau­pian­čia­jam trum­puo­ju lai­ko­tar­piu ne­bū­ti­nai yra ak­tu­a­lu, nes juos ma­te­ria­li­zuo­ji ir pa­ver­ti nau­da sau tik ta­da, kai tu su­da­rai pen­si­jų anui­te­tą ar vien­kar­tę pe­ri­odi­nę iš­mo­ką, pri­klau­so­mai nuo dy­džių. Bet tu­rint gal­vo­je, kad pa­sau­lio ir fi­nan­sų, ir rin­kų, ir in­ves­ti­ci­jų eks­per­tai sa­ko, kad tas pe­ri­odas, kai vis­kas au­go, kles­tė­jo, kai ak­ci­jų rin­kos ki­lo, bai­gė­si ir mes įžen­gia­me į, ti­kė­ti­na, na, to­kios vi­du­ti­nės truk­mės (iki de­šim­tiems me­tų) to­kio la­bai la­bai sun­kaus ir at­sar­gaus au­gi­mo lai­ko­tar­pį, tai tie re­zul­ta­tai, ku­riais pen­si­jų fon­dai mė­gi­no pa­tei­sin­ti tą prie­vo­lę vi­sus įtrauk­ti, sa­kė, juk nie­ko blo­go, žiū­rėk, kaip tau vis­kas au­ga, tai štai ši­tas ar­gu­men­tas, pa­na­šu, kad tik­rai bus ne­be­ak­tu­a­lus.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia M. Lin­gė.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, no­rė­čiau, kad iš aiš­ki­na­mo­jo raš­to at­sa­ky­tu­mė­te, bent jau pa­aiš­kin­tu­mė­te, pra­plės­tu­mė­te, nes tos in­for­ma­ci­jos nė­ra. Jūs mi­ni­te, kad yra itin di­de­lės mar­žos. Tai ką jūs tu­ri­te gal­vo­je? Nes jei­gu kal­ba­ma apie ad­mi­nist­ra­vi­mą, tai ji yra 0,5 % gry­nų­jų ak­ty­vų vi­du­ti­nės me­ti­nės ver­tės. Ne­ži­nau, ar čia ši­tas dy­dis, ar čia yra tas jau la­bai di­de­lis tu­ri­mas gal­vo­je, vyks­ta at­skai­ty­mai ad­mi­nist­ra­vi­mui.

Ir ant­ras mo­men­tas. Pra­šy­čiau, jūs mi­ni­te, kad pen­si­jų fon­dai ne­už­si­i­ma ak­ty­viu in­ves­ta­vi­mu ir in­ves­ta­vi­mo port­fe­lio val­dy­mu. Tai kuo re­mian­tis yra tei­gia­mas šis api­ben­dri­ni­mas, ar čia ins­ti­tu­ci­jų, ar jū­sų iš­va­dos pa­da­ry­tos, tie­siog iš kur ta in­for­ma­ci­ja yra pa­im­ta, kad fon­dai ne­už­si­i­ma ak­ty­viu in­ves­ta­vi­mu?

G. PALUCKAS (LSDPF). Čia, be jo­kios abe­jo­nės, yra šiek tiek api­ben­drin­ta in­for­ma­ci­ja, bet ji jau bu­vo ir anks­čiau ži­no­ma. Ir pa­tys fon­dai, ir fi­nan­sų ana­li­ti­kai yra tei­kę apie tai, jog mū­sų pri­va­tūs pen­si­jų fon­dai pa­pras­tai įsi­gy­ja ki­tų di­des­nių fon­dų ak­ty­vus, va­di­na­muo­sius vie­ne­tus, ir ak­ty­viai port­fe­lio ne­val­do, tai yra ne­in­ves­tuo­ja ak­ci­jų rin­ko­je tie­sio­giai į ak­ci­jas ir ne­žiū­ri jų kurso kitimo, ir ati­tin­ka­mai to­kio val­dy­mo prin­ci­po ne­tai­ko. Va­di­na­si, ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­čiai ar­ba tos mi­ni­mos mar­žos (čia ga­li­ma šio­kia to­kia šio ter­mi­no var­to­ji­mo dvi­pras­my­bė, aš su­tin­ku), štai tos mar­žos ar­ba ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­čiai kaip pa­sy­vaus fon­do val­dy­mo tu­rė­tų bū­ti ge­ro­kai ma­žes­ni, ko­kie yra Va­ka­rų Eu­ro­po­je.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mie­las ko­le­ga, dėl ga­li­my­bės at­si­sa­ky­ti au­to­ma­ti­nio įtrau­ki­mo tai esu kri­tiš­kas, bet dėl ga­li­my­bės as­me­nims sa­vo su­kaup­tas lė­šas at­si­im­ti ta vien­kar­ti­ne iš­mo­ka, tu­riu pri­pa­žin­ti, kad pra­džio­je bu­vau la­bai kri­tiš­kas, o vė­liau, įsi­gi­li­nęs į po­no A. Dumb­ra­vos įsta­ty­mo pro­jek­tą, dėl ku­rio dis­ku­ta­vo­me Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te, aš šiek tiek pa­kei­čiau sa­vo po­zi­ci­ją.

Man at­ro­do, kad tam tik­rus mo­men­tus rei­kia tiks­lin­ti. Aš su­pran­tu, kad šis pro­jek­tas ke­liau­ja į So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tą jau ar­ti­miau­siu me­tu. Ir ką ten rei­kė­tų pa­da­ry­ti, tai tą in­dek­sa­vi­mą pa­anks­tin­ti, nes da­bar kas pen­ke­rius me­tus, o bu­vo prieš… at­ro­do, 2019 me­tais, tai, esant da­bar­ti­nei in­flia­ci­jai, be jo­kios abe­jo­nės, rei­kia di­din­ti tuos rė­žius ir juos pa­da­ry­ti ne kas pen­ke­rius me­tus, o kas tre­jus me­tus. Ar ne­bū­tų ge­riau dirb­ti prie po­no A. Dumb­ra­vos pro­jek­to ir jį įgy­ven­din­ti kaip įma­no­ma grei­čiau, už­tik­ri­nant ga­li­my­bę žmo­nėms at­si­im­ti vien­kar­ti­ne iš­mo­ka, pa­di­di­nant tuos rė­žius pa­gal in­flia­ci­ją, ko­kią mes ma­tė­me šiuo me­tu?

G. PALUCKAS (LSDPF). Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs tur­būt pa­me­na­te, kad pir­mą­jį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ana­lo­giš­ką, su tam tik­ro­mis nuo­sta­to­mis, su tam tik­rais kom­pro­mi­sais aš įre­gist­ra­vau ge­ro­kai anks­čiau. Na, tai čia aš kaip į kry­žiaus žy­gį esu iš­ėjęs, aš taip ver­ti­nu, su­pran­ta­te? Iš tie­sų ga­li­mi įvai­rūs vei­ki­mo bū­dai. Iš tie­sų ga­li­ma dirb­ti prie vie­no pro­jek­to, ga­li­ma pri­tar­ti ir ki­to pro­jek­to tei­ki­mui, ir ati­tin­ka­mai ko­mi­te­te api­ben­dri­nus su­jung­ti į vie­ną. Tai nė­ra kaž­ko­kia iš­skir­ti­nė prak­ti­ka. To­dėl tik­rai va­do­vau­si­mės tuo, ko­kia bus Sei­mo va­lia. Jei­gu dar kar­tą ne­lei­si­te pa­dis­ku­tuo­ti šiuo klau­si­mu ko­mi­te­te, na, ta­da žiū­rė­si­me ir ki­tas al­ter­na­ty­vas. Bet aš vil­ties ne­pra­ran­du.

PIRMININKAS. Ačiū. Ka­dan­gi lai­ku ne­spė­jo, bet vis tiek dar no­ri klaus­ti K. Bar­to­še­vi­čius, jis ga­li da­bar klaus­ti.

K. BARTOŠEVIČIUS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Po­ne Pa­luc­kai, eko­no­mi­kos pra­džia­moks­lis tur­būt in­di­kuo­ja ke­lis to­kius da­ly­kus. Pir­mas iš jų, kad žmo­nės el­gia­si ira­cio­na­liai. Tur­būt su­tik­si­te su tuo. Tai pir­mas ma­no pa­si­sa­ky­mo dė­muo.

Ant­ras dė­muo yra tas, kad dėl to ira­cio­na­lu­mo žmo­nės su­lau­kia ko­kio nors pa­trauk­laus pa­siū­ly­mo ir ga­li mes­ti tau­py­mą – pa­si­nau­do­ti ko­kiu nors pa­trauk­liu pa­siū­ly­mu. Da­bar, man at­ro­do, vals­ty­bė pa­kan­ka­mai iš­min­tin­gai su­vo­kia var­to­to­jų elg­se­ną ir va­di­na­muo­sius el­ge­sio pa­ter­nus, su­pran­ta, kad tau­py­ti pen­si­jai yra be pro­to sun­ku ir dėl to su­gal­vo­ja štai to­kią sis­te­mą, ku­ri iš es­mės nė­ra ypač skaus­min­ga mo­kes­čių mo­kė­to­jui. Da­bar jūs siū­lo­te, kad bū­tų ga­li­ma lais­vai iš­si­brauk­ti ir ne­da­ly­vau­ti jū­sų mi­ni­ma­me čia be­veik vos ne prie­var­ti­nia­me tau­py­me.

Da­bar ma­no pa­pras­tas klau­si­mas, kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te vals­ty­bę po 20, 30 me­tų, šiuo me­tu ku­ria­ma stra­te­gi­ja „Lie­tu­va 2050“, kaip tuo me­tu rei­kės žmo­nėms gau­ti orią pen­si­ją? Ko­kį bū­dą jūs siū­lo­te kaip al­ter­na­ty­vą šiam iš­si­brau­ki­mui ar­ba to­kiam kau­pi­mui? Dė­ko­ju.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ger­bia­mas ko­le­ga, su jū­sų pir­mą­ja tei­gi­nio da­li­mi aš bū­čiau lin­kęs su­tik­ti. Žmo­gus iš tie­sų nė­ra ra­cio­na­li bū­ty­bė. Mus val­do emo­ci­jos. Tam yra rin­ko­da­ra, mar­ke­tin­gas. Jei­gu jūs pri­si­min­tu­mė­te, kaip bu­vo kon­struo­ja­ma ši­ta sis­te­ma ir ko­kio­mis rin­ko­da­ros prie­mo­nė­mis bu­vo su­rink­ti ar su­va­ry­ti pir­mie­ji mi­li­jo­nai į pen­si­jų fon­dus, tur­būt tuos ar­gu­men­tus, ką aš dės­tau, tik­rai šian­dien iš­girs­tu­mė­te ge­riau, nes iš tie­sų dau­gy­bė žmo­nių ti­kė­jo, leis­ki­te pa­ci­tuo­ti, „orios fi­nan­si­nės at­ei­ties se­nat­vė­je vi­zi­ja“. Pa­si­kal­bė­ki­te su tais žmo­nė­mis, ku­rie su­da­rė pir­muo­sius šim­tus anui­te­to su­tar­čių ir ga­vo iš to vi­so sa­vo kau­pi­mo 16 eu­rų iš­mo­ką, 20 eu­rų iš­mo­ką, kaip tos iliu­zi­jos jiems griu­vo. Štai kal­bant apie ira­cio­na­lu­mą, taip, su­tin­ku.

Da­bar kal­bant apie an­trą da­lį, kas bus to­liau? Ne­ži­nau, vie­nus ga­liu pra­džiu­gin­ti, ki­tus nu­liū­din­ti, bet „Sod­ra“ yra vie­nin­te­lė mū­sų vil­tis gau­ti nor­ma­lią pen­si­ją se­nat­vė­je. Vi­so­je Eu­ro­po­je tas pats. Ir Lie­tu­vo­je tas pats. Nie­ko ne­bus – mo­kė­si­me di­des­nius mo­kes­čius, per­skirs­ty­si­me ir tik vals­ty­bė ga­li teik­ti kaž­ko­kią ga­ran­ti­ją. Kiek­vie­ną­kart, kai už­duo­du klau­si­mą, ko­kia čia da­bar bus ma­no pen­si­jos da­lis iš pri­va­taus fon­do, sa­ko: na, jau čia pri­klau­sys nuo rin­kų, pa­kils, nu­kris, tuo mo­men­tu ver­si­me tuos vie­ne­tus į pi­ni­gus, su­da­ry­si­me su­tar­tį ir dar kaž­ką gau­si­me. Tai nė­ra ga­ran­ti­ja. Ir ne­rei­kia tos iliu­zi­jos kur­ti žmo­nėms, kad ju­mis pa­si­rū­pins pri­va­tus pen­si­jų fon­das, ku­rio pir­mi­nė pa­skir­tis yra už­dirb­ti pi­ni­gus sau, o ne tau. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Vi­si pa­klau­sė, ku­rie no­rė­jo jū­sų pa­klaus­ti.

Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų už – V. Ąžuo­las. V. Ąžuo­las kal­ba dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų tik­rai pa­si­sa­kau už šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Aiš­ku, vil­ties ne­daug, kad bus pri­im­tas, bet mes tu­ri­me su­pras­ti, kad tie žmo­nės tu­ri tei­sę elg­tis su sa­vo pi­ni­gais taip, kaip jie no­ri. Kaž­kas ban­do sa­ky­ti, kad tas, ku­ris kau­pia pen­si­ją, gaus orią pen­si­ją. Gai­la, ne­juo­kin­ki­te žmo­nių. Kai žmo­gus iš­ei­na į tą orią pen­si­ją ir su­ži­no, kad gau­na plius 20 eu­rų, plius 15 eu­rų, o jei­gu pa­si­se­ka, net­gi plius 30 eu­rų, de­ja, bū­na ir leng­vai ap­gau­ti. Aiš­ku, bu­vo tas vi­sas va­jus, kai laks­tė, siū­lė jiems į tuos fon­dus at­ei­ti, kaž­kas daug pi­ni­gų iš to už­dir­bo, bet už ką at­sa­ko tie pen­si­jų fon­dai? O jie ne­at­sa­ko už nie­ką. Jei­gu pra­ras ta­vo pi­ni­gus, blo­gai in­ves­tuos, tai at­leisk, ne­pa­si­se­kė, bet ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­tį jis paims kiek­vie­ną kar­tą.

Pen­si­jų fon­dams šis kau­pi­mas yra be pra­lai­mė­ji­mų. Ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­tį gaus bet ka­da. Aš ban­džiau klaus­ti, gal kaž­ko­kią su­da­ry­ki­te su­tar­tį, kad jei­gu jie pra­ras­tų pen­si­nin­ko pi­ni­gus, gal iš da­lies tą pra­ra­di­mą pri­si­im­tų sau, sa­kė: ne, ne, ne, mes to ne­no­ri­me, mes no­ri­me gau­ti tik pel­ną iš to. Va­di­na­si, pel­nas iš pa­ko­pos yra tik­tai fon­dams, o pen­si­nin­kams nie­ko. Bent jau su­da­ry­ki­me ga­li­my­bę tiems žmo­nėms, ku­rie bu­vo įvi­lio­ti į tuos fon­dus, bent jau su­da­ry­ki­me ga­li­my­bę at­si­im­ti sa­vo pi­ni­gus.

PIRMININKAS. Ačiū. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų prieš kal­ba M. Lin­gė.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Va­do­vau­siuo­si svei­ku pro­tu, kaip ir re­ko­men­da­vo pra­ne­šė­jas, bū­tent dėl to, kad ne­tu­ri­me at­si­pa­lai­duo­ti ir leng­va ran­ka pri­im­ti spren­di­mus, ma­ži­nan­čius tų tai­syk­lių pa­sto­vų kai­ta­lio­ji­mą, bent jau jų ini­ci­ja­vi­mą. Tai iš tik­rų­jų men­ki­na ir žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą, ir, be abe­jo, su­kur­tą pa­si­ti­kė­ji­mą sis­te­ma.

Ta­da ky­la la­bai rim­tas ir ak­tu­a­lus klau­si­mas. Iš ko fi­nan­suo­si­me at­ei­ty­je pen­si­jas, jei­gu da­bar at­ver­si­me ke­lią leng­vai iš­ei­ti ir pa­nau­do­ti vien­kar­ti­niams ap­si­pir­ki­mams, at­ver­si­me to­kias do­va­nas? Ži­no­me ir mū­sų de­mo­gra­fines ten­den­ci­jas. Jos tik­rai nė­ra pa­lan­kios ir dar dir­ban­čių, ir vy­res­nio am­žiaus žmo­nių san­ty­kio pras­me. Da­ly­va­vu­sių ir nu­trau­ku­sių kau­pi­mą pen­si­jos bus ma­žes­nės, tie žmo­nės jau bus nu­ken­tė­ję, jie at­eis, sa­kys, mums trūks­ta pra­gy­ve­ni­mui. Ir tai bus pa­pil­do­mas jau so­cia­li­nės pa­ra­mos, ki­tų prie­mo­nių po­rei­kis ir ak­tu­a­lu­mas. Iš­ties ne­pa­mirš­ki­me ir ne­men­kin­ki­me pri­de­da­mų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų, ska­ti­nant da­ly­vau­ti ir in­ves­tuo­jant, kad žmo­nės kaup­tų. Da­bar vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis žmo­nėms bus kom­pen­suo­ja­mi šal­dy­tu­vai, te­le­vi­zo­riai ir gal­būt ki­tos reik­mės, jas bus ga­li­ma nu­si­pirk­ti pa­ė­mus vien­kar­ti­nę iš­mo­ką. Kau­pi­mo ben­dro­vių val­do­mo tur­to ma­ži­ni­mas di­di­na ir ti­ki­my­bę, kad ma­žės ir kau­pi­mo grą­ža klien­tams. Iš tie­sų te­ko jau su­si­pa­žin­ti ir iš­girs­ti iš Es­ti­jos, Vy­riau­sy­bė ap­gai­les­tau­ja dėl to, kad bu­vo su­dar­ky­ta ant­ro­ji kau­pi­mo pa­ko­pa. Tai pri­pa­žįs­ta ir apie tai kal­ba so­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo mi­nist­rė.

Tai­gi tie­siog kvie­čiu ne­si­blaš­ky­ti ir kal­bė­ti apie ga­li­mą in­dek­sa­vi­mą, kad ati­tik­tų bent jau laik­me­čio da­ly­kus, tai jau yra įre­gist­ruo­ta, bet ne taip ra­di­ka­liai spręs­ti. O Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra pa­si­sa­kęs, kad in­for­ma­vi­mo bū­das yra tin­ka­mas, pats me­cha­niz­mas yra tin­ka­mas.

PIRMININKAS. Ačiū. Vi­si ga­lė­ję pa­si­sa­ky­ti pa­si­sa­kė.

16.07 val.

Vals­ty­bės įmo­nės Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės dar­buo­to­jų pa­pil­do­mų už­im­tu­mo ir so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų įsta­ty­mo Nr. IX-1541 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1158 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Vals­ty­bės įmo­nės Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės dar­buo­to­jų pa­pil­do­mų už­im­tu­mo ir so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų įsta­ty­mo 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1158. Pa­tei­ki­mas. Pra­ne­šė­jas – A. Dumb­ra­va.

A. DUMBRAVA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, trum­pas ma­no klau­si­mo pa­tei­ki­mas. Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės dar­buo­to­jai tu­ri pa­pil­do­mas už­im­tu­mo ir so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas. Įsta­ty­mas bu­vo pri­im­tas ga­na se­niai, ta­čiau gy­ve­ni­mas dik­tuo­ja kai ką keis­ti šia­me įsta­ty­me. Da­bar yra to­kia si­tu­a­ci­ja su­si­da­riu­si. Ka­dan­gi grei­tai ga­li baig­tis pir­mo­jo blo­ko eks­plo­a­ta­ci­jos nu­trau­ki­mo li­cen­ci­ja, tai da­lis dar­buo­to­jų ma­no iš­ei­ti iš dar­bo, nes jie ne­gaus pa­pil­do­mų so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų. To­dėl aš siū­lau vis dėl­to tą įsta­ty­mo ga­lio­ji­mo lai­ką pra­tęs­ti. Siū­lau to­kius ga­na ne­žy­mius pa­kei­ti­mus. Vie­toj „eks­plo­a­tuo­ti Ig­na­li­nos AE ant­rą­jį blo­ką“ bū­tų pa­keis­ta į „li­cen­ci­jos Ig­na­li­nos AE nu­trau­ki­mui ga­lio­ji­mo pa­nai­ki­ni­mo da­ta“. Va­di­na­si, tas lai­kas tru­pu­tį nu­si­kel­tų iki Ig­na­li­nos AE eks­plo­a­ta­vi­mo nu­trau­ki­mo. Va­di­na­si, per šį lai­ko­tar­pį bū­tų sau­giai de­ak­ty­vuo­tos pa­tal­pos, vis­kas iš­mon­tuo­ta Ig­na­li­nos AE, pa­ša­lin­tos ra­dio­ak­ty­vios at­lie­kos, me­džia­gos ir taip pat vi­so­kios kom­po­nen­ti­nės lie­ka­nos.

PIRMININKAS. Vis­kas? Ačiū. Jū­sų no­ri klaus­ti du Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, pa­gir­ti­na, kad jūs rū­pi­na­tės Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės dar­buo­to­jais. Ta­čiau ar jūs ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti šios su­dė­tin­gos ge­o­po­li­ti­nės si­tu­a­ci­jos kon­teks­te, ar vi­si šie dar­buo­to­jai yra Lie­tu­vos pi­lie­čiai, ar yra ir ne Lie­tu­vos pi­lie­čių, kiek ne Lie­tu­vos pi­lie­čių yra? Ar ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti, čia jau tru­pu­tį to­liau, kiek Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės dar­buo­to­jų šiuo me­tu dir­ba Ast­ra­vo ato­mi­nė­je elek­tri­nė­je? Ačiū.

A. DUMBRAVA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Klau­si­mas yra ga­na su­dė­tin­gas. Aš tik­rai ne­pa­sa­ky­siu, kiek iš jų yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai, dir­ban­tys ato­mi­nė­je elek­tri­nė­je. Vi­sa­gi­no mies­te yra pa­kan­ka­mai daug, kiek aš ži­nau, ki­tų vals­ty­bių pi­lie­čių, tu­rin­čių lei­di­mą nuo­lat ar­ba lai­ki­nai gy­ven­ti Lie­tu­vo­je. Ta­čiau jiems Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to yra už­dė­ti to­kie kaip ap­ri­bo­ji­mai, kad ga­lė­tų pa­tek­ti į Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės te­ri­to­ri­ją, jie ga­na ge­rai yra tik­ri­na­mi. Aš ma­nau, kad tie žmo­nės, ku­rie sta­tė ato­mi­nę elek­tri­nę, ku­rie da­bar dir­ba jo­je, tik­rai yra lo­ja­lūs Lie­tu­vos Res­pub­li­kai, jie yra vie­nin­te­liai spe­cia­lis­tai, ku­rie ge­ba at­lik­ti tuos dar­bus, ku­rie yra ga­na su­dė­tin­gi. Tar­ki­me, ant­ro­jo blo­ko ar­dy­mas – nie­kur pa­sau­ly­je nė­ra to­kio pre­ce­den­to ir jie at­lie­ka tuos dar­bus. Ma­nau, kad jie tik­rai su tuo dar­bu su­si­tvar­kys, ta­čiau rei­kia jiems pa­ža­dė­ti pa­pil­do­mų so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų.

PIRMININKAS. Ačiū, Klau­sia A. Ne­kro­šius.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, skai­tau jū­sų pro­jek­tą ir ten yra pa­ra­šy­ta, kad iki pir­mo­jo ir ant­ro­jo blo­ko eks­plo­a­ta­ci­jos už­bai­gi­mo. Ma­no klau­si­mas bū­tų, kiek lai­ko tai bū­tų, kiek už­truk­tų lai­ko, jei­gu ži­no­te? Nes, aš įsi­vaiz­duo­ju, tas vi­sas pro­ce­sas ga­na im­lus lai­kui, rei­kia de­ak­ty­vuo­ti įvai­rias me­džia­gas, su­rink­ti, iš­mon­tuo­ti ir taip to­liau. Kur link aš len­kiu? Ar vi­si tie dar­buo­to­jai re­a­liai tu­rės dar­bo, jei­gu ten bus ko­kie nors įren­gi­niai iš­mon­tuo­ti, tie­siog at­eis į dar­bą ir ką ten veiks? Ačiū.

A. DUMBRAVA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Tik­rai dar­bai yra im­lūs ir gal­būt gąs­di­na tai, kad, kaip ir sa­kiau, tie dar­bai yra ga­na ne­nu­spė­ja­mi, jie yra nau­ji, nie­kas anks­čiau to­kių dar­bų ne­at­li­ko. Šiaip mes Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės eks­plo­a­ta­ci­jos nu­trau­ki­mą pla­nuo­ja­me, jei­gu ne­klys­tu, iki 2035 me­tų. Tai ma­no pro­jek­te tas ir yra fak­tiš­kai nu­ma­ty­ta, bū­tent 2035 me­tai. Ka­da kon­kre­čiai ant­ra­sis blo­kas, aš tik­rai ne­si­i­mu at­sa­ky­ti, čia rei­kia klaus­ti spe­cia­lis­tų, jie, ko ge­ro, tiks­liau pa­sa­ky­tų.

PIRMININKAS. Ačiū, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus, ku­rie bu­vo už­duo­ti. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų prieš no­ri kal­bė­ti M. Lin­gė.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Dė­kui. Iš­ties bu­vo tam tik­ras at­ra­di­mas ši­tas ga­lio­jan­tis įsta­ty­mas, ku­ris kal­ba apie pa­pil­do­mas so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas. Jo tiks­las, ku­riant prieš 20 me­tų, bu­vo švel­nin­ti at­lei­di­mo pa­sek­mes. Tai 20 me­tų dar yra per ma­žai, kad tuo me­tu, kai rei­kia at­leis­ti (bu­vo nu­ma­ty­ta dėl su­ma­žė­ju­sių ap­im­čių) dar­buo­to­jus, dar iš­ky­la po­rei­kis ir nė­ra baig­ta švel­nin­ti at­lei­di­mo pa­sek­mes. Man at­ro­do, kad ši­tas įsta­ty­mas tu­rė­jo bū­ti lai­ki­nas ir la­bai aiš­kiai api­brėž­tas jo lai­kas. Rei­kia ne pra­tęs­ti, o ap­skri­tai jau kal­bė­ti apie nai­ki­ni­mo ga­li­my­bę to­dėl, kad at­si­ran­da ir dar­buo­to­jų dis­kri­mi­na­ci­ja. Nes tos ga­ran­ti­jos są­ly­gos tai­ko­mos pri­im­tiems iki 2010 me­tų, bet dar­buo­to­jai yra pri­ima­mi ir po 2010 me­tų, jie tų ga­ran­ti­jų jau ne­įgy­ja. Ypač ži­no­ma, kad yra dar­bo jė­gos po­rei­kis Ig­na­li­nos ato­mi­nė­je elek­tri­nė­je šio­mis die­no­mis, kai trūk­sta tos dar­bo jė­gos ir ky­la tam tik­rų iš­šū­kių. Dėl tų pa­pil­do­mų iš­ei­ti­nių pri­vi­le­gi­jų – na, jos yra dis­kri­mi­nuo­jan­čios.

Dar tam tik­ras at­ra­di­mas bu­vo pa­skai­čius tą ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą. Aš ne­ži­nau, ar yra ži­no­ma, kad, pa­vyz­džiui, jei­gu at­leis­ti as­me­nys per tre­jus me­tus ap­si­spren­džia pa­keis­ti sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą Lie­tu­vo­je ar net iš­vyk­ti į už­sie­nį, tai vi­si: ir tas dir­ban­ty­sis, ir vi­si šei­mos na­riai, at­ski­rai gau­tų po 2,3 MMA dy­džio iš­mo­ką šei­mos per­si­kė­li­mo iš­vy­kai – fak­tiš­kai kiek­vie­nas po 2 tūkst., kad emig­ruo­tų. Taip yra net­gi už­prog­ra­muo­ta.

Dar vie­na iš to­kių ga­lio­jan­čių pri­vi­le­gi­nių nuo­sta­tų, pa­vyz­džiui, Dar­bo ko­dek­se prie nu­ma­ty­tų kom­pen­sa­ci­jų, iš­ei­ti­nių, tų, ką nu­ma­to Dar­bo ko­dek­sas, iš­dir­bęs 20 me­tų jis dar pa­pil­do­mai pre­ten­duo­tų į 6 VDU iš­mo­kas, tai yra dar prie to. Aš iš tik­rų­jų siū­ly­čiau šiuo at­ve­ju ne pra­tęs­ti, bet su­vie­no­din­ti ir kal­bė­ti apie dar­buo­to­jų są­ly­gų su­ly­gi­ni­mą.

PIRMININKAS. Ačiū. Pa­si­sa­kė vi­si, ku­rie no­rė­jo pa­si­sa­ky­ti. Bal­suo­si­me nu­sta­ty­tu lai­ku.

 

16.15 val.

Me­džiok­lės įsta­ty­mo Nr. IX-966 5 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 151 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1457 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-9 klau­si­mas – Me­džiok­lės įsta­ty­mo 5 straips­nio pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo papil­dy­mo 151 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1457. Pa­tei­ki­mas. Pra­ne­šė­jas – L. Jo­naus­kas.

L. JONAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, Me­džiok­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas kar­tu su ki­tais ko­le­go­mis tei­kia­me siek­da­mi įtvir­tin­ti sau­gik­lius, ku­rių rei­kia prieš ge­rą sa­vai­tę įtvir­ti­nus Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis su­tei­kė­me ga­li­my­bę ci­vi­li­nė­je apy­var­to­je nau­do­ti nak­ti­nio ma­ty­mo taik­iklius. Šiuo me­tu ga­lio­jan­tis įsta­ty­mas sa­ko, kad tu­rin­tys tei­sę nau­do­ti šau­na­mą­jį gin­klą ga­li tu­rė­ti ir nak­ti­nio ma­ty­mo tai­kik­lius, tai yra nu­si­pirk­ti ir dis­po­nuo­ti jais, ta­čiau jais ga­li nau­do­tis ir me­džio­to­jai.

Se­niai bu­vo ži­no­ma ir tarp ei­lu­čių kal­ba­ma, kad da­lis me­džio­to­jų jau tu­ri tuos me­džiok­lė­je ne­leis­ti­nus nau­do­ti prie­tai­sus, ta­čiau šios įsta­ty­mo pa­tai­sos juos kaip ir įtei­si­no. Ta­čiau iki to, kad jie bū­tų pa­nau­do­ja­mi me­džiok­lė­je, li­ko tik vie­nas­me­nis spren­di­mas, tai yra ap­lin­kos mi­nist­ro įsa­ky­mas, ku­riuo pa­si­ra­šo­mos Me­džiok­lės tai­syk­lės. Tai reiš­kia, kad vie­nas mi­nist­ras ga­lė­tų juos įtei­sin­ti ir tris­de­šimt ke­li tūks­tan­čiai me­džio­to­jų šiuos nak­ti­nio ma­ty­mo prie­dė­lius ga­lė­tų nau­do­ti me­džiok­lė­je. Tai yra vi­siš­kai ne­pri­im­ti­na – tai ir ne­pa­gar­ba gy­vū­nui, ir nie­ko ben­dro ne­tu­ri su me­džiok­lės tra­di­ci­jo­mis. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­ga, jū­sų no­ri klaus­ti sep­ty­ni Sei­mo na­riai. Pir­mas klau­sia A. Ne­kro­šius.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tik­rai svei­ki­nu su šiuo pro­jek­tu, nes, kaip pra­ei­tą kar­tą kal­bė­jo­me, kai pri­ėmė­me pra­ei­tą įsta­ty­mą, gal­būt rei­kė­tų tuos vi­sus reg­la­men­ta­vi­mus į įsta­ty­mą įra­šy­ti, ne vien tik mi­nist­rui pa­lik­ti spręs­ti. Aš tik­rai pa­lai­ky­siu šį pro­jek­tą. O ma­no klau­si­mas toks. Gal aš pra­skai­čiau, gal ne­už­ma­čiau, kaip yra su lan­kais? Ar ne­ma­no­te, kad rei­kė­tų šį įsta­ty­mą pa­pil­dy­ti bū­tent šiuo punk­tu?

L. JONAUSKAS (LSDPF). La­bai ačiū. Ge­ras klau­si­mas. Iš tik­rų­jų vi­so tu­ri­nio ne­keis­da­mas per­kė­liau kar­tu su ko­le­go­mis Me­džiok­lės tai­syk­lių drau­džia­mas prie­mo­nes ir bū­dus į įsta­ty­mą, kad ne­be­lik­tų to vie­nas­me­niš­ku­mo. Šiuo at­ve­ju drau­di­mas me­džio­ti lan­kais da­bar eg­zis­tuo­ja. Nė­ra įma­no­ma me­džiok­lė­je nau­do­ti lan­kus. Bet, jei­gu bus Sei­mo va­lia, iš tik­rų­jų ga­li­ma teik­ti pa­siū­ly­mus ir tą drau­di­mą kar­tu prie vi­sų įra­šy­ti, aš jį pa­lai­ky­čiau.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų klau­sia… No­rė­jo klaus­ti K. Ma­žei­ka. Klau­sia J. Ur­ba­na­vi­čius. Yra, pra­šom, ko­le­ga. Kor­te­lę įdė­ki­te. (Bal­sas sa­lė­je: „Ga­liu pa­sko­lin­ti.“)

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, no­rė­jau pa­klaus­ti. Šiaip, žvel­giant į ki­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis, to­kias tvar­kas reg­la­men­tuo­ja po­įsta­ty­mi­niai tei­sės ak­tai, mi­nist­ro įsa­ky­mai. Ko­dėl mes čia taip bi­jo­me? Gal­būt koks nors ne­pa­si­ti­kė­ji­mas spe­cia­lis­tais, mi­nist­rais? Ar tu­ri Sei­mas to­kius da­ly­kus spręs­ti, kiek­vie­ną kar­tą grįž­ti? Ar Sei­mas ne­tu­ri ki­tų svar­bes­nių dar­bų?

L. JONAUSKAS (LSDPF). Ger­bia­mas ko­le­ga, at­gai­vin­siu at­min­tį. Pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je mes tu­rė­jo­me ap­lin­kos mi­nist­rą, ku­ris vie­nas­me­niu spren­di­mu (ką tik bu­vo už­duo­tas klau­si­mas dėl lan­kų) įtei­si­no ne tik ga­li­my­bę me­džiok­lė­je nau­do­ti lan­kus, kas pa­di­di­no ti­ki­my­bę, kad dau­ge­lis gy­vū­nų, me­džio­ja­mų lan­kais, bus ir su­žeis­ti, ir pa­smerk­ti žiau­rioms kan­čioms, bet dar ki­tus da­ly­kus, to­kius kaip nak­ti­nė in­va­zi­nių gy­vū­nų me­džiok­lė su šu­ni­mis, me­džiok­lė­je nau­do­ja­mų pro­žek­to­rių ga­li­my­bių iš­plė­ti­mas ir taip to­liau. Ki­lus di­de­liam vi­suo­me­nės ne­pa­si­ten­ki­ni­mui, skan­da­lui iš tik­rų­jų mi­nist­ras bu­vo pri­vers­tas at­šauk­ti šias nuo­sta­tas. Aš ma­nau, kad ir at­ei­ty­je gal taip bū­tų, bet bent jau su­grą­ži­ni­mas ši­tų drau­di­mo prie­mo­nių ir bū­dų į įsta­ty­mą ap­sau­go­tų nuo to­kių vie­na­ša­lių spren­di­mų, kai, ne­ži­nau, ar lo­bis­tų, ar sa­vo as­me­ni­nio no­ro ve­da­mas koks nors mi­nist­ras už­si­ma­nys įtei­sin­ti me­džiok­lė­je šiuos drau­džia­mus įran­kius ir prie­mo­nes.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia V. Pranc­kie­tis.

V. PRANCKIETIS (LSF). Tu­rė­čiau la­bai gerb­ti ir ger­biu už tai, kad jūs, kaip opo­zi­ci­jos žmo­gus, tei­kia­te to­kius siū­ly­mus men­kin­da­mas mi­nis­te­ri­jos ga­li­my­bes ir mi­nis­te­ri­jos ga­li­my­bę ra­šy­ti tai­syk­les, kas ir yra da­bar jų pa­rei­ga. No­ri­te per­kel­ti ir kaž­kaip pa­reikš­ti ki­to­kią nuo­mo­nę, bet jūs reiš­kia­te ne­pa­gar­bą gy­vū­nams, sa­ky­da­mas, kad… Vie­nu at­ve­ju sa­ko­te, kad lan­ku jį ga­li­ma su­žeis­ti ir pa­smerk­ti kan­čioms, o ge­rai ne­pa­tai­kę prie­blan­do­je jo lyg ir ne­su­žei­si­me. Taip, su­žei­si­me taip pat. Rei­kė­tų rū­pin­tis ta gy­vū­nų ge­ro­ve ir šiuo at­žvil­giu.

Ma­no klau­si­mas pa­pras­tas. Ar jūs ne­per­žen­gia­te sa­vo kom­pe­ten­ci­jos ri­bų ir ne­men­ki­na­te mi­nist­ro, esan­čio sa­vo po­zi­ci­jo­je? Ačiū.

L. JONAUSKAS (LSDPF). La­bai ačiū už klau­si­mus. Sa­vo kom­pe­ten­ci­jos ri­bų tik­rai ne­per­žen­giu, vie­nas at­sa­ky­mas. Ant­ras at­sa­ky­mas. Tik­rai ver­ti­nu ir mi­nist­rą, ir jo spe­cia­lis­tus, ir ap­skri­tai mi­nis­te­ri­jos dar­bą, ypač šio­mis die­no­mis gi­nant ir gy­vū­nų ge­ro­vę, ir sau­gant lau­ki­nius gy­vū­nus, ir taip to­liau.

Bet re­a­guo­jant į jū­sų ko­men­ta­rą apie prie­blan­dą, apie su­žeis­tus gy­vū­nus, me­džiok­lė­je eg­zis­tuo­ja, na, to­kia ne­ra­šy­ta tai­syk­lė: ne­si tik­ras – ne­šauk. Ir šiuo at­ve­ju žmo­nės, ku­rie gal­būt ar ne­su­lau­kia, ar ne­mo­ka me­džio­ti ir taip to­liau, no­ri pa­si­nau­do­ti tuo bū­du ir iš me­džiok­lės tra­di­ci­jų yra vi­siš­kai eli­mi­nuo­ja­mas me­džio­to­jo ir gy­vū­no kon­ku­ra­vi­mas. Šiuo at­ve­ju iš tik­rų­jų, jei­gu tu šau­si į gy­vū­ną, ku­ris at­ei­na prie ėdžių, at­ei­na nak­ties me­tu, kai ak­ty­vu­mas yra pats di­džiau­sias, tai iš tik­rų­jų bus ne­pa­gar­ba gy­vū­nui. Šiuo at­ve­ju, aš sa­ky­čiau, tie me­džio­to­jai, ku­rie no­rė­tų, kad gal­būt šie bū­dai ir prie­mo­nės bū­tų įtei­sin­ti, kad bū­tų le­ga­li­zuo­ti nak­ti­nio ma­ty­mo tai­kik­liai, ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, kad jei­gu jau ne­iš­ei­na įpras­tu bū­du, ci­vi­li­zuo­tu bū­du su­me­džio­ti, ma­tyt, rei­kė­tų keis­ti ho­bį ir, ma­tyt, vie­toj me­džiok­lės rink­tis mez­gi­mą ar ki­tus už­si­ė­mi­mus.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia M. Ma­jaus­kas. Ne­ma­tau. Klau­sia A. Pet­ro­šius, bet jis tur­būt ne­no­ri klaus­ti, nes ne sa­vo dar­bo vie­to­je yra. S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas Li­nai, pir­miau­sia no­riu pa­dė­ko­ti už jū­sų nuo­la­ti­nį rū­pi­ni­mą­si ap­lin­ko­sau­ga. Tik­rai yra žy­mių jū­sų ini­cia­ty­vų ir joms vi­soms ga­li­ma pri­tar­ti.

Bet šį kar­tą aš ir­gi tru­pu­tė­lį no­riu apie tą pa­gar­bą žvė­rims. Jei­gu jų ne­lie­čia­me, rei­kė­tų me­džiok­lę tur­būt ap­skri­tai už­draus­ti, bet jei­gu jau lie­čia­me, me­džio­ja­me, mes juos pas­kui pa­ger­bia­me, yra tam tik­ri ri­tu­a­lai, ku­riuos jūs ži­no­te.

Da­bar ma­no klau­si­mas. Ar čia spe­cia­liai dėl tų nak­ti­nio ma­ty­mo prie­tai­sų, ku­rie iš tik­rų­jų, na, pa­dė­tų taik­liau at­lik­ti me­džio­to­jui tai, ką jis su­ma­nė, nes jūs sa­kė­te: ne­si tik­ras – ne­šauk. Šau­na vi­sa­da gal­vo­da­mi, kad jie yra tik­ri. Bet yra tiek at­ve­jų, ir man pa­čiam jau te­ko ma­ty­ti, vis dėl­to ne­pa­vy­ku­sių, žvė­rys kan­ki­na­si ir pa­na­šiai. Jei­gu jūs no­ri­te ap­sau­go­ti nuo kan­ky­nių, tai pa­pil­do­mi prie­tai­sai, kaip ir žve­jy­bo­je da­bar nau­do­ja­ma, kaip tik bus hu­ma­niš­kes­ni, jei­gu taip ga­li­ma sa­ky­ti, žvė­rių at­žvil­giu ir bus dau­giau pa­gar­bos žvė­riui.

L. JONAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Ser­ge­jau. At­sa­ky­siu ga­nė­ti­nai pa­pras­tai. Iš tik­rų­jų me­džiok­lė, ma­tyt, yra ir me­nas, ir tam tik­ri įgū­džiai. Šiuo at­ve­ju kas me­džiok­lę ski­ria nuo tie­siog šau­dyk­los ar sker­dyk­los, tai, kad iš tik­rų­jų tas me­džio­to­jas ir gy­vū­nas tu­ri ga­li­my­bę kon­ku­ruo­ti. Šiuo at­ve­ju, kai kon­ku­ra­vi­mas eli­mi­nuo­ja­mas, kai gy­vū­nui ne­bė­ra jo­kios ga­li­my­bės pa­si­slėp­ti, na, tai ga­li­ma tie­siog re­to­ri­nį klau­si­mą už­duo­ti: kas to­liau, įtei­sin­si­me su au­to­ma­tais ga­li­my­bę tuos gy­vū­nus me­džio­ti, kas to­liau? Tai­gi aš ir ma­nau, kad nak­ti­nio ma­ty­mo tai­kik­liai mū­sų me­džiok­lė­je ne­tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mi ger­biant gy­vū­nus ir me­džiok­lės tra­di­ci­jas.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų už kal­ba A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LRF). Ir aš no­rė­čiau pri­si­jung­ti prie pa­dė­kų ir svei­ki­ni­mų įre­gist­ra­vus pro­jek­tą, ku­ris tik­rai įdė­tų to­kius pa­grin­di­nius sau­gik­lius. Pri­si­min­ki­me, kad ir pra­ėju­sią ka­den­ci­ją bu­vo įvai­rių da­ly­kų, kai vie­ną ry­tą at­si­bun­di ir yra įtei­sin­ti lan­kai. Ki­tas da­ly­kas, juo la­biau ir Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra sa­kęs, kad pa­grin­di­niai ūki­nės veik­los bruo­žai ir są­ly­gos vis dėl­to tu­rė­tų bū­ti re­gu­liuo­ja­mi įsta­ty­mu, ne mi­nist­ro įsa­ky­mu, o šiuo at­ve­ju, ma­tyt, mi­nist­rui ir pa­leng­vė­tų, nes tiek pe­rė­mus že­mės ūkio mi­nist­ro funk­ci­jų ir pa­rei­gų tai bent jau vie­na veik­los sri­ti­mi su­ma­žė­tų.

PIRMININKAS. Ačiū. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų prieš kal­ba A. Po­cius.

A. POCIUS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, na, aš ma­tau, kad aist­ros dėl nak­ti­nio ma­ty­mo tai­kik­lių tik­rai dar ne­nu­ri­mo. Man taip re­gis, kad kaž­kam vis dėl­to no­ri­si, kad tų nak­ti­nio ma­ty­mo tai­kik­lių Lie­tu­vo­je bū­tų kuo ma­žiau. Tai­gi, šio įsta­ty­mo straips­nio pa­kei­ti­mo pro­jek­tu, aš taip ma­nau, mes tik­rai pa­de­monst­ruo­tu­me ne­pa­si­ti­kė­ji­mą ne tik­tai me­džio­to­jais, bet ir ap­lin­kos mi­nist­ru, ku­rio kom­pe­ten­ci­ja bū­tent ir yra tvir­tin­ti Me­džiok­lės tai­syk­les. Jei­gu mes no­ri­me iš ap­lin­kos mi­nist­ro at­im­ti šią tei­sę, tai gal at­im­ki­me ta­da ir iš ki­tų mi­nist­rų tei­ses tvir­tin­ti jų va­do­vau­ja­mų mi­nis­te­ri­jų veik­lą reg­la­men­tuo­jan­čias tai­syk­les ir tvar­kas. Gal to­kiu at­ve­ju ta­da Sei­me įsta­ty­mais tvir­tin­ki­me ir Ke­lių eis­mo tai­syk­les, ir šal­tų­jų gin­klų ka­te­go­ri­jas, nu­ro­dan­čias, kad vir­tu­vi­niai pei­liai nė­ra šal­tie­ji gin­klai. Nu­ei­si­me tur­būt iki ab­sur­do, jei­gu at­im­da­mi iš mi­nist­rų kom­pe­ten­ci­jos pa­kel­si­me į Sei­mo lyg­me­nį. Aš ma­nau, kad tai yra per­tek­li­nis įsta­ty­mo pro­jek­tas ir pa­pras­čiau­siai siū­lau tik­rai ne­pri­tar­ti ir bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. Ačiū. Vi­si no­rin­tys pa­si­sa­kė tiek, kiek ga­lė­jo pa­si­sa­ky­ti pa­tei­ki­mo sta­dijo­je.

 

16.27 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo Nr. VIII-729 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1148 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1148. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Pra­ne­šė­ja – L. Girs­kie­nė.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). No­riu pa­teik­ti Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Įsta­ty­mo pro­jek­tas yra glau­džiai su­si­jęs su Dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jų įsta­ty­mu, jis šiuo me­tu yra svars­to­mas įvai­riuo­se ko­mi­te­tuo­se ir ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­tų pa­siek­ti Sei­mo sa­lę. Sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jos, ku­rios nuo­sa­vy­bės tei­se val­do da­lį bu­tų ar ki­tų pa­tal­pų dau­gia­bu­čia­me na­me, šiuo me­tu yra vi­siš­kai nu­si­ša­li­nu­sios nuo da­ly­va­vi­mo spren­di­mų pri­ėmi­me, o dau­gia­bu­čia­me na­me spren­di­mai yra pri­ima­mi dėl na­mo ad­mi­nist­ra­to­riaus pa­si­rin­ki­mo, dėl na­mo re­no­va­ci­jos, at­nau­ji­ni­mo dar­bų ir pa­na­šiai. Yra to­kių dau­gia­bu­čių na­mų, kur sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bės tei­se val­do, ga­li bū­ti, net­gi pu­sę dau­gia­bu­čio. Klai­pė­do­je yra to­kių na­mų, ku­riuo­se yra po 30 ir dau­giau bu­tų. Ma­no siū­ly­mu yra siū­lo­ma keis­ti Ci­vi­li­nio ko­dek­so nuo­sta­tas ir įpa­rei­go­ti sa­vi­val­dy­bes da­ly­vau­ti ben­dro­jo nau­do­ji­mo ob­jek­tų val­dy­me, tai yra sa­vo nuo­sa­vy­bės tei­se val­do­mų ob­jek­tų val­dy­me. Pa­siū­ly­mas yra toks, kad sa­vi­val­dy­bės da­ly­vau­tų bu­tų sa­vi­nin­kų su­si­rin­ki­muo­se ar­ba bent jau raš­tu pa­reikš­tų sa­vo nuo­mo­nę dėl na­mo re­no­va­ci­jos, dėl ad­mi­nist­ra­to­riaus kei­ti­mo ir ki­tų dar­bų. Trum­pai tiek.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­ma ko­le­ge. Jū­sų klaus­ti no­ri vie­nas Sei­mo na­rys. Prieš su­teik­da­mas jam žo­dį aš no­riu pa­ra­gin­ti frak­ci­jų se­niū­nus ir vi­sus Sei­mo na­rius, kad li­ko tik vie­nas pro­jek­tas, be ši­to, ir mes bal­suo­si­me, ti­kė­ti­na, 16 val. 45 min.

Klau­sia V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­ma ko­le­ge, iš tik­rų­jų da­bar pa­si­tai­ko si­tu­a­ci­jų, kai dėl sa­vi­val­dy­bės val­do­mo tur­to, sa­ky­kim, šiuo at­ve­ju bu­tų, strin­ga net­gi re­no­va­ci­jos pro­jek­tai, nes sa­vi­val­dy­bė la­bai įdo­miais su­me­ti­mais, kad ne­rei­kė­tų pri­si­dė­ti prie ne re­no­va­ci­jos, daž­niau­siai vis­ką da­ro, kad ir ne­vyk­tų tos re­no­va­ci­jos. Ar šis pro­jek­tas pa­dė­tų iš­spręs­ti šią pro­ble­mą su sa­vi­val­dy­bių tur­tu?

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Pro­ble­ma yra ta, kad, pa­vyz­džiui, jei­gu na­me yra 60 bu­tų ir 35 bu­tai nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­so sa­vi­val­dy­bei, tai ki­ti bu­tų sa­vi­nin­kai lyg ir ne­ten­ka tei­sės pri­im­ti spren­di­mo dėl na­mo re­no­va­ci­jos, nes sa­vi­val­dy­bė at­si­sa­ko pa­teik­ti sa­vo nuo­mo­nę. Esu pa­ti as­me­niš­kai ne kar­tą ga­vu­si at­sa­ky­mą, kad sa­vi­val­dy­bė svei­ki­na ini­cia­ty­vą keis­ti na­mo ad­mi­nist­ra­to­rių ar­ba re­no­vuo­ti, at­nau­jin­ti na­mą, in­ži­ne­ri­nes sis­te­mas, ta­čiau pa­lie­ka vis­ką spręs­ti ki­tiems bu­tų sa­vi­nin­kams, sa­vo nuo­mo­nės vi­siš­kai ne­pa­reikš­da­ma. Tai čia yra iš tik­rų­jų di­de­lė pro­ble­ma, nes ki­ti bu­tų sa­vi­nin­kai, kaip sa­kau, ne­ten­ka tei­sės įgy­ven­din­ti sa­vo spren­di­mus.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ge, jū­sų pa­klau­sė tiek, kiek no­rė­jo pa­klaus­ti. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti.

Ką tik su­ži­no­jau nau­jie­ną, kad pas­ku­ti­nio dar­bo­tvarkės klau­si­mo pra­ne­šė­jas, de­ja, ne­ga­li da­bar at­ei­ti, va­di­na­si, šian­dien dau­giau ne­tu­ri­me dar­bo­tvarkės klau­si­mų, ku­riuos tu­rė­tu­me svar­s­ty­ti. Va­di­na­si, klau­si­mas jums vi­siems: ar bal­suo­ja­me iš kar­to, ar pa­da­ro­me pen­kių mi­nu­čių per­trau­kė­lę? (Bal­sai sa­lė­je)

Pra­šom, J. Raz­ma per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, gal pa­skelb­ki­te ko­kią pen­kių mi­nu­čių per­trau­ką, kad fi­ziš­kai žmo­nės, ku­rie yra Sei­mo rū­muo­se, tai iš­gir­dę spė­tų at­ei­ti. Jei­gu da­bar pa­lei­si­te, ne­bus vi­sai ko­rek­tiš­ka, nes jie pla­na­vo pa­gal tru­pu­tį ki­tą lai­ką. Mū­sų frak­ci­jai bal­sa­vi­mas tin­ka ir da­bar.

PIRMININKAS. Per cen­tri­nį mik­ro­fo­ną – A. Ma­zu­ro­nis.

A. MAZURONIS (DPF). La­bai dė­kui, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš tik no­riu nu­ra­min­ti Jur­gį. Ger­bia­mas Jur­gi, jū­sų vis tiek dau­giau yra, gal bal­suo­ja­me. Kaip pa­bal­suo­si­me, taip. (Bal­sai sa­lė­je) Pir­mi­nin­ke, bal­suo­ja­me da­bar, ką čia…

PIRMININKAS. Ko­le­gos, tu­rė­si­me bal­suo­ti dėl ke­le­to pro­jek­tų.

A. MAZURONIS (DPF). Tai ir bal­suo­ja­me.

PIRMININKAS. Čia bū­tų, pra­de­dant 2-4 klau­si­mu, vie­nas, du, trys, ke­tu­ri, pen­ki pro­jek­tai. Jei­gu pra­dė­tu­me bal­suo­ti, tai gal po tru­pu­tį su­si­rinks vi­si, ku­rie no­rė­jo ir ga­lė­jo. Ko­le­gos, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? („Ga­li­me!“) Ko­le­ga Jur­gis ne­rei­ka­lau­ja da­ry­ti per­trau­kos? Ačiū.

Ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Pra­de­da­me, kaip įpras­ta, nuo pas­ku­ti­nio, ku­ris bu­vo ką tik pa­teik­tas, – tai Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Pra­ne­šė­ja – L. Girs­kie­nė. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 59, bal­sa­vo 59 Sei­mo na­riai: už – 31, prieš – 5, su­si­lai­kė 23. Įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: kaip pa­grin­di­nis – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 21 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti dėl ko­mi­te­tų ir dėl svars­ty­mo da­tos? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Ko­le­gė no­ri dar kaž­ko pa­pra­šy­ti. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – L. Girs­kie­nė.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Ma­ny­čiau, kad tiks­lin­ga bū­tų Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te įtrau­k­ti į dar­bo­tvarkę, ka­dan­gi yra Dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jų įsta­ty­mas ir Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­kei­ti­mai, kar­tu ei­nan­tys, svars­to­mi šia­me ko­mi­te­te.

PIRMININKAS. Jūs siū­lo­te… Ko­le­ge, mi­nu­tė­lę. (Bal­sai sa­lė­je) Jūs siū­lo­te dar Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą.

PIRMININKAS. Kaip pa­pil­do­mą?

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Pa­grin­di­nis tu­rė­tų bū­ti Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, ka­dan­gi yra Dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jų ir ki­tų pa­tal­pų sa­vi­nin­kų įsta­ty­mo… vi­sas pa­kei­ti­mų pa­ke­tas ma­no.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu, kad pa­grin­di­nis bū­tų Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas? Ačiū, pri­tar­ta. Va­di­na­si, pa­grin­di­nis – Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, o pa­pil­do­mi – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas ir Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Svars­ty­mo da­ta, kaip mi­nė­jau, bir­že­lio 21 die­na. Ačiū, ap­si­spręs­ta.

 

16.35 val.

Pe­ri­odi­nės pen­si­jos iš­mo­kos įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1379(4) (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

To­liau bal­suo­si­me dėl 2-4 klau­si­mo – Pe­ri­odi­nės pen­si­jos iš­mo­kos įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-1379(4). Pa­tei­ki­mas.

Už­si­re­gist­ra­vo 79, bal­sa­vo 79: už – 32, prieš – 29, su­si­lai­kė 18. Po pa­tei­ki­mo pro­jek­tui ne­pri­tar­ta. Ko­le­gos, tu­ri­me ap­si­spręs­ti, ką da­ry­ti dėl pro­jek­to: ar grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, ar at­mes­ti. Bal­suo­ja­me al­ter­na­ty­viai: už bal­suo­jan­tys bal­suos už grą­ži­ni­mą ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, prieš – už at­me­ti­mą.

Už­si­re­gist­ra­vo 79, bal­sa­vo 79: už – 33, prieš – 46. Pro­jek­tas at­mes­tas.

 

16.37 val.

Pen­si­jų kau­pi­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1360 4, 5, 7, 29 pa­kei­ti­mo ir 6 straips­nio pripažini­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1331 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-7 klau­si­mas – Pen­si­jų kau­pi­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1360 4, 5, 7, 29 pa­kei­ti­mo ir 6 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1331. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 83, bal­sa­vo 82: už – 29, prieš – 22, su­si­lai­kė 31. Pro­jek­tui ne­pri­tar­ta.

Tu­ri­me bal­suo­ti al­ter­na­ty­viai: už bal­suo­jan­tys bal­suos už grą­ži­ni­mą ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, prieš – už at­me­ti­mą. (Bal­sai sa­lė­je) Ko­le­gos, pra­šom iš vie­tos ne­šū­kau­ti. Jei­gu no­ri­te pa­si­sa­ky­ti, yra šo­ni­nis mik­ro­fo­nas. Vi­siems su­teik­siu žo­dį.

Už­si­re­gist­ra­vo 82, bal­sa­vo 81: už – 37, prieš – 44. Pro­jek­tas at­mes­tas.

 

16.38 val.

Vals­ty­bės įmo­nės Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės dar­buo­to­jų pa­pil­do­mų už­im­tu­mo ir so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų įsta­ty­mo Nr. IX-1541 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1158 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-8 klau­si­mas – Vals­ty­bės įmo­nės Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės dar­buo­to­jų pa­pil­do­mų už­im­tu­mo ir so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų įsta­ty­mo 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1158. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 83, bal­sa­vo 82: už – 31, prieš – 20, su­si­lai­kė 31. Pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo ne­pri­tar­ta. Tu­ri­me al­ter­na­ty­viai bal­suo­ti, ar grą­ži­na­me ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, ar at­me­ta­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 83, bal­sa­vo 82: už – 38, prieš – 44. Pro­jek­tas at­mes­tas.

 

16.40 val.

Me­džiok­lės įsta­ty­mo Nr. IX-966 5 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 151 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1457 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-9 klau­si­mas – Me­džiok­lės įsta­ty­mo 5 straips­nio pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 151 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1457. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 76, bal­sa­vo 76: už – 45, prieš –20, su­si­lai­kė 11. Po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis, siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Per cen­tri­nį mik­ro­fo­ną – V. Pranc­kie­tis.

V. PRANCKIETIS (LSF). Ir pa­pil­do­mas – KRK.

PIRMININKAS. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Kaip pa­pil­do­mas siū­lo­mas Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Nuo­mo­nės iš­si­ski­ria. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl pa­pil­do­mo ko­mi­te­to. Kas už, bal­suo­ja už, kas gal­vo­ja ki­taip, bal­suo­ja ki­taip. Už pa­pil­do­mą ko­mi­te­tą – Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tą.

Už­si­re­gist­ra­vo 79, bal­sa­vo 78: už – 35, prieš – 29, su­si­lai­kė 14. Ne­pri­tar­ta, kad Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas bū­tų pa­pil­do­mas, ta­čiau Sta­tu­tas ne­drau­džia ko­mi­te­tui svars­ty­ti šį pro­jek­tą sa­vo va­lia.

Ko­le­gos, ap­svars­ty­ti vi­si dar­bo­tvarkės klau­si­mai. Ge­gu­žės 19 die­nos va­ka­ri­nis po­sė­dis baig­tas. (Bal­sai sa­lė­je) Ką tik bal­sa­vo­me, ko­le­gos. Ačiū. (Gon­gas) Geros likusios dienos. Dar šviesu, ji tęsis dar mažiausiai 6 valandas.* Santrumpų reikšmės: DPF – Darbo partijos frakcija; DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“; LF – Laisvės frakcija; LSDPF – Lietuvos socialde­mo­kratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frak­cija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.