LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

IV (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 147

STENOGRAMA

 

2018 m. kovo 20 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai
A. NEKROŠIUS ir I. ŠIAULIENĖ

 

 


 

PIRMININKĖ (I. ŠIAULIENĖ, LSDDF*). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pra­de­da­me ko­vo 20 die­nos va­ka­ri­nį po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ra­ci­ja.

Už­si­re­gist­ra­vo 55 Sei­mo na­riai.

 

15.01 val.

Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro Li­no Ku­ku­rai­čio pra­ne­ši­mas apie Vai­ko tei­sių apsau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mą

 

Šian­dien va­ka­ri­nį ple­na­ri­nį po­sė­dį pra­de­da­me Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­džiu. Yra at­vy­kęs so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras L. Ku­ku­rai­tis, jis pa­da­rys pra­ne­ši­mą apie Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mą. Ger­bia­mas mi­nist­re, kvie­čia­me jus į tri­bū­ną.

L. KUKURAITIS. Ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, džiau­giuo­si ga­li­my­be pri­sta­ty­ti, kaip se­ka­si, ma­no gal­va, vie­nai svar­biau­sių šiuo me­tu so­cia­li­nių re­for­mų. Tai yra Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mas. Kaip ži­no­ma, Vai­ko tei­sių pa­grin­dų įsta­ty­mas bu­vo pri­im­tas ru­dens se­si­jo­je ir jo įsi­ga­lio­ji­mas nu­ma­ty­tas nuo lie­pos 1 die­nos. Tai yra su­si­ję su la­bai daug žmo­nių, la­bai daug ins­ti­tu­ci­jų, tai su­si­ję su vi­so­mis sa­vi­val­dy­bė­mis ir dar­bu sa­vi­val­dy­bė­se.

Tu­ri­me daug in­for­ma­ci­jos, daug pa­klau­si­mų, daug abe­jo­nių iš vi­sų vei­kė­jų dėl ši­tos per­tvar­kos, dėl to čia yra ge­ra vie­ta pa­pa­sa­ko­ti tai, kas yra da­ro­ma ir kas yra pla­nuo­ja­ma da­ry­ti, kad per­tvar­ka bū­tų įgy­ven­din­ta.

Tai­gi pri­min­siu tik pa­grin­di­nius re­for­mos tiks­lus. Tai yra lai­ku ir šei­mos po­rei­kius ati­tin­kan­čios pre­ven­ci­nės pa­gal­bos vai­kui ir šei­mai su­tei­ki­mas. Kaip ži­no­ma, vai­ko tei­sių ap­sau­ga pra­si­de­da nuo pa­gal­bos šei­mai, nuo pre­ven­ci­nių pa­slau­gų, ir tai yra vie­nas iš pa­grin­di­nių tiks­lų.

Ant­ra­sis tiks­las yra vie­noda vai­ko si­tu­a­ci­jos įver­ti­ni­mo at­ve­jo va­dy­bos ir vai­ko pa­ė­mi­mo iš šei­mos prak­ti­ka. Mes šiuo me­tu tu­ri­me 60 skir­tin­gų reg­la­men­tų, kaip vei­kia vai­ko tei­sės ir so­cia­li­niai dar­buo­to­jai dėl vai­kų kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je.

Tre­čia­sis – cen­tra­li­zuo­ta vai­ko tei­sių ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­ja, bendra vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­ma ir kva­li­fi­kuo­ti spe­cia­lis­tai.

Siek­da­mi to­kių tiks­lų… Kas jau yra šiuo me­tu pa­da­ry­ta tei­sės ak­tų sri­ty­je – pa­reng­tas įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų pa­ke­tas, t. y. CK, CPK, ANK, Smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, So­cia­li­nių pa­slau­gų, Vai­ko mi­ni­ma­lios ir vi­du­ti­nės prie­žiū­ros įsta­ty­mų pa­ke­tas, jis šiuo me­tu de­ri­na­mas Vy­riau­sy­bė­je, ir pa­va­sa­rio se­si­jo­je at­ei­si­me į Sei­mą. Tai yra įtrauk­ta į Sei­mo dar­bo­tvarkę.

Taip pat yra pa­reng­tas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mų pro­jek­tų pa­ke­tas, t. y. vi­sos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos, ku­ri yra cen­tra­li­zuo­ja­ma ir di­di­na­ma, nuo­sta­tai, api­brėž­tos funk­ci­jos ir dar­buo­to­jų skai­čius. Šiuo me­tu kaip tik tai yra de­ri­na­ma Vy­riau­sy­bė­je ir tu­rė­tų bū­ti ar­ti­miau­siuo­se Vy­riau­sy­bės po­sė­džiuo­se pri­im­ta. Taip pat yra pa­reng­ti veik­los ap­ra­šai, ku­rių lau­kia vi­sos sa­vi­val­dy­bės, vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tai, so­cia­li­niai dar­buo­to­jai. Glo­bos cen­trų veik­los ap­ra­šas jau yra pa­reng­tas, At­ve­jo va­dy­bos ap­ra­šo šiuo me­tu yra pas­ku­ti­nis de­ri­ni­mo eta­pas ir jau ar­ti­miau­siu me­tu pa­si­ra­šy­siu, taip pat Vai­ko si­tu­a­ci­jos grės­mės ly­gio nu­sta­ty­mo ir Vai­ko pa­ė­mi­mo iš šei­mos ap­ra­šai. Tai yra bū­tent tas in­stru­men­tas, uni­fi­kuo­tas in­stru­men­tas, ku­riuo tu­rės va­do­vau­tis vi­si vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tai pa­gal tam tik­rą al­go­rit­mą, ku­ris yra rei­ka­lin­gas, kad ne­bū­tų jo­kių sub­jek­ty­vių klai­dų. Kas pa­da­ry­ta struk­tū­ro­je? Tai yra iš­gry­nin­tos vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir sa­vi­val­dy­bių funk­ci­jos, su­for­muo­ta tar­ny­bos or­ga­ni­za­ci­nė struk­tū­ra ir nuo­sta­tai, su­da­ry­ti vi­si per­tvar­kos pla­nai ir biu­dže­tai ir ati­tin­ka­mai tel­kia­mos kom­pe­ten­ci­jos, kad vi­sa tai įgy­ven­din­tu­me.

Kal­bant apie žmo­giš­kuo­sius iš­tek­lius, tai yra vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tus, ku­rie dir­ba sa­vi­val­dy­bė­se, pa­teik­ti dar­bo pa­siū­ly­mai, in­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai vi­siems 375 vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tams, ku­rie dir­ba sa­vi­val­dy­bė­se. Iš 59 sa­vi­val­dy­bių ga­vo­me at­sa­ky­mus ir tik 8 % dar­buo­to­jų kol kas ne­su­tin­ka per­ei­ti į nau­ją­ją struk­tū­rą. Lau­kia­me pas­ku­ti­nių duo­me­nų ir ta­da tu­rė­sime ga­lu­ti­nį pro­cen­tą, bet bent jau dėl 89,26 % dar­buo­to­jų esa­me tik­ri, kad jie per­eis į nau­ją struk­tū­rą.

Dar­buo­to­jų per­kė­li­mo pro­ce­dū­ros pra­si­dės ba­lan­džio 15 die­ną, mums rei­kia Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo dėl įstai­gos nuo­sta­tų ir di­džiau­sio leis­ti­no skai­čiaus, ta­da mes vi­siems iš­da­lin­si­me pa­rei­gi­nes in­struk­ci­jas. Kol ne­tu­ri­me pa­tvir­tin­tos įstai­gos struk­tū­ros ir dar­buo­to­jų skai­čiaus, ne­ga­li­me iš­da­lin­ti pa­rei­gi­nių in­struk­ci­jų. Ir nuo ba­lan­džio 15 die­nos bus kiek­vie­nam aiš­ku, ką jis kon­kre­čiai da­rys, nes vi­sos pa­rei­gi­nės in­struk­ci­jos jau yra pa­reng­tos. Nu­ma­to­ma, kad tar­ny­bo­je iš vi­so dirbs 644 dar­buo­to­jai. Pla­nuo­ja­mi mo­ky­mai tiek vai­ko tei­sių ap­sau­gos dar­buo­to­jų, tiek so­cia­li­nių dar­buo­to­jų, ku­rie dirbs sa­vi­val­dy­bė­je, ir at­ve­jo va­dy­bi­nin­kų ge­gu­žės ir bir­že­lio mė­ne­sį, nes nuo lie­pos 1 die­nos pa­gal įsta­ty­mą pra­dės veik­ti nau­jas bū­das, kaip yra pa­de­da­ma vai­kams, tai bū­tent per at­ve­jo va­dy­bą, ku­ri pri­va­lo­ma spren­džiant vai­ko tei­sių klau­si­mus. Dėl to tu­ri bū­ti ap­mo­ky­ti vi­si vai­ko tei­sių dar­buo­to­jai ir so­cia­li­niai dar­buo­to­jai. Tam yra nu­ma­ty­ti re­sur­sai ir pla­nai, kaip mes to pa­siek­si­me.

Kas dar yra pa­da­ry­ta? 40 sa­vi­val­dy­bių, čia pa­ra­šy­ta, su­tin­ka, iš tie­sų mes pla­nuo­ja­me, kad su­tiks. Jau iš 20 ga­vo­me at­sa­ky­mą, kad jos tik­rai su­tin­ka pa­lik­ti vai­ko tei­sių tar­ny­bas sa­vo pa­tal­po­se. Ki­tos 20 sa­vi­val­dy­bių jau pra­ne­šė, kad jos ne­su­tin­ka, dar ki­tos 20 svars­to. Mes to­liau de­ra­mės su jo­mis ir to­dėl pla­nuo­ja­me, kad bent 40 sa­vi­val­dy­bių pa­dės bent jau šia­me eta­pe iš­lai­ky­ti dar­bo vie­tas ir tas pa­tal­pas, ku­rio­se šiuo me­tu vei­kia vai­ko tei­sių tar­ny­bos.

Au­to­mo­bi­liai. 42 au­to­mo­bi­lius per­duo­da sa­vi­val­dy­bės, 44 bus pa­pil­do­mai nuo­mo­ja­mi. Tai tu­rė­tų už­tik­rin­ti po­rei­kį tiek kas­die­niu pa­grin­du lan­ky­ti šei­mas ir už­tik­rin­ti trans­por­to po­rei­kį, tiek už­tik­rin­ti bu­dė­ji­mą, ku­rį mes or­ga­ni­zuo­si­me per bu­din­čiuo­sius, taip pat ir mo­bi­lių­jų ko­man­dų po­rei­kį. Jau yra su­pirk­tos vi­sos bū­ti­nos vai­ko tei­sių ap­sau­gos dar­buo­to­jams veik­los prie­mo­nės, tai yra sta­cio­na­rūs te­le­fo­nai, mo­bi­lūs te­le­fo­nai, plan­še­tės, kom­piu­te­riai, pro­jek­to­riai, ek­ra­nai, tri­ko­jės len­tos, au­to­mo­bi­lių kė­du­tės, bal­dai, kan­ce­lia­ri­nės ir ki­tos pre­kės, taip pat vyks­ta pir­ki­mo pro­ce­dū­ros dėl ry­šių pro­gra­mi­nės įran­gos, bal­dų pir­ki­mo ir t. t., tam, kad stru­k­tū­ra ir ūkis pra­dė­tų funk­cio­nuo­ti nuo lie­pos 1 die­nos.

Kas pa­da­ry­ta ko­mu­ni­ka­ci­jos sri­ty­je? Jau yra su­si­tik­ta su 60 sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jo­mis, bu­vo su­si­ti­ki­mai su vi­so­mis, taip pat su vai­ko tei­sių at­sto­vais. Kas sa­vai­tę So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja ir tar­ny­ba su­in­te­re­suo­toms ša­lims siun­čia ak­tu­a­lią Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos cen­tra­li­za­vi­mo in­for­ma­ci­ją. Jei­gu kas nors no­rė­tu­mė­te gau­ti to­kią kas­sa­vai­ti­nę in­for­ma­ci­ją, kas vyks­ta su vai­ko tei­sė­mis, tai tik­rai in­for­muo­ki­te ma­ne, mes pri­jung­si­me prie ben­dro elek­tro­ni­nio są­ra­šo ir gau­si­te nuo­la­ti­nį at­nau­ji­ni­mą, kas yra da­ro­ma dėl šios per­tvar­kos. Kiek­vie­ną mė­ne­sį tei­kia­ma mė­ne­sio ata­skai­ta Vy­riau­sy­bei, Stra­te­gi­nių po­ky­čio gru­pei, ji ir­gi ati­tin­ka­mai kon­tro­liuo­ja mū­sų dar­bus ir mes at­si­skai­to­me kas mė­ne­sį. Taip pat yra straips­niai re­gio­ni­nė­je, na­cio­na­li­nė­je spau­do­je, in­ter­ne­to por­ta­luo­se, sve­tai­nė­se ir ki­tur.

Re­for­mos ei­ga pri­sta­ty­ta ir pre­zi­den­tū­rai, ir ke­le­tui Sei­mo ko­mi­te­tų, taip pat Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jai. Ati­tin­ka­mai su­si­tik­ta su Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tu, ap­tar­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo tvar­ka nuo lie­pos 1 die­nos ir bus pa­si­ra­šy­tas at­ski­ras su­si­ta­ri­mas dėl nau­jos struk­tū­ros dar­bo.

Kas dar pa­da­ry­ta? Stip­ri­na­mas dar­bas su šei­mo­mis. Kaip sa­kiau, vie­na iš ši­tos re­for­mos prie­mo­nių yra pa­dė­ti šei­moms, kad jos stip­rė­tų. Taip už­tik­rin­tu­me vai­ko pa­ė­mi­mo iš šei­mos pre­ven­ci­ją.

Nuo lap­kri­čio 1 die­nos so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, vi­siems, ku­rie dir­ba su ri­zi­kos šei­mo­mis, yra pa­di­din­tas dar­bo už­mo­kes­tis 15 %.

Taip pat at­ve­jo va­dy­bi­nin­kų pa­rei­gy­bėms sa­vi­val­dy­bėms yra skir­ta pa­pil­do­mai virš 3,5 mln. eu­rų. Juos sa­vi­val­dy­bės įdar­bins, mes ap­mo­ky­si­me ir jie to­liau ben­dra­dar­biaus su vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tais.

Pa­slau­gos šei­moms sa­vi­val­dy­bė­se. In­ten­sy­viai vys­to­me struk­tū­ri­nes lė­šas, pro­jek­tus. Dau­ge­lis tur­būt ži­no­te, kad kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė tu­ri eu­ro­pi­nį pro­jek­tą – kom­plek­si­nės pa­slau­gos šei­mai, ku­riuo tei­kia­ma (…) pa­slau­gų rū­šys, pre­ven­ci­nių pa­slau­gų rū­šys tam, kad su­stip­rin­tu­me šei­mas. Yra nu­ma­ty­ta iki 2020 me­tų 21 mln., vi­sai Lie­tu­vai iš­da­lin­ta sa­vi­val­dybėms pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių. Pa­pil­do­mai iš Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pla­nuo­ja­me gau­ti dar 20 mln. eu­rų dar­bui su šei­mo­mis stip­rin­ti. Tos lė­šos tu­rė­tų bū­ti su­pla­nuo­tos iki šių me­tų rug­sė­jo 1 die­nos.

Vai­kų die­nos cen­trai. Tai iš tie­sų yra sri­tis, ku­rią rei­kia nuo­lat vys­ty­ti. Pa­pil­do­mai šie­met fi­nan­suo­ja­me ar­ti 20 % pa­di­din­ta su­ma.

Da­bar iš­šū­kiai, ku­riuos mes ma­to­me kas die­ną kal­bė­da­mie­si su spe­cia­lis­tais. Aš pats va­žiuo­ju į sa­vi­val­dy­bes, su­si­tin­ku su me­rais. Ne­ti­kė­ji­mas, kad nau­ja sis­te­ma veiks, tas iš­šū­kis yra tarp mū­sų. Jis yra me­rų gal­vo­se, ad­mi­nist­ra­ci­jos gal­vo­se, kai ku­rių vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tų gal­vo­se. Pa­sa­ky­siu, kad pa­na­šiai per pu­sę aš su­si­du­riu su sa­vi­val­dy­bių nu­si­tei­ki­mu ši­tai re­for­mai. Vie­ni la­bai už­si­de­gę ir sa­ko: ge­rai, se­niai taip rei­kė­jo. O ki­ti tik­rai tu­ri daug abe­jo­nių. Taip pat tur­būt ir Sei­me mes tu­ri­me skir­tin­gas nuo­mo­nes.

Ant­ra­sis iš­šū­kis bū­tų žmo­giš­kie­ji iš­tek­liai ir kom­pe­ten­ci­ja bei fi­nan­si­niai re­sur­sai. Kaip ži­no­me, kom­pe­ten­ci­ja yra tur­būt svar­biau­sias da­ly­kas, ku­ris ga­li ši­tą re­for­mą pa­da­ry­ti vei­kian­čią; tai ge­ri spe­cia­lis­tai, ku­rie iš­ma­no sa­vo dar­bą, ži­no, kaip pri­ei­ti prie vi­so­kių vai­kų, taip pat ne­įga­lių, kaip elg­tis su šei­mo­mis, kaip dau­giau dirb­ti pre­ven­ciš­kai, o ne kon­tro­liuo­ti. To­kios kom­pe­ten­ci­jos mums la­biau­siai rei­kia ir čia yra di­dy­sis iš­šū­kis. Mes ga­li­me su­rink­ti dar­buo­to­jus. Ar pa­kan­ka­mai kom­pe­ten­tin­gus – čia at­si­re­mia­me į fi­nan­si­nius re­sur­sus, nes žmo­nės į pa­rei­gas at­ei­na pa­gal mo­ka­mą dar­bo už­mo­kes­tį.

Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tai šiuo me­tu už­dir­ba dau­giau ne­gu vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis. Vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tų vi­dur­kis yra di­des­nis ir tai yra (bent jau re­gio­nuo­se) ga­na aukš­tas dar­bo už­mo­kes­tis, to­dėl mes ti­ki­mės bent jau re­gio­nuo­se su­rink­ti pa­kan­ka­mą kom­pe­ten­ci­ją. Bet jei­gu no­ri­me, kad tin­ka­mai sis­te­ma veik­tų, tai ne tik vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tai, bet ir so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, dir­ban­tys sa­vi­val­dy­bė­se, tu­rė­tų bū­ti adek­va­čiai fi­nan­suo­ja­mi ne tik šiais me­tais, bet ir ap­skri­tai.

Ta­da tre­čia­sis iš­šū­kis, ku­rį ke­lia sa­vi­val­dy­bės ir mes pa­tys jį ir­gi įvar­di­na­me, tai yra ben­dra­dar­bia­vi­mo tęs­ti­nu­mas, nes kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se tik­rai la­bai ge­rai vei­kia sis­te­mos. Jau da­bar vai­ko tei­sių ir so­cia­li­niai dar­buo­to­jai vei­kia at­ve­jo va­dy­bos prin­ci­pu, jau da­bar yra pa­slau­gų tin­klas, jau da­bar vi­si ži­no, kas ir ką da­ro. Už­tik­rin­ti, kad tas ben­dra­dar­bia­vi­mas ne­su­griū­tų, yra vie­na pa­grin­di­nių mū­sų už­duo­čių, to­dėl ir pra­šom, kad leis­tų mums pa­si­lik­ti to­se dar­bo vie­to­se, kad tos dar­bo su­tar­tys, part­ne­rys­tės su­tar­tys, ku­rios yra nu­ma­ty­tos, vi­sos bū­tų tę­sia­mos, kad iš­lik­tų tie pa­tys dar­buo­to­jai, nes bū­tent dar­buo­to­jai iš­lai­ko ben­dra­dar­bia­vi­mą. Ir sten­gia­mės. Ar vi­sur tai pa­vyks? Ti­kė­ki­mės.

Dar vie­nas iš iš­šū­kių, kai sa­vi­val­da sa­ko, kad mums per­duo­da­ma di­de­lė da­lis…

PIRMININKĖ. Taip, aš kaip tik no­rė­jau. Stab­te­lė­jo­te, jau bai­gia­te?

L. KUKURAITIS. Ke­lias mi­nu­tes, čia pas­ku­ti­nė skaid­rė.

PIRMININKĖ. Pa­li­ki­te, mi­nist­re, lai­ko klau­si­mams.

L. KUKURAITIS. Ge­rai.

Kai sa­vi­val­dy­bės sa­ko, kad mums per­duo­da­ma di­džio­ji da­lis funk­ci­jų, tai vie­nin­te­lės funk­ci­jos, ku­rios per­duo­da­mos, ku­rių sa­vi­val­dy­bės ne­tu­rė­jo, yra bū­tent su­si­ju­sios su glo­bos nu­sta­ty­mu ir or­ga­ni­za­vi­mu. Anks­čiau da­lį tų funk­ci­jų at­lik­da­vo vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tai. Šiuo at­ve­ju mes tą at­sky­ri­mą at­ski­ria­me ir tei­siš­kai, to­dėl sa­vi­val­dy­bėms tu­rė­tų bū­ti aiš­ku, ką jos da­rys nau­jai. Ta­čiau tam rei­kės kom­pe­ten­ci­jų, tam rei­kės sa­vi­val­dy­bių įsi­trau­ki­mo.

Ži­no­ma, ko­ky­biš­ka at­ve­jo va­dy­ba, kaip ir sa­kiau, tai yra tai, kas su­sais­to vi­są sis­te­mą. Jei­gu mums pa­vyks tu­rė­ti stip­rius at­ve­jo va­dy­bi­nin­kus vi­so­je Lie­tu­vo­je, tai ti­kė­ti­na, kad mes daug ma­žiau vai­kų pa­im­si­me iš šei­mos ir šei­mas stip­rin­si­me su­telk­da­mi vi­są ben­druo­me­nę.

Ir dar vie­nas iš iš­šū­kių. Va­žiuo­jant per sa­vi­val­dy­bes, aki­vaiz­du, kad la­bai ski­ria­si re­gio­nuo­se, ra­jo­nuo­se pa­slau­gų šei­mai iš­vys­ty­mas. Kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se mes tu­ri­me po 14 die­nos cen­trų, kaip pa­vyz­dys, 11 se­niū­ni­jo­je, va­di­na­si, tik­rai vai­kai tu­ri kur pa­sė­dė­ti po pa­mo­kų, jei­gu yra iš ri­zi­kos šei­mų. Tuo tar­pu ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se mes, kai yra toks pat skai­čius se­niū­ni­jų, tu­ri­me vie­ną ar du cen­trus. Ta­da kur tiems vai­kams dė­tis, kaip jiems pa­dė­ti, kaip šei­moms pa­dė­ti, yra daug ma­žiau ga­li­my­bių, to­dėl tas ne­to­ly­gus iš­vys­ty­mas yra vie­na iš pro­ble­mų, ku­rias grei­čiau­siai mes sprę­si­me vi­si kar­tu, kai nu­sta­ty­si­me ba­zi­nį pa­slau­gų šei­mai pa­ke­tą pa­gal Šei­mų stip­ri­ni­mo įsta­ty­mą. Iki rug­sė­jo 1 die­nos Vy­riau­sy­bė kar­tu su sa­vi­val­dy­bė­mis tu­ri pa­tvir­tin­ti ba­zi­nį pa­slau­gų šei­mai pa­ke­tą, tai reiš­kia, ko­kios pa­slau­gos, ko­kioms šei­moms ir ko­kiu at­stu­mu tu­ri bū­ti pri­ei­na­mos. Taip bū­tų už­tik­rin­tas tas to­ly­gu­mas, ku­rio da­bar taip trūks­ta. La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū, mi­nist­re. Per­ei­si­me prie klau­si­mų. Pir­ma­sis no­ri klaus­ti J. Ole­kas. De­ja, ne­ma­tau. (Bal­sai sa­lė­je) Bet čia pus­va­lan­dis, čia ne Vy­riau­sy­bės va­lan­da, ger­bia­ma­sis.

Ki­tas klau­sia A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, ka­dan­gi mes apie tai nuo­lat su ju­mis kal­ba­me, tai aš už­duo­siu jums klau­si­mą apie vai­kus, bet ki­ta te­ma – dėl vai­kų die­nos cen­trų. Yra pa­kan­ka­mai daug nu­si­skun­di­mų dėl ne­aiš­ku­mo, dėl fi­nan­sa­vi­mo, dėl nu­trauk­to, ne­pra­tęs­to, na, nuo­la­tos yra ta pa­ti pro­ble­ma, ku­ri me­tai iš me­tų per­duo­da­ma dėl jų fi­nan­sa­vi­mo. Ma­no klau­si­mė­lis. Šei­mai pa­dė­ti rei­kia, ypač gel­bė­ti vai­kus, kad jie tik­rai bū­tų už­im­ti po mo­kyk­los. Kaip bus su vai­kų die­nos cen­trais? Koks po­žiū­ris, mes juos ple­čiam, fi­nan­sa­vi­mas ir ki­ti da­ly­kai? La­bai ačiū.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų me­tai iš me­tų vai­kų die­nos cen­trai iš­gy­ven­da­vo sau­sio, va­sa­rio, ko­vo kri­zę, kai ne­at­ei­da­vo fi­nan­sa­vi­mas nei iš mi­nis­te­ri­jos, nei iš sa­vi­val­dy­bių. Šie­met ly­giai tas pat nu­ti­ko, ta­čiau kuo ga­li­me pa­si­guos­ti? Kad bent jau mes lei­džia­me, fi­nan­suo­ja­me iš­lai­das nuo sau­sio 1 die­nos, va­di­na­si, pas­kui kom­pen­suo­ja­me tas iš­lai­das, ku­rias tu­ri­me nuo sau­sio. Taip pat pir­mą kar­tą per dau­ge­lį me­tų pa­di­di­no­me fi­nan­sa­vi­mą kiek­vie­nam vai­kų die­nos cen­trui, tai yra kom­pen­sa­ci­ja.

Bet dėl 2019 me­tų, tai šiuo me­tu Vai­kų die­nos cen­trų kon­fe­de­ra­ci­ja kar­tu su mū­sų So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja ren­gia mo­de­lį, kaip pa­da­ry­ti, kad tas fi­nan­sa­vi­mas bū­tų tva­rus. Pa­gal tą mo­de­lį nu­ma­to­ma, kad tas fi­nan­sa­vi­mas bū­tų su­sie­tas ta­da jau su dviem šal­ti­niais – tiek sa­vi­val­dy­bių, tiek mi­nis­te­ri­jos. Čia mes ga­lė­si­me jį ka­da nors at­ski­rai pri­sta­ty­ti ir SRDK.

PIRMININKĖ. Klau­sia I. De­gu­tie­nė. M. Na­vic­kie­nė už­lei­džia.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs taip gra­žiai pa­pa­sa­ko­jo­te, at­ro­do, kad Lie­tu­vo­je vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­mo­je jo­kių pro­ble­mų nė­ra. Ta­čiau, kaip ma­to­me, smur­to at­ve­jai to­liau tę­sia­si, trūks­ta so­cia­li­nių dar­buo­to­jų, trūks­ta glo­bė­jų. Iš tik­rų­jų trūks­ta psi­cho­lo­gų ir, kas įdo­miau­sia, įsta­ty­mas pri­im­tas, įsi­ga­lios nuo lie­pos 1 die­nos, ta­čiau nė­ra po­įsta­ty­mi­nių ak­tų. Jūs sa­ko­te, kad pa­va­sa­rio se­si­jos Vy­riau­sy­bės dar­bų pro­gra­mo­je yra įra­šy­ta. Ne­ma­čiau nė vie­no įra­šy­to, ne­ži­nau, gal dar jie ne­re­gist­ruo­ti. Jūs kal­bė­jo­te apie žmo­giš­kuo­sius iš­tek­lius ir kom­pe­ten­ci­ją. Taip, tai yra la­bai svar­bu, ta­čiau gal ga­lė­tu­mė­te su­kon­kre­tin­ti ir pa­sa­ky­ti, kad da­bar, pa­gal sa­vi­val­dy­bių duo­me­nis, trūks­ta bu­din­čių glo­bė­jų. Bu­din­tys glo­bė­jai nė­ra ren­gia­mi. Ki­tas da­ly­kas, to­kių žmo­nių trūks­ta dau­giau kaip 300. O iki įsi­ga­lio­ji­mo li­ko tik trys mė­ne­siai. Gal ga­li­te man pa­aiš­kin­ti, kaip jūs per tris mė­ne­sius pa­siek­si­te no­ri­mų re­zul­ta­tų, kai kiek­vie­ną die­ną per te­le­vi­zi­ją ma­tai, kai smur­tas šei­mo­je, pa­ima vai­ką ir ne­ži­no, kur tą vai­ką pa­dė­ti, ne­ži­no, kaip su tuo vai­ku elg­tis. Vie­na yra te­ori­ja, ki­ta yra prak­ti­ka. Gal jūs ga­li­te man prak­tiš­kai pa­sa­ky­ti, kaip tai bus įgy­ven­din­ta?

Ir dar vie­nas as­pek­tas.

PIRMININKĖ. Lai­kas, ger­bia­mo­ji.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). (Tuo­jau, aš la­bai trum­pai.) Dar vie­nas as­pek­tas, bu­vo nu­ma­ty­ta, kad iš tik­rų­jų vai­ko ap­klau­so­je po­li­ci­jo­je tu­rės da­ly­vau­ti psi­cho­lo­gai. Šian­dien to­kių spe­cia­lis­tų trūks­ta ma­žiau­siai 70. Ar pa­vyks ras­ti tiek spe­cia­lis­tų per tris mė­ne­sius ir ar jie yra pa­ruoš­ti? Ma­no ži­nio­mis, jų net pa­ruoš­tų nė­ra. Kur pa­žvelg­si, vi­sur yra stri­gi­mas. Gal ga­li­ma su­kon­kre­tin­ti?

L. KUKURAITIS. Ačiū už klau­si­mą. Iš tie­sų to­se sri­ty­se, ku­rias jūs var­di­na­te, tik­rai yra bė­dų. Aš tik at­skir­čiau bu­din­čius glo­bė­jus nuo ši­tos per­tvar­kos, jos yra la­bai su­si­ju­sios, bet nė­ra vi­siš­kai ta­pa­tu, nes bu­din­tys glo­bė­jai ypač su­si­ję su deins­ti­tu­cio­na­li­za­ci­jos pro­ce­su, kad vai­kai ne­pa­tek­tų į vai­kų glo­bos na­mus. Šiuo at­ve­ju deins­ti­tu­cio­na­li­za­ci­jos ter­mi­nas yra 2020 me­tai, ka­da jau mes siek­si­me, kad vai­kai ne­pa­tek­tų į tuos di­de­lius ins­ti­tu­ci­nius glo­bos na­mus, ir tam rei­kia tų, kaip jūs sa­kė­te, 300, da­bar pri­dė­jus 100, va­di­na­si, 400 bu­din­čių glo­bė­jų iki 2020 me­tų. Ly­giai taip pat aiš­ku, žiū­rint iš vai­ko tei­sių per­spek­ty­vos, aki­vaiz­du, kad vai­kui, aiš­ku, ge­riau pa­tek­ti pas bu­din­čius glo­bė­jus. Kuo mes anks­čiau juos vi­sus tu­rė­si­me, tuo bus ge­riau. To­dėl aš bu­din­čių glo­bė­jų tie­sio­giai ne­sie­čiau su šia per­tvar­ka.

Dėl kom­pe­ten­ci­jos, kaip ir mi­nė­jau, kar­tu ir jūs už­da­vė­te klau­si­mą, ir aš sa­kiau, kom­pe­ten­ci­ja yra bė­da. Ne vi­sa­da mo­ka­me pa­im­ti vai­ką iš šei­mos, ne vi­sa­da mo­ka­me ben­drau­ti su šei­ma, ir čia dėl to bus pla­nuo­ja­mi in­ten­sy­vūs mo­ky­mai vi­siems vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tams, ir vi­siems so­cia­li­niams dar­buo­to­jams dar ge­gu­žės–­bir­že­lio mė­ne­siais tam, kad mes pa­si­ruoš­tu­me, bent ba­zi­nį kom­pe­ten­ci­jų pa­ke­tą tu­rė­tu­me iki lie­pos 1 die­nos.

O dėl ap­klau­so­je da­ly­vau­jan­čių psi­cho­lo­gų, tai iš tie­sų bent ke­lios sis­te­mos šiuo me­tu tuo rū­pi­na­si, tai tei­sin­gu­mo, vi­daus rei­ka­lų. Kiek ži­nau, jau yra pa­teik­ti pla­nai, ku­riuos šiuo me­tu de­ri­na Vy­riau­sy­bė, kaip už­tik­rin­ti tvar­ką, kad psi­cho­lo­gų bū­tų.

Dėl tei­sės ak­tų, kaip mi­nė­jo­te, kad po­įsta­ty­mi­nių nė­ra, mes esa­me įsi­pa­rei­go­ję per ko­vo mė­ne­sį pri­im­ti tiek Vy­riau­sy­bės, tiek vi­sus mi­nist­ro lyg­mens įsa­ky­mus. Va­di­na­si, vi­si veik­los ap­ra­šai, tiek at­ve­jų va­dy­bos, kas yra svar­bu, tiek mo­bi­lių­jų ko­man­dų, ri­zi­kos nu­sta­ty­mo, vi­si tie ap­ra­šai iki ko­vo 1 die­nos bus tam, kad jau ba­lan­dį, ge­gu­žę ir bir­že­lį ga­lė­tų pa­gal juos mo­ky­tis vi­si spe­cia­lis­tai.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, ir klau­si­mus, ir at­sa­ky­mus trum­pi­na­me, lai­kas – vie­na mi­nu­tė klaus­ti, ir at­sa­ky­ti ne dau­giau kaip dvi. Klau­sia R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, aš no­riu su­ži­no­ti, ar vis dėl­to jūs iš­ban­dy­si­te iki lie­pos 1 die­nos, kaip veiks mo­bi­lio­sios gru­pės? Pa­vyz­džiui, Vil­niaus re­gio­nas yra la­bai di­de­lis re­gio­nas. Kaip ten funk­cio­nuos? Ir taip pat no­riu pa­klaus­ti apie bu­din­čius lai­ki­nuo­sius glo­bė­jus, kai yra iš šei­mos, gau­sios šei­mos, pa­ima­ma daug vai­kų ir lai­ki­ni glo­bė­jai ar­ba ne­tu­ri są­ly­gų, ar­ba iš tie­sų ne­su­tin­ka pa­im­ti iš kar­to daug vai­kų. Kaip tuo at­ve­ju mes spren­džia­me tą pro­ble­mą, kad vis dėl­to bro­liai ir se­se­rys tu­rė­tų bū­ti kar­tu, kad ma­žiau pa­tir­tų stre­so. Ką jūs gal­vo­ja­te apie tas prie­mo­nes? Ačiū.

L. KUKURAITIS. Mū­sų di­džiau­sias troš­ki­mas, kad mo­bi­lio­sios gru­pės pra­dė­tų veik­ti nuo lie­pos 1 die­nos, nes iš tie­sų tai yra vi­sai nau­ja pa­slau­ga. Rei­ka­lin­ga su­rink­ti ko­man­das kiek­vie­na­me re­gio­ne ir dar jas pa­reng­ti, ap­mo­ky­ti ir pa­leis­ti nuo lie­pos 1 die­nos. Tai, kad mes iš­ban­dy­tu­me, iš­pi­lo­tuo­tu­me, sun­ku ti­kė­tis. Šiuo me­tu vi­si ter­mi­nai nu­sta­ty­ti, kad lie­pos 1 die­ną star­tuo­tų vi­sos mo­bi­lio­sios gru­pės kiek­vie­na­me re­gio­ne.

Dėl gau­sių šei­mų, kur tik­rai taip yra, kad kar­tais ten­ka ke­tu­ris ar pen­kis vai­kus pa­im­ti, ir bu­din­tys ar ki­ti glo­bė­jai ne­ap­si­i­ma to­kio vai­kų skai­čiaus, ti­kė­ti­na ir tik­rai ma­ty­ti­na, kad at­ei­ty­je Lie­tu­vo­je mes vi­sa­da tu­rė­si­me ben­druo­me­ni­nių vai­kų glo­bos na­mų, ku­riuo­se ga­lė­si­me ap­gy­ven­din­ti di­des­nes šei­mas. Ir tų ben­druo­me­ni­nių vai­kų glo­bos mes tu­rė­si­me tu­rė­ti sa­vo ap­lin­ko­je, kad vai­kai ga­lė­tų tar­pi­niu lai­ko­tar­piu at­si­dur­ti, kol bus iš­spręs­tas jų šei­mos ar­ba jų as­me­ni­nis li­ki­mas.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, ka­dan­gi šio­je se­si­jo­je pir­mas Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis, steng­si­mės, kad pa­klaus­tų vi­sų frak­ci­jų at­sto­vai. Da­bar žo­dis R. Mi­liū­tei.

R. MILIŪTĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, no­riu pa­klaus­ti jū­sų apie fi­nan­sus ir žmo­giš­kuo­sius iš­tek­lius. Jūs pats sa­vo pre­zen­ta­ci­jo­je įvar­di­jo­te tai kaip iš­šū­kius, ir tik­riau­siai vi­si su­tik­si­me, kad ir pa­čios ge­riau­sios re­for­mos ne­bus pa­vy­ku­sios, jei­gu ne­už­teks ran­kų, ku­rios jas įgy­ven­di­na.

Klau­siu ne tik dėl psi­cho­lo­gų trū­ku­mo, bet ir so­cia­li­nių dar­buo­to­jų sa­vi­val­dy­bė­se, ir šių spe­cia­lis­tų at­ly­gi­ni­mų. Ar ga­lė­tu­mė­te pa­ko­men­tuo­ti fi­nan­sus? Ko­kie re­sur­sai ga­lė­tų bū­ti ski­ria­mi, jau ski­ria­mi ar pla­nuo­ja­mi tam, kad pri­trauk­tų šiuos žmo­nes pri­si­jung­ti ir dirb­ti įgy­ven­di­nant re­for­mą.

L. KUKURAITIS. Dė­kui už klau­si­mą. Jau šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bė­je yra tam tik­ras dar­bo už­mo­kes­čių, ku­riuos gau­na so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, dis­ba­lan­sas. So­cia­li­niai dar­buo­to­jai, dir­ban­tys su šei­mo­mis, dau­ge­ly­je sa­vi­val­dy­bių gau­na di­des­nį at­ly­gi­ni­mą, ne­gu tie, ku­rie dir­ba ki­to­se sri­ty­se, to­kio­se kaip slau­gy­mas, pa­slau­gų cen­trai ir ki­ta. Tai su­si­da­ro dėl to, kad so­cia­li­nis dar­bas su ri­zi­kos šei­mo­mis yra de­le­guo­ta funk­ci­ja, ir mes, mi­nis­te­ri­ja, ski­ria­me… kiek­vie­nais me­tais pa­di­di­na­me kaž­kiek dar­bo už­mo­kes­tį. Šiuo at­ve­ju kas vyks­ta sa­vi­val­dy­bėse. Bū­tent į šias dar­bo vie­tas vie­ti­niai so­cia­li­niai dar­buo­to­jai žiū­ri kaip į pa­trauk­lias. Plius, jei­gu mes ski­ria­me 3,5 mln. at­ve­jo va­dy­bi­nin­kams iš­lai­ky­ti ir to­liau vys­ty­ti, tų re­sur­sų šiems so­cia­li­niams dar­buo­to­jams už­teks.

Klau­si­mas, ką da­ry­ti ki­tiems sa­vi­val­dy­bių dar­buo­to­jams? Bet čia mes de­ra­mės su sa­vi­val­dy­bė­mis, kad jos ir­gi kel­tų iš su­tau­py­tų lė­šų – pa­gal įsta­ty­mą su­tau­py­tas pa­ra­mos lė­šas ga­li­ma nau­do­ti dar­bo už­mo­kes­čiui. To­kiu bū­du la­biau ba­lan­suo­ti sis­te­mą ir taip vi­sas sek­to­rius… dar­bo už­mo­kes­čiai kil­tų.

PIRMININKĖ. No­rė­jo­me su­teik­ti ga­li­my­bę pa­klaus­ti frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vams. V. Kam­ble­vi­čiaus ne­ma­tau, dau­giau nie­kas nė­ra už­si­ra­šę iš jū­sų frak­ci­jos. Ta­da klau­sia G. Skais­tė. At­si­pra­šau, M. Na­vic­kie­nė.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tik­rai daug klau­si­mų ky­la – dau­giau klau­si­mų ne­gu at­sa­ky­mų. Nuo pat pra­džių jau bu­vo kel­tas klau­si­mas dėl per men­ko pa­čios re­for­mos fi­nan­si­nio įga­li­ni­mo. Ir tie klau­si­mai iki šiol yra ne­at­sa­ky­ti. Man at­ro­do, per men­kai yra nau­do­ja­mos pa­čių sa­vi­val­dy­bių kom­pe­ten­ci­jos ir yra jun­ta­mas tam tik­ras cen­tra­li­za­vi­mo su­prie­ši­ni­mas vi­sa­me kon­teks­te. Ir, man at­ro­do, čia to­kios ly­de­rys­tės tik­rai stin­ga. Bet man yra keis­tas vie­nas da­ly­kas: kai mes kal­ba­me apie jau eg­zis­tuo­jan­čias for­mas, ku­rios ga­li ma­žin­ti smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, ku­rios ga­li pa­dė­ti vai­kams, t. y. die­nos cen­trai, ku­riuo­se dir­ba tik­rai at­si­da­vę so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, ir jau ku­ris lai­kas yra ke­lia­mas klau­si­mas dėl tų die­nos cen­trų fi­nan­sa­vi­mo prin­ci­po pa­kei­ti­mo. Ne ko­kio nors kos­me­ti­nio pa­pud­ra­vi­mo ar pa­pil­do­mos do­ta­ci­jos jiems, bet tai, kad me­tų ga­le die­nos cen­trai pri­va­lo at­leis­ti sa­vo dar­buo­to­jus, yra ne­at­leis­ti­na. Jūs la­bai gra­žiai at­ra­ši­nė­jo­te į raš­tus ir iš tų raš­tų ma­ty­ti, kad dai­liai pie­šia­te pa­čių die­nos cen­trų svar­bą, bet ma­no klau­si­mas yra pa­pras­tas: ar kei­si­te fi­nan­sa­vi­mo sis­te­mą nuo ki­tų me­tų, kad fi­nan­sa­vi­mas die­nos cen­trų bū­tų ne­per­trau­kia­mas?

L. KUKURAITIS. Taip, kaip šian­dien jau at­sa­kiau, taip iš tie­sų dir­ba­ma kar­tu su Vai­kų die­nos cen­trų kon­fe­de­ra­ci­ja, ku­ri at­sto­vau­ja di­džia­jai da­liai, ypač ne­vy­riau­sy­bi­nėms, nes ne­vy­riau­sy­bi­niams cen­trams yra di­džio­ji pro­ble­ma… Kar­tu su jais per pa­va­sa­rį pa­reng­si­me mo­de­lį, ku­rį teik­si­me kar­tu su vals­ty­bės biu­dže­tu, kad už­tik­rin­tu­me tva­rų fi­nan­sa­vi­mą vi­sų vai­kų die­nos cen­trų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, mi­nist­re. Skir­tas lai­kas Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­džiui bai­gė­si. Ti­kė­si­mės, kad ki­tą sa­vai­tę, kai bus ki­tam mi­nist­rui skir­tas pus­va­lan­dis, Sei­mo na­riai bus ak­ty­ves­ni ir ga­lė­si­me sėk­min­giau ves­ti…

 

15.31 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Seimo spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos pagal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rių gru­pės tei­ki­mą pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riui Ar­tū­rui Skar­džiui pa­grįs­tu­mui iš­tir­ti ir iš­va­dos dėl pa­grin­do pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są pa­tei­ki­mo su­da­ry­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1803(2) (pa­tei­ki­mas ir svars­ty­mas)

 

Da­bar ant­ra­sis po­pie­ti­nės dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos pa­gal Sei­mo na­rių gru­pės tei­ki­mą pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Sei­mo na­riui Ar­tū­rui Skar­džiui pa­grįs­tu­mui iš­tir­ti ir iš­va­dos dėl pa­grin­do pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są pa­tei­ki­mo su­da­ry­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1803. Kvie­čiu į tri­bū­ną tei­kė­ją V. Gai­lių. Pra­šom.

V. GAILIUS (LSF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Gar­būs ko­le­gos, pir­miau­sia pa­žy­mė­ti­na, kad, ver­ti­nant Sei­mo na­rio A. Skar­džiaus tik­ruo­sius veiks­mus, bū­ti­na ver­tin­ti ne epi­zo­diš­kai at­ski­rus san­do­rius, bet bū­ti­na įver­tin­ti sis­te­miš­kai lai­ko ir tęs­ti­nu­mo po­žiū­riu. Tai ne­ga­li bū­ti pri­skir­ti­na vien­kar­ti­nio, at­si­tik­ti­nio po­bū­džio do­mė­ji­mui­si ener­ge­ti­kos sek­to­riu­mi. Sei­mo na­rio A. Skar­džiaus veiks­mai pa­tvir­ti­no jo tie­sio­gi­nį, tęs­ti­nį ir as­me­ni­nį su­in­te­re­suo­tu­mą dėl at­si­nau­ji­nan­čios elek­tros ener­gi­jos ga­my­bos re­gu­lia­vi­mo. Bū­tent dėl šių prie­žas­čių Sei­mo su­da­ry­ta lai­ki­no­ji ko­mi­si­ja, tir­da­ma pa­ves­tus klau­si­mus, su­da­rė chro­no­lo­gi­ne tvar­ka įvy­kių sche­mas, ku­rios aiš­kiai iden­ti­fi­kuo­ja, kad Sei­mo na­rys A. Skar­džius nuo­lat bu­vo su­si­jęs su vė­jo ir sau­lės ener­ge­ti­kos ver­slu bei ga­li­mai at­sto­va­vo jų in­te­re­sams. Ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su me­džia­ga, pri­dė­ta prie nu­ta­ri­mo ir lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos iš­va­dų, ten pa­tei­kia­mos šios sche­mos.

Ste­bi­mas veiks­mų tęs­ti­nu­mas ir šio­je ka­den­ci­jo­je. Tai yra skly­pų nuo­mos su­tar­tis nė­ra nu­trauk­ta, o 2017 m. ko­vo 22 d. ir 2017 m. ge­gu­žės 3 d. Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te… A. Skar­džiaus ini­cia­ty­va Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas dar pra­ėju­sio­s ka­den­ci­jo­s – 2016 m. bir­že­lio 7 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je bu­vo pa­skir­tas pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu svars­tant šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. A. Skar­džius Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te pa­skir­tas iš­va­dos dėl tei­sės ak­to pro­jek­to ren­gė­ju svars­tant Vy­riau­sy­bės pa­teik­tą At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo at­ski­rų straips­nių pa­kei­ti­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4444. A. Skar­džius, at­sto­vau­da­mas UAB „Bal­tic Ener­gy Group“ in­te­re­sams, ak­ty­viai ir sis­te­min­gai jam prieš­ta­ra­vo, vil­ki­no jo svars­ty­mą ir klai­di­no ki­tus Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­rius. 2018 m. ko­vo 14 d. re­gist­ruo­tas Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tas „Dėl spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos pa­gal Sei­mo na­rių gru­pės tei­ki­mą pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Sei­mo na­riui Ar­tū­rui Skar­džiui pa­grįs­tu­mui iš­tir­ti ir iš­va­dos dėl pa­grin­do pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są pa­tei­ki­mo su­da­ry­mo“. Pro­jek­to es­mė.

Pir­ma. Sei­mo na­rys A. Skar­džius, vyk­dy­da­mas sa­vo pa­rei­gas, įvai­rias pa­rei­gas, ir ne kaip Sei­mo na­rys, 2009–2017 me­tais vei­kė su juo su­si­ju­sių įmo­nių nau­dai ir pri­ta­rė ap­si­mes­ti­nio san­do­rio su už­da­rą­ja ak­ci­ne ben­dro­ve „Nau­jo­ji ener­gi­ja“ su­da­ry­mui ga­li­mai siek­da­mas nu­slėp­ti tik­rą­ją jo as­me­ni­nių, šei­mi­nių pa­ja­mų kil­mę bei są­sa­ją su vė­jo ener­ge­ti­ka. Pa­tei­kė sa­vo kan­di­da­tū­rą ir vei­kė turėdamas nuo­la­ti­nį in­te­re­sų kon­flik­tą Sei­mo Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jo­je ir Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te, įskai­tant ir 2016–2020 me­tų ka­den­ci­jos dar­bą Sei­me. Ne­dek­la­ra­vo ir ne­už­tik­ri­no, kad bū­tų de­kla­ruo­ta tik­ro­ji jo as­me­ni­nė (šei­mi­nė) pa­ja­mų kil­mė iš vė­jo ener­ge­ti­kos pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo ir jų veik­los są­ly­gų. Klai­di­no vi­suo­me­nę de­kla­ruo­da­mas ga­li­mai ap­si­mes­ti­nį san­do­rį su UAB „Re­no­va­ci­jos part­ne­riai“, o ne su tik­rą­ja san­do­rio ša­li­mi – UAB „Nau­jo­ji ener­gi­ja“. Pa­tei­kė sa­vo kan­di­da­tū­rą ir da­ly­va­vo Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to ir Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos veik­lo­je, įskai­tant ir 2016–2020 me­tų nau­jo­sios ka­den­ci­jos dar­bą Sei­me.

Sei­mo na­rys A. Skar­džius, kaip že­mės skly­po Čiū­te­lių kai­me Ši­lu­tės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ben­dra­sa­vi­nin­kis, jo pa­ties ra­šy­ti­niu pri­ta­ri­mu gau­na fi­nan­si­nę nau­dą iš su­tuok­ti­nės su­da­ry­tos nuo­mos ir už­sta­ty­mo tei­sės su­tei­ki­mo su­tar­ties. Nuo­mos su­tar­tis su­da­ry­ta su įmo­ne UAB „Re­no­va­ci­jos part­ne­riai“, ta­čiau su­sie­ta su UAB „Nau­jo­ji ener­gi­ja“ vė­jo jė­gai­nių par­ko pri­pa­ži­ni­mu tin­ka­mu nau­do­ti. San­do­ris tarp A. Skar­džiaus su­tuok­ti­nės ir UAB „Re­no­va­ci­jos part­ne­riai“ yra ga­li­mai ap­si­mes­ti­nis, su­da­ry­tas sie­kiant nu­slėp­ti tik­rą­ją nuo­mos su­tar­ties ša­lį – UAB „Nau­jo­ji ener­gi­ja“, o jo da­ly­ką su­da­ro pa­ja­mos iš vė­jo ener­ge­ti­kos, ne iš že­mės skly­po nuo­mos.

A. Skar­džius, ei­da­mas Sei­mo na­rio pa­rei­gas, ga­lė­jo ir ga­li tie­sio­giai ar ne­tie­sio­giai da­ry­ti įta­ką gau­na­mos fi­nan­si­nės nau­dos dy­džiui pa­gal nuo­mos su­tar­tį ir at­lik­ti ki­tus veiks­mus, pa­lan­kius UAB „Nau­jo­ji ener­gi­ja“ ir ki­tai su­si­ju­siai įmo­nei, ku­ri ak­ty­viai vei­kia ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je Lie­tu­vo­je. To­dėl Sei­mo na­rio A. Skar­džiaus ga­li­mas ne­są­ži­nin­gu­mas ir elg­se­na nei­giant in­te­re­sų kon­flik­to eg­zis­ta­vi­mą, ne­nu­si­ša­li­nant nuo Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to ir Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos veik­lų, net ir vi­suo­me­nei pa­aiš­kė­jus apie jo in­te­re­sų kon­flik­tą bei as­me­ni­nių (šei­mos) pa­ja­mų kil­mę iš UAB „Nau­jo­ji ener­gi­ja“, ga­li­mai šiurkš­čiai dis­kre­di­ta­vo ir kom­pro­mi­ta­vo ne tik jo, kaip Sei­mo na­rio, bet ir Sei­mo au­to­ri­te­tą ir veik­lą vals­ty­bei stra­te­giš­kai svar­bia­me ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je.

Tei­kė sa­vo kan­di­da­tū­rą ir vei­kė kaip Sei­mo par­la­men­ti­nės gru­pės su Bal­ta­ru­si­ja pir­mi­nin­kas eg­zis­tuo­jant aki­vaiz­džiam jo as­me­ni­niam (šei­mos) in­te­re­sui ver­slu Bal­ta­ru­si­jo­je (be­je, šį ver­slą, ne pa­slap­tis, kon­tro­liuo­ja vie­tos KGB) ir ga­li­ma pri­klau­so­my­be nuo Bal­ta­ru­si­jos įmo­nės „In­ves­te­ner­gost­roj“ ak­ci­nin­kų ir kre­di­to­rių. Ne­at­sklei­dė reikš­min­gų ap­lin­ky­bių dėl sa­vo są­sa­jų su Bal­ta­ru­si­jos įmo­ne „In­ves­te­ner­gost­roj“, jos ak­ci­nin­kais ir kre­di­to tei­kė­ju – Bal­ta­ru­si­jos ban­ku „Bel­gaz­prom­bank“, nors tai ga­lė­jo ir ga­li tu­rė­ti įta­kos Sei­mo na­rio A. Skar­džiaus par­la­men­ti­nei veik­lai ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je.

Lie­tu­vos ban­kai, be­je, at­si­sa­kė fi­nan­suo­ti Bal­ta­ru­si­jos įmo­nės „In­ves­te­ner­gost­roj“ sau­lės ba­te­ri­jų mo­du­lių ir vė­jo jė­gai­nių sta­ty­bos pro­jek­tus Bal­ta­ru­si­jo­je dėl pro­jek­to ri­zi­kin­gu­mo. Bal­ta­ru­si­jos įmo­nės „In­ves­te­ner­gost­roj“ pa­grin­di­nio kre­di­to­riaus – ban­ko „Bel­gaz­prom­bank“, su­tei­ku­sio ri­zi­kin­gam pro­jek­tui pa­sko­lą, ak­ci­nin­kas „RAO Gaz­prom“ tu­ri tie­sio­gi­nių in­te­re­sų Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je ir, vi­suo­ti­nai ži­no­ma, Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je nau­do­ja­si sa­vo įta­ka pa­žeis­da­mas Lie­tu­vos in­te­re­sus. In­for­ma­ci­ja apie šio ver­slo fi­nan­sa­vi­mą ne­dis­po­na­vo Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos. Duo­me­nis apie fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nį gau­ti An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos ty­ri­mo ap­klau­sų me­tu. Nors su­pra­to­me, kad Ru­si­ja nau­do­ja­si šia Bal­ta­ru­si­jos plat­for­ma, ir Ru­si­jos KGB, is­to­riš­kai jau ret­ros­pek­ty­viai žiū­rint, ma­to­me, kad vei­kia per Bal­ta­ru­si­jos KGB į Lie­tu­vą.

Ko­dėl? Ko­dėl ne­ži­no­jo mū­sų vals­ty­bė? Ko­dėl ne­iš­ny­ko ap­lin­ky­bės, nu­sta­ty­tos par­la­men­ti­nio ty­ri­mo me­tu dėl Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to pul­ki­nin­ko V. Po­ciū­no žū­ties, ir „Gaz­pro­mo“ įta­ka, ku­ri bu­vo iden­ti­fi­kuo­ta šia­me ty­ri­me, iki šiol ga­li­mai ne­nu­trū­ko, nes duo­me­nų mes ty­ri­mo me­tu ne­ga­vo­me, o pa­mi­nė­to anks­tes­nio V. Po­ciū­no žū­ties ty­ri­mo me­tu bu­vo iden­ti­fi­kuo­ti as­me­nys, ku­rie tuo me­tu vei­kė Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­te ir vei­kė da­rant įta­ką „Gaz­pro­mui“. Ar šie as­me­nys šian­dien ne­be­dir­ba? O gal jie da­ro kar­je­rą šio­je ins­ti­tu­ci­jo­je? Nuo­šir­džiai ti­kiu, kad Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas per sa­vo ty­ri­mą iden­ti­fi­kuos, ar mū­sų la­bai svar­biai ins­ti­tu­ci­jai ne­bė­ra „Gaz­pro­mo“ įta­kos.

PIRMININKĖ. Ko­le­ga, dar pa­li­ki­te lai­ko klau­si­mams.

V. GAILIUS (LSF). Taip. Ka­dan­gi Bal­ta­ru­si­jos įmo­nės „In­ves­te­ner­gost­roj“ kre­di­to­rius „Bel­gaz­prom­bank“ ga­li tu­rė­ti tie­sio­gi­nę įta­ką Bal­ta­ru­si­jos įmo­nės „In­ves­te­ner­gost­roj“ veik­lai, vi­suo­me­nei ga­lė­jo kil­ti abe­jo­nių, kad Sei­mo na­rio A. Skar­džiaus par­la­men­ti­nei veik­lai ga­lė­jo ir ga­li tu­rė­ti įta­kos Bal­ta­ru­si­jos įmo­nės ak­ci­nin­kai, kre­di­to­riai vals­ty­bei stra­te­giš­kai svar­bia­me ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je (Lie­tu­vos Res­pub­li­kos na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pa­grin­dų įsta­ty­mo IV sky­rius), Sei­me svars­tant įsta­ty­mų pro­jek­tus dėl Bal­ta­ru­si­jai ypač svar­bios Ast­ra­vo bran­duo­li­nės elek­tri­nės sta­ty­bos ir san­ty­kių su Bal­ta­ru­si­ja. Tai­gi Sei­mo na­rys A. Skar­džius ga­li­mai šiur­kš­čiai dis­kre­di­ta­vo ir kom­pro­mi­ta­vo ne tik Sei­mo na­rio, bet ir Sei­mo au­to­ri­te­tą ir re­pu­ta­ci­ją. Sei­mo na­rio A. Skar­džiaus veiks­mai tiek pra­ei­tos, tiek šios ka­den­ci­jos Sei­me pa­tvir­tino jo tie­sio­gi­nį tęs­ti­nį ir as­me­ni­nį su­in­te­re­suo­tu­mą at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos ga­my­bos re­gu­lia­vi­mu ir ga­li tu­rė­ti tie­sio­gi­nės įta­kos da­bar­ti­nei jo veik­lai. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Jū­sų no­ri klaus­ti ir pir­mo­ji klau­sia R. Juk­ne­vi­čie­nė. Pra­šom.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ra­sa, klausk, už­si­ra­šai klaus­ti ir vaikš­tai.

R. JUKNEVIČIENĖ (TS-LKDF). Taip, la­bai at­si­pra­šau. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, dė­ko­ju jums už at­lik­tą tik­rai la­bai su­dė­tin­gą dar­bą, aš čia ma­tau, kad žmo­nės, vi­suo­me­nė la­bai do­mi­si šia te­ma, se­ka, ste­bi. Aš šį kar­tą pa­si­nau­do­siu žmo­nių už­duo­tu klau­si­mu ir jums jį per­duo­du. Net ir su pa­var­de ga­liu pa­sa­ky­ti – R. Sa­daus­kas, žur­na­lis­tas, ap­žval­gi­nin­kas, man ne­se­niai pa­ra­šė (ci­tuo­ju): „Žiū­rint į A. Skar­džiaus veik­los vi­su­mą, ku­rią jūs ir­gi čia iš­dės­tė­te, jis ža­lin­ges­nis už de­šimt bas­čių. Ar pri­tar­tu­mė­te to­kiai nuo­mo­nei, sklin­dan­čiai iš tau­tos?“

V. GAILIUS (LSF). Be jo­kios abe­jo­nės, aš at­krei­piau dė­me­sį į tęs­ti­nę veik­lą, į tęs­ti­nę vei­k­lą ir ne į at­ski­rus epi­zo­dus, o į sis­te­mi­nį vei­ki­mą. O ana­li­zuo­jant si­tu­a­ci­ją dėl ver­slo Bal­ta­ru­si­jo­je, be jo­kios abe­jo­nės, šiaip sau „Gaz­pro­mas“ to­kių pro­jek­tų ne­fi­nan­suo­tų, be jo­kios abe­jo­nės, ši sri­tis yra Bal­ta­ru­si­jos KGB (Ru­si­jos KGB veik­los plat­for­mos) kon­tro­liuo­ja­ma sri­tis. Taip, aš su­tik­čiau su to­kia nuo­mo­ne.

PIRMININKĖ. Klau­sia J. Raz­ma. Pra­šom.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, kaip ži­no­me, A. But­ke­vi­čius, bū­da­mas prem­je­ru, Su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo pro­jek­tą pa­skel­bė svar­biau­siu ir to­kiu sa­vo as­me­ni­niu stra­te­gi­niu tiks­lu. Kaip ži­no­me, to pro­jek­to pa­grin­di­nis įgy­ven­din­to­jas – R. Ma­siu­lis A. But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bė­je ta­po ener­ge­ti­kos mi­nist­ru ir da­bar jis yra mi­nist­ru. Ne­pai­sy­da­mas tų ap­lin­ky­bių, A. Skar­džius ar­šiai puo­lė šį pro­jek­tą, skelb­da­mas, kad jis ko­rum­puo­tas, kad kaž­ko­kie of­šo­rai ten mai­šo­si ir vis­kas ten pras­tai pa­da­ry­ta, tam tik­ra pras­me net pri­si­im­da­mas po­li­ti­nę ri­zi­ką, nes iš­ėjo prieš­prie­ša su sa­vo po­li­ti­niu ly­de­riu. Kaip jūs ma­no­te, kas ga­lė­jo nu­lem­ti to­kį ar­šų vei­ki­mą prieš tą pro­jek­tą?

V. GAILIUS (LSF). Ir ne tik prieš šį pro­jek­tą, bet ir prieš 2016 me­tais sku­bos tvar­ka teik­tą A. But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bės pro­jek­tą, apie ku­rį aš jau kal­bė­jau. Šis pro­jek­tas tu­ri tie­sio­gi­nį prie­žas­ti­nį ry­šį, tie­sio­gi­nį prie­žas­ti­nį ry­šį, su, ma­no nuo­mo­ne, A. Skar­džiaus gau­na­mo­mis pa­ja­mo­mis, o tos pa­ja­mos, kai ki­ti nuo­mo­to­jai gau­na 750, jei­gu už dvi jė­gai­nes, tai bū­tų tik­rai ne virš 20 tūkst., o jū­sų in­for­ma­ci­ja iš tik­rų­jų ver­ta at­ski­ro NSGK įver­ti­ni­mo at­lie­ka­ma­me par­la­men­ti­nia­me ty­ri­me, apie tai aš jau ir už­si­mi­niau.

PIRMININKĖ. Klau­sia Ž. Pa­vi­lio­nis. Pra­šom.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Pro­jek­tai, ku­riuos po­nas A. Skar­džius ga­na ag­re­sy­viai puo­lė, nė­ra tik Lie­tu­vos pro­jek­tai, tai yra ir ener­ge­ti­niai pro­jek­tai, ap­iman­tys vi­so re­gio­no ener­ge­ti­nį sau­gu­mą, kai­my­nų sau­gu­mą, trans­at­lan­ti­nį sau­gu­mą. Ar jums yra ži­no­ma tų ša­lių nuo­mo­nė, ar­gu­men­tai ar nuo­sta­tos dėl po­no A. Skar­džiaus veik­los? Ar jūs ta­rė­tės su kai­my­nais? Ma­ne, kaip di­plo­ma­tą, aiš­ku, to­kie sig­na­lai pa­siek­da­vo.

V. GAILIUS (LSF). Ne, par­la­men­ti­nia­me ty­ri­me mes ne­dis­ku­ta­vo­me su už­sie­nio part­ne­riais, mes pa­si­tel­kė­me mū­sų ins­ti­tu­ci­jas ir dis­po­na­vo­me ta in­for­ma­ci­ja, ku­ri bu­vo nu­sta­ty­ta tvar­ka gau­ta iš mū­sų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, ku­rių veik­la tu­rė­tų bū­ti nu­kreip­ta į jū­sų iš­sa­ky­tas po­zi­ci­jas. Ačiū.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Skar­džius. Pra­šom.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ry­te iš­pla­ti­nau Sei­mo na­riams pa­reiš­ki­mą, kvies­da­mas su­da­ry­ti Sei­mo ty­ri­mo ko­mi­si­ją, jau tre­či­ą­ją, tuo pa­čiu klau­si­mu. Ka­dan­gi anks­tes­ni re­zul­ta­tai, dėl ku­rių sten­gė­si ger­bia­ma­sis V. Gai­lius, čia sto­vin­tis tri­bū­no­je, ne­įti­ko už­sa­ko­vui. Ma­nau, kad tai vie­nin­te­lis bū­das de­mas­kuo­ti Sei­mo pro­ku­ro­rą ir tei­sė­ją vie­na­me as­me­ny­je, tai yra V. Gai­liaus me­lą, sklei­džia­mą čia ir da­bar. Te­rei­kia tu­rė­ti tur­būt V. Gai­liaus akis, kad skleis­tum to­kį me­lą.

O da­bar pra­ne­šė­jui. Ar jūs ga­li­te įvar­din­ti nors vie­ną par­la­men­tą, ne­bū­ti­nai Eu­ro­po­je, kur par­la­men­to An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai va­do­vau­tų už ko­rup­ci­ją, ky­ši­nin­ka­vi­mą, pre­ky­ba po­vei­kiu tei­sia­mos par­ti­jos ly­de­ris. Ir ko­dėl nie­kam Sei­me dėl to nė­ra gė­da, net ir G. Land­sber­giui.

V. GAILIUS (LSF). Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga, ir jums ge­ros die­nos no­rė­čiau pa­lin­kė­ti. Ta­čiau tei­ki­mą pa­si­ra­šė 38 Sei­mo na­riai ir Sei­mo nu­ta­ri­mas ati­tin­ka Sta­tu­to ir Kon­sti­tu­ci­jos rei­ka­la­vi­mus.

Dėl ant­ros da­lies jū­sų klau­si­mo no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad vos tik bu­vo pa­skelb­ta apie įta­ri­mus Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jū­džiui, nors tuo lai­ko­tar­piu, kai da­bar yra in­kri­mi­nuo­ja­mi nu­si­kal­timai, aš ne­bu­vau nei Li­be­ra­lų są­jū­džio na­riu, nei tos par­ti­jos va­do­vu, vos tik bu­vo pa­skelb­ta apie įta­ri­mus, ko­mi­si­jai pa­tei­kiau at­si­sta­ty­di­ni­mo pa­reiš­ki­mą, ta­čiau ko­mi­si­jos na­riai po­sė­dy­je bal­sa­vo ir pa­ve­dė man to­liau ei­ti pa­rei­gas. Aš tu­riu ko­mi­si­jos na­rių pa­si­ti­kė­ji­mo man­da­tą, ta pras­me vi­so Sei­mo pa­si­ti­kė­ji­mo man­da­tą. Ačiū jums už klau­si­mą.

Ga­lė­čiau ko­le­gai Sei­mo na­riui at­sa­ky­ti ir į ki­tus tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­čius pa­skleis­tus fak­tus pra­ei­tą ket­vir­ta­die­nį, bet, ma­nau, jū­sų bran­gaus lai­ko dėl to iš­sa­ky­to šmeiž­to ne­ver­ta truk­dy­ti.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Ku­bi­lius. Pra­šom.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, aš ti­kiuo­si, kad A. Skar­džius la­bai ne­su­si­ner­vins dėl ma­no klau­si­mo, bet ma­no klau­si­mas la­bai pa­pras­tas ir toks, sa­ky­čiau, ūkiš­kas. Ar aš tei­sin­gai su­pran­tu, kad iš tik­rų­jų A. Skar­džius ir da­bar nuo­lat gau­na pa­ja­mas iš skly­po nuo­mos vė­jo ener­ge­ti­kos kom­pa­ni­joms ir tos pa­ja­mos iš skly­po nuo­mos žen­kliai vir­ši­ja to­je rin­ko­je mo­ka­mos nuo­mos ta­ri­fus? Ir tai ga­li­ma trak­tuo­ti kaip re­gu­lia­rų, pa­slėp­tą ir ne­są­ži­nin­gą ver­slo sub­jek­tų už­mo­kes­tį ger­bia­ma­jam A. Skar­džiui, jei­gu ga­li­ma va­din­ti ger­bia­mu, už to­kiam ver­slui nau­din­gą veik­lą Sei­me. Jei­gu tei­sin­gai su­pran­tu, ly­giai tą pa­tį po­nas A. Skar­džius gau­na ir iš Bal­ta­ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jo­je vei­kian­čių jo sau­lės ener­ge­ti­kos įmo­nių per žen­kliai di­de­lį ta­ri­fą. Sa­ky­ki­te, jūs tu­rė­jo­te pa­tir­ties tir­ti or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo įvai­rių gru­puo­čių veik­lą, ar yra to­kia prak­ti­ka mo­kė­ti pa­di­din­tus nuo­mos mo­kes­čius? Mo­kė­ti pa­gal ko­kius nors žen­kliai di­des­nius ta­ri­fus? Ar tai yra įpras­ta prak­ti­ka nu­si­kals­ta­mų or­ga­ni­za­ci­jų veik­lo­je?

V. GAILIUS (LSF). Ačiū už klau­si­mą. Nu­ta­ri­mo pa­ren­gi­mo die­ną mes ne­tu­rė­jo­me, aš ne­tu­rė­jau ir ko­le­gos pa­si­ra­šė po tei­ki­mu, ne­tu­rė­jo duo­me­nų, kad su­tar­tys yra nu­trauk­tos, mes to­kių duo­me­nų ne­tu­rė­jo­me. Jei­gu bus su­da­ry­ta lai­ki­no­ji ty­ri­mo ko­mi­si­ja, ji įver­tins, ar šian­dien tos su­tar­tys te­be­si­tę­sia, ar Sei­mo na­rys A. Skar­džius ir to­liau ga­li­mai yra pri­klau­so­mas nuo „Gaz­pro­mo“, ar Sei­mo na­rys ir to­liau yra pri­klau­so­mas nuo ūkio sub­jek­tų, ak­ty­viai vei­kian­čių ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je. Į šį klau­si­mą tu­rės at­sa­ky­ti ko­mi­si­ja, jei­gu ji šian­dien po pa­tei­ki­mo, svars­ty­mo ir pri­ėmi­mo bus su­da­ry­ta.

O for­mų yra įvai­rių. Aš ma­nau, kad Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas taip pat at­sa­kys į dau­ge­lį klau­si­mų ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba, pro­ku­ra­tū­ra ben­dra­dar­biaus su ko­mi­si­ja. Šian­dien tur­būt jau yra ki­to­kia si­tu­a­ci­ja šia­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me ir par­la­men­tas gaus daug ir pa­ti­ki­mes­nės in­for­ma­ci­jos. Be jo­kios abe­jo­nės, yra at­lie­ka­mas ir Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos. Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­rius at­lie­ka mo­kes­ti­nį ty­ri­mą, ku­ria­me ben­dra­dar­biau­ja ir su už­sie­nio vals­ty­bių part­ne­riais. Ši in­for­ma­ci­ja tur­būt ir­gi bus nau­din­ga ko­mi­si­jos dar­bui.

PIRMININKĖ. Klau­sia R. Sin­ke­vi­čius. Pra­šom.

R. SINKEVIČIUS (LSDDF). La­bai ačiū ger­bia­mai po­sė­džio pir­mi­nin­kei. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, ži­no­ma, jū­sų ty­ri­mo ko­mi­si­jos iš­va­do­se yra pa­mi­nė­tos ir A. Skar­džiaus ini­cia­ty­vos to­bu­li­nant ar­ba tei­kiant pa­siū­ly­mus at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos tei­si­nei ba­zei. Gal ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti, kiek to­kių ini­cia­ty­vų ger­bia­mas A. Skar­džius ro­dė kaip Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos pir­minin­kas ar­ba as­me­niš­kai teik­da­mas įsta­ty­mų pa­tai­sas ir kiek iš jų bu­vo Sei­me svars­ty­ta ir pri­tar­ta?

V. GAILIUS (LSF). Ačiū už su­dė­tin­gą klau­si­mą. Aš tiks­lios sta­tis­ti­kos jums ne­pa­teik­siu, ta­čiau ma­tau no­rą iš­tru­pin­ti sis­te­mą. O aš kal­bu apie sis­te­min­gą vei­ki­mą, sis­te­min­gą vei­ki­mą kon­kre­taus ūkio sub­jek­to nau­dai ir ūkio sub­jek­to, iš ku­rio yra gau­na­mos pa­ja­mos. Taip, A. Skar­džius šio­je sri­ty­je, tei­sė­kū­ro­je, bu­vo ak­ty­vus. Jums prie nu­ta­ri­mo pro­jek­to yra pri­dė­tos jau šios ka­den­ci­jos Sei­mo ko­mi­te­to po­sė­džių ste­nog­ra­mos. Šio­se ste­nog­ra­mo­se jūs ma­to­te jo ak­ty­vų vei­ki­mą ir šia­me par­la­men­te. Tiks­lių sta­tis­ti­nių duo­me­nų aš ne­tu­riu. Ga­lė­tu­me už­klaus­ti. Ir jums ge­ros die­nos, po­ne Skar­džiau.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dė­ko­ju, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. (Bal­sai sa­lė­je) Lai­kas klaus­ti bai­gė­si. Mo­ty­vai už ko­mi­si­jos su­da­ry­mą. Pir­ma­sis kal­ba J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, gir­di­me, kad ir pats A. Skar­džius pra­šo su­da­ry­ti ko­mi­si­ją, tai aš ma­nau, ją rei­kia su­da­ry­ti, nes klau­si­mų yra daug. Pra­ne­šė­jas ne į vi­sus at­sa­kė, kad ir į ma­no pa­teik­tą klau­si­mą dėl ypač ak­ty­vaus ir ar­šaus vei­ki­mo prieš Su­skys­tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo pro­jek­tą, stra­te­giš­kai be­ne svar­biau­sią Lie­tu­vai pas­ta­ruo­ju me­tu. Yra daug klaus­tu­kų dėl ypa­tin­go A. Skar­džiaus en­tu­ziaz­mo ku­riant par­la­men­ti­nių ry­šių drau­gys­tę su Bal­ta­ru­si­jos par­la­men­tu, gru­pe Sei­me, ži­nant, kad yra ten jo pa­ties šei­mos ver­slo in­te­re­sų. Klau­si­mų yra dėl „Gaz­pro­mo“ įta­kos, grįž­tant prie to pa­ties ter­mi­na­lo pro­jek­tų ir ma­tant „Gaz­pro­mo“ ban­ko fi­nan­sa­vi­mą to mi­nė­to pro­jek­to Bal­ta­ru­si­jo­je. Yra klau­si­mų dėl ini­ci­juo­tų A. Skar­džiaus pa­tai­sų dėl at­si­nau­ji­nan­čių ener­ge­ti­kos iš­tek­lių įsta­ty­mų. Taip, kar­tais ban­do­ma pri­si­deng­ti, kad tai yra ko­lek­ty­vi­nės pa­tai­sos, ne jo vie­no, bet pa­ra­šas vis tiek yra. Ma­nau, kad rei­kia at­sa­ky­ti į tuos klau­si­mus, kiek tos par­la­men­ti­nės ini­cia­ty­vos ir vi­si tie veiks­mai bu­vo są­ly­go­ti pri­va­čių ar mū­sų vals­ty­bei prie­šiš­kų in­te­re­sų, kiek, sa­ky­ki­me, kaž­kas su­si­klos­tė ne­ty­čia. Tai aš kvie­čiu bal­suo­ti už ko­mi­si­jos su­da­ry­mą ir siek­ti gau­ti ob­jek­ty­vius at­sa­ky­mus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vų iš­sa­ky­ti prieš nie­kas ne­no­ri. Pra­šom ap­si­spręs­ti dėl ko­mi­si­jos su­da­ry­mo po pa­tei­ki­mo. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 117 Sei­mo na­rių: už – 111, prieš – 1, su­si­lai­kė 5. Po pa­tei­ki­mo ko­mi­si­jos su­da­ry­mui yra pri­tar­ta.

Svars­ty­mo sta­di­ja. Ar yra no­rin­čių kal­bė­ti? Kvie­čia­me į tri­bū­ną R. Juk­ne­vi­čie­nę. Pra­šom. Frak­ci­jos var­du.

R. JUKNEVIČIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, su­pran­tu, kiek pur­vo vėl pa­pils po­nas A. Skar­džius, pa­ma­tęs ma­ne tri­bū­no­je, ta­čiau tie­sa yra svar­biau. Vi­sų pir­ma no­riu pa­dė­ko­ti Vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­jai už tai, kad jie pa­re­mia mū­sų siū­ly­mą pra­dė­ti svars­ty­ti šį klau­si­mą Sei­mo po­sė­dy­je ir ti­kiu, kad yra pa­si­ruo­šę tik­ram ap­si­va­ly­mui. Kiek­vie­no­je is­to­ri­jo­je svar­bu su­pras­ti kon­teks­tą, ir aš kal­bė­siu apie jį.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę prie­sai­ką su­lau­žiu­siam M. Bas­čiui bu­vo leis­ta iš­ei­ti pa­čiam. Šian­dien an­tra to pa­ties fil­mo se­ri­ja – A. Skar­džius. Man skir­tu­mas tarp jų yra tik toks, kad su M. Bas­čiu dir­bo „Ro­sa­tomas“, o su A. Skar­džius yra „Gasp­romo“ klien­tas. Skir­tu­mas dar ir tas, kad A. Skar­džiaus at­ve­ju už il­ga­me­tį dar­bą Krem­liaus in­te­re­sų nau­dai ma­ty­ti aki­vaiz­dus at­ly­gis. Pir­mas vie­šas epi­zo­das, kai ki­lo abe­jo­nių, kad Sei­mo na­rys dir­ba už ne­leis­ti­ną at­ly­gį, bu­vo dar ta­da, kai Mask­vos ar­mė­nai iš A. Skar­džiaus šei­mos nu­pir­ko tur­tą Dau­guo­se. Kaip tik nuo to keis­to san­do­rio Dau­guo­se pra­si­dė­jo ne­įti­kė­ti­nas A. Skar­džiaus in­te­re­sas ener­ge­ti­ko­je. Iki tol dir­bęs su vai­siais ir uo­go­mis, stai­ga pra­dė­jo juo­din­ti Su­skys­tin­tųjų du­jų ter­mi­na­lą, nor­ve­gų in­ves­tuo­to­jus ir vi­sus, ku­rie šį pro­jek­tą pra­dė­jo įgy­ven­din­ti. Vi­sos A. Skar­džiaus ži­nu­tės prieš ter­mi­na­lą žo­dis žo­din su­ta­po su „Gaz­promo“ sklei­džia­ma dez­in­for­ma­ci­ja. Be­je, Dau­gų san­do­ris bu­vo keis­tas ne tik dėl keis­tų Mask­vos ar­mė­nų, tu­rin­čių ry­šį su gar­sio­jo A. Ka­re­li­no fon­du, bet ir tuo, kad nu­pirk­tas tur­tas taip ir sto­vi ap­leis­tas.

At­ly­giai A. Skar­džiui yra tęs­ti­niai, ge­og­ra­fi­ja įvai­ri. Bal­ta­ru­si­jo­je A. Skar­džiaus šei­ma ga­vo itin pa­trauk­lią do­va­ną – pa­lan­kūs sau­lės ener­gi­jos ta­ri­fai, „Gaz­promo“ pa­sko­la. Kas ga­li pa­neig­ti, jog ne už ak­ty­vų dar­bą R. Ja­nu­tie­nės lai­do­se Bal­ta­ru­si­jos Dau­gų gru­pė­je, Sei­mo sa­lė­je pi­lant pur­vą ir liūd­nos at­min­ties ano Sei­mo ko­mi­si­jo­je bu­vo ši­ta pa­sko­la? NSGK na­riai yra ge­rai in­for­muo­ti, kaip vei­kia Krem­liaus žval­gy­bos, sie­kian­čios at­si­ly­gin­ti sau nau­din­giems žmo­nėms. Ne tik pi­ni­gais, bet ir siū­ly­da­mi ver­slą per įvai­rias su Krem­liu­mi su­si­ju­sias įmo­nes Ru­si­jo­je ir Bal­ta­ru­si­jo­je. Tai­gi šios ap­kal­tos es­mė – už kiek pir­ko Sei­mo na­rį tiek lie­tu­viš­kos, tiek ru­siš­kos ener­ge­ti­kos ben­dro­vės už jo pa­slau­gas? Vė­jo ben­dro­vės at­ly­giai už veik­lą Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jo­je su­tei­kė per žen­kliai di­des­nę nei rin­kos kai­na A. Skar­džiaus že­mės nu­omą, „Gaz­promo“ in­te­re­sus ir at­si­ly­gi­ni­mo bū­dus jau mi­nė­jau.

Ma­no klau­si­mas – kuo ski­ria­si at­ly­gis E. Ma­siu­liui, ku­ris pa­li­ko Sei­mą ne­lauk­da­mas ap­kal­tos, ir at­ly­gis A. Skar­džiui? Tik įpa­ka­vi­mu. Žmo­nės ati­džiai ste­bi šią po­sė­džio da­lį, ra­šo ar­gu­men­tus.

Aš jau klaus­da­ma mi­nė­jau, baig­da­ma sa­vo kal­bą dar kar­tą pa­mi­nė­siu. Štai R. Sa­daus­kas man pa­ra­šė ne­se­niai. Ci­tuo­ju: „Žiū­rint į A. Skar­džiaus veik­los vi­su­mą, jis ža­lin­ges­nis už de­šimt Bas­čių.“ Ci­ta­tos pa­bai­ga.

PIRMININKĖ. Ki­tas da­ly­vau­jan­tis dis­ku­si­jo­se – Ž. Pa­vi­lio­nis. Pra­šom.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). La­bai ačiū. No­rė­čiau į jus kreip­tis ne kaip į Tė­vy­nės są­jun­gos at­sto­vas, bet kaip pi­lie­tis ir bu­vęs di­plo­ma­tas. Tie­siog no­rė­čiau pa­sa­ky­ti tai, ką jau­čia tur­būt kiek­vie­nas už­sie­nio ša­lies am­ba­sa­do­rius žvelg­da­mas į ši­tą dis­ku­si­ją.

Ką jis gal­vo­ja apie Lie­tu­vą? Vi­sų pir­ma, aiš­ku, Lie­tu­va yra prie­ša­ky­je įvai­rių idė­jų: ir ener­ge­ti­nio sau­gu­mo, ir in­for­ma­ci­nio sau­gu­mo, ir ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo. Iš­orė yra nuo­sta­bi – di­plo­ma­tai yra nuo­sta­būs, ka­rei­viai yra nuo­sta­būs, bet Lie­tu­va tu­ri vie­ną Achi­lo kul­ną – Sei­mą, Sei­mą, ku­ris ne­nu­bal­sa­vo dėl M. Bas­čio ap­kal­tos, Sei­mą, ku­ris ga­li įvai­riai nu­bal­suo­ti ir šiuo klau­si­mu. To­dėl aš per­duo­čiau in­struk­ci­ją ir ra­por­tą sa­vo sos­ti­nei sa­ky­da­mas: pa­gal­vo­ki­me tris kar­tus, ar ver­ta į to­kią vals­ty­bę in­ves­tuo­ti, ar ver­ta ją sau­go­ti, ar ver­ta čia vež­ti in­ves­ti­ci­jas, nes tie žmo­nės, ku­rie pri­ima es­mi­nius stra­te­gi­nius spren­di­mus, yra vei­kia­mi tos pa­čios tre­čio­sios ša­lies, prieš ku­rią lyg ir ko­vo­ja šios ša­lies di­plo­ma­tai ar ka­rei­viai, ar įvai­rūs ki­tų tar­ny­bų at­sto­vai. Aš čia ne­dė­čiau pi­ni­gų, aš čia ne­siųs­čiau ka­rių, aš ne­si­kal­bė­čiau rim­tai su to­kios ša­lies at­sto­vais.

O mū­sų Pre­zi­den­tė ruo­šia­si va­žiuo­ti į Va­šing­to­ną ir kal­bė­ti per vie­ną iš svar­biau­sių sa­vo tur­būt po­kal­bių su JAV Pre­zi­den­tu ir ki­tais Bal­ti­jos ša­lių at­sto­vais apie mū­sų sau­gu­mą. Pa­gal­vo­ki­te, ko­kį kon­teks­tą mes su­kur­si­me. La­bai pra­šau tik­rai ne­žiū­rė­ti į spal­vas – ža­lia, rau­do­na, mė­ly­na, ko­kia tik­tai no­ri. Pa­gal­vo­ki­te su vi­sa at­sa­ko­my­be, ką apie mū­sų šį bal­sa­vi­mą pa­ra­šys už­sie­nio ša­lių am­ba­sa­do­riai. La­bai jums ačiū.

PIRMININKĖ. Ir į tri­bū­ną kvie­čiu A. Skar­džių. Pra­šau.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). La­ba die­na, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai. Iš­ties kaž­ka­da G. Land­sber­gis mi­nė­jo, kad rei­kia Sei­mo na­rius, iš­ei­nan­čius į tri­bū­ną, tik­rin­ti al­ko­tes­te­riu. Kad ir keis­ta, pa­si­klau­sius ko­le­gos V. Gai­liaus kal­bų, tie­siog ne­su­pran­ti, ar žmo­gus sa­vai­tę gė­ręs iš­ėjo į tri­bū­ną kal­bė­ti, ar tie­siog taip pri­suk­ta au­sy­tės jo šei­mi­nin­kų, kad jis tu­ri tą da­ly­ką kal­bė­ti. Tiek pri­verž­tas pa­va­dė­lis, kad jis tu­ri kal­bė­ti me­lą, aki­vaiz­dų me­lą. Tai yra aki­vaiz­dus prie­sai­kos su­lau­žy­mas, Gai­liau, ką šian­die­ną pats iš­tran­slia­vai iš tri­bū­nos! To­kio da­ly­ko dar ne­te­ko gir­dė­ti per vi­są ma­no da­ly­va­vi­mą Sei­mo is­to­ri­jo­je.

Da­bar dėl kon­kre­čių iš­sa­ky­tų me­la­gys­čių. Pir­miau­sia A. Skar­džius nie­ka­da ne­bu­vo prieš ter­mi­na­lą. A. Skar­džius bu­vo prieš tai, kad su­tar­tis su­da­ry­ta su Ber­mu­dais ir pi­ni­gai ke­liau­ja į Ber­mu­dus. Už de­šim­ties me­tų lai­vo nu­omą su­mo­kė­si­me tri­jų lai­vų kai­ną. Lai­vas kai­na­vo 250 mln. Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų do­le­rių, už de­šim­ties me­tų nu­omą be iš­pir­ki­mo tei­sės su­mo­kė­si­me 720 mln., po­ne Gai­liau ir vi­si kon­ser­va­to­riai. „Nu­ke­mui“ kon­ser­va­to­rių pi­ni­gai iš­pum­puo­ti pa­gal su­si­ta­ri­mą, 80 mln. „Ro­sa­tom“ kom­pa­ni­jai. Kon­kre­tus veiks­mas – A. Da­ru­lis, Ž. Jurk­šus ir A. Sek­mo­kas.

Ger­bia­mie­ji, da­bar apie tai. V. Gai­lius kal­bė­jo daug. Aš štai pa­ro­dy­siu 27 die­nos „Lie­tu­vos ry­tą“ – „Kri­mi­na­lis­tų klas­to­tė tur­čių iš­ren­gė nuo­gai“. Tai yra V. Gai­liaus pa­ra­šai ant 14 pa­žy­mų, kaip at­im­ti ver­slą iš žmo­nių. Pa­si­skai­ty­ki­te. Ne­ti­ki­te spau­da, at­li­ki­te ty­ri­mą.

Da­bar apie vi­so­kius KGB ir vi­sa ki­ta.

Bū­tent kon­ser­va­to­rių ka­gė­by­nas ban­do sė­dė­da­mas, sa­ky­ki­me, š tapš­no­ti ir kad vis­kas kris­tų ant čia sė­din­čių Sei­mo na­rių. Aš di­des­nių afe­ris­tų, ku­rie šian­dien pe­ni­mi iš „Lie­tu­vos ener­gi­jos“, tai yra kaip Land­sber­gio šei­mos ver­slas, vos už 3 eu­rus už kvad­ra­ti­nį met­rą prie Auš­ros var­tų šian­dien nuo­mo­ja­si pa­tal­pas. Kur tai ma­ty­ta? Sta­tė „Lie­tu­vos ener­gi­ja“, kol ki­lo skan­da­las Sei­me, A. Land­sber­gie­nei 6 tūkst. kv. met­rų mo­kyk­los kor­pu­są pri­va­čiam ver­slui. Sa­vo ri­zi­ka, sa­vo są­skai­ta.

Vi­sa ši­ta ne­ma­lo­ni si­tu­a­ci­ja kon­ser­va­to­riams ir ver­čia ieš­ko­ti kal­tų, ieš­ko­ti, kas gi vis dėl­to… nu­til­dy­ti kri­ti­kus, kad nie­kas prieš rin­ki­mus ne­kal­bė­tų. Aš ne­kal­bu apie I. Ši­mo­ny­tės 2 mlrd. kai­nuo­sian­čias pa­sko­las dau­giau, nei jos ga­lė­jo kai­nuo­ti, 2 mlrd. eu­rų, ku­riuos grą­žin­si­me tik 2022 me­tais. Kur ta ko­mi­si­ja? Kur po­nia kan­di­da­tė, Sei­mo na­rė… į pre­zi­den­tes? Ne­gir­dė­ti, kad kel­tų jas. To­dėl vi­sos šio šmeiž­to kam­pa­ni­jos yra la­bai ge­rai or­ga­ni­zuo­tos pia­riš­kai.

O dėl po­no V. Gai­liaus no­riu pa­sa­ky­ti, kad, man už­re­gist­ra­vus vie­šą­jį in­te­re­są gi­nan­čias pa­tai­sas dėl „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ pa­teik­to pro­jek­to kar­tu su prem­je­ro pa­ta­rė­ju T. Ga­ra­si­ma­vi­čiu­mi, as­muo ren­gęs… aš ži­nau, Sei­mui pa­teik­ta, kad be kon­kur­so ga­li­ma at­ei­ti į jū­rą, ir ener­gi­jos var­to­to­jams rei­kės su­si­mo­kė­ti pu­sę mi­li­jar­do eu­rų už pri­jun­gi­mą iki Kruo­nio ir ba­lan­sa­vi­mą. Štai kai aš pa­si­prie­ši­nau šiems pro­jek­tams, V. Gai­lius su sa­vo ver­slo part­ne­riais, ku­riems jis at­sto­va­vo, pra­dė­jo šmeiž­to kam­pa­ni­ją. Vie­na ne­pa­si­tei­si­no, rei­kė­jo ki­tos. Gra­si­na­ma bu­vo Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jai, V. Po­de­riui. Po­ną V. Gai­lių per­spė­jau, sa­kau, ne­si­el­ki­te kaip ne­pri­klau­so­my­bės pra­džio­je re­ke­ti­nin­kai, bet nie­kas nuo to ne­pa­si­kei­tė. Aš ma­nau, kad tai­syk­lė ne­bū­na be iš­im­ties, bet šiuo at­ve­ju va­do­vau­ja­ma­si tuo pa­čiu prin­ci­pu.

Po­ne Gai­liau, aš la­bai ti­kiuo­si, kad šios ko­mi­si­jos me­tu vis dėl­to pa­vyks at­skleis­ti, kie­no in­te­re­sams po­nas V. Gai­lius at­sto­va­vo, su kuo at­sto­va­vo ir ko­dėl ji­sai re­ke­ta­vo Sei­mo na­rį A. Skar­džių sa­vo vi­sais veiks­mais. Liu­di­nin­kų pa­kan­ka­mai. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, per­ei­na­me prie nu­ta­ri­mo pro­jek­to svars­ty­mo sta­di­jo­je bal­sa­vi­mo mo­ty­vų. Ar nie­kas ne­no­ri­te kal­bė­ti? Pra­šau, dėl ve­di­mo tvar­kos per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną A. Pa­lio­nis. Pra­šom.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pra­šo­te bal­suo­ti svars­ty­mo sta­di­jo­je, da­bar sis­te­mo­je yra ant­ra­sis va­rian­tas, bet mes net ne­ga­li­me pa­si­žiū­rė­ti, už ką bal­suo­si­me, nes jis ne­at­si­da­ro nė per Sei­mo ba­zę. Ten, sa­ko­te, yra at­si­žvelg­ta į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas. Tai gal pa­lau­ki­me, kol ga­lė­si­me su­si­pa­žin­ti su teks­tu, už ku­rį bal­suo­si­me.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, aš tu­riu do­ku­men­tą…

A. PALIONIS (LSDDF). Bet mes ne­tu­ri­me…

PIRMININKĖ. Ta­da da­ro­me tech­ni­nę per­trau­ką, kol at­si­da­rys do­ku­men­tai ir ga­lė­si­te su­si­pa­žin­ti.

 

16.09 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 82 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1485 (pa­tei­ki­mas)

 

Ta­da im­si­mės dar­bo­tvarkės 2-3 klau­si­mo – Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 82 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1485. Kvie­čiu į tri­bū­ną. Kas pa­teik­si­te? Pats prem­je­ras? Pra­šom, S. Skver­ne­lis. (Bal­sas iš sa­lės: „Dėl ve­di­mo tvar­kos.“) Kol at­eis į tri­bū­ną, per cen­tri­nį mik­ro­fo­ną J. Sa­ba­taus­kas dėl ve­di­mo tvar­kos.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). La­bai at­si­pra­šau, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, bet da­bar ne­at­si­da­ro nė vie­nas pro­jek­tas, ku­ris yra šios die­nos dar­bo­tvarkėje.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ki­ber­ne­ti­nė ata­ka.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Kom­piu­te­riai kaž­ko­dėl…

PIRMININKĖ. Bet jūs esa­te vi­si už­si­re­gist­ra­vę, ma­nau, kad dėl to Sei­mo po­sė­džio ne­stab­dy­si­me. Ačiū, kad in­for­ma­vo­te.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Tie­siog te­gul at­krei­pia dė­me­sį, nė vie­no pro­jek­to ne­įma­no­ma ati­da­ry­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Tech­ni­nė tar­ny­ba at­si­žvelgs. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 82 straips­nio pa­kei­ti­mu siū­lo­ma su­teik­ti ga­li­my­bę teik­ti pa­ra­mą as­me­nims, stu­di­juo­jan­tiems ne Lie­tu­vos Res­pub­li­kos aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se. Šiuo me­tu to­kia ga­li­my­bė nė­ra nu­ma­ty­ta. At­si­žvelg­da­mi ir įver­tin­da­mi tai, kad vis dar tu­ri­me emig­ra­ci­ją, vie­ną iš ak­tu­a­liau­sių pro­ble­mų, ir dėl to ky­lan­čią ypač ak­tu­a­lią mū­sų ta­len­tų ar­ba pro­tų nu­te­kė­ji­mo pro­ble­mą, tu­ri­me ieš­ko­ti bū­dų, im­tis pa­pil­do­mų prie­mo­nių, ska­ti­nan­čių as­me­nis, ku­rie no­ri, stu­di­juo­ti ge­riau­siuo­se už­sie­nio uni­ver­si­te­tuo­se, su­da­ry­ti ga­li­my­bę ten mo­ky­tis, o po to, ga­vus pui­kų iš­si­la­vi­ni­mą, grįž­ti į Lie­tu­vą ir dirb­ti.

Vy­riau­sy­bė vyk­do aukš­to­jo moks­lo re­for­mą, ta­čiau bet ko­kiu at­ve­ju tu­ri­me bū­ti re­a­lis­tai, kad vi­suo­met tarp mū­sų, tarp abi­tu­rien­tų bus žmo­nių, ku­rie no­rės stu­di­juo­ti Kemb­ri­dže, Oks­for­de ar Har­var­de, gau­ti to­kio ly­gio stu­di­jas. Šie jau­ni, daž­niau­siai la­bai ta­len­tin­gi žmo­nės iš­vyks­ta į ki­tų ša­lių pres­ti­ži­nius uni­ver­si­te­tus ir dėl no­ro įgy­ti, kaip jau mi­nė­jau, pui­kų iš­si­la­vi­ni­mą, ir įver­ti­nę uni­ver­si­te­tų pa­trauk­lu­mą ir tarp­tau­ti­nį pri­pa­ži­ni­mą. La­bai daž­nai šie žmo­nės iš­vyks­ta ir ne­tu­ri ga­li­my­bių su­si­mo­kė­ti nei už stu­di­jas te­nai, nei pa­deng­ti pra­gy­ve­ni­mo iš­lai­das. Ten ima pa­sko­las, ta­da įgy­ja iš­si­la­vi­ni­mą, lie­ka to­je sve­čio­je ša­ly­je, grą­ži­na pa­sko­lą, su­ku­ria šei­mas ir pa­si­lie­ka gy­ven­ti emig­ra­ci­jo­je. Pa­sau­ly­je yra dau­gy­bė vals­ty­bių, ku­rios net ne­tu­ri to­kių iš­šū­kių, ko­kių mes tu­ri­me dėl emig­ra­ci­jos, bet yra nu­ma­čiu­sios ga­li­my­bių vie­no­kią ar ki­to­kią for­mą, pa­ra­mos for­mą, sa­vo pi­lie­čiams stu­di­juo­ti ki­to­se vals­ty­bė­se.

Šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lau iš­pil­dy­ti se­niai eg­zis­tuo­jan­čią tei­si­nę spra­gą, įtei­sin­ti ga­li­my­bę Vy­riau­sy­bės ar jos įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos nu­sta­ty­ta tvar­ka su­teik­ti pa­ra­mą stu­di­juo­jan­tiems ne Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je ir taip pri­si­dė­ti prie pro­tų nu­te­kė­ji­mo ir mig­ra­ci­jos pla­či­ą­ja pras­me pro­ble­mų spren­di­mo. Pra­šy­čiau pri­tar­ti.

Ka­dan­gi tai yra Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mo pla­ne, jau yra nu­ma­ty­tas šių me­tų biu­dže­te rei­kia­mas fi­nan­sa­vi­mas. Po­įsta­ty­mi­niai ak­tai taip pat yra pa­reng­ti, jais bū­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka, ko­kiais bū­dais jau­ni žmo­nės ga­lė­tų ap­li­kuo­ti ir pa­gal la­bai aiš­kius ir skaid­rius kri­te­ri­jus ga­lė­tų ti­kė­tis pa­ra­mos tiek su­si­mo­kė­ti vi­są ar­ba da­lį mo­kes­čio už stu­di­jas, tiek pa­deng­ti pra­gy­ve­ni­mo iš­lai­das.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pro­jek­to pri­sta­ty­mą. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia R. Mar­ti­nė­lis. Pra­šom, ko­le­ga.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Mo­ka­mos stu­di­jos už­sie­nio vals­ty­bė­se, taip įtei­si­na­ma ga­li­my­bė su­teik­ti fi­nan­si­nę pa­ra­mą iš­vyks­tan­tiems. Aš no­rė­jau pa­si­klaus­ti apie pa­ra­mos su­tei­ki­mo kri­te­ri­jus. Ar bus ko­kiai nors stu­di­jų kryp­čiai, gal­būt tiems stu­den­tams, ku­rių pro­fe­si­ja Lie­tu­vai rei­ka­lin­ges­nė?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Tai yra po­įsta­ty­mi­nio ak­to, Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo ar­ba švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro įsa­ky­mo re­gu­lia­vi­mo sri­tis. Pro­jek­te yra nu­ma­ty­tas ver­ti­na­ma­sis ba­las. Pir­miau­sia, kad di­džiau­sias, aukš­čiau­sias ba­las yra uni­ver­si­te­to pres­ti­žas, ar­ba pres­ti­žiš­ku­mas, tarp jų yra vie­na iš su­dė­ti­nių da­lių pro­fe­si­jos, ar­ba stu­di­jų kryp­ties, ku­rios yra rei­ka­lin­gos Lie­tu­vai, taip pat su­de­da­mo­ji da­lis. Da­bar sver­ti­nio skai­čiaus ne­pa­me­nu, ka­dan­gi tai yra tik pro­jek­tas. Į tai bus at­si­žvelg­ta.

PIRMININKĖ. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Pra­šom.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. To­kių po­ra klau­si­mų. Pir­mas klau­si­mas. Iš tik­rų­jų pa­pras­tai šiuos klau­si­mus, su­si­ju­sius su švie­ti­mu, Vy­riau­sy­bės var­du pri­sta­to pa­ti mi­nist­rė, o čia, žiū­riu, pats prem­je­ras at­ėjo, pa­tei­kia ne Vy­riau­sy­bės var­du, o in­di­vi­du­a­liai, Sei­mo na­rio var­du. Iš tik­rų­jų gal­būt nė­ra su­ta­ri­mo ar pri­ta­ri­mo Vy­riau­sy­bė­je?

O ki­tas da­ly­kas, kiek su­pran­tu, čia kal­ba­ma apie už­sie­nio pi­lie­čius, stu­di­juo­jan­čius Lie­tu­vo­je. 9 punk­tas skam­ba taip: „Vy­riau­sy­bės ar jos įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos nu­sta­ty­ta tvar­ka ga­li bū­ti ski­ria­ma pa­ra­ma stu­di­juo­jan­tiems ne Lie­tu­vos Res­pub­li­kos…“ Va­di­na­si, „…Res­pub­li­ko­je Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­rių…“ Iš tik­rų­jų kaip tik ir Eu­ro­pos de­par­ta­men­tas pa­reiš­kė sa­vo pa­sta­bą, ar taip ne­pa­žei­džia­mos jų tei­sės, nes pa­pras­tai pa­gal lais­vą ju­dė­ji­mą ga­li bet kur stu­di­juo­ti.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Aš no­riu at­sa­ky­ti į abu klau­si­mus. Pir­mas klau­si­mas, skir­tin­gai nuo mū­sų, sto­ji­mas į už­sie­nio ša­lių uni­ver­si­te­tus jau yra be­pra­si­de­dąs, to­dėl Sei­mo na­rio, aš esu ir Sei­mo na­rys, pri­vi­le­gi­ja ar­ba ga­li­my­bė pa­teik­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­riam Vy­riau­sy­bė pri­ta­ria, ta­čiau tai da­ro­ma at­si­žvel­giant į spar­tą. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rė nė­ra Sei­mo na­rė. Ir kuo anks­čiau šis įsta­ty­mas bus pri­im­tas, kaip mi­nė­jau, tuo mes tik­rai su­da­ry­si­me dar šių me­tų sto­jan­tie­siems ga­li­my­bę to­kią pa­ra­mą gau­ti.

An­tra. Aš no­riu pri­min­ti, kad mes esa­me Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė ir ne­ga­li­me dis­kri­mi­nuo­ti žmo­nių, ku­rie le­ga­liai gy­ve­na Lie­tu­vo­je, nė­ra Lie­tu­vos pi­lie­čiai. Jie tu­ri tu­rė­ti to­kias pa­čias tei­ses ne­disk­ri­mi­na­vi­mo po­žiū­riu kaip ir mū­sų Res­pub­li­kos pi­lie­čiai. To­dėl tai ir yra iš­plės­ta. Ne tik Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiams, bet ir Eu­ro­pos Są­jun­gos as­me­nims, ku­rie tei­sė­tai le­ga­liai gy­ve­na ša­ly­je, to­kia pa­ra­ma pa­si­nau­do­ti. Pa­na­ši tvar­ka ga­lio­ja ir ki­to­se, tiek pa­sau­lio, tiek Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se. Pa­na­šią ar iden­tiš­ką pro­gra­mą tu­ri es­tai jau ke­le­tą me­tų ir sėk­min­gai ja nau­do­ja­si.

PIRMININKĖ. Klau­sia R. Mi­liū­tė. Pra­šom.

R. MILIŪTĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas prem­je­re, ma­nau, ši ini­cia­ty­va tik­rai yra rei­ka­lin­ga. Mū­sų jau­ni­mas, ku­ris yra ga­bus, ta­len­tin­gas ir pa­sie­kęs pa­sau­li­nį ly­gį, tik­rai tu­ri tei­sę stu­di­juo­ti už­sie­nio uni­ver­si­te­tuo­se, ku­rie su­tei­kia vi­sas ga­li­my­bes. Ma­no klau­si­mas bū­tų apie jų su­grį­ži­mą, apie jau­ni­mo, bai­gu­sio tas stu­di­jas, su­grį­ži­mą. Ar tai yra įpa­rei­go­ji­mas iš kar­to, ar yra ga­li­my­bė ati­dė­ti? Ko­kios bū­tų tos są­ly­gos su­grįž­tant?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Šian­dien vėl ma­no­me, kad tai bus re­gu­liuo­ja­ma po­įsta­ty­mi­niu tei­sės ak­tu. Šian­die­nos pro­jek­te yra tre­jų me­tų lai­ko­tar­pis po stu­di­jų bai­gi­mo grįž­ti į Lie­tu­vos Res­pub­li­ką ir dirb­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je.

PIRMININKĖ. Klau­sia G. Ste­po­na­vi­čius. Pra­šom.

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis prem­je­re, aš ma­nau, lo­giš­kas ir su­vo­kia­mas pa­siū­ly­mas. Ne vie­na, net ir tur­tin­ga pa­sau­lio ša­lis, sa­vo pro­tus iš­lai­ky­da­ma nau­do­ja to­kius in­stru­men­tus. Bet aš vis dėl­to no­riu at­kreip­ti dė­me­sį klaus­da­mas jū­sų, ar jūs tik­rai ma­no­te, kad tai yra veiks­min­ga prie­mo­nė, jei­gu mes kal­ba­me apie emig­ra­ci­ją kaip pla­taus mas­to reiš­ki­nį, to­kio in­stru­men­to nau­do­ji­mas? Jūs aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te nu­ro­do­te 100 tūkst. su­mą, ku­rią pa­da­li­nus, tar­ki­me, iš Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je 9 tūkst. sva­rų vien už moks­lo mo­kes­tį iš­ei­na 11 stu­den­tų ap­mo­kė­ji­mas, ne­lie­čiant net jų pra­gy­ve­ni­mo iš­lai­dų. Jei­gu žiū­rė­tu­me net to pa­ties to­kio skai­čiaus dvi­gu­bi­ni­mą kas­met, tai ir pi­ni­gų su­ma, ir po­rei­kis di­dė­ja, la­bai di­de­lis. Klau­si­mas, kiek toks su­sie­ji­mas, ti­kin­tis, kad jie su­grįš, bus veiks­min­gas ir kiek tai at­si­lieps pir­miau­sia emig­ra­ci­jos mas­tui ma­ži­ni­mo pras­me?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Tai tik­rai ne­es­mi­nė pro­ble­ma, ji vie­na iš su­dė­ti­nių da­lių, bet mes šį žings­nį tu­ri­me ženg­ti. Ga­liau­siai ne­pa­ban­dę ne­ga­li­me re­a­liai pa­ma­ty­ti, koks yra ir koks bus po­vei­kis. Taip, su­mos šian­dien nė­ra di­de­lės, yra 100 tūkst. biu­dže­te. Taip pat dar yra ki­to­je pro­gra­mo­je, taip pat vy­riau­sy­bi­nė­je pro­gra­mo­je dar apie 150 tūkst. Mes grei­čiau­siai su­ge­bė­si­me, tai bū­tų apie 250 tūkst. ben­dra su­ma. Ma­tyt, mes svars­to­me, ka­dan­gi tai yra po­įsta­ty­mi­nio ak­to rei­ka­la­vi­mas, nu­sta­ty­ti tam tik­ras lu­bas. Tai bū­tų kol kas apie 20 tūkst. eu­rų. Mes tu­rė­tu­me tarp 10 ir 20 stu­den­tų, bet tai bū­tų pir­mas žings­nis.

Jei­gu mes ma­ty­tu­me, kad prie­mo­nė yra pa­vei­ki, na­tū­ra­lu, kad ki­tais me­tais mes ga­lė­tu­me nuo­sek­liai šią pa­ra­mą stu­den­tams teik­ti. Tai yra tie­siog, ma­nau, bū­ti­nas pir­mas žings­nis. Tik­rai gal­būt ne to­kio mas­to, ko­kio mes no­rė­tu­me pa­da­ry­ti, ga­liau­siai mes tu­ri­me pa­žiū­rė­ti, kaip jis bus, kaip jau mi­nė­jau, pa­vei­kus ir kaip mes su­ge­bė­si­me ir mo­ty­vuo­ti, ir su­si­grą­žin­ti tuos ta­len­tus, ku­rie iš­va­žiuo­ja į la­biau­siai pres­ti­ži­nius uni­ver­si­te­tus. Di­džiau­sia ver­ti­nio ba­lo da­lis, dau­giau ne­gu 50 %, man at­ro­do, 60 % bū­tent su­si­ju­si dėl pa­ra­mos ga­vi­mo su uni­ver­si­te­to ly­giu ir pres­ti­žu.

PIRMININKĖ. Klau­sia M. Ado­mė­nas.

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas prem­je­re, ar jūs skai­tė­te pro­jek­tą, ku­rį pa­tei­kia­te? Nes su­si­da­ro įspū­dis, kad jūs pri­sta­to­te kaž­ko­kį ki­tą pro­jek­tą, nei tą, ku­ris yra už­re­gist­ruo­tas šiuo nu­me­riu. Jūs sa­ko­te sa­vo pri­sta­ty­mo kal­bo­je apie pa­tai­są, su­teik­sian­čią ga­li­my­bę Lie­tu­vos stu­den­tams, Lie­tu­vos abi­tu­rien­tams stu­di­juo­ti už­sie­nio aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se. To­kia ga­li­my­bė jau yra – 86 straips­nio 6 da­ly­je kal­ba­ma apie ga­li­my­bę skir­ti pa­ra­mą aukš­tų­jų mo­kyk­lų stu­den­tams, vyks­tan­tiems stu­di­juo­ti ar­ba at­lik­ti prak­ti­kos už­sie­ny­je. O štai ši pa­tai­sa yra skir­ta bū­tent ne Lie­tu­vos pi­lie­čiams. Tei­sės de­par­ta­men­tas bū­tent nu­ro­do, kad yra vi­siš­kai abe­jo­ti­na, dvi­pras­miš­ka for­mu­luo­tė, ji nė­ra aki­vaiz­di, ar Lie­tu­vos pi­lie­čiai yra įtrauk­ti į tą iš­var­dy­tą ai­bę. Mi­nist­re Pir­mi­nin­ke, ką vis dėl­to jūs čia pri­sta­to­te?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Pa­si­skai­ty­ki­te tie­siog, ką pri­sta­to­me, gal ne­už­ten­ka ga­li­my­bių su­vok­ti, kas yra pa­ra­šy­ta, nes man ne­rei­kia jums kar­to­ti, kad mes esa­me Eu­ro­pos Są­jun­gos na­riai, ne­ga­li­me dis­kri­mi­nuo­ti pi­lie­čių, ku­rie yra Lie­tu­vo­je, yra ne mū­sų Lie­tu­vos pi­lie­čiai, bet yra Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­čiai, ir pa­gal jų pi­lie­ty­bę kal­bant apie tas tei­ses, ku­rio­mis nau­do­ja­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai. Tai yra ele­men­ta­rūs da­ly­kai, ku­riuos rei­kė­tų jau ži­no­ti.

PIRMININKĖ. Klau­sia S. Tu­mė­nas. Pra­šom.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Pir­miau­sia M. Ado­mė­nui no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad prem­je­ras ge­rai pri­sta­to, nes ten yra pa­ra­šy­ta, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­čiai, o mes vis dar esa­me Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­čiai.

Da­bar no­rė­jau pa­si­tei­rau­ti prem­je­ro. Ger­bia­mas prem­je­re, rei­ka­lin­gas ir vil­tin­gas Lie­tu­vos jau­ni­mui pro­jek­tas, ta­čiau ar yra nu­ma­ty­tos kvo­tos, ar yra nu­ma­ty­ta… ar bus re­mia­mi tie bū­si­mie­ji stu­den­tai, ku­rių spe­cia­ly­bių Lie­tu­vo­je trūks­ta, ar apie tai yra mąs­to­ma, ar į tai ne­bus at­si­žvelg­ta? Ir, svar­biau­sia, ar bus su­da­ro­mos su­tar­tys su jais, kad jie grįž­tų dirb­ti į Lie­tu­vą, o ne kad mes rem­tu­me už vals­ty­bės biu­dže­to pi­ni­gus tik emig­ra­ci­jai ir už­sie­niui?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, gal ne­ati­džiai klau­sė­tės, aš at­sa­kiau ir į po­no R. Mar­ti­nė­lio klau­si­mą. Taip, šian­dien yra kvo­ta su­si­ju­si su ski­ria­mais fi­nan­sais ir, kaip mi­nė­jau, su ga­li­mo­mis lu­bo­mis pla­nuo­ja­me apie 20 tūkst. eu­rų, bet tai yra ne įsta­ty­mu re­gu­liuo­ja­mas da­ly­kas, bet po­įsta­ty­mi­nio ak­to. Taip, sver­ti­nio ba­lo da­ly­je, pre­ten­duo­jant gau­ti pa­ra­mą, bus tam tik­ras pro­cen­tas, su­si­jęs su to­mis spe­cia­ly­bė­mis, ku­rių rei­kia.

Ir, tre­čia, dar bu­vo su­tar­tys… Taip, nu­ma­ty­tas tre­jų me­tų įsi­pa­rei­go­ji­mas – tre­jus me­tus ati­dirb­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je.

PIRMININKĖ. Klau­sia R. Ta­ma­šu­nie­nė. Pra­šom.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ačiū. Ger­bia­mas prem­je­re, iš tik­rų­jų rei­ka­lin­ga įsta­ty­mo pa­tai­sa, ir gal­būt Lie­tu­va jau ga­lų ga­le pa­rengs sa­vo jau­nus spe­cia­lis­tus pro­fe­sio­na­lus, ir ne­pirk­si­me už kos­mi­nes su­mas ad­vo­ka­tų pa­slau­gų įvai­rioms Lie­tu­vos kri­zėms val­dy­ti, kaip bu­vo per „Sno­ro“ ban­ko ban­kro­tą ar­ba ato­mi­nės už­da­ry­mą. Vis dėl­to ar bus są­ly­gos, ski­riant pa­ra­mą vie­nai ar ki­tai kryp­čiai stu­di­juo­ti, ar tai apims vi­sas moks­lo stu­di­jų kryp­tis, ar bus, pa­vyz­džiui, me­nų kryp­ties fi­nan­sa­vi­mas? Dėl po­rei­kio toks sub­jek­ty­vus ver­ti­ni­mas, bet iš tik­rų­jų ga­li­ma pa­si­rink­ti pres­ti­ži­nes me­nų mo­kyk­las.

Ir at­virkš­ti­nis klau­si­mas. Mes kal­bė­jo­me, kad mū­sų vai­kai grįž­tų, bet ten yra ir už­sie­nie­čių, ku­rie čia nuo­lat gy­ve­na ir tu­ri lei­di­mą gy­ven­ti. Ko­kios są­ly­gos bus jiems?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Są­ly­gos yra to­kios pat, ka­dan­gi ir pa­tai­sa, kaip mi­nė­jau, yra su­si­ju­si su tų pa­čių tei­sių ir pa­rei­gų už­tik­ri­ni­mu tiek Res­pub­li­kos pi­lie­čiams, tiek Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­čiams. Kal­bant apie stu­di­jų kryp­tis ar­ba spe­cia­li­za­ci­jas, kaip mi­nė­jau, pre­ten­duo­jant į pa­ra­mą, bus sver­ti­nio ba­lo da­lis – ar 10 %, ar 20 %, su­si­ju­si su stu­di­jų kryp­ti­mi ir tam tik­ra stu­di­jų pro­gra­ma, ku­rios po­rei­kis gal­būt di­džiau­sias. Ar­ba ma­to­me pras­mę vals­ty­bei in­ves­tuo­ti į tą ta­len­tą ir su­teik­ti pa­ra­mą, kad jis įgy­tų iš­si­la­vi­ni­mą ir grįž­tų. Įsi­pa­rei­go­ji­mai, kaip mi­nė­jau, vi­siems yra pla­nuo­ja­mi tre­ji me­tai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, Mi­nist­re Pir­mi­nin­ke. Lai­kas, skir­tas klau­si­mams, bai­gė­si. Da­bar sprę­si­me dėl pa­teik­to įsta­ty­mo pro­jek­to. Ar­gu­men­tus už no­ri iš­sa­ky­ti S. Tu­mė­nas. Pra­šom.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Aš ger­bia­mas ko­le­gas kvie­čiu pri­tar­ti šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Taip, ir da­bar tu­rė­jo ga­li­my­bę mū­sų stu­den­tai re­mia­mi vyk­ti stu­di­juo­ti, ta­čiau daž­niau­siai tai bū­da­vo vie­nas se­mest­ras ar du se­mest­rai, įvai­rios pro­gra­mos – „Eras­mus“, „Eras­mus+“ ir pa­na­šiai. O da­bar tu­rės ga­li­my­bę mo­ky­tis vi­są pe­ri­odą. Svar­biau­sia no­riu pri­min­ti L. Dons­kio žo­džius: ne­svar­bu, kad daug iš­va­žiuo­ja mo­ky­tis ir gy­ven­ti, bet svar­bu, kad jie anks­čiau ar vė­liau su­grįž­tų į Lie­tu­vą. Apie tai kal­bė­jo ir 1918 me­tų sig­na­ta­ras S. Kai­rys, kad jei­gu iš­va­žiuo­ji stu­di­juo­ti, ne­už­miršk, kad tu­ri grįž­ti dirb­ti Lie­tu­vai.

Aš ti­kiuo­si, kad ši pro­gra­ma ir šis pro­jek­tas pri­si­dės.

Aš no­riu pri­min­ti, kad nuo 1918 me­tų iki 1940 me­tų vien Švei­ca­ri­jos Fri­bū­ro uni­ver­si­te­te mo­kė­si per 100 stu­den­tų, iš jų – apie 30 ap­gy­nė dak­ta­ro di­ser­ta­ci­jas ir par­vy­ko dirb­ti į Kau­no uni­ver­si­te­tą. Tai­gi aš ti­kiuo­si, kad pri­si­min­si­me tar­pu­ka­rį ir mū­sų stu­den­tai, iš­si­moks­li­nę sve­tur, taip pat grįš į Lie­tu­vą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – M. Ado­mė­nas. Pra­šom.

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, iš tie­sų yra pa­gir­ti­na rem­ti Lie­tu­vos stu­den­tus, stu­di­juo­jan­čius pres­ti­ži­nė­se už­sie­nio aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se, ta­čiau šios įsta­ty­mo pro­jek­to pa­tai­sos tam ne­rei­kia. To­kia ga­li­my­bė jau da­bar yra Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­me, ta­me pa­čia­me strai­p­s­ny­je dviem punk­tais aukš­čiau, jei­gu Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas bū­tų pa­si­var­gi­nęs tai pa­skai­ty­ti.

Ne­ga­na to, kaip Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos ro­do, są­vo­kos yra ne­su­de­rin­tos, for­mu­luo­tės yra dvi­pras­miš­kos. To­dėl aš siū­lau iš tie­sų ne­ap­krau­ti pa­pil­do­mu dar­bu, ne­si­lauž­ti pro at­vi­rus var­tus, ga­li­my­bės tai da­ry­ti yra, ir ne­pa­lai­ky­ti šios įsta­ty­mo pa­tai­sos.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Pra­šom ap­si­spręs­ti dėl tei­kia­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Bal­sa­vo 110 Sei­mo na­rių: už – 101, prieš – 1, su­si­lai­kė 8. Tai­gi po pa­tei­ki­mo tei­kia­mam Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 82 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui yra pri­tar­ta.

Re­pli­ką per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – M. Ma­jaus­kas. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Aš tik­tai no­riu kreip­tis į ger­bia­mą prem­je­rą ir pa­pra­šy­ti taip ne­si­ner­vin­ti. Tie­siog yra Tei­sės de­par­ta­men­to aiš­ki iš­va­da, ku­ri sa­ko, įtrau­ki­te ir Lie­tu­vos pi­lie­čius, jei­gu to­kia in­ten­ci­ja yra. Aš su­pran­tu, kad to­kia in­ten­ci­ja yra, ir tik­rai la­bai svei­kin­ti­nas da­ly­kas.

Ant­ras da­ly­kas. Kvie­čiu pa­gal­vo­ti apie sti­pen­di­jas (apie tai jau bu­vo kal­bė­ta ne vie­ną kar­tą) vals­ty­bės tar­nau­to­jams, įsi­pa­rei­go­jant grįž­ti vė­liau ir pra­tęs­ti tar­ny­bą. Va­di­na­si, iš­va­žiuo­ji, stu­di­juo­ji Oks­for­de, ta­čiau grį­žęs tu­ri tre­jus me­tus dirb­ti vals­ty­bės tar­ny­bo­je ir to­kiu bū­du ta sti­pen­di­ja yra grą­ži­na­ma ir ne­rei­kia jos su­mo­kė­ti. …pa­tį pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – Sei­mo Pir­mi­nin­kas. Ar jūs ne?

V. PRANCKIETIS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi sto­ji­mas yra jau pra­si­dė­jęs, tai siū­lau ypa­tin­ga sku­ba pri­im­ti šį pro­jek­tą. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Pra­šo­te ypa­tin­gos sku­bos tvar­kos? Mes ap­si­sprę­si­me.

Dar re­pli­kos per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną taip pat pra­šo M. Ado­mė­nas. Pra­šom.

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). Taip, iš tie­sų pra­tę­siant ar­gu­men­tus, pra­dė­tus ko­le­gos M. Ma­jaus­ko. Net­gi Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai yra įvar­di­ja­mi tik kaip Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės pi­lie­čiai, o tai Lie­tu­vos įsta­ty­muo­se yra vi­siš­kai ne­pri­im­ti­na prak­ti­ka. Tai ro­do, de­ja, ne­raš­tin­gu­mą. Iš tie­sų, ka­dan­gi rei­ka­lau­ja­ma lė­šų dėl įgy­ven­di­ni­mo, mes frak­ci­jos var­du pra­šo­me Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

PIRMININKĖ. Ir per šo­ni­nį kai­rį­jį mik­ro­fo­ną – V. Juo­za­pai­tis. Pra­šom.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, bet aš sto­viu prie de­ši­nio­jo mik­ro­fo­no. Lyg ir su­vo­kiant teks­tą vis­kas bu­vo iki šiol ge­rai. Vi­sa­da ma­ty­da­vau tai, ką ma­ty­da­vau. Gai­la, ne­ma­tau prem­je­ro, jį už­sto­ja gar­bio­ji po­nia. Prem­je­ras ne­gir­di. Tiek to. Gir­di! Prem­je­ras vis­ką gir­di. Tei­sin­gai? Jūs iš tri­bū­nos ką tik pa­reiš­kė­te ir la­bai tei­sin­gai, kad tik­rai mes pri­va­lo­me gerb­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos Kon­sti­tu­ci­ją ir tik­rai pa­si­rū­pin­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­čiais, ku­rie gy­ve­na Lie­tu­vo­je ir tu­ri lei­di­mą čia gy­ven­ti. To­liau yra Eu­ro­pos Są­jun­gos eko­no­mi­nė zo­na ir pas­kui yra ir ki­tų vals­ty­bių bei žmo­nių ar gy­ven­to­jų be pi­lie­ty­bės. Šis seg­men­tas tur­būt ke­lia di­džiau­sią ne­ri­mą ir gal­būt pa­aiš­ki­ni­mą, kaip bus at­ren­ka­mi tie žmo­nės be pi­lie­ty­bės ir ko­dėl Lie­tu­vos vals­ty­bė tu­rė­tų rū­pin­tis žmo­nė­mis be pi­lie­ty­bės, jei­gu jie tu­ri ko­kių nors ki­tų in­ten­ci­jų? Jei­gu tik… Jūs sa­ky­si­te ką nors? Ne, ne­sa­ky­ki­te. Tik ne­sa­ky­ki­te, kad aš ne­su­pran­tu teks­to, ge­rai? Ačiū.

PIRMININKĖ. Pra­šo­me, prem­je­re.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Jei­gu pa­sa­kė­te ne­sa­ky­ti, tai ir ne­sa­ky­siu. Mes kal­ba­me apie as­me­nis, ku­rie tu­ri tei­sė­tą lei­di­mą gy­ven­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je, as­me­nis, ku­rie įgy­ja tei­sę gy­ven­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je, įgy­ja vi­sas tei­ses, taip pat ir kal­bant apie švie­ti­mą, gau­ti iš­si­la­vi­ni­mą tiek Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je, tiek ir to­kiu pa­čiu pa­grin­du pa­ra­mą stu­di­juo­ti už­sie­ny­je. Čia apie tai kal­ba­ma.

Dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Aš dar kar­tą no­riu pri­min­ti, tai yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pro­gra­mo­je, pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių pla­ne. Kal­bant apie fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nį, šių me­tų biu­dže­te… yra pri­im­tas biu­dže­tas ir Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos stra­te­gi­nia­me veik­los pla­ne yra nu­ma­ty­tas fi­nan­sa­vi­mas. Tai­gi Vy­riau­sy­bės iš­va­dos tik­rai jo­kios pras­mės čia pra­šy­ti nė­ra.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ko­le­gos, už vi­sas re­pli­kas. Po pa­tei­ki­mo bu­vo pri­tar­ta ir bu­vo siū­ly­mas dėl ypa­tin­gos sku­bos. Pra­šo­me da­bar ap­si­spręs­ti dėl ypa­tin­gos sku­bos. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Bal­sa­vo 111 Sei­mo na­rių: už – 77, prieš – 9, su­si­lai­kė 25. Tai­gi ypa­tin­gai sku­bai yra pritar­ta.

Ger­bia­ma­sis Sei­mo Pir­mi­nin­ke, aš ma­nau, kad ne šian­dien ypa­tin­gą sku­bą?.. Už­teks, kad bus ket­vir­ta­die­nį, nes rei­kia tri­jų va­lan­dų per­trau­kos ir taip to­liau. Ge­rai.

Ko­le­gos, su­ta­ria­me, kad grį­ši­me prie šio klau­si­mo ket­vir­ta­die­nį. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu yra ski­ria­mas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Pa­pil­do­mų nė­ra.

Dar M. Ado­mė­nas per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šau.

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). Prem­je­ras sa­ko, kad ne­rei­kia Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, nes, ma­to­te, Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas tei­kia pro­jek­tą ir tai ati­tin­ka Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą. Aš jam pa­tar­čiau pa­si­skai­ty­ti Sei­mo sta­tu­tą. Kai yra pi­ni­gų po­rei­kis, tai Vy­riau­sy­bės iš­va­dos rei­ka­la­vi­mas yra sta­tu­ti­nis ir dėl jo ne­bal­suo­ja­ma. Tai nė­ra kaž­kas, dėl ko ga­li­ma ap­si­spręs­ti. Pri­me­na­me frak­ci­jos rei­ka­la­vi­mą – Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Su­pran­tu, kad rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos pra­šy­mo. (Bal­sai sa­lė­je) Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas E. Jo­vai­ša. Prašau.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, mes pa­tvir­ti­no­me biu­dže­tą. Ta­me biu­dže­te yra nu­ma­ty­ti pi­ni­gai kaip tik šiai veik­lai. Apie ką mes dar kal­ba­me? Apie ko­kią Vy­riau­sy­bės iš­va­dą, kai jau pa­tys pa­tvir­ti­no­me biu­dže­tą? Yra punk­tas ir aš ga­liu pa­skai­ty­ti tą punk­tą pa­gal Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, man re­gis, nu­rim­ki­me, tie­siog bal­suo­si­me, ir bus tvar­ka. Pra­šau, A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, yra toks Sta­tu­to rei­ka­la­vi­mas, o tai, ką ger­bia­ma­sis E. Jo­vai­ša sa­ko, Vy­riau­sy­bė tu­ri vi­sas ga­li­my­bes ry­toj po­sė­dy­je to­kią iš­va­dą ir pa­tvir­tin­ti, kad biu­dže­te to­kios lė­šos yra nu­ma­ty­tos. Ir taš­kas. Ket­vir­ta­die­nį mes la­bai ra­miai svars­ty­si­me, jei­gu dar bus iš­tai­sy­tos ir ju­ri­di­nės klai­dos, ir pa­aiš­kin­ta, ar tai nė­ra ver­ži­ma­sis į at­vi­ras du­ris, kai gal­būt įsta­ty­me jau ir da­bar ga­lio­ja nuo­sta­ta, ku­ri tai lei­džia da­ry­ti, tai ket­vir­ta­die­nį pri­im­si­me.

PIRMININKĖ. M. Ado­mė­nas. Pra­šom.

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). No­riu tik pri­min­ti ko­le­gai Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui, kad biu­dže­te ne­ga­lė­jo bū­ti nu­ma­ty­tos lė­šos įgy­ven­din­ti įsta­ty­mą, ku­ris dar tuo me­tu net ne­bu­vo pa­teik­tas.

PIRMININKĖ. Ge­rai, ko­le­gos, iš­si­aiš­ki­no­me vi­sus niu­an­sus, kvie­čiu bal­suo­ti dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos rei­ka­lin­gu­mo. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas. Kas pri­ta­ria, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Bal­sa­vo 112 Sei­mo na­rių: už – 40, prieš – 51, su­si­lai­kė 21. Sei­mas ap­si­spren­dė, kad Vy­riau­sy­bės iš­va­da ne­tei­kia­ma.

Ko­le­gos, grįž­ta­me prie ko­mi­si­jos. Dėl ve­di­mo tvar­kos. Aš ge­rai ve­du po­sė­dį, šian­dien la­bai daug no­rin­čių dėl ve­di­mo tvar­kos. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – P. Urb­šys. Pra­šom.

P. URBŠYS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų, ger­bia­mie­ji kon­ser­va­to­riai, jūs vis­ką da­ro­te, kad pa­tei­sin­tu­mė­te sa­vo pa­va­di­ni­mą kaip kon­ser­va­to­rių. Jūs tik­rai esa­te už tai, kad už­kon­ser­vuo­tos pro­ble­mos lik­tų am­ži­nai, nes tik pri­ar­tė­ja­me prie jų spren­di­mo, jūs vėl jas kon­ser­vuo­ja­te. Tai iš­drįs­ki­te tą kon­ser­vų dė­žu­tę ati­da­ry­ti.

 

16.37 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Seimo spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos pagal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rių gru­pės tei­ki­mą pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riui Ar­tū­rui Skar­džiui pa­grįs­tu­mui iš­tir­ti ir iš­va­dos dėl pa­grin­do pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są pa­tei­ki­mo su­da­ry­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1803(2) (svars­ty­mo tę­si­nys ir pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKĖ. So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo frak­ci­jos se­niū­nas A. Pa­lio­nis. Pra­šom.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ačiū tech­ni­kams, kad pa­ga­liau lei­do su­si­pa­žin­ti su teks­tu. No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad yra at­si­žvelg­ta tik į tris ju­ri­di­nės tech­ni­kos pa­sta­bas, o į dar tris pa­sta­bas nau­ja­me pro­jek­te nė­ra at­si­žvelg­ta. Ka­dan­gi ne­ga­lė­jo­me pa­ma­ty­ti anks­čiau, dar prieš svars­ty­mo sta­di­ją, siū­lau Sei­mui su­grįž­ti į svars­ty­mo sta­di­jos pra­džią, pa­skir­ti ko­mi­te­tą, ku­ris ap­svars­ty­tų Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, nes jos yra ak­tu­a­lios, 4, 5 ir 6 pa­sta­ba, ir ta­da su­grįž­ti ket­vir­ta­die­nį į Sei­mo ple­na­ri­nį po­sė­dį, tęs­ti svars­ty­mą ir pri­ėmi­mą.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Sei­mo nu­ta­ri­mas čia yra ne šiaip Sei­mo nu­ta­ri­mas, o dėl spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos, re­gist­ruo­tas ant­ra­sis va­rian­tas. Į pa­grin­di­nes pa­sta­bas, ma­no su­pra­ti­mu, ant­ra­ja­me va­rian­te tei­kė­jas yra at­si­žvel­gęs. (Bal­sai sa­lė­je: „Neat­si­žvel­gęs.“) Į ku­rią? (Bal­sas sa­lė­je: „Šeš­ta yra pa­grin­di­nė pa­sta­ba.“) Ku­ri šeš­ta? Mi­nu­tė­lę, tuoj pa­ana­li­zuo­si­me. Man at­ro­do, kad ji­nai… Pra­šom, A. Pa­lio­nis per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Ku­ri? Ar­ba įjun­g­si­me iš vie­tos. Pra­šom. Pra­šom per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną, ne­ga­li­me įjung­ti.

A. PALIONIS (LSDDF). Aš ne­ga­liu per­skai­ty­ti per šo­ni­nį.

PIRMININKĖ. Teks­to ne­tu­ri­te. Luk­tel­ki­te, gal­būt įjungs.

A. PALIONIS (LSDDF). Jau ga­liu per šo­ni­nį.

PIRMININKĖ. Ge­rai, kad ge­ra­me šo­ne sė­di­te. Pra­šom.

A. PALIONIS (LSDDF). „Pro­jek­to pre­am­bu­lė­je nu­ro­do­ma, kad Sei­mo na­rys A. Skar­džius vyk­dy­da­mas sa­vo pa­rei­gas 2009–2017 me­tų lai­ko­tar­piu vei­kė juo su­si­ju­sių įmo­nių nau­dai ir pri­ta­rė ap­si­mes­ti­nių san­do­rių su­da­ry­mui, ga­li­mai siek­da­mas nu­slėp­ti tik­rą­ją jo as­me­ni­nių pa­ja­mų kil­mę ir są­sa­ją su vė­jo ener­ge­ti­ka pa­tei­kė sa­vo kan­di­da­tū­rą ir vei­kė nuo­la­ti­nia­me in­te­re­sų kon­flik­te Sei­mo Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jo­je ir Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te.

At­krei­pia­me dė­me­sį, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas 2017 m. gruo­džio 22 d. iš­va­do­je Nr. KT22-I2/2017 pa­žy­mė­jo, kad „iš Kon­sti­tu­ci­jos 74 straips­nio for­mu­luo­tės, kad ap­kal­tos pro­ce­so tvar­ka Sei­mas ga­li pa­ša­lin­ti iš pa­rei­gų šia­me straips­ny­je nu­ro­dy­tus as­me­nis, „šiurkš­čiai pa­žei­du­sius Kon­sti­tu­ci­ją ar­ba su­lau­žiu­sius prie­sai­ką“, ma­ty­ti, kad svar­bus yra ne tik veiks­mų, ku­riais bu­vo šiurkš­čiai pa­žeis­ta Kon­sti­tu­ci­ja ar su­lau­žy­ta prie­sai­ka, pa­aiš­kė­ji­mo, bet ir šių veiks­mų at­li­ki­mo lai­kas, t. y. kad to­kius veiks­mus as­muo bū­tų at­li­kęs ne bet ka­da, o ei­da­mas Kon­sti­tu­ci­jos 74 straips­ny­je nu­ro­dy­tas pa­rei­gas, ku­rias as­muo ga­li pra­dė­ti ei­ti tik po to, kai duo­da Kon­sti­tu­ci­jo­je nu­ma­ty­tą prie­sai­ką, ir ga­lio­jant šiai duo­tai prie­sai­kai“.“

To­liau ne­skai­ty­siu. Tai į šiuos pa­siū­ly­mus 1 straips­ny­je nė­ra at­si­žvelg­ta.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, kas ne­skai­tė­te teks­to, no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, ypač tei­kė­jo V. Gai­liaus dė­me­sį, yra mi­ni­mi 2009 me­tai, ka­da A. Skar­džius ne­bu­vo Sei­mo na­riu.

A. PALIONIS (LSDDF). Ir prie­sai­ka yra…

PIRMININKĖ. Ir prie­sai­ka.

Pra­šom, Vi­ta­li­jau Gai­liau. Jūs, kaip tei­kė­jas, tu­ri­te at­sa­ky­ti dėl šių mo­men­tų, nes ki­to va­rian­to ne­tu­ri­me. Pra­šom. To­kios prak­ti­kos, kad, su­da­rant ap­kal­tos ko­mi­si­ją, rei­kia skir­ti ko­mi­te­tą, nė­ra bu­vę, mes ne­tu­ri­me pre­ce­den­to. Ar jūs pri­pa­žįs­ta­te, kad tai­sy­ti­nas? Tai pra­šom, kvie­čia­me į tri­bū­ną. Jei­gu su­tin­ka­te su de­par­ta­men­to iš­va­da, kad jūs esa­te… Tik klau­si­mas, są­mo­nin­gai ar ne pa­da­rė­te tą klai­dą.

V. GAILIUS (LSF). Nu­ro­dy­ti 2009–2017 me­tai, tai kal­ba­ma apie 2016–2020 me­tų ka­den­ci­ją. Ir pri­sta­ty­da­mas mi­nė­jau, kad tęs­ti­nė sis­te­mi­nė veik­la – nuo 2009 me­tų fik­suo­tas ry­šys su tam tik­ru ju­ri­di­niu as­me­niu, ku­ris tę­sė­si iki 2017 me­tų.

O Tei­sės de­par­ta­men­tas at­krei­pė dė­me­sį į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą. Iš es­mės Lai­ki­no­ji ko­mi­si­ja ir tu­ri at­sa­ky­ti, ar šio­je ka­den­ci­jo­je bu­vo pa­da­ry­ti veiks­mai, ku­rie prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, ir ar as­muo vei­kė kon­kre­taus ūkio sub­jek­to nau­dai. Kal­ba­ma apie vi­są lai­ko­tar­pį, ir bū­tent šiuo lai­ko­tar­piu iden­ti­fi­kuo­ja­mas ry­šys su kon­kre­čiu ju­ri­di­niu as­me­niu. Iš es­mės pa­sta­ba, pri­mi­ni­mas, ma­no nuo­mo­ne, ko­mi­si­jai, ku­ri tu­rė­tų įver­tin­ti, ar šio­je ka­den­ci­jo­je bu­vo at­lik­ti veiks­mai, ar veiks­mai, ku­rie pra­si­dė­jo 2009 me­tais, 2010 me­tais, tę­sė­si iki 2017 me­tų. Iš tik­rų­jų Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba la­biau at­krei­pian­čio dė­me­sį po­bū­džio, kad Sei­mo na­riai ver­tin­da­mi su­si­kon­cen­truo­tų į šią ka­den­ci­ją. Aš šio­je pa­sta­bo­je ne­ma­tau ko­kių nors grės­mių Sei­mo nu­ta­ri­mui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, no­riu tik dar kar­tą at­kreip­ti dė­me­sį į Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą. Ten ak­cen­tuo­ja­ma, kad svar­bus yra ne tik veiks­mų, ku­riais bu­vo šiurkš­čiai pa­žeis­ta Kon­sti­tu­ci­ja ir su­lau­žy­ta prie­sai­ka, pa­aiš­kė­ji­mo, bet ir šių veiks­mų at­li­ki­mo lai­kas, t. y. kad to­kius veiks­mus as­muo bū­tų at­li­kęs ne bet ka­da, o ei­da­mas Kon­sti­tu­ci­jos 74 straips­ny­je nu­ro­dy­tas pa­rei­gas, kai jas as­muo ga­li pra­dė­ti ei­ti po to, kai duo­da Kon­sti­tu­ci­jo­je nu­ma­ty­tą prie­sai­ką, ga­lio­jant šiai duo­tai prie­sai­kai. Tai­gi, man at­ro­do, iš­si­aiš­ki­no­me.

Ar, An­driau Ku­bi­liau, dar no­rė­si­te?

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Pir­mi­nin­ke, man at­ro­do, kad jūs tei­sin­gai pa­sa­ko­te, bet čia dėl tų 2009–2017 me­tų, ku­rie su­ke­lia abe­jo­nių A. Skar­džiaus ko­le­goms frak­ci­jo­je, jie kal­ba apie tai, kad rei­kia at­si­žvelg­ti į tą fak­tą, kad tie san­ty­kiai, ku­riuo­se da­ly­va­vo A. Skar­džius, su ver­slo sub­jek­tu yra pra­si­dė­ję 2009 me­tais ir tę­sė­si iki 2017 me­tų. O už ko­kius veiks­mus bus tai­ko­ma ap­kal­ta, čia apie tai net ne­kal­ba­ma. Čia tie­siog pre­am­bu­lė­je yra įvar­din­tas tas fak­tas, ku­ris yra jau nu­sta­ty­tas.

PIRMININKĖ. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – A. Pa­lio­nis. Pra­šom.

A. PALIONIS (LSDDF). Es­mė ir yra, kad mes tu­rė­tu­me pa­tai­sy­ti 2016, 2017 me­tus, tai, ką ir Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas… Na, jūs pa­žiū­rė­ki­te, mes tu­rė­jo­me jau vie­ną ap­kal­tos pro­ce­są, ku­ris at­ėjo iki Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo. Aš su­pran­tu opo­zi­ci­jos no­rą, kad ši dau­gu­ma ne­vyk­dy­tų jo­kių re­for­mų, ne­dirb­tų, tik už­si­im­tu­me ko­mi­si­jo­mis ir dirb­tu­me tik šį dar­bą. Bet dėl to, ką Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas nag­ri­nė­jo M. Bas­čio by­lo­je, kas bu­vo 2005, 2007 me­tais, jie iš kar­to pa­sa­kė, kad tik po 2016 me­tų prie­sai­kos, ir nag­ri­nė­jo ši­tą pe­ri­odą. Mes vėl Sei­me už­si­vel­si­me, de­šimt­me­tį nag­ri­nė­si­me, kas vy­ko, o Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ims tik 2016, 2017 me­tus. Tai ar mes no­ri­me dirb­ti Sei­me, ar no­ri­me?.. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, ne­bū­tų pre­ce­den­to, jei­gu tei­ki­me ne­bū­tų įra­šy­ta „vyk­dy­da­mas sa­vo pa­rei­gas“. (Bal­sai sa­lė­je: „Jis ne­bu­vo Sei­mo na­rys.“) No­ri­me la­bai įro­dy­ti, pas­kui ir bū­na to­kių pre­teks­tų. Pra­šom, J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Kad čia tik­rai ne­lau­žy­tu­me ie­čių ties men­kais for­ma­lu­mais, tie­siog ga­li­me iš­brauk­ti tuos me­tus iš vi­so ir ne­kils tų klau­si­mų. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­bū­ti­na pre­am­bu­lė­je tuos me­tus nu­ro­dy­ti, aš ma­nau.

PIRMININKĖ. Ar­ba, ko­le­gos, pa­lie­ka­me ko­mi­si­jai, ku­ri at­si­žvelgs. Per cen­tri­nį mik­ro­fo­ną pra­šo­me – A. Sa­la­ma­ki­nas.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pir­ma pa­sta­ba. Kaip nu­ma­to Sta­tu­to 231 straips­nis, jei­gu yra vie­nas ket­vir­ta­da­lis Sei­mo na­rių tei­kė­jų, ko­mi­si­ja su­da­ro­ma pri­va­lo­mai.

Ant­ras mo­men­tas. Ma­no gal­va, mes jau pra­dė­jo­me dirb­ti ko­mi­si­jos dar­bą. Jei­gu yra, sa­ky­si­me, ten su­ra­šy­ta kas nors ne taip, kaip nu­ma­to Sta­tu­to 236 straips­nis, ko­mi­si­ja po to at­neš Sei­mui ir mes bal­suo­si­me. Da­bar mes prie vie­nos pu­sės, prie ki­tos, dar tą, dar tą, aš no­rė­čiau, kad bū­tų lai­ko­ma­si Sta­tu­to ir baig­tu­me dis­ku­si­ją.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pa­gal­bą, mes tą ir ruo­šė­mės pa­da­ry­ti. Tai­gi, ko­le­gos, svars­ty­mo kal­bas mes tu­rė­jo­me, dėl mo­ty­vų taip pat nė­ra už­si­ra­šiu­sių kal­bė­ti. Ir ei­na­me prie straips­nių. Ar ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo ga­li­me? (Bal­sai sa­lė­je) Ne. Bal­suo­ja­me. Pra­šau. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Bal­sa­vo 116 Sei­mo na­rių: už – 108, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 8. Tai­gi po svars­ty­mo dėl ko­mi­si­jos su­da­ry­mo yra pri­tar­ta.

Nu­ta­ri­mas su­si­de­da iš ke­tu­rių straips­nių. 1 straips­nis yra su­da­ry­ti spe­cia­lią ty­ri­mo ko­mi­si­ją iš 12 Sei­mo na­rių. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. 2 straips­nis – pa­tvir­tin­ti šios su­dė­ties ko­mi­si­ją. Ko­le­gos, skai­tau pa­var­des: A. Ši­rins­kie­nė, A. Nor­kie­nė, J. Ja­ru­tis, M. Pui­do­kas, V. Rin­ke­vi­čius, E. Gent­vi­las, A. Anu­šaus­kas, S. Šed­ba­ras, A. Ku­bi­lius, Z. Je­dins­kis, R. Ša­la­še­vi­čiū­tė, R. An­dri­kis. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš ma­nau, kad kiek­vie­nas šios ko­mi­si­jos na­rys pri­va­lė­tų tu­rė­ti lei­di­mą dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja, at­si­žvel­giant į spe­ci­fi­ką, į tai, kad mes čia ei­na­me prie stra­te­gi­nių ener­ge­ti­kos ob­jek­tų, prie VSD in­for­ma­ci­jos. Aš ne­ži­nau, ar vi­si čia pa­siū­ly­ti tik­rai tu­ri, bet ma­nau, kad tai yra svar­bu, nes vi­sa­ver­tiš­kai ne­ga­lės dirb­ti ko­mi­si­jos na­rys, ku­ris to­kio lei­di­mo ne­tu­ri. Aš siū­lau pa­klaus­ti ši­to da­ly­ko.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, pa­siū­ly­ti į šią ko­mi­si­ją, ar yra pa­siū­ly­tų to­kių, ku­rie ne­tu­ri lei­di­mo dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja? (Bal­sai sa­lė­je) Nė­ra. Nie­kas ne­at­si­lie­pia. (Bal­sai sa­lė­je) Ta­da pra­šo­me Len­kų frak­ci­ją de­le­guo­ti, pa­keis­ti. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – frak­ci­jos se­niū­nė R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Kei­si­me Č. Ol­šev­skiu, jis dir­ba Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te ir tu­ri lei­di­mą.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, vi­si gir­dė­jo­te? Kei­čia­mas Z. Je­dins­kis į Č. Ol­šev­skį. Ar ši­ta ko­mi­si­ja… Dar, at­si­pra­šau, D. Ša­ka­lie­nė per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Aš tik no­riu iš­reikš­ti ap­gai­les­ta­vi­mą, kad spren­džiant to­kį svar­bų klau­si­mą, de­ja, šio­je ko­mi­si­jo­je ne­bus at­sto­vau­ja­ma vi­soms frak­ci­joms, nes mes taip pat tu­rė­jo­me žmo­gų, ku­rį no­rė­jo­me pa­siū­ly­ti.

(Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Man at­ro­do, pa­gal pro­por­ci­ją yra aiš­kus Sta­tu­to rei­ka­la­vi­mas, kad ko­mi­si­ja su­da­ro­ma iš 12 as­me­nų ir pro­por­ci­niu prin­ci­pu tai bu­vo su­for­muo­ta.

Dar per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – ger­bia­mas…

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš tos pro­por­ci­jos ne­la­bai su­pran­tu. Jei­gu ga­li­te, pa­aiš­kin­ki­te, nes da­bar va­di­na­mų­jų val­dan­čiųjų yra ma­žiau ne­gu pu­sė Sei­mo. Iš jų dau­giau kaip še­šių žmo­nių ne­tu­rė­tų bū­ti. Pen­ki? O so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo… taip pat yra žmo­nės… (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, at­sa­kau. Spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos su­da­ry­mo tvar­ka nu­sta­ty­ta 232 straips­ny­je, ir 2 punk­tas skel­bia, kad ko­mi­si­jo­je ne­tu­ri bū­ti dau­giau kaip 12 na­rių. (Bal­sai sa­lė­je) Se­niū­nų su­ei­go­je bu­vo tar­ta­si ir su­tar­ta, kad su­da­ro­me iš 12 Sei­mo na­rių. Iš tiek ko­mi­si­ja ir su­da­ry­ta.

Ko­le­gos, ar ga­li­me su­tar­ti dėl ko­mi­si­jos su­dė­ties ben­dru su­ta­ri­mu? Ar ga­li­me 2 straips­niui pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­ma? Dė­ko­ju.

Da­ro­me tech­ni­nę tri­jų mi­nu­čių per­trau­ką. Pra­šau prie tri­bū­nos su­si­rink­ti ko­mi­si­jos na­rius ir iš­si­rink­ti ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką ir pa­va­duo­to­ją. Pra­šom prie tri­bū­nos ko­mi­si­jos na­rius: A. Ši­rins­kie­nę, A. Nor­kie­nę, J. Ja­ru­tį, M. Pui­do­ką, V. Rin­ke­vi­čių, E. Gent­vi­lą, A. Anu­šaus­ką, S. Šed­ba­rą, A. Ku­bi­lių, Č. Ol­šev­skį, R. Ša­la­še­vi­čiū­tę, R. An­dri­kį. Kvie­čiu prie tri­bū­nos.

 

Per­trau­ka

 

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tę­sia­me po­sė­dį. Su­si­rin­ku­si ko­mi­si­ja ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku pa­sky­rė A. Ši­rins­kie­nę, pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju – S. Šed­ba­rą. Ar ga­li­me pri­tar­ti 3 straips­niui, kad ko­mi­si­jai pir­mi­nin­kaus A. Ši­rins­kie­nė, o jos pa­va­duo­to­jas bus S. Šed­ba­ras? Taip, dė­ko­ju.

4 straips­nis. Pa­ves­ti ko­mi­si­jai iki 2018 m. bir­že­lio 1 d. at­lik­ti ty­ri­mą ir pa­teik­ti iš­va­dą kar­tu su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tu ir ki­tais do­ku­men­tais Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pir­mi­nin­kui. Tai yra pa­gal Sei­mo sta­tu­to rei­ka­la­vi­mą.

Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl vi­so nu­ta­ri­mo pro­jek­to. At­si­pra­šau, dar yra no­rin­čių iš­sa­ky­ti mo­ty­vus. Pir­mo­ji kal­ba R. Juk­ne­vi­čie­nė. Pra­šau. (Bal­sai sa­lė­je)

R. JUKNEVIČIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ti­kiuo­si, kad ši­ta ko­mi­si­ja, ne­pai­sant to, kad nu­ste­bi­no iš­rin­ku­si pir­mi­nin­ką, tik­rai nuo­šir­džiai dirbs. Aš ma­nau, kad jai yra ką veik­ti, ir, ti­kiuo­si, ne­pa­si­duos nei Lat­vių gat­vės, nei A. Skar­džiaus spau­di­mui. Lin­kiu sėk­mės!

PIRMININKĖ. Mo­ty­vus no­ri iš­sa­ky­ti P. Urb­šys. Pra­šom.

P. URBŠYS (LVŽSF). Nuo pat pra­džių A. Skar­džiaus pro­ble­ma bu­vo sie­ja­ma su tuo, kad Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja, ei­da­ma į san­dė­rį dėl ko­a­li­ci­jos tva­ru­mo, vis dėl­to ban­dys dangs­ty­ti tuos klau­si­mus, ku­rie ke­lia abe­jo­nių. Net bu­vo ap­kal­tin­tas ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas V. Gai­lius, kad jis ne­va už pa­ža­dė­tą tei­sin­gu­mo mi­nist­ro pos­tą taip pa­ko­re­guos tas iš­va­das, kad bū­tų ga­li­ma nu­slėp­ti tie­są. Pa­si­ro­do, ne­pa­si­tei­si­na tie da­ly­kai.

Ga­lų ga­le pats A. Skar­džius yra už tai, kad ta ko­mi­si­ja bū­tų su­da­ry­ta. Aš tik­rai lin­kiu bū­tent mū­sų frak­ci­jai iš­sau­go­ti tą po­li­ti­nį bran­du­mą ir skaid­ru­mą ir to­kį pa­tį stan­dar­tą pri­tai­ky­ti ir dėl že­mės klau­si­mų, trą­šų klau­si­mų, ku­rie bus nag­ri­nė­ja­mi ket­vir­ta­die­nį.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vus iš­sa­ko Ž. Pa­vi­lio­nis.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). Aš tik­rai la­bai pra­šau vi­są Sei­mą kuo vie­nin­giau bal­suo­ti, nes tai nė­ra kai­rės ar de­ši­nės klau­si­mas, tai yra Lie­tu­vos pres­ti­žo klau­si­mas, mū­sų įro­dy­mo, ge­bė­ji­mo įro­dy­ti, kad mes ne­sa­me pa­klus­nūs tre­čių jė­gų vei­ki­mui ir kad mes esa­me su­ve­re­nūs, kad mes šią lais­vę at­ko­vo­jo­me, sau­go­me ir kiek­vie­nu sa­vo bal­sa­vi­mu tai įtvir­ti­na­me. Aš la­bai pra­šau tik­rai su­si­vie­ny­ti ir pa­ro­dy­ti, kad mes bū­tent to­kie ir esa­me.

PIRMININKĖ. Ir mo­ty­vus bai­gia J. Raz­ma. Pra­šom.

J. RAZMA (TS-LKDF). Gal čia jau ne­be­rei­kia vie­niems ki­tų la­bai agi­tuo­ti. Aš tik pa­sa­ky­siu, kad Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja, de­le­guo­da­ma į ko­mi­si­jos va­do­vus as­me­nį iš sa­vo, sa­ky­kim, aukš­čiau­sio po­li­ti­nio lyg­mens, pri­si­i­ma, aiš­ku, ir at­sa­ko­my­bę, kad ta ko­mi­si­ja tik­rai dirb­tų efek­ty­viai, ob­jek­ty­viai ir iš tik­rų­jų mes tu­rė­tu­me ob­jek­ty­vias iš­va­das.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti, pra­šau bal­suo­ti dėl tei­kia­mo Sei­mo nu­ta­ri­mo. Pri­ėmi­mo sta­di­ja.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 116 Sei­mo na­rių: už – 114, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Sei­mo nu­ta­ri­mas „Dėl spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rių gru­pės tei­ki­mą pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riui Ar­tū­rui Skar­džiui pa­grįs­tu­mui iš­tir­ti ir iš­va­dos dėl pa­grin­do pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są“ yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.00 val.

Vie­šų­jų įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1428 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1518 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-4 klau­si­mas – Vie­šų­jų įstai­gų įsta­ty­mo 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1518. Į tri­bū­ną kvie­čiu ap­lin­kos mi­nist­rą K. Na­vic­ką. Pra­šom pa­teik­ti.

K. NAVICKAS. Po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mos Sei­mo na­rės, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, pir­miau­sia leis­ki­te pa­svei­kin­ti su Tarp­tau­ti­ne že­mės die­na. O tei­kia­me įsta­ty­mo pa­tai­sas, Vie­šų­jų įstai­gų įsta­ty­mo pa­tai­sas, siek­da­mi įgy­ven­din­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą, ku­rio­je yra nu­ma­ty­tas sie­kis įmo­nes, įstai­gas, ku­rios yra vals­ty­bės val­do­mos ir vyk­do veik­las, ku­rias ga­li vyk­dy­ti ver­slo sub­jek­tai, ar­ba to­kias pa­slau­gas ga­li­ma nu­si­pirk­ti rin­ko­je, – jos tu­rė­tų bū­ti pri­va­ti­zuo­ja­mos ar­ba lik­vi­duo­ja­mos. Vie­šų­jų įstai­gų įsta­ty­mo pa­tai­sos es­mė yra leis­ti per­tvar­ky­ti vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių val­do­mas vie­šą­sias įstai­gas į vals­ty­bės įmo­nes. Tai yra ak­tu­a­lu ne tik Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos įsteig­tai vie­nai or­ga­ni­za­ci­jai, bet ir So­cia­li­nių rei­ka­lų, ir, ma­tyt, ki­tos mi­nis­te­ri­jos to­kias or­ga­ni­za­ci­jas tu­ri, nes pa­gal da­bar ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą vie­šo­sios įstai­gos, vie­šų­jų įstai­gų tur­tas ne­ga­li bū­ti per­da­lin­tas tarp stei­gė­jo ir da­li­nin­kų, jis ga­li bū­ti tik ati­duo­da­mas pa­na­šią veik­lą vyk­dan­čioms or­ga­ni­za­ci­joms. Iš ki­tos pu­sės, su­kaup­tas ka­pi­ta­las, su­kaup­ti įsi­pa­rei­go­ji­mai bū­tų tie­siog pra­ran­da­mi. Mū­sų at­ve­ju, mū­sų vie­nos įmo­nės at­ve­ju, jei­gu mes ją ban­dy­tu­me lik­vi­duo­ti pa­gal da­bar ga­lio­jan­čią tei­sės da­lį, gau­tu­me vals­ty­bės ka­pi­ta­lo da­lį 290 eu­rų. Jei­gu mes ją siek­tu­me pri­va­ti­zuo­ti, tu­rė­tų bū­ti bent jau 1,5 mln. eu­rų. To­kia įsta­ty­mo pa­tai­sos es­mė. Pra­šo­me pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­mas mi­nist­re. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti gru­pė Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis klau­sia R. Že­mai­tai­tis. Pra­šom.

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tie­sų jūs jau į da­lį ma­no klau­si­mo at­sa­kė­te, kad jū­sų tiks­las yra fak­tiš­kai ab­so­liu­čiai vi­są vals­ty­bę pri­va­ti­zuo­ti, ku­rios ins­ti­tu­ci­jos ir įstai­gos dar yra rei­ka­lin­gos. At­vi­rai, ran­ką prie šir­dies pri­dė­jus, kiek tai yra su­si­ję su jū­sų mi­nis­te­ri­jai pa­val­džio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, kaip an­tai, „Grun­to va­ly­mo tech­no­lo­gi­jos“, ki­tos vie­šo­sios įstai­gos, ku­rios yra ne­at­sie­ja­mos? Tai, apie ką jūs kal­ba­te, ga­li at­lik­ti pri­va­ti­nin­kas. Įsi­vaiz­duo­ki­te to­kią si­tu­a­ci­ją, kad jūs pri­va­ti­zuo­ja­te to­kią įmo­nę kaip Grun­to va­ly­mo tar­ny­ba, o Lie­tu­vo­je yra dar dvi pri­va­čios įstai­gos, ku­rios tei­kia šią pa­slau­gą. At­si­tin­ka ko­kia nors ne­lai­mė, ka­tast­ro­fa, dar kas nors ir pri­va­ti­nin­kas dings­ta. Kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, kas ga­lė­tų at­lik­ti šias funk­ci­jas? Tam ir bu­vo su­kur­tos tos įstai­gos, ne vi­sos, aš kal­bu ne apie vi­sas, ku­rios iš­im­ti­niais at­ve­jais ir tu­ri at­lik­ti šias funk­ci­jas. Ne­ži­nau, ko­dėl jūs, kaip pats mi­nist­ras, at­sto­vau­jan­tis tai ins­ti­tu­ci­jai, at­ne­ša­te čia to­kį pro­jek­tą?

K. NAVICKAS. Ačiū už klau­si­mą. Ši įstai­ga bu­vo įkur­ta dar tuo me­tu, kai ap­skri­tai ne­bu­vo to­kių pa­slau­gų ir mes ne­bu­vo­me Eu­ro­pos Są­jun­gos na­riai. Jū­sų klau­si­mas, kaip mes re­a­guo­tu­me to­kiais at­ve­jais, jei­gu net ir tos, ku­rios yra Lie­tu­vo­je vei­kian­čios įmo­nės, ne­ga­lė­tų at­lik­ti pa­slau­gos. Vei­kia­me ben­dro­je Eu­ro­pos Są­jun­gos rin­ko­je ir vi­sas tas pa­slau­gas ga­li teik­ti ki­ti ver­slo sub­jek­tai, nė­ra bė­dos ten.

PIRMININKĖ. Klau­sia R. Ta­ma­šu­nie­nė. Pra­šom.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Aš su­pra­tau, to pro­jek­to es­mė, kad VšĮ bū­tų ga­li­ma per­tvar­ky­ti į vals­ty­bės įmo­nę…

K. NAVICKAS. Taip.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). …ne tiek pri­va­ti­zuo­ti. Jūs pa­mi­nė­jo­te, kad po­rei­kis yra, ir aš įsi­vaiz­duo­ju, kad mi­nist­ras ar­ba Vy­riau­sy­bė, kai pa­tei­kia įsta­ty­mo pro­jek­tą, tai iš tik­rų­jų tą po­rei­kį pa­ma­tuo­ja. Aš no­rė­čiau iš­girs­ti ir jū­sų mi­nis­te­ri­jai pa­val­džią VšĮ, ku­ri ga­lė­tų bū­ti re­or­ga­ni­zuo­ta į vals­ty­bes įmo­nę. Ar iš tik­rų­jų jų vyk­do­ma ūki­nė veik­la yra ren­ta­bi­li, kad vals­ty­bei ne­bū­tų pa­pil­do­mų nuos­to­lių? Ar ki­tos mi­nis­te­ri­jos ir­gi su­si­du­ria? Ar ki­tos vie­šo­sios pa­slau­gos rei­ka­lin­gos mū­sų vi­suo­me­nei, vals­ty­bė pa­si­ren­gu­si per­im­ti jas ir įsteig­ti tiek vals­ty­bės įmo­nių?

K. NAVICKAS. Iš es­mės mū­sų at­ve­ju, „Grun­to va­ly­mo tech­no­lo­gi­jų“ at­ve­ju, ka­dan­gi Ci­vi­li­nis ko­dek­sas ne­lei­džia vie­šų­jų įstai­gų per­tvar­ky­ti į ko­mer­ci­nės pa­skir­ties įmo­nes, šis žin­gs­nis per­tvar­ky­ti į vals­ty­bės įmo­nę yra tik tar­pi­nis žings­nis, ku­riuo to­liau bū­tų ei­na­ma į UAB ar­ba ak­ci­nę ben­dro­vę, pri­klau­so pa­gal jos struk­tū­rą ir ta­da pri­va­ti­za­vi­mui. Mes ne­sie­ja­me šias įmo­nes lai­ky­ti, vals­ty­bės val­do­mas įmo­nes ap­skri­tai…

PIRMININKĖ. Klau­sia J. Raz­ma. Pra­šom.

J. RAZMA (TS-LKDF). Mi­nist­re, čia bu­vo mi­ni­ma vie­na vie­šo­ji įstai­ga, ku­rią sie­kia­te per­tvar­ky­ti. Ar yra dau­giau dar to­kių jū­sų vie­šų­jų įstai­gų, ku­rioms ak­tu­a­lus šis įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas? Gal ga­li­te iš­var­din­ti vi­sas, ku­rias ar svars­to­te, ar tik­rai jau ži­no­te, kad tiks­lin­ga bū­tų per­tvar­ky­ti?

K. NAVICKAS. Aš ne­ga­liu tiks­liai at­sa­ky­ti, kiek tai yra…

J. RAZMA (TS-LKDF). Tai­gi jūs mi­nist­ras, jūs tu­ri­te va­lią.

K. NAVICKAS. Ne, ne. Kas sie­ja­si su Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, tai at­sa­kau – taip, tik vie­na įmo­nė. Tai tik vie­na. Mes dau­giau ne­tu­ri­me vie­šų­jų įstai­gų, tiks­liau, tu­ri­me, bet jos ne­vyk­do tos veik­los. O kiek yra ki­to­se mi­nis­te­ri­jo­se, aš ne­ga­liu at­sa­ky­ti.

PIRMININKĖ. Klau­sia S. Gent­vi­las. Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, aš pa­gir­siu jus už ge­rą įsta­ty­mo pro­jek­tą, esa­te nuo­sek­lus, tą, ką ry­te da­rė jū­sų ko­le­ga V. Sin­ke­vi­čius, kal­bė­da­mas apie sa­vi­val­dą, kad tu­rė­tų įsi­ver­tin­ti įmo­nės, ku­rių rei­kia. Ma­no klau­si­mas ta­da bu­vo, ko­dėl vis dar vals­ty­bė ir mi­nis­te­ri­jos tu­ri tiek daug įstai­gų. Aš pa­tiks­lin­siu J. Raz­mos klau­si­mą. VŠĮ tu­riz­mo cen­tras „Palū­šė“, UAB „Pro­jek­tų eks­per­ti­zė“, vals­ty­bi­nė įmo­nė Ser­ti­fi­ka­vi­mo cen­tras – tai įmo­nės, ku­rios vyk­do pa­na­šią veik­lą kaip ir pri­va­lus sek­to­rius. Ko­dėl ne­kal­ba­te apie ši­tų įmo­nių pri­va­tiza­vi­mą ir ko­dėl da­bar kal­ba­ma tik apie „Grun­to va­ly­mo tech­no­lo­gi­jų“, jei­gu bū­tu­me nuo­sek­lūs? Dė­kui.

K. NAVICKAS. Dė­kui už klau­si­mą. Jū­sų mi­ni­mam Ser­ti­fi­ka­vi­mo cen­trui ne­rei­kia įsta­ty­mo, jis ir taip yra to­je tech­ni­nė­je ba­zė­je, ku­rios per­tvar­ka ju­da.

Dėl „Pa­lū­šės“, ji yra ban­kru­tuo­jan­ti. Da­bar jai yra pa­skelb­tas ban­kro­tas ir ji ei­na per ban­kro­to pro­ce­dū­ras. To­dėl jos nė­ra kaip per­tvar­ky­ti.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, ar aš tei­sin­gai su­pra­tau, jūs pa­mi­nė­jo­te, no­rė­jau pa­klaus­ti, kiek yra to­kių įmo­nių, ku­rių sta­tu­są no­ri­te pa­keis­ti? Jūs mi­nė­jo­te vie­ną. Ar tik vie­na jū­sų mi­nis­te­ri­jo­je, ar yra dau­giau?

K. NAVICKAS. Mū­sų mi­nis­te­ri­jo­je – vie­na.

PIRMININKĖ. Klau­sia J. Nar­ke­vi­čius.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). Ačiū. Klau­si­mas pa­na­šaus po­bū­džio. Jūs pa­mi­nė­jot ir ak­cen­ta­vo­te, kad tie pa­kei­ti­mai rei­ka­lin­gi bū­tent tam, kad bū­tų iš­sau­go­tas tur­tas vie­šų­jų įmo­nių, vie­šų­jų įstai­gų, ku­rias nu­ma­to­ma lik­vi­duo­ti.

K. NAVICKAS. Pri­va­ti­zuo­ti.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). Pir­miau­sia lik­vi­duo­ti, pas­kui pri­va­ti­zuo­ti. Bū­tent čia yra ma­no klau­si­mo es­mė. Ar tas sie­kis api­brėž­ti tik­tai įmo­nes, ku­rias jūs pla­nuo­ja­te ar lik­vi­duo­ti, ar pri­va­ti­zuo­ti, ne­pa­lies ir ki­tų rei­ka­lin­gų funk­cio­na­vi­mui įmo­nių ir ar tą bus ga­li­ma kon­tro­liuo­ti, nes kiek aš su­pran­tu, jūs kal­ba­te apie jū­sų mi­nis­te­ri­jai pa­val­džias įmo­nes? O ką ki­tų mi­nis­te­ri­jų, ar jūs tu­ri­te są­ry­šį dėl ši­to klau­si­mo? Ačiū.

K. NAVICKAS. Ačiū už klau­si­mą. Pa­gal da­bar­ti­nių įmo­nių san­da­rą, jei­gu įmo­nės at­lie­ka vie­šą­sias pa­slau­gas, to­kiu at­ve­ju jos yra biu­dže­ti­nės įstai­gos ir jos tu­ri tą sa­vo sta­tu­są. Vi­sos ki­tos… Mes kal­ba­me šiuo at­ve­ju apie įmo­nes, ku­rių pa­slau­gas ar­ba pro­duk­tus ga­li­ma įsi­gy­ti rin­ko­je, tai yra kad vals­ty­bė ne­da­ly­vau­tų kaip rin­kos sub­jek­tas, kaip rin­kos įmo­nės val­dy­mo… Mes esa­me įsi­var­di­nę, kal­bu apie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją, kad ši įmo­nė yra… ją lai­ky­ti kaip vals­ty­bės val­do­mą įmo­nę nė­ra jo­kio pa­grin­do.

Dėl ki­tų, sa­kau, ne­ga­liu at­sa­ky­ti. Tai tu­rė­tų at­sa­ky­ti ki­tos mi­nis­te­ri­jos. Bet sau­gik­liai, kaip sa­kau, jei yra vie­šo­sios pa­slau­gos, jos tu­ri bū­ti vie­naip ar ki­taip biu­dže­ti­nės įstai­gos, jos dau­giau­sia ir yra biu­dže­ti­nės įstai­gos. Mes kal­ba­me apie tas, ku­rios kon­ku­ruo­ja rin­ko­je, sie­ja­si tik su to­mis.

PIRMININKĖ. Klau­si­mus už­bai­gia A. Kup­čins­kas. Pra­šom.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, ry­ti­nė­je da­ly­je bu­vo kal­ba­ma apie sa­vi­val­dy­bių val­do­mas įmo­nes, apie vals­ty­bės val­do­mas įmo­nes, da­bar ei­na jū­sų siū­lo­mi pa­kei­ti­mai dėl Vie­šų­jų įstai­gų įsta­ty­mo. Jūs pa­mi­nė­jo­te tik vie­ną įstai­gą, pri­klau­san­čią jū­sų pa­val­du­mui, bet yra ir re­gio­nų at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trai, tai yra vie­šo­sios įstai­gos. Ar ne­at­si­tiks taip, kad po ši­tų pa­kei­ti­mų bus tam tik­ras Vy­riau­sy­bės spau­di­mas, kas bu­vo ir anks­tes­niais me­tais, re­gio­nų at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trus vers­ti už­da­ro­sio­mis ak­ci­nė­mis ben­dro­vė­mis ir ki­taip? To ne­pa­vy­ko anks­tes­nė­se ka­den­ci­jo­se, Vy­riau­sy­bės ka­den­ci­jo­se, bet ta nuo­sta­ta vis tiek iš­lie­ka, kad Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja tu­rė­tų di­des­nę įta­ką re­gio­nų at­lie­kų cen­trams.

K. NAVICKAS. Ačiū už klau­si­mą. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ir Vy­riau­sy­bė nė­ra re­gio­ni­nių at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trų stei­gė­ja, įsta­ty­mo pa­tai­sa ne­sie­ja­ma su prie­vo­le, tai tie­siog tei­sė re­or­ga­ni­zuo­ti. Ne­sie­čiau ši­tų klau­si­mų. Ap­skri­tai re­gio­ni­nių at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trų kon­cep­ci­jos tu­rės bū­ti per­žiū­rė­tos, kai mes 2019 me­tais pa­reng­si­me nau­ją at­lie­kų tvar­ky­mo pla­ną. Da­bar tai yra ne­su­sie­ja­ma, juo la­bai kad ši nuo­sta­ta ga­lios la­bai trum­pą lai­ką.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mi­nist­re, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vai dėl tei­kia­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Už kal­bės J. Nar­ke­vi­čius. Pra­šom.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). La­bai ačiū. Pa­grin­di­nis mo­ty­vas, dėl ko siū­ly­čiau bal­suo­ti už, yra tas, kad at­si­ras ga­li­my­bė ko­mi­te­te ir gal­būt ki­ta­me pa­pil­do­ma­me ko­mi­te­te iš­nag­ri­nė­ti tą si­tu­a­ci­ją. Čia yra daug kab­liu­kų dėl vie­šų­jų įstai­gų, kaip jos vei­kia, rei­ka­lin­gos jos ar ne­rei­ka­lin­gos, koks sau­gik­lis, ar ne­bus uzur­puo­ja­ma tei­sė vyk­dy­ti vals­ty­bės de­le­guo­tas funk­ci­jas, jei­gu jos yra. Vie­šo­sios įstai­gos tai yra ir li­go­ni­nės, kul­tū­ros rū­mai, ne tik Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­val­du­mo. Ar mes čia ne­su­da­ry­si­me pre­ce­den­to įsi­vel­ti į di­de­lę per­tvar­ky­mo ban­gą? Ko­mi­te­te, ti­kiuo­si, Sei­mo na­riai tu­rės pro­gą nuo­dug­niai iš­nag­ri­nė­ti, to­dėl siū­lau bal­suo­ti už. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ir mo­ty­vai prieš – R. Že­mai­tai­tis. Pra­šom.

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų dėl ko aš esu prieš? Ko­le­goms, ku­rie prieš tai kal­bė­jo, aš no­riu tik vie­ną da­ly­ką pa­sa­ky­ti, kad Sei­mas nė­ra Vals­ty­bės kon­tro­lė, Sei­mas nė­ra au­di­tuo­jan­ti ins­ti­tu­ci­ja ir Sei­mas nė­ra ta vie­ta, kad mes dar tu­rė­tu­me žiū­rė­ti, spręs­ti, ar vie­nos ar ki­tos mi­nis­te­ri­jos tei­kia­mas pro­jek­tas yra rei­ka­lin­gas. Tas tu­rė­jo bū­ti Vy­riau­sy­bė­je iš­ana­li­zuo­ta ir Vy­riau­sy­bei tu­rė­jo bū­ti pa­teik­ta.

Ši­tas pro­jek­tas, ma­no gi­liu įsi­ti­ki­ni­mu, ke­lia grės­mę ne tik kai ku­riais at­ve­jais na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, bet ga­li­mai ir dėl gai­va­li­nių ne­lai­mių. Mi­nist­ras pa­sa­kė, kad mes gy­ve­na­me Eu­ro­pos Są­jun­go­je ir mes Eu­ro­pos Są­jun­go­je ga­lė­si­me iš­si­kvies­ti. Aš pui­kiai įsi­vaiz­duo­ju, no­rė­čiau įsi­vaiz­duo­ti, kaip at­si­ti­kus ka­tast­ro­fai „Klai­pė­dos van­de­ny­se“, „Vil­niaus van­de­ny­se“ mes pri­si­šauk­si­me per tris, ke­tu­rias die­nas ar per die­ną iš Lat­vi­jos, Len­ki­jos įmo­nę, įstai­gą, ku­ri pa­dė­tų su­tvar­ky­ti.

Mi­nist­re, mes tu­rė­jo­me pa­vyz­dį ša­lia Sei­mo, ša­lia Pe­da­go­gi­nio žie­do, ka­da trū­ko pa­pras­tas van­dens vamz­dis. Dvi pa­ras ne­su­ge­bė­jo su­tvar­ky­ti, o jūs siū­lo­te ši­tas įstai­gas pri­va­ti­zuo­ti. Griež­tai tai ne­tu­rė­tų bū­ti lei­džia­ma.

Ki­tas klau­si­mas. Jei­gu bus pri­tar­ta, aš siū­ly­čiau, kad Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas pa­si­im­tų kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, nes ly­giai prieš tre­jus me­tus, man da­ly­vau­jant NATO de­le­ga­ci­jo­je, bu­vo aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad ener­ge­ti­nis sau­gu­mas ir ki­tų kon­tro­liuo­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų sau­gu­mas yra pri­va­lo­mas ir be­ato­dai­riš­kas vals­ty­bės pri­ori­te­tas. Mes da­bar kai ku­rias vie­šą­sias įstai­gas no­ri­me pri­va­ti­zuo­ti.

Aš siū­lau la­bai rim­tai į ši­tą da­ly­ką pa­si­žiū­rė­ti, ne­pul­ti strim­gal­viais pri­tar­ti to­kiam pro­jek­tui. Siū­lau ne­pri­tar­ti, grą­žin­ti Vy­riau­sy­bei iš nau­jo, te­gul su­sė­da su Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, te­gul su­sė­da su Ūkio mi­nis­te­ri­ja, ki­to­mis pa­val­džio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis ir nu­spren­džia. Ne­neš­ki­te į Sei­mą ši­to­kių da­ly­kų.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ko­le­gos, ap­si­spren­džia­me ir bal­suo­ja­me dėl tei­kia­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 54, prieš – 2 ir su­si­lai­kė 35. Tai­gi po pa­tei­ki­mo Vie­šų­jų įstai­gų įsta­ty­mo 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui yra pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: kaip pa­grin­di­nis – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas – Au­di­to ko­mi­te­tas. Svars­ty­mo da­ta – ge­gu­žės 8 die­na.

Dėl ve­di­mo tvar­kos per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – R. Že­mai­tai­tis.

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš­ties ko­le­gų, ku­rie pir­mą kar­tą, pir­mą ka­den­ci­ją Sei­me, aš tik­rai la­bai pra­šau, kad Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas bū­tų kaip pa­pil­do­mas. Aš dar kar­tą kal­bu, nes yra kai ku­rių vie­šų­jų įstai­gų, ku­rios pa­ten­ka ne­tie­sio­giai na­cio­na­li­nio sau­gu­mo sri­čiai. Jos nė­ra įtrauk­tos į tą są­ra­šą, bet, esant eks­tre­ma­liai si­tu­a­ci­jai, jos at­lie­ka tam tik­ras funk­ci­jas. Tu­rė­ki­te ši­tą da­ly­ką gal­vo­je.

Aš ma­nau, kad NSGK kaip pa­pil­do­mas ga­lė­tų iš­stu­di­juo­ti, nes pa­žiū­rė­ki­te, ką yra no­ri­ma pri­va­ti­zuo­ti – bū­tent va­ly­mo įstai­gą, ku­ri, esant eks­tre­ma­lioms si­tu­a­ci­joms, tas funk­ci­jas ir at­lie­ka, jai iš­im­ti­nai Vy­riau­sy­bė… mes jai pa­ve­dė­me tas funk­ci­jas at­lik­ti. Tarp tų įstai­gų gal bus 10–20 įstai­gų, ku­rios yra ne­reikš­min­gos, ku­rios ga­li bū­ti pri­va­ti­zuo­tos ir ku­rios ga­li kon­ku­ruo­ti rin­ko­je, aš to tik­rai ne­ma­tau… bet yra ke­le­tas įmo­nių, ku­rių mes ne­ga­li­me įtrauk­ti ir po to jas pri­va­ti­zuo­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ir per cen­tri­nį mik­ro­fo­ną – P. Urb­šys.

P. URBŠYS (LVŽSF). Kad ir kaip ten bū­tų, tai pa­lies sa­vi­val­dy­bių įmo­nes. Man at­ro­do, pa­gal Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to kom­pe­ten­ci­ją mums pri­klau­sy­tų ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą ver­tin­ti.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas Po­vi­lai, aš su­pran­tu, jūs pa­gei­dau­ja­te bū­ti pa­pil­do­mu ko­mi­te­tu?

P. URBŠYS (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ir dėl R. Že­mai­tai­čio siū­ly­mo dėl Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo. (Bal­sai sa­lė­je) Ar čia yra? Man at­ro­do, kad Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tui tik­rai de­ra žiū­rė­ti. Pir­mi­nin­ke, ne­pa­gei­dau­ja­te? Pra­šau, ger­bia­mas Vy­tau­tai Ba­kai.

V. BAKAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų mes, kiek­vie­nas Sei­mo na­rys, tu­ri­me su­vo­ki­mą apie na­cio­na­li­nio sau­gu­mo rei­ka­lus. Ma­ny­čiau, kad Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas pui­kiai su­si­tvar­kys su tuo.

PIRMININKĖ. Aš taip pat ma­nau. Ko­le­gos, ski­ria­me du pa­pil­do­mus – Au­di­to ir Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tus.

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­ja Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas A. Ne­kro­šius. Lin­kiu jam sėk­mės.

PIRMININKAS (A. NEKROŠIUS, LVŽSF). Svei­ki! Ju­da­me to­liau.

 

17.18 val.

Že­mės skly­pų per­lei­di­mo ir nuo­mos už­sie­nio vals­ty­bių di­plo­ma­ti­nėms at­sto­vy­bėms ir kon­su­li­nėms įstai­goms tvar­kos bei są­ly­gų įsta­ty­mo Nr. I-61 pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu galios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1624, Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 9 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 311 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1625, Že­mės re­for­mos įsta­ty­mo Nr. I-1607 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1626 (patei­ki­mas)

 

Pir­mas klau­si­mas – Že­mės skly­pų per­lei­di­mo ir nuo­mos už­sie­nio vals­ty­bių di­plo­ma­ti­nėms at­sto­vy­bėms ir kon­su­li­nėms įstai­goms tvar­kos bei są­ly­gų įsta­ty­mo Nr. I-61 pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1624. Pra­ne­šė­jas – mi­nist­ras B. Mar­kaus­kas. Pra­šau. Kar­tu pri­sta­to­te ir ly­di­muo­sius.

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, iš­kart no­rė­čiau pa­pra­šy­ti su­jung­ti tuos tris pro­jek­tus į vie­ną, nes pir­mas ne­ten­ka ga­lios, o į tre­čią bu­vo nuo­ro­da. Aš pra­šy­čiau, kad vi­si bū­tų su­jung­ti į vie­ną.

Šį įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą pri­ver­tė reng­ti pats gy­ve­ni­mas, nes iki šiol įsta­ty­me ne­bu­vo su­re­gu­liuo­ti at­ve­jai, kai už­sie­nio vals­ty­bė, anks­čiau įsi­gi­ju­si že­mės skly­pą Lie­tu­vo­je am­ba­sa­dai ar at­sto­vy­bei kur­ti, ap­si­spren­džia jį par­duo­ti. Toks kon­kre­tus at­ve­jis nu­ti­ko 2016 me­tais, kai Aust­ri­jos Res­pub­li­kos am­ba­sa­da nu­trau­kė sa­vo veik­lą Lie­tu­vo­je, ne­be­nau­do­jo įsi­gy­to že­mės skly­po ir pa­sta­to ir ne­ga­lė­jo par­duo­ti že­mės skly­po, nes nė­ra tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo. Sei­mui tei­kia­mas Že­mės skly­pų per­lei­di­mo ir nuo­mos už­sie­nio vals­ty­bių di­plo­ma­ti­nėms at­sto­vy­bėms ir kon­su­li­nėms įstai­goms tvar­kos bei są­ly­gų įsta­ty­mo Nr. I-61 pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas, Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 9 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 311 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas ir Že­mės re­for­mos įsta­ty­mo Nr. I-1607 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Taip bū­tų ga­li­ma iš­veng­ti at­ve­jų, kai vals­ty­bė pri­va­lė­tų iš­pirk­ti už­sie­nio vals­ty­bės anks­čiau įsi­gy­tą že­mės skly­pą, ku­ris vė­liau ga­li­mai vis tiek bū­tų par­duo­da­mas, jei­gu ja­me bus sta­ti­nių, ne auk­cio­no bū­du šių sta­ti­nių sa­vi­nin­kui. Lie­tu­vos vals­ty­bei ne­rei­kė­tų vyk­dy­ti tar­pi­nin­ko vaid­mens ir at­lik­ti ne­bū­ti­nų ad­mi­nist­ra­ci­nių pro­ce­dū­rų bei nau­do­ti biu­dže­to lė­šų, o už­sie­nio vals­ty­bė tu­rė­tų pla­tes­nes ga­li­my­bes pa­ti dis­po­nuo­ti jai pri­klau­san­čiu že­mės skly­pu.

Vy­riau­sy­bė, įver­ti­nu­si siau­rą siū­lo­mą pri­pa­žin­ti ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo reg­la­men­ta­vi­mo sri­tį ir ap­im­tį, siū­lo ne­ak­tu­a­lių ir prak­ti­ko­je ne­tai­ko­mų nuo­sta­tų at­si­sa­ky­ti, o ak­tu­a­lias, ne­dub­liuo­jan­čias ki­tų įsta­ty­mų per­kel­ti į at­ski­rą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės įsta­ty­mo straips­nį.

Bu­vo gau­ta ke­le­tą Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų. Tos pa­sta­bos yra su­de­rin­tos, ir aš ma­nau, kad nag­ri­nė­jant įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­kei­ti­mą ko­mi­te­tuo­se į tai bus at­si­žvelg­ta, ir siū­lau pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pri­sta­ty­mą. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti trys Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis – J. Nar­ke­vi­čius.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). Ačiū. Klau­si­mas to­kio po­bū­džio. Jūs čia mi­ni­te, jei­gu iš pri­va­čių, tei­sės ak­to pro­jek­te, iš pri­va­čių sa­vi­nin­kų už­sie­nio ins­ti­tu­ci­ja no­ri įsi­gy­ti tą skly­pą, ku­rį iki šiol val­do pa­gal san­do­rį su pri­va­čiu as­me­niu, tai, kad vals­ty­bė tu­rė­tų lei­di­mą leis­ti ar ne­leis­ti iš­pirk­ti. Vie­nas da­ly­kas.

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Taip.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). Ant­ras da­ly­kas. Ma­tyt, šie tei­sės ak­tai nė­ra skir­ti dėl vie­no at­ve­jo, o jei­gu at­ei­ty­je at­si­ran­da no­ras įsi­gy­ti skly­pą iš vals­ty­bės ir vals­ty­bė ne­pri­eš­ta­rau­ja, ta­čiau nė­ra dar grą­žin­ta, at­kur­ta nuo­sa­vy­bės tei­sė sa­vi­nin­kams, ar į tai bus at­kreip­tas dė­me­sys, ar ne­bus?

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Dėl pir­mo klau­si­mo. Bet ko­kiu at­ve­ju įsi­gy­da­mas že­mės skly­pą ir pa­sta­tus am­ba­sa­dai ar­ba at­sto­vy­bei, bet ko­kiu at­ve­ju įgi­jė­jas tu­rės gau­ti Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos lei­di­mą. Tai įsta­ty­me yra nu­ma­ty­ta.

Da­bar dėl įsi­gy­ja­mo že­mės skly­po. Bet ko­kiu at­ve­ju įsi­gy­ja­mas že­mės skly­pas bus įsi­gy­ja­mas su sta­ti­niu, jei­gu tai yra am­ba­sa­dai? To­kiu at­ve­ju bus for­muo­ja­ma prie… (Bal­sas sa­lė­je) Jei­gu ne­bū­ti­nai, jei­gu no­rė­tų įsi­gy­ti lais­vą vals­ty­bės že­mės skly­pą, tai aš ma­nau, kad bū­tų pro­ble­mų, nes kol ne­bus už­baig­ta re­for­ma, jei­gu tai tik­rai yra lais­va vals­ty­bės že­mė, pir­miau­sia mes ją tu­rė­tu­me nau­do­ti nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti. Taip ir bus da­ro­ma. Bet dau­ge­liu at­ve­jų, vis dėl­to rei­kia pri­pa­žin­ti, kad bū­tų įsi­gy­ja­mas kar­tu su pa­sta­tu že­mės skly­pas. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Klau­sia E. Zin­ge­ris.

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Ma­nau, kad at­si­žvelg­tu­me.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis Bro­niau, mie­las bi­čiu­li, jū­sų pa­mi­nė­tas at­ve­jis yra kaip tik toks, tai Aust­ri­jos am­ba­sa­da. Jei­gu jūs ma­tė­te įra­šą ties ja, bū­da­mas prieš „Stik­lių“ res­to­ra­ną, tai bu­vo šim­ta­me­tė žy­dų ben­druo­me­nės nuo­sa­vy­bė. Ten vi­si ki­ti tei­sės ak­tai, ku­rie bu­vo nuo 1990 me­tų, man yra ži­no­mi. Bet prieš tai bu­vęs ko­le­gos klau­si­mas pa­na­šus į ma­no klau­si­mą. Kal­bė­da­mi apie už­sie­nio nuo­sa­vy­bę Lie­tu­vo­je jūs anks­tes­nių sa­vi­nin­kų… Kaip jūs ga­ran­tuo­ja­te, kad anks­tes­nių sa­vi­nin­kų jūs ne­pa­lie­si­te, nes vi­sas Vil­niaus mies­tas pil­nas to­kių at­ve­jų, kas tre­čias ket­vir­tas at­ve­jis yra.

O da­bar, kiek aš gir­dė­jau, šiuos klau­si­mus tarp­tau­ti­nės už­sie­nio or­ga­ni­za­ci­jos, su­si­ju­sios su iki­ka­ri­nės Lie­tu­vos gy­ven­to­jais, ke­lia tiek Len­ki­jai, tiek Lie­tu­vai, tiek Veng­ri­jai, tiek Če­ki­jai.

Kas ga­ran­tuo­ja, kad tie skly­pai po ke­le­rių me­tų ne­taps tarp­tau­ti­nė­mis by­lo­mis?

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Aš gal­vo­ju, kad mes vi­si pui­kiai su­pran­ta­me, kad že­mės skly­pų ar­ba sta­ti­nių įsi­gi­ji­mas am­ba­sa­doms ati­da­ry­ti tur­būt nė­ra kas­die­nis reiš­ki­nys, kad čia bū­tų ma­si­nis pro­ce­sas. Kad da­bar bū­tų pra­dė­tos steig­ti nau­jos am­ba­sa­dos, tur­būt mes ti­ki­my­bę tu­ri­me ne­di­de­lę. Be to, ži­no­ma, yra tam tik­rų ri­bo­ji­mų – ne­ga­li bet kas įsi­gy­ti že­mės skly­po ar­ba pa­sta­to am­ba­sa­dai ati­da­ry­ti, nes mes tu­ri­me dėl EBPO ir dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos ri­bo­ji­mą ir dar Ci­vi­li­nį ko­dek­są, ku­ris api­brė­žia, kas ga­li įsi­gy­ti tą že­mę.

Kaip aš mi­nė­jau, no­rint am­ba­sa­dai įsi­gy­ti že­mę ir sta­ti­nius, bū­ti­nai rei­kia Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pri­ta­ri­mo. Tai aš ti­kai la­bai ti­kiuo­si, kad mes ne­tu­rė­si­me to­kių keb­lių san­ty­kių, nes, ką ir ko­le­ga klau­sė, taip, jei­gu bus su­for­muo­ti lais­vi vals­ty­bi­nės že­mės skly­pai, pir­miau­sia jie tu­rės bū­ti nau­do­ja­mi nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti. Tur­būt grei­čiau­siai vis dėlto bus, kad, jei­gu bus ati­da­ro­ma nau­ja am­ba­sa­da, bus per­ka­mas su­for­muo­tas že­mės skly­pas su pa­sta­tu. To­kiu at­ve­ju, be abe­jo, ne vals­ty­bė par­duos, par­duos koks nors pri­va­tus sa­vi­nin­kas. Ir ar tai bus ko­kia nors ben­druo­me­nė, ar ju­ri­di­nis, ar fi­zi­nis as­muo, da­bar sun­ku prog­no­zuo­ti.

Čia pa­pras­čiau­siai mes su­si­dū­rė­me su fak­tu bū­tent dėl Aust­ri­jos am­ba­sa­dos: ji už­da­rė sa­vo am­ba­sa­dą ir par­duo­da sa­vo pa­sta­tą, o že­mės skly­po par­duo­ti ne­ga­li. Aš ti­kiuo­si, kad mes to­kių tei­si­nių ko­li­zi­jų dėl to ne­tu­rė­tu­me tu­rė­ti.

PIRMININKĖ. Klau­sia J. Lie­sys.

J. LIESYS (LSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, no­riu jū­sų pa­klaus­ti. Vis tik­tai jei­gu pra­si­dės to­kia pre­ky­ba pa­sta­tais ir že­mės skly­pais… Aš no­riu pa­klaus­ti, ar vi­sos am­ba­sa­dos ar­ba pla­nuo­ja­mi skly­pai jau tu­ri va­di­na­mą­sias rau­do­nas li­ni­jas, ku­rios tu­rė­jo bū­ti se­niai su­for­muo­tos pa­gal įsta­ty­mą? Mums ne­rei­kė­tų šiuo klau­si­mu ir kal­bė­ti – yra du, trys ar ke­tu­ri met­rai, kiek pri­klau­so nuo to sta­ti­nio, ir tas že­mės skly­pas yra su­for­muo­tas. Tai vie­nas da­ly­kas.

Ką jū­sų in­tui­ci­ja sa­ko, kiek to­kių skly­pų ga­li at­si­ras­ti par­duo­dant am­ba­sa­das, ku­riant ar kaip ki­taip, nes že­mės grą­ži­ni­mo klau­si­mas ne­baig­tas, kaip ir ger­bia­ma­sis Ja­ros­la­vas šne­kė­jo. Taip pat ne­baig­tas ir Vil­niu­je, ir kai­me, ir ki­tuo­se mies­tuo­se. Ypač Vil­niu­je že­mės trū­ku­mas di­de­lis. Kaip jums at­ro­do, ar čia tik­rai ga­li at­si­ras­ti to­kia pre­ky­ba ir kiek ga­li at­si­ras­ti to­kių san­do­rių?

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Dė­kui už klau­si­mą. Aš gal­vo­ju, kad į tą klau­si­mą, kiek nau­jų am­ba­sa­dų ga­li at­si­ras­ti, ge­riau­siai ga­lė­tų at­sa­ky­ti Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Bet aš ma­nau, kad mes, kaip po­li­ti­kai, kaip Sei­mo na­riai, su­pran­ta­me, kad tos ša­lys, ku­rios no­ri Lie­tu­vo­je tu­rė­ti sa­vo am­ba­sa­das, dau­ge­liu at­ve­jų jos tu­ri. Ir gal­vo­ti, kad į at­ei­tį čia mes tu­rė­si­me la­bai daug pa­gei­da­vi­mų Lie­tu­vo­je ati­da­ry­ti ko­kias nors nau­jas am­ba­sa­das ku­rių nors ša­lių, aš ma­nau, ti­ki­my­bė yra tik­rai ma­ža.

O, kaip mi­nė­jau, dėl nuo­sa­vy­bės tei­sių at­kū­ri­mo, taip, tai yra pri­ori­te­tas, jei­gu bus lais­va vals­ty­bi­nė že­mė, mes tik­rai ją for­muo­si­me nuo­sa­vy­bei at­kur­ti. Bet ma­nau, kad tik­rai bū­tent jau su esa­mais pa­sta­tais že­mė bū­tų par­duo­da­ma am­ba­sa­doms steig­ti ir tuo at­ve­ju am­ba­sa­dos san­ty­kis bū­tų su pa­sta­to ir že­mės skly­po sa­vi­nin­ku. Aš ma­nau, kad čia mes ne­su­kur­si­me ko­kios nors prieš­prie­šos tarp nuo­sa­vy­bės tei­sių grą­ži­ni­mo ir to­kių skly­pų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me mi­nist­rui. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šė vie­nas. J. Raz­ma – už. Pra­šom.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš la­bai trum­pai. Bent jau pa­svei­kin­siu mi­nist­rą, kad tei­kia­mu pa­ke­tu nai­ki­na vie­ną iš įsta­ty­mų. Nes mes ma­to­me at­virkš­čių veiks­mų, kaip pra­ei­tą sa­vai­tę ki­tas mi­nist­ras, kai kaž­ko­kį nau­ją da­ly­ką rei­kė­jo reg­la­men­tuo­ti, čia pa­tei­kė nau­ją įsta­ty­mo pro­jek­tą, ir mū­sų ga­lio­jan­čių įsta­ty­mų są­ra­šas il­gė­ja, il­gė­ja. Ir kai ką nors tai­sai, rei­kia n tų įsta­ty­mų tai­sy­ti. Šiuo at­ve­ju ge­rai, kad dėl am­ba­sa­dų skly­pų par­da­vi­mo įke­lia į ben­dres­nį įsta­ty­mą, pa­nai­ki­na at­ski­rą įsta­ty­mą. Aš kvie­čiu pri­tar­ti tai prin­ci­pi­nei nuo­sta­tai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ka­dan­gi nie­kas ne­už­si­ra­šė kal­bė­ti prieš, aš siū­lau per­ei­ti prie bal­sa­vi­mo. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je: „Bal­suo­ja­me!) Siū­lo­te bal­suo­ti? Ge­rai, bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te šiam pro­jek­tui, bal­suo­ki­te už, kas tu­rite ki­tą nuo­mo­nę – prieš ar­ba su­si­lai­ky­ki­te.

Bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai: 81 – už, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis dėl vi­sų – Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti ge­gu­žės 24 die­ną. Prieš­ta­rau­jan­čių nė­ra, siū­ly­mų nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu.

 

17.30 val.

Že­mės ūkio, mais­to ūkio ir kai­mo plėt­ros įsta­ty­mo Nr. IX-987 4, 8, 10, 11, 12 ir 13 straips­nių ir ket­vir­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1524ES, Ūkio sub­jek­tų, per­kan­čių–par­duo­dan­čių ža­lią pie­ną ir pre­kiau­jan­čių pie­no ga­mi­niais, ne­są­ži­nin­gų veiks­mų drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. XII-1907 2, 3, 5, 6 ir 14 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1525ES, Tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­tų įsta­ty­mo Nr. X-1207 2, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20 ir 25 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1526ES, Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. IX-2112 13 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1527ES, Per­tek­liaus mo­kes­čio cuk­raus sek­to­riu­je įsta­ty­mo Nr. IX-729 pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1528ES ir Ga­my­bos mo­kes­čio cuk­raus sek­to­riu­je įsta­ty­mo Nr. IX-1762 pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu galios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1529ES (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Že­mės ūkio, mais­to ūkio ir kai­mo plėt­ros įsta­ty­mo Nr. IX-987 4, 8, 10, 11, 12 ir 13 straips­nių ir ket­vir­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1524ES. Pra­ne­šė­jas – taip pat mi­nist­ras B. Mar­kaus­kas. Pa­tei­ki­mas. Taip pat ir ly­di­muo­sius pri­sta­ty­ki­te.

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, iš tik­rų­jų Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja pa­ren­gė Že­mės ūkio, mais­to ūkio ir kai­mo plėt­ros įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo pro­jek­tą, tei­kė Vy­riau­sy­bei, Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė ir tei­kia­me Sei­mui. Iš tik­rų­jų di­de­lis ir su­dė­tin­gas įsta­ty­mas, o jo pa­kei­ti­mas yra siū­lo­mas dėl, ma­nau, tik­rai pa­kan­ka­mai svar­bių prie­žas­čių. Pir­miau­sia dėl EBPO re­ko­men­da­ci­jos ir siū­ly­mų dėl per­ėji­mo nuo vals­ty­bės įmo­nės prie ki­tos tei­si­nės for­mos įstai­gos, ko­rup­ci­jos ma­ži­ni­mo, įmo­nių efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo, už­tik­ri­nant pa­kan­ka­mą grą­žą vals­ty­bei, tau­py­mą dėl vyk­do­mų per­tvar­kų, ra­cio­na­laus ir efek­ty­vaus funk­ci­jų vyk­dy­mo. Ta pras­me, kad vals­ty­bė tik­rai pri­va­lo ir tu­ri tu­rė­ti ge­ro­kai ma­žiau vals­ty­bės įmo­nių.

Ki­tas da­ly­kas. Be abe­jo, Vy­riau­sy­bė ir Sei­mas sa­vo pro­gra­mo­je tu­ri įsi­pa­rei­go­ji­mą ma­žin­ti vals­ty­bės iš­lai­das, ma­žin­ti vals­ty­bės tar­ny­bo­je dir­ban­čių žmo­nių skai­čių, op­ti­mi­zuo­ti, ra­cio­na­li­zuo­ti vals­ty­bės funk­ci­jas. Šio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas leis­tų mums at­lik­ti tris re­for­mas. Pir­miau­sia pla­nuo­ja­me lik­vi­duo­ti vals­ty­bės įmo­nę Lie­tu­vos že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­rą bei Pro­gra­mos „Le­a­der“ ir žem­dir­bių mo­ky­mo me­to­di­kos cen­trą ir įsteig­ti nau­ją vie­šą­ją įstai­gą – Kai­mo ver­slo ir rin­kų plėt­ros agen­tū­rą.

To­liau. Vals­ty­bės įmo­nę Ma­ši­nų ban­dy­mo sto­tį per­tvar­ky­ti į už­da­rą­ją ak­ci­nę ben­dro­vę. Ir vė­liau ma­no­me, kad tik­rai ta už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė ga­lė­tų bū­ti pri­va­ti­zuo­ja­ma, nes iš prin­ci­po ir šian­dien jos vie­nin­te­lė tei­kia­ma pa­slau­ga yra purkš­tu­vų pa­tik­ra. Iš tik­rų­jų šian­dien mes rin­ko­je tu­ri­me aš­tuo­nias įmo­nes, ku­rios tą pa­slau­gą tei­kia, o jei­gu ži­no­te, Ma­ši­nų ban­dy­mo sto­tis yra Kau­ne, iš tik­rų­jų už­ima di­de­lę te­ri­to­ri­ją, tu­ri daug pa­sta­tų ir vals­ty­bei iš­lai­ky­ti to­kią vals­ty­bi­nę įmo­nę, kai jos vie­nin­te­lė pa­slau­ga yra purkš­tu­vų pa­tik­ra, o rin­ko­je tik­rai tu­ri­me vei­kian­čių įmo­nių, ku­rios tą pa­slau­gą tei­kia, tik­rai nė­ra pras­mės. Bet pir­ma­ja­me eta­pe mes siū­lo­me per­tvar­ky­ti į už­da­rą­ją ak­ci­nę ben­dro­vę.

Tre­čia per­tvar­ka – vals­ty­bės įmo­nę „Pie­no ty­ri­mai“ per­tvar­ky­ti į už­da­rą­ją ak­ci­nę ben­dro­vę ir prie šios ak­ci­nės ben­dro­vės pri­jung­ti Gy­vu­lių pro­duk­ty­vu­mo kon­tro­lės įmo­nę. Bu­vo la­bai pla­čios dis­ku­si­jos su žem­dir­bių vi­suo­me­ne, su tų įmo­nių ko­lek­ty­vais. Aš ma­nau, kad per­tvar­kai yra pa­si­reng­ta. Ma­nau, kad aist­rų yra li­kę la­bai ne­daug ir dėl to tik­rai la­bai pra­šy­čiau pri­tar­ti tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Iš tik­rų­jų net­gi ir da­tos, ku­rios yra nu­ma­to­mos, jei­gu įma­no­ma, la­bai pra­šy­si­me Sei­mo, kad bū­tų pa­anks­tin­tos, nes su to­mis per­tvar­ko­mis tru­pu­tį strin­ga­me dėl įsta­ty­mo kei­ti­mo ir rei­kia kuo grei­čiau su­si­dė­lio­ti, ir to­liau or­ga­ni­zuo­ti dar­bus. O ta per­tvar­ka, aiš­ku, duos ir fi­nan­si­nius re­zul­ta­tus.

Įstei­gus agen­tū­rą, ku­rią aš mi­nė­jau, 2019 me­tais nu­ma­to­ma su­tau­py­ti apie 248 tūkst. eu­rų, o pra­de­dant 2020 me­tais kiek­vie­nais me­tais – maž­daug po 384 tūkst. eu­rų lė­šų. Be abe­jo, bus su­ma­žin­ta ir eta­tų vals­ty­bės įmo­nė­je Ma­ši­nų ban­dy­mų sto­tis. Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo funk­ci­joms vyk­dy­ti 2016 me­tais bu­vo skir­ta 183 tūkst. eu­rų, iš jų dar­bo už­mo­kes­čiui bu­vo skir­ta 137 tūkst., 2017 me­tais skir­ta 194 tūkst. eu­rų. Po per­tvar­kos, ma­no­me, kad vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo funk­ci­joms vyk­dy­ti ne­be­pri­reiks. Ma­to­me, kad ir biu­dže­to lė­šos bus tau­po­mos. To­dėl tik­rai pra­šy­tu­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo.

PIRMININKAS. Pir­ma­sis už­si­ra­šė pa­klaus­ti A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, aš ir pra­ei­tą sa­vai­tę ste­bė­jau­si, ir da­bar ste­biuo­si – vie­nas mi­nist­ras iš­ei­na į tri­bū­ną ir sa­ko: nai­ki­na­me vie­šą­ją įstai­gą, stei­gia­me vals­ty­bi­nę, jūs at­ei­na­te ir sa­kot: nai­ki­na­me vals­ty­bi­nę ir stei­gia­me vie­šą­ją. Ar yra ko­kia nors stra­te­gi­ja ar pla­nas Vy­riau­sy­bė­je, ar kiek­vie­nas mi­nist­ras da­ro, kaip iš­ma­no? Ir ki­tas klau­si­mas. Jūs pa­mi­nė­jo­te šiek tiek dėl pi­ni­gų, bet ten yra be­ga­li­niai plo­tai, ku­riuos val­do ir vie­na, ir ki­ta tar­ny­bos. Kaip bus su tais plo­tais ir kur tuos pi­ni­gus pa­nau­do­si­te, žem­dir­biams rem­ti ar į biu­dže­tą?

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Dėl Vy­riau­sy­bės, aš ma­nau, ne tik Vy­riau­sy­bė, bet ir Sei­mas tik­rai tu­ri stra­te­gi­ją. Mes ži­no­me EBPO re­ko­men­da­ci­jas, mes tas re­ko­men­da­ci­jas vyk­do­me. Iš tik­rų­jų vals­ty­bi­nės įmo­nės for­ma yra blo­ga ir vals­ty­bei rei­kia tu­rė­ti kuo ma­žiau vals­ty­bi­nių įmo­nių. Aš ne­ži­nau, šian­dien, jei­gu kal­ba­me apie tai, ką ger­bia­mas ko­le­ga K. Na­vic­kas pri­sta­tė, tai jis pri­sta­tė tik pir­mą žings­nį – įsteig­ti vals­ty­bės įmo­nę, o po to ją or­ga­ni­zuo­ti į už­da­rą­ją ak­ci­nę ben­dro­vę, val­do­mą vals­ty­bės, ir po to pri­va­ti­zuo­ti. Va­di­na­si, ke­lias tas pats, tik il­ges­nis, nes nė­ra ki­to ju­ri­di­nio ke­lio. Šiuo at­ve­ju Vy­riau­sy­bės stra­te­gi­ja yra aiš­ki – tu­rė­ti kiek įma­no­ma ma­žiau vals­ty­bi­nių įmo­nių. Ma­no ži­nio­mis, šiuo me­tu mes, ro­dos, tu­ri­me 21 vals­ty­bi­nę įmo­nę, o po vi­sų re­for­mų ir re­or­ga­ni­za­ci­jų tu­rė­tų lik­ti dvi vals­ty­bi­nės įmo­nės. Va­di­na­si, stra­te­gi­ja tik­rai yra.

Dėl ki­to jū­sų klau­si­mo. Tai iš tik­rų­jų taip, ir, be abe­jo, vi­sas tur­tas, tiek pa­sta­tai, tiek že­mės skly­pas, bus per­duo­tas Tur­to fon­dui ir Tur­to fon­das pri­va­ti­zuos. Pi­ni­gai nu­eis į biu­dže­tą.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Klau­si­mų čia tik­rai daug, ypač dėl per­da­ry­mo į UAB’us. Jei­gu ne­rei­ka­lin­ga funk­ci­ja ir rin­ko­je, sa­ko­te, yra da­ly­vių, tai iš kar­to ati­da­vei rin­kai, tuos pa­sta­tus pri­va­ti­zuo­ji. Ar tik­rai di­de­lis biz­nis bus per­da­vi­nė­ti ir pri­va­ti­zuo­ti? Ir to­liau vėl­gi „Pie­no ty­ri­mai“. Mes kaž­kaip jais pa­si­ti­kė­jo­me ir džiau­gė­mės, kad tai vals­ty­bės įmo­nė, ga­na są­ži­nin­gai dir­ba, šiek tiek pri­žiū­ri­ma. Kas ži­no, ar ati­tiks funk­ci­jas, kai bus už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­d­ro­vė. Ir dar vie­nas da­ly­kas. Kiek ši­ta per­tvar­ka kai­nuos, ar yra nu­ma­ty­tas biu­dže­te rei­ka­lin­gas fi­nan­sa­vi­mas, nes vis tiek at­lei­di­mai, iš­mo­kos ir at­lei­di­mo la­pu­kai? To­kie ke­li klau­si­mai.

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Aš gal­vo­jau, ger­bia­mas Ed­mun­dai, kad ko­le­ga K. Star­ke­vi­čius la­bai pui­kiai ži­no apie tas pla­nuo­ja­mas re­for­mas, ir, kiek ži­nau, jis tik­rai pri­ta­ria. Aš tik­rai ne­ma­ty­čiau jo­kių bai­mių, nes bet ko­kiu at­ve­ju „Pie­no ty­ri­mus“ per­tvar­kius į už­da­rą­ją ak­ci­nę ben­dro­vę bus šim­tu pro­cen­tų val­do­ma vals­ty­bės. Tik­rai „Pie­no ty­ri­mų“ nie­kas ne­pla­nuo­ja pri­va­ti­zuo­ti. Tai, ką mes pla­nuo­ja­me, mes jau pa­sa­kė­me. Tik­rai ne­ga­li­ma ly­gin­ti „Pie­no ty­ri­mų“ su ma­ši­nų ban­dy­mo sto­ti­mi. Mes, de­ja, kaip ma­ši­nų ban­dy­mo sto­tys tu­ri­me to­kius re­lik­tus, ku­rių tik­rai vals­ty­bei to­liau iš­lai­ky­ti nė­ra jo­kio tiks­lo.

Kal­bant apie „Pie­no ty­ri­mus“, aš ži­nau, ką tai reiš­kia. Tik­rai tai bus iš­sau­go­ta. Po to nu­ma­to­mas ir to­les­nis la­bo­ra­to­ri­jų jun­gi­mas. Mes ma­no­me, kad bū­tų įma­no­ma vi­sas la­bo­ra­to­ri­jas su­jung­ti į vie­ną, taip pat ir Mais­to ver­ti­ni­mo ri­zi­kos ins­ti­tu­tą, ir tu­rė­ti tik­rai stip­rią ins­ti­tu­ci­ją, ku­rio­je bū­tų vi­sos la­bo­ra­to­ri­jos su­jung­tos į vie­ną. Bet apie „Pie­no ty­ri­mų“ pri­va­ti­za­vi­mą tik­rai nė­ra kal­ba­ma.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Nar­ke­vi­čius.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). La­bai ačiū. Iš­ties mes šian­dien gir­di­me la­bai rim­tų pro­jek­tų pa­tei­ki­mą, o to pa­sek­mė yra la­bai rim­ti pa­kei­ti­mai – įmo­nių re­or­ga­ni­za­vi­mas. Vie­no­je vie­to­je iš tie­sų bu­vo pa­mi­nė­ta – vie­nas mi­nist­ras no­ri vie­šą­sias per­tvar­ky­ti ir vals­ty­bi­nes. Da­bar jū­sų at­žvil­giu ki­taip – vals­ty­bi­nės prie ki­tos tei­si­nės for­mos įstai­gos.

Dar la­biau. Yra pa­žy­mė­ta, kad tai bus ko­rup­ci­jos ma­ži­ni­mo prie­lai­da. Ar vals­ty­bės įmo­nės yra ko­rup­ci­jos šal­ti­nis? Ar­ba iki šiol kaž­kaip ne­val­do­mos?

Vie­nu žo­džiu, man at­ro­do, ar ne­ver­tė­tų, nes jūs jau ant­ras mi­nist­ras ant­ros sri­ties, ki­tos sri­ties, ši­tuo klau­si­mu su­da­ry­ti kom­plek­są ir kad bū­tų pa­teik­ta ben­dra kaip Vy­riau­sy­bės veiks­mų pro­gra­ma su tam tik­rais pa­kei­ti­mais, kur bū­tų ma­ty­ti ben­dras Vy­riau­sy­bės veiks­mų re­zul­ta­tas, lie­čian­tis ne tik jū­sų mi­nis­te­ri­ją, bet ir ki­tas mi­nis­te­ri­jas? Ačiū.

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Ačiū. Ar vals­ty­bi­nės įmo­nės yra ko­rup­ci­jos šal­ti­nis? Tik­rai ne­ga­lė­čiau taip teig­ti, nors, ži­no­ma, tu­ri­me ir ne­ge­rų pa­vyz­džių. Bet kad vals­ty­bė ne­tu­rė­tų už­si­im­ti jai ne­bū­din­go­mis funk­ci­jo­mis, tai tur­būt vi­si su­tar­si­me. Ar da­bar vals­ty­bė tu­ri at­lik­ti purkš­tu­vų pa­tik­rą? Ar vals­ty­bi­nės įmo­nės funk­ci­ja yra, pa­vyz­džiui, ma­ši­nų ban­dy­mo sto­tys? Tur­būt ne vals­ty­bė tu­rė­tų tuo už­si­im­ti. Yra ko­mer­ci­nės įmo­nės, ku­rios tei­kia tą pa­slau­gą, ir tei­kia dau­ge­liu at­ve­jų pi­giau.

Nie­kas ne­si­ren­gia pri­va­ti­zuo­ti tų vals­ty­bi­nių funk­ci­jų, ku­rios tik­rai vals­ty­bei yra rei­ka­lin­gos, bet mes ma­to­me, kad mes pa­vel­dė­jo­me tik­rai per daug. Yra daug vals­ty­bi­nių įmo­nių ir ki­tų įmo­nių, ku­rių funk­ci­jų vals­ty­bei tik­rai ne­rei­kia. Be­je, tai yra ne­pas­ku­ti­nis įsta­ty­mas, su ku­riuo Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja at­eis, nes mes tik­rai tu­ri­me ir veis­li­nin­kys­tės įmo­nių, ir t. t., kur sun­ku pa­aiš­kin­ti, ko­dėl vals­ty­bė tu­ri už­si­im­ti to­kiais da­ly­kais.

Da­bar dėl ben­dros Vy­riau­sy­bės stra­te­gi­jos. Aš sun­kiai įsi­vaiz­duo­ju, kaip ga­lė­tų at­ei­ti su to­kiu di­de­liu ben­dru pa­ke­tu, ku­ris ap­im­tų ir Ūkio mi­nis­te­ri­ją, ir Že­mės ūkio, ir t. t. Čia kaip pa­vyz­dys, mes vie­nu įsta­ty­mu kei­čia­me še­šių įmo­nių sta­tu­są. Aš ma­nau, kad čia su­jun­gi­mas yra ga­na ne­ma­žas. Aš ne­ži­nau, ar mes bū­tu­me pa­jė­gūs, jei­gu tai bū­tų at­neš­ta di­džiu­liu pa­ke­tu nag­ri­nė­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, ko­dėl jūs iš­brau­kia­te, kas bu­vo da­bar­ti­nia­me įsta­ty­me, kad že­mės ūkio po­li­ti­ką for­muo­ja Vy­riau­sy­bė? Pa­lie­ka­te, kad tik Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja tai da­ro. Vis dėl­to vien Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai tą po­li­ti­ką for­muo­ti at­ro­do la­bai pre­ten­zin­gai. Vis dėl­to Vy­riau­sy­bė tvir­ti­na pi­ni­gus. Be pi­ni­gų vie­na mi­nis­te­ri­ja nie­ko ne­pa­da­rys. Stra­te­gi­niai do­ku­men­tai tvir­ti­na­mi Vy­riau­sy­bės. Kam čia iš­brauk­ti tą Vy­riau­sy­bę, aš ne­su­pran­tu?

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Ži­no­ki­te, tik­rai ne­tu­riu to­kių pre­ten­zi­jų. Aš ne­ži­nau, ku­rio­je vie­to­je jūs ra­do­te tai, kad iš­brauk­ta. (Bal­sas sa­lė­je) Iš tik­rų­jų to­kio tiks­lo ir to­kio rei­ka­lo… Aš ne­ma­nau, kad mums, Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai, nuo to bū­tų ge­riau, jei­gu pri­si­im­tu­me tą vi­są že­mės ūkio po­li­ti­kos for­ma­vi­mą, bet tik­rai čia nė­ra šio įsta­ty­mo koks nors prin­ci­pi­nis rei­ka­las. Aš ma­nau, kad nag­ri­nė­da­mi ko­mi­te­tuo­se pa­si­žiū­rė­si­me, bet tai tik­rai nė­ra šių pa­siū­ly­mų es­mė, kad čia kaip nors… (Bal­sai sa­lė­je) Vy­riau­sy­bė gal­būt. Pa­tai­sy­si­me, jei­gu čia kur nors ne­ty­čia iš­brauk­ta.

PIRMININKAS. Ge­rai. To­liau klau­sia V. Rin­ke­vi­čius.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, Ma­ši­nų ban­dy­mų sto­ties is­to­ri­ją ge­rai ži­nau, nuo ta­ry­bi­nių lai­kų ten bu­vo su­kaup­ta di­džiu­lė se­nos tech­ni­kos ko­lek­ci­ja. Jei­gu ji dar ne­iš­vog­ta, ne­iš­grobs­ty­ta, jos ver­tė šian­dien yra di­džiu­lė. Aiš­ku, ta tech­ni­ka į tur­tą ne­bu­vo įtrauk­ta, ne­bent į me­ta­lo lau­žo kai­ną, o jos ver­tė rin­ko­je šian­dien yra tik­rai di­de­lė. Man tie­siog įdo­mu, an­ti­ko­rup­ci­niu po­žiū­riu čia ver­tin­ta, gal vis­kas ge­rai, bet ar jūs ži­no­te tą da­ly­ką, ar kas nors ap­skri­tai ži­no, ka­dan­gi čia jau 30–40 me­tų se­nu­mo da­ly­kai yra, ar į tai at­si­žvelgs pri­va­ti­zuo­jant tą įmo­nę? Jūs tru­pu­tį pa­si­do­mė­ki­te, aš la­bai se­niai ten bu­vau, rei­kės nu­va­žiuo­ti ir­gi pa­si­žiū­rė­ti.

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). La­bai ge­ras siū­ly­mas. Ir aš tik­rai no­rė­čiau, tar­kim, ar­ti­miau­siu me­tu, gal­būt ir šią sa­vai­tę, nu­va­žiuo­ti ir pa­si­žiū­rė­ti. Tik­rai ne­ži­nau apie to­kią ko­lek­ci­ją, rei­kė­tų pa­si­žiū­rė­ti, bet tur­būt ir­gi, su­ti­ki­me, bet ko­kiu at­ve­ju, jei­gu ir yra ta ko­lek­ci­ja, tai tur­būt ne vals­ty­bės rei­ka­las? Jau ga­lė­jo bū­ti anks­čiau pa­da­ry­tas mu­zie­jus. Tai ne­tu­rė­tų bū­ti kaip pa­grin­das tų siū­ly­mų, ku­riuos mes da­bar tei­kia­me. Bet aš tik­rai siū­lau su­si­tar­ti ir nu­va­žiuo­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Ving­rie­nė.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Dė­kui, mi­nist­re, už pri­sta­ty­mą, iš­ties la­bai džiu­gu ir svei­kin­ti­na, kad vyks­ta vals­ty­bės įmo­nių re­for­mos, bet aš no­rė­čiau pa­klaus­ti ki­to klau­si­mo, kas yra iš­ties svar­bu, dėl kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jų re­for­mos, dėl tos pa­čios Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos to­les­nio pri­jun­gi­mo prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos. Ar vyks­ta to­les­ni svars­ty­mai ir kas at­ei­ty­je yra pla­nuo­ja­ma?

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Kal­bant apie Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą, tai Sei­mo lau­kia iš­ban­dy­mas. Jei­gu Sei­mas pri­tars, kad rei­kia jung­ti prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos, tai mes esa­me pa­si­ren­gę. Esa­me tik­rai ir su tar­ny­bos va­do­vu kal­bė­ję apie per­tvar­ką, ir ži­nau, kad yra pa­reng­ta ta tar­ny­bos per­tvar­ka. Jei­gu Sei­mas nu­spręs, kad tą tu­ri da­ry­ti Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja, o ne Vy­riau­sy­bė, tą mes da­ry­si­me. Čia vis­kas nuo Sei­mo pri­klau­so.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nė klau­sia G. Bu­ro­kie­nė.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). La­bai ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, ši per­tvar­ka, aiš­ku, se­niai bren­do, bet la­bai gai­la, kad nau­jo­je įstai­go­je ne­lie­ka nė vie­no žo­džio apie rū­pi­ni­mą­si ly­de­riu ir ben­druo­me­ni­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis. Gal ga­li­ma bū­tų kaip nors pa­tei­sin­ti tai, nes yra vie­nin­te­lė or­ga­ni­za­ci­ja – Lie­tu­vos kai­mo ben­druo­me­nių są­jun­ga, ku­ri rū­pi­na­si, ir Vie­tos veik­los gru­pių tin­klas, bet tai yra ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos? Kar­tu ku­ruo­jan­čios įstai­gos ne­be­lie­ka.

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma Guo­da. Tur­būt nuo įstai­gos pa­va­di­ni­mo ne­pri­klau­so, ko­kias ji­nai funk­ci­jas vyk­dys, ka­dan­gi yra jun­gia­mas „Le­a­der“ cen­tras su Rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ra, tos funk­ci­jos bus ir iš tos, ir iš tos. (Bal­sai sa­lė­je) Guo­da, su­tar­si­me, nu­ma­ty­si­me.

PIRMININKAS. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Dėl mo­ty­vų dėl vi­so už­si­ra­šė J. Raz­ma. Pra­šau.

J. RAZMA (TS-LKDF). Nors mi­nist­ras ir ne­pa­aiš­ki­no, ko­dėl no­ri nu­ša­lin­ti S. Skver­ne­lį nuo že­mės ūkio po­li­ti­kos vyk­dy­mo, bet vien dėl to aš ne­siū­ly­siu bal­suo­ti prieš, ga­li­ma tur­būt pa­dis­ku­tuo­ti ar pa­tai­są pa­reng­ti. Šiaip svei­ki­nu, kad mi­nist­ras pa­si­ry­žo pa­ju­din­ti kai ku­rias su­sta­ba­rė­ju­sias struk­tū­ras. Ži­no­ma, re­for­muo­jant ga­li­ma pa­da­ry­ti, kad ir dar blo­giau jos veik­tų, bet tu­rė­si­me vil­čių, kad kas nors į ge­rą­ją pu­sę pa­si­keis. Na, ir Rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ros nai­ki­ni­mas taip kaž­kaip man ne­su­ke­lia gai­les­čio, nors agen­tū­ra tu­rė­jo ap­gin­ti žem­dir­bius nuo ne­pa­grįs­to pie­no su­pir­ki­mo kai­nų ma­ži­ni­mo, ne­gir­dė­jau, kad nors kar­tą ta agen­tū­ra bū­tų pri­spau­du­si per­dir­bė­jus, kai tie ne­pa­grįs­tai ma­ži­na pie­no su­pir­ki­mo kai­nas. Grei­čiau tai bu­vo tų kai­nų ma­ži­ni­mo įtei­si­ni­mo agen­tū­ra. Ir dėl ki­tų struk­tū­rų, gal vie­nos dir­bo ge­riau, ki­tos blo­giau, vi­so­kių skan­da­lų bū­ta, tai, ma­nau, bus svei­kas per­žiū­rė­ji­mas, su­jun­gi­mas, sta­tu­so pa­kei­ti­mas. Ži­no­ma, lin­kė­čiau mi­nist­rui, kad tai bū­tų da­ro­ma skaid­riai, vie­šai, kur rei­kia kon­kur­sų, ski­riant nau­jus va­do­vus, tuo­met mes iš­ei­si­me į kaž­ko­kią ge­res­nę ko­ky­bę.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė dėl mo­ty­vų prieš, siū­lau bal­suo­ti. Ge­rai, bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 73 Sei­mo na­riai: už – 57, prieš – 1, su­si­lai­kė 15. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: kaip pa­grin­di­nis – Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nie­kas ne­siū­lo. Siū­lo­ma svars­ty­ti ge­gu­žės 24 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

17.52 val.

Že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės įsi­gi­ji­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1314 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1577 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės įsi­gi­ji­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1314 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1577. Pra­ne­šė­jas – B. Mar­kaus­kas. Pra­šom.

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, iš tie­sų tur­būt ne­bus taip pa­pras­ta, bet aš tik­rai ti­kiuo­si jū­sų tei­sin­go po­žiū­rio. Tur­būt su­for­mu­luo­tas to pro­jek­to tiks­las, kas skai­tė­te, yra gal kai kam keis­tas, tai yra tei­kia­mu Že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės įsi­gi­ji­mo įsta­ty­mo 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­ma iš­tai­sy­ti tech­ni­nę klai­dą. Iš tie­sų nors po įsta­ty­mo pri­ėmi­mo pra­ėjo tur­būt koks pus­an­tro mė­ne­sio, bet kol kas vie­nos nuo­mo­nės nė­ra, kaip tai at­si­ti­ko, ko­dėl tai at­si­ti­ko? O vis dėl­to yra ma­no­ma, kad Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Do­ku­men­tų de­par­ta­men­te, su­re­da­ga­vus Že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės įsi­gi­ji­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą 2017 m. lap­kri­čio 23 d. Sei­mo pri­im­ta­me ir 2018 m. sau­sio 1 d. įsi­ga­lio­ju­sia­me įsta­ty­me įsi­vė­lė tech­ni­nė klai­da, kai prieš žo­dį „tė­vai“ įra­šius žo­dį „jų“ bu­vo iš­plės­tas su­si­ju­sių as­me­nų ra­tas. Tai aš, ži­no­ma, dėl to ir kvies­čiau pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ir po to aiš­kin­tis, nes da­bar tur­būt keis­to­ka yra si­tu­a­ci­ja, kai iki to įsta­ty­mo pri­ėmi­mo su­si­ju­siais as­me­ni­mis bu­vo lai­ko­mi tė­vai ir jų ne­pil­na­me­čiai vai­kai, o da­bar po ši­to pa­si­da­rė, kad su­si­ju­siais as­me­ni­mis lai­ko­mi ir tė­vai, ir uoš­viai. Tur­būt pa­gal Kon­sti­tu­ci­ją, ne­ži­nau, ar čia bū­tų tei­sin­ga ir pro­tin­ga, nes pa­tys pui­kiai ži­no­me, ko­kie bū­na san­ty­kiai gy­ve­ni­me. Aiš­ku, mes ma­to­me, kad tai yra ge­ro­kas pa­sun­ki­ni­mas, pa­blo­gi­ni­mas są­ly­gų. O tur­būt tiek Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas, ku­rio ta­da ir aš na­riu bu­vau, tiek Sei­mas tu­ri pri­pa­žin­ti, kad svars­ty­da­mas Že­mės sau­gik­lių įsta­ty­mą iš vi­so dėl šio straips­nio ne­bal­sa­vo. Tur­būt rei­kia pri­pa­žin­ti, kad yra įvy­ku­si tech­ni­nė klai­da. Aš siū­lau pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ir te­gu aiš­ki­na­si, kas, ko­dėl ir kaip tai at­si­ra­do.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Klau­sia J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, vis dėl­to vie­šo­jo­je erd­vė­je bu­vo kaip tik prie­kaiš­tų, kad yra iki ga­lo ne­iš­spręs­tas su­si­ju­sių as­me­nų api­brė­ži­mas. Ži­no­ma, yra ta pro­ble­ma, kai yra tė­vai ūki­nin­kai ir jų pil­na­me­čiai vai­kai ir­gi vi­siš­kai sa­va­ran­kiš­kai ūki­nin­kau­ja. Bet čia, man at­ro­do, jūs tu­rė­jo­te ieš­ko­ti ki­tų iš­ei­čių, ki­tas vie­tas tai­sy­ti, kad bū­tų iš­ly­gos, kai yra tvir­ti įro­dy­mai apie vi­są sa­va­ran­kiš­ką ūki­nin­ka­vi­mą. O da­bar jūs čia tik ma­ni­pu­liuo­ja­te tuo iš­brau­kę „jų tė­vai“. Tai jei­gu bus dirb­ti­nai vaiz­duo­ja­mas ūki­nin­ka­vi­mas, taip sa­kant, uoš­vių var­du, tai jūs tą lei­džia­te. Čia ne­ma­nau, kad taip leng­vai ga­li­ma pri­tar­ti.

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Ačiū. Iš tie­sų mes ren­gia­mės pa­teik­ti. Aš no­riu, kad jūs vis dėl­to… Ma­nau, kad yra tik­rai la­bai rim­tas nu­si­tei­ki­mas ir ryž­tas su­da­ry­ti ga­li­my­bę kon­tro­liuo­ti že­mės pir­ki­mo ir par­da­vi­mo san­do­rius ir tik­rai ne­ma­žai kas yra pa­da­ry­ta, pir­miau­sia tik­rai Sei­mo pra­ėju­siais me­tais pri­im­tas įsta­ty­mas dėl že­mės ūkio ben­dro­vių ir ko­o­pe­ra­ti­nių ben­dro­vių re­gist­rų įstei­gi­mo, kai mes ga­lė­si­me kon­tro­liuo­ti su­si­ju­sius as­me­nis.

Pa­va­sa­rio se­si­ją mes pla­nuo­ja­me pa­teik­ti nau­jas įsta­ty­mo pa­tai­sas, kur ga­lės kon­tro­liuo­ti san­do­rių die­ną ir ak­ci­nių ben­dro­vių ak­ci­nin­kų val­do­mus že­mės skly­pus. Ta­da mes tik­rai tu­rė­si­me vi­są me­cha­niz­mą, ka­da ga­lė­si­me aiš­kiai iden­ti­fi­kuo­ti tiek fi­zi­nius, tiek ju­ri­di­nius as­me­nis, kiek jie val­do že­mės ir kiek jie val­do per su­sie­tu­mą. Bet šiuo at­ve­ju tai, kas yra tei­kia­mas, nie­ko ben­dro ne­tu­ri. Tik­rai nie­ko ben­dro ne­tu­ri, nes iki 2017 m. lap­kri­čio 23 d. to ne­bu­vo. Tai at­si­ra­do tik 2017 m. lap­kri­čio 23 d., ir uoš­viai pa­si­da­rė la­bai svar­būs.

Ži­no­ma, tik­rai pik­ti­na­ma­si ir ta biu­ro­kratine pa­pil­do­ma naš­ta, nes rei­kia gau­ti pa­pil­do­mas pa­žy­mas, jas pa­teik­ti. Šiuo at­ve­ju tas su­sie­tu­mas su vie­nų ir ki­tų tė­vais toks yra… Ne­ži­nau, aš tik­rai pra­šy­čiau pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ne­inant į tas emo­ci­jas ir tik­rai ra­miai pa­si­aiš­kin­ti.

PIRMININKAS. Mi­nist­re, aš no­rė­čiau įspė­ti, kad at­sa­ky­mams ski­ria­ma tik trys mi­nu­tės. Ki­tas klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs tei­sin­gai pa­sa­kė­te, kad tos pro­ble­mos kaip ir ne­bu­vo, iš­sky­rus vie­ną di­de­lę pro­ble­mą ar ke­lias ma­žas pro­ble­mas, kai iš tik­rų­jų bu­vo pik­tnau­džiau­ja­ma sten­gian­tis apei­ti tei­sės ak­tus, įsi­gy­jant že­mę per vi­sus gi­mi­nai­čius ir ar­ti­mus žmo­nes.

Ar ne­ma­no­te, kad ir be to vie­no at­ve­jo, ku­ris yra stam­bus, yra ir ki­tų pro­ble­mų? Pa­vyz­džiui, dirb­ti­nis ūkių skai­dy­mas, no­rint su­kur­ti jau­no­jo ūki­nin­ko ūkį, ne vi­sa­da ga­li­ma va­din­ti tą žmo­gų, ku­ris įsi­kū­rė, jau­nuo­ju ūki­nin­ku. Ar ne­ma­no­te, kad griež­čiau rei­kė­tų reg­la­men­tuo­ti, nes čia yra pik­tnau­džiau­ja­ma ki­tais da­ly­kais, pa­si­sa­vi­nant Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šas vien to­dėl, kad at­si­ran­da nau­jas ūkis su ko­kiu nors ūki­nin­ku, ku­rio gal­būt ir nė­ra ūky­je. Ar ne­ma­no­te, kad rei­kė­tų reg­la­men­tuo­ti ir ūki­nin­kau­jan­čio są­vo­ką? Ir kaip nors tai pri­žiū­rė­ti, nes vėl­gi tai yra ne tik že­mės, bet ir lė­šų tam tik­ras pa­ė­mi­mas ki­tų są­skai­ta. Ačiū.

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Dė­kui. Aš tik­rai ti­kiuo­si, kad K. Star­ke­vi­čius yra lai­ko­mas jū­sų frak­ci­jos eks­per­tu že­mės ūkio klau­si­mais, ir aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad K. Star­ke­vi­čius pa­si­ra­šė taip pat šį tei­ki­mą. Aš ma­nau, kad jis tik­rai įsi­gi­li­no.

Da­bar kal­bant apie pa­ra­mos ad­mi­nist­ra­vi­mą, apie ūkių skai­dy­mą ir tą kon­tro­lę, čia yra šiek tiek ki­ti… Mes pa­si­ren­gę tą da­ry­ti ir da­ry­si­me tik­rai, ir da­ro­me. Ir aš no­rė­čiau, kad jūs ma­ty­tu­mė­te, kad mes tą da­ro­me.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Ma­jaus­kas. Nė­ra. A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, aš ma­nau, tei­ki­mas ne vie­to­je ir ne lai­ku. Ket­vir­ta­die­nį Sei­mas svars­to dėl ko­mi­si­jos dėl že­mės ūkio pa­dė­ties. Ten vie­ni iš klau­si­mų yra dėl apė­ji­mo tų nuo­sta­tų, kad ri­bos vie­nam as­me­niui yra 500 hek­ta­rų. Šiuo at­ve­ju kal­ba­ma apie su­si­ju­sius as­me­nis ir kaip tik tuo me­tu, kai žur­na­lis­tai vis dėl­to iš­kaps­tė są­sa­jas, jūs tei­kia­te šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ir pa­brė­šiu, kad Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba yra reikš­min­ga, nes ki­tuo­se įsta­ty­muo­se su­si­ju­siais as­me­ni­mis lai­ko­mi ir žmo­gus, ir jo tes­ta­mentiniai įpė­di­niai, ir val­dan­tys dau­giau kaip 25 % ak­ci­jų vie­na­me vie­ne­te, ir su­ža­dė­ti­nė, ir su­gy­ven­ti­nis, ir t. t. Šiuo at­ve­ju vis dėl­to rei­kė­tų, aš ma­nau, at­mes­ti šį pro­jek­tą ir svars­ty­ti iš es­mės sie­jant su to­mis nuo­sta­to­mis, ku­rio­mis ga­li­ma apei­ti ga­lio­jan­čias nor­mas ir val­do­mos že­mės kie­kius.

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Aš tik­rai ne­tu­rė­čiau ir ne­no­rė­čiau pri­si­im­ti tų nuo­pel­nų, bet aš ži­nau tą su­ju­di­mą žem­dir­bių vi­suo­me­nė­je. Aš su­tin­ku, gal­būt svars­tant tą įsta­ty­mą bus nu­spręs­ta ir pus­bro­lius, ir pus­se­se­res, ir tre­čios kar­tos pus­se­se­res įra­šy­ti. Gal­būt. Bet da­bar tai tik­rai yra at­si­ti­kę dėl tech­ni­nės klai­dos ir mums tik­rai rei­kia pa­svars­ty­ti.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis klau­sia J. Baub­lys.

J. BAUBLYS (LSF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tie­sų Že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės įsi­gi­ji­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą tik­rai il­gai vi­si svars­tė­me, kai jūs įvar­di­jo­te, kad čia tech­ni­nė klai­da, ku­ri su­kė­lė tik­rai la­bai daug ne­pa­to­gu­mų įsi­gy­jant že­mę, de­kla­ruo­jant tuos su­si­ju­sius as­me­nis. Bet taip pat yra dau­giau ir biu­ro­kratinių, ir fi­nan­si­nių kliū­čių. Kiek­vie­nam skly­pui rei­kia gauti lei­di­mą, už kiek­vie­ną lei­di­mą rei­kia mo­kė­ti. Ar jūs ne­ma­no­te, čia bu­vo mi­nė­ta, kad rei­kė­tų grįž­ti prie jo dar kar­tą, pa­svars­ty­ti vi­są iš es­mės ir gal­būt pa­ko­re­guo­ti šį įsta­ty­mą? Ačiū.

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Tik­rai ma­nau, kad yra per daug biu­ro­kratinių kliū­čių ir per daug no­ro kaž­kam pa­si­pel­ny­ti. Mes tik­rai ma­no­me, kad dau­ge­lį tų pa­žy­mų ga­lė­tų pa­ti Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba re­gist­ruo­se gau­ti, mes tuos kei­ti­mus teik­si­me.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Dėl mo­ty­vų už už­si­ra­šė J. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų svei­ki­nu mi­nist­rą. Gal šiek tiek ir pa­vė­luo­ta, nes ta pro­ble­ma at­si­ra­do pra­ei­tų me­tų pa­bai­go­je, da­bar ge­gu­žės vi­du­rys, yra tiks­las pri­pa­žin­ti tą tech­ni­nę klai­dą… (Bal­sai sa­lė­je) Ko­vo vi­du­rys, at­si­pra­šau. Tie­siog ne­pra­šo mi­nist­ras sku­bos tvar­kos, nors ga­li­ma bū­tų. Su­sto­jęs že­mės įsi­gi­ji­mo pro­ce­sas ir mes gau­na­me tik­rai pel­ny­tų prie­kaiš­tų iš žem­dir­bių, kai tė­vas tu­ri par­duo­ti da­lį že­mės, kad sū­nus ga­lė­tų įsi­gy­ti. Na, vi­siš­ka ne­są­mo­nė. Aš kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš mi­nist­rą gy­riau ir pa­lai­kiau dėl anks­čiau čia teik­tų pro­jek­tų, bet da­bar taip pa­si­sa­ky­ti ne­la­bai iš­ei­na. Mes ži­no­me tas iš­va­das, kad mes ir Eu­ro­pos Są­jun­gos kon­teks­te at­ro­do­me kaip tu­rin­tys iš­skir­ti­nai daug stam­bių­jų ūkių. Apei­nant įsta­ty­mą bū­tent per su­si­ju­sius as­me­nis fak­tiš­kai vie­no as­mens yra įsi­gy­ja­mi di­džiu­liai plo­tai, ge­ro­kai vir­ši­jan­tys 500 hek­ta­rų. Siū­lo­mu pro­jek­tu mi­nist­ras su­siau­ri­na tų su­si­ju­sių as­me­nų ra­tą, pa­da­ro jį la­bai men­ką. Tai kas lie­ka su­si­ję as­me­nys? Vy­ras ir žmo­na, tė­vai ir ne­pil­na­me­čiai vai­kai. Kai vai­kai jau pil­na­me­čiai, pra­šau, kiek no­ri įsi­gyk, ne­bė­ra su­si­ję as­me­nys. Ar tu gy­ve­ni Mask­vo­je ir re­ži­suo­ji spek­tak­lius, tai tu ne­su­si­jęs as­muo ir ga­li Lie­tu­vo­je taip pat 500 hek­ta­rų pa­si­im­ti? Aš ma­nau, kad ži­nant da­bar­ti­nę pro­ble­mą, toks siū­ly­mas ne­pri­im­ti­nas. O dėl re­a­liai ūki­nin­kau­jan­čių, iš vie­nos šei­mos ki­lu­sių as­me­nų ir sa­va­ran­kiš­kai ūki­nin­kau­jan­čių, čia rei­kė­jo ne taip spręs­ti – ne siau­ri­nant su­si­ju­sių as­me­nų api­brė­ži­mą, bet bū­tent iš­ryš­ki­nant tą sa­va­ran­kiš­ką, re­a­lų ūki­nin­ka­vi­mą ir pa­sa­kant, kad ta­da tai­ko­ma iš­ly­ga dėl ši­tų su­si­ju­sių as­me­nų, bet mi­nist­ras to ne­da­ro. Tai­gi įsta­ty­mo apė­ji­mui dėl 500 hek­ta­rų jis at­ve­ria pla­čiai du­ris.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to.

Bal­sa­vo 77 Sei­mo na­riai: už – 56, prieš – 6, su­si­lai­kė 15. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas ne­siū­lo­mas. Siū­lo­ma svars­ty­ti ba­lan­džio 10 die­ną.

R. Kar­baus­kis – per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šau.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Pra­šau ne­skai­čiuo­ti ma­no bal­so. Aš per klai­dą bal­sa­vau dėl ši­to įsta­ty­mo.

PIRMININKAS. Dėl pro­to­ko­lo – ne­bal­sa­vo­te. Ge­rai. Ki­tų pa­siū­ly­mų nė­ra? Nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu. Ge­rai.

Nors dar­bo­tvarkės lai­kas kaip ir bai­gė­si, ta­čiau aš siū­lau dar re­zer­vi­nius klau­si­mus pa­baig­ti. Ma­nau, tik­rai la­bai grei­tai pa­baig­si­me. (Bal­sai sa­lė­je) Bai­gia­me ir ta­da skirs­to­mės.

 

18.06 val.

Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 242 straips­nio pakei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1798 (pa­tei­ki­mas)

 

Ta­da kvie­čiu pri­sta­ty­ti pir­mą­jį klau­si­mą, t. y. Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 242 straips­nio pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1798. Pra­ne­šė­jas – J. Džiu­ge­lis. Tuoj, mi­nu­tę. Įjung­siu mik­ro­fo­ną. Pra­šom.

J. DŽIUGELIS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų po pra­ei­tos sa­vai­tės Sei­mo gė­din­go pri­im­to spren­di­mo dėl M. Bas­čio ap­kal­tos, pri­si­den­giant slap­tais bal­sa­vi­mais pri­ėmus to­kį spren­di­mą, aš no­rė­čiau pra­dė­ti dis­ku­si­jas dėl at­vi­rų bal­sa­vi­mų, bū­tent var­di­nių bal­sa­vi­mų, ap­kal­tos at­ve­ju. Ma­nau, kad šis Sei­mas, at­ei­da­mas čia, iš­kė­lė iš tik­rų­jų aukš­tą pa­si­ti­kė­ji­mo kar­te­lę vi­suo­me­nė­je, ir mes tik­rai tu­rė­tu­me dė­ti pa­stan­gas, kad vi­suo­me­nės aky­se ši­tas Sei­mas ir to­liau pa­si­ti­kė­ji­mą tu­rė­tų. To­dėl siū­lau ši­tą įsta­ty­mo, Sta­tu­to, pa­tai­są, kad bal­sa­vi­mai bū­tų at­vi­ri ir už­kar­dy­tų įvai­rias ma­ni­pu­lia­ci­jas to­kiais svar­biais vals­ty­bei klau­si­mais, ypač kai klau­si­mai lie­čia na­cio­na­li­nį sau­gu­mą, kaip bu­vo šiuo at­ve­ju. To­dėl siū­lau pri­tar­ti ir pra­šau pri­tar­ti šiai Sta­tu­to pa­tai­sai, o dis­ku­si­jas ga­lė­si­me tęs­ti per svars­ty­mus ir ki­tuo­se eta­puo­se. Mie­lai at­sa­ky­siu į jū­sų klau­si­mus. Ačiū.

PIRMININKAS. Pir­ma­sis klau­sia E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas ko­le­ga Jus­tai, ma­no klau­si­mas su­si­jęs su pa­ly­gi­ni­mu slap­to ir at­vi­ro bal­sa­vi­mo. Ar jums ne­at­ro­do, kad, no­rint kon­tro­liuo­ti bal­sa­vi­mą, at­si­ran­da vi­siš­ka ga­li­my­bė kon­tro­liuo­ti jū­sų va­lią? Slap­tas bal­sa­vi­mas už­tik­ri­na jū­sų bal­sa­vi­mą pa­gal są­ži­nę. Kad jū­sų frak­ci­ja ten fo­to­gra­fa­vo, tai čia jau jū­sų pro­ble­mos, o ne slap­to bal­sa­vi­mo pro­b­le­mos. Ar jums ne­at­ro­do, kad rin­kė­jai, par­ti­ja, frak­ci­jos va­do­vy­bė ar net ko­kie nors fi­nan­si­niai rė­mė­jai įgaus ga­li­my­bę kon­tro­liuo­ti jū­sų bal­sa­vi­mą? To­dėl at­sa­ky­ki­te, ar slap­tas bal­sa­vi­mas už­tik­ri­na lais­vą par­la­men­ta­ro man­da­tą ir lais­vą va­lios pa­reiš­ki­mą, jei­gu ne­da­ro­mi to­kie nu­si­žen­gi­mai, ko­kie bu­vo pa­da­ry­ti pra­ėju­sį ant­ra­die­nį, kaip jums at­ro­do?

J. DŽIUGELIS (LVŽSF). Iš tie­sų aš ga­lė­čiau at­sa­ky­ti taip: ma­nau, kad Sei­mo na­rio man­da­tas yra lais­vas, ir vi­siš­kai ne­svar­bu, ar bal­sa­vi­mas yra slap­tas, ar var­di­nis, čia, po­sė­džių sa­lė­je, pir­miau­sia tu­ri bū­ti skaid­ru­mas. Ma­nau, kad jums, ger­bia­ma­sis ko­le­ga, skaid­ru­mo di­di­ni­mas šio­je po­sė­džių sa­lė­je tu­rė­tų bū­ti taip pat pri­ori­te­tas. To­dėl ne­ma­nau, kad ko­kios nors ver­slo įta­kos, kon­cer­nai ar dar kas nors tu­ri ir ga­li da­ry­ti įta­ką Sei­mo na­riui bal­suo­jant.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Ado­mė­nas. Man­to nė­ra. A. Sy­sas. A. Sy­so taip pat nė­ra. E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Iš tik­rų­jų to­je vi­so­je ma­ka­ly­nė­je, kai Sei­mas ne­kaip pa­si­el­gė, aiš­ku, to­kia re­ak­ci­ja gal­būt ir svar­bi nu­ra­min­ti žmo­nes, bet aš no­riu pa­klaus­ti ki­to klau­si­mo. Čia mes svars­to­me apie at­lei­di­mą, o jū­sų nuo­sta­ta dėl pri­ėmi­mo. Iš tik­rų­jų vėl­gi kai ka­da klau­si­mai ga­na aiš­kūs ir for­ma­lūs. Ko­dėl ne­tei­kia­te dėl pri­ėmi­mo? Ar čia jūs spe­cia­liai ne­tei­kia­te, ar pa­pras­čiau­siai dėl to, kad to­kia in­ten­ci­ja bu­vo ir toks triukš­me­lis? Ačiū.

J. DŽIUGELIS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Iš tie­sų, kaip ir mi­nė­jau, siū­lau pra­dė­ti dis­ku­si­jas dėl var­di­nių at­vi­rų bal­sa­vi­mų. Ma­no ži­nio­mis, jau yra re­gist­ruo­ta ke­le­tas pa­siū­ly­mų. Jūs taip pat ga­li­te im­tis ly­de­rys­tės ir re­gist­ruo­ti bei pra­plės­ti tuos pa­siū­ly­mus. Man la­bai svar­bu, kad ši­tas Sei­mas ne­si­slaps­ty­tų po slap­tais bal­sa­vi­mais, o bū­tų at­vi­ras ir są­ži­nin­gas prieš rin­kė­jus. Kaip ir mi­nė­jau, siū­lau im­tis ly­de­rys­tės dėl šio pa­siū­ly­mo.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Sa­la­ma­ki­nas.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, iš­ties jūs kal­ba­te apie dis­ku­si­jas, šio­je sa­lė­je ir ki­to­je sa­lė­je tur­būt dar ne­bu­vo, bet Lie­tu­vos par­la­men­ta­riz­mo is­to­ri­jo­je dis­ku­si­jų jau bu­vo ne kar­tą: slap­tas, at­vi­ras, vi­sa ki­ta. Vi­suo­met lai­mė­da­vo dis­ku­si­ja, kad prieš 28 me­tus, at­ku­riant Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę, kaip vie­na iš ver­ty­bių bu­vo tai, kad žmo­nės ga­lės lais­vai, slap­tai rink­ti per­so­na­li­jas. Ta­ry­bi­niais lai­kais bu­vo vis­kas pa­pras­ta: pra­de­dant nuo ko­lū­kio pir­mi­nin­ko iki aukš­čiau­sių pa­rei­gū­nų bu­vo ren­ka­ma at­vi­rai. Ko­dėl at­vi­rai? To­dėl, kad tu pa­ban­dyk bal­suo­ti ki­taip – at­si­dur­si ten, kur tu ne­no­ri at­si­dur­ti.

Mie­las ko­le­ga, ar jums ne­at­ro­do, kad jūs sa­vo siū­ly­mu vėl žen­gia­te at­gal į tuos lai­kus, kai kas nors Sei­mo na­rį, Tau­tos at­sto­vą, ga­lės kon­tro­liuo­ti? Juk mes vi­si esa­me vi­so pro­to, są­mo­nin­gi ir ga­li­me lais­vai bal­suo­ti slap­tai pri­si­im­da­mi at­sa­ko­my­bę.

Da­bar jū­sų pa­vyz­dys dėl vie­no Sei­mo na­rio. Bet už­duo­ki­me klau­si­mą, o Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ar vie­nin­gai pri­ėmė spren­di­mą dėl po­no M. Bas­čio? Kiek aš ži­nau – ne. Pen­ki ir ke­tu­ri. Jie ir­gi abe­jo­jo, to­dėl ga­li ir Sei­mas su­abe­jo­ti. Ir ne­rei­kia plė­šy­ti bal­ti­nių ten, kur ne­rei­kia. Aš, ko­le­ga, siū­ly­čiau jums at­si­im­ti šį pro­jek­tą ir pa­lik­ti, kaip yra.

J. DŽIUGELIS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą ir pa­siū­ly­mą. Aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad tai, kas bu­vo prieš 28 me­tus ko­lū­kiuo­se, ir tai, kas yra da­bar Sei­me, yra vi­siš­kai ne­pa­ly­gi­na­mi da­ly­kai. „Lais­vai“ ir „slap­tai“, kaip jūs sa­ko­te, ir­gi yra du žo­džiai, ku­rie vie­nas su ki­tu ne­de­ra. Ar­ba yra va­lia bal­suo­ti pa­gal są­ži­nę, ar­ba jos nė­ra.

Iš tik­rų­jų aš ma­nau, kad ši­tas Sei­mas tu­rė­tų pri­im­ti to­kį spren­di­mą. Dar kar­tą pa­kar­to­siu: mes vi­si šio­je po­sė­džių sa­lė­je kė­lė­me aukš­tą skaid­ru­mo kar­te­lę sau, to­dėl šia gai­da aš ir pra­šau pri­tar­ti šiam pa­siū­ly­mui ir nei­ti at­gal. Čia vi­sus ko­le­gas lie­čia.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū. Ne­no­riu bū­ti pa­moks­li­nin­kas, bet, ger­bia­mas ko­le­ga, di­džiau­sias de­mo­kra­tijos lai­mė­ji­mas yra bū­tent tie­sio­gi­niai, vi­suo­ti­niai ir slap­ti rin­ki­mai ren­kant per­so­na­li­jas. Tas pa­ra­šy­ta ir Kon­sti­tu­ci­jo­je dėl Sei­mo rin­ki­mų. Tas pats Kon­sti­tu­ci­jo­je pa­ra­šy­ta ir dėl Pre­zi­den­to rin­ki­mų, ir dėl sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų, bū­tent slap­ti rin­ki­mai su­da­ro ga­li­my­bę žmo­nėms lais­vai, nie­kie­no ne­var­žo­miems, bal­suo­ti. Pa­teik­siu pa­vyz­dį. Sei­me bu­vo bal­suo­ja­ma dėl per­so­na­li­jų, dėl kai ku­rių per­so­na­li­jų, tam tik­rą lai­ką ir at­vi­rai, ta­čiau kai tre­jus me­tus ne­pa­vy­ko vie­no teis­mo pir­mi­nin­ko at­leis­ti, kai bai­gė­si jo ka­den­ci­ja, bu­vo ke­li bal­sa­vi­mai, bu­vo at­vi­ras bal­sa­vi­mas, ne­pa­vy­ko, tik ta­da, kai bu­vo pa­keis­tas Sta­tu­tas ir įves­tas slap­tas bal­sa­vi­mas, pa­vy­ko įgy­ven­din­ti įsta­ty­mo nu­ma­ty­tą nor­mą, kad, pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai, as­muo at­lei­džia­mas, ir slap­tu bal­sa­vi­mu jis bu­vo at­leis­tas.

PIRMININKAS. Lai­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). To­liau, pa­teik­siu ki­tą pa­vyz­dį. 2004 me­tų ap­kal­ta bū­tų ne­įvy­ku­si, jei­gu bū­tų bu­vęs at­vi­ras ba­la­vi­mas. Tai aš jums ga­liu pa­sa­ky­ti kaip tais lai­kais bu­vęs Sei­me.

J. DŽIUGELIS (LVŽSF). Aš klau­si­mo kaip ir ne­gir­dė­jau, bet da­bar tik ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, kad tur­būt ne­pa­ly­gi­na­mi da­ly­kai tie bal­sa­vi­mai, apie ku­riuos jūs kal­bė­jo­te pra­džio­je, ir tie, ku­rie vyks­ta jau iš­rink­ta­me Sei­me, kai Sei­mo na­rys vie­no­kią ar ki­to­kią sa­vo va­lią iš­reiš­kia. Jei­gu iš tie­sų Sei­mo na­rio va­lia yra kaž­kaip ga­li­mai su­var­žy­ta, tai man ky­la klau­si­mų, ar to­kie Sei­mo na­riai ga­li apskritai da­ly­vau­ti Sei­mo dar­be.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis klau­sia J. Nar­ke­vi­čius.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). La­bai ačiū. Na taip, ko­le­ga, ar iš tie­sų to­kie Sei­mo na­riai ga­lė­tų da­ly­vau­ti Sei­mo dar­be, ma­tyt, ir spren­džia rin­kė­jai. Jei­gu mū­sų bal­sa­vi­mas, be abe­jo, ne­pa­ti­ko ko­kiai nors gru­pei ar­ba ne­va ne­tei­sin­gai bu­vo bal­suo­ta, ar­ba ne­va ne taip, kaip ti­kė­ta­si, ar­ba ne­va taip, ne taip, kaip kas nors ma­to de­mo­kra­tijos re­zul­ta­tą, koks tu­rė­tų bū­ti, tai gal ir yra iš­raiš­ka mū­sų vi­suo­me­nės nuo­mo­nės, nes bū­tent ta vi­suo­me­nė mus vi­sus iš­rin­ko pa­gal skir­tin­gus ma­ty­mus, skir­tin­gą plau­kų spal­vą, skir­tin­gą kal­bė­ji­mą ir t. t., ir t. t. Iš­rin­ko, be­je, slap­tu bal­sa­vi­mu.

Ar ne­ver­tė­tų pra­plės­ti jū­sų pa­siū­ly­mo, kad iš vi­so mū­sų vals­ty­bė­je at­si­sa­ky­tu­me slap­to, ben­dro, vi­suo­ti­nio bal­sa­vi­mo, pra­de­dant Pre­zi­den­to rin­ki­mais, Sei­mo na­rių rin­ki­mais, se­niū­no rin­ki­mais? Apie tai ir kal­ba­me – Kon­sti­tu­ci­ją pa­keis­ti, o ko­dėl gi ne? Jei­gu mes gal­vo­ja­me, kad mes esa­me šven­tie­ji ir tei­suo­liai, va­di­na­si, rei­kia keis­ti Kon­sti­tu­ci­ją taip, kaip kaž­kam rei­kia. Ma­no klau­si­mas re­to­ri­nis, bet tu­ri la­bai gi­lią po­teks­tę – lais­vi, slap­ti, at­vi­ri bal­sa­vi­mai. Ar ne­ver­ta pra­plės­ti vi­siems, kad bū­tų ab­so­liu­tus skaid­ru­mas ir ne­pri­klau­so­mu­mas? Ačiū.

J. DŽIUGELIS (LVŽSF). Aš tik ga­liu jums pa­lin­kė­ti tą dar­bą da­ry­ti, bet kon­kre­čiai aš kal­bu apie Sta­tu­to pa­tai­są, kad dėl ap­kal­tų bū­tų tai­ko­mas var­di­nis bal­sa­vi­mas. Ačiū už to­kį re­to­ri­nį klau­si­mą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dau­giau klaus­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Dėl mo­ty­vų nuo­mo­nė už – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai svei­ki­nu jū­sų ini­cia­ty­vą. Rei­kia re­a­guo­ti, jei­gu ma­to­me, kad tam tik­ra si­tu­a­ci­ja Sei­me su­ku­ria pro­ble­mų. O pro­ble­mos dėl mū­sų ne­se­niai bu­vu­sio bal­sa­vi­mo dėl ap­kal­tos bu­vo aki­vaiz­džios, kai štai per tą slap­tą bal­sa­vi­mą gau­na­me tar­si ne­ti­kė­tą re­zul­ta­tą ir puo­la­me kal­tin­ti vie­ni ki­tus, kas čia ir kaip bal­sa­vo. Su­si­da­ro kri­zė, ku­ri at­si­lie­pia ir vi­suo­me­nei.

Rei­kia tą si­tu­a­ci­ją spręs­ti, ir aš ma­nau, kad at­vi­ras bal­sa­vi­mas čia yra vie­nin­te­lė iš­ei­tis. Tas slap­tas bal­sa­vi­mas, ku­ris šian­dien yra, jei jį mes taip pa­nag­ri­nė­tu­me, ne­bū­ti­nai re­a­ly­bė­je yra slap­tas. Jei sa­ko­te, kam nors da­ro įta­ką ko­kios nors ver­slo gru­pės, tai jos ir pa­pra­šys, kad tas Sei­mo na­rys, slap­ta bal­sa­vęs, nu­fo­tog­ra­fuo­tų mo­bi­liuo­ju, o pas­kui pa­ro­dy­tų, kaip jis ten įvyk­dė tos gru­pės už­sa­ky­mą. Tai­gi da­bar­ti­nis slap­tu­mas tik­rai to tik­ro slap­tu­mo ne­už­tik­ri­na, jei kal­ba­me apie ko­kias nors reikš­min­gas įta­kas.

O vi­suo­me­nės akis, man at­ro­do, esant reikš­min­giems bal­sa­vi­mams kaip ap­kal­ta, tik­rai nė­ra blo­gai, kad mes bal­suo­da­mi gal­vo­tu­me, kaip į tą mū­sų bal­sa­vi­mą žiū­ri vi­suo­me­nė. Ir ne­ma­nau, kad mes taip jau bū­si­me pri­vers­ti bal­suo­ti prie­šin­gai, ne­gu sa­ko są­ži­nė. O kai su są­ži­ne kar­tais ne vis­kas ge­rai, tai kaip tik slap­tas bal­sa­vi­mas lei­džia tai leng­viau re­a­li­zuo­ti ne­gu at­vi­ras bal­sa­vi­mas.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – P. Urb­šys.

P. URBŠYS (LVŽSF). Ne kar­tą Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra pa­si­sa­kęs dėl Sei­mo na­rio lais­vo man­da­to. Net ir pas­ku­ti­nė­je Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­va­do­je dėl M. Bas­čio bu­vo aiš­kiai ak­cen­tuo­ta, kad nė vie­no Sei­mo na­rio ne­ga­li įpa­rei­go­ti nei frak­ci­ja, nei par­ti­ja bal­suo­ti vie­naip ar ki­taip, ne­gu kaip sa­ko jo są­ži­nė. Tai šis siū­ly­mas yra tai, kad pa­nai­ki­na tą ga­li­my­bę tu­rė­ti Sei­mo na­riui lais­vą man­da­tą. Aš su­pran­tu ger­bia­mą Jur­gį, ko­dėl jis taip no­ri, nes jam frak­ci­jos ko­le­gos yra sraig­te­liai. Ne­su­si­ren­ka, frak­ci­jos apaš­ta­lai nu­spren­dė ir sraig­te­liai tu­ri taip da­ry­ti. Ne­duok Die­ve, bus ki­taip. Bet iš kur tas bol­še­vi­ki­nis men­ta­li­te­tas? Aš ne­su­pran­tu, ką jūs ta­ry­bi­niais me­tais da­rė­te?! Ko­dėl jūs ne­sto­jo­te į par­ti­nę mo­kyk­lą ir gal bū­tu­mė­te dar spė­jęs pa­siek­ti kaž­ko­kios kar­je­ros?! Šiaip iš tik­rų­jų tai yra žings­nis at­gal. Ką mes ma­to­me? Po 27-erių me­tų į mū­sų vi­suo­me­nę su­grį­žo ne kas ki­ta, o ta pa­ti bai­mė, bai­mė, ku­ri bu­vo so­vie­ti­niais me­tais. Tai, kad da­bar ban­do­me vie­naip ar ki­taip res­tau­ruo­ti tą so­vie­ti­nį men­ta­li­te­tą, aš tai su­vo­kiu kaip po­so­vie­ti­nės vals­ty­bės tam tik­rą re­flek­si­ją. Man jūs pa­sa­ky­ki­te de­mo­kra­tinę vals­ty­bę, ku­ri at­ima tei­sę Sei­mo na­riui tu­rė­ti lais­vą man­da­tą? Jūs man nors pa­vyz­dį pa­sa­ky­ki­te. Taip, Šiau­rės Ko­rė­ja, aš ti­kiu, vis­kas ten at­vi­rai. Tai jei­gu grįž­ta­me link Šiau­rės Ko­rė­jos, pir­myn!

PIRMININKAS. Ka­dan­gi nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 70 Sei­mo na­rių: už – 30, prieš – 13, su­si­lai­kė 27. Po pa­tei­ki­mo ne­pri­tar­ta.

Siū­lau ben­dru su­ta­ri­mu ini­cia­to­riui grą­žin­ti to­bu­lin­ti. Ga­li­ma to­bu­lin­ti? (Bal­sai sa­lė­je: „Ką čia to­bu­lin­ti?) Ge­rai, siū­lo bal­suo­ti. Tai siū­lau al­ter­na­ty­vų bal­sa­vi­mą. Kas siū­lo­te to­bu­lin­ti, bal­suo­ki­te už, kas siū­lo­te at­mes­ti – prieš.

Už bal­sa­vo 34, prieš – 35. At­mes­ta. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – G. Land­sber­gis. At­si­pra­šau, grą­žin­tas to­bu­lin­ti. G. Land­sber­gis. Pra­šom.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. La­bai ačiū. Ger­bia­mas Po­vi­lai, aš su­pran­tu jū­sų vi­sa ap­iman­čią mei­lę kon­ser­va­to­riams, tik­rai ne­pra­lei­si­te pro­gos ją iš­reikš­ti. Bet aš no­rė­čiau pri­min­ti, kad vis dėl­to pro­jek­tą re­gist­ra­vo jū­sų frak­ci­jos ko­le­ga ir po jū­sų pa­si­sa­ky­mo, to­kio aud­rin­go, griež­to, mes tik­rai pra­dė­jo­me dis­ku­si­ją, kad tu­rė­si­me pa­lai­ky­ti ir jū­sų frak­ci­jos se­niū­no dar di­des­nio at­vi­ru­mo rei­ka­la­vi­mą. Jis rei­ka­lau­ja ir dėl vi­sų ir Sei­mo ski­ria­mų pa­rei­gū­nų taip pat at­vi­ro bal­sa­vi­mo. Tie­są sa­kant, prie­šin­gas tur­būt čia toks… į kon­ser­va­to­rius be­si­kreip­da­mas prie­šin­go efek­to su­lau­kė­te. Tik no­riu dar pri­min­ti, kad tai yra ant­ras pe­ti­ci­jos rei­ka­la­vi­mas ir jis šian­dien yra at­mes­tas.

PIRMININKAS. A. Sa­la­ma­ki­nas.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Tru­pu­tį sei­mų is­to­ri­jos. Ka­dan­gi šian­dien Jur­gis bu­vo toks ak­ty­vus, tai aš pri­min­siu, kaip jie slap­tai at­vi­rai rin­ko Sei­mo Pir­mi­nin­ką A. Va­lins­ką. Vi­si bal­sa­vo slap­tai, pa­gal są­ži­nę, bu­vo ne­iš­rink­tas. Po to kiek­vie­nas ei­da­mas tu­rė­jo pa­ro­dy­ti sto­vin­čiam J. Raz­mai, kaip jie bal­sa­vo, ir A. Va­lins­ką iš­rin­ko ir­gi pu­siau slap­tai. Bet, pra­ėjus tam tik­ram lai­kui, vi­si ur­mu bal­sa­vo, kad A. Va­lins­ką pa­ša­lin­tų iš Sei­mo Pir­mi­nin­kų. Čia yra sei­mų is­to­ri­ja, ir mąs­ty­ki­me. Kaip, Jur­gi, at­ro­do da­bar?

PIRMININKAS. P. Urb­šys.

P. URBŠYS (LVŽSF). Aš tik­rai at­si­pra­šau, ger­bia­mi kon­ser­va­to­riai, jei­gu aš jus įžei­džiau, bet aš esu įsi­ti­ki­nęs, kad ger­bia­mas Jus­tas tik­rai ne­tu­ri to­kios pa­tir­ties dar­bo Sei­me kaip ger­bia­mas J. Raz­ma. Ka­dan­gi jis pa­si­sa­kė už ši­tą pro­jek­tą, aš ape­lia­vau bū­tent į tą J. Raz­mos pa­tir­tį ir jo mąs­ty­se­ną.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi bu­vo pa­var­dė pa­mi­nė­ta – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Pir­miau­sia aš ap­gai­les­tau­ju, kad A. Sa­la­ma­ki­nas čia me­luo­ja, nes to­kio ma­no biu­le­te­nių ste­bė­ji­mo nie­ka­da ne­bu­vo. Bu­vo po­kal­bių frak­ci­jo­je, kad rei­kia vie­nin­giau bal­suo­ti, bet tai bu­vo vis tiek lais­vas Sei­mo na­rių bal­sa­vi­mas tuo­met. Ir jo­kios kon­tro­lės ne­bu­vo. Pra­šy­čiau ne­si­svai­dy­ti to­kiais kal­ti­ni­mais. O dėl to, kad čia ma­no kal­ba taip reikš­min­gai nu­lė­mė vals­tie­čių bal­sa­vi­mą, na… Tais svar­biais klau­si­mais, kai vals­tie­čiai ža­lie­ji teiks tei­sin­gus pro­jek­tus, aš steng­siuo­si ne­kal­bė­ti už, kad ne­su­kel­čiau ko­kios nors su­maiš­ties bal­suo­jant.

PIRMININKAS. Ge­rai. Dar L. Kas­čiū­nas pas­ku­ti­nis.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Po­vi­lai, jūs tik­rai la­bai pra­šo­vė­te pro ša­lį, nes J. Raz­ma yra la­bai žmo­giš­kas žmo­gus, jau­čian­tis tuos svar­bius da­ly­kus. Kad jis ka­da nors ką nors kon­tro­liuo­tų ir pri­žiū­rė­tų, na, žiū­rė­ki­te, tik­rai ne ten šau­do­te, rei­kia ki­tur. At­si­pra­šy­ki­te. La­bai ačiū. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ge­rai, bai­gia­me dis­ku­si­ją, dir­ba­me to­liau, no­ri­me pa­baig­ti šiek tiek an­ks­čiau. (Bal­sai sa­lė­je)

 

18.28 val.

Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 218 straips­nio pakei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1816 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas iš pa­pil­do­mų klau­si­mas – Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 218 straips­nio pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1816. Pra­ne­šė­jas – R. Kar­baus­kis. Prašom.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pir­miau­sia pa­tiks­li­nu in­for­ma­ci­ją dėl to, dėl ko mes ką tik bal­sa­vo­me. Mes tu­rė­jo­me ži­nią ir lau­kė­me Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mo. Ši­tas pa­siū­ly­mas bu­vo kri­ti­kuo­ja­mas ir mū­sų frak­ci­jo­je, tie­siog mes šne­kė­jo­me – rei­kia pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ar ne, ar lauk­ti Vy­riau­sy­bės siū­ly­mo šiuo klau­si­mu, o jis ir­gi yra apie tai. Tai jū­sų iš­va­dos, kad vals­tie­čiai ne­no­ri at­vi­ru­mo, tru­pu­tį sku­bo­tos, nes tuoj pat tu­rė­tų pa­siek­ti Sei­mą Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mai šiuo klau­si­mu dėl bal­sa­vi­mo. Vy­riau­sy­bės, aš tu­rė­jau ome­ny, prem­je­ro pa­siū­ly­mai.

Da­bar pri­sta­ty­siu sa­vo pa­siū­ly­mą. Sta­tu­to 2018 straips­nio 4 da­lis. Jo­je da­bar yra nu­ma­ty­ta, kad Sei­mo pa­rei­gū­nai, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai at­lei­džia­mi bal­suo­jant slap­tu bal­sa­vi­mu. Ma­no siū­ly­me yra siū­lo­ma, kad jie bū­tų at­lei­džia­mi at­vi­ru bal­sa­vi­mu. Da­bar vie­nas pa­kei­ti­mas pa­teik­tas kaip pa­tai­sa, t. y. iš­lai­ko­ma se­no­ji nor­ma, kad tu­ri bal­suo­ti dau­giau kaip pu­sė vi­sų Sei­mo na­rių, bet vėl­gi pa­sa­kau: mes frak­ci­jo­je apie tai šne­kė­jo­me, kad tik­riau­siai pa­ti ge­riau­sia for­mu­luo­tė bū­tų, kad Sei­mo spren­di­mu, t. y. ne pri­va­lo­ma nor­ma, o Sei­mo spren­di­mu, t. y. Sei­mas ap­si­spren­džia – at­vi­ru ar slap­tu bal­sa­vi­mu at­lei­džia­mi tie vals­ty­bės pa­rei­gū­nai.

Plius pa­tiks­li­nu. Tai ne­lie­čia 115 straips­nio, ku­ria­me šne­ka­ma apie teis­mą, tei­sė­jus, Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą ir t. t. Ten vis­kas lie­ka kaip bu­vo, kad tie­siog ne­su­pai­nio­tu­me dis­ku­si­jų. Kaip pa­sa­ky­ti? Pa­siū­ly­mas yra. Jei­gu mes pri­tar­si­me po pa­tei­ki­mo, tik­riau­siai svars­ty­mo sta­di­jo­je jis bus pa­ko­re­guo­tas, kaip mes šne­kė­jo­me frak­ci­jo­je. Jei­gu ko­le­gos pri­tars, ati­tin­ka­mai ga­lė­tų at­si­ras­ti nor­ma Sei­mo spren­di­mu, ku­ri mums vi­są lai­ką leis lais­vai pa­si­rink­ti, kaip mums kar­tu at­ro­do – ir opo­zi­ci­jai, ir po­zi­ci­jai.

PIRMININKAS. M. Ado­mė­no ne­ma­tau. A. Sy­so taip pat. A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šom.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mes su ko­le­go­mis dar prieš jums pa­tei­kiant pro­jek­tą dis­ku­ta­vo­me, kaip ši Sta­tu­to nor­ma pa­lies­tų tei­sė­jų sky­ri­mą, nes pa­si­girs­ta ar­gu­men­tų, kad ski­riant tei­sė­jus tie­siog žmo­nės bi­jos, nes gal­būt ka­da nors at­ei­ty­je su­si­durs su teis­mais ar jie pa­tys, ar jų gi­mi­nai­čiai. Kaip jūs ga­lė­tu­mė­te pa­ko­men­tuo­ti, kiek tai yra su­si­ję su tei­sė­jų sky­ri­mu?

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Aš ką tik at­sa­kiau – 115 straips­nio čia nė­ra. Kaip tik šne­kė­da­mas ko­le­ga J. Sa­ba­taus­kas la­bai lo­giš­kai ir aiš­kiai iš­dės­tė, kad tai yra ne ta te­ma, ku­ria ga­li­ma iš tik­ro dis­ku­tuo­ti apie at­vi­rą bal­sa­vi­mą. Dėl Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo, Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo ir ki­tų teis­mų tei­sė­jų bal­sa­vi­mas lie­ka slap­tas.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Aš no­riu pa­klaus­ti, ko­dėl jūs re­mia­tės to­kia sa­vo pa­tai­sy­mo lo­gi­ka, nes aš ma­tau, kad 218 straips­nis kal­ba apie Sei­mo pa­rei­gū­no ar vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų va­do­vo at­lei­di­mą dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo? Jūs iš­brau­kė­te žo­džius „dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo“ ir pa­lie­ka­te tik „at­lei­di­mo“. Ku­ris straips­nis da­bar reg­la­men­tuos at­lei­di­mą dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo?

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Ge­ra pa­sta­ba. Aš tik­rai ne­ga­lė­čiau šian­dien jums iš­aiš­kin­ti (ne­su tei­si­nin­kas) tų niu­an­sų. Aš ma­nau, kad svars­ty­mo pro­ce­dū­ro­je mes tu­rė­si­me pro­gą tai pa­tai­sy­ti. Kaip sa­kiau, per­ei­ti prie to, kad pa­keis­tu­me tik­tai ke­lis žo­džius – „Sei­mo spren­di­mu“. Tai yra tie­siog… Mes jau esa­me ap­ta­rę, kad šį pro­jek­tą tai­sy­tu­me iki „Sei­mo spren­di­mu“, o vi­sa ki­ta pa­lik­tu­me taip, kaip yra.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Na­vic­kie­nė.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, aš vis dėl­to no­rė­čiau pa­klaus­ti, kad jūs la­biau iš­ryš­kin­tu­mė­te, ko­kiais ar­gu­men­tais re­mian­tis bu­vo pri­im­tas spren­di­mas su­ma­žin­ti Sei­mo na­rių, ku­rie tu­rės bal­suo­ti, skai­čių iki da­ly­vau­jan­čių po­sė­dy­je? Ko­dėl bu­vo prie to­kio spren­di­mo pri­ei­ta? Ko­kia bus pri­dė­ti­nė ver­tė? Kaip ma­no­te, ar bus dau­giau de­mo­kra­tijos, ar ma­žiau?

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Aš at­sa­kiau į tą klau­si­mą jau pa­teik­da­mas, kad yra pa­tai­sa, įre­gist­ruo­ta šian­dien, ku­rio­je iš­lie­ka ta pa­ti nor­ma, ku­ri bu­vo.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, ko­dėl šį at­vi­rą bal­sa­vi­mą jūs da­bar pa­siū­lo­te tik dėl Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės pa­rei­gū­nų at­lei­di­mo, bet ne pla­čiau, ne­ap­ima­te kai ku­rių ki­tų at­ve­jų, dėl ku­rių Kon­sti­tu­ci­ja ne­rei­ka­lau­ja slap­to bal­sa­vi­mo, nes vie­šuo­se pa­si­sa­ky­muo­se lyg ir bu­vo gir­dė­ti, kad siū­ly­si­te vi­sais at­ve­jais, kai Kon­sti­tu­ci­ja ne­rei­ka­lau­ja slap­to bal­sa­vi­mo, nu­ma­ty­ti at­vi­rą bal­sa­vi­mą?

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Ban­dau su­pras­ti, ką jūs no­rė­jo­te pa­sa­ky­ti. Dėl tei­sė­jų…

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš ga­liu pa­aiš­kin­ti. Pa­vyz­džiui, jūs ne­ap­ima­te ap­kal­tos va­rian­tų, ku­rių Kon­sti­tu­ci­ja ne­rei­ka­lau­ja, tei­sė­jų tur­būt ne­ap­ima­te.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Jūs tu­ri­te ome­ny­je Sei­mo na­rio ap­kal­tos?

J. RAZMA (TS-LKDF). Taip. Aš klau­siu. Jūs vie­šai pa­si­sa­ky­mas lyg ir ža­dė­jo­te, kad siū­ly­si­te ab­so­liu­čiai vi­sais at­ve­jais, kai Kon­sti­tu­ci­ja ne­nu­ma­to slap­to bal­sa­vi­mo, tie­siog fik­suo­ti, kad tai yra at­vi­ras bal­sa­vi­mas. Pa­tei­kė­te siau­riau.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Tu­riu pa­tiks­lin­ti. Jūs klau­sia­te dėl bu­vu­sio klau­si­mo, ku­ris prieš tai bu­vo, dėl Sei­mo na­rio ap­kal­tos?

J. RAZMA (TS-LKDF). Jūs pa­tei­kė­te siau­riau bet ku­riuo at­ve­ju…

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Ne, tai dėl Sei­mo na­rio ap­kal­tos, kaip aš sa­kiau, lau­kia­me su­for­mu­luo­to prem­je­ro pa­siū­ly­mo, ku­ria­me bus kal­ba­ma apie tai, ar iš vi­so mes Sei­me tu­rė­tu­me bal­suo­ti dėl tų spren­di­mų, kai mes jau tu­ri­me Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mą kaip fak­tą.

Ki­tas klau­si­mas. Koks ga­lė­tų… Kiek mes šne­kė­jo­mės frak­ci­jo­je, ko­kia da­li­mi – tik­riau­siai dviem treč­da­liais, jei­gu bū­tų pri­ima­mas spren­di­mas Kon­sti­tu­ci­nia­me Teis­me, tai vėl­gi tai su­po­nuo­tų mū­sų spren­di­mą kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą. Bet bus pa­siū­ly­mas, nag­ri­nė­si­me.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Vėl­gi toks pats klau­si­mas. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga J. Džiu­ge­lis sa­kė, kad tei­kė sa­vo ini­cia­ty­va pa­siū­ly­mus. O dėl pa­sky­ri­mo, nes mes ir tam su­gaiš­ta­me ne­ma­žai lai­ko ir iš tik­rų­jų kai ka­da net­gi tie slap­ti bal­sa­vi­mai be­pras­miš­kes­ni ne­gu at­lei­di­mai, ar čia spe­cia­liai ne­tei­kia­te, ar iš tik­rų­jų gal­vo­ja­te, kad vis dėl­to ne­tu­rė­tų taip bū­ti?

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Mes šne­kė­jo­me šiuo at­ve­ju tik apie tai. O jei­gu bus jū­sų siū­ly­mų nag­ri­nė­jant, kad, pa­vyz­džiui, Sei­mo spren­di­mu ir tvir­ti­nant, to­kiu at­ve­ju tie­siog rei­kia ap­tar­ti tai.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį į ko­le­gės R. Ta­ma­šu­nie­nės pa­teik­tą klau­si­mą ir jū­sų at­sa­ky­mą. Su­si­da­ro įspū­dis, kad ne jūs pats ren­gė­te šį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Ži­no­ma, ne aš, tei­si­nin­kai ren­gė.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Jūs sa­ko­te, jūs ne tei­si­nin­kas, tai kas jums ren­gia, ar ga­li­te įvar­din­ti?

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Tei­si­nin­kai, tei­si­nin­kai, kaip ir jums, taip pat.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ne, mes, ko ge­ro, dar sa­vo gal­va ga­li­me taip pat pa­si­kliau­ti. Bet aš ne­bai­giau sa­ki­nio. Ar jūs įvar­din­si­te tuos tei­si­nin­kus, ku­rie jums pa­tei­kia ne­ko­ky­biš­kus pro­jek­tus ir da­bar jūs tu­ri­te rau­do­nuo­ti čia?

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Man ne­rei­kia rau­do­nuo­ti.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Aš ži­nau, kad jūs ne­rau­do­nuo­ja­te.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Aš ne­klau­siau, kas…

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Aš ži­nau, kad jums tas pats, bet aš klau­siu, ko­dėl jus kon­sul­tuo­ja ne­kva­li­fi­kuo­ti tei­si­nin­kai?

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). La­bai ačiū už klau­si­mą. At­sa­kiau jau.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ačiū.

PIRMININKAS. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šė?.. Taip, už­si­ra­šė. Nuo­mo­nė už – A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ko­le­gos, tie­siog daug kal­bė­jo­me apie lais­vą man­da­tą, aš ma­nau, lais­vas man­da­tas nė­ra tei­sė į slap­tą bal­sa­vi­mą. Lais­vas man­da­tas yra tei­sė bū­ti ap­sau­go­tam nuo pri­va­lo­mų bal­sa­vi­mų, o jie, de­ja, tar­ki­me, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jo­je iki šios die­nos eg­zis­tuo­ja ir, pa­si­ro­do, pri­va­lo­mi bal­sa­vi­mai yra re­a­ly­bė, ką mes ma­tė­me ap­kal­tos pro­ce­so me­tu.

Ly­giai taip pat ma­nau, kad, var­tant Sta­tu­tą ir jį ži­nant, tik­rai Sta­tu­tas nė­ra vie­na­reikš­mis. Yra nor­mų, ku­rios sa­ko, kad ir da­bar per­so­na­li­jų klau­si­mu Sei­mas ga­li ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti at­vi­rai. Ma­nau, tie­siog ir Sta­tu­to 218 straips­nio iš­plė­ti­mas, ir tei­sės bal­suo­ti at­vi­rai su­tei­ki­mas bū­tų po­zi­ty­vus žings­nis, ku­ris di­din­tų pa­si­ti­kė­ji­mą Sei­mu.

PIRMININKAS. Rad­vi­lė – per šo­ni­nį. Dėl ve­di­mo tvar­kos?

R. MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ (TS-LKDF). Taip. Aš no­rė­čiau po­niai A. Ši­rins­kie­nei re­pli­kuo­ti apie prie­kaiš­tus, apie tai, ką ji­nai iš­ma­no, kaip mū­sų frak­ci­ja dir­ba ir or­ga­ni­zuo­ja sa­vo dar­bą. Aš no­rė­čiau jums pri­min­ti, kaip jūs gai­nio­jo­te sa­vo varg­šą na­rį po­ną K. Bac­vin­ką dėl urė­di­jų bal­sa­vi­mo, pri­si­min­ki­te bi­zū­no nau­do­ji­mą dėl pri­va­lo­mo bal­sa­vi­mo ir pa­na­šių da­ly­kų. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš. M. Ado­mė­no ne­ma­tau. P. Urb­šys.

P. URBŠYS (LVŽSF). Kiek aš su­pran­tu, jūs tei­kia­te siū­ly­mus dėl Sta­tu­to 218 straips­nio? Yra tai, kad spren­di­mas dėl Sei­mo pa­rei­gū­nų ar vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų at­lei­di­mo dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pri­ima­mas slap­tu bal­sa­vi­mu dau­giau kaip pu­sės vi­sų Sei­mo na­rių bal­sų dau­gu­ma, spren­di­mas dėl Sei­mo pa­rei­gū­nų ar vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų at­lei­di­mo ki­tais pa­grin­dais – at­vi­ru bal­sa­vi­mu Sei­mo po­sė­dy­je da­ly­vau­jan­čių Sei­mo na­rių bal­sų dau­gu­ma. Man at­ro­do, čia tik­rai yra ras­tas pa­kan­ka­mas kom­pro­mi­sas ir jis gi­mė, man at­ro­do, ana­li­zuo­jant Sei­mo dar­bo pa­tir­tį. Da­bar kas ga­li įsi­vaiz­duo­ti, jei­gu jūs bal­suo­ja­te, kas yra Sei­mo pa­rei­gū­nas, nes nors kal­ba­ma „Sei­mo pa­rei­gū­nų ar vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų“, vis dėl­to vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai yra pla­tes­nė są­vo­ka ne­gu, sa­ky­ki­me, Sei­mo pa­rei­gū­nai. Sa­vo­tiš­kai, man at­ro­do, mes tik­rai tuo įsta­ty­mo pro­jek­tu žen­gia­me į ne­ži­nią. Ma­no as­me­ni­nė nuo­mo­nė – aš su­si­lai­ky­čiau nuo to žen­gi­mo.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio pro­jek­to.

Bal­sa­vo 65: už – 49, prieš – 4, su­si­lai­kė 12. Įsta­ty­mo pro­jek­tui su pa­tai­so­mis pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos, pa­pil­do­mų ne­siū­lo­ma. Siū­lo­ma svars­ty­ti ge­gu­žės 8 die­ną. Siū­ly­mų dau­giau ne­ma­tau. Ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­ria­me.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – P. Urb­šys.

P. URBŠYS (LVŽSF). Ger­bia­ma­sis Lau­ry­nai Kas­čiū­nai, tik­rai aš jū­sų pra­šau – ne­si­el­ki­te taip, nes vis tiek vyks­ta po­sė­dis ir ten yra po­sė­džio pir­mi­nin­ko vie­ta. Mums vi­siems Sta­tu­tas yra toks pat ly­gus ir ne­rei­kia pik­tnau­džiau­ti po­sė­džio pir­mi­nin­ko ge­ra­no­riš­ku­mu. Ne­da­ry­ki­me pre­ce­den­to ir iš Sei­mo ne­pa­da­ry­ki­me tur­ge­lio.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi bu­vo pa­mi­nė­ta pa­var­dė, pra­šom.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Po­nas Po­vi­lai, jums tur­būt su hu­mo­ro jaus­mu ne pa­tys ge­riau­si lai­kai da­bar. Tik­rai su­si­im­ki­te, vie­ną kar­tą ­im­ki­te ir su­si­im­ki­te. La­bai ačiū.

 

18.40 val.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 13, 16 ir 20 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-865(2) (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKAS. Ju­da­me to­liau. Ki­tas klau­si­mas – Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 13, 16 ir 20 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-865(2). Pra­ne­šė­jas – J. Raz­ma. Pra­šom.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, į po­sė­džio pa­bai­gą ar­tė­ja dar­nes­nis su­ta­ri­mas tarp po­zi­ci­jos ir opo­zi­ci­jos. At­kreip­siu dė­me­sį, kad už R. Kar­baus­kio pro­jek­tą mū­sų frak­ci­ja bal­sa­vo vie­nin­gai, šim­tu pro­cen­tų, daug ge­riau ne­gu Vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­ja. La­bai ti­kiuo­si, kad bal­suo­jant už ma­no pro­jek­tą bus at­sa­ky­ta tuo pa­čiu ge­ra­no­riš­ku­mu šio­je pu­sė­je, nes iš tie­sų pro­jek­tas ne­tu­ri ko­kių nors par­ti­nių, po­li­ti­nių už­ma­čių, yra tik ke­li kuk­lūs siū­ly­mai dėl sa­vi­val­dos tam tik­ro skaid­ri­ni­mo, de­mo­kra­tiškumo di­di­ni­mo ma­tant, kad kar­tais iš­ryš­kė­ja ne­ge­rų ten­den­ci­jų. Pa­mi­nė­siu tuos siū­ly­mus.

Pir­mas da­ly­kas dėl sa­vi­val­dy­bės veik­los vie­ši­ni­mo. Ži­no­me, kad šian­dien vie­ši­ni­mas sa­vi­val­dy­bė­se spren­džia­mas ga­na cha­o­tiš­kai. Ra­si­me sa­vi­val­dy­bių, ku­rių vie­ti­niuo­se laik­raš­čiuo­se, be­veik kiek­vie­na­me nu­me­ry­je, me­ras de­da už­sa­ky­tus svei­ki­ni­mus, svei­kin­da­mas su ko­kia nors pro­fe­si­ne šven­te. Kiek­vie­nas sa­vi­val­dy­bės ju­de­sys ap­ra­šo­mas mo­kant mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gais. Kai kur tai da­ro­ma tvar­kin­gai, skel­bia­mi tik­rai žmo­nėms reikš­min­gi da­ly­kai.

Aš tie­siog siū­lau, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­tin­tų ko­kią nors vie­ši­ni­mo tvar­ką. Ne­sa­kau, ko­kia ji tu­ri bū­ti, bet kad bū­tų ko­kia nors tvar­ka, kad bū­tų aiš­ku, ko­kia in­for­ma­ci­ja vie­ši­na­ma už pi­ni­gus, kas pa­tei­kia spau­dai, at­sa­ko­my­bė ir t. t. Da­bar tas klau­si­mas pa­lik­tas, kaip kas iš­ma­no.

To­liau. Dėl sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos. Da­bar yra pa­sa­ky­ta įsta­ty­me, kad po­sė­džiai tran­sliuo­ja­mi esant tech­ni­nėms ga­li­my­bėms. Sa­ky­ki­te, ko­kio­je sa­vi­val­dy­bė­je ga­li ne­bū­ti tech­ni­nių ga­li­my­bių pa­sta­ty­ti in­ter­ne­ti­nę ka­me­rą ir tran­sliuo­ti po­sė­dį? Aš įsi­vaiz­duo­ju, kad tos tech­ni­nės ga­li­my­bės jau tik­rai vi­sur yra. Siū­lau tie­siog iš­brauk­ti „tech­ni­nėms ga­li­my­bėms“, nes ir taip, aš ma­nau, be­veik vi­sos sa­vi­val­dy­bės tai da­ro.

Prie to dar yra pa­pil­do­mas pa­siū­ly­mas, kad ta­ry­bos po­sė­džių vaiz­do ir gar­so įra­šai tam tik­rą lai­ką bū­tų sau­go­mi. Jei­gu iš­kil­tų ko­kių nors pro­ble­mų, kad vis dėl­to bū­tų ga­li­my­bė pažiū­rė­ti.

Ki­tas da­ly­kas – dėl pa­si­sa­ky­mų ri­bo­ji­mo. Daug sa­vi­val­dy­bių sa­vo reg­la­men­tuo­se iš vi­so nė­ra nu­sta­čiu­sios ko­kių nors ri­bo­ji­mų, kiek kam pa­si­sa­ky­ti, klaus­ti, ir ne­pa­ste­bė­jau, kad nors vie­no­je dėl to bū­tų pro­ble­mų, kad bū­tų už­tęs­ti po­sė­džiai, kad tik­rai klau­si­mai bū­tų kaip nors vil­ki­na­mi. Bet kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės, ma­no su­pra­ti­mu, pra­dė­jo per­dė­tai ri­bo­ti tuos pa­si­sa­ky­mus. Kai ri­bo­ja­ma iki pu­sės mi­nu­tės, vis dėl­to lė­čiau mąs­tan­čiam, lė­čiau kal­ban­čiam žmo­gui yra su­dė­tin­ga su­spė­ti. Aš ma­nau, kad mes Sei­me tu­ri­me tam tik­rą prak­ti­ką. Aš ir pa­siū­liau, kad jei­gu bū­tų ri­bo­ji­mai, kad jie bū­tų pa­na­šūs, to­kie, kaip mes esa­me pa­tik­ri­nę Sei­me, pa­vyz­džiui, klaus­ti – iki vie­nos mi­nu­tės. Tai nė­ra koks nors mil­ži­niš­kas lai­kas, bet daug­maž lei­džia su­for­mu­luo­ti klau­si­mą. Ati­tin­ka­mai dėl at­sa­ky­mo, pa­si­sa­ky­mo to­kie kuk­lūs pa­siū­ly­mai. Ir dar vie­nas, gal­būt jis su­kel­tas to keis­to at­ve­jo, ku­ris bu­vo Šiau­liuo­se, kai, sa­ky­ki­me, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ima vie­ną spren­di­mą at­leis­ti vi­ce­me­rą, me­ras nu­ei­na į teis­mą ir sa­ko, aš pa­si­ra­šy­siu tai­kos su­tar­tį, kad čia vi­siš­kai at­leis­ti ne­rei­kė­jo. Aš pa­ra­šau, kad to­kiais at­ve­jais, kai me­ras no­ri at­sto­vau­ti teis­me ki­to­kiai po­zi­ci­jai, ne­gu yra pri­im­tas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mas, vis dėl­to jis tu­rė­tų su­si­de­rin­ti su ta­ry­ba. Gal­būt bus to­kių at­ve­jų, kai ta­ry­ba pri­tars, kad ten dėl ko nors su­kly­do­me, kei­čia­me, at­sto­vau­ja­me teis­me ki­to­kiai po­zi­ci­jai, bet ne­rei­kia pa­lik­ti to­kio kon­flik­to ga­li­my­bės, kad ta­ry­ba pri­ėmė vie­naip, me­ras nu­ei­na į teis­mą ir at­sto­vau­ja ki­taip, sa­ko, čia ta­ry­ba ne­są­mo­nę pri­ėmė, jūs spręs­ki­te, nai­kin­ki­te tą nu­ta­ri­mą. Štai to­kie siū­ly­mai.

PIRMININKAS. Pir­ma­sis klau­sia A. Kup­čins­kas.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, pir­miau­sia no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad bet ko­kia vie­ši­ni­mo tvar­ka tai ir­gi yra ne­ge­ra, nes, pa­ti­kė­ki­te, Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė­je yra vie­ši­ni­mo tvar­ka, bet ji vie­na kryp­ti­mi su­da­ry­ta ir tik­rai nė­ra tas to­le­ruo­ti­nas ir sek­ti­nas pa­vyz­dys, kaip ir 30 se­kun­džių de­mo­kra­tija, ku­ri pa­skli­do po ki­tas sa­vi­val­dy­bes ir iš­si­plė­to­jo. Dėl to, ma­tyt, jūs ir tei­kia­te šį spren­di­mo pro­jek­tą, tiks­liau, įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Aš pri­tar­čiau, rin­kė­jai tik­rai ne­su­pran­ta, ką kal­ba, sa­ky­ki­me, mies­to ta­ry­bos na­riai ar ra­jo­no ta­ry­bos na­riai ten, kur yra 30 se­kun­džių de­mo­kra­tijos, nes tu­ri kal­bė­ti grei­ta­kal­be. Jei­gu pa­ly­gin­tu­me čia, Sei­me, iš tik­rų­jų yra vi­siš­ka de­mo­kra­tija. Tuo bent ga­li­ma pa­si­džiaug­ti.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ačiū. Čia dau­giau bu­vo ko­men­ta­ras. Aš ma­nau, kad net ne­tu­riu…

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Čia, ger­bia­mas ko­le­ga, jūs tei­kia­te pa­siū­ly­mą, kad bū­tų vie­ši­na­ma sa­vi­val­dy­bės veik­la, bet yra ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­la. Ar ne­ma­no­te, kad ga­lė­tų bū­ti pa­ski­ras punk­tas, kad pa­ri­te­to pa­grin­dais ga­lė­tų pa­si­sa­ky­ti ir opo­zi­ci­ja, nes daž­niau­siai yra pa­si­sa­ko­ma vien­pu­siš­kai, ki­tas nuo­mo­nės be sa­vo lė­šų ne­ga­li kaip nors pa­teik­ti? Gal­būt ga­lė­tų bū­ti nu­ma­ty­ta ir­gi tei­siš­kai, kad nuo­mo­nės ga­lė­tų bū­ti tei­kia­mos pa­ri­te­to pa­grin­dais ir opo­zi­ci­jos? Ačiū.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš čia ne­de­ta­li­zuo­ju. Ma­nau, kad šiaip vie­ši­ni­mas ne tik už­sa­ky­mais spren­džia­mas. Aš ma­nau, jei ką nors reikš­min­go pa­sa­ko opo­zi­ci­ja, tur­būt vie­ti­nė ži­niask­lai­da tai at­spin­di. Aš pa­lie­ku sa­vi­val­dy­bėms de­mo­kra­tiškai tą tvar­ką pa­si­tvir­tin­ti. Jei­gu bus vie­ši tos tvar­kos svars­ty­mai, aš ti­kiuo­si, kad ne­bus pa­mirš­ta ir opo­zi­ci­jos tei­sė tu­rė­ti ga­li­my­bę tam tik­rą in­for­ma­ci­ją vie­šin­ti. Šiuo at­ve­ju aš to ne­de­ta­li­za­vau.

PIRMININKAS. Klau­sia N. Pu­tei­kis.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Sa­ky­ki­te, kiek pla­čiai pa­pli­tu­si, su­pran­tu, rin­ko­te duo­me­nis, kiek sa­vi­val­dy­bių ne­sau­go ta­ry­bos po­sė­džių įra­šų? Maž­daug.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ne­su su­rin­kęs tos in­for­ma­ci­jos, bet šian­dien to­kio rei­ka­la­vi­mo tie­siog nė­ra. Jei ku­ri nors sa­vi­val­dy­bė ne­sau­go­tų, ji nie­ko ne­pa­žeis­tų.

PIRMININKAS. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Mo­ty­vai už – N. Pu­tei­kis.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Ko­le­gos, as­me­niš­kai esu su­si­dū­ręs su J. Raz­mos kel­ta pro­ble­ma. Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ga­na il­gai ar­ba vi­sai ne­sau­go­da­vo, ar­ba sau­go­da­vo la­bai trum­pai. Tai tik­rai var­dan… Kaip tei­sin­gai J. Raz­ma pa­sa­kė, kad kuo la­biau į va­ka­rą, tuo la­biau po­zi­ci­ja su opo­zi­ci­ja vie­na ki­tą su­pran­ta, ypač po ry­ti­nio ap­si­mu­ši­mo čia pas­ku­ti­niai ke­tu­ri spren­di­mai tik­rai ar­ti­na Lie­tu­vą prie de­mo­kra­tijos. Aš agi­tuo­ju ko­le­gas pri­tar­ti J. Raz­mos pa­siū­ly­mams, juo la­biau kad tai yra pa­tei­ki­mas, ir mes ga­lė­tu­me po to pa­šli­fuo­ti. Bet pa­grin­di­nės jo min­tys, nu­kreip­tos į de­mo­kra­tijos stip­ri­ni­mą, yra la­bai tei­sin­gos, ypač dėl įra­šų pri­va­lo­mu­mo ir jų sau­go­ji­mo.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – P. Urb­šys.

P. URBŠYS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji, aš ne­no­riu, kad bū­tų su­klai­din­ti Sei­mo na­riai. Jei­gu da­bar kal­ba­te dėl truk­mės nu­sta­ty­mo, tai iš es­mės yra taip. Pa­im­ki­me Pa­ne­vė­žio sa­vi­val­dy­bę, ji yra ir­gi vie­na iš tų bau­bų, ku­rį rei­kia tram­dy­ti kon­ser­va­to­riams.

Tai ga­liu pa­sa­ky­ti taip. Pro­jek­te yra nu­ma­to­ma pra­ne­šė­jui pro­jek­tui pa­teik­ti iki pen­kių mi­nu­čių. Da­bar sa­vi­val­dy­bė­je yra nu­ma­to­ma 10 mi­nu­čių pa­pil­do­mam pra­ne­šė­jui, pri­sta­tan­čiam pro­jek­tą… dar pen­kios mi­nu­tės. Jei­gu kal­bė­tu­me apie ta­ry­bos na­rių pa­tei­kia­mus klau­si­mus pra­ne­šė­jui, tai čia pa­da­ry­ta pu­sė mi­nu­tės, bet at­sa­ky­mui į klau­si­mą yra nu­ma­ty­ta iki tri­jų mi­nu­čių, o pro­jek­te nu­ma­ty­tos dvi mi­nu­tės. Ly­giai tas pats dėl ta­ry­bos na­rių pa­si­sa­ky­mų. Pro­jek­te yra pen­kios mi­nu­tės, ten nu­ma­ty­ta iki tri­jų. Ma­to­te, vi­siems ta­ry­bos na­riams yra su­tei­kia­ma lai­ko da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je. Da­bar, ką reiš­kia pri­va­lo­ma dėl tech­ni­nių prie­mo­nių? Iš tik­rų­jų ką, jūs pro­te­guo­ja­te tas įmo­nes, ku­rios tas vie­šą­sias pa­slau­gas tei­kia? Man at­ro­do, pa­ti sa­vi­val­dy­bė nu­spren­džia.

Da­bar dėl vie­ši­ni­mo. Jūs įsi­klau­sy­ki­te, Sei­mo na­riai. Biu­dže­to lė­šo­mis ga­li bū­ti ap­mo­ka­ma tik ta vie­šin­ti pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, ku­ri svar­bi sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams. Kas nu­sta­tys, ko­kia ta in­for­ma­ci­ja yra svar­bi gy­ven­to­jams? Pa­vyz­džiui, esan­tis kon­ser­va­to­rius sa­kys, ne, tai yra ne­svar­bu, o svar­bu me­rui. Ta­da bus gin­čai dėl gin­čo. Aš ma­tau, kad tą Sei­mo de­struk­ci­ją no­ri­ma per­kel­ti į sa­vi­val­dos lyg­me­nį.

Tre­čias, pas­ku­ti­nis, dėl at­sto­va­vi­mo teis­me. Šiau­lių pa­vyz­dys bu­vo toks, jog me­ras ma­tė, kad teis­mas pri­pa­žįs­ta, kad at­lei­di­mai yra pa­da­ry­ti ne­tei­sė­ti. Tam, kad su­tau­py­tų mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus, jis su­da­rė tai­kos su­tar­tį. Ar tai yra at­sto­va­vi­mas vie­ša­jam in­te­re­sui? Man at­ro­do, kad tai yra at­sto­va­vi­mas vie­ša­jam in­te­re­sui. To­dėl, kaip pa­sa­ky­ti, aš su­pran­tu, kad, ko ge­ro, kon­ser­va­to­riai nu­si­tei­kę am­ži­nai bū­ti opo­zi­ci­jo­je sa­vi­val­dos ta­ry­bos lyg­me­niu, bet aš apie jus esu ge­res­nės nuo­mo­nės. Jūs tik­rai lai­mė­si­te ir Pa­ne­vė­žy­je, ir Kau­ne, ir ga­lė­si­te to­liau įgy­ven­din­ti sa­vo pro­gra­mą.

PIRMININKAS. Dėl ve­di­mo tvar­kos – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Vis­kas ge­rai, kad yra įžvel­gia­mos kon­ser­va­to­rių už­ma­čios, ką čia pa­da­ry­si jau. Bet tik­rai, ger­bia­mas Po­vi­lai, ne­rei­kė­tų klai­din­ti, kad aš siū­lau nu­sta­ty­ti trum­pes­nę truk­mę. Čia jau jūs vi­siš­ką ne­tie­są pa­sa­kė­te ir siū­lau elg­tis są­ži­nin­gai. Ma­no pa­ra­šy­ta yra, jei­gu ri­bo­ja­ma, ir jei­gu ri­bo­ja­ma, tai tu­ri bū­ti ne ma­žiau kaip. Tai­gi ri­bo­ja­ma dau­giau ga­li bū­ti. Jūs ne­klai­din­ki­te, kad aš nu­sta­tau ko­kias nors ma­žes­nes truk­mes. Pa­gal ma­no pro­jek­tą tie pa­si­sa­ky­mai ap­skri­tai ga­li bū­ti ne­ri­bo­ja­mi ir ga­li bū­ti il­ges­ni. Čia yra duo­da­mos mi­ni­ma­lios ga­ran­ti­jos, o jūs kal­ti­na­te ma­ne ne­bū­tais da­ly­kais.

PIRMININKAS. Vi­si iš­sa­kė­te sa­vo po­zi­ci­jas. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio pro­jek­to.

Bal­sa­vo 56 Sei­mo na­riai: už – 31, prieš – 7, su­si­lai­kė 18. Pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: kaip pa­grin­di­nis – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo nie­kas ne­siū­lo. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 21 die­ną. Ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­ria­me.

18.53 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos rin­kai tie­kia­mų ga­li­mai že­mes­nės ko­ky­bės mais­to pro­duk­tų atlikto par­la­men­ti­nio ty­ri­mo iš­va­dos“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1742 (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ir dar grįž­ta­me, ka­dan­gi ne­spė­jo­me, pa­baig­ti 1-7 klau­si­mą. Tai yra svars­ty­mo sta­di­ja dėl… Dis­ku­tuo­ti bu­vo už­si­ra­šęs E. Gent­vi­las, ta­čiau jo jau ne­ma­tau. G. Bu­ro­kie­nei dar tu­rė­tu­me su­teik­ti žo­dį dėl Tei­sės de­par­ta­men­to pa­si­sa­ky­ti. Iš vie­tos ga­li­te.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Gau­ta daug Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, ta­čiau jos yra re­dak­ci­nio po­bū­džio, į jas vi­sas yra at­si­žvelg­ta.

PIRMININKAS. Po svars­ty­mo gal ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū. Pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Vie­nas straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šė Ž. Pa­vi­lio­nis. No­ri­te pa­si­sa­ky­ti, Žy­gi­man­tai?

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Aš no­rė­jau pri­tar­ti ši­tam pa­teik­tam nu­ta­ri­mui, ta­čiau no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad po­kal­bio me­tu bu­vo la­bai daug re­fe­ruo­ja­ma į Eu­ro­pos Są­jun­gos vaid­me­nį. Mes tu­ri­me ten sa­vo ko­mi­sa­rą, jis la­bai daž­nai kal­ba ne pa­gal sa­vo man­da­tą, ko­men­tuo­ja Ru­si­ją ir ki­tas te­mas. Aš tie­siog siū­ly­čiau gal­būt Sei­mo var­du pa­si­kvies­ti ko­mi­sa­rą ir pa­si­tar­ti, ką kon­kre­čiai ga­lė­tų ko­mi­sa­ras ši­to­je sri­ty­je pa­da­ry­ti, nes at­sa­ko­my­bė iš tik­rų­jų dau­ge­liu at­ve­jų yra bū­tent Ko­mi­si­jos.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – N. Pu­tei­kis.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Aš at­si­pra­šau, kad iliust­ruo­siu ne mais­to pa­vyz­džiu, bet gal­būt bus aiš­kiau. Skal­bi­mo mil­te­lių ga­min­to­jai tu­ri at­ski­rus fab­ri­kus Va­ka­rų ir Ry­tų Eu­ro­pai. O da­bar mū­sų Sei­mas pa­da­ro to­kias iš­va­das su žo­džiu „ga­li­mai“. Ko­le­gos, mes ir pa­tys ži­no­me, kad ly­giai taip pat yra ir su mais­to pro­duk­tais, kaip ir su skal­bi­mo mil­te­liais. Kas rū­ko, ko­le­gos, skir­tu­mas tarp „Phi­lip Mor­ris“ Klai­pė­do­je ir Ber­ly­ne nu­pirk­to ci­ga­re­čių pa­ke­lio, ne­rei­kia tu­rė­ti di­de­lio rū­ky­mo sta­žo… Tas pats su mais­tu. Mes, tvir­tin­da­mi to­kias nu­dip­lo­ma­tin­tas iš­va­das, nie­ko ne­pa­siek­si­me. Aš siū­lau vis dėl­to ne­pri­tar­ti ir pa­si­da­ry­ti nor­ma­les­nes, la­biau ka­te­go­riš­kas, tvir­tes­nes. Be­je, ger­bia­mas Ž. Pa­vi­lio­nis kar­tu su ko­le­go­mis mėgs­ta kar­tais ge­rus Veng­ri­jos, Len­ki­jos pa­vyz­džius. Aš ma­nau, kad bū­ki­me kaip Veng­ri­jos, Len­ki­jos po­li­ti­kai – aiš­kiau ir tvir­čiau!

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – A. Vin­kus.

A. VINKUS (LSDDF). Ga­liu pa­an­trin­ti tai, kad mes ko­mi­si­jo­je ne kar­tą, kai svars­tė­me, įsi­ti­ki­no­me, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­rių at­lik­ti ty­ri­mai pa­tvir­ti­no, kad dve­jo­pos mais­to pro­duk­tų ko­ky­bės pro­ble­ma yra Eu­ro­pos Są­jun­gos ben­dro­sios rin­kos pro­ble­ma. At­si­žvel­giant į tai, dve­jo­pos mais­to pro­duk­tų ko­ky­bės pro­ble­mos Eu­ro­pos Są­jun­gos ly­giu nie­kas ne­spren­dė. Ma­nau, kad ne tik, kaip aš iš ry­to kal­bė­jau, kad yra ne­su­si­ta­ri­mas tarp pa­čių vi­sų var­to­to­jų tei­sių aso­cia­ci­jų, tarp­vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų aso­cia­ci­jų, nė­ra ir ge­ros ko­or­di­na­ci­jos Eu­ro­pos Są­jun­go­je, ir Eu­ro­pos Są­jun­ga taip pat tuo klau­si­mu tu­rė­tų la­biau pa­dir­bė­ti.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, man ir­gi te­ko dirb­ti ši­to­je ko­mi­si­jo­je. Iš­ties no­riu pa­sa­ky­ti ir jums, ir Lie­tu­vos žmo­nėms, kad vis dėl­to ne­nu­sta­tė­me, kad bū­tų į Lie­tu­vą tie­kia­mi skir­tin­gos ko­ky­bės – ar­ba pra­stes­nės ir blo­ges­nės… Tie­siog yra tie­kia­mi pro­duk­tai, ku­rių skir­tin­ga su­dė­tis. Pa­vyz­džiui, dėl tų pa­čių mil­te­lių, ku­riuos mi­nė­jo ger­bia­mas Nag­lis, tai, ko­le­ga, nė­ra jo­kių ga­myk­lų. Mes ne­nu­sta­tė­me, kad bū­tų skal­bi­mo mil­te­lių ga­myk­los at­ski­ros Ry­tams ir Va­ka­rams.

Tie­siog yra nu­sta­ty­ta, kad skal­bi­mo mil­te­liuo­se ga­li bū­ti, pa­vyz­džiui, nuo 14 iki 20 skal­bi­mo vie­ne­tų, kaip ten va­di­na­ma… veik­lio­sios me­džia­gos. Eu­ro­pos Są­jun­ga nu­sta­tė. Lie­tu­va lei­džia įvež­ti pro­duk­tus, skal­bi­mo mil­te­lius, ku­riuo­se yra nuo 14 iki 20 tų skal­bi­mo vie­ne­tų. Ne­no­riu mi­nė­ti, bet kai ku­rios Va­ka­rų ša­lys lei­džia įsi­vež­ti pro­duk­tus, ku­riuo­se yra tik­tai 20 vie­ne­tų. Va­di­na­si, pa­čios aukš­čiau­sios ko­ky­bės. Jei­gu mes lei­džia­me įvež­ti pro­duk­tus nuo 14 iki 20, to­kie ir ve­ža­mi pro­duk­tai, ku­rie pa­ga­mi­na­mi pi­giau, o dar gal kar­tais už­ke­lia­ma kai­na, ir mes skal­bia­me sa­vo pro­duk­tus su ko­ky­biš­ka me­džia­ga, bet pa­tys nu­sta­to­me, kad lei­džia­me įvež­ti. O Vo­kie­ti­ja ir kai ku­rios ki­tos (jau pa­sa­kiau) ša­lys rei­ka­lau­ja ir įsi­lei­džia tik aukš­čiau­sios ko­ky­bės. Taip pat su tri­gli­ce­ri­dais, su cuk­raus kie­kiu ir pa­na­šiai.

Jei­gu mes lei­džia­me ir mū­sų tar­ny­bos vis dėl­to lai­ku ne­su­re­a­ga­vo, tai ne­reiš­kia, kad mes val­go­me ne­ko­ky­biš­kus pro­duk­tus. Mes val­go­me tai, ką mes įsi­lei­džia­me, bet tie pro­duk­tai yra ko­ky­biš­ki, tik jų su­dė­tis skir­tin­ga.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – A. Stan­či­kas.

A. STANČIKAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų, ko ge­ro, mes dis­ku­tuo­ja­me apie tai, bet ar var­to­to­jas tu­ri tei­sę ži­no­ti, ką jis per­ka, ar ne­tu­ri? Nes aš įsi­vaiz­duo­ju, pirk­da­mas Vo­kie­ti­jo­je tą pa­tį pro­duk­tą – ar mais­to, ar, sa­ky­kim, che­mi­jos, nu­si­per­ka pro­duk­tą ir ma­to, kad jo ko­ky­bė vi­sai ki­to­kia yra ne­gu nu­si­pir­kus Lie­tu­vo­je ar­ba net­gi to­je pa­čio­je Len­ki­jo­je. Čia yra vie­nas klau­si­mas. Čia ga­li­ma kal­bė­ti pla­čiai. Tas pats, jei­gu pa­im­tu­me že­mės ūkį ir že­mės ūkio tech­ni­ką, net­gi trak­to­riai iš tik­rų­jų yra ga­mi­na­mi tre­čio­sioms ša­lims ir se­no­sios Eu­ro­pos vals­ty­bėms, žiū­rint pa­gal ko­ky­bės san­ty­kį. (Bal­sai sa­lė­je) Taip, pla­čiau aš čia kal­bu. Bet, sa­ky­kim, o kaip ta­da in­for­muo­ti var­to­to­ją? Ar var­to­jas tu­ri tei­sę ži­no­ti, ką jis per­ka, ar ne? Mes ne­kal­ba­me apie tai, kad pro­duk­tas yra blo­gas. Mes kal­ba­me apie tai, kad ar jis įsi­vaiz­duo­ja, ką per­ka, tai, kas yra pa­ra­šy­ta, kad ta fir­ma yra Vo­kie­ti­jo­je, ir to­kį pa­tį pro­duk­tą nu­si­pirks, kaip Vo­kie­ti­jo­je pa­ga­min­tą, bet jis yra čia, į Lie­tu­vą, at­vež­tas.

Aš ma­nau, ko ge­ro, vie­nas iš to­kių pa­ste­bė­ji­mų, ką yra an­glai su­kū­rę, tai yra švie­so­fo­ro sig­na­las, bet, aiš­ku, kal­ba­ma apie rie­ba­lus, drus­ką ir cuk­rų. Sa­ky­kim, šiuo at­ve­ju, jei­gu toks žen­kli­ni­mas bū­tų, bent jau var­to­to­jas bū­tų… Sa­ky­kim, Lie­tu­vo­je, jei­gu ža­lias, va­di­na­si, pro­duk­tas ati­tin­kan­tis, kaip ir se­no­sios Eu­ro­pos ša­ly­je, o jei­gu jau rau­do­nas – čia yra tik pa­va­di­ni­mas. Jei­gu toks žen­kli­ni­mas bū­tų, ko ge­ro, bent in­for­ma­ci­ja bū­tų pa­teik­ta.

O šiaip šian­dien tik­rai mes di­plo­ma­tiš­kai esa­me pa­si­žiū­rė­ję į ši­tą reiš­ki­nį, jis yra vi­so­je Eu­ro­po­je, jį ke­lia ir ki­tos, tos nau­jo­sios vals­ty­bės… ar­ba žiū­rint se­nų­jų at­žvil­giu, kad tie ko­ky­bi­niai ro­dik­liai ryš­kiai ski­ria­si. Mo­ty­va­ci­ja yra ki­tas po­rei­kis, ki­ta su­dė­tis, bet var­to­to­jas vis dėl­to tu­ri tu­rė­ti vi­są in­for­ma­ci­ją.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Pa­sa­ky­siu pa­slap­tį, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ko­dėl mes tu­ri­me bū­ti­nai bal­suo­ti už. Eu­ro­po­je dir­ba mū­sų de­le­guo­tas eu­ro­ko­mi­sa­ras V. P. An­driu­kai­tis ir čia yra jo sri­tis. Ma­tyt, kai ku­rie dar­bai yra ir jo ne­at­lik­ti, to­dėl so­li­da­ri­zuo­ki­mės, ne­disk­re­di­tuo­ki­me sa­vo tau­tie­čio ir vie­nin­gai bal­suo­ki­me už.

PIRMININKAS. Kvie­čia­me bal­suo­ti. Kas pa­lai­ko­te šį nu­ta­ri­mą, šią iš­va­dą, bal­suo­ki­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę – prieš ar­ba su­si­lai­ky­ki­te.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 55 Sei­mo na­riai: už – 50, prieš – 1, su­si­lai­kė 4. Sei­mo nu­ta­ri­mui dėl par­la­men­ti­nės iš­va­dos (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1742) pri­tar­ta ir jis pri­im­tas. (Gon­gas)

 

19.03 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-27 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1821 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Grįž­ta­me prie re­zer­vi­nių klau­si­mų. Sei­mo nu­ta­ri­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1821. Pra­ne­šė­ja – R. Baš­kie­nė. Pa­tei­ki­mas.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Mie­lie­ji ko­le­gos, aš la­bai džiau­giuo­si, kad jūs iš­tver­min­gi, ir jū­sų va­lio­je pa­keis­ti la­bai ope­ra­ty­viai tas ko­mi­si­jas, ku­rio­se jūs pa­reiš­kė­te no­rą dirb­ti ar­ba tie­siog iš­si­brau­kė­te iš kai ku­rių. Tei­kiu pir­mą dėl Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos su­da­ry­mo. Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­ją yra siū­lo­ma pa­pil­dy­ti vie­nu na­riu – A. Pa­lio­nis no­rė­tų įsi­ra­šy­ti į šią ko­mi­si­ją. To­dėl la­bai pra­šau pa­di­din­ti skai­čių iš 12 į 13 ir įra­šy­ti A. Pa­lio­nį.

PIRMININKAS. Klaus­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Dėl mo­ty­vų taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, pri­tar­ta.

Svars­ty­mas. Taip pat nie­kas lyg ir ne­už­si­ra­šė, jei­gu ne­klys­tu. Ne, nie­kas ne­už­si­ra­šė. Pa­straips­niui. Du straips­niai. Gal ga­li­me pri­tar­ti abiem straips­niams? Ačiū, pri­tar­ta. Kvie­čiu balsuo­ti.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 53 Sei­mo na­riai: už – 52, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Nu­ta­ri­mo pa­kei­ti­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1821) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

19.05 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-26 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pakei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1822 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1822. Ri­ma, pra­šom.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos skai­čius ne­si­kei­čia. Įra­šo­mas Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­rys B. Ma­te­lis ir iš­brau­kia­mas A. Pa­lio­nis.

PIRMININKAS. Klaus­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Dėl mo­ty­vų – taip pat. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? Ačiū. Pri­tar­ta.

Svars­ty­mas. Taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Vie­nas straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū, pri­tar­ta. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 52 Sei­mo na­riai: už – 51, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1822) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

19.06 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-28 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Jau­ni­mo ir spor­to rei­ka­lų ko­mi­si­jos sudary­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1823 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIIIP-1823.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Jau­ni­mo ir spor­to rei­ka­lų ko­mi­si­ja. Se­niai vil­tį tu­rė­jo jo­je dirb­ti A. Sa­la­ma­ki­nas. Pa­di­di­na­me skai­čių iš 16 į 17, kvo­ta yra. Pra­šau pri­tar­ti šiam pa­siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Klaus­ti ir dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Svars­ty­mas. Ir­gi vie­nas straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu. At­si­pra­šau, du straips­niai. Ga­li­ma ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 52 Sei­mo na­riai. Vi­si – už. Nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1823) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

19.07 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-29 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Kon­sti­tu­ci­jos ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pakeiti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1824 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

To­liau – pro­jek­tas Nr. XIIIP-1824.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Tai yra Kon­sti­tu­ci­jos ko­mi­si­ja ir ji su­lau­kė pa­stip­ri­ni­mo. Vie­toj sep­ty­nių na­rių at­ei­na aš­tun­tas ir tai yra J. Sa­ba­taus­kas. Jo iš­min­tį no­ri­me įlie­ti į Kon­sti­tu­ci­jos ko­mi­si­ją. Pra­šo­me pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Klaus­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­ma pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? Ačiū, pri­tar­ta.

Svars­ty­mas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Du straips­niai. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 52 Sei­mo na­riai. Vi­si 52 bal­sa­vo už. Pri­im­tas. (Gon­gas)

 

19.08 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-31 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Mig­ra­ci­jos ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1825 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIIIP-1825.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Mig­ra­ci­jos ko­mi­si­ja. Iš 17 lie­ka 15. M. Ado­mė­nas ir R. Po­po­vie­nė iš­brau­kia­mi, įra­šo­ma R. Bud­ber­gy­tė.

PIRMININKAS. Klaus­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Nuo­mo­nes sa­ky­ti – taip pat. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? Ga­li­me pri­tar­ti. Ačiū, pri­tar­ta.

Svars­ty­mas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Du straips­niai. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pritar­ta.

Pri­ėmi­mas.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Mig­ra­ci­jos ko­mi­si­ja da­ro ne­pa­pras­tai daug, ak­ty­viai vei­kia, ben­drau­ja, ben­dra­dar­biau­ja, šau­ni pir­mi­nin­kė. Ne­tu­riu tei­sės kal­bė­ti, bet kal­bu. Ne­py­ki­te.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 50 Sei­mo na­rių: už – 49, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Pri­tar­ta. (Gon­gas)

 

19.09 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-34 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pri­klau­so­my­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos suda­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1826 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIIIP-1826.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Sei­mo Pri­klau­so­my­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ja. Pa­kei­ti­mas toks, kad vie­toj I. Ro­zo­vos – Č. Ol­šev­skis.

Pra­šom pri­tar­ti. Skai­čius lie­ka tas pats – 14.

PIRMININKAS. Nie­kas klaus­ti ne­už­si­ra­šė, dėl mo­ty­vų taip pat. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? Ačiū, pri­tar­ta.

Svars­ty­mas, pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Vie­nas straips­nis. Ga­li­ma ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Bal­suo­ja­me.

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 50 Sei­mo na­rių: 49 – už, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Pro­jek­tas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

19.10 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. bir­že­lio 20 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-483 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1827 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Pro­jek­tas Nr. XIIIP-1827.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Tai yra Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­si­ja. Č. Ol­šev­skis iš­brau­kia­mas iš šios ko­mi­si­jos, nes jau pa­siū­lė­me jį dirb­ti ki­to­je, įra­šo­mos R. Po­po­vie­nė ir I. Ro­zo­va, to­dėl Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­si­jo­je kei­čia­si skai­čius, iš 10 lie­ka 11. Ne lie­ka, o tam­pa 11.

PIRMININKAS. Klau­siu, ar dėl mo­ty­vų taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė? Po pa­tei­ki­mo ga­li­ma ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Du straips­niai. Ga­li­ma ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 48 ir vi­si 48 bal­sa­vo už. Nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1827) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

19.12 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-32 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Lais­vės ko­vų ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pakeiti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1828 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIIIP-1828.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Lais­vės ko­vų ko­mi­si­ja. Septyni na­riai bu­vo, pra­šo­ma dar įra­šy­ti V. Bu­kaus­ką ir pa­keis­ti na­rių skai­čių iš 7 į 8.

PIRMININKAS. Klaus­ti taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė, dėl mo­ty­vų taip pat. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Svars­ty­mas pa­straips­niui. No­rė­čiau pri­min­ti, kad yra ma­ža ko­rek­tū­ros klai­da, kad tai yra Lais­vės ko­vų, nes yra pa­lik­tas dar se­nas pa­va­di­ni­mas. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė.

Pri­ėmi­mas, ban­do­me bal­suo­ti.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 49 ir vi­si 49 – už. Nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1828) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

19.13 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-35 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Sa­vi­žu­dy­bių ir smur­to pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1832 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ir pas­ku­ti­nis šios die­nos klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIIIP-1832.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Taip, tai yra Sa­vi­žu­dy­bių ir smur­to pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ja, ku­ri, ži­nau, rink­sis ry­toj. Taip ir ko­re­guo­ja­me: J. Ole­kas, R. Po­po­vie­nė, A. Ši­rins­kie­nė ir R. Baš­kie­nė iš­brau­kia­mi ir įra­šo­ma D. Ša­ka­lie­nė. Iš 12 lie­ka 9 – pa­tys ak­ty­viau­si ir nu­si­tei­kę dirb­ti Sa­vi­žu­dy­bių ir smur­to pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jo­je.

PIRMININKAS. Taip pat klaus­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ga­li­ma ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pritar­ta.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. Svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Du straips­niai. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 48 Sei­mo na­riai, 48 bal­sa­vo už. Nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1832) pri­im­tas. (Gon­gas)

Ka­dan­gi dar bu­vo nu­ma­ty­tos ke­lios pe­ti­ci­jos, bet Pet­ras tu­rė­jo iš­vyk­ti, tai nu­kel­si­me į ket­vir­ta­die­nį ir ta­da ap­svars­ty­si­me.

Kvie­čiu re­gist­ruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo 49 Sei­mo na­riai.

Dė­ko­ju vi­siems. Šios die­nos va­ka­ri­nį po­sė­dį bai­gė­me. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.