Stenogramas galima rasti

Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VII (RUDENS) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 320

STENOGRAMA

 

2023 m. lapkričio 14 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. RAZMA

 


 

PIRMININKAS (J. RAZMA, TS-LKDF*). La­bas ry­tas, ger­bia­mi ko­le­gos. Pra­de­da­me ry­ti­nį Sei­mo ple­na­ri­nį po­sė­dį. (Gon­gas)

Skel­biu re­gist­ra­ci­ją.

Už­si­re­gist­ra­vo 107 Sei­mo na­riai.

 

10.00 val.

Sei­mo se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2023 m. lap­kri­čio 14 d. (ant­ra­die­nio) po­sė­džių dar­bo­tvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Dar­bo­tvarkės 1 klau­si­mas, kaip vi­sa­da, dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Ar bū­tų ko­kių min­čių? A. Ma­zu­ro­nis dėl dar­bo­tvarkės.

A. MAZURONIS (DPF). La­bai dė­kui, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Man at­ro­do, mes tu­ri­me šio­kį to­kį…

PIRMININKAS. Sun­kiai gir­džiu, di­de­lis fo­nas.

A. MAZURONIS (DPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ypač iš val­dan­čių­jų pu­sės, pa­klau­sy­ki­te, nes ga­li tek­ti bal­suo­ti, pas­kui ne­ži­no­si­te, už ką bal­suo­ti, laks­ty­si­te prie šo­ni­nių mik­ro­fo­nų.

PIRMININKAS. Pa­si­sten­ki­te kal­bė­ti tie­siai į mik­ro­fo­ną.

A. MAZURONIS (DPF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, man at­ro­do, mes tu­ri­me šio­kį to­kį kon­fū­zą dėl biu­dže­to svars­ty­mo. Iš tik­ro Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­da, ku­rią jie yra su­for­mu­la­vę, ne­ati­tin­ka Sei­mo sta­tu­te ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų. Aš jums pa­ci­tuo­siu. Sei­mo sta­tu­to 175 strai­p­snio 2 da­ly­je sa­ko­ma, kad „Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas pri­va­lo ar­ba pri­im­ti ki­to ko­mi­te­to siū­lo­mas Vals­ty­bės biu­dže­to įsta­ty­mo pa­tai­sas, jei­gu jos ati­tin­ka šio ko­mi­te­to kom­pe­ten­ci­ją, ar­ba at­mes­ti, pa­teik­da­mas mo­ty­vuo­tą at­sa­ky­mą.“ Taš­kas! Ki­tų va­rian­tų nė­ra.

Leis­ki­te pri­min­ti, kad Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tui pa­sta­bų bu­vo pa­tei­kęs Au­di­to ko­mi­te­tas – dėl Vals­ty­bės kon­tro­lei di­di­na­mų asig­na­vi­mų, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas – dėl Ke­lių pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo di­di­ni­mo, Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas – dėl di­di­na­mų mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mų (pa­tei­kė pa­siū­ly­mus ir kon­kre­čius skai­čius), Kul­tū­ros ko­mi­te­tas taip pat pa­tei­kė ai­bę pa­siū­ly­mų, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas pa­tei­kė ir vi­si ki­ti. O Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas į iš­va­dą su­ra­šė, ne­svars­tęs ši­tų pa­siū­ly­mų, tie­siog grą­žin­ti Vy­riau­sy­bei svars­ty­ti. To­kia ko­mi­te­to iš­va­dos for­mu­luo­tė ne­ati­tin­ka Sei­mo sta­tu­te įra­šy­tų rei­ka­la­vi­mų, to­dėl tam, kad eli­mi­nuo­tu­me ga­li­my­bę kves­tio­nuo­ti biu­dže­to pri­ėmi­mo tei­sė­tu­mą ir vi­sų pro­ce­dū­rų ati­ti­ki­mą…

Aš no­riu pri­min­ti, kad iki lap­kri­čio 25 die­nos Sei­mas pri­va­lo ap­svars­ty­ti biu­dže­to pro­jek­tą. Dar yra lai­ko, to­dėl, man at­ro­do, bū­tų lo­giš­ka, ven­giant krei­pi­mų­si į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją ar į Tei­sės de­par­ta­men­tą, tie­siog pa­pra­šy­ti Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to, ku­rio pir­mi­nin­kas sto­vi čia, prie šo­ni­nio mik­ro­fo­no, grįž­ti į ko­mi­te­tą, ap­svars­ty­ti vi­sus ko­mi­te­tų pa­siū­ly­mus. Juos ko­mi­te­tai pa­tei­kė pa­gal kom­pe­ten­ci­ją. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas tų įsta­ty­mų ini­cia­to­rių sub­jek­tų, ku­rie ne pa­gal kom­pe­ten­ci­ją tei­kia, ga­li at­mes­ti ne­ar­gu­men­tuo­da­mas, ta­čiau ko­mi­te­tams pri­va­lė­jo bū­ti ar­gu­men­tai, jei­gu ne­pri­tar­ta.

Šiuo at­ve­ju ko­mi­te­to iš­va­da su­for­mu­luo­ta ne pa­gal Sta­tu­to rei­ka­la­vi­mus, to­dėl frak­ci­jos var­du pra­šo­me grą­žin­ti iš­va­dą į Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tą tam, kad bū­tų lai­ko ir ga­li­my­bių su­for­mu­luo­ti to­kią ko­mi­te­to iš­va­dą, ko­kia ji tu­ri bū­ti pa­gal įsta­ty­me esan­čias nuo­sta­tas. No­riu pri­min­ti, kad Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas nė­ra tik tar­pi­nin­kas tarp at­ski­rų ko­mi­te­tų ir Vy­riau­sy­bės, ta­čiau jis at­lie­ka spe­cia­lią jam Kon­sti­tu­ci­jo­je ir Sei­mo sta­tu­te nu­ma­ty­tą funk­ci­ją, o jos šiuo at­ve­ju, šio svars­ty­mo me­tu, ko­mi­te­tas tie­siog ne­at­li­ko.

PIRMININKAS. Dė­kui. Da­bar ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, na­tū­ra­lu, tu­ri ga­li­my­bę at­sa­ky­ti.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji, ko­mi­te­tas yra iš­va­dą ap­svars­tęs, už­re­gist­ra­vęs. La­bai gai­la, kad Sei­mo sen­bu­viams ten­ka pri­min­ti to­kius ele­men­ta­rius da­ly­kus, kad tur­būt vi­so­se ka­den­ci­jo­se to­kias for­mu­luo­tes, ko­kios var­to­ja­mos ir šio ko­mi­te­to iš­va­do­je, re­gist­ra­vo, svars­tė ir tei­kė Sei­mui.

Aš tik pri­min­siu tą ka­den­ci­ją, ku­rio­je Dar­bo par­ti­ja tu­rė­jo tris sa­vo na­rius Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te: 2015 me­tais – 96 siū­ly­mai svars­ty­ti Vy­riau­sy­bė­je; 2014 me­tais – 115 siū­ly­mų svars­ty­ti Vy­riau­sy­bė­je, ana­lo­giš­kai, kaip ir mes for­mu­la­vo­me; 2013 me­tais – 117 to­kių pa­siū­ly­mų. Ir da­bar, ma­tyt, per­žiū­rė­ję pra­ėju­sią ka­den­ci­ją taip pat ras­tu­me to­kias for­mu­luo­tes, įre­gist­ruo­tas iš­va­do­je.

Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te, kai ko­mi­te­te bu­vo iš­ki­lę klau­si­mų dėl bal­sa­vi­mų, pri­tar­ti pa­siū­ly­mui, mes bal­sa­vo­me, kaip al­ter­na­ty­vą ap­si­spren­dė­me siū­ly­ti svars­ty­ti Vy­riau­sy­bei. Ji ir įver­tin­tų ga­li­my­bes, ar yra tie pa­pil­do­mi pi­ni­gai, ar nė­ra, nes vi­si nu­ro­dy­ti pa­ja­mų šal­ti­niai nė­ra tin­ka­mi ir ne pa­gal Biu­dže­to įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus.

PIRMININKAS. Da­bar, ti­kiuo­si, dar trum­pai A. Ma­zu­ro­nis ir V. Fio­do­ro­vas, nes, jau­čiu, tuo pa­čiu klau­si­mu.

A. MAZURONIS (DPF). La­bai trum­pai, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Jei­gu Dar­bo par­ti­ja kaž­ku­riais me­tais ką nors ne­ge­rai da­rė, tai ga­li­ma tik ap­gai­les­tau­ti, kad tuo me­tu bu­vo la­bai sil­pna kon­ser­va­to­rių opo­zi­ci­ja, ku­ri ne­skai­tė Sta­tu­to ir lei­do Dar­bo par­ti­jai da­ry­ti an­ti­sta­tu­ti­nius ko­kius nors veiks­mus. Šiuo at­ve­ju mes Sta­tu­tą skai­to­me ir jis la­bai aiš­kiai sa­ko… Ir jū­sų iš­va­do­je yra ki­ti punk­tai, kur jūs pri­ta­rė­te – at­si­žvelg­ti, at­si­žvelg­ti iš da­lies, ne­pri­tar­ti, yra ir to­kių for­mu­luo­čių jū­sų iš­va­do­je, gre­ta vi­sų ki­tų, ku­rių jūs ne­svars­tė­te ir tie­siog su­for­mu­la­vo­te svar­s­ty­ti Vy­riau­sy­bei. To­kios op­ci­jos Sei­mo sta­tu­tas ne­lei­džia. Jūs ne­at­li­ko­te sa­vo funk­ci­jos ir tą rei­kia la­bai aiš­kiai įvar­dy­ti.

PIRMININKAS. Ge­rai, mes tą jau gir­dė­jo­me. V. Fio­do­ro­vas dar.

V. FIODOROVAS (DPF). Dė­kui, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų no­ri­si dar pa­klaus­ti. Jei­gu kal­ba, kad iš­va­da yra su­ra­šy­ta, kaip rei­kia tą iš­va­dą su­pras­ti, ko­mi­te­tas bu­vo už ar prieš. Eko­no­mi­kos ir VVS ko­mi­te­tų siū­ly­mas pa­di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą ke­liams – ko­mi­te­tas bu­vo už ar prieš? Ar dėl pa­siū­ly­mo pa­di­din­ti mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mus ko­mi­te­tas bu­vo už ar prieš? Kaip šian­dien da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­se?

Pir­mi­nin­ke, pa­skai­ty­ki­te Sta­tu­tą. Net­gi apie šian­die­nos po­sė­dį Sta­tu­te yra ra­šo­ma, kad iš es­mės šian­dien vyks­ta svars­ty­mas ir dis­ku­si­ja dėl tų pa­siū­ly­mų, dėl ku­rių Biu­dže­to ko­mi­te­tas pa­si­sa­kė prieš. Jū­sų iš­va­do­je nė­ra nė vie­no prieš. Ma­ža to, kad pa­ra­šy­ta te­nai – ati­duo­ti Vy­riau­sy­bei, kai ku­riems yra pri­tar­ti, į kai ku­riuos at­si­žvelg­ti, pa­na­šu, kad mes net ne­ži­no­me, apie ką šian­dien tu­rė­tu­me dis­ku­tuo­ti. Tai­gi grįž­ki­te, pa­si­skai­ty­ki­te Sta­tu­tą ir pa­da­ry­ki­te dar­bą iš nau­jo.

PIRMININKAS. Dar kar­tą M. Lin­gė.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Dar kar­tą kar­to­ju. Gai­la, kad ten­ka kar­to­ti. Ko­mi­te­tas bal­sa­vo dėl tų rei­ka­la­vi­mų, ar pri­tar­ti siū­ly­mui, ku­rio ko­mi­te­to na­riai no­rė­jo, ir ne­bu­vo pri­tar­ta, va­di­na­si, pa­lik­ta al­ter­na­ty­va svars­ty­ti Vy­riau­sy­bei. (Bal­sai sa­lė­je) Nes tie šal­ti­niai… Va­di­na­si, nė­ra pri­ta­ri­mo tai pa­siū­ly­tai al­ter­na­ty­vai. Vie­na iš jų bu­vo pri­tar­ti tam siū­ly­mui dėl ke­lių, dėl ne­for­ma­laus krep­še­lio. Dėl to ko­mi­te­tas bal­sa­vo ir tam ne­bu­vo pri­tar­ta. Tai ta al­ter­na­ty­vi for­mu­luo­tė ir yra tam, kad ne­už­ker­ta­me ke­lio, bet pri­ta­ri­mo tas ne­su­lau­kia.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas dar pa­pil­do­mai pa­aiš­ki­no, kad nu­krei­pi­mas Vy­riau­sy­bei iš es­mės reiš­kia ne­pri­ta­ri­mą. Tai da­bar kas dar ne­kal­bė­jo? R. Že­mai­tai­tis. Pra­šom.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ko­kį jūs čia ni­hi­liz­mą įve­da­te? Aš ne­įsi­vaiz­duo­ju, ka­da jūs, spa­liu­kai re­vo­liu­cio­nie­riai, baig­si­te ši­tas ne­są­mo­nes Sei­me da­ry­ti. Aiš­kiai pa­ra­šy­ta: 2 da­lis – pri­va­lo pri­im­ti, at­mes­ti. Dvi for­mu­luo­tės, dau­giau jo­kių ki­tų al­ter­na­ty­vių for­mu­luo­čių ne­tu­ri­te. Ką kal­ba M. Lin­gė, bu­vęs D. Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­jas, la­bai pui­kiai pri­me­na Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo du nu­ta­ri­mus. Vie­nas – tai dėl A. Ku­bi­liaus nak­ti­nės mo­kes­čių re­for­mos. Ant­ras, ant­ras A. Ku­bi­liaus, jis bu­vo R. Da­gio, tai yra dėl pen­si­jų nu­skai­čia­vi­mo. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas aiš­kiai kon­sta­ta­vo – prieš­ta­ra­vi­mas Kon­sti­tu­ci­jai. Tre­čias yra Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mas dėl S. Skver­ne­lio Vy­riau­sy­bės. Jūs, opo­zi­ci­ja, kon­ser­va­to­riai, krei­pė­tės, ar S. Skver­ne­lio Vy­riau­sy­bė, pri­sie­kus nau­jam Pre­zi­den­tui, ne­tu­rė­jo pa­si­tvir­tin­ti pro­gra­mos. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­sa­kė – prieš­ta­rau­ja, nes ne­bu­vo iš­lai­ky­tos pro­ce­dū­ros.

Tai jūs da­bar vis­ką da­ro­te taip, kad jū­sų 2024 me­tų biu­dže­tas prieš­ta­rau­tų Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo dok­tri­nai ir Kon­sti­tu­ci­jai ir bū­tų pri­pa­žin­tas ne­ga­lio­jan­čiu. Ką jūs čia da­ro­te, aš nie­kaip ne­su­pran­tu. Ar jūs, spa­liu­kai re­vo­liu­cio­nie­riai, ka­da nors ką nors pa­skai­to­te, ar jūs tie­siog pa­gal tą ta­ry­bi­nę švie­są į prie­kį va­žiuo­ja­te?

PIRMININKAS. Jei­gu lai­ky­tu­mės jū­sų lo­gi­kos, ma­tyt, vi­si bu­vę biu­dže­tai yra ne­ga­lio­jan­tys, nes iš­va­da taip pat at­ro­dy­da­vo kiek­vie­nais me­tais. Tai gal bai­gia­me, ger­bia­ma­sis Vik­to­rai Fio­do­ro­vai, tą te­mą kaip nors ir bal­suo­si­me. (Bal­sas sa­lė­je: „Ne, ne dar.“)

PIRMININKAS. Aš ma­nau, kad yra aiš­kus jū­sų frak­ci­jos siū­ly­mas iš­brauk­ti ši­tą klau­si­mą iš šios die­nos dar­bo­tvarkės. Aš tą teik­siu. Ar­gu­men­tai vis dėl­to jau kar­to­ja­si. Na, V. Fio­do­ro­vui dar.

V. FIODOROVAS (DPF). Žiū­rė­ki­te, jūs per­skai­ty­ki­te Sta­tu­tą, po­sė­džio pir­mi­nin­ke, pa­ci­tuo­ki­te vi­sam Sei­mui Sta­tu­tą, kaip ji­sai skam­ba. Jei­gu po­nas M. Lin­gė pri­temp­da­mas sa­ko, kad tas spren­di­mas yra, nors, aiš­ku, aš ne­įsi­vaiz­duo­ju, kaip ga­li­ma bal­suo­ti ir va­din­ti at­mes­ti, kai ma­tai pro­jek­te, kad tai yra siū­ly­ti svars­ty­ti Vy­riau­sy­bei, man tai yra vi­siš­kai ne­ta­pa­tu. Bet kai yra Sta­tu­te pa­ra­šy­ta, kad tu­ri bū­ti mo­ty­vuo­ta ko­mi­te­to iš­va­da, ko­dėl? Pa­vyz­džiui, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas pa­di­din­ti ke­liams 217 mln. eu­rų ar­ba pa­siū­ly­mai di­din­ti mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams yra at­mes­ti, ten mo­ty­vų nė­ra. Aki­vaiz­du, yra Sta­tu­to pa­žei­di­mas. Ne­ga­li­ma žiū­rė­ti, kaip bu­vo anks­čiau pa­da­ry­ta. Yra spren­di­mų, kai vi­si pa­siū­ly­mai bu­vo at­mes­ti. Vi­so­kiau­sių va­rian­tų yra bu­vę. Šian­dien dis­ku­tuo­ja­me, ke­lia­me sta­tu­ti­nį klau­si­mą ir no­ri­me, kad su biu­dže­tu bū­tų pa­si­elg­ta sta­tu­tiš­kai. Jei­gu rei­kia, gal ta­da ga­li­me Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jo­je tą da­ly­ką pa­tik­rin­ti.

PIRMININKAS. Taip, aš tą ir no­rė­jau pa­siū­ly­ti, kad to­kius klau­si­mus, abe­jo­nes dėl ati­tik­ties Sta­tu­tui nag­ri­nė­ja Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja. Jū­sų frak­ci­ja tu­ri vi­sas ga­li­my­bes kreip­tis. Vis dėl­to šian­dien mes kaž­kaip pa­mė­gin­ki­me baig­ti tas dis­ku­si­jas, nes tik­rai kar­to­ja­me ra­tu. Tik­rai, ger­bia­mi Dar­bo frak­ci­jos at­sto­vai, jūs kar­to­ja­te. Dar A. Ma­zu­ro­niui pas­ku­ti­nį kar­tą…

A. MAZURONIS (DPF). Pir­mi­nin­ke, ne­kar­to­siu, la­bai kon­struk­ty­viai, nes tik­rai ne iš ko­kios nors pik­tos va­lios, tie­siog no­ri­si, kad pro­ce­sas bū­tų tin­ka­mai su­tvar­ky­tas da­bar. Jei­gu da­bar jūs nu­va­žiuo­si­te bul­do­ze­riu, pa­si­nau­do­da­mi tuo, kad šiuo me­tu tu­ri­te dau­giau bal­sų sa­lė­je, tai jo­kiu bū­du ne­reikš, kad tas spren­di­mas tam­pa tei­sin­ges­nis ar­ba tei­sė­tes­nis. Ir jei­gu kaž­kas iki šiol is­to­ri­jo­je kaž­ka­da kaž­ką blo­gai da­rė, tai ne­reiš­kia, kad da­bar tą pa­tį blo­gai kar­to­da­mi mes tam­pa­me tei­ses­ni. Tai yra klai­din­ga lo­gi­ka. Mes siū­lo­me da­bar su­tvar­ky­ti tvar­kin­gai.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas An­driau, mes gir­dė­jo­me, jūs tre­čią kar­tą tą pa­tį sa­ko­te.

A. MAZURONIS (DPF). Mes ne­siū­lo­me iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės, mes siū­lo­me Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui pa­čiam pa­sa­ky­ti, kad jis no­ri su­grįž­ti ir su­tvar­ky­ti taip, kaip rei­kia.

PIRMININKAS. Jis to ne­pa­sa­kė ir jūs tai aiš­kiai gir­dė­jo­te. P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, kal­čiau­sias aš. Taip. Dėl ko? Ka­dan­gi bū­da­mas Krikš­čio­nių de­mok­ra­tų val­dy­bos pir­mi­nin­ku de­le­ga­vau M. Lin­gę kaip pa­ta­rė­ją Pre­zi­den­tui iš mū­sų par­ti­jos. Dirb­da­mas su D. Gry­baus­kai­te žmo­gus vi­sai pa­kei­tė ir po­li­ti­nę, ir gal sek­su­a­li­nę orien­ta­ci­ją, ir vi­siš­kai ne­skai­to, vie­nu žo­džiu, ne­skai­to do­ku­men­tų, Sta­tu­to. To­dėl kal­tas aš ir at­si­pra­šau už Min­dau­gą, kad jis, vie­nu žo­džiu, da­ro to­kias klai­das. Ma­nau, kad atei­ty­je gal ne­da­rys. Bet ge­riau­sia pa­keis­ti jį. Pa­keis­ki­te ki­tu Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku. Var­gu ar jis pa­si­tai­sys, per il­gai dir­bo D. Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­ju.

PIRMININKAS. Tai tik­rai nag­ri­nė­ja­me biu­dže­to pro­jek­tą, o ne M. Lin­gės veik­lą Krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jo­je. A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Ko­le­ga Jur­gi, jūs gi ži­no­te, kad pa­gal Sta­tu­tą yra lap­kri­čio 25 die­na, kai jūs jau tu­ri­te at­lik­ti svars­ty­mą. To lai­ko yra dau­giau ne­gu pa­kan­ka­mai, tai gal tie­siog ne­prog­no­zuo­ki­me ir ne­prog­ra­muo­ki­me čia ky­lan­čio gin­čo, tie­siog ko­mi­te­tas su­si­ren­ka, pa­svars­to ir vis­kas bai­gia­si, juk ter­mi­nas yra la­bai ne­grei­tai.

PIRMININKAS. Sei­mo na­riai gir­di ir tuos, ir tuos ar­gu­men­tus, pa­si­sa­ky­mus, jų va­lia, kaip bal­suos. R. Lo­pa­ta se­nai lau­kia. At­si­pra­šau.

R. LOPATA (LSF). Vis­kas ge­rai, aš tik no­rė­jau pa­pra­šy­ti Tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių su Ar­mė­ni­ja gru­pės na­rius iš kar­to po ry­ti­nio po­sė­džio su­si­rink­ti II rū­mų 213 ka­bi­ne­te. Ačiū.

PIRMININKAS. Ne­la­bai gir­dė­jau. Čia koks siū­ly­mas?

R. LOPATA (LSF). Ar­mė­ni­jos drau­gams per per­trau­ką, iš­kart po ry­ti­nio po­sė­džio pa­bai­gos, su­si­rink­ti II rū­mų 213 ka­bi­ne­te. Ačiū.

PIRMININKAS. Ką gi, dėl to dar­bo­tvarkės ko­re­guo­ti ne­rei­kės. Yra vie­nas siū­ly­mas Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos, aš bū­tent taip jį su­pran­tu, iš­brauk­ti 1-2.1 klau­si­mą – Vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, jo pir­mą svars­ty­mą. Kas pri­ta­ria­te siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ati­tin­ka­mai.

Bal­sa­vo 122: už – 63, prieš – 53, su­si­lai­kė 6. Pro­jek­tas yra iš dar­bo­tvarkės iš­brauk­tas. Su­tei­kiu žo­dį fi­nan­sų mi­nist­rei.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Aš tik no­riu at­kreip­ti ger­bia­mų ko­le­gų dė­me­sį, kad nė vie­nas iš pa­teik­tų pa­siū­ly­mų, ku­riuos su­for­mu­la­vo Sei­mo ko­mi­te­tai, ne­ati­tin­ka Sei­mo sta­tu­to, nes juo­se nė­ra nu­ro­dy­tas nė vie­nas kon­kre­tus šal­ti­nis. Tai aš ma­nau… Iš­sky­rus tur­būt Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tą, ku­ris pa­siū­lė pa­keis­ti vie­nas iš­lai­das ki­to­mis, ki­ti su­for­mu­luo­ti pa­siū­ly­mai ne­nui­ma nė vie­nų iš­lai­dų ir ne­nu­ro­do nė vie­no kon­kre­taus šal­ti­nio, ta­čiau pa­siū­lo pa­pil­do­mas iš­lai­das ir iš es­mės ne­ati­tin­ka Sei­mo sta­tu­to, ir ga­li­ma bū­tų juos vi­sus at­mes­ti tie­siog to­dėl, kad jie ne­ati­tin­ka Sei­mo sta­tu­to ir joks ko­mi­te­tas ne­pri­va­lo jų svars­ty­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Kol fi­nan­sų mi­nist­rė dar ne­to­li mik­ro­fo­no, aš pra­šy­čiau su­grįž­ti. Tu­riu klau­si­mą. Kai iš­brau­kė­me biu­dže­to pro­jek­tą, ar ga­li­me šian­dien pa­lik­ti pel­no mo­kes­čio svars­ty­mą ir ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mą?

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Aš ma­nau, kad ana­lo­giš­kai tuo­met rei­kė­tų juos vi­sus svars­ty­ti vie­nu me­tu.

PIRMININKAS. Ge­rai, tai­gi vi­sas pir­mas kom­plek­si­nis klau­si­mas yra iš­brau­kia­mas iš dar­bo­tvarkės. Ma­tyt, ko­mi­te­tas ry­toj sa­vo po­sė­dy­je ap­si­spręs dėl čia iš­girs­tų pa­sta­bų. Ir A. Ma­zu­ro­nis.

A. MAZURONIS (DPF). Aš, pir­mi­nin­ke, tik­rai ne­pik­tnau­džiau­siu, tik la­bai trum­pai. Tai, ką mi­nist­rė pa­sa­kė, ji tik­rai tei­sin­gai vis­ką pa­sa­kė, bet man at­ro­do, kad bū­tent tai ir tu­rė­jo bū­ti su­ra­šy­ta ko­mi­te­to iš­va­do­je ar­gu­men­tuo­jant, ko­dėl pri­ta­ria ar ne­pri­ta­ria vie­nam ar ki­tam pa­siū­ly­mui. Mes ly­giai tą pa­tį šne­kė­jo­me. Tik­rai la­bai džiau­giuo­si, kad vis dėl­to tei­si­niai ar­gu­men­tai, o ne po­li­ti­niai ar­gu­men­tai pa­ė­mė vir­šų, nes mes tik­rai ga­lė­jo­me pri­ei­ti prie tos si­tu­a­ci­jos, ne­pai­sant to, kas bu­vo pra­ei­ty­je ar is­to­ri­jo­je, ten ga­li­me iki 20 me­tų žiū­rė­ti, kad iš tie­sų tie­siog biu­dže­to pri­ėmi­mo pro­ce­dū­ra ga­lė­tų bū­ti įvar­din­ta kaip ne­tei­sė­ta su vi­so­mis iš to iš­plau­kian­čio­mis pa­sek­mė­mis.

PIRMININKAS. Tai vis­kas ge­rai, spren­di­mas pri­im­tas. Dėl ki­tų punk­tų. R. Že­mai­tai­tis.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, iš tik­rų­jų ačiū, kad, ko­le­gos, iš­gir­do­te. Kaip su­pra­to­me, val­dan­čio­sios dau­gu­mos nė­ra, nes da­bar ku­ria vie­ną Ki­ni­ją ar vie­nin­gą Ki­ni­ją, kaip ten G. Land­sber­gis pa­sa­kė, su 800 mln. Bet yra vi­siš­kai ne­aiš­ku, nes Dar­bo frak­ci­ja pa­siū­lė iš­brauk­ti biu­dže­tą. Da­bar jūs su G. Skais­te pa­si­ta­rė­te ir sa­ko­te, kad ir du ly­di­muo­sius. Tai gal rei­kė­tų Sei­mui ap­si­spręs­ti ar­ba ben­dru su­ta­ri­mu, ar­ba juos ga­li­me nag­ri­nė­ti, nes jie nė­ra su­si­ję. Jie yra su­si­ję tik kaip pa­pil­do­mi, bet ten ne­rei­kė­jo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to 175 straips­nio 2 da­lies nuo­sta­tų įver­ti­ni­mo. Rei­kė­jo tik dėl pa­grin­di­nio. Tai ar­ba ben­dru su­ta­ri­mu iš­brau­kia­me, ar­ba juos svars­to­me.

PIRMININKAS. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, vis dėl­to, jei­gu no­ri­me, kad jū­sų mi­nė­ti pro­jek­tai įsi­ga­lio­tų nuo sau­sio 1 die­nos, yra pa­sa­ky­ta, kad jie to­kiu at­ve­ju tu­ri bū­ti svars­to­mi ir pri­ima­mi kar­tu su biu­dže­tu. Tai to­dėl vis dėl­to juos rei­kia pa­lik­ti kar­tu su biu­dže­to pro­jek­tu. P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Aš tai no­rė­jau pa­si­džiaug­ti. T. V. Ras­ke­vi­čius, tik­rai žmo­gus da­ro pa­žan­gą, pro­fe­sio­na­las žmo­gus, ir ji­sai ne tik de­gi­na gen­de­ris­ti­nes kny­gas, bet de­gi­na ir val­dan­čio­sios dau­gu­mos pa­ma­tus. Svei­ki­nu jį pra­re­gė­jus.

PIRMININKAS. Dėl dar­bo­tvarkės dau­giau pa­si­sa­ky­mų nė­ra. Tai­gi pa­gal pri­im­tą spren­di­mą iš­brau­kia­mas 1-2 punk­tas, tai yra pa­grin­di­nis ir du ly­di­mie­ji. Ži­no­ma, mes į ry­ti­nį po­sė­dį, na­tū­ra­lu, at­kel­si­me ir siū­ly­si­me svars­ty­ti kaž­ką iš va­ka­ri­nio po­sė­džio. Pra­ne­šė­jai ga­li ruoš­tis. Tu­riu ome­ny­je ir mi­nist­rus, ku­rių pa­tei­ki­mai bu­vo va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je.

Da­bar gal ga­li­me dar­bo­tvarkei pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Taip, na­tū­ra­lu, iš va­ka­ri­nio pro­jek­tai bus ke­lia­mi į ry­ti­nį. Bal­sa­vi­mo in­ter­va­las iš­lie­ka, kaip nu­ro­dy­ta ry­ti­nia­me po­sė­dy­je. Va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je ma­ty­si­me, kas liks, tai ta­da va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je ap­si­sprę­si­me dėl bal­sa­vi­mo in­ter­va­lų. Ka­dan­gi šur­mu­lys, bal­suo­ki­me, ar pa­tvir­ti­na­me dar­bo­tvarkę su iš­brauk­tu 1-2 klau­si­mu. Už vi­są dar­bo­tvarkę su iš­brauk­tu 1-2 klau­si­mu.

Už – 109, prieš – 2, su­si­lai­kė 8. Dar­bo­tvarkė pa­tvir­tin­ta.

Taip pat, ti­kiuo­si, ben­dru su­ta­ri­mu ga­lė­si­me pri­im­ti Sei­mo pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą dėl se­sijos dar­bų pro­gra­mos pa­pil­dy­mo. Ka­dan­gi du pro­jek­tai nė­ra įra­šy­ti į dar­bų pro­gra­mą, tai yra 2-20 ir re­zer­vi­nis 1, kad bū­tų ga­li­ma juos svars­ty­ti, rei­kia įra­šy­ti į se­si­jos dar­bų pro­gra­mą. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sas sa­lė­je „Ga­li­me!“)

Ir R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (MSNG). Aš no­riu, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, pa­si­tiks­lin­ti, kaip bus su bal­sa­vi­mo lan­gu: ar lie­ka tas pats, ar mes kei­čia­me ir tą lai­ką?

PIRMININKAS. Ne, bal­sa­vi­mo lan­go ne­keis­ki­me, tie­siog už­pil­dy­si­me ry­ti­nę dar­bo­tvarkę klau­si­mais iš va­ka­ri­nio po­sė­džio, nes žmo­nės yra su­si­pla­na­vę lai­kus pa­gal bal­sa­vi­mo lan­gą. Tai aš į tai la­bai at­sa­kin­gai žiū­riu. Ga­li­me pro­to­ko­li­niu nu­ta­ri­mu ben­dru su­ta­ri­mu pa­pil­dy­ti dar­bų pro­gra­mą? Pa­pil­do­me, ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių.

 

10.21 val.

2023 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių patvirtini­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1556 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3243 (pir­ma­sis svars­ty­mas)

 

Tai pra­de­da­me ta­da nag­ri­nė­ti dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mą – 2023 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-3243. Pir­mas svars­ty­mas. Pra­ne­šė­jas – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Kvie­čiu į tri­bū­ną.

Kol pra­ne­šė­jas at­eis – A. Strel­čiū­nas. Pra­šom.

A. STRELČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, šian­dien pas mus lan­ko­si Vil­niaus Žė­ru­čio pra­džios mo­kyk­los ket­vir­to­kai. Pa­plo­ki­me jiems. (Plo­ji­mai)

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas lap­kri­čio 8 die­ną ap­svars­tė pa­teik­tą 2023 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo 14 straips­nio pa­kei­ti­mo pro­jek­tą ir ben­dru su­ta­ri­mu nu­ta­rė pri­tar­ti pa­čiam pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms.

PIRMININKAS. Dis­ku­tuo­ti čia nie­kas ne­už­si­ra­šė, dėl mo­ty­vų pa­žiū­rė­si­me. Ka­dan­gi po pir­mo svars­ty­mo ne­bal­suo­ja­ma, tai dau­giau čia mes nie­ko kol kas dėl šio pro­jek­to ir ne­tu­ri­me nu­veik­ti.

Tai tuo­met jau žiū­ri­me į va­ka­ri­nį po­sė­dį ir, kaip įpras­ta, pir­miau­siai su­tau­pius lai­ko kvie­čia­me pri­sta­ty­ti re­zer­vi­nį klau­si­mą, jei­gu sa­lė­je yra A. Bag­do­nas. Ne­ma­tau sa­lė­je A. Bag­do­no, bet ma­tau mi­nist­rę M. Na­vic­kie­nę. Gal ji ga­lė­tų pri­sta­ty­ti 2-18 klau­si­mą – Už­im­tu­mo įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tą ir daug ly­di­mų­jų?

 

10.23 val.

Už­im­tu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2470 2, 4, 51, 16, 17, 20, 24, 25, 301, 302, 31, 32, 35, 38, 393, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 481, 50 straips­nių ir IV sky­riaus pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3257, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 627, 628, 663 ir 736 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3258, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 95, 3621, 589 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo bei 961 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3259, Sta­ty­bos įsta­ty­mo Nr. I-1240 ket­vir­to­jo skir­snio pava­di­ni­mo ir 221 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3260, Mo­kes­čių admi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. IX-2112 401 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3261, Vals­ty­bės įmo­nės Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės dar­buo­to­jų pa­pil­do­mų už­im­tu­mo ir so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų įsta­ty­mo Nr. IX-1541 4 ir 5 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3262, Ga­ran­ti­jų dar­buo­to­jams jų darb­da­viui ta­pus ne­mo­kiam ir ilga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų įsta­ty­mo Nr. XII-2604 1 ir 31 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 92 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3263, Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos įsta­ty­mo Nr. IX-1768 pa­pil­dy­mo 132 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3264, Nedar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1904 7 ir 15 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3265 (pa­tei­ki­mas)

 

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Svei­ki, ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ne­ti­kė­tai, bet ban­dy­siu, tik­tai rei­kė­tų skaid­rių, rei­kė­tų skaid­rių ma­no pri­sta­ty­mui. Na, aš ga­liu ban­dy­ti be skaid­rių, jei­gu ko­le­goms lai­ko pras­me…

PIRMININKAS. Tur­būt žo­džiu vis­ką pri­sta­ty­si­te iš­sa­miai, ne­rei­kės ir tų skaid­rių.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ge­rai, ko­le­gos. Tuo­met tei­kiu Sei­mui tą dau­ge­lį įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­kei­ti­mų. Tai vie­ni iš pa­grin­di­nių tiks­lų yra pa­di­din­ti so­cia­li­nių part­ne­rių įsi­trau­ki­mą, pri­imant spren­di­mus dėl ak­ty­vios dar­bo rin­kos po­li­ti­kos prie­mo­nių; taip pat už­tik­rin­ti ra­cio­na­les­nį šioms prie­mo­nėms skir­tų lė­šų pa­nau­do­ji­mą; ska­tin­ti įsi­sko­li­nu­sių as­me­nų grį­ži­mą į dar­bo rin­ką ir įsi­tvir­ti­ni­mą jo­je bei pa­di­din­ti sko­li­nin­kų pas­ku­ti­nio būs­to ap­sau­gą.

Kaip at­ro­do re­a­ly­bė ir nuo ko mes at­si­spi­ria­me? Šian­dien skai­čiai tik­rai šo­ki­ruo­ja – apie 200 tūkst. su­au­gu­sių as­me­nų Lie­tu­vo­je tu­ri sko­lų. Sa­ky­ki­me, gru­biai kas de­šim­tas su­au­gęs žmo­gus. Be­veik sep­ty­ni iš de­šim­ties sko­li­nin­kų ne­dir­ba ar­ba dir­ba ne­le­ga­liai.

Ko­dėl tie žmo­nės ne­dir­ba? Se­niau bu­vo vyk­dy­ta ap­klau­sa, apie 75 % at­sa­kė, kad juos grįž­ti į dar­bo rin­ką de­mo­ty­vuo­ja per di­de­lės iš­skai­tos iš mi­ni­ma­lios mė­ne­si­nės al­gos. Iš tų, ku­rie dar dir­ba, net 62 % už­dir­ba mi­ni­ma­lų mė­ne­si­nį at­ly­gi­ni­mą. Per die­ną lie­ka ma­žiau nei 15 eu­rų į ran­kas, jei­gu dir­bi le­ga­liai ir esi sko­li­nin­kas. Ma­to­me, kad dėl to sko­li­nin­kai grei­tai iš­kren­ta iš dar­bo rin­kos, si­tu­a­ci­ja tik blo­gė­ja. Šiaip tu­ri­me apie 4 mlrd. eu­rų sko­lų. Per 2022 me­tus bu­vo iš­ieš­ko­ta tik 6 %, tai yra apie 225 mln. eu­rų, o sko­lų pa­di­dė­jo dar apie 600 mln. Va­di­na­si, tu­ri­me pri­pa­žin­ti, kad si­tu­a­ci­ja dėl sko­lų iš­ieš­ko­ji­mo ir dėl žmo­nių mo­ty­va­ci­jos dir­b­ti yra tik­rai ne­ge­ra ir ją rei­kia tai­sy­ti.

Ką mes siū­lo­me? Mes siū­lo­me ir griež­tin­ti tam tik­rus re­gu­lia­vi­mus, bet kar­tu ir di­din­ti pa­ska­tas. Da­bar kal­bant apie su­griež­ti­ni­mus. Siū­lo­me reikš­min­gai su­griež­tin­ti bau­das už ne­le­ga­lų dar­bą: tris kar­tus pa­di­din­ti mi­ni­ma­lias bau­das, mak­si­ma­lią bau­dą siū­lo­me nuo apy­var­tos iki 0,5 mln. eu­rų, o už pa­kar­to­ti­nį pa­žei­di­mą – iki 1 mln. eu­rų. To­kias griež­tas bau­das pa­lai­kė dar­buo­to­jų at­sto­vai, nes už ne­le­ga­lų dar­bą tu­ri bū­ti pa­ti griež­čiau­sia at­sa­ko­my­bė.

Ki­tas griež­ti­ni­mas bū­tų pa­žei­dė­jų vie­ši­ni­mas. Tiks­las – Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos sve­tai­nė­je bū­tų vie­ši­na­mi ne­le­ga­laus ir ki­tų dar­bo įsta­ty­mų pa­žei­dė­jai, kad dar­buo­to­jai ir pla­nuo­jan­tie­ji įsi­dar­bin­ti ga­lė­tų pa­si­žiū­rė­ti, ne tik koks vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis, vy­rų ir mo­te­rų at­ly­gi­ni­mo skir­tu­mas, bet ir ar darb­da­vys yra baus­tas už ne­le­ga­lų dar­bą ar ki­tus pa­žei­di­mus.

Ko­kios yra pa­ska­tos? Pa­ska­ta le­ga­li­zuo­tis. Tiks­las nė­ra su­rink­ti bau­das. Tiks­las yra, kad žmo­nės dirb­tų le­ga­liai. To­dėl įsta­ty­me yra nu­ma­ty­ta: jei­gu pa­gau­na dir­bu­sį ne­le­ga­liai, tai dar­b­da­vys pri­va­lo įfor­min­ti dar­buo­to­ją ir pra­neš­ti „Sod­rai“. Jau dir­bo, bu­vo su­tar­tas at­ly­gi­ni­mas ir funk­ci­jos, tie­siog ne­bu­vo pra­neš­ta „Sod­rai“ ir ne­bu­vo mo­ka­mi mo­kes­čiai. Jei­gu iki bau­dos pa­sky­ri­mo darb­da­vys pra­ne­ša „Sod­rai“ ir le­ga­liai su­si­mo­ka tri­jų mi­ni­ma­lių mė­ne­si­nių at­ly­gi­ni­mų bau­dą, bau­da bus mi­ni­ma­li, o už pa­kar­to­ti­nį bus še­ši mi­ni­ma­lūs mė­ne­si­niai at­ly­gi­ni­mai. Toks prin­ci­pas jau yra už­sie­nie­čiams, dir­ban­tiems ne­le­ga­liai. To­kį pa­tį prin­ci­pą per­ke­lia­me ir lie­tu­viams.

Ki­tas pa­ge­ri­ni­mas darb­da­viams – už smul­kes­nius pa­žei­di­mus ma­žes­nės bau­dos. Šiuo me­tu yra la­bai griež­tai pa­ra­šy­ta, kad bet koks, net ir smul­kus, už­sie­nie­čių įdar­bi­ni­mo pa­žei­di­mas yra lai­ko­mas ne­le­ga­liu dar­bu. Pa­vyz­džiui, LDU pra­ne­ši­mo tei­ki­mas „Sod­rai“ apie už­sie­nie­čio įdar­bi­ni­mą ne­tu­rė­tų bū­ti lai­ko­mas ne­le­ga­liu dar­bu, nes darb­da­vys bū­na pra­ne­šęs, kad už­sie­nie­tis dir­ba, kiek už­dir­ba ir su­mo­ka mo­kes­čių, bet tik to pa­pil­do­mo LDU pra­ne­ši­mo ne­bū­na pa­tei­kęs.

Da­ro­me ir dau­giau tech­ni­nių pa­kei­ti­mų. Pa­vyz­džiui, į skaid­riai dir­ban­čio­jo ID in­teg­ruo­ja­me, kad tai bū­tų lai­ko­ma ne­le­ga­liu dar­bu. Da­bar yra du at­ski­ri ins­ti­tu­tai ir pa­žei­di­mai už ne­le­ga­lų dar­bą ir už dar­bą be skaid­riai dir­ban­čio­jo ID. Lik­tų vie­nas – ne­le­ga­lus dar­bas. Tai leis grei­čiau ir efek­ty­viau at­lik­ti ne­le­ga­laus dar­bo pa­tik­ri­ni­mus. Tad sie­kia­me, kad pa­tik­ri­ni­mų bū­tų dvi­gu­bai dau­giau, nei pa­da­ry­da­vo­me anks­čiau, o mi­ni­ma­lios sank­ci­jos iš­aug­tų bent tris kar­tus.

Ki­ta pa­ke­tų sri­tis yra pa­ska­tos dirb­ti. To­liau mes ska­tin­tu­me dirb­ti le­ga­liai su­ma­žin­da­mi iš­skai­tų dy­džius, kad ap­si­mo­kė­tų dirb­ti. Tiks­las – kai tam­pa sko­li­nin­kais, sko­li­nin­kai ir to­liau dirb­tų, to­liau mo­kė­tų mo­kes­čius ir grą­žin­tų sko­las, ir kur­tų eko­no­mi­nę ver­tę. Pa­tys ant­sto­liai mi­nė­jo, kad jei sko­li­nin­kas per dve­jus me­tus ne­su­grą­ži­na sko­lų, tai jis jų ir ne­su­grą­žins, nes iš­kren­ta iš dar­bo rin­kos. Siū­lo­me su­ma­žin­ti iš­skai­tą iš mi­ni­ma­lios al­gos nuo 20 ir 30 % iki 10 %, nuo mi­ni­ma­laus mė­ne­si­nio at­ly­gio iki dvie­jų mi­ni­ma­laus mė­ne­si­nių at­ly­gių. Bū­tų 30 % vie­toj 50 %, o virš dvie­jų mi­ni­ma­lių mė­ne­si­nių at­ly­gi­ni­mų lik­tų 50 %, kaip yra da­bar. Ka­dan­gi pra­gy­ve­ni­mui jau lie­ka dau­giau, tai ir di­des­nė da­lis tu­ri ei­ti kre­di­to­rių sko­loms grą­žin­ti.

La­bai svar­bus as­pek­tas, kad jaut­riems sko­li­nin­kams, tai yra jaut­riems kre­di­to­riams, nie­kas ne­si­keis, tai iš­lai­ky­mas ža­lai, pa­vyz­džiui, už svei­ka­tos su­trik­dy­mus ar nu­si­kal­ti­mus, taip pat ir ali­men­tų mo­kė­ji­mas, kad vie­ni­šos ma­mos ir vie­ni­ši tė­vai ir to­liau lik­tų ap­sau­go­ti. Tai čia nie­kas ne­si­kei­čia. Taip pat at­si­ran­da šiuo­se įsta­ty­mų pro­jek­tuo­se va­di­na­mo­sios sko­lų atos­to­gos, kai as­muo, il­giau ne­dir­bęs, kad jam at­si­ras­tų pa­ska­ta grįž­ti į dar­bo rin­ką ir jo­je įsi­tvir­tin­ti, tu­rė­tų ga­li­my­bę tai­ky­ti iki 12 mė­ne­sių sko­lų atos­to­gas, ta­čiau ne dau­giau kaip du kar­tus per pen­ke­rius me­tus. De­ta­les­nę tvar­ką nu­ma­ty­si­me Už­im­tu­mo tar­ny­bos tvar­ko­se, su­de­rin­to­se su tei­sin­gu­mo mi­nist­ru. At­si­pra­šau, mi­nist­re.

Dar vie­nas pa­kei­ti­mas, ku­ris yra la­bai svar­bus, tai yra kad dau­giau as­me­nų iš­sau­go­tų pas­ku­ti­nį būs­tą. Šiuo me­tu Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­se yra nu­ma­ty­ta nie­kuo ne­pa­grįs­ta 4 tūkst. eu­rų su­ma. Tuo­met, kai sko­la ne­vir­ši­ja šios su­mos, sko­la nė­ra iš­ieš­ko­ma iš pas­ku­ti­nio būs­to, o kai vir­ši­ja šią su­mą, jei ne­įro­do, kad sko­lą grą­žins per 18 mė­ne­sių, ga­li­ma žmo­gų iš­mes­ti iš pas­ku­ti­nio būs­to. Bu­vo įvai­rių dis­ku­si­jų šiuo klau­si­mu, ko­kia tu­rė­tų bū­ti ta su­ma, tai šiuo me­tu yra pa­siū­ly­tas kom­pro­mi­si­nis va­rian­tas pa­di­din­ti ri­bą iki de­šim­ties mi­ni­ma­lių mė­ne­si­nių at­ly­gių, tai yra iki 9 tūkst. 240 eu­rų. Nors su­ma vis tiek net ne­tu­ri ko­kio nors kon­kre­taus pa­grin­di­mo, tai bū­tų reikš­min­gas pa­kė­li­mas, o įver­ti­nus tei­si­nę tech­ni­ką, su­ma au­to­ma­tiš­kai bus in­dek­suo­ta, to­dėl ne­rei­kės jos nuo­la­tos per­žiū­rė­ti. No­ri­me, kad ne­aug­tų ri­zi­ka ypač pa­žei­džia­moms gru­pėms ne­tek­ti pas­ku­ti­nio būs­to, tai to­kiu bū­du už­bė­ga­me pro­ble­mai už akių.

Žiū­rė­ki­te, at­si­ra­do net skaid­rės, tai ga­lė­čiau tur­būt pas­ku­ti­nį sa­vo ak­cen­tą iliust­ruo­ti jau ir skaid­rė­mis. Tai čia dar grįž­tu ir pa­ro­dau ta­da, kad dau­giau as­me­nų iš­sau­go­tų pas­ku­ti­nius na­mus, ge­res­nes už­im­tu­mo są­ly­gas, ką mes taip pat reg­la­men­tuo­ja­me šiuo įsta­ty­mų pa­ke­tu. Kar­tu ei­na­me su pa­kei­ti­mais, su­si­ju­siais su už­im­tu­mu. Ka­dan­gi Už­im­tu­mo įsta­ty­mas ne tik apie ne­le­ga­lų dar­bą, tai kei­čia­me ir re­mia­mas gru­pes, sie­kia­me su­de­rin­ti su Eu­ro­pos Są­jun­gos reg­la­men­te nu­sta­ty­to­mis re­mia­mo­mis gru­pė­mis. Mū­sų gru­pės yra pla­tes­nės, dau­giau jų įra­šy­ta, de­ri­na­me, nes tu­rė­jo­me dis­ku­si­ją su Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba, ar pa­ra­ma be­dar­biams, pa­vyz­džiui, pro­fe­si­nis mo­ky­mas, yra vals­ty­bės pa­gal­ba, ar ne. Spren­di­mas bu­vo, kad jei ir yra vals­ty­bės pa­gal­ba, tai ji yra lei­džia­ma, to­dėl re­mia­mos gru­pės tu­rė­tų bū­ti to­kios pat, kaip ir reg­la­men­te. Štai ma­to­te, pa­si­ro­do, pas­ku­ti­nė jau čia skaid­rė bu­vo.

Ko­le­gos, trum­pai dar kar­tą su­grįž­tu prie pro­jek­to es­mės ir no­riu pa­sa­ky­ti, kad ei­na­me su ke­liais pa­grin­di­niais pa­kei­ti­mais. Vie­nas iš jų yra baus­mių griež­ti­ni­mas, ta­čiau nu­baus­ti nė­ra tiks­las, tiks­las yra, kad žmo­nės dirb­tų le­ga­liai. Da­bar ma­to­me, kad sko­lų iš­ieš­ko­ji­mas ne­vei­kia efek­ty­viai, taip pat ma­to­me, kad dau­ge­lis žmo­nių nė­ra mo­ty­vuo­ti grįž­ti į dar­bo rin­ką bū­tent dėl per di­de­lių iš­skai­tų, to­dėl siū­lo­me šią si­tu­a­ci­ją keis­ti iš es­mės. Pra­šau jū­sų, ko­le­gos, po pa­tei­ki­mo pri­im­ti šiuos įsta­ty­mų pa­kei­ti­mus ir to­liau dis­ku­tuo­ti ko­mi­te­tuo­se.

PIRMININKAS. Taip. Ga­lė­jo­te, jei­gu dar rei­kė­jo ką nors pa­sa­ky­ti, ir il­giau kal­bė­ti, nes čia daug pro­jek­tų… (Bal­sai sa­lė­je) …bet klau­si­mais, at­sa­ky­mais tur­būt pa­pil­do­mai vis­ką iš­si­aiš­kin­si­me. Pir­ma­sis klau­sia A. Ged­vi­las. Ne­no­ri­te klaus­ti? Vis­kas aiš­ku. Tuo­met L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, su­pran­tu, iš tik­rų­jų dau­giau ak­cen­tas de­da­mas į sko­los iš­ieš­ko­ji­mą. Čia yra la­bai di­de­lis pa­ke­tas ir bū­tent Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­sas yra, man at­ro­do, dau­giau ak­cen­tas, aiš­ku, kad jie iš­ei­tų į rin­ką ir pra­dė­tų dirb­ti. Pra­šom pa­sa­ky­ti, aš ten pa­žiū­rė­jau tuos pro­cen­tus ir taip to­liau, kiek yra sko­li­nin­kų – di­de­lis skai­čius, tai yra ko­kią da­lį su­da­ro dau­giau­sia tie, ku­rie ne­mo­ka vai­kams iš­mo­kų, tai yra va­di­na­mų­jų, kaip anks­čiau mes sa­ky­da­vo­me, vai­ko iš­mo­kų, tai yra ali­men­tų? Jie daž­niau­siai vien dėl to ir ne­dirb­da­vo ar­ba ne­le­ga­liai dirb­da­vo, kad ne­mo­kė­tų nei vals­ty­bei, nei sa­vo šei­mą, vai­kus iš­lai­ky­tų. Gal ga­li­te pa­sa­ky­ti, koks yra pro­cen­tas by­lų, nes ma­nau, kad čia yra la­bai di­de­lis pro­cen­tas bū­tent tų by­lų?

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). At­si­pra­šau, kon­kre­taus skai­čiaus ne­tu­riu, ne­ga­liu jums pa­sa­ky­ti, ga­lė­siu pa­tiks­lin­ti. Ji­sai ne­bus pats di­džiau­sias iš vi­sų sko­li­nin­kų, bet, kaip ir mi­nė­jau, ši­tos ap­im­ties įsta­ty­mų pro­jek­tai ne­pa­lies bū­tent įsi­sko­li­nu­sių­jų dėl ali­men­tų, nes jų si­tu­a­ci­ja ne­si­keis. Tie, ku­rie yra įsi­sko­li­nę sa­vo šei­mos na­riams už vai­kų iš­lai­ky­mą, ir tie, ku­rie yra nu­baus­ti dėl nu­si­kals­ta­mų vei­kų, svei­ka­tos su­trik­dy­mo ir pa­na­šiai, tie žmo­nės ir to­liau mo­kės di­des­nes iš­skai­tas iš sa­vo mi­ni­ma­lio­sios al­gos.

PIRMININKAS. To­liau klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, no­rė­jau pa­si­tei­rau­ti dėl ne­le­ga­laus dar­bo ir sam­dan­čio as­mens at­sa­ko­my­bės. ID kor­te­lės yra pui­ku, bet da­bar jūs no­ri­te už­krau­ti Dar­bo ins­pek­ci­jos funk­ci­ją as­me­nims – jie tu­rės kon­tro­liuo­ti ir dar gaus bau­das. Jei­gu at­va­žiuos ge­nė­ti ša­kas ko­kios žel­di­nių prie­žiū­ros įmo­nės su sa­vo dar­buo­to­jais, at­va­žiuos san­tech­ni­kas su ko­kiu pa­dė­jė­ju pa­keis­ti čiau­pą ar dar kaž­ką, sa­vi­nin­kas tu­rės pa­tik­rin­ti vi­sus. Tai ar ne­ma­no­te, kad čia pra­si­len­kia net ir su ele­men­ta­ria lo­gi­ka vi­sos jū­sų ini­cia­ty­vos, vie­šai ko­mu­ni­kuo­ja­mos jū­sų ir jū­sų vi­ce­mi­nist­rų? Aš to­kio da­ly­ko ne­la­bai su­pran­tu – yra Dar­bo ins­pek­ci­ja, te­gul ir rū­pi­na­si, o ne sam­dan­čio as­mens at­sa­ko­my­bė ir dar vi­so­kios bau­dos pri­me­ta­mos jam. Ko­dėl jis tu­ri dirb­ti už Dar­bo ins­pek­ci­ją?

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą. Man at­ro­do, kad at­sa­ko­my­bė tur­būt yra ben­dra, nes ir da­bar yra pa­gal re­gu­lia­vi­mą, net jei­gu už­sa­ko­vas yra fi­zi­nis as­muo, už sam­do­mą dar­bą sta­tyb­vie­tė­se yra bau­džia­mas jau pa­gal da­bar­ti­nį re­gu­lia­vi­mą. Bet kal­bant apie pa­čius pa­tik­ri­ni­mus, jei­gu su įmo­ne, tai dar­buo­to­jų ne­rei­kės tik­rin­ti, bet jei­gu in­di­vi­du­a­li veik­la, tai tą sta­ty­bi­nin­ko ID… Jūs gal pats esa­te ban­dęs, jei­gu ne­sa­te ban­dęs, ga­li­te pa­ban­dy­ti, yra tik­rai la­bai la­bai pa­pras­ta pa­tik­rin­ti, nes yra su­kur­tas me­cha­niz­mas, kaip ir dėl bu­vu­sio ga­li­my­bių pa­so. Skir­tin­gas nuo­mo­nes apie jį tu­rė­jo­me, bet tik­rai pa­tik­rin­ti bu­vo pa­pras­ta. Tai ly­giai tas pats prin­ci­pas yra čia – tu ga­li pa­tik­rin­ti tai per ke­le­tą mi­nu­čių. O bū­ti at­sa­kin­gam grei­čiau­siai, ne­svar­bu, ar sam­dai dar­buo­to­ją, ar sam­dai pa­gal in­di­vi­du­a­lią veik­lą dir­ban­tį as­me­nį, rei­kė­tų. Juo la­biau kad, kaip ir mi­nė­jau, ir da­bar jau yra fi­zi­niams as­me­nims, sam­dan­tiems žmo­nes sta­tyb­vie­tė­se dirb­ti pa­gal in­di­vi­du­a­lią veik­lą, tam tik­ros bau­dos reg­la­men­tuo­tos.

Bet aš siū­ly­čiau į ši­tą pro­jek­tą vis tiek žiū­rė­ti ben­drą­ja pras­me. Ga­lė­si­me ko­mi­te­tuo­se dis­ku­tuo­ti, ar ne, vie­nos ar ki­tos nuo­sta­tos ga­lės bū­ti to­bu­li­na­mos. Bet jei­gu mes sau ke­lia­me tiks­lą, kad tas še­šė­li­nis da­ly­kas mū­sų vals­ty­bė­je tu­rė­tų bū­ti kuo ma­žiau to­le­ruo­ja­mas, kuo dau­giau tu­rė­tų bū­ti le­ga­liai dir­ban­čių as­me­nų, tai šie pro­jek­tai ir­gi yra apie tai. Aš kvie­čiu dis­ku­tuo­ti to­liau ko­mi­te­tuo­se.

PIRMININKAS. To­liau klau­sia R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Man per­ša­si ki­tas klau­si­mas ša­lia jū­sų pa­teik­to dėl pa­ties še­šė­lio iš­au­gi­mo grės­mės. Aki­vaiz­du, kad tai jau bus, nes ei­na žmo­nės šniū­rais į biu­rus pas Sei­mo na­rius, vien­man­da­ti­nin­kus, dau­gia­man­da­ti­nin­kus ir pa­na­šiai, dėl sa­vi­val­dy­bės būs­to iš­per­ka­mo­sios nuo­mos. Ne­ma­žai šei­mų tu­ri ir smul­kius ver­slus ir jie aki­vaiz­džiai jau sa­ko – mes trauk­si­mės. Ar čia ir­gi ne­rei­kė­tų pa­gal­vo­ti apie tai? Aiš­ku, klau­si­mas ki­tas, bet ji­sai yra gi­mi­nin­gas vis dėl­to, kal­bant apie še­šė­li­nį.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ne­la­bai ge­rai su­pra­tau jū­sų klau­si­mą, bet ma­no at­sa­ky­mas bū­tų toks ben­dres­nis, kad vi­so­se sri­ty­se tu­rė­tu­me ieš­ko­ti pa­ska­tų, kad žmo­nės tu­rė­tų mo­ty­va­ci­ją dirb­ti, už­si­dirb­ti, ne­si­trauk­ti į še­šė­lį, o jei­gu yra še­šė­ly­je, kad tu­rė­tų dau­giau ga­li­my­bių iš jo su­grįž­ti. Vi­si ši­tie pro­jek­tai, ku­riuos jums šian­dien pa­tei­kiau, ir yra su tuo su­si­ję: su žmo­nė­mis, ku­rie už­dir­ba mi­ni­ma­lų­jį mė­ne­si­nį at­ly­gį, dėl iš­skai­tų su­ma­ži­ni­mo, ly­giai taip pat dėl at­sa­ko­my­bės už ne­le­ga­lų dar­bą griež­ti­ni­mo. Dėl iš­per­ka­mo­sios nuo­mos kon­kre­čiai aš čia są­sa­jų gal da­bar ne­įžvelg­čiau ir ne­ma­ty­čiau, bet ga­lė­si­me pa­dis­ku­tuo­ti apie bet ko­kias jū­sų min­tis, ku­rios ga­lė­tų ska­tin­ti ma­žin­ti ne­le­ga­liai dir­ban­čių skai­čių Lie­tu­vo­je.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, ačiū už pa­tei­ki­mą. Tik­rai daug ge­rų da­ly­kų. Per­ei­na­me nuo, kaip sa­ko­ma, res­pub­li­ki­nio ly­gio į pa­sau­li­nį ly­gį su bau­do­mis. Aš ma­nau, kad tai yra tei­sin­ga, nes daug įmo­nių dir­ba ne tik mū­sų rin­ko­je, bet ir ap­link.

Bet ma­no klau­si­mas bū­tų dėl to­kio vie­no te­oriš­kai ge­ro spren­di­mo, bet kaip jūs jį ar­ba kaip jį įgy­ven­dins tas, kas pri­va­lės įgy­ven­din­ti? Tai yra 56 straips­nio 4 da­lis. Pa­gal ją darb­da­vys, pas ku­rį dir­bo ne­le­ga­las, po to tu­ri vis tiek pra­neš­ti „Sod­rai“, pri­si­pa­žin­ti, kad pas jį 2 sa­vai­tes ar 3 mė­ne­sius dir­bo, su­mo­kė­ti mo­kes­čius. Ši da­lis man la­bai, taip sa­kant, gry­nai te­oriš­ka. Prak­tiš­kai koks darb­da­vys pri­si­pa­žins, kad jis 2 sa­vai­tes tu­rė­jo dar­buo­to­jus, ne­mo­ka­mai dir­ban­čius ne­le­ga­liai, ir dar pats pa­si­ra­šys, taip sa­kant, pa­si­mui­lins kil­pą, už­si­dės ją ant kak­lo ir nu­šoks nuo ta­bu­re­tės. Tai ar įma­no­mas šis da­ly­kas?

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Aš ma­ny­čiau, kad įma­no­mas, nes… Ko­dėl darb­da­vys tu­rė­tų tą da­ry­ti? Jei­gu no­rė­tų at­si­pirk­ti mi­ni­ma­lia bau­da, nes ki­tu at­ve­ju… Jei­gu jis vi­są tą da­ly­ką pa­da­ry­tų: pra­neš­tų „Sod­rai“, su­mo­kė­tų at­ly­gi­ni­mą, pri­pa­žin­tų, kad tai bu­vo dar­bo san­ty­kiai, kad dėl vie­nų ar ki­tų prie­žas­čių jam ne­pa­vy­ko skaid­riai to žmo­gaus įdar­bin­ti ar­ba tin­ka­mai apie tai in­for­muo­ti, jis ta­da tu­rė­tų ma­žiau­sią mi­ni­ma­lią bau­dą, ku­rią mes siū­lo­me, nuo tri­jų mi­ni­ma­lių­jų mė­ne­si­nių at­ly­gi­ni­mų. To­kia ir bū­tų pa­ska­ta, kad iš kar­to ji­sai ne­gau­na mak­si­ma­lios bau­dos ar­ba di­des­nės bau­dos, o gau­na mi­ni­ma­lią, jei­gu pri­pa­žįs­ta, su­si­tvar­ko, de­kla­ruo­ja, kaip krikš­čio­nis mu­ša­si į krū­ti­nę ir sa­ko, kad dau­giau tai ne­pa­si­kar­tos. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis klau­sia G. Kin­du­rys.

G. KINDURYS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, iš tie­sų sko­los žmo­nėms yra la­bai sun­ki pro­ble­ma, ta­čiau čia ga­li­ma įžvelg­ti, kad laz­da ir­gi tu­ri du ga­lus. Yra siū­lo­mas ma­žin­ti sko­lų įskai­ty­mas grą­ži­nant, ki­ti da­ly­kai švel­ni­na­mi. Sa­ky­ki­te, ar tai ne­pa­ska­tins žmo­nių ne­bi­jo­ti sko­lin­tis, sko­lin­tis ne­at­sa­kin­gai ar ne­mo­kė­ti mo­kes­čių už su­teik­tas pa­s­lau­gas?

O ki­tas da­ly­kas, sko­lų grą­ži­ni­mo su­švel­ni­ni­mas vis dėl­to blo­gins są­ly­gas toms įmo­nėms, ku­rioms jie yra sko­lin­gi, iš­gy­ven­ti. Kaip jūs į tai at­sa­ky­tu­mė­te?

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Aš gal at­sa­ky­čiau jums nuo to, nuo ko ir pra­dė­jau, kad jei­gu šian­dien pa­gal skai­čius mes ma­ty­tu­me, kad mū­sų efek­ty­ves­nė si­tu­a­ci­ja, tai tur­būt bū­tų ga­li­ma kel­ti sau to­kį klau­si­mą, re­to­ri­nį klau­si­mą. Bet kai da­bar mes ma­to­me, kad yra 4 mlrd. eu­rų įsi­sko­li­ni­mų vi­sų ne­dir­ban­čių as­me­nų ir tu­rin­čių sko­lų, iš de­šim­ties sep­ty­ni be­veik, ar ne, yra ne­dir­ban­tys, iš­ieš­ko­ma per me­tus 225 mln. ir pa­pil­do­mai pri­sis­ko­li­na­ma dar 600 mln. eu­rų, tai jei­gu tie skai­čiai bent šiek tiek bū­tų efek­ty­ves­ni… Mes ma­to­me, 6 % yra iš­skai­čiuo­ja­ma, yra iš­ieš­ko­ma. Va­di­na­si, mes ne­tu­ri­me to­kio re­gu­lia­vi­mo, ku­ris ir da­bar ap­gin­tų sko­lin­to­jų tei­ses ar­ba in­te­re­sus, ir mes čia tu­ri­me kom­plek­siš­kai per­žiū­rė­ti šią si­tu­a­ci­ją. Juk jei­gu žmo­gus grįš į dar­bo rin­ką, kad ir už mi­ni­ma­lų­jį mė­ne­si­nį at­ly­gi­ni­mą, ir tos iš­mo­kos vis tiek iš­liks, iš­skai­tos, tai bus bent šio­kia to­kia vil­tis ir ki­tai pu­sei at­gau­ti da­lį sa­vo sko­lin­tų pi­ni­gų.

PIRMININKAS. Ačiū, at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Dėl mo­ty­vų kal­bė­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ap­si­sprę­si­me dėl šio pa­ke­to per nu­ma­ty­tą bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą. Da­bar, ka­dan­gi su­lau­kiu klau­si­mų iš ko­le­gų Sei­mo na­rių, kaip čia ką mes svars­ty­si­me, aš tik ak­cen­tuo­siu, kad Svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­tą, „Sod­ros“ biu­dže­tą, Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mų da­tą, čia ir Pen­si­jų anui­te­tų fon­do biu­dže­tą svars­ty­si­me va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je tik­rai. O iš ki­tų klau­si­mų, kas yra va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je, pa­gal si­tu­a­ci­ją žiū­rė­si­me, ką ga­li­ma ap­svars­ty­ti da­bar.

 

10.46 val.

Kau­no lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos įsta­ty­mo Nr. I-1591 3, 7 ir 8 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3256 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkėje pir­mas toks įra­šy­tas 2-6 klau­si­mas – Kau­no lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3256. Pra­ne­šė­ja – mi­nis­t­rė A. Ar­mo­nai­tė. Pa­tei­ki­mas.

A. ARMONAITĖ (LF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, pri­sta­tau jums Kau­no lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Jo tiks­las yra at­kur­ti Kau­no lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos te­ri­to­ri­jos plo­tą iki 1 tūkst. 54 hek­ta­rų, kai prie da­bar­ti­nio Kau­no LEZ te­ri­to­ri­jos plo­to, ku­rį da­bar su­da­ro 534 hek­ta­rai, pri­jung­si­me, na, at­ei­ty­je 520 he­k­ta­rų pa­pil­do­mą te­ri­to­ri­jos plo­tą ir taip įkur­si­me aukš­tos pri­dė­ti­nės ver­tės ver­slą.

Pa­grin­di­niai mo­ty­vai. Esa­mas 534 hek­ta­rų te­ri­to­ri­jos plo­to dy­dis ne­su­da­ro ga­li­my­bių to­liau efek­ty­viai vys­ty­ti Kau­no LEZ veik­lą, to­dėl rei­kia ini­ci­juo­ti pa­ties pir­mi­nio LEZ te­ri­to­ri­jos plo­to at­kū­ri­mo klau­si­mą. Tai reiš­kia, kad Kau­no LEZ tu­ri bū­ti su­da­ro­mos są­ly­gos iš­si­nuo­mo­ti iš vals­ty­bės 1 tūkst. 54 hek­ta­rų te­ri­to­ri­ją, kaip ir bu­vo nu­ma­ty­ta 1996 m. spa­lio 22 d. Kau­no LEZ įsta­ty­me. Va­di­na­si, mes pa­di­di­na­me Kau­no LEZ te­ri­to­ri­ją 520 hek­ta­rų, na, taip, kaip tai bu­vo nu­ma­ty­ta anks­čiau.

No­riu pa­brėž­ti, kad šia­me įsta­ty­me mes ne­nu­ma­to­me kon­kre­čių te­ri­to­ri­jų ir šiuo įsta­ty­mu kon­kre­čios te­ri­to­ri­jos nė­ra pa­ima­mos. Yra tik­tai čia, įsta­ty­mo aiš­ki­na­muo­siuo­se do­ku­men­tuo­se, nu­ma­ty­tos pre­li­mi­na­rios ga­li­mos te­ri­to­ri­jos. Ben­dras įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mas, jo įsi­ga­lio­ji­mas nu­ma­ty­tas iki 2026 m. ge­gu­žės 1 d. Bū­tent iki 2026 m. ba­lan­džio 30 d. bus kon­kre­tūs skly­pai ir kon­kre­čios te­ri­to­ri­jos pa­ren­ka­mos kei­čiant Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2006 m. bir­že­lio 14 d. nu­ta­ri­mą, ku­ris ir re­gu­liuo­ja Kau­no lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos te­ri­to­ri­jos ri­bų pa­tvir­ti­ni­mą.

Vi­so ši­to es­mė yra ta, kad, kai in­ves­tuo­to­jai at­ei­na, iš es­mės mums rei­kia tvar­kin­gų skly­pų, iš­vys­ty­tų te­ri­to­ri­jų. Da­bar­ti­nė­je te­ri­to­ri­jo­je yra iš tik­rų­jų reikš­min­gų ap­ri­bo­ji­mų, reikš­min­gų pro­ble­mų. Ne vi­są tą te­ri­to­ri­ją ga­li­ma pa­nau­do­ti bū­tent in­ves­ti­ci­joms, da­lis yra pel­ky­nai, dur­py­nai, da­lis nau­do­ja­ma in­fra­struk­tū­rai ir pa­na­šiai. Ga­lė­siu de­ta­li­zuo­ti, jei­gu bus įdo­mu. Pra­šau pa­lai­ky­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą. Dė­kui.

PIRMININKAS. Dė­kui už pri­sta­ty­mą. Da­bar klau­si­mai. Pir­mo­ji klau­sia L. Girs­kie­nė.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). La­ba die­na. Aš no­riu pa­klaus­ti ke­le­tą klau­si­mų. Pir­miau­sia, ar yra po­ten­cia­lių in­ves­tuo­to­jų, ku­rie yra su­si­do­mė­ję te­ri­to­ri­ja, ir ar yra ko­kių nors kri­te­ri­jų, ku­rie nu­sta­to, ko­kiems in­ves­tuo­to­jams bū­tų su­tei­kia­mas pri­ori­te­tas įsi­kur­ti? Taip pat klau­si­mas… Aš as­me­niš­kai gau­nu ne­ma­žai skun­dų iš gy­ven­to­jų dėl šiuo me­tu eg­zis­tuo­jan­čių Kau­no LEZ pro­ble­mų dėl eko­lo­gi­jos, sa­ky­ki­me. Ar ne­kils kon­flik­tas, ple­čiant šią zo­ną dar 500 hek­ta­rų, su gy­ven­to­jais, ku­rie jau iš tie­sų yra šiuo me­tu pri­ar­tė­ję prie Kau­no LEZ? Ar bu­vo ko­kia nors dis­ku­si­ja?

A. ARMONAITĖ (LF). La­bai ačiū. Man at­ro­do, la­bai svar­būs klau­si­mai. Kon­kre­čių in­ves­tuo­to­jų, ku­rie do­mi­si te­ri­to­ri­ja va­di­na­ma­ja­me, kaip mes sa­ko­me, pi­pe­li­neʼe, vi­sa­da yra. Ypač gal ga­lė­čiau iš­skir­ti šiuo me­tu ir gy­ny­bos įmo­nes, nes vi­sai ne­se­niai pa­nai­ki­no­me ri­bo­ji­mą ir drau­di­mą kur­tis gy­ny­bos pra­mo­nės įmo­nėms lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų te­ri­to­ri­jo­se. Pats Kau­no LEZʼas, ma­no ver­ti­ni­mu, vis tiek dau­giau spe­cia­li­zuo­ja­si su au­to­mo­bi­lių in­dust­ri­jos spren­di­mais. Tai ir „Con­ti­nen­tal“, ir „Hel­la“, ir lie­tu­viš­kos įmo­nės, to­kios kaip „Elin­ta“ ten yra įsi­kū­ru­sios. Ma­tyt, aš ver­tin­čiau, kad toks kaip klas­te­ris to­se te­ri­to­ri­jo­se at­ei­ty­je ir tu­rė­tų for­muo­tis.

Da­bar dėl eko­lo­gi­jos. Kiek­vie­na pra­mo­ni­nė te­ri­to­ri­ja prieš jos vys­ty­mą tu­ri bū­ti ap­tar­ta su ben­druo­me­ne ir tai tu­ri bū­ti pa­da­ry­ta ne fa­sa­diš­kai ar pro­ce­dū­riš­kai, bet iš tik­rų­jų. Tai yra ma­no as­me­ni­nis ver­ti­ni­mas. Aš ­ma­nau, kad in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mas tik dėl to bet ko­kia kai­na ne­si­ta­rus su gy­ven­to­jais, ne­įver­ti­nus ža­los gam­tai ir taip to­liau, nė­ra tva­rus ir jis il­guo­ju lai­ko­tar­piu ga­li tu­rė­ti dau­giau ža­los. Dėl to kiek­vie­na plėt­ra, įskai­tant ir nau­jas te­ri­to­ri­jas, tu­ri bū­ti ap­tar­ta su kai­my­ni­niais gy­ven­to­jais. Tik aš dar pa­brė­šiu, kad jei­gu kal­ba­me apie pa­čias tas pre­li­mi­na­riau­sias te­ri­to­ri­jas, ku­rio­se gal­būt ir plės­tų­si Kau­no lais­vo­ji eko­no­mi­nė zo­na, tai tik­rai ne ša­lia vi­sų tų te­ri­to­ri­jų yra gy­ven­to­jų ir, ma­tyt, tai yra ge­rai. Ti­kiuo­si, at­sa­kiau į klau­si­mą.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Pa­na­šus bu­vo klau­si­mas, nes no­rė­jau pa­klaus­ti dėl ža­lio­jo kur­so pri­ori­te­tų. Kaip su­pra­tau, ir at­sa­kė­te. Ačiū.

A. ARMONAITĖ (LF). Dė­kui.

PIRMININKAS. To­liau klau­sia D. Ke­pe­nis.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­kui. Mes ži­no­me, kad lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos Lie­tu­vo­je pra­dė­jo at­si­ras­ti jau prieš tris de­šimt­me­čius. Gal ga­li­te, ger­bia­ma mi­nist­re, pa­si­džiaug­ti, ką jos da­vė Lie­tu­vai, dar­bo vie­tų, kaip eko­no­mi­ką su­stip­ri­no ir ko­kia nau­da iš jų yra, ir kiek mes tu­ri­me da­bar skir­ti dė­me­sio, kad jas to­liau vys­ty­tu­me? Ačiū.

A. ARMONAITĖ (LF). Lais­vo­sio­se eko­no­mi­nė­se zo­no­se ku­ria­si ge­rai ap­mo­ka­mos dar­bo vie­tos ir ne­ma­žai įmo­nių, tie­są sa­kant, ku­rios gar­si­na Lie­tu­vą jau da­bar, ten yra įsi­kū­ru­sios. Aš gal dėl Kau­no LEZʼo kon­kre­čiai, čia tu­riu skai­čius, jums ga­liu pa­sa­ky­ti. Pa­vyz­džiui, nuo 2010 me­tų iki 2022 me­tų bu­vo su­ge­ne­ruo­ta 104 mln. eu­rų, o vien tik per pra­ei­tus me­tus – 33,4 mln. eu­rų gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio. O kur dar ben­dras in­dė­lis į eko­no­mi­kos au­gi­mą, BVP, pel­no mo­kes­tis ir ki­ti da­ly­kai. Jei­gu im­tu­me nau­ją de­šimt­me­tį, nes vis tiek la­bai svar­bu yra kal­bė­ti apie at­ei­tį, bū­si­mo­sio­se te­ri­to­ri­jo­se su eg­zis­tuo­jan­čia te­ri­to­ri­ja ga­li bū­ti su­kur­ta virš 16 tūkst. ge­rai ap­mo­ka­mų dar­bo vie­tų. Man at­ro­do, tai yra svar­bi sta­tis­ti­ka.

Dar dau­giau pa­sa­ky­siu, kad Lie­tu­vo­je eg­zis­tuo­ja ne tik lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos, bet ir ža­lia­sis ko­ri­do­rius di­džio­sioms in­ves­ti­ci­joms. 2021 me­tais star­ta­vo­me su ši­tuo re­gu­lia­vi­mu siek­da­mi įmo­nes pri­trauk­ti ir au­gin­ti, tai per tą lai­ką jau yra pa­si­ra­šy­ta 11 pro­jek­tų, o vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas to­se įmo­nė­se yra nuo 2,5 tūkst. iki 3 tūkst. eu­rų ne­at­skai­čius mo­kes­čių, ypač ir re­gio­nuo­se. Man at­ro­do, tai yra ge­ri re­zul­ta­tai. Ti­kiuo­si, kad aug­si­me to­liau.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji mi­nist­re, jūs tur­būt ne­pa­me­na­te pa­čios Kau­no lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos pra­džios, tai aš jums pri­min­siu. Tie­siog bu­vo že­mė, su­si­pir­ko Kau­no mies­to po­li­ti­kai, ta­da įkū­rė lais­vą­ją eko­no­mi­nę zo­ną ir bran­giai par­da­vė tam LEZʼui tą sa­vo tur­tą. Da­bar plėt­ra maž­daug 500 hek­ta­rų, ro­dos, taip? Tai kas da­bar val­do tą že­mę ir ko­kia kai­na su­tar­ta par­duo­ti LEZʼui?

A. ARMONAITĖ (LF). Taip, dar kar­tą pa­si­kar­to­siu, kad te­ri­to­ri­jos yra tik­tai pre­li­mi­na­rios, jos nė­ra nu­ma­ty­tos įsta­ty­me ir Sei­mas ne­re­gu­liuo­ja te­ri­to­ri­jų. Te­ri­to­ri­jos yra nu­ma­to­mos, bus nu­ma­ty­tos Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­me, kai jau bus vi­si spren­di­mai pri­im­ti. Pre­li­mi­na­riai ga­liu pa­sa­ky­ti, pa­vyz­džiui, vie­nas iš skly­pų, ku­ris ga­lė­tų bū­ti ir Kau­no lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos te­ri­to­ri­ja, pri­klau­so vie­nam iš uni­ver­si­te­tų. Uni­ver­si­te­tai Lie­tu­vo­je, pa­si­ro­do, tu­ri daug že­mės ir yra ne­ma­ži žem­val­džiai taip pat. Ti­ki­mės, kad su švie­ti­mie­čiais dis­ku­si­ja ir­gi bus pro­duk­ty­vi, bet tik­rai at­si­žvelg­si­me į vi­sų po­rei­kius.

O, taip, ži­no­ma, ne­pri­si­me­nu Kau­no LEZ stei­gi­mo, bu­vau tuo me­tu mo­kyk­lo­je. Bet, man at­ro­do, dir­ba­me su tuo, ką tu­ri­me – da­bar Kau­no LEZʼas au­ga, di­die­ji in­ves­tuo­to­jai yra ten įsi­kū­rę, di­džiuo­ja­si, ir Vo­kie­ti­jos kom­pa­ni­jos pa­ten­kin­tos, ku­rios ten vei­kia, ir ame­ri­kie­čių kom­pa­ni­jos, ir, kas man la­bai svar­bu, lie­tu­viš­kos kom­pa­ni­jos.

PIRMININKAS. Dar pa­klaus L. Sa­vic­kas, nes kaž­kaip din­go iš mū­sų sis­te­mos.

L. SAVICKAS (DFVL). La­bai ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke, iš tik­rų­jų din­go iš sis­te­mos, tai gal po to pa­žiū­rė­si­me, ko­dėl. Klau­si­mas la­bai pa­pras­tas. Ger­bia­ma mi­nist­re, iš tik­rų­jų sma­gu žiū­rė­ti, kad LEZʼai pa­ga­liau re­a­bi­li­ta­vo sa­vo įvaiz­dį, ku­ris tik­rai pa­čio­je pra­džio­je ne­bu­vo pats ge­riau­sias: vi­si kves­tio­na­vo, kad čia tik­tai avys ga­no­si ir nie­kas ten dau­giau ne­vyks­ta. Iš tik­rų­jų, šian­dien LEZʼai bai­gia pa­siek­ti sa­vo ri­bas. Tai yra prie­mo­nė, ku­ri, ma­no su­pra­ti­mu, tu­rė­tų bū­ti to­liau plė­to­ja­ma, tę­sia­ma, nes pa­si­tei­si­no. Tai klau­si­mas, kas lau­kia po to? Šau­nu, ma­nau, su­si­tvar­ky­si­me su Kau­no LEZʼo pa­tai­so­mis, pra­plė­ti­mu. Kas to­liau? Koks ben­dras ma­ty­mas to­les­nių LEZʼų ko­rek­ci­jų, kal­bant ne tik apie Kau­ną? Ačiū.

A. ARMONAITĖ (LF). Dė­kui. Ma­tyt, to­liau rei­kia gal­vo­ti apie tva­rias in­ves­ti­ci­jas ir, kaip ir po­nia L. Girs­kie­nė ak­cen­ta­vo, tas au­gi­mas ir in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mas tu­ri bū­ti pir­miau­siai ža­lias ir su­de­rin­tas su gy­ven­to­jais. Bet dar kar­tą ga­liu pa­brėž­ti, kad yra ne tik lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos, – yra di­džių­jų in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mo sche­ma ir vie­ti­niams, ir už­sie­nio in­ves­tuo­to­jams, ku­ri ga­lio­ja nuo 2021 me­tų. Gi­gain­ves­ti­ci­jos pa­da­ro Lie­tu­vą vie­na di­de­le lais­vą­ja eko­no­mi­ne zo­na, kur yra daug ga­li­my­bių aug­ti, ma­žiau biu­ro­kratijos ir įmo­nės jau nau­do­ja­si. Sa­ky­čiau, nau­do­ki­mės ši­tais in­stru­men­tais, ku­riuos tu­ri­me. Aiš­ku, yra la­bai svar­bu in­ves­tuo­ti į in­fra­struk­tū­rą, ne tik į žmo­nes, kas yra es­mė, bet ir į in­fra­struk­tū­rą, ener­ge­ti­kos in­fra­struk­tū­rą, ypač tai da­ro­me ben­dro­mis pa­stan­go­mis su mū­sų ener­ge­ti­kos įmo­nė­mis ir mi­nis­te­ri­ja.

PIRMININKAS. Dau­giau klau­si­mų nė­ra? Ačiū. Da­bar dėl mo­ty­vų nie­kas ne­pa­gei­dau­ja kal­bė­ti. Ap­si­sprę­si­me dėl pro­jek­tų per bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą.

 

10.58 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 12, 29, 291, 293, 295, 296 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2604 (pa­tei­ki­mas)

 

Ti­kė­jau­si, kad ga­lė­siu pa­kvies­ti A. Ge­d­vi­lie­nę, ku­ri čia vi­są lai­ką bu­vo. Jei­gu ji… Jei­gu A. Ged­vi­lie­nė baig­tų po­kal­bį su R. Že­mai­tai­čiu, ga­lė­tų pri­sta­ty­ti Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­tai­sų pro­jek­tą Nr. XIVP-2604. Dar­bo­tvarkėje bu­vo 2-21 klau­si­mas. Pra­šom.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mes su ko­le­go­mis: A. Pet­ro­šiu­mi, A. Vyš­niaus­ku, E. Dob­ro­wols­ka ir S. Gent­vi­lu, tei­kia­me ANK ke­le­to straips­nių pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Jis yra pa­reng­tas ben­dra­dar­biau­jant su ap­lin­ko­sau­gos spe­cia­lis­tais, ku­rie skun­džia­si dėl to, kad da­bar bau­dos yra per ma­žos už mė­gė­jiš­kos žve­jy­bos tai­syk­lių pa­žei­di­mus ir ver­sli­nės žve­jy­bos tai­syk­lių pa­žei­di­mus ir kai ku­riais at­ve­jais de­mo­ty­vuo­ja ap­lin­ko­sau­gi­nin­kus ir mo­ty­vuo­ja bra­ko­nie­rius bra­ko­nie­riau­ti. Tai šiuo me­tu ANK 291 ir 293 straips­niuo­se nu­ma­ty­tos sank­ci­jos ne­efek­ty­vios ir duo­da nei­gia­mą ar­ba prie­šin­gą at­gra­sy­mui efek­tą, nė­ra už­tik­ri­na­mi ad­mi­nist­ra­ci­nės nuo­bau­dos tiks­lai. Pa­vyz­džiui, Lie­tu­vo­je in­ten­sy­viai vie­šai skel­bi­muo­se, spau­do­je ir pa­na­šiai vyk­do­ma pre­ky­ba tin­klais, tin­klai įsi­gy­ja­mi ir paš­tu. O so­dy­bo­se, ku­rios yra prie eže­rų, ne­re­tai ran­da­ma ne­le­ga­lių žve­jy­bos tin­klų. Bau­da, ap­ti­kus pa­žei­dė­ją, yra nuo 60 eu­rų, o su­ra­šius ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­lą su ad­mi­nist­ra­ci­niu nu­ro­dy­mu – tet­ra­ukia tik 30 eu­rų. To­kio po­bū­džio pa­žei­di­mams nu­sta­ty­ti ski­ria­ma daug lai­ko są­nau­dų, kaš­tų ty­ri­mo ir duo­me­nų rin­ki­mo įro­dy­mų. Tuo tar­pu 30 eu­rų bau­da nė­ra nei at­gra­san­ti, nei pa­rei­gū­nus mo­ty­vuo­jan­ti ei­ti ir dirb­ti.

Dar šiek tiek fak­tų apie tai, ko­kios yra ne­efek­ty­vios mū­sų bau­dos, jos ne­at­gra­so pa­žei­dė­jų. Pa­vyz­džiui, 18 kar­tų pa­gau­tas žmo­gus, jo pa­da­ry­ta ža­la vien per pas­ku­ti­niuo­sius dve­jus me­tus – 15 tūkst. 300 eu­rų. Ki­tas žmo­gus pa­gau­tas 15 kar­tų, pa­da­ry­ta ža­la – 15 tūkst. eu­rų. Dar vie­nas at­ve­jis: de­vy­ni kar­tai per me­tus, pa­da­ry­ta ža­la – 13 tūkst. eu­rų.

Bau­dos yra tik­rai ma­žos. To­dėl siū­lo­me pa­da­ry­ti pa­kei­ti­mus. Jie yra iš­ra­šy­ti, ke­lis pa­gar­sin­siu. Mi­ni­ma­li bau­da už mė­gė­jų žve­jų reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų pa­žei­di­mą bū­tų nuo 30 iki 90 eu­rų, da­bar te­sie­kia nuo 10 iki 60 eu­rų. Mė­gė­jų žve­jy­bos tai­syk­lių pa­žei­di­mas, pa­da­ry­tas pa­nau­do­jant du ir dau­giau kar­tų vir­šy­tą mė­gė­jų žve­jy­bos įran­kių li­mi­tą, už­trauk­tų bau­dą nuo 200 iki 500 eu­rų. Taip pat nu­ma­to­mas ir įran­kių kon­fis­ka­vi­mas, Mė­gė­jų žve­jų tai­syk­lių pa­žei­di­mas, pa­da­ry­tas pa­nau­do­jant drau­džia­mus žve­jy­bos įran­kius ar drau­džia­mu bū­du, už­trauk­tų bau­dą nuo 600 iki 1 tūkst. 500 eu­rų. Taip pat nu­ma­ty­tas pri­va­lo­mas įran­kių kon­fis­ka­vi­mas, da­bar yra tik­tai bau­da nuo 100 iki 300 eu­rų. Mė­gė­jų žve­jy­bos bū­du suž­ve­jo­tų žu­vų ir iš jų pa­ga­min­tų pro­duk­tų pre­ky­ba ir įsi­gi­ji­mas už­trau­kia bau­dą nuo 180 iki 580 eu­rų. Da­bar yra tik­tai nuo 90 iki 290 eu­rų.

Kei­čia­me ne­ma­žai straips­nių. Aš ti­kiuo­si, kad šie pa­kei­ti­mai pri­vers bra­ko­nie­rius mes­ti ši­tą ama­tą, o ap­lin­ko­sau­gi­nin­kus la­biau mo­ty­vuos, kai jie ma­tys, kad jų dir­ba­mas dar­bas at­ne­ša tik­rai di­de­les bau­das, o ne 10 ar 20 eu­rų. La­bai pra­šau pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Klau­si­mai. Pir­mo­ji klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš pra­džių bu­vau net ne­už­si­ra­šiu­si. Ger­bia­ma Ais­te, man toks tru­pu­tė­lį… vi­są lai­ką bau­dos, bau­dos ir jas griež­ti­na­me. Gal ga­li­te pa­sa­ky­ti skai­čių, kiek to­kių, iš es­mės da­ran­čių ža­lą mū­sų gam­tai, yra pa­kar­to­ti­nai ir taip to­liau? Man taip at­ro­do, žve­jai mė­gė­jai čia tik kiek­vie­nas dėl sa­vęs, o čia, pa­si­ro­do, jie yra tie­siog bra­ko­nie­riai, par­da­vi­nė­ja. Kiek yra to­kių nu­si­žen­gi­mų, kai tu­ri net ne­le­ga­lius įran­kius, ne­le­ga­liai žve­jo­ja, dar ne­tu­ri pa­žy­mė­ji­mo ir pa­na­šiai? Pa­kar­to­ti­nai ir pa­kar­to­ti­nai, jau tam­pa jiems kaip ver­slu.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Aš ban­džiau įgar­sin­ti, kiek kar­tų tas pats žmo­gus tais pa­čiais me­tais bū­na pa­gau­tas už įvai­rius Mė­gė­jų žve­jy­bos ar Ver­sli­nės žve­jy­bos tai­syk­lių pa­žei­di­mus. Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas vi­sai ne­se­niai, rug­sė­jo mė­ne­sį, mums pri­sta­tė, kiek yra pa­da­ro­ma pa­žei­di­mų, bet šian­dien aš tos sta­tis­ti­kos ne­at­si­ne­šiau. Bet tų, ku­rie tu­ri ne­le­ga­lius įran­kius, par­da­vi­nė­ja ne­le­ga­lius įran­kius so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se ar­ba ki­to­se erd­vė­se, tik­rai yra. Da­bar­ti­nės bau­dos nė­ra at­gra­san­čios ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai la­bai aiš­kiai nu­ro­dė, kad daž­nu at­ve­ju jie ne­mo­ty­vuo­ja­mi dirb­ti, at­lik­ti dar­bą, nes tu, no­rė­da­mas prie eže­ro ar upės pa­gau­ti bra­ko­nie­rių, tu­ri įdė­ti la­bai daug dar­bo, daž­niau­siai tai dar­bas yra nak­tį, ka­da žmo­nės ei­na ne­le­ga­lia veik­la už­si­i­mi­nė­ti, o bau­da sie­kia 30 eu­rų. Tai tas nei at­gra­so… Aš skai­čius ga­lė­siu jums at­siųs­ti, pa­pra­šy­siu dar at­nau­jin­ti iš Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to. At­sių­si­me jums skai­čius, kad tik­rai ma­ty­tu­mė­te.

PIRMININKAS. V. Se­meš­ka klau­sia.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, jūs tik­rai la­bai ak­ty­viai ben­dra­dar­biau­ja­te su žve­jų ben­druo­me­ne, aso­cia­ci­jo­mis ir ap­skri­tai gam­to­sau­gi­nin­kais, tai ir ma­ty­ti, o aš no­rė­čiau pa­teik­ti gal­būt du klau­si­mus. Vie­nas iš jų toks: kaip jie ver­ti­na da­bar­ti­nes bau­das ir tą pa­si­kei­ti­mą, ar de­rin­ta ta ini­cia­ty­va? Tik­rai jūs sa­vo aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te aiš­kiai pa­žy­mi­te, kad sank­ci­jos už žve­jy­bos lei­di­mo kai­ną, jei­gu ly­gin­tu­me, yra be­veik ma­žes­nės ar­ba be­veik to­kios pa­čios kaip pats lei­di­mas. Tai tik­rai nė­ra adek­va­tu.

No­rė­jau dar taip pat an­trą klau­si­mą už­duo­ti dėl iš­ieš­ko­ji­mo bau­dų ir sko­lų: ko­kia ten yra si­tu­a­ci­ja, ar daug vis dėl­to ne­iš­ieš­ko­ma iki ga­lo? Ačiū.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Na, bra­ko­nie­riai tik­rai nė­ra tie žmo­nės, iš ku­rių ga­li la­bai daug ti­kė­tis iš­ieš­ko­ti. Pa­pras­tai jie, kaip ir tie ke­lių gai­de­liai, nie­kad nie­ko ne­tu­ri ir vai­ky­kis, taip sa­kant, vė­ją lau­kuo­se.

Ki­ta ver­tus, šis įsta­ty­mo pro­jek­tas yra reng­tas ir ins­pi­ruo­tas bū­tent ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų. Jie sig­na­li­zuo­ja, kad mes ne tik kad daž­nu at­ve­ju pli­ki, ba­si gau­do­me bra­ko­nie­rius, bet ir ne­tu­ri­me re­a­liai kuo jiems pa­gra­sin­ti, tai yra bau­dos yra to­kios ma­žos, kad yra la­bai juo­kin­gos. Tai dar ge­rai, kad yra ža­la gam­tai, bet ža­la gam­tai yra tik­tai tuo at­ve­ju, ka­da jau pa­ga­vai su pa­gau­ta žu­vi­mi, ku­rią jau mes iš gam­tos pa­ė­mė­me. O šiuo at­ve­ju, jei­gu tu pa­ga­vai su tin­klu, tai bau­da yra tik to­kia, ko­kia yra da­bar, ji la­bai daž­nai yra 60 eu­rų, 30 eu­rų, o dar­bo są­nau­dos, ku­rias įde­da ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, yra di­džiu­lės. Ir ne tik ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, bet ir ne­eta­ti­niai ins­pek­to­riai pa­de­da ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams. Tos bau­dos tik­rai yra, bet jei­gu bau­da 30 eu­rų už tin­klą, sa­ky­ki­me, tai ža­la ga­li bū­ti pa­da­ry­ta ir už 8 tūkst., jei­gu daug, pa­vyz­džiui, la­ši­ši­nių žu­vų pa­gau­ta. Jei­gu mes žiū­rė­tu­me ir ban­dy­tu­me dirb­ti pre­ven­ty­viai – pa­im­ti ir nu­baus­ti žmo­gų už tą veik­lą, ku­rią ji­sai da­ro, tai yra mer­kia tą ne­le­ga­lų tin­klą, tai ne­rei­kė­tų mums lauk­ti, kol ji­sai pa­da­rys tą re­a­lią ža­lą gam­tai, ir tik to­kiu bū­du jis bū­tų at­gra­so­mas.

PIRMININKAS. R. Šar­knic­kas klau­sia.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke, už su­teik­tą žo­dį. Yra eže­rai, upės ir jaut­riau­sios vie­tos, kaip re­zer­va­tai: Dzū­ki­jos, Žu­vin­to. No­rė­jau pa­klaus­ti: tos kai­nos, pa­di­din­tos bau­dos, ku­rias ruo­šia­tės pa­di­din­ti už ne­le­ga­lią žve­jy­bą, vie­no­dos ar re­zer­va­tams tai­ko­mos di­des­nės, jei­gu žve­jy­ba yra ne­le­ga­li? Vis dėl­to tai jaut­riau­sios zo­nos, kur vyks­ta paukš­čių emig­ra­ci­jos, mig­ra­ci­jos ir pa­na­šiai. Ačiū.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Čia yra straips­niai, ku­rie ne­nu­ro­do kon­kre­čių vie­tų, tai yra tie­siog žir­klu­tės nuo–iki, ko­kią bau­dą ga­lė­tų pri­tai­ky­ti, bet nė­ra iš­skir­ti re­zer­va­tai. Mes tai­so­me ANK tam tik­rus straips­nius, bet ne­įtrau­kia­me ir ne­nu­ro­do­me pa­pil­do­mai ko­kių nors jaut­rių vie­tų. Man at­ro­do, tos pa­kel­tos bau­dos ir tos žir­klu­tės jau tik­rai bū­tų ga­na di­de­lės, kad at­gra­sy­tų bra­ko­nie­rius nuo ne­le­ga­lios veik­los.

PIRMININKAS. Dė­kui. Dau­giau klau­si­mų nė­ra. Mo­ty­vai. V. Se­meš­ka – už.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Tik­rai čia nė­ra, ma­tyt, ir klau­si­mo, kad bū­ti­na pri­tar­ti šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui, ka­dan­gi da­bar esan­čios bau­dos yra ne­adek­va­čios. Prie­šin­gai, rei­ka­lau­ja daug žmo­giš­kų­jų re­sur­sų, kad iš­tir­tų, su­ra­šy­tų pro­to­ko­lus, o pa­rei­gū­nams, ma­tyt, net nė­ra mo­ty­va­ci­jos tai da­ry­ti, nes jie ži­no, jog po at­lik­to di­de­lio dar­bo bau­da te­sieks 10 eu­rų, ir dar di­de­lis klaus­tu­kas, ar ap­skri­tai ji­nai bus iš­ieš­ko­ta. Man at­ro­do, kad mū­sų, vi­sų Sei­mo na­rių, pa­rei­ga – kiek įma­no­ma la­biau rū­pin­tis gam­tos ap­sau­ga, mū­sų eže­rų, upių iš­tek­liais. Pa­grin­di­nis tiks­las yra ne bau­dos, o at­gra­sy­mas – bra­ko­nie­rius ar­ba ke­ti­nan­tis bra­ko­nie­riau­ti, ži­nan­tis, kad bau­da ge­ro­kai pa­tuš­tins jo ki­še­nes, ma­tyt, su­si­mąs­tys dėl to. Siū­lau pri­tar­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ap­si­sprę­si­me dėl pro­jek­tų per bal­suo­ti nu­ma­ty­tą in­ter­va­lą.

 

11.11 val.

At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo Nr. VIII-397 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2995(2) (svars­ty­mas)

 

Ka­dan­gi, ma­tau, sa­lė­je D. Asa­na­vi­čiū­tė, ku­ri šian­dien tu­ri ly­gia­gre­čiai dirb­ti ko­mi­si­jo­je, su­da­ry­to­je su pa­sau­lio lie­tu­vių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais, tai da­bar mes ga­lė­tu­me ap­svars­ty­ti 2-16 klau­si­mą – At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2995(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Iš­klau­so­me Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to iš­va­das, ku­rias pa­teiks D. Asa­na­vi­čiū­tė.

D. ASANAVIČIŪTĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mos ko­le­gės, ger­bia­mi ko­le­gos, tai­gi mes Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­te svars­tė­me ke­tu­ris pa­siū­ly­mus dėl at­min­ti­nų die­nų, jie, na, bu­vo su­trauk­ti į vie­ną pro­jek­tą. Pir­ma­sis yra dėl ge­gu­žės tre­čio­jo penk­ta­die­nio – Vai­ko die­nos ir lap­kri­čio 20-osios – Pa­sau­li­nės vai­ko tei­sių die­nos. Ši­tas mo­ty­vas gal­būt dau­giau­sia… ši­tas klau­si­mas dau­giau­sia su­kė­lė dis­ku­si­jų Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­te. Bu­vo nuo­gąs­ta­vi­mų dėl bir­že­lio 1 die­nos, ku­rią mes šven­čia­me nuo ta­ry­bi­nių lai­kų, mi­ni­me Tarp­tau­ti­nę vai­kų gy­ni­mo die­ną, ta­čiau mes vėl­gi ko­mi­te­te svars­tė­me, kad ne­dings­ta Vai­ko die­na, o siū­lo­mi ke­li va­rian­tai. Pa­siū­ly­mo es­mė bu­vo, kad… Bir­že­lio 1-osios šven­tė at­si­ra­do 1949 me­tais Mask­vo­je įvy­ku­sios tarp­tau­ti­nės mo­te­rų kon­fe­ren­ci­jos So­vie­tų Są­jun­go­je me­tu ir nuo ki­tų me­tų bir­že­lio 1-osios pir­mą­kart bu­vo mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė vai­kų gy­ni­mo die­na. Ji re­mia­si 1925 me­tais Že­ne­vo­je vy­ku­sia Pa­sau­li­ne vai­kų ge­ro­vės kon­fe­ren­ci­ja, ta­čiau da­ta ne­bu­vo nu­ro­dy­ta, ka­da ji tu­rė­tų bū­ti šven­čia­ma. Sie­kiant at­si­kra­ty­ti to so­vie­ti­nio pa­vel­do yra nu­spręs­ta ir ko­mi­si­jo­je pri­tar­ta, kad at­si­ran­da ge­gu­žės tre­čia­sis penk­ta­die­nis – Vai­ko die­na. Tai­gi tai yra pui­ki ter­pė švęs­ti vi­sai šei­mai, nes Mo­ti­nos die­na yra pir­ma­sis ge­gu­žės sek­ma­die­nis, Vai­ko die­na – tre­čia­sis ge­gu­žės penk­ta­die­nis ir Tė­vo die­na – bir­že­lio pir­ma­sis sek­ma­die­nis. Tai­gi mes per vie­ną mė­ne­sį vi­sai šei­mai nu­spręs­tu­me su­teik­ti pro­gą tik­rai pa­mi­nė­ti ir Mo­ti­nos, ir Vai­ko, ir Tėvo die­nas. Na, o lap­kri­čio 20-oji – Pa­sau­li­nė vai­ko tei­sių gy­ni­mo die­na, ku­ri taip pat siū­lo­ma bū­tent įvai­rių vai­ko ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų Lie­tu­vo­je.

Ant­ra­sis siū­ly­mas yra dėl sau­sio 22-osios, tai bū­tų 1863–1864 me­tų su­ki­li­mo prieš oku­pa­ci­nę Ru­si­jos im­pe­ri­jos val­džią pra­džios die­na. Tik­rai ši­tas siū­ly­mas jo­kių prieš­ta­ra­vi­mų ne­su­lau­kė, nes mes tu­ri­me mi­nė­ti mū­sų iš­si­va­da­vi­mo iš oku­pa­ci­jos at­min­ti­nas die­nas ir dar la­biau pa­tvir­tin­ti, kad, na, mes esa­me ne­pri­klau­so­ma, lais­va vals­ty­bė.

Tre­čia­sis pa­siū­ly­mas. Ba­lan­džio pas­ku­ti­nis šeš­ta­die­nis – Tarp­tau­ti­nė ve­te­ri­na­ri­jos die­na ir spa­lio 4-oji – Pa­sau­li­nė gy­vū­ni­jos, šv. Pran­ciš­kaus Asy­žie­čio, gy­vū­nų glo­bė­jo, die­na taip pat ne­su­lau­kė prieš­ta­ra­vi­mų.

Ket­vir­ta­sis pa­siū­ly­mas. Ge­gu­žės 15-oji – Stei­gia­mo­jo Sei­mo su­si­rin­ki­mo die­na, Res­pub­li­kos die­na. Vėl­gi ko­mi­te­to spren­di­mu yra bal­suo­ta ben­dru su­ta­ri­mu – vien­bal­siai ir ko­mi­te­to na­rių at­ski­ro­ji nuo­mo­nė ne­pa­reikš­ta. Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­lau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Ka­dan­gi ben­dru su­ta­ri­mu pri­im­ta, ma­tau, dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė, ta­čiau yra mo­ty­vų prieš. D. Griš­ke­vi­čius.

D. GRIŠKEVIČIUS (DFVL). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Nors už­si­ra­šiau prieš, ne­su ka­te­go­riš­kai prieš, tie­siog iš­ke­liu tą dis­ku­si­ją. Ži­no­te, mes kar­tais tu­ri­me bau­bų, kad kas at­si­ra­do so­viet­me­čiu, ne­va vis­kas blo­ga. Bet ku­riuo at­ve­ju, man at­ro­do, vis tiek mū­sų vals­ty­bė­je jau su­si­klos­tė tam tik­ros tra­di­ci­jos ir kai ku­rie, pa­vyz­džiui, mies­tai per ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos lai­ko­tar­pį su­kū­rė sa­vų tra­di­ci­jų bū­tent tą die­ną. Tar­ki­me, aš esu iš Šiau­lių. Šiau­liuo­se tu­ri­me tik­rai la­bai tra­di­ci­nę ir di­de­lę šven­tę bū­tent tą 1 die­ną – Vai­kų gy­ni­mo die­nos pro­ga ma­žo­jo šiau­lie­čio šven­tę. Ji vyks­ta jau dau­giau ne­gu 15 me­tų ir tik­rai ta­po di­de­le tra­di­ci­ja mies­te, ku­ris nu­si­da­žo gel­to­nai, šei­mos da­ly­vau­ja. Di­de­lia­me ren­gi­ny­je pa­žy­mė­ji­mai tei­kia­mi bū­tent vai­kams, ma­žie­siems šiau­lie­čiams. Dau­ge­lis net ir da­bar, po 15 me­tų, vis dar tu­ri sa­vo sim­bo­li­nius puo­du­kus ir pa­na­šiai.

Man at­ro­do, to­kiais pa­kei­ti­mais mes ga­li­me su­nai­kin­ti tas gra­žias tra­di­ci­jas, ku­rios yra su­kur­tos jau ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos lai­ko­tar­piu. Be abe­jo, jūs tur­būt ga­lė­si­te at­sa­ky­ti, kad nie­kas ne­truk­do tos die­nos per­kel­ti, tar­kim, į tre­či­ą­jį ge­gu­žės penk­ta­die­nį, bet dėl to aš ir už­si­ra­šiau prieš, kad kar­tais, at­ro­do, toks men­kas, sim­bo­li­nis pa­kei­ti­mas, bet vis dėl­to po jo se­ka daug prak­ti­nių da­ly­kų, su ku­riais su­si­durs gal­būt ir kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės, ir kai ku­rios įstai­gos. Tik dėl to ir už­si­ra­šiau prieš bū­tent mo­ty­vuo­da­mas tuos da­ly­kus ir at­kreip­da­mas dė­me­sį, kad, kaip sa­kau, kar­tais tie ma­ži pa­kei­ti­mai vis dėl­to po sa­vęs ve­da daug ki­tų da­ly­kų ir net­gi tra­di­ci­jų.

PIRMININKAS. Pa­ti D. Asa­na­vi­čiū­tė dar kar­tą tur­būt ar­gu­men­tuos, ko­dėl vi­sos pa­siū­ly­tos at­min­ti­nos die­nos yra la­bai tei­sin­gos.

D. ASANAVIČIŪTĖ (TS-LKDF). Taip, ger­bia­mas Jur­gi, vi­sos la­bai tei­sin­gos, bet aš už­si­ra­šiau tik no­rė­da­ma šiek tiek pa­ko­men­tuo­ti ger­bia­mą ko­le­gą Do­mą. Aš su­pran­tu jū­sų nuo­gąs­ta­vi­mą ir tie pa­tys nuo­gąs­ta­vi­mai bu­vo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­te dėl tar­si nai­ki­na­mos vai­ko die­nos, ku­ri jau tra­di­ciš­kai nuo so­viet­me­čio (no­riu pa­brėž­ti, nuo so­viet­me­čio) įsi­šak­ni­jo mū­sų kul­tū­ro­je ir mū­sų ru­ti­no­je. Ta­čiau ką jūs ir pats pa­sa­kė­te, ta die­na ne nai­ki­na­ma – ji­nai ke­lia­ma 2 sa­vai­tė­mis anks­čiau. Tai tik­rai ne­su­da­ry­tų tech­ni­nių kliū­čių. Tuo la­biau kad at­si­ran­da an­tra die­na – lap­kri­čio 20-oji. Mes dar la­biau pa­brė­žia­me, kad vai­kas yra svar­bu, vai­kui šei­ma yra svar­bi, nes kar­tu su Mo­ti­nos ir Tėvo die­na tą mė­ne­sį, ir ta die­na nie­kaip ne­iš­nyks­ta.

Bet gal­būt čia yra svar­bus šiek tiek mū­sų mąs­ty­mo da­ly­kas, tai yra kad mes no­ri­me at­si­ka­bin­ti nuo so­viet­me­čio tra­di­ci­jų, nes tar­si tai yra Že­ne­vos kon­ven­ci­ja, bet mi­nė­ti­na bū­tent so­viet­me­čiu, 1949 me­tų, po to, kai Lie­tu­va bu­vo oku­puo­ta. Kar­tais taip gi­liai įau­gu­sios tra­di­ci­jos, mes jų tar­si ne­be­at­ski­ria­me nuo ge­ro­vės ir nuo mū­sų nau­jos sa­vas­ties, nau­jos si­tu­a­ci­jos. To­dėl ši­tą die­ną šven­čia tik­rai to bu­vu­sio so­vie­ti­nio blo­ko ir da­bar to­kio to­ta­li­ta­ri­nio re­ži­mo vals­ty­bės, o de­mo­kra­tinės vals­ty­bės per­ke­lia sa­vo šven­tę į lap­kri­čio mė­ne­sį. Jei­gu mes ly­giuo­ja­mės į Va­ka­rų de­mo­kra­tijas, aš tik­rai siū­lau ši­tą tra­di­ci­ją šiek tiek pa­keis­ti. Tik­rai ne­skau­dės, bet, aš ma­nau, mes tu­rė­si­me la­bai pui­kias dvi šven­tes.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ap­si­sprę­si­me dėl pro­jek­tų per bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą.

 

11.19 val.

Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1985 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3205 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar su­da­ry­si­me ga­li­my­bes A. Bag­do­nui pa­teik­ti re­zer­vi­nį klau­si­mą – Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-3205. Pa­tei­ki­mas. Pra­šau.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju pir­mi­nin­kui už su­teik­tą žo­dį. Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu jums pri­sta­ty­ti pa­reng­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo ren­gi­mą pa­ska­ti­no sie­kis su­vie­no­din­ti vi­sų ka­den­ci­joms pa­skir­tų vals­ty­bės tar­nau­to­jų, tiek įstai­gų va­do­vų, tiek kar­je­ros vals­ty­bės tar­nau­to­jų, ku­rie nė­ra įstai­gų va­do­vai, sky­ri­mo ant­ra­jai ka­den­ci­jai tvar­ką ir prin­ci­pus.

Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ne kar­tą yra kon­sta­ta­vęs, kad ne­at­ski­ria­mas kon­sti­tu­ci­nio tei­si­nės vals­ty­bės prin­ci­po tu­ri­nio ele­men­tas yra kon­sti­tu­ci­nis tei­sin­gu­mo prin­ci­pas. Ana­li­zuo­jant ap­tar­tą šiuo me­tu ga­lio­jan­tį ir nuo ki­tų me­tų sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lio­sian­tį vals­ty­bės tar­ny­bos tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą, ma­ty­ti, kad įstai­gos va­do­vą į pa­rei­gas pri­iman­čiam sub­jek­tui yra su­tei­kia­ma dis­po­zi­ci­ja pa­si­rink­ti, ar ge­rai ar­ba la­bai ge­rai ver­ti­na­mas, ar­ba pa­sie­kęs su­si­ta­ri­me dėl ka­den­ci­jos tiks­lų nu­ma­ty­tus re­zul­ta­tus įstai­gų va­do­vas tu­rė­tų ir to­liau ei­ti pa­rei­gas, ar į įstai­gos va­do­vo vie­tą tu­ri bū­ti skel­bia­mas kon­kur­sas, ku­ria­me bū­tų at­ren­ka­mas va­do­vas nau­jai ka­den­ci­jai. Ta­čiau ana­lo­giš­kos al­ter­na­ty­vos spren­džiant dėl ki­tų vals­ty­bės tar­nau­to­jų, ku­rie nė­ra įstai­gos va­do­vai, bet taip pat yra pri­ima­mi ka­den­ci­jos lai­ko­tar­piui į pa­rei­gas, pri­iman­tis sub­jek­tas to­kios ga­li­my­bės ne­tu­ri.

Va­di­na­si, įstai­gos va­do­vo spren­di­mas – šis kar­je­ros tar­nau­to­jas ir to­liau ga­li ei­ti už­ima­mas pa­rei­gas, ta­čiau šis spren­di­mas tu­ri bū­ti pri­im­tas tik po il­go ir vie­šie­siems re­sur­sams im­laus pro­ce­so – kon­kur­so į vals­ty­bės tar­nau­to­jo pa­rei­gas or­ga­ni­za­vi­mo. Taip dirb­ti­nai ri­bo­ja­mos į pa­rei­gas pri­iman­čio as­mens ga­li­my­bės lanks­čiau nau­do­ti per­so­na­lo for­ma­vi­mo įran­kius ir be kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mo iš­lai­ky­ti ge­rai ar­ba la­bai ge­rai ver­ti­na­mą ka­den­ci­jai į tas pa­rei­gas pri­im­tą vals­ty­bės tar­nau­to­ją.

Sie­kiant spręs­ti pri­sta­ty­tą pro­ble­mą bei už­tik­rin­ti vals­ty­bės tar­ny­bos nuo­sek­lu­mą ir pa­ša­lin­ti ne­de­ran­čius prieš­ta­ra­vi­mus ir dvi­pras­miš­ku­mus, sie­kiant leis­ti efek­ty­viau ir lanks­čiau nau­do­ti įstai­gos va­do­vui su­tei­kia­mus per­so­na­lo for­ma­vi­mo įran­kius, pa­reng­tas Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pro­jek­tas, su­da­ry­sian­tis są­ly­gas įstai­gų va­do­vui ant­rai ka­den­ci­jai be kon­kur­so pa­si­rink­ti ka­den­ci­jai pri­im­tus kar­je­ros tar­nau­to­jus. Ačiū.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­tu­ri Sei­mo na­riai. Pir­mo­ji – L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, dis­ku­si­jo­je jau mes dis­ku­ta­vo­me. Gal ga­li­te įvar­din­ti įstai­gas, ku­rio­se yra ka­den­ci­joms pri­ima­mi vals­ty­bės tar­nau­to­jai? Va­do­vai, mes jau su­pra­to­me ir jau ži­no­me, kad yra. Kiek tai ga­li pa­lies­ti ir ku­rias įstai­gas, kad ga­li bū­ti kon­kur­so bū­du ir ka­den­ci­jai?

Ir ant­ras ma­no klau­si­mas. Kai su­ei­na 65 me­tai, tai jiems ir­gi ly­giai taip pat bū­tų tai­ko­mas pa­gal ver­ti­ni­mą ka­den­ci­jos pra­tę­si­mas, ir po to, jau pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai, jie bū­tų at­lei­džia­mi? Kaip iš tik­rų­jų nu­ma­ty­ta?

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mo­ji ko­le­ge, už klau­si­mą. Na, iš es­mės vals­ty­bės tar­ny­bo­je do­mi­nuo­ja ne­ter­mi­nuo­tos su­tar­tys vals­ty­bės tar­nau­to­jų, ta­čiau yra pa­vie­nių at­ve­jų, kai as­muo yra pri­ima­mas ter­mi­nuo­tam lai­ko tar­pui. Šio įsta­ty­mo pro­jek­to pa­grin­di­nis tiks­las yra su­vie­no­din­ti va­do­vo, ku­ris yra pri­ima­mas pa­gal ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį, pri­ėmi­mą į dar­bą, kad jam yra su­teik­ta ga­li­my­bė pra­tęs­ti su juo su­tar­tį ar­ba to­kios ga­li­my­bės nė­ra pa­gal da­bar­ti­nį reg­la­men­ta­vi­mą. Bet yra, kaip ir sa­kiau, no­ras su­vie­no­din­ti, kad ir že­mes­nio ran­go vals­ty­bės tar­nau­to­jai, ku­rie yra pri­im­ti pa­gal dar­bo su­tar­tį ter­mi­nuo­tam lai­kui, tu­rė­tų vie­no­das ga­li­my­bes – tiek va­do­vai, tiek vals­ty­bės tar­nau­to­jai.

Dėl am­žiaus, kai yra su­lau­kia­mas pen­si­nis am­žius, aš at­sa­ky­ti jums šian­dien ne­ga­liu, bet ma­nau, kad jei­gu pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je bū­tų pri­tar­ta to­kiam įsta­ty­mo pro­jek­tui, tai ko­mi­te­tai tik­rai iš­ana­li­za­vę ras­tų spren­di­mo bū­dų, kad ir tie as­me­nys, ku­rie su­lau­kę vy­res­nio am­žiaus ar­ba jiems dar ne­su­ėjęs tas vy­res­nis am­žius, vis­gi tu­rė­tų ga­li­my­bę už ge­rai ar­ba la­bai ge­rai dir­ba­mą sa­vo dar­bą pra­tęs­ti dar vie­nai ka­den­ci­jai dar­bo su­tar­tį. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Se­meš­ka.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, ne vi­sai at­sa­kė­te ger­bia­mai Lai­mai į klau­si­mą, kam čia yra tai­ko­ma, tai aš gal pa­dė­siu. Jei­gu aš tei­sin­gai su­pra­tau, tai yra tai­ko­ma teis­mų kanc­le­riams, gal­būt ir ki­tiems. Ne­ži­nau, man, kaip An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos na­riui ir už skaid­ru­mą ko­vo­jan­čiam ne­re­tai, ap­skri­tai ky­la klau­si­mas: ar tai ne­su­ma­žins skaid­ru­mo tam tik­ro­se, sa­ky­ki­me, mū­sų vals­ty­bės tar­ny­bos vie­to­se? Yra tam tik­rų po­zi­ci­jų, kur no­rė­tų bū­ti iki, ma­tyt, pas­ku­ti­nių die­nų val­di­nin­kai, ir tas kon­kur­sa­vi­mas nė­ra blo­gas. Jei­gu nė­ra ge­res­nių, kon­kur­są ga­li­ma lai­mė­ti. Klau­si­mas bū­tų toks: ar vis dėl­to ne­bus pa­žei­džia­mas skaid­ru­mas? Ir ar ne­pri­eš­ta­rau­tu­mė­te, kad bū­tų an­ti­ko­rup­ci­nis šio pro­jek­to ver­ti­ni­mas? Ačiū.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju už iš­sa­mius klau­si­mus. Aš tik­rai į klau­si­mą at­sa­kiau. Duo­me­nų, ko­kiam kie­kiui as­me­nų ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas yra ski­ria­mas, aš at­sa­kiau, kad aš to­kių duo­me­nų ne­tu­riu ir ne­ži­nau. Ta­čiau įvar­di­nau, kad iš es­mės do­mi­nuo­ja vals­ty­bės tar­nau­to­jai, ku­rie yra lai­mė­ję kon­kur­są ne­ter­mi­nuo­tam lai­kui. To­kių as­me­nų, ku­rie tu­ri ter­mi­nuo­tas su­tar­tis, yra ma­žu­ma, kaip ir va­do­vų yra ge­ro­kai ma­žiau nei vals­ty­bės tar­nau­to­jų. Nuo Nau­jų­jų me­tų įsi­ga­lio­ja nau­jas Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mas, nau­ja re­for­ma, ku­ri pri­im­ta šio­je ka­den­ci­jo­je. Įstai­gų va­do­vams ne tik di­dė­ja dar­bo už­mo­kes­tis, ta­čiau ir už la­bai ge­rą dar­bą su­tei­kia­ma ga­li­my­bė dar kar­te­lį gau­ti ter­mi­nuo­tą, to­kią pa­čią su­tar­tį ant­rai ka­den­ci­jai. Ga­li toks pa­siū­ly­mas ir ne­bū­ti pa­teik­tas, vis­kas pri­klau­so nuo va­do­vo, ku­ris tą dar­bą dir­ba. Jei­gu dir­ba la­bai ge­rai, to­kį siū­ly­mą ga­li gau­ti dar vie­nai ka­den­ci­jai be kon­kur­so už­im­ti tas pa­rei­gas. Tai yra no­ras šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu su­vie­no­din­ti ga­li­my­bes ir že­mes­nio ran­go vals­ty­bės tar­nau­to­jams, ku­rie yra lai­mė­ję kon­kur­są ir tu­ri ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį. Ta pras­me jiems at­ly­gi­ni­mas net ne­di­dė­ja iš es­mės taip, kaip di­dė­ja vals­ty­bės tar­nau­to­jams. Tai bent šiuo at­ve­ju pa­leng­vin­da­mi tiems as­me­nims ant­rai ka­den­ci­jai dar­bą mes ga­lė­tu­mė­me su­teik­ti, jei­gu par­la­men­tas tam pri­tars pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je. O šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, be jo­kios abe­jo­nės, ga­li­ma to­bu­lin­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. To­liau K. Vil­kaus­kas no­ri klaus­ti.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, ka­dan­gi va­do­vams su­teik­ta ne­ma­žai ga­lių ver­tin­ti dar­buo­to­jus ir ga­li tas va­do­vas įver­tin­ti dėl įvai­rių prie­žas­čių, net dėl to, kad ne­la­bai lo­ja­lus, įver­tin­ti ir ki­taip. Kal­bant apie at­ly­gi­ni­mus, tai ir­gi ver­ti­nant, jei­gu la­bai ge­rai, tai tu­rė­tų bū­ti nu­ma­ty­tas ir mo­kos fon­das, ir lo­giš­kai tu­rė­tų kil­ti tas at­ly­gi­ni­mas, jei­gu la­bai ge­rai įver­ti­na tą dar­buo­to­ją. Tai ar jūs ne­ma­no­te, kad bū­tent ir ver­ti­ni­mo at­žvil­giu čia rei­kė­tų kaž­kaip tiks­liau pa­ko­re­guo­ti? Ačiū.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju. La­bai ge­ras klau­si­mas. Aki­vaiz­du, kad pa­si­tai­ko pa­vie­nių at­ve­jų, kuo­met dar­buo­to­jai nė­ra, nors ir la­bai ge­rai dir­ba, bet nė­ra la­bai ge­rai įver­tin­ti. Ir pa­si­tai­ko at­ve­jų, kuo­met pras­tai dir­ban­tys dar­buo­to­jai bū­na ge­rai įver­tin­ti. Bet mes šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu ne­spren­džia­me ši­to klau­si­mo. Mes spren­džia­me klau­si­mą, kad tas dar­buo­to­jas, ne­pai­sant jū­sų pa­ste­bė­ji­mo, kad dar­buo­to­jas, vals­ty­bės tar­nau­to­jas, lai­mė­jęs kon­kur­są ir tu­rin­tis ter­mi­nuo­tą su­tar­tį, ar įstai­gos va­do­vas ver­tins jį la­bai ge­rai, ar la­bai pras­tai, jis ga­li­my­bes kaip įstai­gos va­do­vas tu­ri, ne­tu­rės ga­li­my­bės, ne­ga­lės be kon­kur­so bū­ti pra­tęs­ta jam dar vie­nai ka­den­ci­jai su­tar­tis. Tai to­kios ga­li­my­bės net ne­tu­rės, vi­siš­kai ne­svar­bu, kaip jį va­do­vas įver­tin­tų. Tai man at­ro­do, čia vis tiek yra tam tik­ras pa­leng­vi­ni­mas tiems as­me­nims, ku­rie sun­kiai kiek­vie­ną die­ną vals­ty­bės tar­ny­bo­je dir­ba, tų as­me­nų trūks­ta vi­so­se sa­vi­val­dy­bė­se, ir jei­gu mes ne­ga­li­me dar­bo už­mo­kes­čio šiuo me­tu šiam sek­to­riui pa­di­din­ti, tai bent jau pri­im­ki­me įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris su­ma­žins biu­ro­kratiją, nes vis tiek dėl to vals­ty­bės tar­nau­to­jo ko­mi­si­ja bus su­da­ry­ta, bus su­da­ry­ta įstai­go­je, ir vis tiek ga­lu­ti­nį spren­di­mą pri­ims įstai­gos va­do­vas. Šiuo at­ve­ju mes apei­tu­me vi­są biu­ro­kratinį me­cha­niz­mą ir la­bai ge­rai dir­ban­tiems as­me­nims, ku­rie yra įver­ti­na­mi la­bai ge­rai, tie­siog bū­tų su­da­ry­ta ga­li­my­bė, ne­bū­ti­nai jiems bū­tų pa­siū­ly­ta. Įstai­gos va­do­vas ga­lė­tų nu­spręs­ti, kad bus or­ga­ni­zuo­ja­mas kon­kur­sas, ir vi­siš­kai ne­svar­bu, kaip dar­buo­to­jas bus įver­tin­tas. Ti­kiuo­si, at­sa­kiau į klau­si­mą.

PIRMININKAS. Taip, R. Šar­knic­kas, pas­ku­ti­nis klau­sia.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Tik­rai at­sa­kė į klau­si­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Kar­tu at­sa­kė­te ir į pas­ku­ti­nį klau­si­mą. Ačiū pra­ne­šė­jui. Dėl mo­ty­vų prieš – V. Se­meš­ka.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ne­su iš prin­ci­po prieš, bet ma­tau, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas yra tai­ko­mas tam tik­rai siau­rai gru­pei. Tą gru­pę aš įvar­di­nau klau­si­mo me­tu. Vis dėl­to tai yra su­si­ję su skaid­ru­mu, kuo­met mes pa­lik­si­me įstai­gos va­do­vui dis­kre­ci­ją ne tik ver­tin­ti, bet ir be kon­kur­so iš kar­to leis­ti as­me­nims dar vie­ną ka­den­ci­ją ei­ti tam tik­ras, sa­ky­ki­me, iš da­lies va­do­vau­jan­čias pa­rei­gas, taip pa­nai­kin­da­mi ga­li­mą kon­ku­ren­ci­ją įstai­gos vi­du­je. Ne­ga­lės kon­kur­suo­ti žmo­nės, ku­rie gal­būt lau­kia tos ga­li­my­bės ei­ti į kon­kur­sus. Kaip ir mi­nė­jau, pa­grin­di­nis klau­si­mas man yra skaid­ru­mo, nes kon­kur­se tik­rai ga­li­ma iš­si­aiš­kin­ti vi­sas: ir sil­pną­sias, ir stip­ri­ą­sias, kan­di­da­to pu­ses, to­dėl kon­kur­so eli­mi­na­vi­mas ne­pri­si­de­da prie pa­si­ti­kė­ji­mo mū­sų vals­ty­bės tar­ny­ba. Ka­dan­gi šis įsta­ty­mo pro­jek­tas tai­ko­mas ga­na siau­rai as­me­nų gru­pei ir svar­bių as­me­nų gru­pei, tai aš ma­ny­čiau, kad to reg­la­men­ta­vi­mo gal­būt ne­rei­kė­tų keis­ti. Aš su­si­lai­ky­siu. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ap­si­sprę­si­me dėl pro­jek­tų nu­sta­ty­tu lai­ku.

 

11.30 val.

Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo Nr. IX-2066 2, 9, 16, 17, 23, 24, 35, 39, 56, 57, 59, 60, 64, 66, 67, 68, 69 straips­nių ir ke­tu­rio­lik­to­jo skir­snio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2795(2), Me­dia­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-1702 4, 5 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2796(2) (svars­ty­mas)

 

Da­bar ma­tau, kad sa­lė­je yra Ire­na Ha­a­se. Ga­lė­tu­me ap­svars­ty­ti kom­plek­si­nį 2-15 klau­si­mą – Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo pa­tai­sų ir Me­dia­ci­jos įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tus Nr. XIVP-2795(2) ir Nr. XIVP-2796(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Iš­klau­sy­tu­me Tei­sės ir tei­sėt­var­kos pa­grin­di­nių ko­mi­te­tų iš­va­das dėl pro­jek­to Nr. XIVP-2795(2), o po to dėl pro­jek­to Nr. XIVP-2796(2).

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svar­s­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo tam tik­rus straips­nius ir ke­tu­rio­lik­to­jo skir­­snio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2795. Bu­vo or­ga­ni­zuo­ti ir klau­sy­mai šio svars­to­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Tai ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 9, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

Ki­tas ly­di­ma­sis įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­rį taip pat ko­mi­te­tas svars­tė, tai dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos me­dia­ci­jos įsta­ty­mo 4, 5, 29 straips­nių pa­kei­ti­mo (įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2796). Ši­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui taip pat bu­vo pri­tar­ta. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 9, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra.

PIRMININKAS. Taip, dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Dėl mo­ty­vų, tuoj pa­žiū­rė­si­me, taip pat nė­ra už­si­ra­šiu­sių. Tai kol kas svars­ty­mą bai­gė­me. Bal­suo­si­me per nu­ma­ty­tą bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą.

 

11.32 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo Nr. VIII-729 22 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3202(2) (svars­ty­mas)

 

Ma­tau, sa­lė­je yra R. Juš­ka. Tai mes ga­lė­tu­me ap­svars­ty­ti 2-7 klau­si­mą – Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo, dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo 22 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-3202(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Iš­klau­sy­tu­me pa­grin­di­nio Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to iš­va­dos.

R. JUŠKA (LSF). Ko­mi­te­to spren­di­mas ir pa­siū­ly­mai: pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIVP-3002(2) ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dis­ku­tuo­ti taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kaip su­pran­tu, da­bar to­liau tą pro­jek­tą mes tu­ri­me pri­im­ti kar­tu su Vie­šų­jų įstai­gų įsta­ty­mu. Tai ko­mi­te­tas ši­tą su­ko­or­di­nuos, ma­nau.

 

11.34 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų su­tar­ties dėl savitar­pio tei­si­nės pa­gal­bos bau­džia­mo­sio­se by­lo­se ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3086(2), Įstaty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų su­tar­ties dėl eks­tra­di­ci­jos ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3087(2), Įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Respub­li­kos ir Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų su­tar­ties dėl nu­teis­tų­jų per­da­vi­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3088(2) (svars­ty­mas)

 

Da­bar žvel­giu į sa­lę, ką mes ga­lė­tu­me ap­svars­ty­ti. Gal­būt tris tarp­tau­ti­nes su­tar­tis ga­lė­tu­me svars­ty­ti, nes, ma­tau, I. Ha­a­se yra sa­lė­je. Tai bū­tų pro­jek­tai: Nr. XIVP-3086(2), Nr. XIVP-3087(2) ir Nr. XIVP-3088(2), – tai ati­tin­ka­mi įsta­ty­mai „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų su­tar­ties dėl tei­si­nės sa­vi­tar­pio pa­gal­bos bau­džia­mo­sio­se by­lo­se ra­ti­fi­ka­vimo“, dėl eks­tra­di­ci­jos ra­ti­fi­ka­vi­mo ir dėl nu­teis­tų­jų per­da­vi­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo. Pro­jek­tai yra at­ski­ri, tai kiek­vie­ną iš­va­dą pra­šo­me pri­sta­ty­ti at­ski­rai. Kas iš Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to ga­lės pri­sis­ta­ty­ti šio ko­mi­te­to iš­va­dą?

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų su­tar­ties dėl sa­vi­tar­pio tei­si­nės pa­gal­bos bau­džia­mo­sio­se by­lo­se ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tą Nr. XIVP-3086(2). Ko­mi­te­to spren­di­mai: siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų su­tar­ties dėl sa­vi­tar­pio tei­si­nės pa­gal­bos bau­džia­mo­sio­se by­lo­se ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­to Nr. XIVP-3086. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 9, prieš, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

Taip pat kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų su­tar­ties dėl eks­tra­di­ci­jos ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tą Nr. XIVP-3087. Ko­mi­te­to spren­di­mas – siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIVP-3087. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 9, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

Kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas taip pat svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų su­tar­ties dėl nu­teis­tų­jų per­da­vi­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tą Nr. XIVP-3088. Ko­mi­te­to spren­di­mas – siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui pri­tar­ti ini­cia­torių pa­teik­tam pro­jek­tui Nr. XIVP-3088. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 9, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Dė­kui. Da­bar Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą tu­rė­tu­me iš­klau­sy­ti. Nu­ma­ty­tų pra­ne­šė­jų nė­ra, bet, ti­kiuo­si, su­tiks Ma­rius. Tad pats ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas gelbs­ti si­tua­­ci­ją. Ar M. Ma­ti­jo­šai­tis pri­sta­tys? M. Ma­ti­jo­šai­tis. Pra­šau.

M. MATIJOŠAITIS (LF). Vi­sus ke­tu­ris, taip? Ger­bia­mi ko­le­gos, Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas lap­kri­čio 8 die­ną svars­tė įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų su­tar­ties dėl sa­vi­tar­pio tei­si­nės pa­gal­bos bau­džia­mo­sio­se by­lo­se ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tą. Bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Taip pat įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų su­tar­ties dėl eks­tra­di­ci­jos ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tą svars­tė tą pa­čią die­ną. Bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Spa­lio 25 die­ną bu­vo svars­to­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų su­tar­ties dėl eks­tra­di­ci­jos ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3087. Bu­vo 9 – už, prieš – 0, su­si­lai­kė 0. Taip pat ben­dru su­ta­ri­mu.

Lap­kri­čio 8 die­ną svars­tė įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų su­tar­ties dėl nu­teis­tų­jų per­da­vi­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tą Nr. XIVP-3088. Taip pat bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­kui. Nie­kas ne­už­si­ra­šė dis­ku­tuo­ti nei dėl vie­no iš šių pro­jek­tų. Dėl mo­ty­vų taip pat nė­ra už­si­ra­šiu­sių. Bai­gia­me lai­ki­nai šių pro­jek­tų svars­ty­mą. Bal­suo­si­me per nu­ma­ty­tą in­ter­va­lą.

 

11.38 val.

Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 2, 61, 10, 13, 22 ir 24 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3094(2) (svars­ty­mas)

 

Da­bar ga­li­me ap­svars­ty­ti 2-14 klau­si­mą. Nė­ra pra­ne­šė­jo J. Sa­ba­taus­ko, bet I. Ha­a­se pa­si­ren­gu­si pa­teik­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dą. Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3094(2). Svars­ty­mas.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Tei­sės ir tei­sė­tvar­kos komitetas, kaip pagrindinis komitetas, svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo 2, 61, 10, 13, 22 ir 24 strai­ps­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-3094. Ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIVP-3094. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 9, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Da­bar si­tu­a­ci­ja čia jau kiek ki­to­kia, nes yra už­si­ra­šiu­sių dis­ku­tuo­ti. Trys Sei­mo na­riai už­si­ra­šė. Pir­ma­sis kal­bės A. Vin­kus. Kvie­čia­me į tri­bū­ną, ger­bia­mas An­ta­nai Vin­kau, dėl Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pro­jek­to.

A. VINKUS (LVŽSF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, gru­pė Sei­mo na­rių tru­pu­tį dau­giau kaip prieš mė­ne­sį ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je bu­vo pa­tei­ku­si Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Jis pa­reng­tas ver­ti­nant su­si­da­riu­sią ge­o­po­li­ti­nę pa­dė­tį ir sie­kiant spręs­ti itin ak­tu­a­lią pro­ble­mą. Sei­mo na­riai tur­būt ne­abe­jo­ti­nai tai su­pra­to ir pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je iš ben­dro už­si­re­gist­ra­vu­sių Sei­mo na­rių skai­čiaus be­veik 70 % bal­sa­vo už.

Gy­ve­na­me lai­ko­tar­piu, kai esa­me ap­lin­ky­bių pri­vers­ti plės­ti ka­ri­nės įran­gos ba­zę, įsi­gy­da­mi vis dau­giau tak­ti­nių ir lo­gis­ti­nių trans­por­to prie­mo­nių, ku­rioms vai­ruo­ti tai­ko­mi spe­cia­lūs rei­ka­la­vi­mai. Ne­sa­me pa­kan­ka­mai ap­si­rū­pi­nę ka­riais vai­ruo­to­jais, ku­rie ir te­oriš­kai, ir prak­tiš­kai bū­tų pa­si­ruo­šę vai­ruo­ti ka­ri­nei įran­gai pri­skir­tas trans­por­to prie­mo­nes. Man pa­da­rė nor­ma­lų įspū­dį, kad, spren­džiant šią pro­ble­mą, pro­jek­te nu­ma­to­mi nuo­sek­lūs žings­niai vi­sai pa­si­ruo­ši­mo gran­di­nei: nu­sta­ty­ti rei­ka­la­vi­mus ka­riams, su­si­ju­siems su ka­ri­nei įran­gai pri­skir­ti­nų trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų mo­ky­mu; ka­riuo­me­nė­je pa­ruoš­ti ka­rius, tu­rin­čius B ka­te­go­ri­jos vai­ruo­to­jų pa­žy­mė­ji­mus; ka­ri­nei įran­gai pri­skir­ti­noms trans­por­to prie­mo­nėms vai­ruo­ti pa­reng­ti šios kryp­ties vai­ruo­to­jų mo­ky­to­jus ir vai­ra­vi­mo in­struk­to­rius. Taip pat pro­jek­te sis­te­miš­kai spren­džia­mas funk­ci­jų ir at­sa­ko­my­bės pa­da­li­ji­mo klau­si­mas tarp Kra­š­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ir jos įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos bei Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės. Pa­ga­liau ne­pa­mir­š­tas klau­si­mas, kad su šių vals­ty­bės in­te­re­sų įgy­ven­di­ni­mu su­si­ju­sios iš­lai­dos tu­ri bū­ti den­gia­mos vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis.

Rem­da­ma­sis tuo, ką iš­dės­čiau, bal­suo­siu už ir agi­tuo­ju jus bal­suo­ti taip pat, ko­le­gos. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­jo­je taip pat pa­si­sa­kys V. Se­meš­ka.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, pir­miau­sia no­rė­jau pa­dė­ko­ti ko­le­goms, ku­rie tik­rai šią ini­cia­ty­vą pa­rė­mė ir sa­vo pa­ra­šais, tai yra L. Kas­čiū­nui, ge­ne­ro­lui A. Po­ciui, ger­bia­mam V. Ra­ku­čiui, D. Ša­ka­lie­nei, K. Vil­kaus­kui, ger­bia­mam E. Sa­bu­čiui ir V. Alek­nai. Tai tik­rai yra svar­bus pro­jek­tas. Dar dirb­da­mas kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­ru šią pro­ble­mą pa­ste­bė­jau, kad ne­ma­ža da­lis ka­rių, ku­rie tu­rė­jo B ka­te­go­ri­jos tei­ses, tie­siog ne­ga­li sės­ti prie tak­ti­nių, lo­gis­ti­nių, ka­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių ir jas vai­ruo­ti. To­kių tak­ti­nių, lo­gis­ti­nių trans­por­to prie­mo­nių mū­sų ka­riuo­me­nei stip­rė­jant mes įsi­gy­ja­me vis dau­giau – jau ne vie­ne­tais, ne de­šim­ti­mis, o šim­tais. Tai yra to­kios trans­por­to prie­mo­nės, kaip pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nos, įvai­riau­si trans­por­te­riai, ki­tos lo­gis­ti­nės trans­por­to prie­mo­nės. Mes mū­sų ka­ri­nę tar­ny­bą pa­da­ry­si­me dar pa­trauk­les­nę jau­nuo­liams, kai jie ga­lės at­si­sės­ti prie vai­ro, iš­mo­kę su pa­ty­ru­siais in­struk­to­riais, ir vai­ruo­ti to­kias ka­ri­nes, tak­ti­nes, lo­gis­ti­nes trans­por­to prie­mo­nes. Tai yra svar­bu ren­giant ir at­si­žvel­giant taip pat į mū­sų re­zer­vą. Tai reiš­kia, kad jau ati­tar­na­vę ka­riai, at­li­kę nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą, grį­žę į na­mus ir vėl pa­šauk­ti, ga­lės bū­ti la­bai nau­din­gi mū­sų vals­ty­bei, kai jau to­kią tei­sę jie įgis ka­riuo­me­nė­je, bus pa­ruoš­ti ko­ky­biš­kai pa­reng­tų in­struk­to­rių. Aš ma­nau, mū­sų šis spren­di­mas, lei­džian­tis mi­nist­ro nu­sta­ty­ta tvar­ka reng­ti vai­ruo­to­jų in­struk­to­rius, taip pat ka­riuo­me­nei reng­ti pa­čius vai­ruo­to­jus, tik­rai žen­kliai pri­si­dės prie mū­sų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės su­stip­ri­ni­mo. Dėl to, tau­py­da­mas jū­sų lai­ką, daug ne­kal­bė­siu, ne­dis­ku­tuo­siu. Lyg ir pa­si­prie­ši­ni­mo dėl šio pro­jek­to nė­ra. Ačiū vi­siems už pa­lai­ky­mą ir bal­suo­ki­me už. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Pa­žiū­rė­si­me, ar yra už­si­ra­šiu­sių dėl mo­ty­vų. Yra A. Vin­kus, bet tur­būt kal­bė­jo ger­bia­mas… Ar dar kar­tą kal­bė­si­te? Taip, at­si­sa­ko, nes pa­si­sa­kė dis­ku­si­jo­je. Kol kas bai­gia­me svars­ty­ti šį klau­si­mą. Bal­suo­si­me per nu­ma­ty­tą in­ter­va­lą.

 

11.45 val.

Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 2, 5, 6, 8, 9, 91, 10, 12, 121, 15, 17, 21, 22, 23, 26, 30, 43 straips­nių ir II sky­riaus pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 31 straips­niu įsta­ty­mo Nr. XIV-1942 1, 13, 15, 16, 17 ir 19 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2984(2) (svars­ty­mas)

 

Da­bar ga­lė­tu­me pa­im­ti 2-3 klau­si­mą – Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2984(2). Pra­ne­šė­ja P. Kuz­mic­kie­nė pa­teiks Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą.

P. KUZMICKIENĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas lap­kri­čio 8 die­ną abiem pa­siū­ly­mams ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė, jei­gu ne­klys­tu, iš da­lies. Iš­dės­ty­ta pa­siū­ly­mo re­dak­ci­ja yra pa­teik­ta.

PIRMININKAS. Pa­tei­ki­te ko­mi­te­to iš­va­dą. Pa­siū­ly­mus svars­ty­si­me per bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą, apie juos da­bar ne­ver­ta…

P. KUZMICKIENĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pa­siū­ly­mams pri­ta­rė iš da­lies. At­si­pra­šau, pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­kui. Prie pro­jek­to dar grį­ši­me per bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą. Da­bar ma­tau, kad dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Dėl mo­ty­vų taip pat nie­kas ne­pa­gei­dau­ja kal­bė­ti. Kol kas lai­ki­nai bai­gė­me ir šį pro­jek­tą nag­ri­nė­ti.

 

11.47 val.

Pre­zi­den­to įsta­ty­mo Nr. I-56 2 ir 14 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3200, Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo Nr. I-464 13 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-3201 (pa­tei­ki­mas)

 

Žiū­rė­si­me, ką iš li­ku­sių dar ga­lė­tu­me. M. Mal­dei­kis in­for­ma­vo, kad yra su­rin­kęs pa­ra­šus, tai mes ga­li­me su­teik­ti ga­li­my­bę pa­teik­ti dar­bo­tvarkės 2-20.1 ir 2-20.2 klau­si­mus – Pre­zi­den­to įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo 13 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Kvie­čiu pa­teik­ti.

M. MALDEIKIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mie­lie­ji, siū­lo­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­reng­tas sie­kiant su­re­gu­liuo­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to ir Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko gy­ve­ni­mo re­zi­den­ci­jo­se klau­si­mus. Ne kar­tą ir ne du vie­šo­je erd­vė­je esa­me su­si­dū­rę su si­tu­a­ci­ja, kai dėl šiuo me­tu ga­lio­jan­čių Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to ir Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mų nuo­sta­tų aukš­čiau­si ša­lies pa­rei­gū­nai at­si­sa­ko gy­ven­ti vals­ty­bės pa­skir­to­se re­zi­den­ci­jo­se. Šio­je si­tu­a­ci­jo­je vals­ty­bė su­si­du­ria su kom­pli­kuo­ta si­tu­a­ci­ja – kaip elg­tis?

Pir­ma. Tai de­monst­ruo­ja ne­pa­gar­bą ša­lies ins­ti­tu­ci­joms, į ku­rias aukš­čiau­si vals­ty­bės pa­rei­gū­nai bu­vo iš­rink­ti ar pa­skir­ti.

An­tra. Mi­nė­ta si­tu­a­ci­ja ke­lia abe­jo­nių dėl aukš­čiau­sių ša­lies pa­rei­gū­nų sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mo – re­zi­den­ci­jos įren­gia­mos už­tik­ri­nant mak­si­ma­lų ga­li­mą sau­gu­mą, o gy­ve­nant ki­to­se pa­tal­po­se to­kio ly­gio sau­gu­mo už­tik­rin­ti ob­jek­ty­viai nė­ra ga­li­my­bės, ne­sant tam tin­ka­mos in­fra­struk­tū­ros.

Tre­čia. Aukš­čiau­siems pa­rei­gū­nams pa­lik­ta ga­li­my­bė pa­si­rink­ti­nai nu­spręs­ti dėl gy­ve­na­mo­sios vie­tos rei­ka­lau­ja daug lė­šų įren­giant pa­pil­do­mus ap­sau­gos pos­tus, ste­bė­ji­mo ka­me­ras prie Pre­zi­den­to ir Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko gy­ve­na­mų­jų vie­tų bei itin ap­sun­ki­na Va­do­vy­bės ap­sau­gos tar­ny­bos pa­rei­gū­nų dar­bo są­ly­gas, taip pat ap­sun­ki­na ir kai­my­nų, žmo­nių, ku­rie gy­ve­na ap­lin­ko­je, gy­ve­ni­mo są­ly­gas dėl ka­me­rų ir vi­sų ki­tų da­ly­kų.

Siū­lo­mas pro­jek­tas spren­džia šias mi­nė­tas pro­ble­mas. Įtvir­ti­nus nau­jas nuo­sta­tas, bus su­stip­rin­ta pa­gar­ba vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms, sklan­džiau už­tik­rin­tas aukš­čiau­sių ša­lies pa­rei­gū­nų sau­gu­mas, su­tau­py­ta vals­ty­bės lė­šų bei už­tik­rin­tas sklan­des­nis Va­do­vy­bės ap­sau­gos tar­ny­bos dar­bas bei jų dar­bo są­ly­gos. Siū­lo­mas įsta­ty­mas įsi­ga­lio­tų po 2024 me­tų rin­ki­mų, tiek Sei­mo rin­ki­mų, tiek Pre­zi­den­to, to­dėl tik­rai ne­lies­tų da­bar­ti­nių pa­rei­gū­nų ir nė­ra prieš juos nu­kreip­tas. Gal­būt at­sa­ky­čiau į jū­sų klau­si­mus, ti­kė­da­ma­sis jū­sų pa­lai­ky­mo.

PIRMININKAS. Klau­sian­čių šiek tiek yra. Pir­ma­sis – A. Ged­vi­las.

M. MALDEIKIS (TS-LKDF). Taip, klau­sau.

A. GEDVILAS (MSNG). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, vie­šai vi­siems yra ge­rai ži­no­mas Pre­zi­den­to ir prem­je­rės kon­flik­tas spren­džiant at­sto­va­vi­mo Lie­tu­vai klau­si­mą Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bo­je. Ar ne­ma­no­te, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to įpa­rei­go­ji­mas per 3 mė­ne­sius iš­si­kel­ti į re­zi­den­ci­ją ne­ga­li bū­ti re­a­li­zuo­tas ir dėl tech­ni­nių kliū­čių, pa­vyz­džiui, ka­pi­ta­li­nio re­zi­den­ci­jos re­mon­to, ku­ris ga­li už­truk­ti il­giau? Ki­ta ver­tus, ar ne­ma­no­te, kad mo­ra­liš­kai yra ne­tei­sin­ga pri­mes­ti to­kią prie­vo­lę aukš­čiau­siam ša­lies as­me­niui ir nu­ro­di­nė­ti, ki­taip ta­riant, įka­lin­ti jį ko­kio­je nors re­zi­den­ci­jo­je, tuo la­biau kai tai su­si­ję su jo šei­ma, vai­kais, ku­rie ga­li­mai lan­ko ug­dy­mo įstai­gas, ki­tas veik­las?

Dar dau­giau pa­sa­ky­siu, ne­se­niai prem­je­rės ir Sei­mo Pir­mi­nin­kės at­žvil­giu esa­me pri­ėmę pa­kei­ti­mus, dėl ku­rių pa­čios ga­li nu­spręs­ti dėl ap­sau­gos po­rei­kio.

M. MALDEIKIS (TS-LKDF). Taip.

A. GEDVILAS (MSNG). Tai, ma­nau, žy­miai svar­bes­nis klau­si­mas Lie­tu­vai. Ky­la pa­grįs­tų min­čių. Gal dar jei­gu ar­tė­jan­čių Pre­zi­den­to rin­ki­mų ne­lai­mės jums pa­lan­kus kan­di­da­tas, ga­li­ma bus įpa­rei­go­ti Pre­zi­den­tą ne­šio­ti apy­ko­ję, nes, kaip ži­no­me, ne­pri­klau­so­my­bės pra­džio­je bu­vo toks at­ve­jis, kai din­go prem­je­ras ir jo nie­kas ne­ga­lė­jo su­ras­ti. Ar ne­ma­no­te, kad ver­tė­tų pa­lik­ti as­me­ni­nes am­bi­ci­jas ir už­si­im­ti re­a­lio­mis vals­ty­bės pro­ble­mo­mis, o ne tik mė­gin­ti…

PIRMININKAS. Lai­kas.

A. GEDVILAS (MSNG). …vi­sais įma­no­mais bū­dais įkąs­ti ne­mėgs­ta­mam vals­ty­bės Pre­zi­den­tui?

M. MALDEIKIS (TS-LKDF). Čia bu­vo ke­li klau­si­mai, tai pa­ban­dy­siu į juos at­sa­ky­ti. Pir­mas dėl 3 mė­ne­sių. Ge­ra pa­sta­ba. Jei­gu yra re­mon­tas, tik­rai ga­li­ma, jei­gu jis per­ei­tų pa­tei­ki­mą, ko­mi­te­te nu­ma­ty­ti il­ges­nį lai­ko­tar­pį, jei­gu tai yra re­mon­tas. Tik­rai ge­ra pa­sta­ba, dėl to tik­rai ne­tu­rė­čiau jo­kių pro­ble­mų.

Ko­kie dar bu­vo klau­si­mai? Dėl apy­nas­rio? Aš la­bai ger­biu jū­sų fan­ta­zi­ją, bet aš tik­rai to ne­pla­nuo­čiau da­ry­ti, čia jū­sų įsi­vaiz­da­vi­mas. Ko­kie ten? (Bal­sai sa­lė­je) Kaip tik čia yra… Ma­no pa­siū­ly­mas kaip tik ir su­po­nuo­ja pa­gar­bą vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jai. Pa­rei­gū­nas, bet ku­ris iš­rink­tas, at­sto­vau­ja tam tik­rai ins­ti­tu­ci­jai. Ir čia yra pa­gar­ba vie­nai ar ki­tai ins­ti­tu­ci­jai, kad tas lė­šas, ku­rios tau yra skir­tos gy­ven­ti re­zi­den­ci­jo­je… Aš tik­rai ne­pa­va­din­čiau re­zi­den­ci­jos ka­lė­ji­mu, kaip jūs su­po­na­vo­te. Man toks įdo­mes­nis api­bū­di­ni­mas. Šiuo me­tu kiek­vie­nas pa­rei­gū­nas, ku­ris yra iš­rink­tas, gau­na tam tik­ras tei­ses ir tam tik­ras pa­rei­gas. Vie­na iš tų pa­rei­gų, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, yra lai­ky­tis vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, tos vals­ty­bės, ku­ri jį iš­rin­ko… kad ji­sai lai­ky­tų­si tam tik­rų žai­di­mo tai­syk­lių. Jei­gu vals­ty­bė sau­go jį (tai yra įsi­pa­rei­go­ji­mas ir vals­ty­bės), ji­sai ir­gi tu­ri ei­ti žings­nį. Tiek ji­sai, tiek Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas tu­ri ei­ti žings­nį link to, kad ra­s­tų kon­sen­su­są ir gy­ven­tų te­nai, kur vals­ty­bė jam sky­rė re­zi­den­ci­ją, nes tai yra di­de­lės vals­ty­bės lė­šos. Di­de­lės vals­ty­bės lė­šos. Tai bu­vo su­kur­ta tam, kad jis ga­lė­tų (…) gy­ven­ti.

PIRMININKAS. To­liau klau­sia L. Girs­kie­nė.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Ne­įjun­gė­te. Įjun­ki­te mik­ro­fo­ną. Jūs kal­ba­te, kad aukš­čiau­si vals­ty­bės pa­rei­gū­nai tu­rė­tų lai­ky­tis tam tik­rų žai­di­mo tai­syk­lių. Gal jums yra ži­no­mos prie­žas­tys, ko­dėl jū­sų frak­ci­jos na­rė, vie­na aukš­tes­nių vals­ty­bės pa­rei­gū­nių I. Ši­mo­ny­tė ne­si­lai­ko ši­tų žai­di­mo tai­syk­lių?

M. MALDEIKIS (TS-LKDF). Ačiū jums už klau­si­mą. Kad lai­ky­tų­si tų tai­syk­lių, tam ir yra ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas. Jei­gu jūs pa­ste­bė­jo­te, įsta­ty­mo pro­jek­tas yra Pre­zi­den­tui ir Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui, kad jo lai­ky­tų­si ir Pre­zi­den­tas, ir Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Skar­džius, bet, at­ro­do, jo nė­ra sa­lė­je. Klau­sia V. Pranc­kie­tis.

V. PRANCKIETIS (LSF). Ačiū. Ger­bia­mas pro­jek­to tei­kė­jau, man te­ko bū­ti to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je, kai bu­vo siū­lo­ma gy­ven­ti Tur­niš­kė­se. Su­ži­no­jęs kai­ną aš pa­sa­kiau, kad tai yra per bran­gu gy­ven­ti. Ar nie­ka­da ne­svars­tė­te ga­li­my­bės iš­vis pa­nai­kin­ti to­kį an­kla­vą? O iš­rin­kus Pre­zi­den­tą, pa­sta­ty­ti jam re­zi­den­ci­ją ar­ba nu­pirk­ti tą re­zi­den­ci­ją ir įreng­ti tam lai­ko­tar­piui, kai jis yra Pre­zi­den­tas.

O ki­tas da­ly­kas. No­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad Pre­zi­den­tas yra iš­ren­ka­mas, bet ne nu­tei­sia­mas tam lai­ko­tar­piui, ku­riuo jis yra Pre­zi­den­tas, dėl to jam pa­sa­ky­ti, kad gy­ven­si ten, tur­būt ne mū­sų va­lia, o jo pa­si­rin­ki­mas ir to­liau tu­rė­tų lik­ti. Ačiū.

M. MALDEIKIS (TS-LKDF). Tie­są pa­sa­kius, prieš jį iš­ren­kant jam jau yra skir­ta re­zi­den­ci­ja. Aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus jam yra skir­ta re­zi­den­ci­ja. Tam yra skir­tos vals­ty­bės lė­šos, tam dir­ba daug vals­ty­bės apa­ra­to ir tas yra da­ro­ma. Kai jūs sa­ko­te, kad jūs ne­gy­ve­no­te te­nai, tai tie­siog vals­ty­bė iš­lei­do kur kas dau­giau pi­ni­gų, kad sky­rė jums re­zi­den­ci­ją, ir jūs va­ži­nė­jo­te į sa­vo na­mus, prie jū­sų na­mų bu­vo sta­to­mos ka­me­ros, ap­sau­gi­niai gy­ve­no sta­ty­bi­nin­kų bū­de­lė­se, rū­pin­da­mie­si jū­sų sau­gu­mu. Jie ne­tu­rė­jo nor­ma­lių dar­bo są­ly­gų. Aš tie­siog no­rė­jau, kad taip ne­bū­tų ir kad tie dar­buo­to­jai, ku­rie sau­go, jaus­tų­si (…).

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis klau­sia M. Ma­ti­jo­šai­tis.

M. MATIJOŠAITIS (LF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, aš pu­siau juo­kais, pu­siau rim­tai no­riu pa­klaus­ti, ko­dėl įsta­ty­mo pro­jek­te nė­ra kal­ba­ma apie ka­riuo­me­nės va­do re­zi­den­ci­ją? Ačiū.

M. MALDEIKIS (TS-LKDF). Taip, ka­riuo­me­nės va­do. Vėl čia bu­vo klau­si­mas. Jis tie­siog ge­ras pa­vyz­dys tos si­tu­a­ci­jos, ku­rio­je mes esa­me dėl vie­nos ar ki­tos prie­žas­ties. Čia yra pa­tei­ki­mas, aš ma­nau, ko­mi­te­te ga­li­ma pa­žiū­rė­ti, per­ei­ti, pa­žiū­rė­ti kai ku­riuos pa­rei­gū­nus, nes ka­riuo­me­nės va­das yra stra­te­gi­nės reikš­mės pa­rei­gū­nas mū­sų ša­liai, be jo­kio abe­jo. Tai ga­li­ma tik­rai pa­si­žiū­rė­ti, ga­li­ma pla­čiau į tai pa­si­žiū­rė­ti. Ga­li­ma pa­žiū­rė­ti dėl Sei­mo Pir­mi­nin­ko, dėl vi­so ki­to, ką įsi­vaiz­duo­tu­mė­te, bet šiuo at­ve­ju aš kal­bu apie aukš­čiau­sius ša­lies vyk­do­mo­sios val­džios pa­rei­gū­nus. Jei­gu bū­tų ko­kių nors pa­pil­dy­mų, aš tik­rai už.

PIRMININKAS. Klau­si­mai baig­ti. Da­bar pa­si­sa­ky­mai.

Už kal­ba P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Tik­rai aš la­bai už. Tik­rai la­bai ge­ra min­tis ki­lo po­nui M. Mal­dei­kiui. Man at­ro­do, kai jau Pre­zi­den­tą už­ra­kin­si­me jo va­di­na­mo­jo­je re­zi­den­ci­jo­je, tai ne tik vir­šū­nių, Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių vir­šū­nių, su­si­ti­ki­muo­se ne­ga­lės da­ly­vau­ti, bet ir ap­skri­tai iš­leisi­me ta­da, ka­da no­rė­si­me. Ir kad Pre­zi­den­tas tik­rai ne­va­ži­nė­tų, ypač da­bar, po kraš­tą, po Lie­tu­vą, man at­ro­do, čia idė­ja tik­rai la­bai pui­ki ir rei­kia bal­suo­ti. Aš ma­nau, kad pri­tar­si­me ben­dru su­ta­ri­mu to­kiai idė­jai. Už­da­ry­ki­me Pre­zi­den­tą iš­vis ir nai­kin­ki­me gal Pre­zi­den­to ins­ti­tu­ci­ją dar.

PIRMININKAS. Bet yra ir ne­pri­ta­rian­čių. A. Ši­rins­kie­nė kal­ba prieš.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). La­bai sun­ku ne­pri­tar­ti, kai Pet­ras taip aud­rin­gai pa­re­mia kon­ser­va­to­rius, tas yra la­bai re­ta. Bet iš­ties yra juo­kin­ga žiū­rė­ti ir klau­sy­tis, kaip ban­do­ma su­ras­ti bet ko­kią pro­gą įkal­ti Pre­zi­den­tui, men­kin­ti jo ins­ti­tu­ci­ją, o ar­gu­men­tai apie sau­gu­mą, švel­niai ta­riant, skam­ba juo­kin­gai, nes prem­je­rė ir Sei­mo Pir­mi­nin­kė dar vi­sai ne­se­niai aiš­ki­no, kad joms rei­kia su­ma­žin­ti ap­sau­gą, nes jos jau­čia­si Lie­tu­vo­je la­bai sau­gios. Da­bar, pa­si­ro­do, kon­ser­va­to­riai siū­lo prie­var­ta ap­gy­ven­din­ti Pre­zi­den­tą, nes jam yra la­bai ne­sau­gu. Tai, na, to­kie vie­nas ki­tam prieš­ta­rau­jan­tys ar­gu­men­tai ro­do, kad vis dėl­to po­li­ti­niai mo­ty­vai yra ki­ti – tik­rai ne rū­pi­ni­ma­sis Pre­zi­den­to sau­gu­mu.

La­bai gai­la, bet toms Pre­zi­den­to ir val­dan­čių­jų peš­ty­nėms tik­rai ne­ga­liu pri­tar­ti. Ne kar­tą sa­kiau, kad gal­būt rei­kė­tų, na, vie­ną kar­tą po­li­tiš­kai jau su­bręs­ti ir nu­sto­ti kiek­vie­nu at­ve­ju pe­šio­tis dėl men­kiau­sių da­ly­kų. Da­bar tik­rai ma­nau, Sei­mas per­žiū­rė­s vals­ty­bės biu­dže­tą, ku­rio ne­su­ge­bė­jo ko­mi­te­tas ap­svars­ty­ti tin­ka­mai, pa­gal Sta­tu­tą… ma­tyt, kreip­da­mas dė­me­sį į tai, tik­rai dirb­tų nau­din­giau, ne­gu da­bar svars­ty­da­mas prie­var­ti­nį Pre­zi­den­to įka­li­ni­mą Tur­niš­kė­se.

PIRMININKAS. Taip, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Tu­ri­me lai­ko. R. Že­mai­tai­tis – už.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma­s po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų drą­sus, Jur­gi, esi, kad lei­di į dar­bo­tvarkę įtrauk­ti tuos klau­si­mus. Jei­gu ne ta­vo lei­di­mu, šis klau­si­mas ne­bū­tų į dar­bo­tvarkę įra­šy­tas. Tik įdo­mu, kiek tu­rė­jo pra­šy­ti, kad jis bū­tų įtrauk­tas.

Bet aš vis dėl­to ne vel­tui prieš 2 mė­ne­sius sa­kiau: pli­kiai ir ma­kau­lės no­ri už­val­dy­ti pa­sau­lį. Tik­rai tarp kon­ser­va­to­rių yra to­kių keis­tų, su keis­to­mis fa­na­be­ri­jo­mis ir keis­to mąs­ty­mo žmo­ge­lių, ku­rie vis dėl­to nu­spren­džia ker­šy­ti vi­siems, no­rė­da­mi už­val­dy­ti tik­rai tą pa­sau­lį.

Ki­tas yra da­ly­kas, kas iš tie­sų ky­la, ke­lia abe­jo­nių: ko­dėl val­dan­čio­ji dau­gu­ma, ne­ge­bė­da­ma kon­ku­ruo­ti su Pre­zi­den­tu, kon­ku­ruo­ti sa­vo idė­jo­mis, ko­kiais nors sa­vo dar­bais, mė­gi­na keis­ti įsta­ty­mą, mė­gin­da­ma pa­že­min­ti Pre­zi­den­to ins­ti­tu­ci­ją? Ar tik­rai jūs, kon­ser­va­to­riai, ne­be­tu­ri­te idė­jų? Ar jūs ne­be­no­ri­te nie­ko vals­ty­bei da­ry­ti – tie­siog kenk­ti, juo­din­ti, že­min­ti ir ker­šy­ti?

Man toks su­si­da­ro vaiz­das, kad jū­sų pas­ku­ti­niai tie me­tai, ku­rie da­bar bus, ir Lais­vės par­ti­jos el­ge­sys, kur šian­dien jums por­ce­lia­ni­nį, kaip ten sa­kė, puo­du­ką su­dau­žė To­mas, tai jau jums ro­do, kad net ir jū­sų pa­tys iš­ti­ki­miau­si ko­a­li­ci­jos part­ne­riai jums pirš­tą su­ki­nė­ja prie smil­ki­nio. Pra­dė­ki­te ga­lų ga­le ko­ky­biš­kus reng­ti pro­jek­tus ir kad Sei­mas ne­už­si­i­mi­nė­tų nie­kais.

PIRMININKAS. Na, var­gu ar čia bu­vo pa­si­sa­ky­mas už.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Už, aš tik­rai už bal­suo­siu, pa­ma­ty­si, Jur­gi.

PIRMININKAS. Ge­rai. Lauk­si­me to bal­sa­vi­mo. O da­bar V. Pranc­kie­tis tik­rai prieš.

V. PRANCKIETIS (LSF). Ir tik­rai kal­bė­siu prieš, nes ma­nau, kad tas įsta­ty­mas yra la­bai keis­tas, jis su­var­žo tei­sę žmo­gui rink­tis. Tai bū­tų vi­siš­kai ne­tei­sin­ga. Bet su­pran­tu, kad par­ti­jos ka­rei­vė­lis, už­va­kar kaip Do­vy­das nu­ga­lė­jęs Ga­li­jo­tą, šian­dien ban­do įveik­lin­ti sa­ve dar vie­no­je veik­lo­je. Tas toks šū­kau­to­jo tę­si­ma­sis vyks­ta. Ma­nau, kad rei­kė­tų ap­si­ri­bo­ti šio įsta­ty­mo pa­tei­ki­mo sta­di­ja, nu­kreip­ti jį į už­marš­tį ir vėl pa­lauk­ti ge­res­nių lai­kų, ka­da vėl nau­ji ka­rei­vė­liai im­sis ko­kios nors to­kios keis­tos ini­cia­ty­vos. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui pa­si­sa­kiu­siems. Tik aš ma­nau, kad ne­bū­ti­nai reik­tų sie­ti pro­jek­tą su da­bar­ti­niais prem­je­ru ir Pre­zi­den­tu. Kol mes svars­ty­si­me, tur­būt baig­sis jų ka­den­ci­ja, ne­bent kas nors ži­no­te, kas vėl bus Pre­zi­den­tas.

V. Pranc­kie­tis.

V. PRANCKIETIS (LSF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, dėl ve­di­mo tvar­kos. Jūs nuo­la­tos ko­men­tuo­ja­te, jū­sų pa­rei­ga ves­ti po­sė­dį, bet ne­ko­men­tuo­ti kie­no nors pa­si­sa­ky­mo. Ačiū.

PIRMININKAS. Aš ne­ko­men­ta­vau jū­sų pa­si­sa­ky­mo. (Bal­sas sa­lė­je: „Ne ma­no, iš vi­so ko­men­tuo­ti.“) Pra­šau, P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Aš da­bar po ši­to pa­si­sa­ky­mo tik­rai ga­liu pa­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę, kad V. Pranc­kie­tis tik­rai su­bren­do bū­ti ge­ru, pui­kiu, su sa­vo nuo­mo­ne Sei­mo Pir­mi­nin­ku.

PIRMININKAS. Na, ką gi, Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jai, ma­tyt, skir­tas jū­sų pa­reiš­ki­mas.

 

12.01 val.

Sa­va­no­riš­kos veik­los įsta­ty­mo Nr. XI-1500 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3014(2) (svars­ty­mas)

 

Da­bar mes ga­li­me nag­ri­nė­ti 2-8 klau­si­mą – Sa­va­no­riš­kos veik­los įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-3014(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Pir­mo­ji pra­ne­šė­ja R. Pet­raus­kie­nė pa­teiks So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dą.

R. PETRAUSKIENĖ (TS-LKDF). Spa­lio 18 die­ną ko­mi­te­tas ap­svars­tė klau­si­mą ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­kui. Taip pat iš­klau­sy­si­me Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to iš­va­dą, ją pa­teiks T. V. Ras­ke­vi­čius.

T. V. RASKEVIČIUS (LF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai ir na­rės, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, įsta­ty­mo pro­jek­tą svars­tė šių me­tų spa­lio 11 die­nos po­sė­dy­je. Ko­mi­te­te bu­vo pri­im­tas spren­di­mas pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai bei pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui siū­ly­ti to­bu­lin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą, at­si­žvel­giant į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­teik­tas pa­sta­bas. To­kiam ko­mi­te­to spren­di­mui ko­mi­te­te bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­kui, dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­bu­vo už­si­ra­šęs, dėl mo­ty­vų taip pat. Tai kol kas da­ro­me pau­zę iki bal­sa­vi­mo in­ter­va­lo dėl šio pro­jek­to.

 

12.02 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 721, 73, 753, 77, 85 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo papil­dy­mo 641 straips­niu įsta­ty­mo Nr. XIV-1257 24, 29 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 241 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3137(2) (svars­ty­mas)

 

Pra­dė­si­me nag­ri­nė­ti dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mą – Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-3137(2). Iš­klau­sy­si­me ko­mi­te­tų iš­va­das. Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to iš­va­dą pa­teiks Sei­mo na­rė V. Tar­ga­ma­dzė.

V. TARGAMADZĖ (DFVL). Ačiū. Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas svars­tė ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Da­bar dar vie­ną iš­va­dą tu­ri­me iš­klau­sy­ti – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to. Ne­ma­tau ko­mi­te­to įga­lio­to at­sto­vo V. Mi­ta­lo. Gal­būt ger­bia­mas A. Če­po­no­nis su­tiks pa­va­duo­ti ko­le­gą?

A. ČEPONONIS (TS-LKDF). Taip, ko­mi­te­te svars­ty­ta ir pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Dė­kui. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė, dėl mo­ty­vų taip pat. Bai­gia­me lai­ki­nai nag­ri­nė­ti ir šį pro­jek­tą.

 

12.04 val.

Už­im­tu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2470 24 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2465, Ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1904 12 straips­nio pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2466 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar, kiek ma­ne in­for­ma­vo, T. To­mi­li­nas yra su­rin­kęs 29 pa­ra­šus ir ga­li­me su­da­ry­ti ga­li­my­bę jam pa­teik­ti kom­plek­si­nį klau­si­mą, tai yra pro­jek­tai Nr. XIVP-2465 ir Nr. XIVP-2466 – tai Už­im­tu­mo įsta­ty­mo 24 straip­s­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas ir Ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Pra­šau.

T. TOMILINAS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, leis­ki­te jums pri­sta­ty­ti du su­si­ju­sius pro­jek­tus, ta­čiau jie yra skir­tin­gi ir jū­sų nuo­mo­nė ga­li for­muo­tis apie abu tuos pro­jek­tus at­ski­rai. Tik­rai ne­no­riu jų dvie­jų ka­te­go­riš­kai su­sie­ti, bet tie­siog vie­na­me pa­ke­te dėl to, kad te­ma yra ben­dra.

Leis­ki­te man jums pa­ro­dy­ti šio­kią to­kią mū­sų so­cia­li­nės po­li­ti­kos ret­ros­pek­ty­vą, kaip ji for­ma­vo­si per pas­ta­ruo­sius 20 me­tų. Jei­gu mes ieš­ko­tu­me ben­dro bruo­žo vi­sų Vy­riau­sy­bių nuo pat A. M. Bra­zaus­ko lai­kų, ko­kia gi prie­mo­nė bu­vo tai­ky­ta vi­sais lai­kais, aš sa­ky­čiau, kad mū­sų es­mi­nė, to­kia nuo­sek­liau­sia so­cia­li­nės po­li­ti­kos prie­mo­nė yra tei­sės dirb­ti su­tei­ki­mas ski­riant tam tik­ras iš­mo­kas ar pa­šal­pas nuo tų lai­kų, kai Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pri­ver­tė pa­keis­ti se­nat­vės pen­si­jos mo­kė­ji­mą ir lei­do pen­si­nin­kams dirb­ti ir gau­ti se­nat­vės pen­si­ją. At­si­me­na­te dar tuos lai­kus?

2017 me­tais bu­vo pri­im­tas, sa­ky­čiau, is­to­ri­nis spren­di­mas. Žmo­nės, gau­nan­tys pa­šal­pas ir kom­pen­sa­ci­jos už šil­dy­mą, la­bai bi­jo­da­vo dėl tų pa­šal­pų ne­te­ki­mo, jei­gu pra­dė­da­vo dirb­ti. 2017 me­tais mes ši­ta­me Sei­me pri­ėmė­me spren­di­mą, kad vis dėl­to pa­šal­pos ne­tu­rė­tų at­gra­sy­ti nuo dar­bo. Dar­bas, pa­pil­do­mos pa­ja­mos ar­ba in­di­vi­du­a­li veik­la yra tur­būt pa­grin­di­nis so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mo įran­kis. Su tuo vi­si su­tin­ka. La­bai daž­nai, ypač re­gio­nuo­se, su­tin­ka­me žmo­nes ir ver­sli­nin­kus, ku­rie sa­ko: na, kiek ga­li­ma tų pa­šal­pų mo­kė­ti, ko­dėl žmo­nės ne­ina dir­b­ti, jūs jų nie­kaip ne­pa­ska­ti­na­te. Aš drįs­čiau teig­ti, kad mū­sų so­cia­li­nės po­li­ti­kos is­to­ri­ja ro­do, kad mes kiek­vie­nais me­tais su­tei­kia­me vis pa­pil­do­mą tei­sę dirb­ti, gau­nant tam tik­ras pa­šal­pas.

2018 me­tais tai bu­vo vai­ko pi­ni­gai, ku­rie iš kar­to bu­vo įves­ti kaip uni­ver­sa­li prie­mo­nė ir jos ga­vi­mas nie­kaip ne­tu­ri jo­kio ry­šio su tė­vų pa­ja­mo­mis ir tė­vai ga­li ra­miai gau­ti pa­ja­mas ir gau­ti vai­ko pi­ni­gus.

2019 me­tais bu­vo pa­da­ry­tas spren­di­mas su vals­ty­bi­nė­mis pen­si­jo­mis, so­cia­li­nės glo­bos sis­te­ma ir­gi tu­rė­jo tą tie­sio­gi­nę pri­klau­so­my­bę nuo pa­ja­mų ir pa­šal­pų. Jū­sų Vy­riau­sy­bė, jū­sų dau­gu­ma pa­da­rė mo­ti­nys­tės, tė­vys­tės iš­mo­kos po­ky­čius ir da­bar, jau nuo pir­mų vai­ko au­gi­ni­mo me­tų, gau­nant pa­šal­pas, iš­mo­kas ga­li­ma dirb­ti.

Šian­dien mes kal­bė­jo­me apie sko­lų atos­to­gas (čia aš klaus­tu­ką pa­dė­jau). Ir li­ko tik­tai dvi sis­te­mos (gal ga­li­ma ki­tą skaid­rę?), ku­rios tos tei­sės dirb­ti ka­te­go­riš­kai ne­lei­džia, bū­tent gau­nant ne­dar­bo pa­šal­pą ir iš­anks­ti­nės pen­si­jos at­ve­ju. Jei­gu žmo­gus pa­si­pra­šė tos pen­si­jos, tai jo­kiu bū­du dirb­ti jis ne­ga­li.

Ma­no pa­siū­ly­mo es­mė yra pa­pras­ta. Aš siū­lau, kad… Mes vi­si ga­li­me ne­tek­ti dar­bo, ži­no­ki­te, de­vy­nis mė­ne­sius esa­me ap­sau­go­ti, tai yra, pir­mus tris mė­ne­sius gau­na­me di­des­nę iš­mo­ką, vė­liau ta iš­mo­ka ma­žė­ja. Tris pas­ku­ti­nius – sep­tin­tą, aš­tun­tą ir de­vin­tą – mė­ne­sius žmo­gus, prieš tai ga­vęs mi­ni­ma­lią al­gą, gau­na apie 390 eu­rų. Tai yra tik­rai ne­di­de­lės pa­ja­mos. Ma­no pa­siū­ly­mas: bū­tent tris pas­ku­ti­nius ne­dar­bo pa­šal­pos mė­ne­sius jau ne­be­leis­ti žmo­gui dirb­ti – leis­ti žmo­gui su­kur­ti sa­vo gal­būt in­di­vi­du­a­lią veik­lą, kaž­ko­kias mi­ni­ma­lias pa­ja­mas. Da­bar kiek­vie­nas eu­ras pa­pil­do­mų pa­ja­mų iš kar­to iš ta­vęs at­ima tas pa­šal­pas. Va­di­na­si, žmo­gus, ypač re­gio­nuo­se, yra to­kio­je di­le­mo­je – ar jam pa­si­lik­ti gau­nant be­dar­bio iš­mo­ką ir gau­ti tuos 390 eu­rų, ar­ba im­ti dirb­ti už 500, už 600 eu­rų kaž­kur ša­lia ir gau­ti tų pa­ja­mų iš dar­bo rin­kos. Kad to­kios di­le­mos ne­bū­tų, kad iš tie­sų žmo­gui bū­tų mo­ty­va­ci­ja, ga­vus še­šis mė­ne­sius iš­mo­kos, ne­be­draus­ti sau dirb­ti, ne­be­veng­ti mo­kė­ti mo­kes­čių, ne­be­ieš­ko­ti kaž­ko­kių gal­būt ne vi­sai le­ga­lių pa­ja­mų, šiuo at­ve­ju tai bū­tų di­džiu­lė pa­ska­ta, ypač re­gio­nuo­se, tai dar­bo rin­kos di­na­mi­kai ir nie­ko ne­kai­nuo­tų biu­dže­tui. Tai yra tie­siog siū­ly­mas, ku­ris iš­plau­kia iš mū­sų jau 20 me­tų tai­ko­mų įvai­rių prak­ti­kų įvai­rio­se ki­to­se sri­ty­se ir dėl įvai­rių pa­šal­pų rū­šių, kaip mi­nė­jau, nuo pen­si­jos iki vi­sai ne­se­niai pa­da­ry­to spren­di­mo dėl mo­ti­nys­tės. Ži­no­ma, ga­li bū­ti pik­tnau­džia­vi­mų, kiek­vie­no­je sri­ty­je bū­na pik­tnau­džia­vi­mų, bet aš ne­no­rė­čiau sie­ti ir da­ry­ti prie­lai­dos, kad vi­si žmo­nės pik­tnau­džiaus. Ne, dėl 300 eu­rų žmo­nės tik­rai ne­sė­di be dar­bo. Daž­niau­siai tai yra tik­rai su­dė­tin­gos si­tu­a­ci­jos, kai žmo­gui tik­rai sun­ku ras­ti ge­rai ap­mo­ka­mą dar­bą. Kur nors re­gio­ne dar­bai tik­rai ne­si­mė­to. Tai yra rim­ta pa­gal­ba. Žmo­gus tuos pi­ni­gus pri­ima kaip svar­bią sa­vo pa­ja­mų da­lį. La­bai bū­tų gai­la, jei žmo­nės ne­tek­tų rei­ka­lin­gų dar­bo įgū­džių bū­tent dėl to, kad gau­na be­dar­bio pa­šal­pą. Kaip ži­no­te, il­ga­lai­kių be­dar­bių pro­ble­ma yra di­džiu­lė. Mes ban­do­me vi­saip ją spręs­ti. Čia bū­tų kon­kre­tus įran­kis, ku­ris pa­dė­tų ją spręs­ti.

Ša­lia ei­na dar vie­nas įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­ris kon­cen­truo­ja­si į vy­res­nio am­žiaus be­dar­bius. Kaip mi­nė­jau, ga­li­ma pri­tar­ti vie­nam, ne­pri­tar­ti ki­tam. Aš siū­ly­čiau at­ski­rai bal­suo­ti dėl tų pro­jek­tų, jei­gu įma­no­ma, nes tik­rai ga­li su­si­da­ry­ti įvai­rių nuo­mo­nių. Ne­sie­ju jų ka­te­go­riš­kai, bet spren­džiu tą pa­čią pro­ble­mą. Kaip ži­no­te, vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms ne­te­kus dar­bo la­bai sun­ku jį ras­ti. Ką žmo­nės ren­ka­si? Jie ren­ka­si iš­anks­ti­nę pen­si­ją. Iš­anks­ti­nė pen­si­ja – sa­vęs pa­smer­ki­mas vi­sam gy­ve­ni­mui, nes bū­si­mos pen­si­jos są­skai­ta tu gau­ni iš­anks­ti­nę pen­si­ją.

Spren­džiant iš­anks­ti­nės pen­si­jos pro­ble­mą, spren­džiant ap­skri­tai vy­res­nio am­žiaus žmo­nių ne­dar­bo pro­ble­mą, ma­no pa­siū­ly­mas – šiek tiek pail­gin­ti ne­dar­bo iš­mo­kos mo­kė­ji­mą vy­res­niems be­dar­biams, tai yra žmo­nėms, ku­riems iki pen­si­jos li­ko ma­žiau ne­gu pen­ke­ri me­tai. Šiuo me­tu to­kia iš­mo­ka yra pra­tę­sia­ma 2 mė­ne­siams. Ma­no siū­ly­mas – iki 15 mė­ne­sių pra­tęs­ti tą ne­dar­bo drau­di­mą. Tai iš­spręs­tų, kaip mi­nė­jau, iš­anks­ti­nės pen­si­jos mo­ty­va­ci­jos pro­ble­mą, ma­žiau žmo­nių rink­tų­si iš­anks­ti­nę pen­si­ją. Jei­gu ga­lio­tų ma­no prieš tai pri­sta­ty­tas pro­jek­tas, žmo­nės ga­lė­tų ka­bin­tis į gy­ve­ni­mą ir ieš­ko­ti ko­kių nors da­li­nių pa­ja­mų, in­di­vi­du­a­lios veik­los, gau­ti tų pa­pil­do­mų pa­ja­mų ne­bi­jo­da­mi, kad pra­ras ne­dar­bo ap­sau­gą per be­dar­bio pa­šal­pą.

Su­pran­tu, kad žo­dis „pa­šal­pa“ su­ke­lia daug emo­ci­jų, daug to­kio ne­ga­ty­vu­mo tarp po­li­ti­kų, bet ne­pa­mirš­ki­me, kad kiek­vie­nas iš mū­sų bus ka­da nors vy­res­nio am­žiaus ir gal­vos apie iš­li­ki­mą dar­bo rin­ko­je. Mes pui­kiai ži­no­me, koks yra men­ta­li­te­tas, kaip rei­kia darb­da­viui svei­ko, jau­no, ver­žlaus, nuo­lat be­si­mo­kan­čio žmo­gaus, o tas vy­res­nis dar­buo­to­jas daž­nai ne­pa­si­ren­ka­mas dėl tam tik­rų su am­žiu­mi su­si­ju­sių sa­vy­bių. Tas mū­sų darb­da­vių men­ta­li­te­tas kol kas yra la­bai ne­pa­lan­kus vy­res­nio am­žiaus dar­buo­to­jams. To­dėl mes tu­ri­me jiems pa­dė­ti, leis­ti dirb­ti, ne­bi­jo­ti, kad žmo­gus gau­na kiek nors tos pa­šal­pos. Kaip mi­nė­jau, mes tu­ri­me da­bar čia skai­čius, kas tie 390 eu­rų? Aš ne­ti­kiu, kad dėl to­kios pa­šal­pos žmo­nės kaip nors spe­cia­liai pik­tnau­džiaus ir gy­vens iš tos pa­šal­pos. Tie­siog tai yra pa­pil­do­ma ap­sau­ga.

Mes ma­tė­me, kad „Kurk Lie­tu­vai“ su So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pas­ta­ruo­ju me­tu vyk­dė pro­jek­tą. Tik­rai yra ne­ma­žai pa­siū­ly­mų. Iš tarp­tau­ti­nės prak­ti­kos yra pa­teik­ta, kaip pa­dė­ti vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms dar­bo rin­ko­je – nuo mo­kes­ti­nių leng­va­tų iki spe­cia­li­zuo­tų mo­ky­mų. Čia bū­tų kon­kre­ti prie­mo­nė, ji la­bai pa­dė­tų tiems žmo­nėms, ku­rie dėl sa­vo dar­bo vie­tos iš­gy­ve­na, ku­rie iš­gy­ve­na dėl sa­vo pra­gy­ve­ni­mo, kai pra­ran­da dar­bą. Aš ma­ny­čiau, kad tai bū­tų pro­por­cin­ga prie­mo­nė. Ji ne­rei­ka­lau­tų di­de­lių iš­lai­dų, čia kal­ba­ma apie vie­ne­tus mi­li­jo­nų.

O, kaip mi­nė­jau, prieš tai ma­no pri­sta­ty­ta už­im­tu­mo po­li­ti­kos prie­mo­nė, ku­ri tie­siog leis­tų gau­ti pa­ja­mas, gau­nant pas­ku­ti­nius 3 mė­ne­sius ne­dar­bo iš­mo­ką, iš vi­so nie­ko ne­kai­nuo­tų.

PIRMININKAS. Pa­tei­ki­mas. Kaip ir siū­lė­te, dėl pro­jek­to bus ga­li­ma bal­suo­ti at­ski­rai…

T. TOMILINAS (DFVL). Ga­l yra klau­si­mų?

PIRMININKAS. …nors jie įra­šy­ti kar­tu. Kaip?

T. TOMILINAS (DFVL). Gal yra klau­si­mų?

PIRMININKAS. Klau­si­mų? Taip, taip, klau­si­mai tuoj bus. Pir­ma­sis klau­sia L. Sa­vic­kas. Nė­ra. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Šiek tiek dis­ku­ta­vo­me, ger­bia­mas ko­le­ga. Iš tik­rų­jų ne­si­no­rė­tų, kad tas įsta­ty­mas bū­tų su­pras­tas taip, kaip pas­ku­ti­nių mė­ne­sių lei­di­mas dirb­ti, kaip tam tik­ras prie­das per so­cia­li­nio drau­di­mo sis­te­mą už tai, kad še­šis mė­ne­sius ne­be­dir­bai. Šiuo at­ve­ju aiš­ku. Ar ne­ma­no­te, kad ša­lia to ga­lė­tų bū­ti ir­gi koks nors me­cha­niz­mas pa­tik­rin­ti as­me­nis, ku­rie ne­dir­bo? Pa­vyz­džiui, yra pa­klau­sios pro­fe­si­jos iš tik­rų­jų, gal­būt ji­sai dir­bo kur nors, tar­ki­me, ne­le­ga­liai iš tik­rų­jų. Ar ne­rei­kė­tų su­rink­ti to­kios in­for­ma­ci­jos ir tuos, ku­rie, pa­vyz­džiui, iš tik­rų­jų ne­dir­bo dėl to, kad gal­būt su­si­da­rė to­kios ap­lin­ky­bės, o ne dėl to, kad dir­bo kur ki­tur ne­le­ga­liai, bū­tų to­kia ga­li­my­bė bū­ti pre­mi­juo­tiems „Sod­ros“, o ne, tar­ki­me, im­tis ki­tų prie­mo­nių? Ačiū.

T. TOMILINAS (DFVL). La­bai ge­ras klau­si­mas. Čia aš pa­gir­siu jū­sų Vy­riau­sy­bę ir jū­sų dau­gu­mą, nes jūs per šią ka­den­ci­ją da­rė­te tas pa­stan­gas ir bū­tent šiuo me­tu pra­dė­jo funk­cio­nuo­ti tas mo­de­lis, kad, kai žmo­gus, ku­riam ke­lis kar­tus pa­siū­ly­ta, po to, kai jam pa­siū­ly­tas dar­bas pa­gal jo kom­pe­ten­ci­jas, jis ke­lis kar­tus at­si­sa­ko, tie­siog jis ne­ten­ka be­dar­bio sta­tu­so, kar­tu ir tos pa­čios pa­šal­pos. Tai yra pa­da­ry­ta šios Vy­riau­sy­bės, da­bar­ti­nės. Tai mes vi­si, man at­ro­do, plius mi­nus pa­lai­kė­me tą spren­di­mą. Aiš­ku, čia bu­vo šio­kių to­kių dis­ku­si­jų dėl įgy­ven­di­ni­mo niu­an­sų, bet pats prin­ci­pas, iš tie­sų tas ry­šys tarp siū­ly­mo dirb­ti ir be­dar­bio pa­šal­pos, iš­lik­tų. Tai at­si­ra­do at­ski­ros ka­te­go­ri­jos be­si­ren­gian­čių dar­bo rin­kai, kur tai­ko­mos pa­pil­do­mos prie­mo­nės. Tai šiuo at­ve­ju aš at­sa­kau taip, kad da­bar yra ne­ma­žai pa­da­ry­ta pa­stan­gų. Tai ma­no mo­de­lis tie­siog kei­čia ben­drą tą to­kį…

Mes, svars­ty­da­mi ko­mi­te­te, tik­rai ga­lė­tu­me ko­kias nors pa­pil­do­mas ap­sau­gas, pa­pil­do­mus sau­gik­lius ap­gal­vo­ti. Pa­vyz­džiui, dėl pa­ja­mų dy­džio. Jei­gu žmo­gus gaus di­džiu­lį at­ly­gi­ni­mą, tai bus la­bai keis­ta, kad jis tą iš­mo­ką pa­si­liks. Tai bū­tų ga­li­ma ap­gal­vo­ti. Tik­rai aš ne­for­suo­ju šio klau­si­mo, bet no­rė­čiau, kad mes pa­ga­liau pra­dė­tu­me kal­bė­ti apie re­a­lų įran­kį, kaip tuos va­di­na­muo­sius pa­šal­pi­nius pa­ska­tin­ti dirb­ti. Aš tai ma­tau re­a­liai. Kaip įgy­ven­din­si­me iki ga­lo, tai bus jau mū­sų dar­bo ko­mi­te­te pro­ble­ma.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Pranc­kie­tis.

V. PRANCKIETIS (LSF). Ačiū. Aš gal apie tu­ri­nį. Ma­nau, kad iš­dis­ku­tuo­si­te ko­mi­te­te la­bai pui­kiai, bet aš no­riu kreip­tis į jus ir pa­klaus­ti. Jei­gu aš kreip­čiau­si į jus „jau­nuo­li“ tur­būt bū­tų re­ak­ci­ja la­bai keis­ta? Ne apie tai, bet jūs du kar­tus sa­vo pri­sta­ty­mo me­tu pa­mi­nė­jo­te se­nat­vės pen­si­ją. Tai ta­da jau aš re­a­guo­ju į tai, kad tai yra dis­kri­mi­na­ci­ja pa­gal am­žių, bet jūs pa­sa­kė­te vi­siš­kai taip, kaip yra įvar­din­ta Kon­sti­tu­ci­jo­je. Ar ne­ma­no­te, kad taip, kaip pa­si­tai­sė­te vė­liau ir pa­sa­kė­te „vy­res­nio am­žiaus“, tai jau bū­tų vis­kas gal ir ge­rai? Ar ne­ma­no­te, kad mums rei­kė­tų pra­dė­ti dis­ku­si­jas, kei­čiant Kon­sti­tu­ci­jos 52 straips­nį, kur iš­brau­kia­mas žo­dis „in­va­li­du­mo“, bet ten yra įra­šy­ti du žo­džiai: „se­nat­vės ir in­va­li­du­mo pen­si­jos“? Tai pra­tę­siu tą dis­ku­si­ją apie Kon­sti­tu­ci­ją ir ma­nau, kad dis­kri­mi­na­ci­ja pa­gal am­žių taip pat ga­lė­tų bū­ti iš­brauk­ta iš Kon­sti­tu­ci­jos, kaip ir dis­kri­mi­na­ci­ja dėl ne­įga­lu­mo. Ačiū. Jei­gu ko­men­tuo­si­te, ma­lo­niai lauk­siu.

T. TOMILINAS (DFVL). La­bai ačiū, Vik­to­rai. Tik­rai toks nau­jas pa­siū­ly­mas, aš jo ne­su gir­dė­jęs, bū­tent dėl ter­mi­no nau­do­ji­mo. Bet aš esu ša­li­nin­kas po­li­ti­nio ko­rek­tiš­ku­mo, ma­nau, kad tai yra šiuo­lai­ki­nės po­li­ti­nės bran­dos ir ci­vi­li­za­ci­jos po­žy­mis. Mes tik­rai, jei­gu ga­li­me kaip nors ne­įžeis­ti vie­nos ar ki­tos gru­pės žmo­nių, tai tu­ri­me jos ne­įžeis­ti. Šian­dien mes daug dis­ku­tuo­ja­me apie an­ti­se­mi­tiz­mą šia­me Sei­me. Tai iš tie­sų aš jums pri­ta­riu, tik­rai bal­suo­siu už, jei­gu tik pa­siū­ly­si­te, da­ry­ki­me tai.

PIRMININKAS. Klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­s ko­le­ga, čia kon­kre­tus pa­vyz­dys. Tar­ki­me, po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo įvyks­ta, kaip da­bar sa­vi­val­do­je įvy­ko, rin­ki­mai – da­lis gau­na ne­dar­bo iš­mo­ką dėl to, kad re­gist­ra­vo­si Dar­bo bir­žo­je, bet ne­ima Sei­mo na­rio… tai yra, at­si­pra­šau, ta­ry­bos na­rio at­ly­gi­ni­mo už dar­bą ta­ry­bo­je. Kaip da­bar? Jiems gal bus nau­din­ga? Kaip jūs ver­tin­tu­mė­te? Ak­ty­vus žmo­gus lyg ir ga­lė­tų dirb­ti, ta­čiau jis pa­si­skai­čiuos, kad jam bus nau­din­ga gau­ti pa­pil­do­mai tuos 390 eu­rų, ku­riuos mes ma­to­me pas­ku­ti­nius 3 mė­ne­sius, plius ta­ry­bos na­rio at­ly­gi­ni­mą, ir jis sa­kys: man tik­rai ne­tiks­lin­ga dirb­ti. Kaip jūs to­kią si­tu­a­ci­ją ver­tin­tu­mė­te?

T. TOMILINAS (DFVL). Ma­to­te, aš la­bai dve­jo­pai ver­ti­nu tą si­tu­a­ci­ją, kad vi­sais at­ve­jais žmo­gus pik­tnau­džiau­ja. Mes ne­tu­ri­me spren­di­mo, ką da­ry­ti su daugybe žmo­nių, ku­rių kva­li­fi­ka­ci­ja ne­ati­tin­ka dar­bo rin­kos. Mes ieš­ko­me spren­di­mų, kaip juos pa­ska­tin­ti per­si­kva­li­fi­kuo­ti. Jei­gu vie­nam ar ki­tam žmo­gui tam tik­ro­je si­tu­a­ci­jo­je gau­na­ma be­dar­bio pa­šal­pa yra ke­lias į nau­jos kva­li­fi­ka­ci­jos įgi­ji­mą per skai­ty­mą, per su­au­gu­sių­jų švie­ti­mą, per kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mą, tai aš ne­ma­tau čia di­de­lės tra­ge­di­jos, nes mes pa­gal vi­sas sta­tis­ti­kas tu­ri­me blo­giau­sius įgū­džių ro­dik­lius. Dar bu­vo ra­šo­ma to­kia Įgū­džių stra­te­gi­ja ir EBPO mums baks­no­jo, kad yra pro­ble­mų dėl įgū­džių si­tu­a­ci­jos ir yra di­džiu­lė ri­zi­ka dėl ro­bo­ti­za­ci­jos ir dėl dar­bo vie­tų pra­ra­di­mo. To­dėl taip, be­dar­bio pa­šal­pa kar­tais kai ku­riems žmo­nėms tam­pa tuo tram­pli­nu į nau­ją kva­li­fi­ka­ci­ją, į per­si­kva­li­fi­ka­vi­mą ir nau­jų rin­kų pa­ieš­ką. Ga­lų ga­le, kai žmo­gus tam­pa ver­sli­nin­ku, jis tu­ri pir­miau­sia su­si­kur­ti tam tik­rą pa­grin­dą, kad už­si­dirb­tų, ne­ži­nau, bū­si­mus klien­tus, bent jau klien­tų ra­tą su­si­ras­tų, nes, ži­no­te, kai pra­de­di dirb­ti, iš kar­to mo­kes­čius mo­kė­ti rei­kia ir taip to­liau, tai yra pro­ble­ma. To­dėl taip, dar­bo pa­šal­pa kar­tais žmo­nėms tam tik­rą gy­ve­ni­mo lanks­tu­mą su­tei­kia.

Kal­bant apie tai, ar ta­ry­bos na­rio… na, si­tu­a­ci­ja su ta­ry­bos na­riu. Jei­gu jis yra gar­bin­go am­žiaus ir at­lie­ka tą sa­vo funk­ci­ją, ne­ži­nau, ar tai di­de­lė pro­ble­ma? Bet taip, te­oriš­kai ga­lė­tų vi­so­kių pik­tnau­džia­vi­mų at­si­ras­ti. Nuo to mes ne­sa­me ap­sau­go­ti ir siū­ly­čiau net ne­si­kon­cen­truo­ti į tas si­tu­a­ci­jas, kai žmo­gus aki­vaiz­džiai el­gia­si sa­vo nau­dai. O tie 3 mė­ne­siai nė­ra il­gas lai­kas.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis klau­sia L. Sluš­nys.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Ačiū. Šiaip gra­žūs no­rai ir min­tys iš tie­sų pa­ge­rin­ti gy­ve­ni­mą, bet jau da­bar ver­slas de­juo­ja ir la­bai daug nu­si­skun­di­mų (tik­rai la­bai ne­ma­žai ben­drau­ju su ver­sli­nin­kais), kad dėl mū­sų ne­dar­bo iš­mo­kų kai ku­rie dar­buo­to­jai, pa­vyz­džiui, la­bai ra­miai me­ta dar­bą, la­bai ra­miai, nes mes mo­ka­me pa­kan­ka­mai ge­ras ne­dar­bo iš­mo­kas, ei­na gau­ti tos iš­mo­kos ir ra­miai už­si­i­ma sa­vo veik­lo­mis. Pa­da­ro ši­tą lan­gą tiek, kiek jiems pa­to­gu, ta­da vėl at­ei­na, pa­dir­ba tiek, kiek yra pa­to­gu, ir vėl grįž­ta į tą pa­tį. To­kį cik­lą jau ga­li­ma kai ku­rio­se, aš ži­nau, įmo­nė­se da­ry­ti. Pir­miau­sia ar ne­rei­kė­tų ša­lia dar anks­čiau ma­žin­ti pa­ja­mų? Vie­nas va­rian­tas – ma­ži­na­me pa­ja­mas.

Dar no­rė­čiau su­ži­no­ti, ar ne­at­ro­do, ar čia ne­bus tam tik­ra ga­li­my­bė dar dau­giau suk­čiau­ti – ra­miai gau­nu ne­dar­bo iš­mo­ką ir ša­lia už­si­i­mu sa­vo veik­la? Ačiū.

T. TOMILINAS (DFVL). Ma­no prie­lai­da yra, kad prie­šin­gai – tai bus pa­ska­ta bū­tent le­ga­liai dirb­ti, ne­suk­čiau­ti, ne­ieš­ko­ti ko­kių nors iš­ei­čių for­mi­nant, ne­ži­nau, pa­ja­mas ko­kių nors gi­mi­nių ir pa­na­šiai. Man at­ro­do, kad jei­gu kaž­kas rin­ko­je vyks­ta, tai la­bai rei­kė­tų su­si­telk­ti ir gal­vo­ti, ko­dėl tai vyks­ta, o gal tai net ko­kią nors nau­dą ne­ša? Aš ne­su la­bai toks jau ka­te­go­riš­kas drau­di­mų, ri­bo­ji­mų ša­li­nin­kas. Kar­tais rei­kia žiū­rė­ti į re­a­lią si­tu­a­ci­ją ir kaip re­a­liai žmo­nės gy­ve­na. Kaip aš mi­nė­jau, jei­gu žmo­nės iš­nau­do­ja ne­dar­bo si­tu­a­ci­ją sa­vo kva­li­fi­ka­ci­jai to­bu­lin­ti ir pa­kei­čia pro­fe­si­ją, su­ku­ria ver­slus… Ka­da jiems tuos ver­slus kur­ti – kai jie nuo 8 va­lan­dos iki 17 va­lan­dos dir­ba, pas­kui vai­kai, ka­da jie tuos ver­slus tu­ri su­kur­ti? Mes taip, ži­nai, ska­ti­na­me žmo­nes: ieš­ko­ki­te ga­li­my­bių, už­si­dirb­ki­te pa­tys, kur­ki­te sa­vo ver­sliu­kus, o ka­da? Čia tie 3 mė­ne­siai yra tas lai­kas, kai tu jau ga­li kaž­ką pra­dė­ti. Gal­būt tu bū­si ne­pel­nin­gas dar tuos 3 mė­ne­sius, ar ne, bet tu kaž­ko­kį mi­ni­ma­lų sau­gu­mą jau­si, nes tie pi­ni­gai, ne­ži­nau, 400 eu­rų, 500 eu­rų, kap­sės tik tuos 3 mė­ne­sius.

Ger­bia­mas Li­nai, aš ne­ga­liu pa­teik­ti uni­ver­sa­laus re­cep­to, kaip ap­si­sau­go­ti nuo pik­tnau­džia­vi­mo. Jis bus, bu­vo ir bus, bet ši­ta kon­kre­ti prie­mo­nė, ma­no gal­va, kaip tik pa­dės žmo­nėms kur kas efek­ty­viau įsi­trauk­ti į dar­bo rin­ką, kur kas grei­čiau, ne­gu yra da­bar, ir bū­tent at­lieps nuo­la­ti­nius ver­sli­nin­kų nuo­gąs­ta­vi­mus, kad jiems rei­kia kon­ku­ruo­ti su ne­dar­bo pa­šal­pa, ku­ria ab­so­liu­čiai kategoriškai 9 mė­ne­sius už­drau­džia­ma dirb­ti.

PIRMININKAS. Dė­kui, klau­si­mai baig­ti. Mo­ty­vai dėl pir­mo­jo pro­jek­to. A. Vin­kus – už.

A. VINKUS (LVŽSF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, tie ko­le­gos, ku­rie pa­tei­kė ši­tą įsta­ty­mo pa­tai­są, no­ri pa­si­rū­pin­ti be­dar­biams ir vy­res­nio am­žiaus as­me­nims, ku­riems iki pen­si­nio am­žiaus li­ko ma­žiau nei pen­ke­ri me­tai, pra­gy­ven­ti bū­ti­nų pa­ja­mų už­tik­ri­ni­mu. To­kį pa­si­rin­ki­mą pro­jek­to au­to­riai pa­grin­dė tuo, kad ki­tų gru­pių skur­do ri­zi­kai val­dy­ti jau yra įgy­ven­din­tos ati­tin­ka­mos prie­mo­nės: so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų per­tvar­ka, įdieg­tos uni­ver­sa­lios iš­mo­kos šei­moms su vai­kais ir vie­ni­šiems as­me­nims. Už­pra­ei­tų me­tų duo­me­ni­mis, be­dar­bių, pa­ty­ru­sių skur­do ri­zi­ką, pro­cen­tas yra aukš­čiau­sias, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis pa­žei­džia­mo­mis gru­pė­mis.

Pro­jek­te siū­lo­ma nu­ma­ty­ti tei­sę be­dar­biams nuo iš­mo­kos ga­vi­mo 6 mė­ne­sio gau­ti šią iš­mo­ką ir įsi­dar­bi­nus ar pra­dė­jus in­di­vi­du­a­lią veik­lą. Da­bar, ga­vus nors kiek pa­ja­mų, iš­mo­kų mo­kė­ji­mas nu­trau­kia­mas, žmo­nės ar­ba dir­ba ne­le­ga­liai, ar­ba ne­ro­do jo­kios ini­cia­ty­vos ieš­ko­ti dar­bo.

Pra­džio­je aš mi­nė­jau, kad kei­čia­ma­me įsta­ty­mo pro­jek­te siū­lo­mi tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo pa­to­bu­li­ni­mai as­me­nims, kai iki pen­si­nio am­žiaus li­ko ma­žiau kaip pen­ke­ri me­tai. Su­ras­ti jiems dar­bą be­veik ne­įma­no­ma. Nors to­kiems as­me­nims mak­si­ma­liai so­cia­li­nio drau­di­mo ne­dar­bo iš­mo­ka ga­li bū­ti pra­tęs­ta nuo 9 iki 11 mė­ne­sių, bet pas­ku­ti­niais mė­ne­siais ji su­ma­ži­na­ma iki la­bai ne­di­de­lės bu­vu­sių pa­ja­mų da­lies, o pra­dė­jus dirb­ti nu­trau­kia­ma. Pro­jek­te siū­lo­ma as­me­nims, ku­riems iki pen­si­jos li­ko ma­žiau nei pen­ke­ri me­tai, ne­dar­bo iš­mo­kos mo­kė­ji­mą pra­tęs­ti iki 15 mė­ne­sių ir mo­kė­ji­mo ne­nu­trauk­ti, nors as­muo pra­de­da gau­ti pa­pil­do­mų dar­bo ar ver­slo pa­ja­mų.

At­si­žvel­gęs į tai, kad pa­dė­tis ge­ri­na­ma tiek be­dar­biams, tiek prieš­pen­si­nio am­žiaus žmo­nėms, pro­jek­tą pa­lai­kau ir agi­tuo­ju jus bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Prieš – M. Na­vic­kie­nė.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pir­miau­sia no­rė­čiau kreip­tis į ko­le­gą T. To­mi­li­ną. Aš tur­būt ga­liu su­pras­ti, ko­dėl jūs siū­lo­te ši­tą spren­di­mą – yra sie­kis, kad kuo dau­giau žmo­nių grįž­tų į dar­bo rin­ką, bet, man at­ro­do, to­kiu siū­ly­mu jūs ne­tei­sin­gu ke­liu ei­na­te, dėl to pa­si­sa­kau prieš šiuos pro­jek­tus.

Vi­sų pir­ma tur­būt ir są­vo­kų pras­me. Na, ar jūs ma­tė­te ka­da nors dir­ban­tį be­dar­bį? Ar­ba žmo­gus dir­ba, ar­ba ne­dir­ba. Tai čia vie­nas da­ly­kas. Jei­gu mes kal­ba­me apie ne­dar­bo iš­mo­ką, ji­nai tu­rė­tų bū­ti nu­kreip­ta į ne­dir­ban­čius žmo­nes. Taip pat yra su­pla­ka­mos pa­ra­mos ir drau­di­mo sis­te­mos.

Da­bar aš no­rė­čiau dar ko­le­gą ger­bia­mą A. Vin­kų re­fe­ruo­ti. Vis dau­giau so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jų grįž­ta į dar­bo rin­ką to­dėl, kad dirb­ti ap­si­mo­ka ir so­cia­li­nė pa­ra­ma, bū­tent so­cia­li­nės iš­mo­kos įsi­dar­bi­nus, jos ne­su­sto­ja, dar 12 mė­ne­sių po įsi­dar­bi­ni­mo yra mo­ka­ma pa­pil­do­ma so­cia­li­nė pa­šal­pa tam, kad iš­lik­tų pa­ska­ta dirb­ti, kad žmo­gus įsi­tvir­tin­tų dar­bo rin­ko­je. Tai šio­mis prie­mo­nė­mis mes ga­li­me im­ti spręs­ti, ta­čiau jo­kiu bū­du ne­ska­tin­da­mi ar­ba ne­pai­nio­da­mi da­ly­kų. Jei­gu yra ne­dar­bo drau­di­mas, tai yra ne­dar­bo drau­di­mas. Ir ki­to­mis prie­mo­nė­mis mes ga­li­me pa­dė­ti tiems žmo­nėms įsi­tvir­tin­ti dar­bo rin­ko­je, bū­ti mo­ty­vuo­tiems jo­je lik­ti. To­dėl ne­pri­tar­čiau.

Taip pat Ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas dėl iš­mo­kos truk­mės pra­tę­si­mo prieš­pen­si­nio am­žiaus as­me­nims yra tai­ko­mas ir šiuo me­tu, pra­tę­sia­mas 2 mė­ne­siams. „Sod­ros“ duo­me­ni­mis, prieš­pen­si­nio am­žiaus ne­dar­bo iš­mo­kos ga­vė­jų da­lis nuo vi­sų ap­draus­tų­jų neiš­si­ski­ria iš ki­tų am­žiaus gru­pių – yra 5,1 %, o vi­dur­kis yra 6 %.

Ko­le­gos, aš bi­jau, kad tas rei­ka­la­vi­mas dar 6 mė­ne­sius iš­bū­ti Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je tam, kad to­liau gau­tum ne­dar­bo drau­di­mo iš­mo­ką, ne tik su lo­gi­ka pra­si­len­kia, bet ir ga­li kaip tik mo­ty­vuo­ti žmo­nes, ku­rie ga­li grįž­ti į dar­bo rin­ką, il­giau už­si­bū­ti Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je. Kvies­čiau ne­pri­tar­ti bū­tent šiai prie­mo­nei.

PIRMININKAS. Dėl ki­to pro­jek­to (tuoj per­jung­si­me) dėl mo­ty­vų už už­si­ra­šė L. Ku­ku­rai­tis. Pra­šau.

L. KUKURAITIS (DFVL). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Kvie­čiu pri­tar­ti šiam pa­siū­ly­mui, šiems pro­jek­tams. Tik­rai pa­siū­ly­mai yra sis­te­mi­niai. To­kio­je sis­te­mo­je, kaip pri­sta­tė To­mas, yra vi­sos so­cia­li­nės iš­mo­kos: so­cia­li­nės pa­šal­pos, vai­ko prie­žiū­ros atos­to­go­se esan­tys as­me­nys. Vi­si ga­li dirb­ti ir gau­ti pa­šal­pas, gau­ti iš­mo­kas, gau­ti ki­tas pa­ja­mas. Pa­lik­ti be­dar­bius be tei­sės dirb­ti, ypač pas­ku­ti­nį treč­da­lį, tai yra tie­siog juos dis­kri­mi­nuo­ti vi­sų ki­tų gru­pių at­žvil­giu.

At­sa­kant mi­nist­rei. Dir­ban­tis be­dar­bis skam­ba ne blo­giau ne­gu dir­ban­tis, so­cia­li­nes pa­šal­pas gau­nan­tis ar­ba dir­ban­tis be­dar­bis skam­ba ne blo­giau ne­gu esan­tis atos­to­go­se ir dir­ban­tis, tai yra vai­ko prie­žiū­ros atos­to­go­se ir dir­ban­tis. Šias sis­te­mas mes tu­ri­me, jos jau eg­zis­tuo­ja. Ko­dėl mes iš­ski­ria­me be­dar­bius, nors no­ri­me la­biau­siai, kad jie dirb­tų? Mes juos iš­ski­ria­me ir ne­duo­da­me jiems tei­sės už­si­dirb­ti.

Tai­gi at­sa­kant tiems, ku­rie už­da­vė klau­si­mus, mū­sų ne­dar­bo iš­mo­kos nė­ra ma­žos, bet jos ma­žė­ja kas tris laip­tus: po pir­mų 3 mė­ne­sių, po an­tro tre­je­to ir ta­da tre­čio­ji… Žmo­nės jau lie­ka su to­kio­mis ma­žes­nė­mis pa­ja­mo­mis. Jei­gu jie su to­kio­mis lie­ka, va­di­na­si, mes ne­da­ro­me pa­ska­tos jiems dirb­ti, jie pri­pran­ta prie ma­žų pa­ja­mų. Mes žmo­nes tam tik­ra pras­me įka­li­na­me, nes jie no­ri gau­ti pa­ja­mas ir ne­dir­ban­tys ne­ga­li ro­dy­ti sa­vo ki­tų pa­ja­mų. Šia pras­me mes da­ro­me meš­kos pa­slau­gą vi­sai sis­te­mai ir tiems žmo­nėms.

Siū­ly­mas spren­džia ir dėl ne­le­ga­laus dar­bo – žmo­nės pra­dės lįs­ti iš še­šė­lio, ir dėl žmo­nių pa­ska­tos grįž­ti kiek ga­li­ma grei­čiau į dar­bą. Dėl to lai­mės vi­sa ša­lis.

Taip pat pas­ku­ti­nis sa­ki­nys. Tai pra­tę­sia il­ga­lai­kės iš­anks­ti­nės pen­si­jos dis­ku­si­ją, ku­rią mes tu­rė­jo­me pra­ėju­sią sa­vai­tę. Bu­vo klau­si­mas: jei­gu pri­ėmė­me tą įsta­ty­mą, ko­dėl mes iš­vis ne­pa­nai­ki­na­me iš­anks­ti­nių pen­si­jų? Šis įsta­ty­mas su­da­ry­tų mums są­ly­gas at­si­sa­ky­ti iš­anks­ti­nių pen­si­jų, jei­gu prieš pen­si­jas leis­tu­me žmo­nėms gau­ti il­ges­nę ne­dar­bo iš­mo­ką. Tam rei­kė­tų da­bar­ti­nia­me eta­pe pri­tar­ti, gau­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dą ir te­gu SRDK su­tvar­ko. Dė­kui.

PIRMININKAS. M. Na­vic­kie­nė – prieš.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ko­le­gos, aš ma­nau, kad čia su­pla­kė­te jau krū­vą ini­cia­ty­vų: iš­anks­ti­nes pen­si­jas, ne­dar­bo drau­di­mą, so­cia­li­nes iš­mo­kas. Tiks­lai lyg ir ge­ri, bet yra la­bai sti­chiš­ka ar­gu­men­ta­ci­ja.

Žiū­rė­ki­te, man at­ro­do, mū­sų vi­sų ben­dras tiks­las, kad žmo­nės kuo grei­čiau grįž­tų į dar­bo rin­ką, bū­da­mi Už­im­tu­mo tar­ny­bos klien­tais ar­ba ap­skri­tai še­šė­li­nė­je dar­bo rin­ko­je. Tam šian­dien pa­tei­kė­me le­ga­laus dar­bo pro­jek­tus.

Jei­gu jau žmo­gus yra re­gist­ruo­tas Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je po vi­sų Už­im­tu­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų, tie, ku­rie yra pa­si­ren­gę dar­bo rin­kai, pa­pras­tai jie į dar­bo rin­ką grįž­ta per 3–5 mė­ne­sius, il­giau ne­už­si­bū­na. Jei­gu mes kal­ba­me apie ne­pa­si­ruo­šu­sius dar­bo rin­kai, jiems yra rei­kalin­ga krū­va pa­pil­do­mų so­cia­li­nių pa­slau­gų. Jų ir­gi sa­vi­val­dy­bė­se mes ieš­ko­me, kad žmo­nės ak­ty­vuo­tų­si.

Bet tai, kad jūs siū­lo­te 6 mė­ne­sius iš­bū­ti už­si­re­gist­ra­vus Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je, kad po to pa­pil­do­mai dar gau­tum su­ma­žė­ju­sios iš­mo­kos ga­ba­liu­ką, tik iš vie­nos pu­sės ska­ti­na ei­ti į dar­bo rin­ką, iš ki­tos – iš­bū­ti 6 mė­ne­sius. Man at­ro­do, tai, kad so­cia­li­nė pa­ra­ma ir to­liau ga­lio­ja įsi­dar­bi­nan­tiems pa­žei­džia­mų gru­pių na­riams, kad jau yra at­ski­ri są­ra­šai, yra so­cia­li­nės pa­s­lau­gos, jau yra ge­ra kryp­tis. Aš tie­siog ma­nau, kad su šiuo pa­siū­ly­mu jūs, pa­tys to ne­no­rė­da­mi, ga­li­te de­mo­ty­vuo­ti Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je esan­čius žmo­nes į dar­bo rin­ką grįž­ti grei­čiau ne­gu per 6 mė­ne­sius. To­dėl tik­rai ra­gi­nu ieš­ko­ti tie­siog ki­tų bū­dų.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, pra­šau vi­sus už­im­ti sė­di­mas vie­tas, nes da­bar bus bal­sa­vi­mų ma­ra­to­nas ir bal­suo­si­me grei­tuo­ju bū­du, tad tik­rai ne­spė­si­te bė­gio­ti iš už­ku­li­sių į bal­sa­vi­mo vie­tą. Bal­suo­si­me ei­lės tvar­ka, kaip pro­jek­tai įra­šy­ti dar­bo­tvar­kėje. Dėl dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mo, kaip bu­vo mi­nė­ta, bal­suo­ti ne­rei­kia. Tai yra šių me­tų Biu­dže­to įsta­ty­mo pa­tai­sų pir­ma­sis svars­ty­mas. Po jo nė­ra bal­suo­ja­ma.

 

12.34 val.

Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 2, 5, 6, 8, 9, 91, 10, 12, 121, 15, 17, 21, 22, 23, 26, 30, 43 straips­nių ir II sky­riaus pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 31 straips­niu įsta­ty­mo Nr. XIV-1942 1, 13, 15, 16, 17 ir 19 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2984(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Pir­ma­sis pro­jek­tas, dėl ku­rio bal­suo­ja­ma, yra dar­bo­tvarkės 2-3 klau­si­mas – Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo dau­ge­lio straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Svars­ty­mo sta­di­ja. Bu­vo gau­tos Sei­mo na­rio A. Ma­tu­lo pa­tai­sos. Ko­mi­te­tas joms pri­ta­rė iš da­lies. Pa­tai­sų au­to­rių, kiek iš­si­aiš­ki­no­me, ten­ki­na.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ten­ki­na, nes ko­mi­te­tas vien­bal­siai pri­ta­rė iš da­lies. Aš su­tin­ku su to­kiu ver­ti­ni­mu ir ne­rei­ka­lau­ju bal­suo­ti.

PIRMININKAS. Tai­gi čia bal­suo­ti pa­pil­do­mai dėl pa­siū­ly­mų ne­rei­kia, bal­suo­si­me dėl ko­mi­te­to iš­va­dos pri­tar­ti pro­jek­tui po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 122: už – 97, prieš – 1, su­si­lai­kė 24. Po svars­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

 

12.36 val.

Kau­no lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos įsta­ty­mo Nr. I-1591 3, 7 ir 8 straips­nių pakeitimo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3256 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

To­liau dar­bo­tvarkės 2-6 klau­si­mas – Kau­no lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pa­tei­ki­mas.

Bal­sa­vo 127: už – 120, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 7. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Pa­grin­di­nis bū­tų Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Svars­ty­mo da­ta – gruo­džio 14 die­na. Fik­suo­ja­me, kad pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

 

12.37 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo Nr. VIII-729 22 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3202(2) (svars­ty­mo tęsi­nys)

 

To­liau dar­bo­tvarkės 2-7 klau­si­mas – Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo 22 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3202(2). Svars­ty­mo sta­di­ja.

Už – 125, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

12.37 val.

Sa­va­no­riš­kos veik­los įsta­ty­mo Nr. XI-1500 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3014(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

To­liau dar­bo­tvarkės 2-8 klau­si­mas – Sa­va­no­riš­kos veik­los įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Svars­ty­mo sta­di­ja.

Bal­sa­vo 128: už – 114, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 14. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

12.38 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 721, 73, 753, 77, 85 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo papildymo 641 straips­niu įsta­ty­mo Nr. XIV-1257 24, 29 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 241 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3137(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mas – Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tas. Svars­ty­mo sta­di­ja.

Už – 126, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Po svars­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

 

12.38 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų su­tar­ties dėl savitar­pio tei­si­nės pa­gal­bos bau­džia­mo­sio­se by­lo­se ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3086(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-11 klau­si­mas – įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų su­tar­ties dėl sa­vi­tar­pio tei­si­nės pa­gal­bos bau­džia­mo­sio­se by­lo­se ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3086(2). Svars­ty­mo sta­di­ja.

Už – 127, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Po svars­ty­mo ra­ti­fi­ka­vi­mui pri­tar­ta.

 

12.39 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų su­tar­ties dėl ekstra­di­ci­jos ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3087(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas pro­jek­tas – su­tar­tis su Jung­ti­niais Ara­bų Emy­ra­tais dėl eks­tra­di­ci­jos. Svars­ty­mo sta­di­ja.

Bal­sa­vo 129: už – 127, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Pri­tar­ta.

 

12.39 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų su­tar­ties dėl nuteis­tų­jų per­da­vi­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3088(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ir pas­ku­ti­nė su­tar­tis – dėl nu­teis­tų­jų per­da­vi­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo. Svars­ty­mo sta­di­ja.

Už – 128, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

12.40 val.

Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 2, 61, 10, 13, 22 ir 24 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3094(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-14 klau­si­mas – Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­sos. Svars­ty­mo sta­di­ja.

Už – 111, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 11. Pro­jek­tui pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

12.40 val.

Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo Nr. IX-2066 2, 9, 16, 17, 23, 24, 35, 39, 56, 57, 59, 60, 64, 66, 67, 68, 69 straips­nių ir ke­tu­rio­lik­to­jo skir­snio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2795(2), Me­dia­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-1702 4, 5 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIVP-2796(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

To­liau dvie­jų pro­jek­tų pa­ke­tas – Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo pa­tai­sos ir Me­dia­ci­jos įsta­ty­mo pa­tai­sos. Taip pat svars­ty­mo sta­di­ja.

Už – 125, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Pro­jek­tams pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

12.41 val.

At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo Nr. VIII-397 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2995(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Svars­ty­mo sta­di­ja.

Už – 78, prieš – 1, su­si­lai­kė 46. Pro­jek­tui pri­tar­ta po svars­ty­mo.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Aš tik­rai ne­no­riu pri­tar­ti, kad mi­nė­tu­me K. Bar­to­še­vi­čiaus die­ną.

12.41 val.

Už­im­tu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2470 2, 4, 51, 16, 17, 20, 24, 25, 301, 302, 31, 32, 35, 38, 393, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 481, 50 straips­nių ir IV sky­riaus pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3257, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 627, 628, 663 ir 736 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3258, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 95, 3621, 589 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo bei 961 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3259, Sta­ty­bos įsta­ty­mo Nr. I-1240 ket­vir­to­jo skir­snio pava­di­ni­mo ir 221 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3260, Mo­kes­čių admi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. IX-2112 401 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3261, Vals­ty­bės įmo­nės Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės dar­buo­to­jų pa­pil­do­mų už­im­tu­mo ir so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų įsta­ty­mo Nr. IX-1541 4 ir 5 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3262, Ga­ran­ti­jų dar­buo­to­jams jų darb­da­viui ta­pus ne­mo­kiam ir ilga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų įsta­ty­mo Nr. XII-2604 1 ir 31 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 92 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3263, Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos įsta­ty­mo Nr. IX-1768 pa­pil­dy­mo 132 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3264, Nedar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1904 7 ir 15 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3265 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

PIRMININKAS. Dar­bo­tvarkės 2-18 klau­si­mų pa­ke­tas, iš vi­so de­vy­ni pro­jek­tai. Pir­ma­sis yra Už­im­tu­mo įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tas, ki­tų ne­var­din­siu. Bal­suo­ja­me už vi­są pa­ke­tą, ar pri­ta­ria­me po pa­tei­ki­mo?

Už – 113, prieš – 1, su­si­lai­kė 12. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo.

Dėl pir­mo­jo pro­jek­to kaip pa­grin­di­nis bū­tų siū­lo­mas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so pa­tai­sų pro­jek­tui kaip pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Toks pats ko­mi­te­tų rin­ki­nys Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­tai­sų pro­jek­tui. Ki­tiems pro­jek­tams kaip pa­grin­di­nis bū­tų So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Svars­ty­mo da­ta – gruo­džio 12 die­na. Ga­li­me fik­suo­ti, kad pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Čia, ma­tau, tik vie­no­je vie­to­je yra klai­da, kur dar­bo­tvarkės 2-18.3 ir 2-18.2 klau­si­mai, pa­ra­šy­ta, kad svars­ty­tume pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Tai fik­suo­ja­me, kad vi­sus pro­jek­tus nu­ma­to­ma svars­ty­ti gruo­džio 12 die­ną.

Dar­bo­tvarkės 2-19 klau­si­mas. Kaip au­to­rius pra­šė… A. Vin­kus, re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

A. VINKUS (LVŽSF). Re­pli­ka po Už­im­tu­mo įsta­ty­mo bal­sa­vi­mo. No­riu pa­sa­ky­ti vi­siems ora­to­riams, ku­rie čia ko­men­ta­vo tą įsta­ty­mą, pa­sa­ky­ti la­bai kul­tū­rin­gai, ra­miai, kad kiek­vie­no ora­to­riaus pa­si­sa­ky­me bu­vo lo­gi­kos. To­dėl ko­kį ran­gą be­užim­tų žmo­gus, tar­ti, kad čia nė­ra lo­gi­kos, tai bū­tų per daug drą­su.

An­tra. Aš kal­bė­jau di­de­lės gru­pės žmo­nių var­du, be­dar­bių ir to am­žiaus žmo­nių. Tie, ku­rie da­bar la­bai jau­ni, ir taip mo­ty­vuo­tai iš­dės­tė, kad nė­ra lo­gi­kos… Aš lin­kiu tam žmo­gui iki pat 90-ies me­tų bū­ti jau­nam, bet pa­jus­ti tai, ką pa­jun­ta tie, ku­rie ne­at­ro­do jau­ni, bet tu­ri bė­dų ir pro­ble­mų.

Ir tre­čias, pas­ku­ti­nis da­ly­kas. Yra sa­ko­ma, kad ora­to­rius yra ne tas, ku­ris il­gai, mo­ty­vuo­tai, gra­žiai sa­ko, bet nor­ma­lus ora­to­rius yra ir tas, ku­ris mo­ka la­bai gra­žiai kal­bė­ju­sį iš­klau­sy­ti. Mes su po­nu L. Ku­ku­rai­čiu ra­miai, gra­žiai iš­klau­sė­me ir, ti­kiuo­si, bus tam tik­ros iš­va­dos.

 

12.43 val.

Už­im­tu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2470 24 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2465 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

PIRMININKAS. Taip, to­liau tę­sia­me bal­sa­vi­mą. Da­bar T. To­mi­li­no teik­ti pro­jek­tai. Kaip au­to­rius sa­kė, dėl jų tiks­lin­ga bal­suo­ti at­ski­rai, nors čia jie įra­šy­ti kaip pa­ke­tas. Pir­miau­sia bal­suo­ja­me dėl Už­im­tu­mo įsta­ty­mo 24 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2465.

Už – 66, prieš – 9, su­si­lai­kė 48. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Kaip pa­grin­di­nis bū­tų siū­lo­mas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Dėl to su­ta­ria­me. Svars­ty­mas bū­tų nu­ma­ty­tas pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Dėl to nie­kas ne­pri­eš­ta­rau­ja.

O da­bar dėl ve­di­mo tvar­kos ar siū­ly­mų – M. Na­vic­kie­nė.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau pa­pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos dėl šių pro­jek­tų.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me vi­si su­tar­ti, kad rei­kia Vy­riau­sy­bės iš­va­dos? Bal­suo­ja­me dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. (Bal­sai sa­lė­je) Vi­si su­ta­ria, ge­rai, ta­da ne­rei­kia bal­suo­ti. Ma­čiau, kad opo­zi­ci­jos at­sto­vai taip pat pri­tar­da­mi mo­juo­ja. Ta­da vis­ką fik­sa­vo­me dėl šio pro­jek­to.

 

12.46 val.

Ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1904 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2466 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas T. To­mi­li­no pa­teik­tas pro­jek­tas – Ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2466.

Už – taip pat 66, prieš – 5, su­si­lai­kė 55. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Vėl So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to bū­tų siū­lo­mas pa­grin­di­niu komitetu. Svars­ty­mas – pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Taip pat pra­šo­ma Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Su­ta­ria­me dėl to ben­drai vi­si.

Da­bar Pre­zi­den­to ir Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mų pa­tai­sų pro­jek­tai. Gal­būt ga­li­me bal­suo­ti at­ski­rai, nes tai lie­čia skir­tin­gas ins­ti­tu­ci­jas? (Bal­sai sa­lė­je) Sei­mo na­riai ga­li tu­rė­ti skir­tin­gas nuo­mo­nes.

 

12.49 val.

Pre­zi­den­to įsta­ty­mo Nr. I-56 2 ir 14 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3200 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Pir­miau­sia dėl Pre­zi­den­to įsta­ty­mo 2 ir 14 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-3200.

Už bal­sa­vo 69, prieš – 16, su­si­lai­kė 34. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu bū­tų Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 21 die­ną.

Pra­šau, R. Juš­ka dėl ve­di­mo tvar­kos.

R. JUŠKA (LSF). Pir­mi­nin­ke ir ko­le­gos, la­bai pra­šy­čiau, kad pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu bū­tų ne Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Čia Vy­riau­sy­bės ap­sau­ga, Pre­zi­den­to ap­sau­ga, tai ga­lė­tų bū­ti…

PIRMININKAS. Ne­la­bai gir­džiu, kal­bė­ki­te per mik­ro­fo­ną.

R. JUŠKA (LSF). Ne VVSK bū­tų pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu, nes čia ap­sau­gos rei­ka­lai. Ga­lė­tų bū­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. Čia su vals­ty­bės val­dy­mu ne­su­si­ję.

PIRMININKAS. Gal čia la­bai su­reikš­mi­na­me? Gal ta­da Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą? (Bal­sai sa­lė­je)

R. JUŠKA (LSF). Bet tik ne VVSK. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ge­rai, siū­lau Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Ar yra ki­tų siū­ly­mų dėl pa­grin­di­nio ko­mi­te­to? Ne­ma­tau. Ka­dan­gi triukš­mas, bal­suo­ja­me už tai, kad Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas bū­tų kaip pa­grin­di­nis. (Bal­sai sa­lė­je) Už Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą kaip pa­grin­di­nį ko­mi­te­tą.

Už – 88, prieš – 23, su­si­lai­kė 9. Klau­si­mas iš­spręs­tas. Dėl svars­ty­mo da­tos su­ta­rė­me.

P. Gra­žu­lis – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ne re­pli­ka. Aš no­riu dar pa­siū­ly­ti Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tą. Čia yra Pre­zi­den­to tei­sės, per kiek įsi­kraus­ty­ti. Gal grei­čiau ga­lė­tų, per sa­vai­tę? Man at­ro­do, čia tik­rai la­bai svar­bu, kad ko­mi­te­tas iš­sa­ky­tų sa­vo po­žiū­rį.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, mes jau la­bai di­de­le bal­sų per­sva­ra nu­spren­dė­me dėl pa­grin­di­nio ko­mi­te­to. (Bal­sas sa­lė­je) Pa­pil­do­mu siū­lo­mas Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Bal­suo­ja­me, ar pri­ta­ria­me.

Už – 64, prieš – 27, su­si­lai­kė 30. Tai Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas taip pat nag­ri­nės šį klausi­mą.

Ir prem­je­rė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau re­pli­ką po bal­sa­vi­mo. Man įdo­mu, ku­rių žmo­nių tei­ses ko­mi­te­tas nag­ri­nės, ar vie­no žmo­gaus, ku­ris ne­no­ri kel­tis į re­zi­den­ci­ją, ar tų žmo­nių, ku­rie tu­ri to­kius žmo­nes sau­go­ti ki­to­mis ap­lin­ky­bė­mis? (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKAS. Tur­būt vi­sų. Ti­kiuo­si, kad ko­mi­te­tas iš­min­tin­gai čia pa­si­rinks, nie­ko ne­pra­leis­da­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­mas Pet­rai Gra­žu­li, jūs jau re­pli­ką po bal­sa­vi­mo pa­sa­kė­te. (Bal­sas sa­lė­je)

 

12.50 val.

Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo Nr. I-464 13 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3201 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Da­bar sprę­si­me dėl Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­to, ar pri­ta­ria­me po pa­tei­ki­mo.

Už – 79, prieš – 24, su­si­lai­kė 19. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Tai na­tū­ra­lu, kad vėl Tei­sės ko­mi­te­tas yra ski­ria­mas pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu ir kad svars­ty­mo da­ta – gruo­džio 21 die­na, ta pa­ti, kaip ir pir­mo­jo pro­jek­to. Su­ta­rė­me ben­drai dėl to. Ki­tų ko­mi­te­tų nie­kas ne­siū­lo.

 

12.51 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 12, 29, 291, 293, 295, 296 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2604 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

To­liau dar­bo­tvarkės 2-21 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­tai­sų pro­jek­tas Nr. XIVP-2604. Bal­suo­ja­me, ar pri­ta­ria­me po pa­tei­ki­mo.

Už – 87, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 34. Tai na­tū­ra­lu, dėl šio pro­jek­to pa­grin­di­nis bū­tų Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ir svars­ty­mas nu­ma­to­mas pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Nie­kas dėl to ne­pri­eš­ta­rau­ja, pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu.

 

12.52 val.

Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1985 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3205 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ir pas­ku­ti­nis bal­sa­vi­mas dėl pro­jek­to, ku­ris re­zer­ve bu­vo, – dėl Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-3205.

Už – 39, prieš – 2, su­si­lai­kė 78 . Ne­pri­tar­ta.

Al­ter­na­ty­vus bal­sa­vi­mas: kas už – grą­ži­ni­mas to­bu­lin­ti, kas prieš – at­me­ti­mas.

Už bal­sa­vo 96, prieš – 23. Tai­gi pro­jek­tas grą­ži­na­mas ini­cia­to­riui to­bu­lin­ti. Bal­sa­vi­mai baig­ti.

Da­bar Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai li­kę. Li­kę dar­bo­tvarkės pro­jek­tai bus nag­ri­nė­ja­mi po pie­tų. Ga­li bū­ti, kad nu­ma­ty­tas bal­sa­vi­mo in­ter­va­las bus kiek anks­čiau, bet po pie­tų pir­mi­nin­kau­jan­tis V. Mi­ta­las tai, vis­ką įver­ti­nęs tiks­liau, pa­skelbs.

 

12.53 val.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai

 

Tai P. Gra­žu­lis sa­ko, kad pa­reiš­ki­mo at­si­sa­ko, lie­ka D. Ke­pe­nio pa­reiš­ki­mas. Kvie­čiu į tri­bū­ną.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Na, vi­si ži­no­me, kad mū­sų vi­sų po­li­ti­kų tiks­las yra tu­rė­ti Lie­tu­vo­je kuo dau­giau pi­lie­tiš­kų žmo­nių, ku­riems rū­pi mū­sų vals­ty­bė ir ku­riems rū­pi mū­sų vals­ty­bės iš­li­ki­mas. Štai ga­vau teks­tą, ku­rį man per­da­vė dvie­jų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, pa­pra­šė jį pa­skelb­ti ir pa­kvies­ti vi­sus, ku­riems rū­pi Lie­tu­vos vie­ny­bė, mū­sų žmo­nių vie­ny­bė, or­ga­ni­za­ci­jų vie­ny­bė. Štai, pa­klau­sy­ki­me. Pa­reiš­ki­mas bu­vo pa­da­ry­tas lap­kri­čio 11 die­ną. Jo pa­va­di­ni­mas – „Vie­ny­bė – mū­sų iš­li­ki­mo są­ly­ga“. Ji­sai bu­vo pri­im­tas Bist­ram­po­lio dva­re, Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne.

„Su­si­vie­ni­ję 1988 me­tais į Są­jū­dį, per ke­le­tą me­tų at­kū­rė­me Lie­tu­vos vals­ty­bę. Tuo me­tu vi­si sie­kė­me vie­no tiks­lo – lais­vės. „Vie­ny­bė – mū­sų iš­li­ki­mo są­ly­ga“, – sa­kė J. Mar­cin­ke­vi­čius. Jo žo­džius, taip ar­ti­mus kiek­vie­nam, ta­da iš­gir­do­me. Veik­da­mi kar­tu pa­ki­lo­me.

Yra tik vie­na Lie­tu­va. Šian­die­ną svar­biau­sias klau­si­mas – Tau­tos ir Lie­tu­vos iš­li­ki­mas. Vei­ki­mas at­ski­rai pra­žū­tin­gas. Vei­ki­me iš­vien. Su­si­telk­ti tu­ri vi­sa Lie­tu­va. Kiek­vie­nas mū­sų yra svar­bus, rei­ka­lin­gas ir bū­ti­nas, ta­čiau iš­si­gel­bė­si­me tik drau­ge. Mes, pa­si­ra­šę to­liau, pa­si­ža­da­me veik­ti kar­tu.“

Čia pa­dė­jo pa­ra­šus Lie­tu­vos vi­suo­me­nės ta­ry­bos aso­cia­ci­jos įga­lio­tas Z. Vaiš­vi­la ir T. Ja­ke­lai­tis, Lie­tu­vos liau­dies par­ti­jos pir­mi­nin­kas. Jie pa­kvie­tė vi­sus, ku­riems rū­pi vie­ny­bė, telk­tis ir pa­si­ra­šy­ti ši­tą pa­reiš­ki­mą, ir bū­ti iš­vien. Ačiū, kad iš­klau­sė­te.

PIRMININKAS. Tai bu­vo vie­nin­te­lis pa­reiš­ki­mas. Dau­giau klau­si­mų ry­ti­nė­je dar­bo­tvar­kėje ne­tu­ri­me. Ry­ti­nį po­sė­dį bai­gia­me. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“; DPF – Darbo partijos frakcija;  LF – Laisvės frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.