Projekto

Lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

ĮSTATYMO NR. IX-1007 6, 182 ir 27 straipsnių PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                      d. Nr.
Vilnius

 

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Pajamų mokesčio tarifas yra 15 20 procentų, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip.“

2. Pakeisti 6 straipsnio 1dalį ir išdėstyti ją taip:

„12. Metinė pajamų ne iš darbo santykių arba jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus individualios veiklos pajamas, pajamas iš paskirstytojo pelno, tantjemas ar atlygį už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamą vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gautas pajamas pagal autorines sutartis, taip pat mažųjų bendrijų vadovų, kurie pagal Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautas pajamas)  dalis, viršijanti 120 VDU dydžio sumą, taikomą apdraustųjų asmenų einamųjų metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, apmokestinama taikant 20 procentų pajamų mokesčio tarifą Gyventojo ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą.“

3. Pakeisti 6 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Pajamų mokesčio 5 procentų tarifas taikomas ne individualios veiklos pajamoms, gautoms pardavus ar kitaip nuosavybėn perleidus atliekas. Gyventojo ne individualios veiklos pajamų, gautų pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn atliekas, dalis, neviršijanti 120 VDU dydžio sumos, taikomos apdraustųjų asmenų einamųjų metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, apmokestinama taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą.

 

2 straipsnis. 182 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 182 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Apskaičiuojant nuo individualios veiklos pajamų mokėtiną pajamų mokestį, kai metinės apmokestinamosios individualios veiklos pajamos neviršija 20 000 eurų per metus, taikytinas pajamų mokesčio kreditas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

 

Pajamų mokesčio kreditas = metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos x0,1 0,15.“

 

            2.  Pakeisti 182 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Apskaičiuojant nuo individualios veiklos pajamų mokėtiną pajamų mokestį, kai metinės apmokestinamosios individualios veiklos pajamos yra didesnės negu 20 000 eurų per metus, taikytinas pajamų mokesčio kreditas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

 

Pajamų mokesčio kreditas = metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos
x (0,10,1521,8/300 000 x (metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos – 20 000)).“

                     

 

3 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

1. 27 straipsnio 2 dalies 2 punkte vietoj žodžių „6 straipsnio 11 ir 12 dalių“ įrašyti žodžius „6 straipsnio 11 ir 2 dalių“ ir 27 straipsnio 2 dalies 2 punktą išdėstyti taip:

2) per atitinkamą mokestinį laikotarpį gavo tik A klasei priskiriamų su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, kuriam neatsiranda pareiga perskaičiuoti mokėtiną pajamų mokestį atsižvelgiant į šio Įstatymo 6 straipsnio 11 ir 12 2 dalių nuostatas ir kuriam pritaikytas NPD neturi būti perskaičiuotas šio Įstatymo 20 straipsnyje nustatyta tvarka. Toks gyventojas turi teisę neteikti metinės pajamų mokesčio deklaracijos ir tais atvejais, kai gauna šio punkto pirmajame sakinyje nenurodytų pajamų, jeigu šios pajamos įtrauktos į centrinio mokesčio administratoriaus nustatytą neapmokestinamųjų pajamų, kurių gavus deklaracija gali būti neteikiama, sąrašą.“

2. 27 straipsnio 9 dalies 2 punkte vietoj žodžių „6 straipsnio 11 ir 12 dalių“ įrašyti žodžius „6 straipsnio 11 ir 2 dalių“ ir 27 straipsnio 9 dalies 2 punktą išdėstyti taip:

2) jam atsiranda pareiga perskaičiuoti mokėtiną pajamų mokestį atsižvelgiant į šio Įstatymo 6 straipsnio 11 ir 12 2 dalių nuostatas.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2. Centrinis mokesčių administratorius iki 2019 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šio įstatymo nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2020 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas