LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstituciniO ĮSTATYMO NR. XIV-1381 17 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMO
PROJEKTO

 

2023-03-27 Nr. XIVP-2557

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Kaip matyti iš projekto turinio, juo siūloma pakeisti ne Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo, o šiuo konstituciniu įstatymu patvirtinto Rinkimų kodekso 17 straipsnį. Kadangi Rinkimų kodeksas yra patvirtintas konstituciniu įstatymu, šio kodekso teisinė forma taip pat yra konstitucinis įstatymas, kuris pagal Konstitucijos 69 straipsnio 3 dalį keičiamas ne mažesne kaip 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma priimamu konstituciniu įstatymu. Atsižvelgiant į tai, projekto pavadinimas taisytinas – jo dalis „patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XIV-1381“ išbrauktina, o prieš žodį „įstatymas“ įrašytinas žodis „konstitucinis“.

2.    Pagal projektu teikiamą siūlymą keičiant Rinkimų kodekso 17 straipsnio 1 dalyje pavartotą sąvoką „dalyvavusių“ formuluote „elektroniniu būdu užsiregistravusių“, atitinkamai reikėtų pakeisti ir šio straipsnio 2 bei 3 dalis, kuriose taip pat yra vartojama sąvoka „dalyvavusių“.

3.    Projektu keičiamo Rinkimų kodekso 17 straipsnio 2 dalyje siūloma nustatyti, kad Pasaulio lietuvių vienmandatė rinkimų apygarda būtų sudaroma tuo atveju, jeigu paskutiniuose Seimo rinkimuose užsienyje balsavusių rinkėjų skaičius būtų nuo 0,9 iki 1,1 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus (pagal galiojantį teisinį reguliavimą ši apygarda sudaroma, jeigu minėtas rinkėjų skaičius yra didesnis kaip 1,1 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus). Šią projektu siūlomą nuostatą reikėtų suderinti su to paties straipsnio 3 dalyje nustatytu teisiniu reguliavimu, pagal kurį antra Pasaulio lietuvių vienmandatė rinkimų apygarda gali būti sudaroma tik jeigu užsienyje balsavusių rinkėjų skaičius viršija dviejų vienmandačių rinkimų apygardų vidutinį rinkėjų skaičių; nesuderinus šių nuostatų tarpusavyje, užsienyje balsavusių rinkėjų skaičiui esant didesniam nei 1,1 vidutinio rinkėjų skaičiaus, bet neviršijant dvigubo šio skaičiaus, antra Pasaulio lietuvių vienmandatė rinkimų apygarda negalėtų būti sudaroma. Be to, tokiu atveju galėtų kilti abejonių net ir dėl vienos tokios apygardos sudarymo, nes pagal projektu siūlomą formuluotę Pasaulio lietuvių vienmandatė rinkimų apygarda būtų sudaroma, jeigu užsienyje balsavusių rinkėjų skaičius neviršytų 1,1 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus.

4.    Projektu keičiamo Rinkimų kodekso 17 straipsnio 2 dalyje po skaičiaus „1,1“ vietoj žodžio „vidutinių“ įrašytinas žodis „vidutinio“ (skaičiaus).

5.    Projektas taisytinas vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 (2021 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 1R-388 redakcija).

5.1. Projekto 1 straipsnio pavadinime išbrauktinas žodis „Įstatymo“ (175.1 papunktis).

5.2. Projekto 1 straipsnį sudaranti vienintelė dalis nenumeruotina (37.5 papunktis).

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Azguridienė, tel. (8 5) 239 6546, el. p. [email protected]

V. Staugaitytė, tel. (8 5) 239 6898, el. p. [email protected]