LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Aplinkos apsaugos komitetas

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (1)

 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2985(2)

2019-06-05 Nr. 107-P-12
Vilnius

1.      Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkas Juozas Imbrasas; komiteto nariai: Kęstutis Bacvinka, Linas Balsys, Simonas Gentvilas, Kęstutis Mažeika; Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė; Petras Nevulis, Paulius Saudargas, Artūras Skardžius; Virginija Vingrienė.

            Komiteto biuras: vedėja Birutė Pūtienė, patarėja Rasa Matusevičiūtė, padėjėja Vida Katinaitė.

Kviestieji asmenys: Energetikos ministerijos viceministras Rytis Kėvelaitis, Klimato kaitos valdymo grupės vyriausiasis specialistas Sergej Garbar.

 

2.      Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos teisės departamentas 2019-05-31

3

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1. Projekto 3 straipsniu siūloma keičiamo įstatymo 67 straipsnį papildyti 8 dalimi. Pastebėtina, jog keičiamo įstatymo 67 straipsnis turi 14 dalių, todėl reikėtų projektą papildyti nuostata dėl straipsnio 8-14 dalių pernumeravimo arba 67 straipsnį papildyti ne 8, o 81 dalimi.

Pritarti

Komiteto pasiūlymas:

Siūloma 3 straipsnį išdėstyti taip:

„3 straipsnis. 67 straipsnio pakeitimas

Papildyti 67 straipsnį 8 71 dalimi:

8 71. Tinklų operatorių sąnaudos, susijusios su gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, elektros įrenginių prijungimu prie elektros tinklų, paskirstomos tarp gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, ir tinklų operatoriaus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.“

 

 

4

2

 

 

2. Projekto 4 straipsnio 2 dalyje siūlytume nustatyti vėlesnę įstatymo 2 straipsnio įsigaliojimo datą, pvz., 2019 m. liepos 2 d., kitu atveju 2019 m. liepos 1 d. įsigalios dvi skirtingos projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 16 straipsnio 11 dalies redakcijos (2019 m. liepos 1 d. įsigalioja Elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1970, kuriuo taip pat keičiama 16 straipsnio 11 dalis).

Pritarti

 

 

 

 

 

 

Komiteto pasiūlymas:

Siūloma 4 straipsnio 2 dalį išdėstyti taip:

„4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

<...> 2. Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2019 m. liepos 1 2 d.<...>“

3.      Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

4.      Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                          (Parašas)                                                                                  Juozas Imbrasas

 

 

Aplinkos apsaugos komiteto biuro patarėja (ES) Rasa Matusevičiūtė