LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

V (RUDENS) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 216

STENOGRAMA

 

2018 m. spalio 9 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoja I. ŠIAULIENĖ

 

 


 

PIRMININKĖ (I. ŠIAULIENĖ, LSDDF*). Da­bar, ger­bia­mie­ji, skel­biu, kad va­ka­ri­nis spa­lio 9 die­nos Sei­mo po­sė­dis yra pra­de­da­mas. (Gon­gas) Re­gist­ra­ci­ja.

Už­si­re­gist­ra­vo 59 Sei­mo na­riai.

 

15.01 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. bir­že­lio 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-508 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pakei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2538(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, no­rė­čiau pa­skelb­ti bal­sų skai­čia­vi­mo pro­to­ko­lą. Bal­sa­vo­me dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. bir­že­lio 22 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Iš vi­so iš­duo­ta biu­le­te­nių – 93, ras­ta biu­le­te­nių – 93, ga­lio­jan­čių – 90, ne­ga­lio­jan­čių – 3. Bal­sa­vo už 78, prieš – 5, su­si­lai­kė 7. Tai­gi toks yra bal­sų skai­čia­vi­mo pro­to­ko­las, jį mes pri­ima­me. (Gon­gas) Nu­ta­ri­mą.

Ger­bia­mie­ji, dėl ger­bia­mo ko­mi­si­jos na­rio T. Rut­kū­no prie­sai­kos. Ji­nai nu­ma­ty­ta mū­sų dar­bo­tvarkėje 16 val. 30 min., ta­da ir pri­sieks.

 

15.03 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Man­to Mar­ti­šiaus pa­sky­ri­mo Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos komi­si­jos pir­mi­nin­ku“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2549(3) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar šian­dien mes taip pat per per­trau­ką bal­sa­vo­me dėl nu­ta­ri­mo „Dėl Man­to Mar­ti­šiaus pa­sky­ri­mo Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku“.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sų skai­čia­vi­mo pro­to­ko­las yra toks: iš vi­so iš­duo­ta biu­le­te­nių – 93, ras­ta – 93, ga­lio­jan­čių – 90, ne­ga­lio­jan­čių – 3. Bal­sa­vo už 75, prieš – 5 ir su­si­lai­kė 10. Tai­gi nu­ta­ri­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas) Lie­ka pa­svei­kin­ti ir ši­tą mi­si­ją at­liks Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė R. Ba­š­kie­nė, pa­dė­kos.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, aš ma­nau, vi­si mes nuo­šir­džiai lin­ki­me sėk­mės, la­bai at­sa­kin­ga­me dar­be jos rei­kės iš­ties daug. Ir pa­rei­gin­gu­mo jums lin­ki­me. (Plo­ji­mai)

M. MARTIŠIUS. Dė­kui Sei­mo na­riams, ku­rie bal­sa­vo. Dė­kui už iš­reikš­tą pa­si­ti­kė­ji­mą. Ban­dy­siu jū­sų ne­ap­vil­ti ir, aiš­ku, pa­pra­šy­siu to­kio da­ly­ko, tur­būt rei­kė­tų, da­bar ant­ras… Ka­dan­gi jūs ma­ne jau pa­sky­rė­te, tai da­bar pa­pra­šy­siu bal­suo­ti, kad ma­ne at­leis­tu­mė­te pa­gal pa­rei­gy­bes iš Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo pa­rei­gų. Dė­kui. Ačiū.

 

15.04 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Man­to Mar­ti­šiaus at­lei­di­mo iš Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2663 (pa­tei­ki­mas, svarsty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKĖ. Tai­gi, ger­bia­mie­ji, pa­svei­ki­no­me ger­bia­mą M. Mar­ti­šių kaip iš­rink­tą. O da­bar dar rei­kia pri­im­ti vie­ną nu­ta­ri­mą. Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Man­to Mar­ti­šiaus at­lei­di­mo iš Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2663. Ar tech­niš­kai ta­da pa­da­ro­me be pra­ne­šė­jo?.. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? (Bal­sai sa­lė­je) No­ri­te bal­suo­ti? Pra­šau bal­suo­ti.

Už­si­re­gist­ra­vo 72, bal­sa­vo 70, nei prieš, nei su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Svars­ty­mas. Ar no­ri­te kas kal­bė­ti? Nė­ra no­rin­čių. Mo­ty­vų iš­sa­ky­ti taip pat nė­ra pa­gei­daujan­čių.

Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Taip pat nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Pra­šau bal­suo­ti dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Man­to Mar­ti­šiaus at­lei­di­mo iš Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo pa­rei­gų“.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 69, bal­sa­vo 69 ir vi­si bal­sa­vo už at­lei­di­mą, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Sei­mo nu­ta­ri­mas „Dėl Man­to Mar­ti­šiaus at­lei­di­mo iš Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo pa­rei­gų“ yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.07 val.

Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rės J. Pet­raus­kie­nės pra­ne­ši­mas dėl eta­ti­nio mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įgy­ven­di­ni­mo

 

Ger­bia­mie­ji, to­liau mū­sų po­pie­ti­nio, ar va­ka­ri­nio, po­sė­džio dar­bo­tvarkėje yra Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis. Į jį yra at­vy­ku­si švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rė J. Pet­raus­kie­nė. Ji skai­tys pra­ne­ši­mą apie eta­ti­nio mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įgy­ven­di­ni­mą. Pra­šom, mi­nist­re.

J. PETRAUSKIENĖ. La­ba die­na, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Kaip ži­no­te, vie­na iš di­džiau­sių ak­tu­a­li­jų mo­kyk­lo­se šiuo me­tu yra nau­ja mo­kyk­lų fi­nan­sa­vi­mo ir mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­ka. Tai yra tik­rai di­de­lis po­ky­tis, ku­ris bu­vo dis­ku­tuo­ja­mas švie­ti­mo ben­druo­me­nė­je nuo 2004 me­tų. Pa­si­ra­šius ko­lek­ty­vi­nę su­tar­tį su mo­ky­to­jų, švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis, su pen­kio­mis iš še­šių yra su­ta­ri­mas, kad ši tvar­ka tu­ri pa­siek­ti mo­kyk­las nuo rug­sė­jo. Pats mo­de­lis bu­vo reng­tas nuo 2017 me­tų pra­džios. Dis­ku­si­jos bu­vo su­dė­tin­gos. Bu­vo daug su­si­ti­ki­mų. Sei­mas, kaip ži­no­te, bir­že­lio pa­bai­go­je pri­ėmė įsta­ty­mų pa­kei­ti­mus. Sei­mui pri­ėmus pa­kei­ti­mus, Vy­riau­sy­bės bu­vo pa­reng­ti vi­si po­įsta­ty­mi­niai tei­sės ak­tai, ku­rie bū­ti­ni, kad po­ky­tis pa­siek­tų mo­kyk­las. Va­sa­ra bu­vo tas lai­ko­tar­pis, kai mo­kyk­lų ben­druo­me­nės, ypač mo­kyk­lų va­do­vai, sa­vi­val­dy­bės ren­gė­si šį po­ky­tį įgy­ven­din­ti.

No­rė­čiau pri­sta­ty­ti, ko­kia si­tu­a­ci­ja yra da­bar. Pa­si­girs­ta daug me­la­gin­gos in­for­ma­ci­jos, ku­ri, be jo­kios abe­jo­nės, jaut­ri­na mo­ky­to­jų ben­druo­me­nę. Ji iš­gy­ve­na di­džiu­lį po­ky­tį, nes at­ly­gi­ni­mas yra tas da­ly­kas, ku­ris kiek­vie­nam žmo­gui la­bai svar­bus. Su­vok­da­mi, kad yra tri­pa­ko­pė sis­te­ma: spren­di­mus pri­ima Vy­riau­sy­bė, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, spren­di­mus įgy­ven­di­na sa­vi­val­dy­bės, mo­kyk­lų stei­gė­jos, o dėl kiek­vie­nos mo­kyk­los ben­druo­me­nės spren­džia mo­kyk­lų va­do­vy­bė, ati­džiai se­ka­me si­tu­a­ci­ją, kas įvy­ko per pir­mą­jį mė­ne­sį, o tai jo­kiu bū­du ne­lei­džia ma­tuo­ti per­tvar­kos sėk­mės ar ne­sėk­mės, nes per­tvar­ka dar tik įsi­bė­gė­ja. Lan­ko­mės mo­kyk­lo­se, ste­bi­me si­tu­a­ci­ją, apie ku­rią duo­me­nis su­ve­da sa­vi­val­dy­bės į duo­me­nų ba­zes, su­ve­da mo­kyk­los į duo­me­nų ba­zes. Šian­dien ma­to­me, kad dau­gu­ma ša­lies mo­kyk­lų yra pa­si­ra­šiu­sios su­tar­tis su pe­da­go­gais, jau­čia­si vi­siš­kai pa­si­ren­gu­sios eta­ti­niam ap­mo­kė­ji­mui, pa­si­tvir­ti­no dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mas ir bai­gia iš­mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mus mo­ky­to­jams.

Ar tai yra ki­taip, nei bu­vo per­nai ar už­per­nai? Kiek­vie­nais me­tais sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos mo­kyk­lų fi­nan­sa­vi­mo pa­skirs­ty­mą tvir­tin­da­vo rugsė­jo pa­bai­go­je, tai vyks­ta ir da­bar. Mū­sų duo­me­ni­mis, 46 sa­vi­val­dy­bės jau yra pa­tvir­ti­nu­sios, 14 sa­vi­val­dy­bių lau­kia to pa­tvir­ti­ni­mo, nes yra de­ri­na­mos ta­ry­bų su­si­ti­ki­mų da­tos. Taip pat prie­lai­dų ne­iš­mo­kė­ti mo­ky­to­jams at­ly­gi­ni­mų nė­ra, nes dar­bo už­mo­kes­čio fon­das yra pa­sie­kęs vi­sas mo­kyk­las ir mo­kyk­los jau šian­dien tu­ri pa­kan­ka­mai lė­šų at­ly­gi­ni­mams iš­mo­kė­ti.

Ste­bė­da­mi kon­sul­ta­ci­jų in­ten­sy­vu­mą, ga­li­me ma­ty­ti, kad klau­si­mų, ku­riuos ke­lia mo­ky­to­jai, mo­kyk­los karš­to­sio­mis li­ni­jo­mis, ma­žė­ja, bet vis­gi, gir­dė­da­mi mo­ky­to­jų ne­ri­mą, gir­dė­da­mi mo­ky­to­jų, mo­kyk­lų ben­druo­me­nių klau­si­mus, taip pat klau­si­mus, ku­riuos ke­lia pro­fe­si­nės są­jun­gos, vyks­ta­me kar­tu į mo­kyk­las. Pas­ta­ruo­ju me­tu to­se mo­kyk­lo­se, kur ky­la tų ne­ra­mu­mų, kur ky­la tų ne­aiš­ku­mų, ir lan­kė­mės. Lan­kėmės Vil­niaus ra­jo­no, Tra­kų ra­jo­no, Šal­či­nin­kų, Kal­va­ri­jos, Plun­gės, Ma­žei­kių, Prie­nų ra­jo­nų mo­kyk­lo­se. Ten da­ly­va­vo­me su­si­ti­ki­muo­se tiek su sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais, tiek su mo­kyk­lų va­do­vais ir mo­ky­to­jais ir aiš­ki­no­mės, ko­kių yra pro­ble­mų, ko­kie yra pa­grin­di­niai iš­šū­kiai, ma­to­mi per šiuos su­si­ti­ki­mus, dėl ko ky­la tų ne­ra­mu­mų.

Yra mo­kyk­lų, kur nė­ra pa­tvir­tin­tos dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos, o tai ke­lia klau­si­mus, na­tū­ra­lius klau­si­mus mo­ky­to­jams, ko­kiu pa­grin­du yra iš­mo­ka­mi at­ly­gi­ni­mai. Taip pat ki­tas klau­si­mas, ku­ris ke­lia­mas, kad tvar­kos nė­ra su­de­rin­tos su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis ar­ba dar­bo ta­ry­bo­mis. Tai ro­do, kad vyks­ta ben­dra­vi­mo, ben­dra­dar­bia­vi­mo pro­ce­sas, ku­rio me­tu ir tu­ri la­bai aiš­kiai bū­ti su­si­tar­ta, už ką ir kaip mo­ky­to­jams yra mo­ka­ma.

Ki­ta pro­ble­ma, kas tik­rai ste­bi­na, kad yra sa­vi­val­dy­bių, ku­rios, ne­pai­sy­da­mos to, kad yra nu­ma­ty­tas di­des­nis fi­nan­sa­vi­mas nuo rug­sė­jo mė­ne­sio, kom­plek­tuo­ja kla­ses ir nu­ma­to fi­nan­sus rem­da­mo­si 2017 me­tų lė­šo­mis. Dar iš ti­pi­nių nesu­si­pra­ti­mų prie­žas­čių yra tai, kad mo­kyk­los su­kom­plek­tuo­ja dau­giau kla­sių, ne­gu nu­ma­ty­ta lė­šų. Kaip pa­vyz­dį ga­liu pa­teik­ti, kai iš 50 mo­ki­nių, be­si­mo­kan­čių vie­na­me srau­te, tar­ki­me, de­vin­to­kų, užuot for­ma­vus dvi kla­ses, yra for­muo­ja­mos trys ar­ba ke­tu­rios kla­sės, o ta­da na­tū­ra­lu, kad pri­trūks­ta mo­kyk­lai lė­šų.

Ki­ta yda, ku­ri, ma­tyt, su­si­klos­tė dėl anks­tes­nės fi­nan­sa­vi­mo sis­te­mos ydin­gos prak­ti­kos, kai iš ug­dy­mo pla­no pi­ni­gų yra fi­nan­suo­ja­mos ki­tos veik­los, ku­rios nė­ra skir­tos ug­dy­mo pla­nui įgy­ven­din­ti, ar­ba sa­vi­val­dy­bės vė­luo­ja pa­tvir­tin­ti duo­me­nis. To­kias įma­no­mas ir ga­li­mas prie­žas­tis da­bar, ap­lan­kę kiek­vie­ną mo­kyk­lą ar sa­vi­val­dy­bę, kur ky­la to­kių ne­aiš­ku­mų, mes tik­rai ste­bi­me. Jū­sų ek­ra­ne yra ma­to­mi po mū­sų ap­si­lan­ky­mų sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų ar mo­kyk­lų va­do­vų at­sa­ky­mai. Taip, po­ky­čiai vyks­ta, aš pa­ti va­kar lan­kiau­si Plun­gės ir Ma­žei­kių ra­jo­nuo­se, mums at­vy­kus, tik­rai vy­ko kon­struk­ty­vus su­si­ti­ki­mas ir vi­sos pro­ble­mos, ku­rios bu­vo kel­tos prieš mums at­vyks­tant, vi­sos su­in­te­re­suo­tos ša­lys tai pa­tvir­ti­no, kad tik­rai iš­spręs­tos. Jei­gu mū­sų ap­si­lan­ky­mai pa­de­da to­kias pro­ble­mas spręs­ti, tai, ma­nau, tik­rai yra pui­ku.

Taip pat ky­la klau­si­mų, ku­rie tik­riau­siai su­sie­ti su įvai­riais lū­kes­čiais ir yra mi­ni­mi, kur din­go pi­ni­gai ar­ba ko­dėl ne­pa­sie­kia mo­ky­to­jų tos nu­ma­ty­tos lė­šos. Svar­biau­sia, ką rei­kia su­pra­s­ti, kal­bant apie mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mus ar­ba mo­kyk­lų fi­nan­sa­vi­mą, kad mo­ky­to­jo at­ly­gi­ni­mą le­mia trys pa­grin­di­niai dė­me­nys, tai yra tu­ri­mas krū­vis, tu­ri­ma kva­li­fi­ka­ci­nė kla­sė ir tu­ri­mas sta­žas. Eta­ti­nio mo­ky­to­jų ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos es­mi­nis ir tie­sio­gi­nis tiks­las ne­bu­vo pa­di­din­ti mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mus. Mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mai di­dė­ja to­dėl, kad yra nu­ma­ty­tos pa­pil­do­mos dar­bo už­mo­kes­čio fon­do lė­šos. Pir­miau­sia mo­ky­to­jų eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos tiks­las, ku­rį dar ir per anks­ti ma­tuo­ti da­bar, yra už­tik­rin­ti ge­res­nes, sau­ges­nes, lanks­tes­nes są­ly­gas pra­de­dan­tiesiems mo­ky­to­jams. Pa­tvir­ti­nus eta­ti­nį ap­mo­kė­ji­mą yra nu­ma­ty­ta pra­de­dan­čio­jo mo­ky­to­jo pa­rei­gy­bė, kuri su­da­ro ga­li­my­bę jau­niems, nau­jiems at­ei­nan­tiems žmo­nėms į mo­kyk­las taip pat tu­rė­ti ly­gias ir dar­bo už­mo­kes­čio są­ly­gas, ir ga­li­my­bes dirb­ti.

Ki­ta, ką spren­džia eta­ti­nio mo­ky­to­jų ap­mo­kė­ji­mo tvar­ka, tai yra ta so­cia­li­nė ne­ly­gy­bė, ku­rią aki­vaiz­džiai ma­to­me re­gio­nuo­se. Juk aki­vaiz­du, ką ro­do įvai­rūs ty­ri­mai, kad 5–­8 kla­sių moks­lei­vių pa­sie­ki­mai pra­stė­ja. Aki­vaiz­du, kad at­skir­tis tarp re­gio­nų ir mies­tų mo­kyk­lų pa­sie­ki­mų di­dė­ja. Tai nu­ma­ty­tos pa­pil­do­mos lė­šos ir pa­virs­ta į pa­pil­do­mas ap­mo­ka­mas va­lan­das mo­kyk­loms, mo­ky­to­jams su­da­rant ga­li­my­bę ir spręs­ti tuos iš­šū­kius dau­giau dir­bant su tais vai­kais, ku­riems rei­kia pa­gal­bos.

Taip pat vie­šo­jo­je erd­vė­je yra pa­skleis­ta me­la­gin­ga in­for­ma­ci­ja ir aki­vaiz­du, kad yra pro­fe­si­nių są­jun­gų, yra po­li­ti­kų, ku­riems la­bai pa­to­gu kel­ti su­maiš­tį mo­ky­to­jų ben­druo­me­nė­je ir to­kiu bū­du pa­ro­dy­ti, kad mo­ky­to­jų ben­druo­me­nė yra ne­veik­li, ne­veiks­ni, ne­dir­ban­ti ir ne­ga­lin­ti at­lik­ti sa­vo dar­bo. Yra daug pui­kių ir pui­kiai dir­ban­čių mo­ky­to­jų, aš juos su­tin­ku ir ma­tau su­si­ti­ki­muo­se mo­kyk­lo­se, į mi­nis­te­ri­ją taip pat plau­kia šim­tai laiš­kų, kur mo­ky­to­jai siun­čia sa­vo są­ma­tas, sa­vo dar­bo už­mo­kes­čio fon­dų pa­tvir­ti­ni­mą. Kai bu­vo pa­skleis­ta, kad Lie­tu­vos mo­kyk­las ma­siš­kai pa­lie­ka mo­ky­to­jai, mes pa­tik­ri­no­me fak­tus, tie­sio­giai krei­pė­mės į „Sod­rą“, pra­šė­me pa­teik­ti duo­me­nis, kaip šių me­tų mo­ky­to­jų, dir­ban­čių mo­kyk­lose, skai­čius ski­ria­si nuo per­nai me­tų rug­pjū­čio ir rug­sė­jo duo­me­nų, tai ga­li­me at­sa­kin­gai pa­sa­ky­ti, kad mo­ky­to­jų skai­čius šių me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį, pa­ly­gin­ti su per­nai me­tų rug­sė­ju, pa­ki­to ke­lio­mis de­šim­ti­mis. Di­džio­ji da­lis prie­žas­čių, ko­dėl mo­ky­to­jai pa­lie­ka mo­kyk­las, yra tos prie­žas­tys, ku­rios yra su­si­ju­sios su il­ga­me­te veik­la mo­kyk­lo­je. Mo­ky­to­jai iš­ei­na į pen­si­ją, pa­si­nau­do­ja ga­li­my­be gau­ti iš­ei­ti­nes iš­mo­kas, ku­rios bu­vo nu­ma­ty­tos spe­cia­lia­me fon­de.

Taip pat yra pa­skleis­ta me­la­gin­gos in­for­ma­ci­jos apie pa­vie­nių mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mus, kai vie­nos pro­fe­si­nės są­jun­gos pa­va­duo­to­jas ne­pa­si­ra­šo su­tar­ties, nors jam yra pa­siū­ly­ta 1,26 eta­to, kas su­da­ro be­veik 1 tūkst. 500 eu­rų at­ly­gi­ni­mą, ir kal­ti­na mo­kyk­los va­do­vą, kad jam yra ne­mo­ka­mas avan­sas. Daug to­kių pa­ski­rų, at­ski­rų at­ve­jų, kai yra ma­ni­pu­liuo­ja­ma me­la­gin­ga in­for­ma­ci­ja, kad yra ne­pa­tvir­tin­ti do­ku­men­tai, kad mo­ky­to­jai ne­gau­na at­ly­gi­ni­mų. Šiam ne­ri­mui mal­šin­ti yra nu­ma­ty­ti ty­ri­mai, kai dis­ku­si­ja vyks ne emo­ci­jų, bet ar­gu­men­tų lyg­me­niu. Kiek mo­ky­to­jų skai­čius re­a­liai pa­si­kei­tė? Šį ty­ri­mą mums at­li­ko „Sod­ra“ ir dar bū­ti­nai pa­tiks­lin­si­me duo­me­nis po mė­ne­sio. Taip pat, kaip mi­nė­jau, sa­vi­val­dy­bės iki spa­lio pa­bai­gos bus pa­tvir­ti­nu­sios lė­šų pa­skirs­ty­mą, pa­teik­si­me lė­šų pa­skirs­ty­mo ap­žval­gą kiek­vie­nos sa­vi­val­dy­bės. Dėl lė­šų, ten­kan­čių sa­vi­val­dy­bėms, at­sių­siu skaid­res, nes čia jums tik­rai, at­si­pra­šau, pras­tai ma­ty­ti. Vi­soms sa­vi­val­dy­bėms biu­dže­tas skir­tas, mo­ky­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis au­ga vi­du­ti­niš­kai 12 %, ir me­la­gin­ga teig­ti, kad jis au­ga tik mo­kyk­lo­se, ku­rios yra re­gio­nuo­se. Kaip mi­nė­jau, čia yra „Sod­ros“ duo­me­nys, jie yra fak­ti­niai.

Taip pat daž­nai ma­ni­pu­liuo­ja­ma in­for­maci­ja, kaip ma­žė­ja mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mai. Štai yra per­nai me­tų gruo­džio „Sod­ros“ at­vi­ri duo­me­nys, kur ro­do­ma, kad ne­ma­žo­je da­ly­je mo­kyk­lų yra iš­mo­ka­mi di­de­li prie­dai. Tai to­kia yra su­maiš­tis.

Spa­lio mė­ne­sį pa­teik­si­me Sei­mui vi­są in­for­ma­ci­ją apie lė­šų pa­skirs­ty­mo si­tu­a­ci­ją sa­vi­val­dy­bė­se ir mo­kyk­lo­se. Lap­kri­čio mė­ne­sį pa­teik­si­me mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mų ty­ri­mą, taip pat ga­li­ma at­nau­jin­ti duo­me­nis ir gruo­džio mė­ne­sį. To­dėl šios re­for­mos, ku­rios tiks­las pir­miau­sia yra keis­ti mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką, už­tik­ri­nant ko­ky­biš­kes­nio dar­bo ir ug­dy­mo są­ly­gas, šian­dien ma­tuo­ti re­zul­ta­tus tik­rai ne­tei­sin­ga, o me­las vie­šo­jo­je erd­vė­je, ma­nau, da­ro gė­dą pir­miau­sia tiems, ku­rie sklei­džia. Aš ti­kiu, kad dau­ge­lis mo­ky­to­jų ge­ba at­si­rink­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, mi­nist­re. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti daug Sei­mo na­rių. Pra­dė­si­me nuo di­džiau­sios opo­zi­ci­nės frak­ci­jos, kaip per Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dį. Pir­mo­ji klau­sia G. Skais­tė. Ruo­šia­si A. Ge­lū­nas. Pra­šom.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Svei­ki. Aš ne­si­ti­kė­jau pir­ma klaus­ti. Ma­no klau­si­mas su­si­jęs ne vi­sai su eta­ti­niu ap­mo­kė­ji­mu. Pra­ei­tą sa­vai­tę bu­vo pa­teik­ta Vals­ty­bės kon­tro­lės ata­skai­ta apie iki­mo­kyk­li­nį ug­dy­mą. Ten kal­ba­ma apie tai, kad jų dar­bo už­mo­kes­tis yra 36 % ma­žes­nis ne­gu pe­da­go­gų, ir kal­ba­ma apie tai, kad bu­vo ža­da­ma, kad tie skir­tu­mai bus su­ly­gin­ti. Tuo tar­pu mi­nis­te­ri­ja po tos ata­skai­tos kal­ba, kad iš es­mės bus ge­ri­na­mos dar­bo są­ly­gos, bet apie jo­kį at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mą ar­ti­miau­siu me­tu kal­ba­ma ne­bus. Ma­no klau­si­mas bū­tų, ar iš tik­rų­jų pla­nuo­ja­ma ką nors ki­tais me­tais da­ry­ti, keis­ti ša­ku­tes ar pa­na­šiai, kad pe­da­go­gų są­ly­gos tiek mo­kyk­lo­se, tiek iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo bū­tų su­vie­no­din­tos?

J. PETRAUSKIENĖ. Ačiū už klau­si­mą. Jis tik­rai yra svar­bus ir tei­sin­gas, nes iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo są­ly­gos tik­rai yra pras­tos. Su šiuo spren­di­mu, Sei­mui pri­ėmus Švie­ti­mo įsta­ty­mo po­ky­čius, yra nu­ma­ty­tas pir­mas žings­nis di­din­ti ben­dro­jo ug­dy­mo, ne­for­ma­liojo švie­ti­mo ir pro­fe­si­nio mo­ky­mo mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mus. Kar­tu su iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo mo­ky­to­jų at­sto­vais su­da­rė­me dar­bo gru­pę, ku­riai tei­kė­me siū­ly­mus, kaip pa­to­bu­lin­ti jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką, nu­ma­tant ne tik ki­to­kią ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mą, bet ir pa­pil­do­mas lė­šas, rei­ka­lin­gas šiems mo­ky­to­jams. Tuos siū­ly­mus tik­rai pa­teik­si­me Sei­mui po dar­bo gru­pės spren­di­mo. Jis yra nu­ma­to­mas ru­dens pa­bai­go­je.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Ge­lū­nas. Ruo­šia­si J. Ole­kas. Pra­šom.

A. GELŪNAS (LSF). Ger­bia­ma mi­nist­re, ga­liu tik­rai ap­gai­les­tau­ti, kad bū­rį žmo­nių, ku­rie re­mia­si sa­vo as­me­ni­ne pa­tir­ti­mi, ku­riems ar su­ma­žė­jo at­ly­gi­ni­mas, ar įsi­vė­lę į biu­ro­kratiją pa­ti­ria rim­tų truk­džių, jūs kal­ti­na­te me­lu, kal­ti­na­te iš­krai­pant duo­me­nis. Aš esu ga­vęs ir as­me­ni­nių laiš­kų, kur skai­čiais ir fak­tais įro­do­ma, kad sis­te­ma tik­rai vei­kia ne taip, kaip nu­ma­ty­ta, vei­kia su truk­džiais. Ma­no klau­si­mas bū­tų toks. Kaip kon­kre­čiai, jūs gal­vo­ja­te, ši­tas eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo eks­pe­ri­men­tas, vi­sas ši­tas cha­o­sas pri­si­de­da prie ko­ky­bės ge­ri­ni­mo mo­kyk­lo­se? Ar tai tik­rai ve­da į ko­ky­bę, ar tai ga­liau­siai at­ves į ko­ky­bę?

J. PETRAUSKIENĖ. La­bai ačiū už klau­si­mą ir už ga­li­my­bę pa­tiks­lin­ti. Jo­kiu bū­du ne­kal­ti­nu mo­ky­to­jų. Tai, ką kal­bė­jau, ir ger­bia­mo Na­vic­ko sklei­džia­ma dez­in­for­ma­ci­ja, ne pa­slap­tis, kad sa­vi­val­dy­bės, ir­gi at­sa­kin­gos už eta­ti­nį ap­mo­kė­ji­mą, ren­gia­si sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mams. La­bai gai­la, kad tos ma­ni­pu­lia­ci­jos yra nau­do­ja­mos kaip prieš­rin­ki­mi­nės kir­ši­nant mo­ky­to­jų ben­druo­me­nę. Kaip tik siek­da­mi pa­lai­ky­ti mo­ky­to­jus ir ap­gin­ti mo­ky­to­jų in­te­re­sus ir vyks­ta­me į mo­kyk­las. Mo­ky­to­jai tik­rai ne­me­luo­ja. Mo­ky­to­jai yra su­ne­ri­mę. Jei­gu ne­ri­mą ke­lia ne­pri­ima­mi ar mo­kyk­lų va­do­vų, ar sa­vi­val­dy­bių, ar pro­fe­si­nių są­jun­gų spren­di­mai, aš tik­rai la­bai ap­gai­les­tau­ju ir už tų gran­džių ne­vei­ki­mą at­si­pra­šau vi­sų mo­ky­to­jų.

O kaip tai pri­si­dės? Tai to­kia per­tvar­ka… Jūs esa­te aka­de­mi­nio pa­sau­lio at­sto­vas ir pui­kiai ži­no­te, kad yra to­kia sis­te­ma, kai su­ta­ria­ma su kiek­vie­nu dar­buo­to­ju, ko­kia yra jo at­sa­ko­my­bė, už ką jam yra mo­ka­ma. Aš ma­nau, mo­ky­to­jas yra tas žmo­gus, ku­ris yra nu­si­pel­nęs, kad su juo tu­rė­tų bū­ti su­da­ry­ta dar­bo su­tar­tis. Mo­ky­to­jas yra tas žmo­gus, su ku­riuo pri­va­lu su­si­tar­ti, už ką ir kaip jam yra mo­ka­ma. Mo­ky­to­jas yra tas žmo­gus, ku­ris tik­rai at­lie­ka dau­giau dar­bo, nei ve­da pa­mo­kas, kas yra pa­grin­di­nė mo­ky­to­jo veik­la, bet mo­ky­to­jas ve­da ir įvai­rius mo­kyk­los ren­gi­nius, ir kon­sul­tuo­ja vai­kus, ir dir­ba su ben­druo­me­ne. Ši nau­ja sis­te­ma nu­ma­to ga­li­my­bes mo­ky­to­jui ap­mo­kė­ti už tą dar­bą. O di­džiau­sias iš­šū­kis, dėl ko vyks­ta šis su­dė­tin­gas pe­ri­odas, yra mū­sų vi­sų ge­bė­ji­mas su­si­tar­ti.

PIRMININKĖ. Klau­sia J. Ole­kas. Ruo­šia­si J. Nar­ke­vi­čius.

J. OLEKAS (LSDPF). Ger­bia­ma mi­nist­re, mes tik­rai no­rė­tu­me jums pa­dė­ti iš­spręs­ti tą su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją. Jūs čia daug ką ap­kal­ti­no­te. Da­bar li­ko Na­vic­kas, di­rek­to­riai, sa­vi­val­dy­bės, bet man at­ro­do, kad jums bū­tų ir­gi vie­ta čia, Sei­mo sa­lė­je, at­si­pra­šy­ti ir sa­vo var­du kaip mi­nist­rės, ir mi­nis­te­ri­jos, nes tik­rai dau­ge­lis spren­di­mų vė­la­vo. Net ir jū­sų pri­sta­ty­to­se skaid­rė­se dar pa­ra­šy­ta, kad pi­ni­gai kai ku­rie pa­sieks spa­lio mė­ne­sį. Jau rug­sė­jį tu­rė­jo bū­ti iš­mo­kė­ti avan­sai ir pa­na­šūs da­ly­kai. Tik­rai ne­ieš­ko­ki­me kal­tų, pa­ban­dy­ki­me pa­si­žiū­rė­ti ir į sa­ve.

Ma­no klau­si­mas jums yra se­niai ži­no­mas. Pi­ni­gė­liai at­ei­na mo­ky­to­jams, bet yra spe­cia­li­zuo­tų psi­cho­lo­gų, ki­tų ir ad­mi­nist­ra­to­rių, ku­riems tik­rai da­bar pri­trūks­ta pi­ni­gų. Koks dar spren­di­mas šiais me­tais jū­sų pa­siū­ly­mais ga­lė­tų pa­dė­ti spręs­ti tą pro­ble­mą, kad iki sau­sio 1 die­nos kas nors taip pat pa­si­keis­tų? Ačiū už at­sa­ky­mą.

J. PETRAUSKIENĖ. Ačiū ir už pa­siū­ly­mą, ir už klau­si­mą. Aš tik­rai at­si­pra­šau dėl tų nesu­si­pra­ti­mų, ku­rie vyks­ta sie­kiant spręs­ti klai­das, jei­gu jos yra. Yra spe­cia­liai su­da­ry­ta eta­ti­nio mo­ky­to­jų ap­mo­kė­ji­mo įve­di­mo ko­or­di­na­vi­mo gru­pė, ku­rios, be­je, pir­mas po­sė­dis bu­vo šian­dien. Ši­to­je gru­pė­je da­ly­vau­ja žmo­nės, ku­rie po mė­ne­sio tik­rai ver­ti­na tą pa­tir­tį ir žiū­rė­da­mi mo­kyk­lų va­do­vų aki­mis, ir sa­vi­val­dy­bių, ir mo­ky­to­jų aki­mis. Tie klau­si­mai šian­dien bu­vo iš­kel­ti ko­or­di­na­vi­mo gru­pė­je, kur gal­būt yra pro­ble­mų, taip, yra pro­ble­mų, kad kai kur nė­ra pa­tvir­tin­ti sa­vi­val­dy­bių spren­di­mai. Ar tai yra ki­taip, nei bu­vo per­nai? Vi­si, ku­rie dir­ba švie­ti­mo sis­te­mo­je, pui­kiai ži­no, kad sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų spren­di­mai dėl mo­kyk­lų lė­šų pa­skirs­ty­mo bū­da­vo rug­sė­jo pa­bai­go­je. Jei­gu yra pro­ble­mų dėl tei­sės ak­tų, tai ga­li­me ste­bė­ti, tai pri­va­lu ste­bė­ti šių po­ky­čių me­tu, tie tei­sės ak­tai tu­ri bū­ti tai­so­mi, ir tai yra tik­rai ir mi­nis­te­ri­jos, ir Vy­riau­sy­bės at­sa­ko­my­bė.

At­sa­kysiu dėl spe­cia­lio­sios pa­gal­bos. Iš­ties tai yra vie­nas klau­si­mas, ku­ris taip pat bu­vo kel­tas ko­or­di­na­vi­mo gru­pė­je. Mes pa­klau­sė­me vi­sų sa­vi­val­dy­bių, kiek jos ski­ria lė­šų šiai fun­k­ci­jai įgy­ven­din­ti – tai yra la­bai svar­bi, la­bai jaut­ri, la­bai rei­ka­lin­ga sa­vi­val­dy­bių sa­va­ran­kiš­ka funk­ci­ja. Ma­to­me, kad di­džio­ji da­lis lė­šų (tą pa­skirs­ty­mą, kai tu­rė­si­me ga­lu­ti­nius duo­me­nis, vi­siems Sei­mo na­riams at­sių­si­me)… Sa­vi­val­dy­bės di­dži­ą­ja da­li­mi re­mia šios funk­ci­jos ūkio ir ad­mi­nist­ra­vi­mo kaš­tus ir la­bai ne­di­de­le da­li­mi in­ves­tuo­ja į dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus. Yra ski­ria­ma vals­ty­bės do­ta­ci­ja, vals­ty­bės pa­gal­ba šiai funk­ci­jai sa­vi­val­dy­bė­se įgy­ven­din­ti. Kal­bant skai­čiais, jei­gu per­nai bu­vo skir­ta 50 mln. eu­rų šiai sri­čiai, šie­met yra nu­ma­ty­ta 56 mln. eu­rų, tai ben­drai su­ma šiai svar­biai sri­čiai yra skir­ta. Kaip ir mi­nė­jau, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos tu­rės pa­tvir­tin­ti pa­skirs­ty­mą, kaip yra pa­skirs­ty­tos lė­šos šiai funk­ci­jai įgy­ven­din­ti. Tą in­for­ma­ci­ją tik­rai su­rink­si­me. Ir yra tik­rai keis­ta, kad di­dė­jant lė­šoms, pa­gal­ba ma­žė­ja, taip tik­rai ne­tu­ri bū­ti. Vie­na iš prie­lai­dų, ką pa­ste­bė­jo ir mo­kyk­lų va­do­vai, kad spe­cia­lia­jai pa­gal­bai, spe­cia­lie­siems pe­da­go­gams, so­cia­li­niams pe­da­go­gams, ga­li­mai bu­vo nau­do­ja­mos ug­dy­mo pla­no lė­šos, to­dėl ir bu­vo skir­ta pa­pil­do­mai 10 mln. eu­rų sa­vi­val­dy­bėms, kad to­kiems ne­to­ly­gu­mams, ku­rie yra su­si­ję su spe­cia­lio­sios pa­gal­bos funk­ci­jos įgy­ven­di­ni­mu, mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mų skir­tu­mais, nes mo­kyk­los yra skir­tin­gos… kad tuos ne­to­ly­gu­mus sa­vi­val­dy­bės iš­ly­gin­tų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. (Bal­sai sa­lė­je) Klau­sia J. Nar­ke­vič. Ruo­šia­si A. Dumb­ra­va.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). La­bai ačiū, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji mi­nist­re, fak­tas yra tas, kad pa­si­reng­ti ko­ky­biš­kai įgy­ven­din­ti eta­ti­nio dar­bo ap­mo­kė­ji­mo mo­de­lį lai­ko bu­vo per ma­žai ir kol kas ne­si­ma­to są­sa­jų tarp per­ėji­mo prie to eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo mo­de­lio ir ko­ky­bės ge­ri­ni­mo, ypač kal­bant apie rug­sė­jo mė­ne­sį, nes mo­ky­to­jams bu­vo vi­sai ki­tų rū­pes­čių. Klau­si­mas yra toks… Jūs, aiš­ku, ne­spė­jo­te ati­tin­ka­mai pa­reng­ti švie­ti­mo pa­da­li­nio spe­cia­lis­tų tam, kad jie tin­ka­mai pri­žiū­rė­tų, kon­sul­tuo­tų ir pa­dė­tų mo­ky­to­jams ir va­do­vams at­lik­ti bū­tent tą per­ėji­mą. Ką jūs ruo­šia­tės da­ry­ti, ar ne­si­ruo­šia­te, ar ne lai­kas per­žiū­rė­ti prie­žiū­ros nuo­sta­tų tam, kad su­teik­tu­mė­te ir įga­li­ni­mus, ir at­sa­ko­my­bę švie­ti­mo pa­da­li­niams? Ir du kon­kre­tūs trum­pi klau­si­mai. Fak­tas yra, kad vie­no­se mo­kyk­lo­se ne­ga­vo lė­šų už kla­sių pa­da­li­ni­mą į gru­pes mo­kant vals­ty­bi­nės kal­bos, lie­tu­vių kal­bos, sa­ky­ki­me, da­ly­kų. Lė­šų tam trūks­ta.

Ir pas­ku­ti­nis kon­kre­tus klau­si­mas. Ir­gi fak­tas tas, kad kai ku­rio­se mo­kyk­lo­se yra dau­giau lė­šų, nei skir­ta eta­tų. Ne­už­ten­ka mak­si­ma­liai pa­da­li­jus eta­tus pa­nau­do­ti tų lė­šų. Mo­kyk­los ne­ga­li jų nau­do­ti, nes vir­ši­ja mak­si­ma­lų nu­sta­ty­tą eta­tų skai­čių. Kaip jūs ruo­šia­tės spręs­ti šias tris pro­ble­mas? Ačiū.

J. PETRAUSKIENĖ. Ačiū. Ob­jek­ty­viai, Sei­mui pri­ėmus spren­di­mą bir­že­lio pa­bai­go­je, tik­rai daug lai­ko pa­si­ruoš­ti ne­bu­vo, ir tai tik­rai ke­lia įtam­pą, vi­siš­kai tei­sin­ga, bet vis dėl­to dar ne­su­lau­kus pir­mų­jų at­ly­gi­ni­mų ma­tuo­ti re­zul­ta­tus, kaip mi­ni­me, kad ir re­for­mos tiks­las nė­ra vien at­ly­gi­ni­mams pa­ma­tuo­ti, čia ten­ka tik­riau­siai mums vi­siems tai pri­pa­žin­ti.

Dėl ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mo, kaip ir mi­nė­jau, rei­kia daug gran­džių, kad vis­kas vyk­tų sklan­džiai. Tiek, kiek yra mi­nis­te­ri­jos žmo­nių, ku­rie dir­ba šio­je sri­ty­je teik­da­mi pa­gal­bą, mes ap­skri­tai per­žiū­ri­me mi­nis­te­ri­jos struk­tū­rą, o sa­vi­val­dy­bių švie­ti­mo sky­rių ve­dė­jams tik­rai yra rei­ka­lin­ga pa­gal­ba, ko ir pra­šo­me vi­zi­tų me­tu sa­vi­val­dy­bių, la­bai daž­nai rei­ka­lin­ga tei­si­nė pa­gal­ba, daž­nai rei­ka­lin­gos fi­nan­si­nin­kų kon­sul­ta­ci­jos, aki­vaiz­du, kad šio­je sri­ty­je sa­vi­val­dy­bė­se bū­ti­na stip­rin­ti kom­pe­ten­ci­jas ir tai pir­miau­sia sa­vi­val­dy­bių va­do­vų at­sa­ko­my­bė.

Kal­bė­ti apie to­kį iš­šū­kį, kad yra per daug pi­ni­gų ir nė­ra ga­li­my­bės jų pa­nau­do­ti mo­kyk­lo­je, aš bū­čiau la­bai dė­kin­ga, jei­gu jūs įvar­din­tu­mė­te kon­kre­čius at­ve­jus, nes ap­skri­tai to­kių sig­na­lų mo­kyk­los ne­kė­lė, kad yra gau­tos lė­šos, bet nė­ra ga­li­my­bių jų tei­sė­tai ar tei­sin­gai pa­nau­do­ti. Bū­čiau tik­rai la­bai dė­kin­ga už kon­kre­čių at­ve­jų įvar­di­ni­mą.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Dumb­ra­va. Ren­gia­si M. Ado­mė­nas.

A. DUMBRAVA (TTF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, iš jū­sų pa­teik­to že­mė­la­pio ma­ty­ti, kad Ry­tų Lie­tu­va at­ro­do balz­ga­niau­siai, la­bai la­bai švie­si žals­va spal­va, pra­de­dant nuo Ro­kiš­kio ra­jo­no, bai­giant, man at­ro­do, Šven­čio­nių ra­jo­nu. Pra­šom pa­sa­ky­ti, ko­dėl bū­tent taip iš­si­ski­ria Ry­tų Lie­tu­va, ko­kia ten si­tu­a­ci­ja, ar la­biau­siai ma­žė­ja mo­ki­nių skai­čius, ar kas, ko­dėl tik­tai nuo 5 iki 10 %, kai per Lie­tu­vą tru­pu­tį dau­giau. Tai pir­mas klau­si­mas.

Ant­ras. Kaip jums at­ro­do, pa­ly­gi­nus su mū­sų kai­my­nė­mis Lat­vi­ja ir Es­ti­ja, vis dėl­to maž­daug treč­da­liu mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mas Lie­tu­vo­je yra ma­žes­nis, ką gal­vo­ja­te per­spek­ty­vo­je, ar bent kiek pri­ar­tė­si­me prie mū­sų kai­my­nų, ar ne? Ačiū.

J. PETRAUSKIENĖ. La­bai ačiū už klau­si­mus. La­bai taik­lus klau­si­mas dėl sa­vi­val­dy­bių – ko­dėl vie­noms sa­vi­val­dy­bėms dau­giau, ki­toms ma­žiau. Kaip jūs pa­mi­nė­jo­te, vie­na prie­žas­tis ir yra, kad yra sa­vi­val­dy­bių, kur mo­ki­nių skai­čius dau­giau ma­žė­ja ne­gu ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se, tai na­tū­ra­lu, kad mo­kyk­lų fi­nan­sa­vi­mas, ly­giai taip pat ir mo­ky­to­jams ski­ria­mas dar­bo už­mo­kes­čio fon­das su tuo yra su­si­jęs, tai yra vie­na prie­žas­tis. O an­tra prie­žas­tis, kad yra mo­kyk­lų, ku­rios ir taip ši­to­se sa­vi­val­dy­bė­se pa­vie­niu at­ve­ju gau­da­vo ge­ro­kai di­des­nius at­ly­gi­ni­mus ne­gu ki­tur. Da­bar tu­rė­ti to­kią ne­ly­gy­bę, kai vie­niems mo­ky­to­jams, at­lie­kan­tiems tą pa­tį dar­bą, yra mo­ka­ma ge­ro­kai dau­giau, nei mo­ka­ma ki­tiems, tai pir­mas eta­pas ir yra tas žings­nis – ma­žin­ti tą ne­to­ly­gu­mą. Nuo ki­to rug­sė­jo daug to­ly­giau – 9 %, kaip nu­ma­ty­ta, jei­gu Sei­mas pri­tars, di­dės vi­sur.

Ly­gi­nant su ki­to­mis ša­limis, kaip jūs klau­sė­te, da­bar yra nu­ma­ty­ta… iš 2016 me­tų 2017 me­tams bu­vo skir­ta 17 mln. Per šiuos dve­jus me­tus yra nu­ma­ty­ti 95 mln. La­bai no­ri­si ti­kė­ti, kad tai yra tik pir­mas, bet tik­rai ne pas­ku­ti­nis žings­nis, sie­kiant di­din­ti mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mus, to­dėl kad vie­ša­ja­me sek­to­riu­je dir­ban­čių žmo­nių at­ly­gi­ni­mai au­ga ge­ro­kai lė­čiau nei pri­va­čia­me. Sie­kiant pri­trauk­ti stip­rius mo­ky­to­jus, yra la­bai svar­bi nuo­sek­li po­li­ti­ka di­di­nant švie­ti­mo dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tį.

PIRMININKĖ. Klau­sia M. Ado­mė­nas. Ruo­šia­si A. Bau­ra.

M. ADOMĖNAS (MSNG). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, mes su­lau­kia­me daug įvai­rių fak­tų, fak­te­lių, kal­ti­ni­mų. Bet vis dėl­to aš no­rė­čiau, kad jūs pa­žvelg­tu­mė­te į to­kį tek­to­ni­nį vaiz­dą. Jau tuoj bus dve­ji me­tai, kai ši­ta Vy­riau­sy­bė vei­kia. Švie­ti­mo sri­čiai prem­je­ras iš­kė­lė la­bai daug la­bai opių spręs­ti­nų už­da­vi­nių, tai yra dras­tiš­kai kri­tu­si ben­dro­jo ug­dy­mo ko­ky­bė, tai yra ka­tast­ro­fiš­kai kri­tęs mo­ky­to­jų pres­ti­žas, ne­ra­cio­na­lus mo­kyk­lų tin­klas ir ne­op­ti­mi­zuo­tas uni­ver­si­te­tų tin­klas.

Da­bar pra­ėjo dve­ji me­tai ir ką mes tu­ri­me? Iš tik­rų­jų ko­ky­bei kil­ti in­stru­men­tai dar tik yra ku­ria­mi, uni­ver­si­te­tų su­si­jun­gė tik vie­nas. Ap­skri­tai vi­sa eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo re­for­ma, kaip ir krep­še­lio at­si­sa­ky­mas, man at­ro­do, yra skir­ti iš­gel­bė­ti ne­iš­lai­ko­mam mo­kyk­lų tin­klui pro­vin­ci­jo­se, kur ne­su­si­ren­ka vai­kų. Vi­sa ener­gi­ja su­ėjo į eta­ti­nį ap­mo­kė­ji­mą. Ką jis pa­da­rė? Mo­ky­to­jo pro­fe­si­jos pres­ti­žą dar la­biau nu­stū­mė, nes ko­kia ži­nia yra? Cha­o­sas. Ži­nia yra cha­o­sas, jei­gu no­ri rink­tis tą pro­fe­si­ją, ne­aiš­ku, ko­kį at­ly­gi­ni­mą gau­si, jei­gu no­rė­si daug dirb­ti, ga­li bū­ti, kad ta­vo at­ly­gi­ni­mas tik su­ma­žės, jei­gu tu­rė­si daug vai­kų.

Mi­nist­re, ar jūs ne­ma­to­te sa­vo at­sa­ko­my­bės, kaip jūs tuos svar­biuo­sius už­da­vi­nius ža­da­te per li­ku­sius dve­jus trum­pus me­tus iš­spręs­ti ir ar ne­rei­kė­tų pa­gal­vo­ti apie pa­mai­ną?

J. PETRAUSKIENĖ. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Aš pri­tar­čiau jū­sų iš­kel­tai min­čiai, kad ši Vy­riau­sy­bė, šis Sei­mas ėmė­si es­mi­nių švie­ti­mo per­tvar­kų nuo ben­dro­jo ug­dy­mo iki aukš­to­jo moks­lo. Pui­kiai su­pran­ta­te (re­mian­tis ir ki­tų ša­lių pa­tir­ti­mi), kad to­kių re­for­mų ir juo la­biau jų re­zul­ta­tų ma­ta­vi­mas ką tik pri­ėmus spren­di­mus yra dau­giau ne­gu ne­kom­pe­ten­tin­ga taip da­ry­ti.

Jei­gu kal­bė­tu­me apie ben­drą­jį ug­dy­mą, tai vėl­gi ką at­vė­rė ši re­for­ma ir ką ji­nai spren­džia?

Pir­miau­sia tai yra dar­bo tei­sės klau­si­mai. La­bai keis­ta ir taip tik­rai ne­tu­rė­tų bū­ti, kad mo­ky­to­jai dir­ba be su­tar­čių, kad mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo są­ly­gos iki šiol ne­bu­vo aiš­kios. Vie­na ver­tus, tai yra di­džiu­lė žaiz­da. No­rint ją gy­dy­ti, pir­miau­sia ją rei­kia ati­deng­ti. Kal­bė­ti, kad da­bar men­ki­na­mas mo­ky­to­jų pres­ti­žas… Aš pa­ti su­si­tin­ku su šim­tais mo­ky­to­jų. Jie aiš­ki­na, kad jau­čia­si dir­ban­tys pres­ti­ži­nį dar­bą, ir ger­bia sa­vo pro­fe­si­ją. O es­ka­la­vi­mas ir me­la­gin­gos in­for­ma­ci­jos sklei­di­mas tik­rai ne­pa­de­da su­telk­ti mo­ky­to­jų ben­druo­me­nę ir, kaip jūs sa­ko­te, įti­kin­ti jau­nus žmo­nes, kad ver­ta rink­tis šį dar­bą.

Taip, kaip bu­vo spren­džiant pro­ble­mas, jas įvar­di­nant, bū­ti ne­be­ga­li. Ma­tyt, vi­so­je sis­te­mo­je (aš kal­bu ne apie mo­ky­to­jus, aš kal­bu apie švie­ti­mo sis­te­mą) yra žmo­nių ar or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios vi­so­mis iš­ga­lė­mis prie­ši­na­si bet ko­kiems po­ky­čiams ir no­ri iš­lai­ky­ti tvar­ką, ku­ri bu­vu­sią anks­čiau. Bet koks po­ky­tis yra iš­ėji­mas iš kom­for­to zo­nos. La­bai svar­bu, kad jis bū­tų ge­rai val­do­mas ir kad bū­tų nuo­sek­liai vyk­do­mas. Dve­ji me­tai, ku­rie dar nu­ma­ty­ti šio­je Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je, ir yra tam, kad šie po­ky­čiai bū­tų aiš­kiai ko­or­di­nuo­ti. Ta­da ga­lė­si­me ma­tuo­ti re­zul­ta­tus.

PIRMININKĖ. Klau­si­mus už­baigs A. Bau­ra. Pra­šom.

A. BAURA (LVŽSF). Ger­bia­ma mi­nist­re, ma­no klau­si­mas nė­ra tie­sio­giai su­sie­tas su eta­ti­niu ap­mo­kė­ji­mu, bet ša­lia to. Pra­ei­tos sa­vai­tės pir­ma­die­nį lan­kiau­si sa­vo apy­gar­do­je Pa­ne­vė­žio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je. Kal­ban­tis ad­mi­nist­ra­ci­jai su Švie­ti­mo sky­riaus va­do­vu ir dar­buo­to­jais, jie iš­reiš­kė nuo­gąs­ta­vi­mą, kad yra pa­skelb­tas kon­kur­sas į švie­ti­mo įstai­gos va­do­vo vie­tą. Į ją tik­rai ga­lė­tų pre­ten­duo­ti il­ga­me­tę pa­tir­tį tu­rin­tis as­muo, ku­ris tą dar­bą dir­ba dau­giau kaip 20 me­tų, ir dėl vie­nin­te­lės prie­žas­ties, tai yra dėl pa­keis­to Švie­ti­mo įsta­ty­mo, kad kom­pe­ten­ci­jos tu­rė­tų bū­ti įver­tin­tos pa­gal jū­sų pa­reng­tą tvar­ką… De­ja, tos tvar­kos ir šian­dien nė­ra. Su­si­sie­kus su ko­le­ga E. Jo­vai­ša, jis pa­ti­ki­no, kad su jū­sų vi­ce­mi­nist­ru kal­bė­jo ir grei­tai bus. De­ja, da­bar vėl pa­si­skam­bi­nus jie sa­kė, kad dar ne­su­lau­kė.

J. PETRAUSKIENĖ. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Taip, tik­rai yra iš­šū­kis. Yra pri­im­ti Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai dėl va­do­vų ka­den­ci­jų įve­di­mo, to­dėl per­žiū­ri­mos ir kon­kur­so tvar­kos. Ši tvar­ka, jos pro­jek­tas, tik­rai yra, ji da­bar de­ri­na­ma su tei­si­nin­kais. Tik­rai yra ga­lu­ti­nė jos pri­ėmi­mo sta­di­ja.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, mi­nist­re. Lai­kas, skir­tas jums, Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­džiui, bai­gė­si.

J. PETRAUSKIENĖ. Ačiū.

PIRMININKĖ. Vi­sų frak­ci­jų at­sto­vai pa­klau­sė.

 

15.43 val.

Vals­ty­bės kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-907 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2183, Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mo Nr. VIII-1029 112 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2184, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 510 straips­nio pripažini­mo ne­te­ku­siu ga­lios ir 589 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2185, Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. I-430 37 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2186, Gy­ven­to­jų tur­to de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1338 2 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2187, Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įstaty­mo Nr. XI-2234 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2188, Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 59, 591, 172 ir 173 straips­nių pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2189, Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2190, Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir valstybės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1904 2 straips­nio ir įsta­ty­mo prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2191, Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 19, 27 ir 51 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2192, Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 4, 29 straips­nių ir 3 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2193, Tei­sės gau­ti in­for­ma­ci­ją iš vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų įsta­ty­mo Nr. VIII-1524 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2194 (pateiki­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, im­si­mės va­ka­ri­nio po­sė­džio dar­bo­tvarkės 2 klau­si­mo – pro­jek­to Nr. XIIIP-2183. Tai yra kom­plek­si­nis pro­jek­tas. Jį ly­di net 11 įsta­ty­mų pro­jek­tų. Pra­dė­si­me nuo pro­jek­to Nr. XIIIP-2183 ir baig­si­me pro­jek­tu Nr. XIIIP-2194. Vals­ty­bės kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Į tri­bū­ną jį pa­teik­ti kvie­čiu I. Ši­mo­ny­tę.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Šis įsta­ty­mo pro­jek­tas yra tei­kia­mas ko­mi­te­to var­du, nors įtrau­ki­mą į dar­bo­tvarkę, kiek ži­nau, yra pa­si­ra­šę ne­ma­žai Sei­mo na­rių. Pa­grin­di­nis įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo mo­ty­vas yra tas, kad mū­sų ga­lio­jan­tis Vals­ty­bės kon­tro­lės įsta­ty­mas iš es­mės nuo 2002 me­tų ne­bu­vo per­žiū­rė­tas tu­ri­nio pras­me, nors per tą lai­ką įvy­ko la­bai daug pa­si­kei­ti­mų. Ta­me įsta­ty­me taip pat yra ir tam tik­rų re­lik­ti­nių da­ly­kų, pa­vyz­džiui, kon­tro­li­nės re­vi­zi­jos ir pa­na­šūs da­ly­kai, ku­rie ne­be­ati­tin­ka Vals­ty­bės kon­tro­lės ins­titu­ci­jos mi­si­jos ir es­mės. Tai yra mū­sų aukš­čiau­sia au­di­to ins­ti­tu­ci­ja. Tą ir siū­lo­ma įsta­ty­me pa­brėž­ti, ne­at­si­sa­kant is­to­ri­nio ins­ti­tu­ci­jos pa­va­di­ni­mo, ku­ris yra mi­ni­mas mū­sų Kon­sti­tu­ci­joje, ta­čiau pa­gal šių die­nų rei­ka­la­vi­mus, pa­gal INTOSAI stan­dar­tus ati­tin­ka­mai api­brėž­ti šios ins­ti­tu­ci­jos vyk­do­mas funk­ci­jas ir pri­ima­mus spren­di­mus, ir tei­kia­mas pa­slau­gas vie­ša­jam sek­to­riui.

Iš es­mės tiks­lai įsta­ty­mo pro­jek­to yra du. Pir­miau­sia – pa­tiks­lin­ti nuo­sta­tas, ku­rios yra su­si­ju­sios su vals­ty­bi­niu au­di­tu, ir taip pat pa­ly­gi­nus nau­jai Vals­ty­bės kon­tro­lei pri­skir­tą biu­džeto po­li­ti­kos kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jos funk­ci­ją, ku­ri nė­ra iki šiol ga­na de­ta­liai api­brėž­ta, taip pat spręs­ti tam tik­rus ins­ti­tu­ci­jos dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo klau­si­mus, tai yra at­si­sa­ky­ti tų nuo­sta­tų, tų šiuo me­tu ga­lio­jan­čių nuo­sta­tų, ku­rios ke­lia klau­si­mų dėl ins­ti­tu­ci­jos ne­pri­klau­so­mu­mo už­tik­ri­ni­mo, tai yra tų pro­ce­dū­rų, ku­rios pa­da­ro Vals­ty­bės kon­tro­lę tam tik­ra pras­me įkai­tu ins­ti­tu­ci­jų, ku­rias pa­ti Vals­ty­bės kon­tro­lė ir pri­žiū­ri, pa­vyz­džiui, Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to ar Vy­riau­sy­bės, ir nu­ma­ty­ti tie­siog šios ins­ti­tu­ci­jos la­bai kon­kre­tų ir aiš­kų at­skai­tin­gu­mą Sei­mui, kam ji ir yra at­skai­tin­ga ir kam yra to­kio po­bū­džio ins­ti­tu­ci­jos at­skai­tin­gos ki­to­se pa­sau­lio ša­ly­se.

Tech­ni­nių pa­kei­ti­mų tur­būt aš ne­mi­nė­siu, ta­čiau trum­pai tik­tai ga­liu pa­sa­ky­ti, kad api­brėž­tos pa­grin­di­nės at­lie­ka­mo au­di­to rū­šys, ar­ba trys ti­pai: ati­tik­ties au­di­tas (taip yra šiuo me­tu va­di­na­mas bu­vęs tei­sė­tu­mo au­di­tas), veik­los au­di­tas ir fi­nan­si­nis au­di­tas. Įtei­si­na­ma re­ko­men­da­ci­jų įgy­ven­di­ni­mo ste­bė­se­na, kas de fac­to vyks­ta, ta­čiau nė­ra įsta­ty­me kaip nors šiuo me­tu api­brėž­ta. Vals­ty­bės kon­tro­lė kiek­vie­nais me­tais du kar­tus prieš Sei­mo se­si­jas pa­tei­kia mums in­for­ma­ci­ją, ko­kios ne­įgy­ven­din­tos re­ko­men­da­ci­jos yra ak­tu­a­lios ir kaip yra ver­ti­na­ma įgy­ven­di­ni­mo būk­lė, ta­čiau tai yra to­kia su­si­klos­čiu­si prak­ti­ka, la­biau ky­lan­ti gal­būt iš pa­čios ins­ti­tu­ci­jos va­lios. Tur­būt bū­tų la­bai svar­bu taip pat tą nu­ma­ty­ti ir įsta­ty­me.

Taip pat yra api­brė­žia­mas aiš­kus Vals­ty­bės kon­tro­lės san­ty­kis su sa­vi­val­dy­bių kon­tro­lie­riais, tai yra ins­ti­tu­ci­jo­mis, ku­rios sa­vi­val­dy­bė­se at­lie­ka la­bai pa­na­šią funk­ci­ją. Yra nu­ma­ty­tas tie­sio­gi­nis va­do­va­vi­mas bū­tent… ne va­do­va­vi­mas, o me­to­di­nis va­do­va­vi­mas gal­būt šioms ins­ti­tu­ci­joms, kar­tu nu­ma­ty­ta ir tai, kad pa­čios ins­ti­tu­ci­jos tie­sio­giai va­do­vau­tų­si tais au­di­to stan­dar­tais ir ta me­to­do­lo­gi­ne in­for­ma­ci­ja, ku­ria va­do­vau­ja­si ir pa­ti Vals­ty­bės kon­tro­lė.

Kar­tu yra tei­kia­ma daug įsta­ty­mų pro­jek­tų, ku­rie su­si­ję su pa­grin­di­nio įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis. La­bai pra­šy­čiau Sei­mo pri­tar­ti, pra­dė­ti ši­tą įsta­ty­mų pa­ke­tą svars­ty­ti ir gal­būt at­ei­ty­je jam pri­tar­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už įsta­ty­mo pro­jek­to pa­tei­ki­mą. Jū­sų no­ri klaus­ti ke­le­tas Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis klau­sia A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, ma­ne la­biau­siai do­mi­na so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos, dar­bo. Ma­no pir­mas klau­si­mas. Ko­dėl kiek­vie­na ins­ti­tu­ci­ja ne­no­ri va­do­vau­tis ben­dri­nė­mis nor­mo­mis, o tu­rė­ti vis­ką sa­vo įsta­ty­me ir ne iki ga­lo api­brėž­tą?

Ant­ras trum­pas klau­si­mas. Ar nor­ma­lu, kad tar­ny­bos va­do­vas gaus be­veik dvi­gu­bai di­des­nį at­ly­gi­ni­mą už Sei­mo Pir­mi­nin­ką? Ar tai yra nor­ma­lu nor­ma­lio­je vals­ty­bė­je? Ačiū.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū už klau­si­mą. Tik­rai Vals­ty­bės kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­ja yra ypa­tin­ga ins­ti­tu­ci­ja. Tai, ko jūs klau­sė­te, tur­būt nė­ra Vals­ty­bės kon­tro­lės pro­ble­ma, o yra po­žiū­rio į Sei­mo na­rius ir jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mą pro­ble­ma. Gal­būt rei­kė­tų šią pro­ble­mą spręs­ti?

Da­bar dėl Vals­ty­bės kon­tro­lės to at­ski­ro reg­la­men­ta­vi­mo. Aš ma­nau, kad Lie­tu­vo­je yra tik­rai ne­daug ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios yra kon­kre­čiai pa­mi­nė­tos Kon­sti­tu­ci­jo­je, tu­ri tik­rai ypa­tin­gą sta­tu­są. Jei­gu jau mes lei­do­me sa­vo sche­mą tu­rė­ti sa­vo įsta­ty­muo­se kai ku­rioms tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms, tai Lie­tu­vos ban­kas vi­są lai­ką tu­rė­jo sa­vo at­ski­rą tvar­ką. Ka­dan­gi tos ins­ti­tu­ci­jos pri­gim­tis pa­na­ši, tai, man at­ro­do, tik­rai nė­ra pa­grįs­ta Vals­ty­bės kon­tro­lę lai­ky­ti su­vals­tyb­tar­ny­bin­ta, nes jai iš es­mės, kaip pa­sa­ky­ti, jai įta­kos tu­ri tos ins­ti­tu­ci­jos, ku­rias ji pa­ti tu­ri pri­žiū­rė­ti. Ne­pri­klau­so­mu­mo po­žiū­riu, man at­ro­do, tai ydin­ga.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja, ačiū už pri­sta­ty­mą. Ma­nau, kad čia mes dau­ge­lis iš prin­ci­po pri­ta­ria­me ir ne­pri­klau­so­mu­mo, ir ki­tiems da­ly­kams, bet dėl at­ly­gio aš vis tiek no­riu su­grįž­ti. Mes tik­rai, man at­ro­do, pa­da­rė­me klai­dą su tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis, kai iš­brau­kė­me, nu­sta­tė­me ir pa­li­ko­me ki­tus, jūs bu­vo­te ak­ty­vi kar­tu dir­bant dėl me­di­kų at­ly­gi­ni­mų. De­ja, ten lie­ka ben­dra tvar­ka, o čia mes iš­ski­ria­me ir ge­ro­kai iš­ski­ria­me tuos da­ly­kus. Ar ne­ma­no­te, kad bent jau at­ly­gi­ni­mų da­lį mes tu­rė­tu­me su­dė­ti į vals­ty­bės ar biu­dže­ti­nių įstai­gų at­ly­gi­ni­mų įsta­ty­mą ir ten tas gra­da­ci­jas pa­lik­ti. Ten tas gra­da­ci­jas pa­lik­ti. Iš tik­rų­jų jei­gu gal­vo­ja­me, kad svar­bu yra kon­tro­lie­riaus po­zi­ci­ja, vis­kas ge­rai, bet kad tik­rai ne­bū­tų kiek­vie­ną kar­tą su at­ski­ru įsta­ty­mu, kad mes taip, ai, ne­di­de­lė gru­pė, gal ge­rai, pa­lie­ka­me. Pas­kui gė­da prieš žmo­nes, kai at­si­sto­ji ir ma­tai, ko­kie yra jų at­ly­gi­ni­mai, nors pa­rei­gos, at­sa­ko­my­bė taip pat ne­ma­ža.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­ma­sis Juo­zai. Aš ma­nau, kad yra la­bai su­dė­tin­ga su­dė­ti į vie­ną len­te­lę, tar­ki­me, li­go­ni­nės slau­gę ir cen­tri­nio ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ką. Tie­siog mes ne­su­ras­tu­me ko­kio nors la­bai tin­ka­mo ben­dro var­dik­lio. Aš vi­siš­kai pri­ta­riu, kad tu­ri bū­ti la­bai aiš­kios sche­mos, ką ir eta­ti­nio dar­bo ap­mo­kė­ji­mo pa­tir­tis pa­ro­dė, kai nė­ra pa­grin­di­nių prin­ci­pų, ku­rie yra vie­no­di ho­ri­zon­ta­liai per vi­są, tar­kim, švie­ti­mo sis­te­mą, per vi­są svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mą, tai yra blo­gai ir jie tu­ri bū­ti, ta­čiau yra vis dėl­to da­lis ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios yra ypa­tin­gos, ku­rios tu­ri ypa­tin­gą san­ty­kį, tar­ki­me, su iš­orės pa­sau­liu. Tar­ki­me, tas pats cen­tri­nis ban­kas, tie­siai švie­siai pa­sa­ky­siu, dėl spe­cia­lis­tų kon­ku­ruo­ja su fi­nan­sų sek­to­riumi. Aukš­čiau­sia au­di­to ins­ti­tu­ci­ja ly­giai taip pat kon­ku­ruo­ja tur­būt su stam­biau­sio­mis au­di­to kom­pa­ni­jo­mis. Mes vis dėl­to tu­ri­me at­si­žvelg­ti į šiuos da­ly­kus, kad ga­lė­tu­me iš­lai­ky­ti vals­ty­bės tar­ny­bo­je ar vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se to­kius žmo­nes, ku­rių kva­li­fi­ka­ci­ja ir kom­pe­ten­ci­ja ne­kel­tų mums jo­kių abe­jo­nių. Iš prin­ci­po jums kaip ir pri­tar­da­ma ne­ma­tau prieš­ta­ros su šiuo įsta­ty­mu.

PIRMININKĖ. Klau­sia R. Bud­ber­gy­tė. Ne­ma­tau sa­lė­je. Tuo­met – J. Sa­ba­taus­kas. Pra­šom.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, jūs nu­ma­to­te pro­jek­te kan­di­da­tui to­kius rei­ka­la­vi­mus, kad tu­rė­tų ne ma­žiau kaip pen­ke­rių me­tų va­do­vau­ja­mo­jo dar­bo sta­žą, taip pat ne ma­žiau kaip de­šimt me­tų ap­skai­tos, tei­sės, eko­no­mi­kos, vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo, va­dy­bos ir (ar) fi­nan­sų ar šių sri­čių pe­da­go­gi­nį dar­bo sta­žą. Ar ne per pla­tus spek­tras? Iš ki­tos pu­sės, ar bū­ti­na tam vals­ty­bės kon­tro­lie­riui, aš tu­riu ome­ny­je pir­mą as­me­nį, bū­ti iš tos sri­ties, bū­ti­nai tu­rė­ti sta­žą kaip spe­cia­lis­tui? Juk iš es­mės vals­ty­bės kon­tro­lie­rius re­a­liai dir­ba kaip va­dy­bi­nin­kas, jis pats au­di­to ne­at­lie­ka, jis net au­di­to ne­pa­si­ra­šo. Pa­sira­šo au­di­to­riai. Iš ki­tos pu­sės, no­rint di­din­ti jo ne­pri­klau­so­mu­mą, ar ne­rei­kė­tų įdieg­ti tuos INTOSAI stan­dar­tus ir pa­di­din­ti, pa­vyz­džiui, jo tar­ny­bos me­tus nuo pen­ke­rių iki de­vy­ne­rių, pa­vyz­džiui, tuo­met gal­būt vie­na ka­den­ci­ja. Pa­vyz­džiui, kaip Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jai. Bet ta­da jo ne­pri­klau­so­mu­mas bū­tų gal­būt di­des­nis ir mes ga­ran­tuo­tu­me, kad ten tik­rai bū­tų žmo­gus, ku­ris ne­bi­jo­tų nie­ko ir ga­lė­tų pa­sa­ky­ti, kaip iš tik­rų­jų yra. Ki­taip sa­kant, aš ieš­kau žmo­gaus, ku­ris pa­sa­ky­tų, kad ka­ra­lius yra nuo­gas. Ar to­kių žmo­nių ga­li­te ten su­ras­ti?

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Iš es­mės vals­ty­bės kon­tro­lie­riaus tur­būt di­de­le da­li­mi to­kia fun­k­ci­ja daž­nai ir yra – pa­sa­ky­ti, kad ka­ra­lius yra nuo­gas. Kar­tais gal­būt pa­sa­ky­ti ir svar­bius, ge­rus da­ly­kus, ku­riuos ne vi­si gir­di. Aš ma­nau, kad abi jū­sų pa­sta­bos yra la­bai ver­tin­gos ir jas tik­rai ga­li­ma rim­tai svars­ty­ti.

Dėl iš­si­la­vi­ni­mo, sa­ky­kim, tų rū­šių ar pa­tir­ties rū­šių. Tai da­bar įsta­ty­me, no­riu pa­mi­nė­ti, kad iš­vis nė­ra jo­kio rei­ka­la­vi­mo, tik­tai aukš­ta­sis uni­ver­si­te­ti­nis iš­si­la­vi­ni­mas, kas tur­būt yra tik­rai sil­pno­ka vals­ty­bės kon­tro­lie­riui, bet ar yra pras­mė kon­kre­čiai spe­ci­fi­kuo­ti kon­kre­čių sri­čių pa­tir­tį, tai tur­būt mes apie tai ga­lė­tu­me pui­kiau­siai pa­dis­ku­tuo­ti, jei­gu tik­tai pro­jek­tui bū­tų pri­tar­ta.

Dėl ka­den­ci­jos truk­mės ir ati­tin­ka­mai skai­čiaus tur­būt ir­gi ga­li­me dis­ku­tuo­ti. Ma­no as­me­ni­ne nuo­mo­ne, vie­na il­ga ka­den­ci­ja leis­tų vals­ty­bės kon­tro­lie­riui tur­būt bū­ti drą­ses­niam ir ma­žiau rū­pin­tis sa­vo per­sky­ri­mu, tai reiš­kia, gal­būt dau­giau pra­neš­ti mo­kes­čių mo­kė­to­jams, ku­riems jų pa­slau­gos yra vi­sų pir­ma pa­čios svar­biau­sios.

PIRMININKĖ. At­si­pra­šo­me, ne­ty­čia iš­si­try­nė. S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). La­bai ačiū. Ger­bia­ma ko­le­ge, aš iš sa­vo as­me­ni­nės pa­tir­ties vie­ną klau­si­mą no­riu už­duo­ti. Ko­kios, jū­sų nuo­mo­ne, prie­mo­nės tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­di­na­mos, kad į Vals­ty­bės kon­tro­lės iš­va­das ir re­ko­men­da­ci­jas bū­tų at­si­žvelg­ta, jų lai­ko­ma­si? Mes pas­ta­ruo­sius po­rą tre­je­tą me­tų ma­tė­me tik­rai la­bai aukš­tos ko­ky­bės au­di­tą, vi­si tą pri­pa­ži­no, bet kad bū­tų pa­da­ry­tos iš­va­dos ir iš­tai­sy­tos klai­dos, ne­gir­dė­ti ši­to. Ar jūs ne­ma­no­te ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je gal­būt pa­teik­ti ko­kius nors siū­ly­mus įtvir­tin­ti Vals­ty­bės kon­tro­lės sta­tu­są kaip im­pe­ra­ty­vi­nę nuo­sta­tą? Ačiū.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Vals­ty­bės kon­tro­lė ar aukš­čiau­sia au­di­to ins­ti­tu­ci­ja tur­būt nie­kur pa­sau­ly­je nė­ra ta ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri duo­da pri­va­lo­mus vyk­dy­ti nu­ro­dy­mus. Jos, kaip ir au­di­to­rių, už­duo­tis yra duo­ti re­ko­men­da­ci­jas. Bet iki šiol tur­būt vie­na iš pro­ble­mų bu­vo… Bu­vo ke­le­tas pro­ble­mų. Pir­miau­sia, kad pa­ti Vals­ty­bės kon­tro­lė daž­nai tei­kia daug skir­tin­go svo­rio re­ko­men­da­ci­jų. Kai ku­rios tik­rai yra ne­la­bai svar­bios, tik­rai nė­ra la­bai bū­ti­na apie jas su­kur­ti di­de­lę ru­ti­ną. Ma­nau, kad da­bar jau yra tai­so­ma­si, ei­na­ma link to, kad bū­tų tik­rai tik es­mi­nės ir svar­biau­sios re­ko­men­da­ci­jos ins­ti­tu­ci­joms. Ta­da daug leng­viau ste­bė­ti, daug leng­viau ver­tin­ti. Nuo mū­sų vi­sų ko­le­gų par­la­men­te reik­lu­mo pri­klau­so, kaip reik­liai par­la­men­tas ver­ti­na tas ata­skai­tas, re­ko­men­da­ci­jų įgy­ven­di­ni­mą ir špil­kuo­ja ins­ti­tu­ci­jas, ku­rios yra už tai at­sa­kin­gos.

Dar vie­na prie­mo­nė, ku­ri, ma­no nuo­mo­ne, pa­dė­tų, jei­gu Vy­riau­sy­bė­je bū­tų žmo­gus, ku­ris ho­ri­zon­ta­liai ko­or­di­nuo­tų ši­tų re­ko­men­da­ci­jų įgy­ven­di­ni­mą, nes da­bar mi­nis­te­ri­jos yra lin­ku­sios prie sa­vo stal­čiu­kų, o ka­dan­gi dau­ge­lis pro­ble­mų yra vis dėl­to kom­plek­si­nės, tai to to­kio su­ėmi­mo į vie­ną kumš­tį iš tik­rų­jų la­bai trūks­ta.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sų no­rin­čių pa­klaus­ti klau­si­mus.

Mo­ty­vai už. No­ri kal­bė­ti N. Pu­tei­kis.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Ko­le­gos, aš ra­gi­nu pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ir vė­liau, kaip pra­ne­šė­ja at­sa­ki­nė­da­ma į klau­si­mus jums sa­kė, bus ga­li­ma tuos da­ly­kus su­tvar­ky­ti. Nė­ra to­kie jau la­bai tra­giš­ki tie trū­ku­mai, apie ku­riuos kal­bė­jo ger­bia­mas A. Sy­sas. Su­pran­tu no­rą su­vie­no­din­ti al­gų sis­te­mą, bet Sei­mas yra at­sa­kin­gas, kad jam at­skai­tin­gų or­ga­ni­za­ci­jų dar­buo­to­jai, už­si­iman­tys la­bai svar­biais pa­tik­ri­ni­mais, už­dir­ba la­bai ma­žai. Tai aš siū­lau pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Įsta­ty­mas… Dė­ko­ju tiems, kas dir­bo ir ra­šė. Bet ma­to­me, kas vyks­ta Lie­tu­vo­je su dar­bo ap­mo­kė­ji­mu, ir ko ne­pa­klau­si, vi­si ne­pa­ten­kin­ti, o mes čia taip leng­va ran­ka įtei­si­na­me vi­siš­kai nau­ją dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mą. Ma­ža to, kad jie iš­ei­na iš ben­dros sis­te­mos. Jie nau­do­ja vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį, no­ri nau­do­ti, ne ba­zi­nį dy­dį, ku­ris įšal­dy­tas ir vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jams, tar­nau­to­jams. Di­dė­ja po vie­ną eu­rą per pen­ke­rius me­tus. Tai ne­nor­ma­lu.

Aš ma­nau, vien toks pa­tei­ki­mas, su vi­sa pa­gar­ba dar­bo gru­pei ir va­do­vei už pri­sta­ty­mą… Mes gal­vo­ki­me, ką da­ro­me. Mes gi prie­ši­na­me to­liau Lie­tu­vos pi­lie­čius. Aš ma­nau, kad da­lis klau­so šian­dien. Ne­ma­nau, kad nor­ma­lu ša­ly­je, ku­ri yra par­la­men­ti­nė res­pub­li­ka, kad par­la­men­to pir­mi­nin­kas tu­rė­tų gau­ti dvi­gu­bai ma­žes­nį at­ly­gi­ni­mą už vals­ty­bės kon­tro­lie­rių. Mes da­ro­me pa­ro­di­ją iš vals­ty­bės, iš par­la­men­to ir po to ste­bi­mės, ko­dėl par­la­men­tas yra pas­ku­ti­nė­je vie­to­je. Vy­riau­sy­bė, par­ti­jos ir Sei­mas – pa­gal sa­vo po­žiū­rį. Ma­ty­ki­me, ko­kius spren­di­mus mes no­ri­me pri­im­ti.

La­bai no­rė­čiau, kad vi­si gau­tų di­des­nius, ir kon­tro­lie­riai taip pat, bet to­kie iš­skir­ti­niai da­ry­mai ir su­griau­na tą vi­są sis­te­mą. Po to ma­no ko­le­gos prie­kaiš­tau­ja – tai­gi mes jau pa­da­rė­me iš­im­tį žval­gams, at­ski­rai pa­da­rė­me pro­ku­ro­rams, da­bar dar no­rė­si­me tei­sė­jams kaž­ką pa­da­ry­ti, o da­bar vals­ty­bės kon­tro­lie­riams. Va, ir vi­sas mū­sų dar­bas su­ei­na į tai, kad at­ski­ros gru­pės iš­si­ski­ria ir so­cia­li­nė­mis ga­ran­ti­jo­mis, ir dar­bo už­mo­kes­čiu, ir su­prie­ši­ni­mas tik di­dė­ja. To­dėl ne­ga­liu pri­tar­ti. (Bal­sas sa­lė­je: „O ka­da žem­dir­biams?“)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šom ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti dėl tei­kia­mo Vals­ty­bės kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2183 ir ly­di­mų­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų.

Bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai: už – 70, prieš – 3, su­si­lai­kė 10. Tai­gi įsta­ty­mų pro­jek­tams yra pri­tar­ta.

Re­pli­ka per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – A. Pa­lio­nis. Pra­šom.

A. PALIONIS (LSDDF). Ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke, aš tik no­rė­jau at­kreip­ti dė­me­sį dėl ko­mi­te­tų dėl ši­tų pro­jek­tų. Ka­dan­gi vi­so ši­to pro­jek­to ini­cia­to­rius yra Au­di­to ko­mi­te­tas ir pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas ir­gi Au­di­to ko­mi­te­tas, ar ne­rei­kė­tų pa­keis­ti į ki­tą ko­mi­te­tą?

PIRMININKĖ. Tuoj ap­tar­si­me, ne­ga­li­ma, ko­le­gos, dėl ko­mi­te­tų. Tai­gi dėl pa­grin­di­nio įsta­ty­mo pro­jek­to, Vals­ty­bės kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to, pa­grin­di­niu yra ski­ria­mas Au­di­to ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mu – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. To­liau. Ly­di­mie­ji, bus daug, aš esu su­rū­šia­vu­si. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). La­bai ačiū, pir­mi­nin­ke. Ka­dan­gi čia yra ir so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos, dar­bo san­ty­kiai, ir ap­mo­kė­ji­mas, pra­šau skir­ti So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tą kaip pa­pil­do­mą.

PIRMININKĖ. Yra įra­šy­ta, aš ne­spė­jau pa­skelb­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Yra įra­šy­tas kaip pa­pil­do­mas, be Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to, ir So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. To­liau. Ger­bia­mie­ji, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Au­di­to ko­mi­te­tas yra ski­ria­mas dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų pro­jek­to Nr. XIIIP-2185, Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2186, Gy­ven­to­jų tur­to de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2187. Au­di­to ko­mi­te­tas pa­grin­di­nis. Ir dėl Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2190, Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2192 ir Tei­sės gau­ti in­for­ma­ci­ją įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2194 kaip pa­pil­do­mas yra ski­ria­mas Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, taip pat dėl Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2192 kaip pa­pil­do­mas yra ski­ria­mas. Ne­pa­skir­tas pa­pil­do­mas dėl Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2190, taip pat dėl Gy­ven­to­jų tur­to de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­to ne­nu­ma­ty­ta, bet dėl Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2186 yra ski­ria­mas Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas.

To­liau. Dar ne­pa­skelb­ta yra dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2184. Čia pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu yra ski­ria­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mu – Au­di­to ko­mi­te­tas, taip pat pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu yra ski­ria­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, o pa­pil­do­mu – Au­di­to ko­mi­te­tas dėl pro­jek­tų: Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2188, Sei­mo sta­tu­to pro­jek­to Nr. XIIIP-2189, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų pro­jek­to Nr. XIIIP-2185, ir vis­kas. Svars­ty­mo da­ta pla­nuo­ja­ma lap­kri­čio 22 die­na.

Tai­gi bai­gė­me di­de­lį kom­plek­si­nį klau­si­mą. Ne­bai­gė­me? Kas dar jums? Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – A. Pa­lio­nis.

A. PALIONIS (LSDDF). Neat­si­žvel­gė­te į ma­no pa­sta­bą. Ka­dan­gi dėl pa­grin­di­nio įsta­ty­mo pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas yra Au­di­to ko­mi­te­tas, šio pro­jek­to au­to­riai yra vi­si Au­di­to ko­mi­te­to na­riai. Aš siū­ly­čiau čia kaip pa­grin­di­nį ko­mi­te­tą skir­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą.

PIRMININKĖ. Jūs no­ri­te dėl pa­grin­di­nio ba­zi­nio ko­mi­te­to?

A. PALIONIS (LSDDF). O dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-2186, Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mas, ir dėl Gy­ven­to­jų tur­to de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2187 kaip pa­grin­di­nį skir­ti Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tą.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, yra siū­ly­mų. Ar pri­ta­ria­te, kad dėl Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2186 ir Gy­ven­to­jų tur­to de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­to kaip pa­grin­di­nis bū­tų ski­ria­mas Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas? Su­tin­ka­te? Pats Au­di­to ko­mi­te­tas ne­pri­eš­ta­rau­ja? Ne­pri­eš­ta­rau­ja. Tai­gi su­ta­ria­me, kei­čia­me. Dėl pro­jek­tų Nr. XIIIP-2186 ir Nr. XIIIP-2187 kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas bus ne Au­di­to ko­mi­te­tas, o Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas.

Dėl ve­di­mo tvar­kos per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – A. Sa­la­ma­ki­nas.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ne­tru­kus iš ko­mi­te­tų at­eis pro­jek­tai, kai Sei­mas vie­ną pa­sky­rė kaip pa­grin­di­nį vie­nam, ly­di­ma­jam pa­sky­rė ki­tą ko­mi­te­tą. Vie­nas ko­mi­te­tas pri­ta­rė, o ly­di­ma­jam pa­grin­di­nis ne­pri­ta­rė. Kai grįš į Sei­mą, aš ne­ži­nau, kaip mes iš­si­suk­si­me iš to­kios pa­dė­ties. Da­bar įsi­vaiz­duo­ki­me dėl šio pro­jek­to: dėl Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to vis­kas ge­rai, ten yra jų, bet jei­gu Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas ne­pri­tars, o Au­di­to ko­mi­te­tas pa­grin­di­niam pri­tars, ką mes ta­da da­ry­si­me Sei­me? Vis dėl­to jau nuo se­nų lai­kų yra su­tar­ta, jei­gu ei­na blo­kas, tai tu­ri bū­ti vie­nas ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis, dėl pa­pil­do­mų nie­ko ne­sa­kau, kad ne­tu­rė­tu­me to­kių pa­ra­dok­sa­lių si­tu­a­ci­jų, kai pa­grin­di­nis pri­tars, o ki­tam pro­jek­tui, ly­di­ma­jam, pa­grin­di­nis ne­pri­tars.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ko­le­ga, aš ma­nau, kad kaip pa­grin­di­nis lie­ka dėl Vals­ty­bės kon­tro­lės įsta­ty­mo, kaip ir yra pa­skir­ta, čia yra jo sri­tis, taip nu­ma­to Sei­mo sta­tu­tas, ir jo­kių kei­ti­mų ne­da­ry­si­me.

 

16.08 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 16 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-13 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų na­rių skai­čiaus“ pa­kei­ti­mo“ projek­tas Nr. XIIIP-2664 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Klau­si­mas 2-3. Pra­šo pa­im­ti re­zer­vi­nius… Tai­gi Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja yra pa­si­ren­gu­si pa­teik­ti mums re­zer­vi­nį 4 klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 16 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų na­rių skai­čiaus“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tą Nr. XIIIP-2664. Pra­šom.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, kad su­spė­tų pa­si­reng­ti ry­to­jaus dar­bui ir mū­sų Sei­mo nu­ta­ri­mas bū­tų pri­im­tas, la­bai pra­šau leis­ti pa­keis­ti ko­mi­te­tų na­rių skai­čių. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te vie­toj 9 – 8, o Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te vie­toj 10 – 12. Ko­le­gos, nau­jo­ji mū­sų ko­le­gė I. Ha­a­se ir ko­le­ga V. Ras­te­nis pa­pil­dy­tų Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri klaus­ti po­rą Sei­mo na­rių. Pir­mo­ji klau­sia A. Ar­mo­nai­tė. Pra­šom.

A. ARMONAITĖ (LSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­ma Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ke, yra na­tū­ra­lu, kad nau­jai at­ėju­si Sei­mo na­rė, ku­ri yra tei­si­nin­kė, jun­gia­si prie Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to. Ko­kie yra ar­gu­men­tai, kad įke­lia­mas pa­pil­do­mas Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos na­rys? Ar tai yra da­ro­ma dėl val­dan­čių­jų ir opo­zi­ci­jos san­ty­kio, kad val­dan­tie­siems sek­tų­si ge­riau pri­im­ti įsta­ty­mus ko­mi­te­te, nors, man at­ro­do, ga­na ge­rai se­ka­si ir da­bar. Bū­tų įdo­mu iš­girs­ti.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ačiū už jū­sų pa­ste­bė­ji­mą, kad ge­rai se­ka­si ir da­bar, iš tie­sų Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas at­sa­kin­gai dir­ba, ti­kiuo­si, dirbs to­liau ir at­ėjus ko­le­gei, ta­čiau yra frak­ci­jos siū­ly­mas, kad ko­le­ga V. Ras­te­nis iš tik­rų­jų ga­lė­tų sa­vo iš­min­tį ir pa­tir­tį… kar­tu įgy­ti ir pats ži­nių, dirb­ti šia­me ko­mi­te­te. Na­tū­ra­lu, vi­sa­da yra sie­kia­ma, kad bū­tų val­dan­čių­jų ir opo­zi­ci­jos pro­por­ci­jų ati­tik­muo.

PIRMININKĖ. A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, ska­niai nu­skam­bė­jo ši­tas jū­sų pa­sa­ky­mas apie tai, kad bū­tų su­ba­lan­suo­ta, bet mes ži­no­me, kad iš­ba­lan­sa­vi­mas yra ga­na di­de­lis. Bet ma­no klau­si­mas šiek tiek pa­na­šus į ko­le­gės. Ar to­dėl, kad bu­vo saus­rin­ga va­sa­ra, lau­ko dar­bai bai­gė­si, jūs ma­ži­na­te Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tą taip dras­tiš­kai?

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Tai nė­ra dras­tiš­kai, tai yra tik vie­no Sei­mo na­rio pa­si­kei­ti­mas – iš de­vy­nių į aš­tuo­nis.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sų no­rin­čių klaus­ti klau­si­mus. Ar ga­li­me po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Opo­zi­ci­ja pa­gei­dau­ja bal­suo­ti. Pra­šau. Bal­suo­ja­me dėl tei­kia­mo Sei­mo nu­ta­ri­mo.

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 78, prieš – 1, su­si­lai­kė 8. Tai­gi po pa­tei­ki­mo yra pri­tar­ta.

Svars­ty­mas. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Dėl mo­ty­vų po svars­ty­mo taip pat nie­kas ne­no­ri. Pri­ėmi­mo sta­di­ja… Ar ga­li­me po svars­ty­mo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju.

Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Mo­ty­vų iš­sa­ky­ti nie­kas ne­pa­gei­dau­ja, už­teks tų, ku­riuos iš­sa­kė pa­teik­da­ma pro­jek­tą Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė. Pra­šau bal­suo­ti dėl tei­kia­mo Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­to dėl ko­mi­te­tų na­rių skai­čiaus pa­kei­ti­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai: už – 74, prieš – 1, su­si­lai­kė 8. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2664) pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­ka per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – J. Raz­ma. Pra­šau.

J. RAZMA (TS-LKDF). Tik at­kreip­siu dė­me­sį, kad šiuo tei­ki­mu ir šiuo bal­sa­vi­mu Vals­tie­čių ža­lių­jų są­jun­ga pa­ro­dė, kad ma­ži­na dė­me­sį kai­mui, nors ten tur­būt di­džiau­si lū­kes­čiai, nes Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas tam­pa vie­nas iš ma­žiau­sių. Ge­rai, kad stip­ri­na dė­me­sį tei­sei, nes čia pro­ble­mų tik­rai yra daug.

 

16.12 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 16 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-14 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų su­dė­ties pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2665(2) (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me už re­pli­ką. Pra­šo­me ger­bia­mą vi­ce­pir­mi­nin­kę pri­sta­ty­ti re­zer­vi­nį 5 klau­si­mą. Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų su­dė­ties pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2665(2).

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ačiū. Skai­čių ap­ta­rė­me, o da­bar ga­nė­ti­nai žen­kles­ni pa­kei­ti­mai įvai­riuo­se ko­mi­te­tuo­se, bet tai yra frak­ci­jų pa­gei­da­vi­mas. Šiuo at­ve­ju frak­ci­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ siū­lo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te vie­toj K. Bart­ke­vi­čiaus įra­šy­ti V. Kam­ble­vi­čių ir pa­kvies­ti jį ak­ty­viai dirb­ti šia­me ko­mi­te­te. Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja iš Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to siū­lo iš­brauk­ti (jo toks pa­gei­da­vi­mas) S. Ja­ke­liū­ną. Iš Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to V. Kam­ble­vi­čius iš­brau­kia­mas ir įra­šo­mas R. Že­mai­tai­tis, o kaip ir mi­nė­jau, V. Ras­te­nis per­ei­na į Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą. Svei­ka­tos ko­mi­te­tas. K. Bart­ke­vi­čius at­ei­na dirb­ti į šį ko­mi­te­tą vie­toj R. Že­mai­tai­čio. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą jau ap­ta­rė­me, į jį ak­ty­viai įsi­trauks dirb­ti I. Ha­a­se ir V. Ras­te­nis. Siū­lau pri­tar­ti to­kiems pa­kei­ti­mams, ku­rie yra są­ly­go­ti frak­ci­jų pa­siū­ly­mų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų nie­kas ne­no­ri pa­klaus­ti. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti tei­kia­mam ko­mi­te­tų su­dė­ties pa­kei­ti­mui? Dė­ko­ju. Per svars­ty­mą nie­kas ne­pa­gei­dau­ja­te?.. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju.

Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Mo­ty­vų taip pat nė­ra no­rin­čių iš­sa­ky­ti. Pra­šau bal­suo­ti. Dėl kiek­vie­no straips­nio dar rei­kės. Tai­gi dėl 1 straips­nio. Iš Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­brau­kia­mas K. Bart­ke­vi­čius, bet at­ei­na V. Kam­ble­vi­čius. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Taip.

2 straips­nis – Eu­ro­pos rei­ka­lų. Iš­brau­kia­mas S. Ja­ke­liū­nas jo pa­ties pra­šy­mu. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

To­liau, 3 straips­niu kei­čia­ma Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to su­dė­tis ir skai­čius. At­ei­na R. Že­mai­tai­tis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas – 10 straips­nis. Iš­brau­kia­mas R. Že­mai­tai­tis, at­ei­na K. Bart­ke­vi­čius.

12 straips­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas yra pa­pil­do­mas dviem na­riais – I. Ha­a­se ir V. Ras­te­niu.

Mo­ty­vus už no­ri iš­sa­ky­ti S. Jo­vai­ša. Pra­šom.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Aš dau­giau ne mo­ty­vus, bet pa­sta­bė­lę. Mes prieš tai bu­vu­siu nu­ta­ri­mu du žmo­nes jau ko­man­di­ra­vo­me į Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą. Ko­dėl da­bar ant­ra­me nu­ta­ri­me kar­to­ja­ma ta pa­ti pro­ce­dū­ra?

PIRMININKĖ. Ten bu­vo ko­mi­te­tų na­rių skai­čius, o čia yra per­so­na­li­jos. Ši­tas klau­si­mas tu­rė­jo bū­ti tuo­met, kai vy­ko pa­tei­ki­mas.

Ger­bia­mi ko­le­gos, kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so nu­ta­ri­mo pro­jek­to dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų su­dė­ties pa­tvir­ti­ni­mo, per­so­na­li­nės su­dė­ties.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai: už – 78, prieš nė­ra ir su­si­lai­kė 7. Sei­mo nu­ta­ri­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.17 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 29 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-59 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų na­rių pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2666(2) (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas re­zer­vi­nis klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 29 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-59 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų na­rių pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2666.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Kaip ži­no­te, mie­li ko­le­gos, kiek­vie­nas Sei­mo na­rys, dirb­da­mas ko­mi­te­te, tu­ri tu­rė­ti jį pa­va­duo­jan­tį­jį ta­me ko­mi­te­te. Ap­lin­kos apsau­gos ko­mi­te­tas: L. Bal­sys tu­rės pa­va­duo­jan­tį­jį A. Sa­la­ma­ki­ną vie­toj A. Mal­dei­kie­nės; Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas: V. Kam­ble­vi­čius – A. Dumb­ra­vą, ku­ris anks­čiau pa­va­da­vo K. Bar­t­ke­vi­čių; Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tas: L. Bal­sį pa­va­duos J. Ole­kas, R. Bud­ber­gy­tę – J. Sa­ba­taus­kas, S. Ja­ke­liū­nas, kaip mi­nė­jo­me, iš­brau­kia­mas, A. Mal­dei­kie­nę pa­va­duos M. Ado­mė­nas, R. Mor­kū­nai­tę-Mi­ku­lė­nie­nę pa­va­duos V. Ker­na­gis, V. Po­de­rį – V. Rin­ke­vi­čius; Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas: R. Že­mai­tai­tį pa­va­duos R. An­dri­kis.

Vi­si ki­ti pa­kei­ti­mai dėl iš­brau­ki­mų. Kul­tū­ros ko­mi­te­te V. Ker­na­gį pa­va­duos V. Juo­za­pai­tis, R. Po­po­vie­nę – D. Ša­ka­lie­nė, O. Va­liu­ke­vi­čiū­tę – A. Dumb­ra­va; Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas: J. Ole­ką – L. Bal­sys; So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te M. Na­vic­kie­nę pa­va­duos I. Ha­a­se; Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te K. Bart­ke­vi­čių pa­va­duos A. Dumb­ra­va; Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­te V. Juo­za­pai­tį – V. Ker­na­gis; Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te I. Ha­a­se – K. Ma­siu­lis, V. Ras­te­nį – G. Kin­du­rys; Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­te M. Ado­mė­ną – A. Mal­dei­kie­nė, E. Zin­ge­rį – R. Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė; Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­te J. Džiu­ge­lį – A. Mal­dei­kie­nė ir G. Va­si­liaus­ką – A. Pa­pir­tie­nė. Pra­šo­me pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­ma vi­ce­pir­mi­nin­ke. Klaus­ti nė­ra no­rin­čių. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti? Dė­ko­ju.

Svars­ty­mo sta­di­jo­je no­rin­čių kal­bė­ti ne­ma­tau. Mo­ty­vų iš­sa­ky­ti taip pat nie­kas ne­pa­geidau­ja.

Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Pra­šau bal­suo­ti pa­straips­niui. 1 straips­nis? Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­tari­mu. 2 straips­nis? Pri­ta­ria­te. 3 straips­nis? Pri­ta­ria­te. 4 straips­nis? Pri­ta­ria­me. 5 straips­nis? Pri­ta­ria­me. 6 straips­nis? Pri­ta­ria­me. 7 straips­nis? Pri­ta­ria­me. 8 straips­nis? Pri­ta­ria­me. Ir 9 straips­nis? Pri­ta­ria­me. 10 straips­nis? Taip pat pri­ta­ria­me. 11 straips­nis? Taip pat pri­ta­ria­me. Ir pas­ku­ti­nis 12 straips­nis dėl Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to na­rių pa­va­duo­to­jų? Taip pat pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Pra­šau bal­suo­ti dėl tei­kia­mo Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­to.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai: už – 81, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2666(2) dėl Sei­mo ko­mi­te­tų na­rių pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.21 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. bir­že­lio 20 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-483 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2662 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Re­zer­vi­nis 8 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2662. Pra­šau, ger­bia­ma vi­ce­pir­mi­nin­ke.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ačiū, ko­le­gos, kad dar lei­džia­te skir­ti dė­me­sio ko­mi­si­joms ir ko­mi­te­tams. Tai pas­ku­ti­nis dėl Ne­įga­lių­jų ko­mi­si­jos. Iš­reiš­kė no­rą jo­je dirb­ti N. Pu­tei­kis. Pra­šo­me pa­di­din­ti nuo 12 iki 13 na­rių skai­čių ir įra­šy­ti N. Pu­tei­kį į šios ko­mi­si­jos su­dė­tį. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klaus­ti nė­ra no­rin­čių. Po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­ria­me. Dė­ko­ju.

Svars­ty­mo sta­di­ja. Taip pat nie­kas ne­kal­ba. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo? Pri­ta­ria­me.

Pri­ėmi­mas. Pro­jek­tas dvie­jų straips­nių. 1 straips­niui, kad Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­si­ją su­da­ry­tu­me iš 13 na­rių, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ir 2 straips­nis – kei­čia­ma su­dė­tis, įra­šo­mas N. Pu­tei­kis. Pri­ta­ria­me.

Pra­šau bal­suo­ti dėl vi­so Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­to.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 80 Sei­mo na­rių: už – 78, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2662) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.23 val.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rio prie­sai­ka

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, mes pla­na­vo­me, kad 16 val. 30 min. tu­rė­tų pri­siek­ti Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riu slap­tu bal­sa­vi­mu pa­tvir­tin­tas T. Rut­kū­nas. Kvie­čia­me Sei­mo Pir­mi­nin­ką.

Pa­skelb­siu vi­są pro­ce­dū­rą. Įsta­ty­mas nu­ma­to, kad Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas ir na­riai pri­sie­kia Sei­me. Pri­sie­kęs as­muo po prie­sai­kos teks­tu pa­si­ra­šo. Prie­sai­kos teks­tas ne­ga­li bū­ti kei­čia­mas. Prie­sai­ka ga­lio­ja vi­są pa­sky­ri­mo į Vy­riau­si­ą­ją rin­ki­mų ko­mi­si­-ją lai­ko­tar­pį. Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko ir jos na­rių prie­sai­kų teks­tai sau­go­mi Sei­me.

Kvie­čiu Sei­mo Pir­mi­nin­ką ir T. Rut­kū­ną pri­saik­di­ni­mo pro­ce­dū­rai. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šo­me at­si­sto­ti ir pri­im­ti prie­sai­ką.

T. RUTKŪNAS. Aš, Tau­ras Rut­kū­nas, pri­sie­kiu bū­ti iš­ti­ki­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kai, lai­ky­tis jos Kon­sti­tu­ci­jos ir įsta­ty­mų, są­ži­nin­gai ir gar­bin­gai at­lik­ti sa­vo pa­rei­gas Vy­riau­sio­jo­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je ir su­si­lai­ky­ti nuo po­el­gių, pa­žei­džian­čių įsta­ty­mus ir žmo­gaus tei­ses. (Ploji­mai)

PIRMININKĖ. Svei­ki­na­me nau­ją­jį Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rį, lin­ki­me vi­sa­da lai­ky­tis duo­tos prie­sai­kos. Sėk­mės jums dar­buo­se.

Iš­ėjo kon­fū­zas, pa­mir­šo­me ko­mi­si­jos na­riui įteik­ti gė­les, bet ko­mi­si­jos na­rys dar yra, ar už du­rų, ar dar sa­lė­je. (Plo­ji­mai) At­si­pra­šo­me. Sėk­mės jums.

 

16.26 val.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 16, 19, 27, 29 ir 31 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1377 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2610 (pa­tei­ki­mas)

 

Tę­sia­me dar­bus pa­gal mū­sų to­les­nę pa­tvir­tin­tą dar­bo­tvarkę. Dar­bo­tvarkės 2-3 klau­si­mas – Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2610. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Į tri­bū­ną kvie­čiu G. Bu­ro­kie­nę. Pra­šom.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­reng­tas pa­ste­bė­jus, kad pri­im­ta­me įsta­ty­me, ku­ris įsi­ga­lio­ja 2019 m. sau­sio 1 d., ne­nu­sta­ty­tos įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mo nuo­sta­tos, tai yra ne­ap­tar­tas pa­rei­gas ei­nan­čių se­niū­nų ka­den­ci­jos pra­džios klau­si­mas įve­dus ka­den­ci­jas, to­dėl tei­kia­me šias pa­tai­sas. Nu­ma­to­ma, kad nuo sau­sio 1 die­nos yra su­da­ro­mos prie­lai­dos įves­ti tar­nau­to­jų ka­den­ci­jas, ir ap­tar­tos tik tos si­tu­a­ci­jos, kai yra ne­ter­mi­nuo­tai pa­skir­tas įstai­gos va­do­vas. O po įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo, kai pa­rei­gū­nui yra nu­sta­to­mos ka­den­ci­jos, ne­bu­vo ap­tar­ta, to­dėl šiuo įsta­ty­mu spren­džia­ma, kad tų se­niū­nų, ku­rie pa­skir­ti ne­ri­bo­tam lai­kui, ka­den­ci­ja pra­si­de­da 2019 m. sau­sio 1 d. Ka­den­ci­ja trun­ka pen­ke­rius me­tus ir ka­den­ci­jų skai­čius ne­ri­bo­ja­mas. Bet no­riu pa­brėž­ti, kad tai yra se­niū­nas, biu­dže­ti­nės įstai­gos va­do­vas. Nebiu­dže­ti­nės įstai­gos pa­da­li­nio va­do­vui tai ne­ga­lio­ja.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. No­rin­čių klaus­ti nė­ra. (Bal­sas sa­lė­je) Pra­šom ban­dy­ti, įjung­ta, ga­li­ma už­si­ra­šy­ti kal­bė­ti. Pra­šom, Al­gir­dai Sy­sai, klaus­ti.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, ka­dan­gi ren­gė­te įsta­ty­mo pa­tai­są, kiek se­niū­nų tai pa­lies­tų?

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). La­bai ma­žai, iš es­mės vie­ne­tai. Taip.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, at­sa­ky­mas yra pa­teik­tas. Dė­ko­ju, ger­bia­ma ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke. No­rin­čių iš­sa­ky­ti mo­ty­vus taip pat nė­ra pa­gei­dau­jan­čių. Pra­šau bal­suo­ti po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 69 Sei­mo na­riai: už – 60, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 9. Įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2610 pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: kaip pa­grin­di­nis – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo nė­ra. Siū­lo­ma svars­ty­mo da­ta – lap­kri­čio 13 die­na.

 

16.30 val.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 68 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1699 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-4 klau­si­mas – Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 68 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1699. Kvie­čiu ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę A. Ši­rins­kie­nę jį pa­teik­ti. Pra­šom, Ag­ne, į tri­bū­ną.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mie­lie­ji ko­le­gos, no­rė­čiau pri­sta­ty­ti Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 68 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Šis pro­jek­tas yra re­ak­ci­ja į Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pa­sta­bas ir iš tik­rų­jų di­dži­ą­ja da­li­mi yra kur­tas jos ini­cia­ty­va. Kaip ži­no­te, Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 68 straips­nis re­gu­liuo­ja bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nes, vie­ną iš prie­mo­nių – tai drau­di­mą nau­do­tis spe­cia­li­ą­ja tei­se. Ta spe­cia­lio­ji tei­sė ga­li bū­ti drau­di­mas vai­ruo­ti au­to­trans­por­to prie­mo­nę, ga­li bū­ti drau­di­mas lai­ky­ti, ne­šio­ti gin­klą, drau­di­mas nau­do­tis tei­se me­džio­ti, žve­jo­ti ar pa­na­šiai. Teis­mas ga­li už­draus­ti nau­do­tis to­kiam as­me­niui, ku­ris pa­da­rė pa­žei­di­mą, nau­do­da­ma­sis šia tei­se, spe­cia­lio­sio­mis tei­sė­mis, tais at­ve­jais, kai nau­do­da­ma­sis šio­mis tei­sė­mis as­muo pa­da­rė nu­si­kals­ta­mą vei­ką.

Tei­si­nė re­a­ly­bė yra to­kia, kad Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas sa­vo prak­ti­ko­je yra iš­aiš­ki­nęs, kad Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 68 straips­nis yra tai­ko­mas vi­sais at­ve­jais, kai pa­da­ro­mas nu­si­kal­ti­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 281 straips­nį – tai bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė už vai­ruo­jant ke­lių trans­por­to prie­mo­nę pa­da­ry­tą ke­lių eis­mo sau­gu­mo ir trans­por­to prie­mo­nės eks­plo­a­ta­ci­jos tai­syk­lių pa­žei­di­mą, ka­da yra sun­kiai su­trik­do­ma ki­to žmo­gaus svei­ka­ta.

Tai yra bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nė, ta­čiau re­a­ly­bė yra to­kia, kad Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se taip pat yra ri­bo­ji­mas nau­do­tis spe­cia­lio­sio­mis tei­sė­mis. Pa­vyz­džiui, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 420 straips­nis už chu­li­ga­niš­ką vai­ra­vi­mą esant ne­blai­viam nu­ma­to tei­sės ri­bo­ji­mą nuo tre­jų iki pen­ke­rių me­tų, 422 straips­nis už vai­ra­vi­mą ap­svai­gus nuo nar­ko­ti­kų nu­ma­to tei­sės ri­bo­ji­mą nuo vie­nų iki ket­ve­rių me­tų ir 423 straips­nis nu­ma­to ri­bo­ji­mą nuo tre­jų iki pen­ke­rių me­tų, ka­da vai­ruo­ja­ma esant ne­blai­viam. Tuo tar­pu Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se tas ri­bo­ji­mas sie­kia tik tre­jus me­tus.

Tai­gi su­si­klos­tė to­kia si­tu­a­ci­ja, kad už ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus de fac­to yra bau­džia­ma griež­tes­ne po­vei­kio prie­mo­ne ne­gu už vei­kas, kai yra pri­pa­žįs­ta­mas nu­si­kal­ti­mas ir tai­ko­mas Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas. Dėl ši­tos prie­žas­ties, dis­ku­tuo­jant su Ge­ne­ra­li­ne pro­ku­ra­tūra, ir bu­vo ap­si­spręs­ta pa­kel­ti tą Bau­džia­mo­jo ko­dek­so kar­te­lę nuo tre­jų iki pen­ke­rių me­tų, ka­da žmo­gui, ku­ris pa­da­ro nu­si­kals­ta­mų vei­kų, ir yra ri­bo­ja­ma jo tei­sė nau­do­tis trans­por­to prie­mo­nė­mis, ne­šio­ti gin­klą. Tie­siog tas ri­bo­ji­mo lai­ko­tar­pis bū­tų iš­plės­tas, taip aiš­kiai pa­ro­dant, kad vis dėl­to bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nės, Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se tai­ko­mi ri­bo­ji­mai tik­rai yra griež­tes­ni, ne­gu esan­tys Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se.

Ačiū jums už dė­me­sį ir lauk­siu klau­si­mų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Jū­sų no­ri klaus­ti A. Ar­mo­nai­tė. Pra­šom.

A. ARMONAITĖ (LSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja, aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te jūs ak­cen­tuo­ja­te tik vai­ruo­to­jo tei­sių kaip spe­cia­lio­sios tei­sės at­ėmi­mą. Bet yra ko­re­guo­ja­ma vi­sa Bau­džia­mo­jo ko­dek­so da­lis, va­di­na­si, tai bū­tų tai­ko­ma ir toms vei­koms, ku­rios yra su­si­ju­sios su gin­klo ne­šio­ji­mu, tei­se me­džio­ti, tei­se žve­jo­ti ir taip to­liau. Ar jums tik­rai at­ro­do, kad jū­sų siū­lo­mas re­gu­lia­vi­mas yra pro­por­cin­gas ir vi­soms ki­toms ši­toms vei­koms? Dė­ko­ju.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Taip, at­ro­do, kad yra pro­por­cin­gas. Ak­cen­tuo­ja­me tik vei­ką, su­si­ju­sią su vai­ra­vi­mu dėl to, kad prak­ti­ko­je – tiek pro­ku­ra­tū­ros, tiek vė­liau ir teis­mų, yra daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čios vei­kos. Tos vei­kos, kai ne­šio­jant gin­klą ne­pa­da­ro­mas nu­si­žen­gi­mas, kai nau­do­jan­tis tei­se žve­jo­ti ir taip to­liau pa­da­ro­mas nu­si­žen­gi­mas, yra la­bai re­tos, to­dėl pa­vyz­džiai ir bu­vo pa­teik­ti iš pla­čios prak­ti­kos. Ta­čiau žiū­rint į tei­sės is­to­ri­ją ir tei­sės is­to­ri­jos nuo­sta­tas, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se esan­tys ri­bo­ji­mai tik­rai ne­ga­li bū­ti griež­tes­ni, ne­gu bau­džia­mo­jo­je tei­sė­je tai­ko­mi ri­bo­ji­mai. Tei­si­nės lo­gi­kos, tei­sės te­ori­jos pras­me tai yra tik­rai ne­įma­no­mas da­ly­kas, ku­ris, de­ja, eg­zis­tuo­ja.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju ko­mi­te­to pir­mi­nin­kei. Jūs at­sa­kė­te į vi­sų no­rin­čių pa­klaus­ti klau­si­mus. Mo­ty­vų iš­sa­ky­ti nie­kas ne­pa­gei­dau­ja. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti tei­kia­mam įsta­ty­mo pro­jek­tui? Bal­suo­ti no­ri­te. Pra­šom. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 66 Sei­mo na­riai: už – 54, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 12. Tai­gi po pa­tei­ki­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-1699 pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: kaip pa­grin­di­nis Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo nė­ra. Svars­ty­mo da­ta – lap­kri­čio 20 die­na.

 

16.37 val.

Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-709 2, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 61, 62, 64, 65 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir ket­vir­to­jo skir­snio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo Nr. XIII-738 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2603 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir ket­vir­to­jo skir­snio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2603. Pra­ne­šė­ja A. Ku­bi­lie­nė. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, pra­šau pa­teik­ti.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą tei­kiu kar­tu su vi­so ko­mi­te­to na­riais. Šio pro­jek­to tiks­las yra su­de­rin­ti dar ne­įsi­ga­lio­ju­sio Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. XIII-738 nuo­sta­tas su pro­jek­to Nr. XIIIP-2453 nuo­sta­to­mis. Pa­žy­mė­ti­na, kad ši­tas įsta­ty­mas iš es­mės yra ju­ri­di­nės tech­ni­kos da­ly­kas, kaip jau ir mi­nė­jau, – su­de­rin­ti šių dvie­jų įsta­ty­mų nuo­sta­tas. 2018 m. rug­sė­jo 11 d. Sei­mo ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je po pa­tei­ki­mo bu­vo pri­tar­ta pra­dė­ti svars­ty­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-709 kai ku­rių straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 651 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tą. Šis pro­jek­tas kar­tu su ly­di­mai­siais pro­jek­tais bu­vo ap­svars­ty­tas Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te ir jiems bu­vo pri­tar­ta. Šių įsta­ty­mų pro­jek­tų svars­ty­mas Sei­mo ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je nu­ma­ty­tas šių me­tų spa­lio 11 die­ną. Tai­gi, ko­le­gos, siū­lau pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų nie­kas ne­no­ri klaus­ti. Ar bus no­rin­čių iš­sa­ky­ti mo­ty­vus dėl tei­kia­mo įsta­ty­mo pro­jek­to? Taip pat nė­ra. Pra­šau bal­suo­ti dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-2603 po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 64 Sei­mo na­riai: už – 58, prieš – 1, su­si­lai­kė 5. Tai­gi po pa­tei­ki­mo Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui yra pri­tar­ta.

Kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas siū­lo­mas Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Svars­ty­mo da­ta – spa­lio 16 die­na.

 

16.40 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Na­cio­na­li­nės šei­mos ta­ry­bos įstei­gi­mo ir jos nuo­sta­tų patvirtini­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIP-786(2) (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-8 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Na­cio­na­li­nės šei­mos ta­ry­bos įstei­gi­mo ir jos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIP-786(2). Kvie­čiu pra­ne­šė­ją R. J. Da­gį. Pra­šom pa­teik­ti.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, šis nu­ta­ri­mo pro­jek­tas yra su­si­jęs su mū­sų pri­im­tu Šei­mos stip­ri­ni­mo įsta­ty­mu, ku­ria­me yra nu­ma­ty­ta, kad mes tu­ri­me su­for­muo­ti ati­tin­ka­mą ta­ry­bą prie Sei­mo, ku­ri bū­tų kaip pa­ta­ria­ma­sis or­ga­nas, ana­li­zuo­jan­tis esa­mą mū­sų pa­dė­tį šei­mos po­li­ti­ko­je. Tai bū­tų vi­suo­me­ni­nis da­ri­nys, at­sto­vau­jan­tis įvai­rioms skė­ti­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, lai­kas nuo lai­ko pa­tei­kian­tis sa­vo nuo­mo­nę, ku­rią kar­tu ga­lė­tu­me pas­kui ir pa­ana­li­zuo­ti, įsi­klau­sy­ti į įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų nuo­mo­nes ir pa­siū­ly­mus. Šios po­li­ti­kos sri­ty­je tik­rai ko­or­di­na­vi­mo trūks­ta, nes, kad ir kaip bū­tų keis­ta, šei­mos sri­ty­je mes tu­ri­me tik­tai vie­ną žmo­gų, dir­ban­tį vie­no­je mi­nis­te­ri­jo­je. De­ja, dau­giau ne­tu­ri­me. Bent jau gal kaip ki­tus vi­suo­me­ni­nin­kus mes ga­lė­si­me pa­si­telk­ti dau­giau žmo­nių ir taip at­si­ras re­gu­lia­res­nė ir nuo­sek­les­nė per­žiū­ra vi­sų mū­sų pri­ima­mų ak­tų.

Tu­ri­me Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­das, ku­rios yra pa­ra­šy­tos vė­les­niam pro­jek­tui. Šis yra da­bar šiek tiek pa­si­kei­tęs, nes mes jau pri­ėmė­me įsta­ty­mą, bet tas pa­sta­bas mes su­de­rin­si­me ko­mi­te­te svars­ty­mo me­tu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri klaus­ti sep­ty­ni Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia E. Gent­vi­las, bet ne­ma­tau sa­lė­je. Tuo­met D. Ša­ka­lie­nė. Pra­šom. Taip pat nė­ra. Vir­gi­ni­ja Čmi­ly­te-Niel­sen, ne­klau­si­te? At­si­pra­šau, Vik­to­ri­ja.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, ge­rai pa­me­nu pra­ėju­sių me­tų dis­ku­si­ją dėl Šei­mos stip­ri­ni­mo įsta­ty­mo, kai jūs tvir­ti­no­te, kad pri­ima­mas įsta­ty­mas ne­rei­ka­laus lė­šų iš vals­ty­bės biu­dže­to. To­dėl šian­dien su šio­kia to­kia nuo­sta­ba skai­tau, kad nau­jų ins­ti­tu­ci­jų stei­gi­mas vis­gi pa­rei­ka­laus pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo. Bet tai yra tik vie­na de­ta­lė.

Ki­tas, ma­no ma­ny­mu, svar­bus klau­si­mas man ky­la skai­tant Na­cio­na­li­nės šei­mos ta­ry­bos funk­ci­jų są­ra­šą, į ku­rį tarp ki­tų da­ly­kų įei­na ir, pa­vyz­džiui, punk­tas apie tai, kad ši ins­ti­tu­ci­ja Sei­mo pra­šy­mu ar­ba sa­vo ini­cia­ty­va ver­ti­na nu­ma­to­mo tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo po­vei­kį šei­mai ar­ba at­lie­ka tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tą tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo ste­bė­se­ną.

Ta pro­ga no­riu jū­sų pa­klaus­ti, kuo re­mian­tis bus at­lie­ka­mi siū­lo­mo įsta­ty­mo po­vei­kio šei­mai ver­ti­ni­mai? Pa­vyz­džiui, jei bū­tų už­re­gist­ruo­tas siū­ly­mas su­kur­ti fi­nan­si­nes pa­ska­tas jau­niems tė­čiams pri­si­im­ti da­lį vai­ko prie­žiū­ros atos­to­gų, o ma­moms anks­čiau grįž­ti į dar­bą, toks siū­ly­mas ga­lė­tų bū­ti ver­ti­na­mas kaip po­zi­ty­vus, jau­nų šei­mų si­tu­a­ci­ją ge­ri­nan­tis siū­ly­mas ar­ba kaip grės­mė tra­di­ci­niam ly­čių pa­skirs­ty­mui šei­mo­se. Tie­są pa­sa­kius, ne­įsi­vaiz­duo­ju, kaip pa­na­šius siū­ly­mus ver­tin­tų nau­ja ins­ti­tu­ci­ja?

No­riu jū­sų pa­klaus­ti, ar Na­cio­na­li­nė šei­mos ta­ry­ba prie Sei­mo ne­taps tie­siog dar vie­nu biu­ro­kratiniu įran­kiu kri­ti­kuo­ti ar net blo­kuo­ti siū­ly­mus, ku­rie ne­įsi­pai­šo į jū­sų ir jū­sų ben­dra­min­čių nu­ma­ty­tus rė­mus?

R. J. DAGYS (TS-LKDF). At­sa­ky­da­mas į pir­mą klau­si­mą ga­liu pa­sa­ky­ti tiek, kad kaip tik šia­me pro­jek­te ir nu­ma­ty­tas tas me­cha­niz­mas, ku­ris yra vi­suo­me­ni­nis me­cha­niz­mas. Kaip ko­mi­te­tas… ka­dan­gi tai yra or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri ben­dra­dar­biau­ja su So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tu, tai nau­do­ja­si mū­sų ga­li­my­bė­mis, ko­mi­te­to iš­tek­liais. Kaip tik Tei­sės de­par­ta­men­tas siū­lo pa­gal­vo­ti apie tam tik­rą fi­nan­sa­vi­mo bū­dą, bet aš ne­ma­nau, kad mes tu­rė­tu­me kur­ti ko­kią nors pa­pil­do­mą struk­tū­rą. Tie­siog ko­mi­te­to iš­tek­lių tam tik­rai už­tek­tų.

Kal­bant apie ki­tą da­ly­ką, apie ide­o­lo­gi­nį spau­di­mą, mes ga­li­me ir ki­to­kius pa­vyz­džius sa­ky­ti, kai mė­gi­na­ma pri­mes­ti ki­tiems sa­vo nuo­mo­nę. Tų pri­me­ta­mų nuo­mo­nių yra įvai­rių. Šei­mos stip­ri­ni­mo įsta­ty­me yra la­bai aiš­kiai nu­ma­ty­ti pri­ori­te­tai, ku­rio­je sri­ty­je mes dirb­si­me, tu­rė­tu­me kar­tu dirb­ti. Pri­ori­te­tai la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ti ir taip pat tu­rės bū­ti su­de­rin­ti su ki­tais įsta­ty­mais. Bet tur­būt čia da­ly­vau­jan­čių­jų nuo­mo­nės bus įvai­rios. Aš ne­įsi­vaiz­duo­ju, kad bū­tų la­bai… vi­sos vi­sais bū­dais su­tap­tų. Tos dis­ku­si­jos kaip tik ir rei­ka­lin­gos, kad at­si­ras­tų. Tai yra vi­suo­me­ni­nis da­ri­nys. Jei­gu Sei­mas no­rės, kreip­sis dėl vie­no­kios ar ki­to­kios nuo­mo­nės. To­kia tei­sė yra, bet tai ne­bū­ti­nai pa­rei­ga. Tur­būt tų kon­sul­ta­vi­mų mes tu­ri­me ke­le­tą me­cha­niz­mų. Vie­nas iš jų ša­lia sam­dy­tų tei­si­nin­kų ar­ba sam­dy­tų eks­per­tų, ku­riuos mes tu­ri­me, bū­tų ir vi­suo­me­ni­nio (…) to­kio da­ri­nio kon­sul­ta­ci­ja, ku­ria nau­do­ja­si ir Vy­riau­sy­bė, ir sa­vi­val­dy­bė, ir ki­ti. Mes tu­ri­me Svei­ka­tos ta­ry­bą, tų pa­vyz­džių tu­ri­me, pri­klau­so nuo to, ko mums rei­kia. Tik­rai tur­būt smul­kme­niš­kais klau­si­mais Sei­mas ne­si­kreips į ta­ry­bą pra­šy­da­mas nuo­mo­nės, nes tai yra ga­na su­dė­tin­gas pro­ce­sas. Tur­būt dau­giau ben­dros ten­den­ci­jos klau­si­mams ji­nai skir­ta, o ne ko­kiems nors at­ski­riems pro­jek­tams svars­ty­ti. Čia yra Sei­mo kom­pe­ten­ci­ja.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Ar­mo­nai­tė. Pra­šom.

A. ARMONAITĖ (LSF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, man, kaip ir ko­le­gei Vik­to­ri­jai, ke­lia ne­ri­mą funk­ci­jos, ku­rias jūs pri­ski­ria­te Na­cio­na­li­nei šei­mos ta­ry­bai, taip pat ir tai, kad ku­ria­ma nau­ja biu­ro­kratinė struk­tū­ra įgy­ven­din­ti tam tik­roms ide­o­lo­gi­nėms nuo­sta­toms. Bū­ki­me at­vi­ri, juk bū­tent taip ir yra. Ta­čiau aš no­riu pa­klaus­ti apie ta­ry­bos for­ma­vi­mą. Ar aš tei­sin­gai su­pran­tu, jog for­muos šią ta­ry­bą So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas? Ki­taip ta­riant, po­li­ti­kai da­ly­vaus ku­riant pa­ta­ria­mą­ją funk­ci­ją, pa­ta­ria­mą­ją or­ga­ni­za­ci­ją. Jie ga­lės pa­rink­ti, kas yra pri­im­ti­nas pa­ta­rė­jas šio­je sri­ty­je, o kas ne­kom­pe­ten­tin­gas šei­mos klau­si­mais. Ar jums ne­at­ro­do, kad iš kar­to kur­ti struk­tū­rą, ku­ri yra la­bai aiš­kiai po­li­ti­zuo­ta, yra klai­da? Ir ar jums ne­at­ro­do, kad to­kia ku­ria­ma Šei­mos ta­ry­ba ne­at­sto­vaus vi­soms Lie­tu­vos šei­moms, o tik toms, ku­rias įsi­vaiz­duo­ja ar no­rė­tų ma­ty­ti So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to na­riai, pa­vyz­džiui, jūs?

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Aš esu vi­siš­kai tik­ras, kad jūs, kal­bė­da­mi apie biu­ro­kratinę struk­tū­rą, sa­ko­te ne­tie­są, kaip ir ne vie­ną kar­tą tą kar­to­ja­te, nes biu­ro­kratinės struk­tū­ros čia nie­kas ne­ku­ria, nes tie­siog nė­ra net ir po­žiū­rio dėl biu­ro­kratinės struk­tū­ros. Pra­dė­ki­me nuo to. Jū­sų po­žiūrį kaip tik tas ir at­spin­di.

Da­bar jūs kal­ba­te dėl Šei­mos ta­ry­bos for­ma­vi­mo prin­ci­pų. Vi­sas pa­ta­ria­mą­sias ins­ti­tu­ci­jas, taip pat ir Svei­ka­tos ta­ry­bą, ir ki­tas ta­ry­bas, ku­rias mes tu­ri­me ša­lia, for­muo­ja Sei­mas pa­gal nu­ma­ty­tą tvar­ką, skai­ty­ki­te nuo­sta­tus. Kas ten ga­li at­sto­vau­ti, tos or­ga­ni­za­ci­jos teiks sa­vo pa­siū­ly­mus ir, aiš­ku, mes nu­sprę­si­me, ko­kia ta ta­ry­ba bus. Ma­no nu­si­tei­ki­mas yra, kad ji­nai bū­tų kuo pla­tes­nė, at­sto­vau­tų kuo įvai­res­nėms nuo­mo­nėms, nes šei­mos stip­ri­ni­mo klau­si­mu ji­nai rei­ka­lin­ga. Ne­ži­nau Kon­sti­tu­ci­jo­je ki­to­kio šei­mos api­brė­ži­mo, ne­gu čia yra var­to­ja­mas, tai yra kon­sti­tu­ci­nis mū­sų api­brė­ži­mas.

PIRMININKĖ. Klau­sia J. Ole­kas. Pra­šom.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, man at­ro­do, ne­py­ki­te dėl to, ko jū­sų klau­sia, nes tei­sės ak­te, ku­ris pa­teik­tas, pa­vyz­džiui, 27 punk­tas, – ta­ry­bos sek­re­to­ria­tų dar­buo­to­jų, ne vie­no, ne ko­mi­te­to dar­buo­to­jo, bet ta­ry­bos sek­re­to­ria­to dar­buo­to­jų dar­bas ap­mo­ka­mas iš vals­ty­bės biu­dže­to ta­ry­bai skir­tų lė­šų. Tai čia la­bai aiš­kiai pa­ra­šy­ta, kad to­kie da­ly­kai yra, ir, ma­tyt, mes tu­ri­me su tuo su­tik­ti. Svei­ka­tos rei­ka­lų ta­ry­ba taip pat tu­ri sa­vo sek­re­to­ria­tą ir ap­mo­ka­ma. Žmo­nės dir­ba dar­bą. Jei­gu pa­žiū­rė­tu­mė­te, ko­kios funk­ci­jos, čia jų nė­ra tiek ma­žai, kad žmo­nės at­ski­ru, lais­vu lai­ku nuo ki­to dar­bo tuos dar­bus pa­da­ry­tų.

Ma­no klau­si­mas yra iš es­mės. Šei­ma tur­būt la­bai svar­bu, tur­būt vi­si Lie­tu­vos žmo­nės no­rė­tų bū­ti šei­mo­je, bet tai vie­na iš So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to veik­los sri­čių. Svei­ka­tos ta­ry­ba ap­ima vi­są tą sek­to­rių. Ar jūs gal­vo­ja­te, kad mes ir to­liau tu­rė­tu­me ei­ti to­kiu ke­liu – kur­da­mi to­kias pa­ta­ria­mą­sias ta­ry­bas ir iš­klau­sy­da­mi jų eks­per­ti­zes, nes vėl­gi pa­klau­siu apie pi­ni­gus kaip sū­du­vis, kad ne tik sek­re­to­ria­to dar­buo­to­jai, bet dar ir eks­per­tai ta­ry­bo­je taip pat tu­rė­tų bū­ti ap­mo­ka­mi iš vals­ty­bės biu­dže­to? Ačiū už at­sa­ky­mą.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ačiū už klau­si­mus. Kal­bant dėl 27 punk­to, jei­gu jums ky­la abe­jo­nių, bus ga­li­ma tuos da­ly­kus pa­tiks­lin­ti, bet jo pras­mė yra ta, kad iš tik­rų­jų sek­re­to­ria­to dar­buo­to­jai yra pri­skir­ti iš mū­sų da­bar dir­ban­čių žmo­nių, ku­rie ap­tar­nau­ja mū­sų ko­mi­te­tą ir vi­sa ki­ta, tai yra ap­mo­ka­mi dar­buo­to­jai. Jei­gu tai ke­lia abe­jo­nių, bus ga­li­ma tiks­lin­ti, kad ne­kil­tų ko­kių nors pa­pil­do­mų klau­si­mų.

Gal an­trą klau­si­mą ga­li­te pa­tiks­lin­ti? (Kal­ba ne per mik­ro­fo­ną, ne­gir­dė­ti) La­bai ačiū. Iš prin­ci­po, jei­gu jūs pri­si­me­na­te Šei­mos stip­ri­ni­mo įsta­ty­mą, ja­me nu­ma­ty­tas tri­jų ly­gių ben­dra­dar­bia­vi­mas. Sei­mas for­muo­ja sa­vo tam tik­rą or­ga­ną, ku­ris yra prie mū­sų, tai dau­giau skė­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja, Vy­riau­sy­bė tu­ri sa­vo, ji pa­gal sa­vo kom­pe­ten­ci­jos ri­bas tai da­ro, kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė, ku­rio­je yra skir­tin­gų par­ti­jų mar­gu­my­nas, įvai­riau­sių ide­o­lo­gi­jų, su­pra­ti­mų ir vi­sa ki­ta, for­muo­ja sa­vo ta­ry­bas. Vi­sa vi­su­ma, ben­dra­dar­bia­vi­mas, ma­nau, kaip tik už­tik­rins ben­drą dia­lo­go su­ra­di­mą. Čia nė­ra vie­na ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri dir­ba. Taip su­konst­ruo­tas Šei­mos stip­ri­ni­mo įsta­ty­mas, kad mes tu­ri­me tris ly­gius ir jie tar­pu­sa­vy­je są­vei­kau­ja.

PIRMININKĖ. Klau­sia V. Kam­ble­vi­čius. Pra­šom.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, jau daug me­tų mes kal­ba­me apie šei­mos pro­ble­mas, ta­čiau jos, kaip ma­to­te, vi­siš­kai ne­iš­spren­džia­mos. Jūs vis ban­do­te įvai­riau­sias ko­mi­si­jas kur­ti, ta­ry­bas. Čia pa­na­šiai kaip anek­do­te – de­vy­nios auk­lės, o vai­kas be no­sies. Aš no­riu jū­sų kaip ko­le­gos nuo­šir­džiai pa­klaus­ti, ar jūs ti­ki­te šios ta­ry­bos su­kū­ri­mo efek­ty­vu­mu?

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Vi­sų pir­ma pra­dė­siu nuo to, kad ne mes, o Sei­mas pri­im­da­mas įsta­ty­mą nu­spren­dė, kad rei­kia kur­ti. Mes vi­si nu­spren­dė­me ir, kiek pa­me­nu, čia be­veik vi­si ir jūs bal­sa­vo­te, kad tai rei­kia da­ry­ti. Tai mū­sų ben­dras kū­ri­nys. Šiuo me­tu pro­jek­to au­to­riai, aš ir R. Ša­la­še­vi­čiū­tė, tie­siog pa­tei­kė­me jū­sų spren­di­mo re­a­li­za­vi­mo bū­dą. Dėl jo ga­li­ma vie­naip ar ki­taip kal­bė­ti, bet aš ma­nau, kad iš tik­rų­jų tas dar­bas tik pra­de­da­mas. Mes pri­ėmė­me Šei­mos stip­ri­ni­mo įsta­ty­mą. Juo re­mian­tis rei­kė­tų per­žiū­rė­ti, pra­dė­ti žiū­rė­ti ir mū­sų vi­sus ki­tus įsta­ty­mus, ta­da at­si­ras tam tik­ra vi­su­ma, nes šiuo me­tu, kaip mi­nė­jau, šei­mos klau­si­mams ko­or­di­nuo­ti yra vie­nas žmo­gus So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jo­je, ir vis­kas. Kaip ga­li­te tas mū­sų pa­stan­gas įver­tin­ti, kai iš es­mės dir­ba vie­nas žmo­gus?

Mes ku­ria­me struk­tū­rą, nes tą da­ro be­veik vi­sos, ką ten be­veik – vi­sos mū­sų kai­my­nės, ku­rios už­si­i­ma tais klau­si­mais ir tam ski­ria la­bai daug dė­me­sio. Ir ne tik to­kiu lyg­me­niu, kad ap­skri­tai stip­rin­si­me šei­mą. Gal­vo­ju, pa­vyks, pa­kvie­siu ko­le­gą iš Ma­ke­do­ni­jos bu­vu­sios vy­riau­sy­bės, jis ga­lės jums pri­sta­ty­ti, jei­gu jums bus įdo­mu, sa­vo pla­ną, ku­ris yra mik­ro­ly­gio. Kiek­vie­na­me mies­te­ly­je ieš­ko­ma sėk­min­gų šei­mų pa­vyz­džių, ku­riuos bū­tų ga­li­ma pa­ro­dy­ti, dau­gia­vai­kių, ir vi­sa ki­ta, su tam tik­rais pa­gal­bos me­cha­niz­mais, kad ten ga­lė­tų įsi­kur­ti, gau­ti pa­sko­lų ir pa­na­šiai. La­bai smul­kiai, kon­kre­čiai. Tai yra pla­nas, koks ir tu­rė­tų čia gim­ti, o ne vien ben­dros fra­zės. Jūs esa­te tei­sus, ben­dro­mis fra­zė­mis mes nie­ko ne­pa­da­ry­si­me, rei­kia la­bai stro­piai vis­ką su­dė­lio­ti ir kon­kre­ti­zuo­ti.

Aš ti­kiuo­si, kad kaip tik iš tų vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų (var­gu ar jos pa­keis mū­sų po­li­ti­nes nuo­sta­tas) ga­li at­ei­ti tos smul­kme­nos, iš ku­rių su­si­de­da ben­dras vaiz­das, ką iš tik­rų­jų rei­kia da­ry­ti. Mums bus leng­viau ap­si­spręs­ti dėl pri­ori­te­tų, nes pi­ni­gų vi­siems ne­už­teks, rei­kės iš­ryš­kin­ti tas pa­čias sri­tis, kur tuos pi­ni­gus ge­riau­siai in­ves­tuo­ti ir ko la­biau­siai mū­sų žmo­nėms rei­kia. Aš to ti­kiuo­si iš tos ta­ry­bos, kad ji kaip tik vi­sa tai mums pa­ro­dys, tas siau­rą­sias vie­tas, į ku­rias tu­rė­tu­me kreip­ti dau­giau­sia dė­me­sio.

PIRMININKĖ. Klau­si­mus už­bai­gia A. Na­vic­kas. Pra­šom.

A. NAVICKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, vi­siš­kai su­pran­tu jū­sų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, kai mes kal­ba­me, kad ku­ria­ma dar vie­na biu­ro­kratinė struk­tū­ra. Iš tie­sų ši ta­ry­ba ga­li bū­ti ir la­bai svar­bus įran­kis, ga­li bū­ti ir ma­žiau svar­bus, tai, aiš­ku, pri­klau­sys nuo mū­sų. Bet aš ir­gi no­rė­jau pa­klaus­ti dėl vie­no da­ly­ko, kas man su­kė­lė ne­ri­mą, šiek tiek to­kio šei­mos už­sklen­di­mo tik so­cia­li­nė­je sri­ty­je. Ma­nau, kad ji bū­tų la­bai au­to­ri­te­tin­ga, aš čia tu­riu vie­ną la­bai kon­kre­tų pa­siū­ly­mą, pa­vyz­džiui, man kur kas la­biau pa­tik­tų, kad eks­per­tus teik­tų skir­tin­gi ko­mite­tai, tar­ki­me, ir Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas, ir So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo, ir Švie­ti­mo ir mo­k­slo, ir dar ko­kie ki­ti. Man at­ro­do, čia svar­biau­sia, kad ta ta­ry­ba bū­tų su­ta­ri­mo ir įvai­ria­pu­sio žiū­rė­ji­mo ob­jek­tas, kad ne­sa­ky­tu­mė­te, kad čia jū­sų įran­kis, ir tiek.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Jei­gu to­kia bus Sei­mo va­lia, tai aš tik­rai ne­ma­tau čia ko prieš­ta­rau­ti, nes kol kas tai bū­da­vo tie­siog pa­gal Sta­tu­tą mū­sų ko­mi­te­to pre­ro­ga­ty­va ir mū­sų pa­ko­mi­te­čio pre­ro­ga­ty­va. Jei­gu Sei­mo na­riai ma­ny­tų, kad mes tu­ri­me pra­plės­ti ir ki­tų ko­mi­te­tų eks­per­tų da­ly­va­vi­mą, tai tik­rai nuo to tik ko­ky­bė iš­aug­tų. Šei­mos po­li­ti­ka tik­rai nė­ra lo­ka­li­zuo­ta tik so­cia­li­nė­je da­ly­je, tai ir švie­ti­mas, ir svei­ka­ta – tai vi­sos sri­tys iš es­mės. Ji ap­ima vi­sas sri­tis, to­dėl toks siū­ly­mas tik­rai bū­tų ra­cio­na­lus. Mes svars­ty­mo me­tu ga­li­me į tuos da­ly­kus pa­sižiū­rė­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sų, no­rin­čių pa­klaus­ti, klau­si­mus. Mo­ty­vai po pa­tei­ki­mo. Už no­ri kal­bė­ti P. Urb­šys. Pra­šom.

P. URBŠYS (MSNG). Te­ko gir­dė­ti Sei­mo na­rių ne­ri­mą, nes bi­jo­ma, kad bū­tent ši ta­ry­ba ne­tap­tų ide­o­lo­gi­niu įran­kiu for­muo­jant vie­no­kią ar ki­to­kią nuo­sta­tą, kas yra šei­ma. Bet, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, su­ti­ki­me su Kon­sti­tu­ci­jos nuo­sta­ta, kad „Šei­ma yra vi­suo­me­nės ir vals­ty­bės pa­grin­das“. Tai yra svar­bu? Svar­bu.

Da­bar pa­žiū­rė­ki­me, kaip mes žiū­ri­me į šį pa­grin­dą. Da­bar mes nu­lei­do­me į So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos lyg­me­nį. Pri­min­siu jums, kad So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jo­je vei­kia Šei­mos ta­ry­ba, šei­mos ta­ry­bos vei­kia ir sa­vi­val­dos lyg­me­niu. Jūs man pa­sa­ky­ki­te nors vie­ną pa­vyz­dį iš tų ta­ry­bų, kiek jos yra ide­o­lo­gi­zuo­tos ir po­li­ti­zuo­tos. Fak­tas, mes tu­ri­me kils­tel­ti tai iki Sei­mo lyg­mens, kad tai tap­tų tik­rai ko­or­di­nuo­jan­čia ins­ti­tu­ci­ja, o ta dis­ku­sija, ku­ri vyks tarp mū­sų, kas yra ta šei­ma, tu­ri bū­ti pa­kel­ta aukš­čiau to vyk­do­mo­jo ži­ny­bi­nio lyg­mens. Tas for­ma­tas mums leis vis dėl­to ap­si­brėž­ti pa­tiems, kas yra ta šei­ma. Aš kvie­čiu pri­tar­ti tam siū­ly­mui. Be abe­jo, mes, Sei­mo na­riai, ga­lė­si­me teik­ti sa­vo siū­ly­mus, to­bu­lin­ti šį tei­sės ak­to pro­jek­tą, bet no­riu pa­drą­sin­ti Sei­mo na­rius ženg­ti tą žings­nį.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rė A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (LSF). Bū­tent to­dėl, kad šei­ma yra vi­suo­me­nės ir vals­ty­bės pa­grin­das, jos ne­rei­kia spraus­ti į ku­riam nors vie­nam ar ke­liems po­li­ti­kams su­pran­ta­mus šei­mos sam­pra­tos rė­mus. Dėl to ne­rei­kia spe­cia­lios Šei­mos ta­ry­bos, ku­rio­je So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to na­riai pa­rink­tų, kas jiems pa­tar­tų šei­mos klau­si­mais. Iš tri­bū­nos gir­dė­jo­me Vi­suo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bos pa­vyz­dį. Aš ne­ži­nau, ar tai iš tik­rų­jų yra ge­ras pa­vyz­dys, ku­rį bū­tų ga­li­ma pa­teik­ti bū­tent šiam klau­si­mui pa­grįs­ti. Ne vi­si at­rink­ti žmo­nės yra ob­jek­ty­vūs, kai ku­rie yra pa­ran­kūs po­li­ti­kams, yra pa­si­tel­kia­mi ir ad­mi­nist­ra­ci­niai re­sur­sai.

Dar dau­giau, čia yra pa­ra­šy­ta, kad, for­muo­jant Na­cio­na­li­nę šei­mos ta­ry­bą, bus rei­ka­lin­gi dar­buo­to­jai, bus rei­ka­lin­gi ad­mi­nist­ra­ci­niai re­sur­sai. Tai yra juo­du ant bal­to pa­ra­šy­ta, to­dėl sa­ky­ti, kad čia ne­rei­kės jo­kių lė­šų, ne­rei­kės jo­kių pa­pil­do­mų re­sur­sų, bū­tent yra me­las ir de­ma­go­gi­ja. Ta­čiau vi­sa tai yra de­ta­lės. Pats svar­biau­sias da­ly­kas, kad po­li­ti­kai no­ri su­kur­ti dar vie­ną struk­tū­rą, ku­ri pa­dė­tų skleis­ti jų so­cial­kon­ser­va­ty­vias idė­jas šei­mos at­žvil­giu, kad ta­ry­ba bū­tų įran­kis skleis­ti siau­rą vie­ną šei­mos sam­pra­tą, neat­si­žvelg­iant į įvai­ro­vę. Aš tam siū­lau ne­pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mie­ji, po­zi­ci­jos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Pra­šau ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti dėl tei­kia­mo Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Na­cio­na­li­nės šei­mos ta­ry­bos įstei­gi­mo ir jos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­to po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 70 Sei­mo na­rių: už – 56, prieš – 3, su­si­lai­kė 11. Tai­gi po pa­tei­ki­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-786(2) pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: kaip pa­grin­di­nis – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo ne­nu­ma­ty­ta. Svars­ty­mo da­ta – lap­kri­čio 22 die­na.

 

17.01 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2013 m. ko­vo 12 d. nu­ta­ri­mo Nr. XII-189 „Dėl Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2550 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2013 m. ko­vo 12 d. nu­ta­ri­mo Nr. XII-189 „Dėl Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos nuo­s­ta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2550. Kvie­čiu R. Kar­baus­kį pa­teik­ti šį pro­jek­tą.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Kul­tū­ros ko­mi­te­tas svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2013 m. ko­vo 12 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Iš tik­rų­jų nuo­sta­tai bu­vo pa­keis­ti 2016 me­tais, 2017 me­tais bu­vo pri­im­ta ke­le­tas Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sų, ku­rios su­si­ju­sios su ko­mi­si­ja, jos funk­ci­jo­mis, veik­los or­ga­ni­za­vi­mu, to­dėl rei­kė­jo nuo­sta­tus pa­pil­dy­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri klaus­ti ke­le­tas Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis klau­sia E. Gent­vi­las, bet po­sė­džių sa­lė­je nė­ra. Tuo­met A. Ar­mo­nai­tė. Pra­šom.

A. ARMONAITĖ (LSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, iš jū­sų pri­sta­ty­mo tar­si ga­li­ma su­pras­ti, kad tai yra toks ly­di­ma­sis tei­sės ak­tas, ly­din­tis Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mą. Ta­čiau vi­sa­da yra la­bai svar­bu, kaip to­kie įsta­ty­mai ir nu­ta­ri­mai veiks prak­ti­ko­je. Tai­gi aš jums no­riu pa­teik­ti prak­ti­nį pa­vyz­dį. Ar to­kie pro­jek­tai kaip „Lais­vės TV“ ar ki­ti in­ter­ne­ti­niai vi­deo die­no­raš­čiai, ku­riuos šiuo me­tu tran­sliuo­ja ju­tu­bas, „Vi­meo“ ir ki­tos plat­for­mos, yra ne­li­cen­ci­juo­ja­mi? Ar aš tei­sin­gai su­pran­tu, kad da­bar LRTK tu­rės juos re­gu­liuo­ti, mo­ni­to­rin­ti ir ste­bė­ti jų tu­ri­nį, o jei­gu jie ne­pra­neš apie tran­slia­ci­jas, jiems gre­sia ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė ir krei­pi­ma­sis į ju­tu­bą ir ki­tas plat­for­mas dėl tran­slia­ci­jos nu­trau­ki­mo?

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Jūs pui­kiai ži­no­te, kad in­ter­ne­ti­nės te­le­vi­zi­jos at­si­ra­do ne taip jau se­niai. Iš tik­rų­jų tai yra sri­tis, ku­rios nie­kaip Lie­tu­va ne­re­gu­lia­vo. Tuos klau­si­mus ke­lia Eu­ro­pos Są­jun­ga ir ati­tin­ka­mai tai yra iš­šū­kiai mū­sų tar­ny­boms, šiuo at­ve­ju ir ko­mi­si­jai. Aš ma­nau, jei­gu ta re­gu­lia­vi­mo tvar­ka, ku­ri da­bar nu­ma­ty­ta, pa­žeis­tų tei­sę į vie­šą­ją erd­vę pa­tei­kiant šią in­for­ma­ci­ją, ku­ri ne­pri­eš­ta­rau­ja vals­ty­bės in­te­re­sams ir taip to­liau, to­kiu at­ve­ju tai bus ko­re­guo­ja­ma. Čia dau­giau šne­ka­ma apie tuos da­ly­kus, ku­rie su­si­ję su in­for­ma­ci­ja, su fil­mais, ku­rių ne­ga­li­ma ro­dy­ti, ku­riems nė­ra su­teik­tos tei­sės. Tu­riu ome­ny, gal­būt ne tiek orien­tuo­ta į tuos pa­vyz­džius, ku­riuos jūs pa­mi­nė­jo­te, tas te­le­vi­zi­jas, ku­rios ku­ria nau­ją pro­duk­ci­ją, ku­ri iš tik­rų­jų ne­pa­žei­džia mū­sų vi­suo­me­nės in­te­re­sų, au­to­rių tei­sių ir taip to­liau. Tai yra nau­ja, mes dis­ku­ta­vo­me, tai yra iš­šū­kis ko­mi­si­jai. Ir jei­gu kils ko­kių nors pro­ble­mų dėl re­gu­lia­vi­mo, ką jūs ką tik mi­nė­jo­te, tai mes kar­tu su ko­mi­si­ja re­a­guo­si­me, kaip pa­ko­re­guo­ti jų nuo­sta­tas, kad iš tik­rų­jų ati­tik­tų tuos nau­jus iš­šū­kius.

PIRMININKĖ. Klau­sia S. Jo­vai­ša. Pra­šom.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, jūs pa­čio­je pra­džio­je pri­sta­ty­mo pa­sa­kė­te, kad ko­mi­te­te bu­vo svars­to­mas ši­tas pro­jek­tas, bet čia jūs da­bar jį tik­tai pa­tei­kia­te. Kaip jis ga­lė­jo bū­ti svars­to­mas, jei­gu da­bar tik pa­tei­ki­mo sta­di­ja?

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Kul­tū­ros ko­mi­te­tas ši­tą klau­si­mą svars­tė. Aš per­skai­čiau iš­ra­šą iš mū­sų po­sė­džio pro­to­ko­lo.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau vis dėl­to gau­ti at­sa­ky­mą į tai, ko klau­sė ko­le­gė A. Ar­mo­nai­tė. Ar „Lais­vės TV“, ku­ri pa­ro­dė mi­tin­gą, nu­kreip­tą prieš vals­tie­čių ir ža­lių­jų… ir jūs ten da­ly­va­vo­te, bu­vo, sa­ky­kim, pa­plo­ta ar pa­švilp­ta, tai ši­tos da­bar nau­jos nuo­sta­tos už­da­ro jiems ke­lią ar ne­už­da­ro? Jūs ne­at­sa­kė­te į aiš­kų klau­si­mą. Jūs ren­gė­te tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, tai mes ir klau­sia­me tie­siai švie­siai. At­sa­ky­ki­te, mums leng­viau bus bal­suo­ti. Ačiū.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Tai tik­rai jo­kiu bū­du ne­su­kurs pro­ble­mų „Lais­vės TV“ ir nė­ra į tai orien­tuo­ta. Yra, kaip mi­nė­jau, Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai, pa­gal ku­riuos ko­re­guo­ti ko­mi­si­jos nuo­sta­tai. Tai nie­ko ben­dro ne­tu­ri su ko­kiais nors Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ar So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos in­te­re­sais vie­nos ar ki­tos ži­niask­lai­dos prie­mo­nės at­žvil­giu, nes mes jo­kių in­te­re­sų, ko­le­ga, tu­rė­ti ne­ga­li­me. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sų Sei­mo na­rių, no­rin­čių klaus­ti, klau­si­mus.

Mo­ty­vai po Sei­mo nu­ta­ri­mo pa­tei­ki­mo. Už no­ri kal­bė­ti V. Rin­ke­vi­čius. Pra­šom.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Mes kaž­ko­dėl da­bar kal­ba­me tik apie „Lais­vės TV“, ta­čiau jei­gu at­si­ras­tų „Ne­lais­vės“ te­le­vi­zi­ja ar ki­to­kia te­le­vi­zi­ja, ku­ri bū­tų nu­kreip­ta prieš mū­sų de­mo­kra­tiją, ar mes ta­da vi­si ir­gi taip pat kal­bė­tu­me? Ko­vo­tu­me už tai, kad jos ne­rei­kia jo­kiu bū­du reg­la­men­tuo­ti? Ge­rai, kad šian­dien nė­ra ki­tos, nu­kreip­tos prieš mū­sų de­mo­kra­tiją, bet jų ga­li at­si­ras­ti, tų te­le­vi­zi­jų. Nuo to mes ne­sa­me ap­sau­go­ti.

Pa­žiū­rė­ki­me į krip­to­va­liu­tas. Tur­būt vi­siems ge­rai ži­no­ma, at­si­ra­do to­kia nau­ja fi­nan­si­nė at­si­skai­ty­mo for­ma. Jau FNTT, Lie­tu­vos ban­kas ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja yra su­ne­ri­mę, kad tai yra… nė­ra vi­siš­kai ne­reg­la­men­tuo­ja­ma sri­tis, per ku­rią plau­kia di­džiu­liai pi­ni­gai, šim­tai mi­li­jo­nų ar mi­li­jar­dai eu­rų ir tai ke­lia tam tik­rų pa­vo­jų. Per tai ga­li bū­ti fi­nan­suo­ja­mas te­ro­riz­mas ir vaikš­čio­ti ne­skaid­rūs, ne­šva­rūs pi­ni­gai. Gal­būt mes bū­ki­me šiek tiek prag­ma­tiš­ki ir už­bė­ki­me už akių to­kiems da­ly­kams, ku­rie ga­li bū­ti la­bai nei­gia­mi mums, o ne­ro­dy­ki­me pa­vyz­džio to, ką jau tu­ri­me. Aš tik­rai pri­ta­riu, kad pa­vo­jaus jiems ne­iš­kils ir jie ga­lės to­liau sėk­min­gai ro­dy­ti.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – E. Gent­vi­las. Nė­ra. Tuo­met A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū. Bū­čiau jau ty­lė­jęs, jei­gu ne­bū­tų kal­bė­ta už. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš tik­rai ne­tu­riu tiek pi­ni­gų, krip­to­va­liu­tų ne­pri­si­pir­kau. Čia yra pro­ble­ma tur­būt žmo­nių, jei­gu mes kal­ba­me apie krip­to­va­liu­tas, ku­rie ne­tu­rė­jo kur dė­ti pi­ni­gė­lių, ta­da in­ves­ta­vo į grei­tas krip­to­va­liu­tas ir ga­vo špy­gą di­de­lę.

Mes šian­dien kal­ba­me apie de­mo­kra­tijos pa­grin­dus. Ar ma­ža bu­vo skan­da­lo dėl po­no S. Skver­ne­lio ir iš­trin­tų fai­lų iš Vy­riau­sy­bės po­sė­džio? Va­kar bu­vo mi­tin­gas. Apie ką kal­ba? Per­skai­ty­ki­me Kon­sti­tu­ci­ją, kas pa­ra­šy­ta apie są­ži­nės lais­vę ir apie žo­džio lais­vę. Tai yra vie­nas iš bū­dų. Mes la­bai nor­ma­liai ir klau­sė­me: tai bus kaip nors kon­tro­liuo­ja­ma ar ne­bus? O mes čia pra­de­da­me apie kaž­ko­kias grės­mes kal­bė­ti. Grės­mių vi­sa­da bus. Yra ki­ti įsta­ty­mai, ku­rie tą už­kar­do. Jau ky­la vi­suo­me­nės ne­pa­si­ti­kė­ji­mas, nes tai, ką siū­lo jū­sų frak­ci­jos žmo­nės, daž­niau­siai pa­sė­ja ne­vil­tį tarp žmo­nių ir vis dau­giau žmo­nių iš­ei­na į gat­ves. Gal­būt ne­da­ry­ki­me klai­dų ir ge­riau dar pa­svars­ty­ki­me, užuot bal­sa­vę vien dėl to, kad kaž­kas taip su­ma­nė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Pra­šom bal­suo­jant ap­si­spręs­ti dėl tei­kia­mo Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­to.

Bal­sa­vo 67 Sei­mo na­riai: už – 52, prieš – 9, su­si­lai­kė 6. Tai­gi po pa­tei­ki­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2550 yra pri­tar­ta. Kaip pa­grin­di­nis yra siū­lo­mas Kul­tū­ros ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas ne­nu­ma­to­mas. Svars­ty­mo da­ta – lap­kri­čio 22 die­na.

 

17.10 val.

At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo Nr. VIII-397 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2478 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mas – At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas (dėl Klien­to die­nos) Nr. XIIIP-2478. Kvie­čia­me į tri­bū­ną D. Ke­pe­nį. Pra­šom pa­teik­ti.

D. KEPENIS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Šiuo įsta­ty­mu siū­lo­ma įtvir­tin­ti vals­ty­bės at­mi­ntiną die­ną – Klien­to die­ną, ku­ri bū­tų šven­čia­ma ko­vo 19 die­ną. Tai bū­tų die­na, su­kur­ta pa­dė­ko­ti klien­tui ir pri­min­ti vi­suo­me­nei apie klien­to svar­bą ver­slui, re­gio­nui, vals­ty­bei, tai bū­tų die­na, kai vi­suo­me­ni­nės, pri­va­čios, ki­tos or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rios tei­kia pa­slau­gas, ga­lė­tų pra­džiu­gin­ti sa­vo klien­tus ir pri­min­ti, kad jiems svar­biau­sia ir yra bū­tent klien­tas. Čia ma­no to­kia for­ma­li įžan­ga.

Ta­čiau iš vi­sų 67 die­nų, ku­rios yra įra­šy­tos, ši die­na yra ypa­tin­ga to­dėl, kad yra vie­nin­te­lė iš vi­sų įsi­min­ti­nų die­nų, gi­mu­si Lie­tu­vo­je. Ji gi­mė Lie­tu­vo­je prieš aš­tuo­ne­rius me­tus Klai­pė­dos jau­ni­mo ini­cia­ty­va. Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to auk­lė­ti­niai, ku­rie tu­ri įkū­rę sa­vo įmo­nę, pa­kvie­tė sa­vo klien­tus švęs­ti tą die­ną, ir nuo to lai­ko Lie­tu­vo­je ta die­na pra­dė­jo plis­ti. Dau­gy­bė Lie­tu­vos įmo­nių tą die­ną šven­čia ko­vo 19 die­ną, bet įdo­miau­sia yra tai, kad ši die­na pra­dė­jo plis­ti ir pa­sau­ly­je.

Šiuo me­tu in­ter­ne­te mes tu­ri­me dau­giau ne­gu 20 ad­re­sų, kur šven­čia­ma Klien­to die­na, ir iš­ski­ria­ma, kad tos die­nos gi­mi­mo die­na yra Klai­pė­da, Lie­tu­va. Mes su ju­mis tu­ri­me pui­kią pro­gą pa­dė­ti… tie­siog pa­si­džiaug­ti, kad yra ini­cia­ty­vių žmo­nių ir kad ša­lia spor­ti­nin­kų, ku­rie gar­si­na Lie­tu­vą pa­sau­ly­je, ša­lia me­no žmo­nių, ku­rie gar­si­na Lie­tu­vą, yra jau­nų­jų ver­sli­nin­kų, jau­nų­jų en­tu­zias­tų, ku­rie tie­siog tu­rė­jo tiks­lą pa­dė­ko­ti sa­vo klien­tams ir kel­ti ap­tar­na­vi­mo kul­tū­rą, o kaip an­trą žings­nį, net to ne­si­ti­kė­da­mi, pa­da­rė Lie­tu­vai di­džiu­lę gar­bę pa­sau­ly­je. Lie­tu­va šian­dien ir ame­ri­kie­čių pus­la­piuo­se… Įve­dę „Klien­to die­na“, ir Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Val­sti­jo­se, Ai­ri­jo­je, Lat­vi­jo­je, Veng­ri­jo­je, Šve­di­jo­je, Gru­zi­jo­je, Uk­rai­no­je, Ar­mė­ni­jo­je, dau­gy­bė­je ki­tų ša­lių ga­li­te ras­ti pa­ra­šy­ta, kad Klien­to die­na – ko­vo 19 die­na – gi­mė Klai­pė­do­je.

Mes su ju­mis šian­dien tu­ri­me pui­kią pro­gą tą die­ną įtei­sin­ti ir taip pa­do­va­no­ti mū­sų uos­ta­mies­čiui to­kią dar vie­ną die­ną. At­vy­kę į Klai­pė­dą mes tik­rai bū­si­me pa­gerb­ti taip pat, kaip kad nu­va­žia­vę į Brė­me­ną, ži­no­da­mi, kad ten Brė­me­no mu­zi­kan­tai gi­mė, Lap­lan­di­jo­je, ten, sa­ky­sim, Se­ne­lio Šal­čio gi­mi­mo die­na, o Klai­pė­da – tas mies­tas, ku­ria­me gi­mė pa­gar­ba klien­tui, ir gal­būt ta die­na ir ne­ap­lenks Jū­ros šven­tės pa­gal sa­vo po­pu­lia­ru­mą, bet aš ti­kiuo­si, kad ji tik­rai bus įsi­min­ti­na, nes Klai­pė­dos žmo­nės la­bai džiaug­sis tą die­ną tu­rė­da­mi. Dė­ko­ju už dė­me­sį ir siū­lau pri­im­ti ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ačiū.

PIRMININKĖ. At­ro­do, gra­si­na­tės į Juo­zi­nes, to­dėl pir­mas ir klau­sia J. Ber­na­to­nis.

J. BERNATONIS (LSDDF). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, aš kaip tik no­rė­jau pa­klaus­ti, ar jūs ži­no­te, kad ta die­na jau už­im­ta, nes vi­sa Lie­tu­va ko­vo 19 die­ną šven­čia Juo­zi­nes, be­je, ka­ta­li­kų pa­sau­lis taip pat tą die­ną šven­čia kaip Juo­za­po var­do die­ną, tad aš, kaip Juo­zas, pra­šy­čiau gal pa­rink­ti ki­tą ka­len­do­ri­nę da­tą.

D. KEPENIS (LVŽSF). Mie­las Juo­zai, aš ma­nau, kad čia bus dvi­gu­ba šven­tė. Jūs, bū­da­mas Juo­zas, at­ėjęs į bet ku­rią Lie­tu­vos vie­šų­jų ar pri­va­čių pa­slau­gų tei­ki­mo įmo­nę bū­si­te pa­gerb­tas dvi­gu­bai, ir kaip klien­tas, ir kaip Juo­zas. No­riu pa­sa­ky­ti, kad ko­vo mė­nuo – tai ne pats di­džiau­sias šven­ti­nis mė­nuo, yra mė­ne­sių, kur try­li­ka šven­čių, kur de­vy­nios, sep­ty­nios. O ko­vo mė­ne­sį bus še­šios šven­tės, tai­gi tik­rai vi­siš­kai su­de­rin­si­me ir su Juo­zi­nė­mis, ir tik­rai daug ki­tų gra­žių var­dų, tą die­ną šven­čia­mų, ga­lės pa­si­džiaug­ti bū­da­mi dar ir klien­tai.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš su­pran­tu, kad ka­ta­li­kai švęs Juo­zi­nes, o be­die­viai ga­lės švęs­ti Klien­to die­ną, taip? Čia pa­juo­kau­siu. O da­bar rim­čiau. Ar ne­at­ro­do, kad mū­sų rei­tin­gai po to­kių siū­ly­mų to­liau ne­nuils­ta­mai slinks į apa­čią. Mes vie­toj rei­kia­mų da­ly­kų, ku­riuos tu­rė­tu­me pri­im­ti Lie­tu­vos pi­lie­čiams, su­gal­vo­ja­me Klien­to die­ną. Tur­būt ga­li­ma švęs­ti ne­bū­ti­nai įra­šius į at­min­tinų die­nų są­ra­šą?

D. KEPENIS (LVŽSF). Aš ne­ma­nau, kad Lie­tu­vos žmo­nės, ypač pa­jū­rio žmo­nės, taip pa­gal­vo­tų. Aš ma­nau, kaip tik jie pa­si­džiaugs, kad Sei­mas tik­rai at­si­žvel­gia į tai, kas gims­ta. Ir tie jau­ni žmo­nės, ku­rių dė­ka ta die­na gi­mė, tik­rai pa­si­jus ver­tin­gi sa­vo ša­ly, nes gaus pa­lai­ky­mą iš pa­čios aukš­čiau­sios Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, jei­gu vis dėl­to re­a­guo­si­te ir kei­si­te die­ną, at­si­žvelg­da­mas į ko­le­gos J. Ber­na­to­nio pa­siū­ly­mą, tai no­riu pa­sa­ky­ti, kad bir­že­lio 13 die­na ir­gi už­im­ta, pa­rin­ki­te ko­kią nors ki­tą, nes An­ta­ni­nės. O jei­gu rim­tai, tai no­riu pa­klaus­ti, pa­vyz­džiui, gy­dy­to­jai da­bar sa­vo žmo­nes va­di­na pa­cien­tais, ar jie ir­gi ga­lės švęs­ti, ar juos ga­lė­si­me va­din­ti klien­tais, ar čia jie į tą ka­te­go­ri­ją žmo­nių jau ne­įeis? Ir ki­tas da­ly­kas, kaip re­ko­men­duo­tu­mė­te švęs­ti Klien­to die­ną žmo­gui, pa­vyz­džiui, už­ėju­siam į „Vy­no­te­ką“, kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te par­da­vė­jas sa­vo klien­tą ga­lės pa­svei­kin­ti su ta die­na ar pa­gerb­ti?

D. KEPENIS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga, už tik­rai to­kį vaiz­din­gą jū­sų pa­ly­gi­ni­mą. Ta­čiau aš ma­nau, kad kar­tais mes vi­si, bū­da­mi klien­tai, dėl ne­la­bai ko­ky­biš­ko el­ge­sio su mu­mis, kai mus su­pyk­do, su­ner­vi­na ar­ba kaip nors ki­taip už­gau­na pa­slau­gų tei­kė­jai, iš klien­tų ne­ti­kė­tai tam­pa­me pa­cien­tais. Aš lin­kė­čiau vi­siems klien­tams ne­tap­ti pa­cien­tais ir to­kiu bū­du kvies­ti pa­slau­gų tei­kė­jus taip elg­tis su sa­vo lan­ky­to­jais, su sa­vo klien­tais, už­sa­ko­vais, kad jie nie­kuo­met ne­tap­tų pa­cien­tais. (Bal­sai sa­lė­je) Be abe­jo, be abe­jo.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Na­vic­kas.

A. NAVICKAS (TS-LKDF). 1972 m. ko­vo 19 d. per Juo­zi­nes kaip tik pra­dė­jo ei­ti „Lie­tu­vos ka­ta­li­kų baž­ny­čios kro­ni­ka“, ku­rios lei­dė­jai tik­rai bu­vo KGB klien­tai bent 19 me­tų, ar kiek. Čia taip be­veik ne­rim­tai. O da­bar kal­bant rim­tai, as­me­niš­kai man, ap­skri­tai siū­ly­ti… Klien­tas yra funk­ci­ja. Ir siū­ly­ti švęs­ti kaip žmo­gų, kaip funk­ci­ją, da­ry­ti tai at­min­ti­na die­na – tas pats kaip švęs­tu­me ko­vo 20 die­ną žmo­giš­kų­jų re­sur­sų die­ną ar dar ­ką nors. Čia mes jau iš di­de­lio raš­to iš­ėjo­me iš kraš­to. Man vi­siš­kai tai ne­pri­im­ti­na ir at­ro­do, kad da­bar švęs­da­mi klien­to funk­ci­ją ar­ba dar kaip nors šiuo at­ve­ju į žmo­gų tik­rai pra­de­da­me žiū­rė­ti tik­tai kaip į funk­ci­ją. At­si­pra­šau, tik­rai bal­suo­siu prieš.

D. KEPENIS (LVŽSF). Ne­ži­nau… Ačiū už klau­si­mą. Ne­įsi­vaiz­duo­ju, kai aš at­ei­nu pas siu­vė­ją, aš at­lie­ku funk­ci­ją. Aš at­ei­nu pas siu­vė­ją at­lik­ti už­sa­ky­mo, ar­ba at­ei­nu į re­mon­to įstai­gą, į ke­pyk­lą kaip žmo­gus, ku­ris ieš­ko ten de­ra­mai pa­reng­tos pa­slau­gos, ir la­bai džiau­giuo­si, kai man ją su­tei­kia pui­kiai. Jei­gu jūs sa­ko­te, kad funk­ci­ja, tai mū­sų vi­sas gy­ve­ni­mas yra funk­ci­ja.

PIRMININKĖ. Klau­sia V. Ving­rie­nė.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, iš tie­sų jūs už­da­vė­te tik­rai to­kį ge­rą to­ną ver­slui, kad jie gal­būt tie­siog ver­tin­tų sa­vo klien­tus, ku­rių dė­ka ga­li gau­ti pa­ja­mų. Be abe­jo, jie tu­rė­tų gerb­ti klien­tą, klien­tas tu­ri bū­ti ka­ra­lius, tai tu­ri­me pri­min­ti ver­slo sek­to­riui. Bet ka­dan­gi iš ko­le­gų mes iš­girs­ta­me įvai­riau­sių są­sa­jų – pa­cien­tas, klien­tas, tai ki­tas klau­si­mas yra tas ma­si­nis ap­si­pir­ki­mas, ar­ba var­to­to­jiš­ku­mas, šian­dien tam­pan­tis taip pat jau tur­būt ati­tin­ka­ma pri­klau­so­my­be. No­rė­čiau pa­klaus­ti, ar ne­ver­tė­tų ir apie tai pa­gal­vo­ti mums kaip ža­lie­siems, ypač no­rin­tiems tau­py­ti re­sur­sus ir ma­žin­ti var­to­to­jiš­ku­mą, ei­ti žie­di­nės eko­no­mi­kos ke­liu… Yra to­kia at­min­ti­na die­na lap­kri­čio mė­ne­sio pas­ku­ti­nį penk­ta­die­nį – Nie­ko ne­pir­ki­mo die­na. Tam, kad vi­si su­si­mąs­ty­tų, gal su­ma­žin­tų pir­ki­mą, pa­si­ruoš­tų Ka­lė­doms tru­pu­tė­lį ki­taip, ne vien do­va­nomis, tai gal mums, kaip ža­lie­siems, iš tie­sų bū­tų ver­ta at­kreip­ti dė­me­sį į Pa­sau­li­nę nie­ko ne­pir­ki­mo die­ną ir ją pa­tvir­tin­ti kaip at­min­ti­ną?

D. KEPENIS (LVŽSF). La­bai ge­ras klau­si­mas, ačiū už tai. Šios die­nos pa­grin­di­nė idė­ja ir bu­vo bū­tent tą die­ną nie­ko ne­pirk­ti ir nie­ko ne­pra­šy­ti, tie­siog gau­ti pa­dė­ką iš tų or­ga­ni­za­ci­jų – ar tai bū­tų sa­vi­val­dy­bė, ar tai bū­tų, sa­ky­si­me, gy­dy­to­jas, ku­ris tu­ri sa­vo klien­tū­rą, kad pa­si­kvies­tų ne dėl pa­slau­gos, o pa­dė­ko­ti už tai, kad jis jį pa­si­rin­ko. Kad pa­si­rin­ko jį kaip ge­rai or­ga­ni­zuo­tą pa­slau­gos tei­kė­ją, ir abu­du iš­ger­tų ar­ba­tė­lės, ir pa­kal­bė­tų apie gy­ve­ni­mą, apie džiu­gų, lai­min­gą gy­ve­ni­mą, ir kad tai tęs­tų­si, kad ta die­na ne­bū­tų vie­nin­te­lė, kad kiek­vie­ną die­ną mes ma­žiau pirk­tu­me, o dau­giau ben­drau­tu­me su ge­rais žmo­nė­mis. Ačiū.

PIRMININKĖ. Klau­si­mus bai­gia jū­sų suo­lo drau­gas A. Kir­ku­tis. Pra­šom.

A. KIRKUTIS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų at­ro­do ga­na pa­pras­tas ir net juo­kin­gas da­ly­kas ta Klien­to die­na, bet pa­pras­tai tarp pa­pras­tų da­ly­kų sle­pia­si la­bai rim­ti da­ly­kai. Iš tik­rų­jų mes ži­no­me, kad Se­nis Šal­tis ne­eg­zis­tuo­ja ir kad Lap­lan­di­jos ša­lis ne­svar­bi, bet koks yra mar­ke­tin­go da­ly­kas. Ir Klai­pė­da, ir Klien­to die­na, man at­ro­do, la­bai di­de­lė per­spek­ty­va, spren­džiant iš to, kaip pa­sau­lis pa­si­ga­vo ši­tą idė­ją ir kaip ji vys­to­si. Ji ga­li tik­rai Lie­tu­vą gar­sin­ti. Klai­pė­da la­bai tin­ka­mas mies­tas tam. Jei­gu pa­žiū­rė­tu­me į Klai­pė­dos pa­grin­di­nį dan­go­rai­žį, tai jis kaip tik yra K rai­dės. Man at­ro­do, ši idė­ja ga­li tu­rė­ti la­bai gra­žią ir la­bai to­li­mą per­spek­ty­vą. Ačiū.

D. KEPENIS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Tuo la­biau kad aš jau mi­nė­jau, dau­gy­bė pa­sau­lio ša­lių bū­tent ko­vo 19 die­ną šven­čia ir pa­mi­ni, kad tą die­ną Klai­pė­do­je Klien­to die­na ir gi­mė. Mes tu­ri­me ne­mo­ka­mą pro­gą vie­šin­ti sa­vo ša­lį pa­sau­ly­je, žiū­rė­ki­te, čia gy­ve­na ap­suk­rūs, ener­gin­gi žmo­nės, ku­rie ži­no, ką da­ro, ir tai pa­sau­liui la­bai tin­ka.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sų no­rin­čių klaus­ti klau­si­mus. Mo­ty­vus no­ri iš­sa­ky­ti ir pa­lai­ky­ti R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Kvie­čiu pri­tar­ti. Tai iš­skir­ti­nė šven­tė, ku­ri pa­sau­ly­je ne­tu­rės ana­lo­go. Nuo to pri­klau­so, kiek ga­li at­ei­ti į mū­sų vals­ty­bę in­ves­ti­ci­jų. Žiū­rint iš ki­tos pu­sės, mums yra svar­bu for­muo­ti klien­to są­mo­nin­gu­mą, po­el­gius dėl kul­tū­ros tos pa­čios. Kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Tik­rai ne­bal­suo­siu prieš, bet ne­ga­liu pri­tar­ti. Aš no­riu pri­min­ti vi­siems to­kį spar­nuo­tą po­sa­kį: klien­tas vi­sa­da tei­sus. Jei įtei­si­name ko­vo 19 die­ną, kad klien­tas tei­sus, tai ki­tos gal jau bus ne­tei­sios. Aš ma­nau, kad gerb­ki­me klien­tus, kas bū­na klien­tais, bet ne­ma­nau, kad tai yra da­ly­kas, ku­rį mes tu­ri­me įtvir­tin­ti dar at­min­ti­nų die­nų są­ra­še. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ko­le­gos. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Pra­šom bal­suo­jant ap­si­spręs­ti dėl tei­kia­mo siū­ly­mo. Bal­sa­vo 57 Sei­mo na­riai: už – 35, prieš – 1, su­si­lai­kė 21. Tai­gi po pa­tei­ki­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2478 yra pri­tar­ta. Kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas yra siū­lo­mas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo ne­nu­ma­to­ma. Svars­ty­mo da­ta – lap­kri­čio 8 die­na.

 

17.25 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Er­nes­to Ja­sai­čio pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas Nr. PNP-62

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­grin­di­nę dar­bo­tvarkę mes bai­gė­me. Dar iš re­zer­vi­nių li­ko mums iš­klau­sy­ti Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos spren­di­mus. Kur mū­sų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas? Tai­gi Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Er­nes­to Ja­sai­čio pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas. Pra­šom P. Čim­ba­rą mums jį pa­teik­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

P. ČIMBARAS (LSDDF). Ku­rį?

PIRMININKĖ. Dėl E. Ja­sai­čio.

P. ČIMBARAS (LSDDF). Ge­rai. Ačiū, pir­mi­nin­ke. Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja šių me­tų rug­sė­jo 26 die­ną iš­nag­ri­nė­jo E. Ja­sai­čio pe­ti­ci­ją, pri­ėmė spren­di­mą ten­kin­ti jo pa­teik­tą pa­siū­ly­mą pa­keis­ti ke­le­tą įsta­ty­mų ir juo­se nu­sta­ty­ti, kad bū­tų su­da­ry­tos są­ly­gos as­me­nims su­si­ra­ši­nė­ti su vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo sub­jek­tais, teis­mais ir ki­to­mis vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­mis per vie­ną lan­ge­lį, tai yra elek­tro­ni­nių ry­šių prie­mo­nė­mis.

Ko­mi­si­ja šį spren­di­mą pri­ėmė at­si­žvel­gu­si į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tą nuo­mo­nę, kad jau yra pa­reng­ti įsta­ty­mų pro­jek­tai, ku­rie įgy­ven­di­na pa­reiš­kė­jo pe­ti­ci­jo­je pa­teik­tus pa­siū­ly­mus. Pla­nuo­ja­ma, kad įsta­ty­mų pro­jek­tai bus pa­teik­ti Sei­mui svars­ty­ti šių me­tų ru­dens se­si­jo­je. Toks tiks­las yra įtrauk­tas į Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo pla­ną sie­kiant už­tik­rin­ti, kad vi­si vie­šo­jo sek­to­riaus do­ku­men­tai bū­tų siun­čia­mi per e. pri­sta­ty­mo sis­te­mą.

Pra­šau pri­tar­ti ko­mi­si­jos iš­va­dai ir pri­im­ti Sei­mo pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą ten­kin­ti pa­reiš­kė­jo pa­siū­ly­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pa­tei­ki­mą. Mo­ty­vus no­ri iš­sa­ky­ti A. Ar­mo­nai­tė. Pra­šom.

A. ARMONAITĖ (LSF). Iš tik­rų­jų ne­pri­ta­riau šiai Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos nuo­sta­tai, ne­pri­ta­riau Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos idė­jai, tu­riu, de­ja, ne­pri­tar­ti ir šiai pe­ti­ci­jai. Žiū­rė­ki­te, yra nu­ma­to­ma, kad vi­si be iš­im­ties su­au­gę Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ir pri­va­taus sek­to­riaus ju­ri­di­niai as­me­nys tu­ri tu­rė­ti pri­va­lo­mai su­kur­tą ir pri­va­lo­mai tik­ri­na­mą in­di­vi­du­a­lią elek­tro­ni­nę dė­žu­tę.

Ką reiš­kia pri­va­lo­mai tik­ri­na­mą? Kas su­re­gu­liuos, ar pi­lie­tis tik­ri­na sa­vo vals­ty­bi­nę elek­tro­ni­nio paš­to dė­žu­tę, ar ne? Kaip vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos įgy­ven­dins to­kį pro­jek­tą? Bet tai ir­gi nė­ra es­mė. Es­mė yra, jog bus įvals­ty­bin­tos elek­tro­ni­nės pa­slau­gos, ku­rio­mis kiek­vie­nas pi­lie­tis pri­va­lės nau­do­tis. Šiuo me­tu pi­lie­čiai ga­li rink­tis, jie tu­ri įvai­rių paš­to dė­žu­čių, kas no­ri, ne­tu­ri, nes yra tam tik­ras nu­si­tei­ki­mas ne­da­ly­vau­ti elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je, ne­nau­do­ti elek­tro­ni­nio paš­to pa­slau­gų, ne­da­ly­vau­ti so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se.

Aš ma­tau to­kią pro­ble­mą, kad mes slen­ka­me ten, apie ką ra­šė Dž. Or­ve­las. At­ro­do ne­kal­tai, at­ro­do nuo­sta­biai, bet iš tik­rų­jų, jei­gu mes da­bar nu­ma­to­me pe­ti­ci­jo­je, įsta­ty­me, jog kiek­vie­nas pi­lie­tis pri­va­lės tik­rin­ti vals­ty­bi­nę paš­to dė­žu­tę, kur mes baig­si­me, aš jau ne­be­ži­nau.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už iš­sa­ky­tą nuo­mo­nę. Ko­le­gos, su­pran­tu, kad ben­dru sut­ari­mu Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos siū­ly­mui pri­tar­ti ne­ga­lė­si­me Sei­me. Pra­šom bal­suo­ti dėl Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos pa­teik­to pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo ten­kin­ti E. Ja­sai­čio pe­ti­ci­ją.

Bal­sa­vo 57 Sei­mo na­riai: už – 25, prieš – 12, su­si­lai­kė 20. Ko­mi­si­jos siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Grą­ži­na­me jums ją per­žiū­rė­ti.

 

17.29 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Vil­ta­nos Ša­ke­ny­tės pe­ti­ci­jos“ (pro­jek­tas Nr. PNP-63) pri­ėmi­mas

 

Pra­šom pa­teik­ti Sei­mo pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą „Dėl Vil­ta­nos Ša­ke­ny­tės pe­ti­ci­jos“.

P. ČIMBARAS (LSDDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ko­mi­si­ja rug­sė­jo 26 die­nos po­sė­dy­je taip pat iš­nag­ri­nė­jo V. Ša­ke­ny­tės pe­ti­ci­ją ir pri­ėmė spren­di­mą at­mes­ti jos pa­teik­tą pa­siū­ly­mą pa­keis­ti Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo 7 straips­nio 3 da­lį ir nu­sta­ty­ti, kad Kon­sti­tu­ci­jos 9 straips­nis bū­tų lai­ko­mas pri­im­tu, jei­gu tam pri­ta­ria dau­giau kaip pu­sė pi­lie­čių, da­ly­va­vu­sių re­fe­ren­du­me, bet ne ma­žiau kaip vie­na tre­čio­ji pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę ir įra­šy­tų į rin­kė­jų są­ra­šus. Ko­mi­si­ja šį spren­di­mą pri­ėmė at­si­žvel­gu­si į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­teik­tą nuo­mo­nę. Ma­ny­ti­na, kad šio­je pe­ti­ci­jo­je pa­teik­tas pa­siū­ly­mas ga­li­mai prieš­ta­rau­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos vien­ti­su­mo ir dar­nos, tei­si­nės vals­ty­bės ir at­sa­kin­go val­dy­mo kon­struk­ty­viems prin­ci­pams. Kaip ži­no­me, Sei­me bu­vo pri­im­tas pa­na­šus Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas, ku­rį ve­ta­vo Pre­zi­den­tė, Sei­mas ve­to pri­ėmė. Tai­gi ana­lo­giš­kas siū­ly­mas ne­ga­li bū­ti ten­ki­na­mas. Pra­šau pri­tar­ti ko­mi­si­jos iš­va­dai pri­im­ti Sei­mo pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą at­mes­ti pa­reiš­kė­jos pa­siū­ly­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pa­reikš­ti nie­kas nie­ko ne­no­ri.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos siū­ly­mui at­mes­ti V. Ša­ke­ny­tės pe­ti­ci­ją? Ga­li­me. Dė­ko­ju.

 

17.31 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Kle­men­so Al­sio pe­ti­ci­jos“ (pro­jek­tas Nr. PNP-64) pri­ėmi­mas

 

Pra­šom ta­da pa­teik­ti pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Kle­men­so Al­sio pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tą.

P. ČIMBARAS (LSDDF). Rug­sė­jo 26 d. po­sė­dy­je taip pat iš es­mės iš­nag­ri­nė­jo­me K. Al­sio pe­ti­ci­ją ir pri­ėmė­me spren­di­mą at­mes­ti jo pa­teik­tą pa­siū­ly­mą pa­pil­dy­ti Pri­va­čios de­tek­ty­vi­nės veik­los įsta­ty­mo 6 straips­nį ir nu­sta­ty­ti, kad as­muo, sie­kian­tis tap­ti pri­va­čiu de­tek­ty­vu, pri­va­lo tu­rė­ti ne že­mes­nį kaip aukš­tes­nį­jį iš­si­la­vi­ni­mą ar spe­cia­lų­jį vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą, iki 1995 me­tų įgy­tą tei­si­nin­ko kva­li­fi­ka­ci­ją ir 10 me­tų veik­los tei­sė­sau­gos, tei­sėt­var­kos ar žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jo­se pro­fe­si­nę pa­tir­tį. Šiuo me­tu Pri­va­čios de­tek­ty­vi­nės veik­los įsta­ty­mo 6 straips­ny­je nu­sta­ty­ta, kad as­muo, sie­kian­tis tap­ti pri­va­čiu de­tek­ty­vu, pri­va­lo tu­rė­ti ne že­mes­nį kaip aukš­tą­jį ko­le­gi­nį tei­sės stu­di­jų kryp­ties iš­si­la­vi­ni­mą.

Ko­mi­si­ja šį spren­di­mą pri­ėmė at­si­žvel­gu­si į Tei­sin­gu­mo ir Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jų pa­teik­tas nuo­mo­nes. Jos ma­no, kad šiuo me­tu nė­ra pa­grin­dų ir ob­jek­ty­vių prie­žas­čių keis­ti 2015 me­tais pri­im­ta­me Pri­va­čios de­tek­ty­vi­nės veik­los įsta­ty­me nu­sta­ty­tą pri­va­čių de­tek­ty­vų veik­los Lie­tu­vo­je tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą. Dėl pri­va­čios de­tek­ty­vi­nės veik­los spe­ci­fi­kos ją vyk­dant ga­li bū­ti su­da­ry­tos są­ly­gos pa­žeis­ti žmo­gaus tei­ses ir lais­ves, ypač tei­sę į pri­va­taus gy­ve­ni­mo ne­lie­čia­mu­mą ir tei­sę į as­mens duo­me­nų ap­sau­gą.

Tai­gi pra­šau pri­tar­ti šiai ko­mi­si­jos iš­va­dai ir pri­im­ti Sei­mo pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą at­mes­ti pa­reiš­kė­jo pa­siū­ly­mą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos siū­ly­mui?

Dė­ko­ju. K. Al­sio pe­ti­ci­ja yra at­me­ta­ma.

Ger­bia­mi ko­le­gos, šios die­nos dar­bo­tvarkę mes bai­gė­me. Pa­reiš­ki­mų taip pat ne­tu­ri­me.

Skelb­siu šios die­nos va­ka­ri­nį po­sė­dį baig­tą, bet prieš tai pra­šau re­gist­ruo­tis. Re­gist­ra­ci­ja.

Už­si­re­gist­ra­vo 62 Sei­mo na­riai.

Tai­gi šios die­nos va­ka­ri­nis po­sė­dis baig­tas. (Gon­gas) Ge­ro va­ka­ro!

 

 

 

 * Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.