AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PELNO MOKESČIO

ĮSTATYMO NR. IX-675 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

 

 

1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai:

 

Įstatymo projektą parengti paskatino keletas faktų: tarptautinių ekspertų nuolatinės pastabos dėl išbalansuoto darbo jėgos ir kapitalo apmokestinimo, kaimyninių šalių didesni pelno mokesčiai bei nesibaigiančios kalbos apie Gerovės valstybę. Juk visi žinome, kad Gerovės valstybė be pinigų - Gerovės valstybė be ateities. Siūlau nedidinti ar įvedinėti naujų mokesčių atskiroms verslo rūšims, o padidinti pelno mokestį 5 procentais ir prilyginti jį kaimyninių šalių dydžiui.

 

2. Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai:

 

Pirminis įstatymo projekto iniciatorius ir rengėjas Seimo narys Algirdas Sysas.

 

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai:

 

Šiuo metu Lietuvoje apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 15 procentų mokesčio tarifu.

 

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama:

 

Projektu siūloma padidinti pelno mokestį 5 procentais.

 

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

 

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

 

6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai:

 

Įstatymas įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai neturės.

 

7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai:

 

Įstatymo projektas turės įtakos verslo gaunamo pelno dydžiui.

 

8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios:

 

Priėmus įstatymo projektą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar kitos institucijos per įstatyme nustatytą laikotarpį turės priimti įstatymą įgyvendinančiuosius teisės aktus.

 

9. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka:

 

Įstatymo projektas parengtas laikantis nustatytų reikalavimų.

 

10. Ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus:

 

Įstatymo projektas neprieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms ir Europos Sąjungos teisės aktams.

 

11. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų priimti:

 

Įstatymo įgyvendinimui lydimųjų teisės aktų nereikės.

 

12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais):

 

Įstatymo įgyvendinimas galėtų padidinti valstybės biudžeto įplaukas virš 100 mln..

 

13. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

 

Negauta.

 

14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis:

 

 

"Pelno mokesčio tarifai".

 

15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai:

 

Nėra.

 

 

 

 

 

Teikia                                

Seimo nariai                                                                                   Algirdas Sysas

                                                                                                            Julius Sabatauskas