š

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEisės ir teisėtvarkos komitetas

                                                                                                                                                                                

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (2)

 

DĖL GAUTŲ NAUJŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 189(1), 190, 192, 195, 196, 197, 199, 199(1), 199(2), 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 224(1), 246, 248, 253, 255, 256, 267, 267(1), 277, 281 STRAIPSNIŲ IR XXIX SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMO, KODEKSO PAPILDYMO 253(2), 256(2), 260(1), 266(1), 267(2), 267(3), 276(4), 282(1) STRAIPSNIAIS IR KODEKSO 186, 298 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-4856(3)

 

2023-04-26 Nr. 102-P-16

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkė Irena Haase, komiteto pirmininko pavaduotoja Agnė Širinskienė, komiteto nariai:
Arvydą Anušauską pavaduojanti Liuda Pocinienė, Aušrinę Armonaitę pavaduojantis Kasparas Adomaitis, Česlav Olševski, Julius Sabatauskas, Vilius Semeška, Algirdas Stončaitis, Andrius Vyšniauskas.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjos: Martyna Civilkienė, Jurgita Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, vyriausioji specialistė Aidena Bacevičienė, padėjėjos: Meilė Čeputienė, Rivena Zegerienė.

Teisingumo ministerijos Baudžiamosios justicijos grupės vadovė Simona Mesonienė, Teisingumo ministerijos Baudžiamosios justicijos grupės vyriausiasis patarėjas Jevgenijus Kuzma.

 

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai: negauta.

 

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto sprendimas

Argumentai,

pagrindžiantys sprendimą

str.

str. d.

p.

1.

Seimo narys Audrius Petrošius,

2023-04-18

1

2

 

 

Argumentai:

Teisės aktai ir teisės normos turi užtikrinti lygiateisiškumą visų subjektų atžvilgiu, užtikrinti, kad būtų įgyvendinta teisės aktų leidėjų valia, nesudarant prielaidų išvengti atsakomybės tais atvejais, kada subjektams ji turi būti taikoma ir nesukurti tokių situacijų, kuomet būtų taikoma teisinė atsakomybė, nors pagal teisės normą atitinkamiems subjektams numatyta priešingai. Keičiama norma numato šeimos narių apibrėžimą, taikomą ir kitiems kodekso straipsniams. Sistemiškai išanalizavus kodekso nuostatas, manytina, jog būtų teisinga, kad šeimos nariais būtų laikomi abiejų sutuoktinių ar partnerių kartu gyvenantys tuos pačius giminystės ryšius atitinkantys asmenys, t. y. užtikrinta lygybė abiejų sutuoktinių ar partnerių atžvilgiu. Tai sudarytų galimybes praktikoje teisingiau taikyti kodekse esančias normas ir išvengti dviprasmiškų situacijų, kuomet, ypač kvalifikuotų nusikalstamų veikų atžvilgiu, būtų taikoma palygintinai per švelni teisinė atsakomybė arba atvirkščiai, kuomet kartu gyvenantiems asmenims, nors ir faktiškai mažiau susijusiems, būtų taikoma atsakomybė, nors tapačiose situacijose kitiems giminaičiams ar šeimos nariams tokia atsakomybė taikoma nebūtų.

 

Pasiūlymas: papildyti projekto 1 straipsnio antrą dalį ir ją išdėstyti taip:

„141 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas

2. Šiame kodekse nusikalstamą veiką padariusio asmens šeimos nariai yra kartu su juo gyvenantys tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai arba partneriai, taip pat nusikalstamą veiką padariusio asmens sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo nusikalstamą veiką padaręs asmuo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos (partnerystė), sutuoktinio arba partnerio tėvai, (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai arba partneriai.

 

Pritarti iš dalies

Balsavimo rezultatai:

už – 4, prieš – 4

(sprendimą lėmė pirmininko balsas).

 

Seimas, vadovaudamasis Seimo statuto 158 str. 1 dalimi,  2023-04-25 d. rytiniame posėdyje padarė priėmimo pertrauką priimtiems pasiūlymams suderinti. 

Pritarti Komiteto suderintai BK 141 str. 2 dalyje nustatytai šeimos narių sąvokai.

Pasiūlymas:

Įstatymo projekto 1 straipsnio 2 dalį išdėstyti taip:

„2. Šiame kodekse nusikalstamą veiką padariusio asmens šeimos nariai yra kartu su juo gyvenantys tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai arba partneriai, taip pat nusikalstamą veiką padariusio asmens sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo nusikalstamą veiką padaręs asmuo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos (partnerystė), šio sutuoktinio arba partnerio kartu gyvenantys tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai arba partneriai.“

 

2.

Seimo narė Irena Haase,

2023-04-25

55

 

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad Seimas 2023 m. balandžio 25 d., svarstydamas Baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-4856(3) padarė pertrauką iki balandžio 27 d. Seimo posėdžio, suderinti šio projekto 1 straipsniu keičiamo BK 141 straipsnio 2 dalies sąvoką „šeimos nariai“, akivaizdu, kad iki 2023 m. gegužės 1 d. nebus spėta priimti, Prezidentui pasirašyti ir oficialiai paskelbti priimtą įstatymą ir jis šiai datai negalės įstatymas įsigalioti. Todėl siūlytina pavėlinti šio įstatymo ir visų lydimųjų įstatymų, esančių pakete, įsigaliojimo datą.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti Projekto 55 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

55 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. gegužės birželio 1 d.

2. Jeigu asmuo iki 2023 m. gegužės birželio 1 d. padarė nusikalstamą veiką, kuri atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymius, ši veika perkvalifikuojama pagal atitinkamą šiame įstatyme išdėstytą Baudžiamojo kodekso straipsnį, švelninantį bausmę arba kitokiu būdu palengvinantį nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį.

3. Jeigu asmuo iki 2023 m. gegužės birželio 1 d. padarė nusikalstamą veiką, kuri atitinka Baudžiamajame kodekse numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymius, tačiau įstatymu už tokią veiką nustatyta griežtesnė bausmė arba kitaip sunkinama nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinė padėtis, šis asmuo atsako pagal nusikalstamos veikos padarymo metu galiojusį Baudžiamojo kodekso straipsnį.

4. Jeigu baudžiamoji byla iškelta dėl veikos, padarytos iki 2023 m. gegužės birželio 1 d., tačiau pagal šiame įstatyme išdėstytą atitinkamą Baudžiamojo kodekso straipsnį ši veika neturi nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, ši byla nutraukiama remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu.“

 

Pritarti

Balsavimo rezultatai:

už – 4, prieš – 4

(sprendimą lėmė pirmininko balsas).

 

 

 

 

 

Komiteto pirmininkė                                                                                                                                                                                       Irena Haase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Dalia Latvelienė