LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VI (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 294

STENOGRAMA

 

2019 m. birželio 4 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai
J. LIESYS ir I. ŠIAULIENĖ

 

 


 

PIRMININKAS (J. LIESYS, LSF*). La­ba die­na, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Pra­de­da­me mū­sų va­ka­ri­nį po­sė­dį. Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 48 Sei­mo na­riai. Va­ka­ri­nį po­sė­dį skel­biu pra­dė­tą. (Gon­gas)

 

14.01 val.

Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro Li­no Ku­ku­rai­čio pra­ne­ši­mas „Šei­mos kor­te­lės įgyven­di­ni­mas“

 

Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis. Pra­ne­ši­mo te­ma – „Šei­mos kor­te­lė“. Kal­bės ger­bia­mas mi­nist­ras L. Ku­ku­rai­tis.

L. KUKURAITIS. Gir­dė­ti? Ge­rai. Svei­ki­nu dar kar­tą, dė­kui, kad sky­rė­te dė­me­sį šei­mos kor­te­lės klau­si­mams. Šei­mos kor­te­lė yra dar vie­na šei­mos stip­ri­ni­mo prie­mo­nė ša­lia jau kai ku­rių įves­tų ar­ba įve­da­mų šei­mos stip­ri­ni­mo prie­mo­nių, to­kių kaip vai­ko pi­ni­gai, kaip kom­plek­si­nės pa­slau­gos šei­moms, kaip ga­na dos­nios vai­ko prie­žiū­ros sis­te­mos atos­to­gos. Ši prie­mo­nė taip pat įtrauk­ta ir į De­mo­gra­finę mig­ra­ci­jos ir in­teg­ra­ci­jos stra­te­gi­ją.

Įsta­ty­mas pa­tvir­tin­tas pra­ei­tų me­tų bir­že­lio 30 die­ną. Jis įpa­rei­go­jo So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ją bei ki­tas ins­ti­tu­ci­jas nuo šių me­tų lie­pos mė­ne­sio pra­dė­ti šei­mos kor­te­lės prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mą. To­dėl šian­dien ir pri­sta­ty­siu, kaip se­ka­si įgy­ven­din­ti šią svar­bią šei­mų stip­ri­ni­mo prie­mo­nę, ku­ri, kaip ro­do ne­ma­žai pa­sau­lio ša­lių, taip pat ir kai­my­ni­nės ša­lys, pa­si­tvir­ti­na, pa­si­tei­si­na.

Trum­pai pri­sta­ty­siu, kam to­kia šei­mos kor­te­lė bū­tų skir­ta. Iš vi­so yra trys gru­pės, tai yra gau­sios šei­mos, ku­rios tu­ri tris ir dau­giau vai­kų, taip pat šei­mos, ku­rios tu­ri dar­bin­go am­žiaus ne­įga­liuo­sius, gau­nan­čius prie­žiū­ros ir slau­gos kom­pen­sa­ci­jas. Taip pat apie 10 tūkst. šei­mų au­gi­na vai­kus su ne­ga­lia. Tai­gi tiek bū­tų ski­ria­ma. Maž­daug 70 tūkst. as­me­nų bū­tų to­kios kor­te­lės nau­do­to­jai. At­krei­piu dė­me­sį, kad tiek gau­sios šei­mos, tiek šei­mos, ku­rios au­gi­na vai­kus su ne­ga­lia, tiek pri­žiū­ri, glo­bo­ja su­au­gu­sius su ne­ga­lia, pa­ten­ka į di­des­nės skur­do ri­zi­kos gru­pę, pa­vyz­džiui, gau­sios šei­mos su­da­ro 44 %, ki­tos gru­pės taip pat įei­na į di­des­nės skur­do ri­zi­kos zo­ną.

Čia trum­pai pri­sta­tau sche­mą, ku­rią api­brė­žia Šei­mų stip­ri­ni­mo įsta­ty­mas, taip pat Šei­mos kor­te­lės pro­gra­ma. Yra trys pa­grin­di­niai vei­kė­jai, tai yra So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja, ku­ri api­brė­žia tei­si­nę ap­lin­ką. Mi­nis­te­ri­jos įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja, šiuo at­ve­ju So­cia­li­nių pa­slau­gų prie­žiū­ros de­par­ta­men­tas, yra kor­te­lės ad­mi­nist­ra­to­rius, o tre­čia­sis vei­kė­jas tai yra ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, tos, ku­rios už­tik­ri­na įgy­ven­di­ni­mą, part­ne­rių pa­ieš­ką, ko­mu­ni­ka­ci­ją ir vie­ši­ni­mą. Toks mo­de­lis pa­na­šiai vei­kia ir Len­ki­jo­je, kur šei­mos kor­te­lę įgy­ven­di­na, ją pro­pa­guo­ja ir jos tin­klą plė­to­ja ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos. Kor­te­lė pir­miau­sia teik­tų leng­va­tas vie­šų­jų pa­slau­gų sri­ty­je, tai bū­tų nuo­lai­dos, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų tei­kia­mų pa­slau­gų leng­va­tos bei pri­va­čių tie­kė­jų pa­slau­gos, pre­kės ir ki­ta, tai, ką tei­kia, kad šei­mos gau­tų leng­va­tą.

Da­bar apie įgy­ven­di­ni­mą, kur šiuo me­tu mes esa­me. Yra tam tik­ras gra­fi­kas, kas jau yra pa­da­ry­ta, tai yra ir pa­skir­ta ins­ti­tu­ci­ja, ir su­ge­ne­ruo­ti fi­nan­sai. Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad kor­te­lei įgy­ven­din­ti 2019 me­tams ne­bu­vo skir­ta fi­nan­sų ir juos rei­kė­jo su­telk­ti iš vi­di­nių re­sur­sų. Pa­skui pa­ro­dy­siu, kiek pa­vy­ko su­telk­ti ir kam. Taip pat pa­tvir­tin­ta Šei­mos kor­te­lės pro­gra­ma, šios pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių pla­nas, tai yra su­kur­ta tei­si­nė ap­lin­ka, pa­reng­tas Šei­mos kor­te­lės iš­da­vi­mo ir nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šas, pa­reng­ti ir pa­tvir­tin­ti kon­kur­so nuo­sta­tai ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios bū­tent ir tap­tų tos kor­te­lės vyk­dy­to­jo­mis, įgy­ven­din­to­jo­mis. Taip pat pri­tai­ky­ta SPI sis­te­ma, tai yra in­for­ma­ci­nė sis­te­ma, per ku­rią vi­si klien­tai, gau­nan­tys so­cia­li­nes pa­slau­gas, ar­ba jie pa­tys re­gist­ruo­ja­si, ar­ba juos re­gist­ruo­ja sa­vi­val­dy­bių dar­buo­to­jai tam, kad bū­tų pri­tai­ky­ta tei­sė gau­ti šei­mos kor­te­lę. Taip pat pa­skelb­tas šei­mos kor­te­lių ga­my­bos ir per­so­na­li­za­vi­mo pir­ki­mas. Ant kiek­vie­nos šei­mos kor­te­lės bū­tų už­ra­šy­tas var­das ir pa­var­dė kiek­vie­no šei­mos na­rio. Jei­gu šei­mos na­rių bū­tų dau­giau ne­gu še­ši, ta­da ati­tin­ka­mai bū­tų dvi kor­te­lės ir vi­si šei­mos na­riai bū­tų su­var­din­ti ant kor­te­lių. Taip pat už­sa­ky­tas šei­mos kor­te­lės žen­klo pir­ki­mas ir yra nu­ro­dy­ta įsta­ty­me, kad bū­tų spe­cia­lus šei­mos kor­te­lės žen­klas, ir šiuo me­tu vyk­do­ma at­ran­ka. Taip pat pa­reng­tas ir de­ri­na­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas dėl vie­šų­jų pa­slau­gų nuo­lai­dų, tai šiuo at­ve­ju Trans­por­to leng­va­tų įsta­ty­mo, ku­ris nu­ro­do, ku­riuo sie­kia­ma, kad ši­tos šei­mos kor­te­lės tu­rė­to­jai gau­tų 50 % nuo­lai­dą tarp­mies­ti­nių au­to­bu­sų, ge­le­žin­ke­lių ir kel­tų sis­te­mo­je. Tai reiš­kia, kad bū­tų tarp­mies­ti­nio su­si­sie­ki­mo trans­por­to nuo­lai­dos. Taip pat kei­čia­mas Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mas, ku­ris ga­lio­tų, įpa­rei­go­tų sa­vi­val­dy­bes ne­pa­nau­do­tas so­cia­li­nės pa­ra­mos lė­šas taip pat nau­do­ti pri­ori­te­to tvar­ka, kad ga­lė­tų fi­nan­suo­ti pa­slau­gas, ku­rios bū­ti­nos šei­moms, iš su­tau­py­tų so­cia­li­nių lė­šų.

Ko­kie yra pla­nuo­ja­mi dar­bai? Tai su­kur­ti mo­bi­li­ą­ją Šei­mos kor­te­lės pro­gra­mą, taip pat in­ter­ne­to sve­tai­nę, ku­rio­je bū­tų ga­li­ma ma­ty­ti vi­sas leng­va­tas, nuo­lai­das ir bū­tų leng­va tiek sa­vo te­le­fo­ne, tiek kom­piu­te­ry­je gau­ti in­for­ma­ci­ją, ko­kios ma­no mies­te ar mies­te­ly­je yra tai­ko­mos nuo­lai­dos. Taip pat pa­reng­ti ir pa­tvir­tin­ti Šei­mos kor­te­lės ste­bė­se­nos ta­ry­bos nuo­sta­tus ir per­so­na­li­nę su­dė­tį tam, kad at­si­ras­tų vi­suo­me­ni­nė ste­bė­se­na, tai reiš­kia, kad ver­tin­tų, kaip yra įgy­ven­di­na­ma pro­gra­ma. Ir pra­dė­ti vyk­dy­ti šei­mos kor­te­lių iš­da­vi­mo pro­ce­dū­rą, nuo lie­pos ir rug­pjū­čio mė­ne­sių šei­mos jau tu­rė­tų pra­dė­ti jas gau­ti. Nuo lie­pos taip pat pra­dė­ti ste­bė­se­ną.

Da­bar, jei­gu tiks­liau, kas iki lie­pos 1 die­nos, tai tu­rė­tų bū­ti baig­tos vi­sos tei­sė­kū­ros pro­ce­dū­ros, taip pat ieš­ko­ma part­ne­rių ir šiuo me­tu yra de­ra­ma­si su kai ku­riais pri­va­čiais part­ne­riais, taip pat su mi­nis­te­ri­jo­mis, ką kiek­vie­na mi­nis­te­ri­ja, ko­kio­se sri­ty­se ga­lė­tų su­teik­ti nuo­lai­das ir leng­va­tas ar­ba leis­ti ne­mo­ka­mai da­ly­vau­ti. Pa­vyz­džiui, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja yra pa­ža­dė­ju­si vi­siems kor­te­lių tu­rė­to­jams ne­mo­ka­mą mu­zie­jų lan­ky­mą kiek­vie­ną sek­ma­die­nį. Kaip mi­nė­jau, su Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja kal­ba­mės dėl trans­por­to leng­va­tų ir su ki­to­mis ben­drau­ja­me. Taip pat ben­drau­ja­me ir su pri­va­čiais part­ne­riais, siek­da­mi su­for­muo­ti bent jau pir­mą­jį leng­va­tų pa­ke­tą, kad mi­nis­te­ri­ja iš­ei­tų su pir­muo­ju leng­va­tų pa­ke­tu, o vi­so­mis ki­to­mis leng­va­to­mis ir nuo­lai­do­mis rū­pin­tų­si ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri lai­mė­tų kon­kur­są. Ir, kaip sa­kiau, to­kia prak­ti­ka eg­zis­tuo­ja ki­to­se ša­ly­se. Iki lie­pos 1 dienos su­for­muo­tas po­ten­cia­lių ga­vė­jų są­ra­šas, var­di­nis, kad bū­tų aiš­ku, kam pri­klau­sy­tų ši kor­te­lė.

Dėl duo­me­nų ap­sau­gos nė­ra ga­li­my­bės tie­sio­giai pa­da­ry­ti kor­te­lę ir iš­siųs­ti šei­moms, nors ir tu­rė­tu­me kiek­vie­no ad­re­są ir kiek­vie­no kon­tak­tus. Tam rei­kia, kad bū­tų pra­šo­ma, tai reiš­kia, kad už­pil­dy­tų pra­šy­mą, bent jau pa­tvir­ti­ni­mą, kad aš no­riu gau­ti kor­te­lę. Va­di­na­si, tu­ri bū­ti iš­reikš­ta šei­mos va­lia. Iš­reiš­kus to­kią va­lią, kor­te­lė ta­da pa­siek­tų na­mus ne­mo­ka­mai.

Ir in­for­ma­ci­jos sklai­da. Da­bar nuo lie­pos 1 die­nos, kaip ir sa­kiau, bū­tų pa­leis­ta elek­tro­ni­nė už­klau­sa vi­siems ga­vė­jams, ku­rie yra mū­sų re­gist­ruo­se, o re­gist­ruo­se fak­tiš­kai mes tu­ri­me vi­sus. Ga­vė­jų są­ra­šo for­ma­vi­mas, tiks­li­ni­mas, nau­jų pra­šy­mų re­gist­ra­vi­mas pa­na­šiai truk­tų 20 die­nų. Va­di­na­si, nuo to lai­ko aš, kaip gau­si šei­ma, spus­tel­čiau, kad mes no­ri­me to­kios kor­te­lės, per 20 dar­bo die­nų tu­rė­tų bū­ti pa­da­ro­ma kor­te­lė ir kor­te­lė tu­rė­tų bū­ti at­siųs­ta man. Šei­mos tu­rė­tų gau­ti kor­te­les jau nuo rug­pjū­čio vi­du­rio.

Fak­tiš­kai tas pro­ce­sas bū­tų nuo­la­ti­nis. Tos šei­mos, ku­rios spės iki rug­pjū­čio vi­du­rio, gaus nuo rug­pjū­čio vi­du­rio, ku­rios už­si­re­gist­ruos vė­liau, gaus vė­liau. Tai reiš­kia, kad kor­te­lę aš ga­liu įsi­gy­ti bet ka­da, ka­da aš pri­ei­nu prie in­ter­ne­to, ar­ba per sa­vi­val­dy­bę pa­pra­šau, kad ji SPI sis­te­mo­je pa­tvir­tin­tų ma­no no­rą gau­ti kor­te­lę. Ir ta­da jau vyks­ta nuo­la­ti­nis pro­ce­sas, ku­ris tu­rė­tų tęs­tis me­tai iš me­tų. Tos ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, pa­pras­tai tai bū­tų gau­sių šei­mų or­ga­ni­za­ci­jos, tap­tų tos kor­te­lės vė­liav­ne­šiu, neš­tų ir de­rė­tų­si su įvai­riais na­cio­na­li­niais ir sa­vi­val­dy­bės lyg­mens tei­kė­jais, ir iš lė­to pil­dy­tų­si vi­sa sis­te­ma įvai­rio­mis nuo­lai­do­mis tiek na­cio­na­li­nio lyg­mens, tiek sa­vi­val­dy­bės lyg­mens.

So­cia­li­nių pa­slau­gų prie­žiū­ros de­par­ta­men­tas, pa­val­di mū­sų įstai­ga, ad­mi­nist­ruo­tų kor­te­les. Kas tris mė­ne­sius bū­tų at­nau­ji­na­ma in­for­ma­ci­ja, per­žiū­ri­ma, ar ne­pa­si­kei­tė šei­mos su­dė­tis. Jei­gu šei­mos su­dė­tis pa­ki­to ir ne­bė­ra tei­sės gau­ti kor­te­lės, ta­da kas tris mė­ne­sius bū­tų už­da­ro­ma tiems, kas pra­ran­da tei­sę. Fak­tiš­kai šei­mos kor­te­lių ga­vė­jui te­rei­kia tik vie­ną kar­tą nu­ei­ti į in­ter­ne­tą, SPI sis­te­mą, pri­si­jung­ti per sa­vo elek­tro­ni­nį ban­ką, spus­tel­ti, kad su­tin­ka gau­ti, jei­gu rei­kia, at­nau­jin­ti sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą, ir kor­te­lė pas jį at­ke­liau­tų. Ta­da ei­na į in­ter­ne­ti­nį pus­la­pį, pa­ma­to, kur yra ko­kios leng­va­tos, ir jo­mis pra­de­da nau­do­tis.

Tai to­kia bū­tų ben­dra in­for­ma­ci­ja. O dar jei­gu pri­dė­tu­me apie re­sur­sus, kur sa­kiau, kad pa­mi­nė­siu, tai mi­nis­te­ri­jo­je šiais me­tais tam, kad iš­suk­tu­me vi­są kor­te­lių ga­my­bos pro­ce­są, kad pra­dė­tų veik­ti ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, kad ga­lė­tu­me fi­nan­suo­ti kor­te­lių paš­tu siun­ti­mo iš­lai­das, rei­kia apie 184 tūkst., pas­kui kor­te­lės pa­lai­ky­mui ir vys­ty­mui pa­na­šiai po 40 tūkst. eu­rų per me­tus, ku­rie fak­tiš­kai ati­tek­tų ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, ku­rios vis vys­ty­tų ir ta kor­te­lė tap­tų na­cio­na­li­niu reiš­ki­niu.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai, jei­gu jau šiais me­tais pra­dė­tų tai­ky­ti trans­por­to leng­va­tas, rei­kė­tų 1,5 mln. eu­rų. Šiuo me­tu mes de­ra­mės, ieš­ko­me, ar yra jų vi­di­niuo­se re­sur­suo­se, ir tai yra da­bar vi­di­nis dar­bas. O jei­gu pri­tai­ky­tų trans­por­to leng­va­tas, kaip mi­nė­jau, tai reiš­kia, pu­sės ke­lio­nės kai­nos nuo­lai­dą, ta­da rei­kė­tų apie 5 mln. eu­rų per me­tus.

Sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­joms su­ku­ria­ma įsta­ty­mi­nė nor­ma, kaip jos ga­li ne­pa­nau­do­tas lė­šas tai­ky­ti kor­te­lės leng­va­toms su­kur­ti.

Čia yra vie­nas iš pa­vyz­džių, kad tos kor­te­lės tik­rai la­bai ki­taip ir įvai­riai ku­ria­mos vi­so­je Eu­ro­po­je. Trans­por­to leng­va­tos yra tai, nuo ko pra­dė­jo pran­cū­zai. Jų šei­mos kor­te­lę ad­mi­nist­ruo­ja Pran­cū­zi­jos ge­le­žin­ke­liai. Jie bu­vo pir­mie­ji nuo­lai­dos tei­kė­jai, to­dėl mes bū­tent į trans­por­to leng­va­tas žiū­ri­me kaip į vie­ną rei­ka­lin­giau­sių šei­moms, ypač jei­gu šei­ma yra gau­si. Toks bū­tų pri­sta­ty­mas. Jei­gu tu­ri­te klau­si­mų, ma­lo­niai pra­šom.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas mi­nist­re, už pri­sta­ty­mą. Vis tiek jū­sų no­ri klaus­ti dau­gu­ma Sei­mo na­rių. Pra­dė­si­me. No­ri klaus­ti M. Ma­jaus­kas. Jo nė­ra. S. Gent­vi­las, nė­ra. A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, ka­dan­gi jūs pri­sta­ti­nė­jo­te vi­sai ne­se­niai ir ko­mi­te­te, ten bu­vo vie­na da­ta. Jei­gu aš ne­klys­tu, iki bir­že­lio 1 die­nos tu­rė­jo­te pa­ren­g­ti vi­sus do­ku­men­tus, ten bu­vo mi­ni­ma ke­le­tas. Ma­no klau­si­mas bū­tų, ka­dan­gi jau po bir­že­lio 1 die­nos, kaip pa­si­se­kė pa­reng­ti do­ku­men­tus, įgy­ven­di­nan­čius bū­tent šei­mos kor­te­lę? Ačiū.

L. KUKURAITIS. Dė­kui už klau­si­mą. Pa­grin­di­niai do­ku­men­tai yra Šei­mos kor­te­lės pro­gra­ma ir prie­mo­nių pla­nas, jis jau yra pa­tvir­tin­tas. Ki­tas do­ku­men­tas yra Šei­mos kor­te­lės iš­da­vi­mo ir nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šas. Jis yra pa­reng­tas, lau­kia tik ma­no pa­ra­šo elek­tro­ni­nė­je sis­te­mo­je. Iš es­mės vi­si tei­si­niai do­ku­men­tai yra pa­reng­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, frak­ci­jos var­du no­riu pa­si­džiaug­ti, ka­dan­gi bu­vo­me šio įsta­ty­mo au­to­riai ir, ma­no ver­ti­ni­mu, gi­mė nau­jas ko­ky­biš­kas įsta­ty­mas, jis yra ben­dra­dar­bia­vi­mo, pa­rem­to sa­va­no­riš­ku­mo prin­ci­pu, ne prie­vo­lės ar ki­tais bū­dais, bet bū­tent sa­va­no­riš­ku­mo pa­vyz­dys. Šei­mos ga­lės gau­ti kor­te­les sa­va­no­riš­kai, jei­gu tas po­rei­kis yra, ver­slas – sa­va­no­riš­kai pri­si­dė­ti ir pa­ro­dy­ti so­cia­liai at­sa­kin­go ver­slo pa­vyz­dį sa­vo spren­di­mais, taip pat įga­lin­tos ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rioms da­bar su­teik­ta tei­sė da­ly­vau­ti, tap­ti vė­liav­ne­šė­mis, ar­ba dau­giau dė­me­sio skir­ti sklai­dai pri­trau­kiant vis dau­giau nau­do­to­jų. Vis­kas gra­žu, bet mes šian­dien ti­kė­jo­mės pa­ma­ty­ti ir pa­čią kor­te­lę, koks yra lo­go­ti­pas.

PIRMININKAS. Lai­kas.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ki­tų vals­ty­bių kor­te­lių tu­rė­to­jai la­bai di­džiuo­ja­si ir pa­ro­do – ir lat­viai, ir len­kai. Bu­vo net Sei­mo na­rių de­le­ga­ci­ja iš Len­ki­jos, de­le­ga­ci­ja pa­ro­dė, kad se­na­to­rius, tu­rin­tis še­šis vai­kus, yra šios kor­te­lės tu­rė­to­jas, ir la­bai di­džiuo­ja­si, kad jis taip pa­gerb­tas.

PIRMININKAS. Lai­kas.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju ir už tai, ką jūs mi­nė­jo­te, už tą ben­drą dar­bą, kad at­si­ras­tų ir įsta­ty­mas, ir bū­tų kar­tu su­di­zai­nin­ta vi­sa šei­mos kor­te­lės tvar­ka. Ačiū už tai. Da­bar vyks­ta lo­go­ti­po ir šei­mos kor­te­lės ga­my­bos vie­šie­ji pir­ki­mai, kai tik tu­rė­si­me lo­go­ti­pą, bū­ti­nai jums pa­ro­dy­si­me, iš pra­džių ga­lė­si­me pa­si­džiaug­ti lo­go­ti­pu, o pas­kui jau ir pa­čia kor­te­le, ku­rią gaus kiek­vie­nas, ku­ris tu­ri tam tei­sę.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia ger­bia­mas A. Ma­zu­ro­nis. Ko­le­gos, tau­py­ki­te lai­ką ki­tiems klau­sian­tiems.

A. MAZURONIS (MSNG). La­bai dė­kui, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Tau­py­da­mas lai­ką at­si­sa­kau klau­si­mo.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). La­ba die­na. Ge­ra mū­sų Vy­riau­sy­bės ži­nia, kad tūks­tan­čiai šei­mų ga­lės gau­ti, įsi­gy­ti šei­mos kor­te­les. Aš tu­rė­čiau klau­si­mą. Tie­sa, Aly­taus mies­tas – vie­nas iš pir­mų­jų mies­tų, ku­rie, dar man esant ta­ry­bos na­riu, įstei­gė šei­mos kor­te­les, bet mes šiuo at­ve­ju sten­gia­mės dėl vai­kų skai­čiaus šei­mo­je žiū­rė­ti adek­va­čiai, nes yra įvai­rių skir­tin­gų si­tu­a­ci­jų. No­rė­čiau pa­klaus­ti, ko­kie bu­vo jū­sų ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jai nu­sta­tant, kad tris ir dau­giau vai­kų au­gi­nan­čios šei­mos ga­lė­tų gau­ti tas kor­te­les, gal kas nors pa­si­kei­tė, ne­ži­nau? Dė­ko­ju, bet kar­tu dė­ko­ju už ši­tą ge­rą ži­nią.

L. KUKURAITIS. Dė­kui už klau­si­mą. Iš tie­sų no­ri­si pa­si­džiaug­ti Aly­taus mies­tu ir tai yra ini­cia­ty­va, ku­ria pa­se­kė ir kai ku­rios ki­tos sa­vi­val­dy­bės. Bet tai bu­vo pir­mo­ji sa­vi­val­dy­bė, ku­rio­je at­si­ra­do šei­mos kor­te­lė.

Dėl kri­te­ri­jų. Dėl jų bu­vo ap­si­spręs­ta čia, Sei­me. Tai bu­vo dėl gau­sių šei­mų. Tie­siog ka­dan­gi ne­ma­žai šei­mos stip­ri­ni­mo prie­mo­nių yra su­sie­ta su dau­gia­vai­kė­mis šei­mo­mis, tai yra tri­mis ir dau­giau vai­kų, taip pat ir ši bu­vo sie­ja­ma su di­des­nė­mis šei­mo­mis. Kaip ir vai­ko pi­ni­gai, kai gau­ni pa­pil­do­mų lė­šų, taip ir kor­te­lė, tai yra tu­rint gal­vo­je, kad au­gin­ti tris ir dau­giau vai­kų yra sun­kiau ne­gu vie­ną ar du. To­kiu bū­du taip pat ir ska­ti­na­mos šei­mos, kad bū­tų di­des­nės. Tai yra ir de­mo­gra­finis as­pek­tas.

Taip pat at­si­ra­do ir ki­tos – bū­tent ne­įga­liems vai­kams ir su­au­gu­siems ne­įga­liems as­me­nims, ku­rie pri­žiū­ri­mi šei­mo­se. Tai yra ki­tos dvi gru­pės, ku­rios taip pat tu­rės tei­sę nau­do­tis kor­te­le, nes yra taip pat la­bai sun­ki si­tu­a­ci­ja šei­mo­je, ku­riai pa­gal­ba yra rei­ka­lin­ga.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų no­ri klaus­ti G. Skais­tė. Nė­ra. K. Gla­vec­kas. Nė­ra. V. Ąžuo­las. Nė­ra. L. Sta­niu­vie­nė. Nė­ra. O, at­si­pra­šau. L. Sta­niu­vie­nės… Yra, at­si­pra­šau. Vis tiek ta­da klau­sia ger­bia­mas V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, bū­tų klau­si­mas dėl dau­gia­vai­kės šei­mos pa­čios for­mu­luo­tės. Sa­ky­kim, šian­dien tiek vai­ko pi­ni­gų pa­pil­do­ma iš­mo­ka, tiek šios kor­te­lės tu­rė­ji­mas daž­nai nu­trūks­ta tuo at­ve­ju, kai vai­kas pa­sie­kia tam tik­rą am­žių ir jis ne­be­gy­ve­na šei­mo­je, ta šei­ma tar­si tam­pa jau ne­be dau­gia­vai­ke, nors re­a­liai su­pran­ta­me, kad vis dėl­to ir iš­ėju­siems mo­ky­tis, į gy­ve­ni­mą tiems vai­kams dar rei­kia pa­dė­ti. Ar ne­pla­nuo­ja­ma ši­tos są­vo­kos šiek tiek ko­re­guo­ti ir taip ska­tin­ti dau­gia­vai­kių šei­mų ir di­des­nių šei­mų bū­rį?

L. KUKURAITIS. Dė­kui už klau­si­mą. Iš tie­sų, kol vai­kai mo­ko­si, ši pa­ra­ma šei­moms tu­rė­tų bū­ti tę­sia­ma, dėl to yra nu­ma­ty­ta, kad vai­kai iki 18 me­tų, taip pat jei­gu jie ne­dir­ba… (Bal­sai sa­lė­je) …vai­kai virš 18 me­tų ar sa­va­ran­kiš­kos veik­los ne­vyk­do, yra ne­su­si­tuo­kę ir sa­vo vai­kų ne­tu­rin­tys pil­na­me­čiai vai­kai iki 24 me­tų, ku­rie mo­ko­si pa­gal ben­dro­jo ug­dy­mo pro­gra­mą ir for­ma­lio­jo pro­fe­si­nio mo­ky­mo pro­gra­mą. Tiems, ku­rie mo­ko­si ir tę­sia moks­lus, yra įskai­to­ma, net jei­gu jie vir­ši­ja 18 me­tų am­žių. Dėl ki­tų pil­na­me­čių, ku­rie ne­ati­tin­ka ši­tų kri­te­ri­jų, ti­kė­ti­na, kad jie yra tin­ka­mi dirb­ti, už­si­dirb­ti ir to­kiu bū­du pa­tys pri­si­dė­ti prie sa­vo gy­ve­ni­mo, taip pat ir šei­mos stip­ri­ni­mo.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų klau­sia L. Sta­niu­vie­nė.

L. STANIUVIENĖ (LVŽSF). Pir­miau­sia no­riu pa­si­džiaug­ti pui­kia idė­ja, ku­ri pa­dės dau­gia­vai­kėms šei­moms iš­spręs­ti dau­ge­lį fi­nan­si­nių pro­ble­mų, nes kor­te­lių tu­rė­to­jas tu­rės vi­są pa­ke­tą leng­va­tų. Bet ma­no klau­si­mas yra štai koks: ar ši­tas kor­te­lių tu­rė­to­jo sta­tu­sas ne­su­teiks šei­moms kom­plek­so, ne­pil­na­ver­tiš­ku­mo jaus­mo, nes ir da­bar tos (kar­tais tik­rai ten­ka su­si­dur­ti su šei­mo­mis), ku­rios gau­na leng­va­tas, ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą, mais­to pa­ke­tus, sle­pia­si, kom­plek­suo­ja, ne­no­ri, kad ma­ty­tų ap­lin­ka. Ar ne­bus ši­taip kor­te­lių tu­rė­to­jui, ar kar­tais ne­at­si­tiks taip?

L. KUKURAITIS. La­bai dė­kui už tik­rai sub­ti­lų ir jaut­rų klau­si­mą. De­ja, pas mus taip yra, kad pa­ra­mos ga­vė­jai lyg ir tu­rė­tų kaž­ko gė­dy­tis. Kaip ro­do tarp­tau­ti­nė pa­tir­tis, prie­šin­gai, šei­mos kor­te­lė tam­pa to­kiu pa­si­di­džia­vi­mo in­stru­men­tu, kad aš štai esu iš dau­gia­vai­kės šei­mos, aš pats au­gi­nu daug vai­kų ir to­kiu bū­du pri­si­de­du prie mū­sų vi­suo­me­nės ir taip pat kon­kre­čių as­me­nų au­gi­ni­mo. Aš ti­kiuo­si, kad kai tai da­rys ne vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, bet ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, gau­sių šei­mų or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rios ir or­ga­ni­zuo­ja įvai­riau­sius ren­gi­nius ir sie­kia, kad gau­sios šei­mos bū­tų kaip tik ver­ti­na­mos ge­rai ši­tos vi­suo­me­nės ir jų sta­tu­sas bū­tų aukš­tes­nis, bū­tent ir pa­sieks, kad ši­tas in­stru­men­tas bū­tų dau­giau kaip pa­si­di­džia­vi­mo in­stru­men­tas, o ne, kaip jūs sa­ko­te, gė­dos. Aš su ju­mis su­tin­ku, kad čia yra sub­ti­lus klau­si­mas, bet la­bai pri­klau­so, kaip mes vi­si ši­tą kor­te­lę pri­sta­ty­si­me ir kiek prie jos pri­si­dė­si­me ge­rą­ja pras­me.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų no­ri klaus­ti A. Na­vic­kas.

A. NAVICKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, ma­lo­nu dar taip į jus kreip­tis ir ne­abe­jo­ju, kad kor­te­lė yra žings­nis tei­sin­ga kryp­ti­mi, bet ma­ne do­mi­na klau­si­mas, ką ir pa­sa­kiau, kad ma­lo­nu kreip­tis į jus, mi­nist­re, ta­čiau ne­aiš­ku, kiek dar teks taip kreip­tis. Da­bar yra skel­bia­mi įvai­rūs pla­nai, iš ku­rių at­ro­do, kad ta mi­nis­te­ri­ja, jos val­dy­mas kaž­kaip kei­sis. Ma­no klau­si­mas yra toks. Pra­dė­jau ne­rim­tai, bet klau­si­mas rim­tas: kaip ga­li­ma da­bar už­tik­rin­ti tą tęs­ti­nu­mą, kad, sa­ky­sim, ir pa­si­kei­tus va­do­vy­bei ne­ding­tų ši­tie pro­jek­tai, to­kie kaip Šei­mos kor­te­lė ir ki­ti, su­si­ję su so­cia­liai jaut­riais da­ly­kais – pa­ra­ma šei­mai ir pan. Kaip jums at­ro­do?

L. KUKURAITIS. Dė­kui už klau­si­mą. Iš tie­sų jis yra su­si­jęs su ger­bia­mo A. Sy­so už­duo­tu klau­si­mu dėl bir­že­lio 1 die­nos. Fak­tiš­kai, kai mes su­nor­mi­no­me pro­ce­są, jis yra ap­ra­šy­tas tei­sės ak­tais, tai jį rei­kia įgy­ven­din­ti. Yra la­bai kon­kre­čios da­tos, kon­kre­tūs at­sa­kin­gi ir tik­rai ti­kiu, kad Šei­mos kor­te­lės pro­jek­tas bus tęs­ti­nis, net jei­gu keis­tų­si va­do­va­vi­mas mi­nis­te­ri­jai. Tie­sa, yra ki­tų, jaut­res­nių, pro­jek­tų, ku­rie rei­ka­lin­gi to­kios kas­die­nės prie­žiū­ros, kas­mė­ne­si­nės po­li­ti­nės va­do­vy­bės prie­žiū­ros, ir čia yra ke­le­tas to­kių ri­zi­kos vie­tų, bet jei­gu at­si­ras­tų nau­ja va­do­vy­bė, tik­rai in­for­muo­tu­me, kaip jas ge­riau­sia su­val­dy­ti. Ačiū jums.

PIRMININKAS. Ačiū. Ir jū­sų klau­sia pas­ku­ti­nė ger­bia­ma I. Ha­a­se.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, ne­se­niai lan­kiau­si vie­no­je šei­mo­je, ku­rio­je au­ga ne­įga­lus vai­kas. Jam nu­sta­ty­ta sun­ki ne­ga­lia, jis nuo­lat gu­li lo­vo­je ir ma­ma, kad tru­pu­tį pail­sė­tų ar­ba nu­ei­tų į par­duo­tu­vę, pri­va­lo sam­dy­ti me­di­ci­nos dar­buo­to­ją, ku­ris ga­lė­tų bū­ti prie vai­ko. Pra­šom pa­sa­ky­ti, ar kor­te­lės ap­ima me­di­ci­ni­nių pa­slau­gų tei­ki­mą, slau­gy­to­jų sam­dy­mą, ma­sa­žų da­ry­mą tiems vai­ku­čiams ir ar bus nu­ro­dy­ti tie ju­ri­di­niai as­me­nys ar ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rios tei­kia leng­va­ti­nė­mis są­ly­go­mis to­kias pa­slau­gas?

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų la­bai svar­bus klau­si­mas, ypač toms šei­moms, ku­rios tu­ri vai­kus su ne­ga­lia. Tai yra di­džiu­liai kaš­tai, kad pa­deng­tu­me prie­mo­nes, taip pat ir pa­slau­gas, ku­rios yra rei­ka­lin­gos na­muo­se. To­dėl ir su Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja mes ir­gi kal­ba­mės apie ga­li­mas leng­va­tas ir nuo­lai­das, ypač prie­mo­nių lyg­me­niu, o pa­slau­gų lyg­me­niu čia jau rei­kė­tų, kad tiek tos kor­te­lės val­dy­to­jai, ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, tiek sa­vi­val­dy­bės įtrauk­tų tam tik­rus pa­slau­gų tei­kė­jus, o gal ir ap­mo­kė­tų iš sa­vi­val­dy­bės su­tau­py­tų so­cia­li­nių lė­šų tam, kad tos pa­slau­gos ne­įga­liuo­sius ir jų šei­mas pa­siek­tų pi­ges­nės.

PIRMININKAS. Ačiū ger­bia­mam mi­nist­rui už pri­sta­ty­mą. Dė­ko­ja­me vi­siems klau­su­siems ir ga­vu­siems at­sa­ky­mus. Ma­tyt, jei­gu rei­kės, svars­ty­mo me­tu dar bus klau­si­mų.

 

14.29 val.

Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo Nr. I-464 pa­pil­dy­mo 302 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3505, Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 9, 14 ir 21 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3506, Tech­no­lo­gi­jų ir ino­va­ci­jų įsta­ty­mo Nr. XIII-1414 9, 10, 11, 12, 15, 19, 21 ir 26 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3507, Profe­si­nio mo­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-450 2, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 36, 40 ir 41 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3508, Už­im­tu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2470 121 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3509 (pa­tei­ki­mas)

 

To­liau tę­sia­me mū­sų dar­bo­tvarkę. Kvie­čiu į tri­bū­ną ger­bia­mą vi­ce­mi­nist­rą G. Vil­dą. Jis pri­sta­tys mums Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo Nr. I-464 pa­pil­dy­mo 302 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3505, Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3506, Tech­no­lo­gi­jų ir ino­va­ci­jų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3507, Pro­fe­si­nio mo­ky­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3508 ir Už­im­tu­mo įsta­ty­mo 121 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3509. Pra­šo­me, ger­bia­ma­sis vi­ce­mi­nist­re.

G. VILDA. Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, šian­dien esu įga­lio­tas pri­sta­ty­ti jums Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2019 m. ge­gu­žės 29 d. nu­ta­ri­mą dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 302 straips­niu įsta­ty­mo, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 9, 14 ir 21 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo, Lie­tu­vos tech­no­lo­gi­jų ir ino­va­ci­jų įsta­ty­mo 9, 10, 11, 12, 15, 19, 21 ir 26 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo, Lie­tu­vos pro­fe­si­nio mo­ky­mo įsta­ty­mo 2, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 36, 40 ir 41 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos už­im­tu­mo įsta­ty­mo 121 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tų pa­tei­ki­mo svars­ty­ti Sei­mui. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai, kal­bė­siu gar­siau. Ačiū.

Šiuo nu­ta­ri­mu įgy­ven­di­na­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo pla­no, pa­tvir­tin­to vals­ty­bės 2017 m. ko­vo 13 d. nu­ta­ri­mu Nr. 167, veiks­mas Nr. 3157. Šia­me veiks­me yra nu­ma­ty­ta įsteig­ti įro­dy­mais grįs­to val­dy­mo kom­pe­ten­ci­jų cen­trą. Nu­ta­ri­mo es­mė – pa­skir­ti ins­ti­tu­ci­ją, ku­ri teiks pa­gal­bą Vy­riau­sy­bei stip­ri­nant įro­dy­mais grįs­to val­dy­mo prak­ti­ką, o tai ati­tin­ka pa­žan­giau­sių Eu­ro­pos Są­jun­gos ir EBPO ša­lių pa­tir­tį. Įro­dy­mais grįs­to val­dy­mo in­stru­men­to pa­nau­do­ji­mas tau­rios val­dy­se­nos in­dek­se ver­ti­na­mas kaip vie­nas iš svar­biau­sių Vy­riau­sy­bės ge­bė­ji­mų. Es­mi­nė šios ins­ti­tu­ci­jos funk­ci­ja bū­tų at­lik­ti svar­biau­sių Vy­riau­sy­bės ren­gia­mų spren­di­mų ne­pri­klau­so­mą ana­li­zę ir pa­teik­ti duo­me­nis bei in­for­ma­ci­ją, rei­ka­lin­gus pa­grįs­tiems spren­di­mams pri­im­ti.

To­kia ins­ti­tu­ci­ja ski­ria­ma per­tvar­kant moks­lo ir stu­di­jų ste­bė­se­nos ir ana­li­zės cen­trą MOSTA. At­si­žvel­giant į nu­ma­to­mą ins­ti­tu­ci­jos veik­los pa­skir­tį, siū­lo­ma MOSTA pa­va­di­ni­mą keis­ti į Vy­riau­sy­bės stra­te­gi­nės ana­li­zės cen­trą. Nu­ma­to­ma, kad kom­pe­ten­ci­jos cen­tras, ku­ris šiuo me­tu yra su­kon­cen­truo­tas į švie­ti­mo, žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių, moks­lo, tech­no­lo­gi­jų ir ino­va­ci­jų sri­tis, nuo­sek­liai plė­sis ir apims ki­tas vie­šo­jo val­dy­mo sri­tis, ku­rio­se šiuo me­tu nė­ra pa­kan­ka­mų ana­li­ti­nių iš­tek­lių.

An­tra. Api­brėž­ti, kad pa­skir­ta ins­ti­tu­ci­ja, vyk­dy­da­ma sa­vo funk­ci­jas, įtrauk­tų kom­pe­ten­ci­jų vie­ša­ja­me sek­to­riu­je tin­klą, sie­kiant op­ti­ma­liai pa­nau­do­ti jau eg­zis­tuo­jan­tį ana­li­ti­nį po­tencia­lą mi­nis­te­ri­jo­se, joms pa­val­džio­se ins­ti­tu­ci­jo­se ir moks­lo cen­truo­se. Sis­te­mi­niai po­ky­čiai pa­pras­tai rei­ka­lau­ja ke­lių mi­nis­te­ri­jų, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų įstai­gų da­ly­va­vi­mo. Kiek rei­kės, Vy­riau­sy­bės stra­te­gi­nės ana­li­zės cen­tras at­liks to­kio tin­klo ko­or­di­na­vi­mo vaid­me­nį, taip pat už­tik­rins in­for­ma­ci­jos ga­vi­mą iš ana­lo­giš­kų už­sie­nio ir tarp­tau­ti­nių cen­trų.

Tre­čia. Pa­tiks­lin­ti įga­lio­ji­mus, ins­ti­tu­ci­jos šiuo me­tu tu­ri­mus Moks­lo ir stu­di­jų, Tech­no­lo­gi­jų ir ino­va­ci­jų, Už­im­tu­mo ir pro­fe­si­nio mo­ky­mo įsta­ty­muo­se, at­si­žvel­giant į Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo pro­jek­te nu­ma­ty­tas ins­ti­tu­ci­jos funk­ci­jas.

Ket­vir­ta. Sie­kiant už­tik­rin­ti nuo­sek­lų įsta­ty­mo nuo­sta­tų įgy­ven­di­ni­mą, siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad siū­lo­mi pa­kei­ti­mai įsi­ga­lio­tų nuo 2019 m. lie­pos 1 d., o Vy­riau­sy­bė iki įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo pri­im­tų rei­ka­lin­gus po­įsta­ty­mi­nius tei­sės ak­tus.

Vy­riau­sy­bė iš­ski­ria dvi pa­grin­di­nes prie­žas­tis, dėl ku­rių bu­vo su­for­mu­luo­ta pa­tei­ki­mo pra­džio­je mi­nė­ta LRV nuo­sta­tos įgy­ven­di­ni­mo pla­no nuo­sta­ta…

PIRMININKAS. Sa­lė­je pra­šy­čiau ty­los.

G. VILDA. …ir (…) įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai. Pir­mas, tai yra už­tik­rin­ti tei­sės ak­tų reg­la­men­ta­vi­mo ko­ky­bę. An­tra, už­tik­rin­ti tar­pins­ti­tu­ci­nį ben­dra­dar­bia­vi­mą.

Ir baig­da­mas no­rė­čiau pa­brėž­ti, kad įgy­ven­di­nus šias Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės siū­lo­mas nuo­sta­tas bus už­tik­rin­tas di­des­nis vie­šo­jo sek­to­riaus efek­ty­vu­mas, ge­ri­na­ma reg­la­men­ta­vi­mo ko­ky­bė, ska­ti­na­ma ob­jek­ty­ves­nė ir skaid­res­nė tei­sė­kū­ra, di­di­na­mi Vy­riau­sy­bės pa­jė­gu­mai spren­džiant stra­te­gi­nius klau­si­mus ir pri­ima­mi ge­riau in­for­muo­ti spren­di­mai pro­ble­moms spręs­ti. Taip bus ska­ti­na­mas ino­va­ci­jų tai­ky­mas, for­muo­jant vie­šą­ją po­li­ti­ką ir įgy­ven­di­nant Sei­mo nu­sta­ty­tus Vy­riau­sy­bės už­da­vi­nius.

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, dė­ko­ju jums už dė­me­sį ir pra­šau pa­lai­ky­ti šiuos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pa­teik­tus siū­ly­mus. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pri­sta­ty­mą ger­bia­ma­jam vi­ce­mi­nist­rui. Jū­sų no­ri klaus­ti še­ši Sei­mo na­riai. Ger­bia­mas R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Sa­vo pri­sta­ty­mo kal­bo­je daž­nai mi­nė­jo­te kom­pe­ten­ci­jos, kom­pe­ten­ci­jos, ta­čiau mes ži­no­me, kad reg­la­men­to lyg­me­niu ne vi­sos įstai­gos, tar­ki­me, už­im­tu­mo cen­trai, tuo va­do­va­vo­si, nes tai yra reg­la­men­to lyg­me­niu. Ar ne ge­riau bū­tų, tar­ki­me, kad bū­tų įsta­ty­mų lyg­me­niu. Kaip sa­ky­ti, ta­da ne­lik­tų vie­tos im­pro­vi­za­ci­jai, in­ter­pre­ta­ci­joms ir ki­tiems da­ly­kams stei­giant MOSTA cen­trą ir pa­na­šiai.

G. VILDA. Cen­tro funk­ci­jos ir bū­tų reg­la­men­tuo­ja­mos įsta­ty­mo lyg­me­niu, įtrau­kiant į Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mą. Ar aš ne­la­bai gal­būt su­pra­tau klau­si­mą.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mas A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re, da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė dir­ba grei­tai tre­ji me­tai. Tai bu­vo spe­cia­lis­tų Vy­riau­sy­bė, taip bu­vo įvar­din­ta. Aiš­ku, da­bar šio­kia to­kia kri­zė, ga­li spe­cia­lis­tų ne­lik­ti, tai gal dėl to siū­lo­te, kad rei­kia Stra­te­gi­nės ana­li­zės cen­tro? Nes iš prin­ci­po dar me­tai ir at­ei­na nau­ja Vy­riau­sy­bė. Daž­niau­siai nau­ja Vy­riau­sy­bė tu­ri vi­siš­kai nau­jus pla­nus. Tai ar ši­tas ana­li­zės cen­tras su­ge­bės pa­dė­ti da­bar­ti­nei gal­būt spe­cia­lis­tų ar ne spe­cia­lis­tų Vy­riau­sy­bei dar šį tą pa­da­ry­ti Lie­tu­vos žmo­nėms?

 G. VILDA. Ši­to cen­tro stei­gi­mas bu­vo nu­ma­ty­tas ši­tos Vy­riau­sy­bės pla­nuo­se. Ki­tas da­ly­kas, to­kio cen­tro rei­kia bet ku­riai Vy­riau­sy­bei.

A. SYSAS (LSDPF). Ne­už­sto­ki­te, pi­lie­čiai! Pi­lie­ti Gu­mu­liaus­kai!

G. VILDA. Sa­kau, to­kio… (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Tai dis­ku­si­ja ar klau­si­mas? At­sa­ky­ki­te, ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re.

G. VILDA. Aš dar kar­tą sa­kau, pa­kar­to­siu, kad to­kio cen­tro stei­gi­mas bu­vo nu­ma­ty­tas Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je. Ki­tas da­ly­kas, to­kio cen­tro stei­gi­mas yra tie­sio­gi­nė EBPO re­ko­men­da­ci­ja, pa­teik­ta 2017 me­tų ata­skai­to­je, ir to­kio cen­tro stei­gi­mas yra rei­ka­lin­gas bet ku­riai Vy­riau­sy­bei, ar ji pro­fe­sio­na­lų, ar ji ne pro­fe­sio­na­lų.

PIRMININKAS. Ačiū. No­ri klaus­ti E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ne­ži­nau, man la­bai ne­su­pran­ta­mas to cen­tro bu­vi­mas, ir ap­skri­tai daug ką ga­li at­lik­ti tur­būt pri­va­čios struk­tū­ros ar­ba ins­ti­tu­tai, ku­rie yra, ku­riais tur­būt ne­pa­si­nau­do­ja, nes ne­ži­nau, ko­kį čia potencialą no­ri­ma su­bur­ti. Ne­ti­kiu, kad už to­kius val­diš­kus at­ly­gi­ni­mus at­eis nor­ma­lūs eks­per­tai ar­ba nor­ma­lūs žmo­nės, ku­rie dirbs ir rinks, ana­li­zuos si­tu­a­ci­ją vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je ir pa­sau­ly­je.

Iš tik­rų­jų sėk­min­gos yra kai ku­rios pri­va­čios struk­tū­ros, ku­rios da­ro Eu­ro­pos Są­jun­gai, kon­sul­tuo­ja, da­ro tam tik­ras ana­li­zes, iš­ren­ka duo­me­nis. Ir, ko ge­ro, tai vals­ty­bei kur kas pi­giau kai­nuo­ja. Ko­dėl ei­na­ma tuo ke­liu, su­ar­dant įstai­gą – Moks­lo ir stu­di­jų ste­bė­se­nos ir ana­li­zės cen­trą, ku­ris ga­nė­ti­nai ge­rai dir­bo siau­ro­je sri­ty­je ir bu­vo nau­din­gas, da­bar iš­ple­čiant į kaž­ko­kį ne­aiš­kų da­ri­nį – ne­va kaž­kas bus, ne­va kaip kon­sul­tan­tai ar eks­per­tai kon­sul­tuos Vy­riau­sy­bę.

Ar ne­rei­kė­tų vis dėl­to per pri­va­čias ban­dy­ti ana­li­zuo­ti, nes yra kom­pa­ni­jos, ku­rios tuo užsi­i­ma?

G. VILDA. Na, MOSTA jau šiuo me­tu vyk­do moks­lo ir stu­di­jų bei pro­fe­si­nio mo­ky­mo ste­bė­se­ną ir jau sa­vo veik­la įro­dė, kad jų tei­kia­mos re­ko­men­da­ci­jos Vy­riau­sy­bei bei ana­li­ti­nė įro­dy­mais grįs­ta in­for­ma­ci­ja yra nau­din­ga. Aš ma­nau, kad šiuo at­ve­ju pra­plė­tę jų funk­ci­jas spe­cia­liai­siais įsta­ty­mais, kas jau yra nu­ma­ty­ta Tech­no­lo­gi­jų ir ino­va­ci­jų įsta­ty­me bei Už­im­tu­mo įsta­ty­me, mes tu­rė­tu­me tik pa­pil­do­mą ana­li­ti­nę eks­per­ti­nę in­for­ma­ci­ją, ku­rią Mos­tos eks­per­tai ga­lė­tų teik­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mas K. Ma­siu­lis no­ri klaus­ti. At­si­sa­ko žo­džio. No­ri klaus­ti S. Jo­vai­ša. Gal, ger­bia­ma Ta­ma­šu­nie­ne ir Mal­dei­kie­ne, lei­si­te pa­si­ro­dy­ti S. Jo­vai­šai į ek­ra­ną? Ačiū.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Leis­ki­te pa­si­ro­dy­ti. Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re, jums tur­būt te­ko gir­dė­ti iš­rink­to­jo Pre­zi­den­to inau­gu­ra­ci­nė­se kal­bo­se, ne inau­gu­ra­ci­nė­se, na, pri­sis­ta­ty­mo kal­bo­se apie jo no­rą prie pre­zi­den­tū­ros įsteig­ti eks­per­ti­nę ana­li­ti­nę gru­pę švie­ti­mo klau­si­mais, ar ne? Aš no­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti. Aš įsi­vaiz­duo­ju, ta gru­pė bus, na, ge­rai, mak­si­mum 7 ar 10 žmo­nių. Kiek da­bar šį cen­trą, jo struk­tū­ri­nę ap­im­tį su­da­ry­tų per­so­na­li­jų? Ar da­bar su­jun­gus bus koks nors, kaip da­bar nu­ma­ty­ta, pa­rei­gy­bių skai­čiaus ma­ži­ni­mas, ar čia yra tik kaž­koks me­cha­ni­nis su­jun­gi­mas dėl kaž­ko?

G. VILDA. Įsta­ty­mų pa­kei­ti­mais ne­siū­lo­ma su­jung­ti Mos­tos su ko­kia nors ki­ta ins­ti­tu­ci­ja. Šiuo at­ve­ju kei­čia­mas Mos­tos pa­va­di­ni­mas ir pra­ple­čia­mos jos funk­ci­jos, nu­ma­ty­tos spe­cia­liuo­se įsta­ty­muo­se.

PIRMININKAS. Ačiū ger­bia­mam vi­ce­mi­nist­rui už pa­tei­ki­mą.

Mo­ty­vai. E. Pu­pi­nis – prieš. Ačiū.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Aš su­si­lai­ky­siu, nes, ma­nau, tos įsta­ty­mo pa­tai­sos ke­lia ne­ma­žai abe­jo­nių.

Ar prie Vy­riau­sy­bės rei­kė­tų bū­ti kaž­ko­kiai di­de­lei eks­per­ti­nei ko­man­dai, juo la­biau kad MOSTA tu­rė­jo sa­vo tam tik­ras funk­ci­jas, ku­rios ga­na siau­ros, ana­li­za­vo dar­bo rin­ką, dau­giau už­si­ė­mė moks­lo rei­ka­lais. Ar ne­bus taip, kaip so­vie­ti­niais lai­kais: pras­tą ko­lū­kį, su­jun­gus su ge­ru, iš­ei­da­vo la­bai pras­tas ko­lū­kis. Šiuo at­ve­ju, ma­ny­čiau, ne­rei­kė­tų ri­zi­kuo­ti, ma­nau, kad Vy­riau­sy­bė ga­li daug ką už­sa­ki­nė­ti, at­lik­ti ty­ri­mus tam tik­rus, juo la­biau kad po­ten­cia­las yra. O čia iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do, kad kam nors įteiks la­pu­kus, kaž­kas gal­būt truk­do Mos­tai iš dir­ban­čių as­me­nų, gal ne taip tei­kia, ne to­kias ana­li­zes, ko­kių no­ri Vy­riau­sy­bė. Aš su­si­lai­ky­siu, nes in­for­ma­ci­jos ne­bu­vo, ir ne­ma­nau, kad yra po­rei­kis.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas Ed­mun­dai. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 87 Sei­mo na­riai, bal­sa­vo 86: už – 74, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 12. Įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mui yra pri­tar­ta.

Siū­lo­ma tuos klau­si­mus svars­ty­ti pa­grin­di­niam Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tui ir pa­pil­do­mam Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tui. Siū­lo­ma svars­ty­ti pra­tęs­to­je VI (pa­va­sa­rio) se­si­jo­je. Pri­ta­rė­me. Ačiū.

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – ger­bia­mas V. Juo­za­pai­tis. Pra­šom.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dar pra­šau pa­pil­do­mą pa­skir­ti Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tą.

PIRMININKAS. Kaip?

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tą pa­skir­ti pa­pil­do­mą.

PIRMININKAS. Pa­pil­do­mą. Ar pri­ta­ria­me, kad Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas bū­tų pa­pil­do­mas ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, jei­gu mes su­tau­py­si­me lai­ko, ry­ti­nė­je dar­bo­tvarkėje dar li­kę klau­si­mų, bet ma­ty­si­me, kaip se­ka­si mums dirb­ti pa­gal va­ka­ri­nę dar­bo­tvarkę.

 

14.43 val.

Ak­ci­zų įsta­ty­mo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4 ir 70 straips­nių ir II sky­riaus pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3362 (pa­tei­ki­mas)

 

Ak­ci­zų įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3362. Jį pa­teiks ger­bia­mas mi­nist­ras V. Ša­po­ka.

V. ŠAPOKA. La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos. Tei­kiu Ak­ci­zų įsta­ty­mo 1, 2, 3, 4 ir 70 straip­s­nių ir II sky­riaus pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Šio pro­jek­to es­mė. Pas­ta­rai­siais me­tais kon­t­roliuo­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos yra nu­sta­čiu­sios dau­gy­bę at­ve­jų, kai ne­ap­do­ro­tas ta­ba­kas pa­nau­do­jamas ne­le­ga­liai ap­do­ro­tų ta­ba­ko ga­mi­nių, tai yra ci­ga­re­čių, ga­my­bai, pa­si­nau­do­jant tuo, kad ne­ap­do­ro­tas ta­ba­kas Lie­tu­vo­je ne­lai­ko­mas ak­ci­zų ob­jek­tu. To­dėl siū­lo­ma nuo lap­kri­čio 1 die­nos nu­sta­ty­ti ak­ci­zus ne­ap­do­ro­tam ta­ba­kui ir jam tai­ky­ti rū­ko­mo­jo ta­ba­ko ak­ci­zų ta­ri­fą.

Ne­ap­do­ro­tam ta­ba­kui nu­ma­to­ma tai­ky­ti iš es­mės ana­lo­giš­ką ak­ci­zų tai­ky­mo tvar­ką kaip ir ki­toms ak­ci­zi­nėms pre­kėms, prie­vo­lė mo­kė­ti ak­ci­zus at­si­ras­tų už iš ki­tos vals­ty­bės na­rės gau­na­mą pa­ga­mi­na­mą, im­por­tuo­ja­mą ne­ap­do­ro­tą ta­ba­ką, iš­sky­rus, kai as­muo tu­rės mo­kes­čio ad­mi­nist­ra­to­riaus iš­duo­tą lei­di­mą. To­dėl ak­ci­zų prie­vo­lė su­si­da­rys tik tiems as­me­nims, ku­rie ne­tu­rės to­kio lei­di­mo, o ap­do­ro­to ta­ba­ko ga­min­to­jai, bū­da­mi ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių san­dė­lių sa­vi­nin­kais, bus lai­ko­mi tu­rin­čiais to­kį lei­di­mą ir jiems pa­pil­do­mų mo­kes­ti­nių ar ad­mi­nist­ra­ci­nių prie­vo­lių ne­at­si­ras.

Ką no­riu pa­brėž­ti? Tai, kad kai­my­ni­nės vals­ty­bės Lat­vi­ja ir Len­ki­ja taip pat tai­ko ak­ci­zus ne­ap­do­ro­tam ta­ba­kui.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­tas yra pa­tei­kęs iš­va­dą, pa­teik­ta re­dak­ci­nio po­bū­džio pa­sta­bų, ku­rias bus ga­li­ma įver­tin­ti Sei­mo ko­mi­te­tų svars­ty­muo­se. Tai­gi kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Ačiū ger­bia­mam mi­nist­rui už pri­sta­ty­mą. Jū­sų no­ri klaus­ti M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, la­bai sma­gu jus čia ma­ty­ti šian­dien. Taip pat bū­tų dar sma­giau, jei­gu lan­ky­tu­mė­tės Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te, ku­ria­me mes tik­rai jū­sų pa­si­gen­da­me, jau ne­be­pa­me­nu, ka­da pas­ku­ti­nį kar­tą ma­tė­me.

Klau­si­mą no­rė­čiau. Gal­būt ga­lė­tu­mė­te ko­kį vaiz­din­gą pa­vyz­dį pa­sa­ky­ti, apie ką mes čia kal­ba­me, nes at­ro­do ga­na tech­niš­ka ir su­dė­tin­ga. Gal ga­lė­tu­mė­te pa­aiš­kin­ti, kaip čia tas ke­lias at­ro­do, ką po to žmo­nės su tuo ne­ap­do­ro­tu ta­ba­ku čia, Lie­tu­vo­je, da­ro? Čia bū­tų vie­nas klau­si­mas.

Ant­ras. Ko­kio dy­džio še­šė­lį jūs čia fik­suo­ja­te ar nu­ma­to­te ir kiek pa­pil­do­mų pa­ja­mų pla­nuo­ja­te iš to į biu­dže­tą?

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų, at­sa­kant pa­pras­tai, ne­ap­do­ro­tas ta­ba­kas yra nau­do­ja­mas ne­le­ga­lioms ci­ga­re­tėms ga­min­ti. To­kių at­ve­jų yra nu­sta­ty­ta tik­rai ne­ma­žai. Lie­tu­vo­je ga­li­ma tą sta­tis­ti­ką iš kon­tro­liuo­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų pa­teik­ti. Tai yra pre­ven­ci­nė prie­mo­nė tam, kad to­kia veik­la ap­si­mo­kė­tų ma­žiau. Tą tai­ko tiek Lat­vi­ja, tiek Es­ti­ja. Ma­nau, kad mes taip pat tu­rė­tu­me tuo ke­liu ei­ti tam, kad tas ne­ap­do­ro­tas ta­ba­kas… kad bū­tų bent jau su­mo­ka­mi mo­kes­čiai. Kaž­ko­kių es­mi­nių ir reikš­min­gų su­mų… Tai įver­tin­ti bū­tų su­dė­tin­ga, nes tai yra bū­tent pre­ven­ci­nė prie­mo­nė.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mas A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, vis tiek, no­rint ma­ty­ti jū­sų siū­ly­mo fi­zi­nę iš­raiš­ką, rei­kė­tų tam tik­ro mo­de­lia­vi­mo, prog­no­za­vi­mo, ar tai žai­di­mas, kaip hu­sa­rai sa­ky­da­vo, ver­tas žva­kių, ku­rios de­gi­na­mos tam, kad bū­tų žai­džia­ma, ver­tės. Aš as­me­niš­kai ne­su rū­ko­rius, bet, kiek ma­tau, tą ne­ap­do­ro­tą ta­ba­ką gal­būt tik pyp­kių mė­gė­jai ir Sei­me, ir ki­tur kaž­kiek nau­do­ja. Ir kaip at­ro­do ne tik kai­my­nės, bet ir ki­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės? Ar mes čia iš ne­tu­rė­ji­mo ką veik­ti tie­siog taip su­ma­nė­me – įve­da­me ak­ci­zą ne­ap­do­ro­tam ta­ba­kui? Ačiū.

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Tik­rai, kaip ir ger­bia­mam M. Ma­jaus­kui sa­kiau, ma­nau, ga­lė­si­me pa­teik­ti kon­kre­čius at­ve­jus, ku­rie bu­vo nu­sta­ty­ti kon­tro­liuo­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų. Kai ta­ba­kas nau­do­ja­mas toms pa­čioms pyp­kėms, jis yra ap­mo­kes­ti­na­mas. Šiuo at­ve­ju ne­ap­do­ro­tas ta­ba­kas ir spren­džia­ma pro­ble­ma, tai yra už­kar­dy­mas tam, kad ne­bū­tų ga­mi­na­mos ne­le­ga­lios pre­kės čia, Lie­tu­vo­je. Kal­bė­ti apie su­mas – tai at­krei­piu dė­me­sį, kad tai yra pre­ven­ci­nė prie­mo­nė. Ši sri­tis nė­ra har­mo­ni­zuo­ta Eu­ro­pos Są­jun­gos mas­tu, nė­ra už­draus­ta tai­ky­ti to­kį ak­ci­zą. Pa­brė­šiu, kad kai­my­ni­nės ša­lys – Lat­vi­ja, Len­ki­ja – taip pat tai­ko ak­ci­zus ne­ap­do­ro­tam ta­ba­kui.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų no­ri klaus­ti ger­bia­mas S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Svei­ki­nu, mi­nist­re, su spra­gos už­kar­dy­mu. Ma­no klau­si­mas iš tik­rų­jų yra su­si­jęs su ak­ci­zų dy­džiu. Ka­dan­gi ta­ba­kas yra ne­ap­do­ro­tas, tai tu­rint ome­ny, sie­kiant gal­būt pa­ska­tin­ti ap­do­ro­ji­mą čia, ša­ly­je, jis tu­rė­tų bū­ti palyginti lyg ir ma­žiau ap­mo­kes­tina­mas, nes ap­do­ro­ji­mo me­tu, aš įsi­vaiz­duo­ju, yra ga­my­bi­nių nuos­to­lių, to­dėl ga­lu­ti­nis pro­duk­tas tap­tų bran­ges­nis ir da­lis pro­duk­tų bū­tų pra­ran­da­ma. Čia vie­nas klau­si­mas.

Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je, kaip sa­ko­te, ne­ap­do­ro­tas ta­ba­kas ir­gi ap­mo­kes­tin­tas ak­ci­zu. Ten yra ta pa­ti ak­ci­zų kar­te­lė kaip ir ap­do­ro­to ta­ba­ko, ar ki­to­kia? Ačiū už at­sa­ky­mus.

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Jei­gu kal­bė­tu­me kon­kre­čiais dy­džiais, siū­lo­ma tai­ky­ti nuo lap­kri­čio 1 die­nos 68,6 eu­rus už ki­log­ra­mą ir nuo­sek­liai di­din­ti. Tai 2020 me­tais ir 2021 me­tais pa­di­din­ti ati­tin­ka­mai iki 78,5 ir 90 eu­rų už ki­log­ra­mą. Dėl Lat­vi­jos ir Len­ki­jos rei­kė­tų pa­si­tik­rin­ti, ir ma­nau, kad ta­da ko­mi­te­te ga­lė­si­me pa­dis­ku­tuo­ti, kiek yra pras­min­ga da­ry­ti kaž­kiek ma­žiau at­si­žvel­giant į tuos ar­gu­men­tus, ku­riuos mi­nė­jo­te. Ma­nau, kad tik­rai pui­ki pro­ga pa­si­ly­gin­ti su ki­to­mis ša­li­mis.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri klaus­ti ger­bia­mas A. Sa­la­ma­ki­nas.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Mi­nist­re, la­bai trum­pas klau­si­mas. Kaip su kon­tro­le, kas už­si­ims vi­su šiuo pro­ce­su? Ar ne­bus bran­giau, ne­gu su­rink­si­me čia tų pi­ni­gė­lių?

V. ŠAPOKA. Ka­dan­gi tai yra pre­ven­ci­nė prie­mo­nė, pre­ven­ci­nės prie­mo­nės, kaip ži­no­me, vi­suo­met kai­nuo­ja pi­giau, ne­gu po to gau­dy­ti ir teis­ti, ir so­din­ti, o už­si­ims tos pa­čios ins­ti­tu­ci­jos, ku­rios už­si­i­ma ir šiuo me­tu, tai yra tiek mui­ti­nė, tiek mo­kes­čių ins­pek­ci­ja ir ki­tos tar­ny­bos.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dėl mo­ty­vų už – S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Svei­ki­nu Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­vą už­kar­dy­ti spra­gą. Iš tik­rųjų Lie­tu­va yra vie­nin­te­lė, tu­rin­ti ta­ba­ko ga­my­bos pra­mo­nę, tai yra „Phi­lip Mor­ris Lie­tu­va“, įsi­kū­ru­sią Klai­pė­do­je, eks­por­tuo­jan­čią į 210 ša­lių, ir tu­rė­tu­me bū­ti ne­abe­jin­gi, jei­gu yra pre­ce­den­tų dėl to, kad už­kar­dy­tu­me nau­jų pro­duk­tų at­si­ra­di­mą ak­ci­zi­nė­je rin­ko­je. Klau­si­mas tik tas, ką mi­nist­rui sa­kiau, jei­gu mes no­rė­tu­me pa­ska­tin­ti ta­ba­ko ap­do­ro­ji­mą, kas šian­dien ir vyks­ta Lie­tu­vo­je, tai gal­būt bū­tų pras­min­ga jį ap­mo­kes­tin­ti ma­žes­niu ta­ri­fu, ne­gu tai yra da­ro­ma su ap­do­ro­tu ta­ba­ku. Kvie­čiu ko­mi­te­to na­rius tai įver­tin­ti, nes tai yra di­de­lė pra­mo­nė Lie­tu­vo­je, Klai­pė­do­je, ir tu­rė­tu­me at­si­žvelg­ti į tą ar­gu­men­ta­ci­ją. Kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas Si­mo­nai. Bal­suo­ja­me. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Už­si­re­gist­ra­vo 91, bal­sa­vo 90: už – 81, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 9. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mas kaip pa­grin­di­nis Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas ir siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 25 die­ną. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu dėl ko­mi­te­to? Ki­tų pa­siū­ly­mų nė­ra.

 

14.53 val.

Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos įsta­ty­mo Nr. IX-574 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3488 (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKAS. Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos įsta­ty­mo 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3488. Mi­nist­ras mums pri­sta­tys.

V. ŠAPOKA. Ger­bia­mi ko­le­gos, tei­kiu Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos įsta­ty­mo 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Įsta­ty­mo pro­jek­tas (at­krei­piu dė­me­sį) pa­reng­tas įgy­ven­di­nant Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo pla­ne nu­ma­ty­tą dar­bą. Pir­miau­sia tai yra vie­šo­jo sek­to­riaus įstai­gų vi­di­nių pro­ce­sų op­ti­mi­za­vi­mas, ku­riuo sie­kia­ma di­din­ti efek­ty­vu­mą. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, siek­da­ma pri­si­dė­ti prie šio dar­bo at­li­ki­mo, yra pra­dė­ju­si vyk­dy­ti pro­jek­tą „Ben­dros in­for­ma­ci­nės sis­te­mos vals­ty­bės įstai­gų bu­hal­te­ri­nei ap­skai­tai tvar­ky­ti su­kū­ri­mas ir to­bu­li­ni­mas“. Tai­gi šio įsta­ty­mo pro­jek­to tiks­las – di­din­ti vie­šo­jo sek­to­riaus sub­jek­tų bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos pro­ce­so efek­ty­vu­mą ir ko­ky­bę, vals­ty­bės mas­tu nu­sta­tant pa­rei­gą vi­siems vie­šo­jo sek­to­riaus sub­jek­tams nau­do­ti ben­dras vie­šo­jo sek­to­riaus fi­nan­sų val­dy­mo in­for­ma­ci­nes sis­te­mas.

Įsta­ty­mo pro­jek­to mi­nė­ta­me 6 straips­ny­je yra nu­ma­ty­ta pa­pil­do­ma nuo­sta­ta, kad vie­šo­jo sek­to­riaus sub­jek­tai ap­skai­tą tvar­ko nau­do­da­mi ben­dras vie­šo­jo sek­to­riaus fi­nan­sų val­dy­mo in­for­ma­ci­nes sis­te­mas. Tai reiš­kia, kad vi­si vals­ty­bės kon­tro­liuo­ja­mi sub­jek­tai nau­do­tų ben­drą vie­šo­jo sek­to­riaus fi­nan­sų val­dy­mo in­for­ma­ci­nę sis­te­mą ar­ba sis­te­mas, ku­rias pa­reng­tų Vy­riau­sy­bės įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja at­si­žvelg­da­ma į įstai­gos veik­los spe­ci­fi­ką. Šiuo po­žiū­riu įsta­ty­mas įsi­ga­lio­tų nuo ki­tų me­tų sau­sio 1 die­nos. Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­miems vie­šo­jo sek­to­riaus sub­jek­tams pa­rink­tų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­reng­tą ben­drą in­for­ma­ci­nę sis­te­mą. Jiems įsta­ty­mas įsi­ga­lio­tų nuo 2022 m. sau­sio 1 d. Sa­vi­val­dy­bėms siū­lo­me nu­sta­ty­ti vė­les­nį įsi­ga­lio­ji­mo ter­mi­ną, kad jos ga­lė­tų pa­si­rink­ti tą pa­čią ben­drą in­for­ma­ci­nę sis­te­mą, kaip ir vals­ty­bės kon­tro­liuo­ja­mi vie­šo­jo sek­to­riaus sub­jek­tai, ir taip iš­veng­tų pa­pil­do­mų iš­lai­dų, pa­lai­ky­da­mos ir to­bu­lin­da­mos sa­vo in­for­ma­ci­nes sis­te­mas. Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­tas dėl įsta­ty­mo pro­jek­to pa­sta­bų ne­tu­rė­jo. Ka­dan­gi in­for­ma­ci­nės sis­te­mos kū­ri­mas įsi­bė­gė­jo, tai pra­šo­me įsta­ty­mo pro­jek­tą svars­ty­ti sku­bos tvar­ka. Kvie­čiu pri­tar­ti įsta­ty­mui.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas mi­nist­re, už pri­sta­ty­mą, bet jū­sų no­ri pa­klaus­ti J. Džiuge­lis.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, no­rė­jau pa­si­tei­rau­ti. Koks nu­ma­to­mas vals­ty­bės lė­šų su­tau­py­mas, jei­gu bū­tų cen­tra­li­zuo­ta ši­ta bu­hal­te­ri­nė sis­te­ma?

Ant­ras ma­no klau­si­mas, kiek da­bar pre­li­mi­na­riai yra iš­lei­džia­ma bu­hal­te­ri­nei ap­skai­tai vie­ša­ja­me sek­to­riu­je? Dė­ko­ju.

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Tik­rai la­bai grei­tai tas dar­bas at­si­pirk­tų, ka­dan­gi nu­ma­to­me, jog kas­met bū­tų su­tau­po­ma apie 2 mln. eu­rų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų. Ma­nau, kad lai­kui bė­gant ta su­ma dar ir di­dės, ka­dan­gi šiuo me­tu yra nau­do­ja­ma apie 120 įvai­rių sis­te­mų, jas vi­sas rei­kia mo­der­ni­zuo­ti, pa­lai­ky­ti, kur­ti nau­jas. Dėl tiks­laus skai­čiaus, kiek iš vi­so šiuo me­tu, tai ko­mi­te­te ga­lė­siu tą in­for­ma­ci­ją de­ta­liau pa­teik­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. No­rė­jo klaus­ti E. Pu­pi­nis. Bet dėl sku­bos, ger­bia­mas mi­nist­re, Sei­mas ap­si­spręs.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tik­rų­jų in­for­ma­ci­nė sis­te­ma gal ir šau­nu, nes vi­si tu­rė­jo sa­vo skir­tin­gas in­for­ma­ci­nes sis­te­mas, ta­čiau vis dėl­to ma­ty­ti, kad la­bai ma­žė­ja ir dar­bo vie­tų, nes at­si­ran­da ben­dra duo­me­nų ba­zė, ir iš tik­rų­jų tam tik­ro­se ins­ti­tu­ci­jo­se ma­žė­ja eta­tų, o Vy­riau­sy­bė nie­ko ne­ga­li pa­siū­ly­ti. Iš tik­rų­jų tai yra tam tik­ra pro­ble­ma re­gio­nams. Tai kiek vis dėl­to tų eta­tų su­ma­žės, įve­dus vi­są ši­tą sis­te­mą kar­tu su in­for­ma­ci­ne sis­te­ma, tvar­kant vi­sų vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų bu­hal­te­ri­jas kar­tu. Ačiū.

V. ŠAPOKA. Čia la­bai pri­klau­so nuo kiek­vie­no vie­šo­jo sek­to­riaus sub­jek­to, kiek pa­žen­gęs jis yra šiuo me­tu. La­bai tiks­liai pa­sa­ky­ti, kiek vi­du­ti­niš­kai pa­si­keis­tų, tik­rai bū­tų su­dė­tin­ga. Bet jei­gu taip tai­kant ana­lo­gi­ją: kaž­ka­da jo­jo­me ant ar­klių, bet vis tiek kaž­kaip per­ėjo­me prie au­to­mo­bi­lių. Tai jei­gu kaž­kur tai­ko­mi ne­efek­ty­vūs pro­ce­sai, ku­riems ap­tar­nau­ti yra ski­ria­mi eta­tai, tai ma­nau, kad tik­rai gerb­da­mi mo­kes­čių mo­kė­to­jus to­kių ne­efek­ty­vių pro­ce­sų tu­rė­tu­me at­si­sa­ky­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. No­ri klaus­ti ger­bia­mas K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Man la­bai pa­tin­ka to­kios re­for­mos ir aš su en­tu­ziaz­mu svei­ki­nu jų da­ry­mą. Bet ar ne­rei­kė­tų… Ma­no klau­si­mas dar pra­džio­je bū­tų toks. Kiek su­pran­tu, čia bus ben­dra in­for­ma­ci­nė sis­te­ma, kuri leis vie­no­dai ap­do­ro­ti įvai­rias bu­hal­te­ri­nes reik­mes. Bet gal rei­kė­tų kar­tu ma­žin­ti ir po­pie­riz­mo? Bu­hal­te­ri­jo­je vis dar ne­re­tai rei­ka­lau­ja­ma kaž­ko­kių po­pie­rių, do­ku­men­tų, nors vi­sa tai yra ži­no­ma ar­ba, dar dau­giau, įsi­gy­ta, pirk­ta cen­tra­li­zuo­tai, bet vis tiek rei­kia pri­sta­ty­ti kaž­ko­kį po­pie­rių, nors vi­sa tai bu­vo da­ro­ma per in­for­ma­ci­nes sis­te­mas ir pa­na­šiai. Tai čia vie­na da­lis.

Ki­ta da­lis, rei­kė­tų plės­ti tą ge­rą pa­tir­tį, kad ne­rei­kė­tų ne­rei­ka­lin­gų do­ku­men­tų ir ki­tur prista­ti­nė­ti, vi­so­kių sta­ty­bų lei­di­mų, nors pa­ti ins­pek­ci­ja yra iš­da­vu­si tą sta­ty­bos lei­di­mą, ir dar kaž­ką.

V. ŠAPOKA. Tik­rai ačiū už gra­žius žo­džius. Vie­nas iš tiks­lų ir yra, nes tas in­for­ma­ci­nių sis­te­mų ly­gis yra tik­rai la­bai skir­tin­gas, tai no­ri­me įves­ti vie­ną stan­dar­tą ir at­si­sa­ky­ti bet ko­kių po­pie­rių. Aš ma­nau, kad šis pro­jek­tas tik­rai ga­lės bū­ti pa­vyz­džiu ir ki­toms sri­tims. Gy­ve­na­me XXI am­žiu­je, tai ma­nau, kad be rei­ka­lo po­pie­riaus nau­do­ti ne­rei­kė­tų ne tik dėl to, kad tai pra­il­gi­na vi­sus pro­ce­sus, bet dar ir ska­ti­nant ža­li­ą­ją eko­no­mi­ką.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų klau­sia M. Ma­jaus­kas. To­liau Sei­mui pir­mi­nin­kaus ger­bia­ma pa­va­duo­to­ja I. Šiau­lie­nė.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, vi­sai ne­se­niai siū­lė­te ko­re­guo­ti biu­dže­to su­da­ry­mo prin­ci­pus, pa­ski­riant ko­or­di­na­to­rius at­ski­roms sri­tims, ir bu­vo­te griež­tai su­kri­ti­kuo­tas. Į tą kri­ti­ką at­sa­kė­te, kad ne, mes ne­no­ri­me griež­tes­nės kon­tro­lės, mes no­ri­me di­des­nės at­skai­to­my­bės vi­suo­me­nė­je.

Ar ne­ma­to­te čia ga­li­my­bės di­din­ti at­skai­to­my­bę vi­suo­me­nei, at­ve­riant cen­tra­li­zuo­tos bu­hal­te­ri­jos duo­me­nis vi­suo­me­nei, kad vi­suo­me­nė ga­lė­tų vie­no­je vie­to­je ne­su­dė­tin­gai pa­ma­ty­ti, ko­kia vie­ša ins­ti­tu­ci­ja, kiek ir ko kam iš­lei­džia. Ma­no gi­liu įsi­ti­ki­ni­mu, ne mi­nist­rai ga­lė­tų už­tik­rin­ti efek­ty­vią ne­pri­klau­so­mų ins­ti­tu­ci­jų kon­tro­lę, nes tai pa­žeis­tų Kon­sti­tu­ci­jos prin­ci­pus, bet at­ve­riant vi­sus duo­me­nis vi­suo­me­nei, ir vi­suo­me­nė la­bai aiš­kiai ma­ty­tų, kiek ko­kia ins­ti­tu­ci­ja kam ko iš­lei­džia. Ir tą pa­skelb­ti vie­no­je cen­tra­li­zuo­to­je vie­to­je.

V. ŠAPOKA. Pri­ta­riu, ne­tu­riu ko pri­dur­ti.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ar pla­nuo­ja­te tą pa­da­ry­ti?

PIRMININKĖ (I. ŠIAULIENĖ, LSDDF). Klau­sia V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, kaip pats mi­nė­jo­te, šian­dien yra la­bai daug nau­do­ja­mų sis­te­mų. Ar jau esa­te pa­si­ren­gę tai vie­nai sis­te­mai, kad ji ge­rai, tvar­kin­gai bū­tų pa­leis­ta, ne­bū­tų la­bai daug truk­džių ir tai ne­už­si­tęs­tų daug me­tų?

V. ŠAPOKA. Taip, iš tik­rų­jų esa­me pa­si­ren­gę, esa­me nu­ma­tę tai at­lik­ti eta­pais, nes vie­nu me­tu tai la­bai iš­au­gin­tų kai­ną. Po­įsta­ty­mi­niuo­se tei­sės ak­tuo­se bus su­dė­lio­ti la­bai kon­kre­tūs su­de­rin­ti eta­pai, kad ga­lė­tu­me pa­leis­ti vi­sa tai sklan­džiai.

PIRMININKĖ. Ir klau­si­mus už­bai­gia S. Gent­vi­las. Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, du klau­si­mai, pa­pil­dant M. Ma­jaus­ką. Ar ga­li­ma bū­tų ti­kė­tis, kad vals­ty­bė leis tiek žur­na­lis­tams, tiek vi­suo­me­nei ma­ty­ti kiek­vie­ną vie­šo­jo sek­to­riaus są­skai­tą, ku­rią ap­mo­ka? Tech­no­lo­gi­jos tai lei­džia. Ma­nau, tai bū­tų ir tiks­lin­ga.

Ant­ras da­ly­kas, šiuo me­tu jau dir­ba 390 dar­buo­to­jų Ben­drų­jų funk­ci­jų cen­tre. Ir pa­sa­ky­ki­te da­bar mums at­sa­ky­mą, nes dau­gu­ma ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios pra­ras bu­hal­te­rius, yra ir re­gio­ni­nės ins­ti­tu­ci­jos. Va­ka­rų prak­ti­ko­je ins­ti­tu­ci­jos, kai bū­na cen­tra­li­zuo­ja­mos, daž­nai iš­kraus­to­mos į re­gio­nus. Ar yra pla­nų iš­kraus­ty­ti šį Ben­drų­jų funk­ci­jų cen­trą iš Vil­niaus, nes 400 dar­bo vie­tų jau yra da­bar su­kur­ta? Ir ar nė­ra pra­smin­giau kar­tais tu­rė­ti gal­būt ir pi­giau ap­mo­ka­mus dar­buo­to­jus, bet re­gio­ne, kaž­kur, tar­ki­me, Aukš­tai­ti­jo­je, ne tik Vil­niu­je? Ačiū už at­sa­ky­mus.

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mus. Dėl pa­ties cen­tro ar da­lies funk­ci­jų kė­li­mo kaž­kur į re­gio­ną, aš ma­nau, šis klau­si­mas yra svars­ty­ti­nas. Šiuo me­tu vyks­ta tik­rai la­bai in­ten­sy­vus dar­bas sie­kiant kon­so­li­duo­ti šim­tų ins­ti­tu­ci­jų įvai­rias funk­ci­jas – tiek bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos, tiek per­so­na­lo tvar­ky­mo ir ki­tas. Įsi­bė­gė­jus ši­tai veik­lai, ma­nau, tik­rai bū­tų ga­li­ma klau­si­mą svar­ty­ti, ar ne­rei­kė­tų re­gio­nuo­se su­kon­cen­truo­ti da­lies funk­ci­jų. Kal­bant apie skaid­ru­mą, aš ma­nau, tik­rai skaid­ru­mo rei­kia dau­giau, o kaip, ko­kiu kam­pu ir ko­kiu daž­nu­mu tą in­for­ma­ci­ją vie­no­du for­ma­tu bū­tų ga­li­ma at­skleis­ti, aš ma­nau, rei­kės iš­dis­ku­tuo­ti ir su­si­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me, ger­bia­mas mi­nist­re. Jūs at­sa­kė­te į vi­sų no­rin­čių pa­klaus­ti Sei­mo na­rių klau­si­mus.

Mo­ty­vai už. Kal­ba K. Ma­siu­lis. Pra­šom.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū. Ge­ra idė­ja, o kad ji bū­tų ir pui­ki, dar kai ku­rių da­ly­kų reikė­tų.

Pir­mas da­ly­kas bu­vo pa­mi­nė­tas. Aiš­ku, ku­riant ben­drų­jų kom­pe­ten­ci­jų cen­trus, ko­kios sri­ties jie be­bū­tų, dar­bas pa­si­da­ro na­šes­nis, su­tau­po­ma lė­šų, pa­slau­gas ga­li­ma val­dy­ti efek­ty­viau ir klien­tams da­ro­si pa­to­giau, ga­li bū­ti lai­mi­ma skaid­ru­mo. Bet bū­tų ge­rai, kad bū­tų pa­na­šiai kaip ir su Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos veik­la – ji yra de­lo­ka­li­zuo­ta daug kur. Vil­niu­je ir taip vals­ty­bės tar­ny­bos vie­tų yra maž­daug 80 % Lie­tu­vos vals­ty­bės tar­ny­bos vie­tų. Vi­sos cen­tri­nės ins­ti­tu­ci­jos yra čia, nors įvai­rios agen­tū­ros lais­vai ga­lė­tų dirb­ti ki­to­se vie­to­se. Op­ti­mi­zuo­jant dar­bą, re­gio­nai, ku­rie ir taip at­si­lie­ka nuo Vil­niaus pa­gal pa­trauk­lių dar­bo vie­tų skai­čių, dar la­biau nu­ken­tės. To­dėl bū­tų la­bai ge­rai, kad tie ben­dro­sios kom­pe­ten­ci­jos cen­trai, o tik­rai žmo­nės ga­lė­tų dirb­ti re­gio­nuo­se, ten ir veik­tų.

Ki­tas da­ly­kas (la­bai no­rė­tų­si, kad bū­tų pa­da­ry­tas) – la­bai daug kur yra biu­ro­kratinių ir ne­efek­ty­vių veik­lų. Pa­ban­dy­ki­te pa­sta­ty­ti elek­tri­nę, gau­ti pa­ra­mą tai elek­tri­nei ar dar ką nors – pil­dy­si­te krū­vą pra­šy­mų, nors už­tek­tų, ma­tyt, vie­nin­te­lį už­pil­dy­ti, kad su­tin­ki, jog ta­vo duo­me­nis nau­do­tų, vi­si duo­me­nys elek­tro­ni­niu bū­du yra vi­sur. Bet ne, rei­kia ne­šio­ti po­pie­rius ir taip to­liau. Tai vie­nu kir­čiu rei­kė­tų iš­spręs­ti ir to­kias pro­ble­mas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vų prieš nie­kas ne­pa­gei­dau­ja iš­sa­ky­ti. Pra­šom ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti dėl tei­kia­mo Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos įsta­ty­mo 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 87, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Tai­gi po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-3488 yra pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai. Pa­grin­di­nis – Au­di­to ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas ne­nu­ma­to­mas. Svars­ty­mo da­ta bir­že­lio 25 die­na.

 

15.08 val.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so XXVI sky­riaus pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1751 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3126, Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo Nr. XI-2234 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3127, Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo Nr. I-606 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27 ir 30 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3128, Po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-2428 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 ir 22 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektas Nr. XIIIP-3129, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 93, 544 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3130, Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­mo Nr. IX-985 3 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 121 ir 122 straips­niais įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-3131, Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo Nr. I-172 13 straips­nio pakeitimo įsta­ty­mo Nr. XIII-1331 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3132 (pateiki­mas)

 

Ki­tas kom­plek­si­nis klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIIIP-3126 ir ly­di­mie­ji pro­jek­tai Nr. XIIIP-3127, Nr. XIIIP-3128, Nr. XIIIP-3129, Nr. XIIIP-3130, Nr. XIIIP-3131 ir Nr. XIIIP-3132. Pra­ne­šė­jas – vi­ce­mi­nist­ras E. Jur­ko­nis. Pra­šom pa­teik­ti Bau­džia­mo­jo ko­dek­so XXVI sky­riaus pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1751 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tą bei ly­di­muo­sius.

E. JURKONIS. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, leis­ki­te jums pri­sta­ty­ti tei­sės ak­tų pro­jek­tų pa­ke­tą, ku­ris su­si­jęs su po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mu. Ry­toj bus ly­giai me­tai, kai Sei­mas pri­ėmė nu­ta­ri­mą, ku­riuo pa­tvir­ti­no Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­das ir pa­tei­kė jas Vy­riau­sy­bei, kad bū­tų pa­teik­ti pa­siū­ly­mai. Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko pa­ve­di­mu bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­rios dar­bo re­zul­ta­tus ap­ro­ba­vo Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja. Juos da­bar pa­ban­dy­siu pri­sta­ty­ti.

Tai­gi įsta­ty­mų pro­jek­tų tiks­las yra po­li­ti­nių par­ti­jų ir po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo skaid­ru­mo di­di­ni­mas ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės stip­ri­ni­mas. Šiuo tei­sės ak­tų kei­ti­mo pa­ke­tu nu­ma­to­ma pa­teik­ti Sei­mui keis­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­mo­jo ko­dek­so, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mo, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vy­riau­sio­sios rin­kimų ko­mi­si­jos įsta­ty­mo ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo tam tik­rus straips­nius.

Pro­jek­tų es­mė ir pa­grin­di­niai pa­siū­ly­mai yra šie.

Siū­lo­ma kri­mi­na­li­zuo­ti ne­tei­sė­tą po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mą, nu­ma­ty­ti, kad ne­tei­sė­tas po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mas ir bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė pra­si­de­da nuo 250 MGL, ar­ba 25 tūkst. eu­rų, su­mos, jei­gu to­kia su­ma bu­vo gau­ta ar­ba pri­im­ta. Neat­si­žvel­giant į tai, bau­džia­mi ir pa­ra­mą ne­tei­sė­tai su­tei­kę, ir pa­ra­mą ne­tei­sė­tai ga­vę as­me­nys. Už šias vei­kas taip pat siū­lo­ma baus­ti ir ju­ri­di­nį as­me­nį.

Ki­tas mo­men­tas, ku­ris iš kar­to ga­li iš­kil­ti, kaip­gi bus su rin­ki­mų ko­mi­te­tais, ku­rie nė­ra ju­ri­di­niai as­me­nys. Šiuo at­ve­ju, jei­gu to­kia vei­ka ir nu­si­kal­ti­mas bū­tų nu­sta­ty­tas, ko­mi­te­tų na­riai tu­rė­tų bū­ti pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn kiek­vie­nas pa­gal sa­vo pa­da­ry­to nu­si­kal­ti­mo po­bū­dį. Tas yra reg­la­men­tuo­ta Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 24, 25 ir 26 straips­niuo­se, ku­rie api­brė­žia ben­dri­nin­ka­vi­mo rū­šis, for­mas ir ben­dri­nin­kų at­sa­ko­my­bę.

Taip pat siū­lo­ma už­deng­ti spra­gą dėl ad­mi­nist­ra­ci­nės at­sa­ko­my­bės ne­bu­vi­mo šiais pa­čiais klau­si­mais ir nu­sta­ty­ti ad­mi­nist­ra­ci­nę at­sa­ko­my­bę as­me­nims, ku­rie ne­ga­lė­jo teik­ti pa­ra­mos, bet ją su­tei­kė fi­zi­niams iki 860 eu­rų su­mos, ju­ri­di­nių as­me­nų va­do­vams – iki 3 tūkst. eu­rų. Tai, mū­sų nuo­mo­ne, yra ga­na at­gra­san­čios prie­mo­nės dėl ne­tei­sė­to po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo iš ne­tei­sė­tų, ne­ži­no­mų ar­ba ne­ga­li­mų šal­ti­nių.

Ki­tas spek­tras nu­ma­ty­tas pa­kei­čiant spe­cia­liuo­sius įsta­ty­mus, šiuo at­ve­ju Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mą ir Po­li­ti­nių kampani­jų fi­nan­sa­vi­mo įsta­ty­mą. Siū­lo­ma nu­ma­ty­ti, kad jei­gu po­li­ti­nė par­ti­ja ga­vo ne­tei­sė­tu bū­du lė­šų, to­kią pa­čią lė­šų su­mą Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos nu­ro­dy­mu tu­ri grą­žin­ti į biu­dže­tą. Tas pats ir dėl ne­dek­la­ruo­tų lė­šų, jei­gu nu­sta­to­ma, kad par­ti­ja lė­šų ne­dek­la­ra­vo, bet jas iš­lei­do.

Ši­tuo pa­čiu pro­jek­tu taip pat žen­kliai stip­ri­na­mos Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos kom­pe­ten­ci­jos. Jai su­tei­kia­ma tei­sė rei­ka­lau­ti iš ju­ri­di­nių ir fi­zi­nių as­me­nų in­for­ma­ci­jos, ku­ri bū­ti­na jų ty­ri­mams at­lik­ti, taip pat su­tei­kia­ma tei­sė at­lik­ti to­kius ty­ri­mus, nu­ma­to­mas me­cha­niz­mas, kaip to­kių ty­ri­mų me­džia­ga tu­rė­tų bū­ti per­duo­da­ma Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai ir Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bai.

Ki­tas mo­men­tas yra ap­ri­bo­ti gry­nų­jų pi­ni­gų, įskai­tant na­rio mo­kes­tį, nau­do­ji­mą par­ti­jų veik­lo­je. Siū­ly­ti­na Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo pro­jek­te nu­ma­ty­ti, kad vi­sos po­li­ti­nės par­ti­jos iš­lai­dos, iš­sky­rus iš­lai­das po­li­ti­nei kam­pa­ni­jai fi­nan­suo­ti, tu­ri bū­ti ap­mo­kė­tos tik iš po­li­ti­nės par­ti­jos ban­ko są­skai­tos. Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo pro­jek­te siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad na­rio mo­kes­tis, vir­ši­jan­tis 0,3 vi­du­ti­nio mi­ni­ma­laus dar­bo už­mo­kes­čio dy­dį, tai yra 265 eu­rus, pri­va­lo bū­ti mo­ka­mas ban­ko pa­ve­di­mu. Nu­ma­to­mas leis­ti­nas na­rio mo­kes­čio dy­dis per me­tus – 17 tūkst. 700 eu­rų.

Ki­tas mo­men­tas. Leis­ki­te grįž­ti tru­pu­tė­lį at­gal. Bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė ši­ta­me pro­jek­te siū­lo­ma pri­skir­ti… ši­tą nu­si­kal­ti­mą siū­lo­ma pri­skir­ti apy­sun­kių nu­si­kal­ti­mų ka­te­go­ri­jai. Tas au­to­ma­tiš­kai rei­ka­lau­ja su­teik­ti vi­sus įran­kius, taip pat ir kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos sub­jek­tams tu­rė­ti įga­lio­ji­mus ir ga­li­my­bes to­kias vei­kas tir­ti, nes pa­pras­tai jos su­po­nuo­ja, kad yra su­dė­tin­gos. To­dėl siū­lo­mas ir Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo 8 straips­nio pa­kei­ti­mas įtrau­kiant nau­jai siū­lo­mą vei­ką – 1751 straips­nį į apy­sun­kių nu­si­kal­ti­mų są­ra­šą, jo ty­ri­mas ga­li­mas ir Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka.

Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo pro­jek­te siū­lo­ma nu­sta­ty­ti pa­rei­gą po­li­ti­nėms par­ti­joms, ku­rios gau­na vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mus ir yra lai­ko­mos per­kan­čio­sio­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, sa­vo in­ter­ne­to sve­tai­nė­je skelb­ti vi­sas pa­gal Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mą su­da­ry­tas su­tar­tis.

Taip pat siū­lo­ma skelb­ti po­li­ti­nių par­ti­jų na­rių, ku­rių na­rio mo­kes­čio su­ma vir­ši­ja 360 eu­rų per me­tus, var­dus ir pa­var­des, taip pat šie as­me­nys tu­ri de­kla­ruo­ti įsta­ty­mu nu­sta­ty­ta tvar­ka sa­vo tur­tą.

Trum­pai dėl šio pro­jek­to tiek. Kvie­čiu jam pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re. Ger­bia­mi ko­le­gos, kau­si­mų ir at­sa­ky­mų lai­kas. Pir­ma­sis klau­sia M. Ma­jaus­kas. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, šiuo me­tu rin­ki­mų kam­pa­ni­jai esant, kan­di­da­tas ar rin­ki­mų kam­pa­ni­jos da­ly­vis tu­rė­jo ap­ri­bo­ji­mą, kiek jis ga­li sa­vo as­me­ni­niais pi­ni­gais pa­rem­ti kam­pa­ni­ją. Tar­kim, Pre­zi­den­to kam­pa­ni­ją apie 17 tūkst. eu­rų. Ta­čiau pa­si­bai­gus kam­pa­ni­jai ir iš­lei­dus dau­giau, nei bu­vo su­rink­ta lė­šų fi­nan­suo­ti kam­pa­ni­ją, tos sko­los yra pa­den­gia­mos bū­tent to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos da­ly­vio as­me­ni­nė­mis lė­šo­mis.

Sa­ky­ki­te, ar yra ra­ci­jos ap­skri­tai ri­bo­ti, kiek as­muo ga­li įneš­ti į rin­ki­mų kam­pa­ni­ją rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu, jei­gu vė­liau vis tiek vi­sos sko­los ga­li bū­ti pa­den­gia­mos ar­ba iš tik­rų­jų turi bū­ti pa­den­gia­mos jo as­me­ni­nė­mis lė­šo­mis? Čia mes tu­ri­me ke­lis pa­vyz­džius, kaip, pa­vyz­džiui, iš­rink­to­jo Pre­zi­den­to G. Nau­sė­dos rin­ki­mų kam­pa­ni­ją, ku­ri bu­vo la­bai ar­ti ri­bos ir ga­lė­jo bū­ti ir to­kia ga­li­my­bė, kai su­si­da­rius sko­loms jis vė­liau tai deng­tų sa­vo as­me­ni­niu in­dė­liu, vir­ši­jant tą su­mą, ku­rią jau įne­šė rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu. Taip pat „Lemiamas šuolis“, ku­ris taip pat da­ly­va­vo Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se, kaip ma­tė­me, ne­sėk­min­gai, iš­lei­do, pa­na­šu, reikš­min­gai dau­giau, nei tu­rė­jo są­skai­to­je, tai vė­liau pa­den­gs vėl­gi sa­vo as­me­ni­nė­mis lė­šo­mis. Ar ga­li­te pa­ko­men­tuo­ti, ar yra ra­ci­jos tu­rė­ti ri­bo­ji­mą fi­nan­suo­ti rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu sa­vo as­me­ni­nė­mis lė­šo­mis, jei­gu vė­liau vis tiek tu­ri pa­deng­ti su­si­da­riu­sią sko­lą?

E. JURKONIS. Ma­no gal­va, taip, nes ma­nev­ruo­ti di­des­nė­mis lė­šo­mis kam­pa­ni­jos me­tu vis dėl­to yra pa­to­giau, nei jų ne­tu­rė­ti.

PIRMININKĖ. Klau­sia S. Gent­vi­las. Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re, ma­ne ši­tas įsta­ty­mų pa­ke­tas stip­riai nu­gąs­di­no, nes jis iš es­mės yra ne de­mo­kra­tijos vys­ty­mo­si pa­ke­tas, o po­li­ti­nių par­ti­jų stip­raus, sti­p­raus su­var­žy­mo pa­ke­tas. Pra­dė­ki­me nuo klau­si­mo dėl 360 eu­rų na­rio mo­kes­tį su­mo­kė­ju­sio par­ti­jos na­rio tur­to de­kla­ra­ci­jos. Kuo re­mia­ma­si, ko­kiais pa­grin­dais yra nu­sta­ty­ta 360 eu­rų ri­ba?

Ant­ras klau­si­mas bū­tų dėl pa­čios pa­ra­mos kri­mi­na­li­za­vi­mo, ne­tei­sė­tos pa­ra­mos tei­ki­mo. 25 tūkst. eu­rų, jei­gu tai yra ty­či­nis nu­si­žen­gi­mas, tai pri­ly­gi­na­ma apy­sun­kiam Bau­džia­mo­jo ko­dek­so nu­si­kal­ti­mui ir už tai siū­lo­ma iki ket­ve­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė. Ar jūs esa­te su­si­pa­ži­nęs su įmo­nių veik­la, jei­gu ten yra ne­ap­skai­ty­tos lė­šos 25 tūkst. eu­rų, ar yra ta­pa­čiai bau­džia­ma Bau­džia­muo­ju ko­dek­su iki ket­ve­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­me, ar ten yra ki­taip? Dė­ko­ju už at­sa­ky­mus.

E. JURKONIS. Iš tik­rų­jų dėl šių klau­si­mų dar­bo gru­pė il­gai dis­ku­ta­vo, ko­kia tu­rė­tų bū­ti sank­ci­ja. Iš tie­sų ket­ve­ri me­tai lais­vės at­ėmi­mo tai yra vir­šu­ti­nė ri­ba, tai yra pa­ti aukš­čiau­sia, ku­ri dėl šio nu­si­kal­ti­mo nu­ma­ty­ta. Ji dar­bo gru­pės ir įsta­ty­mo ren­gė­jų ma­ny­mu, nė­ra už­ri­bi­nė ši­tam nu­si­kal­ti­mui, nes vis dėl­to kė­si­na­ma­si į di­de­les ver­ty­bes, į po­li­ti­nę sis­te­mą.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Bi­lo­tai­tė.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, ži­no­ma, tas ban­dy­mas su­griež­tin­ti pa­čią kon­tro­lę yra svei­kin­ti­nas, bet ma­ne do­min­tų, kaip jūs pla­nuo­ja­te spręs­ti pro­ble­mas, su­si­ju­sias kon­kre­čiai su rin­ki­mų ko­mi­te­tais? Kaip ži­no­me, rin­ki­mų ko­mi­te­tai ne rin­kimų me­tu gau­na fi­nan­sa­vi­mą net iš ju­ri­di­nių as­me­nų, ar ne, tu­rė­da­mi vi­sai ki­tą sta­tu­są, kaip vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo ar ki­to­kios or­ga­ni­za­ci­jos, ir taip apei­na vi­sus ši­tuos rei­ka­la­vi­mus. Tai mes ma­to­me, kad yra dve­jo­pi stan­dar­tai – vie­no­kie yra par­ti­joms, ki­to­kie yra tiems vi­suo­me­ni­niams rin­ki­mų ko­mi­te­tams Kaip re­a­liai veiks šis įsta­ty­mas, pri­žiū­rin­tis rin­ki­mų ko­mi­te­tų veik­lą?

E. JURKONIS. Ši­tų įsta­ty­mų pa­ke­tas… Gal pa­tiks­lin­ki­te, ko­kį įsta­ty­mą tu­rė­jo­te ome­ny?

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Aš klau­siu ne apie įsta­ty­mą. Jūs kal­ba­te apie at­sa­ko­my­bę. Mes su­pran­ta­me, kad yra at­sa­ko­my­bė už ne­tei­sė­tą fi­nan­sa­vi­mą, ar ne?

E. JURKONIS. Tik­rai taip, tai yra nu­ma­ty­ta Ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­žei­di­mų ir Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Kaip šis įsta­ty­mų pa­ke­tas veiks ne po­li­ti­nių par­ti­jų at­žvil­giu, bet, tar­ki­me, vi­suo­me­ni­nių rin­ki­mų ko­mi­te­tų at­žvil­giu?

E. JURKONIS. Iš tik­rų­jų sver­tai iš da­lies yra ne tik bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė, yra ne tik ad­mi­nist­ra­ci­nė, ši­ta­me pa­ke­te yra žen­kliai su­stip­rin­tos Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos kom­pe­ten­ci­jos, ji ir­gi ga­li at­lik­ti ty­ri­mus dėl rin­ki­mų įsta­ty­mų pa­žei­di­mų. Ji ir­gi tu­rė­tų pri­si­im­ti da­lį funk­ci­jų pri­žiū­rė­ti ir rin­ki­mų ko­mi­te­tus taip pat. Ki­tas mo­men­tas, kaip jau mi­nė­jau, rin­ki­mų ko­mi­te­tai nė­ra ju­ri­di­niai as­me­nys ir jų na­riai, jei­gu pa­da­ro nu­ma­to­mus nu­si­kal­ti­mus, ku­riuos siū­lo­ma kri­mi­na­li­zuo­ti, tai iš tik­rų­jų bus pa­trauk­ti at­sa­ko­my­bėn ben­dra tvar­ka.

PIRMININKĖ. Klau­sia J. Džiu­ge­lis.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, ma­no klau­si­mas bus taip pat iš per­spek­ty­vos rin­ki­mų kam­pa­ni­jos, ku­ri ne­se­niai pa­si­bai­gė. Iš­rink­ta­sis Pre­zi­den­tas ga­vo ne­ma­te­ria­lią pa­ra­mą iš įta­kin­go, stam­baus ver­slo at­sto­vo, tar­pi­nin­kau­jant tam tik­ruo­se su­si­ti­ki­muo­se. Man at­ro­do, jis ga­vo ne­ma­te­ria­lią pa­ra­mą. Taip pat ga­li­mai vie­na stam­bi įmo­nė bu­vo at­si­sa­kiu­si sten­dų, kad tuo­me­ti­nis kan­di­da­tas ga­lė­tų ten iš­ka­bin­ti sa­vo sten­dus. Jū­sų įsta­ty­mo 175 straips­ny­je kal­ba­ma, kad tai bus ne­tei­sė­ta ir už tai gre­sia areš­tas ar lais­vės ap­ri­bo­ji­mas ir pa­na­šiai. Sa­ky­ki­te, ar ši­tas įsta­ty­mas, jei­gu jis bū­tų pri­im­tas, kon­kre­čiais at­ve­jais, ku­riuos aš pa­mi­nė­jau, bū­tų tai­ko­mas bū­tent to­kia ap­im­ti­mi, kaip jūs esa­te api­brė­žę.

E. JURKONIS. Iš tik­rų­jų įsta­ty­me yra nu­ma­ty­ta ne tik tie­sio­gi­nės nau­dos, šiuo at­ve­ju, kaip mes pa­pras­tai su­pran­ta­me, pi­ni­gi­nių lė­šų ga­vi­mas ar­ba pa­tei­ki­mas, bet ir vi­so­kiu bū­du už­mas­kuo­ta nau­da. Jei­gu tai pa­tek­tų į bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo lau­ką pa­gal fi­nan­sa­vi­mo dy­dį ir su­mą, ta­da taip.

PIRMININKĖ. Klau­sia K. Ma­siu­lis. Pra­šom.

K. MASIULIS (TS-LKDF). At­si­sa­kau, ačiū, ne­be­rei­kia.

PIRMININKĖ. At­si­sa­kė. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re, čia pra­de­da­ma siū­ly­ti sank­ci­jos… (Aš nuo jū­sų į kai­rę, pa­čia­me kam­pe, čia.) Pra­de­da­mos siū­ly­ti sank­ci­jos, pa­vyz­džiui, šiurkš­čiai pa­žei­dus Rin­ki­mų įsta­ty­mą, ir sank­ci­ja tik ta, kad to­je apy­gar­do­je už rink­tą as­me­nį par­ti­ja ne­gaus kaž­ko­kios sub­si­di­jos. Iš tik­rų­jų ar sub­si­di­jos ne­ga­vi­mas yra pa­kan­ka­mas už vie­ną vien­man­da­ti­nin­ką, ar pa­kan­ka­ma baus­mė par­ti­jai, nes tai iš tik­rų­jų ne­už­kar­dy­tų no­ro da­ly­vau­ti, ri­zi­kuo­ti pa­per­kant rin­kė­jus ar­ba įvai­riais bū­dais juos vei­kiant?

E. JURKONIS. Jei­gu ne­klys­tu, įsta­ty­mų pa­ke­te siū­lo­ma, kad jei­gu vie­nas iš par­ti­jos kan­di­da­tų rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu pa­da­ro šiurkš­tų pa­žei­di­mą, tai jo su­rink­ti bal­sai ne­skai­čiuo­ja­mi ir ta bal­sų su­ma yra ma­ži­na­ma sub­si­di­ja.

PIRMININKĖ. Klau­sia D. Gai­žaus­kas.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Aš čia, ačiū. Tie­siai žiū­rė­ki­te.

E. JURKONIS. Ma­tau, svei­ki.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ma­ne iš tik­rų­jų su­do­mi­no kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos pa­tai­sos. Į 8 straips­nį įde­da­te taip pat, nes apy­sun­kis nu­si­kal­ti­mas, nor­ma… Gal ga­li­te pa­sa­ky­ti, kas iš kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos sub­jek­tų tu­rės tei­sę, o kas pa­rei­gą vyk­dy­ti ty­ri­mus, tir­ti šiuos ga­li­mus nu­si­kal­ti­mus?

E. JURKONIS. Iš tik­rų­jų įsta­ty­mų lei­dė­jas, ma­tyt, ap­si­spręs, bet mes tu­ri­me uni­ver­sa­lią iki­teis­mi­nio ty­ri­mo įstai­gą, tai yra po­li­ci­ją. Ma­ny­čiau, kad šį spek­trą nu­si­kals­ta­mų vei­kų ji ga­lė­tų sėk­min­gai tir­ti.

PIRMININKĖ. Klau­sia J. Sa­ba­taus­kas. Ger­bia­mas Ju­liau, pra­šom. Jū­sų klau­si­mas. At­si­sa­ko­te? Tuo­met klau­sia A. Ma­zu­ro­nis.

A. MAZURONIS (MSNG). La­bai dė­kui. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, ma­ne, kaip ir ko­le­gą S. Gent­vi­lą, nu­ste­bi­no toks sank­ci­jų griež­ti­ni­mas. Lie­tu­vo­je po­li­ti­nių par­ti­jų vei­ki­mas jau da­bar yra reg­la­men­tuo­tas vie­nais iš griež­čiau­sių Eu­ro­pos Są­jun­go­je ga­lio­jan­čių įsta­ty­mų. Ir da­bar jūs dar pa­tei­kia­te to­kį pro­jek­tą, ku­rį skai­tant plau­kai ant gal­vos šiau­šia­si. Ne vie­ną kar­tą skai­tant te­ko pa­žiū­rė­ti į pa­va­di­ni­mą, apie ką mes ten šne­ka­me – apie or­ga­ni­zuo­tas nu­si­kals­ta­mas gru­puo­tes ar vis dėl­to apie po­li­ti­nes par­ti­jas?

Jei­gu taip fi­lo­so­fiš­kai jū­sų pa­klaus­čiau, kaip ma­no­te, gal­būt bū­tų daug pa­pras­čiau už­re­gist­ruo­ti vie­ną įsta­ty­mo pa­tai­są ir pa­ra­šy­ti, kad vi­si, ku­rie pri­klau­so po­li­ti­nėms par­ti­joms, a pri­ori yra kri­mi­na­li­niai nu­si­kal­tė­liai ir ga­li bū­ti tei­sia­mi lais­vės at­ėmi­mu, pa­vyz­džiui, iki ket­ve­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­me, ir ne­rei­kės tų vi­sų ki­tų pa­tai­sų, ku­rias čia jūs tei­kia­te. Nes su­si­da­ro toks vaiz­das, kad šian­dien da­ly­vau­ti po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me ir pri­klau­sy­ti ko­kiai nors po­li­ti­nei par­ti­jai jau yra nu­si­kal­ti­mas, ku­ris ga­li bū­ti bau­džia­mas ga­nė­ti­nai griež­tai. Dėl to, ką jūs čia pri­sta­tė­te, tai čia iš­vis plau­kai ant gal­vos šiau­šia­si.

E. JURKONIS. Aš ger­biu jū­sų nuo­mo­nę, bet ne­ga­lė­čiau jai pri­tar­ti. Iš tik­rų­jų tai yra nor­ma­li­zuo­tas ir hie­rar­chi­zuo­tas pa­siū­ly­mas nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės iki sank­ci­jų, nu­ma­ty­tų spe­cia­lia­ja­me įsta­ty­me, ju­ri­di­niam as­me­niui. Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, vis­kas yra ga­nė­ti­nai tik­rai įsta­ty­mų rė­muo­se, tik­rai ne­per­žen­giant žmo­gaus tei­sių, ir ne­var­žo nė vie­no Lie­tu­vos pi­lie­čio ga­li­my­bių da­ly­vau­ti po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me, jei­gu tik jis tu­ri to­kį no­rą.

PIRMININKĖ. Ir klau­si­mus už­bai­gia A. Anu­šaus­kas. Pra­šom.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re, šiaip jau, be abe­jo­nės, jei­gu yra ne­tei­sė­tas rė­mi­mas, rei­kia vi­sa tai api­brėž­ti įsta­ty­muo­se ir už­kar­dy­ti. Ta­čiau žmo­nės, ku­rie yra po­li­ti­nių par­ti­jų na­riai, mo­ka na­rio mo­kes­čius vie­naip ar ki­taip, kad ir ko­kio dy­džio jie bū­tų. Tai yra vi­siš­kai le­ga­lus bū­das rem­ti sa­vo po­li­ti­nę or­ga­ni­za­ci­ją. Ir aš ne­ži­nau, jūs pri­sta­ty­da­mas kal­bė­jo­te, kad tie, ku­rie mo­ka di­des­nius na­rio mo­kes­čius, tu­ri de­kla­ruo­ti tur­tą. Bet ir da­bar po­li­ti­kai, ku­rie mo­ka na­rio mo­kes­čius, šiaip ar taip de­kla­ruo­ja tą tur­tą. Aš ne­ži­nau, kur tas nau­ju­mas, kal­bant apie tuos di­des­nio na­rio mo­kes­čio mo­kė­to­jus? Kas čia to­kio at­si­ran­da nau­jo? Kur čia tas re­gu­lia­vi­mas?

E. JURKONIS. Iš es­mės jūs tei­sus. Kai kal­ba­me apie tam tik­rą su­re­gu­lia­vi­mą ir griež­ti­ni­mą, jei­gu de­kla­ruo­ja­mas da­ly­va­vi­mas po­li­ti­nia­me ju­dė­ji­me ir di­de­lio na­rio mo­kes­čio mo­kė­ji­mas, tai aš čia ne­ma­tau jo­kios grės­mės tam žmo­gui. Ki­ta ver­tus, ma­no gal­va, tai svei­kin­ti­nas da­ly­kas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju vi­ce­mi­nist­rui. Jūs at­sa­kė­te į vi­sų no­rin­čių pa­klaus­ti Sei­mo na­rių, klau­si­mus. Mo­ty­vai už ir prieš. Už kal­ba M. Ma­jaus­kas. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Iš tie­sų yra ge­rų da­ly­kų šia­me įsta­ty­me ir, man at­ro­do, apie juos dis­ku­tuo­ti rei­kia, yra ir ab­sur­diš­kų da­ly­kų – juos pri­ėmus bū­tų sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, kaip ap­skir­tai bū­tų įma­no­ma po­li­ti­nė veik­la. Vis tiek, kaip mi­nė­jau, dis­ku­tuo­ti rei­kia.

Pa­grin­di­nis svar­bus da­ly­kas, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, – ne baus­mės dy­dis, ku­rį čia ban­do­ma nu­sta­ty­ti ir di­din­ti, bet už­tik­rin­ti, kad baus­mės yra ne­iš­ven­gia­mos ir kad jų tai­ky­mas, tų bau­s­mių ir bau­dų, yra ga­na efek­ty­vus. Tai­gi ne baus­mės dy­dis, o jos ne­iš­ven­gia­mu­mas yra daug svar­bes­nis.

Ant­ras da­ly­kas, kas tu­ri bū­ti už­tik­rin­ta. Su­teik­da­mi dau­giau ga­lių Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai, bet ne­už­tik­rin­da­mi rei­ka­lin­gos kom­pe­ten­ci­jos, kad tos ga­lios bū­tų tai­ko­mos pro­tin­gai, pa­ma­tuo­tai ir at­sa­kin­gai, mes ri­zi­kuo­ja­me tu­rė­ti to­kią iš ri­kiuo­tės iš­ėju­sią pa­tran­ką, ku­ri ga­li pa­da­ry­ti dau­giau ža­los ne­gu kad re­a­lios nau­dos. Aš bal­suo­siu už, bet kvie­siu la­bai at­sa­kin­gai per dis­ku­si­ją iš­nag­ri­nė­ti kiek­vie­ną pa­kei­ti­mą, kad mes rin­ki­mų kam­pa­ni­joms ne­pa­da­ry­tu­me dau­giau ža­los ne­gu nau­dos.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – S. Gent­vi­las. Nė­ra. Tuo­met – A. Ma­zu­ro­nis.

A. MAZURONIS (MSNG). Dė­kui, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Su­tin­ku su M. Ma­jaus­ku, kad po­li­ti­nės sis­te­mos vei­ki­mo ir fi­nan­sa­vi­mo skaid­ru­mas yra bū­ti­na są­ly­ga tam, kad bū­tų pi­lie­čių pa­si­ti­kė­ji­mas po­li­ti­ne sis­te­ma, ki­ta ver­tus, žiū­rint į ar­gu­men­tus, da­ro­si keis­ta, kai tam­pa tam tik­ra po­pu­lia­ri nor­ma vi­suo­me­nė­je, kai po­pu­lia­res­nis tam­pa tas, ku­ris kuo dau­giau su­gal­vo­ja, kaip My­ko­las mi­nė­jo, kar­tais net ab­sur­diš­kų prie­mo­nių ar rei­ka­la­vi­mų, griež­ti­nan­čių po­li­ti­nių par­ti­jų veik­lą.

Ypač po sa­vi­val­dos rin­ki­mų ne vie­nas iš mū­sų, sė­din­čių čia, šio­je sa­lė­je, šne­kė­jo apie skir­tin­gą po­li­ti­nių par­ti­jų re­gu­lia­vi­mą ar vi­suo­me­ni­nių ko­mi­te­tų pro­ble­mą, ku­ri yra, bet vi­siškai ne­ina tuo ke­liu, kad ban­dy­tų su­vie­no­din­ti tų dvie­jų skir­tin­gų da­ri­nių, ku­rie abu da­ly­vau­ja po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me, vei­ki­mo są­ly­gas. Ei­na­ma prie­šin­gu ke­liu, dar la­biau griež­ti­nant po­liti­nių par­ti­jų veik­lą, ir tą veik­lą kar­tais da­rant ga­na su­dė­tin­gą, kom­pli­kuo­tą ar­ba be­veik ne­įma­no­mą.

Ger­bia­mi ko­le­gos, man at­ro­do, kad pri­im­da­mi to­kio po­bū­džio pa­tai­sas ir no­rė­da­mi bū­ti po­pu­lia­rūs ar de­monst­ruo­da­mi, ko­kie skaid­rūs mes čia vi­si šio­je sa­lė­je esa­me, at­si­dur­si­me to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je, kai po ki­tų sa­vi­val­dos rin­ki­mų ne 40 % rin­kė­jų bal­sų bus ga­vę vi­suo­me­ni­niai rin­ki­mų ju­dė­ji­mai, o bus 90–95 %, 85 %, o gal­būt ir 100 % bal­sų bus ga­vę vi­suo­me­ni­niai rin­ki­mų ju­dė­ji­mai, nes po­li­ti­nėms par­ti­joms veik­ti efek­ty­viai, skaid­riai ir taip, kad jos pa­siek­tų rin­kė­jus, bus fak­tiš­kai ne­įma­no­ma po to, ką mes čia šian­dien da­ro­me to­liau. Mes vi­si čia esa­me vie­nų ar ki­tų po­li­ti­nių par­ti­jų na­riai, tad, pri­ėmus to­kias įsta­ty­mo pa­tai­sas ir pa­si­klau­sius, ką šian­dien šne­kė­jo vi­ce­mi­nist­ras, man at­ro­do, ga­li­ma pa­da­ry­ti vie­ną da­ly­ką – ap­tver­ti Sei­mą tvo­ra, ir vi­si ži­no­si­me, už ką čia at­si­dū­rė­me po to­kio reg­la­men­ta­vi­mo.

Man at­ro­do, kad ku­rio­je nors vie­to­je pro­tin­gu­mo kri­te­ri­jus tu­rė­tų bū­ti. Dis­ku­tuo­ti gal­būt ir ga­li­ma, bet tuos ab­sur­diš­kus da­ly­kus, apie ku­riuos čia ne vie­nas iš mū­sų šian­dien šne­kė­jo­me, tik­rai rei­kė­tų iš­brauk­ti ir ei­ti tuo ke­liu, kad su­vie­no­din­tu­me vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo są­ly­gas kar­tu su po­li­ti­nių par­ti­jų, o ne dar la­biau griau­tu­me po­li­ti­nių par­ti­jų sis­te­mą, ku­ri šian­dien ir taip yra su­griau­ta, na, jei­gu ne iki pa­ma­tų, iki co­ko­li­nio aukš­to sie­nų tik­rai.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Pra­šom ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti dėl pa­grin­di­nio pro­jek­to – Bau­džia­mo­jo ko­dek­so XXVI sky­riaus pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1751 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­to ir ly­di­mų­jų.

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už – 54, prieš – 3, su­si­lai­kė 29. Tai­gi po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mų pro­jek­tams yra pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­lo­mi ko­mi­te­tai. Dėl pro­jek­tų Nr. XIIIP-3126, Nr. XIIIP-3127 ir Nr. XIIIP-3130 pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu yra siū­lo­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mais ko­mi­te­tais – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas bei Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Dėl pro­jek­tų Nr. XIIIP-3128, Nr. XIIIP-3129, Nr. XIIIP-3131 pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­mas Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mu ko­mi­te­tu – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. Dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-3132 pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu – Au­di­to ko­mi­te­tas ir pa­pil­do­mais ko­mi­te­tais ski­ria­mi Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas ir Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Svars­ty­mo da­ta pla­nuo­ja­ma pra­tęs­to­je pa­va­sa­rio se­si­jo­je.

 

15.36 val.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 7, 8, 95, 205, 206, 207 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir Kodek­so pa­pil­dy­mo 1003 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3468ES (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 7, 8, 95, 205, 206, 207 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1003 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3468. Vi­ce­mi­nist­ras tri­bū­no­je. Pra­šo­me pa­teik­ti.

E. JURKONIS. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, šis tei­sės ak­tų kei­ti­mo pa­ke­tas yra pa­reng­tas ko­or­di­nuo­jant ir ban­dant har­mo­ni­zuo­ti na­cio­na­li­nę tei­sę su Jung­ti­nių Tau­tų kon­ven­ci­jos prieš kan­ki­ni­mą ir ki­to­kį žiau­rų, ne­žmo­niš­ką, že­mi­nan­tį el­ge­sį rei­ka­la­vi­mais; taip pat sie­kiant įgy­ven­din­ti Jung­ti­nių Tau­tų ko­mi­te­to prieš kan­ki­ni­mą sis­te­mi­nio po­bū­džio re­ko­men­da­ci­jas Lie­tu­vai kri­mi­na­li­zuo­ti kan­ki­ni­mą kaip nu­si­kal­ti­mą; taip pat ge­riau už­tik­rin­ti bau­džia­mą­jį per­se­kio­ji­mą už už­sie­ny­je pa­da­ry­tus nu­si­kal­ti­mus, ypač sek­su­a­li­nio po­bū­džio ir smur­ti­nius; pri­si­dė­ti prie Eu­ro­pos Ta­ry­bos kon­ven­ci­jos dėl veiks­mų prieš pre­ky­bą žmo­nė­mis ge­res­nio įgy­ven­di­ni­mo pra­ple­čiant Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 7 straips­ny­je nu­ro­dy­tos uni­ver­sa­lios ju­ris­dik­ci­jos tai­syk­­les; su­de­rin­ti Bau­džia­mo­jo ko­dek­so nor­mas su di­rek­ty­vos dėl ko­vos su Są­jun­gos fi­nan­si­niams in­te­re­sams ken­kian­čiu suk­čia­vi­mu bau­džia­mo­sios tei­sės prie­mo­nė­mis nuo­sta­to­mis.

Kas yra siū­lo­ma? Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros ini­cia­ty­va siū­lo­ma įtrauk­ti į Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 7 straips­nio baig­ti­nį vei­kų, už ku­rias yra bau­džia­ma pa­gal tarp­tau­ti­nes su­tar­tis, są­ra­šą 1471 straips­nį – iš­nau­do­ji­mą pri­vers­ti­niam dar­bui ir pa­slau­goms. Tai yra spe­cia­lio­ji nor­ma (…) pre­ky­ba žmo­nė­mis. Iš tik­rų­jų pra­šy­tu­me… Nors bu­vo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, kad rei­kė­tų kri­mi­na­li­zuo­ti, įtrauk­ti tik­tai 1471 straips­nio 2 da­lį, ku­rio­je yra nu­ma­ty­ta di­des­nė sank­ci­ja, iš tik­rų­jų mes ma­ny­tu­me, kad rei­kė­tų įtrauk­ti ši­tą straips­nį vi­sa ap­im­ti­mi, nes jo ak­tu­a­lu­mas yra vis dėl­to di­de­lis. Čia pir­mas mo­men­tas.

Ant­ras. Taip pat iš­plės­ti baig­ti­nį są­ra­šą nu­si­kal­ti­mų, ku­rie yra nu­ma­ty­ti Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 8 straips­nio 3 da­ly­je. Už juos as­me­nys trau­kia­mi bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar ši vei­ka kri­mi­na­li­zuo­ta nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo vals­ty­bė­je. Tai lies­tų 135 straips­nį – sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas, 138 straips­nį – ne­sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas, 148 straips­nis – veiks­mų lais­vės var­žy­mas, 149 straips­nis (vi­sos ap­im­ties) – iš­ža­gi­ni­mas, 150 straips­nis – sek­su­a­li­nis prie­var­ta­vi­mas (vi­sos ap­im­ties), 151 straips­nis – pri­ver­ti­mas ly­tiš­kai san­ty­kiau­ti (vi­sos ap­im­ties) ir 152 straips­nis – ly­ti­nės aist­ros ten­ki­ni­mas pa­žei­džiant ne­pil­na­me­čio as­mens sek­su­a­li­nio ap­si­spren­di­mo lais­vę.

PIRMININKĖ. Vi­ce­mi­nist­re…

E. JURKONIS. Taip pat dėl ko­vos su Są­jun­gos fi­nan­si­niams in­te­re­sams ken­kian­čiu suk­čia­vi­mu bau­džia­mo­sios tei­sės prie­mo­nė­mis Lie­tu­vos bau­džia­ma­ja­me įsta­ty­me siū­lo­ma su­griež­tin­ti 205, 206 ir 207 straips­nių sank­ci­jas, tai yra ap­gau­lin­gas pra­ne­ši­mas apie ju­ri­di­nio as­mens veik­lą, kre­di­to pa­sko­los ir tiks­li­nės pa­ra­mos pa­nau­do­ji­mas ne pa­gal pa­skir­tį, kre­di­to­rinis suk­čia­vi­mas, sank­ci­jos siū­lo­mos iki ket­ve­rių me­tų. Nu­si­kal­ti­mai pa­ten­ka į apy­sun­kių nusikal­ti­mų ka­te­go­ri­jas. Pa­siū­ly­mas re­mia­si 2017 me­tų di­rek­ty­vos Nr. XIII-71 7 straips­nio 3 punk­tu, ku­ris nu­ma­to, kad už sun­kias ir di­de­lę ža­lą pa­da­riu­sias vei­kas ša­ly­se na­rė­se tu­rė­tų bū­ti nu­ma­ty­ta ne ma­žes­nė nei ket­ve­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo at­sa­ko­my­bė. Iš tik­rų­jų bu­vo gau­tos Sei­mo tei­si­nin­kų pa­sta­bos, kad di­rek­ty­vos nuo­sta­tos tu­rė­tų bū­ti įtvir­tin­tos spe­cia­lio­sio­mis tei­sės nor­mo­mis, ką mes ti­ki­mės ir pa­da­ry­ti, bet pra­šau šiam pro­jek­tui pri­tar­ti. Dėl jo bus dis­ku­tuo­ja­ma ko­mi­te­te.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­mą. Jū­sų klau­sia du Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis – K. Ma­siu­lis. Pra­šom.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš vis dėl­to ne­su­pra­tau, ką čia sie­kia­ma pa­da­ry­ti, nes ne­ma­nau, kad ten ne­bu­vo iš­ža­gi­ni­mo ar­ba ko­kio nors suk­čia­vi­mo pil­dant tarp­tau­ti­nius baus­mių do­ku­men­tus. Vi­sa tai juk bu­vo ar­ba kan­ki­ni­mas, tur­būt ir­gi bu­vo kri­mi­na­li­zuo­ja­mas… Kas vis dėl­to čia da­ro­ma, gal ga­lė­tu­mė­te kon­kre­čiai pa­sa­ky­ti, kan­ki­ni­mo at­ve­ju pa­da­ro­ma tas, ki­tu at­ve­ju tas?

E. JURKONIS. Iš tik­rų­jų pa­gal tarp­tau­ti­nius su­si­ta­ri­mus yra spek­tras nu­si­kals­ta­mų vei­kų. Pa­gal tarp­tau­ti­nę, pa­va­din­ki­me taip, bau­džia­mo­sios tei­sės te­ori­ją ir prak­ti­ką, jei­gu Lie­tu­vo­je žmo­gus pa­da­ro nu­si­kal­ti­mą ir už­sie­ny­je pa­da­ro nu­si­kal­ti­mą, žmo­gus, ku­ris pa­da­rė nu­si­kal­ti­mą už­sie­ny­je, Lie­tu­vos pi­lie­tis, ga­li bū­ti nu­baus­tas Lie­tu­vo­je, jei­gu ta ša­lis ir­gi tu­ri to­kį pa­tį nu­si­kal­ti­mo įver­ti­ni­mą. Bet yra iš­im­tys, ir jos šia­me 8 straips­ny­je yra iš­var­dy­tos, ka­da ne­pai­sant to, ar už­sie­nio vals­ty­bė­je ši­ta vei­ka ga­li bū­ti ne­kri­mi­na­li­zuo­ta, bet Lie­tu­vo­je ji­nai kri­mi­na­li­zuo­ta bet ko­kiu at­ve­ju ir jei­gu Lie­tu­vos pi­lie­tis, pa­vyz­džiui, ko­kio­je nors už­sie­nio ša­ly­je pa­da­rė sek­su­a­li­nį nu­si­kal­ti­mą, už ku­rį ten yra ne­bau­džia­ma, jis vis tiek bus bau­džia­mas Lie­tu­vo­je. Ši­tas spek­tras yra iš­plės­tas. Iš tik­rų­jų anks­čiau bu­vo kri­mi­na­li­zuo­tos tik sun­kes­nės sek­su­a­li­nių nu­si­kal­ti­mų da­lys, šiuo at­ve­ju kri­mi­na­li­zuo­ja­mos vi­sos.

PIRMININKĖ. Klau­sia P. Gra­žu­lis. Pra­šom.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re, Lie­tu­va tu­ri dar vie­ną var­dą – po­li­ci­nė vals­ty­bė, už kiek­vie­ną žings­nį yra bau­džia­ma. Gal iš tik­rų­jų rei­kė­tų… Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se yra vis­kas nu­ma­ty­ta, nu­ma­ty­tos baus­mės, bau­dos ir už kan­ki­ni­mus, ir už vi­sa ki­ta, kam to rei­kia? Gal jūs ge­riau per­žiū­rė­ki­te vi­są Bau­džia­mą­jį ko­dek­są ir švel­nin­ki­te baus­mes, nes lie­tu­viai jau čia ne­ga­li gy­ven­ti, iš­va­žiuo­ja iš Lie­tu­vos.

E. JURKONIS. Dė­ko­ju už pa­siū­ly­mą. Aš la­bai ti­kiuo­si, kad Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja spės dar šiais me­tais pa­reng­ti dek­ri­mi­na­li­za­vi­mo pro­jek­tą, tai yra ati­tin­ka­mų nu­si­kals­ta­mų vei­kų, ku­rios, mū­sų ma­ny­mu, ga­lė­tų bū­tų dek­ri­mi­na­li­zuo­tos. Ši­tas dar­bas vyks­ta. Dė­ko­ju jums už pa­sta­bą. La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, vi­ce­mi­nist­re. Jūs at­sa­kė­te į vi­sų no­rin­čių klaus­ti klau­si­mus. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­pa­gei­dau­ja. Pra­šau bal­suo­ti dėl tei­kia­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-3468.

Bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai: už – 67, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 16. Po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui yra pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: kaip pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas ne­nu­ma­to­mas. Svars­ty­mo da­ta – pra­tęs­to­je pa­va­sa­rio se­si­jo­je.

 

15.45 val.

Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 21, 22, 53, 54, 105, 188 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo, Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 272, 1891 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3469ES, Suėmimo vyk­dy­mo įsta­ty­mo Nr. I-1175 10 ir 45 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3470ES (pa­tei­ki­mas)

 

Kom­plek­si­nis dar­bo­tvarkės 2-7 klau­si­mas – Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 21, 22, 53, 54, 105, 188 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo, ko­dek­so pa­pil­dy­mo 272, 1891 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3469 ir jį ly­din­tis Su­ėmi­mo vyk­dy­mo įsta­ty­mo 10 ir 45 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3470. Pra­ne­šė­jas – vi­ce­mi­nist­ras E. Jur­ko­nis. Pra­šom.

E. JURKONIS. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, šiuo įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų tei­sės ak­tų pa­ke­tu yra siū­lo­ma har­mo­ni­zuo­ti Lie­tu­vos tei­sę su Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos di­rek­ty­va 2016 me­tų Nr. 800 dėl pro­ce­si­nių ga­ran­ti­jų vai­kams, ku­rie bau­džia­ma­ja­me pro­ce­se yra įta­ria­mie­ji ir kal­ti­na­mie­ji. Di­rek­ty­va nu­ma­to, kad vis dėl­to ši­tai ka­te­go­ri­jai įta­ria­mų­jų ir kal­ti­na­mų­jų tu­rė­tų bū­ti su­teik­tas pa­pil­do­mų tei­sių ka­ta­lo­gas, ku­ris pir­miau­sia ap­ima ga­li­my­bę bū­ti ly­di­mam at­sto­vų pa­gal įsta­ty­mą teis­mo po­sė­džiuo­se ir at­lie­kant ki­tus pro­ce­so veiks­mus, tei­sę į pri­va­tu­mo ap­sau­gą bei tei­sę gau­ti in­for­ma­ci­ją apie su juo su­si­ju­sią bau­džia­mo­jo pro­ce­so pa­dė­tį.

Kei­čia­mi Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 21 ir 22 straips­niai. Su­re­gu­liuo­ti at­sto­vo pa­gal įsta­ty­mą sky­ri­mo ne­pil­na­me­čiams tai­syk­les ir nu­sta­ty­ti šias pa­pil­do­mas tei­ses ne­pil­na­me­čių at­sto­vams pa­gal įsta­ty­mą: tei­sę ly­dė­ti at­sto­vau­ja­mą­jį as­me­nį vi­so bau­džia­mo­jo pro­ce­so me­tu ir tei­sę gau­ti in­for­ma­ci­ją apie ne­pil­na­me­čių tei­ses bau­džia­ma­ja­me pro­ce­se.

Kei­čia­mi Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 53, 54 straips­niai. Įtvir­tin­ti nau­ją ne­pil­na­me­čio ar kal­ti­na­mo­jo in­di­vi­du­a­laus ver­ti­ni­mo bau­džia­ma­ja­me pro­ce­se ins­ti­tu­tą ir šios pro­ce­dū­ros at­li­ki­mo są­ly­gas. In­di­vi­du­a­laus ver­ti­ni­mo me­tu bus įver­tin­ta ne­pil­na­me­čio, įta­ria­mo­jo ar kal­ti­na­mo­jo, as­me­ny­bė, jo ap­lin­ka, po­rei­kiai, ap­sau­gos, švie­ti­mo ir so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos sri­ty­se. In­di­vi­du­a­lus ver­ti­ni­mas pri­va­lės bū­ti at­lik­tas anks­čiau­sio­je pro­ce­so sta­di­jo­je ir jo iš­va­dos tu­rės įta­kos ir dėl kar­do­mo­sios prie­mo­nės sky­ri­mo, ir dėl baus­mės sky­ri­mo, ir dėl ki­tų prie­mo­nių.

Kei­čia­mi Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 272 ir 1891 straips­niai. Įtvir­ti­na­ma nuo­sta­ta, kad jei­gu ne­pil­na­me­tis yra su­lai­ky­tas ar­ba su­im­tas, jo ap­klau­sos pri­va­lo­mai tu­ri bū­ti fik­suo­ja­mos vaiz­do ir gar­so tech­ni­ka, pri­va­lo­mai. Anks­čiau tai bu­vo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tak­ti­kos klau­si­mas, šiuo at­ve­ju tai yra nu­sta­ty­tas im­pe­ra­ty­vas.

Kei­čia­mas Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 188 straips­nis. Nu­sta­to­ma šiuo re­gu­lia­vi­mu, kad iš ne­pil­na­me­čio ne­ga­li bū­ti iš­ieš­ko­mos iš­lai­dos, pa­tir­tos da­rant ne­pil­na­me­čio ver­ti­ni­mą.

Kei­čia­mas Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 105 straips­nis. Taip pat nu­ma­to­ma ne­pil­na­me­čio tei­sė į pa­pil­do­mą ir pa­kar­to­ti­nį svei­ka­tos pa­tik­ri­ni­mą, taip pat įtvir­ti­na­ma tai­syk­lė, kad ne­pil­na­me­tis, su­lau­kęs pil­na­me­tys­tės bū­da­mas su­im­tas, ne­tu­ri bū­ti lai­ko­mas su pil­na­me­čiais as­me­ni­mis, jei­gu tai ne­ken­kia kar­tu lai­ko­mų ne­pil­na­me­čių in­te­re­sams. Toks ter­mi­nas pail­gi­na­mas net iki 21 me­tų.

Iš es­mės šis pa­ke­tas šiek tiek pa­ge­ri­na ir har­mo­ni­zuo­ja mū­sų tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą su di­rek­ty­vo­je nu­ma­ty­to­mis są­ly­go­mis. Tiek.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, vi­ce­mi­nist­re. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti A. Anu­šaus­kas. Pra­šom.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re, jūs pa­mi­nė­jo­te vai­kus. Tai yra jau­nuo­liai iki 18 me­tų. Vis dėl­to jų nu­si­kals­ta­mu­mas au­ga. Kaip ži­no­me ir gir­dė­jo­me, ga­na žiau­rių nu­si­kal­ti­mų yra įvyk­do­ma ir ben­dra­am­žių at­žvil­giu. Šiuo at­ve­ju kal­ba­ma apie ne­pil­na­me­čio in­te­re­sų ap­sau­gą, jo pri­va­tu­mo ap­sau­gą, ta­čiau vis dėl­to ky­la klau­si­mas, o kaip dėl au­kų ap­sau­gos nuo tų, ku­rie da­ro to­kius nu­si­kal­ti­mus? Jų pri­va­tu­mas šiuo at­ve­ju, ma­ty­ti, bus dar la­biau ap­sau­go­tas, o kai kal­ba­me apie au­kas, daž­nai jos lie­ka ne­ap­sau­go­tos. Ar pa­da­riu­sių kar­tais ir sun­kius nu­si­kal­ti­mus to­kio pri­va­tu­mo ap­sau­ga vis dėl­to nė­ra per­tek­li­nė? Su­pran­tu, kad eu­ro­pi­nė di­rek­ty­va, gal ten ki­ti kri­te­ri­jai, bet vis dėl­to?

E. JURKONIS. Iš tik­rų­jų jūs vi­siš­kai tei­sus, tai yra eu­ro­pi­nės di­rek­ty­vos įgy­ven­di­ni­mas ir jo­je nu­ma­ty­tų rei­ka­la­vi­mų per­kė­li­mas. Čia dau­giau aš ne­tu­riu ką pa­ko­men­tuo­ti. Jūs esa­te tei­sus, au­koms dė­me­sį ir­gi rei­kė­tų skir­ti. Vi­siš­kai jums pri­ta­riu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, vi­ce­mi­nist­re. No­rin­čių iš­sa­ky­ti mo­ty­vus nė­ra. Pra­šom bal­suo­ti ir ap­si­spręs­ti dėl tei­kia­mų įsta­ty­mų pro­jek­tų.

E. JURKONIS. Dė­ko­ju Sei­mui.

PIRMININKĖ. Bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai: už – 67, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 12. Tai­gi po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mų pro­jek­tams Nr. XIIIP-3469 ir Nr. XIIIP-3470 yra pri­tar­ta. Kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas siū­lo­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo ne­nu­ma­to­ma. Svars­ty­mo da­ta siū­lo­ma pra­tęs­to­je pa­va­sa­rio se­si­jo­je.

 

15.53 val.

Vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių val­dy­mo įsta­ty­mo Nr. XI-1807 2 ir 29 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3478, Vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių val­dy­mo įsta­ty­mo Nr. XI-1807 1, 2, 5, 6, 43 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 432, 433 straips­niais įsta­ty­mo Nr. XIII-1871 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3479 (pa­tei­ki­mas)

 

Im­si­mės kom­plek­si­nio dar­bo­tvarkės 2-8.1 ir 2-8.2 klau­si­mo – tai Vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių val­dy­mo įsta­ty­mo Nr. XI-1807 2 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3478 ir Vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių val­dy­mo įsta­ty­mo Nr. XI-1807 1, 2, 5, 6, 43 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 432, 433 straips­niais įsta­ty­mo Nr. XIII-1871 2 strai­ps­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3479. Mums pa­tei­kia vi­ce­mi­nist­ras P. Mar­tin­kus. Pra­šom.

P. MARTINKUS. Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, no­rė­čiau la­bai trum­pai pri­sta­ty­ti pa­tį pa­kei­ti­mą. Vy­riau­sy­bė Sei­mui tei­kia sku­bos tvar­ka svars­ty­ti Vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių val­dy­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą, ku­rio es­mė yra už­tik­rin­ti ne­at­ly­gin­ti­ną duo­me­nų tei­ki­mą teikiant vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­slau­gas.

Pri­min­siu, kad 2017 m. gruo­džio 7 d. bu­vo pri­im­tas įsta­ty­mas, kad ne­at­ly­gin­ti­nai bus tei­kia­mi duo­me­nys biu­dže­ti­nėms įstai­goms. Pats įsta­ty­mas įsi­ga­lio­jo nuo šių me­tų sau­sio 1 die­nos. Ta­čiau įsi­ga­lio­jus iš tik­ro pa­ma­tė­me po­rą iš­šū­kių, dėl ku­rių ren­gia­mas šis pa­kei­ti­mas. Pir­mas yra dėl to, kad ne­bu­vo api­brėž­ta są­vo­ka „vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jos ir įstai­gos“. Da­bar­ti­nia­me pa­kei­ti­me duo­da­me nuo­ro­dą į tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, tei­sės ak­tų api­brėž­tą api­brė­ži­mą ir ati­tin­ka­mai pa­gal tai tu­rė­tų… Es­mi­nė pro­ble­ma bu­vo ta, kad ma­tė­me, kad net pri­va­tūs sub­jek­tai pra­šė su­teik­ti in­for­ma­ci­ją, nors pagal šio įsta­ty­mo ap­im­tį jie ne­tu­rė­tų gau­ti in­for­ma­ci­jos. Ma­to­me pro­ble­mą, kad jei­gu ne­bus pa­da­ry­tas pa­kei­ti­mas, vals­ty­bės biu­dže­te bus ga­na ne­ma­žai iš­lai­dų.

An­tra pro­ble­ma, su ku­ria su­si­dū­rė­me: da­bar­ti­nis kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mas nu­ma­to, kad kom­pen­suo­ja­ma tik kar­tą per me­tus, pa­tei­kus au­di­tuo­tas iš­va­das. Pa­kei­ti­mu no­ri­me su­da­ry­ti ga­li­my­bę Re­gist­rų cen­trui teik­ti tar­pi­nes ata­skai­tas ir de­kla­ruo­ti tam tik­ras iš­lai­das, kad vals­ty­bė ga­lė­tų kom­pen­suo­ti ei­na­mai­siais me­tais. Pa­vyz­džiui, jei­gu iš­lik­tų da­bar­ti­nis pa­kei­ti­mas, už 2019 me­tus bū­tų at­si­skai­ty­ta tik 2020 me­tų II–III ket­vir­tį, pra­ėjus pus­an­trų me­tų. Re­gist­rų cen­tras įgy­ven­di­na dau­gy­bę vals­ty­bei svar­bių pro­jek­tų ir val­do re­gist­rus, tad at­si­žvel­giant į tai, kad įmo­nė tu­ri daug in­ves­tuo­ti, nė­ra ga­li­my­bių nu­kel­ti pi­ni­gų srau­tus tiek to­li. Su ant­ruo­ju pa­kei­ti­mu bū­tent ir no­ri­me pa­keis­ti kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mą, kad ga­lė­tu­me grei­čiau re­a­guo­ti į tuos kaš­tus. Tai tiek trum­pai. Lauk­čiau klau­si­mų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me už pa­tei­ki­mą. Jū­sų no­ri klaus­ti tre­je­tas Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis klau­sia E. Pu­pi­nis. Pra­šom.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Tur­būt tai, kas už dy­ką, la­bai ge­rai, vi­siems pa­tin­ka, ta­čiau vėl­gi ar tai yra ne tas pats, kai mes iš vie­nos ki­še­nės per­ke­lia­me į ki­tą ir ta­da spren­džia­me, kaip įstai­gai kom­pen­suo­ti ne­gau­tas lė­šas? Ar ne­ma­no­te, kad pa­pras­tes­nė sis­te­ma gal­būt ir duo­me­nų ga­vi­mo po­žiū­riu bu­vo tau­pes­nė, kai tos ins­ti­tu­ci­jos, ku­rios pa­čios pra­šo duo­me­nų, ir už­si­mo­ka? Šiuo at­ve­ju ne toks di­de­lis spau­di­mas vals­ty­bės biu­dže­tui, nes da­bar iš­ei­na kaip ir ne­mo­ka­mai, bet ins­ti­tu­ci­ja tu­ri pro­ble­mų, nes at­si­skai­ty­mai vė­luo­ja. O jei­gu jau da­ry­tu­me vi­siems už dy­ką, gal­būt ir pri­va­čioms struk­tū­roms rei­kia teik­ti už dy­ką, nes tie pa­tys pi­ni­gai, ga­li­ma sa­ky­ti, cir­ku­liuo­ja vals­ty­bė­je, tad ver­slas gal­būt per mo­kes­čius mo­kės, tar­kim, tu­rės dau­giau pel­no ir per tuos mo­kes­čius su­mo­kės, nes ad­mi­nist­ra­vi­mas tam­pa ga­na su­dė­tin­gas – vie­ni mo­ka, ki­ti ne.

P. MARTINKUS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Vi­sų pir­ma dėl ins­ti­tu­ci­jų, ko­dėl joms tu­rė­tų bū­ti su­teik­ta ga­li­my­bė ne­at­ly­gin­ti­nai pa­teik­ti tuos duo­me­nis. Ma­to­me ir iš ke­lių, tai yra sa­vi­val­dybės ne­re­gist­ruo­ja ke­lių, nes jos ma­to ga­na di­de­les iš­lai­das. Ati­tin­ka­mai vėl­gi, jei­gu tu­ri­me vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas, jos tu­rė­tų su­si­tvar­ky­ti sa­vo re­gist­rus, ir iš da­lies čia yra mo­ty­vuo­ja­ma per tai. Su šiuo pa­kei­ti­mu tiks­li­na­me api­brė­ži­mą, kam yra kom­pen­suo­ja­ma ir kad kom­pen­suo­ja­ma yra tik toms įstai­goms ir or­ga­ni­za­ci­joms, ku­rios gau­na fi­nan­sa­vi­mą iš biu­dže­to – ar tai bus cen­tri­nio ar sa­vi­val­dy­bių. Mes kal­ba­me tik apie vals­ty­bi­nį fi­nan­sa­vi­mą, tai yra tas or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rios vien tik iš to gy­ve­na.

PIRMININKĖ. Klau­sia V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re, to­kia gry­nai prak­ti­nė pa­sta­ba. Įsta­ty­mas jau yra pri­im­tas, kad Re­gist­rų cen­tras duo­me­nis sa­vi­val­dy­bėms tu­rė­tų teik­ti ne­mo­ka­mai. Te­oriš­kai vis­kas gra­žu, o prak­tiš­kai yra taip: jei­gu sa­vi­val­dy­bė, pra­šy­da­ma duo­me­nų, ne­pa­ra­šo ke­lių di­de­lių raš­tų, dėl ko jai tų duo­me­nų rei­kia, tu­ri su­si­mo­kė­ti už tuos duo­me­nis. Klau­si­mas, ar ne­ga­lė­tų šiais elek­tro­ni­niais lai­kais bū­ti ko­kia nors var­ne­lė ar koks nors punk­tas pa­žy­mė­tas elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je, kad ne­rei­kė­tų ra­šy­ti pa­pil­do­mų raš­tų?

P. MARTINKUS. Dė­ko­ju už pa­sta­bą. Bū­ti­nai per­duo­siu Re­gist­rų cen­trui. Tik no­riu pri­min­ti, kad Re­gist­rų cen­tras pa­gal Vy­riau­sy­bės spren­di­mą yra per­duo­da­mas Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jai, bet ka­dan­gi mes tą pro­jek­tą ren­gė­me, ir tę­si­me sa­vo dar­bą. Bet pa­tį klau­si­mą bū­ti­nai per­duo­siu.

PIRMININKĖ. Klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re, vi­sos pe­ri­pe­ti­jos su Re­gist­rų cen­tru ir jo per­tvar­ka vy­ko iš da­lies to­dėl, kad bu­vo ne­pa­grįs­tai iš­pūs­ti įkai­niai. Sa­vi­val­dy­bėms tie įkai­niai at­ro­dy­da­vo są­ly­gi­nai di­de­li, o Vy­riau­sy­bei ne­at­ro­dys di­de­li vi­sa­me vals­ty­bės biu­dže­te. Ar ga­li­te mus šiek tiek už­tik­rin­ti iš pas­ta­ro­jo laik­me­čio re­for­mų, kiek nu­kri­to pa­grįs­ti Re­gist­rų cen­tro įkai­niai? Nes, pe­rė­mę tai į Vy­riau­sy­bės fi­nan­suo­ja­mą biu­dže­tą ir kom­pen­sa­vę vie­šų­jų įstai­gų pa­slau­gas, mes ga­li­me pra­ras­ti re­a­ly­bės jaus­mą, kiek iš tik­rų­jų tu­rė­tų kai­nuo­ti pa­slau­gos, den­giant jas iš cen­tri­nio biu­dže­to.

Ar ga­li­te pa­teik­ti pa­vyz­džių, kas pa­vy­ko per me­tus, pus­an­trų ma­ži­nant Re­gist­rų cen­tro ta­ri­fus ir įkai­nius?

P. MARTINKUS. Iš tos pu­sės pa­kan­ka­mai ne­ma­žai vie­šo­jo­je erd­vė­je bu­vo pa­teik­ta in­for­ma­ci­jos apie anks­čiau ne­gau­tas pa­ja­mas, tai yra bu­vo iden­ti­fi­kuo­ta, kad duo­me­nys bu­vo tei­kia­mi ne­at­ly­gin­ti­nai tiems, ku­rie ne­tu­rė­tų gau­ti, ar­ba už su­ma­žin­tą įkai­nį, ku­ris iš tik­rų­jų net ne­bu­vo nu­ma­ty­tas jo­kiuo­se tei­sės ak­tuo­se. Ati­tin­ka­mai čia es­mi­nis da­ly­kas yra bū­tent pa­ja­mų pa­di­di­ni­mo.

O dėl kon­kre­čių įkai­nių per­skai­čia­vi­mo, tai šiuo me­tu yra at­lie­ka­mas me­to­di­nis per­žiū­rė­ji­mas, įkai­niai bus per­žiū­rė­ti jau šiais me­tais, tai ati­tin­ka­mai, ka­dan­gi pa­gal tuos pa­čius įkai­nius tiek pri­va­čiam sek­to­riui, tiek ir vie­ša­jam yra tei­kia­mos pa­slau­gos, pa­gal ben­drą me­to­di­ką, ne­bus ko­kio nors kryž­mi­nio sub­si­di­ja­vi­mo ar ko nors pa­na­šaus. O dėl de­ta­les­nių skai­čių, aš gal­vo­ju, ge­riau­sia bū­tų, kad va­do­vas pri­sta­ty­tų ei­na­muo­sius dar­bus, bet, kaip mi­nė­jau, vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­kan­ka­mai bu­vo dis­ku­tuo­ta apie ma­to­mus ne­aiš­ku­mus, ne­skaid­ru­mus, ku­rie ir­gi bu­vo spren­džia­mi per me­tus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me vi­ce­mi­nist­rui. Mo­ty­vų nie­kas ne­pa­gei­dau­ja sa­ky­ti. Pra­šau bal­suo­ti ir ap­si­spręs­ti dėl tei­kia­mų įsta­ty­mų pro­jek­tų.

Bal­sa­vo 78 Sei­mo na­riai: už – 68, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 10. Tai­gi įsta­ty­mų pro­jek­tams yra pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai. Pa­grin­di­nis – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo nė­ra. Svars­ty­mo da­ta – bir­že­lio 25 die­na.

 

16.02 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­pil­dy­mo 3701 straips­niu, Ko­dek­so 3701, 589 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3477 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­pil­dy­mo 3701 straips­niu, ko­dek­so 3701, 589 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3477. Pa­tei­kia vi­ce­mi­nist­ras P. Mar­tin­kus. Pra­šom, vi­ce­mi­nist­re.

P. MARTINKUS. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, no­rė­čiau trum­pai pri­sta­ty­ti Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Jo pa­grin­di­nė es­mė yra per­kel­ti, nu­ma­ty­ti sank­ci­jas už Eu­ro­pos Są­jun­gos reg­la­men­tų pa­žei­di­mus. Mes kal­ba­me apie tris reg­la­men­tus: 2018/858 dėl mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių ti­po pa­tvir­ti­ni­mo ir rin­kos prie­žiū­ros, jis įsi­ga­lio­tų nuo 2020 m. rug­sė­jo 1 d., ki­ti du įsi­ga­lio­tų iš kar­to – reg­la­men­tas 2016/1628 ir reg­la­men­tas 168/2013.

Ko­dek­so pa­kei­ti­mu nu­ma­to­me nuo­bau­das už ne­si­lai­ky­mą… dėl trans­por­to prie­mo­nių ti­po pa­tvir­ti­ni­mo. Nu­ma­to­mos bau­dos bū­tų nuo 3 iki 4 tūkst. eu­rų už pir­mą pa­žei­di­mą ir už pa­kar­to­ti­nius pa­žei­di­mus – nuo 5 iki 6 tūkst. eu­rų. Ver­ta pa­žy­mė­ti, kad ši­tie pa­kei­ti­mai at­ei­na iš dy­zel­gei­to skan­da­lo ma­tant, kad ga­min­to­jų de­kla­ruo­ja­mi duo­me­nys vie­to­mis ne­ati­tin­ka re­a­lių fak­tų. Šio­mis bau­do­mis iš tik­ro sie­kia­ma at­gra­sy­ti, kad vis dėl­to prie­mo­nės ati­tik­tų vi­sus ti­po pa­tvir­ti­ni­mo do­ku­men­tus, ku­rie yra nu­ma­ty­ti pra­di­niuo­se ga­myk­lų do­ku­men­tuo­se.

Tiek trum­pai. Jei­gu bus klau­si­mų, mie­lai at­sa­ky­siu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, vi­ce­mi­nist­re. Jū­sų klau­sia S. Gent­vi­las. Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re, kaip Sei­mo na­riai nie­ko ne­su­pra­si­me iš aiš­ki­na­mo­jo raš­to, nes su­ra­šy­ti tik Eu­ro­pos reg­la­men­tai ir jo­kio prak­ti­nio pa­vyz­džio. Gal jūs ga­lė­tu­mė­te pa­aiš­kin­ti, nes iš dy­zel­gei­to ky­la ši­tie įpa­rei­go­ji­mai. Šiuo at­ve­ju kas už­si­i­ma, pa­vyz­džiui, Lie­tu­vo­je au­to­mo­bi­lių pa­tik­ri­ni­mu, ar nė­ra klas­to­ja­mas iš­me­ti­mas kie­tų­jų da­le­lių, nes nu­va­žia­vus at­lik­ti tech­ni­nę ap­žiū­rą iš es­mė ti­ria­mos tik smal­kės?

Tai yra kie­to­sios da­le­lės, be to, dar ir CO2 iš­me­ti­mai ir ki­ti da­ly­kai, kar­biu­ra­to­rių iš­ėmi­mai. Ar įkai­tus va­rik­liui ir pa­si­kei­tus iš­me­ti­mui kas nors kon­kre­čiai da­ro­ma, kad kon­tro­liuo­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos tu­rė­tų pa­jė­gu­mų iš­tir­ti to­kius da­ly­kus? Iš es­mės Lie­tu­vo­je šiuo me­tu trans­por­to prie­mo­nės nė­ra ti­ria­mos dėl jū­sų mi­ni­mo dy­zel­gei­to.

P. MARTINKUS. Ke­li es­mi­niai da­ly­kai. Ši­tas le­mia­mas bū­tų su­si­jęs tik su vi­siš­kai nau­jais au­to­mo­bi­liais, ku­rie yra ne­re­gist­ruo­ti, tai yra apie tuos au­to­mo­bi­lius, ku­rie jau va­ži­nė­ja gat­vė­se, ne­kal­ba­ma. Es­mi­nis ši­to pa­kei­ti­mo tiks­las yra tas, kai at­va­žiuo­ja au­to­mo­bi­liai, ku­rie yra vi­siš­kai nau­ji, ir jie bū­tų tik­ri­na­mi Lie­tu­vos trans­por­to sau­gos ad­mi­nist­ra­ci­jos, ku­ri yra prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos. Pa­gal tuos reg­la­men­tus yra nu­ma­ty­ta, kad bent pen­ki au­to­mo­bi­liai per me­tus bū­tų pa­tik­rin­ti, ar jie re­a­liai ati­tin­ka ga­min­to­jo de­kla­ruo­ja­mus ro­dik­lius. Čia mes kal­ba­me apie va­di­na­mų­jų dy­lerš­či­kų, ku­rie par­duo­da dar ne­re­gist­ruo­tus nau­jus au­to­mo­bi­lius, kon­tro­lę. Tų var­to­to­jų, ku­rie šian­dien va­ži­nė­ja gat­vė­se sa­vo au­to­mo­bi­liais, šis pa­kei­ti­mas iš tik­rų­jų ne­lies­tų. Čia kal­ba­ma tik apie vi­siš­kai nau­jų au­to­mo­bi­lių įve­ži­mą ir jų ati­tik­tį rei­ka­la­vi­mams.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų at­sa­kė­te į vi­sų no­rin­čių pa­klaus­ti klau­si­mus. Mo­ty­vai už – S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju mi­nis­te­ri­jai už pa­tei­ki­mą. Lyg ir no­rė­tų­si, kad tai pa­da­ry­tų Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja. Pri­min­siu, prieš tre­jus me­tus, kai dau­gu­mą lie­tu­vių ap­ga­vo „Volks­wa­gen“ kor­po­ra­ci­ja, ki­tos kor­po­ra­ci­jos, Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, pir­kė­jai ne­tu­rė­jo ga­li­my­bių kreip­tis dėl kom­pen­sa­ci­jų į „Volks­wa­gen“ kon­cer­ną. Vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos ne­bu­vo nu­ma­čiu­sios iš­me­ti­mo lyg­me­ns stan­dar­to, dėl to lie­tu­viai pir­kė­jai ne­ga­lė­jo pa­si­nau­do­ti mi­li­jar­di­nė­mis ga­li­my­bė­mis, ką pa­da­rė Ame­ri­kos pir­kė­jai, ką pa­da­rė Eu­ro­pos pir­kė­jai, ir tai, kaip su­pran­tu, lie­ka ir da­bar. Ne­ži­nau, ar ji bus iš­tai­sy­ta. Man at­ro­do, kad svei­kin­ti­na kon­tro­lė, ir la­bai pa­pra­šy­čiau ne­inant pa­pil­do­mai prie mik­ro­fo­no kaip pa­pil­do­mą įtrauk­ti Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vų prieš nė­ra. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Bal­suo­da­mi ap­si­spręs­ki­te dėl tei­kia­mo Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

Bal­sa­vo 72 Sei­mo na­riai: už – 69, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Įsta­ty­mo pro­jek­tui yra pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: kaip pa­grin­di­nis Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mą S. Gent­vi­las pa­siū­lė Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą. Ne­pri­eš­ta­rau­ja­me? Dė­ko­ju. Pa­pil­do­mu įra­šo­mas Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti pra­tęs­to­je pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Dė­ko­ju, vi­ce­mi­nist­re.

 

16.08 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2019 m. ko­vo 19 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1999 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VI (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3380 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-10.1 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2019 m. ko­vo 19 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VI (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3380. Kvie­čiu į tri­bū­ną… A. Pa­lio­nio ne­ma­tau, tai gal V. Ąžuo­las? Kas pa­teik­si­te pro­jek­tą?

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Siū­lo­me įtrauk­ti į dar­bų pro­gra­mą įsta­ty­mo pro­jek­tą dėl Kre­di­to uni­jų per­tvar­kos.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti M. Ma­jaus­kas. Ar dėl nu­ta­ri­mo, ar dėl pa­ties pro­jek­to?

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš jau nu­sprę­siu. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, jūs vi­sai ne­se­niai čia ra­gi­no­te ko­le­gas bal­suo­ti prieš klau­si­mų, ku­riuos tei­kia opo­zi­ci­ja, įtrau­ki­mą į dar­bų pro­gra­mą. Da­bar jūs pats čia sto­vi­te ir nie­kaip ne­ar­gu­men­tuo­ja­te, ko­dėl vis dėl­to rei­kia, pa­vyz­džiui, jū­sų pro­jek­tą įtrauk­ti į dar­bų pro­gra­mą. Tai gal ga­lė­tu­mė­te gal­būt pa­tiks­lin­ti ir pa­aiš­kin­ti, ko­dėl vis dėl­to jū­sų rei­kė­tų įtrauk­ti, o opo­zi­ci­jos, kaip ir siū­lė­te, ne­įtrauk­ti?

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Klau­si­mai tur­būt bū­na skir­tin­gi. Ne­ga­li­ma vi­sų klau­si­mų su­dė­ti į vie­ną vi­su­mą ir kiek­vie­nu klau­si­mu ap­si­spren­džia Sei­mo na­riai bal­suo­da­mi.

PIRMININKĖ. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Mo­ty­vai už, nė­ra kal­ban­čių, prieš – M. Ma­jaus­kas. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ne­ži­nau, ma­nęs ne­įti­ki­no ger­bia­mo­jo ko­le­gos pa­si­sa­ky­mas toks, sa­ky­čiau, ga­na at­mes­ti­nis, de­monst­ruo­jant jė­gos po­zi­ci­ją, kad mes, val­dan­čio­ji dau­gu­ma, ką no­ri­me, tą ir įtrau­kia­me, o štai jūs, opo­zi­ci­ja, sė­dė­ki­te ir ty­lė­ki­te. Man at­ro­do, to­kia ele­men­ta­ri ne­pa­gar­ba. Bū­tų iš tik­rų­jų gra­žu, kad bū­tų gra­žiai pri­sta­ty­tas klau­si­mas ir bū­tų tai­ko­mas tas pats prin­ci­pas. Kai val­dan­čio­ji dau­gu­ma no­ri įtrauk­ti į dar­bų pro­gra­mą klau­si­mą – įtrau­kia­me ir bal­suo­ja­me ben­dru su­ta­ri­mu. Kai opo­zi­ci­ja – ly­giai taip pat vien tik tam, kad bū­tų su­da­ry­ta ly­gi ga­li­my­bė pa­teik­ti klau­si­mus ir dis­ku­tuo­ti. Be jo­kios abe­jo­nės, vė­liau pri­imant klau­si­mus ga­li­ma ap­si­spręs­ti už ir prieš, bet įtrauk­ti į dar­bų pro­gra­mą, man at­ro­do, tie­siog bū­tų gra­žu. Ačiū.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Kaip My­ko­las sa­ko, rei­kė­tų tai­ky­ti vie­no­dus kri­te­ri­jus, tai aš ir no­riu tai­ky­ti juos vie­no­dus. No­riu, kad mū­sų, opo­zi­ci­jos, pro­jek­tai bū­tų pa­tei­kia­mi, ir to­dėl siū­lau ir ši­tam leis­ti bū­ti pa­teik­tam. Tik, aiš­ku, no­rė­čiau, kad val­dan­tie­ji tai­ky­tų ir­gi vie­no­dus prin­ci­pus, ne­truk­dy­tų opo­zi­ci­jai kar­tais svar­bius da­ly­kus, kar­tais ma­žiau svar­bius da­ly­kus įtrauk­ti. Bet dėl kerš­to, nors čia pa­juo­ka­vau be mik­ro­fo­no, kad ker­šy­si­me, aš tik­rai siū­lau ne­ker­šy­ti val­dan­tie­siems, o pri­tar­ti klau­si­mo įtrau­ki­mui.

PIRMININKĖ. Gra­žu. Pra­šom bal­suo­ti ir ap­si­spręs­ti po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 80 Sei­mo na­rių: už – 75, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Tai­gi po pa­tei­ki­mo yra pri­tar­ta.

Svars­ty­mas. Ar bus kal­ban­čių? Nė­ra. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Pa­gei­dau­ja­te bal­suo­ti? Pra­šom. Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 78 Sei­mo na­riai: už – 71, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 7. Tai­gi po svars­ty­mo yra pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Ar bus kal­ban­čių dėl mo­ty­vų? Nie­kas ne­si­re­gist­ra­vo­te? Pra­šom. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Pra­šom bal­suo­ti.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 78 Sei­mo na­riai: už – 72, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 6. Tai­gi Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3380) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.14 val.

Kre­di­to uni­jų įsta­ty­mo Nr. I-796 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3364 (pa­tei­ki­mas)

 

Kre­di­to uni­jų įsta­ty­mo 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3364. Kvie­čiu V. Ąžuo­lą jį pa­teik­ti.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Šio įsta­ty­mo pro­jek­tu yra sie­kia­ma pa­to­bu­lin­ti tam tik­ras esa­mo re­gu­lia­vi­mo nuo­sta­tas, sie­kiant, kad bū­tų už­tik­rin­tos ge­res­nės kre­di­to uni­jų na­rių po­zi­ci­jos su­si­grą­ži­nant uni­jų pa­jus. La­bai trum­pai kal­bant, jei­gu uni­ja tais me­tais pa­ty­rė nuos­to­lių, tai grą­ži­nant pa­jus taip pat bū­tų iš da­lies iš­skai­čiuo­ti tie nuos­to­liai, o jei­gu tie me­tai bu­vo ge­res­ni, pel­nin­ges­ni, tai bū­tų ana­lo­giš­kai ir pri­de­da­ma iš­ei­nant su tais… Tai yra dau­giau dėl to, kad pa­di­din­tu­me kre­di­to uni­jų lanks­tu­mą ir kon­ku­ren­cin­gu­mą rin­ko­je.

PIRMININKĖ. No­ri klaus­ti M. Ma­jaus­kas. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, ar ga­lė­tu­mė­te šiek tiek apie kre­di­to uni­jų sis­te­mą pa­aiš­kin­ti? Kiek šiuo me­tu vei­kia tų kre­di­to uni­jų ir kaip jos ga­li su­da­ry­ti kon­ku­ren­ci­ją, ypač ra­jo­nuo­se, re­gio­nuo­se, fi­nan­si­nių pa­slau­gų tei­kė­jams, kaip kad ra­šo­te aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te?

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Šiuo me­tu vei­kia virš 60 kre­di­to uni­jų ir si­tu­a­ci­ja yra to­kia, kad, de­ja, bet re­gio­nuo­se, kai ku­riuo­se ra­jo­nuo­se jos yra fak­tiš­kai vie­nin­te­lės tei­kian­čios ban­ki­nes pa­slau­gas, nes dau­ge­lis di­džių­jų ban­kų sky­rius ma­siš­kai už­da­ro ir žmo­nės ele­men­ta­riai ne­ga­li at­ei­ti net va­liu­tos pa­si­keis­ti. Bū­tent kad šią sri­tį rei­kia stip­rin­ti, tie pa­kei­ti­mai su tuo taip pat su­si­ję.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sų no­rin­čių pa­klaus­ti klau­si­mus. Mo­ty­vų iš­sa­ky­ti nie­kas ne­pa­gei­dau­ja.

Pra­šau ap­si­spręs­ti po pa­tei­ki­mo dėl Kre­di­to uni­jų įsta­ty­mo 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 77 Sei­mo na­riai: už – 69, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 8. Po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-3364 pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: kaip pa­grin­di­nis – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo nė­ra. Svars­ty­mo da­ta – bir­že­lio 25 die­na.

 

16.17 val.

Sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pa­ja­mų nu­sta­ty­mo me­to­di­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-385 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2829 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pa­ja­mų nu­sta­ty­mo me­to­di­kos įsta­ty­mo 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2829. Pra­ne­šė­jas – J. Ole­kas. Pra­šom, ko­le­ga.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke.

Ger­bia­mi ko­le­gos, tur­būt vi­si su­tin­ka­me, kad bū­ti­na su­da­ry­ti są­ly­gas, kad sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų dy­dis pri­klau­sy­tų nuo eko­no­mi­nės veik­los re­zul­ta­tų ir kad sa­vi­val­dy­bės bū­tų su­in­te­re­suo­tos vi­so jų biu­dže­tams ten­kan­čio gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio au­gi­mu. Bū­tent gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio au­gi­mo ga­li­my­bė yra di­džiau­sias sti­mu­las sa­vi­val­dy­bėms ska­tin­ti ver­slą ir in­ves­ti­ci­jas, nes kuo dau­giau ge­rai ap­mo­ka­mų dar­bo vie­tų bus su­ku­ria­ma, tuo di­des­nės bus gy­ven­to­jų pa­ja­mų įplau­kos į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą.

De­ja, šį ge­rai vei­kian­tį pa­grin­di­nį sti­mu­lą iš­krai­pė kai ku­rie spren­di­mai, ku­rie ne tik kad ne­di­di­no, bet iš es­mės žlug­dė sa­vi­val­dy­bių mo­ty­va­ci­ją. Sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pa­ja­mų nu­sta­ty­mo me­to­di­kos įsta­ty­me iki 2018 me­tų ga­lio­jo nuo­sta­ta, kad jei­gu Sei­mas ar Vy­riau­sy­bė pri­ima spren­di­mus, ku­rie ma­žin­tų sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pa­ja­mas, sa­vi­val­dy­bių pa­ja­mų ne­tek­tys kom­pen­suo­ja­mos 100 %, ati­tin­ka­mai pa­di­di­nant sa­vi­val­dy­bėms ten­kan­čią gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio da­lį.

Ta­čiau nuo 2018 me­tų įsta­ty­me įtei­sin­ta la­bai ne­pa­lan­ki sa­vi­val­dy­bėms nuo­sta­ta, kad gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ne­tek­tis sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tai ir vals­ty­bės biu­dže­tas pa­si­da­li­na po 50 %, nors vi­sų sa­vi­val­dy­bių sa­va­ran­kiš­ki biu­dže­tai net še­šis kar­tus ma­žes­ni už vals­ty­bės biu­dže­tą. Nuo 2019 me­tų gy­ven­to­jų mo­kes­čių sis­te­mos per­tvar­ka žen­kliai ma­ži­na gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį, dau­giau pi­ni­gų lie­ka žmo­nių ki­še­nė­se, ir di­dė­jant var­to­ji­mui da­lis šių pi­ni­gų grįš į biu­dže­tą per var­to­ji­mo mo­kes­čius. Ti­kė­ti­na, kad vals­ty­bės biu­dže­tas di­des­niu var­to­ji­mu pa­dengs nuos­to­lius dėl gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio su­ma­ži­ni­mo, o sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tams teks vi­sa nuos­to­lio naš­ta.

Toks ne­pro­por­cin­gas nuos­to­lių pa­si­da­li­ji­mas le­mia, kad sa­vi­val­dy­bių įplau­kos iš gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio žen­kliai ma­žė­ja 2019 me­tais. Nors įsta­ty­me yra nu­ma­ty­ta kom­pen­suo­ti sa­vi­val­dy­bių pa­ja­mų ma­žė­ji­mą, tai men­ka pa­guo­da sa­vi­val­dy­bėms – nu­li­nis au­gi­mas fak­tiš­kai reiš­kia ma­žė­ji­mą, nes sa­vi­val­dy­bių sa­va­ran­kiš­kų funk­ci­jų kaš­tai au­ga dėl in­flia­ci­jos. Pa­žy­mė­ti­na, kad vi­sų ki­tų sek­to­rių fi­nan­sa­vi­mas au­ga ir tik vie­nin­te­lio sa­vi­val­dos sa­va­ran­kiš­kų funk­ci­jų sek­to­riaus fi­nan­sa­vi­mas ne­di­dė­ja. Sa­vi­val­dy­bių pa­grin­di­nio pa­ja­mų šal­ti­nio gy­ven­to­jų pa­ja­mų ma­ži­ni­mas ne tik ma­ži­na sa­vi­val­dy­bių ga­li­my­bes ge­rin­ti tei­kia­mų vie­šų­jų pa­slau­gų ko­ky­bę, bet bū­tent ir pa­ker­ta sa­vi­val­dy­bių mo­ty­va­ci­ją au­gin­ti pa­ja­mas. Kam steng­tis pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jas, ska­tin­ti ver­slą, jei cen­tri­nė val­džia bet ka­da ga­li at­im­ti da­lį sa­vi­val­dy­bių pa­ja­mų?

Dėl nu­ma­ty­to ir to­les­nio ne­ap­mo­kes­ti­namo pa­ja­mų dy­džio di­di­ni­mo nuo 2020 ir 2021 me­tų gre­sia il­ga­lai­kis sa­vi­val­dy­bių pa­ja­mų įšal­dy­mas. Fak­tiš­kai grįž­ta­me į tą pa­čią pa­dė­tį, kaip ir iki 2018 me­tų, kai ma­ži­nant ben­dro­sios do­ta­ci­jos kom­pen­sa­ci­ją bu­vo at­ima­mas sa­vi­val­dy­bių pa­ja­mų na­tū­ra­lus au­gi­mas ir dau­ge­lio ma­žes­nių sa­vi­val­dy­bių pa­ja­mos fak­tiš­kai ne­au­go nuo 2009 me­tų. Da­bar na­tū­ra­lus sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jų pa­ja­mų įplau­kų au­gi­mas, su­si­da­ran­tis dėl dar­bo už­mo­kes­čio ir už­im­tu­mo au­gi­mo, at­ima­mas ma­ži­nant gy­ven­to­jų pa­ja­mų ba­zę ir ne­pa­kan­ka­mai kom­pen­suo­jant mo­kes­čių ba­zės ma­ži­ni­mą.

At­kreip­ti­nas dė­me­sys, jog ki­tais me­tais gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ba­zės ma­ži­ni­mas sa­vi­val­dy­bėms ap­skri­tai ne­bus kom­pen­suo­ja­mas, nes sa­vi­val­dy­bėms ten­kan­čio gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio da­lis ne­be­sie­kia 50 %. Ši da­lis su­ma­žė­jo dėl mo­kes­čių per­tvar­kos įta­kos, o tai reiš­kia, jog dėl ne­ap­mo­kes­ti­na­mo pa­ja­mų dy­džio di­di­ni­mo su­si­da­ran­ti gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ne­tek­tis vals­ty­bės biu­dže­tui jau vir­šys 50 %. To­dėl pa­gal Sa­vi­val­dos biu­dže­to pa­ja­mų nu­sta­ty­mo me­to­di­kos įsta­ty­mo nu­ma­ty­tą for­mu­lę sa­vi­val­dy­bėms kom­pen­sa­ci­ja ne­bus nu­ma­ty­ta.

Mo­ty­va­ci­jos ne­be­lie­ka, nes sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pa­ja­mos ne­augs ar­ba augs la­bai ne­žy­miai, net esant ge­riems eko­no­mi­nės veik­los re­zul­ta­tams sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je. No­rint mo­ty­vuo­ti sa­vi­val­dy­bes ir stip­rin­ti jų fi­nan­si­nį sa­va­ran­kiš­ku­mą, bū­ti­na už­tik­rin­ti jų pa­ja­mų šal­tinių sta­bi­lu­mą ir taip su­da­ry­ti pa­ja­mų au­gi­mo ga­li­my­bes, to­dėl siū­lo­me pa­keis­ti ga­lio­jan­čio Sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pa­ja­mų nu­sta­ty­mo me­to­di­kos įsta­ty­mo 10 straips­nio 1 da­lies 1 punk­te esan­čią for­mu­lę ir vie­toj 0,5 įra­šy­ti ko­e­fi­cien­tą 0,2.

Ko­e­fi­cien­to su­ma­ži­ni­mas iki 0,2 leis­tų tei­sin­giau kom­pen­suo­ti sa­vi­val­dy­bėms gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ne­tek­tį ir už­tik­rin­tų di­des­nį sa­vi­val­dy­bių pa­ja­mų iš gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio sta­bi­lu­mą bei šių pa­ja­mų au­gi­mo ga­li­my­bę ge­rė­jant eko­no­mi­niams ro­dik­liams. Kar­tu bū­tų įgy­ven­din­ta ir Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo pla­no prie­mo­nė – Sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų, mo­kes­čių ir ki­tų pa­ja­mų su­rin­ki­mo su­da­ry­mo tvar­kos mo­de­lis, ku­ris mo­ty­vuo­tų sa­vi­val­dy­bes siek­ti su­tar­tų re­gio­no eko­no­mi­nių ir so­cia­li­nių po­ky­čių.

Ger­bia­mi ko­le­gos, šį mū­sų pa­siū­ly­mą stip­riai pa­lai­ko ir Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja, to­dėl siek­da­mas glau­des­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo su sa­vi­val­dy­bė­mis kvie­čiu pa­lai­ky­ti pa­teik­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų klau­sia pen­ke­tas Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis – E. Pu­pi­nis. Pra­šom.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs tik­rai pa­sa­kė­te, kad tei­sin­giau kom­pen­suo­tų, ne tei­sin­gai, bet tei­sin­giau, nes sa­kė­te ir pa­tys, kad iki 2018 me­tų bu­vo to­kia nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, kad jei­gu Vy­riau­sy­bė ir Sei­mas pri­ima ko­kius nors spren­di­mus, ma­ži­nan­čius pa­ja­mų mo­kes­čius ar­ba di­di­nan­čius sa­vi­val­dy­bių naš­tą, sa­vi­val­dy­bėms tai kom­pen­suo­ja­ma. Ir teis­mi­nė prak­ti­ka bu­vo anks­čiau, tarp kit­ko, va­do­vau­jant vie­nam iš Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos bu­vu­sių va­do­vų B. Ro­pei, ne kar­tą bu­vo kreip­ta­si į teis­mą ir bu­vo pri­pa­žin­ta, kad vi­si spren­di­mai, ku­rie pri­ima­mi vals­ty­bės ar­ba Sei­mo var­du, tu­ri bū­ti kom­pen­suo­ja­mi sa­vi­val­dai. Ko­dėl ne­si­ryž­ta­te ra­šy­ti, kad kom­pen­suo­ja­ma šim­tu nuo­šim­čių, o ra­šo­te 20 % nuo to, ką so­li­da­riai pri­ėmė vals­ty­bė ir pa­blo­gi­no si­tu­a­ci­ją sa­vi­val­dy­bė­se? Ačiū.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga, aš su­tik­čiau ir su to­kiu pa­siū­ly­mu, bet at­si­žvelg­da­mas į Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nę, ku­ri siū­lė 50 % pa­si­da­lin­ti, ir at­si­žvelg­da­mas į tai, kad sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tai su­da­ro maž­daug apie šeš­ta­da­lį vals­ty­bės biu­dže­to, pa­lik­ti pro­por­ci­ją bent 80 ir 20. Gal­būt at­ei­ty­je ga­lė­si­me su­grįž­ti prie eg­zis­ta­vu­sios for­mu­lės iki 100 % kom­pen­sa­vi­mo.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Kup­čins­kas.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, iš tik­rų­jų, ma­tyt, tam tik­roms įsta­ty­mo nuo­sta­toms rei­kia lai­ko su­si­gu­lė­ti ar­ba aki­vaiz­džių įro­dy­mų ir pa­vyz­džių, kad jos yra veiks­min­gos ir tei­gia­mos. Da­bar jū­sų ko­le­gos iš ki­tos pu­sės tei­kia al­ter­na­ty­vų pro­jek­tą, tai yra dėl 70 ir 30 %. Ar ma­no­te, kad vis dėl­to tai, ką mes tei­kė­me prieš biu­dže­to tvir­ti­ni­mą, pa­si­ro­dė, bu­vo tei­sin­ga? Vis dėl­to sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų da­lis vals­ty­bės biu­dže­te su­da­ro be­veik 20 % ir yra lo­giš­ka, ką mes siū­lė­me. Gal­būt jau tu­ri­te duo­me­nų, ko­kia iš tik­rų­jų si­tu­a­ci­ja sa­vi­val­dy­bė­se, gal Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja jau pa­tei­kė, kiek yra ne­tek­čių, nes jau ta­da prieš biu­dže­to tvir­ti­ni­mą bu­vo prog­no­zuo­ja­ma, kad 48 sa­vi­val­dy­bės ne­teks GPM da­lies, prog­no­zuo­ja­mos GPM da­lies, dėl mo­kes­čių re­for­mos?

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Iš tik­rų­jų aš pri­ta­riu jū­sų po­zi­ci­jai. Mes ban­do­me, čia yra ne pir­mas kar­tas, kai siū­lo­me to­kią for­mu­luo­tę ir naš­tos pa­si­da­li­ni­mą, ta­čiau pa­gal ben­drą skai­čia­vi­mą ne­tek­tys dėl mo­kes­ti­nių pa­kei­ti­mų per me­tus tu­rė­tų bū­ti apie 200 mln. Jei­gu 50 ir 50, tai yra 100 mln., sa­vi­val­dy­bėms tai di­de­li pi­ni­gai. Ka­dan­gi jau ar­tė­ja­me prie pir­mo­jo pus­me­čio, ma­tyt, apie 40 mln. šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bės yra ne­te­ku­sios iš to, ką bū­tų ga­vu­sios pa­gal anks­čiau eg­zis­ta­vu­sią tvar­ką.

PIRMININKĖ. Klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, ar ga­lė­tu­mė­te pa­aiš­kin­ti, kaip su­gal­vo­jo­te pa­si­da­li­ni­mą 80 ir 20, nes, jei­gu tei­sin­gai su­pran­tu, jei­gu sa­vi­val­dy­bei yra ma­ži­na­mos funk­ci­jos, tai tu jai ga­li ma­žin­ti ir pa­ja­mas. Šiuo at­ve­ju mes kal­ba­me apie si­tu­a­ci­jas, kai funk­ci­jų ne­ma­žė­ja, bet yra ma­ži­na­mos pa­ja­mos, ku­rias gau­na sa­vi­val­dy­bė. Kri­zės at­ve­ju jo­kių Sei­mo spren­di­mų nė­ra, tos pa­ja­mos tie­siog ma­žė­ja, nes trau­kia­si eko­no­mi­ka. Šiuo at­ve­ju mes kal­ba­me apie va­li­nius są­mo­nin­gus Sei­mo spren­di­mus su­ma­žin­ti pa­ja­mas, ne­ma­ži­nant funk­ci­jų, ku­rias at­lie­ka sa­vi­val­dy­bė. Ko­dėl ne 100 % iš vals­ty­bės biu­dže­to, ko­dėl 80 ir 20 %?

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū už klau­si­mą. Aš pri­sta­ty­da­mas lyg ir ban­džiau pa­sa­ky­ti, kad, ma­no su­pra­ti­mu, bū­tų tei­sin­ga, kad bū­tų se­no­ji tvar­ka ir bū­tų kom­pen­suo­ja­ma 100 %. Bet ka­dan­gi to­kio su­si­ta­ri­mo pa­siek­ti ne­pa­vy­ko ir li­ko tik Vy­riau­sy­bės pri­mes­tas 50 ir 50, tai da­bar lo­gi­ka yra to­kia, kad rei­kia ženg­ti pir­mą­jį žings­nį. 20 ir 80 tai yra maž­daug san­ty­kis sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų ir vals­ty­bės biu­dže­to. Iš bė­dos ir iš su­pra­ti­mo, iš pa­si­au­ko­ji­mo sa­vi­val­dy­bės su­tik­tų, jei­gu toks pa­si­skirs­ty­mas bū­tų, to­dėl to­kį pa­siū­ly­mą mes ir tei­kia­me.

PIRMININKĖ. Klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Juo­zai, la­bai taik­lus pa­siū­ly­mas. Ma­no skai­čia­vi­mai ro­do, kad per pen­ke­rius me­tus nuo pa­di­din­to NPD įve­di­mo sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tai ne­teks 1,3 mlrd. eu­rų GPM lė­šų. Žiū­rint šių me­tų biu­dže­tą, PSDF biu­dže­tas ūg­te­lė­jo be­veik 10 %, o sa­vi­val­dy­bių GPM su­rin­ki­mas – vos 1 %. Mes čia aki­vaiz­džiai pa­da­rė­me klai­dą ir val­dan­tie­ji, ku­rie ža­dė­jo re­gio­nams fi­nan­si­nį sta­bi­lu­mą, aki­vaiz­džiai me­la­vo, ki­taip ta­riant. Jū­sų pa­siū­ly­mas tu­rė­tų bū­ti 100 %, bet ma­no pa­siū­ly­mas dar ir klaus­ti, ar Vy­riau­sy­bė ne­sko­lin­ga re­gio­nams ir už šiuos me­tus, kas yra apie 160 mln. eu­rų ne­tek­tų pa­ja­mų.

J. OLEKAS (LSDPF). Kaip čia skai­čiuo­si­me. Ma­te­ma­ti­ka yra toks da­ly­kas, ku­riam ga­li­ma pri­tai­ky­ti įvai­rius skai­čia­vi­mo bū­dus ir at­sa­ko­my­bę. Iš tik­rų­jų, ką jūs sa­ko­te, per pen­ke­rius me­tus 1 mln. 300 tūkst., aš sa­kiau, kad per me­tus maž­daug apie 200, tai per penkerius me­tus bū­tų mi­li­jo­nas. Ga­na ar­ti­mi mū­sų skai­čia­vi­mai. Ka­dan­gi dar pra­ėjo tik pus­me­tis, tai aš ma­nau, kad šių me­tų pir­mo­jo pus­me­čio ne­tek­tis ga­lė­tų bū­ti maž­daug apie 40 mln. Žiū­rint į at­ei­tį, jei­gu mes ne­pa­kei­si­me tos for­mu­lės, tai taip, toks pa­si­da­li­ji­mas iš­liks, to­dėl mū­sų siū­ly­mas ir yra, kad su­grįž­tu­me į to­kį tar­pi­nį bent jau amor­ti­zuo­jan­tį va­rian­tą ir pa­skirs­ty­tu­me 20 ir 80 ir tų nuos­to­lių ne­už­kar­tu­me sa­vi­val­dy­bėms, jų at­sa­ko­my­bei, nes funk­ci­jų, kaip mi­nė­jo­te ir jūs, ir ki­ti klau­sian­tys ko­le­gos, tik­rai sa­vi­val­dy­bėms ten­ka dau­giau ir vi­są lai­ką vien tik dėl eko­no­mi­jos ne­ga­li­ma tų funk­ci­jų fi­nan­suo­ti.

PIRMININKĖ. Bai­gia klau­si­mus S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga eu­ro­par­la­men­ta­re…

J. OLEKAS (LSDPF). Dar ne.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Čia kai ku­rie ko­le­gos, taip pat ir jūs, sa­kė­te, kad sa­vi­val­dy­bė­se jau­čia­ma fi­nan­si­nė saus­ra. Funk­ci­jos ne tik lie­ka tos pa­čios, bet ir iš­si­ple­čia tiek švie­ti­mo pa­slau­go­mis, tiek so­cia­li­nė­je, tiek me­di­ci­nos sri­ty­se, taip pat sa­vi­val­dy­bės iš­lai­ko vie­ną ar ki­tą sri­tį. Kaip jūs ma­no­te, koks bus Vy­riau­sy­bės at­sa­ky­mas, nes čia rei­kės at­si­klaus­ti jos nuo­mo­nės, ir ko­dėl prieš bal­sa­vi­mą mes ne­ma­to­me nei val­dan­čių­jų klau­si­mų, nei, ma­tyt, kal­bų dėl mo­ty­vų? Bet jie tur­būt pa­si­ren­gę bal­suo­ti ki­taip, tar­si reng­da­mie­si al­ter­na­ty­viam jų pa­čių pro­jek­tui su ki­tais skai­čia­vi­mais?

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū už klau­si­mus. Tik­rai te­ko per šį pus­me­tį ap­va­žiuo­ti ne­ma­žai sa­vi­val­dy­bių ir jos tą klau­si­mą la­bai ašt­riai kė­lė. Drus­ki­nin­kuo­se, Anykš­čiuo­se, Ku­piš­ky­je, Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne, Šiau­lių ra­jo­ne ir ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se žmo­nės iš tik­rų­jų ma­to, kad tai yra ne­tei­sin­gas po­el­gis, to­dėl mes ir siū­lo­me.

Da­bar kaip pa­si­elg­ti? Mes šį pa­siū­ly­mą esa­me už­re­gist­ra­vę jau per­nai. Ma­tant, kad yra to­kia si­tu­a­ci­ja, tur­būt rei­kia tar­tis. Rei­kia pri­tar­ti pa­teik­tam pro­jek­tui, sės­ti su Vy­riau­sy­be ir žiū­rė­ti, nes lė­šos bus per­skirs­ty­tos. Da­bar kaip tik ar­tė­ja tas biu­dže­to pir­mi­nio pla­na­vi­mo lai­kas. Jei­gu mes ma­no­me, kad sa­vi­val­dai, re­gio­nams, rei­kia pa­dė­ti, tai im­ki­me for­mu­luo­tę, im­ki­me skai­čius. Ki­taip mes de­kla­ruo­ja­me pa­ra­mą sa­vi­val­dai ir re­gio­nams, o mū­sų spren­di­mai yra prie­šin­gi.

To­dėl aš kvie­čiu vi­sus ko­le­gas Sei­mo na­rius, ar po­zi­ci­ją, ar opo­zi­ci­ją, pri­tar­ti pa­teik­tam pa­siū­ly­mui ir to­liau su Vy­riau­sy­be dis­ku­tuo­ti, ko­kie žings­niai ir ko­kios re­a­lios ga­li­my­bės. Ar ga­li­me jau pra­dė­ti nuo 2020 me­tų ir pa­gal mū­sų 80 ir 20, ar su­grįž­ti prie to 100 % kom­pen­sa­vi­mo, ar dar gal pa­si­rink­ti ko­kį tar­pi­nį va­rian­tą? Bet tam rei­kia dis­ku­si­jos ne kur nors ki­tur, o čia, Sei­me, tarp mū­sų įvai­rių frak­ci­jų, Sei­mo na­rių, at­sto­vau­jan­čių įvai­riems re­gio­nams, ir Vy­riau­sy­bės.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­mas Juo­zai. Mo­ty­vai už – E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų tur­būt ne­rei­kia čia am­bi­ci­jų, nes sa­vi­val­dy­bėms rei­kia pi­ni­gų. Am­bi­ci­jas pa­si­li­ki­me sau. Ma­nau, kad ga­lė­tu­me pri­tar­ti tiems abiem pro­jek­tams ir kar­tu ieš­ko­ti iš­ei­čių Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te, kaip pa­gel­bė­ti sa­vi­val­dy­bėms, nes jos jau šiuo me­tu ne­tu­ri ką da­ry­ti. Juk di­di­na­mi ir ki­ti mo­kes­čiai, tai yra že­mės mo­kes­tis, tur­to mo­kes­čiai ir tai vėl­gi at­si­lie­pia tiems pa­tiems žmo­nėms, ku­rie gy­ve­na sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jo­se. Sa­vi­val­dy­bės jau ne kar­tą bu­vo šiek tiek ap­gau­tos ir gal­būt ne­rei­kė­tų pri­kai­šio­ti to, kad sa­vi­val­dy­bės yra su­kau­pu­sios lė­šų iš so­cia­li­nių iš­mo­kų. To­kios bu­vo žai­di­mo tai­syk­lės. Iš tik­rų­jų jos da­bar efek­ty­viau pra­dė­jo nau­do­ti tas lė­šas, ne­ska­ti­na im­ti pa­šal­pų dau­giau, pa­pras­čiau­siai at­sa­kin­giau pri­žiū­ri tuos sa­vo re­sur­sus.

Tai ne­reiš­kia, kad tu­rė­tu­me lau­žy­ti sa­vo žo­dį ir at­im­ti iš sa­vi­val­dy­bių tas lė­šas, nes jos pa­nau­do­ja­mos ir so­cia­li­nėms reik­mėms. Kai kas sa­ko, gal­būt per pla­čiai tos lė­šos pa­nau­do­ja­mos. To­dėl ir siū­lau pri­tar­ti tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ban­dy­ti ieš­ko­ti to va­rian­to, ku­ris bu­vo iki 2018 me­tų. Jei­gu Vy­riau­sy­bė pri­ima spren­di­mus, ma­ži­nan­čius sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tus ar­ba di­di­na funk­ci­jas, tai vals­ty­bė tu­rė­tų ir kom­pen­suo­ti sa­vo įsta­ty­mais ir tei­sės ak­tais. Ma­nau, tu­rė­tu­me grįž­ti prie tos pa­čios tra­di­ci­jos, nes, kaip ir mi­nė­jau, teis­mai bu­vo pa­si­sa­kę už tai, kad vis dėl­to sa­vi­val­dy­bėms ne­tek­tys tu­rė­tų bū­ti kom­pen­suo­ja­mos, jei­gu tei­sės ak­tai di­di­na jų iš­lai­das ar­ba ma­ži­na pa­ja­mas.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai už iš­sa­ky­ti. Prieš nė­ra pa­gei­dau­jan­čių kal­bė­ti. Pra­šau bal­suo­jant ap­si­spręs­ti dėl tei­kia­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

Bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai: už – 50, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 35. Tai­gi įsta­ty­mo pro­jek­tui yra pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Svars­ty­mo da­ta – pra­tęs­to­je pa­va­sa­rio se­si­jo­je.

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną S. Ja­ke­liū­nas. Pra­šom.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Dė­kui. Ka­dan­gi lė­šos vis tiek tu­ri bū­ti įver­tin­tos ir Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nės čia vie­naip ar ki­taip rei­kės ir dėl ši­to, ir ga­li­mai dėl ki­to pro­jek­to, ir Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da tą pa­tį sa­ko, tai siū­lau kreip­tis Vy­riau­sy­bės iš­va­dos dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti siū­ly­mui dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos? Man at­ro­do, kad ir dėl ki­to pro­jek­to ly­giai taip pat. Ben­dru su­ta­ri­mu.

 

16.37 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2019 m. ko­vo 19 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1999 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VI (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3435 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Kvie­čiu į tri­bū­ną… Nė­ra A. Pa­lio­nio. Ta­da V. Ąžuo­las pa­teiks pro­jek­tą Nr. XIIIP-3435. Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2019 m. ko­vo 19 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VI (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3435. Pra­šau pa­teik­ti.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Mi­nė­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­na­šus kaip ir prieš tai teik­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, tik čia ki­toks ko­e­fi­cien­tas – 0,7 ir 0,3.

PIRMININKĖ. Vi­sų pir­ma mes tu­ri­me ap­si­spręs­ti dėl nu­ta­ri­mo pa­pil­dy­ti se­si­jos dar­bų pro­gra­mą. Ar ger­bia­mas ko­le­ga J. Ole­kas dėl nu­ta­ri­mo pro­jek­to? Pra­šau.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, pa­pras­tai il­gus me­tus Sei­me gy­va­vo to­kia tra­di­ci­ja, kad jei­gu yra už­re­gist­ruo­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, tai kiek­vie­nas ga­li pa­teik­ti pa­siū­ly­mus dėl jo pa­kei­ti­mo. Tą aš esu da­ręs ir tai da­rė ki­ti Sei­mo na­riai, ku­rie ir da­bar dėl pa­teik­to įsta­ty­mo pro­jek­to… Ko­dėl, jū­sų nuo­mo­ne, čia rei­kia įsta­ty­mo pro­jek­to, o ne pa­siū­ly­mo dėl jau Sei­me už­re­gist­ruo­to ir pa­teik­to įsta­ty­mo pro­jek­to? Ko­dėl jūs ma­no­te, kad čia tu­ri bū­ti įsta­ty­mo pa­tei­ki­mas, o ne pa­siū­ly­mas dėl jau pri­im­to įsta­ty­mo? Ačiū už at­sa­ky­mą.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­le­ga, kaip ži­no­te, šie įsta­ty­mų pro­jek­tai ga­li bū­ti ir su­jung­ti, bet šis įsta­ty­mo pro­jek­to pa­kei­ti­mas gi­mė dar­bo gru­pė­je, ku­ri bu­vo su­da­ry­ta val­dy­bos, ku­rio­je bu­vo ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, ir Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja, ir ki­tos ins­ti­tu­ci­jos, ma­ty­ta pla­čiau, ko­dėl tai rei­kia pa­da­ry­ti.

PIRMININKĖ. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Mo­ty­vų už, prieš nė­ra. Pra­šau bal­suo­jant ap­si­spręs­ti po pa­tei­ki­mo pa­pil­dy­ti se­si­jos dar­bų pro­gra­mą.

Bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai: už – 61, prieš – 1, su­si­lai­kė 20. Po pa­tei­ki­mo yra pri­tar­ta.

Svars­ty­mo sta­di­ja. Ar bus kal­ban­čių? Ne­tu­ri­me. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti?

Dė­ko­ju. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Pri­ėmi­mas. Pra­šau bal­suo­ti dėl se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­pildy­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai: už – 63, prieš – 1, su­si­lai­kė 19. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3435) yra pri­im­tas (Gon­gas). Mes jį su­jung­si­me su anks­čiau pri­im­tu pa­na­šiu nu­ta­ri­mu į vie­ną.

 

16.41 val.

Sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pa­ja­mų nu­sta­ty­mo me­to­di­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-385 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3418 (pa­tei­ki­mas)

 

O da­bar vėl kvie­čiu V. Ąžuo­lą pa­teik­ti Sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pa­ja­mų nu­sta­ty­mo me­to­di­kos įsta­ty­mo 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3418.

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – J. Ole­kas dėl ve­di­mo tvar­kos.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Frak­ci­jos var­du mes pra­šo­me per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio. (Bal­sai sa­lė­je) No­rė­tu­me, gal au­to­rius ap­si­gal­vos ir iš­girs tai, ką mes dės­tė­me dėl pa­siū­ly­mo. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Taip, tei­sė­tas sta­tu­ti­nis rei­ka­la­vi­mas. Pra­šom bal­suo­ti ir ap­si­spręs­ti dėl per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je.

Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys: už – 32, prieš – 33, su­si­lai­kė 16. Per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio.

Dar­bo­tvarkės 2-13 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIIIP-3463, ta­čiau ne­se­niai įsta­ty­mo pro­jek­tas bu­vo pa­keis­tas, tu­rė­jo bū­ti su­rink­ti 29 Sei­mo na­rių pa­ra­šai. Jie nė­ra su­rink­ti, ger­bia­ma­sis To­mai, to­dėl ne­ga­lė­si­me da­ry­ti pa­tei­ki­mo.

 

16.43 val.

Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1418 22 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-3412 (pa­tei­ki­mas)

 

Ima­mės ki­to po­pie­ti­nės dar­bo­tvarkės klau­si­mo – Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo 22 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-3412. Pra­ne­šė­jas – V. Ba­kas. Pra­šau pa­teik­ti Sei­mui.

V. BAKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, leis­ki­te pri­sta­ty­ti Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo 22 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­riuo siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jais ir jų da­ly­viais ne­ga­lė­tų bū­ti, taip pat įga­lio­ji­mo pa­grin­du ne­ga­lė­tų jų val­dy­ti fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys ar jų įsteig­ti ir (ar) val­do­mi ju­ri­di­niai as­me­nys, ku­rių ūki­nė ar ko­mer­ci­nė veik­la yra al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ar ta­ba­ko ga­mi­nių ga­my­ba ar pre­ky­ba.

Kaip ži­no­te, Lie­tu­vo­je vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jų ir da­ly­vių veik­la yra li­cen­ci­juo­ja­ma. Jau šiuo me­tu ga­lio­jan­čia­me įsta­ty­me yra nu­ma­ty­ta, kad vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jais ir da­ly­viais… (Triukš­mas sa­lė­je) Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šy­čiau ke­le­tą mi­nu­čių iš­klau­sy­ti la­bai svar­bų pro­jek­tą. Kaip ži­no­te, jau da­bar yra vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nių veik­la li­cen­ci­juo­ja­ma ir, pa­vyz­džiui, vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jos, taip pat ban­kai, kre­di­to įstai­gos, po­li­ti­nės par­ti­jos ne­ga­li tu­rė­ti ži­niask­lai­dos prie­mo­nių.

Šis įsta­ty­mo pro­jek­tas tei­kia­mas at­si­žvel­giant į par­la­men­ti­nio ty­ri­mo dėl in­te­re­sų gru­pių ne­tei­sė­to po­vei­kio po­li­ti­niams pro­ce­sams iš­va­das. Kaip ži­no­te, jį at­li­ko NSGK, ir Sei­mas nu­ta­ri­mui pri­ta­rė. Pri­me­nu, kad vie­na iš iš­va­dų re­ko­men­da­ci­jų ir bu­vo bū­tent svars­ty­ti ga­li­my­bę nu­sta­ty­ti to­kį tei­si­nį me­cha­niz­mą, ku­ris leis­tų už­tik­rin­ti vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nių val­dy­mo at­sky­ri­mą nuo tam tik­rų ki­tų, ypač su­si­ju­sių su pre­ky­ba ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis, ver­slo sri­čių. Taip pat veiks­min­ga ki­tų ver­slo sub­jek­tų, pa­vyz­džiui, re­kla­mos agen­tū­rų, vie­šų­jų ry­šių įmo­nių, įta­kos ži­niask­lai­dai kon­tro­lė, veiks­min­ga vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nių kon­cen­tra­ci­jos kon­tro­lė, vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nių tu­ri­nio ne­pri­klau­so­mu­mas nuo ver­slo in­te­re­sų, ku­rie ska­tin­tų veiks­min­gą vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo pliu­ra­liz­mą ir są­ži­nin­gą kon­ku­ren­ci­ją.

Ke­le­tą žo­džių no­rė­čiau pa­sa­ky­ti apie esa­mą re­gu­lia­vi­mo su­de­ri­na­mu­mą su al­ko­ho­lio kon­tro­lės po­li­ti­ka. Štai al­ko­ho­lio ga­min­to­jai ir par­da­vė­jai sie­kia už­dirb­ti kuo dau­giau pi­ni­gų ir jei­gu do­mi­nuo­tų tik jų in­te­re­sai, toks ver­slas su­kel­tų vi­suo­me­nei ir su­ke­lia vi­suo­me­nei su­dė­tin­gas pa­sek­mes: trum­pė­ja gy­ven­tų­jų am­žius, dėl di­des­nio ser­ga­mu­mo vals­ty­bė pa­ti­ria dau­giau iš­lai­dų, au­ga psi­chi­nių li­go­nių, sa­vi­žu­džių, nu­si­kal­ti­mų, skau­džių eis­mo įvy­kių skai­čius ir taip to­liau. Mes tik­rai ne­ma­žai pa­da­rė­me, kad at­si­spir­tu­me al­ko­ho­lio pra­mo­nės, al­ko­ho­lio lo­bis­tų ape­ti­tui, ta­čiau ypa­tin­ga so­cia­li­nė at­sa­ko­my­bė dėl al­ko­ho­lio ir ta­ba­ko kon­tro­lės po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mo ten­ka vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jams, sklei­dė­jams, jų da­ly­viams ir žur­na­lis­tams, to­dėl ži­niask­lai­dos prie­mo­nių val­dy­mas yra ne­su­de­ri­na­mas su pel­no sie­kian­čia veik­la iš ta­ba­ko ar al­ko­ho­lio ga­my­bos ar pre­ky­bos.

Ki­tas svar­bus mo­men­tas, apie ku­rį no­rė­čiau pa­šne­kė­ti, yra va­di­na­ma­sis še­šė­li­nis, ar­ba pil­ka­sis, lo­biz­mas. Vi­si mes pui­kiai ži­no­me, kad al­ko­ho­lio ver­slą val­dan­tys as­me­nys nuo 2002 me­tų pa­si­žy­mė­jo itin ag­re­sy­via lo­bis­ti­ne veik­la. Kai ku­riais at­ve­jais pa­vyk­da­vo su­for­muo­ti to­kius ga­lios cen­trus, ku­rie ap­skri­tai ėmė gra­sin­ti mū­sų kon­sti­tu­ci­nei san­tvar­kai. No­riu jums pri­min­ti, kad prieš dau­giau nei 10 me­tų, kaip pa­ro­dė par­la­men­ti­nis ty­ri­mas, stam­bios ver­slo gru­pės sa­vi­nin­kai, ku­rie ver­čia­si al­ko­ho­lio ga­my­ba, pre­ky­ba, su­kū­rė pla­ną, kaip neut­ra­li­zuo­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų po­vei­kį, kaip su­si­kur­ti iš­skir­ti­nes pri­vi­le­gi­jas jų val­do­mam ver­slui, kaip pa­da­ry­ti taip, kad vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos ir pa­rei­gū­nai at­sto­vau­tų tik šios ver­slo gru­pės in­te­re­sams. Dar dau­giau, šių ver­slo gru­pių ver­slo da­li­mi ta­po pa­ti pre­ky­ba įta­ka, tar­pi­nin­ka­vi­mas tarp juos ap­tar­na­vu­sių val­džios ins­ti­tu­ci­jų, pa­rei­gū­nų ir tre­čių­jų as­me­nų, įskai­tant as­me­nis, ku­rių veik­la, pa­brė­žiu, ne­su­de­ri­na­ma su na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sais.

No­riu tik pri­min­ti, kad vie­na iš įmo­nių, be­si­ver­čian­čių al­ko­ho­lio pre­ky­ba, 2002 me­tais pa­ren­gė il­ga­lai­kę veik­los vys­ty­mo stra­te­gi­ją, ir jo­je bu­vo nu­ma­ty­ti šie tiks­lai:

Pir­ma. Su­ma­žin­ti vals­ty­bės val­džios ir val­dy­mo, teis­mų ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų nei­gia­mą po­vei­kį, įta­ką tei­sės ak­tams ir tai­ko­mų sank­ci­jų su­ma­ži­ni­mas.

An­tra. Su­kur­ti ir pa­lai­ky­ti pa­sto­vius ry­šius val­džios ir val­dy­mo ins­ti­tu­ci­jo­se, gau­ti in­for­ma­ci­jos iš svar­bių ins­ti­tu­ci­jų, tai yra Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės.

Tre­čia. Lo­bis­ti­nė veik­la, ku­rios re­zul­ta­tai ver­ti­na­mi pa­gal įta­kai pa­klūs­tan­čių struk­tū­rų skai­čių. To­kių struk­tū­rų vien NSGK iš­va­do­je bu­vo nu­sta­ty­ta 14. Tai yra de­šimt mi­nis­te­ri­jų ir ke­tu­rios la­bai svar­bios ins­ti­tu­ci­jos.

Kas dar svar­biau, kad dau­ge­liu to­kių at­ve­jų, kon­struo­jant to­kius įta­kos me­cha­niz­mus, bu­vo nau­do­ja­mos ver­slo gru­pių sa­vi­nin­kų val­do­mos vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nės, per ku­rias da­ro­ma įta­ka ar siū­lo­mos vie­ši­ni­mo, įskai­tant ir po­li­ti­nę re­kla­mą, pa­slau­gos mai­nais į šių įmo­nių sa­vi­nin­kams rei­ka­lin­gų spren­di­mų pri­ėmi­mą.

No­rė­čiau šiek tiek pa­ko­men­tuo­ti to­kios veik­los de­rė­ji­mą su Kon­sti­tu­ci­jos 25 straips­niu. Kon­sti­tu­ci­jos 25 straips­nio 3 da­ly­je nu­sta­ty­ta, kad lais­vė reikš­ti įsi­ti­ki­ni­mus, gau­ti ir skleis­ti in­for­ma­ci­ją ne­ga­li bū­ti ri­bo­ja­ma ki­taip, kaip tik įsta­ty­mu, jei tai bū­ti­na ap­sau­go­ti žmo­gaus svei­ka­tą, gar­bę, oru­mą, pri­va­tų gy­ve­ni­mą, do­ro­vę ar gin­ti kon­sti­tu­ci­nę san­tvar­ką.

Par­la­men­ti­nis ty­ri­mas at­sklei­dė, kad mes esa­me įpra­tę gal­būt gal­vo­ti, kad štai val­džia ban­do kar­tais da­ry­ti įta­ką žo­džio lais­vei, ži­niask­lai­dai. Bet par­la­men­ti­nio ty­ri­mo me­tu bu­vo nu­sta­ty­ta, kad to­kią įta­ką da­rė ži­niask­lai­dos prie­mo­nių sa­vi­nin­kai, stam­būs ak­ci­nin­kai. Tai­gi pa­gal Kon­sti­tu­ci­jos 25 straips­nį to­kia veik­la, taip pat ir sa­vi­nin­kų, yra drau­džia­ma.

Aš no­riu tik pri­min­ti kon­kre­čius įta­kos da­ry­mo pa­vyz­džius. Pa­vyz­džiui, ver­slo gru­pės… Kaip da­ro­ma ži­niask­lai­dos sa­vi­nin­kų įta­ka po­li­ti­niams pro­ce­sams, ar tai bū­tų sa­vi­val­dos, ar tai bū­tų na­cio­na­li­nės po­li­ti­kos klau­si­mas. Pa­vyz­džiui, ver­slo gru­pės at­sto­vas su­si­ti­ki­me su sa­vi­val­dy­bei va­do­vau­jan­čios po­li­ti­nės par­ti­jos at­sto­vu kal­ba­si apie tai, kad sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų iš­kel­ti vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nių gru­pei są­ly­gas, ku­rio­mis sa­vi­val­dy­bė rem­tų vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nių gru­pės glo­bo­ja­mą pro­jek­tą mai­nais už jos pa­lan­ku­mą sa­vi­val­dy­bę val­dan­čiai par­ti­jai ar jos at­sto­vams.

Ar­ba, pa­vyz­džiui, ki­tas pa­vyz­dys. Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nių gru­pės at­sto­vų su­si­ti­ki­me su mi­nis­te­ri­jos ir jai at­skai­tin­gos įstai­gos va­do­vais ap­ta­ria­mi vie­ši­ni­mo pa­slau­gų už­sa­ky­mai mai­nais į at­si­sa­ky­mą da­ry­ti įta­ką ir skelb­ti mi­nis­te­ri­jos veik­lą kri­ti­kuo­jan­čius straips­nius ar­ba vals­ty­bės įmo­nių veik­lą kri­ti­kuo­jan­čius straips­nius.

Pa­vyz­džiui, ki­tas pa­vyz­dys. Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nių gru­pės at­sto­vas po­kal­by­je su bu­vu­siu vals­ty­bės įstai­gos va­do­vu rei­ka­lau­ja su­teik­ti kom­pro­mi­tuo­jan­čios in­for­ma­ci­jos apie ku­ruo­jan­čios mi­nis­te­ri­jos va­do­vą. Ki­taip ta­riant, po­li­ti­nį va­do­vą. Mi­nist­rą kom­pro­mi­tuo­jan­ti in­for­ma­ci­ja bu­vo rei­ka­lin­ga, kad bū­tų ga­li­ma da­ry­ti po­vei­kį tei­kiant mi­nis­te­ri­jos veik­los vie­ši­ni­mo pa­slau­gas, ki­taip ta­riant, gau­ti vie­ši­ni­mo pi­ni­gus ir taip to­liau, ir taip to­liau.

Aš jums no­riu pa­sa­ky­ti, kad iš tie­sų šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­ma pa­da­ry­ti tei­gia­mą po­vei­kį ži­niask­lai­dos lais­vės ly­giui, nes dėl per­ne­lyg di­de­lės įta­kos ži­niask­lai­dai Lie­tu­va bu­vo kri­ti­kuo­ja­ma tarp­tau­ti­nių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų. Šis pro­jek­tas su­ma­žins ir ko­rup­ci­jos ri­zi­ką, nes, kaip ži­no­me, at­lik­ti Lie­tu­vos moks­li­nin­kų, Tei­sės ins­ti­tu­to moks­li­niai ty­ri­mai pa­grin­džia ko­rup­ci­jos ži­niask­lai­do­je mas­tus. Šis pro­jek­tas tu­rės tei­gia­mą įta­ką ir ūki­nės veik­los lais­vei, nes ži­niask­lai­dą val­dan­čių gru­pių sie­kis pra­tur­tė­ti, ma­ni­pu­lia­vi­mas ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­mis var­žo ūki­nės veik­los lais­vę ir ma­ži­na in­ves­ti­ci­nį kli­ma­tą.

Aiš­ku, šis pro­jek­tas tu­rės tei­gia­mą po­vei­kį vi­suo­me­nės at­spa­ru­mui, nes pro­pa­gan­da, ma­ni­pu­lia­ci­jos in­for­ma­ci­ja, šan­ta­žas yra ne­at­sie­ja­ma oli­gar­chi­nių gru­pių val­do­mų ži­niask­lai­dos prie­mo­nių veik­los da­lis.

Mie­lai at­sa­ky­siu į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ma­lo­nu, kad jūs pa­si­ren­gęs. Klau­sian­čių tik­rai yra gau­su. Pir­ma­sis klau­sia M. Ma­jaus­kas. Dėl ve­di­mo tvar­kos per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – S. Gent­vi­las. Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju už ga­li­my­bę pa­klaus­ti. Pa­gal Sei­mo sta­tu­to 138 straips­nį, jei­gu Tei­sės de­par­ta­men­tas įžvel­gia ne­su­ti­ki­mą su Kon­sti­tu­ci­ja, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas pri­va­lo at­lik­ti pre­li­mi­na­rų tei­sės ak­to svars­ty­mą. Tei­sės de­par­ta­men­tas pir­mos pa­sta­bos pas­ku­ti­nė­je pa­strai­po­je aiš­kiai pa­sa­ko, kad pa­gal esa­mą Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­dės­ty­tą nuo­sta­tą teig­ti­na, kad įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­mi re­gu­liuo­ti tei­si­niai san­ty­kiai tu­rė­tų bū­ti re­gu­liuo­ja­mi ne drau­di­mo bū­ti vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jų da­ly­viais bū­du, o pro­por­cin­gu ir tin­ka­mu pa­čių vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jų veik­los re­gu­lia­vi­mu.

Ki­taip ta­riant, Tei­sės de­par­ta­men­tas, ci­tuo­da­mas Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mus, pa­si­sa­ko, kad ne­ga­li bū­ti re­gu­liuo­ja­ma ūki­nių sub­jek­tų stei­gi­mo­si ir kon­tro­lės lais­vė, bet tu­ri bū­ti ana­li­zuo­ja­ma ki­tais tei­sės ak­tais. Tai aš pra­šy­čiau iš tik­rų­jų da­ry­ti per­trau­ką ir Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tui įver­tin­ti Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas. Ačiū.

V. BAKAS (LVŽSF). Ar ga­lė­čiau at­sa­ky­ti?

PIRMININKĖ. Taip, pra­šau.

V. BAKAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų ger­bia­mas Si­mo­nas šiek tiek klai­di­na Sei­mą, nes Tei­sės de­par­ta­men­tas ne­pri­pa­ži­no, kad pro­jek­tas prieš­ta­rau­tų Kon­sti­tu­ci­jai. Prie­šin­gai, jei­gu jūs pa­si­žiū­rė­si­te į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą dėl LRT ty­ri­mo ko­mi­si­jos, ci­tuo­ju: „Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas taip pat pa­si­sa­kė apie tai, kad Kon­sti­tu­ci­ja ne­truk­do vals­ty­bėms li­cen­ci­juo­ti ra­di­jo, te­le­vi­zi­jos ar ki­no įstai­gų veik­los.“ Kon­sti­tu­ci­ja ir tarp­tau­ti­niai tei­sės ak­tai. Mes kal­ba­me apie li­cen­ci­ja­vi­mą, mes kal­ba­me apie są­ly­gas, siū­lo­me są­ly­gas, kad as­me­nys, ku­rie ver­čia­si al­ko­ho­lio pre­ky­ba ar ga­my­ba, taip pat ta­ba­ko pre­ky­ba ar ga­my­ba, ne­ga­lė­tų tu­rė­ti ži­niask­lai­dos prie­mo­nių. Tik­rai Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­do­je nė­ra nuo­ro­dos į prieš­ta­ra­vi­mą Kon­sti­tu­ci­jai. Tai yra svars­ty­mai. Aš sa­ky­čiau prie­šin­gai, Kon­sti­tu­ci­jai prieš­ta­rau­ja at­ve­jai, kai mes su­da­ro­me są­ly­gas kiš­tis į ži­niask­lai­dos lais­vę ir ver­slo sa­vi­nin­kams. Ži­niask­lai­dos prie­mo­nės, ku­rios tu­rė­tų tar­nau­ti, ku­rios tu­rė­tų sau­go­ti de­mo­kra­tiją, yra pa­ver­čia­mos gin­klu ir iš­nau­do­ja­mos at­ski­rų as­me­nų še­šė­li­niam lo­biz­mui ir tur­tė­ji­mui. Mes tą klai­dą tu­ri­me iš­tai­sy­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, šiaip Se­niū­nų su­ei­ga nė­ra ga­vu­si iš Tei­sės de­par­ta­men­to pri­myg­ti­nio… nors pa­čio­je pa­žy­mo­je, Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­do­je, yra at­kreip­tas dė­me­sys, jog Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo 2002 m. ko­vo 14 d. nu­ta­ri­me iš es­mės bu­vo ana­lo­giš­ka si­tu­a­ci­ja, kai tam tik­rai gru­pei as­me­nų įsta­ty­mu bu­vo už­draus­ta nuo­sa­vy­bės tei­se tu­rė­ti tam tik­rą kon­kre­tų ver­slą – vais­ti­nes. Toks re­gu­lia­vi­mas bu­vo pri­pa­žin­tas prieš­ta­rau­jan­čiu Kon­sti­tu­ci­jos 46 straips­nio 1 da­liai. Siū­ly­mas S. Gent­vi­lo bu­vo iš­sa­ky­tas. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­jant pra­šau ap­si­spręs­ti, ar mes pra­šy­si­me Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dos dėl tei­kia­mo įsta­ty­mo pro­jek­to, įver­ti­nant Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą. Pra­šau bal­suo­ti.

V. BAKAS (LVŽSF). Bet yra ir ki­ti klau­si­mai.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 70 Sei­mo na­rių: už – 40, prieš – 16, su­si­lai­kė 14. Tai­gi yra pri­tar­ta.

Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ati­džiai iš­ana­li­zuos, pa­si­kvie­si­me de­par­ta­men­to tei­si­nin­kus ir ga­lė­si­me pra­tęs­ti, jei­gu ne­bus prieš­ta­ra­vi­mų, pa­tei­ki­mo pro­ce­dū­rą.

V. BAKAS (LVŽSF). Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me ger­bia­mam Vy­tau­tui. Ger­bia­mi ko­le­gos, mes po­pie­ti­nę dar­bo­tvarkę bai­gė­me, bet mū­sų po­sė­džio lai­kas dar ne­si­bai­gė. Iš ry­ti­nio po­sė­džio mes tu­ri­me klau­si­mų, ku­rie nė­ra baig­ti.

 

16.59 val.

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. X-233 2, 3 ir 6 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3354(2), Že­mės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. I-2675 2 ir 6 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3355(2) (svars­ty­mas)

 

Siū­ly­čiau im­tis ry­ti­nės dar­bo­tvarkės 1-7.1 klau­si­mo – Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio įsta­ty­mo 2, 3 ir 6 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-3354(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Kvie­čiu V. Ačie­nę pa­teik­ti Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­dą.

Ko­le­gos, taip pat yra ly­di­ma­sis Že­mės mo­kes­čio įsta­ty­mo 2 ir 6 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3355(2). Pra­šau.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, ge­gu­žės 29 die­ną svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą ir ši­tam pro­jek­tui yra pri­tar­ta vien­bal­siai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Kvie­čiu Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to at­sto­vą G. Kin­du­rį dėl abie­jų pro­jek­tų Nr. XIIIP-3354(2) ir Nr. XIIIP-3355(2).

G. KINDURYS (LVŽSF). Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas dėl ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio pri­ėmė spren­di­mą iš es­mės pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti, at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, ir dėl Že­mės mo­kes­čio – ly­giai to­kį pa­tį.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą pa­teik­ti P. Čim­ba­rą dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-3355(2). At­ei­na pats ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas A. Stan­či­kas.

A. STANČIKAS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas svars­tė ge­gu­žės 15 die­ną. Pri­tar­ta Že­mės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. I-2675 2 ir 6 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-3355. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 5, prieš – 1, su­si­lai­kė 1. Dė­kui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, po svars­ty­mo kal­bės… Čia tik mo­ty­vus no­ri pa­reikš­ti G. Kin­du­rys. Pra­šau.

G. KINDURYS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­lau pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui, nes ja­me yra trys svar­būs da­ly­kai. Tai sa­vi­val­dy­bėms su­tei­kia­mas pa­pil­do­mas vie­no mė­ne­sio lai­kas pa­si­rink­ti ir pri­im­ti spren­di­mą dėl mo­kes­čio ta­ri­fo nu­sta­ty­mo. Tam tik­ra pras­me, ga­li­ma sa­ky­ti, ma­ži­na­ma ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta tuo at­ve­ju, kai sa­vi­val­dy­bė nu­spren­džia mo­kes­čio dy­džio ne­keis­ti, ir ta­da lie­ka ga­lio­ti anks­tes­nis pra­ėju­sių me­tų spren­di­mas. Tai­gi ne­rei­kia nei reng­ti, nei dis­ku­tuo­ti. Ir tre­čias at­ve­jis. Ta­da, kai gal ne­ran­da­mas su­ta­ri­mas ar­ba dėl tam tik­rų prie­žas­čių ne­pri­ima­mas spren­di­mas dėl ta­ri­fų, ta­da ga­lio­ja pra­ėju­sių me­tų ta­ri­fai. Tai yra ne taip, kaip da­bar, jei­gu spren­di­mas lai­ku ne­pri­ima­mas, ta­da ga­lio­ja ma­žiau­si įsta­ty­me nu­sta­ty­ti. Ma­nau, la­bai lo­giš­kas yra įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pra­šau pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šau bal­suo­ti ir ap­si­spręs­ti, ar po svars­ty­mo ga­li­me pri­tar­ti abiem įsta­ty­mų pro­jek­tams.

Bal­sa­vo 75 Sei­mo na­riai: už – 74, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Pro­jek­tams Nr. XIIIP-3354(2) ir Nr. XIIIP-3355(2) po svars­ty­mo yra pri­tar­ta.

 

17.04 val.

At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-787 3425 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1795 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3188(2) (svars­ty­mas)

 

At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo 3425 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1795 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3188(2). P. Ne­vu­lis pa­tei­kia Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to iš­va­dą.

P. NEVULIS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas svars­tė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ar po svars­ty­mo nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti? Mo­ty­vai. S. Gent­vi­las. Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, nu­me­riu­kų kai­ta­lio­ji­mas čia pri­me­na šian­die­ni­nę ap­lin­ko­sau­gos po­li­ti­ką, ku­ri yra vi­siš­kai pa­leis­ta au­to­pi­lo­tu.

Pra­ėjo pus­an­trų me­tų nuo „Met­rail“ bau­dų iš­da­vi­mo 2 tūkst. Lie­tu­vos įmo­nių. Mes vis dar ne­tu­ri­me spren­di­mo. Mi­nist­ras jau du mė­ne­siai yra sa­vo pos­te, pen­ke­tą mė­ne­sių ne­tu­rė­jo­me mi­nist­ro, prieš tai tu­rė­jo­me dar vie­ną mi­nist­rą, ku­ris iš vi­so ne­si­ry­žo nie­ko pa­da­ry­ti.

Jei­gu to­liau vaikš­čio­si­me su re­dak­ci­niais pa­kei­ti­mais, tai su­grą­žin­ti pa­si­ti­kė­ji­mą ver­slui, kad jie ga­li už­si­tik­rin­ti, kad jų at­lie­kos, ati­duo­tos per­tvar­ky­to­jams ir per­dir­bė­jams, ne­su­grįš mil­ži­niš­ko­mis bau­do­mis, ne­ga­li­me. Šian­dien tu­ri­me kon­sta­tuo­ti, kad ir to­liau eg­zis­tuo­ja vi­siš­kai ne­apib­rėž­ta ri­zi­ka 13 tūkst. Lie­tu­vos įmo­nių bet ka­da gau­ti bau­dą už ne­pri­žiū­ri­mus per­dir­bė­jus. Svei­ki­nu ir to­liu ei­nant su re­dak­ci­niais pa­kei­ti­mais, kei­čiant įsta­ty­mų pa­ra­gra­fų nu­me­rius. To­liau ei­na­ma au­to­pi­lo­to ke­liu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šau bal­suo­ti ir ap­si­spręs­ti dėl At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-3188(2) po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 75 Sei­mo na­riai – vi­si pri­ta­rė po svars­ty­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui.

 

17.06 val.

Žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mo Nr. VIII-1756 141 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1670(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mo 141 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1670(2). Kvie­čiu Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką A. Stan­či­ką pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą. Bet at­ke­liau­ja…

A. GAIDŽIŪNAS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas svars­tė šį klau­si­mą ir spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam Žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mo Nr. VIII-1756 141 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-1670(2). Už bal­sa­vo 7, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Mums iš­va­dą pa­tei­kė A. Gai­džiū­nas.

Ir Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to var­du at­ei­na P. Ne­vu­lis. Pra­šom pa­teik­ti.

P. NEVULIS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, svars­tė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą ir jam pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu. Ko­mi­te­to spren­di­mas bu­vo siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui pri­tar­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mo Nr. VIII-1756 141 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-1670 ir jį to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į gau­tas Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to, Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­to prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos iš­va­das.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Dėl svars­ty­mo nie­kas ne­pa­gei­dau­ja, bet mo­ty­vus prieš no­ri pa­reikš­ti M. Ma­jaus­kas. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš at­kreip­siu dė­me­sį, mes kal­ba­me ne apie kaž­ko­kią et­ni­nę kul­tū­ri­nę veik­lą, mes kal­ba­me apie ver­sli­nę žve­jy­bą – apie žmo­nes, ku­rie už­si­i­ma ver­slu, nau­do­da­mie­si vals­ty­bės re­zer­vais, re­sur­sais. Ir čia mes su­tei­kia­me tam tik­rai ver­slo gru­pei iš­skir­ti­nes tei­ses to­liau už­si­im­ti tuo ver­slu be kon­ku­ren­ci­jos, be ga­li­my­bės ki­tiems at­ei­ti ir da­ly­vau­ti pa­siū­lant gal­būt ge­res­nę kai­ną, gal­būt ge­res­nes są­ly­gas.

Aš su­pras­čiau, jei­gu mes no­rė­tu­me vys­ty­ti, kaip mi­nė­jau, ko­kią et­no­kul­tū­ri­nę veik­lą. Čia­gi mes kal­ba­me apie gry­ną ver­sli­nę žve­jy­bą. Jei­gu no­rė­tu­me ko­kios kul­tū­ri­nės, tu­riz­mo veik­los, ga­lė­tu­me įtrauk­ti į są­ly­gas, sa­ky­ti, kad taip, jūs ga­li­te pra­tęs­ti sa­vo li­cen­ci­ją čia žve­jo­ti, ga­li­te to­liau už­si­im­ti ver­sli­ne žve­jy­ba, jei­gu pa­ra­le­liai vys­to­te tam tik­rą ki­tą veik­lą, ku­ri yra svar­bi vals­ty­bei. Bet čia jo­kio rei­ka­la­vi­mo nė­ra, čia yra gry­nas ver­slas ver­sli­nin­kams žve­jams žve­jo­ti tam tik­ro­je te­ri­to­ri­jo­je be kon­kur­so, jei­gu žve­jo­jo anks­čiau.

Man at­ro­do, kad mes tu­rė­tu­me žiū­rė­ti vals­ty­bės in­te­re­sų pir­ma, ir jei­gu yra pa­pil­do­mų kul­tū­ri­nių in­te­re­sų, mes tu­ri­me ar­ba tai įtrauk­ti į są­ly­gas, ar­ba už­tik­rin­ti auk­cio­no bū­du, kad bū­tų ga­li­my­bė vi­siems da­ly­vau­ti, taip vals­ty­bei gau­ti pa­pil­do­mų pa­ja­mų ir iš tų pa­ja­mų ta­da fi­nan­suo­ti pa­pil­do­mai kul­tū­ri­nę veik­lą. Tai­gi aš siū­lau ne­pri­tar­ti ir su­da­ry­ti vi­siems ly­gias ga­li­my­bes, ly­gias są­ly­gas.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – P. Čim­ba­ras.

P. ČIMBARAS (LSDDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas My­ko­lai, aš no­rė­čiau, kad jūs ma­nęs pa­klau­sy­tu­mė­te. Kaž­ko­dėl Bal­ti­jos jū­ros žve­jai is­to­riš­ku­mą tu­ri, Kur­šių ma­rių žve­jai is­to­riš­ku­mą tu­ri, bet vi­daus van­de­nų, kur yra vyk­do­ma spe­cia­li­zuo­ta žve­jy­ba, – ne­tu­ri is­to­riš­ku­mo ir tu­ri vie­tą nu­si­pirk­ti. Bal­ti­jos jū­ro­je kvo­tos da­li­na­mos ne­mo­ka­mai, ten yra mi­li­jo­nai. Vi­daus van­de­ny­se, Kur­šių ma­rio­se ir­gi nė­ra auk­cio­no. O čia yra auk­cio­nas. Bet yra ki­ta pro­ble­ma. Kad žve­jys no­rė­tų žve­jo­ti, jam rei­kia lai­mė­ti auk­cio­ną. O su­si­da­ro to­kia vai­ki­nų gru­pė, at­va­žiuo­ja, pa­ke­lia kai­nas, ir mū­sų žve­jys, gy­ve­nan­tis kai­me, ne­ga­li lai­mė­ti, nes yra tam tik­ros su­in­te­re­suo­tos gru­puo­tės, kad su­kel­tų kai­ną ar­ba gau­tų at­gal pi­ni­gė­lius. To­kiu at­ve­ju mes da­bar ga­ran­tuo­ja­me, kad žve­jui, ku­ris už­si­i­ma spe­cia­li­zuo­ta žve­jy­ba, vie­na vie­ta bus be auk­cio­no. Li­ku­sias vie­tas jiems rei­kės iš­si­pirk­ti. To­dėl sa­kau – ne­klai­din­ki­te. Ki­ti žve­jai tu­ri to­kias leng­va­tas, o vi­daus van­de­nų, de­ja, ne­tu­ri. Tai aš pra­šau bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Pra­šom bal­suo­ti po svars­ty­mo dėl Žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mo 141 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

Bal­sa­vo 74 Sei­mo na­riai: už – 59, prieš – 1, su­si­lai­kė 14. Tai­gi po svars­ty­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-1672 yra pri­tar­ta.

 

17.12 val.

Reg­la­men­tuo­ja­mų pro­fe­si­nių kva­li­fi­ka­ci­jų pri­pa­ži­ni­mo įsta­ty­mo Nr. X-1478 9 ir 21 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3391(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas pro­jek­tas – Reg­la­men­tuo­ja­mų pro­fe­si­nių kva­li­fi­ka­ci­jų pri­pa­ži­ni­mo įsta­ty­mo Nr. X-1478 9 ir 21 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3391(2). Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to iš­va­dą kvie­čiu pa­teik­ti A. Gu­mu­liaus­ką.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ačiū. Ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-3391(2) ko­mi­te­to iš­va­dai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Mo­ty­vų nie­kas ne­pa­gei­dau­ja pa­reikš­ti. Pra­šom ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-3391(2).

Bal­sa­vo 74 Sei­mo na­riai: už – 72, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Tai­gi po svars­ty­mo yra pri­tar­ta.

 

17.14 val.

Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1450 (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1450. Iš­va­dą pa­teik­ti kvie­čiu Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę A. Ku­bi­lie­nę.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas svars­tė šį pro­jek­tą, ir spren­di­mas yra grą­žin­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

Ar­gu­men­tai. Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos ir Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­gos dis­po­nuo­ja­mais duo­me­ni­mis, pro­ble­mų dėl stu­den­tų svei­ka­tos drau­di­mo aukš­tų­jų mo­kyk­lų iš­duo­da­mų pa­žy­mų prak­ti­ko­je ne­ky­la. Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių aukš­tų­jų mo­kyk­lų pa­žy­mo­se stu­di­jų pro­g­ra­mų kla­si­fi­ka­vi­mas nė­ra nu­ro­do­mas, jis nau­do­ja­mas tik sta­tis­ti­kos tiks­lais. Lie­tu­vo­je dar ne­vei­kia trum­pų­jų stu­di­jų sis­te­ma.

Įsta­ty­mui įgy­ven­din­ti taip pat rei­kės pa­pil­do­mų vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų, ku­rie tu­rės bū­ti skir­ti iš PSDF biu­dže­to, ta­čiau 2019 me­tų biu­dže­te šios lė­šos nė­ra nu­ma­ty­tos. Nė­ra nu­ro­dy­tas ir įver­tin­tas vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų po­rei­kis įsta­ty­mui įgy­ven­din­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Už no­ri kal­bė­ti A. Ma­tu­las. Pra­šom.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, ini­cia­ty­va gal ir ge­ra, bet ka­dan­gi ir Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­ja pa­si­sa­ko prieš, ir Li­go­nių ka­sa, ir Vy­riau­sy­bė, be abe­jo­nės, pro­jek­to ren­gė­jas tu­rė­tų su­de­rin­ti, pa­to­bu­lin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą ir po to su juo vėl grįž­ti į par­la­men­tą.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, iš tik­rų­jų Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­ja ne­pa­si­sa­ko prieš, ji tik sa­ko, kad rei­kia su­de­rin­ti for­mu­luo­tes. Dėl for­mu­luo­čių su­de­ri­ni­mo jau yra su­tar­ta tiek su vie­na, tiek su ki­ta mi­nis­te­ri­ja. Siū­ly­čiau ne­pri­tar­ti ko­mi­te­to iš­va­dai ir pa­skir­ti ki­tą ko­mi­te­tą šiam klau­si­mui svars­ty­ti, nes čia tik rei­kia su­de­rin­ti for­mu­luo­tę, kad stu­den­tai, ku­rie stu­di­juo­ja Lie­tu­vo­je nuo trum­pų­jų stu­di­jų iki aukš­to­jo moks­lo, kad tas pa­čias są­ly­gas gau­tų ir stu­di­juo­jan­tys už­sie­ny­je, kad jų bū­tų vie­no­dos są­ly­gos. Siū­lau ne­pri­tar­ti ko­mi­te­to iš­va­dai.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šau bal­suo­ti ir ap­si­spręs­ti, ar pri­tar­si­te Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dai grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

Bal­sa­vo 74 Sei­mo na­riai: už – 46, prieš – 16, su­si­lai­kė 12. Tai­gi pri­tar­ta pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­dai grą­žin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

17.17 val.

Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 2, 10 ir 15 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3254 (svars­ty­mas

 

Ki­tas Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas – Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo 2, 10 ir 15 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3254. Vėl kvie­čia­me ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę A. Ku­bi­lie­nę pa­teik­ti iš­va­dą.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­tas svars­tė šį pro­jek­tą. Spren­di­mas yra grą­žin­ti Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 2, 10 ir 15 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į tai, kad Sei­me re­gist­ruo­tas ir pa­teik­tas ne­ga­lu­ti­nės re­dak­ci­jos Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Vy­riau­sy­bė 2019 m. va­sa­rio 20 d. po­sė­dy­je pri­ta­rė ki­tos re­dak­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­tui. Už bal­sa­vo 6, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 5.

No­riu pa­sa­ky­ti dar vie­ną ar­gu­men­tą. Šis pro­jek­tas yra la­bai svar­bus, to­dėl jis yra grą­ži­na­mas to­bu­lin­ti, kad bū­tų ga­li­ma ne­lauk­ti še­šių mė­ne­sių ir pa­teik­ti jį iš nau­jo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kal­ban­čių dėl mo­ty­vų nė­ra. Tai­gi, ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šau bal­suo­ti ir ap­si­spręs­ti, ar pri­ta­ria­te ko­mi­te­to iš­va­dai. Ar no­ri­te ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Opo­zi­ci­ja siū­lo ben­dru su­ta­ri­mu. Val­dan­tie­ji, su­tin­ki­te. (Bal­sai sa­lė­je) Dė­ko­ju. Ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė­me.

Mū­sų dar­bo­tvarkė bū­tų baig­ta. Li­ko re­zo­liu­ci­ja. Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl me­di­nio sak­ra­li­nio kul­tū­ros pa­vel­do iš­ser­gė­ji­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3444, bet ne­ma­tau pra­ne­šė­jo M. Ado­mė­no. (Bal­sai sa­lė­je) Tai­gi liks ket­vir­ta­die­niui.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mų taip pat ne­tu­ri­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šau re­gist­ruo­tis. Re­gistra­ci­ja.

Už­si­re­gist­ra­vo 70 Sei­mo na­rių.

Tai­gi skel­biu bir­že­lio 4 die­nos po­sė­dį baig­tą. Va­ka­ras gra­žus, ger­bia­mi ko­le­gos, lin­kiu, kad jis bū­tų ge­ras. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.