Projekto

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS įstatymo NR. IX-705 13, 17 ir 30 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Papildyti 13 straipsnį 15 dalimi:

15. Šio straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalyse nurodyti asmenys, įsigydami ir turėdami B kategorijos ginklus, taip pat šio straipsnio 6, 12 ir 14 dalyse nurodyti asmenys, įsigydami ir turėdami A ir B kategorijų ginklus, privalo išklausyti pilietinio pasipriešinimo kursą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

 

2 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 17 straipsnio 1 dalį 12 punktu:

12) neišklausęs pilietinio pasipriešinimo kurso šio įstatymo nustatytais atvejais.

2. Pakeisti 17 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Šio straipsnio 1 dalies 3 ir 12 punkto punktų nuostatos netaikomos specialiojo statuso subjektų pareigūnams, profesinės karo tarnybos kariams, kariams savanoriams ir kitiems savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariams, turintiems teisę tarnybos metu nešiotis šaunamąjį ginklą (pateikiama šio įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nustatyta pažyma) ir norintiems gauti leidimą laikyti ginklus ar leidimą nešiotis ginklus. Šio straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostatos netaikomos esamiems (pateikiama šio įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nustatyta pažyma) ir buvusiems specialiojo statuso subjektų pareigūnams, profesinės karo tarnybos kariams, kariams savanoriams ir kitiems savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariams, norintiems gauti leidimą laikyti ginklus ar leidimą nešiotis ginklus savigynai ir pateikusiems specialiojo statuso subjekto pažymą, patvirtinančią, kad jie turėjo teisę tarnybos metu nešiotis šaunamąjį ginklą. Šio straipsnio 1 dalies 12 punkto nuostata netaikoma šauliams, norintiems gauti leidimą laikyti ginklus ar leidimą nešiotis ginklus ir pateikusiems šaulio pažymėjimą.

 

3 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 30 straipsnį 1 dalies nauju 9 punktu:

9) prieš pasibaigiant leidimo nešiotis ginklus ar leidimo laikyti ginklus galiojimo laikui ir prieš kreipiantis į policijos įstaigą dėl nurodyto leidimo galiojimo termino pratęsimo šio įstatymo nustatytais atvejais išklausyti pilietinio pasipriešinimo kursą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;“.

2. Buvusius 30 straipsnio 1 dalies 9–11 punktus laikyti atitinkamai 10–12 punktais.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šio įstatymo 1 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie turi galiojantį leidimą nešiotis ginklus ar leidimą laikyti ginklus iki šio įstatymo įsigaliojimo ir kurie po šio įstatymo įsigaliojimo kreipiasi į policijos įstaigą dėl leidimo nešiotis ginklus ar leidimo laikyti ginklus galiojimo termino pratęsimo prieš pasibaigiant nurodyto leidimo galiojimo laikui, privalo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išklausyti pilietinio pasipriešinimo kursą.

4. Prašymai išduoti leidimus laikyti ginklus ar leidimus nešiotis ginklus, pateikti iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, baigiami nagrinėti pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusią tvarką.

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas