Projekto

lyginamasis variantas

 

 

Lietuvos Respublikos

civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-931 15 ir 22 straipsnių pakeitimo

įstatymas

 

Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 4 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) suderinti su meru ar jo įgaliotu savivaldybės administracijos direktoriumi ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu ar jam pavaldžiomis įstaigomis vietą, kurioje bus naudojami F4 kategorijos fejerverkai, T2 ar P2 kategorijų civilinės pirotechnikos priemonės, ir civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo laiką;“.

 

2 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 22 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartą Lietuvos Respublikos teritorijoje pagal kompetenciją kontroliuoja Policijos departamentas ir jam pavaldžios įstaigos policijos įstaiga, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius.“

2. Pakeisti 22 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolę atliekančių valstybės institucijų pareigūnai, meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius turi teisę:

1) tikrinti, kaip laikomasi civilinių pirotechnikos priemonių apyvartą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

2) apžiūrėti teritoriją ir patalpas, kuriose gaminamos, laikomos (sandėliuojamos), parduodamos civilinės pirotechnikos priemonės, ir joje (jose) atlikti patikrinimą;

3) gauti iš fizinio ar juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio, ar iš kitos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolę atliekančios valstybės institucijos visą turimą informaciją apie veiksmus, susijusius su civilinių pirotechnikos priemonių apyvarta;

4) siūlyti licenciją išdavusiai institucijai priimti sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo, jeigu licencijos turėtojas padarė civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos tvarkos pažeidimų;

5) nustatę civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos tvarkos pažeidimų, duoti fiziniam ar juridiniam asmeniui, kitai organizacijai ar jų padaliniui privalomuosius nurodymus pašalinti šiuos trūkumus;

6) imtis kitų priemonių, nustatytų įstatymuose ir kituose teisės aktuose.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d.

2. Šio įstatymo nuostatos pradedamos taikyti, kai 2023 m. naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirenka į pirmuosius posėdžius. Iki pirmųjų 2023 m. naujai išrinktų savivaldybių tarybų posėdžių taikomos iki 2023 m. kovo 31 d. galiojusios Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo nuostatos.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                                                    

part_e11dd2af78a2483a9b4d79d48a3f3d98_end