Stenogramą galima rasti

Seimo posėdžių stenogramų rinkinyje Nr. 22, 2024

Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VI (PAVASARIO) SESIJOS

posėdžio NR. 285

STENOGRAMA

 

2023 m. birželio 13 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė V. ČMILYTĖ-NIELSEN,
Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas
J. RAZMA
ir Seimo Pirmininko pavaduotojas
V. MITALAS

 


 

PIRMININKĖ (V. ČMILYTĖ-NIELSEN). La­bas ry­tas. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me bir­že­lio 13 die­nos, ant­ra­die­nio, ry­ti­nį Sei­mo po­sė­dį. (Gon­gas) Kvie­čiu re­gist­ruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo 112 Sei­mo na­rių.

 

10.00 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2023 m. bir­že­lio 13 d. (ant­ra­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Dar­bo­tvarkės 1 klau­si­mas – dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Pir­miau­sia A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG*). Aš, Pir­mi­nin­ke, no­rė­čiau grįž­ti prie klau­si­mo dėl po­nios A. Bi­lo­tai­tės da­ly­va­vi­mo čia, Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dy­je. Da­bar mi­nist­rė at­siun­tė raš­te­lį, kad ji­nai vėl ne­ga­li da­ly­vau­ti, bet jos dar­bo­tvarkėje yra aiš­kiai pa­ra­šy­ta, kad 14 va­lan­dą ji­nai da­ly­vau­ja ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je. Pa­gal dar­bo­tvarkę ji­nai to lai­ko tu­ri.

Ne­ga­na to, mi­nist­rė dar su­ge­bė­jo pa­keis­ti sa­vo dar­bo­tvarkę prieš tai įtrauk­da­ma po­li­ci­jos pa­si­ta­ri­mą, nors ry­te to pa­si­ta­ri­mo dėl po­li­ci­jos re­for­mos ne­bu­vo. Tik­rai bū­tų la­bai sma­gu, kad mi­nist­rė ryž­tų­si da­ly­vau­ti po­sė­džiuo­se, at­sa­ky­ti į Sei­mo na­rių klau­si­mus ir ne­vers­tų mū­sų im­tis griež­tes­nių prie­mo­nių ją pa­si­šauk­ti. Gal su­de­rin­ki­te ir įtrau­ki­te. Mes frak­ci­jos var­du siū­lo­me 14 va­lan­dą, nes mi­nist­rės dar­bo­tvarkėje yra da­ly­va­vi­mas po­sė­dy­je, įtrauk­ti Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dį ir jos at­sa­ky­mus.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mo­ji ko­le­ge, jūs kaip nie­kas ki­tas ge­rai iš­ma­no­te Sei­mo sta­tu­tą ir tik­rai ne­rei­kia jums pri­min­ti. Bet vis dėl­to pa­si­nau­do­siu ta pro­ga ir pri­min­siu 209 straips­nį, ku­ris reg­la­men­tuo­ja ant­ra­die­ni­nius Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­džius, kur mi­nist­rai, ki­tų ins­ti­tu­ci­jų, Sei­mui at­skai­tin­gų, at­sto­vai at­sa­ko į iš anks­to jiems su­for­mu­luo­tus klau­si­mus. Idė­ja dėl mi­nist­rės A. Bi­lo­tai­tės pa­kvie­ti­mo į po­sė­dį tik­rai nu­skam­bė­jo šį­ryt se­niū­nų po­sė­dy­je, bet jo­kių iš anks­to raš­tu su­for­mu­luo­tų klau­si­mų ne­bu­vo. Tik­rai, ma­nau, mi­nist­rė at­si­lieps į to­kį opo­zi­ci­jos kvie­ti­mą, bet tie­siog su­pla­nuo­ki­me jį ki­tą ant­ra­die­nį. Kvie­čiu su­for­mu­luo­ti klau­si­mus, į ku­riuos mi­nist­rė bus pa­si­ren­gu­si at­sa­ky­ti.

A. Ma­zu­ro­nis. Pra­šau.

A. MAZURONIS (DPF). La­bai dė­kui, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų, nors ir kaip čia jūs švel­niai api­bū­din­tu­mė­te si­tu­a­ci­ją, si­tu­a­ci­ja yra be­pre­ce­den­tė. Aš Sei­me esu, ne­ži­nau, jau ke­lio­li­ka me­tų ir to­kio at­ve­jo nė­ra bu­vę, kad mi­nist­ras at­si­sa­ky­tų bet ko­kia for­ma bet ka­da at­ei­ti į su­si­ti­ki­mą su vi­sa opo­zi­ci­ja (pa­brė­žiu, ne su vie­na kaž­ko­kia at­ski­ra frak­ci­ja, bet su vi­so­mis opo­zi­ci­jos frak­ci­jo­mis) pa­reikš­da­mas, kad į klau­si­mus at­sa­kys raš­tu, yra… Taip, taip bu­vo pa­reikš­ta.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas An­driau, gal­būt aš ne­tiks­liai pa­sa­kiau. Aš pa­sa­kiau, kad į raš­tu su­for­mu­luo­tus klau­si­mus at­sa­kys čia, kaip ir Sta­tu­tas nu­ma­to.

A. MAZURONIS (DPF). Aš už­baig­siu…

PIRMININKĖ. Taip, ži­no­ma.

A. MAZURONIS (DPF). …ka­dan­gi vis tiek si­tu­a­ci­ja yra be­pre­ce­den­tė. Iš tie­sų, jei­gu mes esa­me de­mo­kra­tinė vals­ty­bė, jei­gu mes esa­me va­ka­rie­tiš­kas tra­di­ci­jas puo­se­lė­jan­ti vals­ty­bė, toks mi­nist­ro el­ge­sys yra tie­siog ne­to­le­ruo­ti­nas. Man at­ro­do, kad mi­nist­rė šiek tiek už­si­mir­šo, ko­kios pa­rei­gos jos yra ir ko­kias ne tik pri­vi­le­gi­jas, bet ir pa­rei­gas bei at­sa­ko­my­bes ji tu­ri. To­dėl mes frak­ci­jos var­du ne pra­šo­me, bet rei­ka­lau­ja­me, kad mi­nist­rė at­ei­tų į šią tri­bū­ną čia šian­dien. Ma­tė­me jos dar­bo­tvarkę su­ra­šy­tą. Aki­vaiz­du, kad dar­bo­tvarkė yra fik­ty­vi, dirb­ti­nai pri­temp­ta tik tam, kad ne­rei­kė­tų at­ei­ti čia ir at­sa­ky­ti į klau­si­mus. Te­gul at­sa­ko į klau­si­mus, ku­rie ky­la opo­zi­ci­jai.

Yra de­mo­kra­tinis in­stru­men­tas, ku­rį taip pa­min­ti, kaip da­bar da­ro val­dan­čio­sios dau­gu­mos mi­nist­rė, ne­ga­li­ma ir ne­to­le­ruo­ti­na. Prie­šin­gu at­ve­ju mes pa­siek­si­me si­tu­a­ci­ją, kad opo­zi­ci­ja vėl pra­dės po­sė­džiau­ti ki­to­je po­sė­džių sa­lė­je. Ar to no­ri­ma, ar to yra sie­kia­ma? Man at­ro­do, la­bai aiš­kus ir sa­vai­me su­pran­ta­mas įran­kis, ku­rį gerb­ti iš tie­sų pri­va­lo­ma kiek­vie­nam mi­nist­rui, koks jis be­bū­tų.

PIRMININKĖ. Mie­las An­driau, aš dar kar­tą pa­kar­to­siu tai, ką jau pa­sa­kiau. Jei jūs tu­ri­te raš­tu su­for­mu­luo­tus klau­si­mus, kaip rei­ka­lau­ja 209 straips­nis, pra­šau tai pa­da­ry­ti ir mi­nist­rė at­eis. Ma­nau, kad mes dis­ku­tuo­ja­me vi­siš­kai ly­gio­je vie­to­je, kur ir jūs pui­kiai su­pran­ta­te, ko­kios yra Sei­mo tra­di­ci­jos ir Sei­mo tai­syk­lės, ir aš tai pui­kiai su­pran­tu. Mi­nist­rė tai tur­būt ir­gi pui­kiai su­pran­ta. Nie­kas nuo nie­ko ne­si­slaps­to ir ne­laks­to. Pra­šom. O. Lei­pu­tė.

O. LEIPUTĖ (LSDPF). Dė­ko­ju. Aš taip pat no­rė­čiau So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos var­du pa­si­sa­ky­ti dėl dar­bo­tvarkės. Ry­te per Se­niū­nų su­ei­gą pa­siū­lius grą­žin­ti at­gal į dar­bo­tvarkę Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dį, pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas pa­sa­kė, kad nė­ra ko iš mi­nist­rų kvies­ti. Mes tik­rai tu­ri­me ką kvies­ti, tai yra A. Bi­lo­tai­tę, mes no­rė­tu­me ją iš­girs­ti ir kad Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis bū­tų. Ne­pra­šy­siu jū­sų at­sa­ky­mo tre­čią kar­tą kar­to­ti, ką pa­sa­kė­te ma­no ko­le­goms, bet ta­da So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos var­du svei­ki­na­me vi­sus An­ta­nus su An­ta­ni­nė­mis. (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. A. Ve­ry­ga.

A. VERYGA (LVŽSF). Ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, aš ir­gi tuo pa­čiu klau­si­mu no­riu pa­si­sa­ky­ti. Jūs pa­mi­nė­jo­te Sei­mo tra­di­ci­jas. Iš tik­rų­jų aš ir­gi ne­pri­si­me­nu to­kio at­ve­jo Sei­me, pa­čiam te­ko bū­ti Vy­riau­sy­bės na­riu, kad at­si­sa­ky­tų at­ei­ti su­si­tik­ti su opo­zi­ci­nė­mis frak­ci­jo­mis. Aš su­pran­tu mi­nist­rę, kad jai yra ne­pa­to­gu, ne­ma­lo­nu, jos bu­vęs su­si­ti­ki­mas bu­vo tik­rai jai la­bai, ma­tyt, ne­sma­gus. Iš tik­rų­jų ski­ria­si žan­ras gy­vo klau­si­nė­ji­mo ir iš­anks­ti­nių klau­si­mų ir at­sa­ky­mų. Tik­rai aš ma­nau, kad šis at­ve­jis, kaip ko­le­gos mi­nė­jo, yra be­pre­ce­den­tis, to­dėl ir mū­sų pra­šy­mas yra gal­būt šiek tiek ki­toks, ne­gu yra įpras­ta. Bet mi­nist­rė šian­dien yra, jei­gu yra toks Sei­mo sta­tu­to rei­ka­la­vi­mas, kad rei­kia su­for­mu­luo­ti klau­si­mus, aš ne­pa­ste­bė­jau, kad ten bū­tų pa­ra­šy­ta, prieš kiek lai­ko jie tu­ri bū­ti su­for­muo­ti…

PIRMININKĖ. Iš anks­to su­for­mu­luo­ti.

A. VERYGA (LVŽSF). Mes iš kar­to šian­dien juos su­for­mu­luo­si­me ir aš frak­ci­jos var­du pra­šau, kad šian­dien mi­nist­rė čia bū­tų. Ji gaus prieš ke­lias va­lan­das klau­si­mus, tik­rai tu­rės lai­ko pa­si­ruoš­ti. Frak­ci­jos var­du pra­šau bal­suo­ti, kad šian­dien dar­bo­tvarkėje bū­tų nu­ma­ty­tas Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis. La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš at­krei­piu dė­me­sį, kad Sta­tu­te taip pat yra punk­tas, kad ne vė­liau kaip li­kus 2 die­noms iki po­sė­džio pa­tei­kia­mi raš­tu su­for­mu­luo­ti klau­si­mai. (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šau, ger­bia­mas Val­de­ma­rai, ne­šauk­ti iš vie­tos, jūs la­bai ne­pa­gar­biai el­gia­tės.

Jūs mė­gi­na­te šiek tiek su­plak­ti du skir­tin­gus žan­rus. Jei­gu kvie­čia­te mi­nist­rę ar mi­nist­rą į tri­bū­ną, jam tu­ri bū­ti su­for­mu­luo­ti klau­si­mai raš­tu iš anks­to. Jei­gu opo­zi­ci­ja no­ri su­si­tik­ti su mi­nist­ru, yra įvai­rūs žan­rai tai pa­da­ry­ti, ką jau esa­te da­rę. Tik­rai ma­nau, kad spek­tras opo­zi­ci­jos ga­li­my­bių yra la­bai pla­tus. Tai vie­nas da­ly­kas.

Ant­ras da­ly­kas. Ko­le­gos, jei­gu jūs tu­ri­te klau­si­mų mi­nist­rei, la­bai kvie­čiu juos su­for­mu­luo­ti, ji at­eis ir at­sa­kys, kaip Sta­tu­tas mi­nist­rą ir įpa­rei­go­ja. Jei­gu mi­nist­ras at­si­sa­ky­tų at­sa­ky­ti į jam iš anks­to su­for­mu­luo­tus klau­si­mus, ta­da tik­rai su­tik­siu su ju­mis, kad yra kaž­ko­kie be­pre­ce­den­čiai at­ve­jai Sei­mo is­to­ri­jo­je ir dar­be. Da­bar aš to­kių at­ve­jų ne­ma­tau.

J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji opo­zi­ci­jos at­sto­vai, aš ne kar­tą esu pra­šęs ir sa­kęs, kad siū­ly­ki­te iš anks­to, ką kvies­ti į Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­džius. Šiuo at­ve­ju, na, iki šio ry­to to­kio pra­šy­mo ne­bu­vo. Tik­rai bū­tu­me de­ri­nę su mi­nist­re ir, aš ma­nau, ji bū­tų bu­vu­si tri­bū­no­je. Mes tik­rai sten­gė­mės ras­ti ga­li­my­bę, kai eks­prom­tu ki­lo jū­sų pra­šy­mas Se­niū­nų su­ei­go­je, bet tik­rai pa­gal mi­nist­rės dar­bo­tvarkę tą iš­spręs­ti su­dė­tin­ga.

Jei­gu jūs su­for­mu­luo­si­te raš­tu klau­si­mus, be abe­jo, ket­vir­ta­die­nį ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis, nors tai kaip ir ne­nu­ma­ty­ta, bus pri­dė­tas ir mi­nist­rė bus tri­bū­no­je. Ga­li­ma ir ki­tą ant­ra­die­nį tik­rai be pro­ble­mų mi­nist­rę įra­šy­ti, bet vi­sa­da la­bai pra­šy­čiau siū­ly­ti iš anks­to Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­džio da­ly­vius, kad bū­tų ga­li­ma su­de­rin­ti, tvar­kin­gai pa­skelb­ti. Ži­no­ma, te­oriš­kai bu­vo ga­li­my­bė mi­nist­rei gal­būt ir šian­dien, nors tai ne­pri­va­lo­ma, at­ei­ti čia, bet gerb­ki­me ir mi­nist­rės tei­sę to ne­da­ry­ti.

PIRMININKĖ. L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas vi­ce­pir­mi­nin­ke, jūs pa­sa­kė­te: gerb­ki­te mi­nist­rę. O ji ger­bia vi­są opo­zi­ci­ją ir vi­sus Sei­mo na­rius? Aš ma­nau, kad ji, at­si­sa­ky­da­ma da­ly­vau­ti su­si­ti­ki­me su opo­zi­ci­nė­mis frak­ci­jo­mis…

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma ko­le­ge, ne­bu­vo to­kio siū­ly­mo.

L. NAGIENĖ (DFVL). Mes tai tu­ri­me jos at­si­sa­ky­mą da­ly­vau­ti. Apie tai ir kal­ba: šian­dien vi­siš­kai ne­bū­tų bu­vę dis­ku­si­jos apie tai, kad kvies­tu­me mi­nist­rę, kad ji at­sa­ky­tų į klau­si­mus. To­dėl frak­ci­jos var­du ly­giai taip pat no­ri­me Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­džio, kad mi­nist­rė at­sa­ky­tų į mū­sų pa­teik­tus klau­si­mus.

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma ko­le­ge, aš pa­kar­to­siu – ne­pra­šy­ki­te ma­nęs lau­žy­ti Sei­mo sta­tu­to, ka­dan­gi jis ma­ne įpa­rei­go­ja pra­šy­ti, kad bū­tų raš­tu iš anks­to su­for­mu­luo­ti klau­si­mai, ir tuo­met mi­nist­rė bus čia. Vi­ce­pir­mi­nin­kas pa­siū­lė spren­di­mą, kad ket­vir­ta­die­nį mi­nist­rė at­sa­kys į jū­sų klau­si­mus. Ma­nau, tai pa­kan­ka­mai ra­cio­na­lus siū­ly­mas. V. Gap­šys.

V. GAPŠYS (DPF). Ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, vi­sa ži­niask­lai­da mir­ga mar­ga, kad mi­nist­rė gru­biai at­si­sa­kė at­ei­ti į opo­zi­ci­nių frak­ci­jų su­si­ti­ki­mą ir ne­at­sa­kė į klau­si­mus, ku­rie ky­la vi­suo­me­nei ir opo­zi­ci­jai. Jūs da­bar Sei­mo sta­tu­tu ban­do­te pri­deng­ti kaip fi­gos la­pe­liu sa­vo ne­no­rė­ji­mą mi­nist­rės pa­rei­ka­lau­ti į tri­bū­ną. Šiuo at­ve­ju tik­rai mes tu­ri­me lai­ko. Pa­žiū­rė­ki­te, dar­bo­tvarkė tuš­čia, 15 val. 50 min. bai­gia­si po­sė­dis. Mi­nist­rė, veng­da­ma su­si­ti­ki­mo, ma­ni­pu­liuo­ja sa­vo dar­bo­tvarke. Jei­gu ji ne­ga­li at­ei­ti 14 va­lan­dą, te­gu čia pri­sis­ta­to 16 va­lan­dą ir at­sa­ko į klau­si­mus. Mes ga­li­me for­mu­luo­ti, kaip no­ri­me, mes vi­sa­da ga­li­me su­ras­ti Sta­tu­to nuo­sta­tą, ku­ri leis iš­veng­ti ši­tos at­sa­ko­my­bės. Bet mi­nist­rė pri­sie­kė ir pri­sie­kė prieš vals­ty­bę, Kon­sti­tu­ci­ją, ir to­dėl tu­ri da­ly­vau­ti ir at­sa­ky­ti į opo­zi­ci­jos klau­si­mus. Bai­ki­te iš­si­su­ki­nė­ti, pa­kvies­ki­te mi­nist­rę į tri­bū­ną.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš ne­su mi­nist­rės vir­ši­nin­kė. Pra­šom, T. V. Ras­ke­vi­čius.

T. V. RASKEVIČIUS (LF). Mie­li ko­le­gos, gal­būt no­rė­čiau šiek tiek nu­ra­min­ti aist­ras. Man at­ro­do, Lie­tu­vos Res­pub­li­ka yra par­la­men­ti­nė res­pub­li­ka ir par­la­men­to na­riai, ne­svar­bu, ar jie pri­klau­so po­zi­ci­jai ar opo­zi­ci­jai, tu­ri tu­rė­ti tei­sę gau­ti iš mi­nist­rės at­sa­ky­mus, ku­rie jiems rū­pi. Sei­mo Pir­mi­nin­kė pa­ci­ta­vo kon­kre­čius Sta­tu­to straips­nius, ku­rie ap­ri­bo­ja Sei­mo Pir­mi­nin­kės ga­li­my­bes įtrauk­ti tuos klau­si­mus į dar­bo­tvarkę, bet ger­bia­ma mi­nist­rė ga­li pa­da­ry­ti dia­lo­gu grįs­tą žings­nį – at­si­sto­ti į tri­bū­ną ir at­sa­ky­ti į klau­si­mus, ku­rie ky­la opo­zi­ci­jai. Klau­si­mas šian­dien yra vie­nin­te­lis, ka­da bus kei­čia­mos įsta­ty­mo nuo­sta­tos, ku­rias Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pri­pa­ži­no kaip prieš­ta­rau­jan­čias Kon­sti­tu­ci­jai, ir kaip jos bus kei­čia­mos. To­dėl ne­rei­kė­tų bi­jo­ti į tuos klau­si­mus at­sa­ky­ti. Mi­nist­rė, bū­da­ma pui­kiai įsi­gi­li­nu­si į ši­tą sri­tį, tuos klau­si­mus ga­li pa­teik­ti, bet tai tu­ri pa­da­ry­ti sa­vo ge­ra va­lia.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ko­le­gos. Ki­tų siū­ly­mų dėl dar­bo­tvarkės aš ne­iš­gir­dau. Siū­lau bal­suo­ti dėl dar­bo­tvarkės to­kios, ko­kia ji yra pa­teik­ta. (Triukš­mas sa­lė­je) Vi­si šau­kia. Ko­le­gos, aš ne­ga­liu siū­ly­ti bal­suo­ti dėl mi­nist­rės kvie­ti­mo į tri­bū­ną, kai nė­ra iš anks­to raš­tu su­for­mu­luo­tų klau­si­mų. (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­mi ko­le­gos, jūs pui­kiai ži­no­te, ko­kia yra tvar­ka. (Bal­sai sa­lėje) Siū­lau… Ge­rai. Sei­mas ga­li ap­si­spręs­ti bal­suo­da­mas. Ka­dan­gi iš vi­sų opo­zi­ci­nių frak­ci­jų nu­skam­bė­jo toks siū­ly­mas, pra­šom – bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te frak­ci­jų siū­ly­mui kvies­ti mi­nist­rę iš anks­to ne­su­for­mu­la­vus klau­si­mų, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 126: už – 61, prieš – 48, su­si­lai­kė 17. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Bal­suo­ja­me dėl vi­sos dar­bo­tvarkės. Kas už dar­bo­tvarkę, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 124: už – 65, prieš – 43, su­si­lai­kė 16. Dar­bo­tvarkei pri­tar­ta.

 

10.15 val.

Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-110 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 111, 16, 18, 19, 21, 24 ir 25 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2688(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2.1 klau­si­mas – Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2688(2) pri­ėmi­mas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui.

Šį pa­kei­ti­mo pro­jek­tą su­da­ro 16 straips­nių, nė dėl vie­no iš jų nė­ra gau­ta pa­siū­ly­mų. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš straips­nių pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Mo­ty­vai. Mo­ty­vai už – R. Baš­kie­nė.

R. BAŠKIENĖ (DFVL). Dė­ko­ju, ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke. Kaip iš­va­dų ren­gė­ja (kar­tu su J. Džiu­ge­liu mes bu­vo­me pa­skir­ti ko­mi­te­to) aš no­riu iš tik­rų­jų pa­si­džiaug­ti ir So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to la­bai at­sa­kin­gu dar­bu nag­ri­nė­jant, iš­klau­sant, įsi­klau­sant į įsta­ty­mo pa­siū­ly­mus, ir ati­tin­ka­mai So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos teik­tu įsta­ty­mo pro­jek­tu. Jam reik­tų pri­tar­ti, nes mi­ni­ma­li iš­mo­ka pa­di­din­ta nuo 6 iki 8, pa­il­gin­tas li­gos prie­žiū­ros lai­ko­tar­pis. Vi­sa tai tik­rai yra ge­rai. Ta­čiau prie šio įsta­ty­mo mes iš tik­rų­jų dar tu­rė­tu­mė­me su­grįž­ti at­ei­ty­je su nau­jais pa­siū­ly­mais, siek­da­mi pa­grin­di­nio tiks­lo, kad lai­kas, ku­ris yra ski­ria­mas vai­ko prie­žiū­rai, tam ir bū­tų ski­ria­mas, o ne tik mo­ti­nys­tei ir dar­bui de­ri­nti, kaip yra šiuo įsta­ty­mo pa­grin­du, kai su­da­ro­ma ga­li­my­bė iki penkių vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čių at­ly­gį gau­ti ne­ma­ži­nant vai­ko prie­žiū­ros iš­mo­kos.

Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ma­nau, kad iš­ties at­ei­ty­je svars­tant biu­dže­tą bū­ti­na svars­ty­ti, kad di­des­nį at­ly­gi­ni­mą gau­nan­čios mo­ti­nos, su­mo­kan­čios dau­giau mo­kes­čių į biu­dže­tą, ne­bū­tų ap­ri­bo­ja­mos vai­ko prie­žiū­ros iš­mo­kos va­di­na­mo­siomis lu­bo­mis iki dvie­jų vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čių. To­dėl bū­ti­na di­din­ti kom­pen­suo­ja­mąjį dar­bo už­mo­kes­tį vai­ko prie­žiū­ros iš­mo­kai gau­ti iki tri­jų vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čių. Tai bū­tų tei­sin­ga, tai bū­tų ra­cio­na­lu ir su­da­ry­tų ga­li­my­bę mo­te­rims pa­si­rink­ti, o toms, ku­rios at­sa­kin­gai dir­ba, gau­ti di­des­nę vai­ko prie­žiū­ros iš­mo­ką ir vi­są sa­vo dė­me­sį skir­ti vai­ko au­gi­ni­mui. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė – už.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų ne­di­de­liais žings­niais, bet la­bai ge­ra kryp­ti­mi ju­da­me link tė­vys­tės, mo­ti­nys­tės ir dar­bo de­ri­ni­mo. Man, kaip jau­nai ma­mai, la­bai džiu­gu, nes iš tie­sų, ka­i pa­ti svars­čiau, kaip rink­tis, ką rink­tis, ar vai­ko prie­žiū­rą, ar lik­ti dar­be, bu­vo ga­nė­ti­nai sun­ku. Da­bar at­si­ran­da ga­li­my­bė tuos da­ly­kus su­de­rin­ti ir aš ma­nau, kad tai yra la­bai ge­ra ži­nia iš vals­ty­bės mo­te­rims ir tė­ve­liams, ku­rie pla­nuo­ja tu­rė­ti vai­kų. „Vil­mo­rus“ at­lik­ta 2021 me­tų ap­klau­sa pa­ro­dė, kad sep­ty­nios iš de­šim­ties mo­te­rų jau­tė­si kal­tos, pa­lik­da­mos nau­ja­gi­mius na­muo­se, nes tu­rė­da­vo rink­tis dar­bą. Da­bar ši­tas įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas leis ir dirb­ti, ir kar­tu de­rin­ti ir tė­vys­tę, ir mo­ti­nys­tę, nes yra pa­lie­ka­mos ga­na aukš­tos lu­bos dar­bo už­mo­kes­čiui gau­ti ir kad iš­mo­ka ne­nu­ken­tė­tų.

Taip, kaip ir sa­kė ko­le­gė Ri­ma, vis dar iš­lie­ka di­de­lis ato­trū­kis tarp su­mo­ka­mų įmo­kų ir gau­na­mų iš­mo­kų, to­dėl aš la­bai pri­ta­riu, kad mes tu­ri­me ju­dė­ti iš­mo­kų di­di­ni­mo kryp­ti­mi, kad tas skir­tu­mas tarp dar­bo už­mo­kes­čio, ku­rį gau­ni, ir iš­mo­kos, ku­rią gau­ni, jei­gu ne­no­ri dir­b­ti, ne­bū­tų toks di­de­lis. Tai ska­tin­tų di­des­nes pa­ja­mas gau­nan­čias mo­ti­nas ir tė­čius pa­si­lik­ti na­muo­se ir di­des­nę lai­ko da­lį skir­ti vai­kų prie­žiū­rai.

Ge­ri po­ky­čiai ir dėl mi­ni­ma­lių iš­mo­kų pa­kei­ti­mų, ir dėl li­gos at­ve­jų, to­dėl la­bai pa­lai­kau ši­tuos pa­kei­ti­mus ir to­liau siū­lau ne­su­sto­ti.

PIRMININKĖ. Dė­kui. J. Džiu­ge­lis – mo­ty­vai už.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų, kaip ir mi­nė­jo Sei­mo na­rės, šiuo pa­kei­ti­mu siū­lo­ma, kad ma­žiau­sias tė­vys­tės ir (ar) mo­ti­nys­tės iš­mo­kas gau­nan­tys tė­vai ga­lė­tų pa­pil­do­mai už­si­dirb­ti iki 546 eu­rų, o di­džiau­sias iš­mo­kas gau­nan­tys tė­vai ga­lė­tų pa­pil­do­mai už­si­dirb­ti net­gi dau­giau ne­gu iki 7 tūkst. eu­rų. Šis įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas yra teik­tas mi­nis­te­ri­jos. Aš la­bai džiau­giuo­si, kad ko­mi­te­te mes jam pri­ta­rė­me ben­dru su­ta­ri­mu, tu­rė­jo­me įvai­rių po­žiū­rių ir nuo­mo­nių apie tė­vys­tės ir mo­ti­nys­tės bei dar­bo de­ri­ni­mo as­pek­tus, bet vis­gi ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas – pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Tik­rai tai pri­si­dės prie tė­vys­tės, mo­ti­nys­tės ir dar­bo san­ty­kių ge­ri­ni­mo, taip in­teg­ruo­jant ma­mas į dar­bo rin­ką ir ieš­kant kon­sen­su­so tarp šių svar­bių sri­čių.

Kvie­čiu pri­tar­ti, nes tai tik­rai yra la­bai so­cia­liai at­sa­kin­gas spren­di­mas, orien­tuo­tas į šei­mas, orien­tuo­tas į tai, kad šei­mos no­rė­tų su­si­lauk­ti dau­giau vai­kų ir ge­rin­tų mū­sų de­mo­gra­finę pa­dė­tį. Kvie­čiu bal­suo­ti už. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­si­me nu­ma­ty­tu lai­ku. Pri­me­nu, kad bal­sa­vi­mas šian­dien pra­si­de­da nuo 10 val. 30 min.

 

10.21 val.

Ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1904 6, 8 ir 12 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2689(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės ly­di­ma­sis 1-2.2 klau­si­mas – Ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2689(2). Šį pa­kei­ti­mą su­da­ro ke­tu­ri straips­niai, pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš šių straips­nių pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių nė­ra.

 

10.21 val.

Pa­kar­to­ti­nio svei­ka­tos duo­me­nų nau­do­ji­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-789 3, 4, 7, 12 straipsnių ir IV sky­riaus pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2631(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3.1 klau­si­mas – Pa­kar­to­ti­nio svei­ka­tos duo­me­nų nau­do­ji­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2631(2). Šį pa­kei­ti­mą su­da­ro še­ši straips­niai, pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš jų pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­si­me nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

10.22 val.

Bio­me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų eti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1679 2, 5 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2632(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3.2 klau­si­mas – Bio­me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų eti­kos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2632(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Šį pa­kei­ti­mą su­da­ro ke­tu­ri straips­niai, pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš jų pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė.

 

10.22 val.

Elek­tros ener­ge­ti­kos sis­te­mos su­jun­gi­mo su kon­ti­nen­ti­nės Eu­ro­pos elek­tros tin­klais dar­bui sin­chro­ni­niu re­ži­mu įsta­ty­mo Nr. XI-2052 pre­am­bu­lės, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ir 13 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2762(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – Elek­tros ener­ge­ti­kos sis­te­mos su­jun­gi­mo su kon­ti­nen­ti­nės Eu­ro­pos elek­tros tin­klais dar­bui sin­chro­ni­niu re­ži­mu įsta­ty­mo ir pre­am­bu­lės pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2762(2). Šį pa­kei­ti­mą su­da­ro de­vy­ni straips­niai, pa­siū­ly­mų nė dėl vie­no iš jų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš šių straips­nių pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pritar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Dar tu­ri­me 7 mi­nu­tes iki bal­sa­vi­mo pra­džios.

 

10.23 val.

Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-709 2, 8, 11, 15, 17, 24, 28, 30, 33, 39, 551, 57, 59, 592 ir 61 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2577(2) (svars­ty­mas)

 

Tuo­met 1-7 klau­si­mas – Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2577(2). Tai yra svars­ty­mo sta­di­ja. No­rė­čiau pa­kvies­ti ger­bia­mą A. Ma­tu­lą, kad pri­sta­ty­tų ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, bu­vo gau­ta ne­ma­žai Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, ap­svars­tė­me, pa­tei­kė­me sa­vo re­dak­ci­ją dėl tam tik­rų straips­nių ir ko­mi­te­tas šiai iš­va­dai pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Dėl mo­ty­vų po svars­ty­mo už­si­ra­šiu­sių taip pat nė­ra.

 

10.24 val.

Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-1143 2, 41, 84, 85, 911 straips­nių ir 2 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2630(2)ES (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mas – Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­t­ro­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2630(2)ES. Svars­ty­mo sta­di­ja. No­rė­čiau pa­kvie­s­ti ger­bia­mą L. Sluš­nį, kad pri­sta­ty­tų Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­da dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-1143 2, 41, 84, 85, 911 straips­nių ir 2 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2630. Pa­pil­do­mų pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Pa­grin­di­nis spren­di­mas – pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­jo­je už­si­ra­šė kal­bė­ti V. Gap­šys, ta­čiau sa­lė­je šiuo me­tu jo ne­ma­tau.

Mo­ty­vai po svars­ty­mo. Taip pat V. Gap­šys, ta­čiau jo sa­lė­je šiuo me­tu nė­ra.

 

10.25 val.

Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos įsta­ty­mo Nr. X-1666 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 241 ir 25 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2740(2) (svarsty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-9 klau­si­mas – Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2740. Svars­ty­mo sta­di­ja. Kvie­čiu R. Juš­ką pri­sta­ty­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to iš­va­dą.

R. JUŠKA (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­tas pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­jo­je už­si­ra­šė kal­bė­ti V. Se­meš­ka.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai trum­pai, tau­py­da­mas jū­sų lai­ką, no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį tik į vie­ną šio įsta­ty­mo pro­jek­to straips­nį. Tai yra 7 straips­nis, ar­ba 17 VTEK’o straips­nis. Šiuo straips­niu sie­kia­ma, kad Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja ne­tir­tų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių ir sa­vi­val­dy­bių me­rų.

Ką tai reiš­kia, ko­le­gos? Tai reiš­kia, kad sa­vi­val­dy­bių me­rus ir ta­ry­bų na­rius, ar jie su­pai­nio­jo vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus, tirs tik­tai sa­vi­val­dy­bės Eti­kos ko­mi­si­ja. Taip, o kas gi tirs ki­tas? Va­di­na­si, me­rai ir sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riai – ne VTEK’o kom­pe­ten­ci­ja. Ne­aiš­ku, ko­dėl. Aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te aš ban­džiau su­ras­ti, bet taip ir ne­ra­dau. Jei­gu taip iš tie­sų yra, gal­būt ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pa­neigs tai, nors keis­ta, ko­dėl aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te ap­skri­tai ne­už­si­me­na­ma, tai mes tu­rė­si­me si­tu­a­ci­ją, kai sa­vi­val­dy­bių me­rai ap­skri­tai ne­pa­žeis jo­kių vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų, nes ne­re­tu at­ve­ju sa­vi­val­dy­bės dau­gu­ma ir su­da­ro Eti­kos ko­mi­si­ją, o ji ne­abe­jo­ti­nai gins sa­vo me­rą.

Tai­gi siū­lau į tai at­kreip­ti dė­me­sį. Re­gist­ruo­si­me siū­ly­mus dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to, kad vis dėl­to VTEK’as tir­tų pra­ne­ši­mus, skun­dus, su­si­ju­sius ir su sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riais, ir su sa­vi­val­dy­bių me­rais. La­bai ačiū. Tiek trum­pai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dėl mo­ty­vų po svars­ty­mo. R. Juš­ka dėl ve­di­mo tvar­kos?

R. JUŠKA (LSF). Aš no­rė­čiau su­re­a­guo­ti į ger­bia­mo Vi­liaus pa­si­sa­ky­mą. Ei­li­nį kar­tą jūs klai­di­na­te. Jei­gu skai­to­te įsta­ty­mą, pra­šau per­žiū­rė­ti ir ki­tus punk­tus. Es­mi­nis da­ly­kas, kad pa­si­rin­ko­me sis­te­miš­ku­mą, tai yra vie­nos sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos ir dėl me­rų, ir dėl ta­ry­bos na­rių tie­sio­giai krei­pia­si į VTEK’ą, ki­tas nag­ri­nė­ja sa­vi­val­dy­bės Eti­kos ko­mi­si­ja.

Da­bar žiū­ri­me sis­te­miš­kai. Pir­miau­sia iš­nag­ri­nė­ja sa­vi­val­dy­bės Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja. Esant po­rei­kiui ir rei­ka­lui, ga­li kreip­tis į VTEK’ą. VTEK’as nag­ri­nės tiek me­rus, tiek sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rius. Pra­šau ne­klai­din­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Re­pli­kos iš­sa­ky­tos. Dėl mo­ty­vų po svars­ty­mo nie­kas ne­už­si­ra­šė.

 

10.29 val.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 9, 12 ir 25 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-2803(2) (pri­ėmi­mas)

 

Tai­gi da­bar ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas. Grįž­ta­me prie 1-5 klau­si­mo – Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2803(2). Kvie­čiu A. Pet­ro­šių. Jis ko­mi­te­to yra pa­skir­tas bū­ti pra­ne­šė­ju dėl šio klau­si­mo.

Pra­de­da­me pri­ėmi­mą pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti jam ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Dė­ko­ju.

Ger­bia­mi ko­le­gos, tik at­krei­piu dė­me­sį, kad bal­sa­vi­mo in­ter­va­las pra­si­dės už 1 se­kun­dės. Tai­gi tai reiš­kia, kad dėl pa­tai­sų jau ga­lė­si­me ap­si­spręs­ti iš kar­to. Pa­ma­žu rin­ki­tės į dar­bo vie­tas ir bū­ki­te pa­si­ruo­šę bal­suo­ti.

Dėl 2 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Pra­šom pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

A. PETROŠIUS (TS-LKDF). Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­žy­mė­jo, kad sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se ne­bū­na nuo­la­ti­nių ar ne nuo­la­ti­nių ko­mi­te­tų. Iš es­mės mes šiai pa­sta­bai pri­ta­rė­me ben­dru su­ta­ri­mu, pa­žy­mė­jo­me, kad vis dėl­to tai nė­ra nuo­la­ti­niai ko­mi­te­tai, ir tą žo­dį „tin­ka­mai“ siū­lo­me iš­brauk­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Taip pat yra J. Raz­mos, V. Se­meš­kos įre­gist­ruo­ta pa­tai­sa. Ger­bia­mas Jur­gi, žo­dis jums.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš pri­pa­žįs­tu, kad iš tik­rų­jų yra di­de­lė ver­ty­bė vi­sų frak­ci­jų va­do­vų su­ta­ri­mas dėl iš­mo­kų ta­ry­bų na­riams, bet vis dėl­to gal­vo­ju, kad taip sku­biai su­ta­riant dėl pa­ties iš­mo­kos dy­džio ga­lė­jo bū­ti ne­pa­kan­ka­mai jaut­riai įver­tin­tas bū­tent jo ab­so­liu­tus dy­dis. Įver­tin­ki­me tai, kad jei­gu sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, kaip pa­žiū­rė­jau pa­gal lai­ki­nas de­kla­ra­ci­jas, vi­du­ti­niš­kai ski­ria 16–20 va­lan­dų per mė­ne­sį, tai iš­ei­tų, kad jo va­lan­dos ver­tė yra apie 40 eu­rų, tai yra dvi­gu­bai dau­giau ne­gu Sei­mo na­rio dar­bo ver­tė. Jei­gu jūs su­dė­si­te Sei­mo na­rio at­ly­gi­ni­mą ir iš­mo­ką, tai yra de­šimt kar­tų dau­giau ne­gu ko­kio nors sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros dar­buo­to­jo ar pe­da­go­go va­lan­dos ver­tė. Siū­lau bent sim­bo­liš­kai ma­žiau nu­ma­ty­ti – tik 15 %, nors rei­kė­tų šiaip gal ir stip­riau ma­žin­ti. Siū­ly­čiau ma­ty­ti tą iš­mo­kos dy­dį ben­dra­me sa­vi­val­dy­bė­je vy­rau­jan­čių at­ly­gi­ni­mų kon­teks­te, ne tik žiū­rint į sa­vi­val­dy­bės na­rių pa­gei­da­vi­mus, iš­reikš­tus per aso­cia­ci­ją.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­rau prie­lai­dą, kad 29 Sei­mo na­riai yra. Ar ga­li­te pa­kel­ti ran­kas? Gal pa­leis­ki­me bal­sa­vi­mą? Ar yra 29 Sei­mo na­riai, ku­rie pri­ta­ria, kad svars­ty­tu­me šį J. Raz­mos ir V. Se­meš­kos pa­siū­ly­mą?

Nė­ra 29 Sei­mo na­rių, tai­gi ne­svars­to­me.

To­liau yra V. Se­meš­kos pa­siū­ly­mas dėl to pa­ties straips­nio. Pra­šom, ger­bia­mas Vi­liau.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, net ne­abe­jo­ju, kad taip pat ne­su­rink­si­me 29 pa­lai­kan­čių, bet vis dėl­to pri­sta­tau šią pa­tai­są ir siū­lau 10 % me­ro at­ly­gi­ni­mo. Ko­dėl? To­dėl, kad 20 % bus 1 tūkst. 250 eu­rų Vil­niu­je, 1 tūkst. 70 eu­rų sa­vi­val­dy­bė­se nuo 15 iki 50 tūks­t. ir šie dar­bo už­mo­kes­čiai, at­ly­gi­ni­mai, ne­pri­klau­so­mai, kiek sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys pra­leis va­lan­dų – 5, 10, 15 ar 20 va­lan­dų, vi­siems vie­no­dai bus mo­ka­mi. Tai nė­ra są­ži­nin­ga, at­si­žvel­giant į tai, kiek už­dir­ba pe­da­go­gai, kiek už­dir­ba kul­tū­ros dar­buo­to­jai ir ki­tų sri­čių dar­buo­to­jai. Pa­pras­tai bus mo­ka­ma ne už at­lik­tą dar­bą, ne už dirb­tą lai­ką, o bus mo­ka­ma tie­siog už ei­na­mas pa­rei­gas. Aš ma­nau, kad tai tik­rai nė­ra nei so­li­du, nei tei­sin­ga. Dar dau­giau – sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tams rei­kės pa­pil­do­mų pa­ja­mų, ma­nau ir ne­abe­jo­ju, kad vi­sos 60 sa­vi­val­dy­bių ne­tru­kus raš­tais kreip­sis į Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ją ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai rei­kės ieš­ko­ti pa­pil­do­mų re­sur­sų, kaip mo­kė­ti tuos di­de­lius at­ly­gi­ni­mus – 20 % nuo me­ro at­ly­gi­ni­mo. Pra­šau pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, ar yra 29 Sei­mo na­riai, ku­rie pa­lai­ko­ šio pa­siū­ly­mo svars­ty­mą? Bal­suo­ki­me.

Nė­ra. Tai­gi ne­svars­to­me.

Yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

A. PETROŠIUS (TS-LKDF). Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bai taip pat pri­ta­rė­me iš da­lies. Ly­giai taip pat pa­siū­ly­mas ir pa­sta­ba bu­vo su­si­ję su nuo­la­ti­nė­mis ir ne­ nu­ola­ti­nė­mis ko­mi­si­jo­mis ir ko­mi­te­tais, iš­skai­čiuo­jant at­ly­gi­ni­mus už ne­lan­ko­mus po­sė­džius. Pri­ta­ria­me iš da­lies. No­riu pa­sa­ky­ti, kad pa­žy­mi­me, jog nuo­la­ti­nių ko­mi­te­tų nė­ra, tai čia pri­ta­ri­mas bu­vo gau­tas, ki­tur ne.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Tu­ri­me ap­si­spręs­ti dėl vi­so 2 straips­nio. Ar ga­li­me pri­tar­ti jam ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. 3 ir 4 straips­niai. Dėl jų pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš jų pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui, pri­tar­ta. Mo­ty­vai dėl vi­so. Mo­ty­vai už – A. Bag­do­nas.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, už su­teik­tą žo­dį. Ger­bia­mi ko­le­gos, šian­dien tu­ri­me is­to­ri­nę ga­li­my­bę sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riams pa­tvir­tin­ti la­bai aiš­kią ir vi­siems su­pran­ta­mą dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką. Vi­suo­me­ni­nė veik­la iš tie­sų yra vi­suo­met svei­kin­ti­na ir ma­to­me, ko­kią pri­dė­ti­nę ver­tę Lie­tu­vo­je ku­ria ne­vy­riau­sy­bi­nis sek­to­rius, ta­čiau ta­ry­bos na­rio veik­la yra dar­bas, už ku­rį mes pri­va­lo­me nu­ma­ty­ti at­ly­gį, juo­lab kad vi­so­mis dar­bui rei­ka­lin­go­mis prie­mo­nė­mis po šio įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo ta­ry­bos na­riai ap­rū­pi­na­mi ne­bus. No­rė­da­mi į sa­vi­val­dą pri­trauk­ti iš­si­la­vi­nu­sių, kom­pe­ten­tin­gų žmo­nių, jiems tu­ri­me su­tei­k­ti ne tik ga­li­my­bę tin­ka­mai at­sto­vau­ti rin­kė­jams, įgy­ven­din­ti įvai­rius pro­jek­tus, ta­čiau tu­ri­me nu­ma­ty­ti ir at­ly­gį. Džiu­gu, kad to­kį po­ky­tį Sei­me pa­lai­ko vi­sos frak­ci­jos ir yra ras­tas ben­dras su­ta­ri­mas. Aš la­bai ti­kiuo­si ir vi­liuo­si, kad mes vie­nin­gai pa­tvir­tin­si­me šį įsta­ty­mą ir nu­ma­ty­si­me sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riams at­ly­gį už jų at­lie­ka­mą dar­bą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – V. Se­meš­ka.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, po šio vie­nin­go bal­sa­vi­mo, net ne­abe­jo­ju, ne­ma­ža da­lis Sei­mo na­rių gal­vo­ja, kaip pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai pa­tys nu­sė­s ta­ry­bo­se (gal­būt pen­si­nio am­žiaus) ir pa­to­giai gau­s pa­do­rų at­ly­gį. Ne­svar­bu, ar jūs ten 5, 10 ar 20 va­lan­dų da­ly­vau­si­te po­sė­džiuo­se, skai­ty­si­te ar ne­skai­ty­si­te įvai­rią me­džia­gą, bet tai gal­būt bus prie­das prie pen­si­jos, gal­būt prie pa­pil­do­mų pa­ja­mų, nes ta­ry­bų na­riai ga­li dirb­ti ir ki­tus dar­bus. Pa­žiū­rė­ki­te, kiek už­dir­ba, pa­vyz­džiui, Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riai, ki­tų ko­mi­si­jų na­riai, ku­riems at­ly­gi­na­ma už va­lan­das, ku­rias jie dir­bo, o ne už pa­rei­gas, ku­rias jie ei­na. Mes čia nu­sta­to­me at­ly­gį už pa­rei­gas. Ta­ry­bos na­rys, ne­svar­bu, kiek jis dirbs, gaus už pa­rei­gas 1 tūkst. 250 eu­rų Vil­niu­je, 1 tūkst. 70 eu­rų ma­žes­nė­se sa­vi­val­dy­bė­se. Ger­bia­mi ko­le­gos, po šio bal­sa­vi­mo, jū­sų vie­nin­go bal­sa­vi­mo, pas­kui pa­žiū­rė­ki­te pe­da­go­gams į akis, kul­tū­ros dar­buo­to­jams į akis ir pa­klaus­ki­te, ko­dėl jie tiek ma­žai už­dir­ba – nes ne­va biu­dže­te ne­tu­ri­me lė­šų, bet po­li­ti­kams ir ta­ry­bų na­riams mes tu­ri­me daug lė­šų. Pe­da­go­gai, nors ir dir­ba vi­są dar­bo die­ną, kar­tais ir dau­giau, ne­už­dirbs ir tiek, kiek da­bar už­dirbs sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riai, at­ei­da­mi į ke­lis po­sė­džius per mė­ne­sį. To­dėl su­si­lai­ky­siu. Ačiū.

PIRMININKĖ. A. Pet­ro­šius – mo­ty­vai už.

A. PETROŠIUS (TS-LKDF). Man tru­pu­tį liūd­na, kad ko­le­ga už­si­i­ma to­kiu po­pu­liz­mu, nes ši­tais įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais mes su­da­ro­me prie­lai­das mo­ky­to­jams ir bet ku­riems ki­tiems spe­cia­lis­tams la­biau pa­gal­vo­ti, la­biau pa­si­steng­ti ir da­ly­vau­ti po­li­ti­ko­je, at­ne­šant sa­vo kom­pe­ten­ci­jas į mies­tų ta­ry­bas. Tu­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad ir Sei­mo na­riai ly­giai taip pat… tu­ri­me to­kių Sei­mo na­rių, ku­rie lan­ko vos 30–40 % po­sė­džių, ta­čiau gau­na vi­są at­ly­gi­ni­mą, bet ko­le­gai ne­ky­la klau­si­mų. Iš es­mės šian­dien nu­sta­to­me vie­no­dą prak­ti­ką vi­so­se sa­vi­val­dy­bė­se, o iki šiol ta prak­ti­ka la­bai skir­da­vo­si.

Taip, su­tin­ku, dy­dis gal­būt at­ro­do grės­min­gai, bet kai įver­ti­na­me vi­sus ar­gu­men­tus už ir prieš ir pa­žiū­ri­me į vi­sas ki­še­nes, ku­rias šian­dien už­siu­va­me, iš ku­rių bu­vo ga­li­ma pa­si­pi­ni­gau­ti, gau­na­me pa­na­šius skai­čius. Ši­tas at­ly­gis ap­ima ir at­ly­gį, ku­ris bu­vo tai­ko­mas iki šiol, va­lan­di­nį at­ly­gį ta­ry­bų na­riams, ir at­ly­gį, ku­ris bu­vo tai­ko­mas, kad pa­si­reng­tų, kur tik­rai tu­rė­jo­me de­šim­tis įvai­rių skir­tin­gų prak­ti­kų – nuo 40 iki 100 va­lan­dų per mė­ne­sį, ap­ima ir kan­ce­lia­ri­nes iš­mo­kas, ap­ima ir sa­vi­val­dy­bės pa­rei­gas ap­rū­pin­ti kom­piu­te­ri­ne tech­ni­ka. Nuo vi­so to esa­me at­lais­vi­na­mi ir nuo šiol tu­rė­si­me vie­no­dą skaid­rią sis­te­mą vi­so­je Lie­tu­vo­je. At­ly­gi­ni­mas yra di­fe­ren­ci­juo­tas pa­gal sa­vi­val­dy­bių dy­džius ir yra susie­tas su me­ro at­ly­giu, jis bus ap­mo­kes­ti­na­mas vi­sais mo­kes­čiais ir bus tai­ko­mas 35,7 % ta­ri­fas. Ma­nau, kad tai atims prie­lai­das ma­ni­pu­liuo­ti ta­ry­bų na­riais, tai su­kurs prie­lai­das pri­trauk­ti į ta­ry­bas dau­giau kom­pe­ten­tin­gų na­rių, nes tai yra tik­rai tas skai­čius, dėl ku­rio ver­ta pa­si­steng­ti. Džiau­giuo­si ir dė­ko­ju vi­siems ko­le­goms, ku­rie dir­bo prie šio pro­jek­to. Tik­rai dė­ko­ju vi­sų frak­ci­jų se­niū­nams, ku­rie star­ta­vo, ma­tyt, su to­kiu pa­si­rin­ki­mu, su ko­kiu ir bai­gė­me. Ti­kiuo­si, ko­le­gos, jū­sų pa­lai­ky­mo ir ma­nau, kad prie ši­to klau­si­mo dau­giau grįž­ti ne­be­rei­kės.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­su ka­te­go­riš­kai prieš, bet vis tiek no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į mū­sų spren­di­mo trū­ku­mus. Man at­ro­do, šis mū­sų spren­di­mas yra tam tik­ra ka­pi­tu­lia­ci­ja prieš sa­vi­val­dy­bių po­li­ti­kus pa­sa­kant, kad ne­si­ti­ki­me, jog jie ga­li są­ži­nin­gai pa­teik­ti če­kiu­kus ir są­skai­tas už re­a­lias vyk­do­mos veik­los iš­lai­das; ne­si­ti­ki­me, kad jie są­ži­nin­gai de­kla­ruos skir­tas veik­lai dar­bo va­lan­das. Da­bar vi­siems duo­da­me vie­no­dai. Tai ak­ty­viam ta­ry­bos na­riui gal net tam tik­ra skriau­da, o tam, ku­ris ne­la­bai ką vei­kia, ži­no­ma, bus di­de­lis pliu­sas.

Pats iš­mo­kos dy­dis vis dėl­to yra di­do­kas. Kai pa­imi, kiek vi­du­ti­niš­kai va­lan­dų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys su­gaiš­ta… Aš žiū­rė­jau de­kla­ra­ci­jas, pa­vyz­džiui, Aly­taus mies­to. Kas są­ži­nin­gai de­kla­ruo­ja, tai yra 16–20 va­lan­dų ak­ty­viai dir­ba, va­lan­dos ver­tė iš­ei­na 40 eu­rų. Ly­gin­ki­te su ki­tais ap­mo­kė­ji­mais. Sei­mo na­rio, su­dė­jus ir kan­ce­lia­ri­nes, yra dvi­gu­bai ma­žiau.

Kaip mi­nė­jau, ši sis­te­ma ne­ska­ti­na ta­ry­bos na­rio ak­ty­viai dirb­ti. Pa­gal anks­tes­nę sis­te­mą jis, da­ry­da­mas daug ren­gi­nių, daug su­si­ti­ki­mų, ga­lė­jo tą de­kla­ruo­ti ir gau­ti di­des­nę kom­pen­sa­ci­ją ati­tin­ka­mai ir už ki­tas iš­lai­das. Da­bar yra ly­gia­va – vi­si gau­na vie­no­dai, dir­bi ar ne­dir­bi. Ži­no­ma, jei­gu ten vi­siš­kai pra­lei­di­nės, taip, yra nu­ma­ty­tas ma­ži­ni­mas. Žo­džiu, ne­si­ža­vė­ki­me, kad čia mes la­bai ge­rą spren­di­mą pri­ima­me.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – D. Griš­ke­vi­čius.

D. GRIŠKEVIČIUS (DFVL). Šiek tiek su­re­a­guo­siu į ko­le­gų, pa­si­sa­kan­čių prieš, iš­sa­ky­tus mo­ty­vus. Pir­miau­sia, aiš­ku, gai­la ir ap­mau­du, jei­gu ta­ry­bos na­rys kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se, kaip kal­bė­jo Vi­lius, dir­ba tik 16 va­lan­dų per po­sė­džius. Man at­ro­do, ta­ry­bos na­rio dar­bas ap­ima kur kas dau­giau ne­gu tik da­ly­va­vi­mą po­sė­džiuo­se. Tai yra vie­na.

Ant­ras da­ly­kas dėl pa­čių sa­vi­val­dy­bių. Mes da­bar šiek tiek už­si­žai­dė­me su tais skai­čiais. Ži­no­te, kai mes kal­ba­me apie dy­džius, vi­sa­da leng­va – daug, ma­žai, tei­sin­ga ar ne­tei­sin­ga – tą kar­te­lę stum­dy­ti į vir­šų ir į apa­čią. Čia leng­va dis­ku­tuo­ti. Bet pa­si­žiū­rė­ki­me į re­a­ly­bę. Net jei­gu mes šian­dien ne­pri­tar­si­me šio įsta­ty­mo pa­tai­soms, tos sa­vi­val­dy­bės, ku­rios bu­vo links­niuo­ja­mos tar­si kaip ge­ros, ne­va tu­rė­jo ma­žas iš­mo­kas, pa­vyz­džiui, Mo­lė­tai – 66 eu­rų at­ly­gis, ta­čiau pa­mirš­ta­ma pa­mi­nė­ti, kad jie pa­si­kei­tė reg­la­men­tą ir jų kan­ce­lia­ri­nės yra 420 eu­rų. Pa­im­ki­me Kaz­lų Rū­dą, pa­im­ki­me Rie­ta­vą, tas, ku­rios bu­vo mi­nė­tos. Re­a­liai da­bar stan­dar­ti­niai dy­džiai, su­dė­jus vi­sas iš­mo­kas: kan­ce­lia­ri­nes, pa­si­ren­gi­mo, kom­pen­suo­ja­mas va­lan­das ir pa­na­šiai, ir pa­na­šiai, ir da­bar yra apie 400 eu­rų. Tai tas po­ky­tis re­a­liai iš­vis ne­bė­ra es­min­gas. Bet mes ne­pa­mirš­ki­me ir dar vie­no la­bai es­min­go fak­to, tai yra kad ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­be­pri­va­lo su­teik­ti vi­sos kom­piu­te­ri­nės tech­ni­kos, te­le­fo­nų, ry­šio prie­mo­nių ir pa­na­šiai.

Man at­ro­do, da­bar di­fe­ren­ci­juo­jant pa­gal dy­džius, sa­vi­val­dy­bių pen­kis dy­džius, pa­gal gy­ven­to­jus ir pa­gal me­ro at­ly­gį tik­rai sis­te­ma yra kur kas skaid­res­nė, aiš­kes­nė. Man at­ro­do, tų is­to­ri­jų bus kur kas ma­žiau. Ta­čiau ką rei­kia pa­mi­nė­ti? Net jei­gu šian­dien mes pri­im­si­me šį įsta­ty­mą, tai jo­kiu bū­du ne­tu­ri reikš­ti am­nes­ti­jos tiems, ku­rie ga­li­mai ne­skaid­riai pil­dė sa­vo ata­skai­tas anks­tes­niu lai­ko­tar­piu, ir ti­kiuo­si, kad pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­tus ty­ri­mus ir to­liau tęs ir tie po­li­ti­kai, ku­rie ga­li­mai ne­skaid­riai pil­dė, už tai at­sa­kys.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – M. Pui­do­kas.

M. PUIDOKAS (MSNG). Nau­ja, tvar­kin­ga, sis­te­miš­kai pa­reng­ta tvar­ka tik­rai yra bū­ti­na ir vi­si no­ri­me, kad ta­ry­bos na­rių dar­bo ap­mo­kė­ji­mas bū­tų skaid­rus. Bet da­bar pa­reng­ti ko­e­fi­cien­tai ir dy­džiai, kai jie yra su­sie­ja­mi su me­ro at­ly­gi­ni­mo dy­džiu, tik­rai tam­pa ne­adek­va­tūs to­kių mies­tų kaip Vil­nius, Kau­nas at­ve­ju. Da­bar pa­im­ki­me Vil­nių. Ta­ry­bos na­rys dir­ba 16, na, ge­rai, dau­giau­siai 20 va­lan­dų per mė­ne­sį ir už tai jis gaus 1 tūkst. 200 eu­rų at­ly­gį. Pa­gal to­kį ko­e­fi­cien­tą Sei­mo na­rio at­ly­gi­ni­mas tu­rė­tų iš­ei­ti 12 tūkst. eu­rų. Čia jau jūs vi­si su­tik­tu­mė­te, kad tai yra ne­adek­va­čiai di­de­lis at­ly­gis. Bet Vil­niaus ta­ry­bos na­rių at­ve­ju ar Kau­no, kur yra 1 tūkst. 70 eu­rų per mė­ne­sį, jums at­ro­do, kad tai yra lo­giš­kas spren­di­mas. Aš ma­nau, kad tai tik­rai sis­te­ma, ku­riai rei­kia ko­rek­ci­jų. Pa­gal to­kius ta­ri­fus, ko­kie yra siū­lo­mi šią se­kun­dę, tik­rai bal­suo­ti už ne­ga­liu, nes tai yra tik­rai ne­pa­lai­ko­ma mū­sų ša­lies žmo­nių. Jie no­ri, kad ta­ry­bos na­riai gau­tų adek­va­čius at­ly­gi­ni­mus pa­gal tiek, kiek jie va­lan­dų dir­ba, ir kad ne­bū­tų pri­vi­le­gi­juo­ti ir iš­skir­ti­niai mies­tai. Ne­svar­bu, ar tai yra ma­no gim­ta­sis Kau­nas, bet aš taip pat ma­nau, kad tiek Kau­nui, tiek Vil­niui tie at­ly­gi­ni­mai yra tik­rai žen­kliai už­aukš­tin­ti ir per di­de­li.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Na, aš ne­ga­liu ne­su­re­a­guo­ti į ko­le­gos V. Se­meš­kos pa­si­sa­ky­mus, ma­tyt, ky­lan­čius ar­ba iš jo pa­ties dar­bo pa­tir­ties ar­ba ne­dar­bo, tiks­liau, ta­ry­bo­je, ar­ba iš to, kad Sei­mo na­rys kaž­ka­da by­li­nė­jo­si su VRK dėl sa­vo at­ly­gi­ni­mo. Iš­ties yra de­monst­ruo­ja­mas di­džiu­lis ne­su­vo­ki­mas gal­vo­jant, kad ta­ry­bos na­rys už­si­i­ma vie­nin­te­le veik­la, nu­ei­na kar­tą per mė­ne­sį ar du kar­tus per mė­ne­sį į po­sė­džius ir skai­to do­ku­men­tus. Taip nė­ra. Ta­ry­bos na­riai iš­ties ben­drau­ja ir su gy­ven­to­jais, ir da­ly­vau­ja pri­ėmi­muo­se, ir at­sa­ki­nė­ja į įvai­rius skun­dus, krei­pi­mu­sis raš­tu. Ne­ga­na to, kas yra ska­ti­na­ma šia­me įsta­ty­me, da­ly­vau­ja ir įvai­riais opo­zi­ci­jos for­ma­tais, yra at­si­ra­dęs opo­zi­ci­jos ly­de­ris. Ly­giai taip pat ir ta­ry­bo­je tų veik­lų yra ga­na daug, tu­rint dar­bo gru­pes ar ki­tus veiks­mus.

Ma­ny­čiau, kad šiuo at­ve­ju rei­kė­tų ska­tin­ti ta­ry­bos na­rius veik­ti kiek įma­no­ma įvai­res­nė­mis for­mo­mis, užuot ban­džius skai­čiuo­ti vie­ną ar ki­tą cen­tą, ypač pri­si­me­nant tai, kad pa­tys Sei­mo na­riai sau at­ly­gi­ni­mus kaž­kaip su­ge­bė­jo la­bai dar­niai pa­si­kel­ti, nors iš tik­rų­jų pa­ieš­kant, ma­nau, ga­li­ma su­ras­ti Sei­mo na­rių, ku­rie, kaip ir V. Se­meš­ka mi­nė­jo, ta­ry­bos po­sė­džiuo­se ap­si­lan­ko vie­ną kar­tą ar du ir nie­kur ki­tur ne­da­ly­vau­ja.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų mes tur­būt po šio bal­sa­vi­mo tap­si­me uni­ka­lūs ne tik Eu­ro­po­je, bet ir pa­sau­ly­je. Tur­būt esa­me vi­si ga­vę Ty­ri­mų de­par­ta­men­to tam tik­rą ana­li­zę, ten yra ge­rų pa­vyz­džių, kur pa­ro­dy­ta iš tik­rų­jų, kad dau­giau­sia kom­pen­suo­ja­ma ta­ry­bų na­riams už jų iš­lai­das veik­lai. Tai yra svar­bi ei­lu­tė ir iš tik­rų­jų dau­ge­ly­je kraš­tų tai yra da­ro­ma.

Šiuo me­tu mes vis­ką su­de­da­me į tam tik­rą at­ly­gi­ni­mą. Na, tur­būt pri­si­me­na kai ku­rie Sei­mo na­riai, kad tas bu­vo ir sei­muo­se, kai mes gau­da­vo­me tą ne­ap­skai­čiuo­ja­mą ir nie­kaip ne­reg­la­men­tuo­ja­mą at­si­skai­ty­mais da­lį, pa­va­din­tą vo­ke­liu. Tai iš tik­rų­jų ir Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­si­sa­kė, kad vis dėl­to at­ly­gi­na­ma tu­ri bū­ti tei­sin­gai už veik­lą, nes tas at­ly­gi­ni­mas ska­ti­na veik­lą, ska­ti­na veik­ti, ka­dan­gi tu de­di ir kom­pen­suo­ji sa­vo iš­lai­das iš tam skir­tų lė­šų.

Kaip bus su at­ly­gi­ni­mu, ku­ris yra įdė­tas, na, tur­būt vi­si mes ži­no­me, kad tas at­ly­gi­ni­mas ne vi­sai yra vie­no fi­zi­nio as­mens da­lis, bet tai yra at­ly­gi­ni­mas, ku­riuo ope­ruo­ja tur­būt ir šei­mos. Tai iš tik­rų­jų ke­lia abe­jo­nių toks pa­si­rin­ki­mas, nes čia bu­vo ir pa­si­sa­kan­čių, kad vis dėl­to at­ly­gi­na­ma tu­ri bū­ti tei­sin­gai už tai, kur žmo­gus pa­ti­ria tam tik­ras iš­lai­das, ir at­ly­gi­na­ma už dar­bą. Aš tik­rai su­si­lai­ky­siu nuo to­kio bal­sa­vi­mo.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi dėl 1-5 klau­si­mo – Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­to. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 127: už – 116, prieš – 2, su­si­lai­kė 9. Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gongas)

Re­pli­kos po bal­sa­vi­mo. V. Pranc­kie­tis.

V. PRANCKIETIS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu at­kreip­ti dė­me­sį į V. Se­meš­kos pa­si­sa­ky­mą. Jis kal­bė­da­mas pa­mi­nė­jo, kad pen­si­nin­kai ten ga­lės dirb­ti. Sei­me yra tur­būt virš 30 to­kių žmo­nių ir tai yra dis­kri­mi­na­ci­ja, ir ji va­di­na­ma se­ni­liz­mu. Pra­šo­me ne­ad­re­suo­ti mums to­kių da­ly­kų ir pra­šy­čiau Pir­mi­nin­kės at­kreip­ti dė­me­sį į dis­kri­mi­na­ci­nius ele­men­tus, reiš­kia­mus Sei­mo na­rių. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Mie­las ko­le­ga, at­si­pra­šau, aš ne­su­žiū­riu vi­sų dis­kri­mi­na­ci­nių po­sa­kių.

K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš, ko­le­gos, skep­ti­kus no­rė­čiau nu­ra­min­ti. Val­dy­mas, ad­mi­nis­t­ra­vi­mas, va­do­va­vi­mas, me­dia­ci­ja ir pa­na­šūs už­si­ė­mi­mai rin­ko­je bran­giau­siai kai­nuo­ja ir to­kiems žmo­nėms dau­giau­siai at­ly­gi­na­ma. O čia to­kius dar­bus ir at­lie­ka po­li­ti­kai. Ta­ry­bos na­riai iki šiol bu­vo ne­pa­kan­ka­mai įver­tin­ti. Ačiū jums, kad jūs nor­ma­liai juos pa­ga­liau įver­ti­no­te.

PIRMININKĖ. V. Fio­do­ro­vas.

V. FIODOROVAS (DPF). Ačiū, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas Vi­liau, ka­dan­gi šian­dien bal­sa­vo­te prieš, aš siū­lau tuos per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną ar­gu­men­tus, ku­riuos pri­tai­kė­te ko­le­goms po sa­vo ne­iš­dis­ku­tuo­tos ir Sei­me ne­per­ėju­sios ini­cia­ty­vos, kai ap­kal­ti­no­te, kad Sei­mo na­riai, ko­le­gos, ne­no­ri skaid­ru­mo ir vi­sų ten aukš­tes­nių stan­dar­tų sa­vi­val­do­je, pri­si­tai­ky­ti sau, nes pa­na­šu, kad tuo me­tu tik­rai pas­ku­bė­jo­te kal­tin­da­mas sa­vo ko­le­gas Sei­me.

PIRMININKĖ. V. Se­meš­ka.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Bu­vu­siam Pir­mi­nin­kui. Aš da­bar su­pra­tau, ko­dėl A. Ši­rins­kie­nė kar­tais pa­klau­sia jū­sų, ar jūs esa­te blai­vus, bet prie­šin­gai – aš džiau­giuo­si, kad pen­si­nin­kai ga­lės dirb­ti ir gaus at­ly­gį. Klau­si­mas, ar to­kio dy­džio. Dėl to čia jo­kios dis­kri­mi­na­ci­jos ne­ma­tau. Ger­bia­mas bu­vęs Sei­mo Pir­mi­nin­ke, rei­kė­tų ati­džiau klau­sy­ti, ne tik­tai ki­tus dar­bus dirb­ti Sei­mo sa­lė­je. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ap­si­kei­tė­me re­pli­ko­mis. Siū­lau bal­suo­ti to­liau.

 

10.52 val.

Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-110 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 111, 16, 18, 19, 21, 24 ir 25 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2688(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Grįž­ta­me į pa­čią po­sė­džio pra­džią. Dar­bo­tvarkės 1-2.1 klau­si­mas – Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2688. Bal­suo­ki­me. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 75: už – 75, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.53 val.

Ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1904 6, 8 ir 12 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2689(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ly­di­ma­sis 1-2.2 klau­si­mas – Ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2689. Pa­bal­suo­ki­me. Po to duo­siu ga­li­my­bę re­pli­kuo­ti.

Už­si­re­gist­ra­vo 70, bal­sa­vo 70, už – 70. Tai­gi pri­trū­ko 1 bal­so. Pa­mė­gin­si­me vė­liau.

V. Pranc­kie­tis – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

V. PRANCKIETIS (LSF). Re­to­ri­nė re­pli­ka po pa­si­sa­ky­mų. Mai­ro­nis per A. Ba­ra­naus­ko lai­do­tu­ves, per Mi­šias, pa­sa­kė žo­džius: „Ne­ga­li muž­vai­kis mit­ros ne­šio­ti.“ Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je: „Ooo­oo…“, plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. O. Lei­pu­tė.

O. LEIPUTĖ (LSDPF). Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. Opo­zi­ci­ja ma­to sa­lė­je vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rę A. Bi­lo­tai­tę, mes iš­si­kvies­tu­me ne­sto­vė­ti tri­bū­no­je ir ne­lauk­ti raš­tu už­duo­da­mų klau­si­mų, bet at­si­sė­dus čia at­sa­ky­ti į mums la­bai ak­tu­a­lų klau­si­mą. Ta­da bal­sa­vi­mai ei­tų sklan­džiau. Jei­gu tam ne­at­ras­tu­mė­te dar­bo­tvarkėje, ga­lų ga­le yra pie­tų per­trau­kos da­lis. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma ko­le­ge, aš tik­rai gir­džiu jū­sų pa­sa­ky­mą, kaip, ma­nau, gir­di ir mi­nist­rė, bet aš kvies­čiau vis­gi kon­struk­ty­viai dirb­ti ir ne­su­sie­ti dvie­jų klau­si­mų (Bal­sai sa­lė­je: „Ooo­oo…“), kurie yra tik­rai svar­būs: pri­ima­mi įsta­ty­mų pro­jek­tai ir mi­nist­rės at­sa­ky­mai į klau­si­mus, jie, kaip jau kal­bė­jo­me šian­dien ry­ti­nės dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mo me­tu, tik­rai vyks. J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji opo­zi­ci­jos at­sto­vai, aš vis dėl­to jums lin­kė­čiau pa­si­rink­ti blo­kuo­ti ki­tus pro­jek­tus, ne tuos, ku­rie di­di­na įvai­rias so­cia­li­nes iš­mo­kas. Kaip jūs pa­aiš­kin­si­te žmo­nėms, kad dėl sa­vo po­li­ti­nių žai­di­mų ne­no­ri­te, kad pa­di­dė­tų tos iš­mo­kos? Yra ki­ti pro­jek­tai, tuos blo­kuo­ki­te. Aš frak­ci­jos var­du pra­šau pa­kar­to­ti bal­sa­vi­mą dėl šio ly­di­mo­jo, nes, ma­nau, opo­zi­ci­ja at­si­kvo­šės ir pa­žiū­rės, ką jie blo­kuo­ja. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš vis­gi ma­ty­da­ma, kaip čia ky­la aist­ros, ir ma­ty­da­ma, kad yra mi­nist­rė A. Bi­lo­tai­tė, aš no­rė­čiau pa­pra­šy­ti, gal ga­lė­tų per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną pa­sa­ky­ti, ka­da yra pa­si­ren­gu­si at­sa­ky­ti į klau­si­mus, kad mes pa­ša­lin­tu­me tas įtam­pas, nes jos, man at­ro­do, ky­la šiek tiek tuš­čio­je vie­to­je. Pra­šau.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pir­miau­sia no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad vi­sa­da, jei­gu yra kvie­ti­mai, da­ly­vau­ju vi­suo­se pa­si­ta­ri­muo­se ir visais for­ma­tais. Tie­siog šian­dien aš klau­si­mų dar ne­ma­čiau. Tie klau­si­mai tu­rė­tų bū­ti pa­tei­kia­mi pa­gal mū­sų Sta­tu­tą raš­tu ir per nu­sta­ty­tą lai­ką aš esu pa­si­ren­gu­si į juos at­sa­ky­ti. Aš tik­rai ne­su­pran­tu to, kas šian­dien yra ke­lia­ma. Man at­ro­do, ir vie­šo­jo­je erd­vė­je bu­vo daug at­sa­ky­mų, yra su­da­ry­ta ir dar­bo gru­pė po Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mo. Ne­su­pran­tu, ko­dėl par­la­men­te nė­ra va­do­vau­ja­ma­si mū­sų Sta­tu­to nor­mo­mis? Tie­siog kas čia per pro­ce­sai da­bar vyks­ta? (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­gir­do­me, ket­vir­ta­die­nį mi­nist­rė at­eis, į jū­sų raš­tu su­for­mu­luo­tus klau­si­mus at­sa­kys čia, tri­bū­no­je, bet, ma­tau, yra daug no­rin­čių pa­si­sa­ky­ti. Pra­de­da L. Na­gie­nė. Pra­šau.

L. NAGIENĖ (DFVL). No­rė­čiau pa­neig­ti ger­bia­mos mi­nist­rės mi­tą. Ger­bia­ma mi­nist­re, mes, vi­sa opo­zi­ci­ja, jus kvie­tė­me į su­si­ti­ki­mą ir jūs at­si­sa­kė­te, to­dėl šian­dien ir ki­lo šito­kia dis­ku­si­ja. Tik­rai bū­tu­me vi­siš­kai nor­ma­liai šian­dien spren­dę vi­sus klau­si­mus. Kaip sa­ko­ma, mes ne­no­ri­me, kad žmo­nės ne­gau­tų iš­mo­kų ir pa­na­šiai, mes esa­me už tai, už pro­tin­gus spren­dimus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. D. Ša­ka­lie­nė.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Aš tik no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad ne, nie­kam nė­ra sma­gus ši­tas pro­ce­sas ir tik­rai nė­ra sma­gu ne­bal­suo­ti dėl to­kių klau­si­mų, ku­rie yra svar­būs mū­sų vi­suo­me­nei. Ta­čiau tik­rai bū­tų la­bai ge­rai, kad mes ne­tai­ky­tu­me dvi­gu­bų stan­dar­tų dėl to, kad šio­je si­tu­a­ci­jo­je Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis ir yra mū­sų par­la­men­ti­nė nor­ma. Jis nuo­lat vyks­ta ant­ra­die­niais, o šian­dien ne­bu­vo pa­teik­tas joks nor­ma­lus at­sa­ky­mas, ko­dėl nė­ra Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­džio. Tie mi­nist­rai, ku­rie yra sa­lė­je, tik­rai ga­lė­tų čia at­si­sė­dę at­sa­ky­ti į klau­si­mus taip, kaip tai nor­ma­liai bū­na ant­ra­die­niais. Mes ne­la­bai su­pra­to­me, kas nu­ti­ko, ko­dėl Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­džio nė­ra ir for­ma­tas… Dėl tri­bū­nos – taip, aš su­pran­tu, no­ri­ma iš anks­to pa­ruoš­ti klau­si­mus. La­bai ge­rai. Bet ko­dėl nė­ra Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­džio? In­for­ma­ci­ja ne­bu­vo pa­teik­ta, to­dėl šian­dien mes esa­me tik­rai keis­to­je si­tu­a­ci­jo­je.

PIRMININKĖ. Mie­la ko­le­ge, taip, ket­vir­ta­die­niais bū­na Vy­riau­sy­bės va­lan­da, kai vi­sa Vy­riau­sy­bė sė­di čia ir at­sa­ki­nė­ja į vi­sus klau­si­mus. Ant­ra­die­niais – Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis, kai Vy­riau­sy­bės at­sto­vas ar­ba ku­rios nors Sei­mui at­skai­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos at­sto­vas kal­ba iš Sei­mo tri­bū­nos. Yra šiek tiek skir­tin­gi for­ma­tai. Aš tie­siog pa­tiks­li­nu. (Bal­sai sa­lė­je) A. Ve­ry­ga, pra­šom.

A. VERYGA (LVŽSF). Aš no­rė­čiau su­re­a­guo­ti į ger­bia­mo J. Raz­mos pa­sa­ky­mą, kaip mes pa­si­aiš­kin­si­me rin­kė­jams, ir pa­pra­šy­ti mū­sų ne­šan­ta­žuo­ti to­kiais pa­sa­ky­mais. Jūs pui­kiai su­pran­ta­te, kad mū­sų ne­da­ly­va­vi­mas bal­suojant nė­ra su­si­jęs su tų pro­jek­tų tu­ri­niu – jis yra su­sijęs su opo­zi­ci­jos ne­ger­bi­mu. Ir aš tik­tai no­riu pri­min­ti, kad žan­rai, kai klau­si­mai yra už­duo­da­mi raš­tu, ski­ria­si nuo da­ly­va­vi­mo ir at­ėji­mo pas opo­zi­ci­nes frak­ci­jas, kai klau­si­mus, ki­taip ne­gu Vy­riau­sy­bės va­lan­do­je, ga­li­ma už­duo­ti daug iš­sa­miau.

Aš su­pran­tu, kad jūs, mi­nist­re, tie­siog veng­da­ma vie­šu­mo, ne­no­rė­da­ma to­kiu for­ma­tu at­sa­ki­nė­ti, ap­si­drau­džia­te. Da­bar čia mes vi­si esa­me įvel­ti į kaž­ko­kį žai­di­mą, nors mes ne­sa­me prieš ko­kius nors pro­jek­tus. Jūs tu­ri­te ga­li­my­bę kad ir šian­dien iš­spręs­ti ši­tą pro­ble­mą – at­si­sto­ti, at­sa­ky­ti į klau­si­mus, ir opo­zi­ci­ja iš kar­to pra­dės elg­tis vi­siš­kai ki­taip.

PIRMININKĖ. A. Ma­zu­ro­nis, po to – A. But­ke­vi­čius. Aš siū­lau gal jau ei­ti į šios dis­ku­si­jos pa­bai­gą. Pra­šau.

A. MAZURONIS (DPF). Gerbiama Pirmininke, labai konceptua­liai, be emo­ci­jų. Ger­bia­mi ko­le­gos, yra du žan­rai. Vie­nas žan­ras toks, kai iš anks­to rei­kia for­mu­luo­ti klau­si­mus, kad pa­kvies­tu­me į tri­bū­ną. Ki­tas žan­ras, ku­riuo ir rė­mė­si opo­zi­ci­ja, tai yra kvies­tis po­kal­bio mi­nist­rą į frak­ci­ją ar į opo­zi­ci­nių frak­ci­jų gru­pę, kas ir bu­vo da­ro­ma. Ir ei­nant tuo ke­liu, tik­rai nė­ra bū­ti­na iš anks­to su­ra­šy­ti vi­sus klau­si­mus, kaip kad jūs čia pra­šo­te, mi­nist­re. Te­ma bu­vo la­bai aiš­kiai nu­ro­dy­ta, apie ką no­ri pa­sišne­kė­ti. O jū­sų at­sa­ky­mas: su­ra­šy­ki­te klau­si­mus ir aš at­sa­ky­siu raš­tu, yra taip švel­niai ta­riant nei į tvo­rą, nei į mie­tą ir ele­men­ta­ria svei­ka lo­gi­ka sun­kiai su­pran­ta­mas.

Dar kar­tą kvie­čia­me vi­sų opo­zi­ci­nių frak­ci­jų var­du šian­dien 13 va­lan­dą, pie­tų per­trau­kos me­tu, at­vyk­ti į Kon­sti­tu­ci­jos sa­lę. Štai, tu­rė­si­te žo­dį, da­bar su­teiks, pa­sa­ky­ki­te, kad su­tin­ka­te, ir pa­si­kal­bė­si­me ta te­ma, ir vis­kas – klau­si­mai bus iš­spręs­ti.

Ger­bia­mas Jur­gi, ne mes blo­kuo­ja­me tuos klau­si­mus, jūs blo­kuo­ja­te, jū­sų mi­nist­rė to­kiu el­ge­siu, ko­kį mes ma­to­me pas­ta­rą­sias ke­lias die­nas, o jū­sų va­do­vy­bė – iš vi­so pas­ta­rą­sias ke­lias sa­vai­tes.

PIRMININKĖ. A. But­ke­vi­čius.

A. BUTKEVIČIUS (DFVL). Ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, aš gal ir­gi pa­­kar­to­siu. Ži­no­te, nu­ste­bi­no tur­būt, ger­bia­ma mi­nist­re, jū­sų at­sa­ky­mas, ži­no­te, jei­gu jūs bū­tu­mė­te pa­ra­šiu­si: šią sa­vai­tę ma­no dar­bo­tvarkė yra la­bai įtem­pta, tik­rai aš su­de­rin­siu lai­ką ir gal ki­tą sa­vai­tę su­si­tik­siu su opo­zi­ci­nių frak­ci­jų at­sto­vais, mes ga­lė­si­me tik­rai pa­dis­ku­tuo­ti, esu pa­si­ruo­šu­siu pla­čiai at­sa­ky­ti į tuos klau­si­mus… Bet kai gau­na­me at­sa­ky­mą, kad aš esu už­im­ta ir ne­at­ei­siu, tik ga­liu at­sa­ky­ti raš­tu… Aš ga­liu pa­sa­ky­ti, kad per il­gą po­li­ti­ko gy­ve­ni­mo prak­ti­ką ne­at­si­me­nu, ar ka­da nors bu­vo­me ga­vę to­kį at­sa­ky­mą. Ačiū.

PIRMININKĖ. A. Bi­lo­tai­tė.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Pir­miau­sia aš la­bai pra­šau pa­gar­bos, nes mi­nist­rai tu­ri įtemp­tą dar­bo­tvarkę, tu­ri dau­gy­bę klau­si­mų. Tik­rai pra­šo­me pa­gar­bos or­ga­ni­zuo­jant įvai­riau­sius for­ma­tus.

Pir­mas klau­si­mas yra su­si­jęs su opo­zi­ci­nių frak­ci­jų pa­si­ta­ri­mu. Tik­rai nė­ra taip, kad ma­no dar­bo­tvarkėje yra lais­vo lai­ko, man pie­tų per­trau­kos taip pat ne­bū­na, no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į ši­tą da­ly­ką. Ir taip pat pra­šom nau­do­tis, jei­gu tik­rai yra po­rei­kis klaus­ti, už­duo­ti klau­si­mus, tik­rai yra ga­li­my­bė tai pa­da­ry­ti pa­gal Sei­mo sta­tu­tą su­ra­šant ar vie­ną klau­si­mą, ar dau­giau klau­si­mų. Aš esu pa­si­ren­gu­si at­sa­ky­ti.

Tik­rai nie­ko ne­ven­giu, nes klau­si­mai yra su­si­ję su mig­ran­tų kri­zės val­dy­mu. Ši­ta kri­zė yra su­val­dy­ta, sie­nos yra ap­sau­go­tos. Aš ne­tu­riu ko slėp­ti, dėl sa­vo spren­di­mų esu vi­siš­kai tik­ra ir esu ra­mi. Tai pra­šau pa­gar­bos or­ga­ni­zuo­jant for­ma­tus! Gerb­ki­te ir Vy­riau­sy­bės na­rių dar­bą. Ačiū.

PIRMININKĖ. M. Na­vic­kie­nė.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Ko­le­gos, aš no­riu jū­sų as­me­niš­kai pa­pra­šy­ti dar kar­tą per­bal­suo­ti dėl šio pro­jek­to, nes tai yra tik­rai ma­žiau­sias iš­mo­kas gau­nan­čių pa­ja­mų di­di­ni­mas šei­moms. Ne­blo­kuo­ki­te ši­to įsta­ty­mo pri­ėmi­mo dėl da­ly­ko, ku­ris yra iš­spren­džia­mas. Mi­nist­rė sa­ko, kad at­sa­kys į klau­si­mus, tik no­riu pa­pra­šy­ti jū­sų per­bal­suo­ti, nes bū­tent ši­tie įsta­ty­mų pro­jek­tai lie­čia pa­žei­džia­mas gru­pes ir iš­mo­kų di­di­ni­mą. Tik­rai pra­šy­čiau, Pir­mi­nin­ke, teik­ti klau­si­mą per­bal­suo­ti ir vi­liuo­si, kad bent da­lis opo­zi­ci­jos su­si­lai­kys nuo to­kio spren­di­mo blo­kuo­ti.

PIRMININKĖ. V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų mes ma­to­me, ko­kia įtemp­ta mi­nist­rės dar­bo­tvarkė, – sė­di Sei­mo sa­lė­je. Dėl jū­sų jau da­bar dis­ku­tuo­ja­me be­veik 10–15 mi­nu­čių, nors bū­tu­mė­te per pus­va­lan­dį at­sa­kiu­si į klau­si­mus. Tai sėk­mės to­liau taip dir­bant.

PIRMININKĖ. A. Ma­zu­ro­nis.

A. MAZURONIS (DPF). Aš tik la­bai trum­pai, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Mi­nist­rė vėl at­sa­ki­nė­da­ma su­mai­šė du žan­rus: vie­nas žan­ras, kai iš anks­to for­mu­luo­ja­mi klau­si­mai, ki­tas žan­ras, kai kvie­čia­ma­si po­kal­bio į frak­ci­ją ar­ba frak­ci­jų gru­pę. Aš dar kar­tą kar­to­ju vi­sų opo­zi­ci­nių frak­ci­jų var­du: 13, 14, 15 va­lan­dą, ka­da jūs ten ne­pie­tau­ja­te, ka­da jums ten pa­to­gu, ka­da jū­sų dar­bo­tvarkė lais­ves­nė, jūs pa­sa­ky­ki­te, ir su­si­ren­ka­me pa­si­kal­bė­ti, o ne iš anks­to su­for­mu­luo­ti klau­si­mai, mi­nis­te­ri­jos at­sto­vo raš­tu pa­ra­šy­ti at­sa­ky­mai ir per­skai­ty­ti čia.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš su­tei­kiu žo­dį S. Skver­ne­liui ir tuo­met jau siū­ly­siu baig­ti šią dis­ku­si­ją, nes ji tik­rai la­bai už­si­tę­sė ir mes kar­to­ja­mės.

S. SKVERNELIS (DFVL). La­bai ačiū, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Aš ir­gi no­riu pa­pra­šy­ti mi­nist­rės M. Na­vic­kie­nės: jūs gal ga­li­te pa­pra­šy­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rės, kad ji at­ei­tų į frak­ci­jų pa­si­ta­ri­mą. Jei­gu pa­pra­šy­tu­mė­te, tai at­ro­dy­tų, kad… Mes, ži­no­te, da­bar, kai jūs pra­šo­te, rei­ka­lin­gi tik kaip sta­tis­ti­niai vie­ne­tai, kad bū­tų sta­tis­ti­ka šio­je sa­lė­je, kad bū­tų ga­li­ma pri­im­ti įsta­ty­mus. Bet mes ir­gi esa­me Sei­mo na­riai, tu­ri­me ga­li­my­bę vyk­dy­ti par­la­men­ti­nę kon­tro­lę, už­duo­ti klau­si­mus frak­ci­jo­se. Kaž­kaip mi­nist­rai anks­čiau vaikš­čio­da­vo į frak­ci­jas, tu­rė­da­vo at­ei­ti, tai jūs gal ga­li­te pa­pra­šy­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rės, kad ji šian­dien ras­tų lai­ko at­ei­ti į fra­k­ci­jas, ir klau­si­mas bū­tų iš­spręs­tas. Pa­pra­šy­ki­te, jei­gu ga­li­te.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi vi­si mū­sų spren­di­mai vis tiek yra grįs­ti kom­p­ro­mi­su, aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad mi­nist­rė pa­sa­kė, kad ket­vir­ta­die­nį ji at­sa­kys į jū­sų klau­si­mus. Kvie­čiu su­for­mu­luo­ti ir… (Bal­sai sa­lė­je) E. Dob­ro­wols­ka. Pra­šom.

E. DOBROWOLSKA (LF). Ger­bia­ma opo­zi­ci­ja, ką mes gir­dė­jo­me ir iš D. Ša­ka­lie­nės, tur­būt yra ant­ri­nis klau­si­mas, kad nė­ra Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­džio. Tik­rai, ko­le­gos, gir­džiu po­rei­kį. Aš mie­lai at­si­sto­čiau, at­sa­ky­čiau, pa­pa­sa­ko­čiau apie ku­rį nors pro­gre­są, pa­deng­čiau tą pus­va­lan­dį tam, kad mes ga­lė­tu­me ju­dė­ti ir pri­im­ti tik­rai svar­bius M. Na­vic­kie­nės pro­jek­tus dėl so­cia­li­nių iš­mo­kų. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKĖ. J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­tvir­ti­no­me dar­bo­tvarkę. La­bai gai­la, bet Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­džio nė­ra šian­dien. Jei­gu jis bū­tų toks ne­apib­rėž­tas, tai čia ga­lė­tų at­ei­ti ir tei­sin­gu­mo mi­nist­rė, ir kas tik no­ri. Bet jo tie­siog nė­ra. Aš dar kar­tą pra­šau man ket­vir­ta­die­nį ar penk­ta­die­nį at­siųsti pa­gei­da­vi­mus, ko­kio mi­nist­ro ar ki­to pa­rei­gū­no jūs pa­gei­dau­ja­te. Pa­si­steng­si­me su­de­rin­ti ir tik­rai tie pus­va­lan­džiai bus už­pil­dy­ti tais, ku­rių jūs pa­gei­dau­ja­te. Da­bar tik Se­niū­nų su­ei­go­je šian­dien iš­sa­kė­te pa­gei­da­vi­mus.

PIRMININKĖ. Dė­kui. Tę­sia­me bal­sa­vi­mus.

Dar­bo­tvarkės 1-2.2 klau­si­mas (siū­lau pa­kar­to­ti) – Ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2689(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 70, bal­sa­vo 70, 1 bal­so trūks­ta. Tai­gi pri­ėmi­mus kar­to­si­me ku­riuo nors vė­les­niu mo­men­tu.

 

11.07 val.

Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-709 2, 8, 11, 15, 17, 24, 28, 30, 33, 39, 551, 57, 59, 592 ir 61 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2577(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Da­bar siū­lau ap­si­spręs­ti dėl dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mo – Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2577(2). Svars­ty­mas. Svars­ty­mą jau bai­gė­me. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 72: už – 70, prieš – 1, su­si­lai­kė 1. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

11.07 val.

Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-1143 2, 41, 84, 85, 911 straips­nių ir 2 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2630(2)ES (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mas – Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­t­ro­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2630(2). Taip pat bal­suo­ja­me po svar­sty­mo.

Bal­sa­vo 69: už – 64, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 5. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

11.08 val.

Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos įsta­ty­mo Nr. X-1666 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 241 ir 25 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2740(2) (svarsty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-9 klau­si­mas – Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2740(2). Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 70: už – 69, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

11.09 val.

Įsta­ty­mo Nr. I-833 „Dėl Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pa­grin­di­nių nuo­sta­tų“ pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2744(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-10 klau­si­mas – įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pa­grin­di­nių nuo­sta­tų“ pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2744(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Kvie­čiu A. Pet­ro­šių pri­sta­ty­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to iš­va­dą.

Ger­bia­mi ko­le­gos, dar tu­ri­me 10 mi­nu­čių bal­sa­vi­mo in­ter­va­lo. Jei­gu spė­si­me ap­svars­ty­ti, siū­lau ir pa­bal­suo­ti, lai­kan­tis to iš anks­to nu­ma­ty­to in­ter­va­lo.

A. PETROŠIUS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Dėl mo­ty­vų po svars­ty­mo už­si­ra­šiu­sių­jų taip pat nė­ra. Bal­suo­ki­me. Kas pri­ta­ria­te pro­jek­tui Nr. XIVP-2744, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip. Svars­ty­mo sta­di­ja.

Bal­sa­vo 69: už – 69, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

11.11 val.

Žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įsta­ty­mo Nr. XIV-868 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-2662(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-11 klau­si­mas – Žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2662. Pra­ne­šė­jas L. Kas­čiū­nas pri­sta­tys Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­dą.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­tas svars­tė, bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 9, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. T. V. Ras­ke­vi­čius pri­sta­tys Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to iš­va­dą dėl Žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo.

T. V. RASKEVIČIUS (LF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai ir na­rės, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas įsta­ty­mo pro­jek­tą svars­tė šių me­tų ge­gu­žės 24 die­nos po­sė­dy­je ir įsta­ty­mo pro­jek­tui ko­mi­te­te bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šiu­sių nė­ra, dėl mo­ty­vų taip pat nė­ra už­si­ra­šiu­sių. Bal­suo­ki­me dėl Žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2662(2).

Bal­sa­vo 69: už – 67, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

11.12 val.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 1001, 1003 ir 1131 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2547(2), Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 28 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-2548(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-12.1 klau­si­mas – Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2547(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Kvie­čiu I. Ha­a­se, kad pri­sta­ty­tų Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dą dėl šio pro­jek­to ir dėl ly­di­mo­jo taip pat.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­tas 8 ko­mi­te­to na­rių bal­sais pri­ta­rė ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms ben­dru su­ta­ri­mu. Taip pat ana­lo­giš­kas bal­sa­vi­mas bu­vo ir dėl ly­di­mo­jo pro­jek­to Nr. XIVP-2548. Ir­gi ben­dru su­ta­ri­mu, tai yra 8 ko­mi­te­to na­rių bal­sais, pri­tar­ta ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­jo­je nie­kas ne­už­si­ra­šė kal­bė­ti, dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių taip pat nė­ra. Bal­suo­ki­me dėl pro­jek­to Nr. XIVP-2547 ir jo ly­di­mo­jo.

Bal­sa­vo 68: už – 67, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1. Pri­tar­ta.

 

11.14 val.

Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo Nr. I-552 2, 9, 10, 12, 26, 32, 381, 41, 46, 49, 62, 63, 64, 65, 68 ir 69 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2808, Slau­gos prak­ti­kos ir aku­še­ri­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-413 11, 111 ir 12 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2809, Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-110 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2810, Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 5 ir 43 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2811 (pa­tei­ki­mo tęsi­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-13 klau­si­mas – Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2808. Pa­tei­ki­mo tę­si­nys. Kvie­čiu vi­ce­mi­nist­rą A. Peč­kaus­ką į tri­bū­ną, kad tęs­tų pa­tei­ki­mą.

A. PEČKAUSKAS. Ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, leis­ki­te pri­sta­ty­ti ką tik įvar­din­tą įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­tą, ku­ris yra tei­kia­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ir pa­reng­tas Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos.

Pa­grin­di­nės pro­ble­mos, ku­rias šis įsta­ty­mų pa­ke­tas spren­džia. Šiuo me­tu Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­me nu­sta­ty­tos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus funk­ci­jos or­ga­ni­zuo­jant ir kon­tro­liuo­jant svei­ka­ti­ni­mo veik­lą sa­vi­val­dy­bė­je ne­ati­tin­ka nau­jos re­dak­ci­jos Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo nuo­sta­tų, pa­gal ku­rias sa­vi­val­dy­bės vyk­do­mo­ji ins­ti­tu­ci­ja yra sa­vi­val­dy­bės me­ras.

Taip pat da­bar­ti­nis sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas yra ne­tiks­lus ir klai­di­nan­tis. Ne pa­gal kom­pe­ten­ci­ją vyk­do­mos ar ne­bū­ti­nos funk­ci­jos, šiuo me­tu ten­kan­čios šei­mos gy­dy­to­jo ins­ti­tu­ci­jai, ku­ria per­tek­li­nę ad­mi­nist­ra­ci­nę naš­tą ir blo­gi­na pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mą pa­cien­tams. Ne­op­ti­ma­lus Vi­suo­me­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo fon­do ad­mi­nist­ra­vi­mas ir jo fi­nan­sų pla­na­vi­mas.

Tai­gi šių pro­jek­tų pa­grin­di­niai tiks­lai – už­tik­rin­ti sklan­dų sa­vi­val­dy­bės svei­ka­ti­ni­mo vei­klos or­ga­ni­za­vi­mą, su­de­ri­nant Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo nuo­sta­tas su Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis dėl sa­vi­val­dy­bės vyk­do­mo­sios ins­ti­tu­ci­jos kom­pe­ten­ci­jos, bei su­da­ry­ti są­ly­gas sa­vi­val­dy­bei spręs­ti dėl efek­ty­vaus svei­ka­tos rei­ka­lų ko­or­di­na­to­riaus veik­los vyk­dy­mo.

Ant­ras tiks­las – ge­rin­ti pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mą, ma­žin­ti šei­mos gy­dy­to­jams ten­kan­čią ad­mi­nist­ra­ci­nę naš­tą įga­li­nant šei­mos gy­dy­to­jo ko­man­dos na­rius.

Tre­čia, už­tik­rin­ti efek­ty­vų Vals­ty­bi­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo fon­do ad­mi­nist­ra­vi­mą ir su­da­ry­ti ga­li­my­bę tiks­lin­gai pa­nau­do­ti su­tau­py­tas Vals­ty­bi­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo fon­do lė­šas, kurios tais pa­čiais ka­len­do­ri­niais me­tais ne­be­ga­lė­tų bū­ti pa­nau­do­tos Vals­ty­bi­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo fon­do veik­loms fi­nan­suo­ti.

Ir pa­grin­di­niai pa­kei­ti­mai, ku­rie nu­ma­ty­ti šia­me pro­jek­te. Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­me sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui nu­sta­ty­tas funk­ci­jas, tai yra vyk­do­mo­sios val­džios fun­k­ci­jas, pa­ves­ti sa­vi­val­dy­bės me­rui ar­ba sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­or­di­na­to­riaus – bu­vu­sio sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo – veik­los re­gu­lia­vi­mą su­de­rin­ti su ki­tų įsta­ty­mų, tai yra Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo, Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo, nuo­sta­to­mis ir su­da­ry­ti są­ly­gas ma­žoms sa­vi­val­dy­bėms tu­rė­ti svei­ka­tos rei­ka­lų ko­or­di­na­to­rių ne­stei­giant at­ski­ro pa­da­li­nio.

Su­teik­ti tei­sę šei­mos gy­dy­to­jo ko­man­dos na­riams, tai yra slau­gy­to­jams, iš­plės­ti­nės prak­ti­kos slau­gy­to­jams ir aku­še­riams, iš­ra­šy­ti siun­ti­mus kai ku­rioms spe­cia­li­zuo­toms pa­slau­goms, ku­rių iš­lai­dos ap­mo­ka­mos Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to lė­šo­mis. Taip pat su­da­ry­ti ga­li­my­bes ver­tin­ti as­mens svei­ka­tos būk­lę bei dar­bin­gu­mą ir iš­duo­ti ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mus.

Ket­vir­tas tiks­las – įtvir­tin­ti slau­gy­to­jų tei­sę pra­tęs­ti pa­cien­tams prieš tai gy­dy­to­jo pa­skir­tą lė­ti­nių li­gų gy­dy­mą vais­ti­niais pre­pa­ra­tais ir šiais at­ve­jais leis­ti slau­gy­to­jams ir aku­še­riams sa­va­ran­kiš­kai ver­tin­ti as­mens svei­ka­tos būk­lę ir kon­sul­tuo­ti pa­cien­tus.

Vals­ty­bi­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo fon­do ad­mi­nist­ra­vi­mo funk­ci­jas iš Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos per­duo­ti svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įga­lio­tai ins­ti­tu­ci­jai. At­si­sa­ky­ti nuo­­sta­tų dėl Vals­ty­bi­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo fon­do lė­šų pla­na­vi­mo ir ap­skai­tos, prieš­ta­rau­jan­čių ben­driems asig­na­vi­mų pla­na­vi­mo prin­ci­pams. Pa­keis­ti Vals­ty­bi­niam vi­suo­me­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo fon­dui ad­mi­nist­ruo­ti ski­ria­mų lė­šų da­lį ir su­da­ry­ti ga­li­my­bę ei­na­mai­siais ka­len­do­ri­niais me­tais su­si­da­riu­sią Vals­ty­bi­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo fon­do lė­šų eko­no­mi­ją, ku­ri ne­bus nau­do­ja­ma Vals­ty­bi­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo fon­do su­dė­ty­je…

Ko­le­gos, ma­tyt, įsta­ty­mų pa­ke­tas tik­rai yra la­bai il­gai lauk­tas tiek gy­dy­to­jų, tiek slau­gy­to­jų ben­druo­me­nės. Be abe­jo, ša­lia to spren­džia tik­rai ne vie­ną ir ne dvi re­gu­lia­vi­mo pro­ble­mas, ku­rias tik­rai bū­ti­na su­de­rin­ti su ki­tais ma­no jau įvar­din­tais įsta­ty­mais. La­bai kvie­čiu pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti še­ši Sei­mo na­riai. Pir­mo­ji klau­sia O. Lei­pu­tė. Ruo­šia­si L. Na­gie­nė.

O. LEIPUTĖ (LSDPF). Dė­ko­ju. Ma­no klau­si­mas bū­tų toks. Mes la­bai pa­lai­ko­me ad­mi­nist­ra­ci­nės naš­tos ir biu­ro­kratijos ma­ži­ni­mą gy­dy­to­jams, kad gy­dy­to­jai gy­dy­tų, o ne ra­šy­tų ra­ši­nė­lius, bet ky­la klau­si­mas ki­tas, kad šei­mos gy­dy­to­jo ko­man­dos na­riams yra per­duo­da­mos tam tik­ros funk­ci­jos: ver­tin­ti svei­ka­tos būk­lę, kon­sul­tuo­ti ir taip to­liau. Kaip tai at­si­lieps at­ly­gi­ni­mų for­ma­tu? Ar tai reiš­kia, kad slau­gy­to­jai, gau­da­mi pa­pil­do­mas funk­ci­jas, su­lauks ir di­des­nių at­ly­gi­ni­mų?

A. PEČKAUSKAS. La­bai ačiū už klau­si­mą. Čia, ma­tyt, no­rė­čiau pa­tiks­lin­ti, kad tiek ši­ta funk­ci­ja, ku­rią jūs mi­nė­jo­te, ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mų iš­da­vi­mas, tiek tur­būt ir ki­tos ma­no įvar­din­tos, kai kal­ba­me apie re­cep­tų pra­tę­si­mą, jau yra pa­tik­rin­tos COVID pan­de­mi­jos me­tu. Ši­ta sis­te­ma eks­tre­ma­liosios si­tu­a­ci­jos me­tu bu­vo su­dė­lio­ta, ji­nai vei­kė ir mes tik­rai ne­tu­ri­me pa­grin­do ma­ny­ti… tai yra tu­ri­me pa­grin­dą ma­ny­ti, kad tur­būt rei­ka­lin­gas ir pla­tes­nis pri­tai­ky­mas, kad bū­tų ga­li­ma tą da­ry­ti nuo­lat.

Kai kal­ba­me apie at­ly­gi­ni­mų au­gi­mą, ma­tyt, rei­kia su­pras­ti, kad bū­tent šei­mos gy­dy­to­jų ka­bi­ne­tų fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lis yra va­di­na­ma­sis gal­vi­nis. Iš es­mės fi­nan­sa­vi­mo kie­kis ši­ta­me kon­teks­te pa­tiems pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trams ne­si­kei­čia. Rei­kė­tų su­pras­ti ir tai, kad na­tū­ra­lu, kad pa­čios gy­dy­mo įstai­gos va­do­vai, su­pras­da­mi funk­ci­jų per­skirs­ty­mą, at­lais­vin­da­mi ga­li­my­bes pa­tiems šei­mos gy­dy­to­jams teik­ti dau­giau pa­slau­gų, vis dėl­to ga­li ieš­ko­ti bū­dų (ir ma­nau, kad tik­rai ieš­kos tų bū­dų), kaip pa­di­dė­ju­sias, pri­si­dė­ju­sias pa­pil­do­mas funk­ci­jas slau­gy­to­jams kom­pen­suo­ti ir per dar­bo už­mo­kes­čio priz­mę.

PIRMININKAS. Klau­sia L. Na­gie­nė. Ruo­šia­si A. Ve­ry­ga.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re, gal ga­lė­tu­mė­te de­ta­liau pa­sa­ky­ti, ko­dėl mes gal­vo­ja­me apie lė­šų per­skirs­ty­mą tik sko­loms pa­deng­ti? Šian­dien mes kal­ba­me apie mir­tin­gu­mą nuo šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų, žmo­nės ser­ga, ei­lės di­džiau­sios, gal­būt ga­lė­tu­me spręs­ti dėl įran­gos nu­pir­ki­mo ir pa­na­šiai? Čia yra lė­šų per­skirs­ty­mas, man la­biau­siai tai už­kliu­vo.

Ki­tas mo­men­tas – iš­ma­nio­ji slau­gy­to­ja. Da­bar yra nu­ma­ty­ta to­kia sri­tis, kad bū­tent ta slau­gy­to­ja ga­lės net įver­tin­ti li­go­nio būk­lę. Ku­riuo atveju: ar kai at­ei­na tie­siog į na­mus slau­gy­to­ja, yra siunčiama, ar čia bus ir gy­dy­mo įstai­go­je, kai, sa­ky­si­me, li­go­nis, pa­cien­tas at­ei­na pas sa­vo šei­mos gy­dy­to­ją ir ten yra ei­lė už­si­ra­šiusių. Kaip jūs gal­vo­jate tą spręs­ti?

A. PEČKAUSKAS. La­bai ačiū už klau­si­mą. Aš no­rė­čiau, kad dėl lė­šų per­skirs­ty­mo bū­tų la­bai aiš­ku. Vi­suo­me­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo fon­das šiuo me­tu yra fi­nan­suo­ja­mas iš vals­ty­bės biu­dže­to. Iš jo pas­ta­ruo­sius tre­jus me­tus yra ski­ria­ma apie 3,3 mln. eu­rų. Šia­me įsta­ty­mo pro­jek­te mes kal­ba­me, kad me­tų pa­bai­go­je tos lė­šos, ku­rios iš šio fon­do ne­pa­nau­do­ja­mos dėl vie­no­kių ar ki­to­kių prie­žas­čių, sa­ky­ki­me, kaž­kas ne­pa­si­ra­šė, kaž­kas ne­ga­li įvyk­dy­ti pro­jek­tų, ku­rių per me­tus yra apie 50, ir tos lė­šos ne­pa­nau­do­ja­mos, kad jos ne­ding­tų iš svei­ka­tos sis­te­mos. Pa­grin­di­nis tiks­las, kad jas bū­tų ga­li­ma pa­nau­do­ti bū­tent ir jū­sų tiems įvar­din­tiems tiks­lams tam tikra pras­me. Tas tik­rai su­da­ro tą ga­li­my­bę.

Da­bar apie slau­gy­to­jas. Čia, ma­tyt, no­rė­tų­si šiek tiek pa­tiks­lin­ti, kad kal­ba­me apie iš­plės­ti­nės prak­ti­kos slau­gą. Šiuo me­tu tu­ri­me tur­būt tris at­ski­ras iš­plės­ti­nės prak­ti­kos slau­gy­to­jų rū­šis: tai yra dir­ban­čias šei­mos gy­dy­to­jo ko­man­do­je, dir­ban­čias sku­bios me­di­ci­nos ir dir­ban­čias anes­te­zio­lo­gi­jo­s srityse. Tai reiš­kia to­kias pa­pil­do­mas kom­pe­ten­ci­jas tu­rin­ti slau­gy­to­ja, ku­ri at­si­ran­da kaip tar­pi­nė gran­dis tarp gy­dy­to­jo ir pa­pras­to slau­gy­to­jo. Na­tū­ra­lu, kad kai jos at­si­ran­da šiuo at­ve­ju, tai jos ga­li įver­tin­ti kai ku­rias svei­ka­tos būk­lės pro­ble­mas ar ko­kius nors niu­an­sus, ką mes ir sie­kia­me pa­da­ry­ti šei­mos gy­dy­to­jo ko­man­dos kon­teks­te dar­bo me­tu ar nuo­to­li­niu bū­du tais at­ve­jais, kuo­met ir taip yra aiš­ki diag­no­zė. Sa­ky­kim, COVID-19 tes­tas yra tei­gia­mas, tai jos ga­li kal­bė­da­mos su pa­cien­tu įver­tin­ti jo būk­lę ir pri­im­ti spren­di­mą dėl ne­dar­bin­gu­mo iš­da­vi­mo. Ši­ta prak­ti­ka, kaip ir mi­nė­jau, jau vei­kė ko­vi­do pan­de­mi­jos me­tu ir tik­rai pa­si­tei­si­no, to­dėl ma­no­me, kad ga­li bū­ti tę­sia­ma.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Ve­ry­ga. Ruo­šia­si V. Gi­rai­ty­tė-Juš­ke­vi­čie­nė.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re, Vi­suo­me­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo fon­das ne pir­mą kar­tą šio­je ka­den­ci­jo­je tam­pa sa­vo­tiš­ku tai­ki­niu. Jūs tur­būt pri­pa­žin­si­te, kad vi­suo­me­nės svei­ka­tai pi­ni­gų nė­ra per daug Lie­tu­vo­je ski­ria­ma ir šiaip mes esa­me tarp tų kri­ti­kuo­ja­mų vals­ty­bių, ku­rio­se pro­cen­tas nuo ap­skri­tai svei­ka­tai ski­ria­mų lė­šų yra ne­di­de­lis. Ar jūs ne­gal­vo­ja­te, kad iš es­mės ža­lin­ga siū­ly­ti per­skirs­ty­ti lė­šas, ku­rių ir taip yra la­bai ne­daug, ir tai yra sa­vo­tiš­kas pri­pa­ži­ni­mas mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jų ne­ge­bė­ji­mo su­si­tvar­ky­ti su kon­kur­sais, nes pi­ni­gų ir taip ma­žai, ir tuos, ku­rių yra ma­žai, dar siū­lo­ma leis­ti pa­nau­do­ti ki­toms reik­mėms? Ar tai ne­su­kurs mo­ty­vų kai kam spe­cia­liai tuos kon­kur­sus su­mau­ti, taip liau­diš­kai ta­riant, kad pas­kui tie pi­ni­gai bū­tų pa­nau­do­ti, pa­vyz­džiui, mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jų dar­bo prie­dams me­tų pa­bai­go­je?

A. PEČKAUSKAS. La­bai ačiū už klau­si­mą. Aš no­rė­čiau pra­dė­ti gal­būt nuo to, koks yra da­bar­ti­nis re­gu­lia­vi­mas ir kaip yra su­dė­lio­tas Vi­suo­me­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo fon­do pi­ni­gų ju­dė­ji­mas. Na­tū­ra­lu, kad tiek pa­gal Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mą, tiek ir pa­gal da­bar ga­lio­jan­čią Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo re­dak­ci­ją me­tų ga­le lė­šos, ku­rios yra ne­pa­nau­do­ja­mos, tu­ri grįž­ti į vals­ty­bės biu­dže­tą. Tur­būt čia yra ta vie­ta, nuo ku­rios at­si­spir­ki­me. Tur­būt tiks­las yra, kad tie pi­ni­gai vis dėl­to lik­tų svei­ka­tos sis­te­mo­je. Mes ma­no­me, kad tas tiks­las tik­rai yra ge­ras.

Da­bar jūs sa­ko­te, ar ne­bus tiks­las su­mau­ti kon­kur­sus. Tai čia mes, ma­tyt, kal­ba­me ne apie kon­kur­sus – mes kal­ba­me apie pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mą. Šiais me­tais, ge­gu­žės mė­ne­sį, jau yra pa­si­ra­šy­tos apie 50 pro­jek­tų su­tar­tys su tų pro­jek­tų įgy­ven­din­to­jais. Ir čia yra ne vi­sai nuo Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pri­klau­so­ma jų veik­la, kaip jie įgy­ven­di­na pro­jek­tus.

Jei­gu ne­įvy­ko kaž­kie­no vie­ša­sis pir­ki­mas dėl vie­no­kių ar ki­to­kių prie­žas­čių (koks nors dar­buo­to­jas bu­vo at­leis­tas, nu­mi­rė ar dar kaž­kas) ir tie­siog ne­pa­vy­ko įgy­ven­din­ti pro­jek­to, ir tos lė­šos lie­ka, tai nė­ra tie­sio­giai mi­nis­te­ri­jos at­sa­ko­my­bė. Bet mi­nis­te­ri­jos at­sa­ko­my­bė yra su­ras­ti ke­lią, kad tos lė­šos lik­tų svei­ka­tos sis­te­mo­je, nes ne tik Vi­suo­me­nės svei­ka­tos fon­das yra ta vie­ta, kur trūks­ta lė­šų, ir dis­ku­tuo­ja­me tiek Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te, tiek vi­sur kur, bet ir ki­tos tur­būt de­da­mo­sios. Ačiū.

PIRMININKĖ. Klau­sia V. Gi­rai­ty­tė-Juš­ke­vi­čie­nė. Ruo­šia­si K. Ado­mai­tis.

V. GIRAITYTĖ-JUŠKEVIČIENĖ (DPF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re, ma­nau, jūs vis tiek ne iš as­me­ni­nės, o tie­siog iš sa­vo Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sa­ky­si­te į šį klau­si­mą. Tai dėl dar­bo už­mo­kes­čio.

Man tik­rai la­bai keis­ta, kad prog­no­zuo­da­mi ir vyk­dy­da­mi svei­ka­tos sis­te­mos po­li­ti­ką ir jos re­for­mas mes tie­siog ne­kal­ba­me apie dar­bo už­mo­kes­tį, o apie jį kal­ba­me tik tarp kit­ko: jei­gu bus, gal­būt kas no­rės, jei­gu va­do­vai, jei­gu sa­vi­val­dy­bės ar dar kas nors gal pa­skirs. Tai čia, ma­nau, yra blo­gas žings­nis, su­si­jęs bū­tent su šia svei­ka­tos sis­te­ma.

Aš ma­nau, kad mes, man at­ro­do, tik lai­ko klau­si­mas, ka­da mes iš vi­so per­ei­si­me prie, tar­ki­me, at­sa­kik­lių, kai pa­skam­bi­ni, jei­gu tau skau­da ran­ką – spaus­ki­te vie­ne­tą, jei­gu tu ken­ti nuo pa­gi­rių – spaus­ki­te dve­je­tą ir pa­na­šiai. Tai čia tik lai­ko klau­si­mas, ka­da mes prie to per­eisi­me.

Bet klau­si­mas bū­tų apie tai, tar­ki­me, jū­sų įsta­ty­me aš ma­tau tam tik­rų su­si­prie­ši­ni­mų, nes kaip ir pa­ve­da­me ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­joms tam tik­rų pa­rei­gų ir at­sa­ko­my­bių, pa­vyz­džiui, jos vais­tus ga­lės iš­ra­šy­ti…

PIRMININKĖ. Lai­kas.

V. GIRAITYTĖ-JUŠKEVIČIENĖ (DPF). …tik dėl tų lė­ti­nių li­gų, dėl ku­rių iš­ra­šė dak­ta­ras. Ta­čiau yra ki­ta funk­ci­ja, kad jos ga­lės diag­no­zuo­ti li­gą. Tai kas ta­da bus? Slau­gy­to­ja dia­g­no­zuos li­gą, pa­cien­to būk­lę…

PIRMININKĖ. Lai­kas.

V. GIRAITYTĖ-JUŠKEVIČIENĖ (DPF). …o dak­ta­ras iš­ra­šys vais­tus?

A. PEČKAUSKAS. La­bai ačiū. Aš jau kaip ir mi­nė­jau at­sa­ky­da­mas į ger­bia­mos Lai­mos klau­si­mą, tai čia tas diag­no­zės nu­sta­ty­mas, yra kal­ba­ma apie tuos at­ve­jus, kai mes tu­ri­me la­bo­ra­to­ri­niais te­stais jau pa­tvir­tin­tą ko­kią nors li­gą. Tai ga­li bū­ti gri­pas, kai mes tu­ri­me la­bo­ra­to­ri­nį gri­po tes­to at­sa­ky­mą, kad jis yra tei­gia­mas, kai tu­ri­me ko­vi­dą ir ki­tas de­da­mą­sias. Čia yra tas būk­lės ver­ti­ni­mas ir čia kal­ba­me apie ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mo iš­da­vi­mą.

Kai mes kal­ba­me apie vais­tus, taip, tik­rai vais­tai yra la­bai at­sa­kin­gas da­ly­kas ir tik­rai ab­so­liu­čiai, fak­tiš­kai vi­sais at­ve­jais vais­tus ski­ria ir re­cep­tus iš­ra­šo gy­dy­to­jai. Ta­čiau ma­to­me, kad ta­da, kai yra lė­ti­nės li­gos ir pa­cien­tas gy­do­si tais pa­čiais vais­tais, ta pa­čia do­ze dau­gy­bę me­tų, sa­ky­ki­me, pa­ša­lin­ta skyd­liau­kė ir rei­kia ger­ti ti­rok­si­ną vi­są li­ku­sį gy­ve­ni­mą, tai tik­rai ne­rei­kia ko­kio nors la­bai di­de­lio būk­lės ver­ti­ni­mo, kad vais­tą iš­ra­šy­tų, ir tai tik­rai ga­li bū­ti de­le­guo­ta pa­gal kom­pe­ten­ci­ją slau­gy­to­jams. Čia tik­rai yra tik tei­gia­mas žings­nis šiuo at­ve­ju.

O dėl dar­bo už­mo­kes­čio, tai su­pras­ki­me, kad svei­ka­tos sis­te­mo­je dar­bo už­mo­kes­tis šiuo me­tu ke­liau­ja iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šų. Jei­gu kal­ba­me kon­kre­čiai apie šei­mos gy­dy­to­jus, tai, ma­tyt, vie­nas iš sie­kių yra, kad šei­mos gy­dy­to­jo ko­man­do­je dirb­tų ne vie­na slau­gy­to­ja. Jei­gu at­si­ran­da jų įga­li­ni­mas, joms at­si­ran­da dau­giau funk­ci­jų šei­mos gy­dy­to­jo ko­man­do­je, o pats šei­mos gy­dy­to­jas ga­li nu­veik­ti ge­ro­kai dau­giau veik­lų, at­si­lais­vi­nus jo ran­koms. Tik­rai ma­to­me ga­li­my­bių ir bent dvi slau­gy­to­jas įdar­bin­ti su gy­dy­to­ju, kas yra tik­rai sie­kia­my­bė, gal­būt net ir dau­giau. La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Klau­sia K. Ado­mai­tis. Ruo­šia­si D. Ke­pe­nis. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus J. Raz­ma.

K. ADOMAITIS (LF). Ačiū. Du klau­si­mus tu­riu. Vie­nas – dėl ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­dų. Jūs per­duo­da­te kaž­ko­kiai įga­lio­tai įstai­gai. Kas bus ta įga­lio­ta įstai­ga, įdo­mu, ad­mi­nist­ruo­ti Svei­ka­tos stip­ri­ni­mo fon­dą? Bet ir pa­di­dė­jo, kiek su­pra­tau iš pro­jek­to, ad­mi­nist­ra­vi­mo pro­cen­tas. Ar tik­rai ver­ta per­duo­ti tai įstai­gai, jei­gu mes vis dėl­to ad­mi­nist­ra­vi­mui iš­lei­džia­me dau­giau lė­šų? Gal tuo­met mi­nis­te­ri­ja ga­lė­tų ir to­liau tvar­ky­tis ir mes iš ad­mi­nist­ra­vi­mo su­tau­py­tu­me?

Ki­tas klau­si­mas. Yra la­bai svei­kin­ti­na, kad dau­giau funk­ci­jų per­duo­da­ma slau­gy­to­jams ir taip su­tau­po­ma gy­dy­to­jų lai­ko, kaip ir tei­gė­te. Bet mes ži­no­me, kad ei­les pas šei­mos gy­dy­to­jus su­da­ro nor­muo­ja­mas pa­slau­gų skaičius per me­tus. Jei­gu jau gy­dy­to­jams at­si­ras dau­giau lai­ko, tai ar mes ne­ga­lė­tu­me pa­di­din­ti pa­slau­gų skaičiaus, ku­rį jie ga­li su­teik­ti per me­tus, ir ta­da at­si­ras mo­ty­vų trum­pin­ti ei­les ir dau­giau tų pa­cien­tų ap­tar­nau­ti?

A. PEČKAUSKAS. Dė­kui už klau­si­mus. Vi­suo­me­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo fon­do ad­mi­nist­ra­vi­mo lė­šos ir šiuo me­tu yra la­bai ma­žos, pa­ly­gin­ti su ki­tais fon­dais. Žiū­rė­da­mi į Spor­to rė­mi­mo fon­dą, tur­būt į ki­tus fon­dus, ku­rie yra vei­kian­tys, ma­to­me, kad bent perpus ma­žiau lė­šų yra ski­ria­ma. Na­tū­ra­lu, kad tai at­si­lie­pia pro­ce­so ko­ky­bei, pro­ce­so efek­ty­vu­mui. Tai, kad trūks­ta lė­šų ad­mi­nist­ra­vi­mui, nė­ra sie­ti­na su tuo, kad mes pla­nuo­ja­me per­duo­ti tas fun­k­ci­jas vie­nai iš pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų. Čia tur­būt dėl kon­teks­to – su­pras­ki­me, kad, ma­tyt, gal­vo­ja­ma šiuo me­tu ir apie Na­cio­na­li­nį vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­trą. Tai nė­ra su­sie­ti da­ly­kai. Ma­to­me pa­gal ki­tų fon­dų val­dy­mo pa­tir­tį, kad tik­rai yra rei­ka­lin­gos di­des­nės lė­šos, kad jie bū­tų efek­ty­viai ad­mi­nist­ruo­ja­mi, kad su­tar­tys bū­tų pa­si­ra­šy­tos ne ge­gu­žės mė­ne­sį, kaip da­bar vyks­ta, o ge­ro­kai anks­čiau, kad kon­kur­sas bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mas ge­ro­kai anks­čiau, grei­čiau ir efek­ty­viau, tai tam tik­rai šių lė­šų rei­kia šiek tiek dau­giau.

Kal­bant apie šei­mos gy­dy­to­jus, nė­ra tur­būt šei­mos gy­dy­to­jų tei­kia­mos pa­slau­gos nor­muo­tos. Yra kal­ba­ma apie gy­ven­to­jų skai­čių, kiek yra pri­si­ra­šiu­sių pas šei­mos gy­dy­to­jus. Ma­to­me, kad ir šiuo me­tu ga­lio­jan­ti prak­ti­ka yra la­bai įvai­ri. Pra­de­da­me, ma­tyt, ieš­ko­ti taš­kų, kiek pa­cien­tų pri­si­ra­šy­mas pas šei­mos gy­dy­to­jus dar ga­li leis­ti už­tik­rin­ti ko­ky­biš­ką pa­slau­gą, o kiek jau ne, kai yra per daug ar­ba per ma­žai. Šis žings­nis įga­li­na dau­giau šei­mos gy­dy­to­jų ko­man­dos na­rių kaip tik efek­ty­viau dirb­ti. Va­di­na­si, gal­būt bus ga­li­ma pri­ra­šy­ti dau­giau pa­cien­tų pas šei­mos gy­dy­to­jus jų pa­čių spren­di­mu, be abe­jo, ir to­kiu bū­du tur­būt ma­žin­ti tas ei­les, apie ku­rias jūs ir už­si­mi­nė­te.

PIRMININKAS (J. RAZMA, TS-LKDF). Nors lai­kas ir bai­gė­si, lei­si­me pa­klaus­ti D. Ke­pe­niui, nes ap­skri­tai su­tau­pė­me po­sė­džio lai­ko.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re, mes ži­no­me, kad vi­suo­me­nės svei­ka­tai, žmo­nių svei­ka­ti­ni­mui vals­ty­bė ne­ran­da net 1 % svei­ka­tos biu­dže­to lė­šų. Ir štai da­bar jūs sa­ko­te, kad tau­py­si­te Vals­ty­bi­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo fon­do lė­šas ir jas pa­nau­do­si­te ten kaž­kur, nors mes ži­no­me, kad ne­ma­žai or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios pa­tei­kė pro­jek­tus į šį fon­dą, tų lė­šų ne­gau­na vi­siš­kai. Tai ko­dėl ne­gau­na lė­šų rim­tos, at­sa­kin­gos or­ga­ni­za­ci­jos, o jūs jas kaž­ko­kiu dirb­ti­niu bū­du tau­po­te ir nau­do­si­te jas pa­gal sa­vo nuo­žiū­rą? Ar jūs ne­si­jau­čia­te at­sa­kin­gas už tau­tos svei­ka­tos nai­ki­ni­mą? Nes ki­taip ne­ga­li­ma pa­va­din­ti. Net nė­ra 1 % ir tą pa­tį jūs iš­taš­ko­te per­kū­nai ži­no kam. Na, ra­miai kal­bė­ti apie tai, de­ja, ne­ga­li­ma. Pra­šom at­sa­ky­ti, kur tuos pi­ni­gus dė­si­te ir kaip jūs čia tau­py­si­te, kai yra or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios ne­gau­na pi­ni­gų?

A. PEČKAUSKAS. La­bai ačiū už klau­si­mą. Pa­brė­šiu dar kar­tą, kad tik­rai nė­ra tiks­las su­tau­py­ti ko­kių nors lė­šų. No­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad tur­būt kon­kur­se vyk­dant Vi­suo­me­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo fon­do pro­jek­tus da­ly­vau­ja apie 140–150 or­ga­ni­za­ci­jų, siū­lan­čių vie­no­kias ar ki­to­kias veik­las. Pra­ėju­siais me­tais pa­si­ra­šy­tų su­tar­čių tu­rė­jo­me 47, jei­gu ne­klys­tu, šiais me­tais tu­ri­me apie 50. Tik­rai, pa­ti­kė­ki­te, vi­sos lė­šos, ku­rios yra fon­de, yra kontr­ak­tuo­ja­mos su to­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, ku­rios lai­mi šį kon­kur­są. Kal­ba­me apie lė­šas, ku­rios lie­ka me­tų ga­le, kai kaž­kas iš tų 50 ar 47 ne­įvyk­do to pro­jek­to dėl vie­no­kių ar ki­to­kių ob­jek­ty­vių prie­žas­čių. Čia tik­rai nė­ra tau­py­mas. Čia kaip tik yra pi­ni­gų iš­lai­ky­mas svei­ka­tos sis­te­mo­je, kad juos bū­tų ga­li­ma nu­kreip­ti ir į tas veik­las, ku­rias mi­ni­te jūs pats. (Bal­sai sa­lė­je) Na, ne ei­lė­je sto­vi, o tur­būt yra kon­kur­sas, jis yra lai­mi­mas ar­ba ne. Ačiū.

PIRMININKAS. Da­bar mo­ty­vai dėl pro­jek­to. Ačiū pra­ne­šė­jui. A. Ve­ry­ga pa­si­sa­kys prieš.

A. VERYGA (LVŽSF). Gai­la, kad to­kiais kai ku­riais ne­ti­ku­siais siū­ly­mais yra su­ga­di­na­mas ge­ras pro­jek­tas, ku­ria­me yra ge­rų spren­di­mų. Jei­gu kal­bė­tu­mė­me apie slau­gy­to­jų funk­ci­jų iš­plė­ti­mą, kad jos ga­lė­tų iš­ra­šy­ti siun­ti­mą ar­ba pra­tęs­ti vais­tus, tai, ma­nau, nie­kas šia­me Sei­me dėl to ne­si­gin­čy­tų. Bet siū­ly­mai, ku­rie yra su­si­ję su sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo veik­los reg­la­men­ta­vi­mu ir ypač – su fon­do lė­šų per­skirs­ty­mo ga­li­my­be, tik­rai yra ne­ti­kę ir ne­tin­ka­mi.

Tie pa­aiš­ki­ni­mai, ku­riais ban­do­ma įti­kin­ti mus, kad to­kiu bū­du yra ban­do­ma iš­sau­go­ti pi­ni­gus svei­ka­tos sis­te­mai, ne­iš­lai­ko jo­kios kri­ti­kos. Ir ka­dan­gi man pa­čiam te­ko dirb­ti ir va­do­vau­ti ši­tai mi­nis­te­ri­jai, aš pui­kiai ži­nau, kaip ši­to fon­do pi­ni­gai yra nau­do­ja­mi ir skirs­to­mi. Mi­nis­te­ri­ja tu­ri vi­sas ga­li­my­bes ši­tuos pi­ni­gus pa­skir­ti į ki­tą ei­lu­tę. Ga­li pa­skir­ti, tar­ki­me, so­cia­li­nei re­kla­mai, vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mui ir taip juos pa­lik­ti svei­ka­tos sis­te­mai bei pa­nau­do­ti vi­suo­me­nės svei­ka­tai, in­for­ma­vi­mui, švie­ti­mui, o ne per­kel­ti tuos pi­ni­gus, ku­rių ir taip yra la­bai la­bai ne­daug, dėl ku­rių mes čia nuo­lat vi­si skun­džia­mės, kad jų trūks­ta, ne­per­kel­ti jų ko­kioms nors sko­loms pa­den­gti ar pa­na­šiems da­ly­kams.

Kaip ir sa­kiau, dėl šio pro­jek­to jaus­mas dve­jo­pas. Yra ge­rų da­ly­kų, bet tuos ge­rus da­ly­kus su­ga­di­na tai, ką aš mi­nė­jau. Kal­ban­tis su vi­ce­mi­nist­ru ma­no siū­ly­mas bu­vo ši­tuos pro­jek­tus at­skir­ti, bet ka­dan­gi to nė­ra pa­da­ry­ta, aš bal­suo­siu su­si­lai­ky­da­mas.

PIRMININKAS. Dė­kui. Už nie­kas ne­pa­gei­dau­ja kal­bė­ti.

 

11.37 val.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai

 

Da­bar iš ry­ti­nės dar­bo­tvarkės mes dar tu­ri­me pra­ne­ši­mus, pa­reiš­ki­mus. A. Vin­kus yra už­si­ra­šęs daryti pa­reiš­ki­mą. Ger­bia­mas A. Vin­kau, da­bar jums su­da­ry­si­me ga­li­my­bę per­skai­ty­ti pa­reiš­ki­mą.

A. VINKUS (LVŽSF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ačiū, kad pas­ku­bi­no­te, ten bu­vo pa­ra­šy­ta: 12 val. 50 min. pa­reiš­ki­mai, bet la­bai ma­lo­nu, kad anks­čiau.

No­riu pa­sa­ky­ti, kad be ga­lo daug, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, mes gau­na­me jaut­rių laiš­kų, žmo­nės jau­di­na­si dėl II pa­ko­pos pen­si­jų fon­duo­se kau­pi­mo. Ir štai, aš pa­ė­miau tik vie­ną laiš­ką ir esu įsi­pa­rei­go­jęs, bu­vo pra­šy­mas jį per­skai­ty­ti ir at­kreip­ti jū­sų vi­sų dė­me­sį.

Ra­šo J. Ka­žie­nė iš Skuo­do. Ji yra So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė, dir­ba daug me­tų ir ten la­bai daug žmo­nių, ku­rie taip pat krei­pia­si su to­kiu pra­šy­mu. Teks­tas: „Krei­piuo­si į jus su pa­kar­to­ti­niu pra­šy­mu. Jau kar­tą bu­vau šį klau­si­mą pa­tei­ku­si ir ra­šiu­si Sei­mui bei ger­bia­mam Sei­mo na­riui A. Vin­kui. (Taip ji ra­šo.) Ta­čiau pri­im­ti Sei­mo tei­sės ak­tai dėl II pa­ko­pos kau­pi­mo fon­duo­se ma­nęs ne­ten­ki­na, kaip ir dau­ge­lio pa­pras­tų, vi­są am­žių dir­bu­sių žmo­nių ir kau­pu­sių pen­si­jų fon­duo­se sa­vo pi­ni­gus oriai se­nat­vei. Mes, pa­pras­ti žmo­nės, ne­ga­li­me su­pras­ti da­bar­ti­nės val­džios po­žiū­rio į žmo­gų, ku­ris dir­bo są­ži­nin­gai, mo­kė­jo mo­kes­čius vals­ty­bei, fon­duo­se kau­pė sa­vo pi­ni­gus, jų jis ne­ga­li pa­si­im­ti sun­kia­me pen­si­jos am­žiu­je. Kau­pian­tie­ji žmo­nės, ku­rie su­kau­pę iki 10 tūkst. eu­rų, ti­kė­jo­si at­gau­ti sa­vo pi­ni­gus, ta­čiau Sei­mas tam ne­pri­ta­rė, mo­ty­vuo­da­mas tuo, kad žmo­nės ne­su­ge­bės jais pa­si­nau­do­ti. Ma­ne tai la­bai pik­ti­na. Ko­kiu žmo­gu­mi lai­ko­mas pa­pras­tas žmo­gus, vals­ty­bės tar­nau­to­jas, tu­rin­tis iš­si­la­vi­ni­mą? Jų nuo­mo­ne, žmo­nės tuos pi­ni­gus pra­val­gys.

Dar kar­tą no­riu pa­aiš­kin­ti ger­bia­miems Sei­mo na­riams, kad žmo­nės tam ir kau­pė fon­duo­se, kad iš­ti­kus ne­lai­mei, at­si­ra­dus svei­ka­tos pro­ble­moms žmo­gus jaus­tų­si sau­giai, ir no­rė­jo gy­ven­ti be jo­kios val­džios ma­lo­nės. Iš da­bar­ti­nių at­ly­gi­ni­mų, ku­riuos gau­na pa­pras­ti žmo­nės, vals­ty­bės tar­nau­to­jai jo­kių san­tau­pų su­kaup­ti ne­ga­li (pa­tys ma­to­te, ko­kios mais­to kai­nos, ele­k­tros ir ki­ti mo­kes­čiai) – sten­gia­si iš­gy­ven­ti nuo at­ly­gi­ni­mo iki at­ly­gi­ni­mo.

Aš kau­piau ir gal­vo­jau, kad at­gau­siu sa­vo pi­ni­gus, ku­riais sėk­min­gai nau­do­ja­si ban­kas, ir ga­lė­siu nors dan­tis su­si­tvar­ky­ti. Vie­no dan­ties įsta­ty­mas kai­nuo­ja 1 tūkst. 500, o gal ir dau­giau eu­rų. 2023 me­tais pra­si­dės na­mo re­no­va­ci­ja, kur ap­skai­čiuo­ta ma­no bu­tui 15 tūkst. eu­rų. Aš pri­va­lė­siu pa­im­ti pa­sko­lą iš ban­ko ir ją mo­kė­ti vi­są li­ku­sį sa­vo gy­ve­ni­mą, kai ma­no su­kaup­tų pi­ni­gų apie 10 tūkst. eu­rų, jie jau nu­ver­tė­ję, ne­ati­duo­da. To­kią mes ir ma­to­me tą va­di­na­mą­ją ge­ro­vės vals­ty­bę.

Ger­biu Sei­mo na­rių nuo­mo­nę, ypač G. Pa­luc­ko, jis su­pran­ta pa­pras­tus žmo­nes ir sie­kia tei­sin­go Sei­mo spren­di­mo dėl II pa­ko­pos pen­si­jų kau­pi­mo. Da­bar žmo­nės jau­čia­si ap­gau­ti ir nu­si­vy­lę, ap­raiz­gy­ti spyg­liuo­ta vie­la ir ki­tais pan­čiais. Var­gu, ar ka­da at­eis die­na, kai žmo­gus taps lais­vas. Pa­gar­biai – II pa­ko­pos pen­si­jų kau­pi­mo fon­do da­ly­vė J. Ka­žie­nė.“

Yra daug to­kių laiš­kų ir aš šį laiš­ką per­skai­čiau kreip­da­ma­sis kar­tu V. Ąžuo­lo ir sa­vo, kaip tos apy­gar­dos Sei­mo na­rio, var­du. Pra­šau at­kreip­ti, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, dė­me­sį. Ačiū. (Bal­sas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Dė­kui. Ti­kė­ki­mės, po Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mo mes im­si­mės ši­tos te­mos. Ma­ty­si­me, ką pa­sa­kys Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas. Yra ne vie­nas pro­jek­tas ir Vy­riau­sy­bė ren­gia, tai tik­rai ne­pa­mirš­ta ta te­ma.

Da­bar, ka­dan­gi mes ry­ti­nius pro­jek­tus bai­gė­me svars­ty­ti, ti­kiuo­si, ne­pri­eš­ta­rau­si­te, kad pa­im­si­me vie­ną ki­tą pro­jek­tą iš va­ka­ri­nio po­sė­džio, o gal net vi­są po­sė­dį baig­si­me. Vi­są die­ną baig­si­me per ry­ti­nį po­sė­dį.

 

11.43 val.

Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 72, 73, 90 ir 91 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIVP-2857, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 247 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2858 (pa­tei­ki­mas)

 

S. Gent­vi­las ga­lė­tų pri­sta­ty­ti pro­jek­tus, ku­rie dar­bo­tvarkėje įra­šy­ti 2-2 klau­si­mo po­zi­ci­jo­je, tai yra Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tas Nr. XIVP-2857 ir Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 247 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2858. Tai bū­tų tų pro­jek­tų pa­tei­ki­mai.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų yra pa­teik­ti tiek Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to, tiek Vy­riau­sy­bės pro­jek­tai, pa­na­šūs į Bau­džia­mo­jo ko­dek­so. Be­svars­tant Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te bu­vo pa­ma­ty­ta, kad sin­chro­ni­zuo­jant Bau­džia­mą­jį ko­dek­są su Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­su rei­kia pa­pil­do­mų ly­di­mų­jų įsta­ty­mų. Ši­tie du įsta­ty­mai yra tiek Pre­zi­den­to, tiek Vy­riau­sy­bės pro­jek­tų ly­di­mie­ji. Mes juos re­gist­ra­vo­me kar­tu su Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke I. Ha­a­se.

Iš es­mės pro­jek­tais aiš­kiai at­ski­ria­ma, kas yra bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė už ne­tei­sė­tą at­lie­kų ša­li­ni­mą ir kas yra ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė. Nu­ma­to­mos tiek ju­ri­di­niams as­me­nims, tiek fi­zi­niams as­me­nims ri­bos, ka­da nu­si­žen­gi­mai trak­tuo­ja­mi kaip bau­džia­mie­ji, ka­da jie kva­li­fi­kuo­ja­mi kaip ne­sun­kūs nu­si­kal­ti­mai ir ka­da jie kva­li­fi­kuo­ja­mi kaip apy­sun­kiai nu­si­kal­ti­mai.

Kar­tu pa­di­di­na­mos ad­mi­nist­ra­ci­nės bau­dos už ty­či­nius nu­si­žen­gi­mus, kai yra aki­vaiz­dūs nu­si­žen­gi­mai. Ka­dan­gi pro­jek­tą ren­gė di­de­lė tei­si­nin­kų gru­pė, ti­kė­ki­mės, kad po pa­tei­ki­mo iš es­mės bus pri­tar­ta. Tei­sės de­par­ta­men­tas ne­tu­rė­jo es­mi­nių pa­sta­bų, iš­sky­rus vie­nin­te­lę, į ją bus at­si­žvelg­ta.

Kvies­čiau pri­tar­ti ir grą­žin­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tui kaip Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pro­jek­tų ly­di­muo­sius. Mie­lai at­sa­ky­siu į klau­si­mus.

PIRMININKAS. Du Sei­mo na­riai pa­gei­dau­ja jū­sų pa­klaus­ti. Pir­ma­sis – K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Mi­nist­re, gal­būt pro­jek­tas iš prin­ci­po ir nė­ra blo­gas, bet ke­lia to­kių įvai­rių abe­jo­nių.

Klau­si­mas da­bar gal­būt iš re­a­ly­bės. Vyks­ta Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to re­for­ma, ne­ži­nau, kaip se­ka­si, bet ir to­liau tę­sia­si ta pa­ti si­tu­a­ci­ja dėl tų ne­le­ga­lių są­var­ty­nų Vil­niaus ra­jo­ne. Jau ke­lin­tą kar­tą ma­to­me ir vie­šo­jo­je erd­vė­je straips­nių. Ka­da vis dėl­to pa­ga­liau bus im­ta­si re­a­lių prie­mo­nių? Da­bar ir­gi yra ir bau­dos, ir kal­ba­ma apie ju­ri­di­nius as­me­nis, jūs čia ban­do­te įtrauk­ti dar ir fi­zi­nius, bet ar tos pa­di­dė­ju­sios bau­dos re­a­liai kuo nors pa­dės? Per tuos dve­jus me­tus, kiek čia tų to­kių ne­le­ga­lių są­var­ty­nų, ma­to­me, kad jie tie­siog per­ke­lia­mi į ki­tą vie­tą ir vėl to­liau tę­sia veik­lą. Ko­kių nors re­a­lių įran­kių ar­ba tei­sių Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tui… Kas įvy­ko, koks po­ky­tis, kad tai pa­ga­liau pa­si­baig­tų? Ačiū.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju už ga­li­my­bę pa­si­džiaug­ti re­zul­ta­tais. Ne­ži­nau, ar čia džiau­gs­mas, bet ne­bau­džia­mu­mas bai­gė­si. Jau yra kon­fis­kuo­tos še­šios leng­vo­sios prie­mo­nės dėl ne­le­ga­laus at­lie­kų ga­be­ni­mo. Kon­fis­kuo­tas net ir trak­to­rius Uk­mer­gės ra­jo­ne. Bu­vo ga­be­na­mos tarp ra­jo­nų at­lie­kos. Ne­bau­džia­mu­mas bai­gė­si. Vil­niaus at­ve­jai, ku­rie bu­vo ap­ra­šy­ti ir spau­do­je, ir in­ter­ne­to por­ta­luo­se, da­bar kva­li­fi­kuo­ti į bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę. Žmo­nės ži­nos, kad to­kia veik­la ne­ga­li­ma už­si­im­ti.

Ant­ras da­ly­kas. Pa­keis­tas mū­sų STR’as (sta­ty­bos tech­ni­nis reg­la­men­tas), kad sta­ty­bų už­bai­gi­mo me­tu rei­kia pa­ro­dy­ti če­kius, są­skai­tas, kur vis­gi bu­vo sta­ty­bų at­lie­kos pri­duo­tos. At­siran­da ir už­bai­gi­mo me­tu rei­ka­la­vi­mas le­ga­liai pa­grįs­ti, o ne bet kam ati­duo­ti. Man at­ro­do, di­de­lė pa­žan­ga yra pa­da­ry­ta per 2–3 mė­ne­sius, bet tai nė­ra baig­ti­nė švie­čia­mo­ji veik­la. Kai ku­riuo­se re­gio­nuo­se, bu­vau pas­ta­ruo­ju me­tu Mo­lė­tuo­se, nė­ra sta­ty­bi­nių at­lie­kų tvar­ky­to­jų, kar­tais net ir sa­vi­val­dy­bių RATCʼai ar­ba sa­vi­val­dy­bių įmo­nės ne­tei­kia to­kios pa­slau­gos. Kai ku­riuo­se re­gio­nuo­se re­a­liai su­si­du­ria­ma su ri­zi­ka, kad gy­ven­to­jas, no­rė­da­mas iš­vež­ti sta­ty­bi­nes at­lie­kas, ne­tu­ri kam pa­skam­bin­ti. To­dėl sa­vi­val­dy­bės tu­rė­tų įsitrauk­ti su pa­slau­gos pa­siū­la.

PIRMININKAS. A. Skar­džius tu­ri klau­si­mą.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, iš­ties rei­ka­lin­gos šios pa­tai­sos, tai pui­ki at­gra­sy­mo prie­mo­nė. Bet mes ga­na smul­kme­niš­kai kal­ba­me apie skruz­dė­liu­kus, o apie tuos dram­blius, pa­vyz­džiui, apie di­džiuo­sius at­lie­kų de­gin­to­jus… Juk, kaip ži­no­me, su pa­keis­tais ko­dais ar­ba su api­ben­drin­tais ko­dais į de­gi­ni­mo įmo­nes pa­ten­ka at­lie­kos, ku­rios tu­rė­tų bū­ti per­dirb­tos, kal­bant apie žie­di­nę eko­no­mi­ką ir taip to­liau. Su­de­gi­nus, eg­zis­tuo­ja to­kia tvar­ka, pri­pa­žįs­ta­mos kaip su­tvar­ky­tos at­lie­kos.

Ger­bia­mas mi­nist­re, ka­da im­si­tės to iš­ties di­džiu­lio srau­to? Skai­čiuo­ja­ma mi­li­jo­nai to­nų per me­tus, ką su­de­gi­na de­gi­ni­mo įmo­nės. Tai yra su­tvar­ky­mas vien dėl to, kad kas nors su­ge­ba per­dirb­ti skir­tas at­lie­kas, pa­kei­tę jų ko­dus, pri­pa­žin­ti de­gin­ti­no­mis. Čia tur­būt yra es­mi­nis da­ly­kas. Ka­den­ci­ja jau ei­na į pa­bai­gą, ką jūs ma­no­te, ka­da to im­si­tės?

S. GENTVILAS (LSF). Dė­kui. Klau­si­mas kiek ne­su­si­jęs, bet pa­ban­dy­siu pa­plė­to­ti. Ne mi­li­jo­nai to­nų, o 500 tūkst. to­nų yra me­ti­niai de­gi­ni­mo jė­gai­nių pa­jė­gu­mai Lie­tu­vo­je. At­lie­kų šian­dien jau trūks­ta. Jau trūks­ta trims de­gi­ni­mo pa­jė­gu­mams. Ži­nau, kad jos tar­pu­sa­vy­je pra­de­da kon­ku­ruo­ti ir muš­ti kai­nas dėl de­gi­ni­mo.

Ant­ras da­ly­kas. Nuo bir­že­lio 1 die­nos įsi­ga­lio­jo Vals­ty­bi­nės ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­bos de­gi­ni­mo įren­gi­nių kai­nos re­gu­lia­vi­mo me­cha­niz­mas. Tai ne jų spren­di­mai, o jau re­gu­lia­to­riaus spren­di­mas.

Tre­čias da­ly­kas. Jūs tei­sus, pa­kuo­čių at­lie­kas ga­li­me įskai­ty­ti kaip su­tvar­ky­tas su­de­gin­da­mi iki 2024 me­tų. Įsta­ty­mas lei­džia dar iki 2024 me­tų pa­kuo­tes tvar­ky­ti su­de­gi­nant. Bet čia yra dėl to, kad kai ku­rios pa­kuo­tės bu­vo ga­mi­na­mos vis dar ne vie­na­ly­tės, o su­lip­dy­tos, jas per­dirb­ti yra sun­ku. Tas per­ei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis tai­ko­mas iki 2024 me­tų. O už­sie­nio srau­tas, tas ne­le­ga­lus srau­tas, ku­rį jūs mi­ni­te, len­kiš­kas, yra fis­kuo­tas, vyks­ta ty­ri­mas, ty­ri­mas tur­būt bus baig­tas pri­ėmus spren­di­mus.

PIRMININKAS. Kol kas ačiū, ga­li­te luk­tel­ti, gal­būt ki­tą pro­jek­tą pri­sta­ty­si­te. Da­bar dėl mo­ty­vų vie­nas – už. Tai A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Iš­ties pri­ta­riu šiam mi­nist­ro siū­ly­mui. Tik­rai per svars­ty­mo sta­di­ją gal­būt dar ko­le­gos im­sis ini­cia­ty­vos pa­to­bu­lin­ti, iš­plės­ti, sa­ky­ki­me, tą reg­la­men­ta­vi­mo sri­tį, už ku­rią bus tai­ko­mos di­des­nės bau­dos, ta­čiau ne­ga­liu ne­re­a­guo­ti į ger­bia­mo mi­nist­ro pa­sa­ky­mą, kad pri­sis­ta­tė­me daug de­gi­ni­mo įren­gi­nių, mums trūks­ta at­lie­kų. Tai (žie­di­nė eko­no­mi­ka ne­lei­džia da­ry­ti nu­si­kal­ti­mo) tas pats, kas de­gin­ti pi­ni­gus, de­gi­nant at­lie­kas, ku­rios ga­li bū­ti per­dirb­tos ir dar tar­nau­ti ne vie­ną per­dir­bi­mo cik­lą. Tai štai aš ma­tau di­džiu­lę pro­ble­mą: pa­tai­kau­ja­ma tiems, ku­rie su­ma­nė tas de­gi­ni­mo ga­myk­las sta­ty­ti, ku­rie su­ma­nė sta­ty­ti tuos di­džiau­sius pa­jė­gu­mus. Tai, kaip pri­si­me­na­te, po­nios D. Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­jas po­nas N. Ras­burs­kis, ku­ris po to bu­vo „Lie­tu­vos ener­gi­jo­je“, kol bu­vo pa­pra­šy­tas mi­nist­ro pa­si­ša­lin­ti iš jos vien dėl keis­tos veik­los – Vil­niu­je ne­pa­sta­tė ko­ge­ne­ra­ci­nės bio­ku­ro jė­gai­nės. Ta­čiau, kaip ži­no­me, ger­bia­mas mi­nist­re, jūs tur­būt pui­kiai ži­no­te tą pir­mą­jį pro­jek­tą po­no N. Ras­burs­kio ir po­nios D. Gry­baus­kai­tės, ka­dan­gi ji ati­da­rė ir pa­sa­kė, kad suo­miš­kas ver­slas la­bai ge­rai. Tai Klai­pė­do­je yra „For­tu­mas“, ku­ris iki šiol de­gi­na, va­sa­rą vei­kia tam, kad de­gin­tų ku­rą ir gau­tų re­mia­mą elek­tros ta­ri­fą. Tur­būt dar ne­si­bai­gė 12 me­tų ta­ri­fas nuo 2013 me­tų, ar ne? Baig­sis 2025 me­tais. Tai čia aš ma­tau dar ir tar­šą. Vien duo­ki­me, ska­tin­ki­me, o iš tik­rų­jų da­ro­me ža­lą. Ma­ny­čiau, kad mi­nis­te­ri­ja, įgy­ven­di­nu­si ir šį pro­jek­tą, tu­ri im­tis kur kas glo­ba­les­nių pro­jek­tų. Ačiū.

PIRMININKAS. Kol kas prie šio pro­jek­to da­ro­me pau­zę. Bal­suo­si­me per nu­ma­ty­tą in­terva­lą.

 

11.52 val.

Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 2, 10 ir 25 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2866, Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-1005 61 ir 12 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2867 (pa­tei­ki­mas)

 

Mi­nist­ras da­bar ga­lės pri­sta­ty­ti ki­tą dvie­jų pro­jek­tų pa­ke­tą. Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2866 ir Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2867. Pa­tei­ki­mas. Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju. Šiuo at­ve­ju Vy­riau­sy­bės var­du tei­kia­me du įsta­ty­mų pro­jek­tus, tai yra Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo ir Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai.

Tar­ša žu­do ir tar­šą mies­tuo­se dau­giau­sia su­ke­lia kie­to­sios da­le­lės ar ki­ti trans­por­to, pra­mo­nės ir šil­dy­mo įren­gi­nių ter­ša­lai. Vil­niaus mies­te mes 2021 me­tais at­li­ko­me trans­por­to ban­do­mą­jį pro­jek­tą – nuo­to­li­ne tar­šos aki­mi ty­rė­me 40 tūkst. au­to­mo­bi­lių ir su­ly­gi­no­me jų ga­my­bi­nius pa­ra­met­rus su jų fak­ti­niais iš­me­ti­mais. Ir ką pa­ro­dė re­zul­ta­tai? Tai, kad re­a­lio­mis eis­mo są­ly­go­mis 3–4 % au­to­mo­bi­lių yra tech­niš­kai ne­tvar­kin­gi ir kad tie 3–4 % au­to­mo­bi­lių iš­me­ta pu­sę Vil­niaus tar­šos iš au­to­mo­bi­lių. Tie at­ra­di­mai sa­ko, kad jei­gu mes su­ge­bė­si­me su­stab­dy­ti ar­ba pa­tai­sy­ti, su­tvar­ky­ti eis­me dalyvaujančius 3–4 % au­to­mo­bi­lių, tai mes su­ge­bė­si­me trans­por­to tar­šą Vil­niu­je su­ma­žin­ti be­veik per pu­sę.

Šiuo me­tu yra pa­ra­dok­sa­li si­tu­a­ci­ja, nes ma­to­me, kad per tech­ni­nes ap­žiū­ras net pu­sę au­to­mo­bi­lių ne­per­ei­na tech­ni­nių ap­žiū­rų iš pir­mo kar­to, o de­šim­ta­da­lis au­to­mo­bi­lių jų ne­per­ei­na dėl iš­me­ti­mų trū­ku­mų. Tai­gi, maž­daug kas de­šim­tas au­to­mo­bi­lis, at­va­žiuo­jan­tis į tech­ni­nę ap­žiū­rą, yra tech­niš­kai ne­tvar­kin­gas dėl sa­vo iš­me­ti­mų į gam­tą nor­ma­ty­vų ir ri­bi­nių ver­čių vir­ši­ji­mų. To­kių per­nai bu­vo 78 tūkst. ir jie iki tol dalyvavo eis­me. Pa­gal šian­die­ni­nį re­gu­lia­vi­mą, jei­gu tu į tech­ni­nę ap­žiū­rą at­va­žiuo­ji tech­niš­kai ne­tvar­kin­gu au­to­mo­bi­liu, tu ne­tu­ri tei­sės da­ly­vau­ti eis­me. Bet jei­gu au­to­mo­bi­lis šian­dien su­stab­do­mas po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų ir Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to, agen­tū­ros dar­buo­to­jų ir nu­sta­to­mas tech­ni­nius pa­ra­met­rus vir­ši­jan­tis dū­min­gu­mas, mes ne­tu­ri­me tei­sės pa­ša­lin­ti ši­to au­to­mo­bi­lio iš eis­mo ir jis to­liau va­ži­nė­ja iki ki­tos tech­ni­nės ap­žiū­ros. Jis gau­na tik bau­de­lę. La­bai svar­bu tu­rė­ti in­stru­men­tą, kad tech­niš­kai ne­tvar­kin­gas au­to­mo­bi­lis bū­tų pa­ša­lin­tas iš eis­mo ir bū­tų pa­pra­šy­ta su­si­tvar­ky­ti ir grįž­ti į tech­ni­nę ap­žiū­rą. Čia yra pir­mas įsta­ty­mo tiks­las.

Ant­ras įsta­ty­mo tiks­las yra vis dėl­to su­teik­ti dviem ins­ti­tu­ci­joms, tai yra Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Lie­tu­vos trans­por­to sau­gos ad­mi­nist­ra­ci­jai bei Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tui, įga­lio­ji­mus pa­tik­rin­ti eis­me dalyvaujančius iš­skir­ti­nio dū­min­gu­mo au­to­mo­bi­lius ar­ba iš es­mės pa­tik­rin­ti jų iš­me­ti­mą. Esant pa­žei­di­mų, nai­kin­ti tech­ni­nę ap­žiū­rą ir pa­pra­šy­ti ją pa­kar­to­ti, ei­nant į tech­ni­nės ap­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jas.

Šie įsta­ty­mai yra tei­kia­mi Vy­riau­sy­bės var­du. Ma­no­me, kad po­li­ci­jos ap­kro­va… Po­li­ci­ja nuo­la­tos tu­ri es­mi­nių už­duo­čių, sa­ko, mes tu­ri­me svei­ka­tą ir žmo­gaus sau­gu­mą kaip pri­ori­te­tą, ki­tos ins­ti­tu­ci­jos tik­rai ga­li už­si­im­ti tie­sio­gi­nė­mis funk­ci­jo­mis. To­dėl įsta­ty­mu pra­šo­me įga­lio­ji­mų, kad ir Lie­tu­vos trans­por­to sau­gos ad­mi­nist­ra­ci­ja, ir Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas ga­lė­tų vyk­dy­ti ši­tuos gy­ven­to­jų nuo­la­ti­nius nu­si­skun­di­mus at­spin­din­čius pa­tik­ri­ni­mus. Kvie­čiu pri­tar­ti ir at­sa­ky­siu į klau­si­mus.

PIRMININKAS. Dėl ve­di­mo tvar­kos Sei­mo na­rys D. Ke­pe­nis.

D. KEPENIS (LVŽSF). Ačiū. Dėl prieš tai bu­vu­sio klau­si­mo bu­vau už­si­ra­šęs klaus­ti ir mo­ty­vus pa­teik­ti, bet ne­ga­vau kaž­ko­dėl žo­džio, sa­kė, įvy­ko klai­da. Tai gal da­bar ga­liu pa­klaus­ti?

PIRMININKAS. To­kia tru­pu­tį ne­stan­dar­ti­nė si­tu­a­ci­ja. Aš aiš­ki­nau­si su Sek­re­to­ria­tu. Yra tam tik­ra sis­te­mi­nė pro­ble­ma mū­sų sis­te­mo­je. Kai yra jung­ti­nis klau­si­mas iš ke­lių pro­jek­tų, iš tik­rų­jų už­si­ra­šius dėl at­ski­ro pro­jek­to kar­tais sis­te­ma ne­pa­ro­do ir ta­da mes ne­su­tei­kia­me. To­kiais at­ve­jais aš iš kar­to pra­šy­čiau Sei­mo na­rių pra­šy­ti žo­džio, jūs da­bar bū­tu­mė­te ir pa­klau­sęs.

D. KEPENIS (LVŽSF). Ėjau aiš­kin­tis iš kar­to.

PIRMININKAS. Ge­rai, ka­dan­gi mi­nist­ras tas pats, nors klau­si­mą mes jau per­ėjo­me, tik­rai at­sa­ky­ti ga­lės.

D. KEPENIS (LVŽSF). Tai ga­liu pa­klaus­ti?

PIRMININKAS. Pra­šom.

D. KEPENIS (LVŽSF). Ačiū. Dėl to, kur jūs kal­ba­te apie bau­das, kai ter­ša­lai sie­kia nuo 5 iki 7 kub. met­rų, štai kon­kre­tus at­ve­jis: Kel­mės ra­jo­no gy­ven­to­jai iš­ma­ta­vo sa­vo kie­me tar­šą, iš­siun­tė į neut­ra­lią la­bo­ra­to­ri­ją, ga­vo at­sa­ky­mą. Duo­me­nys stul­bi­nan­tys – vir­ši­ja nor­mas po 3 tūkst. kar­tų, pa­vyz­džiui, aliu­mi­nio ir ki­tų. Jei­gu tie ter­ša­lai… Sa­ky­si­me, da­bar už ku­bus bau­džia­ma, bet nė­ra ste­bi­ma, ko­kie sun­kie­ji me­ta­lai re­a­liai bu­vo ir kiek kar­tų jie bu­vo. Fak­tiš­kai gal­būt ta bau­da bū­tų dar šim­tą­kart di­des­nė, jei­gu re­a­liai ma­ty­tu­me, koks už­ter­ši­mo laips­nis kon­kre­čiais sun­kiai­siais me­ta­lais. Ką mes da­bar tu­ri­me da­ry­ti su tuo įsta­ty­mu? Ar pa­lie­ka­me, kaip yra, ar nag­ri­nė­ja­me at­ski­rus ter­ša­lų ele­men­tus? Ačiū.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Dai­niau, aš, kaip mi­nist­ras, ga­vau jū­sų, kaip Sei­mo na­rio, raš­tą dėl to Kel­mės ty­ri­mo, ir že­mės ūkio mi­nist­ras ga­vo. Bet, žiū­rė­ki­te, vi­si ad­vo­ka­tai ir pro­ku­ro­rai pa­sa­kys, kad ty­ri­mas bū­tų sėk­min­gas, rei­kia tri­jų ele­men­tų: ser­ti­fi­kuo­to ty­ri­mo ėmė­jo, ser­ti­fi­kuo­to me­to­do ir ser­ti­fi­kuo­tos la­bo­ra­to­ri­jos. Da­bar dėl jū­sų mi­ni­mo Kel­mės at­ve­jo, kur kaž­koks ne­įpras­tos spal­vos snie­gas bu­vo. Mes ne­ėmė­me ty­ri­mo, ty­ri­mas tir­tas ne Lie­tu­vo­je, jis sklan­do po in­ter­ne­tą ir ke­lia ne­ri­mą. Mes esa­me pa­si­ren­gę at­va­žiuo­ti kaip vals­ty­bi­nė la­bo­ra­to­ri­ja ir iš­tir­ti bet ką, kai jūs pa­kvie­si­te. Bet kaž­ko, kas da­ry­ta prieš 5 mė­ne­sius, ko­men­tuo­ti mes ne­ga­li­me.

Da­bar dėl baus­mių už tar­šą. Jos eg­zis­tuo­ja, bet di­džiau­sias sun­ku­mas mums vals­ty­bė­je yra įro­dy­ti tar­šą, pa­gau­ti ter­šė­ją už ran­kos, kad ir kas tai ­bū­tų – ar įmo­nių, ar ūki­nin­kų, ar gy­ven­to­jų oro tar­ša, van­dens tar­ša. Tik­rai mes ben­dra­dar­biau­si­me, tik įsta­ty­mas ir yra pa­teik­tas, kad su­griež­tin­tu­me ter­šė­jų at­sa­ko­my­bę.

D. KEPENIS (LVŽSF). Jūs ir ry­toj ga­li­te at­lik­ti tą ty­ri­mą. Ten vis­kas aiš­ku – vie­ta, žmo­nės yra aiš­kūs.

S. GENTVILAS (LSF). Lau­kia­me kvie­ti­mo.

PIRMININKAS. Jūs dar sa­kė­te, kad no­rė­jo­te pa­si­sa­ky­ti dėl mo­ty­vų. Ta­da per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną rei­kė­jo ir pa­baig­ti pro­ce­są.

D. KEPENIS (LVŽSF). Ma­no mo­ty­vas bū­tų bal­suo­ti prieš, ka­dan­gi, kaip ma­to­te, at­sa­ky­me ne­ma­ty­ti re­a­ly­bės, nes ta bau­da – 20 tūkst. eu­rų – ga­lė­tų bū­ti de­šimt kar­tų di­des­nė, jei­gu pa­ma­ty­tu­me, koks už­terš­tu­mo laips­nis yra, ypač pa­vo­jin­gas žmo­nių gy­vy­bėms ir sun­kioms li­goms at­si­ras­ti. Va­di­na­si, klau­si­mas iki ga­lo dar ne­pa­rengtas ir rei­kia pa­si­gi­lin­ti, ar ku­bais ver­ti­na­me tar­šos pa­vo­jų, ar kon­kre­čiais sun­kiai­siais me­ta­lais, nuo­dais, ku­rie pa­te­ko į žmo­gaus kie­mą. Rei­kia dar pa­dir­bė­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Ti­kė­ki­mės, kad ko­mi­te­te bus pa­dir­bė­ta. Da­bar grįž­ta mi­nist­ras prie svar­s­to­mų pro­jek­tų Nr. XIVP-2866, Nr. XIVP-2867. Klau­si­mai. Pir­mo­ji klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, ką da­ro ta­da tech­ni­nės ap­žiū­ros cen­tras? Jis tu­ri at­lik­ti vi­są pa­tik­rą. Jei­gu trans­por­tas yra ne as­me­ni­nis, o tas, ku­rio jie kas­met at­lie­ka pa­tik­rą, ir iš­me­ti­mus, ir vis­ką tik­ri­na, tai ne­jau­gi mes da­bar tu­ri­me įdar­bin­ti pa­pil­do­mai dar tam, kad kaž­kas sto­vė­tų prie ke­lio ir pra­dė­tų stab­dy­ti? Ži­no­me, kad bu­vo skau­džių įvy­kių dėl to stab­dy­mo, kiek vi­so­kių va­rian­tų bu­vo. Aiš­ku, gal­būt da­bar jau ne­be tiek yra, daug ma­žiau at­ve­jų, bet, aš ma­nau, jūs tu­ri­te kel­ti klau­si­mą dėl tech­ni­nės ap­žiū­ros. Jis per­ei­na. Kam už­si­krau­ti pa­pil­do­mai dar vie­ną naš­tą jums, kaip ap­lin­kos mi­nist­rui?

S. GENTVILAS (LSF). Tei­sin­gas klau­si­mas, bet eis­mas vyks­ta ir gy­ve­ni­mas vyks­ta re­a­ly­bė­je, o au­to­mo­bi­lio svei­ka­ta pa­tik­ri­na­ma: nau­jo au­to­mo­bi­lio – tre­čiais me­tais, o po to – kas dve­ji me­tai. Aš ne­no­riu pa­ta­ri­nė­ti ir skleis­ti pa­ta­ri­mų, bet man pa­sa­ko­jo tech­ni­nių ap­žiū­rų eks­pertai, kad į dy­ze­li­nį au­to­mo­bi­lį ga­li­ma įmai­šy­ti šiek tiek ben­zi­no – pa­ge­rė­ja jo iš­me­ti­mo ro­dik­liai ir pras­tos būk­lės dy­ze­li­nis nu­dė­vė­tas au­to­mo­bi­lis per­ei­na tech­ni­nę ap­žiū­rą: jei stip­riai už­ga­zuo­ja­ma prieš tech­ni­nę ap­žiū­rą ir pra­pu­čia­mos smal­kės, se­na­me tech­niš­kai ne­tvar­kin­ga­me au­to­mo­bi­ly­je to ne­be­už­fik­suo­ja­ma.

Tai yra vos ke­le­tas pa­ta­ri­mų, liau­diš­kų pa­ta­ri­mų, kaip apei­na­ma tech­ni­nė ap­žiū­ra, nes jai yra pa­­ruo­šia­mas tech­niš­kai ne­tvar­kin­gas au­to­mo­bi­lis. De­ja, bet po to au­to­mo­bi­lis iš­va­žiuo­ja į gat­vę ir dve­jus me­tus jis dū­mi­ja, mes gau­na­me skam­bu­čių. Įsta­ty­me nė­ra nu­sta­ty­ta, kad už­fik­sa­vus virš­nor­ma­ty­vi­nę tar­šą au­to­mo­bi­lis bū­tų pa­pra­šy­tas iš­ei­ti iš eis­mo. Ir tai yra pa­ra­dok­sas, nes į tas tech­ni­nes ap­žiū­ras at­va­žiuo­ja ap­gal­vo­ję kai ku­rie ne­tvar­kin­gi pi­lie­čiai.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, tai iš tik­rų­jų svar­bu, nes kai ka­da va­žiuo­ji ma­ši­na ir per dū­mus ne­la­bai ma­tai ke­lio. Ky­la klau­si­mas čia tas pats – dėl tech­ni­nių apžiū­rų.

Ki­tas klau­si­mas dėl pa­jė­gu­mų. Iš tik­rų­jų ar ne­ver­tė­tų dar la­biau at­kreip­ti dė­me­sį, nes kai kas pa­na­šaus bu­vo dėl tų tik­ri­ni­mų, gal čia bu­vo ty­ri­mai da­ro­mi, kad la­bai re­tai pa­ma­tai va­žiuo­da­mas, kad ­kas nors tik­rin­tų. Tai kaip dėl pa­jė­gu­mų, ar tos la­bo­ra­to­ri­jos bus ap­skri­čių cen­truo­se, ar tai bus ko­kie vie­ne­ti­niai pa­tik­ri­ni­mai, nes sa­kau: kai ka­da nė­ra kuo kvė­puo­ti au­to­mo­bi­ly­je? Ačiū.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju. Vi­sų pir­ma da­bar iš­ei­na taip, kad rei­kia dvi­gu­bų pa­jė­gu­mų: rei­kia po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lio, kad su­stab­dy­tų, ir ins­pek­to­rių, kad pa­tik­rin­tų. Tai čia jau at­si­ran­da dub­lia­vi­mas. Ki­ta ver­tus, ne­bu­vo funk­ci­jos, kad jei­gu nu­sta­tai tech­niš­kai ne­tvar­kin­gą au­to­mo­bi­lį, tu pa­pra­šai, kad va­žiuok at­gal ir su­si­tvar­kyk. Tai ši­to ne­bu­vo. Da­bar įsta­ty­mas lyg ir spren­džia ši­tas di­le­mas.

O dėl pa­jė­gu­mų. Aiš­ku, tai ne­bus kas­die­ni­nė kon­tro­lė. Štai K. Ma­žei­ka yra siū­lęs nuo­to­li­niu au­to­ma­ti­niu kaž­ko­kiu prin­ci­pu žiū­rė­ti. Bet svar­bu, kad at­si­ras­tų to­kia ga­li­my­bė. Tik­rai ne­bus at­ski­ri eta­tai stei­gia­mi. Tai grei­čiau­siai bus vien­kar­ti­nės, ke­lia­kar­ti­nės ak­ci­jos per me­tus, bet dvi ins­ti­tu­ci­jos bus įga­lio­tos ir ne­be­truk­dys po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Mi­nist­re, dar kar­tą pa­siū­ly­siu tą pa­tį da­ly­ką, nes man kaž­kaip, vėl­gi grįž­tant prie to, kaip kaž­ka­da jau esu sa­kęs, kad ak­mens am­žiaus pro­ble­mas, tiks­liau, XXI am­žiaus pro­ble­mas spren­džia­me ak­mens am­žiaus me­to­dais, nes įpa­rei­go­ti ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­rius, už­krau­ti dar vie­ną pa­pil­do­mą funk­ci­ją ir da­ry­ti pro­gi­nes ak­ci­jas, ma­nau, nė­ra spren­di­mas.

Mi­nist­re, pa­sa­ky­ki­te, kiek bus skir­ta pa­pil­do­mai lė­šų šiai funk­ci­jai vyk­dy­ti, kiek pa­pil­do­mai eta­tų bus skir­ta šiai funk­ci­jai vyk­dy­ti ir ko­kio ti­ki­ma­si re­zul­ta­to, tai yra kiek bus pa­tik­rin­ta au­to­mo­bi­lių per me­tus? Tur­būt aiš­ku, kad tai bus tik vie­ne­ti­niai at­ve­jai. Tik­rai siū­ly­čiau ne­varg­ti, o tas lė­šas skir­ti ino­va­ty­viems bū­dams ieš­ko­ti. Ir bū­tent ta sen­sa­cin­ga in­for­ma­ci­ja apie „Tuv­li­tą“, ką jūs čia pa­reiš­ki­mu sa­kė­te, ma­nau, kad rei­kia spręs­ti pro­ble­mą pir­miau­sia ten. Jei­gu at­si­ras­tų nuo­to­li­nė prie­žiū­ra, kon­tro­lė, ta­da iš kar­to siųs­ti į ap­žiū­rą, o ne kur­ti pa­pil­do­mą me­cha­niz­mą. Aš ma­nau, kad tų funk­ci­jų ir taip pa­kan­ka­mai tu­ri ins­pek­to­riai. Jei­gu ga­li­te, pa­tiks­lin­ki­te dėl lė­šų ir dėl pla­nuo­ja­mų skai­čių. Ačiū.

S. GENTVILAS (LSF). Kaip aš už­si­mi­niau, tar­šos pro­ble­ma eg­zis­tuo­ja. Mes jos ne­ga­li­me neig­ti. In­stru­men­tų ne­tu­ri­me pa­ša­lin­ti tech­niš­kai ne­tvar­kin­gus au­to­mo­bi­lius iš eis­mo. Įsta­ty­mo vien dėl to rei­kia.

Da­bar dėl po­rei­kių. Vie­ni po­rei­kiai yra tech­ni­kos įsi­gi­ji­mas, an­tri – at­ly­gi­ni­mai. Mes skai­čiuo­ja­me, kad per dvi ins­ti­tu­ci­jas 2024 me­tams rei­kės 278 tūkst. eu­rų. Kaip sa­ko­te, tik­rai ne pa­vie­niai au­to­mo­bi­liai, bet skai­čiuo­ja­ma, kad nuo 9 tūkst. iki 15 tūkst. au­to­mo­bi­lių ga­li bū­ti pa­tik­ri­na­ma per me­tus. Tas ati­tin­ka ma­žiau ne­gu tuos 3 % są­ly­giš­kai tech­niš­kai ne­tvar­kin­gų au­to­mo­bi­lių, bet tur­būt ir pa­gal skun­dus bus re­a­guo­ja­ma. Tvar­kin­gi pi­lie­čiai skun­džia­si, jie skam­bi­na ir pra­šo stab­dy­ti eis­me dalyvaujančius, pa­tik­rin­ti. Šian­dien įsta­ty­mas ne­lei­džia to da­ry­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Vil­kaus­kas.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, aiš­ku, ge­di­mai ga­li bū­ti ir pro­gi­niai. Va­žiuo­ja žmo­gus, per­ėjęs tech­ni­ki­nę, ir pra­de­da dū­my­ti, nes tuo me­tu kaž­koks ge­di­mas at­si­ti­ko.

Ki­tas da­ly­kas. Da­bar, kai… Ko­le­ga, irgi Kęs­tu­tis, klau­sė apie tai, kiek rei­kė­tų. Na, vis tiek už tai rei­kia mo­kė­ti, kad pa­dau­gė­tų, kon­tro­liuo­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų bū­tų. Kaž­kaip ra­dau, kad šia­me pro­jek­te yra už­si­min­ta apie švie­ti­mą ir pre­ven­ci­ją. Gal­būt rei­kė­tų tą su­mą ap­skai­čia­vus, kiek bū­tų už­si­i­ma­ma kon­tro­le, mo­ty­vuo­ti žmo­nes, nes bu­vo anks­čiau, kad žmo­nės pa­si­keis­tų tar­šius au­to­mo­bi­lius, siū­lo­mos kaž­ko­kios al­ter­na­ty­vos. Sa­ky­kime, įsi­gy­jant elek­tro­mo­bi­lius, dar kaž­ką, net kaž­ko­kias ma­žes­nes, dvi­ra­tes, trans­por­to prie­mo­nes. Gal­būt rei­kė­tų grįž­ti į tą ke­lią, nes iš tik­rų­jų vien tik­tai drau­di­mais, mes pui­kiau­siai su­pran­ta­me, ne­pa­siek­si­me tin­ka­mo re­zul­ta­to. Žmo­nės, ku­rie ne­tu­ri lė­šų pa­si­keis­ti au­to­mo­bi­liams, pa­pras­čiau­siai ban­dys įvai­riai veng­ti ir to klau­si­mo ne­iš­sprę­si­me.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Man at­ro­do, klau­si­mo for­mu­luo­tė tru­pu­tį ydin­ga. Mes pra­šo­me sa­vi­nin­kų tų pa­čių są­ly­gų, kaip ir per tech­ni­nę ap­žiū­rą, kad jie va­ži­nė­tų tech­ni­nės ap­žiū­ros stan­dar­tą ati­tin­kan­čiais au­to­mo­bi­liais. Ir nie­ko dau­giau. Ne­ga­lė­tų per­ei­ti tech­ni­nės ap­žiū­ros 10 % au­to­mo­bi­lių. Per­nai 78 tūkst. au­to­mo­bi­lių ne­per­ėjo tech­ni­nės ap­žiū­ros dėl blo­gų iš­me­ti­mų. 10 % Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių.

 Mes nie­ko ki­to ne­pra­šo­me, kai ir eis­me dalyvaujančius pa­tik­ri­na­me, kad jie ati­tik­tų tą stan­dar­tą. Mes ne­pa­kei­čia­me gy­ven­to­jų įper­ka­mu­mo. Mes tie­siog sa­ko­me: ir tech­ni­nės ap­žiū­ros me­tu, ir ke­ly­je iš­me­ti­mai tu­ri bū­ti vie­no­di. O aš sa­kau, yra ap­su­ki­mo me­to­dų, kai pa­si­ruo­šia­ma tech­ni­nei ap­žiū­rai ir, de­ja, gat­vė­se pa­ste­bi­me aki­vaiz­džiai tech­niš­kai ne­tvar­kin­gų au­to­mo­bi­lių. Čia nė­ra ko­kios nors nau­jos prie­vo­lės gy­ven­to­jams. Kas dve­jus me­tus ei­na­ma, au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai tik­ri­na sa­vo au­to­mo­bi­lį. Mes ne­pra­šo­me, ne­že­mi­na­me ver­čių, ne­di­di­na­me ver­čių, bet tie­siog pra­šo­me, kad ir ke­ly­je bū­tų tas pats stan­dar­tas.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, va­ži­nė­jant mies­te, kad ir Vil­niu­je, aš jau ne­kal­bu apie ko­kius nors nu­to­lu­sius ra­jo­nus, tik­rai ne­ma­žai ma­ty­ti ir ga­li­ma kiek­vie­ną die­ną su­tik­ti to­kių au­to­mo­bi­lių. At­ro­do, kad va­žiuo­ji iš pas­kos so­vie­ti­nio gar­ve­žio, virs­ta dū­mai, ypač į kal­niu­ką, rei­kia po to at­si­da­ry­ti lan­gus, nes tiek pri­trau­kia to bru­do į sa­lo­ną. Po­li­ci­nin­kai už­si­ė­mę, jie ten sė­di prie tri­ko­jų ar ste­bi sek­to­ri­nius ma­tuok­lius, nė­ra eis­mo da­ly­vių, po­li­ci­nin­kų, ku­rie ga­lė­tų su­tram­dy­ti juos. Kaip jūs ma­no­te, ar ne­rei­kė­tų dau­giau tei­sių pa­tiems eis­mo da­ly­viams su­teik­ti? Už­tek­tų fik­suo­ti, esant da­bar šiuo­lai­ki­nėms prie­mo­nėms, per­siun­ti, iš kar­to re­gist­ruo­ja ir po­li­ci­nin­kai au­to­mo­bi­lį at­si­ren­ka, su­stab­do ir at­ima tech­ni­nę pa­žy­mą, kol ji­sai per­eis iš nau­jo. Kaip jūs ma­no­te įtrauk­ti eis­mo da­ly­vius, vi­suo­me­nę į tą?

S. GENTVILAS (LSF). Svars­ty­ti­na, to nė­ra šian­die­ni­nia­me pro­jek­te, bet pa­gal šian­die­ni­nį re­gu­lia­vi­mą nė­ra ins­ti­tu­ci­jos, ku­ri pa­nai­kin­tų tech­ni­nės ap­žiū­ros lei­di­mą ir lei­di­mą da­ly­vau­ti eis­me, nes įsta­ty­me nė­ra to­kios ga­li­my­bės. Yra ga­li­my­bė tik­tai ne­duo­ti tech­ni­nės ap­žiū­ros me­tu. Jei­gu net­gi gy­ven­to­jas fik­suo­ja dū­min­gą au­to­mo­bi­lį, at­siun­čia ar į Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tą, ar į po­li­ci­ją, nė­ra ga­li­my­bės pa­nai­kin­ti tech­ni­nę ap­žiū­rą au­to­mo­bi­lio, da­ly­vau­jan­čio eis­me. Vien dėl to rei­kė­tų įsta­ty­mo. O kas pra­ne­ša ir ar po to pa­pil­do­mai su­stab­do­ma gat­vė­je, tai čia jau dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ka.

PIRMININKAS. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia R. Že­mai­tai­tis.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš, ko ge­ro, pra­tę­siu ger­bia­mo K. Ma­žei­kos min­tį, ką jis kal­bė­jo. Man te­ko kal­bė­ti su Ute­nos ir Pa­ne­vė­žio pa­rei­gū­nais dėl šio pro­jek­to, tai jie jau šian­dien skam­bi­na pa­vo­jaus var­pais: dar­buo­to­jų trūks­ta, dar­buo­to­jai iš­ei­na dėl daž­nos per­tvar­kos ir pa­na­šiai. Kai pa­klau­siu, kaip jūs ver­ti­na­te ši­tą pa­pil­do­mą funk­ci­ją, tai jie net ne­įsi­vaiz­duo­ja, kas ją ga­lė­tų at­lik­ti, nes da­bar fi­ziš­kai net pro­to­ko­lų ne­spė­ja su­ra­šy­ti. Kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, mi­nist­re, skir­da­mas pa­pil­do­mą to­kį už­da­vi­nį ar­ba pa­pil­do­mą to­kią funk­ci­ją ir ne­nu­ma­ty­da­mas, ten, sa­ko­te, 300 tūkst., aš gal­vo­čiau, kad be mi­li­jo­no jūs nie­kaip ne­iš­si­ver­si­te, ir ma­nau, kad mes tik ki­tais me­tais tiks­liai pa­ma­ty­si­me, kiek jums tai kai­na­vo. Kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, ko­kį efek­ty­vu­mą jūs pa­siek­si­te to­kiu įsta­ty­mo pro­jek­tu? Ma­no gal­va, jis nu­li­nis yra šian­dien.

S. GENTVILAS (LSF). Ji­sai nė­ra nu­li­nis. Vi­sų pir­ma, Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas jau at­lie­ka kon­tro­lę, bet jie ga­li su­stab­dy­ti au­to­mo­bi­lį tik su po­li­ci­jos pa­gal­ba. Pa­rei­gū­nai da­ly­vau­ja ak­ci­jo­se ir jie jau da­ro ši­tuos veiks­mus, tik­tai jie tu­ri pa­si­telk­ti ir po­li­ci­ją.

Ant­ras da­ly­kas, ką jie mak­si­ma­liai ga­li pa­da­ry­ti, tai skir­ti bau­dą, bet ne nai­kin­ti tech­ni­nę ap­žiū­rą ir tei­sę da­ly­vau­ti eis­me. Asig­na­vi­mai yra įra­šy­ti – aiš­ki­na­ma­sis raš­tas, Vy­riau­sy­bės pro­jek­tas, tai bus su­pla­nuo­ta. Taip, gal nė­ra čia tiks­lo pa­tik­rin­ti vi­sus 100 %, yra tiks­las pa­tik­rin­ti ker­ti­nius ir pa­vo­jin­gus, tai yra vie­ša­sis in­te­re­sas, kad mū­sų tar­šiau­si au­to­mo­bi­liai ne­va­žiuo­tų gat­vė­se, tie, ku­rie ne­ati­tin­ka stan­dar­tų. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, mi­nist­re. Mo­ty­vai. A. Vin­kus – už.

A. VINKUS (LVŽSF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, prie pro­jek­to pri­dė­to­je me­džia­go­je kon­sta­tuo­ja­ma, kad ne­tvar­kin­gos trans­por­to prie­mo­nės su­da­ro pu­sę vi­sų eis­me da­ly­vau­jan­čių prie­mo­nių. Tik­riau­siai tai yra pa­grin­das tos pa­dė­ties, kad ke­lių trans­por­to sek­to­rius iš­me­ta dau­giau kaip pu­sę vi­so Lie­tu­vo­je iš­me­ta­mo azo­to ok­si­dų kie­kio. Kaip gy­dy­to­jas ga­liu pa­brėž­ti­nai ak­cen­tuo­ti, ką pa­tvir­ti­no Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja, kad oro tar­ša tu­ri kan­ce­ro­ge­ni­nių me­džia­gų, ku­rios su­ke­lia plau­čių, šla­pi­mo pūs­lės ir ki­tų or­ga­nų vė­žį, da­ro nei­gia­mą po­vei­kį šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­goms. Tas fak­tas, kad prieš Lie­tu­vą pra­dė­ta Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tų pa­žei­di­mo pro­ce­dū­ra, nes Lie­tu­vo­je iš­me­ta­mų ter­ša­lų, tarp jų – ir ma­no mi­nė­tų azo­to ok­si­dų, kie­kis ma­žė­ja lė­tai ir Lie­tu­va ne­pa­sie­kia tarp­tau­ti­niuo­se tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­to su­ma­ži­ni­mo ly­gio, ro­do, kad tu­ri­me im­tis ne­ati­dė­lio­ti­nų prie­mo­nių. To­dėl sie­kis to­bu­lin­ti tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą, su­da­ry­ti prie­lai­das iden­ti­fi­kuo­ti kon­kre­čių trans­por­to prie­mo­nių tar­šu­mą, stip­rin­ti tar­šos kon­tro­lę ir au­to­mo­bi­lių tech­ni­nę prie­žiū­rą, ri­bo­ti ne­tvar­kin­gų prie­mo­nių da­ly­va­vi­mą eis­me, ope­ra­ty­viau fik­suo­ti pa­žei­di­mus (ir taip to­liau) pri­si­dės prie iš­kel­to tiks­lo įgy­ven­di­ni­mo. Pa­lai­kau šį pro­jek­tą ir kvie­čiu jus pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. K. Ma­žei­ka pa­si­sa­kys prieš.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų dau­giau­sia abe­jo­nių ke­lia tur­būt tai, kad no­ri­ma su­gau­dy­ti kil­bu­kus, o ban­gi­niai, ku­rie terš, taip ir to­liau sau plau­kios. Ap­lin­kos ap­sau­gos pa­rei­gū­nai, užuot dir­bę, kon­cen­tra­vę­si į ter­šė­jus, spren­dę to­kias kaip „Gri­geo“ pro­ble­mas, ru­do snie­go pro­ble­mą, apie ku­rią čia ir­gi yra vi­so­kių gan­dų, ir ki­tus to­kius di­de­lius tar­šos šal­ti­nius, bus pri­vers­ti va­žiuo­ti į ke­lius, stab­dy­ti au­to­mo­bi­lius. Ga­vę skam­bu­tį, tu­rės va­ži­nė­ti po kai­mus, ieš­ko­ti, kur, ko­kia gat­ve koks au­to­mo­bi­lis va­žia­vo ir kaip dū­mi­no. Aš ma­nau, tai yra tie­siog opiu­mas liau­džiai ir ban­dy­mas nu­kreip­ti dė­me­sį nuo tik­rų­jų pro­ble­mų, ir tie­siog vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ja pa­ro­dy­ti, kad mes da­ro­me.

Pa­tik­ri­nę ke­lis tūks­tan­čius au­to­mo­bi­lių iš dau­giau nei 1 mln., tik­rai tos oro tar­šos ne­su­ma­žin­si­me. O jei­gu pro­ble­ma yra au­to­mo­bi­lių par­ke ir jei­gu aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te ra­šo­ma, kad pu­sė au­to­mo­bi­lių yra tech­niš­kai ne­tvar­kin­gi, tai yra sen­sa­cin­ga in­for­ma­ci­ja. Ją tur­būt rei­kė­tų pa­tik­rin­ti Vy­riau­sy­bės ly­giu. Tą pro­ble­mą tu­rė­tų spręs­ti Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja, iš naujo ap­svar­sty­­ti tuos pa­čius „Tuvlitos“ rei­ka­la­vi­mus ir kon­tro­li­nius me­cha­niz­mus, kaip jie tik­ri­na auto­mo­bi­lius. Da­bar dub­lia­vi­mas, tai yra su­kur­si­me pre­ce­den­tą kaip tre­čio­sio­se ša­ly­se: yra pen­kios ins­pek­ci­jos, pen­ki pa­rei­gū­nai su skir­tin­gais po­li­ci­jos žen­kli­ni­mais ir funk­ci­jo­mis, jie tie­siog prak­tiš­kai pri­si­du­ria prie at­ly­gi­ni­mo, o pro­ble­mos iš es­mės ne­spren­džia. Tai tik­rai no­rė­tų­si, kad tie men­ki 200 tūkst. eu­rų, ku­riuos čia ža­da mi­nist­ras tai ins­ti­tu­ci­jai už pa­pil­do­mą funk­ci­ją, tik­rai bū­tų nu­kreip­ti jau da­bar dir­ban­tiems žmo­nėms, jų mo­ty­va­ci­jai, kad jie at­lik­tų tas už­duo­tis, ku­rių da­bar tu­ri tik­rai la­bai daug.

Tik­rai šiuo klau­si­mu lin­kiu su­si­lai­ky­ti ir kvie­čiu pro­ble­mą spręs­ti aukš­tes­niu, Vy­riau­sy­bės, ly­giu. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ne­tru­kus bal­suo­si­me.

 

12.17 val.

Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-857 2, 16, 186, 20, 31, 34 ir 40 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2863, Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių gami­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-1143 11, 19, 25, 26 ir 32 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2864, Re­kla­mos įsta­ty­mo Nr. VIII-1871 12 ir 19 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2865 (pa­tei­ki­mas)

 

Bet dar iki bal­sa­vi­mo yra šiek tiek lai­ko, tai pa­kvie­siu į tri­bū­ną vi­ce­mi­nist­rę I. Va­leš­kai­tę. Ji pri­sta­tys po­pie­ti­nės dar­bo­tvarkės klau­si­mus – Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2863, Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2864 ir Re­kla­mos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2865. Pa­tei­ki­mas. Pra­šau.

I. VALEŠKAITĖ. La­ba die­na, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Pri­sta­tau jums Vy­riau­sy­bės tei­kia­mus Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jos pa­reng­tus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo 2, 16, 186, 20, 31, 34 ir 40 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-1143 11, 19, 25, 26 ir 32 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos re­kla­mos įsta­ty­mo Nr. VIII-1871 12 ir 19 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą.

Tei­kia­mais įsta­ty­mų pro­jek­tais sie­kia­ma su­de­rin­ti kei­čia­mų įsta­ty­mų nuo­sta­tas su Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo nau­ja re­dak­ci­ja dėl sa­vi­val­dy­bės me­rui ar­ba jo įga­lio­tai sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­ves­tų funk­ci­jų. Al­ko­ho­lio pro­jek­tu taip pat tiks­li­na­ma są­vo­kos „ma­si­nis ren­gi­nys“ ati­ti­ktis Su­si­rin­ki­mų įsta­ty­mo nuo­sta­toms. Ta­ba­ko pro­jek­tu tiks­li­na­ma nuo­sta­tos, su­si­ju­sios su sa­vi­val­dy­bės spren­di­mo dėl drau­di­mo rū­ky­ti dau­gia­bu­čiuo­se įgy­ven­di­ni­mu, atitiktis Ci­vi­li­nio ko­dek­so nuo­sta­toms dėl ben­dro­jo nau­do­ji­mo ob­jek­tų ad­mi­nist­ra­vi­mo.

Įsta­ty­mų pro­jek­tais siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad pa­gal ga­lio­jan­tį Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą me­rui nu­sta­ty­tas funk­ci­jas, su­si­ju­sias su li­cen­ci­jų vers­tis maž­me­ni­ne pre­ky­ba al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, li­cen­ci­jų vers­tis maž­me­ni­ne pre­ky­ba ta­ba­ko ga­mi­niais, su ta­ba­ko ga­mi­niais su­si­ju­siais ga­mi­niais, įskai­tant maž­me­ni­nę pre­ky­bą ta­ba­ko ga­mi­niais iš au­to­mo­bi­li­nių par­duo­tu­vių, iš­da­vi­mu ir kon­tro­le, lei­di­mų iš­ori­nei re­kla­mai iš­da­vi­mu bei kon­tro­le, su­si­ju­sia su Re­kla­mos įsta­ty­mų nuo­sta­tų pa­žei­di­mais, vyk­dy­tų ne tik sa­vi­val­dy­bės me­ras, bet ir jo įga­lio­ta sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.

At­si­žvelg­da­mi į tai, kad dėl di­de­lio dar­bo krū­vio ga­li su­trik­ti įsta­ty­mų pro­jek­tuo­se nu­ro­dy­tų spren­di­mų, su­si­ju­sių su li­cen­ci­jų vers­tis maž­me­ni­ne pre­ky­ba al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, li­cen­ci­jų vers­tis maž­me­ni­ne pre­ky­ba ta­ba­ko ga­mi­niais, su ta­ba­ko ga­mi­niais su­si­ju­siais ga­mi­niais, pri­ėmi­mas, pra­šo­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo įsta­ty­mų pro­jek­tus svars­ty­ti sku­bos tvar­ka. Pro­jek­tų įsi­ga­lio­ji­mą siū­lo­me nu­ma­ty­ti rug­pjū­čio 1 die­ną, o įgy­ven­di­na­mie­ji tei­sės ak­tų pro­jek­tai bus pa­reng­ti iki lie­pos 31 die­nos. Į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­teik­tas pa­sta­bas bus at­si­žvelg­ta de­ri­ni­mo me­tu. Da­bar pra­šy­čiau pri­tar­ti įsta­ty­mų pro­jek­tams po pa­tei­ki­mo.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas Sei­mo na­rių. Pir­mo­ji – L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma vi­ce­mi­nist­re, man klau­si­mas ky­la dėl Re­kla­mos įsta­ty­mo pa­tai­sų, kon­kre­čiai, iš­brau­kia­te lei­di­mų iš­da­vi­mo ins­ti­tu­ci­ją, ku­ri pa­tvir­ti­na ti­pi­nio dy­džio tu­ri­nio iš­orės re­kla­mą ir taip to­liau. Ko­dėl ši­tą punk­tą jūs brau­kia­te lauk? Bu­vo kon­tro­lė, kaž­kas iš­duo­da lei­di­mus, ži­no, ko­kio dy­džio, nu­sta­to, o da­bar pa­gal jū­sų pa­teik­tą pro­jek­tą yra iš­brau­kia­ma tai iš vi­so įsta­ty­mo. Ačiū.

I. VALEŠKAITĖ. Pa­gal mū­sų pa­kei­ti­mus, čia es­mi­nis pa­kei­ti­mas, ku­ris pa­da­ro­mas, tai yra tie­siog pa­kei­čia­ma, su­da­ro­ma ga­li­my­bė ne tik me­rams, bet ir sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riams pa­si­ra­šy­ti, iš­duo­ti lei­di­mus, pa­keis­ti juos ir ki­tus do­ku­men­tus. Čia tu­ri­nys pats iš es­mės ne­si­kei­čia. (Bal­sas sa­lė­je: „Kei­čia­si, kei­čia­si!“) Pa­gal tei­kia­mą pro­jek­tą pa­grin­di­nis klau­si­mas yra tai, koks sub­jek­tas iš­duo­da lei­di­mą. Ir da­bar gau­na­me tik­rai la­bai daug su­si­ju­sių ins­ti­tu­ci­jų, bū­tent sa­vi­val­dy­bių, pa­klau­si­mų, nes lei­di­mų skaičius per mė­ne­sį yra la­bai di­de­lis – sie­kia apie 400 lei­di­mų di­džio­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­jau, ger­bia­ma vi­ce­mi­nist­re, pa­klaus­ti. Aš čia prieš jus, prie­ky­je, jei­gu no­ri­te ma­ne ma­ty­ti. No­riu pa­klaus­ti dėl rū­ky­mo bal­ko­nuo­se. Jūs čia siū­lo­te tą pa­tai­sy­mą. Da­bar to tur­būt prie­žas­tis, ar tai reiš­kia, kad jei­gu ne­bus pa­žy­mė­ta ta laip­ti­nė žen­klu, kad ne­rū­ko­ma pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tą tvar­ką, ar tai reiš­kia, kad ten rū­kan­tys as­me­nys bus ne­nu­baus­ti? Dėl ko čia ki­lo tas pa­tiks­li­ni­mas?

I. VALEŠKAITĖ. Ne, ne. Čia vėl­gi pa­tiks­li­ni­mas yra dėl to, kas at­sa­kin­gas yra už tvar­ką. Ir iš es­mės CK jau da­bar nu­ma­to, kad už in­for­ma­ci­jos žen­klų įren­gi­mą tu­rė­tų bū­ti at­sa­kin­ga ben­dri­ja, jung­ti­nės veik­los, tar­ki­me, įga­lio­tas as­muo, ar­ba pa­si­rink­tas ad­mi­nist­ra­to­rius, kad tie­siog ne­bū­tų dvi­gu­bos prie­vo­lės, kad bū­tų tas, kas ar­čiau­siai sub­jek­to, at­sa­kin­gas už tvar­ką ir prie­žiū­rą. Žen­klai lie­ka.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ger­bia­ma vi­ce­mi­nist­re, me­rai tur­būt ne vie­ną de­šimt­me­tį sie­kė val­džios, no­rė­jo tu­rė­ti val­džią vien tik sa­vo ran­ko­se. Da­bar, kai ją ga­vo, kra­to­si at­sa­ko­my­bės. Kaip čia su­de­rin­ti? Jūs tei­gia­te, kad rei­kia me­ro at­sa­ko­my­bę per­mes­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui, vi­siems. Ne­va me­rams per daug dar­bo, per daug rei­kia pa­ra­šų, ten li­cen­ci­jų per daug. Kam nors nu­me­ta­me… Aš tai ne­su­pran­tu ši­to. Kaip da­bar: mes vėl grįž­ta­me į tą nau­ją re­a­ly­bę, į tą se­ną­ją re­a­ly­bę, ku­ri bu­vo, ar ne?

I. VALEŠKAITĖ. Tai me­rai ir to­liau ga­lės pa­si­ra­ši­nė­ti, bet tie me­rai, ku­rie ma­to, kad jų dar­bo lai­kas ga­lė­tų bū­ti efek­ty­viau pa­nau­do­tas ki­tiems klau­si­mams spręs­ti, ga­lės per­leis­ti tai sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui. Ta­da yra pa­va­duo­to­jai. Iš es­mės dar­bo krū­vio pa­skirs­ty­mo klau­si­mas.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­ma vi­ce­mi­nist­re, jūs kal­ba­te, kaip bus iš­duo­da­mi tie lei­di­mai, kas ga­lės juos iš­duo­ti. O ar šis įsta­ty­mas spręs pro­ble­mą, kas ga­lės juos pa­nai­kin­ti? Nes bū­na to­kių si­tu­a­ci­jų, sa­ky­ki­me, įvai­rių pa­žei­di­mų, ki­tų da­ly­kų. Kaip šio­je si­tu­a­ci­jo­je dėl lei­di­mų pa­nai­ki­ni­mo?

I. VALEŠKAITĖ. Čia ly­giai to­kia pa­ti tvar­ka ga­lio­ja tiek iš­duo­dan­tiems, tiek nai­ki­nan­tiems. Tuos spren­di­mus iki šiol pri­im­da­vo, ši­tuo tar­pi­niu me­tu pri­im­da­vo me­rai, o da­bar ga­lės pri­im­ti sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jos. Pa­nai­ki­ni­mo to­kia pat tvar­ka kaip ir pri­ta­ri­mo.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma vi­ce­mi­nist­re, ka­dan­gi me­rų rin­ki­mų tvar­ką mes pa­kei­tė­me prieš be­veik 2 mė­ne­sius, kas truk­dė at­ei­ti anks­čiau su vi­sais įsta­ty­mais, ku­rie bū­ti­ni pa­si­kei­tus me­rų ga­lioms ir funk­ci­joms?

I. VALEŠKAITĖ. Nie­kas ne­truk­dė. At­ėjo­me iš kar­to, kai bu­vo ta pro­ble­ma už­fik­suo­ta ir pa­ste­bė­ta.

PIRMININKAS. Ačiū, trum­pas at­sa­ky­mas. Da­bar – mo­ty­vai. Nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ap­si­sprę­si­me iš kar­to bal­suo­da­mi dėl šio pro­jek­to, da­bar bal­sa­vi­mų in­ter­va­las. Ačiū, vi­ce­mi­nist­re, jūs ga­li­te sės­ti. Bal­suo­ja­me, ar pri­tar­ti šiam pa­teik­tam tri­jų pro­jek­tų pa­ke­tui.

Bal­sa­vo 96: už – 75, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 21. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Nors da­bar dar­bo­tvarkėje pa­siū­ly­tas pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, aš vis dėl­to gal­vo­ju ir kreip­čiau­si į po­ną R. Juš­ką. Gal vis dėl­to jū­sų ko­mi­te­tas bū­tų tin­ka­mes­nis dėl tų pro­jek­tų? Čia kal­ba­ma apie me­ro, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus funk­ci­jas. Gal­būt K. Star­ke­vi­čius ne­su­pyks, kad… Taip, jis ro­do, kad bū­tent taip. (Bal­sas sa­lė­je) Pa­ro­dy­ki­te jūs, taip ar taip, ir ma­ty­si­me. Ge­rai. Su­ta­ria­me, kad Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tui to­kius įvai­rių sri­čių pro­jek­tus mes ski­ria­me. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Ir Vy­riau­sy­bė pra­šo sku­bos. Aš tei­kiu bal­suo­ti, ar pri­ta­ria­me sku­bai, nes yra ofi­cia­lus Vy­riau­sy­bės pra­šy­mas.

Už – 60, prieš – 10, su­si­lai­kė 34. Pri­tar­ta sku­bai. Tuo­met fik­suo­ja­me ben­dru su­ta­ri­mu, kad svars­ty­mas bus šio­je se­si­jo­je.

 

12.26 val.

Ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1904 6, 8 ir 12 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2689(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

To­liau. Grįž­ta­me prie pro­jek­tų, dėl kurių dar ne­bal­sa­vo­me ar­ba kuriuos pra­lei­do­me. Nedar­bo so­cia­linio drau­di­mo įsta­ty­mo 6, 8 ir 12 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2689(2). Pri­ėmi­mas.

Už­si­re­gist­ra­vo 67. Pri­im­ti nė­ra rei­kia­mo skai­čiaus, nors ir vi­si bal­sa­vo už.

 

12.28 val.

Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo Nr. I-552 2, 9, 10, 12, 26, 32, 381, 41, 46, 49, 62, 63, 64, 65, 68 ir 69 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2808, Slau­gos prak­ti­kos ir aku­še­ri­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-413 11, 111 ir 12 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2809, Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-110 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2810, Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 5 ir 43 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2811 (pa­tei­ki­mo tęsi­nys)

 

Da­bar ry­ti­nės dar­bo­tvarkės 1-13.1, 1-13.2, 1-13.3, 1-13.4 klau­si­mai – įsta­ty­mų pro­jek­tai Nr. XIVP-2808, Nr. XIVP-2809, Nr. XIVP-2810, Nr. XIVP-2811. Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo pro­jek­tas, Slau­gos prak­ti­kos ir aku­še­ri­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo pro­jek­tas ir taip to­liau. Pa­tei­ki­mo tę­si­nys. Čia bu­vo bal­suo­ja­ma, ar pri­ta­ria­me po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 104: už – 78, prieš – 2, su­si­lai­kė 24. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu fik­suo­ti, kad Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas pa­grin­di­nis? Nie­kas ne­pri­eš­ta­rau­ja. Svars­ty­si­me ru­dens se­si­jo­je. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu.

 

12.29 val.

Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 72, 73, 90 ir 91 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIVP-2857, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 247 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2858 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Da­bar žiū­ri­me į po­pie­ti­nę dar­bo­tvarkę, nes ke­le­tą pro­jek­tų spė­jo­me da­bar pa­svars­ty­ti. Pir­miau­sia dvie­jų pro­jek­tų pa­ke­tas. Dar­bo­tvarkės 2-2.1, 2-2.2 klau­si­mai – įsta­ty­mų pro­jek­tai Nr. XIVP-2857, Nr. XIVP-2858. Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo ir Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­tai­sų pro­jek­tai. Bal­suo­ja­me, ar pri­ta­ria­me po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 115: už – 81, prieš – 1, su­si­lai­kė 33. Po pa­tei­ki­mo šiems pro­jek­tams pri­tar­ta. Dėl Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­to siū­lo­mas pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu? Nie­kas ne­pri­eš­ta­rau­ja. O dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­tai­sų pro­jek­to, su­pran­ta­ma, – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Ir, ti­kiuo­si, ben­dru su­ta­ri­mu fik­suo­ja­me, kad svars­ty­si­me ru­dens se­si­jo­je. Pri­tar­ta.

 

12.30 val.

Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 2, 10 ir 25 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2866, Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-1005 61 ir 12 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2867 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

To­liau yra ki­tas dvie­jų pro­jek­tų pa­ke­tas – Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2866 ir Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tas Nr. XIVP-2867. Pa­tei­ki­mas. Bal­suo­ja­me, ar pri­ta­ria­me po pa­tei­ki­mo.

Už – 58, prieš – 6, su­si­lai­kė 49. Var­gais ne­ga­lais pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo.

Da­bar pa­grin­di­nis yra Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas dėl pir­mo­jo – Sau­gaus eis­mo įstatymo pro­jek­to, dėl Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­to pa­grin­di­nis yra Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Svars­ty­mas ru­dens se­si­jo­je. Pri­ima­me ben­dru su­tari­mu.

 

12.32 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. lap­kri­čio 19 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-17 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų su­dė­ties pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2878, Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. lap­kri­čio 17 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-12 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų na­rių skai­čiaus“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2880, Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Respubli­kos Sei­mo 2020 m. gruo­džio 10 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-69 „Dėl Lie­tu­vos Respubli­kos Sei­mo ko­mi­te­tų na­rių pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2879 (svars­ty­mas)

 

Esa­me su­tau­pę lai­ko, tai ga­li­me re­zer­vi­nius pro­jek­tus pa­im­ti. Pir­miau­sia pro­jek­tas Nr. XIVP-2878 dėl ko­mi­te­tų su­dė­ties pa­tvir­ti­ni­mo pa­kei­ti­mo. Svars­ty­mą ga­li­me pa­da­ry­ti ben­drą ir dėl re­zer­vi­nio 2 klau­si­mo, ir dėl re­zer­vi­nio 3 klau­si­mo, nes jie su­si­ję. Re­zer­vi­nis 2 klau­si­mas yra dėl ko­mi­te­tų na­rių skai­čiaus ir re­zer­vi­nis 3 klau­si­mas – dėl ko­mi­te­tų na­rių pa­va­duo­to­jų, tai yra dėl J. Šiugž­di­nie­nės per­kė­li­mo iš Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to į Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tą. Da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nie­kas ne­už­si­ra­šė dėl šių pro­jek­tų. Bal­suo­si­me, ar pri­ta­ria­me po svars­ty­mo dėl vi­sų tri­jų kaip pa­ke­to.

Bal­sa­vo 108: už – 103, prieš nė­ra, su­si­la­ikė 5. Po svars­ty­mo šiems trims pro­jek­tams pritar­ta.

 

12.33 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. lap­kri­čio 19 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-17 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų su­dė­ties pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2878 (pri­ėmi­mas)

 

Da­bar pri­ėmi­mas kiek­vie­no pro­jek­to pa­ei­liui. Pir­miau­siai pro­jek­tas Nr. XIVP-2878 dėl ko­mi­te­tų su­dė­ties pa­tvir­ti­ni­mo pa­kei­ti­mo. Nie­kas ne­už­si­ra­šė dėl mo­ty­vų. Dėl at­ski­rų straips­nių ne­bal­suo­ja­me. Bal­suo­ja­me dėl vi­so pro­jek­to.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 110: už – 105, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.33 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. lap­kri­čio 17 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-12 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų na­rių skai­čiaus“ pa­kei­ti­mo“ projek­tas Nr. XIVP-2880 (pri­ėmi­mas)

 

To­liau re­zer­vi­nis 2 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tas dėl ko­mi­te­tų na­rių skai­čiaus pa­kei­ti­mo. Vėl­gi dėl at­ski­rų straips­nių ne­bal­suo­ja­me. Bal­suo­ja­me dėl vi­so pro­jek­to, ar pri­ima­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 100: už – 94, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 6. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.34 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. gruo­džio 10 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-69 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų na­rių pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2879 (pri­ėmi­mas)

 

Ir tre­čia­sis šio pa­ke­to nu­ta­ri­mo pro­jek­tas – dėl ko­mi­te­tų na­rių pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo. Bal­suo­ja­me iš kar­to dėl vi­so pro­jek­to.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 112: už – 110, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

Da­bar mes tu­ri­me dvi iš­ei­tis. Yra li­kę trys pro­jek­tai. Ga­li­me svars­ty­ti ir baig­ti šios die­nos dar­bą ry­ti­nia­me po­sė­dy­je. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Aš dėl vi­sa ko at­si­klau­siu, kas už to­kį pa­siū­ly­mą. Bal­suo­ki­me. Kon­tro­li­nis bal­sa­vi­mas, kad pas­kui ne­bū­tų ko­kių nors at­vy­ku­sių į va­ka­ri­nį po­sė­dį ir pro­tes­tuo­jan­čių. Kas už tai, kad da­bar bai­gia­me die­nos dar­bo­tvarkę?

Ga­na vie­nin­gas bal­sa­vi­mas: už – 104, prieš – 5, su­si­lai­kė 2.

 

12.35 val.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 27 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2609, Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 23, 32 ir 40 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2610, Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1120 6, 18, 20, 24 ir 27 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2611 (pa­tei­ki­mas)

 

Tuo­met ei­lės tvar­ka svars­ty­si­me dar li­ku­sius klau­si­mus. Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo 27 strai­ps­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas ir du ly­di­mie­ji. Pra­ne­šė­ja – A. Ged­vi­lie­nė. A. Ged­vi­lie­nė ar S. Gent­vi­las? A. Ged­vi­lie­nė, pra­šom. Pa­tei­ki­mas.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Svei­ki, ger­bia­mi ko­le­gos. Dė­ko­ju už su­teik­tą žo­dį. Aš la­bai trum­pai pri­sta­ty­siu es­mę. Tur­būt vi­si su­pran­ta, ma­no nuo­mo­ne, yra įvy­ku­si klai­da – kuo­met bu­vo pri­im­tas Sa­vi­val­dos įsta­ty­mas ir nau­jas re­gu­lia­vi­mas, me­ras ne­te­ko ga­li­my­bės ki­tiems įga­lio­tiems as­me­nims de­le­guo­ti funk­ci­ją pa­si­ra­šy­ti te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tus ir že­mė­tvarkos do­ku­men­tus. Tai yra di­de­lė at­sa­ko­my­bė, tai yra su­si­ję su dar­niu mies­to vys­ty­mu, su di­de­le plėt­ra, ypač di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se. Ma­no gal­va, me­ras tik­rai nė­ra rink­tas tam, kad ne­įsi­gi­li­nęs dė­tų pa­ra­šus ant do­ku­men­tų, į ku­riuos ne­įma­no­ma įsi­gi­lin­ti per duo­tus ter­mi­nus, per duo­tą lai­ką. To­dėl, ma­no gal­va, bū­tų pras­min­ga įsta­ty­me grą­žin­ti ga­li­my­bę me­rui de­le­guo­ti šią funk­ci­ją. Mes su S. Gent­vi­lu pa­ra­šė­me pa­gal se­ną tvar­ką, kad įga­lio­ji­mai ga­lė­tų bū­ti su­teik­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui, bet tik­rai ne­ma­ty­čiau pro­ble­mos, jei­gu pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, ši­tą funk­ci­ją per­duo­tų… su­teik­tų ga­li­my­bę me­rui per­duo­ti vi­ce­me­rui, tai yra ki­tam po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo pa­rei­gū­nai, ku­ris at­sa­kin­gas už mies­to plėt­rą ir in­fra­struk­tū­rą. To­kiu bū­du bū­tų už­tik­rin­ta, kad žmo­gus, ku­ris de­da pa­ra­šą ant te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­to ir že­mė­tvarkos pla­no, yra tik­rai įsi­gi­li­nęs ir tik­rai pri­si­i­ma at­sa­ko­my­bę už sa­vo pa­ra­šą ir tą tu­ri­nį, ant ku­rio ji­sai de­da pa­ra­šą. Toks trum­pas pri­sta­ty­mas.

PIRMININKAS. Ne­pai­sant trum­po pri­sta­ty­mo, klau­sian­čių daug. L. Na­gie­nė pir­mo­ji.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų toks jaus­mas, kad jau me­rai vi­sas sa­vo funk­ci­jas bai­gia de­le­guo­ti pa­gal mū­sų pa­kei­ti­mus, o at­sa­ko­my­bė kam teks? Tam, ku­ris pa­dės pa­ra­šą. Čia yra la­bai svar­būs do­ku­men­tai. Ar ne­ma­no­te, kad tik­rai ši­tą funk­ci­ją rei­kė­tų de­le­guo­ti ki­tam? Ma­no gi­liu įsi­ti­ki­ni­mu, vie­naip ar ki­taip, tai yra mies­to plėt­ros do­ku­men­tai – pla­nai, spe­cia­lie­ji pla­nai. Ži­no­me, ko­kie ei­na da­bar ener­ge­ti­nio pro­ver­žio pa­ke­tai, vi­si ki­ti do­ku­men­tai. Po to me­ras ne­ži­no ir pa­skam­bi­nus pa­klau­sus, ar ži­no­te, kad toks… Ma­čiau kaž­ko­kį raš­tą. Su­pran­ta­te? Aš ma­ny­čiau, ar tik­rai mes ne per drą­siai žen­gia­me šiuo klau­si­mu?

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Žiū­rė­ki­te, aš įsi­vaiz­duo­ju, kad me­ras, mies­to ar ra­jo­no šei­mi­nin­kas, tik­rai ži­no apie plėt­rą, tik­rai ži­no apie di­džiau­sius pro­jek­tus, bet įsi­gi­lin­ti į juos, pa­si­žiū­rė­ti, ar vi­sos pro­ce­dū­ros yra pa­da­ry­tos, ar vi­si su­ti­ki­mai gau­ti iš gre­tu­ti­nių skly­pų, ar vis­kas vis­kas yra pa­da­ry­ta pa­gal pro­ce­dū­ras, tik­rai nė­ra įma­no­ma per trum­pą lai­ko tar­pą, ži­nant, kiek me­rai at­lie­ka ki­tų funk­ci­jų. Mes tur­būt vals­ty­bės at­žvil­giu tu­ri­me vi­sų pir­ma žiū­rė­ti į ko­ky­bę. Ar mums rei­kia for­ma­laus me­ro pa­ra­šo, ar rei­kia tik­tai žmo­gaus, ku­ris yra at­sa­kin­gas už tą pa­ra­šą? Ma­no gal­va, pa­gal da­bar­ti­nį su­dė­lio­ji­mą me­ras nie­kaip ne­ga­lės at­sa­ky­ti už pa­dė­tą pa­ra­šą, ki­ta ver­tus, jis bus tas, ku­ris at­sto­vaus teis­me sa­vo pa­ra­šui ir gins tą te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ar že­mė­tvarkos do­ku­men­tą. Man at­ro­do, tai yra ne­tei­sin­ga. Tas bu­vo iš­sa­ky­ta ir Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos. Mes da­bar kaip tik tu­ri­me že­mė­tvarkos an­tro­jo eta­po vi­są pa­ke­tą ir vie­nas pa­grin­di­nių klau­si­mų, ku­rį ke­lia Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja, ko­dėl ne­su­tvar­ko­te ši­tos spra­gos, nes mes ma­to­me, kad čia bus griū­tis ir pro­ble­ma. Aš tik­rai ti­kiuo­si, kad Sei­me mes ši­tą klai­dą, ku­rią pa­da­rė­me pri­im­da­mi pa­grin­di­nį įsta­ty­mą, iš­tai­sy­si­me.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Gi­rai­ty­tė-Juš­ke­vi­čie­nė.

V. GIRAITYTĖ-JUŠKEVIČIENĖ (DPF). Dė­ko­ju. Ger­bia­ma Ais­te, aš no­riu pa­klaus­ti jū­sų, kaip Sei­mo na­rės. Jūs grei­čiau­siai bal­sa­vo­te ir už Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą, ir už kon­sti­tu­ci­nius pa­kei­ti­mus, ku­riais bu­vo pa­keis­tas vie­tos sa­vi­val­dos mo­de­lis ir me­ras įga­vo tam tik­ras funk­ci­jas, di­des­nes, ne­gu prieš tai tu­rė­jo. Tik­riau­siai jau tam­pa prak­ti­ka, kad jei­gu ne kiek­vie­na­me, tai bent kas ant­ra­me po­sė­dy­je mes svars­to­me pa­na­šius pro­jek­tus skir­tin­gų įsta­ty­mų – bū­tent su­teik­ti ga­li­my­bę me­rui įga­lio­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių ar ki­tą spe­cia­lis­tą.

Kaip gal­vo­ja­te, ar mes to­kiais sa­vo žings­niais ne­grį­ši­me prie anks­tes­nės sis­te­mos, kai iš es­mės di­rek­to­rius bu­vo di­rek­to­rius, o me­ras – tik at­sto­vau­ja­ma­sis as­muo, gal­būt dau­giau rep­re­zen­ta­ci­nis? Juo la­biau kad mes tik­rai ir dėl at­ly­gi­ni­mo klau­si­mo me­rams spren­dė­me, ir vi­sa ki­ta, o da­bar vi­sas tas funk­ci­jas no­ri­me iš jo pa­im­ti?

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Įsta­ty­mas nie­kaip ne­pa­ima ši­tos funk­ci­jos iš me­ro. Pa­vyz­džiui, jei­gu ma­žes­nio ra­jo­no me­ras ma­žai tu­ri ar že­mė­tvarkos, ar te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tų, tai kam įga­lio­ti ki­tą as­me­nį? Ne­bent yra kaž­koks in­te­re­sų kon­flik­tas, nes to­kių ir­gi ga­li bū­ti.

Ki­tas va­rian­tas – me­ras ga­li ir atos­to­gau­ti. Vis dėl­to mes tu­ri­me ati­tin­ka­mus ter­mi­nus, su­ra­šy­tus įsta­ty­muo­se, per ku­riuos tu­ri bū­ti už­dė­ti pa­ra­šai. Tai net te­oriš­kai ar­ba prak­tiš­kai žiū­rint, me­ras tu­rė­tų tu­rė­ti ga­li­my­bę, net ir ma­žo mies­to, ra­jo­no me­ras, de­le­guo­ti funk­ci­ją tam lai­kui, kai ji­sai ne­ina sa­vo pa­rei­gų, pa­vyz­džiui, atos­to­gų me­tu ar­ba ta­da, kai gal­būt pats ren­gia ar­ba jo šei­ma ren­gia de­ta­lų­jį pla­ną ar že­mė­tvarkos pla­ną. Ką to­kiu at­ve­ju jam da­ry­ti?

Ma­no gal­va, kad ne, mes ne­si­trau­kia­me nuo pa­grin­di­nės min­ties. Aš tik­rai tą įsta­ty­mą pa­lai­kiau ir ne­si­gai­liu, bet įsta­ty­mas ėjo ga­na grei­tai, mū­sų ko­mi­te­te ši­tas klau­si­mas ne­bu­vo ke­lia­mas ir ne­bu­vo pa­ste­bė­ta, kad čia at­ei­nan­ti pro­ble­ma. Da­bar, kai sa­vi­val­dy­bės jau sė­do dirb­ti ir ra­šy­ti reg­la­men­tus, jos ma­to kai ku­rias funk­ci­jas, ku­rias, tie­są pa­sa­kius, su­tin­ka skės­čio­da­mos ran­ko­mis ir ne­pa­si­ruo­šu­sios įgy­ven­din­ti. Tai na­tū­ra­lu, kad krei­pia­si į tuos po­li­ti­kus, ku­rie at­sa­kin­gi už te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mą, už že­mė­tvarką, ir pra­šo pa­gal­bos spren­džiant pro­ble­mą.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Klau­si­mas fak­tiš­kai ta pa­čia te­ma. Kaž­ka­da gal­vo­jo­me, kad me­ro po­zi­ci­ja bu­vu­si – tai sa­vi­val­dy­bės vai­ra­vi­mas nuo ga­li­nės sė­dy­nės, nes iš tik­rų­jų ji­sai ga­lė­jo fak­tiš­kai įpa­rei­go­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių pa­si­ra­šy­ti ­ko­kius nors do­ku­men­tus ir jei­gu jo ne­klau­so, per ki­tą ta­ry­bos po­sė­dį jau nu­ša­lin­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių. Da­bar iš­ei­na, kad ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, ku­ris iš es­mės bu­vo nu­ma­ty­tas kaip kan­ce­lia­ri­jos tam tik­ras va­do­vas, pe­ri­ma vi­sas funk­ci­jas.

Tai vis dėl­to ko­dėl ne­siū­lė­te iš kar­to, kad tai iš­lik­tų po­li­ti­nė pa­rei­gy­bė? Ko­kie mo­ty­vai su­truk­dė, kad vis dėl­to me­ro de­le­guo­to vi­ce­me­ro, ku­ris at­sa­kin­gas už tą sri­tį, bū­tų kar­tu ir po­li­ti­nė at­sa­ko­my­bė, ne tik ad­mi­nist­ra­ci­nė? Ačiū.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Ed­mun­dai, ge­ras klau­si­mas. Mes tie­siog pa­žiū­rė­jo­me pa­gal se­ną tvar­ką ir au­to­ma­tiš­kai įra­šė­me ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių. Bet aš tik­rai ti­kiu, kad Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas pa­ieš­kos ki­tų va­rian­tų. Man at­ro­do, kad vi­ce­me­ras, ku­riam ga­lė­tų bū­ti de­le­guo­ja­ma ši­ta funk­ci­ja, tas, ku­ris at­sa­kin­gas už plėt­rą, bū­tų la­bai lo­giš­kas va­rian­tas, ir aš ti­kiuo­si, kad Sei­mas tam pri­tar­tų.

Aš tik­rai ne­su ka­te­go­riš­kai už ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių ir tik­rai la­bai ti­kiuo­si, kad kom­pe­ten­tin­gi žmo­nės, ku­rie pri­žiū­ri Sa­vi­val­dos įsta­ty­mą, tik­rai su­tvar­kys. Mes tie­siog no­ri­me tu­rė­ti ga­li­my­bę me­rui de­le­guo­ti funk­ci­ją, kad ir ter­mi­nai bū­tų iš­lai­ky­ti, ir iš­veng­ta kon­flik­to, jei­gu pats me­ras kaž­kur da­ly­vau­ja ar jo gi­mi­nės ren­gia te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tus. Tai čia mū­sų už­da­vi­nys. O kai jau tos sri­ties ga­ny­to­jai nu­spręs, tai, man at­ro­do, vis­ką ir su­si­dė­lio­si­me.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, ar jums ne kvai­lai at­ro­do? Žiū­riu į Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos, ku­ri re­a­liai ana­li­zuo­ja dau­giau­sia pro­ble­mų… Spe­cia­lis­tų at­ly­gi­ni­mas yra 1 tūkst. 663 eu­rai 30 cen­tų, ne­at­skai­čius mo­kes­čių. Me­ro at­ly­gi­ni­mo tur­būt ne­rei­kia jums pri­min­ti, kiek gau­na, bet ga­vu­sios funk­ci­jas sa­vi­val­dy­bės – da­bar vals­ty­bi­nės že­mės for­muo­ti skly­pus, par­duo­ti, vi­so­kias ki­to­kias funk­ci­jas da­ry­ti, na, tie­siog at­sa­ko­my­bę nuim­ti nuo me­ro, nes re­a­liai nuo me­ro spren­di­mo pri­klau­so, kas kon­kre­čia­me skly­pe, kam jis bus iš­nuo­mo­tas, kam bus par­duo­tas, ir da­bar tą funk­ci­ją per­mes­ti kaž­ko­kiam ki­tam – tik kler­kui, ku­ris ne­tu­rės jo­kios tie­sio­gi­nės at­sa­ko­my­bės, o spren­di­mus pri­ima me­ras.

Ar jums ne­at­ro­do, kad čia yra tie­siog ban­dy­mas pa­leng­vin­ti tų pa­čių ver­tin­gų skly­pų mie­s­tuo­se įsi­sa­vi­ni­mą? Iš ša­lies žiū­rint ir skai­tant jū­sų pro­jek­tą, bū­tent taip ir at­ro­do.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Kęs­tu­ti, man at­ro­do, pai­nio­ja­te skir­tin­gus da­ly­kus. Vie­na yra te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mas ar­ba že­mė­tvarkinių pla­nų ren­gi­mas ir jų tvir­ti­ni­mas ir vi­sai kas ki­ta yra pa­nau­da ar su­tei­ki­mas nau­do­tis pa­gal su­tar­tis. Čia yra du la­bai skir­tin­gi da­ly­kai ir šiuo at­ve­ju mes kal­ba­me bū­tent apie te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo tvir­ti­ni­mą ar­ba že­mė­tvarkinių pla­nų tvir­ti­ni­mą.

PIRMININKAS. V. Ąžuo­las klau­sia.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­le­ge, kiek su­pran­tu, jūs tai­so­te da­bar dar­bo bro­ką, ku­ris bu­vo pa­da­ry­tas Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu, kaip ir pa­ti pa­mi­nė­jo­te. Bet ar ne pa­pras­čiau bū­tų ta­da įra­šy­ti vie­ną sa­ki­nį ir pa­ra­šy­ti, kad me­ras vis­ką ga­li de­le­guo­ti ki­tiems? Na ir grįž­tu­me į pra­di­nę sta­di­ją ir ne­be­rei­kė­tų šim­tus da­bar įsta­ty­mų vėl kai­ta­lio­ti, leis­ti – ne­leis­ti, ga­lės – ne­ga­lės. Gal vis­ką de­le­guo­ki­me ir bus ra­mu?

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Ne, ne pa­pras­čiau.

PIRMININKAS. A. Skar­džius dar klau­sia.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, jūs iš­ties grą­ži­na­te mus į kaž­ko­kį so­viet­me­tį, kai eg­zis­ta­vo te­le­fo­ni­nio skam­bu­čio prin­ci­pas. Da­bar tu­riu val­džią, bet at­sa­ko­my­bės kra­tau­si. Pa­skam­bin­siu tam, kai pa­kels ten ra­ge­lį, pa­sa­ky­siu: tam de­ri­ni, tam ne­de­ri­ni. Ma­no val­džia, o at­sa­ko­my­bė ten to as­mens, ku­ris ten dės pa­ra­šą. Taip eg­zis­ta­vo so­viet­me­čiu, pui­kiai ži­no­me, ku­rie dir­bo­me tuo me­tu. De­ja, man te­ko Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė­je dirb­ti so­viet­me­čiu, tai aš pui­kiai tą prin­ci­pą ži­nau. Blo­gas prin­ci­pas, bet jūs ban­do­te da­bar tą prin­ci­pą grą­žin­ti. Ko­dėl jūs taip el­gia­tės?

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Man at­ro­do, per­nai ne­bu­vo so­viet­me­tis, to­kia tvar­ka bu­vo iki mū­sų įsta­ty­mo pri­ėmi­mo, tai ne­rei­kia ly­gin­ti su so­viet­me­čiu. Aš tik sa­kau, kad mes tu­ri­me tei­si­nę pro­ble­mą, kai me­ras atos­to­gų me­tu ar­ba tu­rė­da­mas in­te­re­sų kon­flik­tą nie­kam ne­ga­li de­le­guo­ti funk­ci­jos. Tai lie­čia ir ma­žuo­sius mies­tus ar ra­jo­nus, ir tuo la­biau di­džiuo­sius mies­tus, kur ap­im­tis te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tų yra di­džiu­lė. Tai šiuo at­ve­ju, man at­ro­do, tu­rė­tu­me ne­pa­lik­ti tų me­rų sa­vie­i­gai ir spręs­ti klau­si­mą, ku­ris ne­bu­vo tin­ka­mai įver­tin­tas sa­vo lai­ku.

PIRMININKAS. Klaus­ti skir­tas lai­kas bai­gė­si. Da­bar mo­ty­vai. S. Gent­vi­las – už.

S. GENTVILAS (LSF). Gal ne­su­ly­gin­ti­na, bet I. Mas­kas va­do­vau­ja ke­tu­rioms kor­po­ra­ci­joms, ku­rios yra be­ga­li­niai di­de­lės, net ne­la­bai ti­kiu, kad jis ten daug kur dė­lio­ja pa­ra­šus. Šiaip gy­ve­ni­me yra įga­lio­ji­mų tei­sė. Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se pa­ra­šy­ta, kad ne­ga­li­ma įga­lio­ji­mo su­teik­ti dviem at­ve­jais: su­da­ry­ti san­tuo­ką už sa­ve ir pa­ra­šy­ti tes­ta­mentą už sa­ve. Tą tu­ri pa­da­ry­ti pats as­muo.

Šiuo at­ve­ju tik­rai rei­kia su­pras­ti, ko­kia yra rin­kė­jų va­lia ir ko­kia dva­sia bu­vo for­muo­ja­mi vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mai ir tie­sio­gi­niai me­ro rin­ki­mai. Me­rai nė­ra rink­ti tam, kad dė­lio­tų pa­ra­šus. Aš ne­la­bai su­pran­tu, ko­dėl mes pa­da­rė­me tą klai­dą, pri­pa­žin­ki­me, pa­da­rė­me tą klai­dą, kad me­rams rei­kė­tų dė­lio­ti pa­ra­šus ant že­mės skly­pų for­ma­vi­mo pro­jek­tų. Aš sun­kiai įsi­vaiz­duo­ju, kaip me­ras ga­li bū­ti at­sa­kin­gas kaip žmo­gus, ku­rio lau­kia vi­sos ben­druo­me­nės vi­suo­se ren­gi­niuo­se. Da­bar jis tu­ri sė­dė­ti prie šim­tų do­ku­men­tų ku­ror­te ar­ba did­mies­ty­je ir dė­lio­ti pa­ra­šus. Na, mes tik­rai me­rus rin­ko­me ne tam, kad jie da­ry­tų tą ad­mi­nist­ra­ci­nį dar­bą. To­dėl la­bai pa­lai­kau šį pro­jek­tą ir tik­rai leis­ki­me įga­lio­ti me­rus. Atsakingas vis tiek aukš­čiau­sias va­do­vas, jei­gu yra ne­tvar­ka ar­ba ­ko­kių nors ki­tų me­to­di­nių su­tri­ki­mų, ki­to­kių prie­lai­dų, tai vi­sa­da at­sa­kin­gas tie­sio­gi­nis va­do­vas. Pa­si­ti­kė­ki­me me­rais.

PIRMININKAS. K. Ma­siu­lis – prieš.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ko­le­gos, aš čia gir­džiu vi­so­kių keis­tų da­ly­kų apie tai, kad pa­ra­šai yra dė­lio­ja­mi. Jie yra pa­si­ra­šo­mi, jo­kio pa­ra­šo nie­kur ne­ga­li už­dė­ti, tai ne ka­la­dė­lė. Ir at­sa­ko­my­bės ne­ga­li­ma neš­ti, nes tai nė­ra mai­šas. Esi at­sa­kin­gas ar­ba ne­si at­sa­kin­gas. Po­li­ti­kai ga­lė­tų čia to­kius da­ly­kus ki­taip įvar­din­ti.

Man te­ko dirb­ti Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je ir ma­ty­ti iš ar­ti A. Zuo­ko veik­lą. Man ta veik­la la­bai aiš­kiai ro­dė, ka­da pa­kvim­pa in­te­re­sų kon­flik­tu. Ta­da la­bai gra­žiai at­si­ran­da, kas at­sa­kin­gas (at­sa­kin­gas, aiš­ku, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius). Aš tik­rai esu prieš ši­to­kį ban­dy­mą iš­si­suk­ti ir gud­rau­ti. Mes ši­to įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą įvyk­dė­me to­dėl, kad bu­vo­me nu­ta­rę, kad me­ras bus ta fi­gū­ra, ku­ri ir tu­rės at­sa­ko­my­bę, bus at­sa­kin­gas už pa­grin­di­nius spren­di­mus, ku­rie vyks­ta sa­vi­val­dy­bė­je. Da­bar žings­nis po žings­nio ta at­sa­ko­my­bė yra kaž­kaip tirp­do­ma. Su­tin­ku, kad ga­li bū­ti to­kių at­ve­jų, ka­i yra in­te­re­sų kon­flik­tas ar atos­to­gų me­tas, tai tuo me­tu gal rei­kė­tų spręs­ti, kaip tą pro­ble­mą rei­kė­tų… pa­da­ry­ti taip, kad me­ras ga­lė­tų ne­pa­si­ra­šy­ti, bet ki­tais at­ve­jais tai jis yra vis dėl­to at­sa­kin­gas ir mes ne­leng­vin­ki­me jam tos naš­tos. Ki­tu at­ve­ju be rei­ka­lo mes da­rė­me tuos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, grą­žin­ki­me vis­ką, kas bu­vo.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­tę­sia­me bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą, kol baig­si­me tuos li­ku­sius pro­jek­tus. Da­bar bal­suo­ja­me, ar pri­ta­ria­me šiam tri­jų pro­jek­tų pa­ke­tui po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 108: už – 58, prieš – 6, su­si­lai­kė 44. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Ben­dru su­ta­ri­mu ski­ria­me Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tą kaip pa­grin­di­nį ir nu­ma­to­me svars­ty­mo lai­ką ru­dens se­si­jo­je. Nė­ra prieš­ta­rau­jan­čių? Nė­ra. Taip ir pri­ima­me.

Dėl ve­di­mo tvar­kos – A. Skar­džius. Ar re­pli­ka po bal­sa­vi­mo?

A. SKARDŽIUS (MSNG). Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, tur­būt ne­etiš­ka ly­gin­ti su I. Mas­ku, nes I. Mas­kas žars­to sa­vo pi­ni­gus, o sam­dy­ta val­džia, at­sto­vau­ja­ma val­džia žars­to mū­sų tur­tą ir mū­sų su­rink­tus mo­kes­čius. To­dėl tik­rai čia yra la­bai ne­etiš­kas pa­ly­gi­ni­mas.

PIRMININKAS. Ge­rai, su­pra­to­me. K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš ne apie pi­ni­gus, aš apie tai, kad dėl ši­to pro­jek­to rei­kė­tų pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos ir tik­riau­siai ten at­si­spin­dės ir STT ver­ti­ni­mas, kaip jie ver­ti­na tą pa­si­kei­tu­sią at­sa­ko­my­bę. Ačiū.

PIRMININKAS. Jei ofi­cia­liai siū­lo­te pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės… Bet mes ke­le­tą to­kio pa­na­šaus po­bū­džio pro­jek­tų dėl funk­ci­jų per­da­li­ni­mo iš kar­to esa­me ati­da­vę ko­mi­te­tui be Vy­riau­sy­bės in­ter­ven­ci­jos. (Bal­sai sa­lė­je) Bet bal­suo­si­me. Ger­bia­mas K. Ado­mai­tis.

K. ADOMAITIS (LF). No­rė­jau tik pa­dė­ko­ti Sei­mui už pri­ta­ri­mą ir iš tie­sų ­kaip nors su­si­kaup­ki­me, at­kreip­ki­me dė­me­sį, kad Vil­nius, Kau­nas, Klai­pė­da nė­ra to­kie pa­tys mies­tai kaip ki­tos 50 sa­vi­val­dy­bių. Ga­lų ga­le mes su­tvar­kė­me me­rų at­ly­gi­ni­mus, pa­da­ry­ki­me, įga­lin­ki­me tuos me­rus dirb­ti Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je.

PIRMININKAS. Bu­vo siū­ly­mas pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Pas­kui duo­siu žo­dį. Bal­suo­ja­me, ar pra­šo­me Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. (Bal­sai sa­lė­je)

Už – 56, prieš – 18, su­si­lai­kė 31. Pra­šo­ma iš­va­dos.

Aš ne­pa­mi­nė­jau, kad dėl ant­ro­jo Že­mės įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­to Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas dar pa­pil­do­mas, kaip pa­ra­šy­ta, nes že­mės rei­ka­lai, nors for­ma­li­ą­ja pras­me, bet vis tiek.

R. Že­mai­tai­tis. Ar re­pli­ka, ar dėl ve­di­mo tvar­kos? Pra­šau.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Re­pli­ka. Aš prieš tai no­rė­jau pa­sa­ky­ti, kad iš tie­sų kon­ser­va­to­rių įsta­ty­mų bro­ką mes tai­so­me kiek­vie­ną po­sė­dį ir po tris, po ke­tu­ris kar­tus. O čia yra vi­siš­kai naglas įsta­ty­mo pro­jek­tas. To­kį naglą įsta­ty­mo pro­jek­tą dar rei­kia drą­sos teik­ti vien to­dėl, kad šian­dien jūs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­li­ko­te be ad­mi­nist­ra­ci­jų di­rek­to­rių pa­va­duo­to­jų, o me­rui vi­sur su­tei­kė­te nuo vieno iki trijų vi­ce­me­rų. Jūs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui su­tei­kė­te tris kar­tus dau­giau pa­rei­gų ne­gu kad me­rui su dviem nuo­la­ti­niais pa­va­duo­to­jais. Jūs tik­rai esa­te, kaip sa­kė Gent­vi­las, psi­cho­pa­tai.

PIRMININKAS. Man at­ro­do, jū­sų kri­tiš­kų pa­sta­bų kryp­ti­mi ko­mi­te­tas pro­jek­tą ga­li ir su­tvar­ky­ti, bū­tent vi­ce­me­rams pri­skir­da­mas tas funk­ci­jas. Dar mes nie­ko čia ne­pri­ėmė­me.

 

12.57 val.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 55 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2750, Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-1099 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2751 (pa­tei­ki­mas)

 

To­liau ta­da dar­bo­tvarkės 2-5 punk­tas – Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo 55 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas ir Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mo 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pra­ne­šė­jas – M. Skri­tuls­kas.

M. SKRITULSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, šiais įsta­ty­mų pro­jek­tais siū­lo­ma, ne­at­li­kus kon­ku­ren­ci­jos pro­ce­dū­ros, pa­čioms sa­vi­val­dy­bėms, tiks­liau, per jų įsteig­tas įstai­gas, val­dy­ti kul­tū­ros ir spor­to ob­jek­tus, to­kius kaip spor­to sa­lės, pa­ro­dų rū­mai, kul­tū­ros na­mai ir pa­na­šiai. Šiuo me­tu yra su­si­klos­čiu­si to­kia prak­ti­ka, kai sa­vi­val­dy­bės už biu­dže­to lė­šas pa­sta­to pa­na­šius ob­jek­tus ir tam tik­ra ben­dro­vė ar su ja su­si­ju­si ben­dro­vė krei­pia­si į Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bą, o ta­ry­ba pri­ima spren­di­mus, įpa­rei­go­jan­čius sa­vi­val­dy­bes skelb­ti kon­kur­sus. Ma­ny­čiau, kad to­kiu at­ve­ju pri­va­tus ver­slas tam­pa šių iš­skir­ti­nių ob­jek­tų, ku­rie yra vie­nin­te­liai sa­vi­val­dy­bė­je, mo­no­po­li­nin­kais ir sie­kia gau­ti kuo di­des­nį pel­ną. Mes tu­rė­jo­me kar­čios pa­tir­ties dėl ši­lu­mos ūkio, kai val­dė pri­va­tus sek­to­rius ir, kaip ži­noma, kai­nos bu­vo žen­kliai di­des­nės ne­gu ki­tur vi­du­ti­nės, ir tie ūkiai bu­vo pa­lik­ti nu­gy­ven­ti ir ne­tvar­ko­mi. Tai­gi ra­gin­čiau ko­le­gas pri­tar­ti pa­reng­tiems įsta­ty­mų pro­jek­tams.

PIRMININKAS. Daug Sei­mo na­rių no­ri jū­sų klaus­ti. Pir­mas – V. Fio­do­ro­vas.

V. FIODOROVAS (DPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, pri­ta­riu jū­sų ini­cia­ty­vai. Iš tik­rų­jų yra keis­ta vie­šo­jo­je erd­vė­je skai­ty­ti is­to­ri­jas, kai ypač vie­na įmo­nė sten­gia­si su­si­kur­ti kiek įma­no­ma di­des­nį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą ar ap­skri­tai to­kį sa­vi­val­dy­bės ar­ba val­s­ty­bės su­kur­tų mo­de­lių krep­še­lį. Iš tik­rų­jų at­ro­do keis­tai ir ne­at­ro­do, kad tai ska­tin­tų kon­ku­ren­ci­ją ir nuo to ga­lu­ti­niam var­to­to­jui ar­ba toms pa­čioms sa­vi­val­dy­bėms bū­tų ge­riau.

Bet ma­no klau­si­mas yra pa­pras­tas. Kaip jūs ma­no­te, ar sa­vi­val­dy­bės ir vals­ty­bė, ir vals­ty­bi­nės įstai­gos, or­ga­ni­za­ci­jos, įmo­nės yra ne­įga­lios ir ne­ge­ban­čios val­dy­ti tam tik­ro tur­to – spor­to ob­jek­to ar ten kul­tū­ros ob­jek­to, kad rei­kia ati­duo­ti? Ar jos yra įga­lios, ar ne­įga­lios, kaip jūs ma­no­te? Vis tiek tu­ri­te pa­tir­ties.

M. SKRITULSKAS (TS-LKDF). Ži­no­ma, kad įga­lios. Prak­ti­ka ro­do, kad jos sėk­min­gai val­do ir mu­zie­jus, ir spor­to kom­plek­sus, ir sta­dio­nus, ir ba­sei­nus. Pa­brėž­čiau, kad per sa­vo iš­rin­k­tus ben­druo­me­nės at­sto­vus, ta­ry­bos na­rius, jos tik­rai ne­sie­kia gau­ti kuo di­des­nio pel­no – ten­ki­na kuo pla­tes­nį vi­suo­me­nės in­te­re­są. Prak­ti­ka ro­do, kad tik­rai sėk­min­gai tai vyks­ta.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ir­gi svei­ki­nu jū­sų siū­ly­mą, bet dar čia su­ra­šy­tos tam tik­ros są­ly­gos. Ar ne­ma­no­te, kad vis dėl­to sa­vi­val­dy­bė ap­skri­tai tu­rė­tų tei­sę bet ko­kiu at­ve­ju sa­vo su­kur­tam tur­tui ne­skir­ti jo­kio ad­mi­nist­ra­to­riaus – pa­pras­čiausiai pati val­dy­ti, nes tur­būt sa­vi­val­da ge­riau­siai ma­to, kaip tas vi­sas pa­slau­gas teik­ti sa­vo žmo­nėms, nes jos vi­sa­da ar­ti­mos tam tik­rai so­cia­li­nei pa­slau­gai. Ačiū.

M. SKRITULSKAS (TS-LKDF). Su­pran­ta­te, svars­ty­mo sta­di­jo­je tik­rai ne­už­ker­ta­mas ke­lias pra­plės­ti ir ki­tas są­ly­gas, bet aš ak­cen­ta­vau tai, kad ši­tie ob­jek­tai tuo at­ve­ju, jei­gu yra vie­ne­ti­niai, vie­nin­te­liai. Šiuo at­ve­ju mes kon­ku­ren­ci­jos tik­rai ne­pa­da­ro­me, bet at­ve­da­me į ke­lią mo­no­po­li­nin­kui… Tad ši­tie įsta­ty­mų pro­jek­tai yra bū­tent prieš mo­no­po­liz­mą rin­ko­je nukreipti.

PIRMININKAS. To­liau klau­sia R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ačiū. Yra spor­to ba­zių, to­kių kaip spor­to rū­mai, sta­dio­nai, ir yra sa­vi­val­dy­bių, ku­rios ke­tin­tų sam­dy­ti ope­ra­to­rių pa­čios, kad ga­lė­tų tas funk­ci­jas at­lik­ti, pri­žiū­rė­ti ir gau­ti tam tik­rą pel­ną. Ši­tas jū­sų pa­siū­ly­mas, jam aš iš da­lies pri­ta­riu, ar ne­su­kel­tų ko­kių nors ne­sklan­du­mų? Ačiū.

M. SKRITULSKAS (TS-LKDF). Ačiū už ge­rą klau­si­mą. Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad šie įsta­ty­mų pro­jek­tai ne­už­ker­ta ke­lio sa­vi­val­dy­bėms skelb­ti nuo­mos ar ki­tus kon­kur­sus, tai sėk­min­gai ga­li da­ry­ti. Bet da­bar­ti­nė si­tu­a­ci­ja ro­do, kad sa­vi­val­dy­bėms yra su­ki­nė­ja­mos ran­kos ir ver­čia­mos sa­vi­val­dy­bės per­duo­ti pri­va­čiai ben­dro­vei vie­šą­jį tur­tą.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš no­riu jū­sų pa­klaus­ti to­kio da­ly­ko: ar nė­ra ki­tų sek­to­rių, kur pa­na­šiai yra? Ko­dėl jūs įkė­lė­te iš­ly­gą, kad jei­gu tik vie­nas ob­jek­tas, o jei­gu yra du, trys, ke­tu­ri? Aš ma­nau, kad čia tik­rai ne­tu­rė­tų bū­ti taip, kad jei­gu yra sa­vi­val­dy­bė pa­si­sta­čiu­si tris pa­našius ob­jek­tus, ji pri­va­lo ati­duo­ti pri­va­čiam ver­slui. Jau mes pa­si­mo­kė­me iš ši­lu­mos ūkio ir pa­na­šiai. Dau­gy­bė vie­šų­jų pa­slau­gų vyks­ta ly­gia­gre­čiai, aš no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, pa­vyz­džiui, svei­ka­tos ap­sau­ga. Jūs ga­li­te gy­dy­tis pri­va­čio­je li­go­ni­nė­je, ga­li­te gau­ti vals­ty­bi­nę pa­slau­gą ir pa­na­šiai. Ir čia nie­kas ne­puo­la iš pri­va­taus ver­slo sa­ky­ti: už­draus­ki­me da­bar vals­ty­bi­nes li­go­ni­nes, o tu­rė­tų gal ta­da per teis­mus už­draus­ti?

M. SKRITULSKAS (TS-LKDF). Ačiū už ge­rą pa­sta­bą ir klau­si­mą, aš jau iš da­lies at­sa­kiau ger­bia­mam ko­le­gai E. Pu­pi­niui. Tik no­rė­čiau dar pri­min­ti, kad įsta­ty­mas jau da­bar nu­ma­to tam tik­ras sri­tis, tai yra van­dent­var­ka, at­lie­kų tvar­ky­mas ir mi­nė­tas ši­lu­mos ūkis, kai yra įsak­miai pa­žy­mė­ta, kad vie­šo­ji pro­ce­dū­ra, kon­ku­ren­ci­ja yra ne­tai­ko­ma. Šiais įsta­ty­mais mes siū­lo­me pra­plės­ti ir įra­šy­ti ir spor­to, ir kul­tū­ros ob­jek­tus, jei­gu yra vie­nin­te­lis. Bet, kaip mi­nė­jau, aš ne­pri­eš­ta­rau­čiau, jei­gu bū­tų pa­siū­ly­mas, ką jūs siū­lo­te, kad ne­bū­ti­nai vie­nin­te­lis, ir ga­lė­tų bū­ti lei­džia­ma vi­sus ob­jek­tus sa­vi­val­dy­bei tvar­ky­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pir­miau­sia no­rė­čiau pa­dė­ko­ti už įsta­ty­mo pro­jek­tą. Man at­ro­do, kad yra la­bai tei­sin­gas, sa­va­lai­kis ir ge­ras. No­rė­jau pa­klaus­ti: gal­būt da­rė­te ko­kią nors ana­li­zę dėl ad­mi­nist­ra­vi­mo kaš­tų, kai pa­na­šios ap­im­ties ob­jek­tus val­do, tar­kime, ver­slo at­sto­vai ir kai sa­vi­val­da, kaip tai at­ro­do? Ma­no bent jau as­me­ni­nė pa­tir­tis yra iš būs­to ad­mi­nist­ra­vi­mo ir įmo­nių. Iš tik­rų­jų pa­pras­tai yra taip, kad sa­vi­val­dy­bės, tai yra va­di­na­mo­jo bu­tų ūkio, bū­na žen­kliai ma­žes­nės są­skai­tos, o ver­slo, kaž­kaip at­si­tin­ka, kad jos di­des­nės. Ir rin­kos dės­niai ne­be­vei­kia. Gal­būt jūs da­rė­te ana­li­zę ir ga­li­te šiek tiek pa­teik­ti ko­kių nors skai­čių?

M. SKRITULSKAS (TS-LKDF). Skai­čių kon­kre­čių tik­rai ne­pa­teik­siu, bet, pir­mi­niu ver­ti­ni­mu, iš­ties sa­vi­val­dy­bės val­do­muo­se ob­jek­tuo­se kai­nos yra ma­žes­nės ne­gu pri­va­čia­me sek­to­riu­je. Dar dau­giau, sa­vi­val­dy­bės, pa­vyz­džiui, ba­sei­nuo­se už­tik­ri­na ne­mo­ka­mą plau­ki­mą sa­vo mo­kyk­lų moks­lei­viams. Taip pat yra įvai­rių sen­jo­rų svei­ka­ti­ni­mo pro­gra­mų, o ver­s­las pa­pras­tai rei­ka­lau­ja mo­kė­ti pa­pil­do­mas lė­šas už šiuos da­ly­kus. Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, taip per sa­vo įstai­gas val­dy­da­mos sa­vi­val­dy­bės tau­po ir biu­dže­to lė­šas.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Gent­vi­las. E. Gent­vi­lo nė­ra. A. Skar­džius. Ar­tū­rai, pra­šom klaus­ti.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš ne­su­pran­tu Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos po­zi­ci­jos. Juk kon­ce­si­jos prin­ci­pas, pa­gal ku­rį at­si­ran­da ob­jek­tai, tai yra kai sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri pi­ni­gų vie­ša­jai funk­ci­jai vyk­dy­ti, at­si­ran­da in­ves­tuo­to­jas, ku­ris sa­vo ka­pi­ta­lu su­ku­ria tur­tą, tuo­met ji­sai tą tur­tą eks­plo­a­tuo­ja. Šiuo­kart sa­vi­val­dy­bė už sa­vo ka­pi­ta­lą sa­vo funk­ci­joms vyk­dy­ti su­si­kū­rė tur­tą ir da­bar no­ri kaž­kam jau ga­ta­vą tur­tą ati­duo­ti. Sa­vi­val­dy­bė to­kiu bū­du ne­ga­lė­tų, bū­tų ap­ri­bo­tos jos funk­ci­jos. Ko­dėl Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba žai­džia to­kius žai­di­mus? Ar jūs ban­dė­te kreip­tis dėl an­ti­ko­rup­ci­nio ver­ti­ni­mo į STT ir ki­tas tar­ny­bas, tai at­lie­kan­čias, ir spręs­ti šį klau­si­mą? Aki­vaiz­du, kad taip sie­kia­ma pri­va­čios nau­dos prieš sa­vi­val­dos ben­druo­me­nę.

M. SKRITULSKAS (TS-LKDF). Su­re­a­guo­siu į pir­mą da­lį, čia jūs kal­bė­jo­te dėl pri­va­čios ir vie­šo­sios part­ne­rys­tės ku­ria­mų ob­jek­tų. Vi­siš­kai pri­tar­čiau tai idė­jai. Tai kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se sėk­min­gai vei­kia, kuo­met da­lį in­ves­tuo­ja, pa­sta­to pa­sta­tą, tar­ki­me, sa­vi­val­dy­bė už vie­šą­sias lė­šas, o įren­gia, sa­vo pa­pil­do­mas lė­šas in­ves­tuo­ja pri­va­tus ver­slas, taip gau­da­mas val­dy­ti ob­jek­tą kon­ce­si­jos pa­grin­dais 10–20 me­tų. Aš ma­ny­čiau, kad to­kie pa­vyz­džiai yra sėk­min­gi, jie nau­din­gi vi­suo­me­nei, kai aku­mu­liuo­ja­mos tiek pri­va­čios, tiek vie­šo­sios lė­šos.

Ta­čiau, kaip jūs tei­sin­gai ir pa­ste­bė­jo­te, kuo­met ne­in­ves­tuo­ja­ma nė eu­ro ir at­ei­na­ma į už biu­dže­to pi­ni­gus pa­sta­ty­tus nau­jus ob­jek­tus, tai iš tik­rų­jų ke­lia tam tik­rų klau­si­mų. Man įdo­mus pa­čios Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos ne­sis­te­mi­nis po­žiū­ris šiuo klau­si­mu. Tar­ki­me, Lie­tu­vo­je yra dau­gy­bė ba­sei­nų, ku­riuos val­do sa­vi­val­dy­bių įmo­nės, pa­vyz­džiui, Skuo­do val­do „Skuo­do van­de­nys“, Ši­la­lė­je ir ai­bė­je ki­tų sa­vi­val­dy­bių, ta­čiau su­si­do­mė­ji­mo ir skun­dų (ka­žin ko­dėl) su­lau­kia tie ob­jek­tai, ku­rie, ver­slo po­žiū­riu, ko­mer­ci­niu po­žiū­riu, yra pa­tys nau­din­giau­si, nau­jau­siai pa­sta­ty­ti. Su­ta­pi­mas ar ne, kai bu­vo tei­kia­mas šis įsta­ty­mo pro­jek­tas, tą pa­čią die­ną trys sa­vi­val­dy­bės iš tos pa­čios ben­dro­vės (ji, be­je, val­do „Girs­tu­čio“ ba­sei­ną Kau­ne, ba­sei­ną Klai­pė­do­je, įvai­rias sa­les) ga­vo pra­šy­mą tai­ky­ti kon­ku­ren­ci­nę pro­ce­dū­rą. Ga­vo Kre­tin­gos sa­vi­val­dy­bė, Jo­na­vos sa­vi­val­dy­bė, Nau­jo­sios Ak­me­nės. Tai yra bū­tent ten, kur da­bar yra sta­to­mi nau­jau­si ob­jek­tai. Ky­la įvai­rių klau­si­mų.

PIRMININKAS. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas V. Mi­ta­las. Klau­sia L. Na­gie­nė

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, te­ko pa­čiai dis­ku­tuo­ti dėl vi­di­nių san­do­rių ir vi­sų ki­tų. Mes pa­ma­to­me, ko­kia iš­au­ga kai­na. Jūs la­bai tei­sin­gai pa­sa­kė­te, kad jei­gu sa­vi­val­dy­bės tei­kia pa­slau­gą, tai ji daž­niau­siai yra pi­ges­nė.

Gal ga­li­te pa­sa­ky­ti: at­si­per­ka­mu­mas sa­vi­val­dy­bei šiuo at­ve­ju, jei bū­tų iš­nuo­mo­ta, tar­ki­me, skel­bia­mas kon­kur­sas, tas at­si­per­ka­mu­mas ar yra skai­čiuo­ta, ar ne? To­se sa­vi­val­dy­bė­se, su ku­rio­mis jūs dis­ku­ta­vo­te ir spren­dė­te tuos klau­si­mus, kad ne­bū­tų ati­duo­ta pus­vel­čiui. Po to, kaip dar daž­nai bū­na, kaip aš sa­kau, nu­dreng­tą grą­ži­na sa­vi­val­dai.

M. SKRITULSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Ma­to­te, kai kal­ba­ma apie kul­tū­ros ir spor­to ob­jek­tus, ne­bū­ti­nai rei­kia skai­čiuo­ti tie­sio­gi­nę at­si­per­ka­mu­mo kaš­tų pras­me nau­dą. Šiuo at­ve­ju tai yra kul­tū­ros ir spor­to ob­jek­tai, tar­nau­jan­tys vi­suo­me­nei, ben­druo­me­nei. Sun­ku yra pa­ma­tuo­ti tą nau­dą, ku­rią gau­na, kaip aš mi­nė­jau, moks­lei­viai, tu­rin­tys ne­mo­ka­mą ga­li­my­bę mo­ky­tis plauk­ti ar spor­tuo­ti, o sen­jo­rai svei­ka­ti­ni­mo pro­gra­mas įvai­rias tu­ri. Šios nau­dos mes pi­ni­gais ne­pa­ma­tuo­si­me tur­būt. Ne­si­lei­siu į pla­tes­nes dis­ku­si­jas šian­dien.

PIRMININKAS (V. MITALAS, LF). Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių klau­si­mus. Ačiū pra­ne­šė­jui. Da­bar dėl mo­ty­vų kal­bės E. Pu­pi­nis už. Pra­šom.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, džiau­giuo­si, kad dau­ge­lis pri­ta­ria šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Iš tik­rų­jų tur­būt esa­me pa­mo­ky­ti jau, teik­da­mi vie­šą­sias pa­slau­gas, kuo­met ban­dė­me jas pri­va­ti­zuo­ti ir, aiš­ku, pa­ma­tė­me tuos skir­tu­mus, ir šian­dien tur­būt kal­ba­me apie Kon­ku­ren­ci­jos tar­ny­bą. Tam tik­ra kon­ku­ren­ci­ja gal ir ga­lė­tų bū­ti di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, ta­čiau vi­sa­da bū­na ir su­si­ta­ri­mų, nes ver­slo pa­skir­tis tur­būt už­dirb­ti, o sa­vi­val­dos pa­skir­tis yra su­teik­ti kuo dau­giau pa­slau­gų.

Čia bu­vo dar ir toks klau­si­mas: kaip pa­ma­tuo­ti tai fi­nan­sais? Iš tik­rų­jų su­dė­tin­ga pa­ma­tuo­ti fi­nan­sais, jei­gu žmo­gus iš­moks­ta plauk­ti ar­ba lan­ko tam tik­ras svei­ka­ti­ni­mo įstai­gas, sun­ku įver­tin­ti jo svei­ka­tin­gu­mą ar­ba iš­gel­bė­tą gy­vy­bę kaž­ka­da tur­būt plau­kio­jant eže­re. Tik­rai svei­ki­nu dėl to įsta­ty­mo pro­jek­to ir ma­nau, kad vis dėl­to rei­kė­tų į jį dar įdė­miau pa­žiū­rė­ti, nes tur­būt sa­vi­val­da nė­ra tie, ku­rie no­rė­tų da­ry­ti ko­kį nors biz­nį, o no­ri žmo­nėms su­teik­ti tam tik­ras pa­slau­gas. Pa­slau­gos tu­rė­tų bū­ti kuo pi­ges­nės, nes ži­no­me ir pa­vyz­džių, kuo­met kon­ce­si­nin­kai at­ei­na val­dy­ti tur­to ir iš­kart pa­si­pra­šo, kad at­ėjo val­dy­ti di­de­lių pi­ni­gų. Jei­gu po to pra­lei­di ką nors su­tar­ty­je, tai už kiek­vie­ną vai­ke­lį pra­de­da pra­šy­ti pi­ni­gė­lių. Šiuo at­ve­ju kai ku­rios pa­slau­gos tam­pa ne­pri­ei­na­mos, nes jos la­bai bran­gios. O kai­nas pa­ly­gin­ti mes vi­sa­da ga­li­me, ko­kios kai­nos yra kul­tū­ros ob­jek­tų – tiek pri­va­čių įstai­gų ir tų, kur val­do ver­slas, tiek ki­tų įstai­gų, kur val­do sa­vi­val­dy­bė, kur skai­čiuo­ja ir kur pa­grin­di­nis da­ly­kas yra tas, kaip iš­si­mo­kė­ti už tas są­nau­das, ku­rias pa­ti­ria tie­sio­giai už šil­dy­mą, už prie­žiū­rą, už at­nau­ji­ni­mą ir taip to­liau. Pri­ta­ria­me tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ban­do­me svars­ty­ti, kad jis bū­tų dar to­bu­les­nis.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu ap­si­spręs­ti bal­suo­jant, ar pri­ta­ria­me šiems pro­jek­tams po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 100: už – 93, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 7. Po pa­tei­ki­mo yra pri­tar­ta. Siū­lo­mas pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Svars­ty­mas ru­dens se­si­jo­je. Ma­tau, yra no­rin­čių apie tai ar­ba apie ką nors ki­ta pa­sa­ky­ti. Pra­šom. R. Že­mai­tai­tis,

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Jūs, ger­bia­mas ko­le­ga, ne­bu­vo­te 2008–2012 me­tų ka­den­ci­jo­je. Prem­je­ras bu­vo A. Ku­bi­lius, fi­nan­sų mi­nist­rė bu­vo I. Ši­mo­ny­tė. 2011 me­tais A. Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bės ini­cia­ty­va bū­tent bu­vo pri­im­tas pro­jek­tas ir bu­vo įpa­rei­go­ji­mas, kad kon­ce­si­ja ne­tu­ri vyk­ti ir jos ne­tu­ri tei­sės vyk­dy­ti sa­vi­val­dy­bės. Veid­mai­niai kon­ser­va­to­riai at­bun­da po 12 me­tų ir sa­ko: mes da­bar esa­me šven­tie­ji. Su­pran­tu Min­dau­go pa­siū­ly­mą. Min­dau­gai, tu šau­nuo­lis, kad tai­sai I. Ši­mo­ny­tės ir A. Ku­bi­liaus klai­das, tik gė­da, kad kon­ser­vai ne­tu­ri pro­gos kaip pri­si­pa­žin­ti, kad ei­li­nį­kart pri­ši­ko mums. O dar bai­ses­nis da­ly­kas – pa­si­žiū­rė­ki­te sa­vo Mor­tos mo­kyk­los re­zul­ta­tus. Kaž­ko­dėl jūs skly­pe­lius po 1 eu­rą ati­da­vi­nė­jo­te, ir vėl­gi yra pri­va­tus biz­nis.

PIRMININKAS. Ge­rai. Dė­kui už re­pli­ką.

A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Apie Mor­tą šį kar­tą ne­kal­bė­siu, bet apie Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos įta­ką ga­li­mai ko­rup­ci­nei veik­lai, kai kaž­ko­kie sub­jek­tai pra­de­da rei­ka­lau­ti tei­sės į sa­vi­val­dy­bių ar vals­ty­bės su­kur­tą tur­tą. Tai yra pro­ble­ma ir Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba tam­pa žai­dė­ja. Mes ką tik ma­tė­me nu­kirs­tą ąžuo­lą Vil­niaus šir­dy­je, bet vi­si už­mir­šo­me šim­ta­me­tes, o gal­būt dar di­des­nio am­žiaus pu­šis, iš­pjau­tas Ne­men­či­nės plen­te. Mo­ty­va­ci­ja bu­vo ta, kad Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, jūs tur­būt ži­no­te, kad už­si­ma­nė vie­nas pre­ky­bos cen­tras įsi­kur­ti dėl kon­ku­ren­ci­jos, ne­va ne­už­ten­ka Ne­men­či­nės plen­te dvie­jų pre­ky­bos cen­trų, Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė nu­ta­rė, kad rei­kia dar tre­čio cen­tro, nes ne­ga­li­ma pa­min­ti kon­ku­ren­ci­nių są­ly­gų ir rei­kia iš­šluo­ti pu­sę Ne­men­či­nės pu­šy­nų, šim­ta­me­čių pu­šų. Tai bu­vo įro­di­nė­ja­ma Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tui pra­ėju­sio­je ka­den­ci­jo­je ir tai bu­vo pa­da­ry­ta dėl kon­ku­ren­ci­jos.

PIRMININKAS. Re­pli­kos iš­sa­ky­tos. Ar ga­li­me pri­tar­ti, kad Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas pa­grin­di­nis ir mes svars­to­me Sei­mo ru­dens se­si­jo­je? Ga­li­me? Ga­li­me. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

To­liau A. Kup­čins­kas.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ko­le­gos, kon­ku­ren­ci­jos rei­ka­lai pa­pras­tai bū­da­vo svars­to­mi Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te, aš ne­ži­nau, ko­dėl… Čia tik­rai ne vien sa­vi­val­dy­bių klau­si­mas, tai eko­no­mi­nis klau­si­mas.

PIRMININKAS. Pa­siū­ly­mas dėl Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to kaip pa­grin­di­nio. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai, ko­le­gos, siū­lau ap­si­spręs­ti bal­suo­jant. Kas bal­suo­ja už, tai už Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą, už A. Kup­čins­ko pa­siū­ly­mą, kas bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko – už VVSK. Bal­suo­ja­me al­ter­na­ty­viai ge­riau, už – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, prieš – VVSK.

Bal­sa­vo 95: už – 59, prieš – 36. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu Sei­mo va­lia tam­pa Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas.

Ir re­pli­ka po šio bal­sa­vi­mo – J. Ja­ru­tis. Pra­šau.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Na, jūs įvar­di­no­te, kad ru­dens se­si­jo­je, bet, kaip ži­no­te, kaip ir pra­ne­šė­jas sa­kė, į tą rin­ką no­ri įei­ti grei­tai, dar ne­at­si­da­rius. Ši­tą spren­di­mą, ma­nau, siū­ly­čiau svars­ty­ti šio­je pa­va­sa­rio se­si­jo­je. VVSK yra pa­si­ruo­šęs svars­ty­ti, ne­bent yra ko­kių nors kliū­čių. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, ger­bia­mas Jo­nai. Na, kai pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas ap­svars­to, ta­da ga­li grįž­ti į Sei­mo sa­lę. Gal aš siū­ly­čiau da­bar to ne­keis­ti, bet jei­gu Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas ap­svars­tys, tik­rai bus ga­li­ma svars­ty­ti pa­gal nu­ma­ty­tus ter­mi­nus.

 

13.17 val.

Van­dens įsta­ty­mo Nr. VIII-474 3, 8, 9, 14, 15, 18, 20, 21, 25 straips­nių ir prie­do pakei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1280 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2859 (pa­tei­ki­mas)

 

Ge­rai, ap­si­spren­dė­me. Da­bar pas­ku­ti­nis šios die­nos po­sė­džio klau­si­mas – Van­dens įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pra­ne­šė­jas J. Ur­ba­na­vi­čius… P. Sau­dar­gas. Pra­šau.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ne­ta­pau pra­ne­šė­ju, nes jūs tę­sė­te, kas ei­na į tri­bū­ną, tai ne P. Sau­dar­gas eina, o J. Ur­ba­na­vi­čius. Aš tie­siog no­rė­jau pa­sa­ky­ti, kad dar per prieš tai bu­vu­sį bal­sa­vi­mą, kur dėl įsta­ty­mo pro­jek­to bal­sa­vo­me, kur M. Skri­tuls­kas pa­tei­kė iš tri­bū­nos, ne dėl ko­mi­te­to, ma­no bal­sas įkri­to kaip su­si­lai­kiu­sio, tai čia tech­ni­nė klai­da, aš no­rė­jau už bal­suo­ti. Ne­ži­nau, kaip čia at­si­ti­ko. Fik­suo­ja­me dėl pro­to­ko­lo.

PIRMININKAS. Ge­rai. Fik­suo­ja­me tai. Kvie­čiu J. Ur­ba­na­vi­čių pri­sta­ty­ti Van­dens įsta­ty­mo pa­tei­ki­mą.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Svei­ki, ger­bia­mi ko­le­gos. Tei­kiu įsta­ty­mo pro­jek­tą dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos van­dens įsta­ty­mo. Es­mė yra to­kia, kad 2022 me­tais bu­vo svars­ty­tas šis įsta­ty­mo pro­jek­tas ir bu­vo nu­ma­ty­ta, kad nuo 2026 me­tų bū­tų įreng­ti žu­vi­ta­kiai, 2024 me­tais bū­tų nu­sta­ty­ta jų kom­pen­sa­vi­mo tvar­ka. Vė­liau be­svars­tant ko­mi­te­tuo­se ta da­ta kaž­kaip iš­kri­to ir ap­si­ver­tė prie­šin­gai – iš­ėjo taip, kad 2024 me­tais mes jau tu­rė­tu­me įreng­ti žu­vi­ta­kius, o 2026 me­tais dar tik bū­tų nu­sta­to­ma tvar­ka. Tik­rai dėl šios te­mos mes bu­vo­me su­si­rin­kę Ener­ge­ti­kos ir dar­nios plėt­ros ko­mi­si­jo­je su moks­li­nin­kais, su spe­cia­lis­tais, dis­ku­ta­vo­me ir ap­skri­tai ap­ta­rė­me šias da­tas, jas ir tei­kia­me – kad 2030 me­tais bū­tų įren­gia­mi žu­vi­ta­kiai to­se vie­to­se, kur ga­mi­na­ma elek­tros ener­gi­ja, o 2032 me­tais to­se vie­to­se, už­tvan­ko­se, kur nė­ra ga­mi­na­ma elek­tros ener­gi­ja.

Šį įsta­ty­mo pro­jek­tą tei­kia­me su ke­le­tu Sei­mo na­rių, tai ir A. Ma­tu­lu, ir A. But­ke­vi­čiu­mi, ir M. Skri­tuls­ku, ir ki­tais ko­le­go­mis Sei­mo na­riais. Mū­sų es­mė to­kia.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. No­rin­čių pa­klaus­ti yra. Pir­mo­ji – L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Sa­ko, ne­be­klaus­ti. Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, man tik vie­nas klau­si­mas. Ką mes da­ry­si­me su už­tvan­ko­mis, ku­rios yra… Iš tik­rų­jų, ži­no­me, kai ku­rios už­tvan­kos yra la­bai pras­tos būk­lės, to­kiu at­ve­ju jos daž­niau­siai pri­klau­so sa­vi­val­dy­bėms. Ši­tas man la­bai ak­tu­a­lu. Aiš­ku, kad žu­vi­ta­kius įreng­tu­me, nu­kė­lė­me ter­mi­ną, tai ma­to­me, kad tik­rai lė­šų daug dau­giau rei­kės, bet kaip gal­vo­ja­te dėl už­tvan­kų?

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Tik­rai yra svars­to­mas šis klau­si­mas. Ten, kur jos efek­ty­vios, kur vei­kia, kur nau­do­ja­mos, tai jos ir to­liau bus nau­do­ja­mos, o ki­tos bus už­da­ro­mos, po tru­pu­tė­lį ar­do­mos. Kal­ba­ma­si su sa­vi­val­dy­bė­mis ir, aiš­ku, bus ski­ria­mos tam lė­šos, bet nu­ma­ty­tos lė­šos, ta tvar­ka bus nu­ma­to­ma 2025 me­tais, kad 2030 me­tais bū­tų už­da­ro­ma.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia R. Vait­kus. Pra­šau.

R. VAITKUS (LSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ačiū pra­ne­šė­jui už pri­sta­ty­mą. Tik­riausiai kas nors ma­tė­te fil­mą, Ap­lin­kos die­nos pro­ga Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ro­dė fil­mą „The Dam Busters“. Kas ne­ma­tė­te, tik­rai kvie­čiu pa­žiū­rė­ti. Ma­no as­me­ni­nė nuo­mo­nė, kad ši­tas už­tvan­kas, ku­rios ne­pri­žiū­ri­mos, rei­kė­tų nai­kin­ti.

Ma­no klau­si­mas Jus­ti­nui bū­tų toks: ar da­rė­te ko­kius nors ty­ri­mus ar ko­kias nors ana­li­zes ter­mi­no, ko­dėl pa­si­rink­ti 2030–2032 me­tai? Ko­dėl toks ter­mi­nas?

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Bu­vo­me su­si­ti­kę ir su moks­li­nin­kais, ir su prak­ti­kais. Dėl dar­bų iš­dė­lio­ji­mo tie­siog skai­čiuo­ja­ma, kad jei­gu mes su­dė­tu­me vi­sas grei­tai, per ke­le­tą me­tų, tai ne­bū­tų įma­no­ma su­tvar­ky­ti, už­da­ry­ti ar tie­siog nu­ties­ti tuos žu­vi­ta­kius. O čia toks ei­na­ma­sis lai­kas, ku­ris tik­tų ir ran­go­vams, ir tik­rai bū­tų ga­li­ma šį pro­jek­tą vi­siš­kai įgy­ven­din­ti.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas Jus­ti­nai, klau­si­mas apie tas be­šei­mi­nin­kes už­tvan­kas. Aš su­pran­tu, kad ir­gi tiks­las bu­vo… Be­šei­mi­nin­kių yra apie 300 Lie­tu­vo­je. Gal­būt ga­li­te pa­tiks­lin­ti, kaip se­ka­si mi­nis­te­ri­jai ir pa­val­džioms ins­ti­tu­ci­joms su jo­mis ko­vo­ti, griau­ti, koks pro­ce­sas, ka­da bus pa­baig­ta? Ir ar tik­rai jūs ma­no­te, kad iki 2032 me­tų ar­ba jau tais 2032 me­tais bus nu­ties­tas žu­vi­ta­kis per Kau­no hid­ro­e­lek­tri­nę? Ačiū.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Aš dėl tų 300 tik­rai ne­ga­liu pa­ko­men­tuo­ti. Čia gal rei­kė­tų kreip­tis į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją ir tie­siog gau­ti in­for­ma­ci­jos. Ne­ga­lė­čiau at­sa­ky­ti.

O dėl 2032 me­tų, skai­čiuo­ja­ma, kad tai re­a­lu. Aiš­ku, rei­kia nu­ma­ty­ti fi­nan­si­nes lė­šas ir vis­kas įma­no­ma.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Yra tik dėl mo­ty­vų no­rin­tis kal­bė­ti už K. Ma­žei­ka. Pra­šau.

K. MAŽEIKA (DFVL). Aš tik su lin­kė­ji­mais, kad iš tik­rų­jų tie dar­bai vyk­tų, nes, ma­no ži­nio­mis, per šios Vy­riau­sy­bės ka­den­ci­ją tik dvi už­tvan­kos bu­vo pa­ša­lin­tos ir tai pra­ei­tos Vy­riau­sy­bės nu­ma­ty­to­mis lė­šo­mis. Iš tie­sų lin­kiu, ko­le­gos, kad tas ryž­tas ir tie pa­reiš­ki­mai, ku­rie bu­vo pa­da­ry­ti (atver­si­me ke­lius), tik­rai re­a­liai vyk­tų, ypač kal­bu apie be­šei­mi­nin­kes už­tvan­kas, ku­rios tik­rai ne­ge­ne­ruo­ja nei hid­ro­e­ner­ge­ti­kos, nei tu­ri ko­kią prak­ti­nę nau­dą.

O kal­bant apie di­dži­ą­sias už­tvan­kas, tik­rai lai­kas. No­rė­tų­si, kad tai bū­tų grei­čiau, bet tik­rai ky­la abe­jo­nių dėl fi­nan­si­nių iš­tek­lių, kad tai bus pa­siek­ta. Bet su di­džiau­sia vil­ti­mi lin­kiu, kad tos lė­šos pa­ga­liau at­si­ras­tų ir bent jau pro­jek­ta­vi­mo dar­bai bū­tų vyk­do­mi. Kvie­čiu pri­tar­ti, nes tik­rai ir kai ku­rie ne­lo­giš­ki da­ly­kai šiuo pro­jek­tu yra spren­džia­mi.

PIRMININKAS. Dė­kui. Kvie­čiu ap­si­spręs­ti bal­suo­jant, ar pri­ta­ria­me Van­dens įsta­ty­mo dau­ge­lio straips­nių pa­kei­ti­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 86: už – 62, prieš – 1, su­si­lai­kė 23. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­mas Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mu ko­mi­te­tu – Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. Ar dėl to ga­li­me su­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, su­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – A. Ma­zu­ro­nis.

A. MAZURONIS (DPF). La­bai dė­kui, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Aš gal la­biau dėl ve­di­mo tvar­kos, ne tiek re­pli­ką po bal­sa­vi­mo.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, tu­ri­me 13 val. 24 min. ir baig­ta šios die­nos ple­na­ri­nių po­sė­džių dar­bo­tvarkė. Ket­vir­ta­die­nio dar­bo­tvarkė su­dė­lio­ta la­bai pa­na­šiai, to­dėl la­bai di­de­lė ti­ki­my­bė, kad iki 13 va­lan­dos mes baig­si­me dar­bo­tvarkę ir ket­vir­ta­die­nį. To­dėl aš dar kar­te­lį no­rė­čiau pa­siū­ly­ti tai, ką siū­liau per Se­niū­nų su­ei­gą, frak­ci­jos var­du: bal­suo­ti ir Sei­me ap­si­spręs­ti, kad gal­būt, ka­dan­gi Vy­riau­sy­bė to­kiais tem­pais pa­tei­kia pro­jek­tus ir tiek Sei­mą (par­la­men­tą) ap­krau­na dar­bu, tie­siog vie­ną die­ną da­ry­ti po­sė­džius, gal­būt tre­čia­die­nį, su­jun­gus abie­jų po­sė­džių dar­bo­tvarkes, ir efek­ty­viau pla­nuo­ti sa­vo lai­ką.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už pa­siū­ly­mą. Ma­nau, jūs tik­rai esa­te lais­vas teik­ti Sta­tu­to pa­tai­sas ir mū­sų Sei­mo gy­ve­ni­mą pa­da­ry­ti dar ge­res­nį.

Ger­bia­mi ko­le­gos, kvie­čiu re­gist­ruo­tis ir tuoj pat pa­skelb­si­me, kad šios die­nos po­sė­dis yra… (Bal­sai sa­lė­je) Šios die­nos po­sė­dį skel­biu baig­tą. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“; DPF – Darbo partijos frakcija;  LF – Laisvės frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.