PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

2022 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-966

 

2021-11-04

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

Argumentai:

Lietuvos gaisrinės saugos asociacija yra informavusi, kad Lietuvos Respublikos Seimui pateiktame 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte Nr. XIVP-966 (toliau – Biudžeto projektas) numatytas nepakankamas finansavimas priešgaisrinei saugai savivaldybėse vykdyti.

Biudžeto projekto 4 priede „Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams“ priešgaisrinei saugai vykdyti numatoma 36 578 tūkst. Eur. Ši suma nepakankama nuo 2022-01-01 ženkliai ir visapusiškai didinamam savivaldybių ugniagesių darbo užmokesčiui mokėti bei būtinai ugniagesio įrangai įsigyti.

Vyriausybė 2021-10-13 nutarimu Nr. 834 „Dėl 2022 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio" nuo 2022 m. sausio 1 d. nusprendė didinti minimalią mėnesinę algą 88 eurais nuo šiuo metu nustatytos 642 Eur. iki 730 Eur. sumos. Tai yra 14% algos didėjimas, tuo tarpu dotacija savivaldybių biudžetams nuo 2022 metų didėja perpus mažiau, apie 7% (nuo 34 040 tūkst. Eur. 2021 metais iki 36 578 tūkst. Eur. 2022 m.).

Savivaldybių ugniagesių darbo užmokesčio didėjimas sąlygojamas ne tik didėjančia minimalia mėnesine alga. Be minimalios mėnesines algos didinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nuo 2022-01-01 papildomai (ir daugiau nei kasmet) siūlo didinti ir kitus savivaldybių ugniagesių darbo užmokesčio didėjimą sąlygojančius komponentus.

Kartu su 2022 Biudžeto Projektu Vyriausybės Seimui pateiktuose Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2022 metais, įstatymo projekte Nr. XIVP-962, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 <...> pakeitimo įstatymo projekte Nr. XIVP-964 numatomas savivaldybių ugniagesių pareiginės algos bazinio dydžio didėjimas 4 eurais nuo 177 Eur. iki 181 Eur. bei pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento didėjimas 0,5 dydžiu nuo esamo minimalaus 4,2-4,5 iki 4,7-5. Papildomai pažymėtina, kad pagal galiojantį teisinį reguliavimą, gerai ir labai gerai įvertintų ugniagesių darbo užmokestis privalomai kasmet turi būti didinamas 5-15 procentų.

Be to, biudžeto projekte savivaldybėms nenumatytos lėšos ugniagesių kvėpavimo apsaugos priemonėms (kvėpavimo aparatai), ugniagesių apsaugos priemonėms (koviniams drabužiams, diržams, šalmams ir kt.) įsigyti, gaisriniams automobiliams (bent dėvėtiems, ne naujiems), kitai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangai. Nors po garsiojo Alytaus padangų gaisro nuo 2020-11-24 Vidaus reikalų ministro 2020-11-23 įsakymu Nr. IV-1203 kvėpavimo organų apsaugos aparatai yra įtraukti į savivaldybių ugniagesių asmeninių apsaugos priemonių sąrašą, tačiau finansavimas šioms apsaugos priemonėms nėra numatomas.

Papildomai pažymėtina, kad esama aukščiausiųjų valstybės institucijų teisės aktais nustatyta savivaldybių ugniagesių komandų struktūra užprogramuoja neišvengiamą viršvalandinį darbą ugniagesiams, kuris taipogi turi būti teisingai apmokamas, skiriant savivaldybėms iš valstybės biudžeto tam tikslui papildomas lėšas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-04-17 nutarimu Nr. 354 patvirtinto Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto priede „Minimalūs budinčios pamainos sudėties reikalavimai" įtvirtintas reikalavimas kiekvienoje savivaldybių ugniagesių komandoje prie automobilines cisternos priskirti ne mažiau kaip 2 ugniagesius, dirbančius keturiomis pamainomis. Tokia budinčios pamainos sudėtis sąlygoja būtinuosius viršvalandinius darbus, kiekvienam ugniagesiui vidutiniškai per mėnesį dirbant 15,7 valandų viršvalandžių. Atkreipiame dėmesį, kad vieno ugniagesio veikla ne tik nėra efektyvi, bet gali būti ir pavojinga jo sveikatai, ar net gyvybei.

Iš viso minimalus lėšų poreikis 2022 metams minėtam savivaldybių ugniagesių darbo užmokesčio didėjimui ir būtinų apsaugos priemonių įsigijimui 6,838 mln. Eurų. Biudžeto projekte, palyginti su 2021 metais, dotacijų suma savivaldybių priešgaisrinei saugai padidinta tik 2,538 mln. eurų, minimalus lėšų trūkumas 4,3 mln. Eurų.

Atkreiptinas dėmesys, kad savivaldybėms perduota valstybinė priešgaisrinės saugos funkcija yra finansuojama iš valstybės biudžeto asignavimų (dotacijų savivaldybių biudžetams). Valstybė, didindama minimalų darbo užmokestį, didindama pareiginės algos bazinį dydį ir koeficientą, privalo numatyti savo biudžete ir skirti savivaldybėms pakankamą dotacijų sumą padidinto darbo užmokesčio išmokėjimui. Priešingu atveju bus pažeisti pamatiniai konstituciniai teisinės valstybės, socialinių garantijų ir teisingo apmokėjimo už darbą principai.

Prašome apsvarstyti ir rasti galimybę papildomai skirti ne mažiau kaip 4,3 mln. eurų savivaldybių atliekamai priešgaisrinei funkcijai vykdyti, didėjančiam savivaldybių ugniagesių darbo užmokesčiui mokėti, viršvalandinio darbo apmokėjimui, gyvybiškai būtinai ugniagesio apsaugos įrangai įsigyti.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIVP-966 4 priede numatytos specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams priešgaisrinei saugai vykdyti skiriamų lėšų dydį ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerija                                       48 118 52 418

iš jų:

priešgaisrinei saugai                                                    36 578 40 878

 

Lėšų šaltinis: 

Valstybės biudžeto įplaukos ir skolintos lėšos.

 

Teikia:

Seimo nariai

 

Eugenijus Sabutis

Kęstutis Vilkauskas

Vilija Targamadzė

Liudas Jonaitis

Vidmantas Kanopa

Tomas Bičiūnas

Linas Jonauskas

Gintautas Paluckas

Algirdas Sysas

Julius Sabatauskas

Valentinas Bukauskas

Valdemaras Valkiūnas

Edita Rudelienė

Stasys Tumėnas

Rimantė Šalaševičiūtė

Guoda Burokienė

Gintautas Kindurys

Romualdas Vaitkus

Andrius Bagdonas

Dovilė Šakalienė

Orinta Leiputė

Antanas Vinkus