Projekto

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS ĮSTATYMO NR. XI-2218 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11 IR 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021  m.                        d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip

3. Tarybą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka steigia Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė). Tarybos savininkė yra valstybė. Tarybos savininko teises ir pareigas, išskyrus sprendimus dėl Tarybos reorganizavimo ir likvidavimo, kuriuos priima Vyriausybė, įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija).

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 4 straipsnio 2 punktą.

2) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo įstatymu, administruoja Kultūros rėmimo fondą;

 

3 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

5 straipsnis. Tarybos veiklos organizavimas

1. Tarybos veikla organizuojama vadovaujantis kultūros ministro įsakymu tvirtinamu viešai skelbiamu Tarybos metiniu veiklos planu., kuris derinamas su Vyriausybės programa, Valstybės ilgalaikės raidos strategija, Kultūros ministerijos strateginiu veiklos planu ir kitais kultūros strateginio planavimo dokumentais. Tarybos metiniame veiklos plane kultūros ministras nustato su Lietuvos kultūros ir meno taryba suderintus Tarybos veiklos ir finansuojamų kultūros ir meno sričių prioritetus, uždavinius ir rezultatų vertinimo kriterijus. Šiame plane taip pat nurodomi Kultūros ministerijos strateginio veiklos plano programos, kurias įgyvendinant dalyvauja Taryba, Tarybos veiklai skiriami valstybės biudžeto asignavimai ir finansavimo šaltiniai. Kaip įgyvendinamas Tarybos metinis veiklos planas, vertina Tarybos metinio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną ir rezultatų vertinimą atlieka Kultūros ministerija.

2. Taryboje sprendimus priima ir vykdo kolegialus valdymo organas – Tarybos narių susirinkimas, vienasmenis valdymo organas – Tarybos pirmininkas ir Tarybos administracija. Tarybos pirmininkas vadovauja Tarybai, ir Tarybos narių susirinkimui ir Tarybos administracijai.“

 

4 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 8 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Po du rinkėjus Kultūros ministerijai deleguoja: Lietuvos kultūros ir meno taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“, Lietuvos mokslo taryba. Vieną kartu išrinktą rinkėją deleguoja parenka ir vieną tautinių mažumų (bendrijų) išrinktą atstovą atstovai. Vieną rinkėją, kurie nėra valstybės tarnautojai kuris nėra valstybės tarnautojas, deleguoja kultūros ministras.

2. Pakeisti 8 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytoms organizacijoms nepriklausančios asociacijos ir viešosios įstaigos, veikiančios kultūros ir meno srityje, kultūros ministro nustatyta tvarka deleguoja du keturis kartu atrinktus išrinktus rinkėjus.“

3. Pakeisti 8 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Į Tarybos narius siūlomi asmenys privalo būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis per praėjusius 5 metus buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo, jeigu jo teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.

 

5 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Tarybos sprendimai gali būti priimami posėdis, rašytinė apklausa arba apklausa elektroniniu paštu yra teisėti, jeigu posėdyje ar apklausoje juose dalyvauja ne mažiau kaip 8 nariai 2/3 pareigas einančių Tarybos narių. Sprendimai priimami paprasta posėdyje, rašytinėje apklausoje arba apklausoje elektroniniu paštu dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma, bet ne mažiau kaip 5 Tarybos narių balsais.“

2. Pakeisti 9 straipsnio 6 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) įsiteisėjo teismo nuosprendis, kuriuo jis pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo atsiranda ar paaiškėja aplinkybės, dėl kurių jis negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos.“

3. Pakeisti 9 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Vietoj iš pareigų atleisto Tarybos narių susirinkimo nario šio įstatymo 8 straipsnyje straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka sudaryto sąrašo kultūros ministras kartu su Lietuvos kultūros ir meno taryba atrenka kandidatą, kurį kultūros ministras teikia tvirtinti Vyriausybei renkamas naujas narys.“

 

6 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 10 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Ekspertu gali būti tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta šio įstatymo 8 straipsnio 7 dalyje Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, asmuo, turintis specialiųjų žinių, įgūdžių, kompetencijos ir patirties, reikalingų spręsti jam pavedamas užduotis. Ekspertais negali būti kultūros ir meno organizacijų vadovai.

2. Pripažinti netekusia galios 10 straipsnio 5 dalį.

5. Ekspertų skaičių, atsižvelgdama į spręstinų klausimų ir (ar) gautų dokumentų skaičių, pobūdį ir sritis, nustato Taryba, suderinusi su kultūros ministru.

 

7 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Tarybos administracija yra Tarybos struktūrinė dalis ir skirta padėti Taryba turi administraciją, kuri padeda Tarybai įgyvendinti jos funkcijas ir užtikrinti Tarybos veiklą. Ją sudaro valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių nustato kultūros ministras. Tarybos administracijos struktūrą, pareigybių sąrašą, ir pareigybių aprašymus, veiklos nuostatus tvirtina Tarybos pirmininkas. Prireikus gali būti steigiama Tarybos administracijai vadovauja Tarybos pirmininkui pavaldus administracijos vadovo vadovas, pareigybė ir jam nustatomi (suteikiami) įgaliojimai vidaus administravimo klausimais. Administracijos vadovas eina Tarybos pirmininko pareigas, kai Tarybos pirmininkas nėra paskirtas šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ar laikinai negali eiti pareigų.

 

8 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 12 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Taryba valstybės biudžeto ir kitas jai skirtas lėšas naudoja šiems tikslams:

1) kultūros ir meno kūrėjams remti;

2) kultūros ir meno projektams, programoms ir kitoms priemonėms finansuoti;

3) Tarybos ir ekspertų atlygiui už darbą apmokėti, Tarybos vadovo, administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčiui;

4) kitoms su Tarybos veikla susijusioms išlaidoms apmokėti.

1) kultūros ministro nustatyta tvarka kultūros ir meno programoms, projektams ir kitokioms priemonėms, kultūros ir meno kūrėjų stipendijoms finansuoti ir kitokiai finansinei paramai teikti;

2) kultūros ir meno tyrimams įgyvendinti;

3) Tarybos veiklai administruoti ir kitoms su Tarybos veikla susijusioms išlaidoms apmokėti.

2. Papildyti 12 straipsnį 4 dalimi:

4. Kultūros ir meno tyrimams įgyvendinti, Tarybos veiklai administruoti ir kitoms su Tarybos veikla susijusioms išlaidoms apmokėti skiriama lėšų dalis negali viršyti 10 procentų Tarybos einamųjų metų biudžeto.

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

2. Kultūros ministras ir Lietuvos kultūros taryba iki 2021 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo Lietuvos kultūros tarybos gautos paraiškos svarstomos ir sprendimai dėl jų finansavimo priimami vadovaujantis iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusiomis nuostatomis.

4. Šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje išdėstyto Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymo 8 straipsnio 7 dalis netaikoma Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo nariams, patvirtintiems iki šio įstatymo įsigaliojimo, jeigu Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytos sąlygos, dėl kurių Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo narys nebūtų laikomas nepriekaištingos reputacijos, atsirado iki šio įstatymo įsigaliojimo, išskyrus atvejus, kai įsiteisėja teismo nuosprendis, kuriuo Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo narys buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo. Šiuo atveju Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo narys, patvirtintas iki šio įstatymo įsigaliojimo, iš pareigų atleidžiamas pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusį Lietuvos kultūros tarybos įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 5 punktą.

5. Šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje išdėstyto Lietuvos kultūros tarybos įstatymo 10 straipsnio 4 dalis netaikoma Lietuvos kultūros tarybos ekspertams, atrinktiems iki šio įstatymo įsigaliojimo, jeigu Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytos sąlygos, dėl kurių Lietuvos kultūros tarybos ekspertai nebūtų laikomi nepriekaištingos reputacijos, atsirado iki šio įstatymo įsigaliojimo.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas