LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

II (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 82

STENOGRAMA

 

2017 m. birželio 22 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. BAŠKIENĖ
ir Seimo
Pirmininko pavaduotoja I. DEGUTIENĖ

 

 


 

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF*). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, pra­de­da­me va­ka­ri­nį mū­sų po­sė­dį. Pra­šo­me re­gist­ruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo 68 Sei­mo na­riai.

 

15.00 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-198 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-711 (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, iš ry­ti­nio po­sė­džio mums li­ko pro­ce­dū­ri­nis klau­si­mas, dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-711 mums rei­kė­jo pa­skir­ti ki­tą ko­mi­te­tą, nes Sei­mas ap­si­spren­dė ne­pri­tar­ti siū­ly­mui at­mes­ti. Yra gau­tas pa­siū­ly­mas ki­tu ko­mi­te­tu pa­skir­ti Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tą. Ar ga­li­me su­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Dė­ko­ju.

Pir­mi­nin­kas siū­lo da­ry­ti šio įsta­ty­mo svars­ty­mo ir pri­ėmi­mo sku­bą. Ga­li­me pri­tar­ti? Dėko­ju.

 

15.01 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų tin­klo op­ti­mi­za­vi­mo pla­no pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-717(2) (svars­ty­mas)

 

Skel­biu ki­tą mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų tin­klo op­ti­mi­za­vi­mo pla­no pa­tvir­ti­ni­mo“ projektas Nr. XIIIP-717(2). Pra­ne­šė­jas – Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas E. Jo­vai­ša. Pra­šau, ger­bia­ma­sis ko­le­ga, pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas svars­tė nutarimo „Dėl Vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų tin­klo op­ti­mi­za­vi­mo pla­no pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tą ir pri­ėjo iš­va­dą, kad ben­drai iš­va­dai ga­li­ma pri­tar­ti ši­taip: už – 8, prieš – 1, su­si­lai­kė 1. Tai­gi ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma ši­tas nu­ta­ri­mas ko­mi­te­te yra pa­lai­min­tas. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Skel­bia­me dis­ku­si­ją. Už­si­ra­šė iš­ties daug ko­le­gų kal­bė­ti. Pir­mą­jį kvie­čiu G. Land­sber­gį kal­bė­ti Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos var­du. G. Land­sber­gio nė­ra. Dėl ve­di­mo tvar­kos – V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Dėl ve­di­mo tvar­kos. Aš no­riu pa­klaus­ti ger­bia­mo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko, ar 25 straips­nis yra iš­brauk­tas? Jis kon­so­li­duo­to­je ver­si­jo­je yra, o, ma­no ži­nio­mis, va­kar jis ben­dru su­ta­ri­mu bu­vo iš­brauk­tas iš ben­dro nu­ta­ri­mo pro­jek­to.

PIRMININKĖ. Taip, su­teik­siu ga­li­my­bę, kad ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas at­sa­ky­tų į jū­sų klau­si­mą.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Taip, jis yra, bet aš pa­aiš­kin­siu sa­lė­je, kad jis iš tik­rų­jų iš­brauk­tas, te­nai tech­ni­nė klai­da.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Bet jis yra, mes už jį tu­ri­me bal­suo­ti.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Mes ga­lė­si­me ap­si­spręs­ti sa­lė­je, aš pa­sa­ky­siu ko­mi­te­to nuo­mo­nę ir tie­siog ne­bal­suo­si­me ar­ba bal­suo­si­me. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Kai svars­ty­si­me straips­nius, tai ir pri­im­si­me spren­di­mus.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Mes pa­si­tik­ri­no­me ir au­diog­ra­mą, vis­kas ge­rai, ko­mi­te­tas yra… iš­im­ti ir dar kar­tą iš­im­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar G. Land­sber­gis pa­si­ruo­šęs ir ga­li frak­ci­jos var­du da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je? Taip, pra­šom, jums septynios mi­nu­tės.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). O dėl ve­di­mo tvar­kos ga­li­ma, pir­mi­nin­ke?

PIRMININKĖ. Dėl ve­di­mo tvar­kos – A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ka­dan­gi iš tik­rų­jų yra svars­to­mas la­bai rim­tas klau­si­mas ir, sa­ky­čiau, pa­si­da­ręs ga­nė­ti­nai su­vel­tas, už­si­ra­šė kal­bė­ti daug Sei­mo na­rių, ma­nau, kad tai yra dis­ku­si­ja, ku­rio­je ver­ta su­teik­ti ga­li­my­bę vi­siems pa­si­sa­ky­ti. Aš siū­lau da­bar taip ir nu­ma­ty­ti, kad bus leis­ta vi­siems pa­si­sa­ky­ti, ne­pai­sant to, kad tai gal­būt vir­šys dar­bo­tvarkėje da­bar nu­ma­ty­tą lai­ką.

PIRMININKĖ. Ačiū už jū­sų pa­sta­bą. Kai baig­sis dar­bo­tvarkėje nu­ma­ty­tas lai­kas, ma­ty­si­me, kiek ko­le­gų yra pa­si­sa­kę, mes pri­im­si­me spren­di­mą, kiek lai­ko pra­tęs­ti dis­ku­si­ją. Ger­bia­mas Gab­rie­liau Land­sber­gi, jums 7 mi­nu­tės.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, tai tur­būt vie­nas iš svar­biau­sių ir dau­giau­siai dė­me­sio su­lau­kęs klau­si­mas šio­je se­si­jo­je. Tie­są sa­kant, aš bu­vau nu­ste­bin­tas, kai prieš ke­le­tą die­nų kal­bė­jau­si su Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vais, ku­rie ne­ži­no­jo, kad Sei­mo nu­ta­ri­mas tė­ra re­ko­men­da­ci­nio po­bū­džio do­ku­men­tas. Tie­są sa­kant, kad ir ką mes pri­im­tu­me šian­dien, kad ir kas tai bū­tų, tik­ro­ji ko­va dėl uni­ver­si­te­tų tin­klo op­ti­mi­za­vi­mo vyks dar at­ei­ty­je. Sei­mas šian­dien ir ko­mi­te­tas kiek anks­čiau… mū­sų ko­le­gos, vi­sa ko­va, ku­ri vy­ko, tie­są sa­kant, di­de­le da­li­mi bu­vo be­pras­mė.

Kas man yra liūd­niau­sia, aš ga­liu pa­sa­ky­ti la­bai at­vi­rai. Kai bu­vo at­neš­tas pir­ma­sis Vy­riau­sy­bės pla­nas, dar­bo gru­pės pa­reng­tas pla­nas dėl uni­ver­si­te­tų tin­klo op­ti­mi­za­vi­mo, mes net­gi bu­vo­me daug kri­ti­kuo­ja­mi, kad opo­zi­ci­ja jam pri­ta­ria. Kaip opo­zi­ci­ja mes ne­ra­do­me la­bai daug ar­gu­men­tų, ku­riais ga­lė­tu­me pa­neig­ti to­kio pla­no svar­bą ir pa­si­rink­tą kryp­tį. Ta­čiau no­rint to­kį pla­ną įgy­ven­din­ti, rei­kė­jo po­li­ti­nio stu­bu­ro, rei­kė­jo apgin­ti tą pla­ną, rei­kė­jo ap­gin­ti jį vi­suo­me­nės aky­se, rei­kė­jo ap­gin­ti jį prieš uni­ver­si­te­tus, ypač prieš kai ku­riuos Sei­mo na­rius, ku­rie tą pla­ną no­rė­jo per­ra­šy­ti pa­gal sa­ve.

Šian­dien aš ga­liu kon­sta­tuo­ti, kad tai ne­pa­vy­ko. Mi­nist­rė ne­su­ge­bė­jo apgin­ti pla­no, prem­je­ras dėl ne­ži­no­mų prie­žas­čių ne­su­ge­bė­jo to pla­no ap­gin­ti. Ger­bia­mi ko­le­gos, ypač krei­piuo­si į Vals­tie­čių frak­ci­ją. Per­skai­ty­ki­te įdė­miai, la­bai la­bai ati­džiai tai, kas yra pa­ra­šy­ta teks­te. Šian­dien pa­gal tą teks­tą, už ku­rį bal­suo­si­me, ga­li­ma iš prin­ci­po iš­sau­go­ti esa­mą si­tu­a­ci­ją ir pa­sa­ky­ti, kad mes įvyk­dė­me re­for­mą.

Šiau­liuo­se tu­ri bū­ti iš­sau­go­tas uni­ver­si­te­ti­nis moks­lo cen­tras. Da­bar pa­mė­gin­ki­me pa­si­gin­čy­ti. Ar Šiau­lių uni­ver­si­te­tas ga­li bū­ti trak­tuo­ja­mas kaip uni­ver­si­te­ti­nis moks­lo cen­tras, ar ne? Ma­no su­pra­ti­mu, ga­li. Va­di­na­si, iš prin­ci­po mes siun­čia­me ži­nią, kad šian­dien Sei­mas pa­sa­kys, kad fak­tiš­kai ga­li­ma ne­keis­ti nie­ko. Jei­gu mes pa­žiū­rė­tu­me da­bar į uni­ver­si­te­tų re­ak­ci­ją, vi­siems tin­ka – pra­de­dant Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tu, P. Bar­šaus­kui tin­ka, VDU tin­ka, Vil­niaus uni­ver­si­te­tui tin­ka, Šiau­liams tin­ka. Vi­siems tin­ka. Ko­dėl? At­sa­ky­ki­te man į klau­si­mą. To­dėl, kad ten nie­ko nė­ra pa­ra­šy­ta. Ga­li­ma ne­si­jung­ti, nie­ko ne­keis­ti ir tu­rė­ti ly­giai tą pa­tį pla­ną ir ly­giai tą pa­čią si­tu­a­ci­ją, ku­ri yra šian­dien. Ži­no­te, ko man la­biau­siai gai­la, kad šio­je si­tu­a­ci­jo­je kas nu­ken­čia? Vie­ni sa­kys, kad nu­ken­čia gal aka­de­mi­kai, gal­būt ben­druo­me­nė ir t. t. Šian­dien mes ne­siun­čia­me stu­den­tams jo­kios ži­nios, kas jų lau­kia.

Aš pa­skai­čiau pas­ku­ti­nio pus­me­čio švie­ti­mo mi­nist­rės pa­reiš­ki­mus skir­tin­guo­se uni­ver­si­te­tuo­se. Va­sa­rio mė­ne­sį mi­nist­rė, bū­da­ma Šiau­lių uni­ver­si­te­te, pa­sa­kė stu­den­tams: bū­ki­te ra­mūs, sto­ki­te į Šiau­lių uni­ver­si­te­tą. Tei­sin­gai! Sto­ki­te ir į Spor­to uni­ver­si­te­tą, sto­ki­te į Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tą, sto­ki­te į Edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tą, į vi­sus sto­ki­te, nes nie­kas nie­ko ne­da­rys, nes jei­gu bū­tų po­li­ti­nė va­lia ir aiš­kus sig­na­las, tai ji ir bū­tų iš­sa­ky­ta, ji bū­tų pa­ra­šy­ta, bet to nė­ra.

Šian­dien mes vi­sus tuos, ku­rie no­ri ži­no­ti, kur jiems sto­ti, vi­sus tuos, ku­rie pla­nuo­ja sa­vo at­ei­tį tru­pu­tį dau­giau ne­gu iki se­si­jos pa­bai­gos, pa­lie­ka­me ne­ži­nio­je. Mes ne­ži­no­me, ką ši­ta Vy­riau­sy­bė da­rys, mes ne­ži­no­me, ką Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas da­rys. Vi­sa tai yra skir­tin­gų in­te­re­sų iš­plau­tas do­ku­men­tas. Dėl to yra la­bai gai­la. Tai yra dar vie­na ne­pa­vy­ku­si re­for­ma. Aš iš tik­rų­jų la­bai no­rė­jau ir la­bai kvie­čiau švie­ti­mo mi­nist­rę ir prem­je­rą iš­sa­ky­ti ir ga­lų ga­le at­si­sto­ti ir ap­gin­ti sa­vo do­ku­men­tą, ap­gin­ti sa­vo po­zi­ci­ją, tą, ku­rią jie at­ne­šė. Šian­dien opo­zi­ci­ja yra tik­rai keis­to­je si­tu­a­ci­jo­je, kai ji gi­na Vy­riau­sy­bę la­biau ne­gu jos pa­čios Sei­mo na­riai, ne­gu jos pa­čios ko­mi­te­tų va­do­vai. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Frak­ci­jos var­du kvie­čiu A. But­ke­vi­čių.

A. BUTKEVIČIUS (LSDPF). Ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, pir­miau­sia džiau­giuo­si, kad vis dėl­to mes Sei­me pra­dė­jo­me kal­bė­ti apie vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų tin­klo op­ti­mi­za­vi­mą. No­riu vie­ną pa­sta­bą pa­sa­ky­ti, ką pas­ta­ruo­ju me­tu gir­dė­jau švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rės pa­si­sa­ky­me, tai, kad ši­ta Vy­riau­sy­bė per to­kį trum­pą lai­ką lyg ir pa­ren­gė pro­gra­mą, at­li­ko ana­li­ti­nį dar­bą, at­li­ko stu­di­jų pro­gra­mų ver­ti­ni­mą ir t. t. Tai tru­pu­tį yra ne­są­ži­nin­ga.

Ši­tas dar­bas bu­vo pra­dė­tas da­ry­ti tik­riau­siai prieš tre­jus me­tus, ir da­bar­ti­nė mi­nist­rė, ku­ri va­do­va­vo MOSTAI, tai tik­rai ren­giant pro­gra­mą, kaip bū­tų ga­li­ma op­ti­mi­zuo­ti vals­ty­bi­nius uni­ver­si­te­tus ar­ba op­ti­mi­zuo­ti vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų tin­klą… tas bu­vo už­baig­ta pra­ei­tų me­tų gruo­džio 5 die­ną. Ge­rai kad tas tęs­ti­nu­mas iš­li­ko, jis yra rei­ka­lin­gas. Aš ma­nau, kad bu­vo ženg­tas pir­mas žings­nis. Iš da­lies tas pir­mas žings­nis, kal­bant apie pir­mą­jį pro­jek­tą, bu­vo ri­zi­kin­gas tuo, kad ne­bu­vo pa­teik­tas pa­pras­čiau­siai to am­bi­cin­go, pa­sa­ky­čiau, ra­di­ka­laus tin­klo op­ti­mi­za­vi­mo pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas. Mes ne­ma­tė­me įgy­ven­di­ni­mo tu­ri­nio. Mes pui­kiai ži­no­me, kad nė­ra taip pa­pras­ta, jei­gu mes no­ri­me Vil­niaus ir Kau­no mies­tuo­se grei­tai tu­rė­ti po vie­ną uni­ver­si­te­tą.

Mie­lie­ji, ko­dėl aš da­rau to­kią iš­va­dą ir ko­dėl taip kal­bu? Pa­žiū­rė­ki­me, ka­da bu­vo pri­im­tas spren­di­mas su­jung­ti LSMU, t. y. Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lo uni­ver­si­te­tą, su Ve­te­ri­na­ri­jos aka­de­mi­ja. Spren­di­mas tik­riau­siai bu­vo pri­im­tas prieš še­še­rius ar sep­ty­ne­rius me­tus. Ka­da aš pa­klau­siau ir bu­vu­sio Ve­te­ri­na­ri­jos aka­de­mi­jos rek­to­riaus, ir da­bar­ti­nio LSMU rek­to­riaus, ar jau pro­ce­sas yra už­baig­tas iki ga­lo tų dvie­jų uni­ver­si­te­tų su­jun­gi­mo, bu­vo pa­sa­ky­ta: de­ja, dar nė­ra už­baig­ta. Aš ma­nau, kad da­bar­ti­nis spren­di­mas, ku­ris yra pa­teik­tas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tui, yra tei­sin­gas. Re­for­ma tu­ri bū­ti da­ro­ma ar­ba eta­pais. Tai yra vie­nas tiks­las.

Ant­ras tiks­las yra tas, kad aka­de­mi­nė ben­druo­me­nė tu­ri da­ly­vau­ti tą re­for­mą įgy­ven­di­nant.

Tre­čias da­ly­kas, kad mes tu­ri­me kal­bė­ti apie stu­di­jų pro­gra­mų skai­čiaus su­ma­ži­ni­mą. Kaž­ka­da uni­ver­si­te­tai no­rė­jo la­bai di­de­lės au­to­no­mi­jos ir pa­tys pra­dė­jo kur­ti stu­di­jų pro­gra­mas. Da­bar stu­di­jų pro­gra­mų skai­čius Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se yra pats di­džiau­sias, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis Eu­ro­pos vals­ty­bė­mis. Tos stu­di­jų pro­gra­mos pa­si­da­rė la­bai smul­kios, tiks­las, kad bū­tų ga­li­ma pri­trauk­ti po ke­lis stu­den­tus į at­ski­ras pro­gra­mas. Čia yra klau­si­mas, kad iš kar­to mes su­si­du­ria­me su uni­ver­si­te­tų fi­nan­sa­vi­mu, su dar­bo už­mo­kes­čiu pro­fe­so­riams, do­cen­tams, lek­to­riams ir ki­tiems dar­buo­to­jams, ku­rie dir­ba uni­ver­si­te­tuo­se. Pra­si­dė­jo pi­ni­gų iš­skai­dy­mas, kai stu­den­tų gru­pė­se yra po ke­tu­ris, pen­kis, o fi­nan­si­nin­kai skai­čiuo­ja, kad vie­no­je gru­pė­je tu­ri bū­ti ma­žiau­siai 15, o vi­du­ti­niš­kai 20 stu­den­tų. Vi­są lai­ką yra skai­čiuo­ja­ma pa­gal vi­dur­kį, kad bus gru­pė­se 20 stu­den­tų.

Ne­kal­bu apie tai, kad kai ku­riuo­se uni­ver­si­te­tuo­se mes tik­rai pa­si­ge­do­me, kad tos stu­di­jų pro­gra­mos bū­tų ko­ky­biš­kos. Apie ko­ky­bę pas­ta­ruo­ju me­tu ir­gi pra­dė­ta ak­ty­viai kal­bė­ti. Aiš­ku, yra la­bai gai­la, kai mes kal­ba­me apie du uni­ver­si­te­tus – Klai­pė­dos ir Šiau­lių, kad jie tu­rė­tų jung­tis prie ki­tų uni­ver­si­te­tų. Čia aš no­riu pa­sa­ky­ti pa­vyz­dį kal­bėdamas apie Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tą.

Mie­lie­ji, aš kaž­ka­da tie­siai pa­sa­kiau Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to ben­druo­me­nei ir va­do­vy­bei: tik jūs esa­te kal­ti, kad Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas su­si­dū­rė su di­džiu­lė­mis fi­nan­si­nė­mis pro­ble­mo­mis ir su įvai­rio­mis ki­to­mis pro­ble­mo­mis dėl blo­gos uni­ver­si­te­to va­dy­bos. Jei­gu pra­ei­to­ji Vy­riau­sy­bė ne­bū­tų Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tui fi­nan­siš­kai pa­dė­ju­si, aš jums šian­dien la­bai at­sa­kin­gai pa­sa­kau – uni­ver­si­te­tas jau bū­tų ban­kru­ta­vęs. Ka­da bu­vo pa­klaus­ta, kur yra jū­sų aiš­ki stra­te­gi­ja, vi­zi­ja, ku­rią ma­ty­tų ir stu­den­tai, ir aka­de­mi­nė ben­druo­me­nė, dės­ty­to­jai ir tie moks­lei­viai, ku­rie ren­gia­si sto­ti į ši­tą uni­ver­si­te­tą…

Ko­dėl aš iš­sky­riau ši­tą uni­ver­si­te­tą? To­dėl, kad ši­tas uni­ver­si­te­tas tu­ri vi­sas ga­li­my­bes reng­ti iš­skir­ti­nius spe­cia­lis­tus, ku­rie su­si­ję su jū­ri­niu moks­lu, ku­rie su­si­ję su jū­ri­nė­mis spe­cia­ly­bė­mis, su uos­to ap­tar­na­vi­mu, su eks­pe­di­ci­nė­mis kom­pa­ni­jo­mis, su trans­por­to lo­gis­ti­ka, su ben­dro­vė­mis, ku­rios dir­ba jū­rų uos­te, taip pat su ener­ge­ti­kos sek­to­riu­mi, ku­ris ir­gi ta­me re­gio­ne yra iš­vys­ty­tas. Taip pat tam re­gio­nui rei­kia ir kul­tū­ros, ir me­no spe­cia­lis­tų. Pa­pras­čiau­siai tai blo­gas pla­na­vi­mas, blo­gas ad­mi­nist­ra­vi­mas ir blo­ga rin­ko­da­ros pro­gra­ma, ku­ri tu­rė­jo bū­ti sklei­džia­ma ne tik Lie­tu­vo­je, bet ji tu­rė­jo bū­ti pri­sta­to­ma ir ki­to­se už­sie­nio vals­ty­bė­se, nes tų spe­cia­lis­tų, ku­riuos ren­gia ma­no mi­nė­ti ki­ti uni­ver­si­te­tai, nė­ra per daug, o Klai­pė­dos yra la­bai ge­ra re­gio­ni­nė si­tu­a­ci­ja, kur ga­li moks­lą su­de­rin­ti su prak­ti­ka.

Moks­lų slė­nis, ku­ris ir­gi jau ar­ti­miau­siu me­tu bus baig­tas, taip pat ga­li kur­ti klas­te­ri­nę sis­te­mą, ką yra pa­da­ręs Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas su LSMU ir kas yra pa­da­ry­ta Vil­niu­je. Ne uni­ver­si­te­to dy­dis vi­sa tai le­mia. Vil­niaus uni­ver­si­te­tas pa­sau­ly­je yra lai­ko­mas tarp di­džių­jų uni­ver­si­te­tų gru­pės, bet jei­gu pa­žiū­rė­si­me Tar­tu uni­ver­si­te­tą, ku­ris yra ma­žes­nis, jis šim­tu po­zi­ci­jų len­kia Vil­niaus uni­ver­si­te­tą.

Baig­da­mas no­riu pa­sa­ky­ti – stu­di­jų pro­gra­mų skai­čiaus ma­ži­ni­mas, orien­ta­vi­ma­sis į stu­di­jų pro­gra­mų ko­ky­bę, į dės­ty­mo ko­ky­bę, į ge­rą va­dy­bą ir di­džiu­lė at­sa­ko­my­bė ren­giant stu­den­tus ir pla­nuo­jant vi­sa tai, ir žvelgiant į at­ei­tį. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Gu­mu­liaus­kas – dėl ve­di­mo tvar­kos.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Aš la­bai at­si­pra­šau. Aš tu­rė­jau kal­bė­ti frak­ci­jos var­du, bet pa­da­riau klai­dą – už­si­ra­šiau kaip…

PIRMININKĖ. Jūs no­ri­te kal­bė­ti frak­ci­jos var­du ir frak­ci­ja su tuo su­tin­ka. Ta­da Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos var­du kvie­čia­mas A. Gu­mu­liaus­kas. Ruo­šia­si A. Ar­monai­tė.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas kar­tu su Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja pu­sę me­tų dir­bo bū­tent šio pro­jek­to sri­ty­je. Tai yra mū­sų ben­dro dar­bo re­zul­ta­tas, to­dėl aš ne­ma­ny­čiau, kad de­ra kal­bė­ti, kad šis pa­teik­tas va­rian­tas vi­siš­kai iš­krei­pia Vy­riau­sy­bės pa­teik­tą va­rian­tą. Iš tik­rų­jų re­for­mos, ga­li­ma su­tik­ti, pra­si­dė­jo jau šiek tiek anks­čiau. Tai Svei­ka­tos uni­ver­si­te­to ir Ve­te­ri­na­ri­jos aka­de­mi­jos su­si­jun­gi­mas, LEU ir VDU de­ry­bos, ku­rios bai­gė­si su­si­ta­ri­mu. Tai­gi mes pa­ma­tė­me, kad uni­ver­si­te­tų aka­de­mi­nė ben­druo­me­nė iš tik­rų­jų yra pa­si­ren­gu­si po­ky­čiams, pa­si­ren­gu­si ge­rin­ti aukš­to­jo moks­lo ko­ky­bę. To­dėl iš tik­rų­jų šis pla­nas bu­vo ren­gia­mas la­bai kruopš­čiai. Mes su­si­ti­ki­nė­jo­me su vi­sų aukš­tų­jų mo­kyk­lų ben­druo­me­nė­mis, ta­rė­mės. Ma­nau, kad mums pa­vy­ko įgy­ven­din­ti op­ti­ma­lų va­rian­tą. Čia prieš ma­ne kal­bė­ję mi­nė­jo Šiau­lių uni­ver­si­te­tą. Aš tu­riu pa­sa­ky­ti, kad ir pa­čia­me Šiau­lių uni­ver­si­te­te žmo­nės, ben­druo­me­nė su­pra­to, kad iš tik­rų­jų rei­kia jung­tis, nes ki­taip pa­vie­niui sun­ku iš­lai­ky­ti ko­ky­bę ir vi­sas stu­di­jų pro­gra­mas. Tad aš ma­nau, kad svar­biau­sia, kad mes kon­sta­tuo­ja­me, kad tiek Šiau­liuo­se, tiek Klai­pė­do­je uni­ver­si­te­ti­niai cen­trai pri­va­lo iš­lik­ti.

Ko­kia bus kon­fi­gū­ra­ci­ja, sun­ku pa­sa­ky­ti. Tai yra de­ry­bų klau­si­mai. Mes vi­si ži­no­me, kad uni­ver­si­te­tai tu­ri au­to­no­mi­ją, to­dėl griež­tai nu­ro­dy­ti, kad vie­nas jung­sis su tuo, o ki­tas su tuo, mes tik­rai ne­ga­li­me. To­dėl mes sa­ko­me ben­druo­me­nei: ro­dy­ki­te ini­cia­ty­vą, de­rė­ki­tės, kal­bė­ki­te ir gal­būt pa­siek­si­me op­ti­ma­lų re­zul­ta­tą.

Dėl Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to. Dar pa­va­sa­rį mums te­ko kal­bė­tis ir bu­vo kal­ba­ma apie jū­ri­nių spe­cia­ly­bių iš­plė­ti­mą. De­ja, kaž­kaip Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas min­dži­ka­vo ir ko­kių nors kon­kre­tes­nių re­zul­ta­tų mes ne­iš­vy­do­me, bet mes ti­ki­me, kad Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas tik­rai yra pa­jė­gus teik­ti jū­ri­nes spe­cia­ly­bes ir iš tik­rų­jų iš­lik­ti uni­ver­si­te­tu. Vis­kas, be abe­jo­nės, pri­klau­so nuo uos­ta­mies­čio uni­ver­si­te­to ben­druo­me­nės. Aš ma­nau, kad kai ku­riuos re­for­mos da­ly­vius gal­būt su­vi­lio­jo ski­ria­mi di­de­li pi­ni­gai ir gal­būt kai kas el­gia­si ne­la­bai są­ži­nin­gai. Ta­čiau vis dėl­to rei­kia pa­sa­ky­ti, kad va­kar Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu vi­si rek­to­riai pri­pa­ži­no ar­ba jiems at­sto­vau­jan­tys as­me­nys pri­pa­ži­no, kad re­for­ma bū­ti­na ir kad iš tik­rų­jų vyk­sta dis­ku­si­jos. Ma­nau, kad tų dis­ku­si­jų re­zul­ta­tas bus grei­tai, nes numaty­ta da­ta iki gruo­džio 1 die­nos.

To­dėl aš ma­nau, kad tas pir­ma­sis Vy­riau­sy­bės pla­nas, ku­ris bu­vo gan kie­to­kas pla­nas, ir gal­būt kai ku­rios aukš­to­sios mo­kyk­los tei­gė, kad pa­žei­džia­mos aukš­tų­jų mo­kyk­lų au­to­no­mi­nės tei­sės, pri­ver­tė aukš­tą­sias mo­kyk­las kal­bė­tis tar­pu­sa­vy­je ir ieš­ko­ti op­ti­ma­laus va­rian­to. Vi­siš­kai su­tin­ku, kad 1 700 stu­di­jų pro­gra­mų tai yra to­kia be­ga­ly­bė, ku­ri Lie­tu­vai vi­siš­kai ne­rei­ka­lin­ga.

Aš tu­riu pa­sa­ky­ti vie­ną įdo­mų da­ly­ką, ku­rio, be­je, nie­kas ne­ak­cen­tuo­ja. Jei­gu mes tu­ri­me Vil­niaus uni­ver­si­te­tą, ku­ris pa­ten­ka į pa­sau­lio pen­ki­šim­tu­ką, tai jūs man pa­ro­dy­ki­te stu­di­jų pro­gra­mas, ku­rios pa­ten­ka į pa­sau­lio du­šim­tu­ką. De­ja, to­kių, ma­no ži­nio­mis, nė­ra. To­dėl bū­tent stu­di­jų pro­gra­mų jun­gi­mas, moks­li­nin­kų ir dės­ty­to­jų jė­gų su­tel­ki­mas, ma­nau, ir bus po­stū­mis stu­di­jų pro­gra­moms pa­tek­ti tarp tų dvie­jų šim­tų.

Olan­di­jo­je yra Lei­de­no uni­ver­si­te­tas, jis tik­rai yra ne­di­de­lis. Bet aš pa­si­do­mė­jau, is­to­ri­jos pro­gra­ma, ku­ri ma­ne la­bai do­mi­na, yra ge­riau­sia Eu­ro­po­je ir pa­sau­ly­je ket­vir­ta Lei­de­no uni­ver­si­te­to. Ką jie ten da­ro? Jie spe­cia­li­zuo­ja­si emig­ra­ci­jos is­to­ri­jo­je. Šian­dien ši­ta te­ma yra, kaip sa­ko­ma, ant ban­gos ir į Lei­de­no uni­ver­si­te­tą va­žiuo­ja mū­sų uni­ver­si­te­tų at­sto­vai įgy­ti pa­tir­ties. Bū­tent įgy­ti pa­tir­ties, kaip or­ga­ni­zuo­ti stu­di­jų pro­gra­mas. Ma­nau, kad ši­tas pla­nas tik­rai pa­si­tar­naus stu­di­jų pro­gra­mų su­stip­ri­ni­mui ir jų iš­gar­si­ni­mui pa­sau­ly­je. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu A. Ar­mo­nai­tę. Pra­šau. Jūs sa­vo var­du ar frak­ci­jos? (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šau, sep­ty­nios mi­nu­tės.

A. ARMONAITĖ (LSF). Svei­ki. Iš­ties į dis­ku­si­ją dėl aukš­to­jo moks­lo per­tvar­kos mes ga­li­me žiū­rė­ti dve­jo­pai. Vie­na ver­tus, la­bai ge­rai, kad mes pa­ga­liau kal­ba­me, kaip efek­ty­viai pa­nau­do­ti aukš­to­jo moks­lo re­sur­sus ir kaip juos su­telk­ti ten, kur jų la­biau­siai rei­kia. Pa­ga­liau, pa­ga­liau mes tu­ri­me la­bai kon­kre­tų Vy­riau­sy­bės ir Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­mą, ku­rį čia ir ap­ta­ria­me.

Da­bar kas yra la­bai blo­gai? Tai, kad vis­kas vyks­ta lė­tai ir cha­o­tiš­kai. Ne­įti­kė­ti­na yra tai, kad vals­tie­čių de­le­guo­tai švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rei jos pro­gra­mą įgy­ven­din­ti truk­do ne opo­zi­ci­ja, ne kas ki­tas, o šios val­dan­čio­sios dau­gu­mos Sei­mo na­riai. Gir­dė­ti nuo­mo­nių, kad rei­kia leis­ti uni­ver­si­te­tams, aukš­tų­jų ben­druo­me­nėms pa­čioms spręs­ti ir jung­tis.

Ta­čiau, mie­lie­ji, kas truk­dė jung­tis šiuos de­šimt­me­čius, kas truk­dė jung­tis sa­va­ran­kiš­kai? Nie­kas ne­truk­dė. Ta­po aki­vaiz­du, kad kol ne­duo­tas to­nas per­tvar­kai, tol uni­ver­si­te­tai apie jun­gi­mą­si ma­žai te­su­si­mąs­tys. Kai ku­rių uni­ver­si­te­tų no­men­kla­tū­ros ir no­men­kla­tū­rė­lės kai ku­rių Sei­mo na­rių ran­ko­mis tam­po aukš­to­jo moks­lo pa­klo­dę į skir­tin­gas pu­ses, kas dau­giau re­sur­sų lai­mės iš to, kas dau­giau pa­sta­tų gaus, kam pa­vyks pri­trauk­ti dau­giau op­ti­mi­za­vi­mui skir­tų lė­šų. O kuo vis­kas baig­sis, ne­aiš­ku.

Vie­nas da­ly­kas kol kas tik­rai aiš­kus – tai, kad Lie­tu­va iki šiol ne­tu­ri pa­sau­ly­je kon­ku­ren­cin­go aukš­to­jo moks­lo. Šiuo me­tu, kai vyks­ta ši dis­ku­si­ja, šim­tai ir tūks­tan­čiai Lie­tu­vos mok­s­lei­vių, šim­tai abi­tu­rien­tų, per­spek­ty­vių stu­den­tų nar­šo Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ir Olan­di­jos uni­ver­si­te­tų sve­tai­nes ir pla­nuo­ja sa­vo stu­di­jas ten, nes jie ne­ži­no, kaip at­ro­dys Lie­tu­vo­je aukš­ta­sis moks­las, ko­kia bus jo per­spek­ty­va, ne­ži­no, kas įvyks su aukš­to­jo moks­lo po­li­ti­ka Lie­tu­vo­je.

Uni­ver­si­te­tų skai­čiaus ma­ži­ni­mas iš­ties yra ge­ra prie­mo­nė su­tau­py­ti ir tai yra ge­ra prie­mo­nė at­lais­vin­ti dau­giau lė­šų ir ki­tų re­sur­sų, ku­riuos at­ei­ty­je bū­tų ga­li­ma in­ves­tuo­ti į stu­di­jų ko­ky­bę, moks­lo plėt­rą, dės­ty­to­jų at­ly­gi­ni­mus. Dėl to, aš ma­nau, nors ir gal kiek vė­ly­vas, bet Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­mas ben­drą­ja pras­me bu­vo ge­ras. Gai­la, kad Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­te Sei­me jis bu­vo iš­prie­var­tau­tas.

Mes iki šiol ne­ma­to­me vi­so vaiz­do. Mes kal­ba­me apie uni­ver­si­te­tų skai­čių, mes dis­ku­tuo­ja­me apie tai, kad ma­žes­ni mies­tai ga­li bū­ti nu­skriaus­ti ten už­da­rius aukš­tą­sias mo­kyk­las, ta­čiau ne­pa­mirš­ki­me, kad iš re­gio­nų švie­ti­mas ne­ga­li ding­ti. Čia ga­li ir tu­ri veik­ti tvir­tas, ge­ras, ko­ky­biš­kas pro­fe­si­nio moks­lo tin­klas, čia ga­li ir tu­ri veik­ti ko­le­gi­jos, ku­rios yra vis po­pu­lia­res­nės, čia tu­ri veik­ti Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tai, kad žmo­nės ga­lė­tų mo­ky­tis vi­są gy­ve­ni­mą. Tai­gi dėl to šis pla­nas ir apie tai Sei­mo ka­bi­ne­tuo­se, kaip ir apie ko­ky­bę bei stu­di­jų pri­ei­na­mu­mą, mes dar ne­kal­ba­me.

Uni­ver­si­te­tai, o tai yra stu­di­jos ir moks­las, tu­ri bū­ti vys­to­mi tiks­lin­gai ir efek­ty­viai. Stu­di­jos ir moks­las pir­miau­sia yra skir­ti ne pa­sta­tų iš­lai­ky­mui, ne įsi­dar­bi­ni­mui, ne no­men­kla­tū­roms, o mū­sų Lie­tu­vos pa­sie­ki­mams, pro­tui, in­te­lek­tui. Vi­so to au­gi­ni­mui mū­sų Lie­tu­vo­je. Tai­gi bai­ki­me tam­py­ti tas pa­klo­des vie­nas į ki­to pu­sę. Tiems jau­niems žmo­nėms, ku­rie šiuo me­tu nar­šo in­ter­ne­ti­nes už­sie­nio uni­ver­si­te­tų sve­tai­nes, rei­kia per­spek­ty­vos.

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, aš sa­vo kal­bą tu­riu baig­ti ra­šy­to­jo R. Gra­naus­ko ci­ta­ta, ku­ri čia la­bai tin­ka: „Pa­kel­ki­me akis nuo bliū­do, iš ku­rio val­go­me.“ Žiū­rė­ki­me pla­čiau, su­tei­ki­me Lie­tu­vos jau­ni­mui, Lie­tu­vos stu­di­joms ir moks­lui per­spek­ty­vą. Dė­ko­ju.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pa­si­nau­do­siu Sta­tu­to 105 straips­nio 2 da­li­mi. Nors už­si­ra­šė­me kal­bė­ti pa­gal už­si­ra­šy­mo ei­lę, po­sė­džio pir­mi­nin­kas ga­li šią ei­lę keis­ti. No­rė­da­ma, kad pa­kal­bė­tų vi­sų frak­ci­jų at­sto­vai, tik­riau­siai ne­su­pyk­si­te, da­bar pa­kvie­siu G. Ste­po­na­vi­čių, Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės at­sto­vą. Ir to­liau mes dirb­si­me taip pat pro­por­cin­gai pa­gal frak­ci­jų dy­dį, kad vi­sos frak­ci­jos ga­lė­tų pa­kal­bė­ti, jei­gu pra­tę­si­me tam nu­ma­ty­tą lai­ką.

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). La­bai ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, kaip ir dau­ge­lis, mes šio klau­si­mo svars­ty­mą pra­dė­jo­me ve­da­mi la­bai aukš­tos Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko ir mi­nist­rės su­kel­tos na­tos. Bu­vo pa­skelb­ta, kad Lie­tu­vo­je liks trys pen­ki uni­ver­si­te­tai, bu­vo įvar­din­ta, kas su kuo ir kaip tu­rės jung­tis.

La­bai su­pran­ta­ma prie­žas­tis, įskai­tant ir ma­ne, ne­ma­ža da­lis Sei­mo šian­dien esa­me šiek tiek su­glu­mę – mes svars­to­me jau daug že­mes­ne na­ta su­for­mu­luo­tą pla­ną ir su­vo­kia­me, kad tas aukš­tas lū­kes­tis pa­rei­ka­la­vo dau­gy­bės vi­sų aukš­tų­jų mo­kyk­lų ener­gi­jos, kiek čia va­lan­dų vi­si pra­lei­do­me ben­drau­da­mi, ra­min­da­mi, kiek čia su­kur­ta gy­ny­bi­nių pla­nų, kaip iš­lik­ti, kaip su kuo ma­žes­niais nuos­to­liais ju­dė­ti į ga­li­mus jun­gi­mu­sis. Na­tū­ra­lu, kad ne­iš­lai­kė, taip sa­kant, smū­gio Vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­ja ir pen­ki na­riai, įskai­tant Mi­nist­rą Pir­mi­nin­ką, pa­si­ra­šė po iš­ties to­kiu ga­na nu­as­me­nin­tu jun­gi­mo­si pla­nu, štai to­dėl šian­dien ir to dra­ma­tiz­mo šio­je sa­lė­je yra ge­ro­kai ma­žiau.

Taip, ga­lė­jo­me tu­rė­ti aiš­kes­nį ju­dė­ji­mą į prie­kį, ypač į si­ner­gi­ją ve­dan­tį jun­gi­mo­si pla­ną, kai stip­riau­sie­ji Vil­niaus ir Kau­no uni­ver­si­te­tai bū­tų da­vę to­ną. De­ja, to mes, ma­to­me iš šio nu­ta­ri­mo, pri­ima­mo nu­ta­ri­mo, ne­tu­rė­si­me, bet aš ko­mi­te­te, pa­sa­ky­siu tie­siai švie­siai, net ir dėl šio ge­ro­kai ma­žiau am­bi­cin­go va­rian­to bal­sa­vau už. Pa­sa­ky­siu ke­le­tą prie­žas­čių ko­dėl. Pa­grin­di­nė prie­žas­tis yra ta, kad, kaip Auš­ri­nė kal­bė­jo, tu­rė­tu­me su­ge­bė­ti pa­kel­ti akis nuo bliū­do ir pa­žvelg­ti, kas mū­sų lau­kia ar­ti­miau­sią pus­me­tį ar­ba me­tus. Po šio spren­di­mo pri­ėmi­mo mū­sų lau­kia ru­duo, kai sto­ji­mas, pri­ėmi­mas į aukš­tą­sias mo­kyk­las bus pa­žen­klin­tas daug griež­tes­nė­mis tai­syk­lė­mis. Pir­ma, mi­nist­rė jau yra pa­si­ra­šiu­si pir­mo­sios pa­ko­pos ba­ka­lau­ro stu­di­joms aukš­tes­nius rei­ka­la­vi­mus – mi­ni­ma­lus stu­den­tų skai­čius stu­di­jų pro­gra­moms. Tai pir­ma.

Pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį bu­vo pri­im­tas Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mas, ku­ris įtvir­ti­no va­di­na­mą­sias sto­ji­mo grin­dis, ar­ba mi­ni­ma­lų ba­lą, vals­ty­bi­niuo­se uni­ver­si­te­tuo­se jis yra net trys. Vėl­gi, tai reiš­kia, kad da­lis uni­ver­si­te­tų dar lie­ka už bor­to.

Tre­čias punk­tas yra tas, kad mes šį sto­ji­mą pa­si­tin­ka­me taip pat vis dar de­mo­gra­finėje duo­bė­je, ku­ri bus iki 2021 me­tų. Tai reiš­kia vėl maž­daug 5–7 tūkst. ma­žiau sto­jan­čių­jų, tiek ma­žiau bus abi­tu­rien­tų, tiek ir dar ban­dan­čių stu­di­juo­ti.

Ket­vir­tas da­ly­kas, nuo lie­pos 1 die­nos įsi­ga­lios stu­den­tų ir moks­lo veik­los su­sie­ji­mas su ūkio ir ad­mi­nist­ra­vi­mo lė­šo­mis. Ar Sei­mas tai pa­da­rys? Ži­nau, kad mi­nis­te­ri­ja bet ko­kiu at­ve­ju yra nu­si­tei­ku­si tai da­ry­ti.

Su­dė­jus vi­sus šiuos fak­to­rius, ne­iš­ven­gia­mai ru­de­nį mes, ne­da­ry­da­mi jo­kių spren­di­mų, ma­ty­si­me ne be­si­jun­gian­čias aukš­tą­sias mo­kyk­las, o iš­ties ke­tu­rias ar pen­kias uni­ver­si­te­ti­nes aukš­tą­sias griū­ties bū­se­nos. Štai kur klau­si­mas – pa­sa­ky­ti kaip. Yra da­lis pa­siū­ly­mų, aš ei­nu prie kon­teks­to, da­lis Sei­mo na­rių siū­lė: su­da­ry­ki­me nau­ją ko­mi­si­ją tam, kad ga­lė­tu­me svars­ty­ti iš nau­jo. Ne­są­mo­nė, ko­le­gos! Tai yra ne­at­sa­kin­gas po­žiū­ris, nes jis ve­da prie to, kad mes dar to­liau vil­kin­tu­me pro­ce­są. Tai bū­tų jau ke­lin­tas už­ėji­mas per pas­ta­rą­jį de­šimt­me­tį. Yra siū­ly­mų pa­pil­dy­ti šį pla­ną stu­di­jų pro­gra­mų op­ti­mi­za­vi­mo da­ly­kais, fi­nan­sa­vi­mo mo­de­liu, dau­gy­be ki­tų smul­kme­nų, ku­rie nė­ra su­si­ję su op­ti­mi­za­vi­mo pla­nu, tai ir­gi ap­sun­kin­tų kon­sen­su­so ieš­ko­ji­mą.

Ko­le­gos, žiū­rė­da­mi į prie­kį, kas mū­sų lau­kia, svars­tydami pa­tai­sas, su­si­ju­sias su šiuo nu­ta­ri­mu, su­pras­ki­me pa­pras­tą da­ly­ką: mū­sų at­sa­ko­my­bė yra to­kia, kad ru­de­nį dirb­tu­mė­me ne griū­ties su­val­dy­mo būk­lės są­ly­go­mis, o kad su ši­tuo pri­im­tu nu­ta­ri­mu, kad ir ma­žiau am­bi­cin­gu, duo­tu­me po­stū­mį aukš­to­sioms mo­kyk­loms jung­tis. Aš jums ga­liu už­lanks­ty­ti pirš­tus dėl ke­tu­rių vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų, kai spren­di­mai, ku­rie ne­iš­ven­gia­mai, ru­de­nį guls ant mū­sų sta­lo. Tai yra LEU, ku­ris bus skai­dy­mo bū­du vie­naip ar ki­taip iš­nyks­tan­tis iš že­mė­la­pio. Kau­ne, aš be­veik ne­abe­jo­ju, kad ASU ir Spor­to uni­ver­si­te­tas tu­rės da­ry­ti pa­na­šius žings­nius, jun­gda­mie­si prie stip­res­nio. Ly­giai taip pat, aš ma­nau, kad ir vie­no, bent jau vie­no re­gio­ni­nio uni­ver­si­te­to…

PIRMININKĖ. Jau lai­kas!

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). …la­bui tu­ri bū­ti spren­di­mai jung­tis prie stip­res­nio.

Baig­da­mas no­riu, ko­le­gos, pa­ra­gin­ti svars­tant pa­tai­sas su­pras­ti, kad yra pa­tai­sų, ku­rios da­ro ir šį nu­ta­ri­mą su kryp­ti­mi, su aiš­kiais kri­te­ri­jais, ir ve­da prie to, ko mes sie­kia­me, kad tai ne­bū­tų sa­vai­mi­nis cha­o­tiš­kas pro­ce­sas, o bent šiek tiek Sei­mo su­val­dy­tas. Kvie­čiu bū­tent sie­k­ti to kon­struk­ty­vu­mo svars­tant pa­siū­ly­mus, ku­rių tik­rai yra ne­ma­žai.

PIRMININKAS. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, dar kvie­čiu A. Ado­mė­ną, ku­ris su­spė­tų mū­sų nu­ma­ty­tu lai­ku kal­bė­ti dis­ku­si­jo­je.

Kol ei­na M. Ado­mė­nas, V. Kam­ble­vi­čius – re­pli­ką.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Mie­lie­ji ko­le­gos, iš tik­rų­jų kal­ba­me ir kar­to­ja­me. Su­ma­žin­ki­me kal­bė­ji­mo lai­ką ir dau­giau kal­bės, o da­bar kar­to­ja.

PIRMININKĖ. Taip, mes ap­si­sprę­si­me, nes tuoj ir baig­sis nu­ma­ty­tas lai­kas. Kal­ba M. Ado­mė­nas. Pra­šom.

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, kai bu­vęs prem­je­ras pra­de­da prie­kaiš­tau­ti da­bar­ti­nei Vy­riau­sy­bei dėl ne­ryž­tin­gų veiks­mų, prem­je­ras, pri­min­siu, ku­ris bu­vo pa­gar­sė­jęs dar­bo gru­pė­mis, ku­rios nie­ka­da ne­si­baig­da­vo, su­pran­ti, kad su re­for­ma nė­ra vis­kas vi­siš­kai ge­rai. Kad ji­nai yra pri­bren­du­si, man at­ro­do, įti­ki­nė­ti jū­sų ne­rei­kia ir nie­ko įti­ki­nė­ti ne­rei­kia. Prieš ke­le­tą mė­ne­sių iš tie­sų bu­vo to­kia vil­tin­ga ži­nia, kad, na, štai ga­lų ga­le, ga­lų ga­le bus po­li­ti­nė ma­sė va­lios at­lik­ti spren­di­mus, ku­rie jau dis­ku­tuo­ja­mi de­šimt­me­čius, iš tik­rų­jų įkur­ti po­rą stam­bių uni­ver­si­te­tų, kas bu­vo 2011 me­tų A. Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bės op­ti­mi­za­ci­jos pla­ne nu­ma­ty­ta, ir ga­lų ga­le bus įgy­ven­di­na­ma tai, ko, ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, mums ne­lei­do pa­da­ry­ti.

De­ja, iš to nu­ta­ri­mo, ku­rį mes šian­dien svars­to­me, il­gai bran­din­to, il­gai ne­šio­to, du mė­ne­sius eks­per­tai ana­li­za­vo, ieš­ko­jo stip­ry­bių, ieš­ko­jo op­ti­ma­lių jun­gi­mo­si spren­di­mų, iš vi­so to li­ko vie­nas sa­ki­nys – Vil­niu­je ir Kau­ne su­telk­ti po vie­ną kla­si­ki­nį pla­čios ap­im­ties ty­ri­mų uni­ver­si­te­tą, Vil­niu­je ir Kau­ne taip pat ga­li veik­ti pro­fi­li­niai tech­no­lo­gi­jos, svei­ka­tos moks­lų, me­nų uni­ver­si­te­tai. Vie­nas sa­ki­nys, tai yra ope­ra­ty­vi­nis vi­so nu­ta­ri­mo sa­ki­nys, ant ku­rio lai­ko­si vi­sa re­for­ma. Ką jis sa­ko? Jis nie­ko ne­sa­ko.

Jau ga­na daug ana­li­zuo­tas bu­vo po­li­ti­nės va­lios de­fi­ci­tas, kai iš eks­per­tų at­ėju­si la­bai aiš­ki vi­zi­ja Vy­riau­sy­bė­je bu­vo šiek tiek pa­tam­py­ta, bet dar at­pa­žįs­ta­ma, su at­pa­žįs­ta­mais bruo­žais at­ėjo į Sei­mą. Ir čia, Sei­me, ji bu­vo iš­kast­ruo­ta, nie­kaip ki­taip čia ne­pa­va­din­si. Li­ko tas vie­nas sa­ki­nys – vi­sas eks­per­tų dar­bas. Tą bu­vo ga­li­ma sės­ti ir sau­sio mė­ne­sį prem­je­rui, be jo­kio iš­anks­ti­nio pa­si­ren­gi­mo, pa­ra­šy­ti ant la­pe­lio, bū­tų tiek pat ver­tas kaip da­bar vi­sas tas dar­bas, ku­rio tu­ri­nys iš­brau­ky­tas, sce­na­ri­jai iš­brau­ky­ti. Aiš­ku, iš vi­so, kur mes ei­na­me, nė­ra, li­ko tas vie­nas tei­gi­nys, ku­ris ne­reiš­kia nie­ko. Ir tai yra pir­mas žings­nis. Jei­gu nė­ra po­li­ti­nės va­lios gin­ti sa­vo vi­zi­ją, to­liau bus sun­kiau, nu­ta­ri­mas – ne įsta­ty­mas, jį įgy­ven­din­ti tik­rai rei­kės po­li­ti­nės va­lios ir aiš­kių po­li­ti­nių spren­di­mų. Ar tu­rės tai Vy­riau­sy­bė, ku­ri net sa­vo vi­zi­jos Sei­me ap­gin­ti ne­pa­jė­gia, ne­ži­nau.

Ir yra už­ko­duo­ta po­ra la­bai blo­gų spren­di­mų. Pir­miau­sia dėl edu­ko­lo­gi­jos. Nie­ko ne­sa­ky­da­mi apie tai, kur tu­ri ei­ti edu­ko­lo­gi­ja, mes už­prog­ra­muo­ja­me, kad ji bus jun­gia­ma su Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tu, į Kau­ną ji per­kel­ta ne­bus, va­di­na­si, mo­ky­to­jų ren­gi­mas liks čia, tuo­se rū­muo­se, ir su au­to­no­mi­ja, ku­rią ža­da jun­gi­mo­si at­ve­ju da­bar­ti­nei ad­mi­nist­ra­ci­jai nau­jie­ji šei­mi­nin­kai. Ki­taip ta­riant, dėl edu­ko­lo­gi­jos vėl vis­kas pa­si­liks taip, kaip bu­vę, o tai yra sri­tis, ku­ri bū­ti­nai rei­ka­lin­ga, jei­gu no­ri­me mo­kyk­lą trauk­ti iš duo­bės. Edu­ko­lo­gi­ją rei­kia per­kel­ti ten, kur da­bar yra ko­ky­bė, kur yra srau­tai, ne lauk­ti, bet tie­siog ati­duo­ti ad­mi­nist­ruo­ti, kaip ir siū­lo­si, Vil­niaus uni­ver­si­te­tui.

Kau­no klau­si­mas. Ten ga­lė­tų bū­ti pui­kus, tik­rai pa­sau­li­nio ly­gio uni­ver­si­te­tas, bet to są­ly­ga yra, kad su­si­jung­tų VDU su KTU ir su LSMU, tik taip ga­li­ma su­kaup­ti rei­ka­lin­gą moks­li­nio po­ten­cia­lo ma­sę. Da­bar­ti­niu nu­ta­ri­mu yra už­prog­ra­muo­ta, kad tie trys uni­ver­si­te­tai liks at­vi­ri. Čia, de­ja, rek­to­ra­tų va­lia nu­ga­li na­cio­na­li­nį in­te­re­są, at­si­tin­ka taip, kad iš tie­sų įvyks­ta tam tik­ras uni­ver­si­te­tų pri­va­ti­za­vi­mas. Uni­ver­si­te­tų vaid­mens vals­ty­bė­je pri­va­ti­za­vi­mas, kur rek­to­riams pa­tin­ka, ten jie jun­gia­si, kur ne­pa­tin­ka, ne­si­jun­gia. Gal rei­kia ga­lų ga­le ban­dy­ti įdieg­ti tai, ko rei­kia vals­ty­bei, o ne kaip no­ri rek­to­ra­tai?

Mi­nist­rė pri­pa­ži­no, kad ne greit­ke­liu ke­liau­si­me, o plen­tu. Aš sa­ky­čiau, blo­giau – Vy­riau­sy­bė pa­lei­do ši­tą re­for­mą nu­ogą į brūz­gy­nus ir da­bar in­te­re­sų gru­puo­tės kaip no­rės, taip tą­sys. Iš tie­sų siū­ly­čiau pa­si­lik­ti prie Vy­riau­sy­bės teks­to. Dar ge­riau bū­tų grą­žin­ti eks­per­tų teks­tą, ku­rį jie at­ne­šė į Vy­riau­sy­bę. Ten bu­vo aiš­kus ma­ty­mas, ten bu­vo iš­dė­lio­ti žings­niai, kur mes ei­na­me. Šis vie­nas sa­ki­nys yra pa­sa­ky­mas, kad mes nie­ko ne­ži­no­me, ką no­ri­te, tą da­ry­ki­te. Tai yra aiš­kus sig­na­las uni­ver­si­te­tams, kad iš jų nei at­sa­ko­my­bės, nei rei­ka­lo keis­tis, nei rei­ka­la­vi­mo kur­ti ko­ky­bę va­lios pa­rei­ka­lau­ta ne­bus. Vėl įsi­jungs lo­bis­ti­niai me­cha­niz­mė­liai, vėl bus pa­sam­dy­tos vie­šų­jų ry­šių kom­pa­ni­jos už tuos la­bai ri­bo­tus moks­li­nin­kams ten­kan­čius pi­ni­gus ir bus iš­muš­tas fi­nan­sa­vi­mas, ko­kio rei­kia to­kiems pat ne­pa­si­kei­tu­siems uni­ver­si­te­tams. Na, gal po­ra, ku­rie jau tik­rai ne­ga­li iš­si­lai­ky­ti, bus pri­jung­ti, bet sva­jo­nė tu­rė­ti Lie­tu­vo­je du stip­rius pa­sau­li­nės kla­sės ar­ba tris stip­rius pa­sau­li­nės kla­sės uni­ver­si­te­tus, kai mes ne­ga­lė­tu­me džiaug­tis pa­te­kę į pen­ki­šim­tu­ką, bet ga­lė­tu­me džiaug­tis lai­ky­da­mie­si du­šim­tu­ko, de­ja, tols­ta.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju M. Ado­mė­nui. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, dis­ku­tuo­ti skir­tas lai­kas bai­gė­si, ką bu­vo­me nu­ta­rę. Bu­vo A. Ku­bi­liaus pa­siū­ly­mas ir mes dėl ši­to pa­siū­ly­mo ap­si­sprę­si­me, kiek dar lai­ko pra­tę­sia­me mū­sų dis­ku­si­jas. Ar yra pa­siū­ly­mas pra­tęs­ti, ar ne­pra­tęs­ti? (Bal­sai, triukš­mas sa­lė­je) Dėl ve­di­mo tvar­kos – A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke, aš pri­myg­ti­nai ra­gi­nu lai­ky­tis 108 straips­nio 6 ir 7 da­lių. Kaip yra su dis­ku­si­jo­mis? Aš są­mo­nin­gai jums pa­sa­kiau, kad siū­lau ap­ri­bo­ti dis­ku­tan­tų skai­čių tais, ku­rie yra už­si­ra­šę. Ki­taip sa­kant, tai yra 108 straips­nio 6 da­lis: „Sei­mas ga­li iš anks­to ap­ri­bo­ti ben­drą dis­ku­si­jų kiek­vie­nu klau­si­mu truk­mę ar­ba kal­bė­to­jų skai­čių.“ Jūs to ne­pa­da­rė­te. Da­bar ant­ras da­ly­kas. Aš sa­kau la­bai aiš­kiai, jei­gu dis­ku­si­ją nu­trauk­ti prieš­ta­rau­ja opo­zi­ci­nė frak­ci­ja, o mes taip ir da­ro­me, ir jos siū­ly­mą pa­re­mia treč­da­lis po­sė­dy­je da­ly­vau­jan­čių Sei­mo na­rių, dis­ku­si­ja tę­sia­ma to­liau.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji, vis­ką pa­da­ry­si­me tvar­kin­gai. Žiū­ri­me į dar­bo­tvarkę, mums skir­tas 40 mi­nu­čių lai­kas bai­gė­si. To­liau, bu­vo jū­sų pa­siū­ly­mas, dėl šio pa­siū­ly­mo ap­si­sprę­si­me. Yra ati­tin­ka­mai ne tik jū­sų pa­siū­ly­mas, yra pa­siū­ly­mas, taip pat gir­džiu sa­lė­je, nu­trauk­ti dis­ku­si­jas. Sei­mo va­lia – pri­im­ti spren­di­mą. Pra­šo­m bal­suo­ti dėl ger­bia­mo­jo A. Ku­bi­liaus pa­siū­ly­mo pra­tęs­ti dis­ku­si­jas ir leis­ti kal­bė­ti. O ko­kiam lai­kui leis­ti kal­bė­ti, mes ap­si­sprę­si­me taip pat. Ko­le­gos, pra­šo­me bal­suo­ti, ar pra­tę­sia­me. Bu­vo ger­bia­mo­jo A. Ku­bi­liaus pa­siū­ly­mas pra­tęs­ti dis­ku­si­jas, lei­džiant kal­bė­ti vi­siems Sei­mo na­riams, ku­rie už­si­ra­šė. Kal­bė­jo še­ši Sei­mo na­riai, dar li­ko ne­kal­bė­ję de­šimt.

Bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai: už ga­li­my­bę pra­tęs­ti dis­ku­si­jas tol, kad pa­si­sa­ky­tų vi­si no­rin­tys ir už­si­ra­šę – 37, prieš – 56, su­si­lai­kė 11. Vėl ger­bia­ma­sis A. Ku­bi­lius – dėl ve­di­mo tvar­kos. Ma­nau, kad bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai pa­sa­kė, koks re­zul­ta­tas ir ką mes veik­si­me to­liau. A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai… Ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke, siū­lau per­skai­ty­ti 108 straips­nio 7 da­lį. Mū­sų siū­ly­mą pa­rė­mė dau­giau nei treč­da­lis po­sė­dy­je da­ly­vau­jan­čių Sei­mo na­rių, va­di­na­si, nu­trauk­ti dis­ku­si­jos ne­ga­li­ma, ji tę­sia­ma to­liau.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji, ta­čiau mes tu­ri­me taip pat ap­si­spręs­ti, ka­dan­gi lai­kas, ku­rį mes bu­vo­me pa­sky­rę dis­ku­si­jai, bai­gė­si. (Bal­sas sa­lė­je: „Jū­sų pro­ble­ma.“) Tai mes tu­rė­tu­me ar­ba pra­tęs­ti dis­ku­si­jų lai­ką, ar­ba jį nu­trauk­ti. Bet da­bar, kol mes nu­si­ra­min­si­me šiuo klau­si­mu ir su­grį­ši­me prie jo, aš skel­biu tech­ni­nę per­trau­ką, kad ga­lė­čiau pa­skelb­ti bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus ir pa­si­džiaug­ti bū­tent tuo, ką mes ką tik bal­suo­da­mi slap­tu bal­sa­vi­mu iš­reiš­kė­me.

 

15.44 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Re­gi­ną Po­cie­nę Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ja“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-840(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Reginą Po­cie­nę Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ja“.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Ras­ta biu­le­te­nių – 108, ga­lio­jan­čių – 103, ne­ga­lio­jan­čių – 3. Leis­ki­te pa­skelb­ti, kad Sei­mo nu­ta­ri­mas „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Re­gi­ną Po­cie­nę Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ja“ (pro­jek­tas Nr. XIIIP-840) pri­im­tas. (Gon­gas)

Aš kvie­čiu Sei­mo Pir­mi­nin­ką V. Pranc­kie­tį, pa­si­džiau­giant šiuo re­zul­ta­tu, pa­svei­kin­ti ger­bia­mą­ją R. Po­cie­nę ta­pus Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ja. (Plo­ji­mai) Už – 97, prieš – 3, su­si­lai­kė 3.

 

15.45 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Jo­lan­tą Če­pu­kė­nie­nę Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ja“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-841(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Skel­biu dėl ki­to Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Jo­lan­tą Če­pu­kė­nie­nę Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ja“ bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Ras­ta – 105 biu­le­te­niai, ga­lio­jan­čių – 102, ne­ga­lio­jan­čių – 3. Už – 97, prieš – 3, su­si­lai­kė 2. J. Če­pu­kė­nie­nė skel­bia­ma (nu­ta­ri­mas pri­im­tas) Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ja. (Gon­gas) Pro­jek­tas Nr. XIIIP-841. (Plo­ji­mai)

 

15.45 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Alo­y­zą Kruo­pį Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ku“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-842(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Skel­biu slap­to bal­sa­vi­mo biu­le­te­nio dėl A. Kruo­pio bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Ras­ta biu­le­te­nių – 107, ga­lio­jan­čių – 104, ne­ga­lio­jan­čių – 3. Už bal­sa­vo 100 Sei­mo na­rių, prieš – 2, su­si­lai­kė 2. Sei­mo nu­ta­ri­mas „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Alo­y­zą Kruo­pį Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ku“ pri­im­tas. (Gon­gas, plo­ji­mai)

15.46 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų tin­klo op­ti­mi­za­vi­mo pla­no pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-717(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

J. Ole­kas. Pra­šom.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. At­si­žvelg­da­mi į opo­zi­ci­nės frak­ci­jos siū­ly­mą ir gerb­da­mi de­mo­kra­tiją, So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos var­du siū­lo­me pra­tęs­ti pa­si­sa­ky­mus 15 mi­nu­čių.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tie­sų gal ras­ki­me kom­pro­mi­są, jei­gu pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu 15 mi­nu­čių. Už­si­ra­šiu­sių dau­giau­sia bu­vo Tė­vy­nės są­jun­gos at­sto­vų. (Bal­sai sa­lė­je) Ma­to­te, koks jūs esa­te šmaikš­tus, mū­sų ko­le­ga. Jūs siū­lo­te kal­bė­ti iki ry­to, tai su­tin­ka­te su 15 mi­nu­čių. Ar ger­bia­ma­sis A. Ku­bi­lius no­rė­tų da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je ir iš­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­ją? Ruo­šia­si A. Pa­lio­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu 15 mi­nu­čių pra­tę­sia­me dis­ku­si­ją.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, iš tik­rų­jų svars­to­me klau­si­mą, ku­ris lems Lie­tu­vos at­ei­tį ar­ti­miau­sius ke­le­tą de­šimt­me­čių. Ar mes svars­to­me to­kį klau­si­mą taip, kaip jį rei­kė­tų svars­ty­ti? Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, vien ši­ta dis­ku­si­ja dėl to, ar rei­kia nu­trauk­ti kal­bė­to­jų są­ra­šą, pa­ro­do, kad ne­la­bai mes tam pa­si­ruo­šę. Net ir sa­vo min­timis.

Aš tu­riu pa­sa­ky­ti iš kar­to. Esu už re­for­mą ir ra­di­ka­lią re­for­mą aukš­to­jo moks­lo ir už ra­di­ka­lų uni­ver­si­te­tų tin­klo op­ti­mi­za­vi­mą, ku­ris leis­tų ma­ty­ti aukš­tos ko­ky­bės uni­ver­si­te­tų per­spek­ty­vą, to­dėl aš esu prieš to­kį nu­ta­ri­mą, ku­rį da­bar pa­tei­kė Sei­mui svars­ty­ti Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, šia­me nu­ta­ri­me, tai jau bu­vo kal­bė­ta ir pa­sa­ky­ta, ne­li­ko nie­ko, jo­kio tu­ri­nio ja­me ne­li­ko, li­ko tik prem­je­ro ir švie­ti­mo mi­nist­rės vei­do gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ja, kad pri­ėmus nu­ta­ri­mą bū­tų ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad kaž­ko­kia re­for­ma to­liau bus vyk­do­ma.

Iš tik­rų­jų šia­me nu­ta­ri­me, ku­ris ga­lė­jo pa­ro­dy­ti, ko­kią tu­ri am­bi­ci­ją, ku­ria kryp­ti­mi šian­dien Lie­tu­vos vals­ty­bė, da­bar­ti­nė val­džia, vi­sas Sei­mas orien­tuo­ja vi­są aukš­tų­jų mo­kyk­lų re­for­mą, jo­kių to­kių nuo­ro­dų šia­me nu­ta­ri­me ne­li­ko. Čia jau bu­vo mi­nė­ta, ką reiš­kia pa­sa­ky­mas, kad di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se liks po vie­ną kla­si­ki­nį uni­ver­si­te­tą, ša­lia to liks dar ir po vie­ną tech­ni­nį uni­ver­si­te­tą, dar ga­li lik­ti ir po svei­ka­tos uni­ver­si­te­tą. Tai reiš­kia iš tik­rų­jų, kad iš vi­sų di­de­lių am­bi­ci­jų yra pa­sa­ko­ma Sei­me šian­dien la­bai pa­pras­tai: jun­gi­ma­sis vyks pa­gal prin­ci­pą – kas no­ri, su kuo no­ri ir kaip no­ri, o jei­gu vi­sai ne­no­ri, tai ga­li ir ne­si­jung­ti. Aš su­pran­tu, kad J. Ole­kui čia vi­są lai­ką at­ro­do links­ma, vis­kas gra­žu. Man at­ro­do, ne­vi­siš­kai links­ma ir ne­vi­siš­kai gra­žu, nes iš tie­sų mes tu­ri­me la­bai at­vi­rai ir nuo­šir­džiai pa­sa­ky­ti, de­ja, šian­dien tai yra val­džios ka­pi­tu­lia­ci­jos ak­tas. Ras­ti su­ta­ri­mą ir ras­ti spren­di­mą, kaip to­liau bus re­for­muo­ja­ma vi­sa aukš­to­jo moks­lo sis­te­ma, šian­die­ni­nė val­džia yra ne­pa­jė­gi ir ji pa­si­duo­da. Pa­si­duo­da in­te­re­sams, pa­si­duo­ta lo­biz­mui, vie­ti­niam, dar kaž­ko­kiam, dar kaž­ko­kiam. Bet iš ši­to vi­so spren­di­mo aš ne­ma­tau jo­kio na­cio­na­li­nio ap­si­spren­di­mo ir jo­kios na­cio­na­li­nės per­spek­ty­vos.

Lie­tu­vai bū­ti­na su­si­tar­ti dėl to, kaip Lie­tu­va pa­sieks, kad jos bent ke­li uni­ver­si­te­tai iš tik­rų­jų ga­lė­tų glo­ba­liai kon­ku­ruo­ti. Ir tas su­si­ta­ri­mas reikš, kad pa­jė­gos, re­sur­sai – žmo­giš­ki, fi­nan­si­niai, moks­li­niai, mū­sų vi­sų pa­ra­mos re­sur­sai – kon­cen­truo­sis į ke­lis uni­ver­si­te­tus. Yra la­bai aiš­ku iš ki­tų ša­lių pa­tir­ties. Pa­skai­ty­ki­te, net li­te­ra­tū­ro­je ra­šo­ma, kuo pa­si­žy­mi tie uni­ver­si­te­tai, ku­rie pa­tai­ko į pa­sau­lio ge­riau­sių­jų šim­tu­kus, ko­kie re­sur­sai ten yra su­tel­kia­mi.

Mes nie­ko to ne­pa­da­ro­me. Bet kas su bet kuo ir bet kaip jung­sis – tai nė­ra re­for­ma. Ir aš tu­riu pa­sa­ky­ti, kad ji, prie­šin­gai, nors čia vi­si la­bai džiu­giai sa­ko, taip, mes duo­si­me vi­siems ir vi­sa­da ir vi­si čia tar­sis, ji ga­li duo­ti vi­siš­kai prie­šin­gų re­zul­ta­tų, ne­gu tai, dėl ko iš tik­rų­jų rei­kė­tų tar­tis. Čia jau M. Ado­mė­nas sa­kė.

Aš iki šiol gal­vo­jau, kad, pa­vyz­džiui, Že­mės ūkio, ar­ba Stul­gins­kio, uni­ver­si­te­tas yra la­biau tech­no­lo­gi­nis, kad že­mės ūkis yra svar­bi sri­tis, daug tech­ni­kos, daug vis­ko, ir at­ro­dė, na­tū­ra­liai jis tu­rė­tų at­si­ras­ti kaž­kur Kau­ne ša­lia Tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to. Ša­lia yra Svei­ka­tos uni­ver­si­te­tas, vėl­gi daug su tech­no­lo­gi­jo­mis su­sie­tų da­ly­kų. Ga­lė­tų at­si­ras­ti la­bai aukš­to lyg­mens toks lie­tu­viš­kas Ma­sa­čiu­set­so tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to ati­tik­muo.

Ar į tai yra ei­na­ma? Ne, į tai nė­ra ei­na­ma. Ko­dėl? To­dėl, kad pa­si­rink­tas toks ke­lias, ku­ris lei­džia ar­ba nie­ko ne­da­ry­ti, ar­ba tar­sis pa­tys uni­ver­si­te­tai, tar­sis lyg ir jų ben­druo­me­nės, vi­si čia la­bai mėgs­ta var­to­ti tuos de­mo­kra­tinius žo­džius, bet iš es­mės tar­sis rek­to­riai. O rek­to­riai, kaip ma­to­me iš vi­sų kal­bų, tik­rai ver­ti­nu, in­te­lek­tu­a­lai, žmo­nės pa­žan­gūs, bet jų pa­si­rin­ki­mą la­bai daž­nai le­mia ne koks nors il­ga­lai­kis na­cio­na­li­nis tiks­las, o ar jie ben­drau­ja ir drau­gau­ja su gre­ta esan­čio uni­ver­si­te­to rek­to­riu­mi, ar ne­ben­drau­ja ir ne­drau­gau­ja, ar yra su­si­py­kę.

Ir mes to­kiam pro­ce­sui pa­ti­ki­me to­liau vi­są Lie­tu­vos aukš­to­jo moks­lo rai­dą. Pre­zi­den­tė jau pa­sa­kė, la­bai kri­tiš­kai įver­ti­no vi­są to­kį dar­bą, ku­rio net ne­ga­li pa­va­din­ti dar­bu. Ir da­bar jau rei­kia kal­bė­ti ne apie tu­ri­nį, kas su kuo jung­sis, o kal­bė­ti apie pro­ce­są, ką pa­ro­dė ke­le­to mė­ne­sių…

PIRMININKĖ. Taip, jū­sų lai­kas bai­gia­si.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). (Tuoj pat bai­giu.) Ką pa­ro­dė ke­le­tas mė­ne­sių, to­kios re­for­mos pro­ce­sas yra vi­siš­kai ne­val­do­mas. Vy­riau­sy­bė ne­ga­li pa­siek­ti jo­kių re­zul­ta­tų Sei­me, Sei­me vyks­ta kaž­kas, ir ga­lų ga­le pa­sa­ko­ma, da­ry­ki­te, kaip no­ri­te. Aš tu­riu pa­sa­ky­ti, kad man di­džiau­sią su­si­rū­pi­ni­mą ke­lia to­les­nio pro­ce­so val­dy­mas, to­dėl ir iš­kė­lė­me klau­si­mą.

PIRMININKĖ. Taip. Dė­ko­ja­me.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Bai­giu tuoj pat. Bai­giu, ne­bi­jo­ki­te, nie­ko blo­go dau­giau ne­pa­sa­ky­siu, tik pa­sa­ky­siu vie­ną da­ly­ką, kad, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, ge­riau jo­kios re­for­mos, ne­gu blo­ga re­for­ma. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už jū­sų po­zi­ci­ją, ji taip pat yra po­zi­ci­ja. Kvie­čiu S. Gent­vi­lą. Pen­kios mi­nu­tės. At­si­pra­šau dėl ger­bia­mo­jo A. Pa­lio­nio, jis ne­bu­vo už­si­ra­šęs, čia ma­no klai­da.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Sa­vo kal­bą no­rė­čiau pra­dė­ti žo­džiu „at­si­pra­šau“. At­si­pra­šau sa­vo var­du, ne­ži­nau, kiek ga­liu ape­liuo­ti į Sei­mo var­dą, į Vy­riau­sy­bės var­dą, bet at­si­pra­šau tų 32 tūkst. abi­tu­rien­tų, ku­rie ką tik iš­lai­kė eg­za­mi­nus ir yra pa­sken­dę vi­siš­ko­je abe­jo­nė­je, kur jie stos, į ko­kias pro­gra­mas ir kaip tos pro­gra­mos at­ro­dys, kaip at­ro­dys jų di­plo­mas ir ko­kia at­ei­tis lau­kia vie­nos ar ki­tos pro­fe­si­jos, ku­rią jie pla­nuo­ja stu­di­juo­ti. At­si­pra­šau aš ir da­lies stu­den­tų, bū­si­mų stu­den­tų iš tų 32 tūkst., nes da­bar­ti­nis Sei­mo nu­ta­ri­mas ne­su­tei­kia per­spek­ty­vos ir pa­žan­gos vi­siems uni­ver­si­te­tų stu­den­tams gau­ti ge­rą iš­si­la­vi­ni­mą, ko mes daž­nai ne­pri­pa­žįs­ta­me, kad Lie­tu­vo­je yra pras­tai vei­kian­čių uni­ver­si­te­tų pro­gra­mų. Ne­sa­kau uni­ver­si­te­tų, bet pro­gra­mų, at­ski­rų fa­kul­te­tų, apie ku­riuos mes per re­tai kal­ba­me. Mes kal­ba­me apie pa­žan­gos uni­ver­si­te­tus, pa­žan­gias pro­gra­mas, bet ne­kal­ba­me apie tai, ko iš tik­rų­jų tu­rė­tu­me at­si­sa­ky­ti.

Aš at­si­pra­šau stu­den­tų, bū­si­mų stu­den­tų ir abi­tu­rien­tų, nes šian­die­ni­nis Sei­mo nu­ta­ri­mas iš es­mės lei­džia ši­tą ne­apib­rėž­tu­mą dar pra­tęs­ti iki gruo­džio 1 die­nos, o tai lei­džia mū­sų dis­ku­si­ją pra­tęs­ti net iki ki­tų me­tų pa­va­sa­rio se­si­jos. Dis­ku­si­ja už­­truks dėl kon­kre­čių spren­di­mų pri­ėmi­mo grei­čiau­siai iki ki­tų abi­tū­ros eg­za­mi­nų, spren­di­mai bus pri­im­ti vie­no­kie ar ki­to­kie, ga­li bū­ti boi­ko­tuo­ti, va­di­na­si, ne­apib­rėž­tu­mas dėl Lie­tu­vos aukš­to­jo moks­lo at­ei­ties pra­­tę­siama iš es­mės iki ka­den­ci­jos vi­du­rio.

Aš la­bai at­si­pra­šau už ši­tą ne­są­mo­nin­gą už­del­si­mą aiš­ku­mo, ku­rį mes, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riai, tu­rė­tu­me su­teik­ti Lie­tu­vos per­spek­ty­vie­siems ta­len­tams. Bet aš kar­tu no­riu už­tik­rin­ti šian­die­ni­nius abi­tu­rien­tus, bū­si­mus stu­den­tus, kad Lie­tu­vo­je yra tik­rai ge­rai vei­kian­čių uni­ver­si­te­tų, ge­rų pro­gra­mų, ir mes jiems tu­ri­me pa­dė­ti pa­siek­ti.

Aš siū­lau ir kvie­čiu iš­girs­ti, ką sa­ko G. Ste­po­na­vi­čius apie ru­de­nį ar­tė­jan­tį cha­o­są. Jei­gu mes ir pri­im­si­me šian­die­ni­nį nu­ta­ri­mą, tai ru­de­nį tu­rė­si­me spręs­ti vi­sai ki­tus klau­si­mus, ne­paisydami to, ką mi­nis­te­ri­ja svars­ty­tų iki gruo­džio 1 die­nos, nes ru­de­nį mes tu­rė­si­me spręs­ti klau­si­mus, kaip gel­bė­ti žlun­gan­čius uni­ver­si­te­tus, ku­rie ne­su­for­muos pa­kan­ka­mo gru­pių dy­džio ir iš­ti­sų pro­gra­mų. Ar­ba ką da­rys stu­den­tai, ku­rie ne­gaus vals­ty­bi­nio fi­nan­sa­vi­mo, nes jų vi­du­ti­nis sto­ji­mo ba­las bus ne 3 ba­lai, o že­mes­nis? Ar­tė­ja kri­zė, apie ku­rią mes šian­dien ne­šne­ka­me. Ir tei­sin­gai A. Ku­bi­lius sa­ko, kad kal­ba­me apie es­mę, kaip Lie­tu­va vys­ty­sis per ar­ti­miau­sius de­šimt­me­čius.

K. Še­šel­gis prieš ge­rus 40 me­tų kal­bė­jo apie tai, kad Lie­tu­va tu­rė­tų vys­ty­tis kaip de­šimt pra­mo­ni­nių re­gio­nų, pra­mo­ni­nių cen­trų. Tuo­met bu­vo pla­ni­nė eko­no­mi­ka, bu­vo nu­kreip­ta pra­mo­nės plėt­ra į skir­tin­gus re­gio­nus: Aukš­tai­ti­ją, Va­ka­rų Lie­tu­vą ir ki­tur. Iš pas­kos se­kė ir aukš­ta­sis, ir pro­fe­si­nis mo­ky­mas. Šian­dien mes ne­be­kal­ba­me apie re­gio­ni­nę po­li­ti­ką, mes kal­ba­me tik apie lai­ki­ną­ją ir nuo­la­ti­nę sos­ti­nę. Pa­mir­šo­me, ką sa­kė K. Še­šel­gis, pa­mir­šo­me, ką sa­kė ir vie­nas iš mū­sų Kon­sti­tu­ci­jos au­to­rių M. Ro­me­ris. Jis sa­kė: nė­ra ta au­ka, dėl ku­rios Klai­pė­da ne­bū­tų nu­si­pel­niu­si, nė­ra tas dy­dis, ku­rio Klai­pė­da ne­bū­tų ver­ta.

Aš la­bai ape­liuo­ju tiek į ko­mi­te­tą, tiek į pa­čią mi­nis­te­ri­ją, kad at­kreip­tų dė­me­sį. Ne­ga­li re­gio­nai bū­ti pa­lik­ti, ne­pai­sant to, kad jie tu­rė­jo ne­vi­siš­kai ide­a­liai vei­kian­čias aukš­tą­sias mo­kyk­las. Re­gio­nuo­se aukš­to­jo moks­lo tu­ri tap­ti dau­giau po re­for­mos, o ne ma­žiau, ne­pai­sant to, kaip bus jun­gia­ma ar­ba ne­jun­gia­ma.

Ir pa­bai­goje. Ger­bia­ma­sis M. Ado­mė­nas sa­kė mi­nist­rės fra­zę ret­ran­sliuo­da­mas – iš au­to­stra­dos į plen­tą ir į krū­mus… Aš ma­nau, kad iš­ei­na­me į vieš­ke­lį, kur ju­dė­si­me lė­tu grei­čiu, ap­si­brai­žy­si­me, bet kaž­kur ju­dė­si­me. Tai aš kvie­čiu grįž­ti at­gal į au­to­stra­dą ypač ger­bia­mus vals­tie­čius, nes pa­si­žiū­rė­jus, kiek pri­re­gist­ruo­ta yra pa­siū­ly­mų… Su­skai­čia­vau: 16 pa­siū­ly­mų dėl bū­si­mo svars­ty­mo yra iš dau­gu­mos, 13 – iš opo­zi­ci­jos. Tai ar jūs pa­tys pa­si­ti­ki­te sa­vo de­le­guo­ta mi­nist­re, ar jū­sų pa­čių siū­ly­mų yra per­tek­lius? Man at­ro­do, jūs tu­rė­tu­mė­te su­si­kaup­ti ir pa­sa­ky­ti: ne­bal­suo­si­me nė už vie­ną siū­ly­mą, grį­ši­me prie re­for­mos gai­rių, ku­rias pa­siū­lė pa­ti mi­nis­te­ri­ja.

To­dėl kvie­čiu grįž­ti į au­to­stra­dą, kvie­čiu ne­pa­rem­ti nė vie­no iš siū­ly­mų ir lai­ky­tis ori­gi­na­laus pa­siū­ly­mo, ku­ris leis, kad sek­tųsi tiems, ku­rie iš tik­rų­jų ro­do re­zul­ta­tus. Dė­ko­ju.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu S. Tu­mė­ną. Ar­tė­ja­me prie mū­sų su­tar­to lai­ko nu­sta­ty­to li­mi­to.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, kai Lie­tu­vos ar­mi­ja ar­ba Lie­tu­vos po­li­ci­ja per­ka au­to­ma­tus ir ren­ka­si, ką pirk­ti, pa­vyz­džiui, UZI ar AK, tai spren­džia spe­cia­lis­tai. De­ja, Lie­tu­vo­je yra to­kia si­tu­a­ci­ja, kad apie švie­ti­mą jau ket­vir­tį am­žiaus ma­no, kad ga­li kal­bė­ti bet kas, švie­ti­mą iš­ma­no vi­si. Man pri­me­na šią si­tu­a­ci­ją ir šian­die­ni­nė dis­ku­si­ja.

Aš sto­viu šio­je tri­bū­no­je tam, kad pa­sa­ky­čiau, kad man svar­bu, ką mes, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, kal­bė­jo­me ­rin­ki­mų pro­gra­mo­je, ir tai, kaip įgy­ven­di­nam tą pro­gra­mą. Tie da­ly­kai tu­ri bū­ti ta­pa­tūs, ei­ti vie­nas pas­kui ki­tą.

Aš no­riu pri­min­ti, kad mū­sų pro­gra­mos vie­nas iš ker­ti­nių tei­gi­nių bu­vo iš­sau­go­ti re­gio­ni­nius uni­ver­si­te­tus, ma­žin­ti so­cia­li­nę at­skir­tį, re­gio­nų po­li­ti­ka ir t. t.

Aš jo­kiu bū­du ne­su prieš op­ti­mi­za­ci­ją. Aki­vaiz­du, kad Lie­tu­vo­je uni­ver­si­te­tų yra per daug. Vi­sų pir­ma uni­ver­si­te­tų yra per daug ne re­gio­nuo­se, o Vil­niu­je ir Kau­ne. Pir­miau­sia rei­kia ma­žin­ti Vil­niaus ir Kau­no uni­ver­si­te­tų skai­čių.

No­riu pri­min­ti A. J. Grei­mo žo­džius, ku­ris sa­kė, kad „Lie­tu­vo­je uni­ver­si­te­ti­niai cen­trai tu­ri bū­ti ne tik­tai Vil­niu­je ir Kau­ne, bet ir uos­ta­mies­ty­je, ir Šiau­liuo­se“. Taip sa­kė dar J. A. Grei­mas. Šian­dien, kai skai­tai pro­jek­tą ir ana­li­zuo­ji tuos sky­rius, ma­tai tie­siog daug ci­niz­mo. Pa­vyz­džiui, sa­ki­nys – „Pe­da­go­gų ren­gi­mas tu­ri vyk­ti stip­riau­siuo­se uni­ver­si­te­ti­niuo­se mies­tuo­se – Kau­ne ir Vil­niu­je“. Nuo ka­da Kau­nas bu­vo stip­riau­sias pe­da­go­gų ren­gi­mo cen­t­ras? Re­gis, kai kam at­ro­do, kad pe­da­go­gų ren­gi­mą ga­li­ma pra­dė­ti per mė­ne­sį ar per pus­me­tį, ar per me­tus. Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad pe­da­go­gų ren­gi­mo įdir­bis, pa­vyz­džiui, koks yra Šiau­lių uni­ver­si­te­te, tę­sia­si 60 me­tų. Su­kur­ti tam tik­ros sri­ties pe­da­go­gų ren­gi­mo sis­te­mą už­trun­ka dešimt­me­čius. Pa­vyz­džiui, Šiau­lių uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus E. Bal­čy­čio sis­te­ma bu­vo kur­ta 30 me­tų ir ji da­bar yra vi­so­je Lie­tu­vo­je jau dau­gy­bę me­tų. Tai­gi vi­sa tai da­ro­ma ne per vie­ną die­ną, ta­čiau su­nai­kin­ti ga­li­ma per die­ną. Aki­vaiz­du, kad mu­zi­kos at­li­kė­jus ga­li­ma reng­ti daug efek­ty­viau Te­at­ro ir mu­zi­kos aka­de­mi­jo­je, ta­čiau kur ge­riau ren­gia­mi mu­zi­kos mo­ky­to­jai, ga­li­ma gin­čy­tis. To­kių pa­vyz­džių aš ga­liu daug pa­sa­ky­ti.

Šian­dien kon­ser­va­to­riai taip ga­na skep­tiš­kai nu­si­tei­kę. Aš no­riu jiems pri­min­ti, kad ne­se­niai vy­ko di­džiu­lė kon­fe­ren­ci­ja Sei­me. De­ja, nė vie­nas kon­ser­va­to­rių at­sto­vas ne­at­ėjo pa­žiū­rė­ti, ką pa­sa­kys Šiau­lių uni­ver­si­te­tas. At­vy­ko net Šiau­lių vys­ku­pas, at­vy­ko dau­gy­bė ap­lin­ki­nių ra­jo­nų me­rų, ta­čiau, de­ja, jū­sų kon­fe­ren­ci­jo­je ne­bu­vo ma­ty­ti. Ta­čiau no­riu pa­sa­ky­ti, kad vie­nas iš pa­žan­giau­sių kon­ser­va­to­rių me­rų – Pa­sva­lio me­ras G. Ge­gu­žins­kas aiš­kiai pa­sa­kė kon­fe­ren­ci­jo­je Šiau­liuo­se: „Kai iš Pa­sva­lio iš­vyks­ta abi­tu­rien­tai į Vil­nių, Kau­ną, be­veik nė vie­nas ne­grįž­ta. Kai iš­vyks­ta į re­gio­nų uni­ver­si­te­tus – į uos­ta­mies­tį ar į Šiau­lius, dau­gu­ma jų į sa­vo kraš­tą grįž­ta.“ Tai­gi čia ir yra re­gio­ni­nė po­li­ti­ka.

Ger­bia­mie­ji, ar mes no­ri­me, kad Lie­tu­va bū­tų tik­tai Kau­nas ir Vil­nius, ar šiek tiek dau­giau? (Bal­sai sa­lė­je) Baig­da­mas no­riu ak­cen­tuo­ti, kad, po­nai, pri­si­min­ki­me, ko­kia mū­sų par­ti­jos pro­gra­ma, ko­kia mū­sų rin­ki­mų pro­gra­ma, kad Lie­tu­va – ne tik Vil­nius, Kau­nas, bet ir li­ku­si Lie­tu­va. Mi­nist­rei, ku­ri čia už­si­mi­nė, kad mėgs­ta au­to­stra­dą, greit­ke­lį (taip ji sa­kė), ta­čiau, kai va­žiuo­ji greit­ke­liu, ne­pa­ma­tai, kas da­ro­si pa­pras­ta­me plen­te ar vieš­ke­ly­je. Tai­gi ne­ži­nau, ar mi­nist­rė už­fik­sa­vo, kad pas­ku­ti­nė­je Frank­fur­to kny­gų mu­gė­je dvie­jų jau­nų mo­ky­to­jų iš Šiau­lių va­do­vė­lis pra­di­nu­kams bu­vo pri­pa­žin­tas…

PIRMININKĖ. Jū­sų lai­kas!

S. TUMĖNAS (LVŽSF). …še­šia­me­čiams bu­vo pri­pa­žin­tas ge­riau­siu Eu­ro­po­je tarp 36 pa­tei­ku­sių vals­ty­bių.

PIRMININKĖ. Ačiū, ko­le­ga.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ne vie­nas čia, ko ge­ro, vi­si, ku­rie čia sė­di­te, mo­kė­tės ne iš Kau­no, Vil­niaus va­do­vė­lių, pra­de­dant pra­di­nu­kais, bet iš Šiau­lių pro­fe­sū­ros va­do­vė­lių.

PIRMININKĖ. Ačiū, Sta­sy, jau lai­kas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Jei­gu jie bū­tų pras­ti, aš ma­nau, kad dau­gu­ma čia jū­sų ne­bū­tu­mė­te sė­dė­ję. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. (Bal­sai sa­lė­je) Nu­sta­ty­tas lai­kas dis­ku­tuo­ti bai­gė­si. G. Land­s­ber­gis – dėl ve­di­mo tvar­kos.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Dėl ve­di­mo tvar­kos. Aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad ger­bia­ma mi­nist­rė, ku­ri tu­rė­tų sė­dė­ti prie­ky­je, yra pa­si­slė­pu­si ga­le. Aš ma­nau, ji la­biau­siai sle­pia­si dėl to, ką da­bar pa­sa­kė jos frak­ci­jos ko­le­gos. Šiau­lių uni­ver­si­te­tas bus iš­sau­go­tas. Aki­vaiz­du, žmo­nės net ne­sle­pia sa­vo in­te­re­sų…

PIRMININKĖ. Jūs tu­ri­te kal­bė­ti dėl ve­di­mo tvar­kos, o ne dėl mo­ty­vų, ger­bia­mas Ga­brieliau.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Dėl to, kad mi­nist­rė tu­rė­tų sė­dė­ti prie­ky­je.

PIRMININKĖ. R. Juk­ne­vi­čie­nė.

R. JUKNEVIČIENĖ (TS-LKDF). Ir aš dėl ve­di­mo tvar­kos, dėl ofi­cia­lių ter­mi­nų var­to­ji­mo kal­bant – ofi­cia­liai yra Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė. Nė­ra to­kio ter­mi­no – Lie­tu­vos ar­mi­ja. La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mie­ji, bai­gė­si dis­ku­si­jų lai­kas, bet pa­gal 108 straips­nį be ei­lės dis­ku­tuo­ti ga­li už­si­ra­šy­ti Sei­mo Pir­mi­nin­kas ir jis to­kią tei­sę tu­ri, tai su­tei­ki­me jam žo­dį. V. Pranc­kie­tis.

V. PRANCKIETIS. Ger­bia­mi ko­le­gos, gir­džiu jū­sų žo­dį „žem­kė“ ir tai tik­tai jus že­mi­na, nes jūs ban­do­te de­monst­ruo­ti sa­vo kaž­ko­kį ne­va pra­na­šu­mą prieš ki­tus ir­gi ly­giai to­kį pa­tį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čius žmo­nes. Tik­riau­siai jums da­bar yra šlo­vė. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai.

Bet prie ko grįž­ta­me? Mes grįž­ta­me prie pro­ce­so vil­ki­ni­mo, prie kaž­ko­kios sis­te­mos kū­ri­mo, ne­va ji bu­vo ge­res­nė, ne­gu kū­ri­mo me­tu ji bu­vo su­kur­ta. Aš da­bar jau kal­bė­siu ir to žmo­gaus var­du, ku­ris pa­ty­rė vi­sus tuos de­šim­ties me­tų uni­ver­si­te­tų tam­py­mus. Ačiū tiems au­to­riams, ku­rie čia sė­di, – bu­vę mi­nist­rai, sė­di bu­vę ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kai ar­ba bent jau jų da­ly­viai, kai aš tai pa­tir­ti tu­rė­da­vau iš uni­ver­si­te­to vi­daus, kai mū­sų čia ne­su­si­ta­ri­mas, ar­ba ta­da jų ne­su­si­ta­ri­mas, anks­čiau vers­da­vo mus kaip nors ver­tis per gal­vą.

Su­kū­rė­me nie­kin­gą uni­ver­si­te­tų že­mi­ni­mo sis­te­mą – vai­ky­mo­si pas­kui pi­ni­gus. (Bal­sas sa­lė­je) Ji iki šiol eg­zis­tuo­ja. Da­bar, Gab­rie­liau Land­sber­gi, kal­bu aš! Ir iki šiol ši­ta sis­te­ma eg­zis­tuo­ja ir tą sis­te­mą mes ban­do­me pa­keis­ti. Mes tu­rė­jo­me at­ei­ti čia, į val­džią, tam, kad tu­rė­tu­me tei­sę kal­bė­ti už uni­ver­si­te­tus. Iš jų iš­au­gę ir ne gė­da, kad mes iš tų uni­ver­si­te­tų esa­me iš­au­gę ir šian­dien drįs­ta­me kal­bė­ti jų var­du. Kai uni­ver­si­te­tai ro­do sa­vo ini­cia­ty­vą… Pir­mą kar­tą per vi­są ket­vir­tį am­žiaus uni­ver­si­te­tai pa­ro­dė sa­vo ini­cia­ty­vą, mes drįs­ta­me jas at­mes­ti sa­ky­da­mi, kad tai ne­ati­tin­ka Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos. Tai ati­tin­ka Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą. Mes esa­me de­mo­kra­tiška val­džia, mes esa­me tam, kad kur­tu­me uni­ver­si­te­tus, kad kur­tu­me juos pa­gal jų pa­čių ini­cia­ty­vą, o ne kam nors pa­tai­kau­jant ir ne­si­vai­kant ba­lų. Mes tu­ri­me už­tik­rin­ti vals­ty­bės po­rei­kį, o ne vai­ky­tis ko­kių nors rei­tin­gų ar dar ko nors.

Aš at­si­pra­šau vi­sų uni­ver­si­te­tų ben­druo­me­nių už tai, kas vyks­ta šian­dien čia, Sei­me. Nuo­šir­džiai at­si­pra­šau ir ti­kiuo­si, kad jie mus iš­girs ir ga­lų ga­le pri­ims to­kius spren­di­mus, ko­kių mes ti­ki­mės. Mes ti­ki­me uni­ver­si­te­tais ir pa­si­ti­ki­me jais. Leis­ki­me ir jiems dirb­ti. Ačiū. (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me Sei­mo Pir­mi­nin­kui. Da­bar kvie­čiu ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką ger­bia­mą E. Jo­vai­šą į šią tri­bū­ną. Svars­ty­si­me, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, jū­sų pa­siū­ly­mus, nes mes tik­riau­siai su­tar­si­me, kad pra­tęs­tu­me pa­siū­ly­mų svars­ty­mo lai­ką. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pra­tęs­ti? (Bal­sai sa­lė­je) No­ri­te bal­suo­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Pu­sė va­lan­dos? Ma­nau, kad mes su­spė­si­me. Pu­sę va­lan­dos ben­dru su­ta­ri­mu svars­to­me pa­siū­ly­mus.

Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, pre­am­bu­lė. Yra gau­tas Sei­mo na­rių A. Ku­bi­liaus ir M. Ado­mė­no pa­siū­ly­mas bir­že­lio 19 die­ną. Ku­ris pri­sta­to­te – M. Ado­mė­nas ar A. Ku­bi­lius? A. Ku­bi­lius pri­sta­to pa­siū­ly­mą. Pra­šau.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, mū­sų pa­siū­ly­mas iš tik­rų­jų kom­plek­si­nis, apima at­ski­rus straips­nius. Gal bū­tų ga­li­ma vie­nu ypu vi­sus mū­sų pa­siū­ly­mus ir svars­ty­ti, nes pa­siū­ly­mai yra su­si­ję su tuo, ką aš va­di­nu pro­ce­so val­dy­mu. Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, ką mes pa­ma­tė­me per ši­tuos ke­le­tą mė­ne­sių – la­bai svar­bios re­for­mos, t. y. aukš­tų­jų mo­kyk­lų re­for­mos, pro­ce­so val­dy­mas yra la­bai pras­tos būk­lės tiek ren­giant pa­čios re­for­mos pro­jek­tus, tiek juos svar­s­tant Sei­me, tiek ir to­liau aš ga­liu spė­ti, taip pat bus ir su jos įgy­ven­di­ni­mu. Čia Sei­mo Pir­mi­nin­kas vi­sus mus ba­rė, kad mes kaž­kaip ne taip kaž­ką su­pran­ta­me ir da­ro­me, bet, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, jei­gu jums ne­truk­dy­tų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, iš­girs­tu­mė­te ma­no žo­džius. Mes vi­si, Sei­mo na­riai, jau­čia­me at­sa­ko­my­bę už aukš­to­jo moks­lo to­les­nę si­tu­a­ci­ją ir to­les­nę plėtrą. De­ja, aš tu­riu pa­sa­ky­ti, kad man la­bai ke­lia ne­ri­mą bū­tent tai, kaip da­bar at­ro­do pats to­les­nis svars­ty­mo pro­ce­sas.

Ką mes pa­siū­lė­me? Mes pa­siū­lė­me Sei­me kur­ti spe­cia­lią lai­ki­ną­ją gru­pę (kaip no­ri­me, pa­va­din­ki­me) ar vi­sų frak­ci­jų at­sto­vų ko­mi­si­ją, į ku­rią įei­tų žmo­nės iš įvai­rių ko­mi­te­tų – iš Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to, iš Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to ir iš vi­sų ki­tų. Žmo­nės, ku­rie tu­ri gal­būt dar­bo ir Vy­riau­sy­bė­je, ir ki­tur pa­tir­ties. To­kia ko­mi­si­ja to­liau svars­ty­tų ir re­for­mos vi­są pa­ren­gi­mą, to­liau svars­ty­tų vi­są ei­gą ir jos įgy­ven­di­ni­mą. Tik­tai tai, man at­ro­do, leis­tų pa­siek­ti pla­tes­nį kon­sen­su­są, ku­rio da­bar aš ne­ma­tau, ir tik­tai tai leis­tų ga­ran­tuo­ti, kad iš tik­rų­jų ši­ta­me Sei­me bus pa­siek­ti tie re­zul­ta­tai, ku­rių mes vi­si no­ri­me, kad bū­tų pa­siek­ti, kad aukš­to­jo mok­slo re­for­ma iš tik­rų­jų ga­ran­tuo­tų mums to­liau aukš­to­jo moks­lo ko­ky­bę, o ne vie­nos ar ki­tos gru­pės ko­kį nors lai­mė­ji­mą ši­ta­me di­de­lia­me cha­o­se.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs iš prin­ci­po pri­sta­tė­te ne tik dėl pre­am­bu­lės, bet ir dėl 1, 2 straips­nių jū­sų teik­tus pa­siū­ly­mus. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė. Pra­šau.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, kaip ir sa­kė ger­bia­ma­sis A. Ku­bi­lius, yra sis­te­mi­nis pa­siū­ly­mas, ku­ris lie­čia ir pre­am­bu­lę, t. y. pa­grin­di­nę nu­ta­ri­mo da­lį, ir lie­čia vi­są IV sky­rių, nes tai iš nau­jo kon­struo­ja vi­są re­for­mos ei­gą. To­dėl ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė ma­ny­da­mas, kad toks spren­di­mas ga­lė­tų už­vil­kin­ti mū­sų re­for­mą ir ją stab­dy­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui. Nuo­mo­nės už ne­ma­ty­ti. Nuo­mo­nė prieš – J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Jei­gu nie­kas ne­no­ri pa­lai­ky­ti, su­pran­tu, kad čia bal­sas ty­ruo­se. Aš iš tik­rų­jų pri­ta­riu ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui ir ko­mi­te­to siū­ly­mui. Mes tu­ri­me ga­li­my­bę de­le­guo­ti sa­vo at­sto­vus į ko­mi­te­tą. Jei­gu jūs ne­pa­si­ti­ki­te ten dir­ban­čiu M. Ado­mė­nu ar ki­tais, tai pa­si­keis­ki­te vie­to­mis. Tik­rai su­si­rin­kę žmo­nės ga­li tą siū­ly­mą pa­da­ry­ti. Da­bar pa­pil­do­mai ša­lia kur­ti ko­mi­te­tą, ko­mi­si­ją ar gru­pę – tai vėl­gi lai­ko gai­ši­ni­mas. Ką tik šai­pė­tės, ty­čio­jo­tės, kad bu­vo kaž­ka­da ku­ria­mos dar­bo gru­pės, da­bar vėl tą pa­tį siū­lo­te. Tai siū­lau pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei ir ne­gaiš­ti lai­ko.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, mums rei­kia ap­si­spręs­ti šiuo at­ve­ju dėl vi­sų A. Ku­bi­liaus ir M. Ado­mė­no teik­tų pa­siū­ly­mų dėl pre­am­bu­lės, dėl 1 straips­nio, dėl 2 strai­ps­nio. Net trys pa­siū­ly­mai. Pra­šo­me bal­suo­ti, nes jie vi­si su­si­ję. (Bal­sas sa­lė­je: „Kaip bal­suo­ti?“) Kas pri­ta­ria­te M. Ado­mė­no ir A. Ku­bi­liaus pa­siū­ly­mams, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te prieš. Da­ry­si­me taip pat, kaip da­rė­me vi­sa­da svars­ty­da­mi pa­siū­ly­mus.

Bal­sa­vo 107 Sei­mo na­riai: už – 22, prieš – 61, su­si­lai­kė 24. Mi­nė­tiems pa­siū­ly­mams ne­pri­tar­ta.

Dėl 2 straips­nio yra gau­ti Sei­mo na­rių S. Skver­ne­lio, R. Kar­baus­kio, V. Pranc­kie­čio, E. Jo­vai­šos ir A. Gu­mu­liaus­ko pa­siū­ly­mai. Ku­ris ko­le­ga pri­sta­to? Arū­nas ar E. Jo­vai­ša?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ši­tas pa­siū­ly­mas vi­siems ge­rai ži­no­mas, ir ži­niask­lai­do­je, ir vi­so­se prie­mo­nė­se jis yra ga­na pla­čiai iš­nag­ri­nė­tas. Ne­gal­vo­ju, kad rei­kia čia jį pa­pil­do­mai pri­sta­ty­ti, bet pa­sa­ky­siu vie­ną es­mi­nį da­ly­ką. Taip, tai yra lanks­tes­nis spren­di­mas, at­ve­rian­tis var­tus tai re­for­mai, ku­rią mes no­ri­me pa­da­ry­ti, dėl ku­rios tu­ri­me va­lios ir ku­rią mes iš tik­rų­jų pa­da­ry­si­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė. Jūs pa­siū­lė­te, kad įsi­ga­lio­ji­mas nuo 2017 m. gruo­džio 1 d.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Įra­šy­ti vie­toj bir­že­lio 1 die­nos (…). Nuo­mo­nė už – J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš siū­lau pa­lai­ky­ti ši­tą spren­di­mą, nes iš tik­rų­jų kon­kre­ti da­ta nu­ro­do mū­sų ga­li­my­bes. Kvie­čiu pri­tar­ti to­kiam pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė prieš – A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš prieš ši­tą va­di­na­mą­jį lanks­tes­nį spren­di­mą. Ga­liu pa­sa­ky­ti tiek, kad jis yra tiek lanks­tus, kad nie­ko ne­be­pa­sa­ko. Tai pri­imant to­kią pa­tai­są ga­li­ma at­si­sa­ky­ti ap­skri­tai vi­so nu­ta­ri­mo, nes da­bar lie­ka vi­siš­kai ne­aiš­ku, ko­kia yra vals­ty­bės vi­zi­ja, ko ji­nai no­ri iš uni­ver­si­te­tų. Ir tai reiš­kia, jog iš tik­rų­jų uni­ver­si­te­tai pa­lie­ka­mi ten pat, kur jie bu­vo iki ši­to nu­ta­ri­mo svars­ty­mo. Jie ga­li da­ry­ti kaip no­ri, ką no­ri, kas no­ri, su kuo no­ri ir kaip no­ri jung­tis ar­ba ne­si­jung­ti. Man la­biau­siai gai­la, kad to­kią pa­tai­są pa­si­ra­šė ir prem­je­ras, ku­ris prieš tai tei­kė rim­tą re­for­mos pla­ną, pa­reng­tą dar­bo gru­pės, o da­bar vi­so to yra at­si­sa­ko­ma. Jei­gu bus pri­im­ta to­kia pa­tai­sa, kam to­liau čia ką nors svars­ty­ti?

PIRMININKĖ. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė bu­vo pri­tar­ti iš da­lies ir mes pa­mi­nė­jo­me ati­tin­ka­mai for­mu­luo­tę – 2017 m. gruo­džio 1 d. Prieš tai iš­sa­ky­ta ko­mi­te­to pir­minin­ko po­zi­ci­ja. Pra­šo­me bal­suo­ti, kas pri­ta­ria­te Sei­mo na­rių S. Skver­ne­lio, R. Kar­baus­kio, V. Pran­c­kie­čio, E. Jo­vai­šos ir A. Gu­mu­liaus­ko pa­siū­ly­mams, ku­riems ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. (Bal­sai sa­lė­je) Aš neat­si­klau­siau Sei­mo na­rių, jie tik­riau­siai su­ti­ko su ko­mi­te­to nuo­mo­ne? Su­ti­ko. Bet ka­dan­gi jau bal­suo­ja­me, tai ma­nau, kad bal­sa­vi­mu dar kar­tą pa­tvir­tin­si­me.

Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: už – 68, prieš – 6, su­si­lai­kė 31. Ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui pri­tar­ta įver­ti­nus mi­nė­tą Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mą.

Kaip jau mi­nė­jo­me, dėl ki­tų yra ap­si­spręs­ta ir da­bar kvie­čiu vi­sus at­kreip­ti dė­me­sį į mū­sų vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų tin­klo op­ti­mi­za­vi­mo pla­no pir­mą­jį skir­snį. Čia yra gau­tas Sei­mo na­rių J. Varž­ga­lio, P. Čim­ba­ro (aš pa­si­rink­da­ma frak­ci­jas), L. Tal­mon­to, A. Dumb­ra­vos, R. Že­mai­tai­čio, K. Star­ke­vi­čiaus ir dau­ge­lio ki­tų pa­siū­ly­mas pa­pil­dy­ti nu­ta­ri­mo pla­no pir­mą­jį skir­snį punk­tu per­tvar­kant punk­tų nu­me­ra­ci­ją. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ar Sei­mo na­riai, ku­rie pa­si­ra­šė­te, su­tin­ka­te su ko­mi­te­to po­zi­ci­ja? (Bal­sas sa­lė­je: „Su­tin­kam!“) Nie­kas ne­pri­eš­ta­rau­ja. Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai. Ak­cen­tuo­ki­me ko­mi­te­to ar­gu­men­tus.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies.

PIRMININKĖ. Ga­li­me?.. Ne, ne­ga­li­me, nes G. Ste­po­na­vi­čius no­ri kal­bė­ti prieš. Ne­be­no­ri kal­bė­ti prieš. Tai ben­dru su­ta­ri­mu.

Ko­le­gos, da­bar kvie­čiu pa­ženg­ti ge­ro­kai to­liau į prie­kį ir yra pa­siū­ly­mas pa­pil­dy­ti nu­ta­ri­mo pla­no ant­ro­jo skir­snio 14.2 punk­tą iš­dės­tant jį ki­taip. Tai Sei­mo na­rio J. Varž­ga­lio pa­siū­ly­mas. Ar J. Varž­ga­lys no­ri jį pa­teik­ti, ar su­tin­ka su ko­mi­te­to po­zi­ci­ja?

J. VARŽGALYS (LVŽSF). Su­tin­ku.

PIRMININKĖ. Ko­le­ga J. Varž­ga­lys ne­pra­šo bal­suo­ti. Tai lie­ka ko­mi­te­to nuo­mo­nė, ku­ri bu­vo ne­pri­tar­ti, o pri­tar­ti ki­tam Sei­mo na­rių S. Skver­ne­lio ir ki­tų siū­ly­mui.

Da­bar yra Sei­mo na­rių R. Po­po­vie­nės, R. Bud­ber­gy­tės, A. Pa­lio­nio, A. But­ke­vi­čiaus, A. Sy­so, M. Bas­čio, V. Bu­kaus­ko, A. Skar­džiaus, I. Šiau­lie­nės ir J. Ole­ko pa­siū­ly­mas pa­keis­ti nu­ta­ri­mo 2 straips­nio 15 punk­tą ir jį ati­tin­ka­mai iš­dės­ty­ti. Ta­čiau, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tai ne­ati­tin­ka nu­ta­ri­mo tu­ri­nio. Ar su­tin­ka­te, kad ne­bal­suo­tu­me, nes bus at­ski­ras Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pro­to­ko­li­nis spren­di­mas ir pro­to­ko­las spren­džiant tą klau­si­mą?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Taip, taip.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pra­šau ma­ne pa­tiks­lin­ti, jei­gu aš bu­vau ne­tiks­li.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Taip, iš tik­rų­jų ko­mi­te­te tai bu­vo svars­ty­ta, nu­tar­ta, kad ne­ati­tin­ka ši­to nu­ta­ri­mo tu­ri­nio. Bet mes nu­spren­dė­me, kad at­ski­ru pro­to­ko­li­niu nu­ta­ri­mu re­ko­men­duo­sime Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei ren­giant prie­mo­nių pla­ną at­si­žvelg­ti į vi­sus šiuos pa­siū­ly­mus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti to­kiai po­zi­ci­jai?

R. POPOVIENĖ (LSDPF). Mes su­tin­ka­me ir dėl ki­tų pa­siū­ly­mų, ku­rie bus.

PIRMININKĖ. Ir ne­pra­šo­te bal­suo­ti?

R. POPOVIENĖ (LSDPF). Taip.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ir dėl ki­tų pa­siū­ly­mų pa­keis­ti Sei­mo nu­ta­ri­mo II sky­riaus 16 pun­k­tą jūs taip pat su­tin­ka­te ir pri­ta­ria­te ko­mi­te­to po­zi­ci­jai.

II sky­riaus 17 straips­nis.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Tas pats.

PIRMININKĖ. Taip pat jau ap­si­spręs­ta. II sky­riaus 18 punk­tas. Taip pat ap­si­spręs­ta, bal­suo­ti ne­rei­kia.

Dėl III sky­riaus pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta.

IV sky­rius, yra gau­ta pa­siū­ly­mų. No­riu at­si­klaus­ti Sei­mo na­rio J. Varž­ga­lio, ar jis su­tin­ka at­si­im­ti sa­vo pa­siū­ly­mą dėl IV sky­riaus?

J. VARŽGALYS (LVŽSF). Su­tin­ku.

PIRMININKĖ. Su­tin­ka. Ne­bal­suo­ja­me. Yra Sei­mo na­rio M. Ado­mė­no pa­siū­ly­mas pa­keis­ti 22 straips­nio 2 da­lį. Čia mums rei­kia bal­suo­ti. M. Ado­mė­nas.

 (Bal­sas sa­lė­je: Ne­su­tin­ka at­si­im­ti.“)

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, šiuo siū­ly­mu yra siū­lo­mas dėl Edu­ko­lo­gi­jos fa­kul­te­to toks spren­di­mas, ku­ris su­da­ry­tų ga­li­my­bę tiems aka­de­mi­niams ir ne­aka­de­mi­niams pa­da­liniams, ku­rie ma­to sa­vo at­ei­tį Vil­niaus uni­ver­si­te­te, pri­si­jung­ti prie Vil­niaus uni­ver­si­te­to, o tiems, ku­rie no­rė­tų jung­tis prie Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to, in­teg­ruo­tis į jo struk­tū­rą. Ma­nau, tai bū­tų sa­lia­mo­niš­kas spren­di­mas, kad ir avis bū­tų so­ti, ir vil­kas bū­tų svei­kas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ko­mi­te­tas svars­tė, ne­pri­ta­rė. Mo­ty­vai čia yra to­kie: vis dėl­to uni­ver­si­te­tas yra vien­ti­sas da­ri­nys, jis kol kas tu­ri val­dy­mo or­ga­nus – ir stra­te­gi­nius, ir sa­vi­val­dos, kaip se­na­tas ir rek­to­ra­tas. Mes kol kas kal­ba­me apie ben­drą­ją uni­ver­si­te­tų nuo­mo­nę, mes tik­rai ra­gi­na­me Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tą iš­spręs­ti sa­vo vi­daus pro­ble­mas ir ga­lų ga­le pa­sa­ky­ti, ko jie iš tik­rų­jų no­ri ir kaip jie sa­ve ma­to po tos per­tvar­kos, o jei­gu jie sa­vęs ne­ma­to, aš ma­nau, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė pa­dės tą pa­ma­ty­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė už – A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (LSF). Iš­ties ši­tas pa­siū­ly­mas skam­ba kaip ge­ras kom­pro­mi­sas, pa­lie­kan­tis ga­li­my­bę Edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to pa­da­li­niams pa­si­rink­ti, ar pri­si­jung­ti prie Vil­niaus uni­ver­si­te­to, ar pri­si­jung­ti prie VDU. Aš tik­rai kvie­čiu pa­lai­ky­ti, ma­nau, tai bū­tų lo­giš­ka. Gai­la, kad ko­mi­te­tas tam ne­pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, nuo­mo­nė prieš – J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš ma­nau, kad mes tu­rė­tu­me lai­ky­tis ben­dro prin­ci­po, ar mes kal­ba­me apie uni­ver­si­te­tų jun­gi­mą­si, ar apie uni­ver­si­te­tų pa­da­li­nių. Mes ga­li­me pa­siek­ti, kad mes iš­vis tu­rė­si­me kaž­ko­kius su­skal­dy­tus vie­ne­tus ir ne­aiš­ku, kur ir kas eis. Man at­ro­do lo­giš­ka, kad bent jau šiuo eta­pu mes tu­rė­tu­me la­bai aiš­kią vi­zi­ją ir sie­kį, kad uni­ver­si­te­tai su­si­jung­tų, kon­cen­truo­tų­si, to­dėl ne­rei­kė­tų pri­im­ti ši­to pa­siū­ly­mo.

PIRMININKĖ. Pra­šo­me ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti, kas pri­ta­ria­te M. Ado­mė­no pa­teik­tam pa­siū­ly­mui.

Bal­sa­vo 100 Sei­mo na­rių: už – 29, prieš – 52, su­si­lai­kė 19. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Sei­mo na­riai M. Ado­mė­nas ir G. Land­sber­gis pa­siū­lė pa­pil­dy­ti Sei­mo nu­ta­ri­mo 4 straips­nį nau­ju 22 straips­niu. Ku­ris pri­sta­to­te? M. Ado­mė­nas. Pra­šau.

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, šis siū­ly­mas yra ma­tant, kad vie­nu kar­tu da­ry­ti ryž­tin­gą re­for­mą nė­ra ge­rai. Tai vėl­gi yra kom­pro­mi­si­nis siū­ly­mas vyk­dy­ti op­ti­mi­za­vi­mą dviem eta­pais. Pir­muo­ju eta­pu – iš tik­rų­jų stip­rin­ti, kur­ti stip­rius moks­lo cen­trus Vil­niu­je bei Kau­ne, in­ves­tuo­jant, kon­cen­truo­jant iš­tek­lius į Vil­niaus uni­ver­si­te­tą, o Kau­ne į KTU ir LSMU jiems jun­gian­tis. O ant­ruo­ju eta­pu – su­jung­ti li­ku­sius uni­ver­si­te­tus iš tri­jų uni­ver­si­te­tų, t. y. Vil­niaus uni­ver­si­te­to, VGTU ir nau­jo Kau­no uni­ver­si­te­to – VDU, į ben­drą, di­de­lį uni­ver­si­te­tą. Tai iš tie­sų yra spren­di­mas, ku­ris ga­lė­tų bū­ti re­a­lus, įgy­ven­di­na­mas da­bar ir ku­ris tuos vi­sus at­si­ra­du­sius jaut­ru­mus ga­lė­tų šiek anes­te­zuo­ti. Tai kar­tu leis­tų re­for­mai ju­dė­ti į prie­kį ku­riant stip­rius moks­lo cen­trus, ku­rie ga­lė­tų bū­ti tarp­tau­ti­niu mas­tu kon­ku­ren­cin­gi ir duo­ti tiems pa­tiems stu­den­tams vil­tį, kad jie ga­lės stu­di­juo­ti ge­ruo­se uni­ver­si­te­tuo­se.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra ne­pri­tar­ti, nes vis dėl­to re­for­ma yra vien­ti­sas da­ri­nys. Re­for­mos me­tu iš tik­rų­jų ne­ga­li­me per pir­mą­jį eta­pą pa­da­ry­ti, sa­ky­sim, stip­riau­sių uni­ver­si­te­tų, pa­lik­da­mi nuo­ša­ly ki­tus, nes gy­ve­ni­mas yra tru­pu­tį ki­toks, nes, kaip ge­rai sa­kė G. Ste­po­na­vi­čius, 2017 m. rug­sė­jo 1 d. mes ma­ty­si­me to­kį vaiz­dą, kad jau lai­ko pir­ma­jam ir ant­ra­jam eta­pams tie­siog ne­be­bus.

PIRMININKĖ. Nuo­mo­nė už – A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Aš su­pran­tu, kad čia bus bal­suo­ja­ma ak­lai, net ne­įsi­klau­sant į tik­rai ra­cio­na­lius ar­gu­men­tus, nes, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, aš ga­liu pa­kar­to­ti tai, kad re­for­mos pro­ce­sas yra vi­sai ne­val­do­mas. Gal yra kur nors kas nors su­si­tar­ta, bet čia ta dis­ku­si­ja yra vi­siš­kai ne­ver­tin­ga, tai bent jau is­to­ri­jai liks la­bai aiš­kus pa­sa­ky­mas, ką M. Ado­mė­nas sa­kė, aš ga­liu dar kar­tą pa­kar­to­ti, koks tu­rė­tų bū­ti mū­sų pats svar­biau­sias il­ga­lai­kis tiks­las. Il­ga­lai­kis tiks­las, vie­nas iš di­de­lių tiks­lų – pa­siek­ti tai, kad Lie­tu­vo­je bū­tų įkur­ti pa­tys stip­riau­si uni­ver­si­te­tai. No­rint tai pa­siek­ti, rei­kia in­ves­tuo­ti į sėk­mę, tų uni­ver­si­te­tų, ku­rie da­bar jau yra stip­rūs, stip­ru­mą rei­kia dar la­biau stip­rin­ti. Dėl to mes dis­ku­tuo­ja­me? Mes daug dau­giau lai­ko ski­ria­me tam, kad svars­ty­tu­me, ir svars­ty­tu­me, ką da­ry­ti su tais uni­ver­si­te­tais, ku­rių šian­dien yra sil­p­nes­nė bū­se­na.

Čia ban­do­me kiek­vie­nas pa­kal­bė­ti, kad tie uni­ver­si­te­tai vis tiek yra la­bai ge­ri, nes la­bai se­niai įkur­ti, bet iš es­mės tų sil­pnes­nių uni­ver­si­te­tų li­ki­mas už­ima du treč­da­lius mū­sų dis­ku­si­jos lai­ko, daug dau­giau lai­ko, ne­gu tu­rė­tų už­im­ti bū­tent tas klau­si­mas, kaip Lie­tu­vai su­kur­ti ke­le­tą, bent po­rą stip­riau­sių uni­ver­si­te­tų, kad iš tik­rų­jų mes ga­lė­tu­me kon­ku­ruo­ti glo­ba­liai ir mū­sų abi­tu­rien­tams ne­rei­kė­tų va­žiuo­ti stu­di­juo­ti kur nors į Bri­ta­ni­ją ar ki­tas ša­lis, nes ten yra bū­tent to­kie uni­ver­si­te­tai, ko­kių mes ne­pa­jė­gia­me su­kur­ti. At­si­sa­ky­mas bū­tent to­kios fi­lo­so­fi­jos, pa­lie­kant vi­siš­kai nie­ko ne­sa­kan­tį sa­ki­nį, kad kur­si­me kla­si­ki­nius, kur­si­me tech­ni­nius ir kur­sime dar ko­kius nors uni­ver­si­te­tus, na, pa­lie­ka, taip sa­kant, tą be­vil­tiš­ku­mo jaus­mą, kad čia, Lie­tu­vo­je, po­li­ti­nei kla­sei, ko­kia ji yra da­bar, yra per di­de­lis už­da­vi­nys su­si­tar­ti dėl es­mi­nių stra­te­gi­nių už­da­vi­nių, dėl es­mi­nių stra­te­gi­nių dar­bų, pa­lie­kant vis­ką taip, kaip bu­vo iki šiol.

PIRMININKĖ. Nuo­mo­nė prieš – J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Tai li­ko taip, kaip bu­vo prie jū­sų val­džios, ger­bia­ma­sis Ku­bi­liau. Da­bar vyk­do­ma re­for­ma, ji­nai vyks­ta, ban­do­ma, ne­su­ke­liant di­de­lių prieš­prie­šų tarp aukš­to­jo moks­lo… ne­su­ke­liant kvai­tu­lio jau­ni­mo, ku­ris at­eis stu­di­juo­ti, gal­vo­se. Jūs nu­ro­do­te, kas tu­rė­tų jung­tis Kau­ne prie ko, kur tie pa­tys uni­ver­si­te­tai, tas pats Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tas šian­dien ky­la ir at­si­ras tam tik­ro­je gar­bin­go­je vie­to­je, mes tik pa­lai­ky­ki­me tą. Taip pat ir Vil­niaus uni­ver­si­te­tas, ku­ris pri­ar­tė­jo prie pir­mo­jo ke­tu­ri­šim­tu­ko. Jei­gu mes no­ri­me nuo­šir­džiai pa­dė­ti pa­kel­ti aukš­tą­jį moks­lą, tai šian­dien pir­mas rū­pes­tis mums – im­tis tų, ku­rie gal­būt at­ro­do pa­ski­rai sil­pnes­ni. To­dėl nu­ro­dy­mas, kaip čia da­bar ban­do­ma pa­sa­ky­ti, kad ši­tą stip­rin­si­me, ki­to ne­fi­nan­suo­si­me ir pa­na­šiai, man at­ro­do, vi­siškai ne­tin­ka. Pa­si­rem­ki­me ta ge­ra aka­de­mi­nės ben­druo­me­nės va­lia, nes iš tik­rų­jų jie no­ri tą pa­da­ry­ti. Ne­da­ry­ki­me to per prie­var­tą, ten, kur yra pa­sie­ki­mų, ju­da dėl jų ben­drų ge­bė­ji­mų. Aš ma­nau, kad at­ei­ty­je tas tiks­las bus vi­sų toks. Bet šian­dien pri­mes­ti kie­no nors va­lią iš ša­lies bū­tų ne­tin­ka­mas bū­das. Siū­lau ne­pri­tar­ti teik­tam pa­siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, ap­si­spren­džia­me ir bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te Sei­mo na­rių M. Ado­mė­no, G. Land­sber­gio pa­siū­ly­mui pa­pil­dy­ti IV sky­rių nau­juo­ju 22 straips­niu, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, pa­si­ren­ka­te ki­tą bal­sa­vi­mo bū­dą.

Bal­sa­vo 108 Sei­mo na­riai: už pa­siū­ly­mą – 27, prieš – 57, su­si­lai­kė 24. Pa­siū­ly­mui ne­pritar­ta.

Sei­mo na­riai M. Ado­mė­nas ir G. Land­sber­gis siū­lė pa­keis­ti da­bar­ti­nį 22 straips­nį, pa­pil­dy­ti jį nau­ja 22.1 da­li­mi ir ati­tin­ka­mai pa­keis­ti to­les­nių straips­nių nu­me­ra­ci­ją. M. Ado­mė­nas. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). To­les­nis siū­ly­mas dėl 22 straips­nio 2 da­lies, jei­gu aš tei­sin­gai ma­tau, ką mes… Jis de­ta­li­zuo­ja tuos jun­gi­mo eta­pus, kas ku­riuo eta­pu tu­rė­tų vyk­ti. Tie­są sa­kant, tau­py­da­mas ko­le­gų lai­ką, sa­ky­čiau, ka­dan­gi bu­vo ne­pri­tar­ta pir­ma­jam pa­siū­ly­mui, tai ši­to ga­li­me ne­svars­ty­ti.

PIRMININKĖ. Ačiū už jū­sų su­pra­ti­mą, ši­to jū­sų siū­ly­mo ne­svars­to­me. Dėl 23 straips­nio yra gau­ta Sei­mo na­rių S. Skver­ne­lio, R. Kar­baus­kio, V. Pranc­kie­čio, E. Jo­vai­šos ir A. Gu­mu­liaus­ko pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas iš da­lies pri­ta­rė. Ko­le­gos, ar su­tin­ka­te su ko­mi­te­to pa­siū­ly­mu? Ar ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas no­ri ko­men­tuo­ti?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Taip, no­riu ko­men­tuo­ti ši­tą pa­siū­ly­mą, ko­dėl iš da­lies yra pri­tar­ti. Va­kar ko­mi­te­to po­sė­dy­je mes su­ta­rė­me, kad po svei­ka­tos moks­lų įra­šo­mi ir me­nų uni­ver­si­te­tai. Tai mes su­ta­rė­me ben­dru su­ta­ri­mu, to­dėl yra tam tik­ras pa­tai­sy­mas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Bal­suo­ti ne­rei­kia. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Yra gau­ti Sei­mo na­rių J. Lie­sio, G. Va­si­liaus­ko, J. Ja­ru­čio, V. Alek­nos ir L. Kas­čiū­no pa­siū­ly­mai dėl IV sky­riaus 231 punk­to, ta­čiau, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, jei­gu mes jau da­bar ap­si­spren­dė­me dėl mi­nė­to pa­siū­ly­mo dėl 23 straips­nio for­mu­luo­tės su mi­nė­ta ko­mi­te­to po­zi­ci­ja ir ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tu nu­ta­ri­mu, tai bal­suo­ti ne­rei­kia. Taip pat bal­suo­ti ne­rei­kia ir ne­ga­li­me dėl ki­to Sei­mo na­rių G. Va­si­liaus­ko, J. Ja­ru­čio, V. Alek­nos ir L. Kas­čiū­no pa­siū­ly­mo pa­pil­dy­ti 23.3 punk­tą. Taip pat dėl Sei­mo na­rių M. Ado­mė­no ir G. Land­sber­gio pa­keis­ti da­bar­ti­nį 23 straips­nį, nes jau ap­si­spren­dė­me. Dėl Sei­mo na­rio V. Si­mu­li­ko 23.1 punk­to taip pat ap­si­spręs­ta. Ir Sei­mo na­rio V. Si­mu­li­ko 23.3 punk­to.

24 straips­nis. Yra gau­ta Sei­mo na­rių V. Si­mu­li­ko, R. Baš­kie­nės, J. Rim­kaus, S. Tu­mė­no, A. Gu­mu­liaus­ko, V. Gai­liaus, V. Čmi­ly­tė-Niel­sen, A. But­ke­vi­čiaus ir dau­ge­lio ki­tų pa­siū­ly­mas. Ku­ris iš ko­le­gų? A. Gu­mu­liaus­kas pri­sta­to?

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ten ne­di­de­lis pa­tai­sy­mas, ta­čiau jis su­tei­kia, sa­ky­čiau, dau­giau ga­li­my­bių re­gio­ni­niams uni­ver­si­te­tams tar­tis su di­des­niais uni­ver­si­te­tais dėl stu­di­jų ko­ky­bės ge­ri­ni­mo. Čia pa­kei­ti­mas yra toks. Vis­kas taip pat kaip 24, tik ant­ra­ja­me sa­ki­ny­je rei­kė­tų vie­toj „tu­ri bū­ti“ ra­šy­ti „ga­li bū­ti ki­tų uni­ver­si­te­tų pa­da­li­niais“. Ma­nau, kad es­mės tai ne­kei­čia, bet tik­rai la­biau su­de­mok­ra­ti­na pa­tį pro­ce­są.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė bu­vo ne­pri­tar­ti, pri­tar­ti iš da­lies. Taip, pri­tar­ti iš da­lies.

PIRMININKĖ. Už Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mą no­ri kal­bė­ti S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mie­ji, Šiau­lių ir Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tai tu­ri tu­rė­ti per­spek­ty­vą, bet mes tu­ri­me pa­lik­ti ir di­de­lį klaus­tu­ką. Žo­dis „ga­li“, ku­ris yra įra­šy­tas šiuo me­tu nu­ta­ri­me, tu­ri bū­ti kaip Da­mok­lo kar­das, ka­ban­tis virš Klai­pė­dos ir Šiau­lių uni­ver­si­te­tų, kad jie tu­ri pa­teik­ti aiš­kią, kon­kre­čią vi­zi­ją, kaip jie ne iš­li­ki­mo stra­te­gi­ją pa­rengs, o kaip jie pa­rengs su­kles­tė­ji­mo stra­te­gi­ją. Mes tu­ri­me pa­lik­ti aiš­kią abe­jo­nę, net ir bū­da­mas klai­pė­die­tis drą­siai tą sa­kau, nes Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas ir Šiau­lių uni­ver­si­te­tas iš tik­rų­jų tu­ri prie­šis­to­rę, ku­ri ne­ža­vi mū­sų. Ger­bia­ma­sis prieš tai bu­vęs prem­je­ras A. But­ke­vi­čius sa­vo kal­bo­je aiš­kiai iš­sa­kė kri­ti­ką. Mes tu­ri­me tą kri­ti­ką tu­rė­ti ome­ny­je ir pa­lik­ti žo­dį, kad „ga­li bū­ti“ pa­da­li­niais, ir jie iki ru­dens, iki gruo­džio 1 die­nos tu­ri įro­dy­ti, kad tu­ri aiš­kų pla­ną, kaip jie su­kles­tės, o ne tik iš­liks. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti ši­tą punk­tą, pa­lik­ti su žo­džiu „ga­li“, o ne „tu­ri bū­ti“.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, pra­šo­me ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti. Kas su­tin­ka­te su Sei­mo na­rių for­mu­luo­te „iš­lai­ky­ti Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se re­gio­nų po­rei­kius ati­tin­kan­čius ir sa­vo iš­skir­ti­nu­mą vys­tan­čius uni­ver­si­te­ti­nio moks­lo cen­trus ir jie ga­li bū­ti ki­tų uni­ver­si­te­tų pa­da­li­niais“, pra­šo­me bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: už – 82, prieš – 1, su­si­lai­kė 15. Sei­mo na­rių pa­teik­tai for­mu­luo­tei Sei­mas pri­ta­rė. Dė­ko­ju.

Yra gau­ta dėl 24 straips­nio Sei­mo na­rių M. Ado­mė­no ir G. Land­sber­gio pa­siū­ly­mas, ta­čiau mes jau ap­si­spren­dė­me. Taip pat gau­ti dėl 24 straips­nio Sei­mo na­rių A. Bi­lo­tai­tės, S. Gen­tvi­lo, D. Ke­pe­nio pa­siū­ly­mai, taip pat ne­rei­kia bal­suo­ti, nes jau pri­im­tas spren­di­mas.

25 straips­nis. Yra gru­pės Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mai, ta­čiau ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas ma­no, kad ne­rei­kia svars­ty­ti ši­tų pa­siū­ly­mų dėl 25 straips­nio, jie jau iš­brauk­ti, nes me­nų stu­di­jų klau­si­mų nuo­sta­tai per­kel­ti į 23 punk­tą, dėl ku­rio mes jau bal­sa­vo­me. Ar ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas dar ga­lė­tų ką pri­dur­ti?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Taip, iš tik­rų­jų taip yra ir ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo nu­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu taip ir pa­da­ry­ti –23 straips­nį pa­pil­dy­ti žo­džiu „me­nų“, o 25 straips­nį iš­brauk­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. 25 straips­nio nė­ra ką svars­ty­ti. 26, 27, 28 straips­niai. Dėl 28 strai­ps­nio yra Sei­mo na­rių S. Skver­ne­lio, R. Kar­baus­kio, V. Pranc­kie­čio, E. Jo­vai­šos ir A. Gu­mu­liau­s­ko pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies, tai ga­na tech­ni­nio po­bū­džio. Bet gal ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pa­ko­men­tuos?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Vie­toj „įgy­ven­din­ti“ įra­šy­ti žo­dį „už­tik­rin­ti“ ir iš­brauk­ti „ho­ri­zon­ta­lų“.

PIRMININKĖ. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu ir ko­le­gų ne­pra­šy­ti bal­suo­ti? Ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta. Dėl 33 straips­nio gau­tas Sei­mo na­rio J. Ber­na­to­nio pa­siū­ly­mas. Ar J. Ber­na­to­nis ga­lė­tų pri­sta­ty­ti? Mi­nu­tė­lę, tuoj įjung­si­me.

J. BERNATONIS (LSDPF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ma­no pa­siū­ly­mų es­mė, kad uni­ver­si­te­tų jun­gi­ma­sis ir uni­ver­si­te­tų fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lis bū­tų pa­grįs­ti ko­ky­bi­niais stu­di­jų ir moks­lo kri­te­ri­jais ir ati­tik­tų šios re­for­mos tiks­lus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu iš da­lies. Iš da­lies lie­čia 33 pun­k­tą, kur mes da­ro­me, sa­ky­si­me, re­dak­ci­nio, o gal ir ne vi­sai re­dak­ci­nio po­bū­džio pa­tai­sy­mą. Vie­toj „fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lį“ ra­šo­me „fi­nan­sa­vi­mą“, iš­brauk­ti žo­dį „mo­de­lį“ ir pa­tai­sy­ti žo­dį „fi­nan­sa­vi­mo“ į „fi­nan­sa­vi­mą“.

PIRMININKĖ. G. Ste­po­na­vi­čius – nuo­mo­nė už.

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). La­bai ačiū, aš ir­gi svei­ki­nu to­kį J. Ber­na­to­nio pa­teik­tą pa­siū­ly­mą, jis taip pat įtvir­ti­na ir Vy­riau­sy­bės pa­kan­ka­mai sva­rų vaid­me­nį ir ly­de­rys­tę, ga­lu­ti­nį žo­dį ta­riant, ko­kie uni­ver­si­te­tai tu­rė­tų jung­tis tar­pu­sa­vy­je, įver­ti­nant ati­tin­ka­mus kri­te­ri­jus, ku­riuos taip pat J. Ber­na­to­nis var­di­na. Taip pat jis siū­lo, kas ir­gi lo­giš­ka, sie­ti su prie­de pa­teik­tu aukš­tų­jų mo­kyk­lų, uni­ver­si­te­tų būk­lės įver­ti­ni­mu, tai ir­gi pa­dė­tų pri­im­ti la­biau pa­sver­tus spren­di­mus. Aš kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Ka­dan­gi nuo­mo­nės prieš nė­ra, gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju. Dau­giau pa­siū­ly­mų dėl šio sky­riaus nė­ra. Ap­žval­ga pa­gal re­gio­nus, pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra gau­ta. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas man dar ro­do, kad mes tu­ri­me at­kreip­ti dė­me­sį į vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų ver­ti­ni­mą pa­gal stu­di­jų ir moks­lo veik­lą. Ir yra gau­tas Sei­mo na­rių S. Skver­ne­lio, R. Kar­baus­kio, V. Pranc­kie­čio, E. Jo­vai­šos ir A. Gu­mu­liaus­ko pa­siū­ly­mas iš­brauk­ti 2 prie­dą. Ar no­ri ko­le­gos pa­teik­ti, ar ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas kar­tu, ka­dan­gi ir jūs esa­te tarp tei­kė­jų?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Taip, aš pa­sa­ky­siu. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra ne­pri­tar­ti. 2 prie­das rei­ka­lin­gas ten, dėl ko ką tik pri­ėmė­me ger­bia­mo­jo J. Ber­na­to­nio pa­tai­sas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Tai iš prin­ci­po ne­rei­kia bal­suo­ti, nes jūs… Ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, ar rei­kia bal­suo­ti?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ne, ne­rei­kia.

PIRMININKĖ. Ne­rei­kia bal­suo­ti. Dė­ko­ju ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui. Dė­ko­ju ko­le­goms Sei­mo na­riams, mes vi­sus pa­siū­ly­mus, sa­ky­čiau, la­bai spė­riai, grei­tai svars­tė­me. Da­bar nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš, svars­ty­mo sta­di­ja. Nuo­mo­nė už – G. Ste­po­na­vi­čius.

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). La­bai ačiū. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, jaus­mas dve­jo­pas. Di­de­lio en­tu­ziaz­mo ra­gin­ti pri­im­ti to­kį nu­ta­ri­mą, ku­ris įdė­jus kai ku­rias pa­tai­sas dėl re­gio­ni­nių uni­ver­si­te­tų pa­pil­do­mų ap­sau­gų ta­po dar la­biau be­dan­tis, bet kad ir kaip ten bū­tų, šis nu­ta­ri­mo pro­jek­tas tu­ri tam tik­rą kryp­tį. Mes pui­kiai ma­to­me, kad net ir jo svars­ty­mas ve­da, ir ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas – jau šį ru­de­nį at­ves prie da­lies vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų su­si­jun­gi­mo.

Vie­nin­te­lė sva­ri man prie­žas­tis, ko­dėl aš ma­nau, kad ir už to­kį men­kai am­bi­cin­gą nu­ta­ri­mą esu pa­si­ren­gęs bal­suo­ti, tai yra pir­mas žings­nis. O le­mia­mas žings­nis bus jau šių me­tų ru­de­nį, po pri­ėmi­mo re­zul­ta­tų, ku­rie bus dra­ma­tiš­ki ne vie­nam vals­ty­bi­niam uni­ver­si­te­tui. Ru­dens se­si­jo­je mes svars­ty­si­me kon­kre­čius nu­ta­ri­mus dėl kon­kre­čių uni­ver­si­te­tų jun­gi­mo­si. Kaip stei­gė­jas Sei­mas tu­rės pri­im­ti spren­di­mus. Šiuo nu­ta­ri­mu kon­kre­čių aukš­tų­jų mo­kyk­lų būk­lė yra tie­siai švie­siai įvar­dy­ta – su ba­lais, su skai­čiais, ir tai yra stip­rio­ji ši­to nu­ta­ri­mo pu­sė. Aiš­ku, tai yra žings­nis, at­ve­rian­tis ar­ba pa­lie­kan­tis du­ris at­ver­tas to­les­niems su­si­ta­ri­mams. To no­ri ir stip­rie­ji uni­ver­si­te­tai. Pa­brė­žiu, kad pa­žan­gos stip­riau­sius uni­ver­si­te­tus vie­ni­jan­ti kon­fe­ren­ci­ja ir­gi pa­lai­ko net ir šią nu­ta­ri­mo ver­si­ją. Tai, ko­le­gos, ge­riau ne­di­de­lis žings­ne­lis, bet į prie­kį, ne­gu jo­kio. To­dėl ma­no bal­sas bus už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju G. Ste­po­na­vi­čiui. A. Bi­lo­tai­tė tu­ri ki­tą nuo­mo­nę. Pra­šom, ger­bia­mo­ji ko­le­ge.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Už­si­ra­šiau prieš, bet grei­čiau­siai su­si­lai­ky­siu dėl vi­so šio pro­jek­to.

Ma­no pa­grin­di­nis mo­ty­vas yra Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas. Nors ir bu­vo nu­bal­suo­ta šian­dien, kad at­si­ran­da for­mu­luo­tė, kad ga­li iš­lik­ti Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas, bet aš ma­nau, kad Klai­pė­dai, ku­ri yra re­gio­nas, tik­rai tu­rin­tis di­džiu­lį eko­no­mi­nį po­ten­cia­lą, rei­kė­tų ne to­kios ga­li­my­bės, kad ga­li bū­ti, bet aiš­kiai pa­sa­ky­ti, kad mes esa­me už stip­rų jū­ri­nį pro­fi­lį tu­rin­tį uni­ver­si­tetą, ku­ris tik­rai, jei­gu bū­tų Klai­pė­do­je, pa­dė­tų at­skleis­ti mū­sų šia­me re­gio­ne esan­čias vi­sas ga­li­my­bes. Jei­gu ir yra pro­ble­mų, aš su­tin­ku, kad jų yra, jas rei­kia spręs­ti, bet tik­rai ne­si­im­ti to­kių dras­tiš­kų prie­mo­nių. At­si­sa­ky­ti Klai­pė­do­je uni­ver­si­te­to, ma­nau, tai bū­tų aiš­ki kryp­tis į nie­kur, į pro­vin­cia­lu­mą ir į ne­bū­tį. Klai­pė­da be uni­ver­si­te­to yra mies­tas be at­ei­ties.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Pra­šo­me ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti. Svars­ty­mo sta­di­ja. Ar pri­ta­ria­te Sei­mo nu­ta­ri­mui „Dėl Vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų tin­klo op­ti­mi­za­vi­mo pla­no pa­tvir­ti­ni­mo“?

Skel­biu bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus. Bal­sa­vo 108 Sei­mo na­riai: už – 78, prieš – 3, su­si­lai­kė 27. Po svars­ty­mo Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų tin­klo op­ti­mi­za­vi­mo pla­no pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tui Nr. XIIIP-717(2) pri­tar­ta.

Ger­bia­mie­ji, re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – K. Ma­siu­lis. Pra­šom.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš no­rė­čiau jums, čia svars­čiu­siems ir iš aukš­tos tri­bū­nos la­bai tei­su­siems uni­ver­si­te­tus, kaip iš uni­ver­si­te­to iš­ėjęs žmo­gus pa­sa­ky­ti, kad dau­ge­lis jū­sų ne­tu­ri­te tei­sės taip šne­kė­ti. Aš tai tik­rai esu pa­si­blaš­kęs po pa­sau­lį ir dau­gely­je uni­ver­si­te­tų pa­bu­vęs – Vo­kie­ti­jo­je, ir ne vie­ną mė­ne­sį, Aust­ri­jo­je, Švei­ca­ri­jo­je, ly­gi­nęs juos, pats dir­bęs ten ir ma­tęs tuos uni­ver­si­te­tus iš vi­daus. Ir no­riu pa­sa­ky­ti: daug kur yra nie­ko ne ge­riau, daug kur yra blo­giau.

Jūs čia taip sau iš aukš­to ima­te ir tei­sia­te mū­sų uni­ver­si­te­tus, že­mi­na­te juos prieš vi­suo­me­nę, prieš ži­niask­lai­dą. Da­bar moks­lei­viai rink­sis, ten dar aiš­ki­na­te, kaip ten yra blo­gai. O dėl mū­sų uni­ver­si­te­tų ab­sol­ven­tų darb­da­viai vi­sa­me pa­sau­ly­je tie­siog kon­ku­ruo­ja. Bai­ki­te jūs tas ne­są­mo­nes klie­dė­ti, tik­rai. Man bu­vo gė­da klau­sy­ti čia. Ir, tie­są sa­kant, man gė­da ir dėl ši­tos re­for­mos.

PIRMININKĖ. A. Bau­ra.

A. BAURA (LVŽSF). No­rė­čiau, kad ma­no bal­są į­skai­ty­tu­mė­te už.

PIRMININKĖ. Dėl pro­to­ko­lo: A. Bau­ra bal­sa­vo už.

M. Pui­do­kas.

M. PUIDOKAS (LVŽSF). No­riu pri­tar­ti ir pa­dė­ko­ti nors vie­nam kon­ser­va­to­riui, ku­ris įvar­di­jo ir pa­gar­biai at­si­lie­pė apie mū­sų aka­de­mi­nę ben­druo­me­nę, apie uni­ver­si­te­tus. Ma­nau, kad prem­je­ras, švie­ti­mo mi­nist­rė, Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas at­li­ko la­bai ge­rą, di­p­lo­ma­tiš­ką ir lanks­tų dar­bą, įsi­klau­sy­da­mi į vi­sas pu­ses. Mes vi­si pui­kiai ži­no­me, kuo baig­da­vo­si ra­di­ka­lios re­for­mos – jos daž­niau­siai baig­da­vo­si ne­sėk­me ir už­li­pi­mu ant to pa­ties grėb­lio.

Lie­tu­vai, kaip ir vi­soms ša­lims, mū­sų kai­my­ni­nėms sėk­min­goms Šiau­rės ša­lims, bū­ti­na vi­sų pir­ma, at­lie­kant šią re­for­mą, pri­tai­ky­ti ge­riau­sias pa­sau­lio pa­tir­tis prie mū­sų si­tu­a­ci­jos, prie na­cio­na­li­nių ypa­tu­mų, o ne da­ry­ti ak­lai, ne­įsi­klau­sant ir neat­si­žvel­giant į vi­sai ki­tas nuo­mo­nes. Tik­rai no­rė­tų­si iš ko­le­gų, ypač kai ku­rių opo­zi­ci­jos ly­de­rių, dau­giau pa­gar­baus to­no ir ma­žiau įžei­du­mo, nes svars­to­me la­bai svar­bų vi­sai Lie­tu­vai da­ly­ką, ir dėl to, kad mes svars­to­me ne per ar­gu­men­tus, o per įvai­rias įžei­džias re­pli­kas, tik­rai šiai te­mai ne­su­tei­kia­me pa­kan­ka­mo dė­me­sio ir ją nu­ver­ti­na­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Taip, iš tik­rų­jų dar tik svars­ty­mas. Pri­ėmi­mas nu­ma­ty­tas ket­vir­ta­die­nį. M. Ado­mė­nas – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, na, ką, be­lie­ka pa­svei­kin­ti su bal­sa­vi­mu dėl re­gio­ni­nių uni­ver­si­te­tų. Iš re­for­mos yra iš­brauk­tas pas­ku­ti­nis ten bu­vęs kon­kre­tus tu­ri­nys, ki­taip ta­riant, da­bar jau ga­li nie­kas vi­siš­kai ne­si­keis­ti, ir jūs tą va­din­si­te re­for­ma. Sėk­mės sa­ve ap­gau­di­nė­jant!

PIRMININKĖ. J. Raz­ma. Pra­šom.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, čia gal bu­vo ir per daug aist­rų, nors mes svar­s­tė­me tei­siš­kai ne­įpa­rei­go­jan­tį Vy­riau­sy­bės do­ku­men­tą. Jei­gu bū­tu­me mes tas nuo­sta­tas, ku­rios čia su­ra­šy­tos, įsta­ty­mo ly­giu su­ra­šę, tai bū­tų, ma­tyt, ki­ta si­tu­a­ci­ja, tai bū­tų pri­va­lu vyk­dy­ti ir tai bū­tų tik­ri re­zul­ta­tai. Da­bar tik­riau­siai bal­sa­vi­mai čia sky­rė­si pa­gal tai, kiek kas ti­ki Vy­riau­sy­bės am­bi­ci­ja, nes Sei­mas jo­kio kon­kre­taus tu­ri­nio į ne­įpa­rei­go­jan­tį do­ku­men­tą ne­įdė­jo, ne­pa­ro­dė jo­kių ateities gai­rių, tie­siog pa­sa­kė Vy­riau­sy­bei, kad jūs tu­ri­te lais­vas ran­kas.

Aš ne­ma­tau, kad dėl ši­tos aukš­tų­jų mo­kyk­lų re­for­mos te­mos Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas bū­tų pa­si­ren­gęs tiek au­ko­tis kaip dėl urė­di­jų. Ne­gir­dė­jo­me to­kių pa­reiš­ki­mų, kad štai, jei­gu ne­pa­siek­si­me tų 2019 me­tais įra­šy­tų ko­ky­bės ro­dik­lių, ar švie­ti­mo mi­nist­rė, ar prem­je­ras at­si­sta­ty­din­si­me. Dėl to mū­sų frak­ci­jos su­si­lai­ky­mas gal iš da­lies ir iš­reiš­kia tą ne­ti­kė­ji­mą, kad ši Vy­riau­sy­bė tą re­for­mą įvyk­dys, nors tos gai­rės ne­truk­do ją įvyk­dy­ti iš es­mės.

PIRMININKĖ. Ačiū už jū­sų nuo­mo­nę. A. Ku­bi­lius. Ži­no­ma, jums žo­dis.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke, jūs esa­te vie­nas iš ne­dau­ge­lio ra­cio­na­lių žmo­nių šio­je val­dan­čio­jo­je ko­a­li­ci­jo­je.

PIRMININKĖ. Ne­gir­ki­te.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Tik­rai aš no­riu nuo­šir­džiai pa­sa­ky­ti, kad taip ma­tau. Tai ar jūs ga­li­te per­duo­ti sa­vo my­li­mai Vy­riau­sy­bei, ne­be­ma­tau čia prem­je­ro, kad ne­neš­tų dau­giau į Sei­mą to­kių re­for­mų, ku­rios yra ga­nė­ti­nai ra­di­ka­lios, brė­žian­čios tam tik­rą kryp­tį, su ge­ra am­bi­ci­ja, nes po to mes lie­ka­me sa­lė­je vie­nin­te­liai, ku­rie ban­do­me ap­gin­ti jū­sų Vy­riau­sy­bę nuo jū­sų pa­čių ko­a­li­ci­jos ir, be abe­jo, pra­lai­mi­me? Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, kaip ra­cio­na­lus žmo­gus gal jūs per­duo­ki­te, kad tie­siog ne­be­neš­tų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už jū­sų po­zi­ci­ją. Vy­riau­sy­bė gir­di, re­a­guo­ja, sten­gia­si ir nuo­sek­liai dir­ba.

 

16.49 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-834(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, no­rė­čiau pa­skelb­ti slap­to bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus ir pra­šy­ti jū­sų su­grįž­ti prie Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“.

Bal­sų skai­čia­vi­mo pro­to­ko­las: skir­ti Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke L. Mat­jo­šai­ty­tę. Ras­ta biu­le­te­nių 93, ga­lio­jan­čių – 88, ne­ga­lio­jan­čių – 5.

Už bal­sa­vo – 74, prieš – 12, su­si­lai­kė 2. Šiai po­zi­ci­jai pri­tar­ta.

Da­bar mes ga­li­me, su­grį­žę prie Sei­mo nu­ta­ri­mo, 1 straips­nį pri­im­ti. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu, nes iš­ties slap­to bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai tai pa­ro­dė? Pri­ima­ma.

2 straips­nis. Skel­biu bal­sų skai­čia­vi­mo ko­mi­si­jos pro­to­ko­lą dėl ko­mi­si­jos na­rio V. Vo­bo­le­vi­čiaus. Ras­ta biu­le­te­nių – 93, ga­lio­jan­čių – 88, ne­ga­lio­jan­čių – 5. Už pa­si­sa­kė 76, prieš – 5, su­si­lai­kė 7. Ko­mi­si­jos na­riu tvir­ti­na­mas V. Vo­bo­le­vi­čius.

Sei­mo na­rių bal­sa­vi­mo pro­to­ko­las dėl na­rės A. Ži­lins­kie­nės. Ras­ta biu­le­te­nių – 93, ga­lio­jan­čių – 88, ne­ga­lio­jan­čių – 5. Už – 84, prieš – 1, su­si­lai­kė 1. A. Ži­lins­kie­nė iš­ren­ka­ma ko­mi­si­jos na­re.

Bal­sų skai­čia­vi­mo ko­mi­si­jos pro­to­ko­las dėl ko­mi­si­jos na­rio D. Bei­no­ra­vi­čiaus. Ras­ta biu­le­te­nių – 93, ga­lio­jan­čių – 88, ne­ga­lio­jan­čių – 5. Už – 79, prieš – 4, su­si­lai­kė 5. D. Bei­no­ra­vi­čius iš­ren­ka­mas Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riu.

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai dėl Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rės S. Mi­le­vi­čie­nės. La­bai at­si­pra­šau, Mi­se­vi­čie­nės. Ras­ta biu­le­te­nių – 93, ga­lio­jan­čių – 87, ne­ga­lio­jan­čių – 6. Už – 82, prieš – 2, su­si­lai­kė 3. Sei­mo na­riai bal­suo­da­mi ap­si­spren­dė S. Mi­se­vi­čie­nę skir­ti Rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­re.

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai dėl Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos S. Šal­taus­kie­nės. Ras­ta biu­le­te­nių – 93, 86 – ga­lio­jan­tys, ne­ga­lio­jan­tys – 7. Už bal­sa­vo 80, prieš – 1, su­si­lai­kė 5. S. Šal­taus­kie­nė yra ski­ria­ma Rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­re.

Dar vie­nas bal­sa­vi­mo biu­le­te­nis dėl ko­mi­si­jos na­rio J. Ud­rio. Ras­ta biu­le­te­nių – 93, ga­lio­jan­čių – 84, ne­ga­lio­jan­čių – 9. Už kan­di­da­tą bal­sa­vo 35, prieš – 46, su­si­lai­kė 3. J. Ud­ris ne­pa­tvir­ti­na­mas Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riu.

2 straips­nis. 2 straips­ny­je yra skel­bia­ma: skir­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riais V. Vo­bo­le­vi­čių, A. Ži­lins­kie­nę, D. Bei­no­ra­vi­čių, S. Mi­se­vi­čie­nę, S. Šal­taus­kie­nę. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, bal­suo­da­mi ap­si­spren­dė­me ir pri­ima­me 2 straips­nį pa­mi­nė­da­mi pen­kias Sei­mo spren­di­mu Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rių pa­var­des.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Da­bar vi­sas nu­ta­ri­mas „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ (projektas Nr. XIIIP-834(2) pri­im­tas. (Gon­gas) Dėl ki­tų straips­nių mes jau ap­si­spren­dė­me ry­ti­nia­me po­sė­dy­je.

 

16.55 val.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rių prie­sai­ka

 

Ar ger­bia­ma­sis Sei­mo Pir­mi­nin­kas jau pa­si­ren­gęs pri­im­ti Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rių prie­sai­ką, ar ko­mi­si­jos na­riai tam pa­si­ren­gę? Ma­tau vi­sus juos sa­lė­je. Leis­ki­te pa­skelb­ti 8 straips­nį – Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos su­da­ry­mas, ku­ria­me skel­bia­ma Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rių prie­sai­kos at­li­ki­mo pro­ce­dū­ra: „Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas ir na­riai pri­sie­kia Sei­me. Prie­sai­ką pri­ima Sei­mo Pir­mi­nin­kas. (Prie­sai­kos teks­to aš ne­skai­ty­siu, nes jūs jį per­skai­ty­si­te gar­siai kiek­vie­nas.) Pri­sie­kęs as­muo po prie­sai­kos teks­tu pa­si­ra­šo. Prie­sai­kos teks­tas ne­ga­li bū­ti kei­čia­mas. Prie­sai­ka ga­lio­ja vi­są pa­sky­ri­mo į Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos lai­ko­tar­pį. Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko ir jo na­rių prie­sai­kų teks­tai sau­go­mi Sei­me.“

Ger­bia­ma­sis Sei­mo Pir­mi­nin­ke, pra­šo­me pri­im­ti prie­sai­kas. Kvie­čiu pir­mą­ją pri­siek­ti Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kę Lau­rą Mat­jo­šai­ty­tę. Sei­mo na­riai, pra­šo­me pa­gerb­ti at­si­sto­da­mi.

L. MATJOŠAITYTĖ. Aš, Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė, pri­sie­kiu bū­ti iš­ti­ki­ma Lie­tu­vos Res­pub­li­kai, lai­ky­tis jos Kon­sti­tu­ci­jos ir įsta­ty­mų, są­ži­nin­gai ir gar­bin­gai at­lik­ti sa­vo pa­rei­gas Vy­riau­sio­jo­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je ir su­si­lai­ky­ti nuo po­el­gių, pa­žei­džian­čių įsta­ty­mus ir žmo­gaus tei­ses. Te­pa­de­da man Die­vas!

PIRMININKĖ. L. Mat­jo­šai­ty­tė yra ski­ria­ma Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke. (Plo­ji­mai)

Kvie­čiu pri­siek­ti Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rį Vin­cen­tą Vo­bo­le­vi­čių.

V. VOBOLEVIČIUS. Prie­sai­ka

PIRMININKĖ. V. Vo­bo­le­vi­čius ski­ria­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riu. (Plo­ji­mai)

Pri­siek­ti kvie­čiu Ais­tę Ži­lins­kie­nę.

A. ŽILINSKIENĖ. Prie­sai­ka

PIRMININKĖ. A. Ži­lins­kie­nė ski­ria­ma Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­re. (Plo­ji­mai)

Kvie­čiu pri­siek­ti Da­ri­jų Bei­no­ra­vi­čių.

D. BEINORAVIČIUS. Prie­sai­ka

PIRMININKĖ. D. Bei­no­ra­vi­čius ski­ria­mas Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riu. (Plojimai)

Kvie­čiu pri­siek­ti Svet­la­ną Mi­se­vi­čie­nę.

S. MISEVIČIENĖ. Prie­sai­ka

PIRMININKĖ. S. Mi­se­vi­čie­nė ski­ria­ma Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­re. (Plo­ji­mai)

Kvie­čiu pri­siek­ti Sva­jo­nę Šal­taus­kie­nę.

S. ŠALTAUSKIENĖ. Prie­sai­ka

PIRMININKĖ. S. Šal­taus­kie­nė ski­ria­ma Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­re. (Plo­ji­mai)

Kvie­čiu pri­siek­ti Do­na­tą Lau­ri­na­vi­čių.

D. LAURINAVIČIUS. Prie­sai­ka

PIRMININKĖ. D. Lau­ri­na­vi­čius ski­ria­mas Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riu. (Plojimai)

Kvie­čiu pri­siek­ti Jū­ra­tę Le­be­de­vie­nę.

J. LEBEDEVIENĖ. Prie­sai­ka

PIRMININKĖ. J. Le­be­de­vie­nė ski­ria­ma Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­re. (Plo­ji­mai)

Kvie­čiu pri­siek­ti Mak­si­mą Rez­ni­ko­vą.

M. REZNIKOVAS. Prie­sai­ka (be pas­ku­ti­nio­jo sa­ki­nio)

PIRMININKĖ. M. Rez­ni­ko­vas ski­ria­mas Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riu. (Plojimai)

Kvie­čiu pri­siek­ti Val­de­ma­rą Ur­ba­ną.

V. URBAN. Prie­sai­ka

PIRMININKĖ. V. Ur­ba­nas ski­ria­mas Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riu. (Plo­ji­mai)

Kvie­čiu pri­siek­ti Jo­nę Val­čiu­kie­nę.

J. VALČIUKIENĖ. Prie­sai­ka

PIRMININKĖ. J. Val­čiu­kie­nė ski­ria­ma Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­re. (Plo­ji­mai)

Ma­lo­niai dar kvie­čiu Sei­mo Pir­mi­nin­ką V. Pranc­kie­tį tar­ti žo­dį, pa­dė­ko­ti Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kui Z. Vai­gaus­kui, pa­lin­kė­ti vi­siems ko­mi­si­jos na­riams, ku­rie da­bar pri­sie­kė (ir sa­vo ruož­tu tai da­rau), są­ži­nin­gai ir gar­bin­gai tar­nau­ti Vy­riau­sio­jo­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je dir­bant Lie­tu­vos žmo­nėms ir tei­sin­gu­mui.

V. PRANCKIETIS. Ger­bia­mi sve­čiai, mes įvei­kė­me is­to­ri­nį eta­pą – šian­dien mes su­kū­rė­me nau­ją Vy­riau­si­ą­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją. Bet, tar­da­mi Z. Vai­gaus­ko pa­var­dę, mes ga­li­me tar­ti, kad tai bu­vo epo­cha. Mes vi­si – kai ku­rie už­au­go, kai ku­rie su­bren­do­me ži­no­da­mi šią pa­var­dę. Ma­nau, kad vi­si ga­li­me nuo­šir­džiai pa­dė­ko­ti už vi­sus ge­rus dar­bus, pa­da­ry­tus Z. Vai­gaus­ko. Ačiū jums. (Plo­ji­mai, bal­sai sa­lė­je: „Bra­vo!“ „Ačiū!“ „Ačiū!“)

Z. VAIGAUSKAS. Ačiū, ger­bia­mas Sei­me. 23 me­tai ir vie­nas mė­nuo kaip aš ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas. La­bai no­riu jums pa­dė­ko­ti, kad at­lei­do­te nuo ši­tos sun­kios naš­tos, pa­lin­kė­ti sė­kmės nau­ja­jai Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai, o kaip dar­bo ata­skai­tą aš no­rė­čiau pa­do­va­no­ti Sei­mui, at­sto­vau­ja­mam Sei­mo Pir­mi­nin­ko, to­kią kny­gą. Mes ją lei­džia­me tri­jų eg­zem­plio­rių ti­ra­žu po kiek­vie­nų rin­ki­mų. Ji­nai da­bar jau yra dvi­to­mė. Čia yra vi­sų kan­di­da­tų, pra­de­dant 1990 me­tais, pa­var­dės, rin­ki­mų re­zul­ta­tai, vi­si Sei­mo na­riai, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riai, Eu­ro­pos Par­la­men­to na­riai ir net­gi Pre­zi­den­tai. Vi­si čia su­ra­šy­ti. Iš­ėjo du to­mai tų dar­bų, 74 tūks­tan­čiai pa­var­džių. Jos vi­sos, aiš­ku, yra ir mū­sų kom­piu­te­riuo­se, in­ter­ne­te ga­li­ma pa­ma­ty­ti, bet kas no­ri pa­ma­ty­ti kny­go­se, tą ga­lės pa­da­ry­ti. Pra­šom.

V. PRANCKIETIS. Ačiū. (Plo­ji­mai) Dė­ko­ja­me už sva­rų dar­bą.

Z. VAIGAUSKAS. La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Taip pat dė­ko­ja­me vi­sai Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai, ku­ri šian­dien su­si­rin­ko čia bū­ti kar­tu su mu­mis, ku­ri nuo­sek­liai ir są­ži­nin­gai tar­na­vo, dir­bo. Tad lin­ki­me jums sėk­mės to­les­niuo­se dar­buo­se. O nau­jai iš­rink­tai pir­mi­nin­kei ir vi­sai ko­mi­si­jai lin­ki­me at­sa­kin­go, kruopš­taus dar­bo mū­sų vi­sų tei­sin­gu­mui ir la­bui. Dė­ko­ja­me. (Plo­ji­mai)

Vie­nos mi­nu­tės tech­ni­nė per­trau­ka jū­sų vi­sų pa­svei­ki­ni­mui ir to­liau tę­si­me dar­bą.

 

Per­trau­ka

 

17.13 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos įgalio­ji­mų su­tei­ki­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai ir pa­ve­di­mo at­lik­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą dėl ži­niask­lai­do­je pa­skelb­tos in­for­ma­ci­jos, kad Lie­tu­vos Respub­li­kos Sei­mo na­rys Ar­tū­ras Skar­džius ga­li­mai ga­vo as­me­ni­nės nau­dos da­ry­da­mas po­vei­kį Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų spren­di­mams“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-869(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKĖ (I. DEGUTIENĖ, TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tę­sia­me dar­bą. Dar­bo­tvarkės 2-2 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos įga­lio­ji­mų su­tei­ki­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai ir pa­ve­di­mo at­lik­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą dėl ži­niask­lai­do­je pa­skelb­tos in­for­ma­ci­jos, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rys Ar­tū­ras Skar­džius ga­li­mai ga­vo as­me­ni­nės nau­dos da­ry­da­mas po­vei­kį Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų spren­di­mams“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-869(2). Svars­ty­mas. Pra­ne­šė­jas – S. Šed­ba­ras, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Kaip jūs ži­no­te, tas pa­grin­di­nis pro­jek­tas, ku­rį tei­kia Sei­mo na­rių gru­pė (pir­mas bu­vo pa­si­ra­šęs E. Gent­vi­las), bu­vo svars­to­mas šian­dien ko­mi­te­te ir bu­vo gau­ti trys pa­siū­ly­mai. Vie­nas pa­siū­ly­mas bu­vo Sei­mo na­rių gru­pės: A. Pa­lio­nio, R. Sin­ke­vi­čiaus, R. Ša­la­še­vi­čiū­tės, R. Po­po­vie­nė, J. Sa­ba­taus­ko, J. Ber­na­to­nio, R. Bud­ber­gy­tės, M. Ba­sčio, A. But­ke­vi­čiaus. Mes jį pa­va­di­no­me to­kiu ko­lek­ty­vi­niu pa­siū­ly­mu. Ki­tas pa­siū­ly­mas beveik dėl vi­sų punk­tų bu­vo gau­tas iš A. Ši­rins­kie­nės. Ir dar šian­dien bu­vo pa­teik­tas įre­gist­ruo­tas tri­jų Sei­mo na­rių: A. Ši­rins­kie­nės, J. Ole­ko ir dar vie­no Sei­mo na­rio, jo čia da­bar nė­ra kon­so­li­duo­ta­me teks­te.

Dėl vi­sų ši­tų tri­jų pa­siū­ly­mų bu­vo bal­suo­ja­ma. Vi­sų pir­ma ko­mi­te­te bu­vo bal­suo­ja­ma, ar kei­čia­me pir­mi­nį teks­tą dėl kiek­vie­no punk­to. Bu­vo su­tar­ta, kad kei­čia­me, po to be­veik dėl vi­sų at­ve­jų bu­vo pri­tar­ta ar­ba A. Ši­rins­kie­nės, ar­ba A. Ši­rins­kie­nė ir dar dvie­jų na­rių pa­teik­tiems pa­siū­ly­mams. Jūs da­bar sa­vo kom­piu­te­rių ek­ra­nuo­se ma­to­te ga­lu­ti­nį nu­ta­ri­mo teks­tą ir tur­būt ei­si­me pa­punk­čiui.

PIRMININKĖ. Ne, ko­le­ga, pir­miau­sia dis­ku­si­ja svars­ty­mo sta­di­jo­je, tik po to ei­si­me pa­straips­niui.

Da­bar dis­ku­si­ja. Kvie­čiu A. Skar­džių.

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš­ties daug lai­ko ne­už­im­siu, bet kaž­kaip pa­čia­me pro­jek­te pa­si­ge­dau vis dėl­to pa­ties iš­ei­ti­nio taš­ko – tai ko­kius gi ko­rup­ci­nius įsta­ty­mus Sei­mo na­rys A. Skar­džius tei­kė Sei­me nuo At­si­nau­ji­nan­čių įsta­ty­mo at­si­ra­di­mo, kaip to­kio, 2011 m. lie­pos 1 d.? Per­žvel­gęs vi­są veik­lą nuo to lai­ko iki šios die­nos, iš tik­rų­jų ra­dau tris ko­rup­ci­nius įsta­ty­mus. Pir­mas įsta­ty­mas, ka­da įsta­ty­mas nu­ma­tė me­ga­va­tų sau­lės elek­tros fo­to­vol­ti­nės plėt­rą, lei­di­mų bu­vo iš­duo­ta dėl 500 me­ga­va­tų. Mes ra­do­me 2012 me­tų ka­den­ci­jos pra­džio­je 50 kar­tų dau­giau. Su­skai­čia­vus skai­čius bu­vo siau­bin­gas – 750 mln. li­tų per me­tus elek­tros var­to­to­jams, už 12 me­tų vi­są lai­ko­tar­pį – 9 mlrd. li­tų. Ir štai dėl ši­to įsta­ty­mo ži­niask­lai­da ap­kal­ti­no ma­ne, kad tei­kiau pa­tai­sas. Taip, aš jas tei­kiau Vy­riau­sy­bės pa­ve­di­mu, kad su­ma­žin­tu­me tą naš­tą, nes štai, ma­no ran­ko­se ata­skai­tos ir do­ku­men­tai, ką da­ry­ti, ar tik dėl 10 me­ga­va­tų mo­kė­ti re­mia­mą ta­ri­fą, ar dėl vi­sų 500 me­ga­va­tų, kas, kaip mi­nė­jau, 9 mlrd. li­tų, ar­ba 2,5 mlrd. eu­rų, bū­tų per vi­są lai­ką. Pa­vy­ko su­ma­žin­ti, iš­ties pa­vy­ko su­ma­žin­ti, kiek ga­lė­jo­me, tiek dir­bo­me. Šian­dien mo­ka­me vi­so la­bo už 70 me­ga­va­tų, ta­čiau įsta­ty­me pa­ra­šy­ta 10, va­di­na­si, 60 me­ga­va­tų ne­le­ga­lu. Kas juos iš­da­vė ir ka­da iš­da­vė? Štai aš tu­riu są­ra­šą vi­sų as­me­nų, ku­riems bu­vo iš­duo­ti vi­si ši­tie me­ga­va­tai. 50 ne­le­ga­lių me­ga­va­tų iki įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo. To są­ra­šo ne­ra­si­te nie­kur: nei Ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­jo­je, nei Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos tin­kla­la­piuo­se, ne­ži­no Kai­nų ir ener­ge­ti­kos ko­mi­si­ja. Va­kar aš ten bu­vau. Bet pa­dau­gin­ki­te iš ta­ri­fo ir pa­ma­ty­si­me, kad 20 mln. eu­rų kas­met ke­liau­ja į kaž­kie­no ki­še­nes. Štai An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai aš pri­si­pa­žįs­tu pa­da­ręs to­kį dar­bą ir ti­kiuo­si, kad jūs su­ra­si­te, kas gau­na tuos po 20 mln. per me­tus ir dar 12 me­tų gaus.

Ant­ras ko­rup­ci­nis ma­no žings­nis yra 2013 m. lie­pos 20 d. įsi­ga­lio­jęs įsta­ty­mas dėl bio­ku­ro ir bio­du­jų kvo­tos su­ma­ži­ni­mo nuo 355 me­ga­va­tų iki 105. Vėl­gi šim­tai mi­li­jo­nų li­tų per 12 mė­ne­sių me­tų pa­ra­mos lai­ko­tar­pį.

Na ir ga­lų ga­le tre­čia­sis, dėl ku­rio Sei­me, dirb­da­mas nuo 2000 me­tų, to­kio da­ly­ko ne­bu­vau re­gė­jęs. Pri­ėjo žmo­gus ir pa­sa­kė: štai, ne­su­pran­ti, mes tau pa­da­ry­si­me ap­kal­tą. Įsta­ty­mo tu­ri­nys dėl pa­tai­sos, ku­ri nuo įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo ne­bu­vo kei­čia­ma, tik re­da­guo­ja­ma. Nie­kas jai nie­ka­da ne­tu­rė­jo jo­kių pa­tai­sų, tai At­si­nau­ji­nan­čių įsta­ty­mo 22 straips­nis, reg­la­men­tuo­jan­tis vė­jo plėt­rą jū­ro­je. Štai dėl ku­rios pa­tai­sos da­bar čia taip bu­vo ban­do­ma vi­siems iš­lau­žy­ti ran­kas. Lei­di­mas nau­do­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­nės jū­ros, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos iš­skir­ti­nės eko­no­mi­nės zo­nos Bal­ti­jos jū­ros da­lį, lei­di­mai iš­duo­da­mi kon­kur­so bū­du, iš­sky­rus at­ve­jus, kai su­si­ta­ri­mai dėl šio straips­nio 59 straips­ny­je nu­ma­ty­tų ben­drų pro­jek­tų su ki­to­mis vals­ty­bė­mis na­rė­mis nu­sta­to ki­tą tvar­ką. At­si­ver­čia­me 59 straips­nį ir ma­to­me, kad į to­kius ben­d­rus pro­jek­tus su ki­to­mis vals­ty­bė­mis na­rė­mis ga­li bū­ti įtrauk­ti ir pri­va­tūs as­me­nys. Tai štai kur – be kon­kur­so, pa­si­i­ma­me už­sie­nie­tį, at­ei­na­me, o ta­da jau pri­va­tūs ten su­sė­da. Ir įdo­miau­sia tai, kad „Lit­grid“ su­skai­čia­vus pa­ma­tė, kad tai rei­ka­laus net pri­jun­gi­mo kaš­tai – 163 mln. eu­rų. Tai vien­kar­ti­niai, o ba­lan­sa­vi­mo kaš­tai kas­me­ti­niai.

Ga­lų ga­le, pri­sta­ty­da­mas šį pro­jek­tą, ener­ge­ti­kos mi­nist­ras 2016 m. bir­že­lio 7 d. aiš­kiai kal­bė­jo iš tri­bū­nos, kad tai jau se­niai su­pla­nuo­ta, pus­an­trų me­tų ve­da­mos de­ry­bos su Liuk­sem­bur­gu, prak­tiš­kai su­si­tar­ta ir čia vis­kas bus la­bai ge­rai, ir nie­ko čia var­to­to­jams ne­rei­kės mo­kė­ti. Štai vi­si ko­rup­ci­niai pro­jek­tai, tu­ri­te dau­giau… At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių įsta­ty­mui, mie­lai lau­kiu ir siū­lau tik­rai iš­si­aiš­kin­ti tai la­bai rim­tai. Ačiū.

PIRMININKĖ. A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tik­rų­jų už­jau­čiu An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos na­rius, jiems teks ne kar­tą pa­tir­ti ti­ria­mo­jo ir, ma­tyt, jo ša­li­nin­kų spau­di­mą. Aš vi­liuo­si, kad su­ge­bės jam at­si­spir­ti. Tai, kas iš­aiš­kė­jo, kas yra iš­kel­ta, kad yra pa­da­ry­tas nu­ta­ri­mo pro­jek­tas at­lik­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą dėl Sei­mo na­rio A. Skar­džiaus ga­li­mo in­te­re­sų kon­flik­to, ga­li­mai gau­tos as­me­ni­nės nau­dos, da­rant po­vei­kį ins­ti­tu­ci­jų spren­di­mams, yra lo­giš­kas. Lo­giš­kas tę­si­nys to ty­ri­mo, ku­rį pra­dė­jo žur­na­lis­tas D. Pan­ce­ro­vas su ko­le­go­mis. Sep­ty­ni klau­si­mai yra su­si­ję su pas­ku­ti­nė­se pub­li­ka­ci­jo­se pa­vie­šin­tais fak­tais ir do­ku­men­tais, bet nu­ta­ri­mo pro­jek­te yra dar du klau­si­mai. Tai yra nu­sta­ty­ti, ar ati­tin­ka rin­kos są­ly­gas ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mus A. Skar­džiaus žmo­nos Mask­vo­je re­gist­ruo­tos ri­bo­tos at­sa­ko­my­bės ben­dro­vės „Tra­di­ci­ja-L“ val­do­mos įmo­nės „Dau­gų sa­la“ san­do­ris dėl UAB „Kor­ne­li­ta“ par­da­vi­mo ir ar nė­ra ap­si­mes­ti­nio san­do­rio po­žy­mių, kai bu­vo bran­giai su­mo­kė­ta už įmo­nę, ku­ri ne­dis­po­na­vo že­me, o tik var­ga­nos būk­lės nu­si­dė­vė­ju­siais sta­ti­niais. Taip pat klau­si­mas nu­sta­ty­ti, ko­kie fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys val­do Bal­ta­ru­si­jos įmo­nę „In­ves­te­ner­gost­roi“, ku­riai pa­sko­lą yra su­tei­kę A. Skar­džiaus šei­mos na­riai bei įsi­gi­ję tos įmo­nės ak­ci­jų. Ar įsi­gy­tų ak­ci­jų ver­tė ati­tin­ka in­ves­ti­ci­jos dy­dį? Ko­kie yra ry­šiai? Ar ne­tu­rė­jo šie ry­šiai įta­kos Sei­mo na­rio par­la­men­ti­nei veik­lai? Šiam ty­ri­mui šie klau­si­mai su­tei­kė ir ki­tą at­spal­vį, aš ma­ny­čiau, su­si­ju­sį su na­cio­na­li­niu sau­gu­mu. Ar tai ne­bu­vo ka­na­las Ry­tų kai­my­nių ener­ge­ti­niams in­te­re­sams Lie­tu­vos Sei­me pro­te­guo­ti? To­dėl, ne­pai­sant to, kad iš­va­dų pa­tei­ki­mas yra nu­kel­tas net į lap­kri­čio 10 die­ną, siū­ly­čiau pri­tar­ti ko­mi­si­jos su­da­ry­mui ir iš tik­rų­jų An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos na­riams rim­tai pa­žiū­rė­ti į šį ty­ri­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Da­bar kvie­čiu S. Šed­ba­rą į tri­bū­ną. Pir­miau­sia yra pa­keis­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­to pa­va­di­ni­mą. Sei­mo na­riai: A. Pa­lio­nis, R. Sin­ke­vi­čius, R. Ša­la­še­vi­čiū­tė, R. Po­po­vie­nė, J. Sa­ba­taus­kas, J. Ber­na­to­nis, R. Bud­ber­gy­tė, M. Bas­tys, A. But­ke­vi­čius. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė bu­vo keis­ti pa­va­di­ni­mą, bet ne taip, kaip siū­lė pa­mi­nė­ti ko­le­gos, o kaip siū­lė Sei­mo na­rė A. Ši­rins­kie­nė. Ga­liu tik pa­sa­ky­ti, kad J. Ber­na­to­nis, ku­ris bu­vo kaip pa­kai­ti­nis ko­mi­te­to na­rys ir vie­nas iš šio pa­siū­ly­mo au­to­rių, ir­gi ma­nė, kad rei­kė­tų pri­tar­ti A. Ši­rins­kie­nės siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ar au­to­riai pa­skelbs, ar at­si­im­si­te?

A. PALIONIS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mes su­tin­ka­me su ko­mi­te­to nuo­mo­ne, kur yra ir ki­ti mū­sų pa­siū­ly­mai. Pri­ta­ria­me ko­mi­te­to iš­va­dai, kad tau­py­tu­me lai­ką.

PIRMININKĖ. Ne­pra­šo­te bal­suo­ti?

A. PALIONIS (LSDPF). Ne­pra­šo­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ne­be­ko­men­tuo­ja­me. To­kia re­dak­ci­ja, ko­kia yra da­bar, pa­va­di­ni­mo. Dėl 1 straips­nio ir­gi yra siū­ly­mas mi­nė­tų Sei­mo na­rių. Jam ne­pri­ta­rė, bet jie ne­pra­šo bal­suo­ti. Dėl 2 straips­nio yra. Dėl 3 straips­nio yra… Dėl 2 straips­nio 1 punk­to, Ag­ne, dar yra jū­sų ir mes ko­mi­te­te ne­pri­ta­rė­me. Bet jūs pa­sa­kė­te, kad kar­tu su ki­tais Sei­mo na­riais pa­tei­kė­te nau­ją siū­ly­mą dėl šio Sei­mo nu­ta­ri­mo punk­to. Va­di­na­si, da­bar ši­tą at­si­ė­mė­te, tai ir­gi ne­rei­kia bal­suo­ti. To­liau dėl 2 straips­nio 2 punk­to yra Sei­mo na­rių mi­nė­ti siū­ly­mai, dėl 3, 4, 5, 6, 7 punk­tų. Ne­rei­kia bal­suo­ti, nes vis­kas su­tvar­ky­ta taip, kaip bu­vo ko­le­gės A. Ši­rins­kie­nės, ir da­bar kon­so­li­duo­ta­me va­rian­te iš­dės­ty­ta.

Dėl 2 straips­nio 8, 9, 10 punk­tų ko­mi­te­tas ir­gi ne­pri­ta­rė, bet ko­le­gos ne­pra­šo bal­suo­ti. Dar yra A. Ši­rins­kie­nės, bet ji ir­gi tuo­met at­si­sa­kė, nes yra in­teg­ruo­ta ki­tur.

Dėl 3 straips­nio yra siū­ly­mas mi­nė­tų Sei­mo na­rių ir A. Ši­rins­kie­nės dėl da­tos. Da­bar ko­mi­te­te nu­tar­ta, kad da­ta yra spa­lio 10 die­na.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ne, lap­kri­čio 10 die­na.

PIRMININKĖ. Tie­sa, lap­kri­čio. Čia ne­pa­tai­sė­te?

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas pra­šė lap­kri­čio 10 die­nos, nes, su­si­rin­kus į Sei­mo ru­dens se­si­ją, lie­ka tik vie­nas mė­nuo.

PIRMININKĖ. Da­bar no­riu at­si­klaus­ti tei­kė­jų, ku­rie siū­lė­te spa­lio 10 die­ną. Ar jūs rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti, ar pri­ta­ria­te ko­mi­te­to siū­ly­mui dėl lap­kri­čio 10 die­nos.

A. PALIONIS (LSDPF). Mes pra­šo­me bal­suo­ti.

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma­sis A. Pa­lio­nis vi­sų var­du pra­šo bal­suo­ti. Bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad 3 straips­niu nu­ma­ty­tume ty­ri­mą at­lik­ti ir iš­va­dą pa­teik­ti iki spa­lio 10 die­nos, kaip siū­lo au­to­riai, bal­suo­ja­te už, kas esa­te už lap­kri­čio 10 die­ną, bal­suo­ja­te prieš.

Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: už – 59, prieš – 26, su­si­lai­kė 3. Lie­ka da­ta… Už pa­siū­ly­mą 59, va­di­na­si…

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Spa­lio 10 die­na.

PIRMININKĖ. Spa­lio 10 die­na.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Taip. (Bal­sai sa­lė­je) Taip, pats pas­ku­ti­nis. Ir jū­sų, kur bu­vo.

PIRMININKĖ. Pir­mi­nin­ke, vis­kas?

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Taip.

PIRMININKĖ. Da­bar po svars­ty­mo vie­nas – už, vie­nas – prieš. Ger­bia­ma­sis Juo­zai, la­bai no­ri­te kal­bė­ti? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti Sei­mo nu­ta­ri­mui?

Sei­mo Pir­mi­nin­kas siū­lo ypa­tin­gą sku­bą. Ar ga­li­me tam pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. 1 straips­nis. Pri­im­tas. 2 straips­nis. Pri­im­tas. 3 straips­nis. Pri­im­tas.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Ke­tu­ri – už, ke­tu­ri – prieš. Ir­gi yra tik vi­si už. Ko­le­gos, ar ga­li­me su­tar­ti? Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te, kad bū­tų pri­im­tas Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-869, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 91, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-869) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.30 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl veiks­min­gos pa­gal­bos nuo al­ko­ho­lio pri­klau­so­miems asmenims sis­te­mos to­bu­li­ni­mo pri­ori­te­tų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-731(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, po­pie­ti­nės dar­bo­tvarkės 2-3 klau­si­mas. Kvie­čiu į tri­bū­ną A. Ku­bi­lių. Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl veiks­min­gos pa­gal­bos nuo al­ko­ho­lio pri­klau­so­miems as­me­nims sis­te­mos to­bu­li­ni­mo pri­ori­te­tų“ pro­jek­to pri­ėmi­mas. Ar yra gau­ta ko­kių siū­ly­mų?

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, mes Sei­me bu­vo­me pri­ėmę spren­di­mą re­da­guo­ti. No­riu pri­min­ti re­zo­liu­ci­jos pa­tį tiks­lą. Siū­lo­ma nag­ri­nė­ti ir ki­tas te­mas, ku­rios pa­gal Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ją yra svar­bios sie­kiant ma­žin­ti pri­klau­so­my­bės nuo al­ko­ho­lio epi­de­mi­jos mas­tus Lie­tu­vo­je. Tų prie­mo­nių pa­sau­ly­je yra įvai­rių, tiek so­cia­li­nės po­li­ti­kos, tiek svei­ka­tos, tiek tei­si­nės sis­te­mos, aš ne­no­riu čia vis­ko kar­to­ti.

Tu­rė­jo­me tik­rai ge­rą dis­ku­si­ją ir spren­di­mas yra toks, kad štai tos te­mos, ku­rios yra iš­skir­tos, tai nė­ra vi­sa ap­iman­čios te­mos, bet ke­le­tas te­mų, kaip svar­bių te­mų, ku­rios yra iš­skir­tos, yra siū­lo­mos vei­kian­čiai Sei­mo Pri­klau­so­my­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jai, pa­si­ta­rus su ati­tin­ka­mais Sei­mo ko­mi­te­tais ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ins­ti­tu­ci­jo­mis, iki 2018 m. sau­sio 1 d. pa­teik­ti Sei­mui in­for­ma­ci­ją apie iš­sa­mes­nes šio­je re­zo­liu­ci­jo­je iš­var­din­tų prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mo ga­li­my­bes bei nuo­sta­tas ir siū­ly­mus, sie­kiant, kad ati­tin­ka­mos prie­mo­nės Lie­tu­vo­je bū­tų pra­dė­tos įgy­ven­din­ti ne vė­liau kaip 2018 m. lie­pos 1 d.

Siū­lo­me pri­tar­ti to­kiai re­zo­liu­ci­jai. Vi­sų re­dak­ci­nės ko­mi­si­jos na­rių, ku­rie da­ly­va­vo re­dak­ci­jos dar­be – tai V. Ačie­nė, G. Bu­ro­kie­nė, A. Skar­džius, S. Gent­vi­las, R. Ta­ma­šu­nie­nė, A. Ši­rins­kie­nė ir aš, yra vie­nin­gai su­tar­ta dėl to­kio teks­to.

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, ne­pa­li­ki­te dar tri­bū­nos, aš jū­sų no­riu pa­klaus­ti. Jūs pri­sta­tė­te re­dak­ci­nės ko­mi­si­jos re­zo­liu­ci­jos tu­ri­nį, bet čia, žiū­riu, bu­vo gau­ti ger­bia­mo­jo R. Kar­baus­kio pa­siū­ly­mai.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Jie bu­vo įtrauk­ti re­dak­ci­jos me­tu, re­da­ga­vi­mo me­tu.

PIRMININKĖ. Tai aš to ir klau­siu, ar įtrauk­ta?

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Jie iš es­mės vie­naip ar ki­taip įtrauk­ti. Ka­dan­gi pats teks­tas bu­vo ga­na daug re­da­guo­ja­mas, bu­vo trum­pi­na­ma, bu­vo at­si­sa­ko­ma kai ku­rių nuo­sta­tų, tai ga­li­ma trak­tuo­ti, kad į tai ir at­si­žvelg­ta.

PIRMININKĖ. O G. Bu­ro­kie­nės ir V. Ačie­nės?

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ir­gi, taip pat.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš ta­da pa­skai­ty­siu Sta­tu­to 186 straips­nį: „Kai re­dak­ci­nė ko­mi­si­ja pa­skel­bia su­re­da­guo­tą teks­tą, nau­ji pa­siū­ly­mai ga­li bū­ti svars­to­mi tik Sei­mui nu­spren­dus.“ Tai­gi ne­rei­kia svars­ty­ti, nes vis­kas bu­vo įtrauk­ta. To­liau: „Jei iš anks­to pa­teik­tus pa­siū­ly­mus re­dak­ci­nė ko­mi­si­ja at­me­tė, pa­siū­ly­mų tei­kė­jų rei­ka­la­vi­mu, Sei­mas dėl jų bal­suo­ja.“ Mums to ne­rei­kia da­ry­ti. Tai­gi mes da­bar tu­ri­me… Ar S. Gent­vi­las no­ri bū­ti­nai už kal­bė­ti? Kvie­čiu iš kar­to bal­suo­ti, ar pri­ima­me Sei­mo re­zo­liu­ci­ją.

Bal­sa­vo 80 Sei­mo na­rių: už – 79, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1.

 

Šios re­zo­liu­ci­jos pri­ėmi­mas

 

Sei­mo re­zo­liu­ci­ja „Dėl veiks­min­gos pa­gal­bos nuo al­ko­ho­lio pri­klau­so­miems as­me­nims sis­te­mos to­bu­li­ni­mo pri­ori­te­tų“ pri­im­ta. (Gon­gas)

Pra­šom, re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau, kad ma­no bal­sas bū­tų į­skai­ty­tas už. Yra su­ge­dęs apa­ra­tas, ne­skai­čiuo­ja bal­so.

PIRMININKĖ. G. Land­sber­gis – už.

 

17.34 val.

Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo Nr. VIII-1835 2, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 20, 28, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 411, 43, 44, 45, 451, 46, 47, 51, 52, 54, 57, 59 ir 67 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 401, 471, 472 ir 531 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-417(2), Ci­vi­li­nio ko­dek­so 1.74 ir 4.58 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-418(2), Cen­tra­li­zuo­tai val­do­mo vals­ty­bės tur­to val­dy­to­jo įsta­ty­mo Nr. XII-791 4 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-419(2), Vals­ty­bei ir sa­vi­val­dy­bėms pri­klau­san­čių ak­ci­jų pri­va­ti­za­vi­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-480 19 ir 20 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-716(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 401, 471, 472 ir 531 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­to svars­ty­mas ir ly­di­mie­ji – Ci­vi­li­nio ko­dek­so dvie­jų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas, Cen­tra­li­zuo­tai val­do­mo vals­ty­bės tur­to val­dy­to­jo įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas ir Vals­ty­bei ir sa­vi­val­dy­bėms pri­klau­san­čių ak­ci­jų pri­va­ti­za­vi­mo įsta­ty­mo 19 ir 20 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pa­grin­di­nis pra­ne­šė­jas – V. Po­de­rys. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas.

V. PODERYS (LVŽSF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pri­sta­tau Ak­ci­nių ben­d­ro­vių įsta­ty­mo ir ly­di­mų­jų pa­kei­ti­mus. Trum­pas pri­sta­ty­mas. Iš ei­lės.

Vi­sų pir­ma dėl už­da­rų­jų ak­ci­nių ben­dro­vių. Yra iš­ple­čia­ma, at­si­sa­ko­ma vir­šu­ti­nio ak­ci­nin­kų skai­čiaus, už­da­rų­jų ak­ci­nių ben­dro­vių ak­ci­nin­kų skai­čius ga­lė­tų bū­ti ne­ri­bo­ja­mas. Taip pat pra­ple­čia­ma ga­li­my­bė, kaip ga­li bū­ti ak­ci­jos pla­ti­na­mos už­da­rų­jų ak­ci­nių ben­dro­vių ak­ci­nin­kams. Vie­nas iš es­mi­nių pa­kei­ti­mų – tai yra dėl ga­li­my­bės ak­ci­jo­mis ska­tin­ti ak­ci­nių ben­dro­vių dar­buo­to­jus. Čia, aš ma­nau, pa­grin­di­nis ir es­mi­nis.

Ki­tas…

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs tik Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­dą pa­skai­to­te ir dau­giau nie­ko ne­kal­ba­te.

V. PODERYS (LVŽSF). Ge­rai. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to spren­di­mas yra pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: 10 – už, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKĖ. Ir dėl ly­di­mų­jų tas pats, taip?

V. PODERYS (LVŽSF). Vi­sus pri­sta­ty­ti?

PIRMININKĖ. Ge­rai, ačiū. Da­bar I. Ši­mo­ny­tė, Au­di­to ko­mi­te­to iš­va­da.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, Au­di­to ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, svars­tė šį įsta­ty­mų pa­ke­tą ir dėl vi­sų įsta­ty­mų ben­dru su­ta­ri­mu bu­vo pri­im­tas toks spren­di­mas: iš prin­ci­po pri­tar­ti tei­kia­miems įsta­ty­mų pro­jek­tams, ta­čiau pa­siū­ly­ti re­da­guo­ti pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas ir Au­di­to ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­ma­sis S. Šed­ba­ras dėl Ci­vi­li­nio ko­dek­so 1.74 ir 4.58 strai­p­s­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­da.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas šį pro­jek­tą svars­tė kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas. Šis pro­jek­tas yra Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo pa­tai­sas ly­din­tysis. Ste­bė­da­mi, kaip vyks­ta Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo pa­tai­sų svars­ty­mas, mes ati­tin­ka­mai pa­to­bu­li­no­me Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sų pro­jek­tą. Va­kar die­nos, t. y. bir­že­lio 21 die­nos, po­sė­dy­je ben­dru su­ta­ri­mu bu­vo pri­tar­ta pa­to­bu­lin­tam pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­jo­je nie­kas ne­no­ri da­ly­vau­ti. Vir­gi­li­jau, aš jus kvie­čiu at­gal į tri­bū­ną. Dėl 13 straips­nio 2 da­lies yra Sei­mo na­rio A. Pa­lio­nio siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ar ger­bia­mas A. Pa­lio­nis rei­ka­lau­ja bal­suo­ti? An­driau, ar rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti, ar su­tin­ka­te su pri­ta­ri­mu iš da­lies?

A. PALIONIS (LSDPF). O gal ga­lė­tų ko­mi­te­tas pa­sa­ky­ti, kam pri­ta­ria iš da­lies, nes…

PIRMININKĖ. Ge­rai. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, pra­šom.

V. PODERYS (LVŽSF). Iš pra­džių tur­būt pri­sta­ty­siu, ką jūs siū­lė­te.

A. PALIONIS (LSDPF). Siū­liau dėl už­da­rų­jų ak­ci­nių ben­dro­vių, dėl pu­sės ka­pi­ta­lo rei­ka­la­vi­mo, ka­da su­ma­žė­ja iki pu­sės ka­pi­ta­lo.

V. PODERYS (LVŽSF). Jū­sų siū­ly­mas bu­vo, kad už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė ga­lė­tų su nei­gia­mu ka­pi­ta­lu dirb­ti. Tai mes siū­lo­me elg­tis ki­taip, kad ir ak­ci­nės, ir už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­d­ro­vės ga­lė­tų dirb­ti su nuo­sa­vu ka­pi­ta­lu, ku­ris ma­žiau kaip vie­na ant­ro­ji įsta­ti­nio ka­pi­ta­lo, bet ter­mi­nas iš­tai­sy­ti pa­dė­čiai bū­tų pra­tęs­tas dau­giau ne­gu 6 mė­ne­sius, jis šiuo at­ve­ju yra 12 mė­ne­sių.

A. PALIONIS (LSDPF). Ir tai ga­lios tik už­da­ro­sioms ak­ci­nėm ben­dro­vėm? Ak­ci­nėm ben­dro­vėm tai ne­ga­lios?

V. PODERYS (LVŽSF). Taip, ir ku­rios yra įsteig­tos prieš tre­jus me­tus.

PIRMININKĖ. Tai ar su­tin­ka­te?

A. PALIONIS (LSDPF). Su­ta­rė­me.

PIRMININKĖ. A. Pa­lio­nis su­tin­ka. Yra dar vie­na A. Pa­lio­nio pa­tai­sa dėl to pa­ties straips­nio, bet tu­ri­nys yra tas pats. Tai ir­gi ne­rei­kia bal­suo­ti.

To­liau yra Au­di­to ko­mi­te­to siū­ly­mas dėl 4 straips­nio 5, 6 da­lių ir pri­tar­ta iš da­lies. Ar su­tin­ka ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė?

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Taip, su­tin­ku.

PIRMININKĖ. Ačiū. Iš­nag­ri­nė­jo­me vi­sus straips­nius. Dėl ki­tų nė­ra jo­kių pa­tai­sų. Ar ga­li­me?.. Dė­kui.

Da­bar mo­ty­vai dėl vi­so. J. Raz­ma. Nė­ra.

Ger­bia­mi ko­le­gos, nė­ra dau­giau no­rin­čių kal­bė­ti. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po svars­tymo pri­tar­ti vi­sam pa­ke­tui nuo pro­jek­to Nr. XIIIP-417 iki Nr. XIIIP-1819 ir Nr. XIIIP-716? Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju.

 

17.41 val.

Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-884 36 straips­nio pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo 241 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-375(2), Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 6, 9, 55 ir 67 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-665(2)ES, Gam­ti­nių du­jų įsta­ty­mo Nr. VIII-1973 28 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-666(2)ES (svars­ty­mas)

 

To­liau. Ger­bia­mi ko­le­gos, Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo 5, 6, 8, 16, 36 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 241 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas ir ir­gi ly­di­mie­ji Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo ir Gam­ti­nių du­jų įsta­ty­mo pro­jek­tai. Kvie­čiu V. Po­de­rį, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Svars­ty­mas.

V. PODERYS (LVŽSF). Pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos, spren­di­mas yra pri­tar­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam jung­ti­niam įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-375(2), su­jun­giant įsta­ty­mų pro­jek­tus: Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-884 36 straips­nio pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo 241 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-375, Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 8 ir 36 straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo 241 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIP-4025, Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-884 5, 8, 16 ir 36 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-664, ir pri­tar­ti ko­mi­te­to iš­va­dai.

PIRMININKĖ. Ka­dan­gi mums pa­ra­šy­ta, kad jūs tas pats pra­ne­šė­jas ir Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos, tai, kaip su­pran­tu, Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos iš­va­dos to­kios pa­čios?

V. PODERYS (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Bet dar ne­iš­ei­ki­te iš tri­bū­nos, nes dėl pa­grin­di­nio Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo pro­jek­to 6 straips­nio 1 da­lies yra Sei­mo na­rio A. Skar­džiaus siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ar rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti? Ge­rai, ne­rei­ka­lau­ja bal­suo­ti. Jū­sų pa­ties yra siū­ly­mas ir ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Siū­ly­mas yra dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos – 2017 m. lie­pos 16 d.

V. PODERYS (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Vis­kas ge­rai, taip?

V. PODERYS (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo vi­siems trims pro­jek­tams pri­tar­ti? Dar at­si­pra­šau, man pa­da­vė dar Gam­ti­nių du­jų įsta­ty­mą, bet ir­gi yra V. Po­de­rio siū­ly­mas, ku­riam iš es­mės pri­tar­ta, tai ir­gi yra da­ta. Ne­bė­ra apie ką čia kal­bė­ti. Po svars­ty­mo pri­ta­ria­me Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-375(2), su­jun­gdami pro­jek­tus Nr. XIIIP-375, Nr. XIIIP-664 ir Nr. XIIP-4025, Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo 6, 9, 55, 67 strai­p­s­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektą ir Gam­ti­nių du­jų įsta­ty­mo 28 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-666. Dė­ko­ju.

 

17.46 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2015 m. gruo­džio 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XII-2232 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­ri­nių vie­ne­tų da­ly­va­vi­mo tarp­tau­ti­nė­se opera­ci­jo­se“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-790(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2015 m. gruo­džio 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XII-2232 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­ri­nių vie­ne­tų da­ly­va­vi­mo tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas. Svars­ty­mas. Kvie­čiu į tri­bū­ną V. Ba­ką, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas.

V. BAKAS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, tei­kia­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­to tik­slas yra pa­pil­dy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mą „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­ri­nių vie­ne­tų da­ly­va­vi­mo tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se“, nu­ma­tant tei­si­nį pa­grin­dą Uk­rai­nos gin­kluo­tų­jų pa­jė­gų ka­ri­nio mo­ky­mo tiks­lais siųs­ti Lie­tu­vos ka­ri­nius vie­ne­tus, su­da­ry­tus iš ka­rių ir ci­vi­lių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos tar­nau­to­jų. Ki­taip ta­riant, šiuo me­tu, kaip ži­no­te, Lie­tu­va siun­čia sa­vo in­struk­to­rius į Uk­rai­ną, ta­čiau to­kie spren­di­mai iki šiol ne­bu­vo svars­to­mi par­la­men­te. Tam, kad ap­sau­go­tu­me mū­sų žmo­nes, mū­sų ka­rius, ci­vi­lius žmo­nes, ku­rie da­ly­vau­ja mi­si­jo­se Uk­rai­no­je, bū­ti­na pri­im­ti šią pa­tai­są.

Iš kar­to no­riu pa­sa­ky­ti, kad ši­tas nu­ta­ri­mas, ši­tas pro­jek­tas nie­kaip ne­su­da­ro prie­lai­dų Lie­tu­vos…

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, at­leis­ki­te, kad aš jus per­trauk­siu, bet jū­sų už­da­vi­nys – tik­tai per­skai­ty­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­dą po svars­ty­mo, o ne ko­men­tuo­ti vi­so pro­jek­to.

V. BAKAS (LVŽSF). Ge­rai. Ačiū. Ko­mi­te­tas va­kar ap­svars­tė ši­tą pro­jek­tą ir ben­dru su­ta­ri­mu jam pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­ja. R. Juk­ne­vi­čie­nė. Rei­kia ir pa­pil­do­miems. At­si­pra­šau, Ra­sa. Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas, ir­gi tik iš­va­dą pa­skai­ty­ki­te.

J. BERNATONIS (LSDPF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Bir­že­lio 14 die­ną ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo svars­ty­tas šis nu­ta­ri­mas. Ko­mi­te­tas su­ta­rė ne­pri­tar­ti vie­nai iš dvie­jų Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, ki­tai pri­tar­ti. Tai­gi ben­dru su­ta­ri­mu bu­vo pri­im­ta ko­mi­te­to iš­va­da siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui pa­to­bu­li­nus pa­gal Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas pri­tar­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­tui ir mū­sų ko­mi­te­to iš­va­dai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­ja. R. Juk­ne­vi­čie­nė.

R. JUKNEVIČIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, su­pran­tu, kad ab­so­liu­ti dau­gu­ma bal­suo­si­me už, ir čia nė­ra di­de­lių mū­sų po­žiū­rio skir­tu­mų, ir la­bai ge­rai, ir va­ka­ras, po­pie­ti­nis po­sė­dis. Bū­tų ge­riau, kad bū­tų ry­ti­nia­me svars­to­mi to­kie svar­būs klau­si­mai. Ta­čiau vis dėl­to iš­ėjau į tri­bū­ną, nes rei­kia pa­lik­ti ir ste­nog­ra­mose, ir ap­skri­tai, kad lik­tų rim­tes­nio po­žiū­rio dis­ku­si­jos to­kiu svar­biu klau­si­mu.

Pra­dė­siu nuo to, kad ap­skri­tai po­li­tiš­kai yra be ga­lo svar­bu, kad mes pri­ima­me to­kį nu­ta­ri­mą, ir mū­sų ka­riai, ir ci­vi­liai, ku­rie da­ly­vaus, pa­dės uk­rai­nie­čiams, tu­rės mi­si­jos sta­tu­są, ne­bus tik šiaip pa­pras­to­je ko­man­di­ruo­tė­je.

Po­li­tiš­kai no­rė­čiau pa­sa­ky­ti ke­le­tą svar­bių te­zių ir iš sa­vo pa­tir­ties, ir iš to, ko­kią ma­tau pa­dė­tį. Mes uk­rai­nie­čiams tu­ri­me bū­ti la­bai dė­kin­gi. Aš daž­nai tarp­tau­ti­niuo­se fo­ru­muo­se gir­džiu, kaip uk­rai­nie­čiai dė­ko­ja vi­siems už pa­ra­mą, kaip ieš­ko tos pa­ra­mos, ta­čiau iš tik­rų­jų mes la­biau­siai tu­ri­me bū­ti dė­kin­gi, nes šian­dien la­biau ne­gu bet ka­da esu įsi­ti­ki­nu­si, kad Mai­da­nas iš­gel­bė­jo mus nuo la­bai rim­tų bė­dų. 2012 me­tais, kai dar nie­kas ne­no­rė­jo gir­dė­ti, ko­kia si­tu­a­ci­ja kau­pia­si ap­link Bal­ti­jos vals­ty­bes, kai vi­sa ši­ta gin­kluo­tė, apie ku­rią da­bar vie­šai kal­ba­ma, jau bu­vo tel­kia­ma, man te­ko dar lan­ky­tis Pen­ta­go­ne, tos ka­den­ci­jos pas­ku­ti­nis vi­zi­tas, ir ten ap­tar­ti su A. Verš­bau, ku­ris ta­da dir­bo Pen­ta­go­ne, o pas­kui ta­po ge­ne­ra­li­nio sek­re­to­riaus pa­va­duo­to­ju, pa­dė­tį, ko­dėl Ru­si­ja tą da­ro, ko­dėl ji­nai taip tel­kia gin­kluo­tę ap­link Bal­ti­jos vals­ty­bes. Juk mes ne­no­ri­me ka­ro, mes juk jiems ne­gra­si­na­me, mums tai tie­siog bū­tų di­džiau­sia ne­są­mo­nė. Ta­da mes abu pa­si­kal­bė­ję su­ta­rė­me, kad grei­čiau­siai V. Pu­ti­nas pla­nuo­ja tes­tuo­ti NATO. Tes­tuo­ti NATO bū­tent per mus, per blic krig’ą. Ta­da bu­vo dar di­des­nis ne­ri­mas grį­žus, nes ma­čiau, kad nie­kas į tą per daug ne­si­gi­li­na ir ne­ma­to. Ir tik po 2014 me­tų, kai įvy­ko Mai­da­nas, kai uk­rai­nie­čiai pra­dė­jo gin­ti sa­vo vals­ty­bę, nu­bu­do NATO, nu­bu­do mū­sų vi­suo­me­nės, nu­bu­do po­li­ti­kai, ta­da pra­dė­jo­me keis­ti sa­vo po­žiū­rį į gy­ny­bą ir NATO taip pat, ir šian­dien jie – mū­sų są­jun­gi­nin­kai kar­tu su mū­sų ka­riuo­me­ne yra čia.

Tai to­dėl uk­rai­nie­čiai iš­gel­bė­jo mus tur­būt nuo ko­kiais aš­tuo­nio­lik­tais de­vy­nio­lik­tais me­tais, kaip ta­da su A. Verš­bau kal­bė­jo­me, NATO te­sta­vi­mo per mus, nes jei­gu mes bū­tu­me pli­ki, nu­ogi, kaip bu­vo­me ta­da, tu­riu ome­ny, čia ne­bu­vo jo­kių są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gų, ko ge­ro, ši­ta tuš­čia sau­gu­mo erd­vė V. Pu­ti­ną bū­tų pa­trau­ku­si vyk­dy­ti to­kius veiks­mus, ko­kius jis įvyk­dė Kry­me. To­dėl ten, Uk­rai­no­je, šian­dien ei­na mū­sų gy­ny­bi­nė li­ni­ja. Jie gi­na ne tik sa­ve, ne tik sa­vo te­ri­to­ri­ją – jie gi­na ir mus, ir vi­są Eu­ro­pą.

De­ja, ne vi­si mū­sų part­ne­riai ir po­li­ti­kai kur nors Va­ka­ruo­se iki ga­lo tą su­pran­ta. La­bai kvie­čiu nie­kur ne­va­din­ti kal­ban­tis ta te­ma Uk­rai­nos kri­ze. Tai nė­ra Uk­rai­nos kri­zė, tai yra Ru­si­jos ag­re­si­ja prieš Uk­rai­ną. Šian­dien tu­rė­da­mi nors ir ne­di­de­lius re­sur­sus, bet siųs­da­mi sa­vo ka­rius, pa­gal­bą, net ir gin­klus ap­si­gin­ti, to­kius, ko­kius mes ga­li­me siųs­ti uk­rai­nie­čiams ap­si­gin­ti, mes iš tik­rų­jų da­ro­me di­džiu­lį dar­bą, jis at­si­pirks at­ei­ty­je. Aš esu tik­ra, kad to­kia V. Pu­ti­no Ru­si­ja, ko­kia yra da­bar, ne­tu­ri at­ei­ties. At­ei­tį tu­ri Uk­rai­na, ku­riai rei­kia pa­dė­ti, kad jos ne­su­grą­žin­tų at­gal į Ru­si­jos glė­bį.

To­dėl mes, da­ry­da­mi ši­tą žings­nį, at­ro­dy­tų, ne­la­bai di­de­lį, iš tik­rų­jų da­ro­me la­bai svar­bią in­ves­ti­ci­ją ir į at­ei­tį, į sa­vo vals­ty­bės svar­bos ši­ta­me re­gio­ne at­ei­tį, mū­sų ben­dra­dar­bia­vi­mą su uk­rai­nie­čiais, aš ti­kiu, kad net ir į tam tik­rą eko­no­mi­nę at­ei­tį, ku­ri tik­rai de­šim­te­rio­pai at­si­pirks. To­dėl drą­siai bal­suo­ki­me už ši­tą pa­siū­ly­tą nu­ta­ri­mą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju ko­le­gei. Da­bar po svars­ty­mo ir­gi R. Juk­ne­vi­čie­nė. Gal jau ne­kal­bė­si­te? Tai gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo Sei­mo nu­ta­ri­mui? Pri­tar­ta po svars­ty­mo Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-790.

 

17.54 val.

Ci­vi­li­nių gin­čų tai­ki­na­mo­jo tar­pi­nin­ka­vi­mo įsta­ty­mo Nr. X-1702 pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIP-4439(2)ES, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 65, 80, 87, 93, 135, 142, 147, 177, 189, 225 ir 231 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 2311 ir 2312 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4440(2)ES, Ant­sto­lių įsta­ty­mo Nr. IX-876 pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-826(2) (svars­ty­mas)

 

To­liau Ci­vi­li­nių gin­čų tai­ki­na­mo­jo tar­pi­nin­ka­vi­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas ir ly­di­mie­ji – Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so ir Ant­sto­lių įsta­ty­mai. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­da po svars­ty­mo.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tai nau­jas pa­ke­tas ir nau­jas įsta­ty­mas, ne koks nors pa­kei­ti­mas. Nors iš tie­sų tai yra pa­tai­sos, bet tai yra iš es­mės nau­ja re­dak­ci­ja. Ki­taip sa­kant, tai yra me­dia­ci­jos, ar­ba me­dia­to­rių, įsta­ty­mas. Ci­vi­li­niuo­se gin­čuo­se, kad bū­tų ma­žiau ieš­ki­nių teis­muo­se, nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė ar­ba iki ieš­ki­nio pa­da­vi­mo, ar­ba ieš­ki­nį pa­tei­kus (aš no­riu pa­sa­ky­ti žmo­nėms, kad jie ži­no­tų, už ką bal­suo­ja), ar­ba su­ma­ži­nant žy­mi­nį mo­kes­tį, ar­ba at­lei­džiant nuo jo, jei­gu žmo­gus krei­pia­si per ci­vi­li­nių gin­čų tai­ki­na­mą­ją pro­ce­dū­rą.

Tai­gi ko­mi­te­tas po klau­sy­mų, po il­go dar­bo su au­to­riais ap­svars­tė vi­są pa­ke­tą. Pir­mie­ji įsta­ty­mai, tai yra Ci­vi­li­nių gin­čų tai­ki­na­mo­jo tar­pi­nin­ka­vi­mo – pa­grin­di­nis, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so, bu­vo ap­svars­ty­ti bir­že­lio 7 die­ną. Vi­siems 8 bal­sa­vus už, bu­vo pri­tar­ta. O nau­jas, ku­riam ką tik po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė­me, Ant­sto­lių įsta­ty­mas bu­vo ap­svars­ty­tas va­kar. Taip pat vi­siems ko­mi­te­to na­riams bal­sa­vus už, bu­vo pri­tar­ta ir šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Ačiū, ko­le­ga. Dis­ku­si­ja. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Da­bar po svars­ty­mo dėl vi­sų ir­gi nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo pri­tar­ti įsta­ty­mų pro­jek­tams? Po svars­ty­mo pri­tar­ta pro­jek­tams Nr. XIIP-4439, Nr. XIIP-4440 ir Nr. XIIIP-826.

 

17.56 val.

As­mens ir tur­to sau­gos įsta­ty­mo Nr. IX-2327 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3996(2), Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3997, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 130, 131 ir 506 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3998(2) (svars­ty­mas)

 

As­mens ir tur­to sau­gos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas, Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bilių ke­liais įsta­ty­mo 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas ir Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gimų ko­dek­so 130, 131 ir 506 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pir­mu klau­si­mu po svars­ty­mo J. Ja­ru­tis pa­teiks Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­dą. (Bal­sai sa­lė­je) Duo­si­me.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas svars­tė As­mens ir tur­to sau­gos įsta­ty­mo Nr. IX-2327 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIP-3996 ir ben­dru su­ta­ri­mu tiems pa­siū­ly­mams pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Tuos tai ati­duo­ki­te mums. Da­bar kvie­čiu S. Šed­ba­rą pa­teik­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­das dėl ki­tų dvie­jų įsta­ty­mų.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, kaip ly­di­ma­sis šio pa­mi­nė­to įsta­ty­mo bu­vo svars­to­mas mū­sų ko­mi­te­te Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu siū­lo šį pro­jek­tą grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti. Trum­pai pa­sa­ky­siu, dėl ko.

Čia bu­vo siū­lo­ma, ša­lia tų au­to­mo­bi­lių, ku­rie nau­do­ja oran­ži­nius švy­tu­rė­lius, t. y. įspė­ja, kad ke­ly­je vyks­ta re­mon­tas, ne­ga­ba­ri­ti­niai kro­vi­niai, at­ski­rai įra­šy­ti sau­gos tar­ny­bų au­to­mo­bilius. Ko­mi­te­tas ma­no, kad tai yra per­tek­li­nė nor­ma, ga­lin­ti su­kel­ti tarp eis­mo da­ly­vių kon­f­lik­tų, ka­dan­gi oran­ži­niai švy­tu­rė­liai vis tiek ne­su­tei­kia jo­kios pir­me­ny­bės. Bet ko­mi­te­tas ir­gi vien­bal­siai pa­siū­lė, ini­cia­to­riams grą­žin­da­mas pro­jek­tą to­bu­lin­ti, Vy­riau­sy­bei iš­ana­li­zuo­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­rių tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą dėl ap­sau­gos dar­buo­to­jų tei­sės grei­to­jo re­a­ga­vi­mo eki­pa­žo au­to­mo­bi­liams nau­do­ti mė­ly­nus ir gal­būt ir rau­do­nus švy­tu­rė­lius bei spe­cia­liuo­sius gar­so sig­na­lus ir pa­gal ši­tą ana­li­zę to­kiu at­ve­ju pa­teik­ti įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­rie re­a­liai spręs­tų šią pro­ble­mą.

Kar­tu no­rė­čiau pa­teik­ti Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­tai­sas, ku­rios yra su­de­rin­tos su pa­grin­di­niu įsta­ty­mu. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­jo­je nie­kas ne­no­ri da­ly­vau­ti. Da­bar tu­rė­si­me po svars­ty­mo at­ski­rai ap­si­spręs­ti. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo pri­tar­ti As­mens ir tur­to sau­gos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui? (Bal­sai sa­lė­je) Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Ar ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių…

Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą grą­ži­na­me ini­cia­to­riams ar pri­ta­ria­me? (Bal­sai sa­lė­je) Pri­ta­ria­me.

Ir Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 130, 131 ir 506 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo pri­ta­ria­me. Dė­ko­ju.

 

18.00 val.

Re­gio­ni­nės plėt­ros įsta­ty­mo Nr. VIII-1889 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4464(2) (svars­ty­mas)

 

Re­gio­ni­nės plėt­ros įsta­ty­mo Nr. VIII-1889 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to svars­ty­mas. Kvie­čiu R. Juš­ką pa­teik­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to iš­va­dą.

R. JUŠKA (LSF). Įsta­ty­mo pro­jek­tui ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, ne­pa­li­ki­te tri­bū­nos, nes yra įre­gist­ruo­tas Sei­mo na­rio J. Raz­mos siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ar J. Raz­ma su­tin­ka? Ka­dan­gi jo nė­ra, tai lai­ky­si­me, kad su­tin­ka. Ar ga­li­me, ko­le­gos, ir mes pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Dė­ko­ju.

Po svars­ty­mo dis­ku­si­jo­je nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Mo­ty­vai dėl vi­so. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti.

Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo pri­tar­ti Re­gio­ni­nės plėt­ros įsta­ty­mo 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui? Pri­tar­ta.

To­liau siū­ly­čiau im­ti re­zer­vi­nį 2 klau­si­mą, nes ko­le­ga Ž. Pa­vi­lio­nis tu­rė­tų iš­ei­ti.

 

18.02 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl Bal­ti­jos ša­lių vie­ny­bės ir ben­dra­dar­bia­vi­mo sie­kiant apsisau­go­ti nuo ne­sau­gių tre­čių­jų ša­lių bran­duo­li­nių elek­tri­nių ke­lia­mos grės­mės“ projek­tas Nr. XIIIP-910 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl Bal­ti­jos ša­lių vie­ny­bės ir ben­dra­dar­bia­vi­mo sie­kiant ap­si­sau­go­ti nuo ne­sau­gių tre­čių­jų ša­lių bran­duo­li­nių elek­tri­nių ke­lia­mos grės­mės“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-910. Pa­tei­ki­mas.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). La­bai ačiū, pir­mi­nin­ke. Čia iš es­mės tę­si­nys mū­sų vi­sų ben­drų veiks­mų, mes vi­si kar­tu su­rin­ko­me pa­ra­šus, vi­si kar­tu pri­ėmė­me du la­bai svar­bius va­di­na­muo­sius Ast­ra­vo įsta­ty­mus. Da­bar tai yra įgy­ven­di­ni­mas, per­ke­lia­me juos į tarp­tau­ti­nę erd­vę. Ša­lia to, kad Vy­riau­sy­bė mums pa­rengs įgy­ven­di­ni­mo pla­ną iki rug­sė­jo mė­ne­sio, mes tu­ri­me kon­so­li­duo­ti, kad kai­my­nai elg­tų­si taip, kaip mes no­rė­tu­me, kad įsi­skai­ty­tų į mū­sų įsta­ty­mo nuo­sta­tas, kad jas per­im­tų, kad mus rem­tų ne tik re­gio­ne, bet ir Briu­se­ly­je.

Šiuo krei­pi­mu­si mes krei­pia­mės į Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Len­ki­jos par­la­men­tus, pra­šy­da­mi, kad jie tai pa­da­ry­tų. Ši ini­cia­ty­va yra su­de­rin­ta su Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku, su Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku ir su Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku. Aš ma­nau, bū­tų la­bai gra­žu, jei­gu mes ben­dru su­ta­ri­mu kreip­tu­mės į mū­sų kai­my­nus pra­šy­da­mi ši­to so­li­da­ru­mo. La­bai ačiū jums.

PIRMININKĖ. Pa­lau­ki­te, jū­sų no­ri pa­klaus­ti L. Kas­čiū­nas. Gal ne­no­ri­te?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Tai gal ne, ne tai, kad pa­klaus­ti, kiek pa­gir­ti, kad čia tik­rai bu­vo pa­vyz­dys…

PIRMININKĖ. Čia klau­si­mas tu­ri bū­ti, su­trum­pin­ki­te.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Aš, pir­mi­nin­ke, kaip nors be­gir­da­mas pa­klau­siu. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, iš tik­rų­jų mū­sų toks veiks­mas bu­vo ben­dras – ir opo­zi­ci­jos, ir po­zi­ci­jos po­li­ti­kų. Da­bar tur­būt bū­tų toks klau­si­mas: ko­kie tu­rė­tų bū­ti to­les­ni, kai mes pri­im­si­me ši­tą spren­di­mą, mū­sų Vy­riau­sy­bės veiks­mai? Kas gi čia bus, ko­kie tu­rė­tų bū­ti pa­da­ry­ti dar­bai, ypač dėl san­ty­kių su Bal­ta­ru­si­ja? Ir čia, Sei­me, gir­di­me, at­si­ran­da vi­so­kių no­rų steig­ti ofi­cia­lias gru­pes su Bal­ta­ru­si­ja. Kaip šia­me kon­teks­te vi­sa tai at­ro­do? Koks ga­lų ga­le kon­kre­tus veiks­mų pla­nas ir koks mū­sų ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas, ko mes ti­ki­mės?

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). Aš ma­nau, žings­nis po žings­nio už­bai­ki­me ši­tą žings­nį, t. y. įti­kin­ki­me mū­sų ar­ti­miau­sius kai­my­nus, ku­rie da­ly­vau­ja sin­chro­ni­za­ci­jos pla­ne kar­tu su mu­mis, o po to, ma­nau, kal­bė­si­me ir apie Bal­ta­ru­si­ją, ir ki­tas li­ku­sias kai­my­nes. Šiuo me­tu mes kon­cen­truo­ja­mės į svar­biau­sią mums žings­nį, į mū­sų re­gio­ną.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju.

Ger­bia­mas ko­le­ga, ka­dan­gi jūs pra­ne­šė­jas, tai dis­ku­si­jo­je ne­ga­li­te da­ly­vau­ti, at­si­pra­šau. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Po svars­ty­mo ga­li­me pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je)

Ir da­bar pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad pri­im­tu­me Sei­mo re­zo­liu­ci­ją?

 

Šios re­zo­liu­ci­jos pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 74 Sei­mo na­riai: už – 74, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Sei­mo re­zo­liu­ci­ja „Dėl Bal­ti­jos ša­lių vie­ny­bės ir ben­dra­dar­bia­vi­mo sie­kiant ap­si­sau­go­ti nuo ne­sau­gių tre­čių­jų ša­lių bran­duo­li­nių elek­tri­nių ke­lia­mos grės­mės“ pri­im­ta be pa­tai­sų. (Gon­gas)

 

18.06 val.

Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-857 26 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-816 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-11 klau­si­mas – Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo 26 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-816. Pa­tei­ki­mas. P. Sau­dar­gas.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, leis­ki­te pri­sta­ty­ti mū­sų su tik­rai pla­taus frak­ci­jų spek­tro gru­pe tei­kia­mą Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Aš gal trum­pai es­mę, tie­siog per­skai­ty­siu, ką mes siū­lo­me. Pa­keis­ti 26 straips­nį „As­me­nų ne­blai­vu­mo (gir­tu­mo) kon­tro­lės tvar­ka“, kad „Dar­buo­to­jai, kai yra pa­grin­das įtar­ti, kad jie dir­ba ne­blai­vūs (gir­ti)…“ Ir da­bar ta da­lis, ku­rią mes siū­lo­me: „dar­buo­to­jai, dir­ban­tys pa­vo­jin­gus dar­bus, nu­sta­ty­tus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu… “ To­liau lie­ka, kaip įsta­ty­me yra da­bar: „taip pat as­me­nys, vai­ruo­jan­tys ant­že­mi­nes, van­dens ir oro trans­por­to prie­mo­nes, Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je ga­li bū­ti tik­ri­na­mi dėl ne­blai­vu­mo ir al­ko­ho­lio kie­kio krau­jy­je ar­ba iš­kve­pia­ma­me ore. Darb­da­viai pri­va­lo už­tik­rin­ti, kad bū­tų tik­ri­na­ma, ar jų dar­buo­to­jai, dir­ban­tys pa­vo­jin­gus dar­bus, prieš dar­bo pra­džią ir (ar) jų dar­buo­to­jai, vai­ruo­jan­tys įmo­nių, įstai­gų, or­ga­ni­za­ci­jų trans­por­to prie­mo­nes, prieš rei­są yra blai­vūs bei ne­gir­ti, bei vi­daus ad­mi­nist­ra­vi­mo tiks­lais sau­go­ti dar­buo­to­jų blai­vu­mo tes­tų in­for­ma­ci­ją.“ Tai­gi pagal da­bar­ ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą yra ga­li­my­bė darb­da­viams tik­rin­ti tiek ant­žemi­nio, tiek oro, tiek van­dens trans­por­to vai­ruo­to­jus, mū­sų siū­ly­mas yra pa­pil­dy­ti as­me­ni­mis, dar­buo­to­jais, ku­rie dir­ba į pa­vo­jin­gų dar­bų są­ra­šą įra­šy­tus dar­bus. Pa­vo­jin­gų dar­bų są­ra­šą tvir­ti­na Vy­riau­sy­bė. „Pa­vo­jin­gas dar­bas – tai dar­bas, pa­si­žy­min­tis di­des­ne pro­fe­si­ne ri­zi­ka, ku­riai esant trau­mos ar ki­to­kio dar­buo­to­jo svei­ka­tos pa­ken­ki­mo ti­ki­my­bė dėl kenks­min­go ir (ar) pa­vo­jin­go dar­bo ap­lin­kos veiks­nio po­vei­kio yra di­des­nė“, t. y. daug dar­bų su che­mi­ka­lais, ra­dia­ci­ja, elek­tros įren­gi­niais, šu­li­niuo­se ir taip to­liau, ir t. t. Tik­rai ma­ny­čiau, kad to­kius dar­bus dir­ban­tie­ji, kad ne­kel­tų pa­vo­jaus tiek sa­vo svei­ka­tai, tiek ap­lin­ki­nių, tu­rė­tų bū­tų taip pat pa­tik­ri­na­mi dėl blai­vu­mo prieš dar­bo pra­džią. To­kia yra šio pro­jek­to es­mė. Jei­gu bū­tų klau­si­mų…

PIRMININKĖ. Jū­sų no­ri klaus­ti pen­ki Sei­mo na­riai. Pir­mas – E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, iš tie­sų au­to­mo­bi­lis, su­pran­ta­ma, pa­vo­jų ne­ša ki­tiems, tar­kim, ga­li įvyk­ti tam tik­ra ava­ri­ja, tas pro­ce­sas kai­nuo­ja, pa­tik­ri­ni­mai ir taip to­liau. Ko­kiu bū­du da­bar bus tik­ri­na­mi tie pa­tys, ku­rie dir­ba su pa­vo­jin­gais che­mi­ka­lais ir taip to­liau? Jie iš es­mės… ti­kiuo­si, kad tai nė­ra sprogs­ta­mo­sios me­džia­gos ir jie pa­pras­čiau­siai ga­li pa­da­ry­ti sau ža­lą. Šiuo at­ve­ju ma­nau, kad ir­gi yra tam tik­ri kaš­tai ir vėl­gi pa­ti pro­ce­dū­ra ne vi­sai aiš­ki. Ačiū.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Ne, pro­ce­dū­ra bū­tų ana­lo­giš­ka da­bar eg­zis­tuo­jan­čiai, kaip yra tik­ri­na­mi vai­ruo­to­jai, tai ga­li bū­ti ir al­ko­tes­te­riu, ga­li bū­ti ir pa­čio­je au­to­trans­por­to prie­mo­nė­je įreng­ta, dar­bo vie­to­je. Ne­pa­sa­ky­čiau, kad tos prie­mo­nės nu­sta­ty­ti al­ko­ho­lio kon­cen­tra­ci­ją krau­jy­je yra la­bai bran­gios. Tie­są sa­kant, čia kiek­vie­no tur­būt rei­ka­las pa­si­rik­ti, ko jis no­ri, ar la­bai mo­der­nios me­to­di­kos, ar pa­pras­tos. Tai nė­ra la­bai, tie­są sa­kant, šiais lai­kais bran­gus ma­lo­numas. Prie pa­vo­jin­gų dar­bų pri­ski­ria­ma tik­rai daug dar­bų, aš ga­lė­čiau juos čia skai­ty­ti, bet tai už­truk­tų – ir di­de­lių kro­vi­nių kė­li­mas, ir lai­vuo­se, ir ki­tur, ir su elek­tra. Tik­rai tai ne tik to dar­buo­to­jo svei­ka­tai yra po­ten­cia­li ri­zi­ka, bet ir bet kam, esan­čiam ša­lia, ap­lin­ki­niams. Tai tik­rai yra pa­kan­ka­mai… Čia yra Vy­riau­sy­bės pre­ro­ga­ty­va, ne Sei­mo tvir­tin­ti, kas yra pa­vo­jin­gi dar­bai, ir jie jau, aiš­ku, at­sa­kin­gai tą są­ra­šą su­da­ro.

PIRMININKĖ. Klau­sia R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš iš tik­rų­jų la­bai pa­lai­kau ši­tą pro­jek­tą, tik no­rė­čiau dar pa­si­klaus­ti, nes tai yra ir dar­bo sau­ga, ir vie­šuo­ju sau­gu­mu rū­pi­na­ma­si. No­rė­čiau pa­klaus­ti, ar ne­gal­vo­ja­ma apie ko­kius nors ex­press me­to­dus dėl nar­ko­ti­nių me­džia­gų, nes da­bar yra tik­rai pa­kan­ka­mai to­kių prie­mo­nių, ar apie tai čia nė­ra ko­kių nors min­čių?

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Su­pra­tau klau­si­mą. Tur­būt pa­sek­mės svei­ka­tai, tiek pa­ties, tiek ap­lin­ki­nių, bū­tų to­kios pa­čios, ar žmo­gus pa­var­to­jęs al­ko­ho­lio, ar kaž­ko­kių psi­chot­ro­pi­nių ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų. Tik tiek, kad da­bar­ti­nė pro­jek­to re­dak­ci­ja yra tai­ko­ma bū­tent al­ko­ho­lio kon­tro­lei, nes tie­siog mas­tas at­si­ti­ki­mų sta­tis­ti­kos yra žen­klus. Gal­būt pa­vo­jin­gus dar­bus dir­ban­čių nė­ra tiek už­fik­suo­ta, kad jie bū­tų pa­var­to­ję kaž­ko­kių stip­res­nių nar­ko­ti­kų ar pa­na­šiai. Tie­siog da­bar į adek­va­čią re­a­ly­bę yra re­a­guo­ja­ma.

PIRMININKĖ. A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, jūs skai­tė­te Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą, jie siū­lo, kad jūs sa­vo pa­tai­są teik­tu­mė­te dėl ki­to įsta­ty­mo pro­jek­to. Ki­tas da­ly­kas, ar ne­ma­no­te, kad gal su drau­di­mais už­ten­ka, iš tik­rų­jų tai, kas bu­vo pa­da­ry­ta 2000 me­tais, jau yra iš­tai­sy­tos klai­dos. Aiš­ku, pa­sek­mės yra žiau­rios, bet ar ne­ma­no­te, kad mes jau pri­da­rė­me tam tik­rų klai­dų dėl ak­ci­zų, dėl ko da­bar pra­ran­da­me mi­li­jo­nus eu­rų? Gal­būt da­bar ge­riau bū­tų duo­ti žmo­nėms dar­bo, duo­ti vil­tį vys­ty­ti re­gio­ni­nę po­li­ti­ką, ne­ma­žin­ti lė­šų kul­tū­rai ir pa­na­šiai?

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Į ant­rą­ją da­lį at­sa­ky­siu pa­pras­tai, gal­būt tie re­zo­nan­si­niai, kaip jūs sa­ko­te, drau­di­mai, čia gal jau už­tek­tų tų drau­di­mų. Sei­mas prieš ke­lias sa­vai­tes pri­ėmė tik­rai ga­na stip­rų pa­ke­tą, kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą, vie­niems pa­ti­ko, ki­tiems ne­pa­ti­ko, ne­įti­ko tie ri­bo­ji­mai, drau­di­mai, ta­čiau jie bu­vo skir­ti vi­siems pi­lie­čiams. Šiuo kon­kre­čiu at­ve­ju mes lie­čia­me ir tai­ko­me prie­vo­lę tik­rin­ti blai­vu­mą dir­ban­čių pa­vo­jin­gus dar­bus, t. y. tik tam tik­ros pro­fe­si­jos žmo­nių sa­vo dar­bo vie­to­je dar­bo me­tu. Tai yra tru­pu­tį ki­tas da­ly­kas.

Į pir­mą jū­sų klau­si­mo da­lį at­sa­ky­čiau taip. Taip, aš skai­čiau Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas. Taip, siū­lo, kad šiuos da­ly­kus reg­la­men­tuo­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos įsta­ty­mas, ta­čiau aš to­liau ci­tuo­ju Tei­sės de­par­ta­men­tą, to­dėl „svars­ty­ti­na, ar pro­jek­to nuo­sta­tos ta ap­im­ti­mi, ku­ria sie­kia­ma įtvir­tin­ti dar­buo­to­jų, dir­ban­čių pa­vo­jin­gus dar­bus, ne­blai­vu­mo pa­tik­rą bei nu­sta­ty­ti ad­mi­nist­ra­vi­mo tiks­lais sau­go­ti dar­buo­to­jų blai­vu­mo tes­tų in­for­ma­ci­ją, ne­tu­rė­tų at­si­spin­dė­ti mi­nė­ta­me nor­mi­nia­me tei­sės ak­te“. Net pa­tys tei­si­nin­kai sa­ko, kad gal rei­kė­tų pa­svars­ty­ti. Aiš­ku, ga­li­ma pa­svars­ty­ti svars­ty­mo sta­di­jo­je, ga­li­ma ir ten api­brėž­ti. Tai­gi nė­ra im­pe­ra­ty­vi nuo­sta­ta, kad bū­ti­nai ki­ta­me įsta­ty­me tą tu­rė­tu­me da­ry­ti.

PIRMININKĖ. S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­ma­sis tei­kė­jau, no­rė­čiau jū­sų pa­si­tei­rau­ti apie kaš­tus, ku­riuos pa­tir­tų darb­da­viai. Čia gal jau bu­vo iš­plė­to­ta, bet ger­bia­ma­sis A. Ma­tu­las, ku­ris šiaip pa­si­žy­mi lin­kme ar­ba gai­rė­mis, kur yra al­ko­ho­lio kon­tro­lė, jau net ger­bia­ma­sis An­ta­nas per­spė­jo jus, kad ei­na­ma prie tos ri­bos, kai stip­riai per­žen­gia­ma. Da­bar darb­da­vius įpa­rei­go­ti pirk­ti nau­ją įran­gą, sau­go­ti in­for­ma­ci­ją ir t. t., ir t. t. Toks pa­siū­ly­mas at­ro­do lyg ir ne­kal­tas, R. Kuo­dis daž­nai sa­ko, kad ne­ap­si­mo­ka kar­tais tu­rė­ti, iš­sau­go­ti kiek­vie­ną gy­vy­bę, net ir, pa­vyz­džiui, eis­mo metu ar dar kur nors. Ar ne­ma­no­te, kad ši­ta nuo­sta­ta bū­tų iš es­mės per­tek­li­nė ir kai­nuo­tų per bran­giai, pa­ly­gin­ti su švie­ti­mu, į ku­rį ga­lė­tu­me in­ves­tuo­ti? Dė­ko­ju.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Iš­ties pa­na­šių klau­si­mų jau bu­vo, aš iš da­lies at­sa­kiau. Aš tik ga­liu pa­kar­to­ti, kad vėl­gi ne­kal­bė­ki­me šiuo at­ve­ju apie drau­di­mus ar ri­bo­ji­mus, nes tai ne­liečia pla­čio­sios vi­suo­me­nės, tai lie­čia kon­kre­čius, pa­vo­jin­gus dar­bus dir­ban­čius žmo­nes. Tai čia vie­na.

Dėl kaš­tų. Vėl­gi pa­mi­nė­jau pra­džio­je, kad tik­rai nė­ra di­de­li kaš­tai, kiek­vie­nas darb­da­vys ga­lė­tų ap­si­spręs­ti, ko­kią tech­no­lo­gi­ją jam nau­do­ti. Yra ir mo­der­nių, ir nau­jų tech­no­lo­gi­jų, ir pa­gal tam tik­rus vei­do bruo­žus tam tik­rą ana­li­zę nu­ske­na­vus ga­li­ma at­lik­ti. La­bai grei­tai, la­bai ope­ra­ty­viai. Čia jau yra tech­ni­kos rei­ka­las. Tie pa­tys al­ko­tes­te­riai nė­ra la­bai bran­gus ma­lo­nu­mas darb­da­viui, ku­ris tu­ri kom­pa­ni­ją, ku­ri už­si­i­ma pa­vo­jin­gais dar­bais. Mes ma­to­me, kad čia ne kios­ko kaž­ko­kiam dar­buo­to­jui, o kur dir­ba su elek­tra, su che­mi­ja, su ra­dia­ci­ja, kro­vos dar­bus. Tai vis tiek apy­var­ta yra pa­kan­ka­mai di­de­lė, pa­ly­gin­ti su šios pro­ce­dū­ros kai­no­mis.

PIRMININKĖ. J. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, aš įsi­vaiz­duo­ju, kad bet ko­kį dar­bą, ar pa­vo­jin­gą, ar bet ku­rį, tu­ri­me dirb­ti blai­vūs. Tie­siog pa­pras­tas klau­si­mas. Ko­kios prie­žas­tys ar ko­kie sta­tis­ti­niai duo­me­nys ver­tė pa­reng­ti ši­tą tei­sės ak­tą? Ačiū.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­kui. Iš tik­rų­jų bu­vo min­tis ir Sei­mo na­rius tik­rin­ti prieš įei­nant į ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lę, bet su šia idė­ja dar mes at­ei­si­me gal­būt vė­liau. Taip, bet ko­kį dar­bą, ne tik fi­zi­nį, bet ir in­te­lek­tu­a­lų dir­ban­tys žmo­nės, no­rė­tų­si, kad jie bū­tų sa­vo pro­te, sa­va­ran­kiš­ki. Ta­čiau bū­tent sta­tis­ti­ka ro­do, vie­nas da­ly­kas ke­liuo­se, ki­tas da­ly­kas ne­lai­min­gi at­si­ti­ki­mai dar­be, kur yra su įvai­riais me­cha­niz­mais ir t. t., pa­sek­mės yra daug liūd­nes­nės. Pa­sek­mės yra daug liūd­nes­nės. Nes gal prie sta­lo koks ra­šy­to­jas, ži­no­te, ten vie­nas kam­pu­ty gal kaž­ko ne­pa­ra­šys gra­žiai tą die­ną. Bet jei­gu žmo­gus dir­ba su su­dė­tin­ga tech­ni­ka, ku­ri ke­lia pa­vo­jų jam ir ap­lin­ki­niams, tai pa­sek­mės bus tik­rai tra­giš­kos ir liūd­nos. Tie­siog su to­kia lo­gi­ka ei­na­ma prie šio įsta­ty­mo. Tuo la­biau kad įsta­ty­me šian­dien yra api­brėž­ta vai­ruo­to­jams, tiek oro, tiek van­dens, tiek ant­že­mi­nio trans­por­to, tai to­je pa­čio­je da­ly­je siū­lo­ma tai iš­plės­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Da­bar vie­nas – už, vie­nas – prieš. R. Mar­ti­nė­lis – už.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau kal­bė­ti už ir pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ka­dan­gi yra už­tik­ri­na­mas vie­ša­sis sau­gu­mas, dar­bo sau­ga. Šiuo me­tu yra daug įmo­nių, ku­rios in­ves­tuo­ja į vi­suo­me­nės sau­gu­mą, į dar­buo­to­jų sau­gu­mą. To­kios įstai­gos kaip „Ro­kiš­kio sū­ris“, ku­ris jau ir da­bar įdie­gęs to­kią sis­te­mą, kur kiek­vie­nas vai­ruo­to­jas net­gi fil­muo­ja­mas, įve­da sa­vo ta­be­lio nu­me­rį ir pa­pu­čia prieš iš­va­žiuo­da­mas į rei­są. Tai yra tik­rai daug įdieg­tų to­kių sis­te­mų kai ku­rio­se įmo­nė­se. Aš ma­ny­čiau, kad tai tik­rai nau­din­ga ir siū­lau pa­lai­ky­ti vi­siems pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je.

PIRMININKĖ. J. Ja­ru­tis – prieš.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų ma­nau, kad kiek­vie­no, kaip ir sa­vo klau­si­mu už­si­mi­niau, kiek­vie­no pi­lie­čio pa­rei­ga yra sa­vo pa­rei­gas at­lik­ti, at­lik­ti dar­bą blai­viam. Tuo la­biau kad vi­sus tuos da­ly­kus reg­la­men­tuo­ja Dar­bo sau­gos įsta­ty­mas, ir kiek­vie­nas sa­ve ger­bian­tis darb­da­vys, ypač at­lie­kant pa­vo­jin­gus dar­bus, tu­ri ga­li­my­bę kon­tro­liuo­ti sa­vo dar­buo­to­jus. Aš ma­nau, kad įkel­ti į įsta­ty­mą bū­tų per­tek­li­nis re­gu­lia­vi­mas. Bent aš bal­suo­siu prieš ši­tą pa­siū­ly­mą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 67 Sei­mo na­riai: už – 55, prieš – 4, su­si­lai­kė 8. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Svars­ty­mas nu­ma­to­mas ru­dens se­si­jo­je.

 

18.19 val.

Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-868 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar vie­nas Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projekto pa­tei­ki­mas. A. Strel­čiū­nas. At­si­pra­šau, ne­pa­ma­čiau, re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – N. Pu­tei­kis.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Ačiū, vi­ce­pir­mi­nin­ke. No­rė­jau pa­dė­ko­ti P. Sau­dar­gui ir pa­sa­ky­ti, kad čia tur­būt yra kom­pen­sa­ci­ja už tai, kad Vil­niaus ta­ry­bo­je esan­ti Tė­vy­nės są­jun­ga pri­ta­rė Li­be­ra­lų ini­cia­ty­vai su­ma­žin­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį ba­rams ir nak­ti­niams klu­bams.

PIRMININKĖ. Ir dar vie­na re­pli­ka – K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Aš taip pat no­riu pa­dė­ko­ti Pau­liui ir už tą ge­rą ini­cia­ty­vą jam pa­do­va­no­ti ne­se­niai gau­tą B. Ro­pės ak­ci­jos lip­du­ką „Vai­ruo­ju blai­vus, nes my­liu jus“, kad jis už­si­kli­juo­tų ant sa­vo lip­du­ko ir taip pa­lai­ky­tų tą ak­ci­ją. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ge­rai. Tri­bū­no­je – A. Strel­čiū­nas. Pa­tei­ki­te sa­vo pro­jek­tą.

A. STRELČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, tei­kiu įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­riuo sie­kia­ma su­ma­žin­ti eis­mo įvy­kių skai­čių ir ap­sau­go­ti eis­mo da­ly­vių gy­vy­bes bei svei­ka­tą. Įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma už­draus­ti pės­tie­siems nau­do­tis mo­bi­lio­jo ry­šio prie­mo­nė­mis pės­čių­jų per­ėjo­se. Mo­bi­lio­jo ry­šio įren­gi­niai blaš­ko pės­čių­jų, taip pat ir vai­ruo­to­jų dė­me­sį, to­dėl di­dė­ja ga­li­my­bė su­kel­ti eis­mo įvy­kį.

PIRMININKĖ. Dė­kui. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­tu­ri Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis – A. Bau­ra.

A. BAURA (LVŽSF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, ar ne per drą­siai jūs už­si­mo­jo­te? Tar­ki­me, ar ne di­des­nis pa­vo­jus, jei ne­vi­siš­kai švie­sią die­ną per per­ėją ei­na žmo­gus tam­siais aki­niais nuo sau­lės? Aš to­kį pa­ly­gi­ni­mą pa­tei­kiu. Ar ne per drą­siai?

A. STRELČIŪNAS (TS-LKDF). Ačiū už klau­si­mą. Aš tik no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad da­bar sta­tis­ti­ka yra mums la­bai ne­gai­les­tin­ga. Vi­si įvy­kiai, pa­vyz­džiui, Lie­tu­vo­je per me­tus įvyks­ta 3 tūkst. įvy­kių, ir už­va­žia­vi­mas ant pės­čio­jo su­da­ro 30 %. Ame­ri­kos Va­šing­to­no uni­ver­si­te­tas da­rė ty­ri­mus, kad ei­da­mas per per­ėją, nau­do­da­ma­sis mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu ir ra­šy­da­mas ži­nu­tes, ga­li pa­žeis­ti tai­syk­les ke­tu­ris kar­tus dau­giau. Per­ei­da­mas per pa­čią per­ėją jis su­gaiš­ta lai­ko nuo 2 iki 20 se­kun­džių il­giau. Jūs su­pras­ki­te, kad tai rei­ka­lin­ga, ir kad šian­dien dis­ku­tuo­ja­me, tai ir­gi la­bai svar­bu.

PIRMININKĖ. S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas tei­kė­jau, aš to­kį fi­lo­so­fi­nį klau­si­mą no­rė­čiau už­klaus­ti dėl pa­čios įsta­ty­mo pras­mės ir ad­mi­nist­ra­ci­nio ko­dek­so pras­mės. Pa­vyz­džiui, jei­gu bū­tų pa­teik­tas įsta­ty­mas, kad vi­si pri­va­lo­mai kiek­vie­ną ry­tą sa­ky­tų „la­ba die­na“, su­si­ti­kę bet ku­rį žmo­gų, ar Lie­tu­va tap­tų man­da­ges­nė? Ar pa­tei­kus įsta­ty­mą, kad Lie­tu­vo­je drau­džia­ma ne­iš­ti­ki­my­bė, Lie­tu­vo­je su­ma­žė­tų sky­ry­bų? Ar pa­tei­kus įsta­ty­mą, kad Lie­tu­vo­je vi­si tris kar­tus per die­ną pri­va­lo va­ly­tis dan­tis, Lie­tu­vos sto­ma­to­lo­gams su­ma­žė­tų dar­bo?

Ly­giai taip pat aš da­bar no­riu pa­klaus­ti jū­sų, ar jū­sų įsta­ty­mas duos re­zul­ta­tą? Iš es­mės įsta­ty­mai ne­ga­li ko­vo­ti su žmo­nių žiop­lu­mu ar­ba ne­są­mo­nin­gu­mu, jei­gu jie neug­do­mi, ne­iš­mo­ko­mi to mo­kyk­lo­se. Ar, jū­sų ma­ny­mu, įsta­ty­mas pa­si­tar­naus gy­ven­to­jų są­mo­nin­gu­mui? Kuo są­mo­nin­ges­nė vi­suo­me­nė, tuo ma­žiau jai rei­kė­tų įsta­ty­mais reg­la­men­tuo­ti mo­ra­li­nį ir eti­nį el­ge­sį. Dė­ko­ju.

A. STRELČIŪNAS (TS-LKDF). Ačiū už klau­si­mą. Ga­liu pa­sa­ky­ti vie­na. Aš prieš tai pa­mi­nė­jau jums sta­tis­ti­ką ir ga­liu pa­sa­ky­ti, kad įsta­ty­mas yra tik­rai la­bai svar­bus, ir jei­gu nors ke­liais pro­cen­tais su­ma­žės au­to­įvy­kių, tai tik­rai bus re­zul­ta­tas. O šis įsta­ty­mas tik­rai la­bai rei­kalin­gas.

PIRMININKĖ. K. Ma­siu­lio ne­ma­tau. Ta­da V. Čmi­ly­tė-Niel­sen.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų man ir­gi ky­la klau­si­mas, ar šis siū­ly­mas šiek tiek ne­pra­si­len­kia su pro­por­cin­gu­mo ir gal­būt net­gi pro­tin­gu­mo prin­ci­pu, nes šiuo me­tu jau ga­lio­ja ben­dres­nio po­bū­džio nor­ma Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se, ji iš prin­ci­po drau­džia pės­tie­siems įženg­ti į va­žiuo­ja­mą­ją da­lį neap­si­žval­gius ap­lin­kui, ne­įver­ti­nus at­stu­mo iki trans­por­to prie­mo­nių.

Man šiek tiek ky­la klau­si­mų, pa­na­šiai kaip ir prieš tai kal­bė­ju­siam ko­le­gai, dėl šio įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mo. Juk prie kiek­vie­no pės­čio­jo tik­rai ne­pa­sta­ty­si­me po kon­tro­liuo­jan­tį jį žmo­gų. Aš su­pran­tu, kad jū­sų idė­ja ir jū­sų in­ten­ci­ja yra pui­ki, ta­čiau tos ben­dres­nės ga­lio­jan­čios nor­mos, at­ro­dy­tų, jau drau­džia tą ne­at­sar­gų el­ge­sį, ku­rį jūs dar kar­tą no­rė­tu­mė­te už­draus­ti.

A. STRELČIŪNAS (TS-LKDF). Aš jums ga­liu pa­mi­nė­ti, kad vis dėl­to aš ana­li­za­vau si­tu­a­ci­ją vi­sa­me pa­sau­ly­je, ko­kia yra, tai ga­liu pa­teik­ti, kad jau Vo­kie­ti­jo­je pri­im­tas įsta­ty­mas, kad kai taip ei­na per per­ėją žmo­gus yra bau­džia­mas 5 eu­rais. Vie­ną pa­vyz­dį ga­liu pa­teik­ti, kaip yra Ja­po­ni­jo­je. Ja­po­ni­jo­je ei­nant per per­ėją gau­na­ma ži­nu­tė, kad jūs ne­si­nau­do­ki­te to­mis prie­mo­nė­mis. Ir aš gal­vo­čiau, kad tik­rai juok­tis ne­rei­kia. Jei­gu, pa­vyz­džiui, jū­sų vai­kas pa­tek­tų į au­to­įvy­kį, aš gal­vo­čiau, kad tik­rai tai bū­tų blo­gai. Aš gal­vo­čiau, ne­juo­kau­ki­te, o rei­kia tik­rai pri­im­ti šį įsta­ty­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ko­le­ga, už pri­sta­ty­mą. Vie­nas – už, vie­nas – prieš. A. Ma­tu­las – už.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš­ties yra di­džiu­lė pro­ble­ma dėl sau­gu­mo per­ėjo­se, bet tik­riau­siai vi­si pa­ste­bė­jo­me, kad la­bai daug žmo­nių į per­ėją ei­na gal­vo­da­mi, kad tai yra jų pri­ori­te­tas, jų zo­na, ir ne­krei­pia dė­me­sio, kur ta ma­ši­na yra, ne­įver­ti­na, ar tą au­to­mo­bi­lį su­ge­bės su­stab­dy­ti už ke­lių met­rų. Man ypač keis­ta, kad pa­gy­ve­nę žmo­nės tie­siog įei­na į per­ėją ir ei­na per vi­są per­ėją ne­ap­si­dai­rę. Man tie­siog kin­kos dre­ba, aš dai­rau­si į vie­ną, ki­tą pu­sę, nes daž­nai bū­na at­ve­jų, ka­da ga­li ta­vęs ne­pa­ste­bė­ti.

Tik­riau­siai mums vi­siems rei­kia kreip­tis į žmo­nes, kad jie bū­tų dė­me­sin­ges­ni, ne tik vai­ruo­to­jai, bet ir pės­tie­ji. Bet šiuo at­ve­ju, ka­dan­gi nie­kas ne­bu­vo už­si­ra­šęs kal­bė­ti už, aš už­si­ra­šiau dėl to, kad pa­kal­bė­čiau ir per­spė­čiau žmo­nes, kad bū­tų ati­des­ni, bet bal­suo­ti už tik­riau­siai ne­ga­lė­siu, nes man at­ro­do, kad ta nor­ma yra per­tek­li­nė.

PIRMININKĖ. Tai kas kal­bės už, jei­gu A. Ma­tu­las kal­bė­jo prieš? S. Šed­ba­ras – už.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pės­čia­sis yra toks pat eis­mo da­ly­vis kaip ir vai­ruo­to­jas. Vai­ruo­to­jams jau la­bai se­niai ga­lio­ja drau­di­mas nau­do­tis mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais, o da­bar kai ku­rio­se Va­ka­rų ša­ly­se yra svars­to­mas net už­drau­di­mas ap­skri­tai lais­vų ran­kų įran­ga nau­do­tis, nes tai blaš­ko dė­me­sį.

Ki­tas da­ly­kas. Tei­sin­gai ko­le­ga An­ta­nas pa­mi­nė­jo dėl dė­me­sin­gu­mo, dėl tai­syk­lių ne­si­lai­ky­mo. Aš su­tin­ku ir su ko­le­ga Si­mo­nu, ir su Vik­to­ri­ja, bet kon­kre­čiai už ėji­mą per per­ėją de­monst­ra­ty­viai lė­tai kal­bant te­le­fo­nu nie­kas ne­ga­li pa­reikš­ti pre­ten­zi­jų, na, ne­ga­li, nes nė­ra to­kio drau­di­mo. Šiuo at­ve­ju pats nu­sta­ty­mas bū­tų la­bai pa­pras­tas, daug pa­pras­tes­nis ne­gu auto­mo­bi­liu va­žiuo­jant kai per stik­lą ban­doma nu­fo­tog­ra­fuo­ti ar kaip nors ki­taip. Čia la­bai leng­va yra pa­ste­bė­ti, ma­ty­ti ir už­fik­suo­ti. Aš da­ly­va­vau „Ži­nių ra­di­jo“ dis­ku­si­jo­je te­le­fo­nu, ir vi­si skam­bi­nę klau­sy­to­jai vie­na­reikš­miš­kai pa­lai­kė. Ne­bu­vo nė vie­no, ku­rie ma­ny­tų, kad to­kia nor­ma yra ne­rei­ka­lin­ga. Be to, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai (…) vie­šai straips­nis, pa­sa­kė, kad mums kon­tro­liuo­ti bū­tų leng­viau ir jo­kių pro­ble­mų ne­su­da­ry­tų. Aš ma­nau, kad tu­rė­da­mi sta­tis­ti­ką, kai mes Eu­ro­pos Są­jun­go­je, ro­dos, esa­me vie­ni dau­giau­siai pra­ran­dan­čių pės­čių­jų, taip pat ir per­ėjo­se, pa­ban­dy­ki­me bent dėl to su­draus­min­ti, jei­gu pa­tys žmo­nės nė­ra są­mo­nin­gi.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? Sa­ko ne. Bal­suo­ja­me. Kas po pa­tei­ki­mo pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 69 Sei­mo na­riai: už – 53, prieš – 4, su­si­lai­kė 12. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Nu­ma­to­mas svars­ty­mas ru­dens se­si­jo­je.

O da­bar kvie­čiu Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mą­ją pa­va­duo­to­ją R. Baš­kie­nę pa­teik­ti Sei­mo nu­ta­ri­mus. Re­zer­vi­niai 8, 9, 10 klau­si­mai.

 

18.30 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 24 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-54 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-930(2) (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Taip, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš­ties yra dar ke­le­tas Sei­mo nu­ta­ri­mų, ku­riuos mes tu­ri­me su­dė­lio­ti, kad mū­sų ko­mi­si­jų, ko­mi­te­tų veik­los re­zul­ta­tai bū­tų ge­ri. Sei­mo nu­ta­ri­mo projektas Nr. XIIIP-930(2), ku­rio 1 straips­niu yra siū­lo­ma J. Džiu­ge­lio, ka­dan­gi jis iš­brau­kia­mas iš Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos, pa­nai­kin­ti… Ati­tin­ka­mai pa­tvir­tin­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju J. Ja­ru­tį, nes taip iš­rin­ko Sa­vi­žu­dy­bių ko­mi­si­ja, vie­to­je D. Ša­ka­lie­nės. Pa­tvir­tin­ti J. Džiu­ge­lį Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku, pa­va­duo­to­ja A. Mal­dei­kie­nę. Pa­tvir­tin­ti Sei­mo Vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku Sei­mo na­rį A. Gu­mu­liaus­ką, o pa­va­duo­to­ju – Sei­mo na­rį R. Juš­ką. Čia bū­tų vie­nas nu­ta­ri­mas.

PIRMININKĖ. Gal, ger­bia­ma ko­le­ge, mes ir ap­si­spren­džia­me dėl jo. Nė­ra no­rin­čių klaus­ti. Ar ga­li­me po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Bal­suo­ja­me, ar pri­ima­me šį Sei­mo nu­ta­ri­mą, re­gist­ra­ci­jos Nr. XIIIP-930(2).

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 63 Sei­mo na­riai: už – 63, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-930(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

18.32 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 16 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-14 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų su­dė­ties pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-926 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

To­liau Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl Sei­mo ko­mi­te­tų su­dė­ties pro­jek­tas Nr. XIIIP-926. Pra­šau.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­te siū­lo­mas pa­kei­ti­mas. Jį ini­ci­juo­ja Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja: vie­to­je A. Ši­rins­kie­nės tei­kia frak­ci­jos na­rį J. Varž­ga­lį, ne­kei­sdama Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rių skai­čiaus. Tie­siog toks pa­kei­ti­mas, dėl ku­rio pra­šau bal­suo­ti ir pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ir­gi nė­ra no­rin­čių klaus­ti. Po pa­tei­ki­mo ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Bal­suo­ja­me dėl šio Sei­mo nu­ta­ri­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 67 Sei­mo na­riai: (Kas­čiū­nai, ne­rė­ki­te!) už – 66, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-926) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

18.33 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 29 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-59 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų na­rių pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-925 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar vie­nas Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl Sei­mo ko­mi­te­tų na­rių pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo projektas Nr. XIIIP-925.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Sei­mo na­rių pa­va­duo­to­jai. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te P. Sau­dar­gą pa­va­duos A. Na­vic­kas. Siū­lo­ma, kad Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­te A. Ažu­ba­lį pa­va­duo­tų A. Na­vic­kas, kad J. Varž­ga­lį pa­va­duo­tų A. Ku­bi­lie­nė, E. Zin­ge­rį – V. Ker­na­gis; kad Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­te E. Pu­pi­nį pa­va­duo­tų A. Na­vic­kas, kad G. Ste­po­na­vi­čių pa­va­duo­tų A. Mal­dei­kie­nė, kad D. Ša­ka­lie­nę pa­va­duo­tų J. Lie­sys ir A. Ge­lū­nas; kad Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­te A. Na­vic­ką pa­va­duo­tų M. Ado­mė­nas. Dau­giau pa­kei­ti­mų nė­ra. Vi­sa tai su­de­rin­ta su frak­ci­jo­mis. Pra­šau pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­kui. Nė­ra no­rin­čių klaus­ti. Ar ga­li­me po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Bal­suo­ja­me. Bet at­si­pra­šau, čia yra ke­li straips­niai. 1 straips­nis. Pri­im­tas. 2 straips­nis. Pri­im­tas. 3 straips­nis. Pri­im­tas. 4 straips­nis. Pri­im­tas.

Da­bar bal­suo­ja­me dėl vi­so.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 64 Sei­mo na­riai: už – 64, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-925) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

18.35 val.

Sei­mo sa­vai­tės (2017-06-26–2017-06-30) – 2017 m. bir­že­lio 27 d. (ant­ra­die­nio), 29 d. (ket­vir­ta­die­nio) ir 30 d. (penk­ta­die­nio) po­sė­džių dar­bo­tvarkės pateikimas ir tvirtinimas

 

Re­zer­vi­nis 15 klau­si­mas. Kvie­čiu Sei­mo Pir­mi­nin­ką pri­sta­ty­ti ki­tos sa­vai­tės, pra­si­de­dan­čios bir­že­lio 26 die­na, po­sė­džių dar­bo­tvarkę.

V. PRANCKIETIS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ki­ta sa­vai­tė pra­si­de­da 26 die­ną. 27 ir 29 die­no­mis yra nu­ma­to­mos Sei­mo se­niū­nų su­ei­gos, to­liau ple­na­ri­niai po­sė­džiai. 27 die­ną ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je la­bai daug įsta­ty­mų pri­ėmi­mų. Ka­dan­gi se­si­ja ei­na į pa­bai­gą, tai yra daug įsta­ty­mų pri­ėmi­mų: Ener­ge­ti­kos, Gam­ti­nių du­jų, Lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų, Ap­lin­kos ap­sau­gos ir daug ki­tų. La­bai svar­bus yra Sei­mo nu­ta­ri­mas „Dėl krei­pi­mo­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės“. To­liau Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mas, ku­rį šian­dien iš­brau­kė­me ko­mi­te­to pra­šy­mu iš dar­bo­tvarkės, nes bu­vo la­bai daug pa­siū­ly­mų. To­liau Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos la­bai daug su ly­di­mai­siais įsta­ty­mais. Žo­džiu, mū­sų ka­riuo­me­nė tvir­tė­ja ir ren­gia­si. Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mas. To­liau yra vie­nas pro­jek­tas ir ūki­nin­kams pa­leng­vi­nan­tis. At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai, pri­sta­tys K. Ma­žei­ka.

29 die­ną yra svar­bių įsta­ty­mų dėl… Sei­mo nu­ta­ri­mas „Dėl Vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų tin­klo op­ti­mi­za­vi­mo pla­no“, dėl ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų kai­tos gai­rių. To­liau As­mens ir tur­to ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­tai­sos, Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo, Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos įtei­si­nant pro­fe­sio­na­lius bu­hal­te­rius. To­liau vėl Kraš­to ap­sau­gos jau bus vi­so blo­ko įsta­ty­mų pri­ėmi­mas, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos įsta­ty­mas, Pi­ni­gų plo­vi­mo įsta­ty­mo pri­ėmi­mas, Ge­le­žin­ke­lių trans­por­to ko­dek­sas ir vėl daug pri­ėmi­mų, pri­ėmi­mų.

To­liau nu­ke­liau­ja­me į 30 die­ną, nes pa­gal Sta­tu­tą 30 die­ną pri­klau­so baig­ti him­nu. Taip pat yra dau­ge­lio jau mi­nė­tų įsta­ty­mų pri­ėmi­mas. Pa­lie­si­me gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mą, Švie­ti­mo įsta­ty­mą, Ener­ge­ti­kos, Ūki­nin­kų ūkio įsta­ty­mus. Apa­čio­je yra į­ra­šy­tas him­nas. Ti­ki­mės, kad gal­būt jį tuo me­tu gie­do­si­me, bet jei­gu rei­kės, ma­tyt, ga­li bū­ti taip, kad dar vie­nai sa­vai­tei se­si­ją pra­tę­si­me. Ki­ta sa­vai­tė yra to­kia.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. Jū­sų klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke, aš no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad šio po­sė­džio pra­džio­je 13 Sei­mo na­rių, va­do­vau­da­mie­si Sei­mo sta­tu­to 208 straips­niu, pa­tei­kė pa­klau­si­mą že­mės ūkio mi­nist­rui. Pa­gal ši­tą straips­nį per tris die­nas že­mės ūkio mi­nist­ras ar­ba kon­kre­čiai as­muo, ku­rio klau­sia­ma, Sei­mo sa­lė­je tu­ri 20 mi­nu­čių at­sa­ky­ti į klau­si­mus. La­bai ti­kė­tu­mės, kad ant­ra­die­nį at­ras­tu­mė­te lai­ko ši­tam įpa­rei­go­ji­mui pagal Sta­tu­tą.

V. PRANCKIETIS. Skai­čiau ši­tuos klau­si­mus. Ap­si­sprę­si­me Se­niū­nų su­ei­go­je, ka­da pa­kvie­si­me mi­nist­rą at­sa­ky­ti į klau­si­mus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. Pri­ta­ria­me ir ačiū už iš­sa­ky­tas min­tis.

Ger­bia­mi ko­le­gos, mums li­ko iš es­mės du su pu­se klau­si­mo iš dar­bo­tvarkės, bet lai­kas jau yra pa­si­bai­gęs. Ar lei­džia­me baig­ti pa­teik­ti? Lei­džia­me. Dė­ko­ju.

 

18.39 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. ko­vo 16 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-226 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo II (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-916 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Kvie­čiu N. Pu­tei­kį iš pra­džių pa­teik­ti Sei­mo nu­ta­ri­mą dėl pa­va­sa­rio se­si­jos… (Bal­sas sa­lė­je) To­dėl, kad taip pa­gal dar­bo­tvarkę ei­na. Aš nie­ko ne­su­gal­vo­jau. (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ma­tau, kad iš ei­lės ei­tų da­bar N. Pu­tei­kis. Pra­šom.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Ger­bia­mas Sau­dar­gai, čia ge­ras klau­si­mas, jūs pri­tar­si­te. Siū­lo­me įtrauk­ti į se­si­jos dar­bų pro­gra­mą At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tą. To pro­jek­to es­mė – nu­sta­ty­ti at­stu­mą, ko­kiu at­stu­mu ga­li bū­ti šiukš­lių de­gi­ni­mo ga­myk­los nuo gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, da­bar po pa­tei­ki­mo ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me.

Svars­ty­mas. Ga­li­me pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me už šį Sei­mo nu­ta­ri­mą.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 64: už – 60, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-916) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

18.41 val.

At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-787 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4758 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar – At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pra­šau.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Siū­lo­mo pa­kei­ti­mo es­mė – pa­pil­dy­ti 4 straips­nio 6 da­lies pa­bai­gą pri­ra­šant fra­zę, kad „šiukš­lių de­gi­ni­mo jė­gai­nės ne­ga­li bū­ti sta­to­mos ar­čiau nei 20 ki­lo­met­rų nuo gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių“. Ka­dan­gi čia pa­tei­ki­mas, jei­gu pri­tar­si­te, svars­ty­mo me­tu tuos at­stu­mus, jei­gu iš prin­ci­po Sei­mui tai bus pri­im­ti­na, bus ga­li­ma kai­ta­lio­ti. Pro­jek­to au­to­riai yra R. Baš­kie­nė, V. Si­mu­li­kas, A. Strel­čiū­nas, P. Urb­šys ir aš, pri­si­dė­jęs vė­liau. Mes siū­lo­me 20 ki­lo­met­rų.

Kas at­si­me­na­te „For­tu­mo“ is­to­ri­ją Klai­pė­do­je, tur­tin­gi li­be­ra­lai pa­rin­ko vie­tą ne­tur­tin­gų žmo­nių pu­sė­je, t. y. pie­ti­nė­je Klai­pė­dos mies­to da­ly­je, o pa­tys gy­ve­na sau­giu at­stu­mu prie jū­ros. Tai šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma to­kias žmo­nių dis­kri­mi­na­vi­mo ga­li­my­bes pa­nai­kin­ti, kad tur­tin­gi žmo­nės ne­skriaus­tų ne­tur­tin­gų ir jų, pa­pras­tų pi­lie­čių, kvar­ta­lo vi­du­ry ne­sta­ty­tų to­kių ob­jek­tų, o sta­ty­tų juos vie­no­du at­stu­mu, ne­svar­bu, ar tu esi įta­kin­gas po­li­ti­kas, ar esi ser­gan­tis, ne­dir­ban­tis žmo­gus.

PIRMININKĖ. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). At­si­pra­šau, ko­le­ga, bet iš tik­rų­jų tas 20 ki­lo­met­rų ver­tas dė­me­sio, nes ma­nau, kad to­kio­je Lie­tu­vo­je, kur ga­na ne­tan­kiai ap­gy­ven­din­ta, bū­tų sun­ku su­ras­ti to­kią vie­tą. Bet ma­nau, kad ener­ge­ti­niai ob­jek­tai tu­rė­tų bū­ti sta­to­mi pro­tin­gu at­stu­mu, ka­dan­gi iš tie­sų kaš­tai di­dė­ja ir už vis­ką rei­kia mo­kė­ti. Sa­vai­me su­pran­ta­ma, daug kas pri­klau­so nuo ob­jek­to eko­lo­giš­ku­mo. Tai gal­būt ge­riau to­kiu bū­du spręs­ti, ne at­stu­mais, o rei­ka­la­vi­mais, kad jis bū­tų ga­na tvar­kin­gas eko­lo­giš­kai, t. y. ir su fil­trais, ir pa­na­šiai, nes pa­sau­lio kraš­tuo­se yra ki­taip – vi­du­ry mies­to yra ir pas skan­di­na­vus šiukš­lių de­gi­ni­mo, tik, sa­vai­me su­pran­ta­ma, jie ma­tuo­ja, žiū­ri, kad tos tar­šos ne­bū­tų. Tai gal tuo ke­liu ge­riau ei­ti?

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Sei­mas ap­si­spręs­tų, ga­li bū­ti daug bū­dų re­gu­liuo­ti ši­tą sri­tį, bet, ma­no gal­va, toks at­stu­mo nu­sta­ty­mas la­bai su­tau­py­tų vi­siems lai­ko. Sei­mas aiš­kiai iš­reikš­tų va­lią, o Vy­riau­sy­bės ins­ti­tu­ci­jos, sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jos tu­rė­tų ma­žiau var­go vyk­dy­da­mos svars­ty­mo su vi­suo­me­ne pro­ce­dū­ras, bū­tų ma­žiau gin­čų, bū­tų dau­giau aiš­ku­mo.

O kad ki­tų mies­tų cen­truo­se vei­kia to­kios jė­gai­nės, tai daug kas Eu­ro­po­je vei­kia ge­rai, mes dar ne­sa­me vi­siš­kai in­teg­ra­vę­si į Eu­ro­pą, pas mus ne vis­kas vei­kia ge­rai. Lie­tu­vai ei­nant va­ka­rie­tiš­kos ci­vi­li­za­ci­jos ke­liu, tuos da­ly­kus, at­stu­mus bū­tų ga­li­ma ma­žin­ti ir to­kius ob­jek­tus, kai įsi­ti­kin­tų gy­ven­to­jai ir po­li­ti­kai, kad nie­kas ne­pik­tnau­džiau­ja, ne­tau­po dėl fil­trų… bū­tų ga­li­ma at­stu­mus ma­žin­ti ar­ba vi­sai nai­kin­ti. Bet šian­dien mes gy­ve­na­me to­kio­je Lie­tu­vo­je, ku­rio­je daug kas ne­vei­kia, nors tu­rė­tų veik­ti. Ma­nau, at­stu­mas bū­tų su­pap­ras­ti­ni­mas ir aiš­ku­mas.

PIRMININKĖ. Klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Nag­li Pu­tei­ki, ne­ži­nau, kaip man­da­giai čia jū­sų pa­klau­s­ti, bet jū­sų dau­gu­ma kaip tik siū­lo Po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo įsta­ty­mą, ku­ris nu­sta­to aiš­kius pro­ce­sus, kaip dėl to­kių tar­šių ob­jek­tų ap­si­spren­džia­ma. Kai bu­vo kal­ba­ma prieš pen­ke­rius me­tus apie ato­mi­nės elek­tri­nės sta­ty­bą Lie­tu­vo­je, ato­mi­nei elek­tri­nei ga­lio­jo sa­ni­ta­ri­nė ap­sau­gos zo­na – vie­nas ki­lo­met­ras, o jūs čia sa­vo įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­te 20 ki­lo­met­rų nuo at­lie­kų de­gi­ni­mo jė­gai­nių. Tas iš es­mės, kaip ger­bia­mas E. Pu­pi­nis pa­sa­kė, yra tie­siog aki­vaiz­džiai pa­sa­ky­mas, kad Lie­tu­vo­je ne­bus at­lie­kų de­gi­ni­mo jė­gai­nių, nes to­kios jė­gai­nės sta­to­mos ša­lia mies­tų tam, kad ap­rū­pin­tų juos ši­lu­ma. Tai ar jūs esa­te nuo­šir­dus dėl sa­vo siū­ly­mo, nes jūs iš es­mės už­drau­džia­te šiuos da­ly­kus ir pa­lai­do­ja­te dau­ge­lio me­tų Lie­tu­vos di­plo­ma­tų, ener­ge­ti­kų de­ry­bas su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mos, ku­ri sie­kia apie 180 mln. to­kiems ob­jek­tams?

N. PUTEIKIS (LVŽSF). At­sa­ky­mas dėl ki­lo­met­rų. Pa­­kar­to­siu. Ren­gė­jai siū­lo 20 ki­lo­met­rų, bet da­bar yra pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Jei­gu Sei­mas pri­tar­tų, per svars­ty­mą tą at­stu­mą bū­tų ga­li­ma keis­ti. Čia iš vie­nos pu­sės.

Ant­ras da­ly­kas, mes siū­lo­me kryp­tį, es­mę, o nu­sta­ty­ti tie­sio­gi­nį at­stu­mą – įsta­ty­mų lei­dėjų va­lia.

Dėl ato­mi­nės elek­tri­nės. Pa­sau­ly­je ato­mi­nės elek­tri­nės kon­tro­liuo­ja­mos griež­čiau­siai iš to­kių po­ten­cia­liai pa­vo­jin­gų ob­jek­tų. Vei­kia dau­gy­bė tarp­tau­ti­nių ir lie­tu­viš­kų ins­ti­tu­ci­jų. Jei­gu šiukš­lių de­gi­ni­mą kon­tro­liuo­tų kaž­kas pa­na­šaus kaip ato­mi­nės ins­pek­ci­jos, to­kia ins­ti­tu­ci­ja Lie­tu­vo­je, tai, be abe­jo, ši­tie tar­šos ob­jek­tai bū­tų pri­žiū­ri­mi daug la­biau, bet šian­dien taip nė­ra.

Ir dar vie­nas da­ly­kas dėl prak­ti­kos. Suo­mi­jos Vy­riau­sy­bės kon­tro­liuo­ja­mas „For­tu­mas“, at­ėjęs į Klai­pė­dą, mies­tie­čiams ža­dė­jo, kad in­ter­ne­te bus in­for­ma­ci­ja apie iš­me­ti­mus, kad sten­de degs skai­čiai apie įvai­rius iš­me­ti­mo pa­ra­met­rus, kad vi­suo­me­nė ga­lės ma­ty­ti dau­gy­bę tech­no­lo­gi­nių da­ly­kų, kad ne­bus de­gi­na­mos šiukš­lės iš ki­to re­gio­no ir kad „For­tu­mas“ nie­ka­da ne­kels klau­si­mo dėl šiukš­lių įve­ži­mo iš už­sie­nio.

Tai vi­si ši­tie ma­no iš­var­din­ti „For­tu­mo“, t. y. Suo­mi­jos Vy­riau­sy­bės kon­tro­liuo­ja­mos įmo­nės, pa­ža­dai yra nie­ko ver­ti. Jie el­gia­si pas mus kaip ba­na­nų vals­ty­bė­je, jie nė vie­no iš tų pa­ža­dų ne­įvyk­dė. Ma­ža to, su­ge­bė­jo ne­le­ga­liai iš už­sie­nio eks­por­tuo­ti dau­gy­bę bar­žų šiukš­lių ir jas su­de­gin­ti čia, klai­pė­die­čiams ant gal­vų. Aš ma­nau, tol, kol mū­sų ne­ger­bia net to­kios ci­vi­li­zuo­tos ša­lys kaip Suo­mi­ja… be­je, „For­tu­mo“ pel­nas ei­na į Suo­mi­jos pen­si­nin­kų fon­dą, o jū­sų, ko­le­ga, li­be­ra­lai, val­dan­tys Klai­pė­do­je, sub­si­di­juo­ja „For­tu­mą“ dvi­gu­bai už­kel­da­mi gy­ven­to­jams šiukš­lių mo­kes­tį, ir jū­sų bu­vu­si li­be­ra­lų Vy­riau­sy­bė taip pat pri­si­dė­jo prie to, kad vals­ty­bė per VIAPʼą, per ki­tas pro­ce­dū­ras duo­da ant­rą­ją do­ta­ci­ją.

Nors ir kaip ten bū­tų, vi­si tą „For­tu­mą“ my­li, bet nie­kas jo ne­kon­tro­liuo­ja. At­stu­mas yra ge­riau­sia kon­tro­lė. Jei­gu „For­tu­mas“ ir pa­na­šūs in­ves­tuo­to­jai įro­dys, kad jie ger­bia Lie­tu­vos pi­lie­čius, kad jie vyk­do pa­ža­dus, kad jie el­gia­si taip, kaip Šve­di­jo­je ar sa­vo Suo­mi­jo­je, tai, be abe­jo, iš­ties at­stu­mų klau­si­mas tur­būt at­kris. Bet šian­dien ne­ger­bia, ne­vyk­do, to­dėl rei­kia atstu­mų.

PIRMININKĖ. Klau­sia V. Ving­rie­nė.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Da­bar no­rė­jau Nag­lio pa­klaus­ti. Pri­si­de­du prie ko­le­gų nuo­gąs­ta­vi­mų dėl at­stu­mų, dėl ku­rių tik­rai bū­tų pra­ran­da­ma… at­si­ras­tų ši­lu­mos nuos­to­lių, jei­gu, tar­ki­me, at­lie­kos būtų de­gi­na­mos šil­dy­mo tiks­lais. Bet yra ki­tas klau­si­mas. Aiš­ku, be abe­jo, mes tu­rė­tu­me prieš tai gal­būt už­tik­rin­ti pa­čią kon­tro­lę ir pa­čius sau­gik­lius, kad tik­rai tos pa­vo­jin­gos me­džia­gos ne­sklis­tų į ap­lin­ką. Mes ne­gal­vo­ki­me apie mus, kad mū­sų ver­slas gal­būt at­si­lie­ka ar tech­no­lo­gi­jos at­si­lie­ka nuo ki­tų ša­lių, gal­būt mes tu­rė­tu­me nu­sta­ty­ti griež­tes­nius rei­ka­la­vi­mus, kad juos ati­tik­tų.

Bet aš tu­riu ki­tą klau­si­mą. Įgy­ven­din­da­mi žie­di­nės eko­no­mi­kos prin­ci­pus, mes kaip tik tu­rė­tu­me ma­žin­ti de­gin­ti­nų at­lie­kų kie­kį, ir ar ne­rei­kė­tų nu­sta­ty­ti ne at­stu­mus, bet mak­si­ma­lią ri­bą, ko­kį at­lie­kų kie­kį bū­tų ga­li­ma de­gin­ti? Nes kol kas šian­dien ne­at­sa­ko­me, koks de­gin­ti­nas at­lie­kų kie­kis po 2030 me­tų bū­tų. Ar 500 tūks­tan­čių? Tos trys ko­ge­ne­ra­ci­nės jė­gai­nės, ku­rios pro­jek­tuo­ja­mos, bū­tų per­tek­li­nės, mums gal tik­rai rei­kė­tų nu­sta­ty­ti mak­si­ma­lų kie­kį, kad ne­bū­tų trys ko­ge­ne­ra­ci­nės elek­tri­nės.

PIRMININKĖ. Ko­le­ge, klaus­ti – mi­nu­tė, at­sa­ky­ti – dvi.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Taip. Ger­bia­ma ko­le­ge, jūs čia tei­sin­gai klau­sia­te ir jū­sų pa­siū­ly­mą tik­rai bū­tų ga­li­ma in­teg­ruo­ti į ši­tą pro­jek­tą ar­ba pa­pil­dy­ti ki­tus At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo straips­nius. Jūs čia la­bai vis­ką tei­sin­gai sa­ko­te. Bet aš vis tiek ma­nau, kad at­stu­mas yra tur­būt ge­riau­sias stab­dy­mas biu­ro­kratizmo, ge­riau­sias gy­ni­mas pi­lie­čių in­te­re­sų, ge­riau­sias sau­gik­lis nuo ga­li­mų ko­rum­puo­tų si­tu­a­ci­jų ir pats pa­pras­čiau­sias bū­das ma­žin­ti at­lie­kų de­gi­ni­mą. Taip, Lie­tu­vo­je ta­da bū­tų su­dė­tin­giau, pra­ei­tų en­tu­ziaz­mas dau­gy­bės šiukš­lių de­gi­ni­mo jė­gai­nių sta­ty­to­jams. Sei­mas sa­vo va­lia nu­brėž­tų tam tik­ras ri­bas, ku­rių ne­va­lia per­ženg­ti.

PIRMININKĖ. Klau­sia S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas Nag­li, man at­ro­do, čia ne at­stu­mai – klau­si­mas, ar pen­ki, ar dvi­de­šimt ki­lo­met­rų, at­stu­mas tas pats. Kuo to­liau, tuo dau­giau to ga­zo­lio su­de­gi­na, dar la­biau ter­šia gam­tą, kol nu­ve­ža ir grįž­ta. Klau­si­mas tas, ar mes jau su­bren­do­me įsi­gy­ti šva­rias sis­te­mas, ku­rios ne­kel­tų jo­kio pa­vo­jaus? Įsi­vaiz­duo­ki­te, už ki­lo­met­ro nuo ko­kio nors mies­to ar mies­te­lio esan­ti viš­ti­dė ar kiau­li­dė dau­giau ne­ma­lo­nių kva­pų at­ne­ša nei už­da­ro­jo cik­lo ta re­ku­pe­ra­ci­nė elek­tri­nė. Be to, apie ši­lu­mos nuos­to­lius jau bu­vo pa­sa­ky­ta. Kaip jums at­ro­do, ar tai ne­per­tek­li­nis jū­sų va­rian­tas? Ačiū.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Pro­ble­ma šiukš­lių jė­gai­nei ne tik tai, kas iš­skren­da pro ka­mi­ną, te­oriš­kai ir prak­tiš­kai dau­gy­bė ša­lių su­val­do tuos ter­ša­lus fil­trais, kon­tro­le, vie­šu­mu. Lie­tu­vo­je anks­čiau ar vė­liau tas bus, čia vis­kas ge­rai. Pro­ble­ma, kad jė­gai­nė pri­trau­kia mil­ži­niš­ką sun­kio­jo kro­vi­ni­nio trans­por­to, daž­niau­siai dy­ze­li­nio, eis­mą. Eis­mas mil­ži­niš­kas, at­ve­ža dau­gy­bę to­nų, triukš­mas, dul­kės, gar­sas, dy­ze­li­no iš­me­ti­mai. Na, sa­ky­kim, gal­būt tas trans­por­tas at­ei­ty­je va­ži­nės su­skys­tin­to­mis du­jo­mis ar pa­na­šiai, bet triukš­mas ir du­jos liks. Ki­taip ta­riant, ši­tas ob­jek­tas, skir­tin­gai nei, pa­vyz­džiui, ato­mi­nė jė­gai­nė, pas­kui sa­ve dar tem­pia mil­ži­niš­ką pa­pil­do­mą trans­por­to tar­šos kie­kį. Dėl to, įsi­vaiz­duo­ki­te… Klai­pė­do­je jūs ga­lė­tu­mė­te tie­siog pa­ma­ty­ti tą vaiz­dą, koks ei­na di­džiu­lis srau­tas. At­stu­mo di­di­ni­mas tik­rai yra ra­cio­na­lus. Jei­gu jūs bi­jo­te 20, ge­rai, siū­ly­ki­te, ko­le­ga, 10–15. Bet siū­lau vis dėl­to at­si­žvelg­ti ir į šį as­pek­tą.

PIRMININKĖ. Klau­sia K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Iš tik­rų­jų, ko­le­ga, ge­ras įsta­ty­mo pro­jek­tas, bet, ma­nau, tik­rai jis rei­ka­laus šio­kių to­kių pa­to­bu­li­ni­mų. Aš tik no­riu pa­klaus­ti, kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, na, ten esan­tį ter­mi­ną gy­ven­vie­tė. Gy­ven­vie­tė, čia lyg bu­vo min­tis, kal­bant apie Vil­niaus pro­jek­tą, kad ben­druo­me­nė la­bai prie­ši­na­si, tai yra na­tū­ra­lu ir su­pran­ta­ma, ir bu­vo min­tis, kad ta ko­ge­ne­ra­ci­nė elek­tri­nė at­si­ras­tų kur nors ar­čiau są­var­ty­no, prie Ka­rio­tiš­kių. Bet Ka­rio­tiš­kės, ži­no­me, ir­gi yra gy­ven­vie­tė. Ta­da vėl­gi mes­tu­me dar kur nors, į ko­kią nors neut­ra­lią zo­ną, kaip aš su­pran­tu. Ar jūs tu­ri­te ko­kį nors ki­tą va­rian­tą, ar, kaip sa­ko­ma, ga­lė­si­me tai to­bu­lin­ti? Ačiū.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Mes pa­rin­ko­me šiuo mo­men­tu ter­mi­ną gy­ve­na­mo­ji vie­to­vė, bet jū­sų pa­sta­bos la­bai ra­cio­na­lios ir tei­sin­gos. Jei­gu Sei­mas pri­tar­tų, svars­tant, aš ma­nau, tą vie­tą bū­tų ga­li­ma la­bai tiks­liai nu­šli­fuo­ti, api­brėž­ti ar pa­tiks­lin­ti, kad vi­siems vi­siems bū­tų aiš­ku, kas yra tu­ri­ma ome­ny­je.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Vie­nas – už, vie­nas – prieš po pa­tei­ki­mo. L. Bal­sys – už.

L. BALSYS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, no­riu ir­gi pa­dė­ko­ti pa­tei­kė­jui ir pa­si­ra­šiu­siems ki­tiems ko­le­goms, ku­rie tei­kia šį pro­jek­tą. Jis tik­rai ver­tas pri­ta­ri­mo pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je, aiš­ku, ver­tas to­bu­li­ni­mo to­les­nė­se svars­ty­mo ir pri­ėmi­mo sta­di­jo­se, ta­čiau pa­ti ten­den­ci­ja iš tik­rų­jų yra svei­kin­ti­na. At­lie­kų de­gi­ni­mo ga­myk­los ke­lia pa­vo­jų tiek žmo­nių svei­ka­tai, tiek ap­lin­kai, ne­pai­sant to, kad ten bū­na ir tie fil­trai, ne­pai­sant to, kad tei­gia­ma, kad lai­ko­ma­si aukš­tos tem­pe­ra­tū­ros rei­ka­la­vi­mų, kad ne­su­si­da­ry­tų iš­me­ta­mi diok­si­nai. Diok­si­nai yra kan­ce­ro­ge­ni­nės me­džia­gos, iš­me­ta­mos į orą de­gi­nant, pa­vyz­džiui, kai ku­rias at­lie­kas. Ta­čiau mes vi­si ži­no­me, kad ir pa­lei­di­mo me­tu, ir iš­jun­gi­mo me­tu, re­gu­lia­vi­mo me­tu ta tem­pe­ra­tū­ra kren­ta ir ne­iš­ven­gia­mai diok­si­nų tam tik­ras kie­kis iš­me­ta­mas. Bū­nant to­liau nuo gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių bū­tų ap­sau­go­ti žmo­nės, ku­rie gy­ve­na. Tai ypač ak­tu­a­lu Vil­niaus gy­ven­to­jams, nes ta pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti at­lie­kų de­gi­ni­mo jė­gai­nė yra iš es­mės vi­siš­kai pa­šo­nė­je la­bai tan­kiai ap­gy­ven­din­tų ra­jo­nų.

Ki­tas da­ly­kas, ku­ris bu­vo pa­mi­nė­tas, triukš­mas, trans­por­tas, tar­ša, ku­rie tie­sio­giai su­si­ję ne su de­gi­ni­mu, bet tai yra la­bai svar­būs da­ly­kai.

Ir tre­čias da­ly­kas – Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja kri­ti­kuo­ja Lie­tu­vą dėl pe­rin­ves­ta­vi­mo į de­gi­ni­mo įren­gi­nius, tai yra vi­suo­se Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos do­ku­men­tuo­se. Tiems ko­le­goms, ku­rie ma­no, kad taip nė­ra, siū­lau pa­skai­ty­ti. Lie­tu­vai pri­ki­ša­ma, kad per­tek­li­nis pe­rin­ves­ta­vi­mas į de­gi­ni­mą ne­leis Lie­tu­vai vyk­dy­ti žie­di­nės eko­no­mi­kos tiks­lų, o tai yra vi­sų pir­ma per­dir­bi­mas. Tai­gi vi­sas pa­stan­gas ir in­ves­ti­ci­jas rei­kė­tų nu­kreip­ti čia, o ne į de­gi­ni­mą. Kvie­čiu tik­rai pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. S. Gent­vi­las – prieš.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ly­giai prieš 46 me­tus ša­lia Vie­nos cen­tro, ku­ris yra UNESCO pa­vel­do ob­jek­tas, už 3 ki­lo­met­rų, pa­sta­ty­ta Špi­te­lau at­lie­kų de­gi­ni­mo jė­gai­nė. Ji­nai sto­vi ant Du­no­jaus kran­to, yra ša­lia is­to­ri­nio mies­to cen­tro, ku­ris yra vie­nas iš lan­ko­miau­sių Vie­nos ob­jek­tų. Jį iš­dai­li­nęs yra pa­sau­li­nio gar­so ar­chi­tek­tas F. Hun­dert­va­se­ris, ši­tas ob­jek­tas 46 me­tus vei­kia vie­na­me iš Eu­ro­pos lan­ko­miau­sių mies­tų. Jei­gu aust­rai prieš 46 me­tus ap­si­spren­dė sta­ty­ti to­kį ob­jek­tą ir sta­tė jį mies­to cen­tre tam, kad jis veik­tų gy­ven­to­jų nau­dai, mes ma­to­me šian­dien pa­siū­ly­mų, kad to­kie ob­jek­tai Lie­tu­vo­je at­si­dur­tų 20 ki­lo­met­rų už mies­to ri­bų, tai iš es­mės yra pa­sa­ky­mas, kad mes ši­tų ob­jek­tų ne­sta­ty­si­me. Aš čia ma­tau bal­sa­vi­mą: ar­ba čia yra su­ra­di­ka­lė­ji­mas, tai tą ir pri­pa­žin­ki­me, ar­ba tai yra tie­siog ne­su­vo­ki­mas, nes ly­gia­gre­čiai ei­na Po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo įsta­ty­mas, ku­ris nu­sta­to vi­sas pro­ce­dū­ras, kaip ga­li to­kie ob­jek­tai at­si­ras­ti, kaip jiems tai­ko­mi pro­ce­sai.

Ger­bia­mas N. Pu­tei­kis čia la­bai daug apie Klai­pė­dą pa­sa­kė, tai aš vie­ną pa­vyz­dį pa­sa­ky­siu, kaip vei­kia skan­di­na­vų kor­po­ra­ci­jos ir kaip vei­kia Lie­tu­vos ap­lin­ko­sau­ga. Kai per Klai­pė­dos uos­tą bu­vo im­por­tuo­ta 7 tūkst. to­nų ai­riš­kų at­lie­kų, „For­tumas“ at­lei­do vi­sus sa­vo pa­rei­gū­nus, ku­rie bu­vo įsi­trau­kę, vi­si Klai­pė­dos „For­tumo“ va­do­vai bu­vo nu­ša­lin­ti. K. Tre­čio­kas pra­dė­jo vi­daus ty­ri­mą Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­je, ko­dėl bu­vo iš­duo­tas lei­di­mas su­de­gin­ti Klai­pė­dos „For­tumo“ jė­gai­nė­je im­por­tuo­tas at­lie­kas. Nė vie­nas Lie­tu­vos pa­rei­gū­nas ne­ga­vo jo­kio pa­reiš­ki­mo. Klau­si­mas: ar tai skan­di­na­vų ir „For­tumo“ pro­ble­mos, ar Lie­tu­vos ap­lin­ko­sau­gos? Iš es­mės aš tai va­di­nu bal­sa­vi­mu ra­di­ka­li­za­vi­mo link ir kvie­čiu bal­suo­ti prieš.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me, ko­le­gos. (Bal­sai sa­lė­je)

Bal­sa­vo 62 Sei­mo na­riai: už – 49, prieš – 3, su­si­lai­kė 10. Po pa­tei­ki­mo At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektui pri­tar­ta. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, nu­ma­to­mas svars­ty­mas ru­dens se­si­jo­je.

P. Sau­dar­gas – dėl ve­di­mo tvar­kos.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dėl ve­di­mo tvar­kos.

PIRMININKĖ. Pra­šau.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke, aš ne­ti­kiu sa­vo aki­mis, aš ma­tau sa­vo kom­piu­te­rė­lį, kur yra re­zer­vi­nis 1 klau­si­mas – re­zo­liu­ci­ja „Dėl bir­že­lio 23 die­nos su­ki­li­mo“. Sei­mas ry­te, ne­duo­ki­te man su­me­luo­ti, pri­ta­rė dar­bo­tvarkės pa­kei­ti­mui ir įtrau­kė šį klau­si­mą į dar­bo­tvarkę. Ne­pa­me­nu, kad jis bū­tų at­mes­tas, iš­brauk­tas ben­dru su­ta­ri­mu. Klau­si­mas yra, ta­čiau mes su­si­ta­rė­me su ger­bia­mu Is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku, ka­dan­gi dar pra­ei­tos ka­den­ci­jos Sei­mas (re­zo­liu­ci­ja yra ga­na se­na, 2015 me­tais įre­gist­ruo­ta) bu­vo su­da­ręs ko­mi­si­ją to­bu­lin­ti šią re­zo­liu­ci­ją, bet re­dak­ci­nė gru­pė ne­pa­tei­kė ko­mi­si­jai jo­kio va­rian­to, aš siū­lau ir aš pa­ren­giau pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą, pa­pra­šy­tas Po­sė­džių sek­re­to­ria­to, per­duo­ti šią re­zo­liu­ci­ją „Dėl 1941 m. bir­že­lio 23 d. su­ki­li­mo“ įver­tin­ti, šį pro­jek­tą to­liau to­bu­lin­ti, re­da­guo­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Vals­ty­bi­nės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jai. Jei­gu mes ga­lė­tu­me pri­tar­ti to­kiam pro­to­ko­li­niam nu­ta­ri­mui, tai gal ne­rei­kė­tų ta­da ir ie­čių lau­žy­ti? Siū­ly­čiau tą pa­da­ry­ti ki­tą sa­vai­tę, nes da­ta įpa­rei­go­ja mus svars­ty­ti šią re­zo­liu­ci­ją šio­mis die­no­mis, o ne nu­kel­ti į ru­de­nį. Siū­lau ki­tą sa­vai­tę ko­mi­si­jai su­si­rink­ti ir pa­nag­ri­nė­ti.

PIRMININKĖ. P. Urb­šys.

P. URBŠYS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų, man at­ro­do, Sei­mo dar­bo prak­ti­ko­je bu­vo taip, kad pri­ima­mas pro­to­ko­li­nis spren­di­mas. Nes aš at­si­me­nu, kai bu­vo siū­lo­ma dėl lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos su­da­ry­mo pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je, klau­si­mai bu­vo su­si­ję su at­lei­di­mu, FNTT va­do­vais ir vi­sa ki­ta, bū­tent ta­da pro­to­ko­li­niu nu­ta­ri­mu pa­gal Sei­mo na­rio, man at­ro­do, K. Ma­siu­lio pa­siū­ly­mą bu­vo pri­im­tas spren­di­mas pa­ves­ti ki­tai ko­mi­si­jai šiuos klau­si­mus spręs­ti. Man at­ro­do, jei­gu čia yra re­zo­liu­ci­ja, tai tik­rai mes tą da­ly­ką ga­lė­tu­me pa­da­ry­ti.

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma­sis R. Sin­ke­vi­čius.

R. SINKEVIČIUS (LSDPF). La­bai ačiū. Aš ką tik svars­ty­tu klau­si­mu, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš ma­nau, kad klau­si­mas eko­no­miš­kai la­bai svar­bus ir rei­kia Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, ma­ny­čiau.

PIRMININKĖ. Jūs dėl At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo?

R. SINKEVIČIUS (LSDPF). Tik­rai taip.

PIRMININKĖ. Pra­šo­ma Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Ar ga­li­me pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Pri­tar­ta. Da­bar E. Zin­ge­ris.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad šis klau­si­mas, dėl ku­rio mes taip vė­ly­vai sė­di­me, nė­ra at­si­tik­ti­nis. Jis yra la­bai svar­bus, di­de­lės is­to­ri­kų ir Lie­tu­vos po­li­ti­kų pas­ku­ti­nių­jų 27 me­tų ne­pri­klau­so­my­bės reikš­mės klau­si­mas. Klau­si­mas yra, kad mes at­kū­rę vi­są he­roiz­mo pan­te­o­ną, o he­roiz­mo pan­te­o­ną po­ka­rio me­tų par­ti­za­nų mes vi­si ger­bia­me, šio epi­zo­do dėl 1941 me­tų, kai vo­kie­čių ka­riuo­me­nė jau bu­vo per­žen­gu­si sie­nas ir tai bu­vo kraš­tu­tinė ne­lai­mė šim­tams tūks­tan­čių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, nu­ta­rė­me ne­trauk­ti, kaip yra re­ko­men­duo­ja­ma čia, į ju­ri­di­nius Sei­mo do­ku­men­tus. Pats jo svars­ty­mas, aš ma­nau, yra at­mes­ti­nas, juo la­biau kad mū­sų frak­ci­ja šian­dien ry­te, kiek aš gir­dė­jau, šio klau­si­mo nė­ra svars­čiu­si. Aš ger­bia­mo­jo P. Sau­dar­go, ku­ris yra ma­no se­nas bi­čiu­lis… bet šis pa­siū­ly­mas bu­vo įtrauk­tas ne frak­ci­jos var­du, to­dėl aš pra­šau šio da­ly­ko ne­ati­duo­ti svars­ty­ti net­gi ko­mi­si­jai. Pa­pras­čiau­siai, jei­gu jau pa­leis­ta vi­sa tvar­ka, bal­suo­kime dėl jo at­me­ti­mo. Ačiū.

PIRMININKĖ. S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Vi­siš­kai pri­tar­da­mas, ką pa­sa­kė ger­bia­ma­sis E. Zin­ge­ris, aš siū­lau net ne­pra­dė­ti šio klau­si­mo pri­ėmi­mo. Aš pra­šy­siu bal­sa­vi­mo, kad bū­tų ati­dė­tas iki ki­to po­sė­džio, iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės, net ne­svars­tant pro­to­ko­li­nio pa­ve­di­mo klau­si­mo.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš tik tiek ga­liu pa­sa­ky­ti, pro­to­ko­li­nio nie­kas ir ne­svars­to. Tai bu­vo kaip po­no P. Sau­dar­go pa­reiš­ki­mas. Is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ja iš­gir­do ir ji ap­svars­tys, re­da­guos ar ne­re­da­guos re­zo­liu­ci­ją ir ta­da pa­teiks ar­ba ne­pa­teiks Sei­mui. Ta­da mes ap­si­sprę­si­me bal­suo­da­mi. O šian­dien dau­giau jo­kios pro­ce­dū­ros ne­bus. Dar L. Kas­čiū­nas.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Pir­mi­nin­ke, pri­tar­da­mas jū­sų da­bar­ti­niam pa­siū­ly­mui dėl po­no A. Gu­mu­liaus­ko ko­mi­si­jo­s, lau­kian­čio rim­to dar­bo, aš tik no­rė­čiau re­a­guo­ti į tai, kas bu­vo pa­sa­ky­ta. Mie­lie­ji, E. Zin­ge­ris, man at­ro­do, tru­pu­tį klai­džio­ja ne ten, kur rei­kia. 1941 me­tų Bir­že­lio su­ki­li­mas yra re­zis­ten­ci­jos pra­džia. Tai yra es­mi­nis da­ly­kas. 1940 me­tais mes pa­da­rė­me klai­dą, 1941 me­tų bir­že­lį mes ją iš­tai­sė­me. Ir nuo to pra­si­dė­jo an­ti­so­vie­ti­nė re­zis­ten­ci­ja, po to ir an­ti­na­ci­nė re­zis­ten­ci­ja ir vi­są tą pro­ce­są rei­kia ma­ty­ti taip. Mie­lie­ji, kai kal­ba­me apie to­kius is­to­ri­nius da­ly­kus, ne­rei­kia… Vis­kas yra jaut­ru, bet tai yra la­bai svar­bus da­ly­kas. Ir Sei­mas gal­būt, aš ma­nau, tu­ri tei­sę pa­si­sa­ky­ti to­kiais klau­si­mais, įam­žin­da­mas ši­tų žmo­nių, su­ki­li­mo žmo­nių, no­rė­ju­sių ne­pri­klau­so­mos lais­vos Lie­tu­vos, at­mi­ni­mą. Aš kal­bu tik apie su­ki­li­mą…

PIRMININKĖ. Vis­kas. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš nu­trau­kiu bet ko­kias dis­ku­si­jas šiuo klau­si­mu. Aš aiš­kiai pa­sa­kiau, kad po to, kai po­nas P. Sau­dar­gas krei­pė­si į Is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ją, ko­mi­si­ja iš­nag­ri­nės šį klau­si­mą ir ar­ba pa­teiks Sei­mui bal­suo­ti, ar­ba ne. O čia da­bar kiek­vie­nas tu­ri­me sa­vo skir­tin­gas nuo­mo­nes, ga­lų ga­le esa­me is­to­ri­kai mė­gė­jai, o ne pro­fe­sio­na­lai. Kai ši ko­mi­si­ja iš­nag­ri­nės, ta­da ir bus spren­di­mas, o da­bar dir­ba­me to­liau. Ne­lei­džiu dau­giau kal­bė­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Štai to­dėl. (Juo­kas, bal­sai sa­lė­je) Aš pa­gal Sta­tu­tą tu­riu tei­sę ar­ba su­teik­ti tei­sę kal­bė­ti… (Bal­sai sa­lė­je) Ne­pri­va­lau. Jei­gu jūs man pa­ro­dy­si­te to­kį straip­snį, ta­da aš pa­klau­sy­siu, o da­bar nie­kam ne­su­tei­kiu, nei J. Ber­na­to­niui, nei E. Zin­ge­riui, nei L. Kas­čiū­nui.

 

19.05 val.

Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo Nr. I-552 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-400(2) (pa­tei­ki­mas)

 

Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pra­ne­šė­jas – A. Vin­kus. (Bal­sai sa­lė­je)

A. VINKUS (LSDPF). Ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke, mie­lie­ji ko­le­gos, tei­kiu Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tą. Pa­gal da­bar ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą mo­ka­mų pa­slau­gų kai­nas tvir­ti­na svei­ka­tos mi­nist­ras. Tei­kia­mu šiuo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tu siū­lo­ma pa­keis­ti šių kai­nų tvir­ti­ni­mo tvar­ką ir leis­ti jas tvir­tin­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų va­do­vams su­de­ri­nus ati­tin­ka­ma tvar­ka. Šiuo me­tu yra trys ap­mo­kė­ji­mo šal­ti­niai. Pa­slau­gos, ku­rios ap­mo­ka­mos iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to. An­tra, mo­ka­mos pa­slau­gos, ku­rias ap­mo­ka pa­tys pa­cien­tai. Ir tre­čias, iš PSD ap­mo­ka­mos pa­slau­gos, už ku­rias, esant tam tik­roms są­ly­goms, su­mo­ka pa­tys pa­cien­tai ta­da, kai yra ne­draus­ti, ir pa­na­šiai.

Ko­dėl siū­lo­mas toks pa­kei­ti­mas? Mo­ka­mų pa­slau­gų są­ra­še nė­ra gy­vy­biš­kai svar­bių pa­slau­gų, jis yra ne­di­de­lis, apie 200 po­zi­ci­jų. Pir­mą kar­tą jis bu­vo pa­tvir­tin­tas 1996 me­tais, la­bai se­niai. Į są­ra­šą yra įtrauk­tos kos­me­to­lo­gi­jos pa­slau­gos, nėš­tu­mo nu­trau­ki­mo pa­slau­gos, kai tam nė­ra me­di­ci­ni­nių in­di­ka­ci­jų, aku­punk­tū­ra, ma­nu­a­li­nė te­ra­pi­ja, dan­tų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gos. Mo­ka­mų svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų są­ra­šo svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos pra­plės­ti ne­ga­lės, nes jį tvir­ti­na svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras. Ir tre­čia, kaip ma­ty­ti iš anks­čiau pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos, da­bar ga­lio­jan­ti mo­ka­mų pa­slau­gų kai­nų tvir­ti­ni­mo tvar­ka ne­lanks­ti, ga­lio­jan­čios kai­nos yra se­niai pa­se­nu­sios, ne­ati­tin­ka pa­slau­gų tei­ki­mo da­bar­ti­nių są­nau­dų. Jei­gu ir to­liau kai­nas tvir­tin­tų svei­ka­tos mi­nist­ras, no­rint pa­siek­ti ge­res­nį tvir­ti­na­mų kai­nų lanks­tu­mą ir ob­jek­ty­vu­mą, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja tu­rė­tų pe­ri­odiš­kai rink­ti in­for­ma­ci­ją iš svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų apie šioms pa­slau­goms teik­ti skiriamas pa­ra­mos są­nau­das, pa­slau­gas tei­kian­čių dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tį, vais­ti­nius pre­pa­ra­tus, me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nes, ele­k­tros ener­gi­ją, ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas, tur­to amor­ti­za­ci­ją ir t. t. Įstai­goms bū­tų už­krau­ta di­de­lė ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta.

Skir­tin­go­se svei­ka­tos prie­žiū­ros įtai­go­se, tei­kiant tas pa­čias pa­slau­gas, su­si­da­ro skir­tin­gi šių pa­slau­gų tei­ki­mo kaš­tai. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras, tvir­tin­da­mas vie­no­dą vi­soms įstai­goms pa­slau­gos kai­ną, ne­ga­li to įver­tin­ti, o kai­nas tvir­tin­da­mos pa­čios įstai­gos ga­lės di­fe­ren­ci­juo­ti pagal su­si­da­riu­sias są­nau­das. Mū­sų ma­ny­mu, čia pa­tei­kė­me ši­tą pro­jek­tą po­nas D. Ka­mins­kas, po­nas R. Mar­ti­nė­lis ir ki­ti ko­le­gos. Ne, ši­tą tei­kiu aš vie­nas, su­pai­nio­jau su virš 80 me­tų. Te­ri­to­ri­jo­se, kur yra ke­lios svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos, siū­lo­ma tvar­ka pa­ska­tin­tų tų kai­nų kon­ku­ren­ci­ją.

Pas­ku­ti­nis. Ko­dėl šis siū­lo­mas va­rian­tas pra­na­šes­nis už ki­tą? Kuo pra­na­šes­nis? Kaip mi­nė­jau, da­bar­ti­nę prak­ti­ką su­­for­ma­vo daug pro­ble­mų, ku­rios rei­ka­lau­ja spren­di­mų. Siū­lo­mas va­rian­tas leis­tų ob­jek­ty­viai at­si­žvelg­ti į kon­kre­čio­je įstai­go­je su­si­da­ran­čias pa­slau­gų tei­ki­mo są­nau­das, mi­nė­jau. Pa­cien­tas, no­rė­da­mas gau­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas, vi­sa­da ga­li pa­si­rink­ti jam tin­ka­mą įstai­gą. Siū­lo­ma mo­ka­mų pa­slau­gų kai­nų tvir­ti­ni­mo me­to­di­ka su­da­rys są­ly­gas žen­kliai lanks­tes­niam kai­nų at­si­nau­ji­ni­mo pro­ce­sui. Šiuo me­tu kai­nų tvir­ti­ni­mas yra pa­ves­tas Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai, o no­rint jas ap­skai­čiuo­ti bū­ti­na su­rink­ti, kaip sa­kiau, in­for­ma­ci­ją. Kai­nos yra nuo 1996 me­tų, pas­kui 2006 me­tais bu­vo pa­pil­dy­tos, ne­kei­čia­mos de­šimt ar net dvi­de­šimt me­tų. Tai tiek no­rė­čiau ir siū­ly­čiau jums pri­im­ti tą ma­no pa­teik­tą pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti penki Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis – R. Marti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš pri­tar­da­mas taip iš­sa­miai pri­sta­ty­tam klau­si­mui no­riu to­kį vie­ną klau­si­mą pa­teik­ti. Yra įsta­tuo­se pa­tvir­tin­tos įstai­gų ste­bė­to­jų ta­ry­bos, gy­dy­mo ta­ry­bos. Ka­dan­gi ten pa­slau­gos yra mo­ka­mos ir me­di­ci­ni­nės, ir neme­di­ci­ni­nės, ar ne­bu­vo gal­vo­ja­ma, kad, sa­ky­ki­me, gy­dy­mo ta­ry­ba kiek nors įsi­trauk­tų į tų me­di­ci­ni­nių pa­slau­gų spek­tro tvir­ti­ni­mą? Tik tiek no­rė­jau pa­klaus­ti, šiaip tai pri­ta­riu ši­tam jū­sų pa­siū­ly­mui.

A. VINKUS (LSDPF). La­bai ačiū. Iš tie­sų vie­šų­jų įstai­gų, li­go­ni­nių, po­li­kli­ni­kų ir pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trų kai­nas siū­lo­me tvir­tin­ti va­do­vams, su­de­ri­nus su ste­bė­to­jų ta­ry­ba, o biu­dže­ti­nių įstai­gų, tei­kian­čių vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas, kai­nas leis­ti tvir­tin­ti su­de­ri­nus su sa­vi­nin­ko tei­sę vyk­dan­čia ins­ti­tu­ci­ja, o pri­va­čių ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios dir­ba su­da­ry­da­mos su­tar­tis su te­ri­to­ri­nė­mis li­go­nių ka­so­mis, leis­ti, kad kai­nas tvir­tin­tų pa­tys įstai­gų va­do­vai. Į jū­sų klau­si­mą at­sa­kau tei­gia­mai ir pri­ta­riu.

PIRMININKĖ. A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, man dar bū­nant ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku tris kaden­ci­jas, jau su­in­te­re­suo­ti žmo­nės vaikš­čio­jo su tuo siū­ly­mu, pra­šy­mu re­gist­ruo­ti to­kį įsta­ty­mo pro­jek­tą, bet aš ne­iš­drį­sau dėl to, kad mo­ka­mų pa­slau­gų at­si­ran­da la­bai daug. Jei­gu žmo­gus ne­draus­tas ar­ba jei­gu ne­tu­ri siun­ti­mo, iš kar­to jis tu­ri mo­kė­ti. Šian­dien Lie­tu­va ir taip mo­ka iš na­mų ūkio iš­lai­dų dau­giau ne­gu Eu­ro­pos Są­jun­ga re­ko­men­duo­ja. Jūs tik­riau­siai nu­ma­no­te, kad jei­gu stei­gė­jas ir įstai­ga pa­ti tvir­tins tas mo­ka­mas pa­slau­gas, tai pa­slau­gos žmo­nėms la­bai pa­brangs. Ar jūs tik­rai no­ri­te pa­bran­gin­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas Lie­tu­vos žmo­nėms?

A. VINKUS (LSDPF). No­riu pa­sa­ky­ti, kad tik­rai, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, pa­slau­gos ne­pa­brangs. Ger­bia­ma­sis D. Ka­mins­kas, man ro­dos, dar pa­pil­dys ma­ne. Pra­šom.

PIRMININKĖ. Pra­šom. Klau­sia ger­bia­mas D. Ka­mins­kas.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų šiuo klau­si­mu aš ma­nau, kad bū­tų toks ap­si­spren­di­mas, kad rei­kė­tų pa­lai­ky­ti. Aš eks­prom­tu no­rė­jau klaus­ti gal at­sa­ky­da­mas A. Ma­tu­lui. Pro­ce­dū­rų ir vi­sų šių pa­slau­gų kie­kį nu­sta­tys, kaip aš su­pran­tu, mi­nist­ras, aš tą ir no­rė­jau, o dėl kai­nų nu­spręs gy­dy­mo įstai­gos va­do­vas, su­de­ri­nęs su ste­bė­to­jų ta­ry­ba. Ar tei­sin­gai su­pra­tau?

A. VINKUS (LSDPF). Tei­sin­gai, man taip at­ro­do.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Aš dėl pa­slau­gų, kad jų ne­pa­di­dės, kad yra nu­ma­ty­tos. Jūs sa­ko­te, kad jei­gu ne­ga­vo ko­kių nors pa­slau­gų, kad įstai­ga ap­mo­kes­tins tas pa­slau­gas. Ne apie tai kal­ba­ma. Čia pa­slau­gų kie­kis bus nu­sta­ty­tas, jos bus nu­ma­ty­tos, o tas kai­nas nu­sta­tys pats or­ga­ni­za­to­rius.

A. VINKUS (LSDPF). Ga­lų ga­le ste­bė­to­jų ta­ry­bos ir stei­gė­jai bus la­bai su­in­te­re­suo­ti, kad ši­to ne­įvyk­tų, ir bus tam tik­ra kon­tro­lė.

PIRMININKĖ. I. Ši­mo­ny­tė. Ne­be­klau­sia­te? Ta­da L. Sta­niu­vie­nė.

L. STANIUVIENĖ (LVŽSF). Į ma­no klau­si­mą jau at­sa­kė, at­si­sa­kau žo­džio.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Da­bar po pa­tei­ki­mo vie­nas – už, vie­nas – prieš. R. Mar­ti­nė­lis – už.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš pri­ta­riu ši­tam pa­siū­ly­mui. Ir tik­rai, ka­dan­gi kai­ny­nas ne­keis­tas dau­giau kaip 20 me­tų, o Gy­dy­to­jų va­do­vų są­jun­ga, Li­go­nių aso­cia­ci­ja į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją yra krei­pu­sis daug kar­tų su pra­šy­mu kai­ny­ną per­žiū­rė­ti, tai tik­rai jau pri­bren­do rei­ka­las, nes pra­ei­tų ka­den­ci­jų Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bė į tai vi­sai ne­kreip­da­vo dė­me­sio. Aš, pri­tar­da­mas ši­tam pa­siū­ly­mui, no­riu pa­sa­ky­ti, kad ti­k­rai jau pri­bren­do lai­kas pa­keis­ti kai­ny­ną ir rei­kia ap­si­spręs­ti. No­riu pa­siū­ly­ti vi­siems pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. I. Ši­mo­ny­tė – prieš.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Nie­kaip ne­ga­liu pri­tar­ti ši­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Tie­są sa­kant, ma­ne ger­bia­mas An­ta­nas la­bai nu­ste­bi­no, kad jis tą įsta­ty­mo pro­jek­tą tei­kė. Aš su­pran­tu, kad Gy­dy­to­jų va­do­vų są­jun­ga la­bai no­rė­tų to­kio spren­di­mo, bet rei­kia pa­klaus­ti, o ko­kios bus to­kio spren­di­mo pa­sek­mės. Nie­kam ne pa­slap­tis, kad da­bar vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įsteig­tos ins­ti­tu­ci­jos ir taip vei­kia tam tik­ro­mis šilt­na­mio są­ly­go­mis, nes tur­tas, ku­ris ši­toms ins­ti­tu­ci­joms su­teik­tas, nei tų ins­ti­tu­ci­jų yra nu­dė­vi­mas, nei ap­skai­to­mas, nei iš jų lė­šų fi­nan­suo­ja­mas. Ir tuo tar­pu yra ga­li­my­bė teik­ti mo­ka­mas svei­ka­tos pa­slau­gas.

Nė­ra nor­ma­lu, kai įkai­niai nė­ra per­žiū­ri­mi 20 me­tų, ta­čiau jei­gu tie įkai­niai bus pa­lik­ti tvir­tin­ti pa­čioms įstai­goms, su vi­sa pa­gar­ba ste­bė­to­jų ta­ry­boms, įvai­riems ki­tiems stei­gė­jams ir ki­tiems ge­rie­siems žmo­nėms, tik­rai ne­tu­riu jo­kių iliu­zi­jų, kad ši­to spren­di­mo re­zul­ta­tas bus koks nors ki­tas kaip tik įkai­nių au­gi­mas.

Po­nas A. Vin­kus pa­mi­nė­jo čia pa­teik­da­mas to­kias pa­slau­gas kaip nėš­tu­mo nu­trau­ki­mas ar ki­ti da­ly­kai, ku­rie gal­būt ne­kel­tų di­de­lės sim­pa­ti­jos. Bet yra, pa­vyz­džiui, vi­sos psi­cho­te­ra­peu­to pa­slau­gos, ku­rios mums yra ne­pa­pras­tai svar­bios, taip pat dan­tų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gos ir t. t., ir pa­na­šiai. Jau da­bar mū­sų žmo­nės, na­mų ūkiai svei­ka­tos pa­slau­goms iš­lei­džia ga­nė­ti­nai di­de­lę da­lį sa­vo biu­dže­to. Ši­to spren­di­mo re­zul­ta­tas bus toks, kad jie iš­leis dar dau­giau. Ir tik­rai ne vi­sos pa­slau­gos, ku­rios yra ta­me są­ra­še, yra kaž­ko­kios pra­ban­gos pa­slau­gos ar ne­tin­ka­mo gy­ve­ni­mo bū­do pa­slau­gos.

La­bai ap­gai­les­tau­ju, tik­rai ne­ga­liu pri­tar­ti. Ma­nau, kad mes tu­ri­me skir­ti daug dau­giau dė­me­sio tam, kad bū­tų iš­skaid­rin­tas ir su­tvar­ky­tas ši­tų ins­ti­tu­ci­jų nau­do­ja­mo tur­to val­dy­mas, kad mes pa­ma­ty­tu­me re­a­lius pa­slau­gų tei­ki­mo kaš­tus, ta­da jau ga­lė­tu­me kal­bė­ti apie ki­tus spren­di­mus. Ačiū.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 47 Sei­mo na­riai: už – 34, prieš – 1, su­si­lai­kė 12. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Nu­ma­to­mas svars­ty­mas ru­dens se­si­jo­je. Aš siū­lau, ka­dan­gi tai yra pin­gi­niai da­ly­kai, kad bū­tų Vy­riau­sy­bės iš­va­da šiuo klau­si­mu. Ar pri­ta­ria­te? Pri­tar­ta.

Kvie­čiu dar kar­tą A. Vin­kų pa­teik­ti Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Aš vis dėl­to taip pat pri­tar­čiau ir pri­ta­riu I. Ši­mo­ny­tei dėl to, ką ji pa­sa­kė. Ma­ny­čiau, ka­dan­gi vis tiek bus to­bu­li­na­ma, kaip su­pra­tau, kad tu­rė­tų bū­ti kaž­ko­kios lu­bos, kad ne­si­nau­do­tų. Dėl ši­to pa­gal­vo­ti bū­tų ga­li­ma. Dė­ko­ju.

PIRMININKĖ. Sei­mo Pir­mi­nin­kas V. Pranc­kie­tis.

V. PRANCKIETIS. Siū­lau dar pa­pil­do­mą Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tą ir gal­būt čia rei­kia Vy­riau­sy­bės iš­va­dos?

PIRMININKĖ. Tai aš jau pa­sa­kiau dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Dar yra siū­lo­mas Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Ar pri­ta­ria­te? Re­ziu­muo­ju: pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Svei­ka­tos rei­ka­lų, pa­pil­do­mas – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas ir Sei­mas pra­šo Vy­riau­sy­bės iš­va­dos iki svars­ty­mo sta­di­jos.

K. Ma­žei­ka šiuo klau­si­mu?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Aš, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, no­rė­čiau, kad ma­no bal­są įskai­ty­tu­mėte už.

PIRMININKĖ. K. Ma­žei­ka – už.

 

19.18 val.

Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-692(3) (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar pra­šom pa­teik­ti Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą.

A. VINKUS (LSDPF). Jei­gu ga­li­ma, aš po­sė­džio pir­mi­nin­kės pra­šau dar du žo­džius. Aš vi­siš­kai su­pran­tu, po­nia Ši­mo­ny­te. Ir mes dėl to pa­ties la­bai iš­gy­ve­no­me, bet jūs pui­kiai ži­no­te, kiek šiuo me­tu biu­dže­te yra pi­ni­gų – yra tiek, kiek yra. Ly­giai tas pats ir su dan­tų pro­te­za­vi­mu – ka­tast­ro­fa. O iš esa­mo PSD fon­do biu­dže­to ski­ria tik 1222, pri­klau­so­mai, kiek pro­te­zuo­ji dan­tų. (Bal­sai sa­lė­je) Ne, aš no­riu pa­sa­ky­ti, aš dė­ko­ju, ir mes apie tai gal­vo­jo­me.

Tai da­bar pri­sta­tau nau­ją do­ku­men­tą. Kaip ro­do sta­tis­ti­ka, šiuo me­tu Lie­tu­vo­je gy­ve­na 156 tūkst. 80 me­tų ar­ba vy­res­nių žmo­nių. Tai su­da­ro šiek tiek dau­giau kaip 5 % vi­sų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų. Vi­si jie ne­dir­ba, gy­ve­na iš pen­si­jos. Kai ku­rių pen­si­jos sie­kia jums ži­no­mus skai­čius. Vi­si šie žmo­nės tu­ri daug svei­ka­tos pro­ble­mų, o gau­na­mos pen­si­jos dy­džiai ap­sun­ki­na ga­li­my­bes pa­ten­kin­ti bū­ti­niau­sius po­rei­kius.

Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad Lie­tu­vo­je vais­tai iš PSDF biu­dže­to lė­šų ga­li bū­ti kom­pen­suo­ja­mi 100 %, 90 %, 80 % ar net 50 %. Di­džia­jai da­liai vais­tų yra tai­ko­mas 80 % kom­pen­sa­vi­mas. Su­pran­ta­ma, kad kuo ma­žes­niu pro­cen­tu vais­tai kom­pen­suo­ja­mi iš PSDF biu­dže­to, tuo di­des­nę da­lį tu­ri pri­mo­kė­ti pa­cien­tas. Tei­kia­mo įsta­ty­mo pro­jek­to tiks­las yra nu­sta­ty­ti, kad as­me­nims, su­lau­ku­siems 80 me­tų am­žiaus ir vy­res­niems, am­bu­la­to­ri­niam gy­dy­mui už kom­pen­suo­ja­muo­sius vais­tus, įra­šy­tus į Li­gų ir kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų joms gy­dy­ti bei Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų ir prie­mo­nių są­ra­šus, bū­tų kom­pen­suo­ja­ma 100 % ba­zi­nės kai­nos, vi­sais at­ve­jais sie­kiant už­tik­rin­ti ge­res­nį kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių pri­ei­na­mu­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Klau­sia R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti ir­gi pri­tar­da­mas jū­sų pa­siū­ly­tam pro­jek­tui, ar ne­bū­tų tiks­lin­ga pa­gal­vo­ti apie tai, kad nuo vy­res­nio am­žiaus, sa­ky­kim, 80 me­tų, bū­tų pra­plės­ti kom­pen­suo­ja­mųjų me­di­ka­men­tų są­ra­šai įtrau­kiant ak­tu­a­liau­sius lė­ti­nėms li­goms gy­dy­ti skir­tus me­di­ka­men­tus? Toks bū­tų klau­si­mas.

A. VINKUS (LSDPF). Tai vi­sai re­a­lus jū­sų klau­si­mas. Tai ga­li­ma mums dar ap­ta­rus svars­ty­mo sta­di­jo­je teik­ti pa­sta­bas.

PIRMININKĖ. A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Aš tik no­riu pa­klaus­ti. Prieš tai svars­to­mu klau­si­mu sa­kė­te, kad biu­dže­tas siau­ras, nė­ra pi­ni­gų, rei­kia pa­pil­do­mai ap­mo­kes­tin­ti žmo­nes. Da­bar jau pi­ni­gų at­si­ra­do ar kaip čia yra?

A. VINKUS (LSDPF). No­riu pa­sa­ky­ti. Ga­li­me iro­ni­zuo­ti, po­ne An­ta­nai, bet aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad šio įsta­ty­mo pro­jek­to tiks­lams pa­siek­ti bus nau­do­ja­mos PSDF biu­dže­to lė­šos. Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sų duo­me­ni­mis, 2016 me­tais as­me­nims, su­lau­ku­siems 80 me­tų am­žiaus ir vy­res­niems, bu­vo iš­leis­ta 25,8 mln. eu­rų. Da­bar žiū­rint, 2017 m. sau­sio 1 d., iš­anks­ti­niais duo­me­ni­mis, to­kių 80 me­tų ir vy­res­nio am­žiaus gy­ven­to­jų yra virš 156 tūkst. Vi­du­ti­niš­kai šio am­žiaus gru­pės gy­ven­to­jų skai­čius kas­met pa­di­dės 6,7 %. Šiam kom­pen­sa­vi­mui šiais me­tais pa­pil­do­mai iš tie­sų rei­kės, at­sa­kau, 3 mln. eu­rų biu­dže­to lė­šų. To­dėl be Vy­riau­sy­bės iš­va­dų mes čia ne­ga­lė­si­me spręs­ti. Yra ir dar ki­tų va­rian­tų, ku­riuos mes ap­ta­rė­me ir su po­nu D. Ka­mins­ku. Jis dar ma­ne no­ri pa­pil­dy­ti, jei­gu pir­mi­nin­kė leis.

PIRMININKĖ. Pra­šau.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų ga­li­ma ras­ti pa­pras­tą šal­ti­nį. Mes ko­mi­te­te vi­si vien­bal­siai bu­vo­me kaip ir ini­cia­to­riai, kad bū­tų per­žiū­rė­tas PSDF lė­šų per­ve­di­mas į „Sod­rą“ už duo­me­nų ad­mi­nist­ra­vi­mą, kur bū­da­vo nu­ma­to­ma 4 mln. Štai jums ir šal­ti­nis. Jei­gu Sei­mas pri­tars, mes ge­riau ši­tuos pi­ni­gus, ku­rie bu­vo skir­ti ad­mi­nist­ra­vi­mui, per­ves­tu­me žmo­nėms.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti prieš. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu po… (Bal­sai sa­lė­je) Ką tu no­ri kal­bė­ti? (Juo­kas sa­lė­je) A. Ma­tu­las – už. Pir­mi­nin­ke! At­si­pra­šau, ger­bia­mas Vin­kau, jūs jau ga­li­te atsi­sės­ti.

A. VINKUS (LSDPF). Ge­rai. Aš tik no­riu pa­dė­ko­ti L. Mat­ke­vi­čie­nei ir R. Mar­ti­nė­liui, ir ger­bia­mam ko­le­gai D. Ka­mins­kui, ku­rie la­bai daug pa­dė­jo ren­giant ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, jei­gu jau val­dan­čio­ji dau­gu­ma su­ras 3 mln. eu­rų ir kom­pen­suos vy­res­niems as­me­nims vais­tus be prie­mo­kų 100 %, tai mes svei­ki­na­me. Ga­li­te nuo 60 me­tų tai da­ry­ti. Bet aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad, ger­bia­mas An­ta­nai Vin­kau, esa­te drą­sus žmo­gus. Prieš tai svars­to­mu klau­si­mu aš to ne­si­ry­žau da­ry­ti 15 me­tų. Jūs tai pa­tei­kė­te ir dau­gu­ma bal­sa­vo­te už tai, kad žmo­nėms pa­brangs pa­slau­gos. Anuo at­ve­ju lė­šų ne­bu­vo, nes stei­gė­jai to se­niai no­ri – kai ku­rias pa­slau­gas ap­mo­kes­tin­ti.

Pa­vyz­dį ga­liu pa­sa­ky­ti. Taip, Li­go­nių ka­sa nu­sta­to, kad ser­gant tam tik­ro­mis li­go­mis ski­ria pen­kis ma­sa­žus. Ar pen­kių ma­sa­žų už­ten­ka? Taip, ne­už­ten­ka. Vi­si, ku­rie sir­go­te bet ko­kia stu­bu­ro pa­to­lo­gi­ja, ma­žiau­siai de­šimt pro­ce­dū­rų už­si­sa­ko­te. Už tas ki­tas pen­kias pro­ce­dū­ras da­bar mo­kė­si­te pa­tys, bet kai­nas jums nu­sta­tys stei­gė­jas, įstai­gos va­do­vas. Jei­gu ra­si­te nors vie­ną at­ve­jį, kad tos pa­slau­gos at­pigs, ta­da aš jums bū­siu dė­kin­gas. Tik­rai la­bai gai­la, kad to­kie rim­ti stra­te­gi­niai klau­si­mai spren­džia­mi tei­kiant pa­tai­sas ne Vy­riau­sy­bei, ne mi­nis­te­ri­jai, o dau­gu­ma bal­suo­ja­te vien dėl to, kad sa­vas tei­kia. Tik­rai yra la­bai ne­ge­rai, la­bai ne­gra­žu ir tie­siog ne­ži­nau, kaip re­a­guos žmo­nės.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs ne­si­jau­din­ki­te. Mes pa­pra­šė­me Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, ir vis­kas čia bus aiš­ku.

Da­bar dėl to klau­si­mo. Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­ria­me. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Aš siū­lau Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tą kaip pa­pil­do­mą ir ir­gi pa­pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Ar pri­ta­ria­te? Pri­tar­ta.

 

19.26 val.

In­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai

 

Dar­bo­tvarkės klau­si­mai baig­ti. Da­bar yra dar pro­to­ko­li­nis spren­di­mas dėl Tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių su Juod­kal­ni­ja gru­pės įstei­gi­mo. Siū­lo­ma įsteig­ti Juod­kal­ni­jos gru­pę. Pir­mi­nin­ku… At­leis­ki­te, bet aš ne­per­skai­tau. Gru­pės pir­mi­nin­kas – G. Vai­če­kaus­kas, pa­va­duo­to­ja – Ri­ta Mi­liū­tė, Rū­ta Mi­liū­tė.

 

19.27 val.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai

 

Da­bar dar yra vie­nas pa­reiš­ki­mas. Pra­šau. E. Jo­vai­ša.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). At­si­pra­šau, ger­bia­mi ko­le­gos, kad taip vė­lai, bet, de­ja, ten­ka. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, 2017 m. bir­že­lio 20 d. Sei­mo na­rys G. Land­sber­gis įre­gist­ra­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku“ pro­jek­tą, ku­riuo sie­kia­ma, kad Sei­mas (ci­tuo­ju) „re­ko­men­duo­tų Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to na­riams iš­reikš­ti ne­pa­si­ti­kė­ji­mą ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku E. Jo­vai­ša ir iš­rink­tų ki­tą ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką“.

Ko­le­gos, tai Sei­mo prak­ti­ko­je pre­ce­den­to ne­tu­rin­tis siū­ly­mas. Sei­mo na­riai, o ypač opo­zi­ci­jos po­li­ti­kai, ga­li ne­pa­si­ti­kė­ti sa­vo opo­nen­tais, o par­la­men­ti­nė­se dis­ku­si­jo­se ir vie­šuo­siuo­se pa­reiš­ki­muo­se kri­tiš­kai apie juos kal­bė­ti, ta­čiau kad ir ko­kios nuo­mo­nės jie bū­tų apie sa­vo ko­le­gas Sei­mo na­rius, juos kri­ti­kuo­da­mi bei ver­tin­da­mi jų po­li­ti­nę veik­lą ir pri­ima­mus spren­di­mus, jie pa­tys pri­va­lo lai­ky­tis Kon­sti­tu­ci­jos, Sei­mo sta­tu­to bei ki­tų tei­sės nor­mų. Pri­va­lu lai­ky­tis eti­kos, pai­sy­ti ir ele­men­ta­raus pa­do­ru­mo nor­mų. Ne­su­tik­da­mi su Sei­mo ko­mi­te­tų pir­minin­kų pri­ima­mais spren­di­mais, jų at­žvil­giu ki­ti Sei­mo na­riai ga­li ini­ci­juo­ti Sei­mo sta­tu­to nu­ma­ty­tas pro­ce­dū­ras. Lie­tu­vos Res­pub­li­ka yra tei­si­nė vals­ty­bė, ku­rios tei­sės nor­mos gi­na Sei­mo na­rį, kaip ir bet ku­rį ki­tą as­me­nį, nuo ne­pa­grįs­tų kal­ti­ni­mų, šmei­ži­mo ar „nu­tei­si­mo“ ne pa­gal tei­sės rei­ka­la­vi­mus.

Be­je, Sei­mo na­rys G. Land­sber­gis, pa­ren­gęs ir įre­gist­ra­vęs mi­nė­tą Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, aki­vaiz­džiai ne­pai­so nei Kon­sti­tu­ci­jos, nei Sei­mo sta­tu­to rei­ka­la­vi­mų. Tai pa­sa­ky­ti­na ne vien dėl Sta­tu­te reg­la­men­tuo­ja­mų tei­si­nių pro­ce­dū­rų ne­si­lai­ky­mo. Jei tai bū­tų vien jau­no ne­pa­ty­ru­sio Sei­mo na­rio par­la­men­ti­nės veik­los trū­ku­mai ir klai­dos, pa­da­ry­tos ren­giant Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, bū­tų ga­li­ma pa­lik­ti ver­tin­ti Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­tui, Sei­mo na­rio G. Land­sber­gio rin­kė­jams ar net jo va­do­vau­ja­mai po­li­ti­nei par­ti­jai ti­kin­tis, kad ji lai­ky­sis ci­vi­li­zuo­tų stan­dar­tų, pa­da­rys įta­ką sa­vo pir­mi­nin­ko po­el­giams ir at­kreips dė­me­sį į jo po­li­ti­nio pro­fe­sio­na­lu­mo spra­gas.

Ta­čiau Sei­mo na­rys G. Land­sber­gis, ini­ci­juo­da­mas Kon­sti­tu­ci­jos ir Sei­mo sta­tu­to nuo­s­tatų ne­ati­tin­kan­tį tei­sės ak­tą, pa­ly­dė­da­mas jį vie­šais ma­ne įžei­džian­čiais ir šmei­žian­čiais pa­sisa­ky­mais, jau per­žen­gė ir ki­tą ri­bą. Sa­vo įre­gist­ruo­ta­me Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­te Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų pir­mi­nin­kas be jo­kio tei­si­nio ir fak­ti­nio pa­grin­do tei­gia, ar­ba nu­tei­sia, jog aš drau­ge su ki­tais Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to na­riais esą vei­kiau (ci­tuo­ju) „vyk­dy­da­mas pa­ski­rų aukš­tų­jų mo­kyk­lų in­te­re­sus at­sto­vau­jan­čių įta­kos gru­pių už­sa­ky­mą“ (ci­ta­tos pa­bai­ga). Tai sie­kis Sei­mo ran­ko­mis „nu­teis­ti“, nors jau­nas po­li­ti­kas ir pats pri­pa­žįs­ta, kad šie jo kon­sta­tuo­ja­mi fak­tai grin­džia­mi vien tuo, kad Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas pra­dė­jo svars­ty­ti tei­sės ak­tus, su­si­ju­sius su uni­ver­si­te­tų tin­klo per­tvar­ka. To­kie par­la­men­ta­ro veiks­mai yra ne tik ne­su­de­ri­na­mi su Sei­mo na­rio ar net ben­draž­mo­giš­ka eti­ka, bet ir truk­do man ir ma­no ko­le­goms vyk­dy­ti Kon­sti­tu­ci­jos ir Sei­mo sta­tu­to ga­ran­tuo­ja­mas Sei­mo na­rio pa­rei­gas, že­mi­na ma­no, kaip Sei­mo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko, re­pu­ta­ci­ją, men­ki­na pri­ima­mus spren­di­mus.

Be jo­kio tei­si­nio pa­grin­do, rem­da­ma­sis tik kaž­ka­da vie­šai pa­reikš­to­mis iš­anks­ti­nė­mis nepa­si­tvir­ti­nu­sio­mis prie­lai­do­mis dėl ga­li­mo ma­no in­te­re­sų kon­flik­to, Sei­mo na­rys G. Land­s­ber­gis kal­ti­na ma­ne as­me­niš­kai ir net vi­są ko­mi­te­tą, kad esą de­ra­mai ne­vyk­dė­me Kon­sti­tu­ci­jos ir įsta­ty­mų nu­sta­ty­tų pa­rei­gų. Sei­mo na­rys G. Land­sber­gis ne­aiš­kiais tiks­lais sie­kia dis­kre­di­tuo­ti Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tą, trik­dy­ti jo veik­lą ir žlug­dy­ti uni­ver­si­te­tų ir aukš­to­jo moks­lo per­tvar­ką.

Dėl vi­sų anks­čiau iš­var­din­tų ar­ba, at­si­pra­šau, įvar­din­tų ap­lin­ky­bių ir ste­bė­da­mas jau­no­jo Sei­mo ko­le­gos ne­pa­liau­ja­mą po­li­ti­nės an­ti­kul­tū­ros srau­tą bei as­me­ni­nes in­si­nu­a­ci­jas pa­reiš­kiu, kad pa­si­lie­ku sau tei­sę ne­ap­si­ri­bo­ti vien šiuo pa­reiš­ki­mu, bet im­tis ir ki­tų tei­si­nių gy­ny­bos prie­mo­nių. Taip pat lin­kiu Sei­mo na­riams sa­vo ko­le­gų veik­lo­je įžvelg­ti ir ver­tin­ti ge­ras in­ten­ci­jas ir nuo­šir­džias pa­stan­gas Tau­tos at­ei­ties la­bui. La­bai jums ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, vi­si dar­bo­tvarkės klau­si­mai baig­ti. Dau­giau jo­kių pa­reiš­ki­mų nė­ra. Siū­lau re­gist­ruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo 50 Sei­mo na­rių.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bir­že­lio 22 die­nos va­ka­ri­nį ple­na­ri­nį po­sė­dį bai­gė­me. (Gon­gas) Ge­ro va­ka­ro.* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDPF – Lietuvos social­demokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.