PASIŪLYMAS

DĖL 2022 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIVP-966

 

2021-11-04

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

 

 

 

Argumentai:

 

Lietuvos Respublikos Seimui pateiktame 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte Sveikatos apsaugos ministerijai siūloma numatyti pakankamai lėšų įgyvendinti priklausomybės ligų gydymo ir žalos mažinimo priemones.

 

  1. Priklausomybės konsultantai. Sveikatos apsaugos ministerija siekia įgyvendinti 2021 m. rugpjūčio 13 d. įsakymą Nr. V-1855 „Dėl Priklausomybės ligų gydymo ir žalos mažinimo priemonių prieinamumo ir kokybės gerinimo 2021–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo“.

 

Įgyvendinant šį planą, 2022 m. siūloma plėtoti priklausomybės konsultantų paslaugas visuomenės sveikatos biuruose, siekiant didinti šių paslaugų prieinamumą ir kokybę.

 

2021 m. I pusm. visuomenės sveikatos biuruose suteikta 9358 priklausomybės konsultacijų, tai 23 % daugiau priklausomybės konsultacijų nei buvo planuota. Iš viso 2021 m. numatyta suteikti 15500 konsultacijų ir aptarnauti 5630 asmenų. Šių konsultacijų kaina ~ 300 000 tūkst. Eur. Pusmečio ataskaitose biurai pabrėžia didelį šių paslaugų poreikį ir populiarumą tarp savivaldybės gyventojų.

 

Iš viso šiuo metu priklausomybės konsultavimo paslaugas teikia 90 priklausomybės konsultantų. Jų paslaugos prieinamos ne visose savivaldybėse. Minimalus konsultantų poreikis - bent 200.

 

Už numatomas papildomas 100 tūkst. eurų lėšas planuojama finansuoti apie 5000 konsultacijų ir pasiekti apie 1500 asmenų papildomai.

 

  1. Žemo slenksčio kabinetai. Įgyvendinant šį planą taip pat siūloma plėsti žemo slenksčio kabinetų aprėptį. Žemo slenksčio paslaugų teikimo tikslas – sumažinti su švirkščiamųjų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu bei rizikinga elgsena susijusį infekcijų plitimą, perdozavimo ir mirties atvejų riziką, nusikalstamumą, kitas neigiamas sveikatos, socialines, ekonomines, teisines pasekmes visuomenei ir asmeniui.

 

Vadovaujantis 2017 m. atlikto Didelės rizikos narkotikų vartotojų paplitimo vertinimo tyrimo  duomenimis ir 2009 m. PSO, UNODC, UNAIDS ŽIV prevencijos, gydymo ir priežiūros visuotinių tikslų pasiekimo techninėmis gairėmis, esamas žemo slenksčio paslaugų finansavimas užtikrina tik šiek tiek daugiau negu 20 proc. paslaugų aprėpties Lietuvoje. Siekiant užtikrinti pakankamą žemo slenksčio paslaugų prieinamumą, paslaugų aprėptis turėtų būti didinama iki 60 proc. Tai atitiktų tarptautinių organizacijų rekomendacijas ir pasiektų vidutinės aprėpties viršutinę ribą.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu „Dėl Priklausomybės ligų gydymo ir žalos mažinimo priemonių prieinamumo ir kokybės gerinimo 2021–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo“ planuojama, kad bent jau 2,5 karto padaugės klientų (Užkrečiamų ligų ir AIDS centro duomenimis 2020 m. buvo 2048 paslaugos gavėjai), t.y. 2024 metais paslaugas gaus 5120 asmenys (2022 m. – 3138, 2023 m. – 4228).

 

  1. Respublikinio priklausomybės ligų centro (RPLC) Klaipėdos filialo perkėlimas. RPLC vykdo ES Veiksmų programos priemonę „08.1.3-CPVA-V-608 Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo infrastruktūros tobulinimas“ (projekto nr. 08.1.3-CPVA-V-608-01-0002), kuri finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto įgyvendinimui numatyta 1,4 mln. Eur. Vadovaujantis projektu, planuojama RPLC Klaipėdos filialą perkelti iš Taikos pr. 46 (kur yra nepritaikytos patalpos daugiabutyje) į rekonstruojamą atskirą pastatą Bangų 6A. Šiuo metu baigiamas rengti techninis projektas, metų pabaigoje numatoma turėti statybų leidimą ir pirkti rangos darbus.  Kadangi nuo 2018 m. kaip buvo rengiamas projektas, ženkliai pabrango statybos kaštai, planuojama rekonstravimo darbų sąmata apie 2,05 mln.  Siekiant teikti kokybiškas paslaugas Klaipėdos regionui, tikslinga 2022-2023 m. skirti papildomai apie 605 tūkst. eurų.

 

  1. RPLC Klaipėdos filialo Dienos stacionaras jaunimui. LR SAM ministro įsakyme 2021 m. rugpjūčio 13 d. Nr. V-1855 Priklausomybės ligų gydymo ir žalos mažinimo priemonių prieinamumo ir kokybės gerinimo 2021–2024 metų veiksmų plane yra numatyta „4.2.2. Atidaryti kompleksinės (dienos stacionaro, ambulatorinės) priežiūros centrą vaikams ir paaugliams, vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas, ir jų šeimos nariams RPLC Klaipėdos filiale.“. Šios veiklos įgyvendinimui trūksta 215 tūkst. eurų.

 

  1. RPLC Vilniaus filialo rekonstrukcijos užbaigimas. Europos struktūrinių fondų lėšomis 2018 m. pradėti filialo pritaikymo paslaugoms teikti darbai. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios 2018 m., statybos rangos darbų apimtys ir kainos žymiai padidėjo. Objektas (RPLC administracijos, centrinių padalinių ir Vilniaus filialo 5 aukštų pastatas, adresu Gerosios Vilties g. 3, Vilniuje). Šiuo metu baigtas techninis projektas. Pastatas neapšiltintas, pastate niekada nebuvo atliekamas kapitalinis remontas (anksčiau buvęs bendrabutis), susidėvėjusi šildymo, vandentiekio, kanalizacijos ir vėdinimo sistemos, kurios neatitinka šiuolaikinių reikalavimų ligoninei. Pastate yra teikiamos ambulatorinės paslaugos, taip pat 3 aukštuose yra ligoninė – 80 stacionarinių lovų. Pastatas nepritaikytas neįgaliesiems. Dėl infrastruktūros susidėvėjimo, sudėtinga užtikrinti paslaugų kokybę, sudaryti palankias sąlygas personalo darbui, aplinka turi stigmatizuojantį poveikį pacientams.

 

Pasiūlymas:

 

Skirti papildomus 2,299 tūkst. eurų Sveikatos apsaugos ministerijai priklausomybės ligų gydymo ir žalos mažinimo priemonėms, paskirstant šią sumą taip:

 

1.      Skirti papildomus 100 tūkst. eurų Priklausomybės ligų gydymo ir žalos mažinimo priemonių prieinamumo ir kokybės gerinimo 2021–2024 metų veiksmų plano įgyvendinimui plėtoti priklausomybės konsultantų paslaugas visuomenės sveikatos biuruose;

2.      Skirti papildomus 402 tūkst. eurų Priklausomybės ligų gydymo ir žalos mažinimo priemonių prieinamumo ir kokybės gerinimo 2021–2024 metų veiksmų plano įgyvendinimui didinti žemo slenksčio kabinetų paslaugų prieinamumą ir aprėptį.

3.      Skirti papildomus 302 tūkst. eurų Respublikinio priklausomybės ligų centro Klaipėdos filialo infrastruktūros tobulinimui.

4.      Skirti papildomus 108 tūkst. eurų Respublikinio priklausomybės ligų centro Klaipėdos filialo kompleksinės priežiūros centro vaikams ir paaugliams, vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas, ir jų šeimos nariams, įrengimui.

5.      Skirti papildomus 475 tūkst. eurų Respublikinio priklausomybės ligų centro Vilniaus filialo rekonstrukcijos užbaigimui.

 

Lėšų šaltinis:

 

Viršplaninių biudžeto pajamų ir pajamų gautų iš akcizų už alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius panaudojimas.

Valstybės vardu pasiskolintos lėšos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšos.

 

2.

 

 

 

Argumentai:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) padeda priklausomiems asmenims integruotis į darbo rinką ir visuomenę įgyvendindama ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Teikti psichosocialinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką paslaugas asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų“.

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios į projekto veiklas įtraukta 1639 asmenys, priklausomi nuo psichoaktyviųjų medžiagų, iš kurių apie 46 proc. po dalyvavimo veiklose pradėjo ieškoti darbo, mokytis arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą.

Per 2020 m. laikotarpį paslaugos buvo suteiktos 272 asmenims (planuota 260 asm.). Psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose finansuojama 60 proc. vietų (175 vietos). Iš viso  yra 296 vietos.

Šiuo metu numatoma tobulinti projektą ir vykdyti nuo psichoaktyvių medžiagų priklausomų asmenų psichosocialinę reabilitaciją ir reintegraciją, ypatingą dėmesį skiriant paslaugų prieinamumo vaikams ar asmenims, auginantiems vaikus bei pagalbos šeimos nariams didinimui.

Planuojamos investicijos ir į psichologinės ir socialinės reabilitacijos centrų (pvz., priklausomoms mamoms su vaikais), psichosocialinės pagalbos įstaigų ir savarankiško gyvenimo namų (adaptacijos namų) asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų ir/ar grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, infrastruktūros kūrimą bei plėtrą.

Šis projektas iki 2022 m. vidurio bus vykdomas iš 2014-2020 m. finansavimo periodo, o po to tęsiamas iš pagal 2021-2027 m. Investicijų programą. 2022 m. jam planuojama skirti 780 tūkst. eurų ES lėšų ir 400 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto, nors faktinis SADM poreikis - 1,2 mln. eurų ES lėšų ir 2 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.

 

Pasiūlymas:

 

Skirti papildomus 800 tūkst. eurų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai plėsti priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų asmenų reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką paslaugų teikimą.

 

 

 

Lėšų šaltinis:

 

Viršplaninių biudžeto pajamų ir pajamų gautų iš akcizų už alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius panaudojimas.Valstybės vardu pasiskolintos lėšos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšos.

 

Teikia

 

Seimo nariai                                                                                                                                      Vytautas Mitalas

Andrius Bagdonas

Morgana Danielė

Jonas Varkalys

Ričardas Juška

Juozas Baublys

Julius Sabatauskas

Rasa Budbergytė

Aurelijus Veryga

Tomas Tomilinas

Ieva Kačinskaitė-Urbonienė

Aušrinė Norkienė

Antanas Vinkus

Irena Haase

Linas Slušnys

Agnė Širinskienė

Gintautas Paluckas

Andrius Mazuronis

Valentinas Bukauskas

Artūras Skardžius

Mindaugas Skritulskas

Jonas Gudauskas

Andrius Palionis

Rimantė Šalaševičiūtė

Paulius Saudargas

Artūras Žukauskas

Tomas Bičiūnas

Orinta Leiputė

Kęstutis Vilkauskas

Paulė Kuzmickienė

Vidmantas Kanopa

Lukas Savickas

Rima Baškienė

Remigijus Žemaitaitis

Robertas Šarknickas

Valdas Rakutis

Justinas Urbanavičius

Edmundas Pupinis

Romualdas Vaitkus

Tomas Vytautas Raskevičius