LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NEEILINĖS SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 29

STENOGRAMA

 

2017 m. vasario 14 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS,
Seimo Pirmininko pavaduotojai
M. BASTYS ir G. KIRKILAS

 

 


 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Ger­bia­mi ko­le­gos Sei­mo na­riai, pra­de­da­me va­ka­ri­nį po­sė­dį. Kvie­čiu re­gist­ruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo 70 Sei­mo na­rių.

 

14.06 val.

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. I-1234 2, 6, 10, 49, 56, 57 straips­nių pakei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 21 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-113(3) (svars­ty­mo tę­si­nys ir pri­ėmi­mas)

 

Tę­sia­me. Dar­bo­tvarkės 2-1 klau­si­mas – Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. 1-1234 2, 6, 10, 49, 56, 57 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 21 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-113. Pra­ne­šė­ja V. Čmi­ly­tė pa­teiks pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­das.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF*). Ger­bia­mi ko­le­gos, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas svars­tė Sei­mo na­rių M. Ma­jaus­ko ir D. Ša­ka­lie­nės pa­reng­tas Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­tai­sas ir, at­si­žvel­gęs į Tei­sės de­par­ta­men­to bei Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pa­sta­bas, pa­ren­gė įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-113 pa­to­bu­lin­tą va­rian­tą.

Šio­mis įsta­ty­mo pa­tai­so­mis sie­kia­ma aiš­kiai api­brėž­ti smur­to prieš vai­kus for­mas ir, re­mian­tis Jung­ti­nių Tau­tų vai­ko tei­sių kon­ven­ci­ja, už­draus­ti bet ko­kį smur­tą ir fi­zi­nes baus­mes prieš vai­kus. Šių pa­tai­sų tiks­las yra už­tik­rin­ti anks­ty­vą­ją pre­ven­ci­ją šei­moms, su­si­du­rian­čioms su sun­ku­mais, bei už­tik­rin­ti vai­kams rei­ka­lin­gą ap­sau­gą, pa­gal­bą ir pa­ra­mą.

Jo­mis nė­ra kei­čia­ma vai­ko pa­ė­mi­mo iš tė­vų tvar­ka. Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pa­ruoš­tai pa­to­bu­lin­tai įsta­ty­mo ver­si­jai bu­vo pa­teik­ta daug Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mų. Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas pri­ta­rė gru­pės Sei­mo na­rių – R. Kar­baus­kio ir ki­tų pa­teik­tam pa­siū­ly­mui į pro­jek­to… 2017 m. va­sa­rio 3 d. Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas pri­ta­rė gru­pės Sei­mo na­rių teik­toms pa­tai­soms. Ko­mi­te­to iš­va­da – pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dą pa­teiks Sei­mo na­rys T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas svars­tė Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pro­jek­tą. Sei­mo ko­mi­te­to spren­di­mas yra pa­siū­ly­ti iš es­mės pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui ir pa­siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį pa­to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­da. Sei­mo na­rė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Ar yra kas nors iš Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to? Nė­ra. Ta­da… (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Č. OLŠEVSKI (LLRA-KŠSF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, tai yra tas pa­teik­tas pro­jek­tas dėl 2, 6 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo, įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-113, 2 punk­tas. Bu­vo svars­to­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to po­sė­džiuo­se ir pri­tar­ta tam spren­di­mui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me Sei­mo na­riui Č. Ol­šev­skiui. Pra­de­da­me dis­ku­si­ją. Už­si­ra­šė Sei­mo na­rys R. J. Da­gys. Ruo­šia­si M. Na­vic­kie­nė.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, svars­to­me įsta­ty­mo, di­de­lio įsta­ty­mo vie­ną da­le­lę, tai yra smur­to są­vo­kos api­brė­ži­mą. Tai yra tik vie­nas iš ele­men­tų, ku­ris gal­būt ir svar­bus, bet iš prin­ci­po vis­kas pri­klau­sys nuo to, kaip vi­sa kon­struk­ci­ja bus su­dė­lio­ta, ir la­bai svar­bu, kaip jau mi­nė­jau dis­ku­si­jo­je prieš tai, kad mes ma­ty­tu­me vi­są ba­lan­są. Gai­la, kad dis­ku­si­ja ne­vy­ko kon­struk­ty­viai tik­rą­ja žo­džio pras­me, nes bu­vo pri­me­ta­mi kal­ti­ni­mai žmo­nėms, ku­rie iš es­mės tei­kė pa­tai­sas ne dėl fi­zi­nio smur­to, o iš es­mės dėl emo­ci­nio smur­to ir prie­žiū­ros sis­te­mos… ne­pri­ežiū­ros api­brė­ži­mų, ku­rie bu­vo la­bai abst­rak­tūs, kur iš es­mės pagal kiek­vie­ną pa­sta­bą ga­lė­jo bū­ti da­ro­ma in­ter­ven­ci­ja į šei­mą. Čia bu­vo pa­grin­di­nis prieš­ta­ra­vi­mas, bet tai bu­vo vi­siš­kai pa­mirš­ta, net ir čia, sa­lė­je, nuo­lat pa­mirš­ta­ma, nes smur­tas da­bar kaip ir bu­vo už­kar­dy­tas smur­to api­brė­ži­mu vi­suo­se įsta­ty­muo­se. Va ko­le­gos ci­ta­vo ir ga­li­ma iš­ti­sai ci­tuo­ti Bau­džia­mą­jį ko­dek­są ir da­bar­ti­nės re­dak­ci­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mą ir me­tai nu­ma­ty­ti iki pen­ke­rių, še­še­rių, įvai­riau­si ter­mi­nai. Fi­zi­nis smur­tas te­nai vi­są lai­ką bu­vo kaip smur­to su­dė­ti­nė da­lis. Ją ga­li iš­skir­ti, ga­li ne­iš­skir­ti, bet ji­nai jau bu­vo. Tai, kad da­bar mes ją iš­ski­ria­me, tai ji­nai iš es­mės… Na, svies­tas svies­tuo­tas iš es­mės yra, o dau­giau­sia bu­vo emo­ci­nio smur­to ir ne­pri­ežiū­ros. Ir pra­ėju­sio­je ka­den­ci­jo­je vi­są lai­ką taip pat bu­vo ne dėl fi­zi­nio smur­to, kas nors su­kirs­da­vo, o su­kirs­da­vo bū­tent dėl emo­ci­nio smur­to api­brė­ži­mo ir ne­pri­e­žiū­ros api­brė­ži­mo.

Da­bar kaip jis api­brėž­tas? Jis ir­gi tu­ri pa­kan­ka­mai lais­vės, aš pats pa­si­ra­šiau kom­pro­mi­si­nes ši­tas pa­tai­sas, ki­tų ne­siū­ly­siu svars­ty­ti, bet taip, kaip jos da­bar api­brėž­tos, vis­kas pri­klau­sys nuo pa­grin­di­nio įsta­ty­mo, nuo vi­sos vi­su­mos, kaip mes jį su­dė­lio­si­me ir kaip jis ten bus re­a­li­zuo­ja­mas. Iš es­mės nuo re­a­li­za­ci­jos ir me­cha­niz­mų te­nai su­dė­tų. Tai čia mes tu­ri­me aiš­kiai vi­siems tuos da­ly­kus pa­sa­ky­ti. Tai, kaip mi­nė­jau, ne fi­zi­nio smur­to pro­ble­ma, o bū­tent ši­tų dvie­jų nuo­sta­tų. Ne­apib­rėž­tu­mas la­biau­siai ir kė­lė, dau­giau­sia ir pro­tes­tuo­jan­čių, ir ki­tos pu­sės at­sto­vų, nes tai kė­lė tie­sio­gi­nę grės­mę, ne­su­si­ju­sią su fi­zi­nė­mis baus­mė­mis, o tie­siog tai kė­lė grės­mę auk­lė­ja­ma­jam pro­ce­sui, nes kiek­vie­na pa­sta­ba ga­li bū­ti trak­tuo­ja­ma kaip emo­ci­nis smur­tas, kiek­vie­nas per­spė­ji­mas – kaip emo­ci­nis smur­tas. Ga­li­ma su­konst­ruo­ti to­kią sis­te­mą. Kiek­vie­nas pa­sa­ky­mas, kad tu blo­gai mo­kai­si, jei­gu vai­kas blo­gai mo­ko­si, ga­li bū­ti trak­tuo­ja­mas kaip emo­ci­nis smur­tas ir ne­įver­ti­ni­mas. Ši­tų da­ly­kų mes tu­ri­me iš­veng­ti, nu­brėž­ti ri­bas, kur tas jau yra pa­žei­džia­mas žmo­gaus oru­mas, o kur ji­sai ne. O taip, bu­vo di­džiu­lė pra­ėju­si kom­pa­ni­ja. Daug in­ves­tuo­ta mė­gi­nant tas są­vo­kas ir anks­čiau šia­me pro­jek­te, kad Sei­me jos per­ei­tų ir kad at­si­ras­tų leng­va duo­na gal­būt pa­leng­vin­tai da­ry­ti in­ter­ven­ci­ją į šei­mą, tai yra… Ir pra­ėju­sį kar­tą bu­vo daug re­or­ga­ni­za­ci­jų, daug pi­ni­gų panaudo­ta. Aš su­pran­tu tuos vi­sus da­ly­kus, bet da­bar ta for­mu­luo­tė, ku­ri yra, iš prin­ci­po lei­džia kon­struo­ti sis­te­mą, tai aš kal­bu apie tą pa­tai­są, ku­ri su­de­rin­ta, ne tą, ku­ri da­bar bu­vo iš pra­džių pa­teik­ta, bet ta kom­pro­mi­si­nė pa­tai­sa ir jos re­a­li­za­ci­ja pri­klau­sys bū­tent nuo to, kaip mes su­dė­lio­si­me pa­grin­di­nį įsta­ty­mą. Kaip, ko­kios bus tei­sės tar­ny­bų, ko­kios… kaip bus vyk­do­mas pro­ce­sas, nes vi­si ki­pi­šai čia sly­pi. Ar bus pa­siek­tas iš­min­tin­gas ba­lan­sas, ar ne, nes mes tu­ri­me bū­ti su­in­te­re­suo­ti, kad at­si­ras­tų stip­rios šei­mos, joms pa­dė­ti ug­dy­ti ir pa­si­ti­kė­ti stip­rių šei­mų ug­dy­mu, o ne bū­ti auk­ščiau jų, nes mes tik­rai žmo­nėms kel­si­me tik aler­gi­ją to­kiu el­ge­siu, pa­nie­ki­na­mu po­žiū­riu į šei­mas. Mes ne­sa­me ko­kie nors… Jie mus de­le­ga­vo su sa­vo po­žiū­riu, mes jiems pri­sie­kė­me, o ne pa­tys sau pri­sie­kė­me ar­ba sa­vo su­pra­ti­mu mė­gin­da­mi per­lauž­ti jų su­pra­ti­mą, kas yra ge­rai, kas yra blo­gai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šau.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Trum­pas pa­siū­ly­mas. Iš tik­rų­jų gerb­da­mas dar­bą mi­nist­ro ir vi­sų ko­le­gų, ku­rie da­ly­va­vo ieš­ko­da­mi kom­pro­mi­so, iš tik­rų­jų aš no­riu la­bai vi­sų ko­le­gų pa­klaus­ti, ar tik­rai bū­ti­nos yra dis­ku­si­jos šia­me eta­pe? Man at­ro­do, kad mes tik­rai ra­do­me kon­sen­su­są ir kom­pro­mi­są. Vi­si pa­si­ra­šė­me, vi­sų yra ben­dras da­ly­kas. (Plo­ji­mai) Jei­gu ko­le­gos su­tik­tų, mū­sų frak­ci­ja at­si­i­ma ir ta­da tie­siog ne­kal­bės, jei­gu ko­le­gos ir­gi su tuo pa­čiu su­tik­tų.

PIRMININKAS. Ar pri­ta­ria­me vi­si? (Bal­sai sa­lė­je. Plo­ji­mai) Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je) Ta­da pa­teik­si­me iš­va­das. V. Čmi­ly­tė-Niel­sen. (Bal­sai sa­lė­je) Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas va­sa­rio 3 die­ną svars­tė Sei­mo na­rių R. Kar­baus­kio, P. Urb­šio, R. Baš­kie­nės, G. Land­sber­gio, M. Ma­jaus­ko ir ki­tų pa­siū­ly­mus ir jiems pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ar ga­li­me pri­tar­ti, kad svars­ty­tu­me pa­tai­sas? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Kas pa­teiks pa­tai­są? (Bal­sai sa­lė­je) Gal R. Kar­baus­kis? Pra­šau.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Čia pir­ma pa­tai­sa. Smur­to ir fi­zi­nės baus­mės są­vo­kų pa­tiks­li­ni­mai tei­kia­mi at­si­žvel­giant į So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos or­ga­ni­zuo­to­je dar­bo gru­pė­je pa­siek­tus kom­pro­mi­si­nius su­si­ta­ri­mus. Pa­siū­ly­muo­se su­for­mu­luo­ta smur­to są­vo­ka su­de­rin­ta su Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mu ir apims tik ty­či­nį vei­ki­mą vai­ko at­žvil­giu, ku­rio pa­sek­mė – vai­kas pa­ti­ria ža­lą ir pa­vo­jų gy­vy­bei, svei­ka­tai, rai­dai. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Pri­sta­čiau.

PIRMININKAS. Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je) Ko­mi­te­to…

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­ria ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ar mes ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū. Pri­tar­ta.

Ki­ta pa­tai­sa Sei­mo na­rių R. J. Da­gio, L. Kas­čiū­no, A. Ši­rins­kie­nės, P. Urb­šio, E. Jo­vai­šos, P. Sau­dar­go, M. Ado­mė­no. (Bal­sai sa­lė­je) Ar at­si­i­ma au­to­riai tą pa­tai­są? Vi­si? Ačiū. Sei­mo na­riai A. Ši­rins­kie­nė ir P. Urb­šys. At­si­i­ma­te pa­tai­są. Ačiū.

Dėl 2 straips­nio yra Sei­mo na­rių R. Kar­baus­kio, P. Urb­šio, R. Baš­kie­nės, G. Land­sber­gio, M. Ma­jaus­ko, D. Ša­ka­lie­nės, L. Kas­čiū­no, M. Ado­mė­no, A. Ši­rins­kie­nės, R. J. Da­gio, I. Ši­mo­ny­tės, M. Na­vic­kie­nės, A. Mal­dei­kie­nės, A. Ar­mo­nai­tės pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to…

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Smur­to for­mų api­brė­ži­mai tiks­li­na­mi at­si­žvel­giant į So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos or­ga­ni­zuo­to­je dar­bo gru­pė­je pa­siek­tus kom­pro­mi­si­nius su­si­ta­ri­mus. Smur­to for­mų api­brė­ži­mai bu­vo su­kon­kre­tin­ti, į fi­zi­nio smur­to api­brė­ži­mą įtrauk­tos tos fi­zi­nės baus­mės, ku­rios su­ke­lia skaus­mą ir ža­lą vai­kui. At­si­sa­ky­ta per­tek­li­nių ar­ba ne­aiš­kių for­mu­luo­čių, pa­vyz­džiui, ne­li­ko „po­zi­ty­vios so­cia­li­za­ci­jos“ są­vo­kos, sek­su­a­li­nis smur­tas api­brė­žia­mas var­to­jant Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se esan­čias są­vo­kas. Sek­su­a­li­nio smur­to fak­tas nė­ra su­sie­tas su ža­los pa­da­ry­mu vai­kui. Ne­pri­ežiū­ros są­vo­ka, su­for­mu­luo­ta at­si­žvel­gus į po­rei­kį ten­kin­ti bū­ti­nus vai­ko po­rei­kius, su­sie­ta su ža­los pa­da­ry­mo fak­tu.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Ar Sei­mo na­riai ga­li ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ačiū. Pri­tar­ta.

Dėl 2 straips­nio 2 punk­to – Sei­mo na­rių R. Kar­baus­kio, P. Urb­šio, R. Baš­kie­nės, G. Lan­d­sber­gio, M. Ma­jaus­ko, D. Ša­ka­lie­nės, L. Kas­čiū­no, M. Ado­mė­no, A. Ši­rins­kie­nės, R. J. Da­gio, I. Ši­mo­ny­tės, M. Na­vic­kie­nės, A. Mal­dei­kie­nės, A. Ar­mo­nai­tės pa­tai­sa. Dėl psi­cho­lo­gi­nio smur­to są­vo­kos. Kas pri­sta­to­te? R. Kar­baus­kis?

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Aš pri­sta­ty­mą pa­tei­kiau vi­so. Ko­men­ta­ras tas pats. 2 straips­nis.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ne. Ar­gu­men­tai prieš – A. Dumb­ra­va. Pra­šom.

A. DUMBRAVA (TTF). La­bai ačiū. Gal­būt ne­blo­gas psi­cho­lo­gi­nio smur­to api­brė­ži­mas, ta­čiau man tru­pu­tį ne­ra­mu, apie ką kal­bė­jo R. J. Da­gys, tai dėl gąs­di­ni­mo. Kaip su­pras­ti są­vo­ką gąs­di­ni­mas? Anks­čiau A. Ši­rins­kie­nės bu­vo ir P. Urb­šio, ne­bu­vo šių žo­džių, ta­čiau jau ta ko­man­da iš­si­plė­tu­si įve­dė gąs­di­ni­mo są­vo­ką. Vai­kas ne­pa­ruo­šė pa­mo­kų, sa­kau, aš ta­vęs ne­iš­lei­siu į ki­ną, ne­lei­siu žais­ti su drau­gais. Tai yra gąs­di­ni­mas ar ne­gąs­di­ni­mas? Ta są­vo­ka man nė­ra iki ga­lo aiš­ki, to­dėl aš as­me­niš­kai su­si­lai­ky­siu. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. M. Ma­jaus­kas – už.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų kvie­čiu ne­gąs­din­ti Sei­mo na­rių nau­jo­mis są­vo­ko­mis ir įvai­rio­mis in­ter­pre­ta­ci­jo­mis. Tai yra kom­pro­mi­si­nis spren­di­mas, su­tar­tas mi­nis­te­ri­jo­je, kur da­ly­va­vo vi­sos svar­biau­sios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rios il­gai dis­ku­ta­vo ir pri­ta­rė to­kiam spren­di­mui, ku­ris ati­tin­ka Jung­ti­nių Tau­tų vai­ko tei­sių kon­ven­ci­jo­je su­ra­šy­tas smur­to prieš vai­ką są­vo­kas ir la­bai de­ta­liai čia pa­aiš­kin­tas. Aš la­bai kvie­čiu ne­kves­tio­nuo­ti ši­to­je sta­di­jo­je ir tvir­tai ei­ti į prie­kį, pa­si­ti­kint tais žmo­nė­mis, ku­rie įdė­jo di­de­lį dar­bą pri­imant šiuos spren­di­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ka­dan­gi ko­mi­te­tas pri­ta­rė, o čia yra mo­ty­vų ir prieš, siū­lau Sei­mo na­riams ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti, kas už šią pa­tai­są.

Dė­ko­ju. Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: už – 100, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 6.

Dėl 2 straips­nio 3 punk­to. Pa­tei­kė tie pa­tys Sei­mo na­riai.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Pri­tar­ta.

Dėl 4 punk­to – tie pa­tys Sei­mo na­riai. Taip pat R. Kar­baus­kis jau yra pri­sta­tęs. Ko­mi­te­tas.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Ar ga­li­me pri­tar­ti? Ar Sei­mo na­riai ga­li pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Pri­tar­ta. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas tei­kia pa­siū­ly­mą.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti iš da­lies.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me su­tik­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Pri­tar­ta. Sei­mo na­riai R. J. Da­gys, L. Kas­čiū­nas, A. Ši­rins­kie­nė, P. Urb­šys, E. Jo­vai­ša, P. Sau­dar­gas ir M. Ado­mė­nas taip pat tei­kia pa­siū­ly­mą dėl 2 straips­nio 4 punk­to. Ar at­si­i­ma­te? At­si­i­ma­te. Ačiū.

Ki­tas pa­siū­ly­mas – A. Ši­rins­kie­nės ir P. Urb­šio. Ar at­si­i­ma­te? Ačiū.

Dėl 3 straips­nio yra Sei­mo na­rių R. J. Da­gio, L. Kas­čiū­no, A. Ši­rins­kie­nės, P. Urb­šio, E. Jo­vai­šos, P. Sau­dar­go ir M. Ado­mė­no pa­siū­ly­mas. At­si­i­ma­te? Dė­ko­ja­me.

Sei­mo na­rių A. Ši­rins­kie­nės ir P. Urb­šio. At­si­i­ma­te? Ačiū.

4 straips­nis. Gru­pė su R. Kar­baus­kiu. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė… At­si­pra­šau.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Pa­siū­ly­mu sie­kia­ma at­si­sa­ky­ti abst­rak­čios vai­ko tei­sės bū­ti ap­sau­go­tam tik nuo tė­vų ir tei­sė­tų vai­ko at­sto­vų smur­to. Vie­toj to yra įtei­si­na­mas aiš­kus vi­sų for­mų smur­to drau­di­mas, įskai­tant ir fi­zi­nes baus­mes. Taip pat įtvir­ti­na­ma vals­ty­bės, tė­vų bei ki­tų tei­sė­tų glo­bė­jų pa­rei­ga už­tik­rin­ti vai­ko ap­sau­gą.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Ar ga­li­me pri­tar­ti Sei­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Pri­tar­ta.

Sei­mo na­riai R. J. Da­gys, L. Kas­čiū­nas, A. Ši­rins­kie­nė, P. Urb­šys, E. Jo­vai­ša, P. Sau­dar­gas ir M. Ado­mė­nas tei­kia pa­tai­są. Ar at­si­i­ma­te? At­si­i­ma­te. Ačiū.

Sei­mo na­riai A. Ši­rins­kie­nė, P. Urb­šys tei­kia pa­sta­bą. At­si­i­ma­te? Ačiū.

Mo­ty­vai dėl vi­so po svars­ty­mo. Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. Ne­no­rė­da­mas gai­šin­ti lai­ko, tie­siog kvie­čiu pri­tar­ti. Man at­ro­do, kad yra kom­pro­mi­si­nis va­rian­tas, vi­si su­ta­rė­me. Il­gas ke­lias, bet tai yra tik pra­džia il­go ke­lio, ku­rį tu­rė­si­me ei­ti vi­si kar­tu, siek­da­mi už­tik­rin­ti sau­gią vai­kys­tę mū­sų vai­kams. Kvie­čiu pri­tar­ti ir pra­dė­ti jau ki­tų įsta­ty­mų svars­ty­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Siū­lau bal­suo­ti ir pri­tar­ti po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: už – 106. Vien­bal­siai. Ačiū.

Siū­lau svars­ty­ti ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Pri­tar­ta.

Ar ga­li­me pri­im­ti 1 straips­nį? Ga­li­me. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­im­tas.

2 straips­nis. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­im­tas. 3 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­im­tas. 4 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­im­tas. 5 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­im­tas. 6 straips­nis. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­im­tas. 7 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­im­tas.

Dėl vi­so įsta­ty­mo ke­tu­ri už­si­ra­šę už. Ar kal­bė­si­te? Prieš nė­ra. Ne­rei­kia. Bal­suo­ja­me už vi­są įsta­ty­mą. (Plo­ji­mai)

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 116 Sei­mo na­rių. Vien­bal­siai už. Dė­ko­ju už ben­drą su­pra­ti­mą. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas. Bal­sas sa­lė­je: „Bra­vo!“ Plo­ji­mai)

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Pra­šau ma­no bal­są įskai­ty­ti už.

PIRMININKAS. Ačiū. 117 Sei­mo na­rių už.

 

14.33 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ir Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų Vy­riau­sy­bės su­si­ta­ri­mo dėl ben­dra­dar­bia­vi­mo gy­ny­bos sri­ty­je ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-342(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Tę­sia­me įsta­ty­mo projekto Nr. XIIIP-342 svars­ty­mą. Pra­ėjo trys va­lan­dos. Įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ir Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų Vy­riau­sy­bės su­si­ta­ri­mo dėl ben­dra­dar­bia­vi­mo gy­ny­bos sri­ty­je ra­ti­fi­ka­vi­mo“ projektas. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Pra­šom. Iš­va­dos.

J. BERNATONIS (LSDPF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos Sei­mo na­riai, Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas ap­svars­tė šį ra­ti­fi­ka­vi­mo pro­jek­tą. Po­sė­dy­je da­ly­va­vo sep­ty­ni ko­mi­te­to na­riai. Vi­si ko­mi­te­to na­riai bal­sa­vo už. Siū­lo­me pri­im­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dis­kutuoti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? Ačiū, pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Vie­nas straips­nis. Mo­ty­vai už. Du už­si­ra­šę Sei­mo na­riai. Mo­ty­vai už, prieš – nė­ra. Ar no­ri­te kal­bė­ti? Ne­no­ri­te. Ačiū. Bal­suo­ja­me, kas už tai, kad ra­ti­fi­kuo­tu­me su­tar­tį?

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 111 Sei­mo na­rių. Už – 111. Su­tar­tis ra­ti­fi­kuo­ta vien­bal­siai. Taip, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mas „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ir Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų Vy­riau­sy­bės su­si­ta­ri­mo dėl ben­dra­dar­bia­vi­mo gy­ny­bos sri­ty­je ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.36 val.

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. I-1234 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-354, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mo tvar­kos įsta­ty­mo Nr. I-1235 pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-355, Ci­vi­li­nio kodek­so 3.151, 3.153, 3.163, 3.172, 3.176, 3.182, 3.183, 3.209, 3.210, 3.211, 3.212, 3.217, 3.218, 3.219, 3.220, 3.223, 3.224, 3.226, 3.253, 3.254, 3.257, 3.259, 3.260, 3.262, 3.264, 3.266, 3.267 ir 3.269 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-356, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 28, 282, 404, 407, 481, 482, 483 ir 487 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-357, So­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­mo Nr. X-493 2, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ir 34 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-358, Šei­my­nų įsta­ty­mo Nr. XI-681 2, 4, 5, 9, 12 ir 20 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-359, Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-360 (pa­tei­ki­mas)

 

Tę­sia­me po­sė­dį. Dar­bo­tvarkės 2-2a klau­si­mas – Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. I-1234 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-354. Pra­ne­šė­ja – Sei­mo na­rė D. Ša­ka­lie­nė.

D. ŠAKALIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, pir­miau­sia aš no­riu vi­siems nuo­šir­džiai pa­dė­ko­ti, kad šian­dien ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos XII Sei­mas pa­darė tą bū­ti­ną pir­mą žings­nį, kad mes ga­lė­tu­me sa­vo Lie­tu­vą au­gin­ti su drą­siais, oriais, ne­mu­ša­mais vai­kais. Ir taip, mū­sų lau­kia la­bai il­gas dar­bas, bet šian­dien mes pa­ga­liau ati­da­rė­me du­ris į tą ki­tą at­ei­tį, į at­ei­tį be smur­to. Ir tam, kad mes ga­lė­tu­me įgy­ven­din­ti tą re­for­mą (re­for­mą, apie ku­rią aš kal­bu ir sie­kiu jos, ir dėl jos, at­vi­rai sa­kant, kar­tais ko­vo­ju vi­sais įma­no­mais bū­dais jau 13 me­tų), mes tu­ri­me iš es­mės su­tvar­ky­ti Vai­ko tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mą. Tai, ką mes įsi­pa­rei­go­jo­me 1995 me­tais, ra­ti­fi­kuo­da­mi Jung­ti­nių Tau­tų vai­ko tei­sių kon­ven­ci­ją – tu­rė­ti vi­są, adek­va­tų, vi­sa­pu­siš­kai vai­ko tei­sių ap­sau­gą už­tik­ri­nan­tį įsta­ty­mą, ku­ria­me taip pat yra nu­ma­ty­tas ir aiš­kus pa­gal­bos tei­ki­mo al­go­rit­mas: pa­gal­bos tei­ki­mo vai­kui, pa­gal­bos tei­ki­mo šei­mai, vi­sų ben­dra­dar­biau­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų tar­pu­sa­vio ko­or­di­na­vi­mas, at­sa­ko­my­bė, pa­rei­ga pra­neš­ti apie smur­tą ir vi­sa ki­ta. Tai šian­dien ti­kiuo­si, kad mes taip pat pa­da­ry­si­me ir tą ki­tą žings­nį, kad bus pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo rim­tam pa­reng­tam pa­ke­tui, t. y. pa­čiam įsta­ty­mui ir ly­di­mie­siems įsta­ty­mų pa­kei­ti­mams.

Ma­nau, kad bus pa­to­giau, jei­gu aš tie­siog pri­sta­ty­siu vis­ką iš kar­to, ir ta­da bus ga­li­ma už­duo­ti klau­si­mus. Es­mi­nis da­ly­kas yra… Aš bu­vau pa­si­ruo­šu­si pa­sa­ky­ti tą vi­są pa­grin­di­mą, ko­dėl mes tu­ri­me tą pa­da­ry­ti, kiek mes tu­ri­me smur­to at­ve­jų ir t. t., bet po to, kai jūs vis dėlto nu­spren­dė­te, kad mums rei­kia gin­ti sa­vo vai­kus, da­bar gal­vo­ju, kad gal jau ne­be­gai­šin­siu jū­sų vi­sų lai­ko, ir ta­da tie­siog trum­pai.

Ko­dėl mums iš tik­rų­jų yra rei­ka­lin­gas da­bar esa­mo Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas ki­tu įsta­ty­mu? Aš ti­kiuo­si, kad mes ben­dru su­ta­ri­mu jį ga­lė­si­me per­va­din­ti: vie­toj „Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo“ – tie­siog „Vai­ko tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mas“, nes jis bus visas. Juo yra sie­kia­ma iš es­mės su­tvar­ky­ti vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įgy­ven­di­ni­mo sis­te­mą. Tas su­tvar­ky­mas ir pa­to­bu­li­ni­mas re­mia­si… Tie­siog aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te ma­tė­te, gal dvie­juo­se pus­la­piuo­se yra iš­var­din­ta, ko­kius Lie­tu­va jau yra pri­ėmu­si įsi­pa­rei­go­ji­mus, pa­tvir­ti­nu­si stra­te­gi­jas, kon­cep­ci­jas, Vy­riau­sy­bės pro­gra­mas ir t. t. Re­a­liai ši­tas įsta­ty­mas ir tas vi­sas jo pa­ren­gi­mas nė­ra grei­tas, sku­bo­tas, nė­ra at­si­tik­ti­nis. Taip, jis, be abe­jo, yra su­si­jęs su vi­sais nu­žu­dy­tais vai­kais, įskai­tant pas­ku­ti­nį mus la­bai su­krė­tu­sį at­ve­jį, bet tai yra la­bai il­go, la­bai nuo­sek­laus dar­bo re­zul­ta­tas.

Ką mes tu­ri­me ši­tuo įsta­ty­mu įtvir­tin­ti, kas ja­me šian­dien jau yra su­dė­ta ir ti­kiuo­si, kad dar bus ga­lu­ti­nai su­tvar­ky­ta svars­tant ko­mi­te­tuo­se? Yra vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įgy­ven­di­ni­mo sis­te­ma, ku­ri su­tei­kia vai­kui rei­ka­lin­gą efek­ty­vią pa­gal­bą, vi­sa­pu­siš­kai rai­dai tin­ka­mą ap­lin­ką, ir kiek­vie­nam vai­kui, kaip sa­va­ran­kiš­kam tei­sės sub­jek­tui, už­tik­ri­na­ma ypa­tin­ga taip pat šei­mos ir vals­ty­bės ap­sau­ga, sie­kia­ma nu­sta­ty­ti vai­ko tei­sių ap­sau­gos už­tik­ri­ni­mo prin­ci­pus, pa­grin­di­nes vai­ko tei­ses ir lais­ves, vai­ko ap­sau­gą nuo ža­lin­gos so­cia­li­nės ap­lin­kos, tai mes jau tur­būt vi­si ir­gi bu­vo­me ap­ta­rę, pa­grin­di­nes vai­ko at­sto­vų pa­gal įsta­ty­mą tei­ses ir pa­rei­gas, vai­ko tei­sių ap­sau­gą už­tik­ri­nan­čių ins­ti­tu­ci­jų veik­los pa­grin­dus, kas taip pat yra la­bai svar­bu. Bus nu­sta­to­ma kon­kre­čiai, kad vai­ko pa­ė­mi­mas tais re­tais at­ve­jais iš šei­mos, kai tai bus ne­iš­ven­gia­ma, pir­miau­sia tu­ri bū­ti grin­džia­mas pre­ven­ci­niu dar­bu su vai­ku ir šei­ma, ir tik­tai jam pa­si­bai­gus svars­to­mas klau­si­mas dėl vai­ko pa­ė­mi­mo tiks­lin­gu­mo, o, nu­spren­dus vai­ką pa­im­ti, tai at­lie­ka­ma tik ga­vus teis­mo lei­di­mą.

Tai ką yra svar­bu ži­no­ti? Vi­sa su­tvar­ky­ta tei­si­nė vai­ko ap­sau­ga, vai­ko tei­sių ap­sau­ga to­li gra­žu nė­ra orien­tuo­ta, kad mes kuo dau­giau pa­im­tu­me vai­kų iš šei­mos. At­virkš­čiai, kad kuo ma­žiau vai­kų rei­kė­tų pa­im­ti iš šei­mų. Gal­būt jūs esa­te kar­tu su dar­bo­tvarke skai­tę tą trum­pą pri­sta­ty­mą, tai aš ne­ma­tau pras­mės jo skai­ty­ti, tie­siog pa­pras­tuo­ju bū­du no­riu pa­sa­ky­ti, kad ši­tas vi­sas dar­bas, ši­tas įsta­ty­mų pa­ke­tas yra skir­tas tam, kad mes tu­rė­tu­me pa­ga­liau aiš­kų su­vo­ki­mą – kas, ka­da, su kuo, per kiek lai­ko, ko­kius dar­bus tu­ri at­lik­ti, ko­kias pa­slau­gas tu­ri su­teik­ti šei­mai, iš tik­rų­jų su­vo­ki­mą, kad šei­ma tu­ri bū­ti įtrau­kia­ma į dar­bą, kad pa­gal­bos pla­no su­da­ry­mas ir jo įgy­ven­di­ni­mas tu­ri bū­ti in­teg­ruo­jant pa­čios šei­mos na­rius.

Įsta­ty­me taip pat nu­ma­ty­tas vi­sų ly­gių vei­ki­mas – nuo na­cio­na­li­nių ins­ti­tu­ci­jų iki ben­d­ruo­me­nių, įskai­tant ir ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų įga­li­ni­mą, vi­sų rū­šių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, nes iš es­mės mes šian­dien tu­ri­me to­kius kaip ir le­go ka­la­dė­lių pa­bi­rus frag­men­tus, tar­si at­ski­ras ins­ti­tu­ci­jas, bet jos tar­pu­sa­vy­je ne­ben­dra­dar­biau­ja. Kas yra la­bai svar­bu, kad ši­ta­me įsta­ty­mų pa­ke­te taip pat yra nu­ma­ty­ta pa­rei­ga fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų pra­neš­ti apie smur­tą prieš vai­ką. Ne­pra­ne­ši­mas, ne­vei­ki­mas, kad bū­tų nu­trauk­tas smur­tas, lai­ko­mas ben­dri­nin­ka­vi­mu. Ir tai yra la­bai svar­bu, kai mes tu­ri­me to­kių at­ve­jų, kaip dar va­kar man skam­bi­no rin­kė­jai ir pa­sa­ko­jo apie mo­kyk­los di­rek­to­rę, ku­ri ži­no apie tai, kad kas­dien vie­nas iš jos mo­ki­nių yra mu­ša­mas dir­žu, ir tuo fak­tu gąs­di­na ki­tus vai­kus, užuot vyk­džiu­si sa­vo pa­rei­gą ir su­stab­džiu­si smur­tą. Kai mes ži­no­me tuos at­ve­jus, tie­siog va ir tas pas­ku­ti­nis, kai kai­my­nai va­lan­dų va­lan­das klau­so­si dau­žo­mo vai­ko klyks­mo ir nie­ko ne­si­i­ma bū­da­mi na­muo­se, mes taip pat tu­ri­me su­pras­ti, kad, ty­liai ste­bė­da­mi smur­tą, mes tam­pa­me ben­dri­nin­kais.

Ši­tas įsta­ty­mas įtvir­ti­na pa­rei­gą pra­neš­ti ir nu­ma­to at­sa­ko­my­bę už tai. Taip pat nu­ma­to kon­kre­čią at­sa­ko­my­bę as­me­nų, ku­rie dir­ba su vai­ku, as­me­nų, ku­rie pa­gal sa­vo pa­rei­gas tu­ri už­tik­rin­ti vai­ko sau­gu­mą, tu­ri gel­bė­ti vai­ko gy­vy­bę, ir ka­da jos ne­iš­gel­bė­ja, mes ne­be­at­si­dur­si­me vėl to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je, kaip sa­ko­ma, – vai­kas šu­li­ny, o nie­kas ne­kal­tas. Iš tik­rų­jų ne, es­mė nė­ra kal­tų­jų ieš­ko­ji­mas, nė­ra ieš­mi­nin­kų ieš­ko­ji­mas, ta­čiau tu­ri­me vi­siš­kai aiš­kiai ži­no­ti, kad at­sa­ko­my­bė už vai­ką tu­ri bū­ti nu­ma­ty­ta kon­kre­čiai. Ir tais at­ve­jais, kai tė­vai dėl kaž­ko­kių prie­žas­čių ne­pa­jė­gia tin­ka­mai įgy­ven­din­ti sa­vo pa­rei­gos už­tik­rin­ti vai­ko sau­gu­mo, ta­da ki­ti as­me­nys kon­kre­čiai at­sa­ko už ši­to vai­ko sau­gu­mą, ir tas yra la­bai svar­bu.

Da­bar apie su­si­ju­sius įsta­ty­mų pa­ke­tus. Klau­si­mas 2b, tai yra įsta­ty­mo pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-355. Na, čia tur­būt ne­rei­kia at­ski­rai pri­sta­ty­ti ir taip aiš­ku, kam jis skir­tas. Ta­da Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­kei­ti­mai, ku­rie yra su­si­ję, kad mes ga­lė­tu­me už­tik­rin­ti vai­ko tei­sių ap­sau­gos sri­tį re­gu­liuo­jan­čių nuo­sta­tų su­de­ri­na­mu­mą su ki­tais tei­sės ak­tais. Be­je, la­bai svar­bu, kad ten taip pat yra nu­ma­to­ma bū­ti­ny­bė už­tik­rin­ti vai­ko tei­sę ben­drau­ti ne tik su ar­ti­mai­siais gi­mi­nai­čiais, bet ir ki­tais, tai yra žmo­nė­mis, su ku­riais vai­kas tu­ri emo­ci­nį ry­šį. Kaip mes ži­no­me, daž­nai, ypač sky­ry­bų at­ve­ju, tik­rai nu­trūks­ta ben­dra­vi­mas su vi­sa tė­čio, o kar­tais ma­mos gi­mi­ne ir tai pa­da­ro di­de­lę ža­lą vai­ko so­cia­li­nei rai­dai. Taip pat yra ki­tų pa­kei­ti­mų, ku­rie yra su­si­ję su glo­bo­ja­mų ir vai­kų, ku­riais rei­kia rū­pin­tis, skai­čiu­mi, šei­my­nos ir šei­mos ins­ti­tu­tų pa­kei­ti­mu tam, kad mes iš tik­rų­jų ga­lė­tu­me pa­ga­liau už­tik­rin­ti, kad dau­giau žmo­nių ga­lė­tų bū­ti… Jau 10 mi­nu­čių?

PIRMININKAS. Čia ne jums, čia jam.

D. ŠAKALIENĖ (LVŽSF). Kad kuo dau­giau žmo­nių iš tik­rų­jų bū­tų pa­jė­gūs su­teik­ti vai­kui gy­ve­ni­mą šei­mo­je tais at­ve­jais, kai yra vis­kas pa­da­ry­ta su bio­lo­gi­ne šei­ma, bet ne­pa­si­se­ka, kad to­kiu at­ve­ju vai­kas aug­tų ne ins­ti­tu­ci­jo­je. Vie­nas iš tų re­tų at­ve­jų, kai aš su­tin­ku su sa­vo ko­lega po­nu R. J. Da­giu – val­di­nin­kiš­kas vai­kų au­gi­ni­mas nė­ra iš­ei­tis. Tai tik­rai yra vi­siš­kai ne­pri­im­ti­na.

To­liau dėl So­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­mo kei­ti­mo, dėl so­cia­li­nių glo­bė­jų ins­ti­tu­to ir Glo­bė­jų cen­tro įtvir­ti­ni­mo. Mes ži­no­me, kad kai ku­rios ši­tos pa­tai­sos, ku­rias pa­ren­gė­me su So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja, įre­gist­ra­vom su ki­tais Sei­mo na­riais, su­tam­pa su tam tik­rais pa­siū­ly­mais, ku­rie bu­vo pa­teik­ti Pre­zi­den­tės ir Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jų pri­sta­ty­ti. Tai vie­na­reikš­miš­kai sa­ko­me, kad jei­gu yra ga­li­my­bė at­ski­rus pa­kei­ti­mus pri­im­ti jau da­bar ir grei­čiau, mes tik­tai už. Mes su­tin­ka­me su to­mis for­mu­luo­tė­mis, net jei­gu yra ne­di­de­lių skir­tu­mų, ku­rios yra pre­zi­den­tū­ros pa­tai­so­se, nes tiks­las yra, kad kuo grei­čiau pra­dė­tų ju­dė­ti re­for­ma. Tai to­kiu at­ve­ju mes pa­lai­ky­si­me bū­tent tuos pa­kei­ti­mus, tuos pa­siū­ly­mus, ku­rie yra pre­zi­den­tū­ros pa­ke­te. Jei­gu jie bus pri­im­ti, tai tie­siog mums bus ma­žiau dar­bo. Tai mes esa­me vi­siš­kai už.

Dar dėl pa­kei­ti­mų dėl Šei­my­nų įsta­ty­mo. Tai, ži­no­ma, vėl­gi šei­my­nų veik­los reg­la­men­ta­vi­mo su­de­ri­ni­mas. Vie­nas iš la­bai svar­bių da­ly­kų yra su­ma­ži­na­mas vai­kų skai­čius šei­mo­se ir šei­my­no­se, nes vie­nas iš to­kių da­ly­kų, ku­ris ir­gi yra su­si­jęs su po­žiū­rio į vai­kus kei­ti­mu, kaip ir vai­kas nė­ra daik­tas, nė­ra bok­so kriau­šė, taip ir vai­kas nė­ra viš­čiu­kas, kad mes tu­ri­me kaž­ko­kias viš­čiu­kų fer­mas tu­rė­ti, kad žmo­nės re­a­liai ga­lė­tų rū­pin­tis vai­kais, tai mums rei­kia tu­rė­ti 12 vai­kų, kad šei­ma ga­lė­tų iš­gy­ven­ti. Ne, iš tik­rų­jų kuo yra ma­žiau vai­kų, tuo dau­giau ga­li­ma in­di­vi­du­a­laus dė­me­sio, mei­lės, rū­pes­čio jiems duo­ti. Mū­sų pa­rei­ga yra už­tik­rin­ti, kad vai­kai ga­lė­tų gy­ven­ti to­kio­se ne­di­de­lė­se šei­mo­se, ku­rioms vis dėl­to už­ten­ka vals­ty­bės pa­ra­mos ir ga­li jais rū­pin­tis. Nes vie­nas iš es­mi­nių dar taip pat, sa­ky­čiau, to­kio men­ta­li­te­to lū­žių, ką mes tu­rėsi­me pri­im­ti, tai, kad jei­gu mes jau tu­rė­jo­me įtvir­ti­nę įsta­ty­muo­se ir da­bar tiks­li­na­me, kad pri­ori­te­tas yra, kad vai­kas aug­tų šei­mo­je, pri­ori­te­tas yra šei­ma, tai ir fi­nan­siš­kai tai tu­ri at­si­spin­dė­ti. Ir fi­nan­siš­kai tu­ri bū­ti vi­siš­kai aiš­ku, kad tiks­las yra ne au­gin­ti vai­ką įstai­go­je, ar­ba vai­kų fer­mo­je, bet ne­di­de­lė­je šei­mo­je, kur jiems tik­rai to dė­me­sio ir rū­pes­čio už­ten­ka.

Na, ir ne­di­de­lis pa­kei­ti­mas Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me, čia toks iš es­mės la­biau tech­ni­nis – pa­keis­ti sa­vi­val­dy­bių vals­ty­bi­nę funk­ci­ją iš vai­kų ir jau­ni­mo tei­sių ap­sau­gos į jau­ni­mo tei­sių ap­sau­gą, nes yra nu­ma­ty­tas šia­me įsta­ty­me kon­kre­tus są­ra­šas vi­sų ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios yra at­sa­kin­gos už vai­ko tei­sių ap­sau­gą. Tur­būt ne­be­tę­siu. Jei­gu jūs dar gy­vi, gal tu­ri­te klau­si­mų.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Pri­sta­tė­te iš kar­to sep­ty­nis pro­jek­tus. Pra­šom.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Aš dėl ve­di­mo tvar­kos. Aš taip ir ne­su­pra­tau, pra­ne­šė­ja pri­sta­tė vi­sus sep­ty­nis. Tai ar mes bal­suo­si­me da­bar už vi­są pa­ke­tą, ar mes vis dėl­to ga­li­me pa­klaus­ti dėl kiek­vie­no at­ski­ro įsta­ty­mo?

D. ŠAKALIENĖ (LVŽSF). Taip, ga­li­te at­ski­rai.

PIRMININKAS. Dis­ku­si­ja bus da­bar…

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Pri­sta­ty­mo at­ski­ro ne­bus? (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Pri­sta­tė vi­są pa­ke­tą nuo­sek­liai, o klau­si­me dėl vi­sų. Už­si­ra­šė klaus­ti 11 Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis už­si­ra­šė R. J. Da­gys. Ruo­šia­si D. Ka­mins­kas.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­ma ko­le­ge, siū­ly­čiau veng­ti to­kių api­brė­ži­mų, kad žmo­nės gy­ve­na vai­kų fer­mo­je ir pa­na­šiai. Tų 3,5 tūkst., ku­rie gy­ve­na vai­kų na­muo­se, ne­rei­kė­tų stig­ma­ti­zuo­ti iš anks­to, ant­ra­rū­šiais pa­da­ry­ti.

Ma­no klau­si­mas yra su­si­jęs su mū­sų su­pra­ti­mu, ką mes no­ri­me pa­da­ry­ti. Jūs sa­vo kal­bo­je daž­nai nu­slys­ta­te – šei­ma ir vai­kas at­ski­rai. Ma­no su­pra­ti­mu, tai yra vien­ti­sa struk­tū­ra ir šei­mos su­ar­dy­mas ir­gi yra tam tik­ras smur­tas prieš kiek­vie­ną vai­ką, taip? Tai yra blo­gis iš prin­ci­po, nes vai­kas tu­ri tei­sę aug­ti pil­no­je šei­mo­je ir mes tu­rė­tu­me steng­tis tą už­tik­rin­ti. Tai da­bar, jū­sų ma­ny­mu, kur ta nu­si­žen­gi­mo ri­ba? Ne­im­ki­te ri­bi­nių at­ve­jų, kai ten yra smur­tas, vai­kas nuo­lat mu­ša­mas, mė­ly­nas vaikš­to ir t. t. Kur ta ri­ba, ku­rią ga­li­ma leis­ti per­ženg­ti ren­kan­tis iš tų dvie­jų blo­gy­bių – su­ar­dy­ti šei­mą ar­ba pa­lik­ti ją ra­my­bė­je? Kur ta ri­ba? Nes mes iš es­mės, jei­gu ar­dom šei­mą, bau­džiam tą vai­ką taip pat.

D. ŠAKALIENĖ (LVŽSF). La­bai ge­ras klau­si­mas, dė­kui. Dėl fer­mų kaip tik ir no­riu pa­sa­ky­ti, kad ne­rei­kia to da­ry­ti, mums ne­rei­kia lai­ky­tis to po­žiū­rio, kad rei­kia vai­kų kaip viš­čiu­kų kuo dau­giau. Ir kaip tik ne tik kad nie­ko ne­sie­kiu stig­ma­ti­zuo­ti, bet ir at­lie­piu į va­kar pas ma­ne at­vy­ku­sios Šei­my­nų aso­cia­ci­jos va­do­vy­bės ir dau­ge­lio na­rių pra­šy­mą, kad kaip tik jie ne­bū­tų lai­ko­mi to­kiais ko­lek­ty­vi­niais au­gin­to­jais, kad jie yra šei­mos ir no­ri tik­rai tu­rė­ti ga­li­my­bę skir­ti kiek­vie­nam vai­kui dau­giau dė­me­sio.

Dėl tos ri­bos. Mes aiš­kiai ir ši­ta­me įsta­ty­me iš­dės­tė­me, kad bet koks smur­tas prieš vai­ką yra drau­džia­mas, įskai­tant fi­zi­nes baus­mes, ta­čiau kon­kre­ti at­sa­ko­my­bė ir po­vei­kio prie­mo­nės bus tai­ko­mos pri­klau­so­mai nuo smur­to pa­da­ry­tos ža­los. Tai ga­li bū­ti bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė, jei­gu kad ir tas vie­nas smū­gis su­lau­žė vai­kui žan­di­kau­lį, tai ga­li bū­ti ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė, tai ga­li bū­ti po­vei­kio prie­mo­nės.

Taip pat yra iš­dė­lio­ti la­bai aiš­kiai grės­mių ly­giai: nu­li­nio, pir­mo ly­gio, an­tro ly­gio ir tre­čio ly­gio grės­mė. Tik­tai tre­čio ly­gio grės­mės at­ve­ju, ka­da iš tik­rų­jų yra ma­to­mas tie­sio­gi­nis pa­vo­jus vai­ko gy­vy­bei ir pa­da­ry­ta rim­ta ža­la vai­ko svei­ka­tai, t. y. kū­no su­ža­lo­ji­mai, ku­rie jau yra me­di­kų įver­tin­ti kaip ke­lian­tys grės­mę, ne­del­siant ša­li­na­mas vai­kas iš šei­mos. Pir­mo ir an­tro ly­gio grės­mė yra, ka­da yra pa­si­kar­to­jan­tys vai­ko su­mu­ši­mai ar­ba yra vai­ko su­mu­ši­mas, ku­ris jam pa­da­rė ža­lą, bet ne­ke­lia grės­mės gy­vy­bei, vis tiek pir­miau­sia yra or­ga­ni­zuo­ja­ma in­ter­ven­ci­ja. Tai yra, ži­no­ma, at­ski­rai ap­klau­sia­mas vai­kas ir tė­vai, bet spren­džia­ma dėl vai­ko pa­ė­mi­mo iš šei­mos, pri­klau­so­mai nuo šei­mos no­ro ir mo­ty­va­ci­jos ben­dra­dar­biau­ti, ir teis­mo lei­di­mas yra pra­šo­mas. Ki­taip ta­riant, jei­gu teis­mo ne­įti­ki­na ar­gu­men­tai, kad vai­kas tu­ri bū­ti pa­im­tas iš šei­mos, tai vai­kas pa­lie­ka­mas šei­mo­je ir tuo­met dir­ba­ma su šei­ma in­ten­sy­viai pri­žiū­rint šei­mą, bet vis tiek vai­ko ne­pa­imant. Tiks­las yra toks.

PIRMININKAS. Ger­bia­ma Sei­mo na­re Do­vi­le Ša­ka­lie­ne, iki tri­jų mi­nu­čių at­sa­ky­ti. Ma­lo­nė­ki­te. La­bai ačiū. Ir at­sa­ky­ki­te į tai, ko klau­sia. Iki vie­nos mi­nu­tės.

Klau­sia Sei­mo na­rys D. Ka­mins­kas. Ruo­šia­si I. Šiau­lie­nė.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Ger­bia­ma Do­vi­le, no­rė­čiau iš­girs­ti jū­sų nuo­mo­nę ne vien tik apie ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, bet ir apie ak­ty­ves­nį ben­druo­me­nių įtrau­ki­mą į vai­ko tei­sių ap­sau­gą. Kaip jau ne kar­tą įsi­ti­kin­ta, abe­jin­gu­mas, vi­suo­me­nės pi­lie­tiš­ku­mo sto­ka ga­li lem­ti vai­kų su­luo­ši­ni­mą ir žū­tį. To­dėl įsta­ty­mu siū­lo­mą nu­sta­ty­ti fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų pa­rei­gą ne­del­siant pra­neš­ti įsta­ty­me nu­ro­dy­toms vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms apie pa­žei­di­mus ver­ti­nu tei­gia­mai, ta­čiau ne­abe­jo­ju, kad tu­ri­mi ben­druo­me­nių žmo­giš­kie­ji re­zer­vai ne­iš­nau­do­ja­mi. Tar­kim, į pen­si­ją iš­ėję mo­ky­to­jai, dar­že­lio auk­lė­to­jai, šiaip ak­ty­vūs, iš­si­la­vi­nę ben­druo­me­nių na­riai ga­lė­tų bū­ti įdar­bi­na­mi tam tik­ro­s te­ri­to­ri­jos vai­ko tei­sių ap­sau­gos ste­bė­to­jais. Te­gul jiems už tą dar­bą bū­na ati­tin­ka­mas at­ly­gi­ni­mas, o fi­nan­sų šal­ti­nį ga­li­ma tik­rai ras­ti per­žiū­rint ben­d­ruo­me­nių pro­jek­tų tiks­li­nio fi­nan­sa­vi­mo kri­te­ri­jus, nes daž­nai, ne pa­slap­tis, ši­tie pi­ni­gai nu­ei­na ben­druo­me­nių pa­si­links­mi­ni­mui, šven­tėms. Ma­nau, ta­da si­tu­a­ci­ja keis­tų­si iš es­mės. O jū­sų nuo­mo­ne?

D. ŠAKALIENĖ (LVŽSF). Iš es­mės taip, ben­druo­me­nės yra tur­būt di­dži­ą­ja da­li­mi ar­čiau­siai esan­čios ir la­bai di­de­le da­li­mi ga­lin­čios veik­ti ša­lia gy­ve­nan­čių žmo­nių, ša­lia gy­ve­nan­čių šei­mų gy­ve­ni­mą.

Dėl ste­bė­to­jų šiek tiek abe­jo­čiau, nes, kaip ir ma­to­me da­bar, yra tik­rai la­bai daug to to­kio ne­ri­mo, kad bus per­ne­lyg ste­bin­čių ir be­si­ki­šan­čių į šei­mų gy­ve­ni­mą. Bet gal­būt tas ben­druo­me­nes tik­rai ga­lė­tu­me įtrauk­ti la­bai pla­čiai ir su pen­si­nin­kais, su mo­ky­to­jais dirb­ti to­kiu bū­du, kad iš tik­rų­jų bū­tų or­ga­ni­zuo­tos sa­vi­pa­gal­bos gru­pės, nes vie­nas iš da­ly­kų, ku­ris mū­sų vi­suo­me­nė­je la­bai ryš­kus, yra krei­pi­mo­si pa­gal­bos stig­ma. Ypač krei­pi­mo­si psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos stig­ma, to­dėl pa­mo­kius ben­druo­me­nės na­rius, kaip at­pa­žin­ti smur­tą ir kaip apie jį kal­bė­ti, ma­nau, yra di­de­lė ti­ki­my­bė, kad da­lis šei­mų at­si­ver­tų bent jau tam pir­mam pa­gal­bos ly­giui, ben­d­ruo­me­ni­niam pa­gal­bos ly­giui, ir su­si­ti­ki­mui tė­vų, se­ne­lių sa­vi­pa­gal­bos gru­pė­se, kur su spe­cia­lis­tu, su so­cia­li­niu dar­buo­to­ju ar psi­cho­lo­gu ga­lė­tų tie­siog ap­tar­ti jiems rū­pi­mus klau­si­mus ir taip pa­tys la­biau ga­lė­tų re­a­guo­ti. Bet, aiš­ku, ben­druo­me­nių įtrau­ki­mas – vie­na­reikš­miš­kai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas M. Bas­tys. O klau­sia I. Šiau­lie­nė. Ruo­šia­si A. Sy­sas.

I. ŠIAULIENĖ (LSDPF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke.

Ger­bia­ma ko­le­ge, sa­ky­ki­te, po dis­ku­si­jų, ku­rio­se da­ly­va­vo frak­ci­jų at­sto­vai ap­mąs­tant esa­mą si­tu­a­ci­ją vai­ko tei­sių gy­ni­mo sri­ty­je, ar jūs te­be­sa­te įsi­ti­ki­nu­si, kad tik cen­tra­li­zuo­ta vai­ko tei­sių ap­sau­gos įgy­ven­di­ni­mo sis­te­ma ga­li iš­gel­bė­ti si­tu­a­ci­ją? Tai bū­tų vie­nas klau­si­mas.

Ir ant­ras. Įsta­ty­me yra įra­šo­mas vai­ko at­ve­jo nag­ri­nė­ji­mas, nors mū­sų Tei­sės de­par­ta­men­tas tu­ri pa­ren­gęs pa­sta­bų dėl pa­čios są­vo­kos var­to­ji­mo. Ir čia skai­tant 38 straips­nį, nors Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba prie mi­nis­te­ri­jos pa­gal pa­tvir­tin­tą tvar­ką įver­tins vai­ko si­tu­a­ci­jos grės­mės ly­gį, vis dėl­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ar­ba kon­kre­čiau – sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­skirs at­ve­jo va­dy­bi­nin­ką. Ma­tyt, ta cen­tra­li­za­ci­ja be to ben­dra­dar­bia­vi­mo vis tiek…

PIRMININKAS (M. BASTYS, LSDPF). Lai­kas!

I. ŠIAULIENĖ (LSDPF). …ne­ga­li ap­si­ei­ti?

D. ŠAKALIENĖ (LVŽSF). Jūs vi­siš­kai tei­si. Ben­dra­dar­bia­vi­mas yra ker­ti­nis da­ly­kas. Iš tik­rų­jų bū­ti­nas.

Dėl cen­tra­li­za­vi­mo. Taip, aš vie­na­reikš­miš­kai ma­nau, kad cen­tra­li­za­ci­ja yra bū­ti­na to­dėl, kad, kaip pa­ro­dė de­cen­tra­li­za­vi­mas ši­tos sis­te­mos, tik­rai kri­to ir pa­slau­gų ko­ky­bė, ir ge­bė­ji­mas, de­ja, dau­ge­ly­je sa­vi­val­dy­bių su­vok­ti, kad yra pri­ori­te­tas skir­ti lė­šų vai­kų klau­si­mams. La­bai daž­nai tu­ri­me to­kių at­ve­jų, ka­da tik­rai yra be­vil­tiš­ka si­tu­a­ci­ja ir bent lai­ki­nai glo­bai rei­kia vai­ką pa­im­ti iš šei­mos ir pa­skir­ti šei­my­ną, šei­mą glo­bė­jų, bet sa­vi­val­dy­bei ne­si­no­ri tam skir­ti pi­ni­gų ir t. t. Nuo to­kių tie­siog pi­ni­gų tau­py­mo klau­si­mų iki es­mi­nių po­žiū­rio klau­si­mų.

Es­mi­nis po­žiū­rio klau­si­mas yra tas, kad jei­gu no­ri­me tu­rė­ti vei­kian­čią sis­te­mą, ku­ri ne­bū­tų, ne­tap­tų kai­my­nų kerš­to įran­kiu, ku­ri ne­tap­tų ko­kios nors sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos iš tik­rų­jų (ži­nom, Lie­tu­va – gi­mi­nių kraš­tas) bū­du su­si­do­ro­ti su ne­pa­tin­kan­čiais žmo­nė­mis, šei­mo­mis ar šei­my­no­mis ir t. t., mes tu­ri­me pa­lik­ti kuo ma­žiau dis­kre­ci­jos, kuo ma­žiau in­ter­pre­ta­ci­jų. Va­di­na­si, tu­ri­me tu­rė­ti vie­ną, uni­fi­kuo­tą, stan­dar­ti­nę prie­mo­nių sis­te­mą tiek įver­ti­ni­mo įran­kių, tiek po­vei­kio prie­mo­nių, tiek vi­sų me­to­dų, ku­rie tu­ri bū­ti tai­ko­mi vie­no­dai na­cio­na­li­niu mas­tu. To­kiu at­ve­ju yra kur kas efek­ty­viau, ka­da yra cen­tra­li­zuo­ta ins­ti­tu­ci­ja, kai vis dėl­to vals­ty­bės yra vie­no­da ši­ta tvar­ka nu­sta­to­ma.

Be to, aš iš tik­rų­jų ir­gi pri­tar­siu tam, kad tu­rė­tų bū­ti ne prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos, bet vis dėl­to vy­riau­sy­bi­niu lyg­me­niu ši­ta tar­ny­ba, nes tik­rai ap­ima skir­tin­gų mi­nis­te­ri­jų dar­bą. Ta­da to­kiu bū­du ką mes ga­lė­si­me už­tik­rin­ti? Tai tą ko­ky­biš­ką in­for­ma­ci­jos pa­sklei­di­mą ir kon­tro­lę. Ko­dėl yra at­ve­jo va­dy­bi­nin­kas at­ski­rai? At­ve­jo va­dy­bi­nin­kas yra sa­vi­val­dy­bės lyg­me­niu, nes tai yra žmo­gus, ku­ris dir­ba ant že­mės tą dar­bą, ku­ris ben­drau­ja su šei­ma. Ne­ga­li žmo­gus… Mes tu­ri­me iš tik­rų­jų dau­ge­ly­je vals­ty­bės sri­čių pro­ble­mą, kai tas pats as­muo ar ins­ti­tu­ci­ja ir vyk­do dar­bą, ir jį kon­tro­liuo­ja. Tai ta­da tie­siog vi­siš­kai ne­įma­no­mas yra ko­ky­biš­kas re­zul­ta­tas. Tai mes tu­ri­me…

PIRMININKAS. Ko­le­ge, pra­šom trum­piau.

D. ŠAKALIENĖ (LVŽSF). Ge­rai, tuoj už­baig­siu pa­aiš­ki­ni­mą. Tie­siog tu­rim tu­rė­ti to­kią si­tu­a­ci­ją, ka­da so­cia­li­nis dar­buo­to­jas at­ve­jo va­dy­bi­nin­kas vyk­do tą prak­ti­nį dar­bą. Vai­ko tei­sių tar­ny­bos te­ri­to­ri­nis vie­ne­tas, pri­klau­san­tis na­cio­na­li­nei ins­ti­tu­ci­jai, pri­žiū­ri ir kon­tro­liuo­ja. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos. Da­bar ruo­šia­si klaus­ti A. Sy­sas. Ki­ta bus ko­le­gė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, daug kal­ba­ma apie cen­tra­li­za­vi­mą, net­gi ro­do­ma, kaip ji bus cen­tra­li­zuo­ta. Apie tai kal­bė­jo mi­nist­ras, apie tai kal­ba de­šimt me­tų Sei­mas, yra net Sei­mo nu­ta­ri­mas dėl to pri­im­tas. Da­bar žiū­riu į ši­tą įsta­ty­mą. Ma­tau VI sky­rių. Ma­tau sep­ty­nis ar še­šis straips­nius, ku­riuose kal­bama apie ins­ti­tu­ci­jas. Tai pa­sa­ky­ki­te, ku­ri įstai­ga yra vy­riau­sia ir jai at­skai­tin­gi vi­si, ir kaip jūs pa­aiš­kin­si­te man 51 straips­nio nuo­sta­tą dėl sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų – da­ly­vau­ja ir ben­dra­dar­biau­ja su Vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­ba? Tai kur tas cen­tra­li­za­vi­mas yra ši­ta­me įsta­ty­me, gal ga­li­te nu­ro­dy­ti ko­kį strai­p­s­nį? Ačiū.

D. ŠAKALIENĖ (LVŽSF). Kal­bant apie cen­tra­li­za­vi­mą, tai vis dėl­to ši­ta­me įsta­ty­me aiš­kiai iš­dės­ty­ta, kad, kal­bėdami apie vai­ko tei­sių ap­sau­gos už­tik­ri­ni­mą, mes tu­rė­si­me ne­be at­ski­rus vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius, esan­čius sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­dė­ty­je, bet tai bus te­rito­ri­niai vie­ne­tai, pa­val­dūs Vai­ko tei­sių ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bai ar­ba… Kaip ži­no­te, tai yra pa­tei­ki­mo sta­di­ja ir mes dar ko­mi­te­tuo­se svars­ty­si­me, ar ne­bū­tų pras­min­ga tu­rė­ti ins­ti­tu­ci­ją, ku­ri bū­tų pa­val­di ne So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai, bet po­vy­riau­sy­bi­nė? (Bal­sas sa­lė­je) Ši­to įsta­ty­me…

PIRMININKAS. Ko­le­gos, pra­šom ne­dis­ku­tuo­ti iš sa­lės.

D. ŠAKALIENĖ (LVŽSF). Trum­pai ta­riant. Da­bar dėl da­ly­va­vi­mo ir ben­dra­dar­bia­vi­mo. Tai pa­ra­šy­ta aiš­kiai, kad sa­vi­val­dy­bės da­ly­vau­ja ir ben­dra­dar­biau­ja, o ne val­do ir ko­or­di­nuo­ja ši­tą sis­te­mą. Ko­kia ins­ti­tu­ci­ja? Ši­ta­me įsta­ty­me, kaip da­bar yra pa­ra­šy­ta, tai yra Vals­ty­bi­nė vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­ba prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos. Ir vi­suo­se straips­niuo­se, ku­rie nu­ma­to funk­ci­jas, tas at­si­spin­di.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia ko­le­gė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė, ruo­šia­si Č. Ol­šev­skis.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDPF). Ger­bia­ma Do­vi­le, no­rė­jau pa­klaus­ti. Pir­miau­sia, pir­mas klau­si­mė­lis toks. Jūs tei­kia­te Ci­vi­li­nio ko­dek­so 28-ių straips­nių pa­kei­ti­mo pro­jek­tą, 11 iš jų yra bū­tent ma­no pro­jek­te Nr. 322, ku­riam jau yra pri­ta­ręs Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Ir ak­cen­tus su­dė­lio­jo­te, ka­da pri­sta­tė­te bū­tent tuos straips­nius, ku­rie ma­no įre­gist­ruo­ti dar 2013 me­tais.

Ar ne­ma­no­te, kad tiks­lin­giau bū­tų bu­vę, ka­dan­gi mes tik­rai sku­ba­me, ir su smur­tu sku­ba­me, ir tei­sin­gai da­ro­me, ma­no straips­niuo­se ir tie ar­ti­mų­jų gi­mi­nių san­ty­kiai bū­tent įtei­si­na­mi yra, ir ne­pri­ežiū­ros at­ve­jai, ir t. t., įre­gist­ruo­ti kaip pa­siū­ly­mą, ne kaip nau­ją pro­jek­tą, ir jau bū­tų buvę ga­li­ma ko­vo mė­ne­sį svars­ty­ti ir pri­im­ti?

Ki­tas klau­si­mas dėl šei­my­nų, aš la­bai… (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ko­le­ge, lai­kas! Ko­le­ge, lai­kas, rei­kia spė­ti per vie­ną mi­nu­tę!

D. ŠAKALIENĖ (LVŽSF). Kal­bant dėl vi­sų pa­siū­ly­mų, jei­gu iš tik­rų­jų yra kon­kre­čių pa­siū­ly­mų, ku­rie šian­dien yra pa­žan­ges­ni ir vi­siš­kai su tuo su­tam­pa, tai, aiš­ku, mes tu­ri­me va­do­vau­tis svei­ku pro­tu ir ko­mi­te­tuo­se ta­da su­dė­lio­ti to­kiu bū­du, kad kuo grei­čiau ga­lė­tu­me pri­im­ti vi­sus kon­kre­čius mo­men­tus, ku­rie yra rei­ka­lin­gi dar­bui su šei­mo­mis. Bet ka­dan­gi mes iš tik­rų­jų tur­būt vi­si pla­nuo­ja­me ne­dels­ti ir ne­vil­kin­ti šių įsta­ty­mų pa­ke­to, iki pa­va­sa­rio se­si­jos ko­mi­te­tuo­se tu­ri­me ap­svars­ty­ti, įver­tin­ti ir nu­spręs­ti, aš ma­nau, kad bet ku­riuo at­ve­ju vi­si kar­tu su įsta­ty­mu ei­nan­tys pa­kei­ti­mai, taip pat Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­kei­ti­mai tu­rė­tų bū­ti pri­im­ti ko­vo mė­ne­sį. Ko­kia for­ma mes su­si­dė­lio­si­me, ar tai bus kaip pa­siū­ly­mai, ar tai bus at­ski­ras, tik­rai aš ne­ma­tau pro­ble­mų su­si­tar­ti.

Dėl šei­my­nų, nors čia jau mik­ro­fo­no ne­be­ga­lė­jo­te… Taip, aš gir­dė­jau jū­sų klau­si­mą. Ži­no­ma, tas ir yra. Mes tu­ri­me at­si­žvelg­ti į šei­my­nų pra­šy­mus ir pa­siū­ly­mus, nes jie ir au­gi­na tuos vai­kus.

PIRMININKAS. To­liau klau­sia Č. Ol­šev­skis, o ruo­šia­si ko­le­gė R. Ta­ma­šu­nie­nė. Pra­šom.

Č. OLŠEVSKI (LLRA-KŠSF). Ačiū. Ačiū, pir­mi­nin­ke. Pui­kiai su­pran­tu, kad vai­ko tei­sių ap­sau­gą reg­la­men­tuo­jan­čius įsta­ty­mus rei­kia to­bu­lin­ti, kad jie yra la­bai svar­būs ir rei­ka­lin­gi, ta­čiau, kal­bant apie Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo 7 straips­nio 22 punk­tą, yra nu­ro­dy­ta – iš Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo iš­brau­kia­ma vai­ko tei­sių ap­sau­ga, po­li­ti­ka, pa­lie­ka­mas tik jau­ni­mas. Jūs kal­bė­jo­te apie vi­sų ins­ti­tu­ci­jų dar­ną, veik­lą, gy­ve­nant vai­ko in­te­re­sais, dir­bant su šei­ma, bet sa­vi­val­dy­bės, se­niū­ni­jos yra bū­tent tie, ku­rie yra ar­čiau­siai šei­mų. Klau­si­mas ger­bia­ma­jai pra­ne­šė­jai. At­si­žvel­gus į tai, kad 2003 me­tais jau bu­vo toks pa­na­šus mo­de­lis, kur bu­vo to­kia cen­t­ra­li­za­ci­ja, klau­si­mas yra tok­sai…

PIRMININKAS. Ko­le­ga, lai­kas!

Č. OLŠEVSKI (LLRA-KŠSF). Ar ne­ma­no­te, kad tas cen­tra­li­za­vi­mas ne­duos nau­dos? Ir ant­ras klau­si­mas. Kas bus su vai­kų glo­bos įstai­go­mis?..

PIRMININKAS. Ko­le­ga, lai­kas! An­trą kar­tą per­spė­ju. Dė­kui.

D. ŠAKALIENĖ (LVŽSF). Dėl sa­vi­val­dos, tai taip ir esa­me su­ta­rę, kad sa­vi­val­da ben­dra­dar­biau­ja, bet vis dėl­to mes tu­rė­jo­me di­de­lę pro­ble­mą, kai vals­ty­bė numatė per daug na­cio­na­li­nių funk­ci­jų sa­vi­val­dai, kur ne­bu­vo ta­da to vie­no ben­dro na­cio­na­li­nio stan­dar­to ir aiš­kaus po­žiū­rio. Tai tu­ri pa­ga­liau bū­ti ir pa­ga­liau tam­pa vals­ty­bės pri­ori­te­tu. Iš es­mės vai­ko tei­sių ap­sau­ga, pa­gal­ba šei­moms, vai­ko tei­sių ap­sau­gos po­li­ti­kos for­ma­vi­mas tai yra na­cio­na­li­nė funk­ci­ja, sa­vi­val­dy­bės da­ly­vau­ja, ben­dra­dar­biau­ja ir be to ne­ga­li bū­ti. Bet vis dėl­to at­sa­ko­my­bę tu­ri pri­si­im­ti vals­ty­bė ir vai­ko tei­sių ap­sau­gos po­li­ti­ką tu­ri for­muo­ti vals­ty­bė.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia ko­le­gė R. Ta­ma­šu­nie­nė, ruo­šia­si R. Že­mai­tai­tis.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ačiū. Aš no­rė­jau pa­klaus­ti, ar, pa­imant vai­kus iš šei­mų, bus lai­ko­ma­si, kaip šiuo me­tu, te­ri­to­ri­nio prin­ci­po? Pa­gal jū­sų mi­nė­tą kon­ven­ci­ją ir Vai­kų ap­sau­gos char­ti­ją ar bus pa­lik­ta vai­ko tei­sė į jo gim­tą­ją kal­bą, į jo kal­bi­nę ap­lin­ką?

An­tra klau­si­mo da­lis su­si­ju­si su de­link­ven­ti­niais vai­kais, ku­rių yra daug pa­ima­ma iš to­kių šei­mų ir ku­rie daž­niau­siai bū­na vy­res­nio am­žiaus. Kaip bus už­tik­ri­na­ma glo­ba to­kiems vai­kams, nes ne­ma­nau, kad pro­fe­sio­na­lūs glo­bė­jai ar­ba šei­mos no­rės pa­im­ti to­kius vai­kus?

Ir dar pra­šau pa­uni­fi­kuo­ti to­kį at­ve­jį, su­si­ju­sį su vai­kų prie­žiū­ra iki 14 me­tų. Pa­vyz­džiui, ma­ma tu­ri du vai­kus, 10 ir 11 me­tų, juos au­gi­na vie­na, dir­ba me­di­ci­nos se­se­le ir tu­ri nak­ti­nius bu­dė­ji­mus.

D. ŠAKALIENĖ (LVŽSF). Iš tik­rų­jų la­bai ge­rą klau­si­mą iš­kė­lė­te. Aš gal nuo to pas­ku­ti­nio pra­dė­siu. Tai es­mė ir yra to­kia, kad vie­na iš pa­tai­sų, ku­rią jau šian­dien pri­ėmė­me, yra, kad vals­ty­bė kar­tu su šei­ma so­li­da­riai tu­ri rū­pin­tis vai­ku, tai reiš­kia, tu­ri pa­dė­ti šei­mai. Šian­dien mes tu­ri­me to­kią si­tu­a­ci­ją, kad iš es­mės yra pa­lik­tos vie­nos šei­mos, ku­rios tu­ri rū­pes­čių dėl rū­pi­ni­mo­si sa­vo vai­kais, bet tik­rai no­ri tą pa­da­ry­ti. To­kiu at­ve­ju tie­siog ši­to į įsta­ty­mą ne­įtrauk­sim, bet mes tu­ri­me tas prak­ti­nes tvar­kas įra­šy­ti ir į įsta­ty­mų įgy­ven­di­na­muo­sius tei­sės ak­tus, ko­kiu bū­du tu­ri bū­ti už­tik­ri­na­mos pa­slau­gos. Štai ta­da, ben­dra­dar­biau­da­ma su sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nių pa­slau­gų tei­kė­jais, ma­ma ga­lė­tų ra­miai iš­ei­ti į sa­vo nak­ti­nį bu­dė­ji­mą ir vai­kai tu­rė­tų prie­žiū­rą. Mes kaip ir tu­ri­me pro­ble­mą ir su so­cia­li­niais asis­ten­tais dėl Ne­įga­lių­jų tei­sių kon­ven­ci­jos įgy­ven­di­ni­mo. Mes iš tik­rų­jų tu­ri­me la­bai daug da­ly­kų pa­da­ry­ti prak­ti­niu lyg­me­niu. Ma­no nu­si­tei­ki­mas yra vie­na­reikš­mis – tu­ri bū­ti su­teik­ta pa­gal­ba šei­moms tin­ka­mai pa­si­rū­pin­ti sa­vo vai­kais.

Da­bar dėl kal­bos. Tai yra vi­sas at­ski­ras 8 straips­nis dėl vai­ko tei­sės in­di­vin­du­a­lu­mo ir jo iš­sau­go­ji­mo. Tai yra ne­at­ski­ria­ma vai­ko ta­pa­ty­bės da­lis ir ji­nai pri­va­lo bū­ti iš­sau­go­ta.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, ar da­bar su­teik­si­me ga­li­my­bę vi­siems pa­klaus­ti, ka­dan­gi lai­kas jau ei­na į pa­bai­gą, ar su­teik­si­me tik ko­le­gai R. Že­mai­tai­čiui ir gal­būt dar N. Pu­tei­kiui? (Bal­sai sa­lė­je) Kaip? (Bal­sai sa­lė­je)

Ge­rai. Tai su­tei­kia­me žo­dį ko­le­gai R. Že­mai­tai­čiui ir bai­gia N. Pu­tei­kis. Pra­šom.

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų ma­ne ste­bi­na jū­sų džiaugs­mas, nes jūs la­bai džiau­gia­tės, kad čia Sei­mas kaž­ką pa­da­rė, nors 26 me­tai yra tas pats re­gu­lia­vi­mas, ta pa­ti at­sa­ko­my­bė, ta pa­ti struk­tū­ra ir vi­sa ki­ta, tik­tai ne­bu­vo vie­no to­kio ma­žo ma­žo ak­cen­to – po­žiū­rio. Ir man šian­dien ki­tas šo­kas – la­bai nu­ste­bi­no tai, kad mes, pra­dė­da­mi Sei­mo ple­na­ri­nį po­sė­dį po­sė­džių sa­lė­je, pa­ger­bė­me mi­ru­sius 22 vai­kus. Bet mes ne­ger­bia­me mi­ru­sių mo­ti­nų, mi­ru­sių vai­kų, už­muš­tų mo­ti­nų, mo­te­rų ir vy­rų. Tai čia yra vie­nas da­ly­kas, kad Sei­mas ap­skri­tai pa­že­mi­na bet ką, ką ga­li, tik sa­vo po­li­ti­niais tiks­lais iš­si­ke­lia. Tai jūs da­ro­te šian­dien ir tai yra la­bai aki­vaiz­du.

Bet, ma­no ko­le­ge, klau­si­mas yra dėl jū­sų įsta­ty­mo pro­jek­to. Aš, kaip tei­si­nin­kas, skai­tau vie­ną to­kią pa­strai­pą, ku­ri la­bai įdo­mi yra: „Že­mi­na žmo­gaus gar­bę ir oru­mą, truk­do jo rai­dai“ ir pa­na­šiai, ir pa­na­šiai. Čia yra prie są­vo­kų, dėl ko bus pa­grin­das at­im­ti vai­ką. Gal jūs tie­siog da­bar ne­ži­no­te, ka­dan­gi jūs la­bai tur­tin­gai gy­ve­na­te ir pa­si­tu­rin­ti esa­te Sei­mo na­rė, o gal ži­note, kad 27 % Lie­tu­vo­je šei­mų vai­kus ren­gia bū­tent iš tų pa­dė­vė­tų dra­bu­žių par­duo­tu­vė­lių ir iš tur­gų?

PIRMININKAS. Ko­le­ga!

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Tai ma­no klau­si­mas yra: ar da­bar ta gy­vy­bė, svei­ka­ta, rai­da, gar­bė ir oru­mas ne­bus pa­grin­das at­im­ti vai­ką ir sa­ky­ti, kad tu, de­ja, vai­ke, neoriai at­ėjai į mo­kyk­lą ar­ba į dar­že­lį?

D. ŠAKALIENĖ (LVŽSF). Aš su­pran­tu, iš tik­rų­jų mo­kau­si tų po­li­ti­nio žai­di­mo tai­syk­lių, kad kar­tais yra da­ro­mi ne klau­si­mai, o ko­men­ta­rai, ku­riais sie­kia­ma už­si­dirb­ti taš­kų. Man la­bai gai­la, kad aš tai gir­džiu.

Taip, no­riu pa­sa­ky­ti, kad per tuos 26 me­tus iš tik­rų­jų ne­bu­vo jo­kio nor­ma­laus dė­me­sio vai­ko tei­sių ap­sau­gos po­li­ti­kai nuo ap­sau­gos nuo smur­to iki so­cia­li­nių pa­slau­gų tei­ki­mo, iki šei­mų gel­bė­ji­mo iš at­skir­ties ir skur­do. Tai yra vie­nas iš tų dar­bų, ku­ris tu­ri bū­ti pa­da­ry­tas, jei­gu no­ri­me, kad ši­ta sis­te­ma veik­tų.

Kal­bant apie ma­no tur­tin­gą gy­ve­ni­mą, tai vie­šo­je de­kla­ra­ci­jo­je ga­li­te ma­ty­ti pa­sko­las. Iš tik­rų­jų tur­būt ne­la­bai lo­giš­ka apie tai kal­bė­ti ir taip, mes sa­vo vai­kui taip pat pir­ko­me kaž­ka­da dra­bu­žė­lius iš to­kių par­duo­tu­vių. Ma­nau, kad iš tik­rų­jų tas ir yra svar­bu, mes rū­pi­no­mės juo. Ir tos šei­mos, ku­rios rū­pi­na­si sa­vo vai­kais ir ne­at­lie­ka… Ne­pri­ežiū­ra nė­ra skur­das, mes tu­ri­me pa­dė­ti šei­moms įveik­ti skur­dą, bet sa­ky­ti, kad šei­ma ne­pri­žiū­ri sa­vo vai­ko to­dėl, kad tu­ri nu­pirk­ti dė­vė­tą dra­bu­žė­lį ir tvar­kin­gai iš­skal­bę juo vai­ką ap­reng­ti, na, tie­siog… Ži­no­te, jūs, kaip tei­si­nin­kas, tu­rė­tu­me bū­ti aukš­čiau to­kių ko­men­ta­rų. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. (Plo­ji­mai) Pra­šom ne­dis­ku­tuo­ti iš sa­lės! Pas­ku­ti­nis, kaip ta­ria­mės, klau­sia ko­le­ga N. Pu­tei­kis. Pra­šom.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Aš no­rė­jau jū­sų pa­klaus­ti dėl so­cia­li­nės rū­py­bos sky­rių, nes čia da­bar sa­lę apė­męs, ma­ny­čiau, ne­pa­grįs­tas en­tu­ziaz­mas po to­kio vien­bal­sio bal­sa­vi­mo, ku­riam aš pri­ta­riu, bet pra­di­nė prie­žas­tis, dėl ko at­si­ran­da smur­tas prieš vai­kus, yra skur­das… (Bal­sai sa­lė­je) Už tai yra at­sa­kin­gi so­cia­li­nės rū­py­bos sky­riai. Mes tu­ri­me la­bai aiš­kų pa­vyz­dį Šiau­liuo­se, Šiau­lių mies­te, kur So­cia­li­nės rū­py­bos sky­riaus ve­dė­ja, gau­da­ma iš vals­ty­bės al­gą, kad pa­dė­tų iš­spręs­ti, iš­ves­ti iš skur­do kon­kre­čią šei­mą, el­gia­si prie­šin­gai. Ma­ža to, Šiau­liuo­se iš­rink­tiems Sei­mo na­riams aiš­ki­na, kad kon­kre­ti šei­ma ga­vo vi­są vals­ty­bės pa­ra­mą, nors iš tik­rų­jų vis­kas yra prie­šin­gai. Yra ser­gan­ti ma­ma su ser­gan­čia ne­pil­na­me­te, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja šiurkš­čiau­siu bū­du iš­me­tė, me­ta iš so­cia­li­nio būs­to. A. But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bė, kai už­kė­lė nuo­mos kai­nas so­cia­li­nių būs­tų…

PIRMININKAS. Ko­le­ga, lai­kas!

N. PUTEIKIS (LVŽSF). …apie tai ra­šė la­bai ge­rą straips­nį A. Anu­šaus­kas.

PIRMININKAS. Ko­le­ga, klaus­ki­te, nes jau lai­kas bai­gė­si.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). …vals­ty­bė skurs­tan­tiems di­di­na nuo­mos kai­nas, o So­cia­li­nės rū­py­bos sky­riu­je…

D. ŠAKALIENĖ (LVŽSF). Mes tur­būt vi­si la­bai ge­rai ži­no­me iš tik­rų­jų, kad tiek, kiek Lie­tu­vo­je yra skurs­tan­čių žmo­nių, kiek Lie­tu­vo­je yra skurs­tan­čių šei­mų, yra vi­siš­kai ne­pa­tei­si­na­ma. Tai, ką jūs da­bar kal­ba­te apie so­cia­li­nės rū­py­bos sky­rius, tą ge­rai iliust­ruo­ja fak­tas, kad su­ge­bė­jo sa­vi­val­dy­bė su­tau­py­ti, su­tau­py­ti 147 mln. eu­rų, skir­tų so­cia­li­nėms reik­mėms. Vie­nas dar iš ar­gu­men­tų, ko­dėl vis dėl­to ne­ga­li­ma pri­skir­ti kai ku­rių funk­ci­jų sa­vi­val­dy­bėms, ko­dėl vis dėl­to kai ku­riuos da­ly­kus tu­ri vals­ty­bė, vals­ty­bė pa­im­ti ant sa­vo pe­čių ir sa­vi­val­dy­bės, kad tu­rės ben­dra­dar­biau­ti. Tai tik­tai aš la­bai ti­kiuo­si, kad ne­rei­kės dėl tam tik­rų da­ly­kų įsta­ty­mais įpa­rei­go­ti, kad vis dėl­to ben­dra­dar­biau­da­mi su Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja mes ga­lė­si­me su­si­tar­ti, kad jei­gu štai yra at­sa­kin­gi už kon­kre­čią šei­mą kon­kre­tūs sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai ir pa­tik­ri­nus šei­mos gy­ve­ni­mo są­ly­gas ma­tyti, kad jie gy­ve­na že­miau skur­do ri­bos ir dėl sa­vi­val­dy­bės kal­tės ne­ga­li už­tik­rin­ti sa­vo vai­kų tin­ka­mos prie­žiū­ros, ati­tin­ka­mai jiems ir bus tai­ko­ma at­sa­ko­my­bė – sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jams.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jai. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, da­bar pa­si­sa­ko­me, kas už, kas prieš dėl vi­so pa­teik­to įsta­ty­mo pro­jek­to. (Bal­sai sa­lė­je) Ka­dan­gi ne­ma­tau pa­si­sa­kan­čių­jų prieš, gal bū­tų ga­li­ma su­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu dėl vi­sų įsta­ty­mų pro­jek­tų, ku­rie bu­vo pa­teik­ti, dėl sep­ty­nių? (Bal­sai sa­lė­je) Už vi­są pa­ke­tą – ga­li­ma taip su­tar­ti ir bal­suo­ti?

D. ŠAKALIENĖ (LVŽSF). Gal ga­li­me?

PIRMININKAS. Pra­šo­me, aš kaip su­pran­tu, už vi­sus įsta­ty­mų pro­jek­tus ga­li­ma vie­nu bal­sa­vi­mu bal­suo­ti. Pra­šo­m, kas už vi­sus sep­ty­nis pa­teik­tus? Jūs jau bai­gė­te, taip. Pra­šo­me bal­suo­ti.

96 bal­sai už ir 1 su­si­lai­kė. Po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mų pro­jek­tams yra pri­tar­ta. Da­bar rei­kė­tų su­tar­ti, ku­rie ko­mi­te­tai svars­tys įsta­ty­mų pro­jek­tus. Dėl Nr. XIIIP-354 įsta­ty­mo pro­jek­to yra siū­lo­mi to­kie ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mi – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas ir Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Ar ga­li­me pri­tar­ti? Pra­šo­m, ko­le­ga, per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, mes li­pa­me ant to pa­ties grėb­lio. Jau mes da­bar tu­rė­jo­me pro­ble­mų, kai dėl ke­tu­rių įsta­ty­mų pa­ski­ria­te pa­grin­di­nį ko­mi­te­tą vie­ną, o dėl ke­tu­rių pa­ski­ria­te ki­tą. Pa­sa­ky­ki­te man, kaip ta­da tiems ko­mi­te­tams dirb­ti, kai jie po­sė­džiau­ja vie­nu me­tu ir tu­ri su­lauk­ti ki­to ko­mi­te­to iš­va­dų? Jei­gu tai yra pa­ke­tas įsta­ty­mų, tai skir­ki­te vie­ną ko­mi­te­tą pa­grin­di­niu, tai ta­da ko­mi­te­tas ga­li nor­ma­liai dirb­ti, nes jei­gu ke­li įsta­ty­mai ati­duo­da­mi ki­tam, aš su­pran­tu, kad Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­sas yra tei­sės… bet tai yra pa­ke­tas. Ar­ba iš­skir­ki­me tuos įsta­ty­mus, kad tai bū­tų at­ski­ri įsta­ty­mai. Na, mes su­si­dū­rė­me jau da­bar, kai mes lau­kė­me vie­ni ki­tų, da­rė­me vi­siš­kai ne­nor­ma­lius po­sė­džius ir to­liau mes da­ro­me. Mū­sų dar­bo­tvarkė. Ir­gi dar pa­na­šūs da­ly­kai įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę, kai nė­ra pa­grin­di­nio iš­va­dų, mes nu­ta­rė­me svars­ty­ti jau po­sė­džių sa­lė­je pa­pil­do­mų ko­mi­te­tų iš­va­das dėl at­ski­rų pro­jek­tų, to­dėl siū­lau skir­ti vie­ną pa­grin­di­nį, o dėl ki­tų te­gul bū­na pa­pil­do­mi. Aš ma­nau, nė vie­nas ko­mi­te­tas ne­ig­no­ruos pa­pil­do­mo ko­mi­te­to nuo­mo­nės. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Taip, dė­ko­ju. Ko­le­ge, pra­šo­m. Ko­le­gė D. Ša­ka­lie­nė.

D. ŠAKALIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju ko­le­gai A. Sy­sui, iš tik­rų­jų pri­ta­riu, kad tik­rai tu­ri bū­ti pa­skir­tas vie­nas pa­grin­di­nis dėl vi­so įsta­ty­mų pa­ke­to ir vie­na­reikš­miš­kai siū­lau, kad tai bū­tų Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Nu jo!

D. ŠAKALIENĖ (LVŽSF). Vai­ko tei­sių klau­si­mai ir yra žmo­gaus tei­sių klau­si­mo da­lis.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Kuo čia…

D. ŠAKALIENĖ (LVŽSF). Mū­sų par­la­men­tas ski­ria­si nuo vi­sų ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­la­men­tų, kai mes vai­ko tei­sių klau­si­mus, mo­te­rų tei­sių ir taip to­liau kaž­ko­dėl svars­to­me per so­cia­li­nių pa­slau­gų priz­mę. So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­tas pa­teiks sa­vo pa­pil­do­mą nuo­mo­nę, ku­ri bus la­bai svar­bi, bet Vai­ko tei­sių įsta­ty­mas tu­ri ei­ti Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­te.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju ko­le­gei. (Bal­sai sa­lė­je) Yra du pa­siū­ly­mai. Vie­nas… At­si­pra­šau, pra­šo­m per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Ku­ris pir­mas? Pra­šo­m, R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, vi­sa pa­gar­ba Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tui. Vai­ko tei­sių vi­sa ap­sau­gos sis­te­ma, vi­sa sis­te­ma, pa­brė­žiu, yra So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos ir šio ko­mi­te­to prie­žiū­ros sis­te­ma, tai yra daug da­ly­kų, ir so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, ir jų at­ly­gi­ni­mai, ir vi­sos tar­ny­bos, ir taip to­liau, ku­rios yra su­si­ju­sios su vien­ti­sa sis­te­ma. Ma­nau, tai yra pa­grin­di­nė funk­ci­ja, vi­są lai­ką bu­vo So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to ir, kaip ro­do ir va tie svars­ty­mo at­ve­jai, kaip tik ši­ta­me ko­mi­te­te grei­čiau ran­da­mas su­ta­ri­mas, o Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas ne­įsi­gi­li­na į tuos da­ly­kus taip. Juo la­biau kad čia šiuo at­ve­ju Tei­sės ko­mi­te­tas tu­ri dar di­des­nę ga­lią, šiuo at­ve­ju tu­rė­tų di­des­nių pre­ten­zi­jų į ši­tą įsta­ty­mą, re­mdamasis mū­sų Sta­tu­tu. To­dėl siū­lau So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­tą da­ry­ti pa­grin­di­niu, kaip jis bu­vo ir anks­čiau ir ko­dėl at­si­ra­do ši­tas kom­pro­mi­si­nis spren­di­mas grį­žus iš Vy­riau­sy­bės. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Dė­ko­ju ko­le­gai. Iš tie­sų ki­tų no­riu klaus­ti, ar jūs dar tu­ri­te pa­pil­do­mų ko­kių siū­ly­mų ir dėl ki­tų ko­mi­te­tų, ar ga­li­me ap­si­ri­bo­ti šiais dviem ko­mi­te­tais, ku­rie bu­vo įvar­din­ti? Jei­gu šiais dviem ko­mi­te­tais, tai aš tie­siog siū­lau al­ter­na­ty­vų bal­sa­vi­mą ir to­kiu bū­du ap­si­sprę­si­me, ku­ris ko­mi­te­tas bus pa­grin­di­nis. Pra­šo­m, P. Gra­žu­lis dar no­ri.

P. GRAŽULIS (TTF). Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, vie­ną sa­ki­nį. Iš tik­rų­jų ir mū­sų frak­ci­ja Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te net ne­tu­ri at­sto­vų, So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­te yra, mes taip pat no­ri­me įsi­gi­lin­ti į šią nag­ri­nė­ji­mo ei­gą, to­dėl pra­šy­tu­me, kaip ir ger­bia­ma­sis A. Sy­sas pra­šo, kad bū­tų pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas vis dėlto So­cia­li­nių rei­ka­lų.

PIRMININKAS. Ačiū. Jau kar­to­ja­me. Iš tie­sų pra­šau nu­trauk­ti tuo klau­si­mu siū­ly­mus ir pra­šau bal­suo­ti al­ter­na­ty­viai. Kas už So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tą, bal­suo­ja už, kas bal­suo­ja už Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tą, bal­suo­ja prieš. Pra­šo­me. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Nu­trau­kiam bal­sa­vi­mą, ka­dan­gi gir­džiu dis­ku­si­jas. Dėl ko­mi­te­to, ku­ris bus pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas. Jei­gu bal­suo­ja­te už, tai bus pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, jei­gu bal­suo­si­te prieš, tai bus pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Pra­šo­m dar kar­tą bal­suo­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

Ačiū. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – 58 bal­sai – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, 37 bal­sus su­rin­ko Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Tai pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas yra So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, o ki­ti ko­mi­te­tai ga­li bū­ti pa­pil­do­mi. Tai yra Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas bei Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Su­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Su­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Da­bar pro­jek­tas Nr. XIIIP-355. No­rė­čiau iš­var­din­ti pa­pil­do­mus. Pa­grin­di­nis bus So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mi – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ir Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Man at­ro­do, kad ga­li­ma su­tar­ti dėl vi­so pa­ke­to. Su­ta­ria­me dėl vi­so pa­ke­to, kad pa­grin­di­nis yra So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, o iš­var­din­ti ko­mi­te­tai yra pa­pil­do­mi. Svar­s­ty­si­me pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ačiū.

 

15.21 val.

Dar­bo ko­dek­so pa­tvir­ti­ni­mo, įsi­ga­lio­ji­mo ir įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2603 1 straips­niu pa­tvir­tin­to Lie­tu­vos Res­pub­li­kos dar­bo ko­dek­so 133 ir 134 straips­nių pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-290(2), Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo Nr. I-621 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-291(2), Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-110 5, 20, 22, 23 ir 24 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-292(2), So­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­mo Nr. X-493 2, 9, 13, 18, 19, 34 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 191 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-293(2) (svars­ty­mas)

 

To­liau svars­to­me 2-3a klau­si­mą – pro­jek­tą Nr. XIIIP-290. Pra­ne­šė­jai: A. Sy­sas – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas bei J. Sa­ba­taus­kas – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Pra­šom. A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš gal po­rą žo­džių ap­skri­tai, ką mes čia da­bar da­ro­me. No­riu pri­min­ti, kad mes tu­ri­me Sta­tu­tą ir Sta­tu­to 150 straip­s­ny­je aiš­kiai su­ra­šy­ta, kaip el­gia­mės, kai svars­to­me įsta­ty­mus.

Pa­grin­di­nis įsta­ty­mas yra Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­sas ir Ci­vi­li­nis ko­dek­sas. Vi­si ši­tie, dėl ku­rių da­bar ma­ne iš­kvie­tė į tri­bū­ną, yra ly­di­mie­ji, pa­pil­do­mi. Da­bar pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas pa­da­ro per­trau­ką, nes dar no­ri klau­sy­mus da­ry­ti, o mes iš­ima­me iš kon­teks­to ke­lis įsta­ty­mus, ku­riuo­se yra nuo­sta­tos, apie ku­rias dis­ku­tuos Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, ir mes pra­de­da­me svars­ty­ti.

Mes da­ro­me blo­gą pre­ce­den­tą, ap­skri­tai blo­gą pre­ce­den­tą mū­sų da­bar­ti­nia­me Sei­me, kad ant tos ban­gos, ne­svar­bu, nu­si­žen­gia­me sa­vo duo­tai kon­sti­tu­ci­nei prie­sai­kai, kad mes lai­ky­si­mės Kon­sti­tu­ci­jos ir įsta­ty­mų. Ir ką mes čia lai­mė­si­me? Įsta­ty­mas įsi­ga­lio­ja 2018 m. sau­sio 1 d. Nuo to, kad mes šian­dien ap­svars­ty­si­me, nie­ko ne­pa­si­keis. Ko­dėl mes ver­čia­mės per gal­vą, užuot dir­bę nor­ma­liai? Tai vie­nas da­ly­kas.

Ir ma­nau, kad ap­skri­tai šie trys įsta­ty­mai ne­tu­rė­tų bū­ti svars­to­mi, kol ne­ap­svars­ty­ti pa­grin­di­niai du įsta­ty­mai. La­bai gai­la, kad Se­niū­nų su­ei­go­je ši­tas klau­si­mas ne­bu­vo svars­to­mas, nes vėl­gi per­skai­tė­me Sta­tu­tą la­bai keis­tai – jei­gu įra­šė­me į dar­bo­tvarkę, tai bū­ti­nai tu­ri­me svars­ty­ti. Bet jei­gu pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas ne­ap­svars­tė, tai ką mes ga­li­me svars­ty­ti? Taip, ši­tuos ly­di­muo­sius mes ap­svars­tė­me, mes net­gi ap­svars­tė­me avan­su Vy­riau­sy­bės iš­va­dą, ku­rios ne­ma­tė­me. Čia ir­gi non­sen­sas toks mū­sų įsta­ty­mų lei­dy­bos. Aš ma­nau, mes pra­de­da­me nuo blo­gų pa­vyz­džių. Ir no­riu pa­sa­ky­ti, mes jau pa­da­rė­me vie­ną bly­ną, la­bai stip­riai pri­de­gu­sį, dar­bo ap­mo­kė­ji­mo…

PIRMININKAS. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, pra­šom į te­mą.

A. SYSAS (LSDPF). Aš pir­miau­sia no­riu pa­sa­ky­ti, už ką mes bal­suo­si­me. Ma­nau, kad Sei­mo na­riai tu­ri ži­no­ti, ko­kio­je mes čia ne­vi­siš­kai sta­tu­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je esa­me ir ką mes da­ry­si­me. Aš siū­lau da­ry­ti per­trau­ką, kol nė­ra pa­grin­di­nių įsta­ty­mų, ir ne­svars­ty­ti.

PIRMININKAS. Jūs, kaip ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, tu­ri­te vi­są tei­sę siū­ly­ti per­trau­ką iki ki­to po­sė­džio.

A. SYSAS (LSDPF). Aš tai ir siū­lau, nes pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas ne­svars­tė dvie­jų pa­grin­di­nių įsta­ty­mų.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­ga R. Že­mai­tai­tis no­ri pa­sta­bą.

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ačiū dar sy­kį. Se­niū­nų su­ei­go­je kas bu­vo, aš tą pa­tį ir sa­kiau, tik mes tu­ri­me bė­dą, kad val­dy­bos bu­vo su­da­ry­ta, ir iš tik­rų­jų pa­gal Sta­tu­tą, ką val­dy­ba su­da­ro, ne­la­bai ga­li­ma. Al­gi, ma­no žo­džiai, ką tu kal­bė­jai, aš ly­giai tą pa­tį pa­sa­kiau, kad mes da­ro­me vi­siš­kai ab­sur­diš­ką da­ly­ką, ka­da svars­to­me, ban­do­me pa­tei­ki­mą svars­ty­ti, ka­da nė­ra iš­nag­ri­nė­ti ki­ti. Aš tik­rai pri­tar­čiau, ką siū­lo ko­le­ga, per­trau­kai. Ma­no to­kia pa­ti min­tis bu­vo ir Se­niū­nų su­ei­go­je, kad stab­dy­tu­me ši­tą cha­o­są ir ga­lų ga­le, kol nė­ra svars­to­ma, ki­tų ne­nag­ri­nė­tu­me. Tai čia bū­tų pats ide­a­liau­sias da­ly­kas. Mie­lie­ji ma­no, mes vėl už­lip­si­me ant grėb­lio, kaip už­li­po­me prieš tris sa­vai­tes. Ana­lo­giš­ką si­tu­a­ci­ją tu­rė­si­me. Jei­gu no­ri­te dar pen­kių ne­ei­li­nių se­si­jų, ga­li­me da­ry­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju ger­bia­ma­jam ko­le­gai. Pra­šom, ko­le­gė M. Na­vic­kie­nė.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš tu­riu ki­tą nuo­mo­nę ne­gu So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas A. Sy­sas. Aš ma­nau, kad ši­tie įsta­ty­mų pro­jek­tai, ši­tas pa­ke­tas, ku­ris bu­vo pa­teik­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės, yra jau ki­to­s sta­di­jos, svars­ty­mo sta­di­jos. Va­di­na­si, ko­mi­te­tuo­se da­lys įsta­ty­mo pro­jek­tų… Jau yra iš­va­dos dėl tų, ką mes šian­dien ma­to­me dar­bo­tvarkėje. To­dėl la­bai pra­šau Sei­mo na­rių ne­stab­dy­ti ge­rų Pre­zi­den­tės ini­cia­ty­vų, nes yra dar­bai, ku­rie tu­ri ei­ti į prie­kį ir ju­dė­ti į prie­kį. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju ger­bia­ma­jai ko­le­gei. Pra­šom, ko­le­ga M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju pir­mi­nin­kui. Tik no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad iš tie­sų yra la­bai rim­tų pa­tai­sų, ku­rios reng­tos pro­fe­sio­na­lų ne vie­nus me­tus, svars­ty­tos ko­mi­te­tuo­se. Ir mes vėl sa­vo spren­di­mus stab­do­me, kai­šio­ja­me pa­ga­lius į ra­tus. Tik­rai kvie­čiu to ne­da­ry­ti. Vie­ną kar­tą skau­džiai pa­si­mo­kė­me, tą da­ry­da­mi prieš ke­lis mė­ne­sius. La­bai kvie­čiu ne­už­lip­ti dar kar­tą ant ši­to grėb­lio ir po to vėl gai­lė­tis. Kvie­čiu pra­dė­ti svars­ty­mą. Ga­lė­si­me pa­da­ry­ti pri­ėmi­mą kar­tu su ki­tais įsta­ty­mais, bet ne­stab­dy­ki­me da­bar šio pro­ce­so.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, ko­le­ga. Iš tie­sų jau kar­to­ja­mės ir gal… Pra­šom, dar kar­tą R. Že­mai­tai­tis, ir bai­gia­me šiuo klau­si­mu dis­ku­si­jas per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Nau­do­da­ma­sis pro­ga frak­ci­jos var­du pra­šau per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio, iki pa­va­sa­rio, va­sa­ros se­si­jos.

PIRMININKAS. Ko­le­ga A. Ku­bi­lius. Pra­šom. Jūs pas­ku­ti­nis.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ši­tie įsta­ty­mai iš tik­rų­jų yra svars­to­mi jau at­ski­rai. Ir dėl dau­ge­lio įsta­ty­mų yra gau­tos vi­sos ko­mi­te­tų iš­va­dos. Yra du ar trys įsta­ty­mai, dėl ku­rių nė­ra gau­ta iš­va­dų. Aš dėl tų, dėl ku­rių gau­tos vi­sos iš­va­dos, siū­lau pa­da­ry­ti pu­sės va­lan­dos per­trau­ką, kad so­cial­de­mok­ra­tai nu­si­ra­min­tų, ir po to mes ga­lė­tu­me tuos įsta­ty­mus svars­ty­ti. O dėl li­ku­sių, dėl ku­rių nė­ra ko­mi­te­tų iš­va­dų, tai sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad jie to­liau ne­svars­to­mi ir da­ro­ma, kaip ir siū­lė R. Že­mai­tai­tis, per­trau­ka iki pa­va­sa­rio se­si­jos. Da­bar siū­lau pa­da­ry­ti pu­sės va­lan­dos per­trau­ką dėl tų įsta­ty­mų pro­jek­tų, dėl ku­rių yra gau­tos vi­sos ko­mi­te­tų iš­va­dos.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis ko­le­ga. Ka­dan­gi pir­mas siū­ly­mas bu­vo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko A. Sy­so, kaip ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko, jis siū­lė dėl vi­sų įsta­ty­mų pro­jek­tų da­ry­ti per­trau­ką iki ki­to po­sė­džio. (Triukš­mas sa­lė­je) Pra­šom. Dar kar­tą A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas ne­tu­ri tei­sės siū­ly­ti to­kių per­trau­kų. Tai ga­li da­ry­ti frak­ci­ja. Pra­šau frak­ci­jos se­niū­ną at­si­sto­ti ir pa­sa­ky­ti, kad so­cial­de­mok­ra­tai no­ri, kad ši­tų įsta­ty­mų da­bar nesvars­tytume.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis ko­le­ga. Iš tie­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas tu­ri to­kią tei­sę, pa­grin­di­nio ko­mi­te­to rei­ka­la­vi­mu. Šiuo at­ve­ju pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, tu­rė­čiau at­si­klaus­ti A. Sy­so, ar to­kį rei­ka­la­vi­mą yra iš­sa­kęs? Pra­šom. Jei­gu jūs at­si­im­si­te, ta­da mes bal­suo­si­me dėl R. Že­mai­tai­čio pa­siū­ly­mo. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, aš tik iš­kė­liau pro­ble­mą, kad mes su­pras­tu­me, kur mes da­ly­vau­ja­me. To­dėl aš at­si­i­mu sa­vo pa­siū­ly­mą. Yra frak­ci­jos siū­ly­mas, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos, ir bal­suo­ki­me.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui. Frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ var­du pa­pra­šy­ta per­trau­kos dėl vi­sų įsta­ty­mų pro­jek­tų.

Pra­šo­me bal­suo­ti. Kas už tai, kad bū­tų pa­da­ry­ta svars­ty­mo per­trau­ka dėl ši­tų ke­tu­rių iš­var­din­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų iki ki­to po­sė­džio? Pra­šom bal­suo­­ti.

Dė­ko­ju, ger­bia­mie­ji ko­le­gos. Už bal­sa­vo 34, prieš – 30, su­si­lai­kė 30. Tai­gi per­trau­kai yra pri­tar­ta iki ki­to po­sė­džio. (Bal­sai sa­lė­je)

Ka­dan­gi opo­zi­ci­nė frak­ci­ja pra­šė, už­ten­ka vie­no penk­ta­da­lio bal­sų. To­liau. Pra­šom. Kas? Re­pli­kų dėl bal­sa­vi­mo yra? Pra­šom, ko­le­ge.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Aš tik no­rė­jau pa­sa­ky­ti, kad įsta­ty­mo pro­jek­to tei­kė­jai dėl Vai­ko tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mo, t. y. D. Ša­ka­lie­nė ir aš, taip pat ją pa­lai­ky­da­ma, pa­kar­to­ju, kad Vai­ko tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­ke­tas, ku­rį mes pa­tei­kė­me, mes sa­kė­me, kad ga­li ei­ti iš pas­kos Pre­zi­den­tės pa­teik­tų pa­tai­sų ir pri­si­tai­ky­ti prie jos siū­ly­tų for­mu­luo­čių. O Sei­mas da­bar pa­si­rin­ko to­kį ke­lią, kad mes vėl dar vie­ną kar­tą stab­do­me pro­ce­są tam, kad ga­lė­tu­me už­temp­ti lai­ko. Ir tą pro­ce­są ver­ti­nu la­bai nei­gia­mai.

PIRMININKAS. Ačiū už jū­sų nuo­mo­nę. Taip, pra­šom dar, ko­le­ga M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Iš tik­rų­jų ka­dan­gi esu vie­nas iš tų pa­tai­sų tei­kė­jų, ma­no pa­tai­sos bu­vo su­gru­puo­tos kar­tu su Pre­zi­den­tės pa­tai­so­mis, ir čia da­bar bu­vo bal­suo­ta vis dėl­to jas ati­dė­ti, tai aš tik­rai su ap­gai­les­ta­vi­mu žiū­riu į val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą ir klau­siu, na, ger­bia­mie­ji, kur jū­sų ly­de­rys­tė? Kur jū­sų spren­di­mai? Ko jūs čia no­ri­te pa­siek­ti, ką jūs no­ri­te pa­da­ry­ti? Nes la­bai aki­vaiz­du, kad jūs nie­ko ne­no­ri­te pri­im­ti, jo­kių spren­di­mų, jo­kių po­ky­čių ir jūs tie­siog no­ri­te da­ry­ti per­trau­kas. Daug die­nų mes da­ro­me ne­ei­li­nes Sei­mo po­sė­džių se­si­jas ir pa­na­šu, kad ir vėl dar vie­ną reiks da­ry­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me ger­bia­ma­jam ko­le­gai už jo nuo­mo­nę. Ka­dan­gi pra­ėjo jau trys va­lan­dos dėl… (Bal­sai sa­lė­je) Taip, at­si­pra­šau. Pra­šom. Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja R. Baš­kie­nė. Pra­šom.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ačiū. Ne­ga­liu ne­su­re­a­guo­ti į jau­no­jo ko­le­gos pa­stabas. Val­dan­čio­ji dau­gu­ma. Tai iš tik­rų­jų rei­kia pa­si­žiū­rė­ti bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus, vie­nas da­ly­kas.

Ant­ras da­ly­kas. Rei­kia at­si­min­ti Sta­tu­to nuo­sta­tas, kiek už­ten­ka bal­sų, kad bū­tų pa­da­ry­ta per­trau­ka, jei­gu to pra­šo opo­zi­ci­nė frak­ci­ja. Tie­siog tei­sin­gu­mo dė­lei.

 

15.32 val.

Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 186, 280 ir 283 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-330(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, bu­vo pri­sta­ty­tas 1-3 klau­si­mas – pro­jektas Nr. XIIIP-330 (ne­įžiū­riu, taip?) dėl Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so. Tri­jų va­lan­dų per­trau­ka jau pra­ėjo. Pra­šom, kas ga­li­te pri­sta­ty­ti? Pa­grin­di­nio ko­mi­te­to, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to, pir­mi­nin­kas J. Sa­ba­taus­kas. Pra­šom jus, pra­šom jus į tri­bū­ną.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Svei­ki­nu su pir­mu po­sė­džiu, ku­riam jūs pir­mi­nin­kau­ja­te. Ma­ny­čiau, tik­rai ge­rai se­ka­si.

Ger­bia­mi ko­le­gos, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas per­trau­kos me­tu svars­tė Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 186, 280 ir 283 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Kaip ma­tė­te, ko­mi­te­to na­riai grį­žo į ple­na­ri­nį po­sė­dį pa­vė­la­vę, mums ne­pa­ka­ko tų 40 mi­nu­čių, tiks­liau, 35 mi­nu­čių, nes re­a­liai pra­si­dė­jo tru­pu­tį vė­liau – nuo ši­tos sa­lės iki ki­tos rei­kia nu­ei­ti.

Ko­mi­te­tas at­si­žvel­gė į dau­ge­lį Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, ati­tin­ka­mai to­bu­li­no pro­jek­to tiek 1, tiek 2, tiek 3, net­gi 4 straips­nius. Ir taip pat ko­mi­te­tas pri­ėmė to­kį spren­di­mą: ko­mi­te­tas pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam pro­jek­tui ir ko­mi­te­tas ma­no, kad per bau­džia­mąjį pro­ce­są tu­ri bū­ti vie­no­dai ap­klau­sia­mi vi­si ne­pil­na­me­čiai, ne tik nu­ken­tė­ję ir liu­dy­to­jai, bet ir įta­ria­mie­ji, kal­ti­na­mie­ji, nes jie vi­si yra vai­kai. To­dėl at­ei­ty­je rei­kia tai­sy­ti Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 188 straips­nio 5 da­lį, 272 straips­nio 4 da­lį, o gal dar ir ki­tus Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so straip­s­nius, nes dėl ypa­tin­gos sku­bos ko­mi­te­tas ne­tu­rė­jo ga­li­my­bių šiuo me­tu įver­tin­ti vi­sų ne­su­de­rin­tų Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so straips­nių. Už to­kį spren­di­mą bal­sa­vo sep­ty­ni ko­mi­te­to na­riai. Va­di­na­si, iš es­mės žiū­rint sis­te­miš­kai, mes tu­rė­tu­me pa­tai­sy­ti ma­žiau­siai dar du strai­ps­nius, tai dėl įta­ria­mų­jų ir kal­ti­na­mų­jų ne­pil­na­me­čių, ar­ba vai­kų, ap­klau­sos ypa­tu­mų, ku­rie šian­dien nu­ma­to jau ki­to­kį re­gu­lia­vi­mą, ne­gu bū­tų Pre­zi­den­tės pa­teik­ta­me pro­jek­te. Tai tiek. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui. Ka­dan­gi dis­ku­si­joje nė­ra už­si­ra­šiu­sių­jų, kas už tai, kad bū­tų įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta po svars­ty­mo? Pra­šom bal­suo­ti.

Ačiū ger­bia­miems ko­le­goms. Už­si­re­gist­ra­vo 98, bal­sa­vo 98: už – 98, prieš ir su­si­lai­kiusių­jų nė­ra. Pra­šom Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką J. Sa­ba­taus­ką prie šo­ni­nio mi­kro­fo­no.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, kad ir kaip ­bū­tų gai­la, ta­čiau ma­tau… Iš to, ko­kį ko­mi­te­tas spren­di­mą pri­ėmė ir pa­tei­kė jums, ma­to­me, dar rei­kia tai­sy­ti ma­žiau­siai du straips­nius. Aš ma­nau, kad pri­ėmi­mo šian­dien mes tik­rai da­ry­ti ne­ga­li­me. Ką reiš­kia pa­tai­sy­si­me vė­liau? Šian­dien pri­ima­me, o po­ryt re­gist­ruo­ja­me ki­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą? Tai kur čia da­bar po­zi­ty­vi tei­sė­kū­ra? Tai mes imi­tuo­jam ta­da dar­bą, pa­pil­do­mai re­gist­ruo­ja­me po de­šimt pro­jek­tų tam pa­čiam klau­si­mui spręs­ti, užuot sės­tu­me ir iš kar­to pa­da­ry­tu­me. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tu­ri­me ap­si­spręs­ti čia, Sei­me, ar bal­suo­ja­me už ypa­tin­gą sku­bą ir pri­ima­me įsta­ty­mą, ar tę­sia­me pri­ėmi­mo pro­ce­dū­rą, ar stab­do­me? Tai kas? Bus al­ter­na­ty­vus bal­sa­vi­mas. Kas už tai, kad tęs­tu­me pri­ėmi­mo pro­ce­dū­rą, bal­suo­ja už, kas prieš pri­ėmi­mo pro­ce­dū­ros tę­si­mą, bal­suo­ja prieš. Pra­šom bal­suo­ti.

Ačiū. Už­si­re­gist­ra­vo 98, bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai. Už tai, kad tęs­tu­me pri­ėmi­mo pro­ce­dū­rą, bal­sa­vo 43, prieš – 39. Pri­ėmi­mo pro­ce­dū­rą tę­si­me. Pra­šom prie šo­ni­nio mik­ro­fo­no. Ko­le­ga A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Su­pran­tu, kad Sei­mas ga­li da­ry­ti ką no­ri, spren­di­mai yra to­kie, to­dėl frak­ci­jos var­du aš krei­piuo­si į Eti­kos ko­mi­si­ją, kad vie­ną kar­tą at­sa­ky­tų į klau­si­mą. Jei­gu pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas ne­ap­svars­tė įsta­ty­mo ir aki­vaiz­džiai tei­si­nin­kai ma­to, kad rei­kia tai­sy­ti straips­nius, o mes kaip bul­do­ze­riu va­žiuo­ja­me to­liau, ar tai ne­pri­eš­ta­rau­ja mū­sų Sta­tu­tui? To­dėl frak­ci­jos pra­šy­mas Eti­kos ko­mi­si­jai.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų pra­šy­mas yra už­fik­suo­tas. Ko­le­ga P. Gra­žu­lis. Pra­šom.

P. GRAŽULIS (TTF). Mes, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­ja, pra­šo­me per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio ir per tą lai­ką tik­rai ap­svars­tys vi­sus įsta­ty­mus vi­si pa­grin­di­niai ko­mi­te­tai ir pa­teiks iš­va­dą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me ko­le­gai P. Gra­žu­liui. Pra­šy­mas yra tei­sė­tas. Pra­šo­m bal­suo­ti dėl per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio dėl šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mo. (Bal­sai sa­lė­je) Dė­ko­ju ko­le­goms.

Už­si­re­gist­ra­vo 99, bal­sa­vo 95: už bals­vo 44 (už per­trau­ką), prieš – 33, su­si­lai­kė 18. Per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio. Dė­ko­ja­me.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – ko­le­ga J. Sa­ba­taus­kas. Pra­šom.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Mie­li ko­le­gos, įsi­ga­lio­ji­mas yra nu­ma­ty­tas 2018 m. sau­sio 1 d. Kas pa­si­keis, jei­gu ko­vo 10 mes pri­im­si­me ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą? Pa­si­keis la­bai daug. Mes pri­im­si­me ko­ky­biš­ką įsta­ty­mo pro­jek­tą, o ne pu­siau lup­tą, pu­siau skus­tą. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl paukš­čiu­ko da­rom. Mes su­si­rin­ko­me, kad už­si­dė­tu­me paukš­čiu­ką – va, va pa­da­rėm, ir ga­lė­si­me gir­tis vi­suo­se so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se. (Bal­sai sa­lė­je)

 

15.42 val.

Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mo Nr. XI-1425 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-331 (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už nuo­mo­nę ger­bia­mam ko­le­gai. To­liau tę­sia­me po­sė­dį. Įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-331. Pra­ne­šė­jas – ko­le­ga M. Ma­jaus­kas. Ir V. Gai­lius… Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tai dar vie­nas įsta­ty­mo pro­jek­tas ben­dro pa­ke­to sie­kiant už­tik­rin­ti sau­gią vai­kys­tę. Po dis­ku­si­jų Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jo­je iš­gir­do­me po­li­ci­jos nuo­gąs­ta­vi­mus, jog dau­ge­lis smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je iki­teis­mi­nio ty­ri­mo at­ve­jų yra nu­trau­kia­mi, ir to­kių yra be­veik 40 %. Kaip aiš­kė­ja, jog smur­tau­to­jas daž­nai yra pa­lei­džia­mas, jis grįž­ta na­mo dar iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu, da­ro įta­ką au­kai, da­ro įta­ką nu­ken­tė­ju­siam, ne­re­tai smur­tau­ja to­liau ir vė­liau au­ka at­si­i­ma sa­vo pa­reiš­ki­mus ar­ba su­si­tai­ko, to­dėl iki­teis­mi­niai ty­ri­mai yra nu­trau­kia­mi. Bu­vo ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro siū­ly­mas ir pra­šy­mas iš­nag­ri­nė­ti ga­li­my­bę įpa­rei­go­ti pro­ku­ro­rus per 48 va­lan­das la­bai aki­vaiz­džiais smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­ve­jais kreip­tis į teis­mą dėl kar­do­mo­sios prie­mo­nės sky­ri­mo. Ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė tu­rė­tų bū­ti ap­ri­bo­ta dviem kon­kre­čiais at­ve­jais: ar­ba yra su­ėmi­mas, ar­ba yra įpa­rei­go­ji­mas gy­ven­ti sky­rium.

La­bai kvie­čiu pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ir pa­dis­ku­tuo­ti apie tai ko­mi­te­tuo­se.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jui. Už­si­re­gist­ra­vęs klaus­ti vie­nas Sei­mo na­rys – ko­le­ga J. Ole­kas. Pra­šo­m, jūs ga­li­te klaus­ti.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, aš ma­nau, kad vi­si pri­tar­si­me, aš tik no­riu pa­si­tiks­lin­ti. Čia bu­vo kuo trum­pes­nis ter­mi­nas, o da­bar 48 va­lan­dų ter­mi­nas. Tai ar mes čia tu­ri­me to­kį ap­ri­bo­ji­mą, ar?.. Kas čia, vi­du­ti­nis 48 va­lan­dų ter­mi­nas ar ko­kį pa­si­rin­ko­te?..

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ter­mi­nas yra, kad ga­li­ma su­lai­ky­ti iki 48 va­lan­dų, tai yra mak­si­ma­lus su­lai­ky­mo ter­mi­nas, to­dėl ir įpa­rei­go­ji­mas yra kreip­tis ne vė­liau kaip per 48 va­lan­das. Tai iš es­mės smur­tau­to­jas ga­li bū­ti, pa­kar­to­siu, la­bai aki­vaiz­džiais smur­to at­ve­jais su­lai­ko­mas, bet ga­li bū­ti su­lai­ko­mas ne il­giau kaip 48 va­lan­doms. To­dėl yra įpa­rei­go­ji­mas pro­ku­ro­rui per tas 48 va­lan­das kreip­tis. Jei­gu jis yra su­lai­ko­mas ir yra ma­to­ma, jog grį­žęs na­mo ga­li da­ry­ti įta­ką nu­ken­tė­ju­siems, nu­ken­tė­ju­sie­ji esa­mo­je si­tu­a­ci­jo­je yra pri­klau­so­mi nuo smur­tau­to­jo, gy­ve­na kar­tu, fi­ziš­kai, emo­ciš­kai ir fi­nan­siš­kai pri­klau­so­mi, to­dėl yra sie­kia­ma at­ri­bo­ti, už­tik­rin­ti gy­ve­ni­mą sky­rium ar­ba už­tik­rin­ti su­lai­ky­mą. To­dėl ir nu­sta­ty­ta ta 48 va­lan­dų truk­mė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me ko­le­gai M. Ma­jaus­kui už klau­si­mo pri­sta­ty­mą. Yra no­rin­čių pa­si­sa­ky­ti už šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ko­le­ga J. Ole­kas. Pra­šom.

J. OLEKAS (LSDPF). Aš siū­lau pri­tar­ti. Ka­dan­gi ne­bu­vo prieš­ta­rau­jan­čių, ne­gaiš­ki­me lai­ko.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ar bū­tų ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui? Ačiū. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Ki­tas klau­si­mas. At­si­pra­šau, dar kuris bus pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas ir pa­pil­do­mas. Siū­lo­mas kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­lim. Ačiū. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

15.47 val.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 129, 140 ir 163 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-327 (pa­tei­ki­mas)

 

2-5 klau­si­mas, projektas Nr. XIIIP-327. Pra­ne­šė­jas – ko­le­ga L. Kas­čiū­nas. Pra­šom.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). La­bai ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji, čia dar vie­na ini­cia­ty­va, dar vie­nas pa­siū­ly­mas ko­vo­jant su smur­tu prieš vai­kus, su­si­jęs su Bau­džia­muo­ju ko­dek­su ir su baus­mių griež­ti­ni­mu.

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas nu­ma­to ir drau­džia bet ko­kį smur­tą prieš vai­kus ir už tai nu­ma­to bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę. Apie tai kal­ba­ma 129, 140 ir 163 straips­niuo­se. Mes iš es­mės nu­spren­dė­me (trys ini­cia­to­riai), kad tur­būt yra vi­suo­me­nės tam tik­ra da­lis, ku­ri su­pran­ta griež­tes­nę kal­bą, ku­ri su­pran­ta Bau­džia­mo­jo ko­dek­so kal­bą, ir tai tu­rė­tų juos at­gra­sin­ti nuo ga­li­mo smur­to prieš vai­kus ir pa­siųs­ti sig­na­lą da­liai vi­suo­me­nės, ypač tai vi­suo­me­nės da­liai, ku­ri ne­mėgs­ta lai­ky­tis tai­syk­lių, kad už tai ga­li bū­ti bau­džia­ma griež­čiau. To­dėl mū­sų pa­siū­ly­mo es­mė yra to­kia: 129 straips­ny­je nu­ma­ty­ta nuo­sta­ta su­griež­tin­ti bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę, nu­sta­tant, kad as­muo, nu­žu­dęs ma­ža­me­tį, bau­džia­mas lais­vės at­ėmi­mu nuo dvy­li­kos iki dvi­de­šim­ties me­tų ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki gy­vos gal­vos. Šiuo me­tu Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se nu­ma­ty­ta, kad yra nuo aš­tuo­ne­rių iki de­šim­ties me­tų ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki gy­vos gal­vos.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 140 straips­nį siū­lo­ma su­griež­tin­ti: už fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mą ar ne­žy­mų svei­ka­tos su­trik­dy­mą, nu­sta­tant, kad tas, kas muš­da­mas ar ki­taip smur­tau­da­mas su­kė­lė ma­ža­me­čiui fi­zi­nį skaus­mą ar­ba ne­žy­miai jį su­ža­lo­jo ar trum­pam su­sarg­di­no, ar­ba šią vei­ką pa­da­rė kan­kin­da­mas nu­ken­tė­ju­sį as­me­nį, bau­džia­mas bau­da, areš­tu ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki tre­jų me­tų. Šiuo me­tu ga­lio­jan­ti nuo­sta­ta yra dve­ji me­tai.

Ir tre­čia. Su­griež­ti­na­ma bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė už pik­tnau­džia­vi­mą tė­vų, glo­bė­jų ar rū­pin­to­jo ar­ba ki­tų tei­sė­tų vai­ko at­sto­vų tei­sė­mis ir pa­rei­go­mis be­si­nau­do­jan­čių as­me­nų, ku­rie fi­ziš­kai ar psi­chiš­kai gniuž­dy­da­vo vai­ką, pa­lik­da­mi jį il­gą lai­ką be prie­žiū­ros ar pa­na­šiai, žiau­riai elg­da­mie­si su vai­ku, kad jie bū­tų bau­džia­mi bau­da ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mu, ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki aš­tuo­ne­rių me­tų. Šiuo me­tu nu­ma­ty­ta iki pen­ke­rių me­tų. Tai­gi iš es­mės, ti­ki­mės, kad to­kių baus­mių su­griež­ti­ni­mas la­biau at­gra­sys po­ten­cia­lius smur­tau­to­jus nuo smur­to prieš vai­kus ir pik­tnau­džia­vi­mo tė­vų ar glo­bė­jų pa­rei­go­mis. Tai­gi iš prin­ci­po ga­li­ma sa­ky­ti, kad mes ši­to­mis ini­cia­ty­vo­mis siun­čia­me vie­ną sig­na­lą, t. y. la­biau at­gra­so­me nuo smur­to prieš vai­kus ir siun­čia­me ži­nu­tę vi­suo­me­nei, kad smur­tas yra ir ne­ga­li bū­ti to­le­ruo­ja­mas.

Tai­gi to­kia mū­sų pa­siū­ly­mo es­mė. Ti­ki­mės tie­siog pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je pri­ta­ri­mo, o po to, be abe­jo, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te dis­ku­tuo­si­me pla­čiau apie to­kios ini­cia­ty­vos re­zul­ta­ty­vu­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jui. Jū­sų no­ri klaus­ti še­ši Sei­mo na­riai. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si R. Že­mai­tai­tis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Iš tie­sų tur­būt ma­tė­te Tei­sės de­par­ta­men­to pri­ra­šy­tas iš­va­das, šiek tiek pus­la­pių. Tai no­rė­čiau pa­klaus­ti, ar ne­ma­no­te, kad vis dėl­to tas ba­lan­sas tu­rė­tų bū­ti at­si­žvel­giant į Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­das, nes pa­da­ry­tas nu­si­kal­ti­mas, jei­gu per daug ne­adek­va­ti baus­mė, kaip ir su­po­nuo­ja dar di­des­nio nu­si­kal­ti­mo da­ry­mą, sten­gian­tis nu­slėp­ti pir­mi­nio nu­si­kal­ti­mo po­žy­mius? Ar ne­ma­no­te, kad vis dėl­to rei­kė­tų gal­būt at­si­žvelg­ti į Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­das ir pa­ban­dy­ti su­ba­lan­suo­ti?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Tai žiū­rė­kit, aš esu tik­ras, kad mes po pa­tei­ki­mo, kai dis­ku­tuo­si­me ko­mi­te­te, tik­rai ga­lė­si­me at­si­žvelg­ti į tas nuo­sta­tas ir tik­rai yra ge­rų pa­siū­ly­mų. Be abe­jo, to­kios ini­cia­ty­vos vi­są­laik kei­čia ben­drą to­kių da­ly­kų kaip ko­dek­sai tvar­ką. Na­tū­ra­lu, ky­la įvai­rių di­le­mų ir vi­sa ki­ta. Tai aš vi­siš­kai su­tik­da­mas, kad ten yra ge­rų ar­gu­men­tų, siū­lau tie­siog ženg­ti pir­mą žings­nį ir po to vis­ką gra­žiai įver­ti­nus su­kur­ti to­kią ar­chi­tek­tū­rą, nes iš tik­rų­jų, jei­gu mes kal­ba­me apie vai­kus, apie ma­ža­me­čius, di­des­nių baus­mių, griež­tes­nių baus­mių už smur­tą prieš juos sky­ri­mas, aš ma­nau, vei­kia kaip tam tik­ras at­gra­sy­mo in­stru­men­tas.

PIRMININKAS. Ačiū. To­liau klau­sia R. Že­mai­tai­tis. Ruo­šia­si K. Star­ke­vi­čius.

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga Lau­ry­nai, aš žiū­riu, kas pa­si­ra­šėt. Aš su­pran­tu, nė­ra tarp jū­sų nė vie­no tei­si­nin­ko ar­ba ne­ži­no­te Bau­džia­mo­jo ko­dek­so su­dė­ties. Tai ma­no toks klau­si­mas yra: ar jums ne­at­ro­do, kad mes da­bar tu­rė­tu­me dėl kiek­vie­no to­kio nu­si­kal­ti­mo, ar tai bus prieš ma­ža­me­čius, ar prieš gy­vū­nus, ka­da prieš ket­ve­rius me­tus bu­vo iš­pro­tė­ji­mas – bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės di­di­ni­mas, skir­tin­gais straips­niais ir skir­tin­gais da­ly­kais da­ry­ti? Ne­jau­gi jums at­ro­do, kad teis­mas, tei­sė­jai, ku­rie for­muo­ja prak­ti­ką, ku­rie pri­ima spren­di­mus, tiek yra ne­lo­giš­ki, ne­mąs­tan­tys žmo­nės, ne­mąs­tan­čios bū­ty­bės, kad jie ne­ga­li pa­rink­ti baus­mės? Aš ma­nau, kad aš­tuo­ne­ri me­tai tai yra pa­kan­ka­mai daug ir aš­tuo­ne­ri me­tai už la­bai sun­kų nu­si­kal­ti­mą ga­li bū­ti.

Da­bar pa­ti bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė. Jūs gal­vo­ja­te, kad to­kių iš­veng­sim? Pa­vyz­dį aš jums duo­du: nuo sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lio­jo Nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas, ku­ris nu­ma­to, kad jei vai­ruo­ja­ma iš­gė­rus, esant vi­du­ti­niam gir­tu­mui, – ka­lė­ji­mas. Kiek žmo­nių va­žia­vo, tiek va­žiuo­ja, kiek žmo­nių yra pa­im­ta ir pa­na­šiai. Ar gal­vo­ja­te, kad…

PIRMININKAS. Ko­le­ga, lai­kas!

R. ŽEMAITAITIS (TTF). …baus­mė at­gra­sys nuo da­ro­mo nu­si­kal­ti­mo?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Pir­miau­sia aš ne­ly­gin­čiau gy­vū­nų su vai­kais. Tai vie­nas as­pek­tas. O ki­tas as­pek­tas, aš su­pran­tu, kad baus­mių ne­iš­ven­gia­mu­mas yra es­mi­nis mo­men­tas ko­vo­jant su nu­si­kals­ta­mu­mu, bet baus­mių dy­dis ir­gi ga­li pri­si­dėt prie to. Jū­sų pa­vyz­dys su Eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mais. Tar­ki­me, 2006 me­tais ke­liuo­se žū­da­vo maž­daug 700 žmo­nių per me­tus. Po to bu­vo su­griež­tin­tos baus­mės už Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus ir 2011–2012 me­tais mes tu­rė­jo­me tik po 300 žmo­nių, žu­vu­sių ke­liuo­se.

Tai ką aš šiuo at­ve­ju no­riu pa­sa­kyt? Kad efek­tas yra. Gal­būt ne tik baus­mių di­di­ni­mo efek­tas, bet gal­būt yra ir ki­tų in­stru­men­tų da­ly­kai ar ne? Ir so­cia­li­nė re­kla­ma, ir vi­sa ki­ta. To­dėl yra pa­vyz­džių, ku­rie ro­do, kad baus­mių di­di­ni­mas ga­li at­gra­sin­ti nuo tam tik­ros veik­los. Aiš­ku, su­pras­da­mas, kad tai tu­rė­tų bū­ti kom­plek­si­nis, di­des­nis pa­veiks­las, pa­ban­dy­čiau… Čia bū­tų ma­no at­sa­ky­mas.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia K. Star­ke­vi­čius. Ruo­šia­si J. Sa­ba­taus­kas. Pra­šom.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ar ne­gal­vo­jat, kai mes po pa­tei­ki­mo svars­ty­si­me ir grį­ši­me vis dėl­to ne prie to­kių di­de­lių baus­mių, kaip jūs da­bar nu­ma­tė­te, nes vis dėl­to jau pir­mo­ji da­lis įsta­ty­mo yra pri­im­ta ir aiš­kus sig­na­las duo­tas, kad smur­tau­ti prieš vai­kus ne­ga­li­ma? O šiuo at­ve­ju 2008 me­tais aš dir­bau prie to įsta­ty­mo dėl ke­lių pa­žei­di­mų, tai kaip tik pa­grin­di­nė prie­mo­nė ir tiks­las bu­vo pre­ven­ci­ja ir to­kiu bū­du pa­sie­kėm tų ge­rų re­zul­ta­tų. Ne tiek, kiek baus­mės, bet bū­tent pre­ven­ci­ja. Tai gal čia dau­giau tu­rim ak­cen­tuo­ti.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Ka­zy, aš su ju­mis vi­siš­kai… Jums pri­ta­riu, kad pre­ven­ci­ja ir sis­te­mi­nės prie­mo­nės yra nu­me­ris vie­nas, bet yra tam tik­ra da­lis vi­suo­me­nės, ku­riai tur­būt rei­kia pa­sa­ky­ti, kad už tam tik­ras vei­kas tu ga­li gau­ti tiek me­tų ka­lė­ji­mo. Tai at­gra­sins juos nuo tų vei­kų. Tai tam tik­ra pras­me aš siū­ly­čiau ne­at­si­sa­ky­ti ši­tos idė­jos, nes kai kam rei­kia siųs­ti stip­rias ži­nu­tes, tam tik­rai vi­suo­me­nės da­liai, ku­ri tur­būt di­de­lių svei­ko pro­to kri­te­ri­jų ne­tu­ri. To­kia vi­suo­me­nės da­lis dar yra, de­ja, ir daž­nai su jais rei­kia kal­bė­tis to­kia kal­ba. Aš ti­kiu, kad yra… Mes dėl to ir di­di­nam už ko­rup­ci­nius nu­si­kal­ti­mus fi­nan­si­nes baus­mes, už vi­sus ki­tus da­ly­kus, už ne­le­ga­lias sta­ty­bas ti­kė­da­mie­si, kad tai vis dėl­to ims ir at­gra­sins. Su­tin­ku su tuo, kad pre­ven­ci­ja yra svar­biau­sia, ša­lia to rei­kė­tų tu­rė­ti ir Bau­džia­mo­jo ko­dek­so stip­res­nį reg­la­men­ta­vi­mą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. To­liau klau­sia J. Sa­ba­taus­kas. Ruo­šia­si ko­le­ga J. Ole­kas. Pra­šom.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs iš­ski­riat ir taip šia­me straips­ny­je iš­skir­tą, tie­sa, iš ki­tų 13 kva­li­fi­kuo­ja­mų­jų po­žy­mių. Ir šian­dien už ma­ža­me­čio nu­žu­dy­mą mak­si­ma­li baus­mė ga­li bū­ti ar­ba 20 me­tų, ar­ba iki gy­vos gal­vos įka­li­ni­mas. Tas, ku­ris nu­žu­dė ma­žą­jį Ma­tu­ką, su­ži­no­jęs, kas jam gre­sia, bu­vo šo­ki­ruo­tas. Tai reiš­kia, gal rei­kia švies­ti vi­suo­me­nę ir sa­ky­ti, štai, jei­gu mes no­ri­me pre­ven­ciš­kai at­bai­dy­ti nuo to, bet aš abe­jo­ju, ar tai pa­veik­tų. Vie­nas da­ly­kas.

Jūs da­bar iš­ski­ria­te at­ski­ru straips­niu, tai yra į at­ski­rą straips­nio da­lį, ir di­di­na­te apa­ti­nę ri­bą. Dve­jais me­tais pa­di­di­na­te va­di­na­mą­ją me­dia­ną. Va­di­na­si, ga­li pa­pras­tai gau­ti ne 14 me­tų…

PIRMININKAS. Ko­le­ga, lai­kas!

J. SABATAUSKAS (LSDPF). …o 16. Tai ma­no klau­si­mas ir yra: ar ne ge­riau aiš­kin­ti vi­suo­me­nei, ne­gu iš­skir­ti į at­ski­ras da­lis ir gal­būt di­din­ti sa­vo įsta­ty­mų pro­jek­tų sta­tis­ti­ką? Ačiū.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Vėl­gi su­pras­da­mas, kaip ir at­sa­kiau ger­bia­mam K. Star­ke­vi­čiui, kad aiš­ki­ni­mas, be abe­jo, ir­gi yra la­bai svar­bi funk­ci­ja, tie­siog pa­sa­ky­siu, kad yra tam tik­rų lū­ži­nių mo­men­tų vi­suo­me­nė­je, ku­ri tu­rė­tų per­eit gal­būt į ki­tą su­vo­ki­mo ly­gį, ir dėl to su­vo­ki­mo, ypač smur­to prieš ma­ža­me­čius ir smur­to prieš vai­kus, rei­kė­tų pa­gal­vo­ti ir apie iš­sky­ri­mą ir Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se, ku­ris iš es­mės ir sim­bo­li­zuo­tų tą lū­žį. Aš la­bai ne­iš­gy­ven­čiau dėl to, kad mes iš­ski­riam tą nuo­sta­tą.

Su­vo­kiu tai, kad ei­nant tuo tei­si­niu ke­liu rei­kės la­bai rim­tai pa­dir­bė­ti prie vi­so Bau­džia­mo­jo ko­dek­so har­mo­ni­za­vi­mo, nes iš tik­rų­jų tai tru­pu­tė­lį, sa­ky­kim taip, iš­ski­ria iš jau da­bar kva­li­fi­kuo­ja­mų po­žy­mių ir pa­na­šiai. Su­pran­tu, kad dar­bo ko­mi­te­tui tik­rai ne­ma­žai tu­rė­tų bū­ti, bet iš prin­ci­po aš vis tiek ma­nau, kad dėl to mo­men­to no­rint lū­žio – ir są­mo­nės lū­žio, ir mąs­ty­mo lū­žio – to­kios prie­mo­nės, to­kios ini­cia­ty­vos yra rei­ka­lin­gos.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju ko­le­gai. Ir to­liau klau­sia J. Ole­kas. Ruo­šia­si pas­ku­ti­nis klaus­ti S. Gent­vi­las. Pra­šom, Juo­zai.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, ačiū už ini­cia­ty­vą, bet gal­būt bū­tų bu­vę ge­riau, kad jūs su tei­si­nin­kais bū­tu­mėt pir­ma ap­svars­tę, nes čia mus sta­to­te į to­kią ne­pa­to­gią pa­dė­tį. Vi­si mes su­si­rū­pi­nę dėl vai­kų žū­čių ir kaip jų iš­veng­ti, daug kas kal­bam apie pre­ven­ci­ją, są­ly­gų su­da­ry­mą, bet jūs iš­ski­ria­te čia, Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se.

Ar jūs tu­ri­te in­for­ma­ci­jos, ko­kia iki šiol bu­vo tai­ko­ma baus­mė, nes baus­mės ter­mi­nas nuo aš­tuo­ne­rių me­tų iki dvi­de­šim­ties ir iki gy­vos gal­vos? Tai ko­dėl rei­kia tą apa­ti­nę ri­bą pa­di­din­ti? Ar bu­vo per daž­nai ski­ria­ma ma­ža baus­mė? Ir jūs ne­iš­ski­riat ki­tų ta­me pa­čia­me straips­ny­je esan­čių nu­si­kal­ti­mų. Pa­vyz­džiui, nu­žu­džius nėš­čią mo­te­rį, jūs ne­siū­lo­te, ka­da daž­niau­siai dvi gy­vy­bės, dar ma­žes­nis ma­ža­me­tis yra nu­žu­do­mas kar­tu, pa­di­din­ti apa­ti­nės ri­bos. Tai ko­dėl čia to­kia prieš­prie­ša?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ačiū už klau­si­mą. Aš vėl­gi dar kar­tą at­sa­ky­siu, kad kar­tais toks da­ly­kas kaip Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas ga­li tar­nau­ti ir kaip prie­mo­nė pa­siun­čiant sig­na­lą ir vi­suo­me­nei, ypač to­kiais lū­žio mo­men­tais. Tai šiek tiek čia pa­­kar­to­siu ir pa­sa­ky­siu, kad to­kia ini­cia­ty­va ga­li bū­ti bū­tent per tą priz­mę su­pran­ta­ma. Be abe­jo, aš esu ap­skri­tai už baus­mių griež­ti­ni­mą. Tai mes ga­lim kar­tu ini­ci­juo­ti ir ki­tas… (Bal­sai sa­lė­je) Žiū­rė­ki­te, mes kal­ba­me apie tų nuo­sta­tų, ku­rios yra da­bar, su­griež­ti­ni­mą. Ir tas su­griež­ti­ni­mas tu­ri tu­rė­ti at­gra­so­mą­jį po­vei­kį. Aš ti­kiu, kad mes, pri­ėmę to­kias pa­tai­sas, to­kį at­gra­so­mą­jį po­vei­kį ir su­kur­si­me.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ir pas­ku­ti­nis, kaip jau mi­nė­jau, klau­sia ko­le­ga S. Gent­vi­las. Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Lau­ry­nai, jus, ger­bia­mą P. Sau­dar­gą, M. Ado­mė­ną pa­žįs­tu kaip pui­kaus iš­si­la­vi­ni­mo žmo­nes, bet gal ga­lė­tu­mė­te pa­ko­men­tuo­ti, kiek iš tų as­me­nų, ku­rie pa­da­rė ši­tuos nu­si­kal­ti­mus, ku­riuos jūs lie­čia­te, bu­vo skai­tę Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 129, 140, 163 straips­nius ir ži­no­jo apie ga­li­mas grės­mes ir baus­mės dy­dį? Ar tu­ri­te nors vie­ną ži­nan­tį, kiek jam grė­sė, kai jis pa­da­rė tuos nu­si­kal­ti­mus?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Si­mo­nai, žiū­rė­ki­te. Ti­kiu, kad, pri­ėmus ši­tas nuo­sta­tas ir iš­vie­ši­nus jas ži­niask­lai­do­je, at­krei­pus vi­suo­me­nės dė­me­sį, jie su­ži­nos, ką reiš­kia smur­tas prieš vai­kus ir kad tai kai­nuo­ja, ir tai ga­li kai­nuo­ti as­me­ni­nį li­ki­mą. Tai ir yra, aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad tai yra su­si­ję ne tik su Bau­džia­mo­jo ko­dek­so for­ma­liu pa­kei­ti­mu, bet ir su tam tik­ra aiš­kia ži­nu­te jiems, kad taip, už tai yra bau­džia­ma ir tai ga­li pa­keis­ti jų li­ki­mus. Aš ti­kiu, kad tie žmo­nės tu­rė­tų su­pras­ti to­kią kal­bą ir to­kios kal­bos ir­gi rei­kia.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Ko­le­gos, tu­ri­me ap­si­spręs­ti. Ka­dan­gi ne­ma­tau nei už, nei prieš, ar bū­tų ga­li­ma pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) No­ri­te bal­suo­ti, taip? Pra­šom bal­suo­ti, kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui.

Už­si­re­gist­ra­vo bal­suo­ti 96. Bal­sa­vo 94: už – 58, prieš – 12, su­si­lai­kė 24. Po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui yra pri­tar­ta. (Bal­sai sa­lė­je)

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas G. Kir­ki­las. At­si­pra­šau, dėl šio pro­jek­to mes tu­ri­me su­tar­ti. Ar pri­ta­ria­me, kad pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas bū­tų Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas? (Bal­sai sa­lė­je) Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

To­liau pir­mi­nin­kau­ja Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas G. Kir­ki­las.

PIRMININKAS (G. KIRKILAS, LSDPF). Ko­le­gos, tę­sia­me po­sė­dį.

 

16.03 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos dėl efek­ty­vaus vai­ko tei­sių ap­sau­gos už­tik­ri­ni­mo su­da­ry­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-328 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-6 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos dėl efek­ty­vaus vai­ko tei­sių ap­sau­gos už­tik­ri­ni­mo su­da­ry­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-328. Pa­tei­ki­mas. Pra­ne­šė­jas – R. An­dri­kis. Pra­šau.

R. ANDRIKIS (TTF). …ve­dan­ty­sis ir ger­bia­mi Sei­mo na­riai, klau­si­mas pa­kan­ka­mai aiš­kus ir, ko ge­ro, di­de­lių klaus­tu­kų ap­si­spren­džiant ne­tu­rė­tų su­kel­ti, nes dau­ge­lis iš jū­sų tu­ri iš­anks­ti­nę nuo­mo­nę, ku­rią ne­abe­jo­ti­nai su­for­ma­vo šios die­nos po­sė­dis.

Kad tai yra vals­ty­bi­nės reikš­mės klau­si­mas, ku­rį nu­ma­to Sei­mo lai­ki­nų­jų ty­ri­mo ko­mi­si­jų įsta­ty­mo 2 straips­nis, tur­būt gin­čų ne­bus. Dis­ku­si­jo­se gir­dė­jo­me ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios tie­sio­giai bu­vo įpa­rei­go­tos tir­ti tam tik­ras įvy­ku­sios tra­ge­di­jos ap­lin­ky­bes, tra­ge­di­jos, ku­ri su­šau­kė mū­sų šian­die­ni­nį po­sė­dį, tra­ge­di­jos, ku­ri pri­ver­tė pri­im­ti kai ko­kius įsta­ty­mus. Gir­dė­jo­me sta­tis­ti­ką, kad ir ko­kios bū­tų šios die­nos pri­im­tos nuo­sta­tos, sėk­min­gai po šios tra­ge­di­jos bu­vo pa­im­ta apie 10 vai­kų, de­šim­ti­mis skai­čiuo­ja­mos smur­to ak­ci­jos, per me­tus ne vie­ne­tai, ne šim­tai, o tūks­tan­čiai. Dė­ko­ju vi­siems, ku­rie to­se dis­ku­si­jo­se da­ly­va­vo. Be abe­jo, su kai ku­riais ne­ga­liu su­tik­ti, kad štai šian­dien mes už­ver­čia­me sėk­min­go dar­bo pus­la­pį ir da­bar pra­dė­si­me pa­gal šios die­nos re­zul­ta­tus dirb­ti.

Aš iš tik­rų­jų pa­lai­kau ko­le­gą M. Ado­mė­ną, ku­ris pa­sa­kė, kad, ko ge­ro, čia pro­ble­ma, ku­riai šios ka­den­ci­jos ne­už­teks, kad pa­nai­kin­tu­me tas są­ly­gas, ku­rios pri­ver­tė re­a­guo­ti į re­a­lią tik­ro­vę. Aš iš tik­rų­jų pri­ta­riu ko­le­gei R. Ša­la­še­vi­čiū­tei, ku­ri pa­sa­kė, kad įsta­ty­muo­se ir įsta­ty­mų įgy­ven­di­na­muo­siuo­se tei­sės ak­tuo­se vy­rau­ja cha­o­sas. Aš iš tik­rų­jų pri­ta­riu ko­le­gei M. Na­vic­kie­nei, ku­ri api­bū­di­no šių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų pa­aiš­ki­ni­mus apie įvy­kį maž­daug taip, kad nie­ko kon­kre­taus jie taip ir ne­pa­sa­kė.

Šitos ap­lin­ky­bės leis­tų man teig­ti, kad ne­pa­lik­si­me ra­my­bė­je ši­to įvy­kio, apie ku­rį nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti. Ir is­to­ri­ja, lai­kas dik­tuo­ja, kad grei­tai mes ir ne­tu­rė­si­me ga­li­my­bių pa­klaus­ti, nes štai po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas jau at­si­sta­ty­di­na. Va­di­na­si, kai mes čia, ko­mi­si­jo­je, no­ri­me iš­tir­ti, kas at­sa­kin­gas, jau jo nė­ra. Jau iš­kil­min­gai pa­skelb­ta, kad Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos vir­ši­nin­kė taip pat ne­be­dir­ba. To­dėl, be abe­jo, jei­gu no­ri­ma, kad vis­kas gul­tų už­marš­tin ir apie tą tra­giš­ką įvy­kį ir prie­mo­nes, ku­rių ga­li­ma im­tis, iš­ty­rus vi­sa­pu­siš­kai to­kią tra­ge­di­ją, jei­gu vi­sa tai bū­tų ga­li­ma pa­mirš­ti ir nie­ka­da ne­pri­si­min­ti, tai ga­li­ma to­kios ko­mi­si­jos ir ne­su­da­ry­ti.

Aš ma­nau, kad si­tu­a­ci­ja dar yra įdo­mi ir to­dėl, kad šiuo me­tu šiaip jau net Sei­mo na­riai nie­ko ge­ro apie tą tra­ge­di­ją, apie tik­rą­sias prie­žas­tis ir pa­sek­mes ne­ži­nos, nes vis­ką gau­bia iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pa­slap­tis. To­dėl ma­nau, kad pa­teik­ta­me nu­ta­ri­mo pro­jek­te tiek tiks­lai, tiek klau­si­mai, ku­riuos ta ko­mi­si­ja tu­rė­tų iš­tir­ti, yra tik­rai ak­tu­a­lūs ir nau­din­gi dėl at­ei­ties. Daug įsta­ty­mų lau­kia, daug įsta­ty­mų pa­tai­sų lau­kia, ma­ty­ti iš šios die­nos po­sė­džio. Ma­nau, kad ko­mi­si­jos dar­bas ne­leis pa­leis­ti už­marš­tin ši­to­kių tra­giš­kų įvy­kių.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas Sei­mo na­rių. Pir­mo­ji – I. Šiau­lie­nė. Pra­šau.

I. ŠIAULIENĖ (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, na, aš ne­su­tik­čiau, kad įvy­kis yra pa­lik­tas ra­my­bė­je ir kad mes ne­ži­no­me ar­ba ins­ti­tu­ci­jos ne­si­do­mi. Kaip tik ma­to­me, koks yra su­ju­di­mas, – kiek­vie­ną va­ka­rą ži­nios pra­si­de­da šio įvy­kio ana­li­ze. Ki­taip sa­kant, žings­nis po žings­nio yra pa­ro­do­ma, ką nu­vei­kia tam tik­ros ins­ti­tu­ci­jos. Pa­vyz­džiui, jūs siū­lo­te iš­si­aiš­kin­ti, ar iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo at­lie­ka­mas ne­ša­liš­kai. Iš es­mės at­sa­ky­mas yra duo­tas: taip.

Ki­ta ver­tus, pa­gal tai, kaip jūs for­mu­luo­ja­te nu­ta­ri­me, tie­siog Sei­mas įsi­kiš­tų į da­ly­kus, ku­riuos tir­ti tu­ri to­kios vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos kaip teis­mai, pro­ku­ra­tū­ra ar­ba ki­tos ins­ti­tu­ci­jos ir ko ne­nu­ma­to Kon­sti­tu­ci­ja ir Sei­mo įga­lio­ji­mai. Ki­ta ver­tus, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­gos Sei­mas taip pat ne­tu­ri tei­sės vie­šin­ti ir skelb­ti. Ne­ma­tau, kad mes, su­da­rę ty­ri­mo ko­mi­si­ją, tik­rai la­bai pa­e­fek­ty­vin­tu­me klau­si­mų spren­di­mą.

R. ANDRIKIS (TTF). Aš iš tik­rų­jų ger­biu įsta­ty­mo nuo­sta­tą, kad ko­mi­si­ja, tir­da­ma jai pa­ves­tą klau­si­mą ir įgy­ven­din­da­ma sa­vo tei­ses, ne­si­ki­ša į teis­mo, tei­sė­jo, pro­ku­ro­ro, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pa­rei­gū­nų veik­lą, kai jie at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ar nag­ri­nė­ja by­lą teis­me. Ir drįs­tu jus pa­ti­kin­ti, kad nu­ta­ri­mo pro­jek­to 4 straips­ny­je įpa­rei­go­ti ko­mi­si­ją at­lik­ti tam tik­rus klau­si­mus, nė­ra nė vie­no klau­si­mo, ku­ris pa­žeis­tų Sei­mo lai­ki­nų­jų ty­ri­mo ko­mi­si­jų įsta­ty­mo 3 strai­ps­nio 2 da­lies nuo­sta­tas.

PIRMININKAS. Ko­le­ga E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū ger­bia­mam po­sė­džio pir­mi­nin­kui. Jūs pats pa­mi­nė­jo­te, ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, kad iš tie­sų pro­ble­ma, ku­rią šian­dien svars­to­me, nė­ra vie­no po­sė­džio spren­di­mo pro­ble­ma. Iš tik­rų­jų gal­būt kei­čian­tis si­tu­a­ci­jai kei­sis ir gal­būt tam tik­ras po­žiū­ris, gal­būt ir tei­sės ak­tų rei­kės dau­giau, o jūs siū­lo­te lai­ki­ną­ją ko­mi­si­ją. Anks­čiau bu­vo bent to­kia pa­tir­tis par­la­men­te, kai mes tir­da­vo­me ne­or­di­na­ri­nius įvy­kius ar­ba ne­vei­ki­mą tam tik­rų ins­ti­tu­ci­jų, o jūs siū­lo­te per­im­ti lai­ki­nų­jų ko­mi­si­jų ar ko­mi­te­tų funk­ci­jas. Gal­būt… Ko­dėl jūs, gal ga­lė­tu­mė­te at­sa­ky­ti, ko­dėl ne­ga­li­ma bū­tų per­duo­ti to dar­bo, ką jūs siū­lo­te lai­ki­na­jai ko­mi­si­jai, ko­mi­te­tui ar­ba ko­mi­si­jai, ku­ri dir­ba nuo­lat? Ačiū.

R. ANDRIKIS (TTF). Aš esu tos nuo­mo­nės, ku­rios nie­ka­da ne­slė­piau, kad įsta­ty­mų bet ku­rio as­mens, taip pat vai­ko ap­sau­gos įsta­ty­mų yra pa­kan­ka­mai, bet vi­sos tra­ge­di­jos vyks­ta to­dėl, kad, pa­si­ro­do, tuos įsta­ty­mus vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, jų pa­rei­gū­nai, kom­pe­ten­tin­gi as­me­nys su­pran­ta skir­tin­gai ar­ba vyk­do ap­lai­džiai. Ir aš iš tik­rų­jų su­tik­čiau, kad ga­lė­tų bū­ti to­kia Vai­ko tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mo kon­tro­lės ko­mi­si­ja il­ga­lai­kė, gal­būt net vi­sam Sei­mui, ku­ri kon­tro­liuo­tų vi­sa tai, ką Sei­mas pri­ims vai­ko tei­sių ap­sau­gos nau­dai. Gal­būt? Bet aš se­ku to­kią lo­gi­nę gran­di­nę, kad šiaip po­sė­dis ne­tu­rė­tų baig­tis tuo, kad štai pri­ėmė­me įsta­ty­mus ir pa­li­ko­me tą pro­ble­mą iki ki­to po­sė­džio.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga.

R. ANDRIKIS (TTF). Aš ma­nau, kad ko­mi­si­ja bū­tent to­kį klau­si­mą ir iš­spręs.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gė D. Ša­ka­lie­nė.

D. ŠAKALIENĖ (LVŽSF). Vie­na­reikš­miš­kai pri­ta­riu, kad tik­rai ne­ga­li­ma ši­to klau­si­mo pa­lik­ti to­liau ne­spren­džia­mo, bet tai nė­ra vien­kar­ti­nis įvy­kis. Iš tik­rų­jų mes vi­si aiš­kiai ma­to­me, kad tu­ri­me sis­te­mi­nę pro­ble­mą, vien kal­bant apie tei­sės ak­tus ir ko­kių mums trūks­ta, tai taip. Pa­tys už­da­vėt tą klau­si­mą, rei­kia iš­si­aiš­kin­ti, ko­kių tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mai yra bū­ti­ni ir taip to­liau. Mes ži­no­me, kad tų pa­kei­ti­mų rei­kia, mes kaip tik juos vi­sus ir siū­lo­me, kar­tu Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ja dir­ba bū­tent jau prie smur­to klau­si­mo ir tą ty­ri­mą pra­dė­jo. Mes tu­rė­si­me pa­siū­ly­mą, kad vis dėl­to tai tu­ri bū­ti nuo­la­ti­nis dar­bas Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos, rei­kia iš­plės­ti man­da­tą – Sa­vi­žu­dy­bių ir smur­to pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ja. Ka­dan­gi ma­no vi­so gy­ve­ni­mo dar­bas ir yra bū­tent vai­ko tei­sių klau­si­mai, aš tik­rai ma­nau, kad mes tu­rė­tu­me pa­nau­do­ti ši­tą kom­pe­ten­ci­ją ir mes tu­rė­tu­me ko­mi­si­jo­je sis­te­miš­kai spręs­ti ši­tą pro­ble­mą, aiš­ku, taip pat nu­sta­tyti ir žmo­nes, ku­rie yra kal­ti dėl ši­tos tra­ge­di­jos, bet ne epi­zo­diš­kai, o nuo­lat sis­te­miš­kai dirb­ti. Siū­lau vis dėl­to Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jai dirb­ti prie ši­o smur­to at­ve­jo.

R. ANDRIKIS (TTF). Aš ne prieš, kad dirb­tų ir ki­tos ko­mi­si­jos, bet siū­lo­mos ko­mi­si­jos 4 straips­nio 9 punk­te taip ir pa­ra­šy­ta, kad ko­mi­si­ja tu­rė­tų nu­sta­ty­ti, ko­kių įsta­ty­mų ar tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mai bū­ti­ni ma­ža­me­čių vai­kų ap­sau­gai už­tik­rin­ti. Ir aš ma­nau, kad ga­ran­ti­ja, jog tas bus pa­da­ry­ta, yra di­des­nė ne­gu ap­skri­tai nie­ko ne­da­ry­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gė M. Na­vic­kie­nė. Mo­ni­ka Na­vic­kie­ne, pra­šau.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, na, mes ma­to­me ši­tos frak­ci­jos, ku­rios na­riai siū­lo ko­mi­si­jos pro­jek­tą, nuo­la­ti­nę veik­lą Sei­me, kaip yra siū­ly­mai da­ry­ti per­trau­kas, siū­ly­mai ne­svars­ty­ti tam tik­rų svar­bių klau­si­mų. Ir šian­dien mes ma­tė­me P. Gra­žu­lio pa­si­sa­ky­mą apie tai, ką jis ma­no apie smur­tą prieš vai­kus, o ko­mi­si­jos pa­va­di­ni­mas yra dėl Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos „Dėl efek­ty­vaus vai­ko tei­sių ap­sau­gos už­tik­ri­ni­mo su­da­ry­mo“. Ir vie­nas iš tei­kė­jų yra P. Gra­žu­lis. Gal­būt aš ko nors ne­su­pran­tu, bet, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, jei­gu mes pri­tar­si­me to­kiai ko­mi­si­jai, bū­siu la­bai nu­ste­bu­si.

R. ANDRIKIS (TTF). Jei­gu tai klau­si­mas, aš ga­liu at­sa­ky­ti ši­taip. Ka­dan­gi vien­bal­siai nu­bal­suo­ta už tą pa­tai­są, ku­ri su­lau­kė daug aplo­dis­mentų, tai prie­kaiš­tai P. Gra­žu­liui, ku­ris bal­sa­vo taip pat už, yra ne­ko­rek­tiš­ki ma­žų ma­žiau­siai.

PIRMININKAS. Ačiū.

R. ANDRIKIS (TTF). Vi­sa ki­ta ga­li­ma…

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­ma­sis ko­le­ga, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Už P. Urb­šys no­rė­tų kal­bė­ti. Pra­šau.

P. URBŠYS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, Kė­dai­nių ra­jo­ne įvy­ko Sa­vie­čių tra­ge­di­ja, su­mes­ti kū­di­kiai… vai­kai į šu­li­nį. Par­la­men­ti­nė kon­tro­lė ko­kia bu­vo? Nu­li­nė. Ir da­bar po ši­tos tra­ge­di­jos Kė­dai­niuo­se, po Ma­to nu­žu­dy­mo, ką mes ma­to­me? Pro­ku­ra­tū­ra ne­tu­ri įpa­rei­go­ji­mų in­for­muo­ti vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bų apie tai, ko­kio­je ap­lin­ko­je gy­ve­na tas vai­kas, prieš ku­rį ga­li­mai smur­tau­ja­ma. Jei­gu mes va­kar su­ži­no­jo­me, kad Kė­dai­nių vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos raš­tas dėl ga­li­mo smur­to prieš vai­ką ir šei­mos į so­cia­li­nės ri­zi­kos są­ra­šą įra­šy­mą bu­vo ne­iš­siųs­tas, tai yra ele­men­ta­rus tvar­kos ne­si­lai­ky­mas ir tvar­kos ne­bu­vi­mas. Ar ne par­la­men­to yra ga­lios vis dėl­to pa­žiū­rė­ti, kaip čia yra? Ir tai, kad kal­ba­me apie ko­mi­si­jos su­da­ry­mą, taip, lai­kas gal pri­si­min­ti, kad Sei­me bu­vo ir vei­kė Sei­mo Šei­mos ir vai­ko rei­ka­lų ko­mi­si­ja. Mes tą ko­mi­si­ją at­nau­jin­ti tu­rė­tu­me, bet bet ko­kiu at­ve­ju lai­ki­no­ji ko­mi­si­ja mums rei­ka­lin­ga tam, kad mes nu­sta­ty­tu­me, ko­kių įsta­ty­mų ar tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mus mums bū­ti­na da­ry­ti, o ne tai, kad kai įvyks tra­ge­di­ja, ta­da vie­ni ar ki­ti ro­dys vie­nas į ki­tą pirš­tu ir sa­kys, ko­dėl ši­tas įsta­ty­mas ne­pri­im­tas ar koks nors įsa­ky­mas ne­pri­im­tas vie­no ar ki­to mi­nist­ro. Aš vis dėl­to siū­ly­čiau bal­suo­ti už tos lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos su­da­ry­mą ir ga­lų ga­le ne­nu­si­ša­lin­ti nuo par­la­men­ti­nės kon­tro­lės.

PIRMININKAS. Ačiū. Prieš – E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Tur­būt tam, kas skai­tė Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą, ne­rei­kė­tų ir aiš­kin­ti, nes iš tik­rų­jų Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­si­sa­ko prieš tai, kad to­kios lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos tir­tų ne lai­ki­nus pro­ce­sus. Ma­ny­čiau, kad yra po šio pa­siū­ly­mo ki­tas pa­siū­ly­mas, kad ga­li­ma bū­tų su­teik­ti įga­lio­ji­mus gal­būt to­liau gi­lin­tis į ši­tą klau­si­mą ko­mi­si­jai, ku­ri šiuo me­tu pa­kan­ka­mai sėk­min­gai vei­kia. Ma­ny­čiau, kad da­ry­ti ko­mi­si­jas tam, kad vėl­gi bū­tų už­im­tas Sei­mo na­rių lai­kas, ne­rei­kia, o rei­kė­tų gi­lin­tis kuo gi­liau ir ieš­ko­ti pa­sek­mių, ku­rios yra nuo­la­ti­nio po­bū­džio, tai tu­rė­tų dirb­ti nuo­la­ti­nės ko­mi­si­jos. Aš prieš to­kią ko­mi­si­ją, ku­ri iš tik­rų­jų dau­giau už­si­ims po­li­ti­ka­vi­mu ne­gu spren­di­mų pa­ieš­ka.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­ma­sis ko­le­ga. Ben­dro su­ta­ri­mo nė­ra, bal­suo­ja­me.

Kas pri­ta­ria įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-328, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pra­šo­m sės­ti į vie­tas. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Dėl Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos su­da­ry­mo.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 49, prieš – 19, su­si­lai­kė 26. Ko­mi­si­jos su­da­ry­mui pri­tar­ta. At­si­pra­šau, pa­tei­ki­mui. Ko­mi­si­jos su­da­ry­mo pa­tei­ki­mui pri­tar­ta. Vis­kas, ko­le­gos.

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas. Re­pli­ka? Pra­šom. J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, šiuo at­ve­ju aš ypač kreip­čiau­si į taip vie­nin­gai dėl šio pro­jek­to bal­sa­vu­sius Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos na­rius. Iš tik­rų­jų daug jū­sų at­sto­vų ne­bu­vo pra­ėju­sia­me Sei­me, ir ar ne­pa­si­mo­kė­me iš lai­ki­nų­jų ty­ri­mo ko­mi­si­jų pa­vyz­džių? Tai yra lyg ir toks bū­das emo­ciš­kai re­a­guo­ti į ko­kį nors re­zo­nan­si­nį įvy­kį, bet ne­re­tai tos ko­mi­si­jos iš­virs­ta į to­kią po­li­ti­ka­vi­mo struk­tū­rą. Ir šiuo at­ve­ju, kai mes tu­ri­me ir tuoj, ti­kiuo­si, pri­tar­si­me pra­plė­ti­mui funk­ci­jų ko­mi­si­jos, ku­ri už­si­i­ma vai­ko tei­sių klau­si­mais, su­teik­da­mi ben­drai nag­ri­nė­ti tai ko­mi­si­jai smur­to da­ly­kus, tai ma­nau, kad tik­rai lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos čia ne­rei­kia. Siū­lau iki pri­ėmi­mo tik­rai pa­gal­vo­ti.

PIRMININKAS. Ko­le­ga V. Pranc­kie­tis, Sei­mo Pir­mi­nin­kas. Pra­šom.

V. PRANCKIETIS. Ka­dan­gi Sei­mas jau vis tiek nu­bal­sa­vo už ko­mi­si­jos su­da­ry­mą, tai ta… (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai, pa­tei­ki­mą. Siū­lau svars­ty­ti ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka, nes vė­liau tos ko­mi­si­jos pras­mės vi­siš­kai ne­bus.

PIRMININKAS. Ačiū. Sei­mo Pir­mi­nin­kas siū­lo svars­ty­ti ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka. Bal­suo­ja­me. Kas pa­lai­ko Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­siū­ly­mą dėl ypa­tin­gos sku­bos tvar­kos, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: už – 54, prieš – 22, su­si­lai­kė 22. Ypa­tin­gai sku­bai pri­tar­ta.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, da­bar tu­ri­me nu­spręs­ti. Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą tu­ri bū­ti da­ro­ma tri­jų va­lan­dų per­trau­ka. (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šom. M. Ado­mė­nas.

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, dėl ve­di­mo tvar­kos. Frak­ci­jos var­du no­riu pa­pra­šy­ti per­trau­kos dėl šio klau­si­mo iki ki­to po­sė­džio.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me. Kas pa­lai­ko opo­zi­ci­nės Kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos pa­siū­ly­mą dėl per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, bal­sa­vo 99 Sei­mo na­riai: už – 46, prieš – 38, su­si­lai­kė 15. Bet ku­riuo at­ve­ju per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (TTF). Man at­ro­do, čia at­sklei­dė vėl kon­ser­va­to­rių dvi­vei­diš­ku­mą. Ir man taip keis­ta, kad as­me­niš­kai ma­ne ba­rė kon­ser­va­to­riai, kad aš ci­ta­vau Šven­tą­jį Raš­tą iš Sei­mo tri­bū­nos, ir už tai gal čia kerš­tau­ja. Man at­ro­do, tik­rai Šven­to­jo Raš­to pa­skai­ty­mas nė­ra nu­sikal­ti­mas.

Bet jeigu ši­ta ko­mi­si­ja bū­tų su­da­ry­ta, jos me­tu tik­rai at­skleis­tu­me, kur dar įsta­ty­mo yra spra­gų, ir ka­dan­gi ei­na vi­sas pa­ke­tas, gal­būt įsta­ty­mai bū­tų pa­pil­dy­ti tam tik­rais pa­siū­ly­mais. Bet kaž­ko­dėl jūs ne­no­rė­jo­te iš­si­aiš­kin­ti tik­rų­jų prie­žas­čių, dėl ko tai įvy­ko, ir už­si­im­ti pre­ven­ci­jos da­ly­kais. La­bai gai­la, kon­ser­va­to­riai tik­rai už­si­i­ma dvi­vei­dys­te.

PIRMININKAS. Ačiū. Bet ku­riuo at­ve­ju įsta­ty­mas ne­at­mes­tas, ji­sai ati­dė­tas iki ki­to po­sė­džio. D. Ša­ka­lie­nė. Pra­šom

D. ŠAKALIENĖ (LVŽSF). Dar vie­na re­pli­ka. Vi­sas dar­bas iš es­mės pa­da­ry­tas, įdir­bis yra. Ir mes ma­to­me, ko­kių įsta­ty­mų trūk­ta, tiek Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ja dir­ba ir at­lie­ka tą ty­ri­mą. Tai da­bar žmo­nės, ku­rie ne­tu­ri nie­ko ben­dro su vai­ko tei­sių ap­sau­ga, no­ri įšok­ti kaž­ko­dėl į trau­ki­nį ir pa­vaiz­duo­ti, kad jiems rū­pi. Čia ir tei­si­nis ni­hi­liz­mas, ir gė­da!

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­ga R. Ži­lins­kas.

R. ŽILINSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Vi­siš­kai pri­ta­riu ko­le­gei Do­vi­lei. Iš tie­sų, kai tik re­zo­nan­si­nis at­ve­jis, tai vis Pet­ras prie mik­ro­fo­no su spe­cia­li­ą­ja ko­mi­si­ja. Ir tos ko­mi­si­jos nie­kaip… (Bal­sai sa­lė­je) Iš­si­blai­viau, ger­bia­ma­sis, prieš ket­ve­rius me­tus, pa­ta­riu ir tams­tai pa­mė­gin­ti, sma­gu.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ne­rep­li­kuo­ja­me iš vie­tos.

R. ŽILINSKAS (TS-LKDF). Vis Pet­ras prie mik­ro­fo­no, vis su spe­cia­lio­mis ko­mi­si­jo­mis. Nie­ka­da tos ko­mi­si­jos nie­ko ne­iš­ti­ria, iš­sky­rus, kad Pet­ras gau­na dar vie­ną pro­gą pa­si­sa­ky­ti.

PIRMININKAS. Ir P. Urb­šys.

P. URBŠYS (LVŽSF). Keis­ta gir­dė­ti tai, kad, pa­si­ro­do, vai­kų tei­sės ga­li bū­ti mo­no­po­li­zuo­tos ke­lių Sei­mo na­rių. O šiaip vis dėl­to no­rė­čiau pri­min­ti Sei­mo na­riams, kad Vals­ty­bės kon­tro­lė yra at­li­ku­si au­di­tą, ar efek­ty­viai or­ga­ni­zuo­ja­ma vai­kų tei­sių ap­sau­ga, ir dar 2012 me­tais nu­sta­tė ne­ma­žai trū­ku­mų. Man at­ro­do, ta lai­ki­no­ji ko­mi­si­ja vis dėl­to aiš­kiai ga­lė­tų pa­rei­ka­lau­ti, kaip bu­vo su­re­a­guo­ta į šias au­di­to iš­va­das, ir vis dėl­to pa­rei­ka­lau­ti kon­kre­čios at­sa­ko­my­bės, nes da­bar mes ma­to­me, kad at­sa­ko­my­bė ten­ka vie­nam vai­ko tei­sių ap­sau­gos dar­buo­to­jui. Ar tai yra nor­ma­lu?

PIRMININKAS. Ačiū. Pas­ku­ti­nis – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ko­le­gos, vis dėl­to pri­pa­žin­ki­me, kad smur­tas šei­mo­se prieš vai­kus nė­ra lai­ki­nas lyg toks gri­pas – da­bar su­sir­go­me, pa­nag­ri­nė­si­me gri­po prie­žas­tis, su­da­ry­si­me lai­ki­ną­ją ko­mi­si­ją ir pa­sveik­si­me nuo to gri­po. Tai yra nuo­la­ti­nis ir sun­kiai gy­do­mas reiš­ki­nys. Čia rei­kės dirb­ti, ir dirb­ti dar ne vie­nai ka­den­ci­jai. Da­bar kam rei­kia kur­ti lai­ki­ną­ją ko­mi­si­ją, jei­gu tu­ri­me Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ją? Ji yra nuo­lat dir­ban­ti ko­mi­si­ja. Da­bar kaip tik ei­na ki­tu klau­si­mu jos ga­lių ir ob­jek­tų pra­plė­ti­mas. Tai ir pa­da­ry­ki­me, ir dirb­ki­me tik­rai nuo­la­ti­niu rit­mu. O jei­gu rei­kia la­bai stip­riai kam nors su­kur­ti lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos ko­kio pir­mi­nin­ko pos­tą, tai ką nors ki­ta su­gal­vo­ki­te.

 

16.27 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-35 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos sudary­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-340 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, dar­bo­tvarkės 2-7 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 22 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-340. Pa­tei­ki­mas. M. Ma­jaus­kas ar D. Ša­ka­lie­nė? M. Ma­jaus­kas pa­tei­kia. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, lau­žo­me ie­tis to­kiu klau­si­mu, kur tik­rai ne­si­no­rė­tų to da­ry­ti, o no­rė­tų­si su­si­tel­kus at­si­sės­ti ir la­bai rim­tai pa­si­kal­bė­ti su at­sa­kin­go­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, nes, kaip ma­tė­me šian­dien, jų at­sa­ky­mai tik­rai at­ro­do la­bai la­bai ap­gai­lė­ti­ni.

Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ja jau bu­vo su­si­ti­ku­si ne vie­ną kar­tą, gal pen­kis ar sep­ty­nis kar­tus, ir iš jų di­dži­ą­ją da­lį sky­rė­me bū­tent smur­to pre­ven­ci­jai. Vie­nas iš jų bu­vo klau­si­mams dėl pa­ty­čių pre­ven­ci­jos mo­kyk­lo­se. Bu­vo pri­im­tas spren­di­mas kar­tu su švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­re pa­keis­ti mo­kyk­los va­do­vų ates­ta­ci­jų tvar­ką, įtrau­kiant emo­ci­nio sau­gu­mo klau­si­mus. Tai bu­vo la­bai la­bai kon­kre­tus rei­ka­las, ku­ris bu­vo su­si­jęs su smur­to pre­ven­ci­ja, ir džiau­giuo­si, jog ben­dro­mis pa­stan­go­mis pa­vy­ko tai pa­da­ry­ti.

Tas pats klau­si­mas, ku­rį šian­dien svars­tė­me ir ben­dru su­ta­ri­mu pri­ėmė­me, tas vai­kų ne­mu­ši­mo įsta­ty­mas, taip pat bu­vo teik­tas tos pa­čios Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos, ku­ri ir dir­bo prie to smur­to pre­ven­ci­jos klau­si­mo po sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos skė­čiu. Vi­siš­kai ne­se­niai, po Kė­dai­nių at­ve­jo, vėl­gi kar­tu su ger­bia­muo­ju Sei­mo Pir­mi­nin­ku ir Vals­tie­čių frak­ci­jos va­do­vu mes kal­bė­jo­me Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jo­je kar­tu su šiais pa­rei­gū­nais, at­sto­vais – vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­re, ge­ne­ra­li­niu po­li­ci­jos ko­mi­sa­ru, mie­s­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vu ir dau­ge­liu ki­tų at­sa­kin­gų pa­rei­gū­nų – ir spren­dė­me bū­tent Kė­dai­nių klau­si­mą. Tai iš tik­rų­jų dar­bas yra pa­da­ry­tas, aš tie­siog kvie­čiu kar­tu su­si­telk­ti tam dar­bui to­liau. Gal­būt frak­ci­joms pa­skir­ti pa­pil­do­mus žmo­nes į ko­mi­si­ją, bet leis­ti ko­mi­si­jai to­liau dirb­ti sa­vo dar­bą, iš­ple­čiant jos galimybes ir įtrau­kiant smur­to klau­si­mus.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti kel­tas ko­le­gų. K. Ma­siu­lis – pir­ma­sis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, tai yra aki­vaiz­du, kad sa­vi­žu­dy­bė yra tik ra­di­ka­li smur­to for­ma prieš sa­ve. Yra ir ki­to­kių smur­to for­mų. Ma­tyt, na­tū­ra­lu, kad čia bus iš­plės­tas tas ob­jek­tas ar­ba yra ke­lia­mas klau­si­mas, kad rei­kia tą ob­jek­tą iš­plės­ti. Bet gal yra ko­kia kliū­tis, gal jūs esa­te per­krau­ti dar­bu, tie­siog plyš­ta­te nuo ko­kių dar­bų ir rei­kia dėl to stei­g­ti lai­ki­ną­ją ko­mi­si­ją?

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ma­to­te, iš tik­rų­jų la­bai svar­bu, jog mes tu­rė­tu­me pa­kan­ka­mai ir kom­pe­ten­ci­jų, ir lai­ko, ir no­ro, ir su­pra­ti­mo tuos klau­si­mus spręs­ti. Aš la­bai džiau­giuo­si, jog ma­no pa­va­duo­to­ja yra D. Ša­ka­lie­nė, tik­rai vie­na ge­riau­sių Lie­tu­vo­je žmo­gaus tei­sių rei­ka­lų eks­per­tė, ir kar­tu su ja gi­li­na­mės į tuos klau­si­mus. Taip pat kar­tu su J. Ole­ku kiek­vie­ną kar­tą, na, kar­tais gal ir pa­si­gin­či­ja­me, bet rim­tai pri­spau­džia­me at­sa­kin­gas ins­ti­tu­ci­jas pa­teik­ti at­sa­ky­mus ir rei­kia­mus spren­di­mus. Man at­ro­do, kad dir­ba­me tik­rai rim­tą ko­man­di­nį dar­bą kar­tu ir su po­nu A. Dumb­ra­va. Tai yra ko­man­di­nis dar­bas, mes rim­tai nu­si­tei­kę, aš la­bai pra­šau jū­sų ne­stab­dy­ti to ju­dan­čio pro­ce­so, su­teik­ti mums ga­li­my­bes ju­dė­ti to­liau ir im­tis tos at­sa­ko­my­bės.

PIRMININKAS. Ko­le­gė D. Ša­ka­lie­nė.

D. ŠAKALIENĖ (LVŽSF). Aš iš tik­rų­jų ir­gi la­bai ti­kiuo­si, kad ši­ta ko­mi­si­ja ga­lės sėk­min­gai ir efek­ty­viai dirb­ti. Re­a­liai tik­rai no­riu pa­si­džiaug­ti My­ko­lo ini­cia­ty­va la­bai ak­ty­viai dirb­ti bū­tent smur­to prieš vai­kus sri­ty­je, la­bai aiš­kiai dar prieš Kė­dai­nių tra­ge­di­ją ma­ty­da­ma, kad mes tu­ri­me la­bai rim­tų sis­te­mi­nių pro­ble­mų ir tu­ri­me nuo­sek­liai su jo­mis dirb­ti. Trum­pai pa­si­nau­do­da­ma ga­li­my­be no­riu pa­sa­ky­ti: nie­kas ne­kal­ba apie mo­no­po­li­za­vi­mą. Ir Vals­tie­čių frak­ci­ja yra ta frak­ci­ja, ku­ri at­ėjo kal­bė­da­ma apie kom­pe­ten­ci­jas ir pro­fe­sio­na­lu­mą. Tai ir pa­si­da­lin­ki­me pa­gal kom­pe­ten­ci­jas da­ry­ti tuos dar­bus, ku­riuos iš­ma­no­me. Ši­ta ko­mi­si­ja, Sa­vi­žu­dybių pre­ven­ci­jos, ir, ti­kiuo­si, bus Sa­vi­žu­dy­bių ir smur­to pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ja, tu­ri žmo­nių, ku­rie tu­ri ir pro­fe­sio­na­lu­mo, ir įdir­bio, ir mo­ty­va­ci­jos ši­tuos klau­si­mus pri­ves­ti iki pa­bai­gos. Kad dėl to, dėl ko anks­tes­nio Sei­mo na­riai po Sa­vie­čių tra­ge­di­jos kaž­ko­dėl nė pirš­to ne­pa­ju­di­no, da­bar kai kas tu­ri an­trą šan­są, o kai kas tie­siog at­ėjo re­tų dar­bų pa­da­ry­ti. Su­si­tel­ki­me ir dirb­ki­me nuo­lat.

PIRMININKAS. Klaus­ki­te. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū už pa­sta­bą. Aš gal tik­rai trum­pai su­re­a­guo­siu. Ma­nau, kad iš­plė­tus ši­tos ko­mi­si­jos kom­pe­ten­ci­jos ri­bas ir tik­rai vi­sai ne­daug, nes iš es­mės sa­vi­žu­dy­bės daž­nai ir ky­la dėl smur­to at­ve­jų, ypač smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Bet aš la­bai ti­kiuo­si, jog at­si­ras dau­giau Sei­mo na­rių, no­rin­čių da­ly­vau­ti ši­tos ko­mi­si­jos veik­lo­je, nes mes tik­rai dir­ba­me daug, mes su­si­tin­ka­me pa­kan­ka­mai daž­nai, ir no­rė­čiau ti­kė­ti, ma­ty­da­mas šian­die­nos Sei­mo re­zul­ta­tus, kad tai da­ro­me re­zul­ta­ty­viai. Aš la­bai kvies­čiau vi­sus, ku­rie no­ri pri­si­jung­ti, tik­rai pri­si­jung­ti, nes mes dir­ba­me ne po­zi­ci­jo­s–o­po­zi­ci­jos re­ži­mu, o tie­siog sten­gia­mės ­orien­tuo­tis į la­bai kon­kre­tų re­zul­ta­tą. Ir aš ti­kiuo­si, kad Sei­mo Pir­mi­nin­kas, da­ly­va­vęs vie­na­me iš mū­sų po­sė­džių, tuo ga­lė­jo įsi­ti­kin­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia ko­le­gė R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ačiū. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, iš tik­rų­jų jū­sų ko­mi­si­ja vei­kia pui­kiai, ir jūs iš­var­di­jo­te, kad ap­ima la­bai daug sri­čių, ne tik su­si­ju­sių su sa­vi­žu­dy­bė­mis, o vis dau­giau tos veik­los jums at­si­ran­da ir ji ple­čia­si. Tai gal… Jūs ne­svars­tė­te ko­mi­si­jo­je pa­ieš­ko­ti ben­dri­nio pa­va­di­ni­mo, nes, nu­skam­bė­jus kiek­vie­nam re­zo­nan­si­niam at­ve­jui, pri­dė­jus jums po žo­dį, iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos jū­sų ko­mi­si­ja tu­rė­tų va­din­tis taip: Sa­vi­žu­dy­bių, smur­to, pa­ty­čių, psi­chi­nės svei­ka­tos, emo­ci­nių su­tri­ki­mų, de­link­ven­ti­nio el­ge­sio ir t. t., ir pa­na­šiai ko­mi­si­ja? Ar ne­ieš­ko­te ben­dri­nio pa­va­di­ni­mo?

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū už klau­si­mą. Aš gir­džiu jū­sų šar­žą ir sar­kaz­mą. Aš gal pa­ban­dy­siu at­sa­ky­ti taip prag­ma­tiš­kai ir prak­tiš­kai. Tai, ką jūs įvar­di­no­te, iš tik­rų­jų yra smur­tas, pa­ty­čios, psi­cho­lo­gi­nis smur­tas ir ki­ti da­ly­kai. Tai, ką mes šian­dien pri­ėmė­me, tai mes pri­ėmė­me są­vo­ką, tuos da­ly­kus api­brėž­da­mi ir pa­va­din­da­mi smur­tu. Tik ga­liu pri­tar­ti jums, kad, su­trauk­da­mi vi­sas ši­tas są­vo­kas į vie­ną žo­dį „smur­tas“, mes ap­ima­me tuos da­ly­kus, ku­riuos jūs ką tik pa­mi­nė­jo­te. To­dėl Sa­vi­žu­dy­bių ir smur­to pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ja ir ap­ima tuos da­ly­kus.

PIRMININKAS. Ko­le­ga A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, no­rė­čiau pa­klaus­ti. Ką tik bu­vo svars­ty­ta lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos ini­cia­ty­va. Lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos su­da­ro­mos, jei­gu pa­grin­di­nė ko­mi­si­ja at­si­sa­ko ar­ba pik­ty­biš­kai ne­dir­ba tam tik­rų dar­bų. Tai­gi, ka­dan­gi iš­kel­ti de­vy­ni klau­si­mai, aš ke­le­tą pa­ci­tuo­siu. Vis dėl­to, ko­dėl at­si­sa­ko­te nu­sta­ty­ti, ko­kie įsta­ty­mai rei­ka­lin­gi ma­ža­me­čių vai­kų ap­sau­gai už­tik­ri­nti? Ko­dėl ne­si­aiš­ki­no­te, ko­dėl ne­bu­vo už­kirs­tas ke­lias tra­ge­di­jai Kė­dai­niuo­se ir t. t.? Ga­lė­čiau pa­ci­tuo­ti vi­sus klau­si­mus, tai­gi klau­si­mas ko­dėl?

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū. Ir vėl­gi jau­čiu tą juo­dą hu­mo­rą ir sar­kaz­mą. Iš tik­rų­jų ko­mi­si­ja ėmė­si ini­cia­ty­vos tir­ti Kė­dai­nių at­ve­jį. Aš pats kar­tu su Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mą­ja pa­va­duo­to­ja R. Baš­kie­ne vy­kau į Kė­dai­nius ir ben­dra­vau ir su auk­lė­to­ja, ir mies­to ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jais, kvie­tė­me juos kal­bė­ti čia. Ir aš net ne­abe­jo­ju, kad tą ir to­liau da­ry­si­me, nes klau­si­mas yra be ga­lo svar­bus. Bet, ma­no su­pra­ti­mu, la­bai la­bai svar­bu šian­dien ši­tuo klau­si­mu per­lip­ti po­li­ti­nes ri­bas, ne­da­ry­ti mak­si­ma­liai, kiek įma­no­ma, nes su­pran­tu, tai yra po­li­ti­ko duo­na, bet ne da­ry­ti iš to šou, o tie­siog at­si­sės­ti ir pa­si­žiū­rė­ti, ko­kių iš tik­rų­jų įsta­ty­mų rei­kia, bū­tent tai, ką ta Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ja ir da­rė, teik­da­ma kon­kre­čius įsta­ty­mų pro­jek­tus čia šian­dien Sei­mui svars­ty­ti. Aš ti­kiu, kad mes ir to­liau tą da­ry­si­me, bet tik ži­no­da­mi, kad tai nė­ra par­ti­nė ko­mi­si­ja, tai yra ko­mi­si­ja, ku­ri per­li­pa par­ti­nes ri­bas, ku­ri gi­li­na­si į tuos klau­si­mus, ku­riuos jūs kon­kre­čiai pa­mi­nė­jo­te.

PIRMININKAS. Klau­sia ko­le­ga J. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš no­rė­čiau pa­klau­s­ti. Aš prieš po­rą mė­ne­sių bu­vau Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jo­je, bet pa­gal Sta­tu­tą Sei­mo na­rys tu­ri da­ly­vau­ti vie­na­me ko­mi­te­te ir vie­no­je ko­mi­si­jo­je. De­ja, mū­sų ko­le­gė Mo­ni­ka da­ly­vau­ja dvie­jo­se ko­mi­si­jo­se. Ne­ži­nau, kaip ta dis­kri­mi­na­ci­ja to­kia. Aš no­rė­čiau da­ly­vau­ti ši­to­je ko­mi­si­jo­je. Ar tai ne­bus kliū­tis mums įsi­ra­šy­ti?

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Aš dar kar­tą la­bai kvies­čiau vi­sus no­rin­čius Sei­mo na­rius da­ly­vau­ti ši­tos ko­mi­si­jos veik­lo­je. Kaip ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas tik­rai pa­ža­du žiū­rė­ti pa­kan­ka­mai at­lai­džiai į ne­da­ly­vau­jan­čius na­rius, ži­no­da­mas, kad jie ga­li vie­no­je ar ki­to­je ko­mi­si­jo­je da­ly­vau­ti. La­bai svar­bu, kad bū­tų no­rin­čių pri­si­dė­ti, kad žmo­nės pa­ro­dy­tų, kad tai yra svar­bu. Aš pats, kaip ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, kaip ir mi­nė­jau, tą sten­giau­si da­ry­ti la­bai de­mo­kra­tiškai, la­bai at­vi­rai, per­lip­da­mas par­ti­nius ir ide­o­lo­gi­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus ir kvies­da­mas su­si­telk­ti į ben­drą dar­bą. La­bai ti­kiuo­si jū­sų pa­lai­ky­mo ir to­liau tęs­ti tuos dar­bus, jei­gu ti­ki­te tuo, ką mes ir ką aš iki šiol da­riau šiuos ke­lis mė­ne­sius.

PIRMININKAS. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, kvies­ti ga­li­ma, bet rei­kia lai­ky­tis Sta­tu­to. Klau­sia ko­le­gė M. Na­vic­kie­nė. Pra­šom. (Bal­sas sa­lė­je) Pra­šom, ko­le­ge Mo­ni­ka Na­vic­kie­ne.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, vis­ką kaip ir pa­sa­kė­te, ko no­rė­jau pa­klaus­ti ir pa­pra­šy­ti. Ma­nau, kad daug čia emo­ci­jų ky­la to­dėl, kad žmo­nės no­ri da­ly­vau­ti ši­to­je veik­lo­je ir dėl to ban­do su­si­gal­vo­ti kaž­ko­kių al­ter­na­ty­vių for­mų, tai, ma­no su­pra­ti­mu, nė­ra bū­ti­na ir rei­ka­lin­ga. Tik­rai ma­nau, kad Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ja tuo klau­si­mu dir­ba la­bai iš­sa­miai ir pro­fe­sio­na­liai. No­rė­jau pa­ra­gin­ti, pa­kvies­ti kuo dau­giau na­rių pri­si­jung­ti, bet pir­mi­nin­kas tą ini­cia­ty­vą iš­reiš­kė. Tai no­riu pa­lin­kė­ti sėk­mės dar­buo­se ir ti­kiuo­si, kad bus pa­tvir­tin­tas są­vo­kos iš­plė­ti­mas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū Mo­ni­kai. Pa­si­nau­do­da­mas pro­ga, gal­būt ga­lė­čiau pa­kvies­ti ger­bia­mą R. An­dri­kį, ko­le­gą, pri­si­jung­ti prie mū­sų ko­mi­si­jos ir kar­tu spręs­ti tuos klau­si­mus, ne ie­tis lau­žy­ti čia, o pa­gal­vo­ti, kaip ga­lė­tu­me pri­im­ti tuos spren­di­mus jau ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis dėl ki­to po­sė­džio ir to po­sė­džio dar­bo­tvarkės. Ma­no su­pra­ti­mu, taip ga­lė­tu­me kar­tu, ben­dro­mis pa­stan­go­mis spręs­ti klau­si­mus ir pa­ro­dy­ti, kad esa­me vie­nin­gi, taip, kaip šian­dien pa­ro­do­me, pri­ėmę vai­kų ne­mu­ši­mo įsta­ty­mą.

PIRMININKAS. Ačiū. Ir pas­ku­ti­nis – ko­le­ga A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jas ką tik mi­nė­jo, kad ne­rei­kia da­ry­ti šou. Ar jums ne­at­ro­do, kad šian­dien Sei­mas iš­ties pa­da­rė to­kį di­de­lį šou, pri­si­im­da­mas at­sa­ko­my­bę už pro­ku­ra­tū­ros, tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų, sa­vi­val­dy­bės ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios pri­žiū­ri bū­tent šią sri­tį, at­sa­ko­my­bę sau, nors tei­sės ak­tų pa­ka­ko toms ins­ti­tu­ci­joms efek­ty­viai veik­ti? Tai da­bar, ger­bia­ma­sis ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke, jūs siū­lo­te iš­plės­ti sa­vo veik­los ko­mi­si­jos sri­tį, pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už šias ins­ti­tu­ci­jas, at­lik­ti jų funk­ci­jas. Tad gal­būt jums ne­at­ro­do, kad po ko­kių me­tų, at­si­ti­kus kai ku­riems pa­na­šiems įvy­kiams, ne­duok Die­ve, mes pa­rei­ka­lau­si­me iš jū­sų at­sa­ko­my­bės, nes jūs ban­do­te per­im­ti tų ins­ti­tu­ci­jų veik­lą čia, Sei­mo ko­mi­si­jo­je.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­kui už klau­si­mą. Ir­gi jau­čiu jū­sų ne­ri­mą. Pir­ma, no­rė­čiau at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį – aš ne­su vie­nas­me­nis or­ga­nas, o tai yra ko­mi­si­ja, ku­rio­je yra sep­ty­ni Sei­mo na­riai, la­bai rim­ti Sei­mo na­riai, ku­rie ren­ka­si, dir­ba ir į klau­si­mus žiū­ri la­bai at­sa­kin­gai.

Ant­ras da­ly­kas. Aš as­me­niš­kai tik­rai ne­si­kra­tau at­sa­ko­my­bės ir ne vie­ną kar­tą sa­kiau, jog jau­čiuo­si kal­tas (kon­kre­čiai dėl Kė­dai­nių at­ve­jo), jog ne­pa­kan­ka­mai pa­da­riau, kad rei­kia­mi įsta­ty­mai bū­tų pri­im­ti.

Tre­čias da­ly­kas. Kaip ir ma­tė­me, šian­dien čia sė­din­čius at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų va­do­vus, de­ja, bent jau ką bu­vo ga­li­ma pa­ste­bė­ti, jie sa­vo kal­tės šian­dien ne­la­bai jau­čia. Tas ke­lia ne­ri­mą ir, ma­no su­pra­ti­mu, mes tu­rė­tu­me už­duo­ti tuos klau­si­mus jiems, ko­dėl vis dar nė­ra iš­aiš­kin­ta, kas ką pa­da­rė ne­ge­rai, gal­būt vyk­dė ap­lai­džiai ir ko­kias at­sa­ko­my­bes tu­ri pri­si­im­ti. To klau­si­mo, ma­no su­pra­ti­mu, mes tu­rė­tu­me ne­veng­ti jiems kel­ti, bet tu­rė­tu­me su­teik­ti ir jiems la­bai at­sa­kin­gai at­lik­ti vi­di­nius ty­ri­mus, ką jie šiuo me­tu pa­ža­dė­jo da­ry­ti. Tu­ri­me gerb­ti tas ins­ti­tu­ci­jas, jos at­lie­ka vi­di­nius ty­ri­mus, bet la­bai ti­kiuo­si, kad ar­ti­miau­siu me­tu kaip tik šio­je ko­mi­si­jo­je jos pri­sta­tys tuos re­zul­ta­tus ir mes ga­lė­si­me ap­tar­ti kaip Tau­tos at­sto­vy­bė, ar jų at­sa­ky­mai, jų po­žiū­ris, jų pri­si­im­ta kal­tė ir spren­di­mai mus, kaip Tau­tos at­sto­vus, ten­ki­na.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Yra no­rin­čių kal­bė­ti. Už – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš pra­džio­je re­pli­ką pa­sa­ky­siu. Sei­mo sta­tu­tas ne­įpa­rei­go­ja bū­ti nė vie­nos ko­mi­si­jos na­riu, ga­li­ma nė vie­nos, o ga­li­ma bū­ti ke­lio­se. Tai čia…

PIRMININKAS. Ga­li­ma bū­ti ke­lio­se, bet ta­da nie­kas nie­kur ir ne­da­ly­vau­ja, ir mes ne­ži­no­me, kur kas da­ly­vau­ja. Ko­mi­si­jos po­sė­džiau­ja vie­nu me­tu. Ge­rai. Pra­šom. (Bal­sai sa­lė­je)

K. MASIULIS (TS-LKDF). Yra ga­li­my­bė su­de­rin­ti, ir aš esu pra­ei­tą ka­den­ci­ją bu­vęs tri­jose net­gi.

O dėl rei­ka­lo es­mės, na, iš tik­ro ši­ta smur­to si­tu­a­ci­ja Lie­tu­vo­je, ma­tyt, rei­ka­laus nuo­la­ti­nio ir il­go mū­sų dė­me­sio. Jei­gu mes no­ri­me stip­rin­ti dė­me­sį, o po­li­tiš­kai ir pa­ro­dy­ti, kad Sei­mas ski­ria dė­me­sį, tai ne­rei­kė­tų frag­men­tuo­ti, o kaip tik rei­kė­tų kon­cen­truo­ti tą dė­me­sį į vie­ną ko­mi­si­ją. Jei­gu gal­vo­ja­me, kad ta ko­mi­si­ja dar ga­li bū­ti stip­rin­ta, gal ga­li­me svars­ty­ti tai, kad ją pa­vers­tu­me ko­mi­te­tu, jei­gu jau taip rei­kė­tų. Bet tik­rai steig­ti dvi vie­na ki­tos funk­ci­jas be­veik dub­liuo­jan­čias ko­mi­si­jas, vie­ną lai­ki­ną­ją, ki­tą ne­lai­ki­ną­ją, bū­tų ne­pro­tin­ga ir ne­ra­cio­na­lu, nes mes pa­pras­čiau­siai iš­švais­ty­tu­me žmo­nių re­sur­sus, žmo­giš­kuo­sius re­sur­sus, o tie pa­tys klau­si­mai bū­tų dub­liuo­ja­mi ir vie­no­dai bū­tų spren­džia­mi dvie­jo­se vie­to­se tuo pat me­tu ly­giagre­čiai ir ne skir­tin­gais as­pek­tais, o tuo pa­čiu as­pek­tu. Tai tik­rai taip ne­rei­kia elg­tis. Tik­rai pro­tin­ga bū­tų ne orien­tuo­tis į lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos stei­gi­mą, o orien­tuo­tis į ši­tos ko­mi­si­jos funk­ci­jų iš­plė­ti­mą ir su­stip­ri­ni­mą, jei­gu rei­kia, žmo­nė­mis, pa­pil­do­mais žmo­nė­mis ar ki­tais įga­lio­ji­mais ir pa­na­šiai.

PIRMININKAS. Ačiū. Prieš – A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Tik pa­kei­tus ko­mi­si­jos pa­va­di­ni­mą, ne­pa­pildžius funk­ci­jų, be abe­jo, veik­la ir lik­tų to­kia, ko­kia ji­nai yra, nes vien tik pa­va­di­ni­mas dar nie­ko apie pa­tį dar­bą ne­sa­ko. Bet man dau­giau nuo­gąs­ta­vi­mų ke­lia tai, kad tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos, ku­rias kon­tro­liuo­ja par­la­men­ti­nės kon­tro­lės as­pek­tu Tei­sė­s ir teisėtvarkos ko­mi­te­tas, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas ir vi­sos ki­tos par­la­men­ti­nės kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jos, su­kur­tos Sei­me, stai­ga at­si­bun­da ir sa­ko: mes ne­kon­tro­liuo­ja­me, štai da­bar kon­tro­lę ir at­sa­ko­my­bę už si­tu­a­ci­ją pri­si­i­ma vie­na nau­jai įsteig­ta ko­mi­si­ja, pa­keis­ki­me tik jos pa­va­di­ni­mą, ne­iš­plės­ki­me jos funk­ci­jų ir tu­rė­si­me lau­kia­mą re­zul­ta­tą. Na, tik­rai ne­si­pel­ny­ki­me, ne­krau­ki­me po­li­ti­nių di­vi­den­dų iš ne­lai­mės, at­si­ti­ku­sios Lie­tu­vo­je. Tie­siog kaip par­la­men­ta­rai są­ži­nin­gai at­li­ki­me sa­vo dar­bą, nes toks trum­pa­lai­kis pa­si­pi­ni­ga­vi­mas, aš kal­bu apie po­li­ti­nius di­vi­den­dus, nau­dos vals­ty­bei ne­duo­da, iš­sky­rus sa­vo as­me­ni­nį, sa­ky­ki­me, įvaiz­džio kū­ri­mą dėl rin­kė­jų ir vi­suo­me­nės. Tad aš tie­siog su­si­lai­kau nuo to­kių ne­ap­gal­vo­tų, karš­ta­ko­šiš­kų spren­di­mų.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, nė­ra ben­dro su­ta­ri­mo. Bal­suo­ja­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-340. Kas pa­lai­ko šį įsta­ty­mo pro­jek­tą po pa­tei­ki­mo, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas. Nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, at­si­pra­šau.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: už – 78, prieš – 6, su­si­lai­kė 8. Pri­tar­ta.

Svars­ty­mas. K. Ma­siu­lis no­ri kal­bė­ti? At­si­sa­ko. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar pri­ta­ria­me po svar­s­ty­mo, ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū. Pri­tar­ta.

Pa­straips­niui. Ga­li­me pri­tar­ti 1 straips­niui? Čia vie­nas žo­dis kei­čia­mas. Pri­ta­riam. 2 straips­niui? Pri­ta­riam. Bal­suo­ja­me dėl nu­ta­ri­mo pro­jek­to, ku­rio Nr. XIIIP-340. Kas pri­ta­ria nu­ta­ri­mo pro­jek­tui, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: už – 81, prieš – 1, su­si­lai­kė 10. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.46 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 24 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-54 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-341 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

2-8 dar­bo­tvarkės klau­si­mas, – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-341. Taip pat M. Ma­jaus­kas kvie­čia­mas į tri­bū­ną. Pra­šau, ko­le­ga.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, aš su­pran­tu, kad čia pro­ce­dū­ri­nis rei­ka­las. Pa­tvir­ti­nus ko­mi­si­ją, rei­kia iš nau­jo pa­tvir­tin­ti pir­mi­nin­ką ir pa­va­duo­to­ją. Tai kvie­čiu tą ir pa­da­ry­ti. La­bai jums ačiū.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ko­le­gos, klau­si­mų nė­ra. Ar ga­lė­tu­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? Tik vie­nas žo­dis. Ačiū. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Svars­ty­mas. Ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo? Ačiū.

Ir pa­straips­niui. Ar ga­li­me pri­tar­ti 1 straips­niui? Pri­tar­ta. 2 straips­niui? Pri­tar­ta. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria nu­ta­ri­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-341, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas. Kvie­čiu ko­le­gas bal­suo­ti.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: už – 91, prieš ne­bal­sa­vo nie­kas, su­si­lai­kė 1. Nu­ta­ri­mas (projekto Nr. XIIIP-341) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.48 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 16 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-13 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų na­rių skai­čiaus“ pa­kei­ti­mo“ projek­tas Nr. XIIIP-351 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl Sei­mo ko­mi­te­tų na­rių skai­čiaus pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-351. Kvie­čiu Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mą­ją pa­va­duo­to­ją R. Baš­kie­nę į tri­bū­ną. Pra­šom, ko­le­ge.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, la­bai pra­šy­čiau su­sie­ti du klau­si­mus – Nr. XIIIP-351 ir Nr. XIIIP-352, nes čia yra ben­dras tiks­las, ir pa­dė­ko­ti kar­tu Sei­mui, kad lei­do šio­je ne­ei­li­nė­je se­si­jo­je svars­ty­ti ir, ti­kiuo­si, pri­im­ti šiuos Sei­mo nu­ta­ri­mus, kad nu­sta­ty­tu­me Sei­mo ko­mi­te­tų skai­čiaus pa­si­kei­ti­mą dėl to, kad Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to vie­ną na­rį pa­pra­šy­tu­me ir pa­kvies­tu­me dirb­ti Kul­tū­ros ko­mi­te­te, ku­ria­me, de­ja, jau li­ko tik še­ši Sei­mo na­riai. Va­do­vau­da­ma­sis Sei­mo 44 straips­nio 4 da­li­mi, ko­mi­te­tas ga­li veik­ti tu­rė­da­mas tik sep­ty­nis na­rius, o šiuo at­ve­ju Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja siū­lo į ko­mi­te­tą, Kul­tū­ros ko­mi­te­tą, S. Tu­mė­ną, ku­ris yra hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ras, ku­ris ku­ra­vo kul­tū­rą dirb­da­mas Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ru.

PIRMININKAS. Čia ki­tas klau­si­mas, ko­le­ge. A, jūs iš kar­to.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Pra­šau jung­ti juos abu, kad kar­tu ga­lė­čiau pa­teik­ti ir pa­sa­ky­ti ko­dėl. Jis bu­vo la­bai šau­naus lei­di­nio „Kri­vū­lė“ re­dak­to­riaus pa­va­duo­to­jas, lei­di­nio „Šiau­rės Lie­tu­va“ re­dak­to­rius ir tik­rai tai tas žmo­gus, ku­ris ga­lė­tų dirb­ti Kul­tū­ros ko­mi­te­te. To­dėl, pra­šy­da­mi, kad S. Tu­mė­nas bū­tų pa­siū­ly­tas Kul­tū­ros ko­mi­te­te, mes pra­šo­me iš Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to jo as­me­nį iš­brauk­ti įra­šant jį ki­tur, o kar­tu pa­keis­ti skai­čius, kad Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­te bū­tų sep­ty­ni na­riai vie­toj aš­tuo­nių.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­ma ko­le­ge. Jūs pri­sta­tėt abu klau­si­mus – ir 2-9, ir 2-10, bet mes bal­suo­sim po vie­ną. Tai­gi pir­miau­sia dėl Sei­mo na­rių skai­čiaus. Ar ga­lim Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-351 pri­tar­ti, nes nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti? Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Svars­ty­mas. Ga­lim pri­tar­ti? Pri­tar­ta. (Bal­sai sa­lė­je) Da­bar dėl skai­čiaus mes. Tik­tai skai­čių su­ma­ži­nam, skai­čių Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­te vie­nu, pas­kui pri­ei­sim prie to. Ga­lim pri­tar­ti po svars­ty­mo? Pri­tar­ta.

Ir, ko­le­gos, čia vie­nas straips­nis: kei­čia­mas skai­čius Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­te – vie­toj aš­tuo­nių bus sep­ty­ni.

Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te Sei­mo nu­ta­ri­mui dėl Sei­mo ko­mi­te­tų na­rių skai­čiaus pa­kei­timo, pro­jek­tas Nr. XIIIP-351, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba susi­lai­ko­te.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai: už – 84, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-351) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.51 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 16 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-14 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų su­dė­ties pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-352 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Kaip sa­kiau, bu­vo ir ki­tas klau­si­mas – tai kon­kre­čiai dėl kon­kre­čios kan­di­da­tū­ros S. Tu­mė­no. Kaž­kas klau­sė, ar ji­sai su­tin­ka. Su­tin­kat tur­būt? Su­tin­ka. Pra­šau. Su­tin­ka. Link­čio­ja gal­va. Pa­liu­di­ju. Ko­le­gos, ga­lim pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

Svars­ty­mas. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Ir taip pat čia yra du straips­niai. Ar ga­lim 1 straips­niui?.. Ga­lim. 2 straips­niui ga­lim pri­tart? Ga­lim.

Bal­suo­jam. Prieš už­si­ra­šė kal­bė­ti V. Juo­za­pai­tis. No­ri­te prieš kal­bė­ti? Pra­šau. Grįž­tam ta­da prie svars­ty­mo. Pra­šau. Pri­ėmi­mo. At­si­pra­šau.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, nie­ko ne­tu­rė­da­mas prieš ger­bia­mo S. Tu­mė­no kan­di­da­tū­rą, no­riu pa­sa­ky­ti, kad aš esu prieš tai, kad Kul­tū­ros ko­mi­te­te ne­bus nė vie­nos mo­ters. Tai­gi kul­tū­ra be mo­te­rų ne­ga­li bū­ti kul­tū­ra.

PIRMININKAS. Sva­rus ar­gu­men­tas. (Plo­ji­mai) Sva­rus ar­gu­men­tas, bet čia yra tos frak­ci­jos, ku­ri de­le­guo­ja mums ko­le­gą į Kul­tū­ros ko­mi­te­tą, rei­ka­las.

Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria Sei­mo nu­ta­ri­mui, ku­rio pro­jek­to Nr. XIIIP-352, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už Sei­mo nu­ta­ri­mą – 87, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Tai­gi Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-352) pri­im­tas. (Gon­gas)

Ir kvie­čiu į tri­bū­ną Sei­mo Pir­mi­nin­ką V. Pranc­kie­tį. Pra­šom, ger­bia­mas ko­le­ga.

 

16.53 val.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai

 

V. PRANCKIETIS. Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos par­la­men­ti­nių po­li­ti­nių par­ti­jų su­si­ta­ri­mas (no­riu jį pa­skelb­ti) dėl ben­drų veiks­mų dėl ne­sau­gios Ast­ra­vo ato­mi­nės elek­tri­nės.

„Lie­tu­vos Res­pub­li­kos par­la­men­ti­nės po­li­ti­nės par­ti­jos, reikš­da­mos vi­sų Lie­tu­vos žmo­nių su­si­rū­pi­ni­mą, ku­rį Lie­tu­vai ke­lia ne­sau­gi Ast­ra­vo ato­mi­nė elek­tri­nė, sta­to­ma 40 ki­lo­met­rų nuo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sos­ti­nės Vil­niaus, pri­tar­da­mos aiš­kiai nuo­sta­tai, kad to­kia sta­ty­ba yra ne­leis­ti­na, ku­rią ne vie­ną kar­tą tiek Lie­tu­vo­je, tiek tarp­tau­ti­niuo­se fo­ru­muo­se yra iš­sa­kę esa­mi ir bu­vę Lie­tu­vos va­do­vai – D. Gry­baus­kai­tė, V. Adam­kus, V. Land­sber­gis, tęs­da­mos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. ba­lan­džio 21 d. re­zo­liu­ci­jos „Dėl Čer­no­by­lio ato­mi­nės elek­tri­nės ava­ri­jos 30-ųjų me­ti­nių bei Bal­ta­ru­si­jos Ast­ra­vo ra­jo­ne sta­to­mos ato­mi­nės elek­tri­nės ke­lia­mo pa­vo­jaus Lie­tu­vai ir siū­ly­mo Vy­riau­sy­bei im­tis vi­sų rei­kia­mų veiks­mų grės­mei su­ma­žin­ti“ pa­grin­di­nių nuo­sta­tų įgy­ven­di­ni­mą, pri­min­da­mos, kad šio­je re­zo­liu­ci­jo­je Sei­mas pa­ra­gi­no Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bę ne­del­siant duo­ti Bal­ta­ru­si­jai aiš­kų po­li­ti­nį sig­na­lą la­bai tvir­tai ir ka­te­go­riš­kai pa­reikš­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos va­lią jo­kio­mis są­ly­go­mis ne­įsi­leis­ti į Lie­tu­vą ne­sau­gioje Bal­ta­ru­si­jos ato­mi­nė­je elek­tri­nė­je pa­ga­min­tos elek­tros, im­tis vi­sų rei­ka­lin­gų veiks­mų, kad ne­sau­gios Bal­ta­ru­si­jos ato­mi­nės elek­tri­nės sta­ty­ba bū­tų su­stab­dy­ta ar bent jau už­tik­rin­ta, kad jo­je pa­ga­min­ta elek­tros ener­gi­ja jo­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis ne­pa­tek­tų į Lie­tu­vą, ne­bū­tų par­duo­da­ma Lie­tu­vos elek­tros rin­ko­je ir šiai ne­sau­giai elek­tri­nei ne­bū­tų lei­džia­ma nau­do­tis Lie­tu­vos elek­tros sis­te­mos re­zer­vi­niais pa­jė­gu­mais, pa­brėž­da­mos XVII Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos nuo­sta­tą, kad jei­gu kar­tu su tarp­tau­ti­ne ben­dri­ja ne­pa­vyk­tų su­stab­dy­ti Ast­ra­vo ato­mi­nės elek­tri­nės sta­ty­bos, ne­pri­im­si­me šio­je elek­tri­nė­je pa­ga­min­tos elek­tros į mū­sų ša­lies rin­ką, kuo sku­biau sin­chro­ni­zuo­si­me sa­vo tin­klus su Va­ka­rų tin­klais ir juos in­fra­struk­tū­riš­kai at­ri­bo­si­me nuo Ry­tų rin­kos, su­si­ta­ria vie­nin­gai pa­rem­ti anks­čiau mi­nė­tų nuo­sta­tų įgy­ven­di­ni­mui skir­to su Vy­riau­sy­be su­de­rin­to Lie­tu­vos Res­pub­li­kos elek­tros ener­ge­ti­kos sis­te­mos bei elek­t­ros ener­gi­jos rin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo pro­jek­to ne­ati­dė­lio­ti­ną pri­ėmi­mą Sei­me, vi­so­mis iš­ga­lė­mis iš­nau­do­ti par­la­men­ti­nių par­ti­jų, par­la­men­to, ko­mi­te­tų ir de­le­ga­ci­jų tarp­tau­ti­nės par­la­men­ti­nės di­plo­ma­ti­jos ga­li­my­bes de­ri­nant tar­pu­sa­vio veiks­mus ir pa­ren­giant ben­drą veiks­mų pla­ną sie­kiant, kad prie šių Lie­tu­vai svar­bių nuo­sta­tų įgy­ven­di­ni­mo pri­si­jung­tų ir ki­tos ša­lys bei tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos. Iš par­la­men­ti­nių par­ti­jų spe­cia­liai de­le­guo­tų at­sto­vų su­da­ry­ti prie Sei­mo Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos spe­cia­lią ben­drus veiks­mus ko­or­di­nuo­jan­čią gru­pę, ku­ri šiuo klau­si­mu pa­dė­tų ko­or­di­nuo­ti ben­drus Sei­mo ins­ti­tu­ci­jų veiks­mus su ati­tin­ka­mo­mis Vy­riau­sy­bės ir pre­zi­den­tū­ros ins­ti­tu­ci­jo­mis bei pi­lie­ti­ne vi­suo­me­ne ir ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis.

Lie­tu­vos par­la­men­ti­nių po­li­ti­nių par­ti­jų var­du – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos se­niū­nas R. Kar­baus­kis, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nas G. Land­sber­gis, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nė I. Šiau­lie­nė, Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas E. Gent­vi­las, frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ se­niū­nas R. Že­mai­tai­tis, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jos se­niū­nė R. Ta­ma­šu­nie­nė, Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­jos at­sto­vas L. Bal­sys. 2017 m. va­sa­rio 10 d., Vil­nius.“ Tiek.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. (Bal­sas sa­lė­je)

Ger­bia­mi ko­le­gos, vi­si mū­sų šios die­nos dar­bo­tvarkės klau­si­mai ap­svars­ty­ti. Kvie­čiu su­gie­do­ti him­ną.

 

Gie­da­mas Lie­tu­vos vals­ty­bės him­nas

 

Ačiū. Po­sė­dis ir se­si­ja baig­ta. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDPF – Lietuvos social­demokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.